Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Навчально-науковий інститут

«Юридичний інститут ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана»

Кафедра підприємницького та корпоративного права

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Проректор з науково-педагогічної роботи

 

___________________             А. М. Колот

«12» лютого 2019 р.

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

З ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

 

 

 

 

рівень вищої освіти

перший (бакалавський)

галузь знань

08 «Право»

спеціальність

 

освітня програма /

спеціалізація

081 «Право»

 

«Правознавство» / «Правознавство»

 

тип дисципліни

вибіркова

 

 

 

 

 

 

Начальник навчально-методичного відділу

 

_____________________Т. В. Гуть

                           підпис

ПОГОДЖЕНО:

 

Завідувач кафедри

 

_______________________ С. І. Шимон

                           підпис

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ – 2019

 

Розробник:

Кулага Е. В., кандидат юридичних наук, доцент кафедри правового регулювання економіки, e-mail elina.kulaha@kneu.edu.ua

 

 

Форма навчання –

денна, заочна

Семестр –

6, 7 (денна), 7, 8 (заочна)

Кількість кредитів ECTS –

8

Форма підсумкового контролю –

екзамен

Мова викладання –

українська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Кулага Е. В., 2019

© КНЕУ, 2019

 

 •  

 

ВСТУП

4

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

 

6

Тема 1. Поняття, предмет, методи та система господарського права

Тема 2. Юридична природа господарських правовідносин: поняття та їх елементи

 

Тема 3. Участь державних органів у сфері регулювання господарської діяльності

Тема 4. Легітимація суб’єктів господарювання

 

7

Тема 5. Правовий статус підприємства як суб’єкта господарювання

Тема 6. Господарське товариство як суб’єкт господарської діяльності

Тема 7. Правовий статус акціонерного товариства як суб’єкта господарської діяльності

 

Тема 8. Правове становище фізичних осіб-підприємців та інших суб’єктів господарювання

Тема 9. Правовий статус некомерційних суб’єктів господарювання

Тема 10. Юридична природа господарських об’єднань

8

Тема 11. Теоретико-правові засади майнових відносин у сфері господарювання

Тема 12. Юридична природа господарських зобов’язань

 

Тема 13. Господарський договір як підстава виникнення, зміни та припинення господарських правовідносин

Тема 14. Відповідальність у господарських правовідносинах

 

Тема 15. Правове регулювання відновлення платоспроможності та банкрутства

9

Тема 16. Правові засади обмеження монополізму і захисту економічної конкуренції в Україні

 

Тема 17. Правове регулювання господарсько-торговельної діяльності

 

Тема 18. Ціни та ціноутворення у сфері господарювання

Тема 19. Правове регулювання орендних та лізингових відносин

 

Тема 20. Особливості правового регулювання біржової діяльності та посередництва у здійсненні операцій з цінними паперами

 

10

Тема 21. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Тема 22. Особливості правового регулювання інвестиційної діяльності в Україні

 

Тема 23. Особливості правового регулювання інноваційної діяльності.

 

Тема 24. Правове регулювання підрядних відносин у капітальному будівництві

11

Тема 25. Концесійна діяльність в Україні, особливості договору концесії.

Тема 26. Правове регулювання комерційного посередництва (агентська діяльність).

Тема 27. Правове регулювання господарських відносин у сфері транспорту.

Тема 28. Правове регулювання господарських відносин у сфері зв’язку  та телекомунікацій.

 

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

2.1 Карта навчальної роботи студента

12

2.2 Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

13

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

3.1 Карта навчальної роботи студента

17

3.2 Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

18

4. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

 

4.1 Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

21

4.2 Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

22

5. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (форма підсумкового контролю – екзамен)

 

5.1 Структура екзаменаційного білета

26

5.2 Критерії оцінювання екзаменаційної роботи студента

27

5.3 Приклади типових завдань, що виносяться на екзамен

32

6. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

 

6.1 Основна література

33

6.2 Додаткова література

34

6.3 Дистанційні курси та інформаційні ресурси.

 

 

 

В С Т У П

 

Навчальна дисципліна «Господарське право» є однією із складових комплексної підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти в галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» та однією з обов’язкових навчальних дисциплін для студентів Навчально-наукового інституту «Юридичний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», що готує фахівців з галузі правничої діяльності у сфері господарювання за освітньо-професійною програмою «Правознавство».

Анотація навчальної дисципліни. У межах даної навчальної дисципліни розглядаються інституційно-правові засади регулювання господарської діяльності в обсязі, необхідному для повного й глибокого опанування студентами основних положень господарського права. Основними видами навчальних занять є лекційні та семінарські заняття, індивідуально-консультативна робота викладача зі студентами, а також систематична самостійна робота студентів.

Вивчення курсу «Господарське право» побудовано так, щоб оволодіння вміннями і навичками використання правових знань з метою вирішення практичних завдань уже в ході навчального процесу. Практичні (контактні) заняття забезпечуються матеріалами, що відображають практику у сфері здійснення господарсько-торговельної діяльності.

Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни «Господарське право» мають прояв з успішнім вивченням дисциплін циклів загальної та професійної підготовки, зокрема, теорії права, цивільного права, адміністративного права тощо.

Мета дисципліни полягає в досягненні всебічного і глибокого (фахового) розуміння студентами сутності правового регулювання господарських відносин, що виникають у процесі організації та здійснення господарської діяльності між суб’єктами господарювання, а також між цими суб’єктами та іншими учасниками відносин у сфері господарювання..

Завдання (навчальні цілі) навчальної дисципліни «Господарське право» є оволодіння системою законодавчих актів щодо торгівельних (комерційних) правовідносин, правового статусу суб’єктів торгівельної діяльності, порядку укладання та забезпечення виконання господарських договорів у торговій сфері, правових основ захисту прав і законних інтересів суб’єктів господарювання, набуття студентами досвіду застосування нормативно-правових актів торгівельного законодавства тощо.

Предмет дисципліни «Господарське право» складають теоретичні та практичні питання щодо суспільних відносин пов’язаних з нормативно-правовим регулюванням, що зумовлює порядок (правовий режим) та здійснюється суб’єктами господарювання у сфері товарного обігу, спрямована на реалізацію продукції виробничо-технічного призначення і виробів народного споживання, а також допоміжна діяльність, яка забезпечує їх реалізацію шляхом надання відповідних послуг.

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Господарське право» студент повинен набути такі результати навчання:

1) Концептуальні знання, набуті у процесі навчання та професійної діяльності, включаючи певні знання сучасних досягнень науки «Господарське право», які є основою для критичного осмислення основних теорій, принципів, методів і понять у навчанні та професійній діяльності;

2) Розв’язання складних непередбачуваних задач і проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання, що передбачає збирання та інтерпретацію інформації (даних), вибір методів та інструментальних засобів, застосування інноваційних підходів у вивченні та застосуванні господарського законодавства;

3) Донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень у сфері застосування господарського законодавства та власного досвіду в галузі професійної діяльності; здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію розвитку галузі «Господарського права»;

4) Управління комплексними діями або проектами, відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах господарювання; відповідальність за професійний розвиток окремих осіб та/або груп осіб та здатність до подальшого навчання в процесі освоєння наукою «Господарське право» з високим рівнем автономності.

Вивчення навчальної дисципліни «Господарське право» передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей та програмних результатів навчання відповідно до освітньо-професійної програми «Правознавство».

 

Оцінювання знань здобувачів вищої освіти по даній дисципліні відбувається за результатами поточного контролю, який має на меті перевірку теоретичних знань та вміння використовувати їх на практиці, а також уміння студентів самостійно працювати з нормами чинного законодавства та навчальною літературою. Відповідна атестація здійснюється на підставі Положення про організацію освітнього процесу в ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (введено в дію Наказом ректора ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» від 30 червня 2017 року № 537) та Положення про порядок оцінювання результатів навчальної діяльності студентів ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (введено в дію Наказом ректора ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» від 31 травня 2017 року № 430; зі змінами від 31 жовтня 2017 року № 823 та 03 квітня 2018 року № 266).

 

 

 •  

 

Тема 1. Поняття, предмет, методи та система господарського права.

Поняття господарського права як галузі права. Порівняльна характеристика господарського права та інших галузей права. Господарське право як галузь права,  як наука та навчальна дисципліна. Предмет господарського права. Методи правового регулювання господарських правовідносин. Історія розвитку та становлення господарського права як галузі права. Система господарського права. Види господарської діяльності. Принципи здійснення господарської діяльності. Поняття та ознаки підприємницької діяльності. Поняття організаційно-правової форми підприємництва. Обмеження в підприємницькій діяльності. Суб’єкти підприємницької діяльності. Принципи підприємницької діяльності. Умови здійснення підприємницької діяльності. Ознаки некомерційної діяльності. Поняття, ознаки та особливості господарського законодавства. Система господарського законодавства. Значення судової практики в удосконаленні господарського законодавства. Конституційні засади правопорядку у сфері господарювання. Проблематика невідповідності нормативних актів господарського та цивільного законодавства, прогалини та колізії.

 

Тема 2. Юридична природа господарських правовідносин: поняття та їх елементи.

Поняття господарських правовідносин. Ознаки господарських правовідносин. Види господарських правовідносин. Відмінність господарських правовідносин від цивільно-правових відносин та від інших видів правовідносин. Основні елементи господарських правовідносин, їх характеристика. Поняття суб’єктів господарських правовідносин. Ознаки суб’єктів господарських правовідносин. Види суб’єктів господарювання. Основи правого статусу суб’єктів господарювання. Класифікація суб’єктів господарювання. Поняття господарських організацій. Загальна правова характеристика господарських організацій. Правова характеристика господарських товариств. Загальна правова характеристика підприємств. Особливості правового статусу філій, представництв та інших структурних підрозділів.

 

Тема 3. Участь державних органів у сфері регулювання господарської діяльності.

Правові форми здійснення державного регулювання економіки. Загальна характеристика засобів державного регулювання господарської діяльності. Основні напрями економічної політики держави. Особливості управління господарською діяльністю в державному та комунальному секторах економіки. Поняття технічного регулювання, відповідність продукції вимогам технічних регламентів. Квотування, застосування нормативів та лімітів у сфері регулювання господарської діяльності. Надання дотацій, компенсацій, цільових інновацій та субсидій як засіб державного регулювання господарської діяльності. Загальна характеристика ліцензування господарської діяльності. Особливості застосування засобів та механізмів організації та управління господарською діяльністю. Поняття контролю, прогнозування, програмування. Особливості стратегії та тактики здійснення господарської діяльності на всіх рівнях управління господарської діяльністю. Повноваження державних органів щодо управління господарською діяльністю та контролю. Господарська компетенція державних органів та органів місцевого самоврядування.

 

Тема 4. Легітимація суб’єктів господарювання.

Поняття та загальна характеристика державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Система органів державної реєстрації, їх повноваження. Документи, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, вимоги до їх оформлення. Порядок здійснення державної реєстрації та інших реєстраційних дій. Надання відомостей з Єдиного державного реєстру. Оскарження реєстраційних дій, рішень або бездіяльності у сфері державної реєстрації. Поняття ліцензування та склад правовідносин у сфері ліцензування. Види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню. Органи ліцензування, їх повноваження. Документи, що подаються для видачі ліцензії, їх оформлення. Ліцензійні умови. Правове регулювання порядку видачі ліцензії. Замінити на Правове регулювання порядку здійснення ліцензування органом ліцензування. Правова регламентація анулювання ліцензії. Державний нагляд і контроль у сфері ліцензування.

 

Тема 5. Правовий статус підприємства як суб’єкта господарювання.

Поняття та ознаки підприємства як учасника господарських відносин. Джерела правового регулювання підприємств. Організаційно-правові форми підприємств. Види підприємств. Особливості правового становища окремих видів підприємств. Проблематика функціонування підприємств. Загальна правова характеристика підприємств. Правове становище приватних підприємств. Правове становище комунальних підприємств. Правове регулювання державних підприємств. Правовий статус казенних підприємств. Характеристика інших видів підприємств (орендні підприємства, підприємства з іноземними інвестиціями, іноземні підприємства). Характеристика інших видів підприємств. Особливості правового становища материнських та дочірніх підприємств, основного та залежного підприємства.

 

Тема 6. Господарське товариство як суб’єкт господарської діяльності.

Поняття та ознаки господарських товариств. Джерела правового регулювання господарських товариств. Класифікація господарських товариств. Основні форми господарських товариств. Поняття, ознаки та правовий статус повного товариства. Поняття, ознаки та правовий статус командитного товариства. Поняття, ознаки та правовий статус акціонерного товариства. Поняття, ознаки та правовий статус товариства з додатковою та обмеженою відповідальністю. Особливості функціонування господарських товариств. Вклади учасників та засновників господарського товариства. Статутний капітал та фонди господарського товариства.

 

Тема 7. Правовий статус акціонерного товариства як суб’єкта господарської діяльності.

Поняття та ознаки акціонерних господарських товариств. Правова регламентація діяльності акціонерних товариств. Типи акціонерних товариств. Порядок створення акціонерного товариства. Органи акціонерного товариства. Правовий режим акцій та дивідендів. Порядок скликання та компетенція загальних зборів акціонерного товариства. Порядок формування та компетенція наглядової ради акціонерного товариства. Правові засади діяльності виконавчого органу акціонерного товариства. Виділ та порядок припинення акціонерного товариства.

 

Тема 8. Правове становище фізичних осіб-підприємців та інших суб’єктів господарювання.

Поняття фізичної особи-підприємця та її ознаки. Види діяльності, які вправі здійснювати фізичної особи-підприємці. Особливості правового становища фізичних осіб-підприємців. Державна реєстрація фізичної особи-підприємця. Фізичні особи-підприємці як суб’єкти господарських правовідносин. Проблематика функціонування фізичних осіб-підприємців підприємців. Поняття та ознаки фермерського господарства. Поняття та ознаки особистого селянського господарства. Поняття та особливості виробничого кооперативу як учасника господарських відносин. Поняття та особливості функціонування відокремлених підрозділів господарської організації.

 

Тема 9. Правовий статус некомерційних суб’єктів господарювання.

Поняття та загальні засади діяльності кредитних спілок. Особливості створення та діяльності кредитних спілок. Порядок припинення діяльності кредитних спілок. Права та обов’язки членів кредитної спілки. Управління кредитною спілкою. Економічні засади діяльності кредитної спілки. Благодійна діяльність та благодійні організації. Правові засади діяльності благодійних організацій. Державна реєстрація благодійних організацій. Органи управління благодійних організацій. Припинення діяльності благодійних організацій. Інші неприбуткові організації, їх характерні ознаки.

 

 

Тема 10. Юридична природа господарських об’єднань.

Поняття та основні риси господарських об’єднань. Види господарських об’єднань. Поняття та загальна правова характеристика статутних та договірних господарських об’єднань. Добровільні та державні господарські об’єднання. Поняття, види та організаційно-правові форми  об’єднань підприємств. Правовий статус договірних господарських об’єднань. Правова характеристика статутних господарських об’єднань. Управління та майнові відносини в об’єднаннях підприємств. Асоційовані підприємства та холдингові компанії.

 

Тема 11. Теоретико-правові засади майнових відносин у сфері господарювання.

 1. Поняття та загальна характеристика правового режиму майна суб’єктів господарювання. Поняття майна у сфері господарювання. Види майна суб’єктів господарювання. Поняття права власності як основного речового права у сфері господарювання. Зміст права власності. Похідні від права власності правові титули майна суб’єктів господарювання. Право господарського відання у сфері господарювання. Характеристика права оперативного управління. Використання природних ресурсів у сфері господарювання. Використання прав інтелектуальної власності у сфері господарювання. Характеристика корпоративних прав та корпоративних відносин. Поняття та загальні засади здійснення корпоративних прав. Правовий режим цінних паперів у господарській діяльності. Джерела формування майна суб’єктів господарювання.

 

Тема 12. Юридична природа господарських зобов’язань.

Поняття господарських зобов’язань. Види господарських зобов’язань. Підстави виникнення господарських зобов’язань. Характеристика договірних та позадоговірних зобов’язань. Основні та додаткові зобов’язання. Порядок виконання господарських зобов’язань. Забезпечення виконання господарських зобов’язань. Правова характеристика неустойки, застави, завдатку, поруки, гарантії та притримання. Зміна та припинення господарських зобов’язань.

 

Тема 13. Господарський договір як підстава виникнення, зміни та припинення господарських правовідносин.

Поняття та особливості господарського договору, його правова природа. Функції та значення господарського договору. Класифікація господарських договорів. Форма господарського договору. Зміст господарського договору. Характеристика істотних та додаткових умов господарського договору. Порядок укладення господарського договору. Порядок виконання господарського договору. Порядок зміни та розірвання господарського договору. Підстави визнання господарського договору недійсним. Наслідки визнання недійсним господарського договору. Забезпечення належного виконання господарських договорів. Загальна характеристика та особливості правового регулювання окремих видів господарських договорів.

 

Тема 14. Відповідальність у господарських правовідносинах.

Поняття та загальна характеристика господарсько-правової відповідальності. Особливості та ознаки господарсько-правової відповідальності. Характеристика основних видів господарсько-правової відповідальності. Функції та підстави господарсько-правової відповідальності. Принципи та межі застосування господарсько-правової відповідальності. Основні форми господарсько-правової відповідальності. Підстави звільнення особи від господарсько-правової відповідальності. Поняття господарського правопорушення. Основні види господарських правопорушень. Функції господарсько-правової відповідальності. Характеристика видів господарсько-правових санкцій. Відшкодування збитків у сфері господарювання. Характеристика штрафних санкцій. Поняття та правова природа оперативно-господарських санкцій. Адміністративно-господарські санкції: поняття та види. Порядок накладення господарсько-правових санкцій. Оскарження рішення про накладення господарсько-правових санкцій.

 

 

Тема 15. Правове регулювання відновлення платоспроможності та банкрутства.

Правове регулювання відносин, пов’язаних з відновленням платоспроможності боржника та банкрутством. Поняття неплатоспроможності. Поняття банкрутства та підстави застосування процедури банкрутства. Суб’єкти банкрутства. Учасники провадження у справі про банкрутство. Характеристика сторін процедури банкрутства. Конкурсні та поточні кредитори: правова характеристика. Правовий статус комітету кредиторів, порядок його формування. Роль арбітражного керуючого в процедурі відновленням платоспроможності боржника чи визнання його банкрутом. Заходи щодо запобігання банкрутству боржника. Позасудові процедури. Підстави порушення справи про банкрутство. Провадження у справах про банкрутство, характеристика його основних стадій. Санація. План санації: порядок складання та затвердження. Особливості визнання банкрутом окремих видів суб’єктів господарювання. Ліквідаційна процедура. Наслідки визнання боржника банкрутом. Черговість задоволення вимог кредиторів. Мирова угода у справі про банкрутство. Припинення провадження у справі про банкрутство.

 

Тема 16. Правові засади обмеження монополізму і захисту економічної конкуренції в Україні.

Правові засади державного регулювання економічної конкуренції. Монопольне становище на ринку та зловживання ним. Поняття економічної конкуренції. Антиконкурентні узгоджені дії. Антиконкурентні дії органів влади. Обмежувальна та дискримінаційна діяльність. Обмежувальна та дискримінаційна діяльність. Правове становище природних монополій. Недобросовісна конкуренція. Правове регулювання захисту економічної конкуренції. Порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Відповідальність за порушення законодавства про конкуренцію. Правовий статус Антимонопольного комітету України.

 

Тема 17. Правове регулювання господарсько-торговельної діяльності.

Поняття та загальна характеристика господарсько-торговельної діяльності. Особливості господарської діяльності у сфері матеріально-технічного постачання та збуту. Правове регулювання контрактації сільськогосподарської продукції. Правове регулювання енергопостачання. Міна (бартер) у сфері господарських правовідносин. Зберігання у товарному складі як вид господарсько-торговельної діяльності.

 

Тема 18. Ціни та ціноутворення у сфері господарювання.

Поняття та характеристика ціни. Поняття та загальні правові засади ціноутворення, державна цінова політика. Види цін. Правова характеристика вільних цін. Порядок встановлення регульованих цін. Характеристика способів державного регулювання цін. Державний контроль (нагляд) та спостереження у сфері ціноутворення. Державна цінова політика у сфері діяльності суб’єктів природних монополій. Відповідальність за порушення законодавства про ціни та ціноутворення. Контроль за додержанням законодавства у сфері ціноутворення.

 

Тема 19. Правове регулювання орендних та лізингових відносин.

Історичне становлення інституту оренди в господарських відносинах України. Поняття оренди. Об’єкт оренди. Поняття договору оренди. Форма та види договорів оренди. Сторони в договорі оренди. Зміст орендних і лізингових відносин. Істотні умови договору оренди. Порядок укладення, зміни та припинення договору оренди. Поняття лізингу. Види і форми лізингу. Фінансовий лізинг. Оперативний лізинг. Істотні умови договору лізингу. Правовий статус суб’єктів лізингових операцій. Перспективи розвитку орендних і лізингових відносин в Україні.

 

Тема 20. Особливості правового регулювання біржової діяльності та посередництва у здійсненні операцій з цінними паперами.

Поняття та юридичні ознаки біржі. Порядок створення біржі. Правовий статус фондової біржі. Функції біржі, їх характеристика. Види бірж в Україні. Правовий статус товарної біржі. Правовий статус фондової біржі. Валютна біржа: правовий режим функціонування. Порядок створення та припинення бірж різних видів. Біржові угоди та їх види. Функції, права та обов’язки біржі. Члени біржі. Правила біржової торгівлі. Форвардні контракти. Ф’ючерси, опціони. Хеджування. Відкриті товарні біржі. Закриті товарні біржі. Асортимент товарів. Припинення діяльності бірж.

 

Тема 21. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Поняття та види зовнішньоекономічної діяльності. Ознаки зовнішньоекономічної діяльності. Принципи зовнішньоекономічної діяльності. Характеристика суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. Права та обов’язки суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. Характеристика правових режимів: національного режиму, режиму найбільшого сприяння та спеціального режиму. Характеристика державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Ліцензування та квотування. Генеральна, разова (індивідуальна) та відкрита (індивідуальна) ліцензії. Глобальні, групові та індивідуальні квоти (контингенти).

Умови дійсності зовнішньоекономічного договору. Встановлення режиму проведення валютних операцій. Митне регулювання. Специфіка митно-тарифного регулювання. Мито та його види. Порядок встановлення та зміни ставок мита. Митна вартість товару. Нетарифне регулювання: поняття та основні засоби.

 

Тема 22. Особливості правового регулювання інвестиційної діяльності в Україні.

Законодавство України про інвестиційну діяльність. Поняття та види інвестицій. Поняття інвестиційної діяльності, її об’єкти та суб’єкти. Права та обов’язки суб’єктів інвестиційної діяльності.

Законодавство про режим іноземного інвестування в Україні. Поняття та види іноземних інвестицій. Об’єкти та суб’єкти іноземного інвестування. Форми здійснення іноземних інвестицій. Корпоративна форма іноземного інвестування. Договірна форма іноземного інвестування. Характерні ознаки іноземних інвестицій. Види майнових цінностей, що можуть використовуватися в процесі іноземного інвестування. Правове регулювання іноземного інвестування в Україні. Особи, які можуть виступати у ролі іноземного інвестора. Специфіка правового становища іноземного інвестора. Іноземне підприємство та підприємства з іноземними інвестиціями. Поєднання корпоративної та договірної форми іноземного інвестування. Угоди про розподіл продукції. Гарантії захисту іноземних інвестицій. Поняття та характеристика вільних економічних зон.

 

Тема 23. Особливості правового регулювання інноваційної діяльності.

Поняття інновацій та інноваційної діяльності. Система законодавства про інноваційну діяльність. Інноваційні правовідносини. Заходи щодо стимулювання інноваційної діяльності. Ознаки, притаманні інноваційній діяльності. Правові засади інноваційної діяльності. Роль держави як учасника інноваційних правовідносин. Функції спеціально уповноваженого органу держави у сфері інноваційної діяльності. Складові інноваційних правовідносин. Правовий режим інноваційних проектів, продуктів та продукції. Пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні. Інноваційні підприємства. Інноваційні проекти, які підлягають державній експертизі. Мета державної реєстрації інноваційних проектів. Форми (види) господарсько-правової відповідальності, що застосовуються до учасників інноваційної діяльності у разі порушення ними законодавства про інноваційну діяльність. Поняття договорів на створення і передачу науково-технічної продукції. Поняття та види договорів про трансфер технологій.

 

Тема 24. Правове регулювання підрядних відносин у капітальному будівництві.

Нормативно-правове забезпечення будівельної діяльності. Поняття, види, стадії та способи капітального будівництва. Поняття, ознаки та склад правовідносин у сфері капітального будівництва. Договори підряду на капітальне будівництво: поняття, юридична характеристика та види. Правовий статус державних органів управління та контролю у сфері будівництва. Відповідальність за порушення законодавства у сфері будівництва. Правовий режим розробки і затвердження інвестиційних проектів будівництва. Порядок реалізації інвестиційних проектів будівництва. Види господарсько-правових санкцій, що застосовуються у сфері капітального будівництва. Умови і порядок здійснення будівельної діяльності. Стандарти капітального будівництва.

 

Тема 25. Концесійна діяльність в Україні, особливості договору концесії.

Поняття, принципи та об'єкти концесії. Порядок проведення концесійного конкурсу. Поняття, істотні умови та особливості укладення концесійних договорів. Концесії об’єктів паливно-енергетичного комплексу. Особливості концесії на будівництво та експлуатацію доріг. Порядок користування надрами на умовах розподілу продукції. Поняття та особливості комерційної концесії як різновиду підприємницької діяльності. Договір комерційної концесії за українським законодавством. Зарубіжний аналог комерційної концесії та його сутність. Предмет договору комерційної концесії. Строк дії договору комерційної концесії. Форма договору комерційної концесії. Обов’язки сторін договору комерційної концесії. Обмежувальні умови в договорі комерційної концесії. Відповідальність сторін за договором комерційної концесії. Припинення договору комерційної концесії.

 

Тема 26. Правове регулювання комерційного посередництва (агентська діяльність).

Поняття та ознаки комерційного посередництва як різновиду господарської діяльності. Специфіка господарських відносин з комерційного посередництва. Система нормативно-правових актів, що регулюють агентські відносини у сфері господарювання. Агентський договір: поняття, форма, основні вимоги. Основні обов'язки сторін агентського договору. Критерії класифікації агентських відносини. Припинення агентських відносин. Поновлення агентських відносин після припинення агентського договору. Відповідальність сторін агентського договору. Форми господарсько-правової відповідальності, що застосовуються у разі порушення договірних зобов'язань агентом та принципалом.

 

Тема 27. Правове регулювання господарських відносин у сфері транспорту.

Правова регламентація транспортної діяльності в Україні.

Нормативно-правове забезпечення діяльності транспорту, єдина транспортна система. Особливості здійснення господарської діяльності у сфері транспорту. Види транспорту. Види транспортних перевезень. Правова характеристика договору перевезення вантажу. Правовий статус державний органів управління та контролю у транспортній сфері. Особливості організації та діяльності системи трубопровідного транспорту. Транспортно-експедиторська діяльність. Особливості застосування договору перевезення залізничним транспортом. Особливості застосування договору перевезення повітряним. Особливості застосування договору перевезення водним транспортом.

 

Тема 28. Правове регулювання господарських відносин у сфері зв’язку та телекомунікацій.

Правове регулювання господарської діяльності у сфері телекомунікацій. Порядок та умови здійснення господарської діяльності з надання телекомунікаційних послуг. Правове регулювання господарської діяльності з надання послуг поштового зв’язку. Особливості здійснення господарської діяльності з надання послуг рухомого (мобільного) зв’язку та Інтернет-зв’язку. Правові засади управління і використання радіочастотного ресурсу.

 

 

2. П О Т О Ч Н А  Н А В Ч А Л Ь Н А  Р О Б О Т А  С Т У Д Е Н Т І В

Д Е Н Н О Ї  Ф О Р М И  Н А В Ч А Н Н Я

 

2.1 Карта навчальної роботи студента

 

КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни (вибіркової) «Господарське право»

для студентів освітньої програми / спеціалізації

«Правознавство» / «Правознавство»

 

денна форма навчання

 

Номер заняття

Вид та тема навчального заняття

Максимальна

кількість балів[1]

Змістовий модуль № 1

1

Семінарське заняття 1

Тема 1. Поняття, предмет, методи та система господарського права

2

2

Семінарське заняття 2

Тема 2. Юридична природа господарських правовідносин: поняття та їх елементи

2

3

Семінарське заняття 3

Тема 3. Участь державних органів у сфері регулювання господарської діяльності

2

4

Семінарське заняття 4

Тема 4. Легітимація суб’єктів господарювання

2

5

Семінарське заняття 5

Тема 5. Правовий статус підприємства як суб’єкта господарювання

2

6

Семінарське заняття 6

Тема 6. Господарське товариство як суб’єкт господарської діяльності

2

7

Семінарське заняття 7

Тема 7. Правовий статус акціонерного товариства як суб’єкта господарської діяльності

2

8

Семінарське заняття 8

Тема 8. Правове становище фізичних осіб-підприємців та інших суб’єктів господарювання

2

9

Семінарське заняття 9

Тема 9. Правовий статус некомерційних суб’єктів господарювання

2

10

Семінарське заняття 10

Тема 10. Юридична природа господарських об’єднань

2

11

Семінарське заняття 11

Тема 11. Теоретико-правові засади майнових відносин у сфері господарювання

2

12

Семінарське заняття 12

Тема 12. Юридична природа господарських зобов’язань

2

13

Семінарське заняття 13

Тема 13. Господарський договір як підстава виникнення, зміни та припинення господарських правовідносин

2

14

Семінарське заняття 14

Тема 14. Відповідальність у господарських правовідносинах

2

15

Семінарське заняття 15

Тема 15. Правове регулювання відновлення платоспроможності та банкрутства

2

Контрольна (модульна) робота № 1

10

Усього балів за роботу на заняттях (за перший семестр):

40

 

Змістовий модуль № 2

16

Семінарське заняття 16

Тема 16. Правові засади обмеження монополізму і захисту економічної конкуренції в Україні

2

17

Семінарське заняття 17

Тема 17. Правове регулювання господарсько-торговельної діяльності

2

18

Семінарське заняття 18

Тема 18. Ціни та ціноутворення у сфері господарювання

2

19

Семінарське заняття 19

Тема 19. Правове регулювання орендних та лізингових відносин

2

20

Семінарське заняття 20

Тема 20. Особливості правового регулювання біржової діяльності та посередництва у здійсненні операцій з цінними паперами

2

21

Семінарське заняття 21

Тема 21. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності

2

22

Семінарське заняття 22

Тема 21. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності

2

23

Семінарське заняття 23

Тема 22. Особливості правового регулювання інвестиційної діяльності в Україні

2

24

Семінарське заняття 24

Тема 23. Особливості правового регулювання інноваційної діяльності.

2

25

Семінарське заняття 25

Тема 24. Правове регулювання підрядних відносин у капітальному будівництві

2

26

Семінарське заняття 26

Тема 25. Концесійна діяльність в Україні, особливості договору концесії.

2

27

Семінарське заняття 27

Тема 26. Правове регулювання комерційного посередництва (агентська діяльність).

2

28

Семінарське заняття 28

Тема 27. Правове регулювання господарських відносин у сфері транспорту.

2

29

Семінарське заняття 29

Тема 28. Правове регулювання господарських відносин у сфері зв’язку  та телекомунікацій.

2

30

Семінарське заняття 30

Тема 28. Правове регулювання господарських відносин у сфері зв’язку  та телекомунікацій.

2

Контрольна (модульна) робота № 2

10

Усього балів за роботу на заняттях (за другий семестр) :

40

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів

1. Написання наукового есе з навчальної дисципліни «Господарське право»

10

2. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою

10

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів:

20

РАЗОМ БАЛІВ:

100

 

2.2 Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

 

Оцінювання результатів навчання студентів здійснюється відповідно до «Положення про порядок оцінювання результатів навчальної діяльності студентів», що ухвалене Вченою радою ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», протокол № 12 від 25 травня 2017 р. та введено в дію наказом ректора від 31 травня 2017 р. № 430 (зі змінами та доповненнями, внесеними Ухвалою Вченої ради університету від 26 жовтня 2017р. та введеними в дію наказом ректора від 31 жовтня 2017 р. № 823 та Ухвалою Вченої ради університету від 29.03.2018 р. та введені в дію наказом ректора від 03 квітня 2018 р. № 266).

Завданням поточного контролю є перевірка рівня: засвоєння відповідного навчального матеріалу, набуття знань та сформованості навичок вирішення конкретних питань та ситуацій, умінь самостійно опрацьовувати тексти, здатності осмислювати сутність змісту матеріалу заняття, сформованості вмінь публічно чи письмово обґрунтувати власну точку зору, уміння працювати в команді, здатність нести відповідальність за надані рекомендації та прийняті рішення тощо.

Результати поточної успішності студентів є показником рівня засвоєння студентами робочої навчальної програми та виконання вимог Карти самостійної роботи студентів.

При поточному контролі результатів навчання студентів під час вивчення обов’язкових і вибіркових дисциплін оцінці підлягають результати навчання, що виявляються через набуті компетентності (знання, уміння, навички тощо) на заочній формі навчання:

 • відповіді (виступи) на аудиторних заняттях;
 • результати виконання контрольних (модульних) робіт;
 • результати виконання і захисту завдань самостійної роботи студента;
 • результати виконання і захисту інших видів робіт, що передбачені робочою навчальною програмою.

Визначений в розрізі дисципліни критеріальний апарат (кількість балів або «ціна» заняття чи «ціна» одного виду роботи) диференціюється залежно від якості, повноти, самостійності виконання студентами конкретних завдань таким чином:

Результати засвоєння програмного матеріалу вибіркових дисциплін оцінюються максимально в 100 балів.

 

Таблиця 2.2.1 Критерії оцінювання рівня знань і умінь студентів на практичних (семінарських) заняттях з навчальної дисципліни «Господарське право» та їхня оцінка

 

Критерій для оцінки відповідей на питання плану семінарського (практичного) заняття та для розв’язання казусів (окремих завдань)

Кількість балів за оцінку по кожному критерію

Підсумкова кількість балів максимальна та мінімальна за роботу на одному семінарському (практичному) занятті

Повнота, ґрунтовність та правильність відповіді на питання плану семінарського (практичного) заняття або при розв’язанні питання, правової ситуації, завдання або казусу, обґрунтована на підставі знань рекомендованих та додаткових джерел яка складається з таких основних критеріїв:

2

мінімально – 1;

 

максимально – 2;

 

негативна відповідь, неповна, помилкова відповідь по будь-якому критерію, відсутність показників критерію або повна відмова від відповіді – 0 балів за всю відповідь або за окремий її критерій.

правильність, самостійність відповіді на питання (завдання) плану заняття; повнота і переконливість наведених доводів при розв’язанні казусів або при відповіді на питання плану заняття; уміння формулювати думки в тези

1

уміння обґрунтувати свою точку зору при обговоренні доповіді чи при розв’язанні правової ситуації, завдання (казусу); посилання на норми національного та міжнародного права по поточній темі при відповіді на питання плану семінарського (практичного) заняття та при розв’язанні правових ситуацій, завдань (казусів); володіння категорійним апаратом, фаховою правничою термінологією та теоретичними знаннями з даної теми (правового інституту, національної або галузево-правової доктрини)

0,5

належне та правильне доповнення відповіді іншого студента на питання плану семінарського (практичного) заняття та при розв’язанні правових ситуацій, завдань (казусів); уміння продемонструвати креативність та системність знань, володіння сучасними методами, методиками при вирішенні практичних питань (завдань)

0,5

 

 

Таблиця 2.2.2 Критерії оцінювання контрольних завдань (тестів) для кожного змістовного модуля з навчальної дисципліни «Господарське право» та їх оцінка при виконанні не менше половини тестових запитаннях або завдань по одному змістовому модулю *

 

Критерії оцінювання контрольних завдань (тестів)

Кількість балів за оцінку по кожному критерію

Підсумкова кількість балів максимальна та мінімальна при оцінюванні контрольних завдань (тестів)

не менш 50 % правильних відповідей на тестові запитання або завдання

2

мінімальна кількість балів – 0;

максимальна кількість балів – 10.

не менш 60 % правильних відповідей на тестові запитання або завдання

4

не менш 70 % правильних відповідей на тестові запитання або завдання

6

не менш 80 % правильних відповідей на тестові запитання або завдання

8

не менш 90–100 % правильних відповідей на тестові запитання або завдання

10

 

 

 

3П О Т О Ч Н А  Н А В Ч А Л Ь Н А  Р О Б О Т А  С Т У Д Е Н Т І В

З А О Ч Н О Ї  Ф О Р М И  Н А В Ч А Н Н Я

 

3.1. Карта навчальної роботи студента

 

КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни (вибіркової) «Господарське право»

для студентів освітньої програми / спеціалізації

«Правознавство» / «Правознавство»

 

заочна форма навчання

 

Номер заняття

Вид та тема навчального заняття

Максимальна

кількість балів

Змістовий модуль 1

1.

Контактне заняття 1

Тема 1. Поняття, предмет, методи та система господарського права

2

2.

Контактне заняття 2

Тема 3. Участь державних органів у сфері регулювання господарської діяльності .

2

3.

Контактне заняття 3

Тема 5. Правовий статус підприємства як суб’єкта господарювання

2

4.

Контактне заняття 4

Тема 6. Господарське товариство як суб’єкт господарської діяльності

2

5.

Контактне заняття 5

Тема 10. Юридична природа господарських об’єднань

3

6.

Контактне заняття 6

Тема 13. Господарський договір як підстава виникнення, зміни та припинення господарських правовідносин

3

7.

Контактне заняття 7

Тема 14. Відповідальність у господарських правовідносинах

3

8.

Контактне заняття 8

Тема 15. Правове регулювання відновлення платоспроможності та банкрутства

3

Контрольна (модульна) робота № 1

5

Усього балів за роботу на заняттях (за сьомий семестр):

25

9.

Контактне заняття 9

Тема 16. Правові засади обмеження монополізму і захисту економічної конкуренції в Україні

2

10.

Контактне заняття 10

Тема 17. Правове регулювання господарсько-торговельної діяльності

2

11.

Контактне заняття 11

Тема 18. Ціни та ціноутворення у сфері господарювання

2

12.

Контактне заняття 12

Тема 19. Правове регулювання орендних та лізингових відносин

2

13.

Контактне заняття 13

Тема 20. Особливості правового регулювання біржової діяльності та посередництва у здійсненні операцій з цінними паперами

2

14.

Контактне заняття 14

Тема 21. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності

2

15.

Контактне заняття 15

Тема 22. Особливості правового регулювання інвестиційної діяльності в Україні

2

16.

Контактне заняття 16

Тема 24. Правове регулювання підрядних відносин у капітальному будівництві

2

17.

Контактне заняття 17

Тема 25. Концесійна діяльність в Україні, особливості договору концесії

2

18.

Контактне заняття 18

Тема 26. Правове регулювання комерційного посередництва (агентська діяльність)

2

Контрольна (модульна) робота № 2

5

Усього балів за роботу на заняттях (за восьмий семестр):

25

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів

1. Аналітичний звіт власних наукових досліджень за обраною темою

10

2. Написання наукового есе з навчальної дисципліни «Господарське право»

10

3. Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою

10

4. Підготовка презентації за заданою тематикою

10

5. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою

10

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів:

50

РАЗОМ БАЛІВ:

100

 

 

Основною формою роботи студента заочної форми навчання над засвоєнням навчального матеріалу є виконання ним контрольних робіт та інших індивідуальних завдань, у тому числі під час контактних занять (п. 3.1.2.11 зазначеного Положення).

 

3.2 Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

 

Див. п. 2.2 Методичних матеріалів з вивчення навчальної дисципліни «Господарське право», таблиці 3.2.1 та 3.2.2 відповідно.

 

Таблиця 3.2.1 Критерії оцінювання рівня знань і умінь студентів на контактних заняттях з навчальної дисципліни «Господарське право» та їх оцінка

 

Критерій для оцінки відповідей на питання плану семінарського (практичного) заняття та для розв’язання казусів (окремих завдань)

Кількість балів за оцінку по кожному критерію

Підсумкова кількість балів максимальна та мінімальна за роботу на одному контактному занятті

Повнота, ґрунтовність та правильність відповіді на питання плану семінарського (практичного) заняття або при розв’язанні питання, правової ситуації, завдання або казусу, обґрунтована на підставі знань рекомендованих та додаткових джерел яка складається з таких основних критеріїв:

2(3)

мінімально – 0,5;

 

максимально – 2 (3);

 

негативна відповідь, неповна, помилкова відповідь по будь-якому критерію, відсутність показників критерію або повна відмова від відповіді – 0 балів за всю відповідь або за окремий її критерій.

правильність, самостійність відповіді на питання (завдання) плану заняття

0,5(1)

повнота і переконливість наведених доводів при розв’язанні казусів або при відповіді на питання плану заняття; уміння формулювати думки в тези

0,25(0,5)

уміння обґрунтувати свою точку зору при обговоренні доповіді чи при розв’язанні правової ситуації, завдання (казусу)

0,25(0,5)

посилання на норми національного та міжнародного права по поточній темі при відповіді на питання плану семінарського (практичного) заняття та при розв’язанні правових ситуацій, завдань (казусів)

0,25 (0,25)

володіння категорійним апаратом, фаховою правничою термінологією та теоретичними знаннями з даної теми (правового інституту, національної або галузево-правової доктрини)

0,25(0,25)

належне та правильне доповнення відповіді іншого студента на питання плану семінарського (практичного) заняття та при розв’язанні правових ситуацій, завдань (казусів)

0,25(0,25)

уміння продемонструвати креативність та системність знань, володіння сучасними методами, методиками при вирішенні практичних питань (завдань)

0,25(0,25)

 

 

Таблиця 3.2.2 Критерії оцінювання контрольних завдань (тестів) для кожного змістовного модуля з навчальної дисципліни «Господарське право» та їх оцінка при виконанні не менше половини тестових запитаннях або завдань по одному змістовому модулю *

 

Критерії оцінювання контрольних завдань (тестів)

Кількість балів за оцінку по кожному критерію

Підсумкова кількість балів максимальна та мінімальна при оцінюванні контрольних завдань (тестів)

не менш 50 % правильних відповідей на тестові запитання або завдання

1

мінімальна кількість балів – 0;

максимальна кількість балів –5.

не менш 60 % правильних відповідей на тестові запитання або завдання

2

не менш 70 % правильних відповідей на тестові запитання або завдання

3

не менш 80 % правильних відповідей на тестові запитання або завдання

4

не менш 90–100 % правильних відповідей на тестові запитання або завдання

5

 

 

4. І Н Д И В І Д У А Л Ь Н І  З А В Д А Н Н Я  Д Л Я  С А М О С Т І Й Н О Ї

Р О Б О Т И  С Т У Д Е Н Т І В

 

4.1 Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

 

4.1.1 Студенти денної та заочної форми навчання виконують план навчальної роботи студента з дисципліни «Господарське право» у семестрі або міжсесійний період відповідно шляхом:

самостійного опрацювання інформаційних джерел (визначених для кожної теми окремо);

підготовки виступів на контактних заняттях, планом яких передбачено обговорення наукових доповідей (презентацій) студентів;

опрацювання питань, винесених для самостійного вивчення;

обов’язкового написання реферативного огляду (есе) – стислий виклад зведеної характеристики основних аспектів змісту сукупності джерел із певної теми чи проблеми – за такими темами, зокрема:

 1. Цивільно-правові і господарсько-правові аспекти дослідження проблем правового регулювання господарсько-торговельної діяльності;
 2. Сучасні дослідження методології вивчення курсу «Господарське право» як дисципліни та наукової галузі національного права;
 3. Європейська юридична традиція вивчення джерел торгівельного права (на прикладі законодавства держав-членів Європейського Союзу) та проблеми гармонізації у національне законодавство відповідних норм;
 4. Правові проблеми зобов’язальних відносин у сфері провадження господарсько-торговельної діяльності;
 5. Актуальні наукові дослідження правових засад господарсько-торговельної діяльності.

 

4.1.2 Зміст і перелік отриманої компетенції. Реферативний огляд має на меті орієнтацію споживачів інформації з інвестиційного права не в документальних, а інформаційних потоках, тобто в сукупності фактів і концепцій незалежно від того, з яких документів вони вилучені. Хоча, зокрема, реферативні огляди супроводжуються списком літературних джерел, на підставі яких вони складаються, його можна в принципі виключити без шкоди для пізнавального значення реферативного огляду. В результаті фактографічного аналізу з документів, що оглядаються, відбираються лише ті факти і концепції (часто лише одна цифра), які можуть служити в якості «будівельного матеріалу» для розкриття теми огляду. Решта інформації, яка міститься в джерелах, можливо, сама по собі дуже цінна, але не має відношення до даної теми, ігнорується. У цьому полягає суттєва відмінність реферативного огляду від бібліографічного. Останній передбачає обов’язкове звертання споживачів до першоджерел, зазначених в огляді.

У процесі створення реферативного огляду іноді смислове перероблення джерел, що оглядаються, досягає такого рівня (особливо це характерно для вступу і висновків), що не уявляється можливості послатися на конкретний документ, однак безумовною вимогою до реферативних оглядів є необхідна повнота й об’єктивність у викладенні фактів і концепцій, відображених у літературі.

Укладач реферативного огляду, так як і укладач інформативного реферату окремого документа, не повинен давати критичну оцінку матеріалу, що оглядається, тобто привносити свої власні концепції. Матеріал має бути узагальнений таким чином, аби споживачі, на яких розраховано даний огляд, самі могли б зробити необхідні для своєї роботи висновки.

Таким чином, реферативні огляди, тому як і бібліографічні, не можуть бути віднесені до сфери концептографічного обслуговування і є формою фактографічного інформаційного обслуговування, тобто результатом інформативного згортання. Одночасно реферативний огляд містить зведену характеристику питань, які розглядаються в первинних документах, але не передбачає їхньої критичної оцінки. Завдання реферативного огляду – адекватне відображення документів-першоджерел.

Вибір теми здійснюється студентом на вибір (зараховуються оригінальні авторські роботи).

За бажанням та узгодженістю з викладачем студенти можуть отримати альтернативне завдання, яке мусить носити пошуковий, дослідницький, інноваційний характер, та відповідати тематиці, що визначена програмою дисципліни.

 

4.1.3 Студент на власний розсуд може обрати додатковий вид індивідуальної роботи, яка оцінюється у 5 балів, зокрема:

4.1.3.1 Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій з тем, передбачених для вивчення на контактних заняттях.

4.1.3.2 Аналітичний звіт про власні наукові дослідження з тем курсу.

4.1.3.3 Підготовка презентації за одною із тем курсу.

4.1.3.4 Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (навчально-наукового інституту).

Якщо студент не обирає додатковий вид індивідуального завдання, він може взяти участь в обговоренні в он-лайн режимі рефератів (есе) своїх колег; активна участь в обговоренні, висловлення власних аргументованих думок та оцінювання рефератів (есе) своїх колег оцінюється у 5 балів.

Довідкова інформація:

 

ПІБ викладача повністю, посада, науковий ступінь, вчене звання, електронна адреса викладача

Кулага Еліна Вікторівна, к. ю. н., доцент кафедри підприємницького та корпоративного права,

elina.kulaha@kneu.edu.ua

Адреса, телефон та режим роботи кафедри

вул. Мельникова, буд. 79–81,

місто Київ–50, Україна, 04050;

5-й навчальний корпус університету, ауд. 307, кафедра правового регулювання економіки з 8.30 до 16.30 год.;

тел. (044) 4890934;

індивідуально-консультаційні години щочетверга з 14.30 до 17.00 год. та у День заочника *

 

 

4.2 Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

 

Поточний контроль результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи передбачає оцінювання:

 • результатів виконання і захисту розрахункових робіт;
 • рівня підготовки рефератів, есе з аналізом публікацій;
 • перекладів іншомовних текстів (при вивченні іноземних мов);
 • рівня виконання завдань з поглибленого вивчення дисципліни;
 • результатів роботи на навчальних платформах у відкритих онлайнових курсах тощо.

Завдання самостійної роботи мають обов’язковий та вибірковий статус.

Індивідуальне завдання здійснюється та оцінюється в кожному семестрі.

Технічні вимоги до оформлення письмових індивідуальних завдань:

– текстовий формат індивідуальних завдань (якщо інше не встановлено додатковими вимогами) – А 4 (210х297);

– обсяги індивідуального завдання залежно від виду:

анотації прочитаної додаткової літератури, узагальнення судової практики, реферат – 8–10 сторінок або 5000 друкованих знаків;

підготовка наукових статей та доповідей – за вимогами конференцій, інших наукових заходів;

наукові доповіді (реферативні огляди, проекти), що підготовлені для гуртка, наукового семінару – 24 сторінки або 20 000 друкованих знаків;

написання курсової роботи – за встановленими вимогами до навчального процесу;

– шрифт – Times New Roman розміром у 14 кеглів;

– міжрядковий інтервал – 1,5;

– поля: зверху – 2 см, знизу – 2 см, зліва – 2 см, праворуч – 1 см;

– абзацний відступ – 1,25 см за допомогою табулятора, однаковий по всій статті;

– лапки повинні бути однаковими по всій статті («лапки»);

– слід розмежовувати дефіс «-» (друкується без пробілів) й тире «–» (друкується з пробілами);

– ілюстративний матеріал друкується курсивом, таблиці центруються по ширині сторінки у межах полів;

– посилання в тексті публікації слід супроводжувати цифрами в квадратних дужках, позначаючи спочатку позицію цитованого видання у бібліографічних посиланнях, потім сторінку (наприклад: [2, с. 51]), багатотомні видання – [6, т. 2, с. 12]). Крапка у реченні ставиться після дужок;

– після тексту статті через рядок даються бібліографічні посилання («Література/Список використаних джерел»), які повинні відповідати вимогам ДСТУ 8302:2015 (див. «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання»);

– Список літератури у посиланнях повинен містити не менше 8 позицій.

Для індивідуального завдання студентів у формі:

– анотації прочитаної додаткової літератури з курсу, бібліографічний опис літератури тощо складає 2–4 речення на одне джерело;

– узагальнення судової практики з господарських справ – 10–15 рішень з певної проблематики з висновком по кожному рішенню обсягом 2 речення тощо.

Реферат призначений для ознайомлення зі відповідною правовою інформацією з курсу навчальної дисципліни «Господарське право». Він має бути стислим, інформативним і містити відомості, які дозволяють прийняти рішення про доцільність читання з відповідної наукової літератури.

Реферат має бути розміщений безпосередньо за списком авторів, починаючи з нової сторінки. У випадку, якщо список авторів не складають, реферат розміщують за титульним аркушем. ДСТУ 3008-95 10 3.4.3.

Тексту реферату передує повний бібліографічний опис джерел, які були об’єктом дослідження.

Реферат повинен містити:

− відомості про обсяг звіту, кількість частин звіту з ознайомлення, кількість ілюстрацій, таблиць, додатків, кількість джерел згідно з переліком посилань (усі відомості наводять, включаючи дані додатків);

− текст реферату;

− перелік ключових слів.

Текст реферату повинен відбивати інформацію i, як правило, у такій послідовності:

− об’єкт дослідження або розроблення;

− мета роботи;

− методи дослідження наукового дослідження;

− результати та їх новизна;

− основні конструктивні, технологічні й техніко-експлуатаційні характеристики та показники;

− ступінь впровадження;

− взаємозв’язок з іншими роботами;

− рекомендації щодо використання результатів роботи;

− галузь застосування;

− економічна ефективність;

− значущість роботи та висновки;

− прогнозні припущення про розвиток об’єкта дослідження або розроблення.

Частини тексту реферату, щодо яких відсутня відомості, випускають. Реферат належить виконувати обсягом не більш, як 5000 друкованих знаків, i, бажано, щоб він уміщувався на 5–7 сторінках формату А 4.

У межах вивчення дисципліни «Господарське право» застосовуються наступні критерії оцінювання індивідуального завдання для самостійної роботи:

 

Таблиця 4.2.1 Критерії оцінювання виконання і захисту індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів денної форми навчання

 

Критерій для оцінки індивідуальної роботи

Кількість балів за оцінку по кожному критерію, максимально

Підсумкова кількість балів максимальна та мінімальна за роботу на одному семінарському (практичному) занятті

Обсяг 10–15 рішень або наукових джерел з посиланням на реєстр, правові пошукові системи, видання (з належно оформленим бібліографічним описом)

5

мінімально – 10;

максимально – 20;

неналежна робота за критеріями, відсутність роботи – 0 балів;

відсутність окремого критерію – 0 балів за критерієм.

 

 

 

 

 

 

Належний та відповідний змісту коментар: висновок або анотація

5

Відповідність рішень або літератури одній проблематиці з переліку тем дисципліни

5

Правильний особистий (авторський) підсумковий висновок за результатами узагальнення або анотації

5

 

 

 

Таблиця 4.2.2 Критерії оцінювання виконання і захисту індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів заочної форми навчання у міжсесійний період

 

Критерій для оцінки індивідуальної роботи *

Кількість балів за оцінку по кожному критерію, максимально

Підсумкова кількість балів максимальна та мінімальна за роботу на одному контактному занятті

Обсяг 10–15 рішень або наукових джерел з посиланням на реєстр, правові пошукові системи, видання (з належно оформленим бібліографічним описом)

10

мінімально – 25;

максимально – 50;

неналежна робота за критеріями, відсутність роботи – 0 балів;

відсутність окремого критерію – 0 балів за критерієм.

Належний та відповідний змісту коментар: висновок або анотація

15

Відповідність рішень або літератури одній проблематиці з переліку тем дисципліни

15

Правильний особистий (авторський) підсумковий висновок за результатами узагальнення або анотації

10

 

 

5. П І Д С У М К О В Е  О Ц І Н Ю В А Н Н Я  Р Е З У Л Ь Т А Т І В

В И В Ч Е Н Н Я  Н А В Ч А Л Ь Н О Ї  Д И С Ц И П Л І Н И

(форма підсумкового контролю – екзамен)

 

5.1 Структура екзаменаційного білета

 

Іспит проводиться за екзаменаційними білетами, які складаються кафедрами відповідно до вимог діючого Положення про порядок оцінювання результатів навчальної діяльності студентів.

Екзамени проводяться екзаменаційною комісією, до складу якої входить лектор і викладачі, що ведуть семінарські (практичні, лабораторні) чи контактні заняття з відповідної навчальної дисципліни, співробітники кафедри. Склад комісії затверджується завідувачем кафедри.

Кожен екзаменаційний білет має номер, а також позначку із вказаним рядом і місцем, на якому перебуває студент під час екзамену, де проводиться іспит (наприклад, № 5.4 – ряд 5 місце 4). Нумерація екзаменаційних білетів проводиться кафедрою.

Студенти займають місце в аудиторії за номерами екзаменаційних білетів. Зміна місця після одержання білета забороняється.

Структура екзаменаційного білета та критерії оцінювання кожного типу екзаменаційних завдань визначає кафедра, про що повідомляє студентів на початку вивчення дисципліни.

Екзаменаційний білет має 5 завдань *, кожне з яких оцінюється в діапазоні 0–10 балів. Відповідно загальний результат екзамену оцінюється в діапазоні 0–50 балів.

 

Зразок екзаменаційного білета

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Освітньо-кваліфікаційний рівень              другий (магістерський)

Галузь знань                                                 08 «Право»

Спеціальність                                              081 «Право»

 

Семестр                                                         7 (8 – для заочної форми навчання)

Навчальна (обов’язкова) дисципліна:       Господарське право

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 5.4

 

 1. Організаційно-правові форми підприємств
 2. Види зовнішньоекономічної діяльності
 3. Оберіть правильний варіант відповіді (у кожному тестовому завданні вірним є лише один варіант відповіді)

1. За попереднім договором суб’єкт господарювання зобов’язаний укласти основний господарський договір у строк (з моменту укладення попереднього договору):

1) не пізніше одного місяця;

2) не пізніше шести місяців;

3) не пізніше одного року;

4) не пізніше трьох років;

2. Фондова біржа утворюється та діє в організаційно-правовій формі:

1) акціонерного   товариства  
2) акціонерного   товариства   або   товариства  з  додатковою відповідальністю
3) акціонерного   товариства   або   товариства  з  обмеженою відповідальністю
4) повного товариства
 1. Підприємство набуває статусу підприємства з іноземними інвестиціями
 1. з моменту державної реєстрації;
 2. з дня зарахування іноземної інвестиції на його баланс;
 3. з дня внесення відповідного запису в журналі обліку державної реєстрації.

2. Видача ліцензії – це …

1)внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про право провадження суб’єктом господарювання визначеного ним виду господарської діяльності;

2)засіб державного регулювання провадження видів господарської діяльності, спрямований на забезпечення реалізації єдиної державної політики, захист економічних і соціальних інтересів держави, суспільства та окремих споживачів;

3. Провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, без ліцензії на його провадження, у тому числі провадження ліцензіатом частини виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, іншої, ніж та, на яку йому надано ліцензію.

5.Засновниками і членами товарної біржі не можуть бути:

1) фізичні особи;

2) органи державної влади та управління, а також державні установи (організації), що перебувають на державному бюджеті;

3) юридичні особи;

4) особи без громадянства.

 

4.ПП «Чайка» (далі – Замовник) та ТОВ «Укрбудматеріали» (далі – Підрядник) укладаючи договір підряду на ремонт приміщення затвердили твердий кошторис, у відповідності з яким Підрядник зобов’язувався протягом певного періоду часу здійснити роботи пов’язані з ремонтом приміщення. Однак під час виконання умов договору у підрядника постала необхідність у збільшення суми договору у зв’язку з збільшенням цін на будівельні матеріали. Замовник з такою вимогою не погодився спираючись на те, що кошторис за даним договором є твердим і не підлягає перегляду сторонами. Як слід діяти в такій ситуації Підряднику? Чи правомірною є відмова Замовника?

5.ТОВ «Пронто», що займалося на підставі ліцензії охоронною діяльністю, припинило свою діяльність у результаті поділу. Правонаступниками стали ТОВ «Грот» та ТОВ «Фенікс», які продовжували займатися охоронною діяльністю на підставі ліцензії ТОВ «Пронто». Чи правомірна діяльність новостворених товариств? Який орган є органом ліцензування такого виду діяльності? Хто такі здобувач ліцензії та ліцензіат?

 

Затверджено на засіданні

кафедри підприємницького та корпоративного права

Протокол № 7 від «07» грудня 2018 року

 

Завідувач кафедри                                                                                               С. І. Шимон

 

Екзаменатор                                                                                                                      Е.В. Кулага

 

5.2 Критерії оцінювання екзаменаційної роботи студента

 

Підсумковий контроль результатів навчальної діяльності студентів здійснюється для оцінювання знань, умінь та навичок студентів з дисципліни «Господарське право» навчального плану і проводиться у формі екзамену. Загальна кількість балів за поточну успішність з урахуванням зазначених правил наведена у таблиці 6.2.1.

Критерії оцінювання кожної складової поточного контролю та конкретні форми контрольних заходів визначені в робочій навчальній програмі з вивчення дисципліни «Господарське право», відображені у відповідних методичних матеріалах і повідомляються студентам на початку семестру.

Студенти, які за результатами підсумкового контролю у формі заліку (дистанційного екзамену) набрали від 0 до 59 балів (включно), після належної підготовки мають право повторно скласти залік у формі виконання індивідуальної контрольної роботи.

Індивідуальна контрольна робота має складатися з 10 завдань, кожне з яких оцінюється за вимогами, що є аналогічними вимогам до екзаменаційного білета (див. п. 3.6 Положення про порядок оцінювання результатів навчальної діяльності студентів ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», що введено в дію Наказом ректора ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» від 31 травня 2017 року № 430; зі змінами від 31 жовтня 2017 року № 823). Види (теоретичні, практичні, тестові) завдань індивідуальної контрольної роботи визначаються робочою навчальною програмою дисципліни.

Критерії оцінювання кожної складової поточного контролю та конкретні форми контрольних заходів визначені в робочій навчальній програмі з вивчення дисципліни «Господарське право», відображені у відповідних методичних матеріалах (див. підрозділи 3.2 і 3.3 відповідно) і повідомляються студентам на початку семестру.

Екзамен – форма підсумкового контролю рівня засвоєння студентами теоретичного і практичного матеріалу з окремої навчальної дисципліни, що проводиться як контрольний захід  за екзаменаційними білетами, складеними за програмою дисципліни і затвердженими кафедрою. Метою екзамену є перевірка рівня засвоєння студентом програмного матеріалу з усієї дисципліни (чи певної її частини), здатності творчого використання накопичених знань, формувати власне ставлення до проблеми.

На екзамені оцінюванню підлягають:

- володіння категорійним апаратом, фаховою термінологією та теоретичними знаннями;

- уміння демонструвати практичні навички при розв’язуванні задач, вирішенні ситуацій;

- уміння продемонструвати креативність та системність знань, володіння сучасними методами, методиками при вирішенні практичних питань.

Оцінювання результатів навчальної діяльності студентів з обов’язкової дисципліни здійснюється відповідно до навчального плану або на підставі результатів поточного контролю та екзамену.

Оцінювання результатів вивчення навчальної дисципліни студентами визначається як сума результатів поточного і підсумкового контролю.

Результати поточного та підсумкового контролю є рівноцінними показниками рівня засвоєння студентом знань, набуття умінь та сформованості навичок, що визначені відповідною робочою навчальною програмою.

 

 

Таблиця 5.2.1 Оцінювання складових поточного контролю результатів навчальної діяльності студентів з вивчення вибіркової дисципліни «Господарське право», балів

 

Об’єкти поточного контролю за навчальною діяльністю студентів під час вивчення обов’язкових і вибіркових дисциплін

Форма підсумкового контролю

екзамен

дистанційний

екзамен

залік

за формами навчання

 

за формами навчання

денна

заочна

дистан-ційна *

дистанційна

денна

заочна

дистан-ційна *

 

поточний контроль

Знання, уміння та навички, продемонстровані на аудиторних заняттях

30

20

іноз. мова – 10

60

40

іноз. мова – 20 **

Знання, уміння та навички, продемонстровані на заняттях у дистанційному режимі

30

70

100

Виконання модульних контрольних робіт

10

5

10

20

10

Виконання і захист підсумкових контрольних робіт

30

Виконання і захист завдань для самостійної роботи

10

25

за рішен-ням

кафедри

за рішенням

кафедри

20

50

за рішен-ням кафедри

 

додаткові бали

Науково-дослідна

діяльність

10

10

10

 

підсумковий контроль

 

50

УСЬОГО

100

100

100

 

 

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-бальну та шкалу за системою ECTS здійснюється в наступному порядку:

Таблиця 6.2.2

 

 

Шкала КНЕУ, балів

Оцінка за 4-бальноюшкалою

Шкала EСTS

90 – 100

відмінно

A

80 – 89

добре

B

70 – 79

C

66 – 69

задовільно

D

60 – 65

E

21 – 59

незадовільно з можливістю повторного

складання екзамену (заліку)

FX

0 – 20

незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

F

 

 

Відповідь студента на кожне із завдань екзаменаційного білета, залежно від рівня її повноти й коректності, оцінюється різною кількістю балів згідно з критеріями оцінювання кожного із завдань, які виносяться на екзамен, відповідно до Положення про порядок оцінювання результатів навчальної діяльності студентів, що затверджене Рішенням Вченої ради ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (Протокол № 12 від 25 травня 2017 року) та Рішенням кафедри правового регулювання економіки навчально-наукового інституту «Юридичний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (Протокол № 1 від 28 серпня 2017 року), а саме:

 

Таблиця 5.2.3

 

 

Рівень повноти й коректності відповіді

Кількість балів за 10 баловою шкалою

Критерії оцінки відповіді (завдання)

Відмінний

10

Відповідь студента має відповідати таким вимогам:

 1. розгорнутий і вичерпний виклад теоретичних положень матеріалу, що випливає із завдання;
 2. знання необхідних законів та нормативно-правових актів, що стосуються поставлених у завданні, та обов’язкове на них посилання (використання);
 3. правильне розкриття змісту понять і категорій; уміння самостійно робити логічні висновки й узагальнення, обґрунтовувати свою відповідь;
 4. здатність користуватися методами наукового аналізу правових явищ і вміння характеризувати їх риси (ознаки);
 5. здатність висловлювати (викласти письмово) та аргументувати власну думку відносно інших поглядів на поставлене завдання;
 6. використання фактичних та статистичних даних, теоретичних концепцій (доктрин) та юридичної (національної або зарубіжної) літератури з питань (предмета), поставлених у завданні;
 7. правильне розв’язання правової ситуації (казусу), комплексного тесту, виконання практичного завдання, що стосуються конкретних питань (предмета правового регулювання).

Добрий

8

Студент дав досить змістовну відповідь на поставлене питання, але відповідь містить наступні недоліки:

 1. не висвітлений хоча б один із пунктів (аспектів), що вказані в завданні;
 2. при розкритті змісту завдання за зазначеними вище критеріями зроблено помилки, що стосуються насамперед з теоретичного питання;
 3. нечітке знання нормативно-правового матеріалу; неточні посилання на конкретні правові поняття (категорії);
 4. незнання явищ, дат, цифрового матеріалу, невміння розв’язувати ситуаційні завдання тощо.

Задовільний

6

Студент дав відповідь на поставлене завдання, однак допустив певні помилки як змістовного (теоретичного і/або прикладного) характеру, так і при оформленні відповіді на завдання, а саме:

 1. при висвітленні поставленого завдання не враховано два пункти із зазначених у вимогах до найвищого балу;
 2. водночас є недоліки, що їх окремо характеризує критерій рівня повноти й коректності відповіді «добрий»;
 3. при розкритті змісту поставленого завдання допущені деякі помилки щодо суті і змісту теоретичних положень, визначення предмета правового регулювання, категорій і понять правового інституту;
 4. виявлено незнання нормативно-правового матеріалу, невміння розв’язувати ситуаційні завдання, визначати суттєві елементи правового регулювання (механізму, режиму) тощо.

Недостатній

4

Студент дав відповідь на поставлене завдання, однак допустив істотні помилки як змістовного (теоретичного і/або прикладного) характеру, так і при оформленні відповіді на питання, а саме:

 1. порівняно з відповіддю на «відмінно» при розкритті поставлених питань не враховано три-чотири пункти із зазначених у вимогах до найвищого балу;
 2. є два чи більше видів недоліків, які окремо характеризує критерій рівня повноти й коректності відповіді «задовільний»;
 3. відсутні належні аргументи, зроблені неправильні висновки; характер відповідей показує, що студент, який складає іспит, неправильно зрозумів суть питання, не знає правильної відповіді, а тому при відповіді на поставлені питання допустив грубі, зокрема орфографічні, стилістичні, помилки.

Мінімальний

2

Студент дав відповідь неправильно, тобто містить грубі змістовні (структурні) помилки щодо принципових аспектів поставленого завдання та його розуміння, а саме аргументація відсутня взагалі або ж є абсолютно безсистемною чи алогічною.

Незадовільний рівень

0

Студент узагалі не відповів (не виконав) окреме завдання екзаменаційного білета.

 

 

 1. Приклади типових завдань, що виносяться на екзамен

 

 • Порядок укладення, зміни та  розірвання господарського договору.
 •  Поняття, форми та види іноземних інвестицій.
 •  Підстави порушення справи про банкрутство.
 •  Оберіть правильний варіант відповіді (у кожному тестовому завданні вірним є лише один варіант відповіді)
 •  Вирішити задачу. Рішенням загальних зборів ПАТ було прийнято рішення про спрямування 25% річного прибутку на добудову  двох поверхів до адміністративного будинку ПАТ з метою розташування на цих поверхах конструкторського бюро. До якого виду капітального будівництва належить виконання подібних робіт? Відповідь: Розширення – будівництво додатково до існуючих приміщень, будівель, споруд, що будуються в межах єдиного комплексу за окремими проектами, яке веде до збільшення будівельних габаритів об'єкта та (або) поліпшення його техніко-економічних показників.

 

 

6. Р Е К О М Е Н Д О В А Н І  І Н Ф О Р М А Ц І Й Н І  Д Ж Е Р Е Л А *

 

6.1. Основна література

6.1.1. Нормативно-правові акти

 

 1. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР зі змінами. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.
 2. Господарський кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 року № 436-IV зі змінами. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 18, № 19–20, № 21–22. Ст. 144.
 3. Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 року № 435-IV зі змінами. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 40–44. Ст. 356.
 4. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців: Закон України від 15 травня 2003 р. № 755-IV. Відомості Верховної Ради України. – 2003. № 31-32. Ст .263.
 5. Про ліцензування видів господарської діяльності: Закон України від 02.03.2015 № 222-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2015. № 23. Ст.158.
 6. Про стандартизацію: Закон України 05.06.2014 № 1315-VII. Відомості Верховної Ради України. 2014. № 31. Ст. 1058.
 7. Про господарські товариства: Закон України від 19 вересня 1991 р. № 1576-XII. Відомості Верховної Ради України. 1991. № 49. Ст. 682.
 8. Про акціонерні товариства.: Закон України від 17 вересня 2008 № 514-VI зі змінами. Відомості Верховної Ради України. 2008 р. № 50-51. Ст. 384.
 9. Про кредитні спілки: Закон України від 20 грудня 2001 року № 2908-III. Відомості Верховної Ради України. 2002. № 15. Ст.101.
 10. Про благодійну діяльність та благодійні організації: Закон України від 5 липня 2012 року № 5073-VI. Відомості Верховної Ради України. 2013 р. № 25. Ст. 252. 
 11. Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11.01.2001 р. № 2210-ІІІ // Офіційний вісник України. 2001. № 7. Ст. 51.
 12. Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України від 07.06.1996 р. N 236/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. 1996. № 36. Ст. 164.
 13. Про Антимонопольний комітет України: Закон України від 26 листопада 1993 р. № 3659-XII зі змінами. Голос України. 1993. 21 грудня.
 14. Про природні монополії: Закон України від 20.04.2000 р. 1682-III. Відомості Верховної Ради України. 2000. № 30. Ст. 238.
 15. Про товарну біржу : Закон України від 10.12.1991 р. № 1956-ХІІ. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 10. Ст. 139.
 16. Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23.02.2006 р. № 3480-ІV. Відомості Верховної Ради України. 2006. № 31. Ст. 268.
 17. Про ціни і ціноутворення: Закон України від 21 червня  2012 року № 5007-VI. Відомості Верховної Ради України. 2013. № 19-20. Ст. 190.
 18. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16 квітня 1991 р. № 959-XII. Відомості Верховної Ради УРСР.  1991.  № 29  Ст. 377.
 19. Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18 вересня 1991 року № 1560-XII зі змінами. Відомості Верховної Ради України. 1991. № 47. Ст. 646.
 20. Про режим іноземного інвестування : Закон України від 19 березня 1996 р. № 93/96-ВР. Відомості Верховної Ради. 1996 р. № 19. Ст. 80.
 21. Про захист іноземних інвестицій на Україні : Закон України від 5 жовтня 1991 р.  № 1540а-XII. Відомості Верховної Ради України. 1991. № 46. Ст.616.
 22. Про оренду державного та комунального майна : Закон України від 10.04.1992 р. № 2269-XII. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 30. Ст. 416.
 23. Про фінансовий лізинг : Закон України від 16.12.1997 р. № 723/97-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1998. № 16. Ст. 68.
 24. Про концесії : Закон України від 16.07.1999 р. № 997-XIV. Відомості Верховної Ради України. 1999. № 41. Ст. 372.
 25. Про угоди про розподіл продукції Закон України від 14.09.1999 р. № 1039-XIV. Відомості Верховної Ради України. 1999 р., № 44, Ст. 391.

 

6.1.2. Навчальна та навчально-методична література

 

1. Господарське право : підручник : у 2 Ч. /за  ред. В. Ф. Опришка та Н. С. Хатнюк. Київ: КНЕУ, 2011. Ч. 1. 507 с.

2. Господарське право : підручник : у 2 Ч. / за ред. В. Ф. Опришка та Н. С. Хатнюк. Київ : КНЕУ, 2011. Ч. 2. 501 с.

 

6.2. Додаткова література

 

 1. Кучер В. О. Парасюк В. М. Господарське право: курс лекцій. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2011. 380 с.
 2. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / За заг. ред. Г. Л. Знаменського, В. С. Щербини. Київ : Юрінком Інтер, 2012. 776 с.
 3. Несинова С. В. Господарське право України: навч. посіб./ За заг. ред. С. В. Несинової. Київ : ЦУЛ, 2012. 564 с.
 4. Щербина В. С. Господарське право: підручник. Київ : Юрінком Інтер, 2012. 600 с.
 5. Матвєєв П. С. Господарське право: посібник. Київ : Алерта, 2015. 142 с. 
 6. Мілаш В. С. Господарське право : навч. посіб. для підготовки до іспитів. Харків: Право, 2015. 328 с.
 7. Кулага Е. В. Правові аспекти державного регулювання ціноутворення в Україні. Підприємництво, господарство і право. 2017. №6. С. 158-164.
 8. Кулага Е. В. Державна підтримка реалізації інноваційних проектів в Україні: проблеми і перспективи. Фінансове забезпечення інноваційних проектів малого та середнього бізнесу: глобальні виклики та українські реалії: Збірник матеріалів I Міжнародної науково-практичної конференції 7 грудня 2016 року С. 39–41 URL: http://kneu.edu.ua/userfiles/ifba/Zbirnik_materialiv_konf_07_12_16.pdf

 

6.3. Дистанційні курси та інформаційні ресурси

 

 

URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main/l23178 (дата звернення: 12.10.2017).

URL: http://www.sccinstitute.com/ – Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce.

URL https://icsid.worldbank.org/ – The International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID).

 


[1] Оцінка може відповідати результатам навчальної діяльності студентів на одному або декількох заняттях.

* Кількість правильних відповідей менше ніж на 50% не оцінюється і дорівнюється 0 балів.

* Кількість правильних відповідей менше ніж на 50% не оцінюється і дорівнюється 0 балів.

* День зазначається згідно з Графіком проведення індивідуальних занять та консультацій викладача. Оновлюється щосеместрово.

* Два перших критеріїв є обов’язковими, що підлягають оцінюванню під час захисту індивідуального завдання для самостійної роботи студента у міжсесійний період.

* Збільшення або зменшення кількості завдань (питань) екзаменаційного білета з дисципліни допускається лише за письмового дозволу проректора з науково-педагогічної роботи і за умови, що встановлена зазначеним Порядком загальна нормативна кількість балів, яку студент може отримати на екзамені, зберігається.

* Детальніше див. Положення про організацію освітнього процесу за дистанційною формою навчання, що затверджене Вченою радою 15.10.2015 року (Протокол 2) та набуло чинності згідно з Наказом від 31.12.2015 року № 893.

** Відповідно до п. 3.5.3 Положення про організацію освітнього процесу за дистанційною формою навчання, що затверджене Вченою радою 15.10.2015 року (Протокол 2) та набуло чинності згідно з Наказом від 31.12.2015 року № 893, аудиторні заняття для студентів дистанційної форми навчання проводяться виключно для дисциплін з вивчення іноземних мов. З інших дисциплін заняття проводяться у дистанційному режимі.

* Приклади оформлення списку літератури згідно з ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» з урахуванням правок (код УКНД 01.140.40).