Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

 

ФАКУЛЬТЕТ ФІНАНСІВ

 

КАФЕДРА ФІНАНСІВ

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з науково-педагогічної роботи ____________ А.М. Колот

 

20 грудня 2018 р.

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

З ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

“ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА”

 

рівень вищої освіти

перший бакалаврський

галузь знань

07 «Управління та адміністрування»

спеціальність

спеціалізація

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

6Ф01 «Фінанси»

тип дисципліни

вибіркова

 

 

 

 

 

 

Начальник навчально-

методичного відділу ____________Т.В. Гуть

ПОГОДЖЕНО:

на засіданні  кафедри фінансів

протокол  № 4  від 17.10. 2018 р

 

Завідувач кафедри _____________В. Федосов

 

 

 

 

 

 

 

Київ – 2018

 

Розробник:

Сущенко Олександр Миколайович, к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів, sushchenko@kneu.edu.ua

 

 

 

 

 

 

Навчальний план 2017 р.

 

 

Форма навчання —

Денна, заочна, дистанційна

Семестр —

4, 4-5, 4

Кількість кредитів ECTS —

3

Форма підсумкового контролю —

залік

Мова викладання

українська,  англійська, німецька (денна, заочна)

українська,  англійська (дистанційна)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© О.М. Сущенко 2018

© КНЕУ, 2018

ЗМІСТ

 

 

 

 

Вступ

4

1.

Зміст навчальної дисципліни за темами

7

2.

Поточна навчальна робота студентів денної форми навчання

13

2.1.

Карта навчальної роботи студента

13

2.2.

Плани семінарських (практичних, лабораторних) занять денної форми навчання

14

2.3.

Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

21

3.

Поточна навчальна робота студентів заочної форми навчання

23

3.1.

Карта навчальної роботи студента

23

3.2.

Плани контактних занять заочної форми навчання

24

3.3.

Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

28

4.

Поточна навчальна робота студентів дистанційної форми навчання

29

4.1.

Карта навчальної роботи студента

29

4.2.

Плани занять в дистанційному режимі дистанційної форми навчання

31

4.3.

Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

39

5.

Індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів

41

5.1.

Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

41

5.2.

Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

48

6.

Підсумкове оцінювання результатів вивчення навчальної дисципліни (форма підсумкового контролю — залік)

50

6.1.

Структура індивідуальної контрольної роботи

50

6.2.

Критерії підсумкового оцінювання роботи студента

52

6.3.

Приклади типових завдань, що виносяться на модулі

53

7.

Рекомендовані інформаційні джерела

54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

Навчальна дисципліна «Фіскальна політика є однією із складових комплексної підготовки фахівців галузі  знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

Анотація навчальної дисципліни. Курс має теоретико-прикладний характер: у теоретичному плані поглиблює фундаментальні знання з державних фінансів; у прикладному плані – дає можливість сформувати основи макрофінансового аналізу, навички здійснення розрахунків, необхідних для формування ефективної фіскальної політики.

Міждисциплінарні зв’язки вивчення курсу «Фіскальна політика» викладається паралельно з теоретичним курсом «Фінанси» і є основою для подальшого вивчення дисциплін «Податкова система», «Податковий менеджмент» та «Бюджетний менеджмент».

Мета курсу - розкриття теоретичних та практичних основ формування та реалізації фіскальної політики як складової фінансової та макроекономічної політики держави.

Завдання (навчальні цілі) дисципліни полягають у формуванні знань щодо:

 • зв'язку між податковою та політикою урядових витрат, обґрунтування необхідності їх координації в процесі розробки та реалізації фіскальної політики;
 • особливостей здійснення митної політики держави в умовах інтернаціоналізації та глобалізації світогосподарських зв’язків;
 • ролі теорії ігор в процесі формування та реалізації фіскальної політики держави;
 • значимості зовнішніх ефектів (екстерналій) у реформуванні сучасної фіскальної політики держави;
 • важливості суспільних товарів як інструменту, який слугує  виконанню державою її соціальної та економічної функцій;
 • сутності та основних характеристик теорії суспільного вибору, показати проблеми, які пов’язані з реалізацією конституційних прав виборців;
 • позитивних та негативних сторін фіскального федералізму, з’ясувати особливості та необхідність горизонтального та вертикального фінансового вирівнювання;
 • впливу фіскальної політика на сталий розвиток.

Предметом даної дисципліни є сукупність економічних відносин, пов’язаних з формуванням та витрачанням фінансових ресурсів централізованого фонду держави.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі  результати навчання:

1. Знання:

теоретичних основи розробки та практичних аспектів реалізації фіскальної політики; нормативно-правової бази використання державних фінансових інструментів та заходів впливу на економічні відносини.

2. Уміння:

використовувати основні інструменти фіскальної політики, за допомогою яких відбувається корегування пропорцій розподілу створеної суспільної вартості; проводити аналіз податкової та бюджетної системи держави, структури та ефективності доходів та видатків централізованого фонду держави

3. Комунікація:

здатність працювати у команді для вирішення спільних задач, застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, чітко висловлювати власні думки та висновків.

4. Автономність та відповідальність:

продемонструвати розуміння особистої відповідальності за професійні та/або управлінські рішення чи надані пропозиції/рекомендації, які можуть впливати на діяльність держави в цілому чи окремих її складових.

 

 

 

 

1.ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

Тема 1. Роль держави у регулюванні фінансових відносин

 

Необхідність, причини та наслідки державного втручання в економічні та фінансові відносини. Зміна поглядів щодо ролі держави у регулюванні економіки та фінансів. Завдання, які стоять перед державою в процесі розробки заходів втручання в економічні та фінансові відносини. Роль держави в попередженні та врегулюванні кризових явищ економічного та фінансового розвитку.

Нормативна та позитивна економіка як основні складові державної економічної та фінансової політики. Рівні державного втручання в економіку та фінанси залежно від адміністративно-територіального поділу держави та існуючої політичної системи. Типи, види та форми державного втручання в економічні та фінансові відносини.

Сутність, види та основні ознаки суспільних товарів. Класифікація товарів, що пропонуються в умовах ринкової економіки. Характерні особливості приватних, колективних та спільних товарів. Ознаки, які характеризують суспільні товари як природну монополію. Шляхи забезпечення максимізації суспільного добробуту в умовах надання суспільних товарів.

Приватні товари, що надаються публічно (спільні товари), та їх недоліки. Сутність та види трансакційних витрат, їх вплив на пропозицію суспільних товарів. Перспективи використання положень теорії трансакційних витрат Р. Коуза з метою забезпечення ефективності пропозиції спільних товарів.

Сутність, витоки та основні представники теорії ігор (Дж. фон Нойманн, О. Моргенштерн). Важливість постулатів теорії ігор з точки зору вирішення фінансових суперечностей. Основні представники кооперативного та некооперативного напрямків теорії ігор. Рівновага за Дж. Нешем в процесі фінансування витрат на суспільні товари. Дилема ув’язненого А. Такера та її застосування до економічних та фінансових відносин. Теорія ігор в роботах лауреатів Нобелівської премії з економіки Р. Зельтен, Р. Ауманн, Дж. Харшані. 

Визначення та умови існування екстерналій у фінансовій системі країни. Наслідки впливу екстерналій на стан рівноваги системи. Екологічні та фінансові екстерналії в роботах Д. Тобіна та А. Пігу. Класифікація екстерналій в залежності від наслідків їх дії. Ознаки негативних та позитивних екстерналій, практичні аспекти їх існування.    

Шляхи вирішення проблеми екстерналій приватним сектором економіки. Перспективи застосування прав власності в умовах існування екстерналій (теорема Р. Коуза). Вирішення проблеми екстерналій за допомогою правового регламентування відносин. Обмеженість можливостей приватного сектору економіки в питанні протидії екстерналіям.

Напрямки державного втручання з метою вирішення проблеми екстерналій. Податок Пігу в системі державних інструментів впливу на стан навколишнього середовища. Позитивні наслідки запровадження податку. Форми існування екологічного податку. Досвід провідних країн світу у використанні екологічних податків. Фінансові інструменти Кіотського протоколу в системі наднаціонального регулювання екологічних проблем людства. Державне агенство з екологічних інвестицій України в системі національного екологічного регулювання.

«Віртуальна економіка» та її роль у поглибленні фінансової нерівності. Сутність та причини існування нерівності розподілу доходів в державі. Використання кривої М.О. Лоренца для графічного відображення нерівності розподілу доходів у суспільстві. Коефіцієнт Джині як важливий інструмент для оцінки соціальної нерівності. Поняття суспільного добробуту та критерії його максимізації за В. Парето. Податок Д. Тобіна як важливий інструмент зменшення системного ризику. Особливості застосування податку в різних країнах світу.

 

 

 

 

 

Тема 2. Поняття та сутність фіскальної політики.

 

Фіскальна політика – складова частина економічної і соціальної політики держави. Відмінності фіскальної політики від монетарної політики держави. Складові фіскальної політики. Цілі, завдання фіскальної політики. Принципи та правила побудови ефективної фіскальної політики. Транспарентність, стабільність, відповідальність, чесність та ефективність як основні принципи фіскальної політики. Дієздатність та ефективність як основні ознаки сучасної фіскальної політики. Поняття та сутність пріоритетів дієздатної та ефективної фіскальної політики (податковий, бюджетний та валютний пріоритети фіскальної політики). Основні правила управління бюджетним дефіцитом, державним боргом та здійснення державних запозичень.

Залежність фіскальної політики від конкретно-історичних умов і завдань суспільства. Стратегія і тактика фіскальної політики. Типи та види фіскальної політики. Основні підходи до розробки та провадження сучасної стимулюючої фіскальної політики (Г. Манків, М. Фелтенштайн, П. Кругман). Складові стимулюючої фіскальної політики в умовах зниження рівня облікової ставки. Наслідки реалізації стимулюючої фіскальної політики за позитивного та близького до нуля значення облікової ставки (Г. Еггертссон). Сутність та особливості парадоксу бережливості за У. Кетчінгсом та У. Фостерсом.

Показники, які лежать в основі розробки фіскальної політики держави. Змінні та параметри як основні інструменти для розробки ефективної фіскальної політики. Фінансове планування і прогнозування. Система фінансових планів, їх характеристика. Зведене фінансове планування. Фінансові норми і нормативи; фінансові ліміти і резерви; фінансові стимули і санкції. Їх використання для активізації економічного зростання й підвищення суспільного добробуту.

 

Тема 3. Фіскальна політика ЄС

 

Трилема Мандела-Флемінга 60-х років ХХ сторіччя та її роль у поясненні неможливості існування фіксованих обмінних курсів в умовах відкритих ринків капіталів та незалежних монетарних політик. Обґрунтування Д. Родріком (2011) суперечностей між наявністю демократії, незалежною державною політикою та глибокою інтеграцією з іншими країнами. Трилема Ж. Пізані-Феррі (2011) у поясненні неспроможності існування незалежних банківських систем одночасно з монетарним союзом та відсутністю фіскальної солідарності. 

Гармонізація податкового законодавства в країнах ЄС. Гармонізація прямих та непрямих податків. Перепони та перспективи на шляху гармонізації прямого оподаткування. Податкова конкуренція між країнами ЄС. Ступінь уніфікації законодавства по непрямим податкам. Причини та наслідки запровадження податків Ч. Тобіна та А. Пігу в межах ЄС.

Спільна бюджетна політика ЄС. Первинні та вторинні джерела права, які регулюють бюджетну політику ЄС. Принципи побудови бюджетної системи ЄС. Стадії та учасники бюджетного процесу на рівні ЄС. Джерела формування та напрямки витрачання ресурсів бюджету ЄС.

Фіскальний союз в межах Європи. Класичні та новітні наукові підходи до пояснення необхідності існування фіскального союзу. Відсутність спільної боргової політики ЄС і її вплив на економічний та фінансовий розвиток ЄС. Спільні європейські механізми попередження та боротьби з борговою кризою. 

Фінансові інструменти політики сталого розвитку ЄС Податки та податкові пільги як важливий інструмент протидії змінам клімату. Видатки країн ЄС, спрямовані на управління природними ресурсами та реформування енергетичного сектору. Фінансові аспекти функціонування Схеми торгівлі викидами ЄС (EU ETS).

 

Тема 4. Фінансування суспільних потреб в умовах демократії

 

Сутність ринкового механізму розподілу ресурсів в економіці та його недоліки. Публічний механізм розподілу ресурсів як альтернатива приватному механізму та його негативні сторони. Сутність та формалізація податкової ціни за Дж. Стігліцем. Індивідуальні преференції стосовно урядових витрат за умов прямого та непрямого оподаткування. Сукупність проблем, які виникають в процесі суспільного вибору. Корисність від споживання публічних товарів та її властивості.    

Ринкові механізми фінансування витрат на суспільні товари. Графічна інтерпретація співвідношення попиту та пропозиції на суспільні товари на ринку. Умови досягнення ефективності добровільних платежів за суспільні товари. Ринкові механізми фінансування суспільних товарів в умовах асиметрії інформації. Пропозиція Е. Ліндаля стосовно консенсусу індивідуальних інтересів в процесі добровільного фінансування суспільних товарів. Вплив асиметрії інформації в процесі оцінки реальних потреб у суспільних товарах. «Проблема ув’язненого» в процесі визначення реального обсягу приватних платежів за суспільні товари.

Причини існування асиметрії інформації. Особливості реалізації суспільного інтересу в умовах асиметрії інформації. Причини виникнення та сутність проблеми «агент-принципал». Особливості існування та розв’язання проблеми «агент-принципал» на макро- та мікрорівнях. Теорема К. Арроу стосовно можливості вирішення проблеми «агент-принципал». Теорія соціального вибору в роботах Дж. Б’юкенена. Подальші розробки питання суспільного вибору в дослідженнях Г. Бекера.

 

Тема 5. Фіскальний федералізм

 

Поняття та сутність фіскального федералізму. Переваги та недоліки децентралізації фіскальних повноважень. Особливості та характерні ознаки екстерналій в умовах делегування повноважень на місцевий рівень. Умови ефективності застосування фіскального федералізму.

Принципи, на яких засновується функціонування багаторівневої системи надання суспільних товарів. Використання фіскального федералізму в умовах гетерогенності смаків споживачів. Реакція громадян на різний рівень надання локальних суспільних товарів. Ефективність пропозиції локальних суспільних товарів в умовах конкуренції між громадами (гіпотеза Ч. Тібу). «Вузькі місця» гіпотези Чарльза Тібу. Обмеження, які виникають разом із розбудовою додаткових рівнів влади. Порівняння рівня споживчої корисності в умовах централізації та децентралізації фінансових повноважень.

Податкова конкуренція в умовах існування фіскального федералізму. Особливості застосування правила ефективного оподаткування Ф. Ремзі в умовах податкової конкуренції. Вплив рівня податкових ставок на базу оподаткування за фіскального федералізму. Питання оподаткування доходів від рухомого та нерухомого капіталу в умовах децентралізації фінансових повноважень. Шляхи вирішення проблеми податкової конкуренції з точки зору теорії ігор (рівновага Д. Неша та ефективність за В. Парето). Адміністрування непрямих податків в умовах фіскального федералізму. Проблема агент-принципал на локальному рівні. Політична воля до перерозподілу доходів. Особливості реалізації виборчого права в умовах децентралізації фінансових повноважень. 

Види державної фінансової допомоги, що надається урядами на користь федеральних одиниць. Особливості побудови податкової системи федеральних утворень. Причини неефективності податкових вигод локальних урядів. 

 

Тема 6. Основи податкової політики держави.

 

Поняття та історичні форми розвитку податків. Причини впровадження податків на різних етапах існування держави. Індивідуалістичні та новітні теорії податків. Трактування сутності податків з позиції М. Фрідмана. Функції податків: фіскальна, регулююча, стимулююча та соціальна. Класифікація податків за принципом перекладання податкового тягаря (Дж. Локк). Інші підходи до класифікації податків (за економічним змістом, в залежності від рівня та умов їх справляння).

Спільне та відмінне у трактуванні сутності податкової системи та системи оподаткування. Історично перші принципи оподаткування згідно Ф. Кене. Класичні принципи оподаткування за А. Смітом. Внесок В. Мірабо, Й. Юсті та А. Вагнера у формування сучасного розуміння принципів оподаткування. Принципи побудови податкової системи держави. Сутність та зміст проблеми оподаткування за Ф. Ремзі. Поняття та графічне відображення незворотних втрат при оподаткуванні.

Податкова політика: поняття податкової політики та її напрямки. Етапи та порядок аналізу податкової політики держави. Вплив оподаткування на стан ринкової рівноваги. Зміна поведінки споживачів та виробників під впливом оподаткування у короткостроковій та довгостроковій перспективі. Сутність та графічна інтерпретація впливу еластичності попиту та пропозиції на оподаткування.

Основні принципи податкової політики: фіскальна, економічна та соціальна ефективність. Елементи принципу фіскальної ефективності: достатність доходів, мінімізація видатків на збирання податків, запобігання ухиленню від сплати податків, еластичність (гнучкість) податкової системи, рівномірне розподілення податків між адміністративно-територіальними одиницями. Помилки, які можуть виникнути при формуванні податкової політики. Сутність теорії «другого найкращого» Р. Ліпсі та К. Ланкастера. Ефективна податкова політика за В. Парето. Сутність класичної функції соціального благополуччя. Функції соціального благополуччя за Дж. Роулзом та А. Сеном. Порівняльна характеристика впливу прогресивного та пропорційного оподаткування на соціальне благополуччя.  

Поняття автоматичного впливу податків на антициклічне регулювання. Вбудовані стабілізатори. Фактори ефективності дії вбудованих стабілізаторів. Поняття еластичності податкової системи та фактори впливу на цей показник. Поняття дискреційної податкової політики. Податкова політика і економічне зростання. Методи стимулювання податкової політики, спрямовані на стимулювання економічного зростання. Взаємозв’язок між податками та інфляцією. Роль податкової політики у виникненні інфляційних тенденцій. Податкові методи стримування інфляції.

 

Тема 7. Бюджетна політика як складова фіскальної політики держави.

 

Бюджет як економічна і правова категорія. Сутність бюджету за матеріальним змістом. Функції бюджету та основні ознаки бюджетних відносин. Місце і значення бюджету в загальній системі фінансових відносин. Роль і місце бюджету у перерозподільних відносинах у суспільстві. Взаємозв’язок та взаємозалежність між ВВП та бюджетом. Бюджетна централізація ВВП та її межі. Бюджетний механізм як сукупність інструментів впливу на економічний і соціальний розвиток держави. Методи бюджетного механізму.

Поняття та класифікація доходів бюджету держави в залежності від методів їх мобілізації. Вплив адміністративно-територіального устрою держави на класифікацію доходів бюджету. Видатки бюджету держави та їх функціональна класифікація. Основні функції держави: управлінська, оборонна, соціальна, фінансова та економічна. Сутність та форми бюджетного фінансування. Поточні та капітальні видатки як важливе джерело фінансового та економічного розвитку держави.

Сутність та призначення бюджетної політики. Цілі та завдання бюджетної політики держави. Недоліки ринкового механізму як основна причина існування програм урядових витрат. Форми урядового втручання в економіку. Основні аспекти, які необхідно враховувати при розробці урядових програм. Ефекти доходу і ефекти заміщення як основні наслідки реалізації урядових програм. Охоплення кінцевих споживачів урядових програм у короткостроковому та довгостроковому періодах. Капіталізація вигод від реалізації урядових програм: об’єктивні та суб’єктивні аспекти.

Основні питання, які виникають в процесі розробки та реалізації урядових програм. Справедливість та ефективність як основні характеристики політики урядових витрат. Поняття справедливості та основні параметри її досягнення в процесі реалізації урядової політики витрат. Відмінності між приватним та соціальним аналізом «втрати-результати» в процес оцінки ефективності витрат. Проблема вибору між справедливістю та ефективністю в процесі розробки та реалізації політики урядових витрат.

 

 

Тема 8. Основи дефіцитного фінансування

 

Сутність та причини існування бюджетного дефіциту в державі. Класифікація бюджетного дефіциту в залежності від форми прояву, причин виникнення та напрямків дефіцитного фінансування. Характеристика основних джерел фінансування бюджетного дефіциту. Шляхи скорочення дефіциту централізованого фонду держави в сучасних умовах.

Економічна суть державного кредиту, його роль у формуванні додаткових фінансових ресурсів держави і покритті бюджетного дефіциту. Відмінність державного кредиту від банківського.

Види державного кредиту. Внутрішній і зовнішній державний кредит. Форми внутрішнього державного кредиту. Державні позики, їх види. Класифікація державних внутрішніх позик. Обертання частини вкладів населення у державний кредит. Залучення коштів загальнодержавного позикового фонду. Казначейські позики. Форми зовнішнього державного кредиту. Державні зовнішні позики. Позики міжнародних фінансових організацій. Міжурядові позики, зовнішні банківські кредити. Їх значення у фінансовій підтримці України.

Державний борг. Види державного боргу. Структура державного боргу, механізм його формування. Боргова залежність держави, її критичний рівень. Вплив державного боргу на фінансове становище держави. Управління державним боргом і його обслуговування. Управління державним боргом. Способи управління: конверсія, консолідація, уніфікація, обмін облігацій за регресивним співвідношенням, відстрочка погашення, анулювання.

Необхідність та основні методи, які використовуються при оцінці кредитоспроможності позичальника. Особливості побудови та застосування моделей оцінки кредитоспроможності позичальника, які використовуються рейтинговими агенціями Методика оцінки кредитоспроможності позичальника на основі базисних пунктів за кредитно-дефолтними свопами. Використання моделей Альтмана та Спрінгейта в процесі визначення фінансової спроможності позичальника. 

 

Тема 9. Фіскальні аспекти макрофінансової стабілізації

 

Сутність та особливості забезпечення макроекономічної та макрофінансової стабілізації. Принципи та складові макрофінансової стабілізації.  Зовнішні та внутрішні ризики на шляху стабілізації основних макроекономічних та макрофінансової показників. Необхідність та важливість забезпечення ефективного та справедливого розподілу суспільного продукту. Обмеження негативного (деструктивного) впливу розладі фінансової системи на реальну економіку.

Розробка правил макрофінансової стабілізації як важлива передумова забезпечення дієвості та ефективності заходів фіскальної політики. Фіскальні складові рівняння макрофінансової стабілізації за М. Фелтенштайном. Монетарні та фіскальні інструменти стимулювання економічного зростання за моделлю Г. Еггертссона. 

Пріоритети макрофінансової стабілізації. Сутність та особливості макроекономічного пріоритету макрофінансової стабілізації. Управління державним боргом як важлива передумова збалансування основних макрофінансових та макроекономічних показників. Вплив співвідношення між реальним та номінальним обмінним курсом на фінансовий та економічний розвиток. Податковий та бюджетний пріоритет макрофінансової стабілізації.

Податки на капітал в системі регулювання ділової активності. Роль непрямих податків в управлінні інфляційними процесами. Використання державних видатків з метою впливу на основні макроекономічні та макрофінансові показники. Податкові видатки як важливий стимулюючий фактор в умовах розладів фінансової системи. Вплив державного кредиту на рівень виробництва, зайнятість та відсоток. 

 

Тема 10. Фіскальна політика сталого розвитку

 

Сутність та основні складові концепції сталого розвитку. Основні особливості формування та розподілу створеної змішаної вартості (blended value) за Д. Емерсоном. спроможність різноманітних фінансових інструментів та їх роль в процесі акумуляції необхідних фінансових ресурсів. Також важливо продемонструвати перехід від добровільної корпоративної соціальної відповідальності (CSR) до нових принципів інвестування (ESG), моделей ведення бізнесу в умовах зміни клімату та яким чином ці зміни впливають на процес мобілізації кліматичних фінансів. Іншою важливою ціллю дослідження є показати трансакційні витрати, позитивні та негативні сторони обліку, звітності та оцінки результатів проектів, пов’язаних із скороченням викидів парникових газів, описати можливі шляхи їх використання з метою скорочення існуючих витрат, отримання доступу до фінансового ринку та відносно “дешевих” фінансових ресурсів. Також важливо описати шляхи побудови інфраструктури фінансового ринку, необхідної для мінімізації трансакційних витрат в процесі залучення фінансових ресурсів для скорочення викидів парникових газів.

Основні складові та особливості формування фіскального механізму стимулювання сталого розвитку. Сутність та основні підходи до встановлення ціни на викиди парникових газів. Новітні пайові, боргові та похідні фінансові інструменти, призначені для акумуляції кліматичних та фінансів соціального впливу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

 1. КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

     

КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни (вибіркової) «ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА»

для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітня програма «Фінанси та страхування»

Денна форма навчання

 1. № заняття

Тема заняття

Види навчальних занять (семінарське - С, практичне - П), форми їх проведення

Максимальна

кількість балів

За систематичність і активність роботи на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях

 

Змістовий модуль №1

1.

Роль держави у регулюванні фінансових відносин

С1. Семінар-розгорнута бесіда

Дискусія з приводу проблемних питань за темою з елементами аналізу

8

2. 

Поняття та сутність фіскальної політики

С2 .Розгорнута бесіда за результатами розгляду проблемних питань

4

3.

Фіскальна політика ЄС

 

С3. Розв’язання проблемних завдань і ситуацій

Дискусія з проблемних питань

8

4.

Фінансування суспільних потреб в умовах демократії

С4. “Мозковий штурм”

4

5.  

Фіскальний федералізм

С5. Семінар-конференція

4

Змістовий модуль №2

6.   

Основи податкової політики держави

С6. Семінар-конференція

4

7.

Бюджетна політика як складова фіскальної політики держави

С7. Вирішення практичних ситуацій

Дискусія з виявлених проблемних питань 

8

8.    

Основи дефіцитного фінансування

С8. Розв’язання проблемних завдань та ситуацій

8

9.   

Фіскальні аспекти макрофінансової стабілізації

С9. Робота у малих творчих групах

Розгорнута бесіда з виявлених проблем

8

10.   

Фіскальна політика сталого розвитку

С10.Обговорення переглянутих відеоматеріалів

Дискусія з виявлених проблем

4

Усього  балів за роботу  на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях

60

За виконання контрольних (модульних) робіт

Модуль №1

Написання контрольної (модульної) роботи

10

Модуль №2

Написання контрольної (модульної) роботи

10

Усього  балів за контрольну (модульну)роботу

20

За виконання завдань самостійної роботи

Види завдань самостійної роботи  (гне більше 2-х завдань)

1. Експертна оцінка наукових публікацій за заданою тематикою

10

2. Написання реферату (есе)

10

3. Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою

10

4. Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою

10

5. Підготовка презентації за заданою тематикою

10

6. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)

10

7. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою

10

8. Виступ та активна участь у роботі дискусійного клубу

10

9. Виконання розрахункового завдання

10

Усього  балів за виконання завдань самостійної роботи

20

Разом балів за  СРС

100

         

 

 1. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ, ЛАБОРАТОРНИХ) ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

 

Перелік компетенцій, які можна набути в результаті вивчення даної дисципліни, наведено у вступі до робочої програми.

 

ЗАНЯТТЯ №1.

РОЛЬ ДЕРЖАВИ У РЕГУЛЮВАННІ ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН (4 години)

Вид інноваційних технологій навчання: проблемні міні-лекції, експертні оцінки

 

Перелік професійних компетентностей:

 • вміння аналізувати виявляти тенденції фінансового та економічного розвитку;
 • здатність чітко формулювати власну точку зору.

 

 

Перелік питань до заняття:

 1. Необхідність втручання уряду в економіку.
 2. Типи та форми урядового втручання в економічні та фінансові відносини.
 3. Суспільні товари та приватні товари, що надаються публічно.
 4. Характерні особливості та наслідки існування екстерналій.
 5. Фінансові та екологічні екстерналії.
 6. Проблема нерівномірного розподілу національного доходу та шляхи її вирішення.

 

План заняття:

 1. Усне опитування з метою виявлення рівня знань.
 2. Розгорнута бесіда з програмних питань.
 3. Робота у малих групах та аналіз практичної ситуації.
 4. Формування висновків та пропозицій за результатами аналізу практичної ситуації.

 

Інформаційно-методичне забезпечення.

Терміни і поняття:

асиметрія інформації, державний кредит, економічні відносини, коефіцієнт Джині, податок, сталий розвиток, трансферти, фінансові відносини.

 

Література для поглибленого вивчення матеріалу

 1. ШарльБланкарт. Державні фінанси в умовах демократії. Вступ до фінансової науки. За науковою редакцією В.М.Федосова. - К.: Либідь, 2000. – 654 с.
 2. Mankiw N. Gregory. Principles of Economics / N. Gregory Mаnkiw. – 5 ed. – South-WesternCengage Learning, 2008. – 872 p.
 3. Public finance and public policy in the new century / SijbrenCnossen and Hans-Werner Sinn, editors. – MIT, 2003. – 535 p.
 4. Schinasi, Garry J. Safeguarding financial stability: theory and practice / Gary J. Schinasi – Washington, D.C.: IMF, 2005. – 21 p.
 5. Stiglitz, Joseph E. Economics of the public sector [Text] / Joseph E. Stiglitz. – 3rded. –New York: W.W. Norton & Company, Inc, 2000. - 823 p.

 

 

ЗАНЯТТЯ №2.

ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ (4 години)

Вид інноваційних технологій навчання: робота в малих групах

 

 

Перелік професійних компентностей:

 • компетентне сприйняття та аналіз професійно важливої інформації;
 • уміння чітко висловлювати власну точку зору та розуміти позицію співрозмовника.

 

Перелік питань до заняття:

 1. Сутність та складові фіскальної політики.
 2. Принципи та правила побудови фіскальної політики.
 3. Дієздатність та ефективність фіскальної політики.
 4. Види та типи фіскальної політики.

 

План заняття:

 1. Перевірка рівня засвоєння матеріалів лекції.
 2. Дискусія з приводу проблемних питань за темою з елементами аналізу.
 3. Розгорнута бесіда за результатами розгляду проблемних питань.
 4. Питання та відповіді.

 

 

Інформаційне забезпечення.

Терміни і поняття:

Грошово-кредитна політика, економічне зростання, зайнятість, макроекономічна політика, сукупна пропозиція, сукупний попит, фіскальна політика.

 

Література для поглибленого вивчення матеріалу

 1. Федосов В., Опарін В, Льовочкін С. Фінансова реструктуризація в Україні: проблеми і напрями. - Монографія / За наук. ред. В.Федосова. - К.: КНЕУ, 2002. – 387 с.
 2. Fiscal policy and economic reform: essay in honor of VitoTanzi / edited by Mario I. Blejer and Teresa M. Ter-Minassian. – Lomdon: Routledge, 2005. – 305 p.
 3. Hansen, Bent. The Economic Theory of Fiscal Policy [Text] / Bent Hansen. - Oxon: Routledge, 2003. - 450 p.
 4. Schinasi, Garry J. Safeguarding financial stability: theory and practice / Gary J. Schinasi – Washington, D.C.: IMF, 2005. – 21 p.
 5. Schmölders, Günter. Finanzpolitik [Text] / Günter Schmölders. – 3 Auflage. –  Berlin: Springer-Verlag, 2007. - 520 p.

 

ЗАНЯТТЯ №3.

ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА ЄС (4 години)

Вид інноваційних технологій навчання: робота в малих групах

 

Перелік професійних компетентностей:

 • компетентне сприйняття та аналіз професійно важливої інформації;
 • уміння аналізувати фіскальну політику наднаціональних утворень.

 

Перелік питань до заняття:

 1. Теоретико-методологічні підходи в обґрунтуванні європейської інтеграції.
 2. Гармонізація податкового законодавства в країнах ЄС.
 3. Спільна бюджетна політика ЄС.
 4. Причини та наслідки кризи заборгованості в ЄС.
 5. Фіскальний Союз в межах Європи.
 6. Фіскальні інструменти політики сталого розвитку ЄС.

 

 

План заняття:

 1. Розгорнута бесіда з програмних питань.
 2. Робота у малих групах.
 3. Обговорення результатів роботи у групах.
 4. Формулювання висновків та пропозицій.

 

 

Інформаційне забезпечення.

Дивись перелік понять і термінів до Заняття №3.

 

 

ЗАНЯТТЯ №4.

ФІНАНСУВАННЯ СУСПІЛЬНИХ ПОТРЕБ В УМОВАХ ДЕМОКРАТІЇ (2 години)

Вид інноваційних технологій навчання: ділова гра

 

Перелік професійних компентностей:

 • спроможність визначати ефективні шляхи фінансування суспільних товарів;
 • здатність аналізувати результати розподілу суспільного продукту в державі.

 

Перелік питань до заняття:

 1. Економіка добробуту та проблема розподілу ресурсів.
 2. Альтернативні напрямки визначення витрат на суспільні товари.
 3. Особливості необхідність провадження суспільних товарі на державному та локальному рівнях.
 4. Позаекономічні аспекти фіскальної політики.
 5. Проблема “агент-принципал” на мікро- та макрорівнях.
 6. Протидія лобіювання як суспільний продукт.

 

Зміст заняття:

 1. Опитування за матеріалами лекційного заняття.
 2. Робота у малих творчих групах.
 3. Обговорення результатів доповідей.
 4. Формулювання пропозицій та висновків.

 

Інформаційне забезпечення.

Терміни і поняття:

Асиметрія знань, критерій компенсації, нормативна економіка, позитивна економіка, функція корисності, функція суспільного добробуту.

 

 

Література для поглибленого вивчення матеріалу

 1. Arrow Kenneth Joseph, Sen AmartyaKumar. Handbook of social choice and welfare // Kenneth Joseph Arrow, AmartyaKumar Sen // Vol.1. – Gulf Professional Publishing, 2002. – 680 p.
 2. Becker, Gary Stanley. The economics of life / Gary S. Becker, GuityNashat Becker. – McGraw-Hill, 1997. – 330 p.
 3. Hillman, Arey L. Public Financial and Public Policy [Text] / Arey L. Hillman. – 2 ed.– Cambridge: Cambridge University Press, 2009. - 859 p.
 4. Przeworski, Adam. Democracy and the limits of self-government / Adam Przeworski. – Cambridge University Press, 2010. – 200 p.
 5. Stiglitz, Joseph E. Economics of the public sector [Text] / Joseph E. Stiglitz. – 3rd ed. – New York: W.W. Norton & Company, Inc, 2000. - 823 p.

 

ЗАНЯТТЯ №5.

ФІСКАЛЬНИЙ ФЕДЕРАЛІЗМ (2 години)

Вид інноваційних технологій навчання: проблемні міні-лекції, експертні оцінки

 

Перелік професійних компетентностей:

 • вміння аналізувати особливості розподілу фінансових ресурсів між різними рівнями бюджетної системи;
 • розуміння природи та шляхів ліквідації горизонтальних та вертикальних фіскальних дисбалансів.

 

Перелік питань до заняття:

 1. Сутність та необхідність існування фіскального федералізму.
 2. Принципи фіскального федералізму та критерії розподілу повноважень між різними рівнями бюджетної системи.
 3. Податкова конкуренція в умовах фіскального федералізму та політична поведінка.
 4. Оцінка ефективності державної допомоги місцевим органам влади.

 

План заняття:

 1. Виявлення рівня залишкових знань.
 2. Робота в малих творчих групах.
 3. Розгорнута бесіда з виявлених проблемних питань.
 4. Дискусія з елементами аналізу.

 

Інформаційне забезпечення.

Терміни та поняття:

Вертикальний дисбаланс, горизонтальний дисбаланс, міжбюджетні відносини, податкова конкуренція, регіональна фіскальна політика, фінансові ресурси, фіскальний федералізм.

 

Література для поглибленого вивчення матеріалу

 1. Бюджетний менеджмент: Підручник / В. Федосов, В. Опарін, Л. Сафонова та ін.; За заг. ред. В. Федосова. — К.: КНЕУ, 2004. — 864 с.
 2. Луніна І.О. Державні фінанси України у перехідний період. – Харків: Форт, 2000. - 296 с.
 3. Циммерманн X. Муниципальныефинансы: Учебник: Пер. снем. — М.: ДелоиСервис, 2003. — 352 с.
 4. Blöchliger, H. and C. Vammalle. Reforming Fiscal Federalism and Local Government: Beyond the Zero-Sum Game / H. Blöchliger, C. Vammalle // OECDFiscla Federalism Studies. – OECD Publishing, 2012.  – P. 135.
 5. Buchanan J.M., Musgrave R.A. Public Finance and Public Choice: Two Contrasting Visions of the State. – Cambridge (Mass.), London: The MIT Press, 2000. – IX, 272 p.
 6. Classics in the Theory of Public Finance / Ed. by R.A. Musgrave, A.T. Peacock. – London etc.: Macmillan; New York: St Martin’s Press, 1967. – XIX, 244 p.
 7. Jones M. Local governments // International encyclopedia of public policy and administration / Editor in chief J. M. Shafritz. – Boulder: Westview, 1998. – Vol. 3. – Pp. 1295-1300.
 8. Musgrave R.A. The Theory of Public Finance. A Study in Public Economy. – New York etc.: McGraw-Hill Book Company, 1959. – XVII, 628 p.
 9. Stiglitz, Joseph E. Economics of the public sector [Text] / Joseph E. Stiglitz. – 3rd ed. – New York: W.W. Norton & Company, Inc, 2000. - 823 p.

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАНЯТТЯ №6.

ОСНОВИ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ (2 години)

Вид інноваційних технологій навчання: робота в малих групах

 

Перелік професійних компетентностей:

 • знання методів економічного аналізу;
 • наявність системного уявлення про структуру і тенденції розвитку української податкової політики.

 

Перелік питань до заняття:

 1. Поняття та принципи податкової політики.
 2. Прямі податки проти непрямих.
 3. Вплив оподаткування на споживачів та виробників.
 4. Ефективність та соціальна справедливість податкової політики.

 

План заняття:

 1. Виявлення залишкових знань.
 2. Розв’язання проблемних завдань та ситуацій.
 3. Дискусія з проблемних питань.
 4. Пропозиції та висновки.

 

Інформаційне забезпечення.

Терміни і поняття:

Елементи системи оподаткування, індекс людського розвитку, оптимальна податкова політика, податкова політика, суспільний добробут. 

 

Література для підготовки до семінарського заняття

 1. Янжул И.И. Основные начала финансовой науки: Учение о государственных доходах. – М.: «Статус», 2002. – 555 с.
 2. Carbon-Energy Taxation. Lessons from Europe / edited by MikaelSkou Andersen and Paul Ekins. – Oxford University Press, 2009. – 313 p.
 3. Handbool of Public Sector Economics [Text] / edited by Donijo Robbins. – BocaRaton: CRC Press LLC., 2005. - 767 p.
 4. Hillman, Arey L. Public Financial and Public Policy [Text] / Arey L. Hillman. – 2 ed.– Cambridge: Cambridge University Press, 2009. - 859 p.
 5. Stiglitz, Joseph E. Economics of the public sector [Text] / Joseph E. Stiglitz. – 3rded. –New York: W.W. Norton & Company, Inc, 2000. - 823 p.
 6. Tanner E. Fiscal Rules and Countercyclical Policy: Frank Ramsey Meets Gramm-Rudman-Hollings // Working Paper 03/220. – Washington D.C.: International Monetary Fund ,  November 2003. – P. 3,4.

 

ЗАНЯТТЯ №7.

БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА ЯК СКЛАДОВА ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ (4 години)

Вид інноваційних технологій навчання: робота в малих групах

 

Перелік професійних компентностей:

 • знання принципів прийняття і реалізації економічних рішень на макрорівні;
 • економічне та фінансове мислення.

 

Перелік питань до заняття:

 1. Бюджет як економічна категорія, його функції та призначення.
 2. Поняття та сутність бюджетної політики.
 3. Особливості реалізації бюджетної політики в розвинених країнах світу.
 4. Необхідність існування програм урядових видатків. Альтернативні форми урядових видатків.
 5. Податкові видатки як важливий інструмент впливу на фінансовий та економічний розвиток.
 6. Проблема “кількість-якість” в процесі реалізації урядових програм.

 

 

План заняття:

 1. Фронтальне опитування.
 2. Робота у малих творчих групах.
 3. Дискусія стосовно виявлених проблемних питань.
 4. “Мозковий штурм” з метою формулювання пропозицій по вирішенню виявлених проблем.

 

Інформаційне забезпечення.

Терміни і поняття:

Бюджет, бюджетна система, бюджетне фінансування, бюджетний механізм, бюджетний устрій, бюджетні відносини, бюджетування, витрати бюджету, доходи бюджету, програмно-цільовий метод.

 

Література для поглибленого вивчення матеріалу

 1. Огонь Ц.Г. Програмно-цільовий метод та ефективність бюджетних програм/ Ц.Г. Огонь// Фінанси України.- №7.- 2009.- с.20-29.
 2. Опарін В.М. Фінанси (загальна теорія): Навч. посібник. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К.: КНЕУ, 2002. – 240 с.
 3. Budgeting and Budgetary Institutions / edited by Anwar Shah. – Washington D.C.: The World Bank, 2007. – 269 p.
 4. Cnossen, Sijbren. Public Finance and Public Policy in the New Century [Text] / edited by SijbrenCnossen and Hans-Werner Sinn. - Cambridge: The MIT Press, 2003. - 535 p.
 5. Handbool of Public Sector Economics [Text] / edited by Donijo Robbins. – BocaRaton: CRC Press LLC., 2005. - 767 p.
 6. Participatory Budgeting / edited by Anwar Shah. – Washington D.C.: The World Bank, 2007. – 269 p.

 

 

ЗАНЯТТЯ №8.

ОСНОВИ ДЕФІЦИТНОГО ФІНАНСУВАННЯ (2 години)

Вид інноваційних технологій навчання: застосування “мозкового штурму” проблеми

 

Перелік професійних компетентностей:

 • вміння визначати ймовірність дефолту суверенних позичальників;
 • здатність аналізувати боргову безпеку країни.

 

Перелік питань до заняття:

 1. Причини виникнення та методи покриття бюджетного дефіциту.
 2. Фінансові та економічні наслідки існування бюджетного дефіциту.
 3. Проблема хронічної дефіцитності бюджетів розвинених країн.
 4. Методи оцінки кредитоспроможності корпоративних та суверенних позичальників.

 

План заняття:

 1. Фронтальне опитування.
 2. Міні-конференція з визначеного кола питань.
 3. Обговорення результатів доповідей.
 4. Формулювання висновків та пропозицій.

 

Інформаційне забезпечення.

Терміни та поняття:

Бюджетний дефіцит, бюджетний профіцит, державний борг, державний кредит, дефіцитне фінансування, кредитно-дефолтний своп, ощадна справа, обслуговування боргу, управління боргом.

 

Література для поглибленого вивчення матеріалу

 1. Гаврилова О.Я., Сущенко О.М. Енергетичний сектор: фінансово-економічні пріоритети / О.Я. Гаврилова, О.М. Сущенко // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць Вип. 10(101) / Наук. ред. І.Г. Манцуров. – К., 2009. – С. 111-114.
 2. Ozawa, Terutomo. Institutions, industrial upgrading, and economic performance in Japan: the flying-geese paradigm of catch-up growth / Terutomo Ozawa. – Edward Elgar Publishing. Inc., 2005. – 235 p.
 3. Pisani-Ferry, Jean. The Euro Crisis and the new impossible trinity / Jean Pisani-Ferry // Bruegel Policy Contribution, Issue 2012/01, January 2012. –  15 p.
 4. Schenk, Catherine R. International Economic Relations since 1945 / Catherine R. Schenk. – 1sted. – Routledge, 2011. – 172 p.
 5. TilmanBrück, Rudolf Zwiener. Fiscal Policy Rules for Stabilization and Growth: A Simulation Analysis of Deficit and Expenditure Targets in a Monetary Union // Discussion Paper NO. 427. – German Institute for Economic Research, June 2004. – 26 p.  

 

ЗАНЯТТЯ №9.

ФІСКАЛЬНІ АСПЕКТИ МАКРОФІНАНСОВОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ (4 години)

Вид інноваційних технологій навчання: ділова гра

 

Перелік професійних компетенцій:

 • вміння проводити факторний аналіз економічних та фінансових процесів;
 • вміння визначати кореляційний зв’язок між окремими макроекомічними та макрофінансовими показниками.

 

Перелік питань до заняття:

 1. Податки як важливий інструмент регулювання економічних та фінансових відносин.
 2. Податкові видатки в системі регулювання ділової активності.
 3. Роль бюджетних видатків у регулюванні пропорцій розподілу та перерозподілу суспільного продукту.
 4. Вплив державного кредиту на виробництво, зайнятість та відсоток.

 

План заняття:

 1. Виявлення рівня залишкових знань.
 2. Міні-конференція з визначеного кола питань.
 3. Обговорення результатів виступів.
 4. Формулювання висновків та пропозицій.

 

Інформаційне забезпечення.

Дивись перелік понять і термінів, літературу для поглибленого вивчення матеріалу до до Заняття №1.

 

ЗАНЯТТЯ №10.

ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА СТАЛОГО РОЗВИТКУ (2 години)         

Вид інноваційних технологій навчання: робота в малих групах

 

Перелік професійних компетентностей:

 • спроможність розуміти та аналізувати сутність та складові сталого розвитку;
 • здатність аналізувати змішану вартість за її основними складовими;
 • вміння формувати фіскальний механізм сприяння сталому розвитку.

 

Перелік питань до заняття:

 1. Поняття та складові концепції сталого розвитку.
 2. Сутність та складові змішаної вартості.
 3. Новітні пайові, боргові та похідні фінансові інструменти, спрямовані на залучення кліматичних фінансів та фінансів соціального впливу.
 4. Основні методи та інструменти встановлення ціни на викиди парникових газів.

 

План заняття:

 1. Фронтальне опитування.
 2. Вирішення практичних ситуацій.
 3. Дискусія з виявлених проблемних питань.
 4.  “Мозковий штурм” з метою формулювання пропозицій.

 

Інформаційне забезпечення.

Терміни та поняття:

Сталий розвиток, екологічна вартість, соціальна вартість, змішана вартість, ціноутворення на викиди парникових газів.

 

Література для поглибленого вивчення матеріалу

 1. Jed Emerson (2003). The blended value map. Tracking the Intersects and Opportunities of Economic, Social and Environmental Value Creation. URL: http://www.hewlett.org/uploads/files/BlendedValueMapFinal.pdf
 2. Bowen, Howard B. Social Responsibilities of the Businessman, Harper, 1953, p. 276.
 3. Perkins, George W. The Modern Corporation. The Currency Problem and the Present Financial Situation, New York, The Columbia University Press, p. 163.
 4. Porter M.E., Kramer M.R. (2011) Creating Shared Value: How to Reinvent Capitalism – and Unleash a Wave of Innovation and Growth. Harvard Business Review, January/February 2011, pp. 63-70.
 5. Elkington J. (1997) Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business. Capstone, Oxford, 402 pp.
 6. Pigou A.C. The Economics of Welfare. Palgrave Macmillan, 2013, p. 896.
 7. Coase R.H. (1960). The Problem of Social Cost. Journal of Law and Economics, Vol. 3, pp. 1-44.

 

 

 

 

 

2.3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПОТОЧНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА» ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

 

 

 

 

Оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни здійснюється на основі результатів поточної успішності. Максимально можлива оцінка за знання програмного матеріалу дорівнює 100 балів.

 

Відкритість контролю при вивченні навчальної дисципліни забезпечується через ознайомлення студентів на початку семестру з:

 • навчальною програмою,
 • формами контрольних заходів,
 • критеріями оцінювання знань.

 

Об’єктом поточного оцінювання є знання окремих складових робочої програми навчальної дисципліни.

Оцінюванню підлягає:

 • матеріал, викладений на лекціях,
 • питання, розглянуті та обговорені на семінарських і практичних заняттях,
 • матеріал, опрацьований самостійно

 

Позитивні оцінки студент отримує:

 1. за систематичну та активну роботу на семінарських заняттях. При цьому Оцінюванню підлягають: рівень знань, продемонстрований у відповідях і виступах на семінарських заняттях; активність при обговоренні питань, що винесені на семінарські заняття, виконання завдань оперативного письмового контролю на семінарському занятті; результати пілотного опитування, участь у ділових іграх та інші форми роботи за дисципліною, які застосовуються в поточному навчанні студентів.

Систематична та активна робота студентів на семінарських заняттях формує «ціну заняття»

 1. за презентацію індивідуальних завдань, передбачених робочою програмою дисципліни.

Оцінюванню підлягають: підготовка і презентація експертної оцінки на основі виконання розрахунків, есе, підготовка розрахункового завдання, а також участь у роботі дискусійного клубу.

 1. за виконання контрольних (модульних) робіт, Оцінюванню підлягають: теоретичні знання та практичні навички, яких набув студент після опанування певного завершеного розділу навчального матеріалу. Контрольні роботи можуть проводитися у формі тестів, відповідей на теоретичні питання або розв’язання практичних завдань, розв’язання виробничих ситуацій (кейсів) тощо.

Оцінювання поточної успішності студентів проводиться в балах, які виставляються до журналу.

«Ціна» заняття залежить від:

А) індивідуальної активності та рівня підготовки студента,

Б) видів завдань, які пропонуються викладачем за темою семінарського заняття відповідно до форми його проведення.

 

 

Отже, у цілому «ціна заняття» за поточну аудиторну роботу становить:

 

 

 

 

Індивідуальна «ціна» заняття для студента може бути визначена за наступною формою:

Види робіт \ бали

0

1

2

3

4

РАЗОМ

Повна відповідь на питання семінару (усне опитування)

 

 

 

 

х

 

Оперативний письмовий контроль

 

 

 

Х

Х

 

Пілотне опитування

 

 

 

Х

х

 

Змістовні доповнення, конструктивна участь в обговоренні проблемних питань, мозковому штурмі тощо

 

 

х

Х

х

 

«Ціна» заняття за темою

х

х

х

Х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

3.1. КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

 

КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни (вибіркової) «ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА»

для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітня програма «Фінанси та страхування»

Заочна форма навчання

СЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

заняття

 

Контактні заняття

(теми відповідно до робочої програми)

Форма занять і контролю

Макс.

кіл-ть балів

За систематичність і активність роботи на контактних заняттях

1.

Роль держави у регулюванні фінансових відносин

семінар-розгорнута бесіда; дискусія з приводу проблемних питань за темою з елементами аналізу

5

2.

Тема 2. Поняття та сутність фіскальної політики

розгорнута бесіда за результатами розгляду проблемних питань

6

 

3.

 

Основи податкової політики держави

семінар-конференція

6

 

 

4.

 

 

Бюджетна політика як складова фіскальної політики держави

 

вирішення практичних ситуацій; дискусія з виявлених проблемних питань

7

5.

 

Фіскальні аспекти макрофінансової стабілізації

 

робота у малих творчих групах; розгорнута бесіда з виявлених проблем

8

6.

 

Фіскальна політика сталого розвитку

обговорення переглянутих відеоматеріалів; дискусія з виявлених проблем

 

8

 

 

40

За виконання контрольної (модульної) роботи

 

7.

Комплексна аудиторна самостійна контрольна робота

Поточний  контроль

10

Усього балів за контактні заняття

50

 

 

 

міжСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

За виконання обов’язкових позааудиторних завдань самостійної роботи

Види завдань

Форма подання

 

Термін подання і реєстрації

Форма контролю

Макс.

кіл-ть балів

Домашнє завдання самостійної роботи

електронна

кінець серпня на електронну пошту викладача

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

20

Тестування онлайн

електронна

до серпня

 

Викладачем в онлайн-режимі

20

За виконання завдань самостійної роботи  за вибором (1-го завдання)

1. Експертна оцінка

2. Есе

3. Міні-лекція

4. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)*

(письмова або електронна)

Індивідуально викладачу за графіком «Дня заочника»

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

10

Усього балів за виконання позааудиторних завдань самостійної роботи

50

Разом

100

 

 

3.2. ПЛАНИ КОНТАКТНИХ ЗАНЯТЬ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Перелік компетенцій, які можна набути в результаті вивчення даної дисципліни, наведено у вступі до робочої програми.

 

Заняття під час установчої сесії

 

КОНТАКТНЕ ЗАНЯТТЯ №1.

РОЛЬ ДЕРЖАВИ У РЕГУЛЮВАННІ ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН (2 години)

Вид інноваційних технологій навчання: семінар-розгорнута бесіда; дискусія з приводу проблемних питань за темою з елементами аналізу

 

Перелік професійних компентностей:

 • вміння аналізувати виявляти тенденції фінансового та економічного розвитку;
 • здатність чітко формулювати власну точку зору.

 

Перелік питань до заняття:

 1. Необхідність втручання уряду в економіку.
 2. Типи та форми урядового втручання в економічні та фінансові відносини.
 3. Суспільні товари та приватні товари, що надаються публічно.
 4. Характерні особливості та наслідки існування екстерналій.
 5. Фінансові та екологічні екстерналії.
 6. Проблема нерівномірного розподілу національного доходу та шляхи її вирішення.

 

План заняття:

 1. Усне опитування з метою виявлення рівня знань.
 2. Розгорнута бесіда з програмних питань.
 3. Робота у малих групах та аналіз практичної ситуації.
 4. Формування висновків та пропозицій за результатами аналізу практичної ситуації.

 

Інформаційне забезпечення.

Терміни і поняття:

асиметрія інформації, державний кредит, економічні відносини, коефіцієнт Джині, податок, сталий розвиток, трансферти, фінансові відносини.

 

Література для поглибленого вивчення матеріалу

 1. ШарльБланкарт. Державні фінанси в умовах демократії. Вступ до фінансової науки. За науковою редакцією В.М.Федосова. - К.: Либідь, 2000. – 654 с.
 2. Mankiw N. Gregory. Principles of Economics / N. Gregory Mаnkiw. – 5 ed. – South-WesternCengage Learning, 2008. – 872 p.
 3. Public finance and public policy in the new century / SijbrenCnossen and Hans-Werner Sinn, editors. – MIT, 2003. – 535 p.
 4. Schinasi, Garry J. Safeguarding financial stability: theory and practice / Gary J. Schinasi – Washington, D.C.: IMF, 2005. – 21 p.
 5. Stiglitz, Joseph E. Economics of the public sector [Text] / Joseph E. Stiglitz. – 3rded. –New York: W.W. Norton & Company, Inc, 2000. - 823 p.

 

КОНТАКТНЕ ЗАНЯТТЯ №2

ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ (2 години)

Вид інноваційних технологій навчання: розгорнута бесіда за результатами розгляду проблемних питань

 

Перелік професійних компетенцій:

 • компетентне сприйняття та аналіз професійно важливої інформації;
 • уміння чітко висловлювати власну точку зору та розуміти позицію співрозмовника.

 

Перелік питань до заняття:

 1. Сутність та складові фіскальної політики.
 2. Принципи та правила побудови фіскальної політики.
 3. Дієздатність та ефективність фіскальної політики.
 4. Види та типи фіскальної політики.

 

План заняття:

 1. Перевірка рівня засвоєння матеріалів лекції.
 2. Дискусія з приводу проблемних питань за темою з елементами аналізу.
 3. Розгорнута бесіда за результатами розгляду проблемних питань.
 4. Питання та відповіді.

 

Інформаційне забезпечення.

Терміни і поняття:

Грошово-кредитна політика, економічне зростання, зайнятість, макроекономічна політика, сукупна пропозиція, сукупний попит, фіскальна політика.

 

Література для поглибленого вивчення матеріалу

 1. Федосов В., Опарін В, Льовочкін С. Фінансова реструктуризація в Україні: проблеми і напрями. - Монографія / За наук. ред. В.Федосова. - К.: КНЕУ, 2002. – 387 с.
 2. Fiscal policy and economic reform: essay in honor of VitoTanzi / edited by Mario I. Blejer and Teresa M. Ter-Minassian. – Lomdon: Routledge, 2005. – 305 p.
 3. Hansen, Bent. The Economic Theory of Fiscal Policy [Text] / Bent Hansen. - Oxon: Routledge, 2003. - 450 p.
 4. Schinasi, Garry J. Safeguarding financial stability: theory and practice / Gary J. Schinasi – Washington, D.C.: IMF, 2005. – 21 p.
 5. Schmölders, Günter. Finanzpolitik [Text] / Günter Schmölders. – 3 Auflage. –  Berlin: Springer-Verlag, 2007. - 520 p.

 

 

КОНТАКТНЕ ЗАНЯТТЯ №3.

ОСНОВИ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ (2 години)

Вид інноваційних технологій навчання: семінар-конференція

 

Перелік професійних компетенцій:

 • знання методів економічного аналізу;
 • наявність системного уявлення про структуру і тенденції розвитку української податкової політики.

 

Перелік питань до заняття:

 1. Поняття та принципи податкової політики.
 2. Прямі податки проти непрямих.
 3. Вплив оподаткування на споживачів та виробників.
 4. Ефективність та соціальна справедливість податкової політики.

 

План заняття:

 1. Виявлення залишкових знань.
 2. Розв’язання проблемних завдань та ситуацій.
 3. Дискусія з проблемних питань.
 4. Пропозиції та висновки.

 

Інформаційне забезпечення.

Терміни і поняття:

Елементи системи оподаткування, індекс людського розвитку, оптимальна податкова політика, податкова політика, суспільний добробут. 

 

Література для підготовки до семінарського заняття

 1. Янжул И.И. Основные начала финансовой науки: Учение о государственных доходах. – М.: «Статус», 2002. – 555 с.
 2. Carbon-Energy Taxation. Lessons from Europe / edited by MikaelSkou Andersen and Paul Ekins. – Oxford University Press, 2009. – 313 p.
 3. Handbool of Public Sector Economics [Text] / edited by Donijo Robbins. – BocaRaton: CRC Press LLC., 2005. - 767 p.
 4. Hillman, Arey L. Public Financial and Public Policy [Text] / Arey L. Hillman. – 2 ed.– Cambridge: Cambridge University Press, 2009. - 859 p.
 5. Stiglitz, Joseph E. Economics of the public sector [Text] / Joseph E. Stiglitz. – 3rded. –New York: W.W. Norton & Company, Inc, 2000. - 823 p.
 6. Tanner E. Fiscal Rules and Countercyclical Policy: Frank Ramsey Meets Gramm-Rudman-Hollings // Working Paper 03/220. – Washington D.C.: International Monetary Fund ,  November 2003. – P. 3,4.

 

КОНТАКТНЕ ЗАНЯТТЯ №4.

БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА ЯК СКЛАДОВА ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ (2 години)

Вид інноваційних технологій навчання: вирішення практичних ситуацій; дискусія з виявлених проблемних питань

 

Перелік професійних компетенцій:

 • знання принципів прийняття і реалізації економічних рішень на макрорівні;
 • економічне та фінансове мислення.

 

Перелік питань до заняття:

 1. Бюджет як економічна категорія, його функції та призначення.
 2. Поняття та сутність бюджетної політики.
 3. Особливості реалізації бюджетної політики в розвинених країнах світу.
 4. Необхідність існування програм урядових видатків. Альтернативні форми урядових видатків.
 5. Податкові видатки як важливий інструмент впливу на фінансовий та економічний розвиток.
 6. Проблема “кількість-якість” в процесі реалізації урядових програм.

 

План заняття:

 1. Фронтальне опитування.
 2. Робота у малих творчих групах.
 3. Дискусія стосовно виявлених проблемних питань.
 4. “Мозковий штурм” з метою формулювання пропозицій по вирішенню виявлених проблем.

 

Інформаційне забезпечення.

Терміни і поняття:

Бюджет, бюджетна система, бюджетне фінансування, бюджетний механізм, бюджетний устрій, бюджетні відносини, бюджетування, витрати бюджету, доходи бюджету, програмно-цільовий метод.

 

Література для поглибленого вивчення матеріалу

 1. Огонь Ц.Г. Програмно-цільовий метод та ефективність бюджетних програм/ Ц.Г. Огонь// Фінанси України.- №7.- 2009.- с.20-29.
 2. Опарін В.М. Фінанси (загальна теорія): Навч. посібник. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К.: КНЕУ, 2002. – 240 с.
 3. Budgeting and Budgetary Institutions / edited by Anwar Shah. – Washington D.C.: The World Bank, 2007. – 269 p.
 4. Cnossen, Sijbren. Public Finance and Public Policy in the New Century [Text] / edited by SijbrenCnossen and Hans-Werner Sinn. - Cambridge: The MIT Press, 2003. - 535 p.
 5. Handbool of Public Sector Economics [Text] / edited by Donijo Robbins. – BocaRaton: CRC Press LLC., 2005. - 767 p.
 6. Participatory Budgeting / edited by Anwar Shah. – Washington D.C.: The World Bank, 2007. – 269 p.

 

 

Заняття під час екзаменаційної сесії

 

КОНТАКТНЕ ЗАНЯТТЯ №5.

ФІСКАЛЬНІ АСПЕКТИ МАКРОФІНАНСОВОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ (2 години)

Вид інноваційних технологій навчання: робота у малих творчих групах; розгорнута бесіда з виявлених проблем

 

Перелік професійних компетенцій:

 • вміння проводити факторний аналіз економічних та фінансових процесів;
 • вміння визначати кореляційний зв’язок між окремими макроекомічними та макрофінансовими показниками.

 

Перелік питань до заняття:

 1. Податки як важливий інструмент регулювання економічних та фінансових відносин.
 2. Податкові видатки в системі регулювання ділової активності.
 3. Роль бюджетних видатків у регулюванні пропорцій розподілу та перерозподілу суспільного продукту.
 4. Вплив державного кредиту на виробництво, зайнятість та відсоток.

 

План заняття:

 1. Виявлення рівня залишкових знань.
 2. Міні-конференція з визначеного кола питань.
 3. Обговорення результатів виступів.
 4. Формулювання висновків та пропозицій.

 

Інформаційне забезпечення.

Дивись перелік понять і термінів, літературу для поглибленого вивчення матеріалу до до Заняття №1.

 

КОНТАКТНЕ ЗАНЯТТЯ №6.

ФІСКАЛЬНІ ІНСТРУМЕНТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ РІВНОВАГИ    (2 години)           

Вид інноваційних технологій навчання: обговорення переглянутих відеоматеріалів; дискусія з виявлених проблем

 

Перелік професійних компетенцій:

 • спроможність читати і аналізувати статті платіжного балансу держави;
 • здатність аналізувати сучасні тенденції зовнішньоторговельної політики;
 • вміння формулювати фіскальні пріоритети зовнішньоторговельної політики держави.

 

Перелік питань до заняття:

 1. Поняття та складові платіжного балансу країни.
 2. Роль та місце зовнішньої торгівлі у регулюванні руху створеної вартості.
 3. Сутність та складові зовнішньоторговельної політики.
 4. Тарифні та нетарифні методи регулювання зовнішньої торгівлі.
 5. Зовнішня торгівля як важливий фактор економічного та фінансового розвитку.

 

План заняття:

 1. Фронтальне опитування.
 2. Вирішення практичних ситуацій.
 3. Дискусія з виявлених проблемних питань.
 4.  “Мозковий штурм” з метою формулювання пропозицій.

 

Інформаційне забезпечення.

Терміни та поняття:

Внутрішні викривлення, внутрішні дивергенції, зовнішньоторговельна політика, інтернаціоналізація, митна політика, політика нетарифних обмежень, регіональна політика, транснаціоналізація.

 

Література для поглибленого вивчення матеріалу

 1. Лук’яненко Д.Г. Економічна інтеграція і глобальні проблеми сучасності: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2005. – 204 с.
 2. Петрунин О. Подводные камни либерализации внешней торговли / О. Петрунін // Мировая Экономика и Международные Отношения. – 2001. - № 11. -  с. 39-43.
 3. Bevan D. Fiscal Implication of Trade Liberalization // Working Paper 95/50. – Washington D.C.: International Monetary Fund ,  May 1995. – III, 43 p.
 4. Brunner A.D., Naknoi K. Trade Costs, Market Integration, and Macroeconomic Volatility // Working Paper /03/54. – Washington D.C.: International Monetary Fund, March 2003. – 48 p.
 5. Corden, Max W. Trade Policy and Economic Welfare / Max W. Corden. Second Edition. – Oxford: Claredon Press, 1997. – 301 p.
 6. Krugman P. Strategic Trade Policy and the New International Economics. – Cambridge, Massachusetts. London, England: The MIT Press, 1997. – 313 p.

 

 

3.3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПОТОЧНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА» ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

Оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни здійснюється на основі результатів поточної успішності. Максимально можлива оцінка за знання програмного матеріалу дорівнює 100 балів.

 

Відкритість контролю при вивченні навчальної дисципліни забезпечується через ознайомлення студентів на початку семестру з:

 • навчальною програмою,
 • формами контрольних заходів,
 • критеріями оцінювання знань.

 

Об’єктом поточного оцінювання є знання окремих складових робочої програми навчальної дисципліни.

Оцінюванню підлягає:

 • матеріал, викладений на лекціях,
 • питання, розглянуті та обговорені на семінарських і практичних заняттях,
 • матеріал, опрацьований самостійно

 

Позитивні оцінки студент отримує:

 1. за систематичну та активну роботу на семінарських заняттях. При цьому Оцінюванню підлягають: рівень знань, продемонстрований у відповідях і виступах на семінарських заняттях; активність при обговоренні питань, що винесені на семінарські заняття, виконання завдань оперативного письмового контролю на семінарському занятті; результати пілотного опитування, участь у ділових іграх та інші форми роботи за дисципліною, які застосовуються в поточному навчанні студентів.

Систематична та активна робота студентів на семінарських заняттях формує «ціну заняття»

 1. за презентацію індивідуальних завдань, передбачених робочою програмою дисципліни.

Оцінюванню підлягають: підготовка і презентація експертної оцінки на основі виконання розрахунків, есе, підготовка розрахункового завдання, а також участь у роботі дискусійного клубу.

 1. за виконання контрольних (модульних) робіт, Оцінюванню підлягають: теоретичні знання та практичні навички, яких набув студент після опанування певного завершеного розділу навчального матеріалу. Контрольні роботи можуть проводитися у формі тестів, відповідей на теоретичні питання або розв’язання практичних завдань, розв’язання виробничих ситуацій (кейсів) тощо.

Оцінювання поточної успішності студентів проводиться в балах, які виставляються до журналу.

«Ціна» заняття залежить від:

А) індивідуальної активності та рівня підготовки студента,

Б) видів завдань, які пропонуються викладачем за темою семінарського заняття відповідно до форми його проведення.

 

 

Отже, у цілому «ціна заняття» за поточну аудиторну роботу становить:

Індивідуальна «ціна» заняття для студента може бути визначена за наступною формою:

Види робіт \ бали

0

1

2

3

4

РАЗОМ

Повна відповідь на питання семінару (усне опитування)

 

 

 

 

х

 

Оперативний письмовий контроль

 

 

 

Х

Х

 

Пілотне опитування

 

 

 

Х

х

 

Змістовні доповнення, конструктивна участь в обговоренні проблемних питань, мозковому штурмі тощо

 

 

х

Х

х

 

«Ціна» заняття за темою

х

х

х

Х

х

 

 

 

 

 

 

4.ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 1. КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

 

КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни (вибіркової) «ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА»

для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітня програма «Фінанси та страхування»

 

Дистанційна форма навчання

міжСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

ЗА РОБОТУ В ДИСТАНЦІЙНОМУ РЕЖИМІ

Тема заняття відповідно до робочої програми

Вид навчальної роботи

Кінцевий
термін подання для перевірки

Форма подання або виконання

Макс.

к-сть балів

Тема 1. Роль держави у регулюванні фінансових відносин

домашнє індивідуальне завдання

дату повідомляє викладач через кабінетну систему Moodle, але не пізніше (дата)

електронна
через електронну пошту викладача в системі дистанційного навчання

8

Тема 2. Поняття та сутність фіскальної політики

тестування  через засоби системи Moodle

дату повідомляє викладач через кабінетну систему Moodle, але не пізніше (дата)

електронна
через дистанційний курс в системі Moodle

8

Тема 3. Фіскальна політика ЄС

домашнє індивідуальне завдання та його захист через чат

дату повідомляє викладач через кабінетну систему Moodle, але не пізніше (дата)

електронна
через електронну пошту викладача в системі дистанційного навчання

8

Тема 4. Фінансування суспільних потреб в умовах демократії

семінар-розгорнута бесіда

дату повідомляє викладач через кабінетну систему Moodle, але не пізніше (дата)

Дистанційний режим
(асинхронно)
форум

8

Тема 5. Фіскальний федералізм

розрахункова робота та її захист через дистанційне обговорення в чаті

дату повідомляє викладач через кабінетну систему Moodle, але не пізніше (дата)

електронна
через електронну пошту викладача в системі дистанційного навчання

8

Тема 6. Основи податкової політики держави

лабораторна робота та її захист через чат

дату повідомляє викладач через кабінетну систему Moodle, але не пізніше (дата)

електронна через електронну пошту викладача в системі дистанційного навчання

8

Тема 7. Бюджетна політика як складова фіскальної політики держави

обговорення певної проблеми. Електронний звіт

дату повідомляє викладач через кабінетну систему Moodle, але не пізніше (дата)

дистанційний режим
(синхронно)
чат

8

Тема 8. Основи дефіцитного фінансування

домашнє індивідуальне завдання

дату повідомляє викладач через кабінетну систему Moodle, але не пізніше (дата)

електронна
через електронну пошту викладача в системі дистанційного навчання

8

Тема 9. Фіскальні аспекти макрофінансової стабілізації

тестування  через засоби системи Moodle

дату повідомляє викладач через кабінетну систему Moodle, але не пізніше (дата)

електронна
через дистанційний курс в системі Moodle

8

Тема 10. Фіскальна політика сталого розвитку

домашнє індивідуальне завдання та його захист через чат

дату повідомляє викладач через кабінетну систему Moodle, але не пізніше (дата)

електронна
через електронну пошту викладача в системі дистанційного навчання

8

Усього балів за роботу в дистанційному режимі

80

ЗА ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ЗА ВИБОРОМ СТУДЕНТА
Види індивідуальних завдань (студент обирає не більше 2-х завдань упродовж семестру)

1. Експертна оцінка

2. Есе

3. Міні-лекція

4. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)*

10

Усього балів за виконання завдань за вибором студента

20

РАЗОМ БАЛІВ ЗА ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ

100

 

 1. ПЛАНИ ЗАНЯТЬ В ДИСТАНЦІЙНОМУ РЕЖИМІ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

Перелік компетенцій, які можна набути в результаті вивчення даної дисципліни, наведено у вступі до робочої програми.

 

ЗАНЯТТЯ №1.

РОЛЬ ДЕРЖАВИ У РЕГУЛЮВАННІ ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН (4 години)

Вид інноваційних технологій навчання: проблемні міні-лекції, експертні оцінки

 

Перелік професійних компетентностей:

 • вміння аналізувати виявляти тенденції фінансового та економічного розвитку;
 • здатність чітко формулювати власну точку зору.

 

 

Перелік питань до заняття:

 1. Необхідність втручання уряду в економіку.
 2. Типи та форми урядового втручання в економічні та фінансові відносини.
 3. Суспільні товари та приватні товари, що надаються публічно.
 4. Характерні особливості та наслідки існування екстерналій.
 5. Фінансові та екологічні екстерналії.
 6. Проблема нерівномірного розподілу національного доходу та шляхи її вирішення.

 

План заняття:

 1. Усне опитування з метою виявлення рівня знань.
 2. Розгорнута бесіда з програмних питань.
 3. Робота у малих групах та аналіз практичної ситуації.
 4. Формування висновків та пропозицій за результатами аналізу практичної ситуації.

 

Інформаційно-методичне забезпечення.

Терміни і поняття:

асиметрія інформації, державний кредит, економічні відносини, коефіцієнт Джині, податок, сталий розвиток, трансферти, фінансові відносини.

 

Література для поглибленого вивчення матеріалу

 1. ШарльБланкарт. Державні фінанси в умовах демократії. Вступ до фінансової науки. За науковою редакцією В.М.Федосова. - К.: Либідь, 2000. – 654 с.
 2. Mankiw N. Gregory. Principles of Economics / N. Gregory Mаnkiw. – 5 ed. – South-WesternCengage Learning, 2008. – 872 p.
 3. Public finance and public policy in the new century / SijbrenCnossen and Hans-Werner Sinn, editors. – MIT, 2003. – 535 p.
 4. Schinasi, Garry J. Safeguarding financial stability: theory and practice / Gary J. Schinasi – Washington, D.C.: IMF, 2005. – 21 p.
 5. Stiglitz, Joseph E. Economics of the public sector [Text] / Joseph E. Stiglitz. – 3rded. –New York: W.W. Norton & Company, Inc, 2000. - 823 p.

 

 

 

ЗАНЯТТЯ №2.

ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ (4 години)

Вид інноваційних технологій навчання: робота в малих групах

 

 

Перелік професійних компентностей:

 • компетентне сприйняття та аналіз професійно важливої інформації;
 • уміння чітко висловлювати власну точку зору та розуміти позицію співрозмовника.

 

Перелік питань до заняття:

 1. Сутність та складові фіскальної політики.
 2. Принципи та правила побудови фіскальної політики.
 3. Дієздатність та ефективність фіскальної політики.
 4. Види та типи фіскальної політики.

 

План заняття:

 1. Перевірка рівня засвоєння матеріалів лекції.
 2. Дискусія з приводу проблемних питань за темою з елементами аналізу.
 3. Розгорнута бесіда за результатами розгляду проблемних питань.
 4. Питання та відповіді.

 

 

Інформаційне забезпечення.

Терміни і поняття:

Грошово-кредитна політика, економічне зростання, зайнятість, макроекономічна політика, сукупна пропозиція, сукупний попит, фіскальна політика.

 

Література для поглибленого вивчення матеріалу

 1. Федосов В., Опарін В, Льовочкін С. Фінансова реструктуризація в Україні: проблеми і напрями. - Монографія / За наук. ред. В.Федосова. - К.: КНЕУ, 2002. – 387 с.
 2. Fiscal policy and economic reform: essay in honor of VitoTanzi / edited by Mario I. Blejer and Teresa M. Ter-Minassian. – Lomdon: Routledge, 2005. – 305 p.
 3. Hansen, Bent. The Economic Theory of Fiscal Policy [Text] / Bent Hansen. - Oxon: Routledge, 2003. - 450 p.
 4. Schinasi, Garry J. Safeguarding financial stability: theory and practice / Gary J. Schinasi – Washington, D.C.: IMF, 2005. – 21 p.
 5. Schmölders, Günter. Finanzpolitik [Text] / Günter Schmölders. – 3 Auflage. –  Berlin: Springer-Verlag, 2007. - 520 p.

 

ЗАНЯТТЯ №3.

ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА ЄС (4 години)

Вид інноваційних технологій навчання: робота в малих групах

 

Перелік професійних компетентностей:

 • компетентне сприйняття та аналіз професійно важливої інформації;
 • уміння аналізувати фіскальну політику наднаціональних утворень.

 

Перелік питань до заняття:

 1. Теоретико-методологічні підходи в обґрунтуванні європейської інтеграції.
 2. Гармонізація податкового законодавства в країнах ЄС.
 3. Спільна бюджетна політика ЄС.
 4. Причини та наслідки кризи заборгованості в ЄС.
 5. Фіскальний Союз в межах Європи.
 6. Фіскальні інструменти політики сталого розвитку ЄС.

 

 

План заняття:

 1. Розгорнута бесіда з програмних питань.
 2. Робота у малих групах.
 3. Обговорення результатів роботи у групах.
 4. Формулювання висновків та пропозицій.

 

 

Інформаційне забезпечення.

Дивись перелік понять і термінів до Заняття №3.

 

 

ЗАНЯТТЯ №4.

ФІНАНСУВАННЯ СУСПІЛЬНИХ ПОТРЕБ В УМОВАХ ДЕМОКРАТІЇ (2 години)

Вид інноваційних технологій навчання: ділова гра

 

Перелік професійних компентностей:

 • спроможність визначати ефективні шляхи фінансування суспільних товарів;
 • здатність аналізувати результати розподілу суспільного продукту в державі.

 

Перелік питань до заняття:

 1. Економіка добробуту та проблема розподілу ресурсів.
 2. Альтернативні напрямки визначення витрат на суспільні товари.
 3. Особливості необхідність провадження суспільних товарі на державному та локальному рівнях.
 4. Позаекономічні аспекти фіскальної політики.
 5. Проблема “агент-принципал” на мікро- та макрорівнях.
 6. Протидія лобіювання як суспільний продукт.

 

Зміст заняття:

 1. Опитування за матеріалами лекційного заняття.
 2. Робота у малих творчих групах.
 3. Обговорення результатів доповідей.
 4. Формулювання пропозицій та висновків.

 

Інформаційне забезпечення.

Терміни і поняття:

Асиметрія знань, критерій компенсації, нормативна економіка, позитивна економіка, функція корисності, функція суспільного добробуту.

 

 

Література для поглибленого вивчення матеріалу

 1. Arrow Kenneth Joseph, Sen AmartyaKumar. Handbook of social choice and welfare // Kenneth Joseph Arrow, AmartyaKumar Sen // Vol.1. – Gulf Professional Publishing, 2002. – 680 p.
 2. Becker, Gary Stanley. The economics of life / Gary S. Becker, GuityNashat Becker. – McGraw-Hill, 1997. – 330 p.
 3. Hillman, Arey L. Public Financial and Public Policy [Text] / Arey L. Hillman. – 2 ed.– Cambridge: Cambridge University Press, 2009. - 859 p.
 4. Przeworski, Adam. Democracy and the limits of self-government / Adam Przeworski. – Cambridge University Press, 2010. – 200 p.
 5. Stiglitz, Joseph E. Economics of the public sector [Text] / Joseph E. Stiglitz. – 3rd ed. – New York: W.W. Norton & Company, Inc, 2000. - 823 p.

 

ЗАНЯТТЯ №5.

ФІСКАЛЬНИЙ ФЕДЕРАЛІЗМ (2 години)

Вид інноваційних технологій навчання: проблемні міні-лекції, експертні оцінки

 

Перелік професійних компетентностей:

 • вміння аналізувати особливості розподілу фінансових ресурсів між різними рівнями бюджетної системи;
 • розуміння природи та шляхів ліквідації горизонтальних та вертикальних фіскальних дисбалансів.

 

Перелік питань до заняття:

 1. Сутність та необхідність існування фіскального федералізму.
 2. Принципи фіскального федералізму та критерії розподілу повноважень між різними рівнями бюджетної системи.
 3. Податкова конкуренція в умовах фіскального федералізму та політична поведінка.
 4. Оцінка ефективності державної допомоги місцевим органам влади.

 

План заняття:

 1. Виявлення рівня залишкових знань.
 2. Робота в малих творчих групах.
 3. Розгорнута бесіда з виявлених проблемних питань.
 4. Дискусія з елементами аналізу.

 

Інформаційне забезпечення.

Терміни та поняття:

Вертикальний дисбаланс, горизонтальний дисбаланс, міжбюджетні відносини, податкова конкуренція, регіональна фіскальна політика, фінансові ресурси, фіскальний федералізм.

 

Література для поглибленого вивчення матеріалу

 1. Бюджетний менеджмент: Підручник / В. Федосов, В. Опарін, Л. Сафонова та ін.; За заг. ред. В. Федосова. — К.: КНЕУ, 2004. — 864 с.
 2. Луніна І.О. Державні фінанси України у перехідний період. – Харків: Форт, 2000. - 296 с.
 3. Циммерманн X. Муниципальныефинансы: Учебник: Пер. снем. — М.: ДелоиСервис, 2003. — 352 с.
 4. Blöchliger, H. and C. Vammalle. Reforming Fiscal Federalism and Local Government: Beyond the Zero-Sum Game / H. Blöchliger, C. Vammalle // OECDFiscla Federalism Studies. – OECD Publishing, 2012.  – P. 135.
 5. Buchanan J.M., Musgrave R.A. Public Finance and Public Choice: Two Contrasting Visions of the State. – Cambridge (Mass.), London: The MIT Press, 2000. – IX, 272 p.
 6. Classics in the Theory of Public Finance / Ed. by R.A. Musgrave, A.T. Peacock. – London etc.: Macmillan; New York: St Martin’s Press, 1967. – XIX, 244 p.
 7. Jones M. Local governments // International encyclopedia of public policy and administration / Editor in chief J. M. Shafritz. – Boulder: Westview, 1998. – Vol. 3. – Pp. 1295-1300.
 8. Musgrave R.A. The Theory of Public Finance. A Study in Public Economy. – New York etc.: McGraw-Hill Book Company, 1959. – XVII, 628 p.
 9. Stiglitz, Joseph E. Economics of the public sector [Text] / Joseph E. Stiglitz. – 3rd ed. – New York: W.W. Norton & Company, Inc, 2000. - 823 p.

 

 

ЗАНЯТТЯ №6.

ОСНОВИ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ (2 години)

Вид інноваційних технологій навчання: робота в малих групах

 

Перелік професійних компетентностей:

 • знання методів економічного аналізу;
 • наявність системного уявлення про структуру і тенденції розвитку української податкової політики.

 

Перелік питань до заняття:

 1. Поняття та принципи податкової політики.
 2. Прямі податки проти непрямих.
 3. Вплив оподаткування на споживачів та виробників.
 4. Ефективність та соціальна справедливість податкової політики.

 

План заняття:

 1. Виявлення залишкових знань.
 2. Розв’язання проблемних завдань та ситуацій.
 3. Дискусія з проблемних питань.
 4. Пропозиції та висновки.

 

Інформаційне забезпечення.

Терміни і поняття:

Елементи системи оподаткування, індекс людського розвитку, оптимальна податкова політика, податкова політика, суспільний добробут. 

 

Література для підготовки до семінарського заняття

 1. Янжул И.И. Основные начала финансовой науки: Учение о государственных доходах. – М.: «Статус», 2002. – 555 с.
 2. Carbon-Energy Taxation. Lessons from Europe / edited by MikaelSkou Andersen and Paul Ekins. – Oxford University Press, 2009. – 313 p.
 3. Handbool of Public Sector Economics [Text] / edited by Donijo Robbins. – BocaRaton: CRC Press LLC., 2005. - 767 p.
 4. Hillman, Arey L. Public Financial and Public Policy [Text] / Arey L. Hillman. – 2 ed.– Cambridge: Cambridge University Press, 2009. - 859 p.
 5. Stiglitz, Joseph E. Economics of the public sector [Text] / Joseph E. Stiglitz. – 3rded. –New York: W.W. Norton & Company, Inc, 2000. - 823 p.
 6. Tanner E. Fiscal Rules and Countercyclical Policy: Frank Ramsey Meets Gramm-Rudman-Hollings // Working Paper 03/220. – Washington D.C.: International Monetary Fund ,  November 2003. – P. 3,4.

 

ЗАНЯТТЯ №7.

БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА ЯК СКЛАДОВА ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ (4 години)

Вид інноваційних технологій навчання: робота в малих групах

 

Перелік професійних компентностей:

 • знання принципів прийняття і реалізації економічних рішень на макрорівні;
 • економічне та фінансове мислення.

 

Перелік питань до заняття:

 1. Бюджет як економічна категорія, його функції та призначення.
 2. Поняття та сутність бюджетної політики.
 3. Особливості реалізації бюджетної політики в розвинених країнах світу.
 4. Необхідність існування програм урядових видатків. Альтернативні форми урядових видатків.
 5. Податкові видатки як важливий інструмент впливу на фінансовий та економічний розвиток.
 6. Проблема “кількість-якість” в процесі реалізації урядових програм.

 

 

План заняття:

 1. Фронтальне опитування.
 2. Робота у малих творчих групах.
 3. Дискусія стосовно виявлених проблемних питань.
 4. “Мозковий штурм” з метою формулювання пропозицій по вирішенню виявлених проблем.

 

Інформаційне забезпечення.

Терміни і поняття:

Бюджет, бюджетна система, бюджетне фінансування, бюджетний механізм, бюджетний устрій, бюджетні відносини, бюджетування, витрати бюджету, доходи бюджету, програмно-цільовий метод.

 

Література для поглибленого вивчення матеріалу

 1. Огонь Ц.Г. Програмно-цільовий метод та ефективність бюджетних програм/ Ц.Г. Огонь// Фінанси України.- №7.- 2009.- с.20-29.
 2. Опарін В.М. Фінанси (загальна теорія): Навч. посібник. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К.: КНЕУ, 2002. – 240 с.
 3. Budgeting and Budgetary Institutions / edited by Anwar Shah. – Washington D.C.: The World Bank, 2007. – 269 p.
 4. Cnossen, Sijbren. Public Finance and Public Policy in the New Century [Text] / edited by SijbrenCnossen and Hans-Werner Sinn. - Cambridge: The MIT Press, 2003. - 535 p.
 5. Handbool of Public Sector Economics [Text] / edited by Donijo Robbins. – BocaRaton: CRC Press LLC., 2005. - 767 p.
 6. Participatory Budgeting / edited by Anwar Shah. – Washington D.C.: The World Bank, 2007. – 269 p.

 

 

ЗАНЯТТЯ №8.

ОСНОВИ ДЕФІЦИТНОГО ФІНАНСУВАННЯ (2 години)

Вид інноваційних технологій навчання: застосування “мозкового штурму” проблеми

 

Перелік професійних компетентностей:

 • вміння визначати ймовірність дефолту суверенних позичальників;
 • здатність аналізувати боргову безпеку країни.

 

Перелік питань до заняття:

 1. Причини виникнення та методи покриття бюджетного дефіциту.
 2. Фінансові та економічні наслідки існування бюджетного дефіциту.
 3. Проблема хронічної дефіцитності бюджетів розвинених країн.
 4. Методи оцінки кредитоспроможності корпоративних та суверенних позичальників.

 

План заняття:

 1. Фронтальне опитування.
 2. Міні-конференція з визначеного кола питань.
 3. Обговорення результатів доповідей.
 4. Формулювання висновків та пропозицій.

 

Інформаційне забезпечення.

Терміни та поняття:

Бюджетний дефіцит, бюджетний профіцит, державний борг, державний кредит, дефіцитне фінансування, кредитно-дефолтний своп, ощадна справа, обслуговування боргу, управління боргом.

 

Література для поглибленого вивчення матеріалу

 1. Гаврилова О.Я., Сущенко О.М. Енергетичний сектор: фінансово-економічні пріоритети / О.Я. Гаврилова, О.М. Сущенко // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць Вип. 10(101) / Наук. ред. І.Г. Манцуров. – К., 2009. – С. 111-114.
 2. Ozawa, Terutomo. Institutions, industrial upgrading, and economic performance in Japan: the flying-geese paradigm of catch-up growth / Terutomo Ozawa. – Edward Elgar Publishing. Inc., 2005. – 235 p.
 3. Pisani-Ferry, Jean. The Euro Crisis and the new impossible trinity / Jean Pisani-Ferry // Bruegel Policy Contribution, Issue 2012/01, January 2012. –  15 p.
 4. Schenk, Catherine R. International Economic Relations since 1945 / Catherine R. Schenk. – 1sted. – Routledge, 2011. – 172 p.
 5. TilmanBrück, Rudolf Zwiener. Fiscal Policy Rules for Stabilization and Growth: A Simulation Analysis of Deficit and Expenditure Targets in a Monetary Union // Discussion Paper NO. 427. – German Institute for Economic Research, June 2004. – 26 p.  

 

ЗАНЯТТЯ №9.

ФІСКАЛЬНІ АСПЕКТИ МАКРОФІНАНСОВОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ (4 години)

Вид інноваційних технологій навчання: ділова гра

 

Перелік професійних компетенцій:

 • вміння проводити факторний аналіз економічних та фінансових процесів;
 • вміння визначати кореляційний зв’язок між окремими макроекомічними та макрофінансовими показниками.

 

Перелік питань до заняття:

 1. Податки як важливий інструмент регулювання економічних та фінансових відносин.
 2. Податкові видатки в системі регулювання ділової активності.
 3. Роль бюджетних видатків у регулюванні пропорцій розподілу та перерозподілу суспільного продукту.
 4. Вплив державного кредиту на виробництво, зайнятість та відсоток.

 

План заняття:

 1. Виявлення рівня залишкових знань.
 2. Міні-конференція з визначеного кола питань.
 3. Обговорення результатів виступів.
 4. Формулювання висновків та пропозицій.

 

Інформаційне забезпечення.

Дивись перелік понять і термінів, літературу для поглибленого вивчення матеріалу до до Заняття №1.

 

ЗАНЯТТЯ №10.

ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА СТАЛОГО РОЗВИТКУ (2 години)         

Вид інноваційних технологій навчання: робота в малих групах

 

Перелік професійних компетентностей:

 • спроможність розуміти та аналізувати сутність та складові сталого розвитку;
 • здатність аналізувати змішану вартість за її основними складовими;
 • вміння формувати фіскальний механізм сприяння сталому розвитку.

 

Перелік питань до заняття:

 1. Поняття та складові концепції сталого розвитку.
 2. Сутність та складові змішаної вартості.
 3. Новітні пайові, боргові та похідні фінансові інструменти, спрямовані на залучення кліматичних фінансів та фінансів соціального впливу.
 4. Основні методи та інструменти встановлення ціни на викиди парникових газів.

 

План заняття:

 1. Фронтальне опитування.
 2. Вирішення практичних ситуацій.
 3. Дискусія з виявлених проблемних питань.
 4.  “Мозковий штурм” з метою формулювання пропозицій.

 

Інформаційне забезпечення.

Терміни та поняття:

Сталий розвиток, екологічна вартість, соціальна вартість, змішана вартість, ціноутворення на викиди парникових газів.

 

Література для поглибленого вивчення матеріалу

 1. Jed Emerson (2003). The blended value map. Tracking the Intersects and Opportunities of Economic, Social and Environmental Value Creation. URL: http://www.hewlett.org/uploads/files/BlendedValueMapFinal.pdf
 2. Bowen, Howard B. Social Responsibilities of the Businessman, Harper, 1953, p. 276.
 3. Perkins, George W. The Modern Corporation. The Currency Problem and the Present Financial Situation, New York, The Columbia University Press, p. 163.
 4. Porter M.E., Kramer M.R. (2011) Creating Shared Value: How to Reinvent Capitalism – and Unleash a Wave of Innovation and Growth. Harvard Business Review, January/February 2011, pp. 63-70.
 5. Elkington J. (1997) Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business. Capstone, Oxford, 402 pp.
 6. Pigou A.C. The Economics of Welfare. Palgrave Macmillan, 2013, p. 896.
 7. Coase R.H. (1960). The Problem of Social Cost. Journal of Law and Economics, Vol. 3, pp. 1-44.

 

 

 

4.3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПОТОЧНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА» ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

 

 

Оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни здійснюється на основі результатів поточної успішності. Максимально можлива оцінка за знання програмного матеріалу дорівнює 100 балів.

 

Відкритість контролю при вивченні навчальної дисципліни забезпечується через ознайомлення студентів на початку семестру з:

 • навчальною програмою,
 • формами контрольних заходів,
 • критеріями оцінювання знань.

 

Об’єктом поточного оцінювання є знання окремих складових робочої програми навчальної дисципліни.

Оцінюванню підлягає:

 • матеріал, викладений на лекціях,
 • питання, розглянуті та обговорені на семінарських і практичних заняттях,
 • матеріал, опрацьований самостійно

 

Позитивні оцінки студент отримує:

 1. за систематичну та активну роботу на семінарських заняттях. При цьому Оцінюванню підлягають: рівень знань, продемонстрований у відповідях і виступах на семінарських заняттях; активність при обговоренні питань, що винесені на семінарські заняття, виконання завдань оперативного письмового контролю на семінарському занятті; результати пілотного опитування, участь у ділових іграх та інші форми роботи за дисципліною, які застосовуються в поточному навчанні студентів.

Систематична та активна робота студентів на семінарських заняттях формує «ціну заняття»

 1. за презентацію індивідуальних завдань, передбачених робочою програмою дисципліни.

Оцінюванню підлягають: підготовка і презентація експертної оцінки на основі виконання розрахунків, есе, підготовка розрахункового завдання, а також участь у роботі дискусійного клубу.

 1. за виконання контрольних (модульних) робіт, Оцінюванню підлягають: теоретичні знання та практичні навички, яких набув студент після опанування певного завершеного розділу навчального матеріалу. Контрольні роботи можуть проводитися у формі тестів, відповідей на теоретичні питання або розв’язання практичних завдань, розв’язання виробничих ситуацій (кейсів) тощо.

Оцінювання поточної успішності студентів проводиться в балах, які виставляються до журналу.

«Ціна» заняття залежить від:

А) індивідуальної активності та рівня підготовки студента,

Б) видів завдань, які пропонуються викладачем за темою семінарського заняття відповідно до форми його проведення.

 

 

Отже, у цілому «ціна заняття» за поточну аудиторну роботу становить:

 

Індивідуальна «ціна» заняття для студента може бути визначена за наступною формою:

Види робіт \ бали

0

1

2

3

4

РАЗОМ

Повна відповідь на питання семінару (усне опитування)

 

 

 

 

х

 

Оперативний письмовий контроль

 

 

 

Х

Х

 

Пілотне опитування

 

 

 

Х

х

 

Змістовні доповнення, конструктивна участь в обговоренні проблемних питань, мозковому штурмі тощо

 

 

х

Х

х

 

«Ціна» заняття за темою

х

х

х

Х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

 1. ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 

Порядок роботи протягом семестру регламентовано навчальною картою самостійної роботи студенті.

 

Самостійна робота студентів з дисципліни охоплює три види роботи:

І вид: самостійна робота, що забезпечує підготовку до поточних аудиторних занять,

ІІ вид: пошуково-аналітична робота,

ІІІ вид: наукова робота.

 

Самостійна робота студентів проводиться в таких формах:

 1. опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу;
 2. підготовка до семінарських занять;
 3. систематизація матеріалу перед написанням модулів та екзаменом;

5.4 виконання завдань самостійної роботи.

 

 

ОПРАЦЮВАННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ОСНОВ ПРОСЛУХАНОГО ЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ

 

Ця робота проводиться студентами самостійно у поза аудиторний час і передбачає вивчення лекцій, обов’язкової та додаткової літератури.

Опрацювання теоретичних основ курсу здійснюється студентами регулярно і підлягає контролю з боку викладача під час проведення семінарських занять у формі усного опитування та виконання завдань оперативного письмового контролю, а також модулів.

 

ПІДГОТОВКА ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Проводиться студентами згідно з розкладом занять у відповідності з планами семінарів, питаннями для самостійного опрацювання і рекомендованою тематикою міні-лекцій на основі опрацювання лекційних матеріалів, основної та додаткової літератури.

 

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ МАТЕРІАЛУ ПЕРЕД НАПИСАННЯМ МОДУЛІВ

 

Контрольна (модульна)робота представляє собою письмову роботу, яка виконується за ключовими темами, які підлягали вивченню протягом відповідного семестру, у тому числі й за питаннями для самостійного вивчення Перелік тем, які будуть включені до модуля у відповідному семестрі, доводиться до відома студентів на початку семестру.

Передбачається написання не більше двох контрольних( модульних) робіт (далі – модулі) за семестр. Тривалість модуля – не менше 1 академічної години. Письмові роботи зберігаються на кафедрі до проведення екзамену з дисципліни.

Готуючись до виконання контрольних( модульних) робіт, студент самостійно здійснює систематизацію вивченого матеріалу, а також інших тем і питань для самостійного опрацювання, які включено до модуля.

Викладач, що проводить семінарські заняття, формує варіанти завдань, зміст яких відповідає програмі курсу “ФІНАНСИ”, і доводить студентам перелік питань для підготовки до модуля не пізніше, ніж за 2 тижні до його проведення.

 

Питання до контрольної (модульної) роботи 1

 

 1. Причини та наслідки державного втручання в економіку та фінанси.
 2. Генезис підходів до пояснення необхідності державного втручання в економічні та фінансові відносини.
 3. Обмеження в процесі розробки та провадження ефективної державної економічної та фінансової політики.
 4. Організація процесу державного управління економічними та фінансовими відносинами.
 5. Типи та види державного втручання в економіку та фінанси.
 6. Форми впливу держави на економічні та фінансові відносини. Види трансфертів та форми перерозподілу доходів.
 7. Причини нерівномірного розподілу доходів у суспільстві та роль держави у його врегулюванні.
 8. Передумови оптимального розподілу доходів у суспільстві за В. Парето.
 9. Альтернативні підходи та шляхи вирішення фінансових суперечностей у  суспільстві.
 10. Сутність та види екстерналій. Наслідки їх існування.
 11. Характерні особливості та ознаки негативних та позитивних екстерналій.
 12. Роль приватного сектору у вирішенні проблеми екстерналій. Обмеженість засобів приватного сектору.
 13. Права власності як засіб вирішення проблеми екстерналій (теорема Р. Коуза).
 14. Податок Пігу як засіб вирішення екологічних екстерналій.
 15. Форми екологічних податків та особливості її використання розвиненими країнами світу.
 16. Фінансові механізми Кіотського протоколу.
 17. «Віртуальна економіка» та фінансові екстерналії. Податок Д. Тобіна як один з інструментів обмеження їх впливу.
 18. Особливості застосування податку Д. Тобіна в сучасних умовах.
 19. Сутність та особливості застосування коефіцієнту Джині.
 20. Порівняльна характеристика суспільних, приватних та спільних товарів.
 21. Суспільні товари як природна монополія.
 22. Основні ознаки суспільних товарів.
 23. Умови забезпечення підвищення суспільного добробуту в процесі надання публічних товарів.
 24. Поняття та сутність приватних товарів, що надаються публічно (приватні товари).
 25. Головні недоліки публічного провадження приватних товарів.
 26. Теорія трансакційних витрат Р. Коуза. Вплив трансакційних витрат на пропозицію спільних товарів.
 27. Сутність та види трансакційних витрат.
 28. Основні умови ефективного провадження чистих публічних товарів.
 29. Функція споживчих витрат на спільні товари та графічна інтерпретація індивідуального попиту.
 30. Основні положення теорії ігор в роботах Дж. фон Нойманна, О. Моргенштерна.
 31. Кооперативний та некооперативний напрямки розвитку теорії ігор.
 32. Передумови досягнення рівновага інтересів за Дж. Нешем.
 33. Дилема ув’язненого за А. Такером та перспективи її використання для пояснення фінансових відносин.
 34. Сучасні представники теорії ігор (Р. Зельтен, Р. Ауманн, Дж. Харшані).
 35. Поняття фіскальної політики та її відмінності від монетарної політики.
 36. Цілі та завдання фіскальної політики.
 37. Принципи та правила побудови ефективної фіскальної політики.
 38. Дієздатність та ефективність фіскальної політики.
 39. Інструменти ефективної фіскальної політики. Шляхи впливу на основні макроекономічні та макрофінансові показники.
 40. Типи фіскальної політики.
 41. Дискреційна те недискреційна фіскальна політика.
 42. Види дискреційної фіскальної політики.
 43. Різні підходи до провадження стримуючої фіскальної політики.
 44. Сучасні особливості реалізації стимулюючої фіскальної політики.
 45. Форми податкових надходжень. Історичні передумови запровадження податків.
 46. Парадокс бережливості Кетчінгса-Фостерса.
 47. Графічна інтерпретація ринкового попиту на суспільні товари. Відмінність приватних товарів від суспільних.
 48. Умови забезпечення ефективності добровільних платежів за суспільні товари.
 49. Сутність та причини існування асиметрії інформації.
 50. Персональні вигоди та сукупна пропозиція суспільних товарів в умовах асиметрії інформації.
 51. Пропозиція консенсусу в умовах асиметрії інформації за Е. Ліндалем. Її графічна інтерпретація.
 52. Добровільні платежі за суспільні товари з позиції теорії ігор.
 53. Податок Е. Кларка як інструмент вирішення проблеми асиметрії інформації.
 54. Основні характеристики податку Е. Кларка.
 55. Сутність та причини виникнення проблеми «агент-принципал».
 56. «Дилема ув’язнених» з позиції виборців та політиків.
 57. Теорема К. Ерроу стосовно неможливості існування ідеальної політичної системи.
 58. Розвиток положень теорії соціального вибору в роботах Г. Бекера.
 59. Сутність, переваги та недоліки існування фіскального федералізму.
 60. Передумови забезпечення ефективності фіскального федералізму.
 61. Основоположні принципи делегування фінансових повноважень на місця.
 62. Пропозиція локальних суспільних товарів та її недоліки (гіпотеза Ч. Тібу).
 63. Відмінності споживчої корисності суспільних товарів за умов централізації та децентралізації фінансових повноважень.
 64. Податкова конкуренція та правило ефективного оподаткування за           Ф. Ремзі. 
 65. Зміни податкової бази під впливом податкової конкуренції.
 66. Проблема податкової конкуренції з позиції теорії ігор (рівновага Д. Неша та принцип ефективності за В. Парето)
 67. Проблема «агент-принципал» в умовах децентралізації фінансових повноважень.
 68. Трансферти в системі взаємодії державних та місцевих органів влади.
 69. Гармонізація прямих та непрямих податків. Перепони та перспективи на шляху гармонізації прямого оподаткування.
 70. Податкова конкуренція між країнами ЄС.
 71. Ступінь уніфікації законодавства по непрямим податкам.
 72. Первинні та вторинні джерела права, які регулюють бюджетну політику ЄС.
 73. Принципи побудови бюджетної системи ЄС.
 74. Стадії та учасники бюджетного процесу на рівні ЄС.
 75. Джерела формування та напрямки витрачання ресурсів бюджету ЄС.
 76. Класичні та новітні наукові підходи до пояснення необхідності існування фіскального союзу.
 77. Відсутність спільної боргової політики ЄС і її вплив на економічний та фінансовий розвиток ЄС.
 78. Спільні європейські механізми попередження та боротьби з борговою кризою. 
 79. Податки та податкові пільги як важливий інструмент протидії змінам клімату.
 80. Видатки країн ЄС, спрямовані на управління природними ресурсами та реформування енергетичного сектору.
 81. Фінансові аспекти функціонування Схеми торгівлі викидами ЄС (EU ETS).

 

 

Питання до контрольної (модульної) роботи 2

 

 1. Сутність та принципи макрофінансової стабілізації (Г. Дж. Скіназі).
 2. Шляхи впливу фіскальної політики на виробництво та зайнятість.
 3. Роль податків на доходи у регулюванні споживання та економічного зростання.
 4. Податки на капітал та їх місце у системі заходів, спрямованих на стимулювання ділової активності.
 5. Стримування інфляційних тенденцій за допомогою непрямих податків.
 6. Використання державних видатків з метою впливу на основні макроекономічні та макрофінансові показники.
 7. Податкові видатки в складі фінансового механізму.
 8. Вплив державного кредиту на зайнятість, виробництво та ціну капіталу.
 9. Поняття міжнародної торгівлі. Абсолютні та порівняльні переваги.
 10. Засоби регулювання міжнародних торговельних відносин.
 11. Міжнародна торгівля в умовах інтернаціоналізації та глобалізації світогосподарських зв’язків.
 12. Сутність та складові зовнішньоторговельної політики.
 13. Фіскальні інструменти регулювання торговельних потоків.
 14. Тарифні та нетарифні методи в теорії «внутрішніх протиріч» Дж. Міда.
 15. Податки на зовнішню торгівлю як джерело формування доходів державного бюджету.
 16. Роль зовнішньої торгівлі у розподілі доходів.
 17. Зовнішня торгівля як один з факторів економічного та фінансового розвитку країни. 
 18. Головні проблеми, пов’язані з процесом суспільного вибору.
 19. Характеристики ринкового механізму розподілу ресурсів. Його недоліки.
 20. Сутність публічного механізму розподілу ресурсів та його негативні риси.
 21. Поняття податкової ціни та її графічна інтерпретація (Дж. Стіглітц).
 22. Індивідуальні преференції стосовно урядових витрат в умовах різних форм оподаткування.
 23. Індивідуалістичні та колективні (новітні) теорії податків.
 24. Перелік та сутність функцій податків.
 25. Класичні та новітні принципи оподаткування (Ф. Кене, А. Сміт, В. Мірабо, А. Вагнер).
 26. Визначення та принципи побудови податкової системи держави.
 27. Різні підходи до класифікації податків.
 28. Вплив податків на споживання на поведінку споживачів та виробників.
 29. Особливості оподаткування в умовах ринкової рівноваги.
 30. Вплив еластичності попиту і пропозиції на оподаткування.
 31. Незворотні втрати при оподаткуванні з точки зору виробників та споживачів.
 32. Податкова політика: поняття податкової політики та її напрямки.
 33. Основні помилки в процесі провадженні податкової політики.
 34. Основні принципи податкової політики: фіскальна, економічна та соціальна ефективність.
 35. Елементи принципу фіскальної ефективності: достатність доходів, мінімізація видатків на збирання податків, запобігання ухиленню від сплати податків, еластичність (гнучкість) податкової системи, рівномірний розподіл податкового тягаря між адміністративно-територіальними одиницями.
 36. Теорія «другого найкращого» Р. Ліпсі та К. Ланкастера.
 37. Ефективна та оптимальна податкова політика за В. Парето.
 38. Особливості побудови класичної та сучасних функцій соціального благополуччя (Д. Роулз, А. Сен).
 39. Важливість пропорційного та прогресивного оподаткування з точки зору соціального благополуччя та незворотних втрат.
 40. Проблема оподаткування за Ф. Ремзі. Роль «податків Ремзі» у зменшенні незворотних втрат при оподаткуванні.
 41. Податкова політика та економічне зростання. Методи стимулювання за допомогою податкової політики реального і потенційного економічного зростання.
 42. Податки і інфляція. Роль податкової політики у регулюванні інфляційних процесів.
 43. Бюджет як економічна і правова категорія. Ознаки бюджетних відносин.
 44. Роль і місце бюджету у перерозподільчих відносинах (бюджетний механізм).
 45. Загальна класифікація доходів бюджету держави.
 46. Різні підходи до класифікації надходжень до бюджету держави.
 47. Функціональна класифікація бюджетних видатків.
 48. Класифікація видатків бюджету держави в залежності від напрямків використання коштів.
 49. Форми урядового втручання в економіку. Необхідність та причини існування урядових програм.
 50. Порядок розробки та наслідки впровадження урядових програм.
 51. Вплив урядових програм на поведінку споживачів та виробників. Капіталізація вигод урядових програм.
 52. Необхідність знаходження компромісу між справедливістю та ефективністю в процесі реалізації урядових програм.
 53. Поняття та відмінності між соціальним та фінансовим аналізом реалізації проектів.
 54. Сутність та причини існування бюджетного дефіциту.
 55. Інфляційні та не інфляційні джерела фінансування бюджетного дефіциту.
 56. Можливі шляхи скорочення бюджетного дефіциту.
 57. Поняття, форми та функції державного кредиту.
 58. Спільне та відмінне між державним та банківським кредитом.
 59. Види та форми державного кредиту.
 60. Роль міжнародних фінансових інституцій у процесі фінансування державних видатків.
 61. Поняття, види  та структура державного боргу.
 62. Показники боргової безпеки країни.
 63. Управління та обслуговування державного боргу.
 64. Поняття та методи оцінки кредитоспроможності позичальника. Поняття суспільних товарів та їх місце у системі суспільного виробництва.
 65. Поняття та напрямки макрофінансової стабілізації країни.
 66. Сутність та складові платіжного балансу країни.
 67. Тарифні та нетарифні інструменти зовнішньоторговельної політики держави.

 

 

ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Виконання завдань самостійної роботи відбувається на протязі всього семестру. Обов’язковою передумовою виконання робіт є їх захист на практичному занятті, під час якого присутні можуть задати запитання доповідачу, який у свою чергу наприкінці доповіді опитує присутніх з приводу почутого.

 

Есе виконується на основі аналізу різних точок зору (5-6 джерел) з обраної теми. Потім автор подає своє бачення проблеми та аргументує його за допомогою статистичних даних або практичних прикладів.

Критерії отримання балів за написання есе (за невідповідність одному пункту знімається 1 бал):

 1. Використання точок зору з 5-6 різних джерел для визначення проблематики дослідження
 2. Наявність власної аргументації з визначної проблеми дослідження (статистика або практичні приклади)
 3. Відповідність дослідження вимогам з оформлення письмових робіт (див. Додаток А методичних матеріалів з написання Есе)
 4. Захист роботи в аудиторії в рамках відповідної теми практичного заняття
 5. Вступ містить усі перелічені елементи (об’єкт, предмет, мета та завдання дослідження).

 

Порядок написання есе регламентується окремими методичними матеріалами, які доступні в мережі Moodle.

 

ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА виконується на основі аналізу 1-2 обраних статей за певною темою. Автор виокремлює спочатку 4-5 позицій, з якими він згоден, а потім надає перелік тих тверджень, які з на його думку є дискусійними або потребують уточнення.

Критерії оцінки (за невідповідність одному пункту знімається 1 бал)::

 1. Надання 4-5 тверджень, з якими автор згоден.
 2. Надання тверджень, з якими автор не згоден.
 3. Наявність власної аргументації з визначної проблеми дослідження (статистика або практичні приклади)
 4. Відповідність дослідження вимогам з оформлення письмових робіт (див. Додаток А методичних матеріалів з написання Есе)
 5. Захист роботи в аудиторії в рамках відповідної теми практичного заняття.
 6. Обсяг роботи не перевищує 3-4 сторінок.

 

РОЗРАХУНКОВЕ ЗАВДАННЯ виконується з використанням методів економіко-математичного моделювання з метою виявлення кількісних значень основних макроекономічних та макрофінансових показників.

Для цього у відповідності з номером за списком обирається країна, для якої будуть здійснюватись розрахунки. Перелік типових завдань наводиться у робочій програмі до дисципліни “Фіскальна політика”.

На вибір пропонуються два варіанти виконання розрахункових завдань: комплексне завдання, яке складається із сукупності невеликих розрахункових компонентів, та розрахункове завдання, спрямоване на побудову регресійної моделі, що описує залежність між основними макроекономічними та макрофінансовими показниками.

 

 

ПЕРЕЛІК ТЕМ ДЛЯ ПИСЬМОВИХ РОБІТ

 1. «Невидима рука» ринку та необхідність державного втручання в умовах недосконалості ринкового механізму.
 2. Зарубіжний досвід у сфері державного регулювання фінансових та економічних відносин та перспективи його запровадження в Україні.
 3. Співвідношення між інструментами монетарної та фіскальної політики в процесі забезпечення макрофінансової стабільності.
 4. Причини «Великої депресії» та роль держави в локалізації її наслідків.
 5. Кризові процеси 70-х та 80-х років в США та їх наслідки для світової фінансової системи.
 6. Дерегуляція фінансових ринків та її вплив на погіршення стану світових фінансів.
 7.  Проблема фінансової нерівності в країнах з розвиненою економікою та шляхи її вирішення.
 8. Роль і місце фіскальної політики в загальній макроекономічній політиці держави.
 9. Особливості формування та провадження фіскальної політики держави на сучасному етапі.
 10. Необхідність узгодження довгострокових цілей та завдань державної фіскальної політики.
 11. Формування заходів фіскальної політики у взаємозв’язку з цілями грошово-кредитної політики держави.
 12. Зовнішньоторговельна політика держави у взаємозв’язку та взаємообумовленості з фіскальною політикою держави.
 13. Порівняння існуючих підходів до прогнозування макрофінансових показників.
 14. Проблеми та перспективні напрямки реформування фіскальної політики України.
 15. Податки в системі інструментів регулювання економічних та фінансових відносин.
 16. Еволюція розуміння категорії «податки».
 17. Дискусійні питання стосовно необхідності регулювання частки податкових надходжень по відношенню до ВВП країни.
 18. Особливості провадження податково політики в межах ЄС.
 19. Місце та роль податків в антикризовій програмі країни.
 20. Реформування податкових систем в розвинених країнах світу з урахуванням сучасних вимог.
 21. Податкова реформа в Україні: позитивні та негативні наслідки.
 22. Бюджет як одна з основних категорій державних фінансів.
 23. Бюджетні інструменти впливу на економічні та фінансові відносини.
 24. Проблема наповнюваності бюджету держави в умовах кризових явищ в економіці.
 25. Характерні особливості бюджетної політики України.
 26. Бюджетна політика країн ЄС: сучасні проблеми та шляхи їх вирішення.
 27. Сучасні підходи до розробки та провадження програм урядових витрат.
 28. Методичні підходи до оцінки ефективності урядових видатків.
 29. Сучасні особливості ведення торговельних війн.
 30. Роль зовнішньої торгівлі у формування фінансових ресурсів держави.
 31. Оцінка ефективності державної політики підтримки вітчизняних експортерів.
 32. Характерні особливості бюджетної політики України.
 33. Бюджетна політика країн ЄС: сучасні проблеми та шляхи їх вирішення.
 34. Сучасні підходи до розробки та провадження програм урядових витрат.
 35. Методичні підходи до оцінки ефективності урядових видатків.
 36. Теоретичні та практичні аспекти політики дефіцитного фінансування.
 37. «За» и «проти» політики дефіцитного фінансування.
 38. Джерела та методи прикриття дефіциту державного бюджету.
 39. Причини та особливості кризи заборгованості в країнах Європейського Союзу.
 40. Особливості боргової політики України.
 41. Необхідність та наслідки співпраці України з міжнародними фінансовими організаціями.
 42. Актуальний стан боргової безпеки України.
 43. Теорія публічних товарів та послуг Л. фон. Штейна.
 44. Публічні товари в роботах лауреатів Нобелівської премії з економіки.
 45. Практичні аспекти провадження суспільних товарів в окремих галузях економіки.
 46. Приклади публічного надання приватних товарів в Україні.
 47. Ефективність використання спільних  товарів в різних країнах світу.
 48. Корпоративний та некорпоративний напрямки в межах теорії ігор.
 49. Шляхи вирішення суперечностей між учасниками на ринку та пошук оптимальної стратегії їх поведінки.
 50. Причини та необхідність суспільного розподілу ресурсів в державі.
 51. Сутність та практичні аспекти прояву асиметрії інформації.
 52. Теорія суспільного вибору в роботах вітчизняних вчених.
 53. Перешкоди на шляху прийняття рішень в теорії суспільного добробуту.
 54. Місцеве оподаткування в умовах демократичних перетворень.
 55. Податкові аспекти теорії суспільного вибору.
 56. Роль теорії ігор у підвищенні ефективності суспільного вибору.
 57. Причини виникнення та практичні аспекти прояву екстерналій.
 58. Вплив екстерналій на процеси розподілу та перерозподілу доходів.
 59. Екстерналії та економічне зростання.
 60. Фіскальні інструменти впливу на екстерналії.
 61. Податки як важливий інструмент протидії негативним екстерналіям.
 62. Урядові видатки в системі інструментів боротьби із екстерналіями.
 63. Фінансові аспекти впливу екстерналій та сучасну енергетичну політику.
 64. Характерні особливості та сучасні моделі фіскального (бюджетного) федералізму.
 65. Особливості міжбюджетних відносин в Україні.
 66. Теорія бюджетного стимулювання регіонального розвитку.
 67. Характерні риси швейцарського фіскального федералізму та його характерні риси.
 68. Соціальна держава та федералізм в європейських країнах.
 69. Аналіз сучасних моделей бюджетного федералізму.
 70. Міжбюджетні відносини та сучасний федералізм.

 

 1. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 

Самостійна робота студентів з дисципліни охоплює три види роботи:

І вид: самостійна робота, що забезпечує підготовку до поточних аудиторних занять,

ІІ вид: пошуково-аналітична робота,

ІІІ вид: наукова робота.

 

Самостійна робота студентів проводиться в таких формах:

 1. опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу;
 2. підготовка до семінарських занять;
 3. систематизація матеріалу перед написанням модулів та екзаменом;

1.4 виконання завдань самостійної роботи.

 

Виконання завдань самостійної роботи відбувається на протязі всього семестру. Обов’язковою передумовою виконання робіт є їх захист на практичному занятті, під час якого присутні можуть задати запитання доповідачу, який у свою чергу наприкінці доповіді опитує присутніх з приводу почутого.

 

Есе виконується на основі аналізу різних точок зору (5-6 джерел) з обраної теми. Потім автор подає своє бачення проблеми та аргументує його за допомогою статистичних даних або практичних прикладів.

Критерії отримання балів за написання есе (за невідповідність одному пункту знімається 1 бал):

 1. Використання точок зору з 5-6 різних джерел для визначення проблематики дослідження
 2. Наявність власної аргументації з визначної проблеми дослідження (статистика або практичні приклади)
 3. Відповідність дослідження вимогам з оформлення письмових робіт (див. Додаток А методичних матеріалів з написання Есе)
 4. Захист роботи в аудиторії в рамках відповідної теми практичного заняття
 5. Вступ містить усі перелічені елементи (об’єкт, предмет, мета та завдання дослідження).

 

Порядок написання есе регламентується окремими методичними матеріалами, які доступні в мережі Moodle.

 

ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА виконується на основі аналізу 1-2 обраних статей за певною темою. Автор виокремлює спочатку 4-5 позицій, з якими він згоден, а потім надає перелік тих тверджень, які з на його думку є дискусійними або потребують уточнення.

Критерії оцінки (за невідповідність одному пункту знімається 1 бал)::

 1. Надання 4-5 тверджень, з якими автор згоден.
 2. Надання тверджень, з якими автор не згоден.
 3. Наявність власної аргументації з визначної проблеми дослідження (статистика або практичні приклади)
 4. Відповідність дослідження вимогам з оформлення письмових робіт (див. Додаток А методичних матеріалів з написання Есе)
 5. Захист роботи в аудиторії в рамках відповідної теми практичного заняття.
 6. Обсяг роботи не перевищує 3-4 сторінок.

 

РОЗРАХУНКОВЕ ЗАВДАННЯ виконується з використанням методів економіко-математичного моделювання з метою виявлення кількісних значень основних макроекономічних та макрофінансових показників.

Для цього у відповідності з номером за списком обирається країна, для якої будуть здійснюватися розрахунки. Перелік типових завдань наводиться у робочій програмі до дисципліни “Фіскальна політика”.

На вибір пропонуються два варіанти виконання розрахункових завдань: комплексне завдання, яке складається із сукупності невеликих розрахункових компонентів, та розрахункове завдання, спрямоване на побудову регресійної моделі, що описує залежність між основними макроекономічними та макрофінансовими показниками.

 

 1. Презентація індивідуальних завдань – 0-10 балів.

Розподіл балів відповідно до рівня знань студента:

Рівень знань

Кількість балів

Критерій оцінювання*

Відмінний

10

Чітка постановка актуальної проблеми, високий рівень систематизації матеріалів, висока якість аналізу, вагома аргументація, обґрунтованість і конкретність висновків

Добрий

8

Недостатній рівень (у незначній мірі) виконання хоча б одного з вищеназваних критеріїв

Задовільний

6

Нечітко поставлена проблема, низька якість систематизації матеріалів, описовий характер фактичних даних, невагома аргументація, недостатня обґрунтованість висновків

Незадовільний

0

Відсутність чіткої постановки проблеми, несистематизований матеріал, описовий характер даних, відсутність аргументації, необґрунтованість і неконкретність висновків

 

* Під час оцінювання викладач обов’язково враховує (1) самостійність проведення дослідження, (2) якість представлення результатів дослідження, вміння самостійно викладати текст (без зачитування)

 

 1. Виконання 1 контрольного (модульного) завдання0-10 балів.

 

Розподіл балів відповідно до рівня знань студента:

Рівень знань

Кількість балів

Критерій оцінювання – це рівень розкриття завдань модуля

10 балів

Відмінний

10

90-100%

Дуже добрий

8

80-89 %

Добрий

6

70-79 %

Задовільний

4

60-69%

Мінімальний

2

50-59 %

Незадовільний

0

0-49 %

 

 

За використання недозволених джерел і підказок студент отримує 0 балів (без права повторного виконання модуля.).

Оцінки до журналу виставляються з кратністю до 1 балу (з округленням на користь студента).

Кількість балів, отриманих студентами на кожному семінарському занятті, додається і включається в загальну суму балів поточної успішності разом з балами за і контрольні (модульні) роботи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (форма підсумкового контролю - залік)

 

 1. СТРУКТУРА ІДИВІДУАЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

 

Завдання 1.

У відповідності до номеру за списком обрати країну з переліку і розрахувати коефіцієнт Джині на сонові фактичних статистичних даних. Зробити висновки стосовно рівномірності розподілу доходів у країні та графічно зобразити криву Лоренца для даної країни.

 

Варіант 1

 

Значення

Сортоване

Кумулятивне

До 300

0,5

 

 

300,1-480,0

4,3

 

 

480,1-660,0

12,5

 

 

660,1-840,0

19,0

 

 

840,1-1020,0

18,3

 

 

1020,1-1200,0

13,9

 

 

1200,1-1380,0

9,7

 

 

1380,1-1560,0

6,7

 

 

1560,1-1740,0

5,1

 

 

1740,1-1920,0

2,9

 

 

Понад 1920

7,1

 

 

 

 

Завдання 2.

У відповідності до номеру за списком здійснити регресійний аналіз впливу визначеного переліку показників на ВВП країни. Провести аналіз моделі на можливість її використання в якості інструменту для прогнозування обсягів ВВП країни на майбутні періоди.

 

Варіант 1

 

ВВП

Бюдж.деф

ЗТО

Видатки

Інв.восн.к

2001

204190

-593,4

193577,64

55413,7

32573

2002

225810

1635,4

237678,5

60489,5

37178

2003

267344

-506

301773,94

75430,1

51011

2004

345133

-11009

412077,24

101415,5

75714

2005

441452

-7806,3

450995,2

141698,8

93096

2006

544153

-3700,8

522907,3

175284,3

125254

2007

712945

-9812

687577,7

174235

188486

2008

948056

-12500

976119,24

241454

233081

2009

913345

-35517

860475,61

242437

151777

2010

1094607

-52244

1128914,8

303596

171092

 

 

Завдання 3.

У відповідності до номеру за списком обрати варіант для визначення найбільш ефективного напрямку витрачання коштів в межах бюджетної програми. Заповнити у відповідності до наданих показників таблицю

Варіант 1

 •  

Загальні витрати

Загальний ефект

Диференційні витрати

Диференційний ефект

 1.  
 1.  

100 000

 1.  

 

 

 

 1.  

200 000

 1.  

 

 

 

 1.  

400 000

 1.  

 

 

 

 1.  

450 000

 1.  

 

 

 

 1.  

700 000

 1.  

 

 

 

 

 

Завдання 4.

У відповідності до номеру за списком обрати з переліку країну і розрахувати для неї ймовірність дефолту на основі методу для оцінки вартості контрактів CDS. Дати інтерпретацію отриманих результатів, використовуючи методику рейтингових агенцій.

КРАЇНА

ЗНАЧЕННЯ

 1. Аргентина

929

 1. Австралія

156

 1. Австрія

158

 1. Бельгія

286

 1. Бразилія

152

 

 

Кредитні рейтинги та їх інтерпретація

Standard &Poor`s

Fitch

Moody`s

Вірогідність дефолту

Значення на мікрорівні

Значення на рівні держави (спроможність витримати)

ААА

Ааа

0-0,0099

Найвища кредитна якість, мінімальний ризик

35% падіння ВВП, 35% безробіття, 85% падіння фондового ринку

АА

Аа

0,01-0,04

Дуже висока якість

6% падіння ВВП, 15% безробіття, 60% падіння фондового ринку 

А

А

0,05-0,09

Висока якість

ВВВ

Ваа

0,1-0,14

Добра якість, адекватна платіжна здатність

ВВ

Ва

0,15-0,19

Спекулятивний, довготермінова невизначеність

1% падіння ВВП, 8% безробіття, 50% падіння фондового ринку

В

В

0,2-0,24

Спекулятивний

Невеликий простір для помилок

ССС

Саа

0,25-0,29

Високий поточний кредитний ризик

СС

Са

0,3-0,34

Дуже високий кредитний ризик

С

 

0,35-0,39

Дуже близько до дефолту

D

С

0,4 і більше

Дефолт

 

 

Джерело: дані агенції Standart&Poor`s,

 1. J.A.G. vanBeem. Creditriskmodelingand CDS valuation. AnAnalysisofstructuralmodels / VanBeem J.A.G. – UniversityofTwente, 2010. – P. 7.
 2. TimurHanGür. A CountryRiskAssessmentModelandtheAsianCrisis / GürTimurHan // CentralBankReviw 1, 2001. – P. 64,

 

Завдання 5.

У відповідності до номеру за списком обрати варіант для розрахунку «незворотних втрат» (DWL) від запровадження податку на споживання на ринку. Окремо визначити загальні «незворотні втрати» та втрати для споживачів, використовуючи два різні підходи. Зобразити графічно отримані результати.

 

6.2.КРИТЕРІЇ ПІДСУМКОВОГО ОЦІНЮВАННЯ РОБОТИ СТУДЕНТА

 

У разі невиконання завдань поточного контролю з об’єктивних причин, студент має право, за дозволом декана, скласти їх до останнього семінарського заняття. Час та порядок складання визначає викладач, який проводить семінари.

Оцінювання знань студентів, що складають залік, здійснюється за 100-бальною шкалою. Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-х бальну та шкалу за системою ЕСТS здійснюється у такому порядку:

 

Оцінка за бальною шкалою

Оцінка

за національною шкалою

Оцінка за шкалою ЕСТS

90-100

Відмінно

A

80-89

Добре

B

70-79

C

66-69

Задовільно

D

60-65

E

21-59

незадовільно

з можливістю повторного складання

FX

0-20

незадовільно

з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

F

 

 

Результати перевірки фіксуються в заліковій відомості та при позитивній оцінці – в заліковій книжці студента.

Студенти, які за результатами підсумкового контролю у формі заліку (дистанційного екзамену) набрали від 0 до 59 балів (включно), після належної підготовки мають право повторно скласти залік у формі виконання індивідуальної контрольної роботи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. СТРУКТУРА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

 

Варіант ______

 

 

 1. За напрямами використання видатки Державного бюджету України можна поділити на:
  1. Поточні, капітальні
  2. Загальнодержавні, місцеві
  3. Власні, залучені
  4. Немає жодної правильної відповіді
 2. Оберіть правильну послідовність економічних відносин:
  1. Обмін, споживання, розподіл, виробництво
  2. Розподіл, споживання, обмін, виробництво
  3. Виробництво, споживання, обмін, розподіл
  4. Виробництво, розподіл, обмін, споживання
 3. Принцип ефективності витрачання бюджетних коштів означає:
 1. Обмеження державних витрат
 2. Досягнення поставленої цілі за мінімальних витрат
 3. Зменшення кількості розпорядників бюджетних коштів
 4. Досягнення максимального результату за наявних витрат
 5. Вірні відповіді а та б
 6. Вірні відповіді б та г
 1. До загальнодержавних податків відносяться:
 1. Податок на додану вартість
 2. Єдиний податок
 3. Екологічний податок
 4. Податок на нерухоме майно
 5. Всі відповіді вірні
 6. Вірні відповіді а та в
 7. Вірні відповіді б та в
 1. До доходів Державного бюджету України відносяться:
 1. Податкові, неподаткові надходження, позики, залучені ресурси
 2. Податкові, неподаткові надходження, доходи від операцій з капіталом, трансферти
 3. Податкові, неподаткові надходження, доходи від операцій з капіталом, позичені ресурси
 4. Немає жодної вірної відповіді
 1. Стимулююча функція податків полягає в тому, що …
 1. Податки забезпечують формування дохідної частини бюджету держави
 2. Податки забезпечують необхідні пропорції розподілу створеного продукту
 3. Податки дають можливість впливати на інвестиційну діяльність та зайнятість в державі
 4. Немає жодної правильної відповіді
 1. До інфляційних джерел фінансування бюджетного дефіциту відносяться:
 1. Внутрішні та зовнішні державні запозичення
 2. Емісія грошей
 3. Операції на відкритому ринку
 4. Вірні відповіді а та в
 5. Вірні відповіді б та в
 1. До функцій бюджету відносяться:
 1. Відтворювальна
 2. Посередницька
 3. Регулююча
 4. Стимулююча
 5. Вірні відповіді а та г
 6. Вірні відповіді б та в
 7. Вірні відповіді в та г
 1. Об’єднання декількох позичок в одну – це …
  1. Конверсія
  2. Консолідація
  3. Уніфікація
  4. Реструктуризація
  5. Немає жодної вірної відповіді
 2. За 0% облікової ставки найбільш ефективним напрямком фіскальної політики є:
 1. Стимулювання виробництва
 2. Стимулювання попиту
 3. Стимулювання споживання
 4. Вірні відповіді а та б
 5. Вірні відповіді б та в

 

 

 

7.РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

 

 

7.1. Основна література

 

 1. Амосов О. Ю. Податкова політика та податкова система [Текст] : навч. посіб. / О. Ю. Амосов, А. О. Дєгтяр, Т. В. Меркулова ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харк. регіон. ін-тдерж. упр. - Х. : Магістр, 2010.  – 140с.
 2. Дєгтяр, А. О. Публічні фінанси [Текст] : [навч. посіб.] / А. О. Дєгтяр, М. В. Гончаренко, О. С. Лєсная ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харк. регіон. ін-тдерж. упр. - Х. : С. А. М., 2011. – 510с.
 3. Длугопольський О. В. Суспільний сектор економіки і публічні фінанси в епоху глобальних трансформацій [Текст] : монографія / Олександр Володимирович Длугопольський. - Т. : ТНЕУ, 2011. – 632 с.
 4. Крючкова Н. М. Податкова політика в системі макроекономічного регулювання [Текст] : монографія / Н. М. Крючкова ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. - О. : Астропринт, 2011. 
 5. Куценко, Т. Ф. Бюджетно-податкова політика [Текст] : Навч.-метод. посібник для самост. вив. дисц. / Т. Ф. Куценко. - К. : КНЕУ, 2002. – 256с.
 6. Пасічник Ю.В. Бюджетна система України та зарубіжних країн.:Навчальний посібник. – К.: Знання-Прес, 2002 . – 495с.
 7. Податкова політика України [Текст] : навч. посіб. / [П. В. Мельник та ін.] ; за ред. д-раекон. наук, проф. П. В. Мельника ; Держ. податк. адмін. України [та ін.]. - К. : Знання України, 2011. – 505с.
 8. Податкова політика: теорія, методологія, інструментарій [Текст] : навч. посіб. / [Ю. Б. Іванов та ін.] ; Харк. нац. екон. ун-т. - Х. : Інжек, 2010. – 488с.
 9. Суторміна В.М., Федосов В.М., Андрущенко В.А. Держава, податки, бізнес. - К.: Либідь, 1992. – 328 с. 
 10. Теорія фінансів: Підручник / За ред. В.М.Федосова, С.І.Юрія – К.:Центр учбової літератури, 2010. – 576 с.
 11. Фіскальна політика: практикум: навч.-метод. посіб. / В.М. Федосов, А.Є. Буряченко, Г.М. Котіна, М.М. Степура, О.М. Сущенко – К.: КНЕУ, 2015. – 307.
 12. Фіскально-бюджетна та грошово-кредитна політика в Україні: проблеми та шляхи посилення взаємозв'язку [Текст] : монографія / [Даниленко А. І. та ін.] ; за ред. чл.-кор. НАН України А. І. Даниленка ; НАН України, Ін-т економіки та прогнозування. - К. : Ін-т економіки та прогнозування, 2010. - 455 с.
 13. Юхименко П.І., Федосов В.М., Лазебник Л.Л. Теорія фінансів: Підручник / за ред. проф. В.М. Федосов, С.І. Юрія. – К.: ЦУЛ, 2010. – 576 с.
 14. Andersen Mikael Skou, EkinsPalu. Carbon Energy Taxation: Lessons from Europe / M.S. Andersen, P. Ekins. – Oxford University Press, 2009. – P. 313.
 15. Arrow Kenneth Joseph, Sen AmartyaKumar. Handbook of social choice and welfare // Kenneth Joseph Arrow, AmartyaKumar Sen // Vol.1. – Gulf Professional Publishing, 2002. – 680 p.
 16. Bowen, Howard B. Social Responsibilities of the Businessman, Harper, 1953, p. 276.
 17. Buchanan J.M., Musgrave R.A. Public Finance and Public Choice: Two Contrasting Visions of the State. – Cambridge (Mass.), London: The MIT Press, 2000. – IX, 272 p.
 18. Carbon-Energy Taxation. Lessons from Europe / edited by MikaelSkou Andersen and Paul Ekins. – Oxford University Press, 2009. – 313 p.
 19. Classics in the Theory of Public Finance / Ed. by R.A. Musgrave, A.T. Peacock. – London etc.: Macmillan; New York: St Martin’s Press, 1967. – XIX, 244 p.
 20. Cnossen, Sijbren. Public Finance and Public Policy in the New Century [Text] / edited by SijbrenCnossen and Hans-Werner Sinn. - Cambridge: The MIT Press, 2003. - 535 p.
 21. Coase R.H. (1960). The Problem of Social Cost. Journal of Law and Economics, Vol. 3, pp. 1-44.
 22. Couture Toby D., Cory Karlynn, Kreycik Claire, Williams Emily. A Policymaker`s Guide to Feed-in Tariff Policy Design / T.D. Couture, K. Cory, E. Williams. – NREL, 2010. – P. 127.
 23. Craven John. Social Choice. A framework for collective decisions and individual judgments // John Craven. – Cambridge University Press, 1992. – 152 p.
 24. Elkington J. (1997) Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business. Capstone, Oxford, 402 pp.
 25. Fiscal policy and economic reform: essay in honour of VitoTanzi / edited by Mario I. Blejer and Teresa M. Ter-Minassian. – Lomdon: Routledge, 2005. – 305 p.
 26. GaertnerWulf. A primer in Social Choice Theory / WulfGaertner. – Oxford University Press, 2009. – 218 p.
 27. Handbool of Public Sector Economics [Text] / edited by Donijo Robbins. – BocaRaton: CRC Press LLC., 2005. - 767 p.
 28. Hansen, Bent. The Economic Theory of Fiscal Policy [Text] / Bent Hansen. - Oxon: Routledge, 2003. - 450 p.
 29. Hillman, Arey L. Public Financial and Public Policy [Text] / Arey L. Hillman. – 2 ed.– Cambridge: Cambridge University Press, 2009. - 859 p.
 30. Jed Emerson (2003). The blended value map. Tracking the Intersects and Opportunities of Economic, Social and Environmental Value Creation. URL: http://www.hewlett.org/uploads/files/BlendedValueMapFinal.pdf
 31. Jones M. Local governments // International encyclopedia of public policy and administration / Editor in chief J. M. Shafritz. – Boulder: Westview, 1998. – Vol. 3. – Pp. 1295-1300.
 32. Krugman P. Strategic Trade Policy and the New International Economics. – Cambridge, Massachusetts. London, England: The MIT Press., 1997. – 313 p.
 33. Mankiw N. Gregory. Principles of Economics / N. Gregory Mаnkiw. – 5 ed. – South-Western Cengage Learning, 2008. – 872 p.
 34. Musgrave R.A. The Theory of Public Finance. A Study in Public Economy. – New York etc.: McGraw-Hill Book Company, 1959. – XVII, 628 p.
 35. Myerson, Roger B. Game Theory: analysis of conflict / Roger B. Myerson. – Harvard University Press, 1997. – P. 519.
 36. Perkins, George W. The Modern Corporation. The Currency Problem and the Present Financial Situation, New York, The Columbia University Press, p. 163.
 37. Pigou A.C. The Economics of Welfare. Palgrave Macmillan, 2013, p. 896.
 38. Porter M.E., Kramer M.R. (2011) Creating Shared Value: How to Reinvent Capitalism – and Unleash a Wave of Innovation and Growth. Harvard Business Review, January/February 2011, pp. 63-70.
 39. Przeworski, Adam. Democracy and the limits of self-government / Adam Przeworski. – Cambridge University Press, 2010. – 200 p.
 40. Public finance and public policy in the new century / SijbrenCnossen and Hans-Werner Sinn, editors. – MIT, 2003. – 535 p.
 41. Schmölders, Günter. Finanzpolitik [Text] / Günter Schmölders. – 3 Auflage. –  Berlin: Springer-Verlag, 2007. - 520 p.
 42. Social Choice Re-examined / edited by Kenneth J. Arrow, Amartya Sen and KotaroSuzumura // Vol.1. – St. Martin`s Press, Inc., 1997. – 232 p.
 43. Stiglitz, Joseph E. Economics of the public sector [Text] / Joseph E. Stiglitz. – 3rd ed. – New York: W.W. Norton & Company, Inc, 2000. - 823 p.
 44. Taxation, Innovation and Environment. OECD Green Growth Strategy. – OECD Publishing, 2010. – P. 249.
 45. Taxation: An Interdisciplinary Approach to Research [Text] / edited by Margaret Lamb, Andrew Lymer, Judith Freedman, Simon James. - Oxford: Оxford University Press., 2005. - 316 p.

 

7.2. Додаткова література

 

 1. Алейнікова, О. В. Еволюція теоретичних підходів щодо формування ефективної фіскальної політики держави [Текст] / О. В. Алейнікова // Економіка та держава. - 2013. - № 4. - С. 25-28.
 2. Алейнікова, О. В. Недискреційні механізми регулювання сучасної соціально-економічної системи [Текст] / О. В. Алейнікова // Інвестиції: практика та досвід. - 2013. - № 3. - С. 89-92.
 3. Андрійко, О. Особливості реалізації стабілізаційної фіскальної політики в країнах ЄС [Текст] / О. Андрійко, О. Сущенко // Ринок цінних паперів України. - 2014. - № 1-2. - С. 29-36.
 4. Андрущенко В.Л., Букин А.П., Федосов В.М. Защитаокружающейсреды: финансовый аспект // В.Л. Андрущенко, А.П. Букин, Федосов В.М. // "ФинансыСССР", 1976, № 4.  – с. 83-89.
 5. Азаров М.Я., Кольга В.Д., Онищенко В.А. Все про податки. Довідник. - К.: Експерт - Про, 2000. - 492 с.
 6. БланкартШарль. Державні фінанси в умовах демократії. Вступ до фінансової науки. За науковою редакцією В.М.Федосова. - К.: Либідь, 2000.- 654 с.
 7. Длугопольський, О. Досвід країн ЄС у запровадженні фіскальних правил і норм як реакція на прояви світової фінансово-економічної кризи [Текст] / О. Длугопольський, А. Жуковська // Економіст. - 2013. - № 4
 8. Завгородний В.П. Налогииналоговый контроль в Украине. - К.: "А.С.К.", 2000. - 639 с.
 9. Завгородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. Фінансовий словник. - К.: Знання, 2000. - 588 с.
 1. Економічна енциклопедія [Текст] : у 3 т. / гол. ред. Б. Д. Гаврилишин. - К. : Видавничий центр "Академія", 2000 . - ISBN 966-580-074-4.Т. 3 : П (поручництво)- Я (японський центр продуктивності) / відп. ред. С. В. Мочерний. - К. ; Т. : [б.в.], 2002. - 952 с.
 1.  Ефективність фіскально-економічної політики в трансформаційній економіці [Текст] / Г. І. Башнянин [та ін.]. - Л. : Вид-во Львів. комерц. акад., 2008. - 200 с.
 2. Крильчук Є. І. Бюджетна політика України: сучасні реалії та світова фінансова криза [Текст] / Є. І. Крильчук ; Волинський національний ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк : РВВ "Вежа" ВНУ ім. Л.Українки, 2009. - 33 с.
 3. Легейда Н. Непрямі субсидії в Україні: оцінка, тенденції та наслідки для економічної політики / Н. Легейда // Наукові матеріали– К.: ІЕДПКвУ, жовтень 2001. – № 10. – 42 с. 
 4. Легейда Н., Сологуб Д. Моделювання надходжень від податку на додану вартість (ПДВ) у країнах з перехідною економікою: на прикладі України / Н. Легейда, Д. Сологуб // Наукові матеріали. – К.: ІЕДПКвУ, липень 2003. – № 22. – 24 с. 
 5. Литвиненко Я. В. Податкова політика [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Я. В. Литвиненко ; Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП). - К. : МАУП, 2003. – 223с.
 6. Луніна І.О. Державні фінанси України у перехідний період. – Харків: Форт, 2000. - 296 с.
 7. МельникА.Ф.Публічний сектор і державна політика в демократичному суспільстві [Текст] : монографія / А. Ф. Мельник, О. В. Длугопольський. - Т. : Економічна думка, 2008. - 240 с.
 8. Миргородська Л.О. Фінансові системи зарубіжних країн.: Навчальний посібник. – К,:ЦУЛ, 2008. – 320 с.
 9. Печуляк В. П. Державна податкова політика в Україні: організаційно-правові аспекти здійснення [Текст] / В. П. Печуляк ; Київський національний торговельно-економічний ун-т. - К. : КНТЕУ, 2005. - 158 с. 
 10. Податкова політика в Європейському Союзі [Текст] / пер. з англ. В. Мардак. - К. : [б.в.], 2001. - 42 с.
 11. Податкова політика України: стан, проблеми та перспективи [Текст] : монографія / П. В. Мельник [та ін.] ; ред. З. С. Варналій ; Державна податкова адміністрація України, Національний ун-тдерж. податкової служби України. Науково-дослідний центр з проблем оподаткування. - К. : Знання України, 2008. - 675 c.
 12. Полозенко, Д. В.  Монетарна і фіскальна політика в умовах бюджетного дефіциту України [Текст] / Д. В. Полозенко // Економіка АПК. - 2015. - № 2. - С. 36-42.
 13. Савчук, Н. Фіскальний федералізм та перспективи його адаптації до українських реалій [Текст] / Н. Савчук // Світ фінансів. - 2014. - Вип. 1. - С. 76-88.
 14. Сущенко О. М. Зовнішня торгівля, бюджетний дефіцит та економічне зростання / О. М. Сущенко // Фінанси, облік і аудит: зб. наук. праць. – К. : КНЕУ імені Вадима Гетьмана, 2006. – Вип. 7. – С. 146–151.
 15. Сущенко, О. Необхідність протидії лобізму в контексті реалізації фіскальної політики держави [Текст] / О. Сущенко // Ринок цінних паперів України. - 2013. - № 3-4. - С. 15-22.
 16. Тропіна В.Б. Фіскальне регулювання соціального розвитку суспільства [Текст] / В.Б. Тропіна ; Академія фінансового управління, Науково-дослідний фінансовий ін-т. - К. : НДФІ, 2008. - 368 c.
 17. Федосов В., Опарін В, Льовочкін С. Фінансова реструктуризація в Україні: проблеми і напрями. - Монографія / За наук. ред. В.Федосова. - К.: КНЕУ, 2002. - 387 с.
 18. Фінансово-монетарні важелі економічного розвитку: в 3-х т. /За ред.. А.І.Даниленка. – К.:Фенікс, 2008. - 468 с.
 19. Циммерманн X. Муниципальныефинансы: Учебник: Пер. снем. — М.: ДелоиСервис, 2003. — 352 с.
 20. Шевчук В.О. Фіскальна політика країн Центральної і Східної Європи: євроінтеграційні виклики [Текст] : монографія / Віктор Шевчук, Роман Копич. - Л. : ПАІС, 2011. - 543 с.
 21. Alfonso Antonio, Ebert Werner, Schuknecht Ludger andThone Michael. Quality of Public Finances and Growth // Working Paper Series Nо. 438. – European Central Bank, February 2005. – 45 p.  
 22. Baldassarri M., Roberti P. Fiscal Problems in the Single-Market Europe. – New York: ST. MARTIN`S PRESS, INC., 1994. – 295 p.
 23. Batina Raymond G., IhloriToshihiro. Public Good: Theories and Evidence / Raymond G. Batina, ToshihiroIhlori. – Springer-Verlag, 2005. – 421 p.
 24. Bevan D. Fiscal Implication of Trade Liberalization // Working Paper 95/50. – Washington D.C.: International Monetary Fund ,  May 1995. – III, 43 p.
 25. Bhagwati J.N. Trade, balance of payment and growth. North-Holland Publishing Company – Amsterdam, London, 1979. –  XI, 532 p.
 26. Brunner A.D., Naknoi K. Trade Costs, Market Integration, and Macroeconomic Volatility // Working Paper /03/54. – Washington D.C.: International Monetary Fund, March 2003. – 48 p.
 27. Carbon-Energy Taxation. Lessons from Europe / edited by MikaelSkou Andersen and Paul Ekins. – Oxford University Press, 2009. – 313 p.
 28. Catao L., Terrones M.E. Fiscal Deficits and Inflation // Working Paper /03/65. – Washington D.C.: International Monetary Fund, April 2003. – 32 p.
 29. Fiscal policy and economic reform: essay in honour of VitoTanzi / edited by Mario I. Blejer and Teresa M. Ter-Minassian. – Lomdon: Routledge, 2005. – 305 p.
 30. Public finance and public policy in the new century / SijbrenCnossen and Hans-Werner Sinn, editors. – MIT, 2003. – 535 p.
 31. Public goods for economic development. – United Nations Industrial Development Organization, 2008. – 183 p.
 32. Schinasi, Garry J. Safeguarding financial stability: theory and practice / Gary J. Schinasi – Washington, D.C.: IMF, 2005. – 21 p.
 33. Taxes and Incentives for Renewable Energy // Energy & Natural Resources, June 2011. – KPMG. – P. 42.
 34. The currency transaction tax: rate and revenue estimates / Rodney Schmidt. – UN University Press, 2008. – 23 p.
 35. TilmanBrück, Rudolf Zwiener. Fiscal Policy Rules for Stabilization and Growth: A Simulation Analysis of Deficit and Expenditure Targets in a Monetary Union // Discussion Paper NO. 427. – German Institute for Economic Research, June 2004. – 26 p.  

 

7.3. Дистанційні курси та інформаційні джерела

 

 1. Конституція України. Ухвалена Верховною Радою України 28.06.1996 р. // Відомості ВРУ. - 1996. – №30, с. 141.
 2. Бюджетний кодекс України. Ухвалений Верховною Радою України 08.07.2010 р., 2456-VI // Відомості ВРУ. – 2010. - №50-51, с. 572.
 3. Митний кодекс України. Ухвалений Верховною Радою України 13.03.2012 № 4495-VI // Відомості ВРУ. – 2012. - №44-45, с. 1858.
 4. Податковий кодекс України. Ухвалений Верховною Радою України 2.12.2010 р. // Відомості ВРУ. – 2011. - №13-14, с. 112.
 5. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР// Відомості ВРУ. - 1997. - №24, с. 170.
 6. Закон України "Про Рахункову палату Верховної Ради України" від 11.07.1996 р. №315/96-ВР// Відомості ВРУ. - 1996. - №43, с. 212.
 7. Закон України "Про державну податкову службу в Україні" від 04.04.1990 р. № 509-ХІІ // Відомості ВРУ. - 1991. - №6, с. 37.
 8. Закон України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю" від 16.10.2012р. // Відомості ВРУ.-1993. №13, с. 110.
 9. Закон України "Про національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні" від 21.12.2001 р. № 2157 - 14 // Відомості ВРУ.-2001. №7, с. 35.
 10. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку використання коштів резервного фонду бюджету" від 29.03.2002 р. №415 // Офіційний вісник України. - 2002. - № 14, с. 124.