Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

ГІК

Методика ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ

“ГРОШІ ТА КРЕДИТ”

Контрольна робота виконується студентами заочної форми навчання у вигляді реферату обсягом до 25 сторінок. Реферат включає титульну сторінку (згідно з вимогами академії), план, текст реферату та перелік використаної літератури. Тематика рефератів приводиться нижче.

Студент виконує роботу на ту тему з переліку, номер якої складається з двох останніх цифр номеру залікової книжки студента. Якщо отриманий таким чином номер більше 50 (тобто кількості тем переліку), то необхідно від цього номеру відняти 50, отримане в результаті число буде номером теми, яку має обрати студент.

Наприклад, якщо номер залікової книжки закінчується на 37, студент обирає тему 37; якщо на 92, студент обирає тему 42 (92-50=42). Студент, номер залікової книжки якого закінчується на 00, має обрати тему 50.

Вимоги до оформлення: контрольну роботу необхідно виконати на білих аркушах формату А4 (відстань між рядками 1,5 інтервали, гарнітура –Times New Roman Cyr, кегль – 14, поля: угорі та знизу – 2 см., зліва – 3 см., праворуч – 1 см., абзац – 1,5 см.).

Титульний аркуш контрольної роботи повинен мати такий зміст: назва академії; назва факультету; назва кафедри; назва навчальної дисципліни; тема реферату; прізвище та ім’я студента, курс, номер академічної групи; звання, прізвище й ініціали викладача, який перевірятиме роботу; дата подання роботи викладачеві на перевірку (день, місяць, рік).

За титульним аркушем слідує зміст роботи, в якому треба виділити вступ, 2-3 питання основного змісту, висновок, список використаних джерел. У змісті праворуч позначаються номери сторінок початку кожного питання.

Обсяг реферату визначається вмінням студента стисло й водночас вичерпно розкрити тему: показати значення питання, що розглядається, оцінити, як воно висвітлюється в спеціальній літературі та розв’язується на практиці, зробити висновки та обґрунтувати власні пропозиції. При вдалому розкритті теми достатньо до 20 сторінок основного тексту.

Обов’язкова вимога – чітке посилання на джерела інформації. Бажано використовувати в рефераті таблиці, схеми, графіки, діаграми тощо. Список використаних джерел (не менше п’яти джерел) оформляється згідно з діючими правилами.

Критерії оцінки контрольної роботи: логічність плану; повнота й глибина розкриття теми; наявність ілюстрацій; кількість використаних джерел і чіткість посилань на них; відображення практичних матеріалів та статистичних даних; оформлення; обґрунтування власної думки студента з цього питання у вигляді висновку.

 

теми КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ “ГРОШІ ТА КРЕДИТ”

 1. Роль грошей і кредиту у ринковій економіці.
 2. Сутність, принципи, види кредиту.
 3. Походження й сутність грошей.
 4. Грошовий оборот і його структура.
 5. Грошові системи, основні типи грошових систем.
 6. Ринок грошей.
 7. Інфляція: сутність, форми прояву, причини, наслідки, антиінфляційна політика.
 8. Маса грошей, що обслуговує грошовий обіг.
 9. Грошові реформи, їх цілі, види.
 10. Сутність, форми, принципи кредитування.
 11. Характеристика банківського кредиту.
 12. Небанківський кредит, його види, характеристика, призначення.
 13. Процент за кредит, його сутність, види, роль.
 14. Банківська система: структура, принципи побудови, функції.
 15. Державний кредит.
 16. Комерційний кредит.
 17. Валютні відносини, валютні системи.
 18. Валютний ринок, його становлення та розвиток в Україні.
 19. Функції та роль кредиту в ринковій економіці.
 20. Комерційний банк та його операції.
 21. Валютний курс, конвертованість валюти.
 22. Банківська система України та особливості її формування.
 23. Демонетизація золота: причини та механізм.
 24. Грошово-кредитний мультиплікатор, його механізм і значення.
 25. Інструменти грошово-кредитного регулювання.
 26. Методи стабілізації валют.
 27. Валютна система: поняття, призначення, елементи.
 28. Валютне регулювання та валютна політика.
 29. Світова валютна система: елементи, етапи розвитку.
 30. Сучасна європейська валютна система, її формування та перспективи розвитку.
 31. Роль Дж. Кейнса у розвитку кількісної теорії грошей .
 32. Сучасний монетаризм та вклад М. Фрідмена у розробку монетарної політики держави
 33. Грошово-кредитна політика України в контексті сучасних монетарист­ських теорій.
 34. Грошовий оборот, його економічна основа та структура.
 35. Грошовий ринок, його сутність та особливості.
 36. Структура грошового ринку, характеристика його складових.
 37. Основні типи грошових систем та їх еволюція.
 38. Грошово-кредитна політика Національного банку України.
 39. Інструменти грошово-кредитного регулювання.
 40. Сутність кредиту в ринковій економіці.
 41. Національний банк України як банк банків.
 42. Природа комерційних банків та їх роль у розвитку економіки України.
 43. Види комерційних банків, критерії їх класифікації, особливості побудови та функціонування.
 44. Банківські послуги.
 45. Міжнародний валютний фонд: виникнення, призначення, функції та роль.
 46. Світовий банк: виникнення, призначення, функції та роль.
 47. Європейський банк реконструкції та розвитку: створення, призначення, функції та роль.
 48. Механізм збільшення маси грошей в обороті.
 49. Попит і пропозиція грошей.
 50. Фінансові посередники на грошовому ринку.