Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ Глобальні стратегії транснаціональних компаній

Глобальні стратегії транснаціональних компаній

 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

 

 

 

 

 

 

 

глобальні стратегії ТРАНСНАЦІОНАЛЬНих КОмпаній

 

 

 

Навчально-методичний комплекс

забезпечення викладання навчальної дисципліни

 

для студентів денної форми навчання

 

галузі знань      

05 «Соціальні та поведінкові науки»

 

спеціальності

051  «Економіка»

 

                              

 

 

 

 

__________________ А.О. Старостіна, д.е.н., професор, завідувач кафедри міжнародної економіки та маркетингу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

 

__________________  О.В. Любкіна, к.е.н., доцент, заступник декана з навчально-методичної роботи економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

 

__________________  А.М. Магомедова, к.е.н., голова НМК економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

 

 

 

Київ – 2019
 

 

 

Рецензенти:

 

Слободяник Ю.Б., д.е.н., професор кафедри аудиту Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана

 

Каніщенко О.Л., д.е.н., професор кафедри міжнародної економіки та маркетингу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

 

 

 

Рекомендовано вченою радою економічного факультету Київського національного університету імені тараса Шевченка

(протокол № __від «__» ___________ 2019 р.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глобальні стратегії транснаціональних компаній : навчально-методичний комплекс забезпечення викладання навчальної дисципліни / упорядник : О.В. Булкот. – К., 2019. – 48 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

 

 

 

стор

1

Основні характеристики навчальної дисципліни

4

2

Система поточного та підсумкового контролю знань студентів

7

3

Структура навчальної дисципліни

12

4

Тематика лекцій та семінарських занять

13

5

Завдання для самостійної та індивідуальної роботи студентів:

27

5.1

Самостійна та індивідуальна робота студентів

27

5.2

Структура індивідуального проекту

30

6

Перелік запитань для підготовки до іспиту

31

7

Перелік рекомендованої літератури

32

8

Навчальний практикум курсу:

35

8.1

Категоріальний словник основних термінів курсу

35

8.2

Задачі для розрахунку

42

8.3

Тестові завдання

44

8.4

Творчі завдання

46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

ВСТУП

 

Дисципліна «Глобальні стратегії транснаціональних компаній» є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітнім рівнем «Бакалавр» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» зі спеціальності  051  «Економіка».

Дисципліна «Глобальні стратегії транснаціональних компаній» відноситься до циклу професійно-орієнтованих дисциплін  і передбачена навчальним планом для студентів економіка». Викладається у 6 семестрі бакалаврської програми в обсязі 150 годин (5 кредитів ECTS), з них лекцій - 34 год., семінарських - 34 год., самостійна робота - 78 год. та форма підсумкового контролю - іспит.

 

Діяльність сучасних компаній у світовій економіці, екстенсивне проникнення компаній на ринки різних країн, ведення операційної діяльності у декількох економічних системах, потребує залучення додаткових фінансових фондів. Можливості фінансування компаній за рахунок власних коштів є надзвичайно обмеженими. Виникає необхідність залучення додаткових фінансових ресурсів із зовнішніх джерел. Для компаній надзвичайно важливим завданням є прийняття рішення про вибір форми фінансування – кредитні ресурси чи інвестиційні, виявлення потреби та необхідних обсягів фінансових коштів, а також механізмів їх залучення та використання. Особливо актуальним є вибір організаційної структури компанії та управління нею з метою підвищення загальної ефективності діяльності компанії.

 

Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівців з міжнародної економіки. Навчальна дисципліна «Глобальні стратегії транснаціональних компаній» є складовою циклу професійної та практичної підготовки фахівців ОР «Бакалавр» ОП «Міжнародна економіка».

Зв’язок з іншими дисциплінами. Дисципліна «Глобальні стратегії транснаціональних компаній» базується на таких дисциплінах, як «Міжнародна економіка», «Міжнародні фінанси», «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Фінанси», «Міжнародний маркетинг».

Дисципліна «Глобальні стратегії транснаціональних компаній» забезпечує такі курси, як «Міжнародна банківська діяльність», «Міжнародна інвестиційна діяльність», «Міжнародні фінансові ринки».

 

Анотація навчальної дисципліни:

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

Змістовий модуль 1. «Структура та середовище діяльності ТНК», у якому розглядаються особливості глобального  середовища діяльності ТНК, місце та роль ТНК у глобальному русі капіталу, динаміка інвестиційної діяльності ТНК, особливості організаційної та управлінської структур функціонування ТНК, а також економічний механізм ТНК. 

Змістовий модуль 2. «Глобальні стратегії діяльності ТНК», у якому розглядаються особливості фінансових стратегій ТНК, економічний вплив глобальних стратегій ТНК на національні економіки та світове господарство, інвестиційні стратегії діяльності ТНК, глобальні стратегії діяльності ТНК в Україні.

 

Мета дисципліни – формування системи знань стосовно структури, функціонування та особливостей розвитку транснаціональних корпорацій (ТНК), їх ролі у розвитку глобальної та національних економік, особливостей розробки та реалізації міжнародних інвестиційних стратегій, набуття навичок аналізу економічних мотивів діяльності та результативності ТНК, обґрунтування та прийняття міжнародних інвестиційних рішень.

Завдання (навчальні цілі) – вивчення економічної сутності, методів та форм діяльності транснаціональних компаній, аспектів міжнародної стратегічної діяльності ТНК на ринках приймаючих країн, а також отримання студентами навичок формування та оцінювання інвестиційних проектів за участю іноземних транснаціональних корпорацій.

Дисципліна спрямована на досягнення таких загальних  та фахових (предметних)  компетентностей випускника:

 • Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу (загальна компетентність);.
 • Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях (загальна компетентність);
 • Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій (загальна компетентність);
 • Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел (загальна компетентність);
 • Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення економічних задач (фахова компетентність);
 • Здатність застосовувати комп’ютерні технології обробки даних для вирішення економічних завдань, здійснення аналізу інформації та підготовки аналітичних звітів (фахова компетентність)
 • Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання,  стану  функціональних підсистем підприємств, організацій та установ (фахова компетентність)
 • Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення (фахова компетентність)
 • Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, управлінської, облікової інформації для складання службових документів та аналітичних звітів(фахова компетентність).

 

Результати навчання за дисципліною:

Результат навчання

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність та відповідальність)

Методи викладання і навчання

Методи оцінювання

Відсоток у підсумковій оцінці з дисципліни

Код

Результат навчання

1.1

Знати основну термінологію з транснаціональних корпорацій англійською мовою

Лекція, практичне заняття

Контрольна робота,

Іспит

10%

1.2.

Знати основні ризики та економічні результати глобальних стратегій діяльності транснаціональних корпорацій.    

 

Лекція, практичне заняття

Контрольна робота, домашня робота, проект

10%

2.1.

Вміти збирати, оцінювати та аналізувати міжнародну економічну та фінансову інформацію, розраховувати індекси глобальної діяльності ТНК

Лекція, практичне заняття

Контрольна робота, домашня робота.

10%

2.2

Вміти визначати та аналізувати фактори формування глобального середовища діяльності ТНК

Лекція, практичне заняття

Контрольна робота, домашня робота, проект

10%

2.3.

Вміти готувати презентації аналізу міжнародної економічної інформації та результатів діяльності ТНК

Лекція, практичне заняття

Контрольна робота, домашня робота, проект

10%

2.4.

Вміти оцінювати можливості залучення іноземного фінансування для реалізації глобальних стратегій ТНК

Лекція, практичне заняття

Контрольна робота, домашня робота, проект

10%

2.5

Вміти аналізувати економічні аспекти та ризики глобальних стратегій ТНК

 

Лекція, практичне заняття

Контрольна робота, домашня робота, проект

10%

2.6.

Вміти розробляти та оцінювати економічну ефективність міжнародного інвестиційного проекту

Лекція, практичне заняття

Контрольна робота, домашня робота, проект

10%

4.1.

Самостійна розробка міжнародного інвестиційного проекту за участю ТНК

Лекція, практичне заняття

Домашня робота, проект

20%

 1. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

 

Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти.

 

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою.

У змістовний модуль 1 входять теми 1-4, у змістовий модуль 2 – теми 5-10. Обов’язковим для допуску до іспиту є виконання індивідуальних завдань та самостійної творчої роботи, передбачених програмою дисципліни.

 

Форми оцінювання студентів:

- семестрове оцінювання:

1. Перевірка домашніх завдань, модульна контрольна робота (Min. – 12 балів, Mах.-20 балів).

2. Перевірка домашніх завдань (Min. – 12 балів, Mах.-20 балів).

3. Виконання проекту (Min. – 12 балів, Mах.-20 балів).

- підсумкове оцінювання у формі екзамену

 

ЗМ1/Частина 1

ЗМ2/Частина 2

ЗМ3/Частина 3

Екзамен

Підсумкова оцінка

Мінімум

12

12

12

24

60

Максимум

20

20

20

40

100

Студент не допускається до екзамену, якщо під час семестру набрав менше 30 балів. для допуску до екзамену обов’язково слід виконати самостійний проект, здати всі домашні завдання, щоб добрати дали до 30. Оцінка за іспит не може бути меншою 24 балів для отримання загальної позитивної оцінки за курс.

 

Організація оцінювання:

Оцінювання 16 домашніх робіт та 1 контрольної роботи – максимально 40 балів;

Оцінювання 1 проекту  - максимально 20 балів;

Оцінювання 4 завдань іспиту – максимально 40 б лів (10 балів за кожне завдання)

Оцінювання за формами контролю:

 

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

Min. –12 балів

Max.–20 балів

Min. – 24 балів

Max. – 40 балів

Поточний контроль (за формами) на семінарських заняттях,

у тому числі:

12

20

12

20

Доповідь по питанню плану

1-3*

5*

1-3*

5*

Доповнення

0,5-2*

0,5-2*

0,5-2*

0,5-2*

Активність на семінарі (участь у обговоренні, інші види письмового контролю)

 

0,5-1*

 

0,5-1*

 

0,5-1*

 

0,5-1*

Присутність на семінарі

0,25*

0,25*

0,25*

0,25*

Модульна контрольна робота

4

10

4

10

Презентація індивідуального завдання

 

 

12

20

* - усі бали множаться на кількість семінарських занять

** - за одне семінарське заняття можна набрати кількість балів за різні види виконаних робіт

 

Самостійна творча робота у формі групового проекту виконується студентами з дисципліни «Глобальні стратегії транснаціональних компаній» згідно навчально-тематичного плану. Виконується у формі письмового аналізу, презентації та обговорення в академічній групі. Метою самостійної творчої роботи є відпрацювання студентами навичок застосування набутих теоретичних знань та економічної і фінансової інформації до самостійного аналізу сучасних процесів розвитку фінансової діяльності компаній та виконання міжнародних інвестиційних проектів.

Підсумковий контроль здійснюється на основі письмового іспиту. Загальна кількість балів при розрахунку оцінки за окреме екзаменаційне завдання розраховується як середнє арифметичне, тобто за умови наявності 4 завдань у білеті за кожне завдання студент може максимально отримати 10 балів.

Підсумковий контроль у формі іспиту  – максимально 40 балів.

 

Теоретична частина іспиту складається з одного теоретичного завдання з навчальної програми курсу «Глобальні стратегії транснаціональних компаній», яке оцінюється у максимум 10 балів.

Шкала оцінювання відповіді на теоретичне запитання

 

Відповідь на теоретичне запитання

Оцінка за 10-бальною шкалою

Повно і правильно розкриті теоретичні та практичні аспекти питання з діяльності ТНК, виявленні необхідні взаємозв’язки, широко застосований категоріальний апарат, надані обґрунтовані висновки, наведено приклади.

10-9

Неповне розкриття сутності питання, недостатній розгляд всіх існуючих взаємозв’язків, але широко застосований категоріальний апарат, зроблені висновки

8-7

Наведення слабко пов’язаних відомостей про суть питання, неможливість розкрити причинно-наслідкові зв’язки з даної проблеми, помилкове застосування категоріального апарату з аналізованої проблеми.

6-5

Студент демонструє нерозуміння суті питання та взаємозв’язків між процесами, які розглядаються, а також виявляє незнання категоріального апарату з проблеми. Відповідь не вірна, або зовсім відсутня.

4-0

 

Тестові завдання. Студентам пропонуються тестові завдання одиничного вибору. Передбачено надання відповідей на 10 тестів, котрі охоплюють усі теми дисципліни «Глобальні стратегії транснаціональних компаній». Кожна правильна відповідь оцінюється у 1 бал (максимальна кількість балів – 10).

Шкала оцінювання відповіді на тестові завдання

Тестові завдання

Оцінка за 10-бальною шкалою

Надані правильні відповіді на всі 10 тестових питань

10

Надані правильні відповіді на 9 тестових питань

9

Надані правильні відповіді на 8 тестових питань

8

Надані правильні відповіді 7 тестових питань

7

Надані правильні відповіді на 6 тестових питань

6

Надані правильні відповіді 5 тестових питань

5

Надані правильні відповіді на 4 тестових питання

4

Надані правильні відповіді 3 тестових питання

3

Надана правильна відповідь на 2 тестових питання

2

Надана правильна відповідь на 1 тестове питання

1

Немає жодної правильної відповіді на тестові питання

0

Практичне завдання відтворює фрагмент реальної ситуації в міжнародній економіці і оцінюється в 10 балів. Студент повинен проаналізувати ситуацію, розрахувати зазначені показники (де це є доцільним), зробити відповідні висновки, надати економічно обґрунтовані пропозиції щодо шляхів вирішення проблеми.

Шкала оцінювання розв’язку практичного завдання

 

Критерії виставлення балів

 

За 10-бальною шкалою

Одержані правильні відповіді за всіма показниками з обґрунтуванням усіх ключових моментів розв’язування. Матеріал викладено чітко, з широким застосуванням категоріального апарату щодо проблеми, яка досліджується.

10-9

Наведено логічно правильна послідовність кроків вирішення ситуації. Обґрунтовано всі важливі моменти розв’язування. Можливі 1-2 негрубі похибки в обчисленнях, які суттєво не впливають на очікувану результативність. Матеріал викладено чітко, з широким застосуванням категоріального апарату щодо проблеми, яка досліджується.

8-7

У правильній послідовності ходу розв’язування відсутні деякі етапи розв’язування, порушена логічність мислення, викладення матеріалу. Важливі моменти економічного рішення не обґрунтовано. Одержані відповіді є неправильними або ситуація описана неповністю. Матеріал викладено нечітко з обмеженим застосуванням категоріального апарату щодо проблеми, яка досліджується. При цьому студент не може навести необхідне економічне обґрунтування відповіді.

6-5

Студенту не вдалося визначити вірний варіант вирішення запропонованої ситуації, або студент не приступив до її розв’язування, або його записи не відповідають вказаним критеріям оцінювання завдання. Матеріал викладено нечітко, нелогічно, з обмеженим застосуванням категоріального апарату, висновки або відсутні або необгрутновані на основі вивчених теоретичних концепцій.

4-0

 

Категоріальний апарат курсу передбачає надання студентами відповіді на 10 категорій/понять з усіх тем курсу «Глобальні стратегії транснаціональних компаній».

Шкала оцінювання відповіді на категорії/поняття

Бали

Критерії виставлення балів

10

Повністю розкрито сутність всіх 10-ти категорій і понять

9

Сутність 10-ти категорій і понять розкрито з деякими неточностями

8

Повністю розкрито сутність 8-ми категорій і понять

7

Сутність 8-ми категорій і понять розкрито з деякими неточностями

6

Повністю розкрито сутність 6-ти категорій і понять

5

Сутність 6-ти категорій і понять розкрито з деякими неточностями

4

Повністю розкрито сутність 4-х категорій і понять

3

Сутність 4-х категорій і понять розкрито з деякими неточностями

2

Повністю розкрито сутність 2-х категорії чи поняття

1

Сутність 2-х категорії чи поняття розкрито з деякими неточностями

0

Не розкрито сутності жодної категорії чи поняття

 

 

Підсумкове  оцінювання  – сума оцінок за модульним контролем, виконання самостійної творчої роботи та письмового іспиту - максимально 100 балів.

 

При цьому кількість балів:

 • 1-34 відповідає оцінці «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни;
 • 35-59 відповідає оцінці «незадовільно» з можливістю повторного складання;
 • 60-64 відповідає оцінці «задовільно» («достатньо»);
 • 65-74  відповідає оцінці «задовільно»;
 • 75 - 84 відповідає оцінці «добре»;
 • 85 - 89 відповідає оцінці «добре» («дуже добре»);
 • 90 - 100 відповідає оцінці «відмінно».

        

 Шкала відповідності

За 100-бальною шкалою

Оцінка за національною шкалою

90 – 100

5

Відмінно

85 – 89

4

Добре

75 – 84

65 – 74

3

Задовільно

60 – 64

35 – 59

2

незадовільно

 1. – 34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

№ з/п

Назва  лекції

Кількість годин

 

Лекції

семінари/

самост. робота

Змістовий модуль 1 «Структура та середовище діяльності ТНК»

 

1

Тема 1. Транснаціональні корпорації як суб’єкт глобального руху капіталу

6

4

8

2

Тема 2. Глобальне середовище діяльності транснаціональних корпорацій

2

2

8

3

Тема 3. Структура та управління транснаціональними корпораціями

4

4

8

4

Тема 4. Економічний механізм глобальної діяльності транснаціональних корпорацій

4

4

10

Консультації

2

 

 

Модульний контроль ( модульна контрольна робота 1)

 

2

 

Всього за модулем 1

16

16

34

Змістовий модуль 2 «Глобальні стратегії діяльності ТНК»

 

5

Тема 5. Глобальні стратегії діяльності ТНК.

2

2

4

6

Тема 6. Глобальні фінансові стратегії діяльності транснаціональних корпорацій

4

2

10

7

Тема 7. Інвестиційні стратегії транснаціональних корпорацій

4

4

6

8

Тема 8. Економічний вплив глобальних стратегій транснаціональних корпорацій на національні економіки

2

2

6

9

Тема 9. Стратегії формування транснаціональних альянсів та фінансово-промислових груп

4

2

10

10

Тема 10. Глобальні стратегії транснаціональних корпорацій в економіці України

2

2

8

Консультації

2

 

 

Модульний контроль ( модульна контрольна робота 2)

 

2

 

Всього за модулем 2

18

18

44

 

ВСЬОГО

34

34

78

           
 

 

Загальний обсяг 150 год., у тому числі:

Лекцій – 34  год.

Семінари– 34  год.

Консультації – 4 год.

Самостійна робота - 78 год

 

 

 

 

 

 1. ТЕМАТИКА ЛЕКЦІЙ ТА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

 

Змістовий модуль 1. «СТРУКТУРА ТА СЕРЕДОВИЩЕ ДІЯЛЬНОСТІ ТНК»

 

Тема 1. Транснаціональні корпорації як суб’єкт ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ (18 год.)

 

Лекція 1. ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІ КОРПОРАЦІЇ ЯК СУБ’ЄКТ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ (2-год.)

Поняття транснаціоналізації. Інтернаціоналізація бізнесу корпорацій та її стадії. Міжнародні компанії, спільні підприємства та транснаціональні корпорації (ТНК). Зміст та структура транснаціональних корпорацій. Роль транснаціональних корпорацій у глобальній економіці. Критерії віднесення компаній до ТНК. Кількісні та якісні показники віднесення компаній до ТНК.

Лекція 2. (продовження) (2 год.)

Історія та еволюція виникнення ТНК. Загальна характеристика еволюції розвитку економічної думки щодо ТНК. Еклектична парадигма Дж. Даннінга. Оцінка релевантності теорії ТНК до сучасної практики міжнародного бізнесу.

Класифікація ТНК.

Вимірювання економічної ролі ТНК в глобальній та національній економіці: індекс транснаціоналізації корпорацій та індекс транснаціоналізації країни.

Роль транснаціональних корпорацій у виробництві, світовій торгівлі та технологічному трансфері. Транснаціональні корпорації в міжнародній економічній політиці.

Семінар 1. Історичний аспект розвитку ТНК.2 год.

Форма проведення семiнару – презентацiя iндивiдуального завдання. Суть iндивiдуального завдання: дослідити та проаналізувати історію діяльності Ост-Індських компаній; за поданими критеріями та класифікаційними ознаками визначити, чи можна їх вважати першими ТНК; навести аргументи. Результати роботи подати у виглядi презентацiї.

Питання для обговорення:

1.Роль транснаціональних корпорацій у глобальній економіці.

2.Транснаціональні корпорації в міжнародній економічній політиці.

Лекція 3. (продовження) (2 год.)

Економічний зміст та структура глобального руху капіталу. Основні форми глобального руху капіталу  Економічний зміст прямих іноземних інвестицій (ПІІ). Форми іноземних інвестицій. Етапи просування та організаційні форми ПІІ. Фактори, що визначають особливості ПІІ в сучасних умовах.

Місце та роль ТНК в глобальному русі капіталу. Особливості інвестиційної діяльності ТНК.

 

Семінар 2. Роль транснаціональних корпорацій у глобальному русі капіталу. – 2 год.

Форма проведення семiнару – презентацiя iндивiдуального завдання. Суть iндивiдуального завдання: на основі вивчення та аналізу Trade and Development Report UNCTAD та World Investment Report UNCTAD (www.unctad.org) за відповідний рік зробити актуальні висновки щодо ролі, місця та економічних напрямів діяльності ТНК в глобальній економіці. Завдання виконується у формі групової роботи шляхом поділу студентів на підгрупи. Результати роботи подати у виглядi презентацiї.

Питання для обговорення

1. Передумови поширення міжнародних корпорацій як форми господарювання.

2. Етапи розвитку ТНК.

3. Теоретичні концепції розвитку діяльності ТНК

 

Контрольні запитання:

 1. Назвіть критерії віднесення компаній до транснаціональних.
 2. Які кількісні показники використовують для характеристики діяльності ТНК у світі?
 3. Назвіть основні відмінності «міжнародної компанії» та «спільного підприємства».
 4. Яку роль відіграють ТНК у трансграничному русі підприємницького капіталу?
 5. Охарактеризуйте еволюційні етапи діяльності ТНК?
 6. Виділіть базові постулати сучасних концепцій діяльності ТНК.
 7. У чому полягають мотиви експорту/імпорту капіталу з боку ТНК?
 8. Виділіть фактори руху прямих іноземних інвестицій у сучасній світовій економіці.
 9. У чому полягають особливості регіонального розподілу ПІІ?
 10.  Проаналізуйте характерні особливості галузевого розподілу ПІІ у розрізі світової економіки?

 

Рекомендована література [1-3, 5, 6, 8, 20, 27]

 

Тема 2. Глобальне середовище діяльності транснаціональних корпорацій (12 год.)

 

Лекція 4. ГЛОБАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ДІЯЛЬНОСТІ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ (2 год.)

Мікро- та макросередовище діяльності ТНК. Правове середовище; Політичне середовище; Економічне середовище; Соціокультурне-середовище. Фактори формування макросередовища. Міжнародне інвестиційне середовище та його оцінювання.

Регулювання діяльності ТНК на національному та міжнародному рівні. Внутрішньокорпоративне регулювання діяльності ТНК.

Семінар 3. Вимірювання економічної ролі ТНК у глобальному середовищі.2 год.

Форма проведення семiнару – презентацiя iндивiдуального завдання. Суть iндивiдуального завдання – кожен студент вiдповiдно до номеру у списку повинен обрати по 3 нефiнансових ТНК (TOP 100 Non-financial TNCs Ranked by Foreign Assets, World Investment Report /актуальний календарний рік/, UNCTAD), охарактеризувати сферу їх діяльності, розрахувати iндекси транснаціоналізації корпорацій, iнтернаціоналізації, широти поширення фiлiй. Результати роботи подати у виглядi презентацiї.

Питання для обговорення

1.Економічний зміст та структура глобального руху капіталу.

2.Форми іноземних інвестицій.

 

Контрольні запитання:

 1. Охарактеризуйте фактори мікросередовища діяльності ТНК.
 2. Назвіть групи факторів макросередовища діяльності ТНК.
 3. Порівняйте мультинаціональне, глобальне та міжнародне середовище діяльності ТНК. Виділіть спільні та відмінні риси.
 4. У чому полягають головні принципи регулювання діяльності ТНК на локальному/національному рівні? Наведіть приклади в Україні.
 5. Які міжнародні організації здійснюють регулювання діяльності ТНК у глобальному масштабі?
 6. Якими принципами керуються ТНК при розробці внутрішньо корпоративної регулятивної політики? Наведіть приклади.

 

Рекомендована література [1-3, 5, 6, 8, 17, 20, 25]

 

Тема 3. Структура та управління транснаціональними корпораціями (16 год.)

 

Лекція 5. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ (2 год.)

Структура та її функції у діяльності транснаціональних корпорації (ТНК). Міжнародні організаційні структури корпорації, особливості їх функціонування. Специфіка побудови організаційної структури ТНК.

Матрична організаційна структура. Лінійна організаційна структура. Дивізіональна організаційна структура. Функціональна організаційна структура. Гібридні організаційні структури як елемент ефективної діяльності ТНК. Ефективність організаційної структури.

Семінар 4. Глобальне середовище діяльності транснаціональних корпорацій. – 2 год.

Форма проведення семiнару – презентацiя iндивiдуального завдання. Суть iндивiдуального завдання: кожен студент вiдповiдно до номеру у списку повинен обрати 1 нефiнансову ТНК (TOP 100 Non-financial TNCs Ranked by Foreign Assets, World Investment Report /актуальний календарний рік/, UNCTAD) та проаналізувати та порівняти фактори та умови глобального середовища її діяльності, оцінити фактори інвестиційного середовища в країні-базування та приймаючій країні. Результати роботи подати у виглядi презентацiї.

Питання для обговорення.

 1. Фактори та умови формування глобального середовища діяльності ТНК.
 2. Методи аналізу та підходи до оцінювання середовища діяльності ТНК.
 3. Місце України в міжнародних рейтингах.

Лекція 6. УПРАВЛІНСЬКА СТРУКТУРА ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ (2 год.)

Стратегічне управління в ТНК. Глобальний характер основних функцій управління в ТНК. Сутність системи корпоративного управління. Типи управлінських структур. Моделі корпоративного управління. Критерії, яким повинна відповідати структура управління ТНК

Оптимальна структура управління ТНК.

Система Total Quality Management.

Стратегія соціальної корпоративної відповідальності ТНК.

Семінар 5: Управління транснаціональними корпораціями – 2 год.

Форма проведення семiнару – презентацiя iндивiдуального завдання. Суть iндивiдуального завдання: кожен студент вiдповiдно до номеру у списку повинен обрати по 3 нефiнансових ТНК (TOP 100 Non-financial TNCs Ranked by Foreign Assets, World Investment Report /актуальний календарний рік/, UNCTAD) та проаналізувати їх  оранізаційну і управлінську структуру. Результати роботи подати у виглядi презентацiї.

Питання для обговорення

 1. Система Total Quality Management.
 2. Концепція соціальної корпоративної відповідальності.

 

Контрольні запитання:

 1. Охарактеризуйте систему управління в ТНК.
 2. Назвіть основні типи організаційних структур діяльності ТНК.
 3. Чому форма організаційної структури ТНК є важливою для здійснення її міжнародної діяльності?
 4. Яким чином вибір типу орг. структури впливає на ефективність діяльності ТНК?
 5. Охарактеризуйте головні типи управлінських структур ТНК.
 6. У чому полягають переваги сучасних моделей корпоративного управління?
 7. Назвіть критерії, котрі визначають поняття оптимальної структури управління ТНК.

 

Рекомендована література [1-3, 5, 6, 8, 17, 20, 23, 28, 30]

 

Тема 4: Економічний механізм діяльності транснаціональних корпорацій (18 год.)

 

Лекція 7. ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ДІЯЛЬНОСТІ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ (2 год.)

Економічний механізм діяльності ТНК – зміст, складові, особливості аналізу. Трансфертні ціни та їх економічні функції. Податкові умови діяльності ТНК.

Семінар 6. Економічний механізм транснаціональних корпорацій. - 2 год.

Форма проведення семiнару – презентацiя iндивiдуального завдання. Суть iндивiдуального завдання: кожен студент вiдповiдно до номеру у списку повинен обрати 1 нефiнансову ТНК (TOP 100 Non-financial TNCs Ranked by Foreign Assets, World Investment Report /актуальний календарний рік/, UNCTAD) та проаналізувати податкові умови її діяльності в країні-базування та в будь-якій приймаючій країні. Результати роботи подати у виглядi презентацiї.

Лекція 8. (продовження) (2 год.)

Стратегія управління грошовим потоком ТНК. Система Total Cash Managemet. Стратегії міжнародного позиціювання активів ТНК. Глобальні ланцюги формування вартості в ТНК.

Семінар 7. Економічний механізм транснаціональних корпорацій - 2 год.

Форма проведення семiнару – презентацiя iндивiдуального завдання. Суть iндивiдуального завдання кожен студент вiдповiдно до номеру у списку повинен обрати 1 нефiнансову ТНК (TOP 100 Non-financial TNCs Ranked by Foreign Assets, World Investment Report /актуальний календарний рік/, UNCTAD) та проаналізувати особливості глобального позиціювання активів цієї ТНК. Результати роботи подати у виглядi презентацiї.

Питання для обговорення

1.Особливості реалізації стратегії корпоративної соціальної відповідвльності ТНК.

2.Участь ТНК у формуванні глобальних ланцюгів вартості.

 

Контрольні запитання:

 1. Охарактеризуйте основні функції економічного механізму діяльності ТНК.
 2. Які види трансфертних цін використовують ТНК?
 3. У чому полягають особливості регулювання трансфертного ціноутворення в межах національних економік?
 4. Проаналізуйте методи оптимізації оподаткування у міжнародній діяльності ТНК.
 5. Яким чином ТНК використовують механізм затримання та прискорення платежів?
 6. Охарактеризуйте головні принципи міжнародного позиціювання активів ТНК. Наведіть приклади.
 7.  У чому полягають принципи формування вартості ТНК?

 

Рекомендована література [1-3, 5, 6, 8, 20]

                                                

Семінар 8. Модульна контрольна робота 1. – 2 год.  

Типове завдання модульної контрольної роботи 1

 1. Дайте визначення категорій

Інтернаціоналізація господарської діяльності, БНК, соціальна корпоративна відповідальність, дочірня компанія, індекс ширини мережі філій, прямі іноземні інвестиції, міжнародне позицювання активів, американська модель корпоративного управління, функціональна структура ТНК, інвестиційне середовище.

 1. Теоретичне запитання

Визначте зміст, види та особливості діяльності ТНК у сучасній глобальній економіці. Охарактеризуйте підходи до оцінювання економічних результатів їх діяльності. Наведіть приклади.

 1. Творче завдання

Проаналізуйте причини зростання питомої ваги ТНК у міжнародному русі капіталу, міжнародному виробництві, технологічному трансфері та торгівлі Порівняйте фактори такого становища:

 • інвестиційний клімат;
 • технологічний рівень виробництва;
 • умови ринку;
 • якість робочої сили.

 

 

Змістовий модуль 2. «ГЛОБАЛЬНІ СТРАТЕГІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТНК»

 

ТЕМА 5. ГЛОБАЛЬНІ СТРАТЕГІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТНК (8 год).

 

Лекція 9. ГЛОБАЛЬНІ СТРАТЕГІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТНК (2 год.)

Зміст глобальної стратегії ТНК. Основні види глобальних стратегій ТНК. Методи формування стратегії ТНК. Міжнародні маркетингові стратегії. Міжнародні конкурентні стратегії ТНК. Стратегії міжнародного виробництва ТНК. Стратегії виходу з ринку.

Семінар 9. Глобальні стратегії транснаціональних корпорацій. – 2 год.

Форма проведення семiнару – презентацiя iнливiдуального завдання. Суть iндiдуальнльного завдання: кожен студент вiдповiдно до номеру у списку повинен обрати одну нефiнансову ТНК (TOP 100 Non-financial TNCs Ranked by Foreign Assets, World Investment Report /актуальний календарний рік/, UNCTAD) та проаналізувати види глобальних стратегій, шо використовує ця ТНК  у своїй діяльності, зробити висновки про ступінь їх ефективності, надати пропозиції щодо можливих шляхів вдосконалення обраної стратегії. Результати роботи подати у виглядi презентацiї.

Питання для обговорення

1.Зміст глобальної стратегії ТНК.

2.Методи формування стратегії ТНК.

 

Контрольні запитання:

 1. Розкрийте етапи формування глобальної стратегії ТНК.
 2. Коли ТНК використовують стратегії виходу з ринку?
 3. У яких випадках ТНК доцільно використовувати стратегію стандартизації та адаптації? Наведіть приклади.
 4. Порівняйте стратегії мультилокальну та  транснаціональну? Які ТНК та у яких випадках їх використовують?
 5. Охарактеризуйте базові сучасні виробничі стратегії ТНК.

 

Рекомендована література [1-3, 5, 6, 8, 20, 27]

 

Тема 6. ГЛОБАЛЬНІ ФІНАНСОВІ СТРАТЕГІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ (18 год.)

 

Лекція 10. ФІНАНСИ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ (2 год.)

Сутність та особливості фінансової системи ТНК. Міжнародне фінансове середовище ТНК. Фінансовий менеджмент ТНК.

Фінансові потреби та структура фінансування ТНК. Джерела фінансування ТНК. Використання фінансових інструментів міжнародних фінансових  ринків. Структура фінансування філій ТНК.

Семінар 10. Фінанси транснаціональних корпорацій. - 2 год.

Форма проведення семiнару – презентацiя iндивiдуального завдання. Суть iндивiдуального завдання: кожен студент вiдповiдно до номеру у списку повинен обрати одну нефiнансову ТНК (TOP 100 Non-financial TNCs Ranked by Foreign Assets, World Investment Report /актуальний календарний рік/, UNCTAD) та охарактеризувати систему її фінансового менеджменту; визначити вплив факторів міжнародного фінансового середовища на результати її діяльності. Результати роботи подати у виглядi презентації.

Питання для обговорення

1.Міжнародне фінансове середовище ТНК.

2.Фінансові потреби та структура фінансування ТНК.

3.Основні форми залучення фінансування до ТНК.

Лекція 11. ФІНАНСОВІ СТРАТЕГІЇ ТНК (2 год.)

Стратегії фінансового планування та прогнозування діяльності ТНК. Прогнозна фінансова звітність ТНК. Міжнародні фінансові стратегії ТНК.

Стратегії фінансування оборотного капіталу ТНК.

Семінар 11. Фінансові стратегії та фінансовий менеджмент у ТНК – 2 год.

Форма проведення семiнару – презентацiя iндивiдуального завдання. Суть iндивiдуального завдання: кожен студент вiдповiдно до номеру у списку повинен обрати одну нефiнансову (TOP 100 Non-financial TNCs Ranked by Foreign Assets, World Investment Report /актуальний календарний рік/, UNCTAD) та проаналізувати особливості формування та реалізації її міжнародної фінансової стратегії та стратегії управління оборотним капіталом. Результати роботи подати у виглядi презентацiї.

Питання для обговорення

 1. Сутність та особливості фінансового менеджменту у ТНК.
 2. Принципи складання та аналізу фінансової звітності ТНК та їх філій.
 3. Система управління грошовими потоками ТНК.
 4. Реалізація фінансових стратегій ТНК.

 

Контрольні запитання:

 1. Чим відрізняється фінансове планування від фінансового прогнозування?
 2. Охарактеризуйте головні методи фінансового планування міжнародної діяльності компанії? У чому їх переваги?
 3. Що таке прогнозна звітність? Для чого її складають?
 4. Чому вважається, що прогноз продажів компанії є найважливішим для планування її діяльності? Обґрунтуйте.
 5. Коли компаніям доцільно залучати довгострокові міжнародні фінансові ресурси? Обґрунтуйте.
 6. Порівняйте джерела довгострокового міжнародного фінансування компаній.
 7. Розкрийте особливості міжнародного фінансування компаній за допомогою акцій.
 8. У чому полягають специфічні риси міжнародного фінансування компаній за допомогою боргових інструментів?
 9. Порівняйте фінансування від інвесторів та від кредиторів. Коли компаніям економічно доцільно застосовувати один із названих видів міжнародного фінансування?
 10. У чому полягають переваги та обмеження власних (внутрішніх) джерел фінансових ресурсів?
 11. У чому полягають специфічні риси фінансування міжнародних інвестиційних проектів?
 12. Охарактеризуйте показники оцінювання ефективності міжнародного інвестиційного проекту.

 

Рекомендована література [1-3, 5, 6, 8, 17, 20, 21, 23, 30]

 

ТЕМА 7. МІЖНАРОДНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ (14 год.)

 

Лекція 12. МІЖНАРОДНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ ТНК (2 год.)

Поняття міжнародної інвестиційної стратегії. Особливості формування та реалізації міжнародної інвестиційної стратегії. Фактори впливу на вибір міжнародної інвестиційної стратегії.

Стратегії прямого іноземного інвестування. Вертикальні та горизонтальні інвестиції. Груінфілд інвестиції. Браунфілд інвестиції. Стратегії спільної підприємницької діяльності. стратегії міжнародних злиттів та поглинань. Міжнародні портфельні інвестиції. 

Семінар 12. Інвестиційні стратегії ТНК – 2 год.

Форма проведення семiнару – презентацiя iндивiдуального завдання. Суть iндивiдуального завдання: кожен студент вiдповiдно до номеру у списку повинен обрати одну нефiнансову (TOP 100 Non-financial TNCs Ranked by Foreign Assets, World Investment Report /актуальний календарний рік/, UNCTAD) та проаналізувати особливості формування та реалізації її міжнародної інвестиційної стратегії. Результати роботи подати у виглядi презентацiї.

Питання для обговорення

 1. Компаративний аналіз броунфілд та грінфілд інвестицій ТНК.
 2. Принципи формування інвестиційних стратегій ТНК та їх філій.

Лекція 13.

Лекція 13. - ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ. (2 год.)

Сутність та структура міжнародного інвестиційного проекту. Класифікація міжнародних інвестиційних проектів. Алгоритм формування інвестиційного проекту. управління інвестиційним проектом. Ефективність міжнародного інвестиційного проекту. Інвестиційні ресурси та їх види. Фінансування міжнародних інвестиційних проектів ТНК. Синдиковане фінансування інвестиційних проектів. Проектне фінансування міжнародних проектів ТНК.

Семінар 13. Фінансування інвестиційних проектів транснаціональних корпорацій - 2 год.

Форма проведення семiнару – презентацiя iндивiдуального завдання. Суть iндивiдуального завдання: порiвняти основні методи фінансування міжнародних інвестиційних проектів обраної ТНК. Зробити висновки про їх переваги/недоліки, практику застосування в Україні та світі. Результати роботи подати у виглядi презентацiї.

Питання для обговорення

1.Фінансування міжнародних інвестиційних проектів ТНК.

2.Міжнародні організації як суб’єкти фінансування інвестиційної діяльності ТНК.

 

Контрольні запитання:

 1. Охарактеризуйте головні методи міжнародної інвестиційної діяльності компанії? У чому їх переваги?
 2. Що таке міжнародний інвестиційний портфель? Для чого його формують?
 3. Які основні інструменти використовують для фінансування інвестиційних проектів?.
 4. Коли компаніям доцільно залучати довгострокові міжнародні інвестиції? Обґрунтуйте.
 5. Порівняйте джерела довгострокового міжнародного фінансування інвестицій.
 6. Розкрийте особливості міжнародного фінансування інвестицій компаній за допомогою акцій.
 7. У чому полягають специфічні риси міжнародного фінансування інвестицій компаній за допомогою боргових інструментів?
 8. Порівняйте фінансування від інвесторів та від кредиторів. Коли компаніям економічно доцільно застосовувати один із названих видів міжнародного фінансування?
 9. У чому полягають переваги та обмеження власних (внутрішніх) джерел інвестиційних ресурсів?
 10. У чому полягають специфічні риси фінансування міжнародних інвестиційних проектів?
 11. Охарактеризуйте показники оцінювання ефективності міжнародного інвестиційного проекту.

 

Рекомендована література [1-3, 5, 6, 8, 20, 27]

 

ТЕМА 8. ЕКОНОМІЧНИЙ ВПЛИВ ГЛОБАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ НА НАЦІОНАЛЬНІ ЕКОНОМІКИ (10 год.)

 

Лекція 14. ЕКОНОМІЧНИЙ ВПЛИВ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ НА НАЦІОНАЛЬНІ ЕКОНОМІКИ (2 год.)

Економічні результати діяльності ТНК. Макроекономічні наслідки ПІІ для країн-експортерів та імпортерів капіталу. Мікроекономічні ефекти діяльності ТНК.

Вплив діяльності ТНК на платіжний баланс. Політичний вплив ТНК. Вплив операційної діяльності ТНК.

Семінар 14. Економічний вплив транснаціональних корпорацій на національні економіки. - 2 год.

Форма проведення семiнару – презентацiя iндивiдуального завдання. Суть iндивiдуального завдання: кожен студент вiдповiдно до номеру у списку повинен обрати одну нефiнансову ТНК (TOP 100 Non-financial TNCs Ranked by Foreign Assets, World Investment Report /актуальний календарний рік/, UNCTAD) та проаналізувати вплив її дiяльностi на економіку країни-базування та приймаючої країни. Результати роботи подати у виглядi презентацiї.

Питання для обговорення

1.Економічні результати діяльності ТНК.

2.ПІІ в транзитивних економіках.

 

Контрольні запитання:

 1. У чому полягають макроекономічні ефекти діяльності ТНК (для національної економіки та світового господарства)?
 2. Яким чином діяльності ТНК впливає на платіжний баланс країни?
 3. Охарактеризуйте вплив діяльності ТНК на конкурентоздатні/не конкурентоздатні галузі вітчизняної економіки.
 4. Яким чином операційна діяльність ТНК впливає на країни-базування та приймаючі країни? Наведіть приклади.

 

Рекомендована література [1-3, 5, 6, 8, 20]

 

Тема 9. СТРАТЕГІЇ ФОРМУВАННЯ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ АЛЬЯНСІВ ТА ФІНАНСОВИХ ТНК (16 год.)

 

Лекція 15. ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІ АЛЬЯНСИ ТА ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВІ ГРУПИ (2 год.)

Зміст транснаціональних альянсів. Інвестиційні та неінвестиційні форми транснаціоналізації. Переваги та області використання неінвестиційних форм транснаціоналізації.

Основні форми транснаціональних альянсів. Глобальні альянси та їх структура. Економічні відносини у структурі глобальних альянсів. Економічні переваги та вигоди глобальних альянсів. 

Особливості створення та функціонування ТНФПГ. Структура та функції ТНФПГ. Основні типи ТПФГ. Механізм управління ТФПГ. Транснаціональні банки.

Семінар 15. Транснаціональні альянси та ТНФПГ. - 2 год.

Форма проведення семiнару – презентацiя iндивiдуального завдання.

Суть iндивiдуального завдання №1: на прикладі ТНА охарактеризувати основні фактори його створення, учасників, особливості функціонування, ефекти для учасників.

Суть iндивiдуального завдання №2: проаналiзувати основні форми створення та особливості функціонування ТНФПГ України. Навести приклади, склад учасників.

Результати роботи подати у виглядi презентацiї.

Лекція 16. ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІ ФІНАНСОВІ КОРПОРАЦІЇ. (2 год.)

Особливості формування та еволюція фінансових ТНК. Види фінансових ТНК. Форми створення фінансових ТНК на ринках приймаючих країн. Сучасні риси діяльності фінансових ТНК. Масштаби, динаміка та вплив діяльності фінансових ТНК на глобальну економіку.

 

Контрольні запитання:

 1. У чому полягають переваги/недоліки інвестиційної та не інвестиційної форм ТНА? Наведіть приклади.
 2. Охарактеризуйте структуру та економічні відносини всередині ТНА.
 3. Які основні причини створення ТНА?
 4. Назвіть особливості регулювання діяльності ТНА.
 5. Які ТНА діють у вітчизняній економічній системі?
 6. Охарактеризуйте структурні особливості функціонування ТНФПГ.
 7. Яким чином здійснюється регламентування діяльності ТНФПГ в Україні?
 8. Назвіть критерії віднесення банку до транснаціонального.
 9. Виділіть сучасні тенденції транснаціоналізації банківського сектору України.

 

Рекомендована література [1-3, 5, 6, 8, 20]

 

Семінар 16. Модульна контрольна робота 2 – 2 год.

Типове завдання модульної контрольної роботи 2

 1. Теоретичне завдання:

Розкрити сутність поняття «фінанси ТНК», визначити особливості фінансового менеджменту ТНК та порівняти ефективність внутрішніх та зовнішніх джерел  фінансування ТНК.

 1. Тестові завдання:

1. У яких організаційно-правових формах може бути засноване підприємство з іноземними інвестиціями в Україні?

 1. Акціонерне товариство.
 2. Постійне представництво іноземної фірми.
 3. Товариство з обмеженою відповідальністю.
 4. Філія іноземної фірми.
 5.  усі відповіді вірні
 6. немає вірної відповіді

2.  Головним завданням стратегічного планування у ТНК є:

 1. визначення стратегічних напрямків діяльності підприємства;
 2. бюджетування;
 3. розробка дерева цілей;
 4. аналіз відхилень;
 5. визначення горизонтів планування.
 6. Усі відповіді вірні

3. Інтерналізація — це:

 1. процес залучення фірми до міжнародних операцій;
 2. участь фірми в міжнародних альянсах;
 3. процес створення внутрішньокорпоративного ринку;
 4. процес злиття фірм, які виробляють однорідну продукцію.
 5. Усі відповіді вірні

4. До загальногалузевих чинників, які мають оцінити менеджери ТНК під час прийняття рішень про ступінь глобалізації операцій фірми, належать:

 1. ринкові, економічні, середовищні, конкурентні;
 2. економічні, політичні, соціально-культурні;
 3. глобальні, національні, галузеві, внутрішньокорпоративні.

5. У практиці ТНК виділяють такі типи організаційних структур:

 1. продуктова, регіональна, матрична;
 2. функціональна, регіональна, дивізіональна, матрична, лінійна;
 3. функціональна, регіональна, дивізіональна, проектна.
 4. Немає правильної відповіді

6. Трансакційні ризики пов’язані з:

 1. незбіганням моменту укладання договору і моменту його оплати;
 2. існуванням плаваючих валютних курсів;
 3. усі відповіді вірні
 4. немає вірної відповіді

7. Трансферні ціни — це механізм, що дає змогу:

 1. зменшити податки;
 2. зменшити тарифи;
 3. уникнути валютного контролю;
 4. збільшити питому вагу ТНК у прибутках спільного підприємства;
 5. приховати справжню прибутковість філії;
 6. перерозподілити фонди
 7. усі відповіді вірні
 8. немає вірної відповіді

8. До ознак БНК не належать:

 1. Наявність багатонаціонального акціонерного капіталу;
 2. Існування багатонаціонального керівного центру;
 3. Формування адміністрації іноземних філій БНК кадрами, які знають місцеві та територіальні умови.
 4. Централізація стратегічної, управлінської і маркетингової політики
 5. Немає вірної відповіді

9. До новітніх функцій корпоративного управління належать:

 1. планування, організація, мотивація 
 2. мотивація, контроль, організація
 3. контроль, технологічна
 4. інноваційна, маркетингова
 5. інноваційна, маркетингова, технологічна

10. До зовнішніх джерел формування позичкового капіталу належать:

 1. кредити банків;
 2. кредиторська заборгованість за матеріальні цінності, виконані роботи, послуги;
 3. заборгованість за розрахунками;
 4. усі відповіді вірні
 5. немає вірної відповіді

 

3. Практичне завдання:

Зробіть аналітичне оцінювання порівняльних переваг різних форм фінансування  міжнародних інвестиційних проектів ТНК, можливостей та ризиків їх використання в Україні:

 • інвестиційне кредитування;
 • проектне фінансування;
 • емісія облігацій;
 • фінансовий лізинг;
 • кредитування під гарантії материнської компанії.

Дайте оцінку фінансової вигідності кожної з форм  фінансування ТНК в Україні. Визначте методи управління ризиками, що виникають при фінансуванні інвестиційних проектів в Україні. Відповідь обґрунтуйте.

 

Тема 10. ГЛОБАЛЬНІ СТРАТЕГІЇ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ (12 год.)

 

Лекція 17. ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІ КОРПОРАЦІЇ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ (2 год.)

Масштаби та напрями діяльності ТНК в Україні. Організаційно-правові та функціональні особливості діяльності ТНК в Україні. Іноземні корпорації в Україні, їх відмітні риси та особливості функціонування. Особливості національної політики щодо ТНК та іноземних інвестицій. Українські ТНК – теоретичні та практичні аспекти. Перспективи відносин України з ТНК.

 

Контрольні запитання:

 1. Охарактеризуйте домінантні організаційно-правові форми функціонування ТНК в Україні?
 2. Які механізми проникнення на ринок України використовують ТНК?
 3. Яким чином інвестиційна діяльність ТНК впливає на вітчизняну економіку?
 4. Як виробнича діяльність ТНК впливає на вітчизняну економіку?
 5. Які нормативні акти регулюють діяльність ТНК в Україні?
 6. Які вітчизняні компанії та за якими критеріями можна віднести до ТНК?

 

Рекомендована література [1-3, 5, 6, 8, 20]

 

Семінар 17. – 2 год. Презентація індивідуального завдання (групового проекту) «Концепція формування та реалізації міжнародної інвестиційного проекту в Україні за участю ТНК»

 

 

5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

 

 1. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

 

Тема 1. ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІ КОРПОРАЦІЇ ЯК СУБ’ЄКТ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ.

Завдання для самостійної роботи

Мета самостійної роботи полягає у зборi та аналiзi iнформацiї для пiдготовки iндивiдуального проекту за такими тематичними напрямами:

 1. Інтернаціоналізація бізнесу корпорацій та її стадії.
 2. Міжнародні компанії, спільні підприємства та транснаціональні корпорації (ТНК).
 3. Зміст та структура транснаціональних корпорацій.
 4. Вимірювання економічної ролі ТНК в глобальній та національній економіці.
 5. Індекс транснаціоналізації корпорацій та індекс транснаціоналізації країни.
 6. Розрахунок показників економічної діяльності/ролі обраної ТНК.

 

Тема 2. Глобальне середовище діяльності транснаціональних корпорацій

Завдання для самостійної роботи

Мета самостійної роботи полягає у зборi та аналiзi iнформацiї для пiдготовки iндивiдуального проекту за такими тематичними  напрямами:

 1. Аналіз мікрофакторів середовища діяльності ТНК в Українi.
 2. Аналіз макрофакторів середовища діяльності ТНК в Українi.
 3. Регулятивне середовище діяльності ТНК в Українi.

 

Тема 3. Структура та управління транснаціональними корпораціями

Завдання для самостійної роботи

Мета самостійної роботи полягає у зборi та аналiзi iнформацiї для пiдготовки iндивiдуального проекту за такими тематичними напрямами:

1.Транснаціональне розміщення виробництва.

2. Аналіз організаційної та управлінської структури обраної ТНК.

 

Тема 4: Економічний механізм ГЛОБАЛЬНОЇ діяльності транснаціональних корпорацій

Завдання для самостійної роботи

Мета самостійної роботи полягає у зборi та аналiзi iнформацiї для пiдготовки iндивiдуального проекту за такими тематичними напрямами:

1. Податкова конкуренція та економічне управління ТНК в Українi. 

2. Функціональна та регіональна моделі управління в ТНК.

3. Трансфертні ціни та їх економічні функції.

4. Порівняльний аналіз податкових умов діяльності обраної ТНК у двох країнах.

 

Тема 5. Глобальні стратегії транснаціональних корпорацій

Завдання для самостійної роботи

Мета самостійної роботи полягає у зборi та аналiзi iнформацiї для пiдготовки iндивiдуального проекту за такими тематичними напрямами:

1.Основні види стратегій ТНК в Українi. 

2.Глобальна, галузева та регіональна конкурентоздатність ТНК в Украiнi.

3. Конкурентні переваги ТНК в Українi.

 

ТЕМА 6. ГЛОБАЛЬНІ ФІНАНСОВІ СТРАТЕГІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ

Завдання для самостійної роботи

Мета самостійної роботи полягає у зборi та аналiзi iнформацiї для пiдготовки iндивiдуального проекту за такими тематичними напрямами

1.Визначення потреб ТНК у фінансуванні за обсягами, термінами та валютами.

2.Структура фінансування філій ТНК.

3.Основні джерела та структура фінансування ТНК.

4.Використання фінансових інструментів міжнародних фінансових  ринків.

ТЕМА 7. МІЖНАРОДНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ

Завдання для самостійної роботи

Мета самостійної роботи полягає у зборi та аналiзi iнформацiї для пiдготовки iндивiдуального проекту за такими тематичними напрямами:

 1. Формування алгоритму міжнародного інвестиційного проекту.
 2. Особливості визначення потреби в інвестиційних ресурсах.
 3. Методика оцінювання ефективності міжнародного інвестиційного проекту.

 

Тема 8. Економічний вплив ГЛОБАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ транснаціональних корпорацій на національні економіки

Завдання для самостійної роботи

Мета самостійної роботи полягає у зборi та аналiзi iнформацiї для пiдготовки iндивiдуального проекту за такими тематичними напрямами:

1.Наслідки ПІІ для Украiни.

2.Особливості інвестиційного середовища у трансформаційних економіках.

3. Вплив дiяльностi ТНК на економіку України.

 

Тема 9. СТРАТЕГІЇ ФОРМУВАННЯ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ АЛЬЯНСІВ ТА ФІНАНСОВИХ ТНК

Завдання для самостійної роботи

Мета самостійної роботи полягає у зборi та аналiзi iнформацiї для пiдготовки iндивiдуального проекту за такими тематичними напрямами:

1.Інвестиційні та неінвестиційні форми транснаціоналізації.

2.Ліцензування, фактори та застосування.

3.Міжнародний франчайзинг, його застосування.

4.Міжнародні інвестиційні контракти "під ключ".

 

Тема 10. ГЛОБАЛЬНІ СТРАТЕГІЇ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

Завдання для самостійної роботи

Мета самостійної роботи полягає у зборi та аналiзi iнформацiї для пiдготовки iндивiдуального проекту за такими тематичними напрямами:

 1.  Порівняльна характеристика функціонування окремої ТНК в Україні, Росії, Польщі.
 2. Передумови та перспективи перетворення вітчизняних компаній на транснаціональні.
 3. Аналіз вітчизняних ТНК за критеріальними фільтрами віднесення компаній до ТНК.

 

 

 1. СТРУКТУРА ІНДИВІДУАЛЬНОГО (ГРУПОВОГО) ПРОЕКТУ

 

 •  

Розробити концепцію міжнародного інвестиційного проекту за участю ТНК.

МЕТА:

Розробити та провести презентацію концепції створення філії транснаціональної корпорації або створення спільного підприємства за участю ТНК, або здійснення міжнародного інвестиційного проекту за участю ТНК в Україні.

Методичні вказівки до виконання проекту:

Розроблення та презентацію концепції здійснюють команди з 4-6 студентів.

Команди самостійно створюються студентами.

Команди самостійно обирають галузь бізнесу, потенційного іноземного партнера – ТНК чи іноземну компанію, місцезнаходження проекту, обґрунтування і підготовку концепції та форму презентації концепції.

Текст концепції проекту із зазначенням її авторів надається викладачу у письмовому вигляді при обговоренні. Оформлення проекту має відповідати вимогам до написання курсових робіт студентами кафедри міжнародної економіки та маркетингу економічного факультету. Обсяг проекту – 10-15 стор.

Орієнтовна структура концепції ( презентації):

1. Зміст планованого бізнесу (проекту).

2. Власники ( учасники) планованого бізнесу (проекту).

3. Обґрунтування місцезнаходження бізнесу (проекту).

4. Галузь планованого бізнесу (проекту).

5. Структура власності та організаційна структура планованого бізнесу.

6. Цільові ринки та маркетингова стратегія.

7. Ціноутворення.

8. Конкуренція.

9. План виробництва та технології.

10. Сировина та логістика.

11. Ризики та управління ними.

12. Прогноз фінансових показників.

13. Джерела фінансування компанії ( проекту).

14. Економічна ефективність планового проекту.

 

Розроблення та презентація проекту проводиться управлінською командою у складі 4-6 чоловік.

Презентація концепції та її захист здійснюється шляхом публічної дискусії в академічній групі.

Оцінювання здійснюється за результатами командної презентації та захисту концепції – за результатами командної роботи та індивідуального внеску кожного учасника команди.

 

Критерії оцінювання

 • відповідність розробленої концепції поставленому завданню;
 • обґрунтованість вибору сутності, об’єкту, предмету проекту та іноземного учасника;
 • логічність та обґрунтованість змісту концепції;
 • адекватність та точність розрахунку фінансово-економічних показників;
 • аргументованість презентації.

Кожен пункт оцінюється максимум у 4 бали, максимальна підсумкова оцінка за проект – 20 балів. Оцінка виставляється як за самостійну творчу роботу.

 

 

 1. Перелік питань, що виносяться на ІСПИТ

 

 1. Сутність, місце і роль ТНК у глобальній економіці.
 2. Еволюція транснаціональної діяльності компанії: причини та стадії.
 3. Вимірювання економічної ролі ТНК у глобальній та національній економіці.
 4. Роль ТНК у світовому виробництві світовій торгівлі і міжнародному технологічному трансфері.
 5. Сутність, фактори та умови функціонування зовнішнього (міжнародного) середовища діяльності компанії.
 6. Методи аналізу та підходи до оцінювання середовища діяльності ТНК.
 7. Міжнародне інвестиційне середовище – сутність та особливості.
 8. Зміст, форми та фактори глобального руху капіталу.
 9. Макроекономічні показники розвитку інвестиційного ринку.
 10. Суть, елементи, особливості організаційних структур ТНК.
 11. Види організаційних структур.
 12. Управлінська структура ТНК: сутність та особливості.
 13. Типи управлінських структур. Моделі корпоративного управління.
 14. Процес та особливості прийняття рішень у ТНК.
 15. Економічний механізм діяльності ТНК – сутність та складові.
 16. Податкові умови діяльності ТНК. Методи оптимізації податкової діяльності ТНК.
 17. Міжнародне позиціювання активів ТНК.
 18. Трансфертні ціни та їх економічні функції. Основні характеристики трансфертних цін та їх призначення.
 19. Сутність та функції фінансів ТНК.
 20. Міжнародне фінансове середовище ТНК.
 21. Міжнародний фінансовий менеджмент ТНК.
 22. Фінансова стратегія корпорації.
 23. Основні джерела та форми фінансування ТНК.
 24. Структура фінансування філій ТНК.
 25. Фінансування міжнародних інвестиційних проектів ТНК. Фінансові аспекти інвестиційних рішень.
 26. Економічний вплив глобальних стратегій ТНК.
 27. Аспекти політичного впливу глобальних стратегій ТНК.
 28. Особливості операційного впливу діяльності ТНК.
 29. Вплив ТНК на економічний розвиток України.
 30. Регулювання діяльності ТНК – сутність, принципи, особливості та рівні.
 31. Регулювання діяльності ТНК в Україні.
 32. Сутність та особливості стратегічного менеджменту ТНК.
 33. Сутність та особливості глобальних стратегій ТНК.
 34. Ринкові стратегії ТНК. Стратегії виходу з ринку.
 35. Маркетингові стратегії ТНК.
 36. Особливості імплементації інвестиційних стратегій ТНК у країнах з різними типами економічних систем.
 37. Виробничі стратегії ТНК.
 38. Конкурентні стратегії ТНК.
 39. Зміст та характерні особливості транснаціональних альянсів.
 40. Основні форми транснаціональних альянсів.
 41. Зміст транснаціональних фінансово-промислових груп, їх функції та роль у глобальній економіці.
 42. ТНБ – сутність, відмітні риси та сучасні характеристики.
 43. Особливості діяльності ТНБ в банківському секторі України.
 44. Особливості створення ТНА в економіці України.
 45. Особливості створення ПФГ в Україні.

 

 

 1. ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Основна:

 1. Рогач О. І. Теорії міжнародного бізнесу. Підручник. – К.: ВПЦ Київський університет. – 2018 р.
 2. Рогач О. І. Багатонаціональні підприємства. Підручник. – К.: ВПЦ Київський університет. – 2017 р.
 3. Світова економіка: підручник / за ред. О.І. Шниркова, В.І. Мазуренка, О.І. Рогача. - К. : ВПЦ "Київський університет", 2018. - 616 с.
 4. Науменкова С.В. Міщенко С.В. Ринок фінансових послуг: навч. посіб. – К.: Знання, 2010. – 532 с.
 5. Транснаціональні корпорації/ І.О. Давидова, К.Ю. Величко, О.І. Печенка/. - Харків: Видавництво «Форт», 2018. – 175с.
 6. Транснаціональні корпорації: особливості інвестиційної діяльності. Навчальний посібник. – 2-ге вид. / за ред. С.О. Якубовського, Ю.Г. Козака, Н.С. Логвінової. К. : Ценр учбової літератури, 2011
 7. Шелудько В. М. Фінансовий менеджмент: Підручник. — К.:Знання, 2006. — 439 с.
 8. Eitman D., Stonehill A., Moffet M., 2013. Multinational Business Finance, 13th ed., Pearson, USA

Додаткова:

 1. Закон України “Про режим іноземного інвестування” від 19.03.96.
 2. Закон України “Про цінні папери і фондовий ринок” від 23.02.06 № 3480-IV.
 3. Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність”: Прийнято ВР України 16.04.91 // Зб. “Закони України”. — Т. 2. — К.: Ін-т законодавства, 1996.
 4. Закон України “Про інвестиційну діяльність”: Прийнято ВР України 18.09.91 // Зб. “Закони України”. — Т. 2. — К.: Ін-т законодавства, 1996. — С. 3–17.
 5. Закон України “Про підприємництво”: Прийнято ВР України 26.02.91 // Зб. “Закони України”. — Т. 2. — К.: Ін-т законодавства,1996. — С. 191–200.
 6. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 07.12. 2000 № 2121-ІІІ.
 7. Гроші та кредит : підручник / І. О. Лютий, Н. І. Версаль, О. В. Любкіна, О. Д. Рожко; за заг. ред. І. О. Лютого. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2010. - 559 с.;
 8. Ігнатюк А.І. Економіка галузевих ринків: Навч. посібник. – К: ВПЦ “Київський університет”, 2015.
 9. Каніщенко О.Л. Міжнародний маркетинг у діяльності українських підприємств / О.Л. Каніщенко. – К.: Знання, 2009. – 446 с.
 10. Кизим М.О. Управління створенням і розвитком видатної корпорації / Кизим М.О., Пилипенко О.А, Ялдін І.В., – Х.: ІНЖЕК, 2007. – 208 с.
 11. Міжнародна економіка: Практикум. Навчальний посібник / Старостіна А.О., Каніщенко О.Л., Софіщенко І.Я. та ін. / За заг. ред. проф. Старостіної А.О. – К.: «НВП «Інтерсервіс», 2015 – 416 с.
 12. Міжнародна економіка. Термінологічний словник / Старостіна А.О., Каніщенко О.Л., Кузьома О.Ю. та ін. / За заг. ред. проф. А.О. Старостіної. - К.: ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2017. – 248 с. 
 13. Мировая экономика и международный бизнес: Учебник для ВУЗов Поляков В.В., К.: Кондор, 2008. – 681 с.
 14. Міждисциплінарний словник з менеджменту: навч. посібник для студентів вищих навч. закладів. Черваньов Д.М., Жилінська О.І., Петровський М.В., Анісімова Л.А., Балан В. та ін. ; за ред. : Д.М. Черваньова, О.І. Жилінської. – Київ, Нічлава. – 2011, 623 с.
 15. Міжнародний менеджмент: підручник / В.В. Македон. – Дніпропет­ровськ: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2013. – 616 с.
 16. Пащенко Л.О. Управління корпоративними фінансами: Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2008 – 296 с.
 17. Старостіна А.О. Маркетингові дослідження національних і міжнародних ринків: Підручник. – К. : ТОВ «Лазарит-Поліграф», 2012 – 480 с.
 18. Старостіна А.О., Кравченко В.А. Ризик-менеджмент: теорія та практика: Навч. посіб. – К., Видавництво „Кондор”, 2009. – 220 с.
 19. Федорова В.А. Економіка підприємства та міжнародних компаній: навч. посіб. для вузів / В.А. Федорова, О.А. Соловйова. – К. : Центр учб. літ., 2008. – 416 с.
 20. Циганкова Т. М. Міжнародний маркетинг: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц.— К.: КНЕУ, 2005. — 236 с
 21. Шемет Т.С. Міжнародні розрахунки та валютні операції [Текст]: навч. посіб. / Т.С. Шемет, А.М. Коряк, О.М. Диба; за заг. ред. Т.С. Шемет. - К. : КНЕУ, 2009. - 348 с.
 22. Міжнародний менеджмент: підручник / В.В. Македон. – Дніпропет­ровськ: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2013. – 616 с.

Інтернет-джерела:

 1. Офіційний сайт Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), надає інформацію щодо індикаторів розвитку країн ОЕСР: http://www.oecd.org 
 2. Офіційний сайт Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку: http://www.ssmsc.gov.ua 
 3. Офіційний сайт Банку міжнародних розрахунків: http://www.bis.org  
 4. Офіційний сайт Європейського центрального банку: http://www.ecb.europa.eu/
 5. Офіційний сайт Національного банку України: http://www.bank.gov.ua/
 6. Офіційний сайт Міжнародного валютного фонду:  http://www.imf.org/external/fin.htm/
 7. Офіційний сайт Федеральної резервної системи: http://www.federalreserve.gov/
 8. Офіційний сайт ЮНКТАД // http://www.unctad.org/
 9. Statistics Pocket Book, ECB. Режим доступу: http://www.ecb.europa.eu/pub/spb/html/index.en.html
 10. The World Fact Book, Central Intelligence Agency. Режим доступу: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/

 

 

 1.  

 

 1. КАТЕГОРІАЛЬНИЙ СЛОВНИК ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ ДИСЦИПЛІНИ

 

Глобальна стратегія ТНК (global strategy of TNC) – спосіб досягнення розвитку глобальної діяльності компанії на міжнародних ринках в умовах змінюваності та нестабільності зовнішнього економічного середовища.

Глобальні стратегії визначаються обраною моделлю бізнесу ТНК, а ефективність їхньої реалізації залежить від умов здійснення міжнародних господарських операцій та особливостей розвитку зовнішнього економічного середовища.

Глобальні стратегії формуються у результаті впливу факторів зовнішнього міжнародного середовища (економічних, політичних, соціальних та культурних) і передбачають адаптацію ресурсів і цілей компанії до можливостей та потреб розвитку та функціонування міжнародного ринку. Характерною рисою глобальної стратегії ТНК є реалізація продукції на ринках багатьох країн із застосуванням єдиного уніфікованого підходу.

Глобальні стратегії пов’язані із основними стратегічними напрямками діяльності ТНК на міжнародних ринках і охоплюють:

 • Міжнародні ринкові стратегії;
 • Міжнародні інвестиційні стратегії;
 • Міжнародні виробничі стратегії;
 • Міжнародні маркетингові стратегії;
 • Міжнародні конкурентні стратегії;
 • Міжнародні фінансові стратегії.

 Економічний вплив ТНК (economic impact of TNC) – це результати та умови, які створюють ТНК в економіках країн-базування та приймаючих країнах у результаті розгортання своєї діяльності та реалізації глобальної стратегії.

Напрямки економічного впливу ТНК:

1. Вплив на платіжний баланс:

 • Вплив разових прямих інвестицій:                  B=m+x+c-(m¹+x¹+c¹)

де,  В – вплив на платіжний баланс

      m  - заміщення імпорту

      - фактор, стимулюючий імпорт;

      x  - фактор, стимулюючий експорт

      - скорочення експорту;

      c - притік капіталу для інших потреб, крім платежів з імпорту та експорту;

      відтік капіталу не пов’язаного з платежами по імпорту і експорту.

 • Вплив на нетто-експорт;
 • Вплив на чистий рух капіталу;
 • Передумови та наслідки в агрегованому вигляді: вплив ПІІ на платіжний баланс зазвичай у початковому періоді є позитивним для країни-реципієнта і негативним для країни-донора, а з часом – позитивним для країни-донора і негативним для країни-реципієнта.

2. Операційний вплив – виявляється у результаті розгортання операційної діяльності ТНК у країнах-базування та приймаючих країнах (механізм внутрішньокорпоративного трансферу технологій, податковий менеджмент, механізм трансфертних цін, формування та подання фінансової звітності відповідно до норм країн-базування та приймаючих країн, перенесення системи та принципів менеджменту тощо).

3. Вплив на економічний розвиток та використання ресурсів.

Економічний механізм діяльності ТНК (economic mechanism of TNC)сукупність економічних елементів та методів фінансового управління, взаємодія яких визначає особливості та результати трансграничної діяльності ТНК.

Основу економічного механізму ТНК складають чотири складові:

1. Податкові умови діяльності ТНК – сукупність національних регулятивних норм та принципів оподаткування діяльності підприємств, а також механізмів міжнародного податкового менеджменту ТНК, які визначають стимули та можливості трансграничного трансферту виробництва та збуту. Ефект оподаткування є вирішальним фактором, який впливає на ключові аспекти діяльності ТНК: іноземне інвестування, фінансову структуру, структуру та вартість залучення капіталу, управління валютними ризиками, фінансовий контроль. Важливе значення для визначення податкових умов діяльності ТНК має застосовуваний у країні підхід до оподаткування прибутків корпорацій.

2. Міжнародне позиціювання активів ТНК – стратегія алокації активів ТНК на ринках з різними економічно-фінансовими характеристиками з метою їх збереження, примноження та уникнення ризиків, спричинених впливом політичних, податкових, валютних та ін. факторів.

3. Трансфертні ціни -  вид внутрішньокорпоративної ціни, який використовується при внутрішньофірмовому обміні товарами/послугами в межах структури ТНК для розрахунків між їхніми підрозділами, розташованими в різних країнах. Трансфертні ціни – це механізм, що дає змогу зменшити податки, тарифи, уникнути валютного контролю, збільшити питому вагу ТНК у прибутках спільного підприємництва, приховати справжню прибутковість філії, перерозподілити фонди.

4. Управління фінансовими потоками ТНК - управління внутрішніми розрахунками між філіями ТНК і зовнішніми фінансовими розрахунками з іншими контрагентами. ТНК використовують певні специфічні фінансові моделі та структури (децентралізований менеджмент, система централізованого депозитарію, корпоративний багатосторонній неттинг/кліринг, внутрішньокорпоративний банк тощо), які дозволяють досягнути оптимального розміщення та ефективного управління фінансовими ресурсами у глобальному масштабі.

Зарубіжна філія ТНК (foreign affiliate company) – компанія, яка входить до структури ТНК і в якій інвестор (резидент іншої країни) володіє часткою капіталу, яка забезпечує йому тривалий економічний інтерес в управлінні компанією (частково або повністю контролює активи інших компаній за кордоном і володіє не менше 10% їхнього статутного капіталу з правом голосу у прийнятті рішень).

Зарубіжні філії ТНК створюються у формах:

1) дочірніх компаній

2) асоційованих компаній

3) відділень

Показник глибини зв’язку між філією ТНК і місцевими компаніями приймаючої країни характеризує залежність виробництва продукції іноземної філії ТНК від використання компонентів (ресурсів) місцевих компаній:

Km = Qm / Qo *100

де Km – вміст компонентів приймаючої країни, %;

Qm – загальний обсяг місцевих компонентів;

Qo – загальна вартість продукції філії.

ІНДЕКС ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ КОМПАНІЇ (transnationality index) відображає ступінь залучення ТНК до виробництва товарів та послуг за кордоном.

Транснаціоналізація – це процес перенесення частини виробничих потужностей з однієї країни в іншу (інші) шляхом прямого іноземного інвестування, метою якого є створення філій або встановлення контролю над іноземними компаніями, з метою зробити їх залежними. Основні показники транснаціоналізації компанії:

FA – закордонні активи ТНК;

TA – загальні активи ТНК;

FS – обсяг закордонних продажів ТНК;

TS – загальний обсяг продажів ТНК;

FE –  чисельність закордонних співробітників у ТНК;

TE – загальна чисельність співробітників у ТНК;

FAF – кількість закордонних філій ТНК;

TAF – загальна кількість філій ТНК у світі.

На основі названих величин розраховують показники, які характеризують закордонну експансію ТНК:

Індекс транснаціоналізації компанії (TNItransnationality index) – призначений для оцінювання масштабів і ступеня закордонної активності ТНК з погляду операційної діяльності:

TNI = [(FA/TA+FS/TS+FE/TE) / 3] * 100 %

де, FA – закордонні активи ТНК;

TA – загальні активи ТНК;

FS – обсяг закордонних продажів ТНК;

TS – загальний обсяг продажів ТНК;

FE –  чисельність закордонних співробітників у ТНК;

TE – загальна чисельність співробітників у ТНК;

2. Індекс інтерналізації (II – internalization index):

II = (FAF/TAF) * 100 %

де, FAF – кількість закордонних філій ТНК;

TAF – загальна кількість філій ТНК у світі.

II характеризує інтенсивність закордонних операцій у розрізі кількості закордонних філій (створених шляхом прямого іноземного інвестування).

3. Індекс ширини мережі філій (NSI – network spread index):

NSI = N/(N*-1) * 100 %

де N* – кількість країн світу, які приймали будь-які ПІІ;

N – кількість країн, де є філії ТНК.

NSI призначений для відображення кількості приймаючих країн, в яких засновано філії ТНК на основі прямих іноземних інвестицій. Оцінює операційну діяльність ТНК в географічному розрізі – тобто показує концентрацію діяльності ТНК на ринку декількох чи багатьох країн.

4. Індекс географічного поширення діяльності (GSI – geographic spread index):

GSI = N* xII

GSI є поєднанням TNI  та NSI і призначений для оцінювання рівня транснаціоналізації діяльності фінансвоих ТНК з погляду операційної діяльності.

Організаційна структура ТНК (organizational form of TNC) – це упорядкована сукупність взаємопов’язаних елементів, структурних підрозділів (департаментів) підприємства, що відображає підлеглість, підзвітність, права та обов’язки закордонних філій, підрозділів та посадових осіб міжнародного підприємства.

Організаційна структура визначає розподіл функцій, повноважень та обов’язків по структурним підрозділам підприємства, процедури призначення, контролю та координації працівників та процесів, а також особливості переміщення інформаційних потоків між різними рівнями управління.

Організаційна структура - форма організації ведення господарської діяльності компанії, яка складається з головної (материнської) компанії та закордонних філій та залежить від цілей та стратегії ТНК. Структури можуть бути централізованими, коли головний офіс компанії має основну владу щодо прийняття рішень  та децентралізованими, за яких передбачено розподіл повноважень між департаментами та філіями підприємства шляхом надання їм різного рівня незалежності у прийнятті рішень.

Критерії типів структур:

 • функції підрозділів;
 • види продукції, що виробляється;
 • географія діяльності ТНК.

Основні типи організаційних структур ТНК:

 1. функціональна
 2. продуктова
 3. відділова (дивізіональна)
 4. географічна (регіональна)
 5. матрична (проектна).

Регулювання діяльності ТНК (TNC activity regulating) – комплекс правил та норм, що визначають поведінку ТНК як на національних, так і на міжнародних ринках у результаті реалізації їх глобальних стратегій, а також межі відповідальності за такі дії.

Характерною особливістю ТНК є те, що вона є економічною й організаційною системою, яка не має єдиної правової основи, що означає неможливість розробки уніфікованих нормативних актів, здатних регулювати діяльність ТНК у глобальному вимірі.

Рівні регулювання діяльності ТНК:

 1. внутрішньокорпоративний;
 2. національний;
 3. регіональний;
 4. глобальний.

Середовище діяльності ТНК (environment of TNC activity)сукупність умов та факторів, які визначають напрями функціонування ТНК. Середовище ТНК поділяють на внутрішнє і зовнішнє (на мікро- та макросередовище).

Внутрішнє середовище (мікросередовище) формують сили, що безпосередньо стосуються самої ТНК та її можливостей щодо обслуговування споживачів: постачальники, посередники, клієнти, конкуренти та контактні аудиторії.

Зовнішнє середовище (макросередовище) діяльності ТНК – сукупність факторів, що сприяють або протидіють придбанню маркетингових можливостей компанії при виході на зовнішній (міжнародний) ринок, на які вона не в змозі впливати.

Транснаціональна корпорація (ТНК, transnational corporation) це особливий вид корпорації, яка переросла межі національного господарства і здійснює діяльність на світовому ринку через свої закордонні філії і дочірні компанії.

Визначальна риса ТНК – виробнича і торгівельно-збутова діяльність виходить за межі однієї країни на основі прямого іноземного інвестування..

Згідно трактування ОЕСР, ТНК охоплюють компанії приватної, державної або змішаної форм власності, які розташовані в різних країнах. Одна або більше компаній може значно впливати на діяльність інших, особливо у галузі обміну знаннями і ресурсами. Згідно трактування ЮНКТАД, ТНК – це підприємство, яке поєднує юридичних осіб будь-яких організаційно-правових форм і видів діяльності у двох і більше країнах, які здійснюють реалізацію пов’язаної політики та спільної стратегії через один або більше центрів прийняття рішень.

Ознаки ТНК:

 • відділення не менше, ніж у 6-ти країнах, незалежно від їх юридичної форми та виду діяльності;
 • наявність головної компанії, яка впроваджує єдину корпоративну стратегію в усіх відділеннях чи філіях;
 • річний результат діяльності не менше 25 млн. доларів США;
 • частка закордонних активів у загальній вартості активів – 25-30%;
 • реалізація 20 % (або 1/3) загального обсягу виробництва за межами країни базування;
 • висока ступінь транснаціоналізації виробництва і капіталу у результаті росту закордонної виробничої діяльності;
 • особливий характер соціально-економічних відносин.

Країна базування –  країна, у якій юридично зареєстрований головний підрозділ (материнська компанія) міжнародної корпорації.

Приймаюча країна –  країна, у якій міжнародна корпорація має дочірні, асоційовані чи компанії філії, створені на основі прямих інвестицій.

Транснаціональна фінансово-промислова група (ТПФГ transnational financial-industrial group) – об'єднання банківських і промислових структур різних форм власності, серед учасників якого є особи юридичні, що перебувають під юрисдикцією іншої держави чи кількох держав, або це об'єднання має свої відокремлені підрозділи на території інших країн чи здійснює у них капітальні вкладення.

У широкому значенні ТПФГ – це будь-які форми відносно стійкого співробітництва й взаємопроникнення промислового й фінансового капіталу.

У вузькому значенні ТПФГ – це форма інтеграції промислових і фінансових структур, які задовольняють критерії, зафіксовані у відповідних законодавчих актах.

Типи ТПФГ:

 • акціонерного типу
 • холдингового типу
 • фінансового типу
 • вертикально інтегровані
 • горизонтально інтегровані
 • конгломератного типу.

Транснаціональний банк (ТНБ transnational bank, financial TNC) – великий універсальний банк, який виконує роль посередника у міжнародному русі капіталу і фінансуванні зовнішьоторгівельних угод. ТНБ спирається на мережу транснаціональних компаній, контролює за підтримки держави валютні і кредитні операції на світовому ринку.

Кількісна характеристика ТНБ – обсяг активів складає не менше 2 млрд. дол. і власна мережа філій не менше ніж у п’яти іноземних державах (за ООН). 

Якісна характеристика ТНБ — це різновид міжнародної кредитно-фінансової організації універсального типу, більша частина капіталу якої — національна за походженням, з широко розгалуженою мережею національних та закордонних підрозділів, чия діяльність сприяє посиленню міжнародних зв’язків фінансового капіталу і взаємодії національних економік.

Транснаціональні альянси (ТНА, transnational alliances)це тривалі міжкорпоративні угоди щодо співробітництва транснаціональних корпорацій у окремих сферах, глобальні форми здійснення партнерства з метою досягнення спільних цілей, які включають спільне використання технологій, ресурсів і організаційних структур управління.

Основні форми створення Т.н.а.:

 • інвестиційні;
 • неінвестиційні;
 • комбіновані.

Функціональні форми Т.н.а.: üліцензування; üфранчайзинг; üконтракти під ключ; üконтракти на управління; üтранснаціональні консорціуми.

Управлінська структура ТНК (management structure of TNC)інституційне утворення компанії, метою якого є розподіл повноважень та меж відповідальності працівників, забезпечення цілісності та координованості трансакцій на різних національних ринках, ефективна реалізація єдиної глобальної стратегії шляхом розробки та впровадження уніфікованої системи корпоративного управління.

Система корпоративного управління – це організаційна модель, яка покликана, з одного боку регулювати взаємовідносини між управляючими закордонними філіями та керівництвом материнської компанії (а також власниками), а з іншого – узгоджувати цілі різних зацікавлених сторін (споживачів, посередників, постачальників), забезпечуючи тим самим ефективне функціонування ТНК в цілому та її закордонних філій зокрема.

Моделі корпоративного управління:

 1. американська;
 2. німецька;
 3. японська;
 4. сімейна.

Фінанси транснаціоналних корпорацій (ТНК) (TNC finance)система грошових відносин, що виникають у процесі господарської діяльності ТНК і є необхідними для формування і використання капіталу, доходів і грошових фондів.

Управління фінансами ТНК – це система принципів, методів, засобів та форм організації грошових відносин в межах ТНК.

Базові елементи фінансового механізму ТНК:

 1. Фінансовий менеджмент - короткостроковий (операційний) та довгостроковий (стратегічний).
 2. Механізм фінансування діяльності ТНК – спосіб та інструменти формуваня  фінансових фондів ТНК: üцентралізовано від материнської компанії, üконсолідовано від філійної мережі, üіз зовнішніх джерел – на міжнародних фінансових ринках.

Короткострокове міжнародне фінансування пов’язане переважним чином із фінансуванням оборотного капіталу.

Довгострокові міжнародні джерела фінансових ресурсів: üФінансування від кредиторів; üФінансування від інвесторів; üЄвровалютне фінансування.

 1. Механізм фінансування філій ТНК - спосіб та інструменти формуваня  фінансових фондів філій.
 2. Система фінансового планування та прогнозування.
 3. Теоретичне обґрунтуванням фінансових рішень ТНК – сукупність фінансових моделей, економетричних інструментів та математатичних підходів, спрямованих на визначення та аналіз структури фінансів ТНК та їх ефективності: (а) інструменти оцінювання активів ТНК (операційний леверидж, модель NPV, внутрішня норма доходності, облікова норма доходності, індекс прибутковості, період окупності, модель CAPM, модель економічної доданої вартості); (b) інструменти оцінювання пасивів ТНК (фінансовий леверидж, модель WACC, теореми Модільяні-Міллера, теорія ієрархії, модель вартості корпорації для акціонерів).

 

 

 1. ЗАДАЧІ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ

 

8.2.1. Міжнародна компанія, що спеціалізується на виробництві меблів здійснює емісію акцій з метою залучення додаткових інвестиційних ресурсів.

Який дохід за цінними паперами цього підприємства можна очікувати, за умови, що коефіцієнт бета становить 1,2; ставка доходу ринку – 11%, без ризикова ставка – 7%.

Відповідь обґрунтуйте розрахунками.

 

8.2.2. Італійська компанія-виробник взуття хоче увійти на ринок України шляхом прямого іноземного інвестування. Компанія має дві інвестиційні пропозиції. Загальна початкова сума інвестицій становить 2,5 млн. дол. США. Оцінка чистих грошових надходжень подана в таблиці 8.1.

Таблиця 8.1:

Рік

Проект І, млн. дол. США

Проект ІІ, млн. дол. США

1

1,2

0,9

2

1,8

1,3

3

-

0,8

 

Альтернативні витрати по інвестиціям становлять 11%. Визначити чисту приведену вартість кожного проекту, внутрішні норми дохідності, періоди окупності. Обґрунтувати, у який проект доцільно інвестувати.

 

 1. Німецька компанія хоче увійти на ринок Україні (рекреаційні послуги) шляхом прямого іноземного інвестування. Є дві інвестиційні пропозиції, оцінка чистих грошових надходжень по яким наведена в таблиці. Загальна початкова сума інвестицій – 2,1 млн. дол. США. Альтернативні витрати по інвестиціям становлять 11%.

Таблиця 8.2:

Рік

Проект І, млн. дол. США

Проект ІІ, млн. дол. США

1

1,1

0,8

2

1,5

1,2

3

-

1,6

 

Визначити чисту приведену вартість кожного проекту, внутрішні норми дохідності, періоди окупності. Обґрунтувати, у який проект доцільно інвестувати.

 

 1. Українська компанія з іноземними інвестиціями ( частка іноземного інвестора – 65 % акцій, статутний капітал – 1 млн. грн) планує залучити капітал для середньострокового інвестиційного проекту вартістю 1 млн. дол. США  з  індексом рентабельності  1,8  та терміном окупності 2 роки. Який з варіантів залучення фінансування буде найбільш прийнятним:
 • кредит в гривнях з фіксованою процентною ставкою 16 % річних;
 • кредит в доларах США з фіксованою процентною ставкою 12 % річних або плаваючою ставкою ЛІБОР+6 %;
 • розміщення облігацій в  гривнях з фіксованою процентною ставкою

     16 % річних;

-    додаткова емісія акцій компанії на суму еквівалентну 1 млн. дол.. 

     США.

 

 1. За даними таблиці 8.3. а) порахувати індекси транснаціоналізації, інтернаціоналізації та ширини мережі філій, за проаналізованими показниками зробити висновки про ступінь транснаціоналізації діяльності корпорацій, місце та роль відповідної ТНК у світовій економіці; б) порахувати частки закордонних активів, продажів та працюючих до загальної кількості кожної ТНК відповідно, зробити висновки про залежність ТНК від закордонної діяльності.

Таблиця 8.3:

Ranking by:

 

 

 

Assets mln USD

Sales, mln USD

 Employment, number of people

Foreign assets

Corporation

Industry

Foreign

Total

Foreign

Total

Foreign

Total

1

General Electric Co

Electrical & electronic equipment

 502 612

 717 242

 77 480

 147 300

 170 000

 301 000

2

Royal Dutch Shell plc

Petroleum expl./ref./distr.

 296 449

 345 257

 282 673

 470 171

 75 000

 90 000

3

BP plc

Petroleum expl./ref./distr.

 263 577

 293 068

 308 437

 386 463

 68 005

 83 433

4

Exxon Mobil Corporation

Petroleum expl./ref./distr.

 214 231

 331 052

 316 686

 433 526

 49 496

 82 100

5

Toyota Motor Corporation

Motor vehicles

 214 117

 372 566

 142 888

 235 200

 123 655

 325 905

6

Total SA

Petroleum expl./ref./distr.

 211 314

 228 036

 197 480

 256 732

 61 067

 96 104

7

GDF Suez

Utilities (Electricity, gas and water)

 194 422

 296 650

 82 731

 126 040

 110 554

 218 873

8

Vodafone Group Plc

Telecommunications

 171 941

 186 176

 65 448

 74 089

 75 476

 83 862

9

Enel SpA

Electricity, gas and water

 153 665

 236 037

 66 817

 110 528

 36 656

 75 360

10

Telefonica SA

Telecommunications

 147 903

 180 186

 63 014

 87 346

 231 066

 286 145

 

 1. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

 

1. Інвестиційні рішення — це

 1. рішення, пов’язані з придбанням активів.
 2. рішення, пов’язані із залученням коштів для фінансування інвестицій.
 3. рішення, пов’язані з реалізацією окремого інвестиційного проекту.

2.  На які цілі може використовуватися банківський кредит ТНК?

 1. Покриття збитків від господарської діяльності.
 2. Реалізація інвестиційного проекту.
 3. Збільшення статутного капіталу підприємства.
 4. Фінансування придбання сировини.
 5. Для виплати заробітної плати персоналу.

3. ТНК — це:

 1. фірма, яка має власні філії у 2-х і більше країнах;
 2. фірма, що виробляє та експортує товари (послуги);
 3. фірма, яка виробляє продукцію за ліцензією;
 4. спільне підприємство;
 5. фірма, що продала іноземному контрагенту власні технології.

4. Серед факторів, що обумовлюють інтерналізацію, виділяють:

 1. економічні, політичні, соціально-культурні;
 2. економічні, технічні, динамічні, політичні;
 3. ринкові, фіскальні, динамічні, технічні;
 4. ринкові, фіскальні, динамічні, політичні.

5. Можна виділити такі методи запобігання втрат від трансакційних ризиків:

 1. форвардне хеджування, ф’ючерсне хеджування, валютні опціони, внутрікорпоративне хеджування;
 2. форвардне хеджування, ф’ючерсне хеджування, валютні опціони, внутрікорпоративне хеджування, угоди «своп»;
 3. форвардне хеджування, ф’ючерсне хеджування, валютні опціони, прискорення або відстрочення платежів;
 4. форвардне хеджування, кредитне хеджування, прискорення або відстрочення платежів, взаємне хеджування, коригування цін.

6. До причин, що обмежують трансферт фінансових ресурсів між філіями ТНК відносять:

 1. запровадження обмеженої конвертованості валют;
 2. застосування спеціальних несприятливих валютних курсів для фінансових операцій;
 3. обмеження на придбання іноземної валюти на внутрішньому валютному ринку для цілей, переказу за кордон як дивідендів або інвестицій в інші філії ТНК.
 4. обмеження на трансферт дивідендів або примусове їх реінвестування
 5. усі відповіді вірні.

7. Фінанси ТНК виконують такі функції:

 1. формування, розподіл і використання капіталу;
 2. контроль за формуванням, розподілом і використанням капіталу
 3. формування, розподіл і використання капіталу, контроль
 4. планування, прогнозування, реалізація, контроль.

8. До виробничих стратегій ТНК не належать:

 1. Стратегія глобального розміщення джерел постачання,
 2. Стратегія міжнародного виробництва,
 3. Стратегії експорту.
 4. Стратегії адаптації продукту

9. Джерелами власного капіталу ТНК є:

 1. статутний фонд підприємства; нерозподілений прибуток; доходи від емісії акцій.
 2. невиплачені дивіденди, амортизація, внутрішньокоропоративні кредити.
 3. статутний фонд, тезаврований прибуток, кліринг

10. До основних напрямів фінансового менеджменту в ТНК зараховують:

 1. пряме зарубіжне інвестування;
 2. фінансування зарубіжних філій;
 3. контроль і регулювання грошових операцій у світовому масштабі;
 4. управління відкритими валютними позиціями, що знаходяться під ризиком;
 5. складання кошторисів капіталовкладень та їх окупності.
 6. усі відповіді вірні
 7. вірні відповіді a-d

 

 

 1. ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ

 

8.4.1. Зробіть аналітичне оцінювання порівняльних переваг різних форм фінансування  міжнародних інвестиційних проектів ТНК, можливостей та ризиків їх використання в Україні:

 • інвестиційне кредитування;

-    проектне фінансування;

 • емісія облігацій;
 • фінансовий лізинг;
 • кредитування під гарантії материнської компанії.

Оцініть фінансову вигідність та ризики кожної з форм  фінансування.

 

8.4.2. Трансфертні ціни в економічному механізмі ТНК:  порівняйте їх з ринковими цінами та ринковими механізмами діяльності корпорацій.

Оцініть економічні переваги та ризики зловживання трансфертними цінами, можливостей їх державного регулювання.

Проаналізуйте особливості Закону України «Про трансфертне ціноутворення», зробіть висновки про його актуальність, ефективність для вітчизняної економіки, вплив на діяльність ТНК в Україні.

 

 1. Порівняйте основні переваги та обмеження ТНК у залученні фінансування своєї діяльності.

Визначте можливості та фінансову доцільність (порівняно з іншими методами) залучення фінансування на національних ринках капіталу у країнах діяльності філій ТНК. Назвіть особливості такого фінансування.

Проаналізуйте можливості (переваги/недоліки/ризики) залучення фінансових ресурсів для ТНК на вітчизняному фінансовому ринку.

 

 1. Зробіть порівняльну характеристику переваг та ризиків основних форм корпоративного управління ТНК міжнародними грошовими потоками:
 • децентралізовані розрахунки;
 • багатосторонній неттинг/кліринг;
 • корпоративне казначейство;
 • корпоративний банк.

Які з вищезазначених методів доцільно використовувати для управління міжнародними грошовими потоками ТНК в Україні ?

8.4.5. Зробіть аналітичне оцінювання переваг та ризиків використання таких можливих каналів продажу акцій ТНК на міжнародних ринках:

- публічне розміщення на фондових біржах;

- прямий продаж іноземним інвесторам;

- продаж інвестиційним фондам, які здійснюють купівлю акцій за дорученням іноземних інвесторів;

- емісія та продаж американських депозитарних розписок.

Відповіді аргументуйте. Назвіть можливості застосування таких інструментів вітчизняними компаніями.

 

8.4.6. Проаналізуйте різницю між прямими та портфельними іноземними інвестиціями – по змісту, масштабам, правам інвесторів, прибутковості, ліквідності.

Чи можуть портфельні інвестиції стати передумовою прямих іноземних інвестицій ?

Чи можуть прямі іноземні інвестиції перетворитися у портфельні ?

Визначте роль та місце ТНК у процесах міжнародного інвестування (у т.ч. галузевий та регіональний розподіл).

 

8.4.7. Покажіть відмінність іноземних інвестицій, здійснюваних ТНК у формі матеріальних та нематеріальних активів.

Проаналізуйте фактори зростання ролі нематеріальних активів:

- роль інновацій у конкуренції;

- роль високих технологій у розвитку виробництва;

- вимоги інформаційної економіки;

- вимоги зростання продуктивності праці;

- вимоги високої якості товарів та послуг.

Охарактеризуйте інвестиційну активність ТНК в Україні.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчальне видання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

глобальні стратегії ТРАНСНАЦІОНАЛЬНих компаній

 

 

 

Навчально-методичний комплекс

забезпечення викладання навчальної дисципліни

 

 

 

 

 

Упорядник : БУЛКОТ Оксана Вікторівна

 

 

 

 

Друкується за авторською редакцією