Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Глобальне підприємництво

 

Розробники:

Лихолет С.І., кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, e-mail: lykholet@gmail.com

 

 

 

 

Форма навчання —

денна

Семестр —

2

Кількість кредитів ECTS —

4

Форма підсумкового контролю —

залік

Мова викладання

українська

 

 

Форма навчання —

заочна

Семестр —

2

Кількість кредитів ECTS —

4

Форма підсумкового контролю —

залік

Мова викладання

українська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© С.І. Лихолет, 2018

© КНЕУ, 2018

ЗМІСТ

ВСТУП .................................................................................................................

4

1 ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ …..........................

6

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 ...................................................................................

6

Тема 1. Глобальне підприємництво як навчальна дисципліна ..........................

6

Тема 2. Глобальне підприємництво ......................................................................

6

Тема 3. Регіональні особливості підприємництва ...............................................

6

Тема 4. Механізми фінансування в системі глобального підприємництва ......

6

Тема 5. Особливості підприємницького маркетингу в глобальному крос-культурному середовищі ................................................................................

 

7

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 ...................................................................................

8

Тема 6. Крос-культурний менеджмент та бізнес етика ......................................

8

Тема 7. Операційний менеджмент у глобальній перспективі ............................

8

Тема 8. Інноваційне підприємництво ...................................................................

8

Тема 9. Соціальне підприємництво ......................................................................

9

Тема 10. Гендерні аспекти підприємництва ........................................................

9

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ...........................................................................................................

10

2.1. Карта навчальної роботи студента

10

2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

11

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

12

3.1. Карта навчальної роботи студента

12

3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

13

4. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

14

4.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

14

5. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА ..................................

18

4.1. Нормативно – правова……………………………………………………….

18

4.2. Основна література .........................................................................................

18

4.3. Додаткова література .......................................................................................

19

 

 

 

ВСТУП

 

Навчальна дисципліна «Глобальне підприємництво» є однією із складових комплексної підготовки фахівців галузі  знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»» спеціальності 051 «Економіка».

Анотація навчальної дисципліни:

Глобальне підприємництво призначена для ознайомлення студентів із можливостями глобальної підприємницької діяльності. Цей курс розглядає питання, що стосуються пошуку та виявлення можливостей на зовнішніх ринках, міжнародної експансії бізнесу, крос-культурного ділового спілкування, міжнародних угод та мереж. В ході курсу також розглядається вплив міжкультурних особливостей та інституційних мереж на глобальне підприємництво. Досліджуються переваги та протиріччя цього процесу.

Міждисциплінарні зв’язки робочої програми навчальної дисципліни: «Глобальне підприємництво» входить до циклу спеціалізованих економічних дисциплін на Факультеті міжнародної економіки і менеджменту та спирається на раніше засвоєні студентами предмети: «Міжнародна економіка», «Економіка підприємства», «Менеджмент», «Міжнародна торгівля», тощо. Дисципліна закладає основи системи знань і навичок щодо створення та управління глобальним підприємством.

Мета вивчення дисципліни – сформування системи теоретичних знань, практичних вмінь та навичок, інноваційних підходів до ведення підприємницької діяльності в глобальному контексті.

Завдання (навчальні цілі) дисципліни полягає розвитку лідерських якостей, що допоможуть реалізувати підприємницький хист в глобальному середовищі; формуванні розуміння сутності та можливостей підприємницької діяльності в глобальному просторі; наданні знань щодо глобальних можливостей ведення бізнесу; навчання аналізувати умови для розвитку підприємництва в різних країнах; розробці альтернативних бізнес-концепції для реалізації міжнародних можливостей; опануванні знаннями механізму підприємництва та сформуванні практичними навичками ведення підприємницької діяльності в глобальному середовищі; формуванні вміння використовувати одержані знання у практиці зовнішньоекономічної діяльності.

Предметом дисципліни є : система відносин суб’єктів глобального підприємницького середовища.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі  результати навчання:

 1. Знання:

концептуальних положень управління міжнародною конкурентоспроможністю, теоретичних та методичних підходів щодо впровадження у глобальну діяльність господарюючих суб’єктів ефективних методів, інструментів та стратегій управління їх конкурентоспроможністю.

 

 

 1. Уміння:

орієнтуватися в основних тенденціях та напрямах розвитку світової економіки; аналізувати, планувати і розробляти проекти у сфері управління конкурентоспроможністю суб’єктів міжнародних економічних відносин;здійснювати методичне та ресурсне забезпечення, що передбачає збирання та інтерпретацію інформації; ефективно розв’язувати складні задачі та проблеми у спеціалізованих сферах професійної діяльності.

 1. Комунікація:

здатність працювати у глобальному підприємницькому середовищі, обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного розвитку суб’єктів господарювання, формувати ідеї, пропозиції і висновки зрозумілі фахівцям різного рівня компетенції.

 1. Автономність та відповідальність:

продемонструвати розуміння особистої відповідальності за прийняття управлінських рішень щодо ефективного розвитку суб’єктів господарювання в частині розробки проектів у сфері управління їх конкурентоспроможністю, здійснення їх методичного та ресурсного забезпечення у непередбачуваних умовах.

 

 

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

Тема 1. Глобальне підприємництво як навчальна дисципліна

 

Об’єкт та предмет науки «Глобальне підприємництво». Місце «Глобального підприємництва» в системі економічних наук. Методологія дисципліни «Глобальне підприємництво». Глобальне середовище. Світові бізнес тенденції (економічні, політичні, демографічні, технологічні). Завдання для опанування дисципліною «Глобальне підприємництво». Структура «Глобального підприємництва» як навчальної дисципліни. Система відносин суб’єктів глобального підприємницького середовища як предмет дослідження.  Теоретичні основи глобального підприємництва. Глобальна трансформація конкуренції. Можливості та загрози підприємництва. Особливості експансії малих та середніх компаній.

 

Тема 2. Глобальне підприємництво

 

Поняття підприємництва. Типи підприємництва. Відношення до підприємництва у суспільстві. Мотиви підприємницької діяльності. Орієнтація на міжнародний ринок.

Сутність та механізми глобального підприємництва. Сучасні масштаби глобального підприємництва. Швидкість інтернаціоналізації компаній. Глобальні стартапи. Відмінність глобальних підприємств від міжнародних компаній. Відмінність глобальних підприємств від ТНК. Ключові особливості глобальних підприємств. Роль особистості у підприємницькій діяльності. Регулювання глобального підприємництва. Глобальний моніторинг підприємництва (GEM).

 

Тема 3. Регіональні особливості підприємництва

 

Еволюція підприємництва в країнах-членах ЄС. Європейська хартія малих підприємств. Акт малого бізнесу.

Підприємництво в США. Стратегії ведення бізнесу у країнах з ринками що формуються. Еволюція підприємництва в Китаї. Особливості підприємництва в ісламських країнах. Розвиток підприємництва в Україні. Проблеми розвитку МСП в Україні.

Принципи державного регулювання в демократичних країнах світу. Підтримка розвитку підприємництва в умовах економічної кризи.

 

Тема 4. Механізми фінансування в системі глобального підприємництва

 

Фінансування малого та середнього бізнесу в системі глобального підприємництва. Основні інструменти фінансування малого бізнесу. Класифікація джерел фінансування підприємницької діяльності. Форми та методи фінансування підприємницької діяльності. Розвиток форм і методів кредитування малого та середнього бізнесу. Особливості кредитування малого та середнього бізнесу. Аналіз джерел фінансування розвитку малого та середнього бізнесу в Україні.

Роль аутсорсигу у взаємовідносинах великих підприємств з малим та середнім бізнесом. Венчурні фонди. Кластери. Мікрокредитування. Краудфандінг (Crowdfunding) – світовий досвід та можливості/перешкоди реалізації в Україні. Глобальні краудфандінгові платформи. 

Фінансове сприяння розвитку малого та середнього бізнесу України з боку міжнародних фінансових інститутів. Програми кредитування малого бізнесу ЄББР, Світовим банком, Німецьким банком реконструкції (KfW), Агентство США з Міжнародного Розвитку (USAID).

Концепція постановки цілей SMART. Бізнес-планування і комерціалізація інновацій МСП. Збереження та примноження капіталу.

 

Тема 5. Особливості підприємницького маркетингу в глобальному крос-культурному середовищі

 

Підприємницький маркетинг: концепція, сутність, підходи визначення. Теоретичні основи підприємницького маркетингу. Альтернативні концепції підприємницького маркетингу: Партизанський маркетинг, Радикальний маркетинг, Підривний маркетинг, Маркетинг екологічного менеджменту, Проактивний маркетинг. Рівні підприємницького маркетингу. Застосування підприємницького маркетингу. Інтегративна модель підприємницького маркетингу. Мережі в підприємницькому маркетингу.

Маркетингові стратегії малих підприємств. Концепція партнерського маркетингу. «Я сам». Мережевий маркетинг. Розгалужений маркетинг. Інтернет маркетинг. Маркетингові матеріали. Розсилка продукції клієнтам. Реклама. Використання зовнішніх ресурсів. Маркетингові механізми малого підприємництва. Вибір і реалізація маркетингової стратегії малого підприємства.  Особливості стратегії зростання середніх підприємств. Маркетингові стратегії малих та середніх підприємств на глобальних ринках. Комунікативна концепція міжнародного маркетингу малих та середніх підприємств. Інноваційний маркетинг МСП. Засоби зв’язку та рекламні повідомлення. Соціальні медіа. Ефективний інтернет-маркетинг для МСП. Канали інтернет-комунікацій (чат, форум, блоги, розсилка): умови ефективного використання. Мета створення сайту, класифікація сайтів, маркетингові аспекти роботи з сайтами. Контент. Вимоги до текстів: психологічний аспект. Електронна комерція.

Принципи маркетингу в різних культурних середовищах. Сегменти клієнтів, їхні потреби та переваги, психологічні особливості. Ефективні кроки в крос-культурному маркетингу. Комплексна програма маркетингових комунікацій. Ринкові дослідження. Створення бренду. Глобальне підприємництво – регіональний старт. Система підтримки МСП в умовах виходу на ринок ЄС. Українські та міжнародні інституції, використання  спеціалізованих електронних ресурсів для розвитку глобального підприємництва в глобальному просторі.

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

Тема 6. Кроскультурний менеджмент та бізнес етика

 

Вплив культури на міжнародні ділові відносини. Основи культурної орієнтації суспільства (цінності, ставлення, поведінка). Міжкультурне ділове спілкування. Культурні розходження в стилі управління. Кроскультурні розходження в мотивації персоналу. Кроскультурні аспекти міжнародних переговорів.

Етичні проблеми бізнесу та управління. Шляхи формування етики підприємства. Етика і соціальна відповідальність. Взаємостосунки представників держави і підприємництва. Адміністративна етика. Питання підготовки та проведення ділових зустрічей. Практика та шляхи досягнення взаєморозуміння. Основні моменти організації ділових прийомів. Техніка ділового спілкування.

 

Тема 7. Операційний менеджмент у глобальній перспективі

 

Операційна система як об’єкт управління. Ієрархія системи. Особливості операційних (виробничих) систем. Операційні пріоритети. Поняття операційної діяльності підприємства. Операційна стратегія глобального підприємства та її можливості. Етапи формування операційної стратегії глобальних стартапів. Формування стратегії виробництва товару. Особливості сфери послуг, що впливають на операційну стратегію.

Основні принципи організації виробничих процесів у глобальному підприємстві. Облік витрат операційної діяльності за міжнародними стандартами. Технічні удосконалення, що відповідають світовим технологіям. Міжнародні стандарти системи якості (ISO 9000, ISO 10000, ISO 14000).

Управління операційною якістю по «Кайдзен». Принципи «Тойота». Зміст, види та функції запасів (система «5S»). Поняття «Терблідж». Модульне обладнання робочих місць. Інструменти контролю якості.

 

Тема 8. Інноваційне підприємництво

 

Інновації та підприємництво. Генезис інноваційного підприємництва. Теорія інноваційного підприємництва П.Друкера. Стратегії розвитку інноваційного підприємництва в умовах глобалізації. Інновації в глобальному підприємництві. Види інновацій підприємств. Технічні, технологічні, виробничі, управлінські, маркетингові, соціальні, екологічні інновації. Патентування в інноваційній підприємницькій діяльності.

 Інноваційні бар’єри у глобальному підприємництві. Інноваційні бар'єри для малих та середніх біотехнологічних, ІКТ компаній та фірм чистих технологій. Роль малих та середні підприємств в глобальній системі Бізнес-інкубаторів, технологічних парків, кластерів. Кооперація для технологічних інновацій в малому та середньому підприємниці.

 

Характеристика ролі малого та середнього інноваційного підприємництва в економічному розвитку країни: європейський та національний виміри. Система підтримка інноваційного підприємництва в європейських програмах «Horizon 2020» та COSME.

 

Тема 9.  Соціальне підприємництво

Соціальна економіка. Сутність, характеристика, принципи та критерії соціального підприємництва. Моделі соціального підприємництва. Класифікація суб’єктів соціального підприємництва. Організаційні форми. Потенційні переваги, ризики та бар'єри соціального підприємництва. Сфери функціонування соціального підприємництва.

Законодавче забезпечення соціального підприємництва. Джерела фінансування та фінансова підтримка соціального підприємництва. Особливості маркетингу. Соціальне підприємництво та інновації. 

Соціальна корпоративна відповідальність – корпоративний вимір та роль малого і середнього бізнесу. Соціальне підприємництво в Європі. Кращі європейські практики. Тенденції соціального підприємництва в Україні. Можливості для розвитку соціального підприємництва в Україні.

 

Тема 10. Гендерні аспекти підприємництва

Гендерна складова підприємницької діяльності. Детермінанти підприємницької діяльності – гендерний вимір. Гендерні бар’єри та обмеження в підприємницькій діяльності. Модель «Притягуючих та виштовхуючи факторів» започаткування нових підприємств. Жіноче підприємництво. Соціокультурні аспекти реалізації жіночого потенціалу в бізнесі. Типологія та мотивації жіночого підприємництва. Гендерний індекс глобального підприємництва та розвитку (GEDI): підприємницьке середовище; підприємницька екосистема; підприємницькі прагнення. Гендерна модель – GEDI.

Стратегії сприяння розвитку жіночого підприємництва. Розвиток малого підприємництва в контексті гармонізації ґендерних процесів. Глобальні, регіональні, національні мережі сприяння розвитку жіночого підприємництва. Програми і гранти розвитку жіночого підприємництва.

Моделі конструювання ґендерної ідентичности жінки в сучасній Україні. Стан та перспективи жіночого підприємництва в Україні. Україна в європейській мережі сприяння розвитку жіночого підприємництва.

 

 

 

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

Курс складається з двох змістових модулів (ЗМ): у ЗМ1 входять теми 1 – 5, а у ЗМ2 – теми 6 – 10. Заняття проводяться у вигляді семінарських занять. Завершується дисципліна – заліком.

Номер заняття

Вид та тема навчального заняття

Максимальна

кількість балів

Змістовий модуль №1

1

Семінарське заняття 1.

Глобальне підприємництво як навчальна дисципліна

-

2

Семінарське заняття 2.

Глобальне підприємництво як навчальна дисципліна

5

3

Семінарське заняття 3.

Глобальне підприємництво

5

4

Семінарське заняття 4.

Регіональні особливості підприємництва

5

5

Семінарське заняття 5.

Механізми фінансування в системі глобального підприємництва

5

6

Семінарське заняття 6.

Механізми фінансування в системі глобального підприємництва

5

7

Семінарське заняття 7.

Особливості підприємницького маркетингу в глобальному крос-культурному середовищі

5

8

Контрольна (модульна) робота № 1

10

Змістовий модуль №2

9

Семінарське заняття 8.

Крос-культурний менеджмент та бізнес етика

5

10

Семінарське заняття 9.

Крос-культурний менеджмент та бізнес етика

5

11

Семінарське заняття 10.

Операційний менеджмент у глобальній перспективі

5

12

Семінарське заняття 11.

Інноваційне підприємництво

5

13

Семінарське заняття 12.

Соціальне підприємництво

5

14

Семінарське заняття 13.

Гендерні аспекти підприємництва

5

15

Контрольна (модульна) робота № 2

10

Усього балів за роботу на заняттях:

80

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів

1. Формування аналітичного звіту «Аналіз умов для розвитку підприємництва у певній країні» (вибіркове завдання №1)

5

2. Презентація «Вихід компанії на міжнародні ринки» (вибіркове завдання №2)

5

3. Складання міні-кейсу (вибіркове завдання №3)

5

4. Науковий реферат/есе (вибіркове завдання №4) / тези доповідей або виступ на конференції

5

5. Представлення бізнес-проекту МСП з глобальною перспективою (обов’язкове завдання №5)

15

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів:

20

РАЗОМ БАЛІВ:

100

 

Переведення 100-бальної шкали оцінювання в 4-и бальну та шкалу за системою ECTS здійснюється в такому порядку:

 

Шкала оцінювання: КНЕУ та ECTS

Шкала КНЕУ, балів

Оцінка за 4-бальноюшкалою

Шкала EСTS

90 – 100

відмінно

A

80 – 89

добре

B

70 – 79

C

66 – 69

задовільно

D

60 – 65

E

21 – 59

незадовільно з можливістю повторного

складання заліку

FX

 0 – 20

незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

F

 

 

 

 

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

Курс складається з двох змістових модулів (ЗМ): у ЗМ1 входять теми 1 – 5, а у ЗМ2 – теми 6 – 10. Заняття проводяться у вигляді контактних занять. Завершується дисципліна – заліком.

 

Номер заняття

Вид та тема навчального заняття

Максимальна

кількість балів

Змістовий модуль №1

1

Контактне заняття 1.

Глобальне підприємництво як навчальна дисципліна

5

2

Контактне заняття 2.

Глобальне підприємництво

5

3

Контактне заняття 3.

Регіональні особливості підприємництва

5

4

Контактне заняття 4.

Механізми фінансування в системі глобального підприємництва

5

5

Контактне заняття 5.

Особливості підприємницького маркетингу в глобальному крос-культурному середовищі

5

Змістовий модуль №2

6

Контактне заняття 6.

Крос-культурний менеджмент та бізнес етика

5

7

Контактне заняття 7.

Операційний менеджмент у глобальній перспективі

5

8

Контактне заняття 8.

Інноваційне підприємництво

5

9

Семінарське заняття 9.

Соціальне підприємництво та гендерні аспекти підприємництва

Контрольна (модульна) робота

10

Усього балів за роботу на заняттях:

50

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів

1. Формування аналітичного звіту «Аналіз умов для розвитку підприємництва у певній країні» (вибіркове завдання №1)

10

2. Презентація «Вихід компанії на міжнародні ринки» (вибіркове завдання №2)

10

3. Складання міні-кейсу (вибіркове завдання №3)

10

4. Науковий реферат/есе (вибіркове завдання №4) / тези доповідей або виступ на конференції

10

5. Представлення бізнес-проекту МСП з глобальною перспективою (обов’язкове завдання №5)

30

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів:

50

РАЗОМ БАЛІВ:

100

 

Переведення 100-бальної шкали оцінювання в 4-и бальну та шкалу за системою ECTS здійснюється в такому порядку:

 

 

 

Шкала оцінювання: КНЕУ та ECTS

Шкала КНЕУ, балів

Оцінка за 4-бальноюшкалою

Шкала EСTS

90 – 100

відмінно

A

80 – 89

добре

B

70 – 79

C

66 – 69

задовільно

D

60 – 65

E

21 – 59

незадовільно з можливістю повторного

складання заліку

FX

 0 – 20

незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

F

 

 

 

 

 

4. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

 

Самостійна робота студентів - один з основних засобів оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від аудиторних навчальних занять.

Головною метою самостійної роботи є закріплення, розширення та поглиблення набутих у процесі аудиторної роботи знань, вмінь та навичок, а також самостійне вивчення та засвоєння нового матеріалу під керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі.

Питання, що виникають у студентів стосовно виконання запланованих завдань, вирішуються на консультаціях, які проводяться згідно з графіками, затвердженими кафедрою. Особливу увагу студентам варто звернуту на питання організації самостійної роботи, вибір місця та часу її проведення для своєчасного представлення результатів виконання індивідуальних завдань.

Всі завдання самостійної роботи студентів поділяються на обов’язкові та вибіркові, виконуються у встановлені терміни, з відповідною максимальною оцінкою та передбачають певні форми звітності щодо їх виконання. Обов’язкові завдання має виконати кожен студент у процесі вивчення дисципліни, вибіркові завдання є альтернативними.

Перелік завдань для самостійної роботи поданий у Карті самостійної роботи студентів, яка включається до «Методичних матеріалів щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань», що розміщуються на сайті КНЕУ.

Кожен студент повинен роздрукувати для себе Карту самостійної роботи та на власний розсуд визначитись з вибірковим елементом самостійної роботи, щоб набрати необхідну кількість балів.

Після виконання обов’язкових та вибіркових завдань у встановлені терміни студент звітує викладачеві. Набрані ним бали враховуються як кількість балів за поточну успішність в навчальній роботі.

Індивідуальні завдання є важливою складовою в опануванні студентами науки «Глобальне підприємництво». Студентам пропонується одне з чотирьох вибіркових завдань.

Завдання 1(вибіркове).

Завдання аналітичного характеру полягає в ґрунтовному аналізі умов для розвитку підприємництва у певній країні на основі теоретичних знань, отриманих на лекціях. Країна не повинна повторюватися у студентів однієї групи.

Виконання завдання дослідницького характеру потребує використання інформаційно-довідкових матеріалів:

– аналітичних звітів міжнародних фінансово-економічних організацій таких, як МФВ, Світовий банк, СОТ, різноманітних організацій системи ООН тощо;

– статей загальновідомих західних і вітчизняних науковців, які аналізують зміст, поняття та основні категорії поставленої перед студентом проблематики;

– статистичних даних авторитетних дослідницьких центрів та міжнародних статистичних баз даних: інформаційної бази СБ, UNCTAD, Міжнародного економічного форуму та інших.

Студент повинен проаналізувати дані з інформаційно-довідкових матеріалів в динаміці не менше ніж за 3-5 років за допомогою статистичних показників, серед яких повинні бути абсолютні, відносні (темп росту, приросту, індекси), середні величини, показники варіації тощо. На підставі аналізу статистичних даних студент повинен виявити тенденції і встановити їх причини. Результати досліджень повинні бути представлені у вигляді нових таблиць, діаграм, графіків, що є обов’язковою вимогою до виконання завдання.

Висновки, зроблені за результатами дослідження, повинні супроводжуватися посиланнями на таблиці, на підставі яких вони робляться. Обговорення та представлення результатів виконаної роботи відбувається під час аудиторних занять або ІКР.

Результати виконаної роботи подати у формі аналітичного звіту обсягом від 10 до 20 сторінок друкованого тексту, оформленого належним чином з використанням фактичного та аналітичного матеріалу.

Діапазон оцінки практичних навичок за цим завданням для:

-денної форми навчання 0-5 балів;

- заочної  форми навчання 0-10 балів.

 

Оцінювання виконання студентами аналітичного завдання

здійснюється за системою критеріїв:

 

Критерії

Максимальна

кількість балів

 

денна

заочна

Дотримання вимог до оформлення завдання

1

2

Повнота розкриття теми дослідження (змістовність аналізу)

2

4

Повнота використання статистичного та аналітичного інструментарію

1

2

Обґрунтованість зроблених висновків

1

2

Всього

5

10

 

Завдання 2(вибіркове).

Оскільки одним із завдань даного курсу є підвищення обізнаності студентів про глобальне бізнес-середовище та культурні відмінності ділової практики, темою презентацій пропонується: вихід компанії на міжнародні ринки. Студентам необхідно провести дослідження щодо ділового середовища в певній країні, зробити відповідні висновки з точки зору молодих підприємців та обґрунтувати вихід на даний ринок конкретної компанії. Мета цього завдання полягає в обговоренні в аудиторії реальної практичної ситуації, стимулюванні дискусії та представленні інформації, що виходить за межі відповідного матеріалу на лекціях. Студентам буде запропоновано відповісти на ряд конкретних запитань, та зробити відповідні висновки. Крім того, заохочується включення власних поглядів та роздумів, заснованих на попередньому особистому досвіді. Інформаційною основою для підготовки завдання є додаткові джерела літератури до відповідної теми, а також самостійний підбір статистичного матеріалу, що подається у вигляді таблиць, діаграм, рисунків, які презентуються через програму Power Point/Prezi. У презентації дозволяється творче використання коротких аудіо/відео кліпів, культурних надбань, національних продуктів тощо.

Результати виконаної роботи подати у формі презентації (15 хвилин), належним чином оформленої з використанням фактичного та аналітичного матеріалу.

Діапазон оцінки практичних навичок за цим завданням для:

-денної форми навчання 0-5 балів;

- заочної  форми навчання 0-10 балів.

 

Оцінювання результатів виконання презентації

здійснюється за системою критеріїв:

 

Критерії

Максимальна

кількість балів

 

денна

заочна

Повнота розкриття змісту дослідження

2

4

Адекватність виявлених закономірностей статистичним

даним

1

2

Повнота використання статистичного та аналітичного інструментарію

1

2

Обґрунтованість зроблених висновків та наявність власних узагальнень за результатами наукових публікацій та статистичних даних

1

2

Всього

5

10

 

Завдання 3 (вибіркове).

На основі аналізу літературних джерел та публікацій науково-практичного характеру скласти міні-кейс на тему «Теорія та практика управління глобальним підприємством ___ (на конкретному прикладі)». При виконанні завдання доцільно спиратися на досвід провідних глобальних підприємств. В основному матеріалі міні-кейсу необхідно визначити певну ситуацію щодо підприємства та дії менеджменту, а також наслідки цих дій. Після викладення основного матеріалу кейсу в роботі необхідно навести перелік з 3-4 питань, відповіді на які в результаті аналізу має дати група студентів, які ознайомилися з основним матеріалом міні- кейсу. При складанні міні-кейсу доцільним вважається використання матеріалів іншомовних джерел та подібних кейсів. Наприкінці обов’язковим є список використаних джерел та літератури.

Результати виконаної роботи подати у формі аналітичного звіту обсягом від 5 до 10 сторінок друкованого тексту належним чином оформленого з використанням фактичного та аналітичного матеріалу.

Діапазон оцінки практичних навичок за цим завданням для:

-денної форми навчання 0-5 балів;

- заочної  форми навчання 0-10 балів.

 

Завдання 4 (вибіркове).

Реферат / есе. Завдання полягає у написанні наукового реферату/есе на одну з наведених нижче тем, або на тему погоджену з викладачем. При підготовці завдання обов’язковим є використання іншомовних джерел, паперових та електронних носіїв інформації, вітчизняного законодавства та міжнародних норм. При виборі матеріалів пріоритет слід надавати науковим публікаціям авторів з авторитетних інституцій.

1. Етапи становлення глобального інноваційного підприємництва та його висхідні тренди.

2. Сімейні інноваційні малі та середні підприємства в системі глобального підприємництва: переваги та обмеження.

3. Диверсифікація джерел фінансування глобального інноваційного підприємництва.

4. Типологія глобального інноваційного підприємництва.

5. Соціальна корпоративна відповідальність у практиці малого та середнього бізнесу.

6. Соціальні інновації в контексті глобального підприємництва.

7. Диверсифікація джерел фінансування соціального підприємництва.

8. Ключові тенденції соціального підприємництва: глобальний та регіональний аспекти.

9. Жіноче підприємництво та економічний розвиток.

10. Регіональні особливості жіночого підприємництва.

11. Розвиток малого підприємництва в контексті гармонізації ґендерних процесів.

12. Стратегії сприяння розвитку жіночого підприємництва.

Діапазон оцінки практичних навичок за цим завданням для:

-денної форми навчання 0-5 балів;

- заочної  форми навчання 0-10 балів.

Завдання 5 (обов’язкове)

Завдання полягає у розробці бізнес-плану створення МСП глобального спрямування (оригінальна ідея глобального підприємництва, інноваційна складова, соціальна спрямованість, врахування гендерних особливостей сучасного глобального підприємництва; враховані та оцінені фінансова, операційна та маркетингова складові). При виконанні завдання доцільно спиратися на досвід провідних глобальних підприємств та знання отриманні при вивченні усіх тем курсу. Мета цього завдання полягає в обговоренні в аудиторії реальної практичної ситуації, стимулюванні дискусії та представленні інформації, що виходить за межі відповідного матеріалу на лекціях. Крім того, заохочується включення власних поглядів та роздумів, заснованих на попередньому особистому досвіді. Студентам відповідно до обраного напрямку діяльності глобального підприємства буде надано детальний план дослідження та запропоновано орієнтовну форму подання результатів.

Результати виконаної роботи подати у формі бізнес плану обсягом від 15 до 20 сторінок друкованого тексту належним чином оформленого з використанням фактичного та аналітичного матеріалу.

Діапазон оцінки практичних навичок за цим завданням для:

-денної форми навчання 0-15 балів;

- заочної  форми навчання 0-30 балів.

 

5. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

5.1. Нормативно – правова

 1. Закон України «Про державну підтримку малого підприємництва»: Закон від 19 жовтня 2000 року №2062-III // Урядовий кур'єр. - 2000. - 22 листопада.
 2. Закон України «Про національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні»: Закон від 21 грудня 2000 року №2157-III/ Україна. Закон // Урядовий кур'єр. - 2001. - 25 січня.

 

5.2. Основна

 1. Міжнародна економіка : підручник / Д. Г. Лук'яненко, А. М. Поручник, Я. М. Столярчук ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ : КНЕУ, 2014. – 762 с.
 2. Оподаткування суб'єктів підприємництва : презентац. курс : навч. посіб. / [А. М. Поддєрьогін, О. М. Грицино, О. Є. Журавльова та ін. ; за заг. ред. А. М. Поддєрьогіна ; голова редкол.: А. М. Поручник] ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Центр магістер. підгот. - К. : КНЕУ, 2014. - 366 с.
 3. Глобальна економіка XXI століття: людський вимір : монографія / [Д. Г. Лук'яненко, А. М. Поручник, А. М. Колот, Я. М. Столярчук, А. В. Кудинова, Є. Г. Панченко] ; за заг. ред. Д. Г. Лук'яненка, А. М. Поручника ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2008. - 421 с.
 4. Ресурси та моделі глобального економічного розвитку : монографія / [Д. Г. Лук'яненко, А. М. Поручник, А. М. Колот та ін.] ; за заг. ред. Д. Г. Лук'яненка та А. М. Поручника ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» [та ін.]. - К. : КНЕУ, 2011. - 703 с.
 5. Глобальноеэкономическоеразвитие: тенденции, асимметрии, регулирование: монография / [Д. Лукьяненко, А. Поручник, Я. Столярчук и др.] ; под наук. ред. Д. Г. Лукьяненко, А. Поручника, В. Колесова ; Киевскийнац. экон. ун-т им. Вадима Гетьмана, Московскийгос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - К. : КНЭУ, 2013. - 466 с.
 6. Міжнародний менеджмент  : навч. посібник / [М. В. Вихор, Л. П. Гацька, В. В. Загурський та ін.]. - К. : Центр учбової літератури, 2011. - 488 с.
 7. Стрельник С.О. Інноваційний потенціал глобального підприємництва / С.О. Стрельник // Кримський економічний вісник. –Вип. 02. – Сімферополь: Науковий журнал, 2013. – С. 80-82.
 8. Стрельник С.О. Кількісні та якісні критерії транснаціональної діяльності українських компані // Наука й економіка – Випуск 1 (37). – 2015 – С.115-121.
 9. Стрельник С.О. Порівняльний аналіз глобальних логістичних компаній та національних операторів / С.О. Стрельник // Materialsof V internationalconference “Modernivimozenostivedy – 2009”. – 27 june – 05 July 2009. - Issue 2. – Prague. – P. 76-81.
 10. Стрельник С.О. Фактори вибору перевізника в умовах глобалізації / С.О. Стрельник // Materialy V miedzynarodowejnaukowi-pratkycznejkonferencji, “Strategicznepytaniaswiatowejnauki -2009”, 07-15 lutego 2009. Vol 4. Przemysl, Poland. С. 57-60.
 11. Strelnyk S.O. GenderDifferencesinGlobalEntrepreneurship / Actualproblemsofeconomicsandfinance. – Novosibirsk: ScientificJournal. - 2013.
 12. Лихолет С.І. Сучасні підходи оцінки ефективності економічного стимулювання інноваційної діяльності промислових підприємств / С.І. Лихолет // Науково-практичний журнал «Інвестиції: практика та досвід», - 2016. - №1. – С. 9-14.
 13. Лихолет С.І. Трансфер технологій як елемент технологічного оновлення промислових підприємств / С.І. Лихолет // Міжнародний науково-практичний журнал «Економіка та держава». - 2016. - №1. – С. 49-52.

 

5.3. Додаткова

 1. Алькема В.Г. Операційна стратегія як чинник економічної безпеки розвитку виробничого підприємства. Формування ринкової економіки. – 2011. – № 25. С. 62-73.
 2. Капінос Г.І. Операційний менеджмент: навч. посібник. / Г.І. Капінос, І.В. Бабій — К.: «Центр навчальної літератури», 2013. — 352 с. Електронне джерело: http://culonline.com.ua/Books/oper_management_Kapinos.pdf
 3. Мережко Н.В. Управління якістю – К.: КНТЕУ, 2010. – 216 с.
 4. Міжнародний бізнес / За заг. ред. Вергуна В.А. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2009. – 720 с.
 5. Палеха Ю. І. Етика ділових відносин : навч. посібник /  Палеха Ю. І. – К. : Кондор, 2008. – 356 с.
 6. Тодорова Н.Ю. Кроскультурний менеджмент : навч. посіб.  ДВНЗ «Донец. нац. техн. ун-т». - Донецьк, 2008. - 330 c.
 7. Основи підприємництва : навч. посіб. / [В. І. Депутат, О. О. Кожем'яченко, Л. В. Овчаренко та ін.] ; за заг. ред. П. В. Круша, В. І. Подвігіної, Б. М. Сердюка ; М-во освіти і науки України. - К. : КНТ, 2009. - 64 с.
 8. Економіка виробничого підприємництва : Навч. посібник / ред. Й. М. Петрович. - 3-тє вид.,випр. - К. : Знання, 2002. - 404 с.
 9. Фінансова діяльність підприємства  : підручник / О. М. Бандурка. - 2-ге вид., переробл. і доп. - К. : Либідь, 2002. - 384 с.
 10. Управління зовнішньоекономічною діяльністю : навч. посіб. / [А. І. Кредисов, С. М. Березовенко, В. В. Волошин та ін.] ; пер. з рос.: Н. Кіт, К. Серажим. - К. : ВIРА-Р, 1998. - 447 с.
 11. Міжнародний бізнес: Конкуренція на глобальному ринку : пер. з англ. / Ч. В. Л. Гіл. - К. : Основи, 2001. - 854 с.