Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Глобальне конкурентне лідерство

Розробники:

Швиданенко О.А., доктор економічних наук, професор кафедри міжнародної економіки, професор, email: oleg_shvydanenko@kneu.edu.ua

 

 

 

 

 

Форма навчання —

денна

Семестр —

2

Кількість кредитів ECTS —

4

Форма підсумкового контролю —

залік

Мова викладання

українська

 

Форма навчання —

заочна

Семестр —

2

Кількість кредитів ECTS —

4

Форма підсумкового контролю —

залік

Мова викладання

українська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© О.А. Швиданенко, 2018

© КНЕУ, 2018

ЗМІСТ

ВСТУП………………………………………………………………………………………………..

4

1.    ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ………………………………..

6

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1………………………………………………………………………

6

Тема 1 Теорія і практика глобального конкурентного лідерства………………………………....

6

Тема 2 Доктрина світового лідерства США………………………………………………………..

6

Тема 3 Стратегії глобальної конкуренції Європейського Союзу…………………………………

6

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2………………………………………………………………………

7

Тема 4 Китай на шляху до світового лідерства…………………………………………………….

7

Тема 5 Лідерство Росії у глобальному вимірі………………………………………………………

7

Тема 6 Корпоративні механізми досягнення глобального лідерства…………………………….

8

Тема 7 Україна в системі поліцентричного глобального лідерства………………………………

8

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ..

8

       2.1. Карта навчальної роботи студента……………………………………………………..

8

       2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни…………………..

10

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ…………………………………………………………………………………………………

11

       3.1. Карта навчальної роботи студента……………………………………………………..

11

       3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни…………………..

13

4. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ…….

14

       4.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи……………

14

       4.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи………………………………………………………………………………

 

19

5. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА……………………………………...

20

       5.1. Основна література………………………………………………………………………

20

       5.2. Додаткова література……………………………………………………………………

21

       5.3. Дистанційні курси та інформаційні ресурси…………………………………………..

22

 

 

ВСТУП

 

Навчальна дисципліна «Глобальне конкурентне лідерство» є однією із складових комплексної підготовки фахівців галузі  знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка».

Анотація навчальної дисципліни:

Глобальне конкурентне лідерство – закладає основи системи знань і навичок щодо формування глобальних лідируючих конкурентних позицій суб’єктів господарювання у світовому господарстві. Дисципліна «Глобальне конкурентне лідерство» передбачає послідовний цільовий виклад сучасних аспектів формування глобальних лідируючих конкурентних позицій суб’єктів господарювання у світовому господарстві.

Міждисциплінарні зв’язки робочої програми навчальної дисципліни: глобальне конкурентне лідерство як навчальна дисципліна інтегрує велику кількість базових понять та прийомів загальнотеоретичних і спеціальних дисциплін таких, як: «Управління міжнародною конкурентоспроможністю», «Міжнародний менеджмент», «Міжнародні стратегії економічного розвитку», «Фінанси», «Бухгалтерський облік», «Міжнародна економіка», «Міжнародні фінанси», «Міжнародний маркетинг», «Економіка підприємств».

Мета вивчення дисципліни – формування у студентів знань і розуміння об’єктивних передумов, чинників забезпечення та механізмів досягнення глобального конкурентного лідерства бізнес-структурами, країнами і інтеграційними блоками.

Завдання (навчальні цілі) дисципліниорієнтовані на глибоке розуміння: сутності лідерства у світовому господарстві, теорії та концепції (закономірностей) його забезпечення і розвитку; середовища формування сучасних глобальних конкурентних лідерів та його ключових компонентів; економічних, соціальних і політичних аспектів забезпечення глобального конкурентного лідерства суб’єктів міжнародних економічних відносин; визначення диспозиції суб’єктів-лідерів глобальної конкуренції; визначення показників і чинників забезпечення глобального лідерства у світовому господарстві; діагностування галузевих, регіональних і секторальних імперативів формування глобального конкурентного лідерства суб’єктів міжнародних економічних відносин; дослідження та селекції різних типів макроекономічної і конкурентної політики забезпечення лідерства у світогосподарському просторі; особливостей розробки та реалізації національних стратегій економічного розвитку задля забезпечення глобального конкурентного лідерства; основних тенденцій формування глобальних корпоративних лідерів світового ринку та їх розвитку; визначення умов, проблем і перспектив становлення нових глобальних конкурентних лідерів світового господарства, їх впливу на розвиток людства.

Предметом дисципліни є конкурентні відносини суб’єктів міжнародного бізнесу в процесі формування і реалізації власних глобальних лідируючих позицій у світовому господарстві.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі  результати навчання:

 1. Знання:

Концептуальні знання, набуті у процесі навчання та професійної діяльності, включаючи певні знання сучасних досягнень

Критичне осмислення основних теорій, принципів, методів і понять у навчанні та професійній діяльності

 1. Уміння:

Розв'язання складних непередбачуваних задач і проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання, що передбачає збирання та інтерпретацію інформації (даних), вибір методів та інструментальних засобів, застосування інноваційних підходів

 1. Автономність та відповідальність:

Управління комплексними діями або проектами, відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах

Засвоєні студентами знання та набуті під час вивчення даної дисципліни навички є основою для здійснення практичної діяльності у сфері управління конкурентоспроможністю суб’єктів МЕВ для формування механізмів досягнення глобального конкурентного лідерства бізнес-структурами, країнами і інтеграційними блоками та розробки і реалізації стратегій їх економічного розвитку у світогосподарському просторі.

Досягненню мети та ефективній реалізації завдань вивчення дисципліни підпорядкована логіка її викладання, структура і зміст.

 

 

 

 

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

 

Тема 1. Теорія і практика глобального конкурентного лідерства

Лідерство у глобальному бізнес – середовищі: сутність, рівні та критерії. Цілі та мотивації становлення глобальних лідерів у світовому господарстві. Етапи еволюції теоретичних концепцій лідерства; Теоретичні аспекти доктрин лідерства на мікро – та макрорівнях. Суб’єкти та об’єкти глобального конкурентного лідерства. Критерії лідерства суб’єктів МЕВ у світовій економіці. Геополітичні та геоекономічні інтереси досягнення глобального лідерства у світовому господарстві. Глобальна конкуренція як середовище становлення конкурентних лідерів та модернізм сучасних конкурентних відносин. Конкурентні позиції країн-лідерів у глобальному економічному середовищі. Стратегічна мета та цивілізаційні чинники формування глобальних конкурентних лідерів. Глобалізація і особливості формування сучасних лідерів світового господарства.

 

Тема 2. Доктрина світового лідерства США

Теорії глобального лідерства США: теорія світової гегемонії; теорія «прихованої» гегемонії; теорія реалістичного лібералізму. Етапи формування політики глобального лідерства США: доктрина Монро, теорія Б.Адамса, доктрина Трумена. Цілі та завдання реалізації доктрини американського світового лідерства. Національні інтереси та стратегії економічного домінування США. Промислова політика США як інструмент нарощення конкурентоспроможності національної економіки. Інноваційна політика як основа лідерства економіки США. Сфери технологічного лідерства США. Військово – політичні фактори забезпечення глобального конкурентного лідерства США. Валютно – фінансова експансія США. Бюджетна політика США у системі забезпечення конкурентоспроможності національної економіки. Інституціональні складові забезпечення глобального конкурентного лідерства США. Зовнішньоекономічна політика США як засіб світової гегемонії США. Специфіка сучасної стратегії автаркії США. Соціально-економічні наслідки глобальної експансії США. Китай, ЄС та Росія у зовнішньополітичній стратегії США.

 

Тема 3. Стратегії глобальної конкуренції Європейського Союзу

Роль ЄС у структурі міжнародних економічних відносин. Передумови становлення глобального конкурентного лідерства ЄС. Структурні та інституціональні чинники економічного розвитку ЄС. Макроекономічні чинники формування конкурентного потенціалу ЄС. Економічні сфери конкурентного лідерства ЄС. Соціальна, промислова та конкурентна політики у системі забезпечення конкурентного лідерства ЄС. Лісабонська стратегія розвитку ЄС. Стратегії економічної експансії ЄС. Концепція «Ширша Європа» у системі двосторонніх стосунків ЄС. Роль інтеграційного чинника у підтримці конкурентного лідерства ЄС. Глобальна та цивілізаційна специфіка інтеграційної стратегії ЄС. Проблеми розвитку глобального конкурентного лідерства ЄС і національні інтереси країн-учасників. Прогнози та перспективи розвитку ЄС лідера розвитку світового господарства.

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

 

Тема 4. Китай на шляху до світового лідерства

Ендогенні та екзогенні чинники розвитку КНР у ХХІ столітті. Критерії лідерства Китаю у світовому господарстві. Фактори забезпечення глобального конкурентного лідерства КНР. Промисловий та технологічний успіх КНР у ХХІ столітті. Досвід реалізації стратегії «ринкового оновлення» КНР. Етапи реформування економіки КНР у ХХІ столітті. Глобальна та цивілізаційна специфіка ринкових трансформацій КНР. Сфери глобального конкурентного лідерства КНР. Макроекономічне регулювання і макроекономічна стабільність як основа глобального конкурентного лідерства КНР. Політико-правова складова забезпечення глобального лідерства КНР. Рівень та масштаб науково – технологічного потенціалу Китаю. Пріоритетні напрями науково – технологічного прогресу та національна система інновацій. Секторальні пріоритети розвитку конкурентного лідерства Китаю. Особливі економічні райони та вільні економічні зони як інструменти технологічного та інституціонального розвитку. Експансіоністські складові стратегії світового економічного домінування КНР. Пріоритети інституціональної та інвестиційно-фінансової експансії КНР. Валютно – фінансова складова становлення глобального лідерства КНР. Роль держави у підтримці конкурентних переваг національних ТНК. «Нове» стратегічне партнерство і стратегічні діалоги КНР із «створення гармонійного світу». Постіндустріальні пріоритети розвитку КНР.

 

Тема 5. Лідерство Росії у глобальному вимірі

Історичні передумови лідерства Росії у світовому господарстві. Характеристика розвитку економіки РФ у ХХІ столітті. Стратегії ринкових реформ Росії та формування глобальної конкурентоспроможності національної економіки. Потенціал глобального конкурентного лідерства Росії. Геополітичний та геоекономічний контекст становлення глобального конкурентного лідерства РФ. Економічні інтереси Росії в контексті забезпечення конкурентного лідерства. Нова інноваційна та технологічна політика Росії. Ресурсні та енергетичні інструменти забезпечення експансії Росії у світовому господарстві. Інтеграційна стратегія Росії як інструмент забезпечення глобального конкурентного лідерства. Російські ТНК у контексті забезпечення глобального лідерства Росії. Умови реалізації стратегії економічного прориву та підвищення глобальної конкурентоспроможності Росії. Потенціал зростання національного господарства в Росії. Науково-технологічний розвиток і технологічна модернізація економіки РФ. Перешкоди на шляху до глобального конкурентного лідерства РФ.

 

 

 

Тема 6. Корпоративні механізми досягнення глобального лідерства

Експансія ТНК 90-х років. Важелі впливу та критерії конкурентного лідерства ТНК. Масштаби діяльності ТНК глобальних конкурентних лідерів Фактори досягнення ТНК глобального конкурентного лідерства. Виробничий, фінансовий та інноваційний потенціали забезпечення глобального лідерства ТНК. Глобальні виробничі та технологічні системи функціонування ТНК. Ланцюги забезпечення (регулювання) глобальної конкурентоспроможності ТНК. Глобальні ланцюги доданої вартості. Інноваційні ресурси забезпечення глобального лідерства ТНК. Транснаціональні альянси як глобальні форми забезпечення партнерства та конкурентоспроможності. У ХХІ столітті конкурентні позиції провідних ТНК у світовому господарстві. Політична, інвестиційна, технологічна та адміністративна сфери підтримки глобального лідерства ТНК.

 

 

Тема 7. Україна в системі поліцентричного глобального лідерства

Ринкові трансформації в Україні у геостратегічному та цивілізаційному контексті. Проблеми вибору стратегії розвитку національної економіки в світлі глобалізаційних викликів. Параметри економічного розвитку України в умовах глобалізації. Національні інтереси України у контексті розвитку країн – глобальних конкурентних лідерів. Україна як об’єкт та суб’єкт економічних стратегій країн – глобальних лідерів. Підсумки стратегічного партнерства України в контексті реалізації національних інтересів. Економічні та соціальні аспекти взаємодії України із глобальними конкурентними лідерами. Проблеми забезпечення економічного зростання та реалізації виробничо-інвестиційного потенціалу національної економіки. Україна у світовому інтеграційному полі. Інтеграційна складова посилення конкурентної позиції національної економіки у світовому господарстві. Перспективи посилення конкурентоспроможності України у світовому господарстві.

 

 

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

  2.1. Карта навчальної роботи студента

Основними завданнями контролю знань магістрів з дисципліни «Глобальне конкурентне лідерство» денної форми навчання є оцінювання засвоєння ними теоретичних знань і практичних навичок, набутих під час проходження практики та навчання. При цьому, контрольні заходи мають:

 1. стимулювати систематичну самостійну роботу над навчальним матеріалом;
 2. забезпечити закріплення та реалізацію набутих теоретичних знань при виконанні практичних завдань на базах виробничої практики (за місцем роботи);
 3. сформувати навички відповідального ставлення до своїх обов‘язків, самостійного цілеспрямованого пошуку потрібної інформації, чіткої організації свого робочого дня.

Оцінювання знань студентів по дисципліні здійснюється на основі результатів поточного контролю знань (заліку) за 100 бальною шкалою. Завдання поточного контролю оцінюється в діапазоні від 0 до 100 балів.

Система поточного контролю магістрів передбачає оцінювання їх за двома основними напрямками:

а) перевірка теоретичних знань;

б) перевірка виконання індивідуальних практичних завдань.

Об’єктами поточного контролю знань студентів денної форми навчання є:

 • систематичність та активність роботи на аудиторних заняттях (максимальна оцінка 60 балів);
 • виконання модульних (контрольних) завдань (вирішення тестів за тематикою курсу) (максимальна оцінка 20 балів)
 • виконання і захист завдань самостійної роботи (підготовка есе, рефератів; підготовка виступів та аналітичнихзвітів (завдання 1, 2, 3, 4,5,6).

 

 

 

Таблиця 1

КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

 

з вибіркової дисципліни «Глобальне конкурентне лідерство»

для студентів освітньої програми / спеціалізації «Міжнародна економіка»

 

 

денна форма навчання

 

Номер заняття

Вид та тема навчального заняття

Максимальна

кількість балів[1]

 

 

Змістовий модуль №1

 

 

1

Семінарське заняття 1.
Лідерство у глобальному бізнес – середовищі: сутність, рівні та критерії

4

 

 

2

Лабораторне заняття /колоквіум 2.
Теоретичні аспекти доктрин лідерства на мікро – та макрорівнях.

4

 

 

3

Практичне заняття 3.
Глобалізація і особливості формування сучасних лідерів світового господарства.

4

 

 

4

Контактне заняття 4.
Теорії глобального лідерства США

4

 

 

5

Практичне заняття 5

Національні інтереси та стратегії економічного домінування США.

4

 

 

6

Семінарське заняття 6

Передумови становлення глобального конкурентного лідерства ЄС.

4

 

 

7

Практичне заняття 7

Макроекономічні чинники формування конкурентного потенціалу ЄС.

4

 

 

8

Контактне заняття 8.
Проблеми розвитку глобального конкурентного лідерства ЄС і національні інтереси країн-учасників.

4

 

 

9

Контрольна (модульна) робота № 1 (тест) (протягом 3 тижнів з початку навчання)

10

 

 

Змістовий модуль №2

 

 

10

Семінарське заняття - дослідження 9.

Ендогенні та екзогенні чинники забезпечення глобального конкурентного лідерства КНР у ХХІ столітті.

4

 

 

11

Контактне заняття 10.

Оцінка ефективності макроекономічної і конкурентної політики у забезпеченні глобального конкурентного лідерства КНР.

4

 

 

12

Практичне заняття 11.

Потенціал глобального конкурентного лідерства Росії.

4

 

 

13

Контактне заняття 12.

Корпоративні механізми досягнення глобального лідерства (ділова гра).

4

 

 

14

Семінарське заняття13.

Процеси розвитку корпоративних лідерів в умовах глобалізації.

4

 

 

15

Практичне заняття 14.

Україна в системі поліцентричного глобального лідерства.

4

 

 

16

Семінарське заняття – презентація 15.

Економічні та соціальні аспекти взаємодії України із глобальними конкурентними лідерами.

4

 

 

17

Контрольна (модульна) робота № 2 (тест) (за 2 тижні до закриття відомості)

10

 

 

Усього балів за роботу на заняттях:

80

 

 

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів

 

 

1. Написання реферату (есе) за заданою тематикою (завдання 5) (до 15 березня)

10

 

 

2. Завдання аналітико-творчого характеру (завдання 1,2,3, 4,6) (до 15 березня) на вибір 1 завдання

10

 

 

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів:

20

 

 

РАЗОМ БАЛІВ:

100

 

           

 

 

2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

Активність роботи студента на семінарах оцінюється в межах від “0” до “60” балів на основі оцінки рівня засвоєння теоретичного матеріалу та набутих компетенцій щодо розв’язання практичних завдань.

Максимальна кількість балів, яку можуть набрати студенти денної форми навчання на одному занятті залежить від складності завдань, винесених на заняття і складає 4 бали.

Таблиця 2

Шкала і критерії оцінювання теоретичних знань на аудиторних занять для студентів денної форми навчання

Оцінка бали

Критерії оцінювання

Оцінка «4 балів»

відповідає виявленню всебічного системного і глибокого знання програмного матеріалу, засвоєння основної і додаткової літератури; чітке володіння понятійним апаратом, методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою дисципліни; вміння використовувати їх для вирішення як типових, так і нетипових практичних ситуацій; виявлення творчих здібностей в розумінні, викладі і використанні навчально-програмного матеріалу;

Оцінка «3 балів»

відповідає виявленню знань основного програмного матеріалу; володіння необхідними методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою; вміння використовувати їх для вирішення типових ситуацій, допускаючи окремі незначні помилки;

Оцінка «2 балів»

відповідає виявленню знань основного матеріалу допускаючи окремі незначні помилки; володіння окремими методами, методиками та інструментами передбаченими програмою для проведення аналізу навчально-програмного матеріалу та вирішення типових завдань допускаючи при їх використанні принципові помилки.

Оцінка «0 балів»

Відповідає виявленню значних прогалин в знаннях основного програмного матеріалу; володіння окремими поняттями, методиками та інструментами, допускаючи при їх використанні принципові помилки.

Також оцінювання рівня засвоєння теоретичних знань (в залежності від вибору викладача) може проводитись за підсумками модульного контролю (контрольна (модульна) робота), на який виноситься питання, що охоплюють зміст тем з 1 по 7 тему включно.

Оцінювання результатів написання модульної контрольної роботи, (яка відбувається у формі тестових завдань) базується на критерія що представлені у таблиці 3.

Таблиця 3

Шкала і критерії оцінювання результатів написання модульної контрольної роботи для студентів денної форми навчання

Оцінка бали

Критерії оцінювання

Оцінка «10 балів»

відповідає виявленню всебічного системного і глибокого знання програмного матеріалу, засвоєння основної і додаткової літератури; чітке володіння понятійним апаратом, методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою дисципліни; вміння використовувати їх для вирішення як типових, так і нетипових практичних ситуацій; виявлення творчих здібностей в розумінні, викладі і використанні навчально-програмного матеріалу (10-9 вірних відповідей);

Оцінка «8 балів»

відповідає виявленню знань основного програмного матеріалу; володіння необхідними методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою; вміння використовувати їх для вирішення типових ситуацій, допускаючи окремі незначні помилки (8-7 вірних відповідей);

Оцінка «6 балів»

відповідає виявленню знань основного матеріалу допускаючи окремі незначні помилки; володіння окремими методами, методиками та інструментами передбаченими програмою для проведення аналізу навчально-програмного матеріалу та вирішення типових завдань допускаючи при їх використанні принципові помилки (6-5 вірних відповідей);

Оцінка «0 балів»

відповідає виявленню значних прогалин в знаннях основного програмного матеріалу; володіння окремими поняттями, методиками та інструментами, допускаючи при їх використанні принципові помилки (до 5 вірних відповідей).

 

 

 

 1. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

3.1. КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

 

Основними завданнями контролю знань магістрів з дисципліни «Глобальне конкурентне лідерство» заочноїї форми навчання є оцінювання засвоєння ними теоретичних знань і практичних навичок, набутих під час проходження практики та навчання. При цьому, контрольні заходи мають:

 1. стимулювати систематичну самостійну роботу над навчальним матеріалом;
 2. забезпечити закріплення та реалізацію набутих теоретичних знань при виконанні практичних завдань на базах виробничої практики (за місцем роботи);
 3. сформувати навички відповідального ставлення до своїх обов‘язків, самостійного цілеспрямованого пошуку потрібної інформації, чіткої організації свого робочого дня.

Оцінювання знань студентів по дисципліні здійснюється на основі результатів поточного контролю знань (заліку) за 100 бальною шкалою. Завдання поточного контролю оцінюється в діапазоні від 0 до 100 балів.

Система поточного контролю магістрів передбачає оцінювання їх за двома основними напрямками:

а) перевірка теоретичних знань;

б) перевірка виконання індивідуальних практичних завдань.

Об’єктами поточного контролю знань студентів денної форми навчання є:

 • систематичність та активність роботи на аудиторних заняттях (максимальна оцінка 40 балів);
 • виконання модульної (контрольної) роботи (вирішення тестів за тематикою курсу) (максимальна оцінка 10 балів)
 • виконання і захист завдань самостійної роботи (підготовка есе, рефератів; підготовка виступів та аналітичних звітів (завдання 1, 2, 3, 4,5,6) (максимальна оцінка 50 балів).

Таблиця 4

КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

 

з вибіркової дисципліни «Глобальне конкурентне лідерство»

для студентів освітньої програми / спеціалізації «Міжнародна економіка»

 

 

заочної форма навчання

 

Номер заняття

Вид та тема навчального заняття

Максимальна

кількість балів[2]

 

 

Змістовий модуль №1

 

 

1

Контактне заняття 1.
Лідерство у глобальному бізнес – середовищі: сутність, рівні та критерії

4

 

 

2

Контактне заняття /колоквіум 2.
Теоретичні аспекти доктрин лідерства на мікро – та макрорівнях.

6

 

 

3

Контактне заняття - дослідження 3

Національні інтереси та стратегії економічного домінування США.

4

 

 

4

Контактне заняття 4

Макроекономічні чинники формування глобального конкурентного лідерства ЄС.

6

 

 

8

Контактне заняття 5.
Проблеми розвитку глобального конкурентного лідерства ЄС і національні інтереси країн-учасників.

4

 

 

Змістовий модуль №2

 

 

6

Контактне заняття - дослідження 6.

Ендогенні та екзогенні чинники забезпечення глобального конкурентного лідерства КНР у ХХІ столітті.

4

 

 

7

Контактне заняття 7.

Потенціал глобального конкурентного лідерства Росії.

4

 

 

8

Контактне заняття 8.

Корпоративні механізми досягнення глобального лідерства (ділова гра).

4

 

 

9

Контактне заняття 9.

Україна в системі поліцентричного глобального лідерства.

4

 

 

10

Контрольна (модульна) робота № 1 (тест) (за 2 тижні до закриття відомості)

10

 

 

Усього балів за роботу на заняттях:

50

 

 

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів

 

 

1. Написання реферату (есе) за заданою тематикою (завдання 5)

20

 

 

2. Завдання аналітико-творчого характеру (завдання 1,2,3, 4,6) на вибір 3 завдання

30

 

 

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів:

50

 

 

РАЗОМ БАЛІВ:

100

 

           

 

 1.  Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

Активність роботи студента на семінарах оцінюється в межах від “0” до “40” балів на основі оцінки рівня засвоєння теоретичного матеріалу та набутих компетенцій щодо розв’язання практичних завдань.

Максимальна кількість балів, яку можуть набрати студенти заочної форми навчання на одному занятті залежить від складності завдань, винесених на заняття і складає 4 бали.) За темами 1 та 3 передбачено додаткові 4 бали за доповнення та активну роботу студента  в аудиторії.

Таблиця 5

Шкала і критерії оцінювання теоретичних знань на аудиторних занять для студентів денної форми навчання

 

Оцінка бали

Критерії оцінювання

Оцінка «4 балів»

відповідає виявленню всебічного системного і глибокого знання програмного матеріалу, засвоєння основної і додаткової літератури; чітке володіння понятійним апаратом, методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою дисципліни; вміння використовувати їх для вирішення як типових, так і нетипових практичних ситуацій; виявлення творчих здібностей в розумінні, викладі і використанні навчально-програмного матеріалу;

Оцінка «3 балів»

відповідає виявленню знань основного програмного матеріалу; володіння необхідними методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою; вміння використовувати їх для вирішення типових ситуацій, допускаючи окремі незначні помилки;

Оцінка «2 балів»

відповідає виявленню знань основного матеріалу допускаючи окремі незначні помилки; володіння окремими методами, методиками та інструментами передбаченими програмою для проведення аналізу навчально-програмного матеріалу та вирішення типових завдань допускаючи при їх використанні принципові помилки.

Оцінка «0 балів»

Відповідає виявленню значних прогалин в знаннях основного програмного матеріалу; володіння окремими поняттями, методиками та інструментами, допускаючи при їх використанні принципові помилки.

 

 

Також оцінювання рівня засвоєння теоретичних знань (в залежності від вибору викладача) може проводитись за підсумками модульного контролю (контрольна (модульна) робота), на який виноситься питання, що охоплюють зміст тем з 1 по 7 тему включно.

Оцінювання результатів написання модульної контрольної роботи, (яка відбувається у формі тестових завдань) базується на критерія що представлені у таблиці 3.

Таблиця 6

Шкала і критерії оцінювання результатів написання модульної контрольної роботи для студентів денної форми навчання

 

Оцінка бали

Критерії оцінювання

Оцінка «10 балів»

відповідає виявленню всебічного системного і глибокого знання програмного матеріалу, засвоєння основної і додаткової літератури; чітке володіння понятійним апаратом, методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою дисципліни; вміння використовувати їх для вирішення як типових, так і нетипових практичних ситуацій; виявлення творчих здібностей в розумінні, викладі і використанні навчально-програмного матеріалу (10-9 вірних відповідей);

Оцінка «8 балів»

відповідає виявленню знань основного програмного матеріалу; володіння необхідними методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою; вміння використовувати їх для вирішення типових ситуацій, допускаючи окремі незначні помилки (8-7 вірних відповідей);

Оцінка «6 балів»

відповідає виявленню знань основного матеріалу допускаючи окремі незначні помилки; володіння окремими методами, методиками та інструментами передбаченими програмою для проведення аналізу навчально-програмного матеріалу та вирішення типових завдань допускаючи при їх використанні принципові помилки (6-5 вірних відповідей);

Оцінка «0 балів»

відповідає виявленню значних прогалин в знаннях основного програмного матеріалу; володіння окремими поняттями, методиками та інструментами, допускаючи при їх використанні принципові помилки (до 5 вірних відповідей).

 

 

 

4. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

 

4.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

Всі індивідуальні завдання з дисципліни «Глобальне конкурентне лідерство» передбачені для виконання у прив’язці з конкретними підприємствами та організаціями. Індивідуальні завдання формують основний обсяг завдань, які мають бути виконані студентами для опанування цією дисципліною.

На вибір студента в залежності від специфіки бази практики та його наукових інтересів пропонується набір завдань, що можуть бути уточнені з викладачем та керівником практики від підприємства.

 

Завдання 1.

Завдання складається з наступних блоків:

 • визначення та обґрунтування чинників забезпечення глобального конкурентного лідерства суб’єктів світового господарства.
 • представлення аналітичної оцінки середовища формування сучасних глобальних конкурентних лідерів та його ключових компонентів.
 • дослідження основних тенденцій формування глобальних корпоративних лідерів світового ринку та їх розвитку
 • визначення проблем і перспектив становлення нових глобальних конкурентних лідерів світового господарства, їх впливу на розвиток людства.

Результати виконаної роботи подати у формі аналітичного звіту обсягом від 10 до 15 сторінок друкованого тексту належним чином оформленого з використанням фактичного та аналітичного матеріалу. Звіт має містити висновки та рекомендації.

Діапазон оцінки практичних навичок за цим завданням 0-10 балів.

 

Завдання 2.

Завдання складається з наступних блоків:

 • дослідити теорії та концепції лідерства, визначити передумови становлення сучасних глобальних конкурентних лідерів (компаній/країн) світового господарства.
 • представити показники що характеризують їх лідерські позиції та визначити диспозицію суб’єктів-лідерів глобальної конкуренції.

Результати виконаної роботи подати у формі аналітичного звіту обсягом від 10 до 15 сторінок друкованого тексту належним чином оформленого з використанням фактичного та аналітичного матеріалу.

Діапазон оцінки практичних навичок за цим завданням 0-10 балів.

 

Завдання 3.

Проаналізувати конкурентну позицію і рівень конкурентоспроможності суб’єктів-лідерів глобальної конкуренції та визначити:

1) типи макроекономічної і конкурентної політики забезпечення лідерства у світогосподарському просторі;

2) особливості розробки та реалізації національних стратегій економічного розвитку задля забезпечення глобального конкурентного лідерства;

3) умови, проблеми і перспективи становлення нових глобальних конкурентних лідерів світового господарства, їх впливу на розвиток людства.

Результати виконаної роботи подати у формі аналітичного звіту обсягом від 10 до 15 сторінок друкованого тексту належним чином оформленого з використанням фактичного та аналітичного матеріалу. Звіт має містити рекомендації базі практики щодо посилення власного конкурентного потенціалу.

Діапазон оцінки практичних навичок за цим завданням 0-10 балів.

 

Завдання 4.

Завдання спрямоване на закріплення знань з приводу економічних, соціальних і політичних аспектів забезпечення глобального конкурентного лідерства суб’єктів міжнародних економічних відносин. Це завдання не є обов’язковим для виконання. Воно може використовуватися студентами для отримання додаткових балів (0-10 балів).

Необхідно провести діагностику галузевих, регіональних і секторальних імперативів формування глобального конкурентного лідерства суб’єктів міжнародних економічних відносин. На її основі представити власне бачення критеріїв (параметрів) глобального конкурентного лідерства суб’єктів світового господарства. Необхідно звернути особливу увагу на розкриття (пояснення) даних критеріїв (параметрів) 

Результати виконаної роботи виступ на аудиторному занятті зі представленням аналітичного звіту обсягом від 10 до 15 сторінок друкованого тексту належним чином оформленого з використанням фактичного та аналітичного матеріалу. Обов’язковим є використання в роботі узагальнюючих таблиць та рисунків, з авторськими розрахунками, висновками та пропозиціями.

 

Завдання 5.

Реферат / есе. Це завдання не є обов‘язковим до виконання. Воно може використовуватися студентами для отримання додаткових балів (0-10 балів).

Завдання полягає у написанні реферату на одну з наведених нижче тем, або на тему погоджену з викладачем. При підготовці завдання обов’язковим є використання іншомовних джерел, паперових та електронних носіїв інформації, вітчизняного законодавства та міжнародних практик.

 1. Етапи еволюції теоретичних концепцій лідерства
 2. Концепції лідерства: атрибутивна; харизматичного лідерства; перетворюючого лідерства
 3. Цілі та мотивації становлення глобальних лідерів у світовому господарстві
 4. Глобальна конкуренція як середовище становлення конкурентних лідерів
 5. Критерії лідерства суб’єктів МЕВ у світовій економіці
 6. Роль Країни глобальних конкурентних лідерів у розвитку світового господарства
 7. Лідерство у глобальному бізнес – середовищі: сутність, рівні та критерії
 8. Теоретичні аспекти доктрин лідерства на мікро – та макрорівнях
 9. Суб’єкти та об’єкти глобального конкурентного лідерства
 10. Геополітичні та геоекономічні інтереси досягнення глобального лідерства у світовому господарстві
 11. Глобалізація і особливості формування сучасних лідерів світового господарства
 12. Конкурентні позиції країн-лідерів у глобальному економічному середовищі
 13. Цілі та завдання реалізації доктрини американського світового лідерства
 14. Етапи та особливості становлення гегемонії у світовому господарстві
 15. Сфери конкурентного лідерства США
 16. Інноваційна політика як основа лідерства економіки США
 17. Експансіоністські складові стратегії світового економічного домінування США
 18. Наднаціональні інституції у системі підтримки глобального лідерства США
 19. Теорії глобального лідерства США: теорія світової гегемонії; теорія «прихованої» гегемонії; теорія реалістичного лібералізму
 20. Етапи формування політики глобального лідерства США: доктрина Монро, теорія Б.Адамса, доктрина Трумена
 21. Національні інтереси та стратегії економічного домінування США
 22. Інноваційна та промислова політика США як інструмент нарощення конкурентоспроможності національної економіки
 23. Інституціональні складові забезпечення глобального конкурентного лідерства США
 24. Зовнішньоекономічна політика США як засіб світової гегемонії США
 25. Китай, ЄС та Росія у зовнішньоекономічній стратегії США
 26. Роль ЄС у структурі міжнародних економічних відносин
 27. Основні політики в сфері забезпечення конкурентоспроможності ЄС
 28. Макроекономічні чинники формування конкурентного потенціалу ЄС
 29. Інтеграційна складова забезпечення глобального лідерства ЄС
 30. Прогнози та перспективи розвитку ЄС лідера розвитку світового господарства
 31. Передумови становлення глобального конкурентного лідерства ЄС
 32. Структурні та інституціональні чинники економічного розвитку ЄС
 33. Соціальна, промислова та конкурентна політики у системі забезпечення конкурентного лідерства ЄС
 34. Роль інтеграційного чинника у підтримці конкурентного лідерства ЄС
 35. Проблеми розвитку глобального конкурентного лідерства ЄС і національні інтереси країн-учасників
 36. Промисловий та технологічний успіх КНДР у ХХІ столітті
 37. Фактори становленню глобального лідерства КНДР
 38. Етапи реформування економіки КНДР у ХХІ столітті
 39. Сфери конкурентного лідерства Китаю у світовому господарстві
 40. Секторальні та інноваційні пріоритети розвитку конкурентного лідерства Китаю
 41. «Нове» стратегічне партнерство і експансіоністська стратегія впливу Китаю та розвиток світового господарства
 42. Ендогенні та екзогенні чинники розвитку КНДР у ХХІ столітті
 43. Фактори забезпечення глобального конкурентного лідерства КНДР
 44. Досвід реалізації стратегії «ринкового оновлення» КНДР
 45. Сфери глобального конкурентного лідерства КНДР
 46. Експансіоністські складові стратегії світового економічного домінування КНДР
 47. Промисловий успіх та постіндустріальні пріоритети розвитку КНДР
 48. Характеристика розвитку економіки РФ у ХХІ столітті.
 49. Історичні передумов лідерства Росії у світовому господарстві.
 50. Стратегії ринкових реформ Росії та формування глобальної конкурентоспроможності національної економіки;
 51. Потенціал глобального конкурентного лідерства Росії;
 52. Геополітичний та геоекономічний контекст становлення глобального конкурентного лідерства РФ.
 53. Економічні інтереси Росії в контексті забезпечення конкурентного лідерства.
 54. Макроекономічні чинники формування міжнародного конкурентного потенціалу Росії.
 55. Ресурсні та енергетичні інструменти забезпечення експансії Росії у світовому господарстві;
 56. Нова інноваційна та технологічна політика Росії;
 57. Інтеграційна стратегія Росії як інструмент забезпечення глобального конкурентного лідерства;
 58. Російські ТНК у контексті забезпечення глобального лідерства Росії;
 59. Потенціал зростання національного господарства Росії та забезпечення глобального конкурентного лідерства.
 60. Критерії конкурентного лідерства ТНК;
 61. Масштаби діяльності ТНК глобальних конкурентних лідерів.
 62. Виробничий, фінансовий та інноваційний потенціали забезпечення глобального лідерства ТНК;
 63. Ланцюги забезпечення (регулювання) глобальної конкурентоспроможності ТНК.
 64. Інноваційні ресурси забезпечення глобального лідерства ТНК.
 65. Транснаціональні альянси як глобальні форми забезпечення партнерства та конкурентоспроможності.
 66. Фактори досягнення ТНК глобального конкурентного лідерства;
 67. Показники глобального конкурентного лідерства ТНК;
 68. Стратегії забезпечення глобального конкурентного лідерства корпорацій;
 69. Глобальні виробничі та технологічні системи функціонування ТНК;
 70. Механізми функціонування ТНК в умовах глобальної конкуренції;
 71. Роль країни базування у забезпеченні глобальних конкурентних переваг ТНК;
 72. Параметри економічного розвитку України в умовах глобалізації.
 73. Економічні та соціальні аспекти взаємодії України із глобальними конкурентними лідерами.
 74. Національні інтереси України у контексті розвитку країн – глобальних конкурентних лідерів.
 75. Перспективи посилення конкурентоспроможності України у світовому господарстві.
 76. Проблеми вибору стратегії розвитку національної економіки в світлі глобалізаційних викликів
 77. Ринкові трансформації в Україні у геостратегічному та цивілізаційному контексті.
 78. Проблеми забезпечення економічного зростання та реалізації виробничо-інвестиційного потенціалу національної економіки.
 79. Національні інтереси України у контексті розвитку країн – глобальних конкурентних лідерів.
 80. Інтеграційна складова посилення конкурентної позиції національної економіки у світовому господарстві.
 81. Підсумки стратегічного партнерства України в контексті реалізації національних інтересів.

Результати виконаної роботи подати у формі реферату / есе обсягом від 10 до 20 сторінок друкованого тексту належним чином оформленого з використанням фактичного та аналітичного матеріалу.

 

Завдання 6.

Скласти міні-кейс на тему «Досвід становлення глобальних конкурентних лідерів світового господарства)». При виконанні завдання доцільно спиратися на а) досвід провідних компаній та транснаціональних корпорацій; б) досвід однієї з країн світу. В основному матеріалі міні-кейсу необхідно визначити певну ситуацію щодо еволюції (етапів) становлення глобальних лідерів, їх дій (стратегій) із забезпечення власних конкурентних позицій і впливу на розвиток світового господарства та його учасників.

Після викладення основного матеріалу кейсу в роботі необхідно навести перелік з 3-4 питань, відповіді на які в результаті аналізу має дати група студентів, які ознайомилися з основним матеріалом міні-кейсу. При складанні міні-кейсу доцільним вважається використання матеріалів іншомовних джерел та подібних кейсів. Наприкінці обов’язковим є список використаних джерел та літератури.

Результати виконаної роботи подати у формі аналітичного звіту обсягом від 5 до 10 сторінок друкованого тексту належним чином оформленого з використанням фактичного та аналітичного матеріалу. Обов’язковим є використання в роботі узагальнюючих таблиць та рисунків, з авторськими розрахунками, висновками та пропозиціями.

Діапазон оцінки практичних навичок за цим завданням 0-10 балів.

 

 

4.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи                                                                                                  

Оцінювання для студентів денної та заочної форми навчання здійснюється впродовж семестру з усіх видів робіт, включаючи самостійну роботу та виконання індивідуальної аналітичної роботи за темами 1-7 відповідно до завдання (№ 1, 2, 3, 4, 6) або написання реферату (есе) згідно з тематичним планом за заданою тематикою (завдання 5) .

Оцінювання рівня набутих практичних навичок здійснюється за результатами виконання та захисту аналітичних звітів (індивідуальних практичних завдань), що виконуються студентами на основі матеріалів підприємства, місця проходження практики. Такі завдання (наведені вище) також включаються до навчально-методичних посібників для самостійного вивчення дисципліни, розміщуютьсь на сайті університету або видаються безпосередньо студентам.

Діапазон оцінки практичних навичок за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи - 0-10 балів (Таблиця 7).

Таблиця 7

Шкала і критерії оцінювання рівня виконання індивідуальних практичних завдань для студентів денної форми навчання

Оцінка бали

Критерії оцінювання

Оцінка «10 балів»

студент виявляє глибокі знання з обраної теми, користується спеціальною літературою, здійснює аналіз статистичних даних, самостійно робить узагальнення і висновки.

Оцінка «8 балів»

студент виявляє глибокі знання з обраної теми, користується спеціальною літературою, демонструє володіння методами, методиками та інструментарієм для проведення комплексного аналізу статистичної інформації, вирішенню типових і нетипових практичних ситуацій.

Оцінка «6 балів»

студент виявляє достатні знання з обраної теми, демонструє навички розв'язання реальних економічних завдань, володіє необхідним інструментарієм для проведення аналізу базових статистичних даних, вирішенню типових практичних ситуацій

Оцінка «4 балів»

студент виявляє лише поверхні знання з обраної теми, самостійно робіть узагальнення і висновки, допускаючи окремі незначні помилки.

Оцінка «0 балів»

студент не виявляє достатніх знань з обраної теми, не володіє методами, методиками та інструментарієм для проведення аналізу статистичних даних та вирішенню типових практичних ситуацій, робить принципові помилки щодо узагальнень та висновків.

Студенти, що брали активну участь в науковому житті університету за тематикою дисципліни мають можливість додатково отримати до 10 балів. Переможці олімпіад та конференцій мають можливість додатково отримати 10 балів, студенти, які мають опубліковані наукові праці, статті, тези – 8 балів, учасники олімпіад, конференцій, круглих столів, семінарів, симпозіумів тощо – 6 балів.

У разі пропуску з поважних причин аудиторних занять студент денної і заочної форми навчання має право їх відпрацювати за графіком консультацій.

Відпрацювання аудиторних занять можуть бути здійснені впродовж 2-х тижнів (14 календарних днів), починаючи з моменту, коли студент має знову приступити до занять (завершилася дія відповідної поважної причини), але не пізніше дня початку залікового тижня у відповідному семестрі.

Поважними причинами пропуску студентом аудиторних занять можуть бути хвороба, виклик до суду, правоохоронних органів чи до військового комісаріату; відрядження; сімейні обставини тощо, що мають бути підтверджені документально — лікарняний, медична довідка, повістка, тощо.

Порядок відпрацювання пропущених занять визначає викладач.

Переведення 100-бальної шкали оцінювання в 4-и бальну та шкалу за системою ECTS здійснюється в такому порядку:

 

Шкала оцінювання: КНЕУ та ECTS

Шкала КНЕУ, балів

Оцінка за 4-бальноюшкалою

Шкала EСTS

90 – 100

відмінно

A

80 – 89

добре

B

70 – 79

C

66 – 69

задовільно

D

60 – 65

E

21 – 59

незадовільно з можливістю повторного

складання заліку

FX

 0 – 20

незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

F

 

 

 

 

 1. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

5.1. Основна література

 1. Антонюк Л. Л. Міжнародна конкурентоспроможність країн: теорія та механізм реалізації: Монографія. — К.: КНЕУ, 2004.
 2. Д.Г.Лук’яненко, А.М.Поручник, Л.Л.Антонюк та ін. Управління міжнародною конкурентоспроможністю в умовах глобалізації економічного розвитку: Монографія: У 2 т.– Т.І / За заг. ред. Д.Г.Лук’яненка, А.М.Поручника.–К.: КНЕУ, 2006.–816 с.
 3. Глобальное экономическое развитие: тенденции, асимметрии, регулирование : монография / [Д. Лукьяненко и др.] ; под науч. ред. Д. Лукьяненко, А. Поручника, В. Колесова ; КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, МГУ им. М. В. Ломоносова. – К. : [б. и.], 2013. – 466 с. (друковане)
 4. Поручник А.М. Національний інтерес України: економічна самодостатність у глобальному вимірі: Монографія.– К.: КНЕУ, 2008.–352с. (Електронне)
 5. Ресурси та моделі глобального економічного розвитку  : монографія / [Д. Г. Лук'яненко, А. М. Поручник, А. М. Колот та ін.] ; за заг. ред. Д. Г. Лук'яненка та А. М. Поручника ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2011. - 703 с. (Електронне)
 6. Швиданенко О.А. Глобальна конкурентоспроможність: теоретичні та прикладні аспекти: Монографія. – К.: КНЕУ, 2007 – 312 с.

 

5.2. Додаткова література

 1. Портер М. Международная конкуренция / Пер. с англ. - М.: Международные отношения, 1993. - 896 с. (друковане)
 2. Конкуренция: пер. с англ. / М. Портер. - М. : Вильямс, 2000. - 495 с. (друковане)
 3. Столярчук Я. М. Глобальні асиметрії економічного розвитку: Монографія. – К.: КНЕУ, 2009. – 302 с. (Електронне)
 4. Глобалізація і безпека розвитку: Монографія / О.Г.Білорус, Д.Г.Лук'яненко та ін. - К.: КНЕУ, 2001.
 5. Теория политики: Учебное пособие / Авт.-сост. Н.А.Баранов, Г.А.Пикалов. В 3-х ч. СПб: Изд-во БГТУ, 2003. 2,5 п.л.
 6. Золов А.В. США: борьба за мировое лидерство (К истории американской внешней политики. ХХ век): Учебное пособие: В 2 ч. – Ч. 1 – Калининград, 2000. – 100 с.
 7. Щербинина Н. Г. Теории политического лидерства. Учебное пособие Издательство: Весь Мир, 2004 г. 184 стр.
 8. Беляцкий Н. П. Менеджмент. Основы лидерства. Учебное пособие Мн.: Новое знание Экономическое образование 2002 г.  256 стр.
 9. История экономических учений (современный этап): Учебник/Под общ. ред. А.Г. Худокормова. - М.: ИНФРА-М, 2002. — 733 с.
 10. Литвак Б.Г. Бизнес-лидеры: технология успеха  М.: Дело, 2005. - 416 с.
 11. Дэвид Хэнна Лидерство на все времена. Результаты сегодня - наследие на века. М.: Альпина Бизнес Букс, Альпина Паблишерз, 2007 г -  297 с.
 12. Евтихов О. В. Стратегии и приемы лидерства: теория и практика. — СПб.: Речь, 2007. — 238 с.
 13. Кращі компанії світу. Статистика // Журнал європейської економіки. – 2004. -Т.3., №1. - с.115-121.
 14. Криппендорф К. 36 стратегий для победы в эпоху конкуренции. – Санкт-Петербург, 2005.
 15. Резнікова Н.В. Глобальна економічна взаємозалежність: сучасна парадигма та детермінанти модифікації – К.: Видавництво ТОВ «ВІСТКА», 2013.- 456 с.
 16.  Хамел Г. Конкурируя за будущее. Создание рынков завтрашнего дня. – М.:  Олимп-Бизнес, 2002. – 288с.

 

5.3. Дистанційні курси та інформаційні ресурси

 1. WEF. Global competitiveness index [Електронний ресурс] / WEF. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2017-2018.
 2. Fortune. Global 500 [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:  http://fortune.com/global500/
 3. INSEAD. Global InnovationIndex [Електронний ресурс] / INSEAD. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: https://www.globalinnovationindex.org/home.
 4. IMD GLOBAL LEADER INDEX (GLI) [Електронний ресурс] / IMD - Режим доступу до ресурсу: https://global-leader-index.imd.org/help-center/methodology/.
 5. IMD WORLD COMPETITIVENESS CENTER. IMD World Competitiveness [Електронний ресурс] / IMD WORLD COMPETITIVENESS CENTER. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: https://www.imd.org/wcc/world-competitiveness-center-rankings/world-competitiveness-ranking-2018/.
 6. IMD WORLD COMPETITIVENESS CENTER GLOBAL LEADER INDEX (GLI). [Електронний ресурс] / IMD GLOBAL LEADER INDEX - Режим доступу до ресурсу: http://reports.weforum.org/outlook-global-agenda-2015/global-leadership-and-governance/global-leadership-index/
 7. The shifting position of leadership in a time of digital disruption. Jennifer Jordan. [Електронний ресурс] / – Режим доступу до ресурсу: https://www.imd.org/publications/articles/the-shifting-position-of-leadership-in-a-time-of-digital-disruption/

 

 


[1] Оцінка може відповідати результатам навчальної діяльності студентів на одному або декількох заняттях

[2] Оцінка може відповідати результатам навчальної діяльності студентів на одному або декількох заняттях