Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Навчально-науковий інститут

«Юридичний інститут ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана»

Кафедра підприємницького та корпоративного права

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Проректор з науково-педагогічної роботи

 

___________________             А. М. Колот

«14» лютого 2019 р.

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

З ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

 

 

 

 

рівень вищої освіти

перший (бакалавський)

галузь знань

08 «Право»

спеціальність

 

освітня програма /

спеціалізація

081 «Право»

 

«Правознавство» / «Правознавство»

 

тип дисципліни

обовязкова

 

 

 

 

 

 

Начальник навчально-методичного відділу

 

_____________________Т. В. Гуть

                           підпис

ПОГОДЖЕНО:

 

Завідувач кафедри

 

_______________________ С. І. Шимон

                           підпис

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ – 2019

 

Розробник:

Марченко В. Б., кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри підприємницького та корпоративного права, e-mail mvb1@ukr.net

 

 

Форма навчання –

денна, заочна

Семестр –

8

Кількість кредитів ECTS –

4

Форма підсумкового контролю –

екзамен

Мова викладання –

українська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Марченко В. Б., 2019

© КНЕУ, 2019

 

З М І С Т

 

ВСТУП

4

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

 

Тема 1. Загальні засади господарського судочинства

6

Тема 2. Господарський процес та господарське процесуальне право

 

Тема 3. Правовий статус господарського суду в Україні

 

Тема 4. Юрисдикція господарських судів

 

Тема 5. Учасники господарського процесу

 

Тема 6. Докази і доказування у господарському процесі

7

Тема 7. Забезпечувальні процедури та заходи у господарському процесі

 

Тема 8. Процесуальні строки. Судові виклики і повідомлення

 

Тема 9. Судові витрати

 

Тема 10. Наказне та спрощене позовне провадження

8

Тема 11. Позовне провадження: сутність та підготовчі процедури

 

Тема 12. Розгляд справи по суті у позовному провадженні

 

Тема 13. Завершення позовного провадження. Судові рішення

 

Тема 14. Апеляційне оскарження

9

Тема 15. Касаційне оскарження

 

Тема 16. Перегляд судових рішень за нововиявленими та виключними обставинами

10

Тема 17. Виконання рішень господарських судів

 

Тема 18. Особливості розгляду справ про банкрутство

 

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

2.1. Карта навчальної роботи студента

12

2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

13

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

3.1. Карта навчальної роботи студента

16

3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

17

4. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

 

4.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

20

4.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

21

5. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (форма підсумкового контролю – екзамен)

 

5.1. Структура екзаменаційного білета

24

5.2. Критерії оцінювання екзаменаційної роботи студента

26

5.3. Приклади типових завдань, що виносяться на екзамен

30

6. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

 

6.1. Основна література

31

6.2. Додаткова література

 

6.3. Дистанційні курси та інформаційні ресурси

32

 

 

В С Т У П

 

Навчальна дисципліна «Господарське процесуальне право» є однією із складових комплексної підготовки фахівців галузі знань 0304 «Право» спеціальності 6.030401 «Правознавство» та однією з спеціальних обов’язкових навчальних дисциплін для студентів Навчально-наукового інституту «Юридичний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», що готує фахівців з галузі правничої діяльності у сфері господарювання.

Анотація навчальної дисципліни. Навчальна дисципліна «Господарське процесуальне право» базується на системі законодавчого регулювання, що визначена Господарським процесуальним кодексом України від 06.11.1991 № 1798-XII. Курс охоплює процесуальні засади функціонування системи господарського судочинства в Україні, включаючи базові поняття, завдання, принципи та форми господарського судочинства, способи судового захисту, сферу юрисдикції господарських судів щодо вирішення господарських спорів. Важливим є розділ, що визначає правовий статус, права і обов’язки учасників судового господарського процесу, зокрема, сторін, третіх осіб, представників, свідків, експертів тощо. Серцевиною навчального курсу є блок, де визначається порядок позовного провадження у господарських справах, яке є основним у господарському процесі. Значна увага приділяється порядку подання позову до господарського суду, зокрема, правилам щодо змісту і форми позовної заяви, пред’явлення позову, надсилання копії позовної заяви і доданих до неї документів, подання відзиву, подання пояснень третіх осіб щодо позову або відзиву тощо. Важливе місце у навчальному курсі займають суміжні щодо господарського процесу сфери, зокрема такі, як судоустрій та статус суддів, третейське судочинство, міжнародний комерційний арбітраж, банкрутство. Наскрізна увага в курсі приділяється практичним аспектам правозастосування у сфері господарського судочинства.

Міждисциплінарні зв’язки мають прояв з успішнім вивченням дисциплін циклу професійної підготовки «Правознавство», перш за все таких, як «Адміністративне судочинство», «Цивільне процесуальне право», «Господарське право», «Міжнародне економічне право і процес».

Мета дисципліни «Господарське процесуальне право» полягає в досягненні студентами рівня знань, умінь і навичок, необхідного і достатнього для здійснення професійної юридичної (практичної та дослідницької) діяльності у сфері здійснення правосуддя у господарських справах.

Завдання (навчальні цілі) навчальної дисципліни «Господарське процесуальне право» полягає у формуванні у студентів цілісного уявлення та знань щодо теоретичних, законодавчих та практичних засад здійснення правосуддя при вирішенні спорів у господарських справах. За результатами навчального курсу у студента мають сформуватися відповідні навики, зокрема, щодо застосування судових способів захисту прав суб’єктів господарської діяльності, правильного використання роз’яснень судових, а також законодавчих, виконавчих та інших органів щодо застосування норм відповідного законодавства у процесі вирішення господарських спорів. Навчальна дисципліна «Господарське процесуальне право» спрямовується на досягнення випускником, зокрема таких компетентностей, як здатність застосовувати знання в професійній діяльності у стандартних та нестандартних ситуаціях, а також уміння збирати, аналізувати, оцінювати й узагальнювати правову та іншу інформацію з національних і глобальних джерел, використовувати сучасні інформаційні технології і бази даних.

Предмет дисципліни «Господарське процесуальне право» складають суспільні відносини у сфері правосуддя у господарських справах, здійснення господарського судочинства та реалізації права особи на судовий захист своїх прав у господарських справах.

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Господарське процесуальне право» студент повинен набути такі результати навчання:

1. Знання щодо теоретичних, законодавчих та практичних засад здійснення господарського судочинства.

2. Уміння використовувати норми права на практиці, зокрема, при вирішенні господарських спорів, захисті прав суб’єктів господарювання, складанні відповідних процесуальних документів тощо.

3. Комунікація на професійному рівні з представниками як правничої, так і інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

4. Автономність та відповідальність, що проявляється в умінні працювати самостійно, проявляти добросовісність, пунктуальність та відповідальність при роботі в мультидисциплінарному та мультинаціональному середовищі.

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей та програмних результатів навчання відповідно до освітньо-професійної програми «Правознавство».

Оцінювання знань здобувачів вищої освіти по даній дисципліні відбувається за результатами поточного контролю, який має на меті перевірку теоретичних знань та вміння використовувати їх на практиці, а також уміння студентів самостійно працювати з нормами чинного законодавства та навчальною літературою. Відповідна атестація здійснюється на підставі Положення про організацію освітнього процесу в ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (введено в дію Наказом ректора ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» від 30 червня 2017 року № 537) та Положення про порядок оцінювання результатів навчальної діяльності студентів ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (введено в дію Наказом ректора ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» від 31 травня 2017 року № 430; зі змінами від 31 жовтня 2017 року № 823 та 03 квітня 2018 року № 266).

 

1. З М І С Т  Н А В Ч А Л Ь Н О Ї  Д И С Ц И П Л И Н И  З А  Т Е М А М И

 

Тема 1. Загальні засади господарського судочинства

 

Історія становлення й розвитку господарських судів в Україні. Прототипи сучасних господарських судів. Ідея особливого торговельного суду. Комерційні суди. Етапи розвитку господарського судочинства. Органи господарського судочинства. Арбітраж, його види. Правова ґенеза регламентації господарського судочинства. Правова природа досудового врегулювання господарських спорів. Вирішення комерційних (господарських, економічних) спорів у зарубіжних країнах. Альтернативні способи вирішення спорів. Світові тенденції щодо вирішення економічних спорів. Господарський процес та міжнародні стандарти судочинства. Основні документи зі стандартів судочинства.

 

Тема 2. Господарський процес та господарське процесуальне право

 

Поняття господарського процесу. Стадії господарського процесу. Стадії провадження у справах про банкрутство. Форми господарського судочинства. Господарське процесуальне право: поняття, предмет і метод. Поняття і система принципів господарського процесуального права. Господарські процесуально-правові норми. Господарські процесуальні правовідносини: об’єкт, суб’єкт, підстави виникнення. Джерела господарського процесуального права. Джерела, застосовувані судом при вирішенні спорів. Господарське процесуальне право як юридична наука. Господарське процесуальне право як навчальна дисципліна.

 

Тема 3. Правовий статус господарських судів в Україні

 

Загальні організаційно-правові засади господарського судочинства в Україні. Сутність та завдання господарського судочинства. Система, склад і структура господарських судів. Господарські суди як спеціалізована ланка в системі судоустрою України. Основні ознаки спеціалізованої компетенції господарських судів. Завдання та функції господарських судів. Повноваження, порядок утворення та діяльності місцевих господарських судів, апеляційних господарських судів, Касаційного господарського суду у складі Верховного суду. Верховній суд як найвищий орган в системи судоустрою України. Правовий статус судді господарського суду.

 

Тема 4. Юрисдикція господарських судів

 

Поняття юрисдикції, підвідомчості та підсудності у господарському процесі. Розмежування спорів, що виникають із господарських відносин між ланками системи судочинства. Предметна та суб’єктна юрисдикція господарських судів. Інстанційна юрисдикція господарських судів. Територіальна юрисдикція господарських судів (підсудність). Право на звернення до господарського суду. Справи, що відносяться до юрисдикції господарських судів. Юрисдикція Вищого суду з питань інтелектуальної власності. Юрисдикція господарських судів щодо кількох пов’язаних між собою вимог. Право сторін на передачу спору на розгляд третейського суду, міжнародного комерційного арбітражу. Право сторін на передачу спору на розгляд іноземного суду.

 

Тема 5. Учасники господарського процесу

 

Поняття та склад учасників судового процесу. Склад господарського суду. Суддя, відвід судді господарського суду. Учасники справи та представники. Інші учасники судового процесу. Класифікації учасників судового процесу. Інтерес у господарському процесі. Склад учасників справи. Права та обов’язки учасників справи. Неприпустимість зловживання процесуальними правами. Наслідки визнання зловживання процесуальними правами. Процесуальна правоздатність та процесуальна дієздатність. Сторони в судовому процесі. Процесуальні права та обов’язки сторін. Участь у справі кількох позивачів або відповідачів. Процесуальна співучасть. Залучення до участі у справі співвідповідача. Заміна неналежного відповідача. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору. Процесуальне правонаступництво. Органи та особи, які звертаються до суду в інтересах ін. осіб. Представництво в господарському процесі. Участь у справі представника. Законні представники. Повноваження представника в суді

 

Тема 6. Докази і доказування у господарському процесі

 

Доказування у господарському процесі. Поняття, види, властивості доказів. Окремі види доказів. Поняття судового доказування. Доказування у господарському процесі. Структура судового доказування. Суб’єкти судового доказування. Об’єкти доказування. Предмет доказування. Межі доказування. Стадії судового доказування. Обов'язок доказування і подання доказів у господарському процесі. Підстави звільнення від доказування. Відмова від визнання обставин. Збирання доказів. Подання доказів. Наслідки порушення порядку подання доказів. Витребування доказів. Огляд доказів за їх місцезнаходженням. Огляд речових доказів, що швидко псуються. Оцінка доказів господарським судом. Належність доказів. Допустимість доказів.

 

Тема 7. Забезпечувальні процедури та заходи у господарському процесі

 

Забезпечення доказів. Забезпечення позову. Заходи процесуального примусу. Підстави та порядок забезпечення доказів. Способи забезпечення судом доказів. Заява про забезпечення доказів. Сплата судового збору. Розгляд заяви про забезпечення доказів. Забезпечення відшкодування збитків. Застосування заходів забезпечення позову. Підстави для забезпечення позову. Заходи забезпечення позову. Обмеження застосування заходів забезпечення позову. Порядок (підсудність) звернення щодо забезпечення позову. Підсудність звернення щодо арешту морського судна. Заява про забезпечення позову. Розгляд заяви про забезпечення позову. Зустрічне забезпечення. Скасування зустрічного забезпечення. Заміна одного заходу забезпечення позову іншим. Виконання ухвали про забезпечення позову. Скасування заходів забезпечення позову. Відшкодування збитків, заподіяних забезпеченням позову. Підстави і порядок застосування заходів процесуального примусу. Види заходів процесуального примусу.

 

Тема 8. Процесуальні строки. Судові виклики і повідомлення

 

Поняття та види процесуальних строків. Початок перебігу, закінчення та зупинення процесуальних строків. Пропуск, поновлення та продовження процесуальних строків. Судові виклики і повідомлення. Офіційне оприлюднення оголошень у справах. Поняття строку у праві. Процесуальні строки. Ознаки процесуальних строків. Призначення процесуальних строків. Класифікації процесуальних строків. Види процесуальних строків. Розумність процесуальних строків. Обчислення процесуальних строків. Строки вчинення процесуальних дій. Поняття та види процесуальних строків. Перебіг процесуального строку. Початок і закінчення процесуальних строків. Зупинення процесуальних строків. Пропуск процесуального строку в процесуальному праві. Наслідки пропуску процесуальних строків. Відновлення процесуального строку. Поновлення та продовження процесуальних строків. Повідомлення і виклики, що здійснюються судом. Зміст ухвали про повідомлення чи виклик.

 

Тема 9. Судові витрати

 

Поняття судових витрат. Ознаки господарських судових витрат. Забезпечення судових витрат. Судові витрати на окремі процесуальні дії. Розподіл судових витрат. Функції судових витрат. Види судових витрат. Попереднє визначення суми судових витрат. Забезпечення та попередня оплата судових витрат. Судовій збір. Розміри ставок судового збору. Пільги щодо сплати судового збору. Порядок сплати судового збору. Повернення судового збору. Відстрочення та розстрочення сплати судового збору, зменшення його розміру або звільнення від його сплати. Витрати на професійну правничу допомогу. Витрати, пов’язані із залученням (викликом) свідків, експертів, спеціалістів, перекладачів, проведенням експертиз. Витрати, пов’язані з витребуванням доказів, проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням, забезпеченням доказів та вчиненням інших дій, необхідних для розгляду справи.

 

Тема 10. Наказне та спрощене позовне провадження

 

Поняття наказного провадження. Поняття судового наказу. Стягнення на підставі судового наказу. Вимоги, за якими може бути видано судовий наказ. Підсудність. Форма і зміст заяви про видачу судового наказу. Судовий збір за подання заяви про видачу судового наказу. Підстави для відмови у видачі судового наказу. Наслідки відмови у видачі судового наказу. Порядок розгляду заяв про видачу судового наказу. Зміст судового наказу. Надіслання боржникові копії судового наказу. Форма і зміст заяви про скасування судового наказу. Розгляд заяви про скасування судового наказу. Набрання судовим наказом законної сили. Виправлення помилки в судовому наказі. Спрощене позовне провадження. Поняття малозначних справ. Малозначними справами. Справи, що розглядаються в порядку спрощеного позовного провадження. Справи, які не можуть бути розглянуті у порядку спрощеного позовного провадження. Строк розгляду справи у порядку спрощеного позовного провадження. Клопотання про розгляд справи у порядку спрощеного позовного провадження. Особливості розгляду справи у порядку спрощеного позовного провадження.

 

Тема 11. Позовне провадження: сутність та підготовчі процедури

 

Письмові заяви учасників справи. Відкриття провадження у справі. Підготовче провадження. Врегулювання спору за участю судді. Відмова позивача від позову. Заяви по суті справи. Види та зміст заяв по суті справи. Порядок подання заяв по суті справи. Позовна заява. Факультативні елементи позовної заяви. Ціна позову. Попереднє визначення ціни судом. Документи, що додаються до позовної заяви. Відзив на позовну заяву. Відповідь на відзив. Заперечення на відповідь. Пояснення 3-ї особи щодо позову або відзиву. Заяви з процесуальних питань. Заяви, клопотання і заперечення. Відкриття провадження у справі. Пред’явлення позову. Надсилання копії позовної заяви і доданих до неї документів. Об’єднання і роз’єднання позовів. Залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви.

 

Тема 12. Розгляд справи по суті у позовному провадженні

 

Загальні положення розгляду справи по суті. Відкриття розгляду справи по суті. З’ясування обставин справи та дослідження доказів. Судові дебати та ухвалення рішення. Завдання розгляду справи по суті. Строки розгляду справи по суті. Судове засідання. Участь у судовому засіданні в режимі відео конференції. Звертання до суду у судовому засіданні. Порядок у судовому засіданні. Відкриття судового засідання. Наслідки неявки в судове засідання учасника справи. Видалення свідків із зали судового засідання. Розгляд заяв та клопотань. Вступне слово учасників справи. Порядок з’ясування обставин справи та дослідження доказів. Дослідження доказів. Порядок допиту свідків. Допит сторін, 3-х осіб, їх представників як свідків. Дослідження письмового висновку експерта. Консультації та роз’яснення спеціаліста. Відкладення розгляду справи або перерва в судовому засіданні. Закінчення з’ясування обставин та перевірки їх доказами.

 

Тема 13. Завершення позовного провадження. Судові рішення

 

Завершення стадії розгляду справи по суті. Судові рішення, їх види, загальний порядок прийняття. Рішення суду. Інші акти господарського суду. Залишення позову без розгляду. Обов’язок суду зупинити провадження у справі. Право суду зупинити провадження у справі. Строки зупинення провадження у справі. Поновлення провадження у справі. Закриття провадження у справі. Види судових рішень. Ухвали. Рішення. Постанови. Судові накази. Порядок ухвалення судових рішень. Питання, які вирішує суд під час ухвалення рішення суду. Зміст рішення суду. Проголошення рішення суду. Форми рішення суду. Дата ухвалення рішення суду. Строк на апеляційне оскарження рішення суду. Вручення судового рішення. Набрання рішенням суду законної сили.

 

Тема 14. Апеляційне оскарження

 

Сутність апеляційного оскарження. Порядок апеляційного оскарження. Відкриття апеляційного провадження. Апеляційний розгляд. Суди апеляційної інстанції. Право апеляційного оскарження. Апеляційні скарги на ухвали суду першої інстанції. Строк на апеляційне оскарження. Порядок подання апеляційної скарги. Форма і зміст апеляційної скарги. Надсилання копії апеляційної скарги сторонам у справі. Залишення апеляційної скарги без руху, повернення апеляційної скарги. Відмова у відкритті апеляційного провадження. Відкриття апеляційного провадження. Відзив на апеляційну скаргу. Закриття апеляційного провадження. Приєднання до апеляційної скарги. Доповнення, зміна або відкликання апеляційної скарги або відмова від неї. Підготовка розгляду справи судом апеляційної інстанції. Призначення справи до розгляду в суді апеляційної інстанції. Межі перегляду справи в суді апеляційної інстанції. Порядок розгляду апеляційної скарги. Порядок розгляду апеляційної скарги на ухвалу суду 1.інстанції. Строк розгляду апеляційної скарги. Відмова позивача від позову та мирова угода сторін. Повноваження суду апеляційної інстанції. Підстави для скасування судового рішення повністю або частково та ухвалення нового чи зміни рішення. Підстави для скасування судового рішення і направлення справи до іншого суду першої інстанції за підсудністю. Порядок ухвалення судового рішення судом апеляційної інстанції. Постанова суду апеляційної інстанції. Проголошення постанови судом апеляційної інстанції. Законна сила постанови суду апеляційної інстанції. Вручення судових рішень суду апеляційної інстанції.

 

Тема 15. Касаційне оскарження

 

Сутність касаційного оскарження. Порядок касаційного оскарження. Відкриття касаційного провадження. Касаційний розгляд. Суд касаційної інстанції. Право касаційного оскарження. Строк на касаційне оскарження. Порядок подання касаційної скарги. Форма і зміст касаційної скарги. Надсилання копії касаційної скарги сторонам у справі. Залишення касацій. скарги без руху, повернення касаційної скарги. Відмова у відкритті касаційного провадження. Відкриття касаційного провадження у справі. Відзив на касаційну скаргу. Закриття касаційного провадження. Приєднання до касаційної скарги. Доповнення, зміна або відкликання касаційної скарги або відмова від неї. Підготовка справи до касаційного розгляду. Межі розгляду справи судом касаційної інстанції. Порядок розгляду касаційної скарги. Підстави для передачі справи на розгляд палати, об’єднаної палати або Великої Палати ВС. Порядок передачі справи на розгляд палати, об’єднаної палати або Великої Палати ВС. Касаційні скарги на ухвали господарських судів. Строк розгляду касаційної скарги. Відмова позивача від позову та мирова угода сторін. Повноваження суду касаційної інстанції. Підстави для залишення касаційної скарги без задоволення, а судового рішення – без змін. Підстави для скасування рішення повністю або частково із закриттям провадження у справі або залишенням позову без розгляду у відповідній частині. Порядок ухвалення судових рішень судом касаційної інстанції. Постанова суду касаційної інстанції. Законна сила постанови суду касаційної інстанції. Вручення судових рішень суду касаційної інстанції.

 

Тема 16. Перегляд судових рішень за нововиявленими та виключними обставинами

 

Об'єкти та підстави перегляду судових рішень за нововиявленими та виключними обставинами. Порядок і строки подання заяви про перегляд за нововиявленими та виключними обставинами. Відкриття провадження за нововиявленими та виключними обставинами. Порядок перегляду судових рішень за нововиявленими та виключними обставинами. Об'єкти перегляду за нововиявленими та виключними обставинами. Підстави для перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами. Підстави для перегляду судових рішень за виключними обставинами. Строки подання заяви. Давність перегляду за нововиявленими та виключними обставинами. Юрисдикція перегляду за нововиявленими та виключними обставинами. Форма і зміст заяви. Судовий збір. Відкриття провадження за нововиявленими та виключними обставинами. Відмова від заяви про перегляд за нововиявленими та виключними обставинами та її наслідки. Строк перегляду. Повноваження суду. Повноваження Верховного суду. Форма рішення про відмову. Форми рішень про задоволення. Форма рішення ВС. Правила вручення рішень. Наслідки рішень щодо перегляду судових рішень за нововиявленими та виключними обставинами.

 

Тема 17. Виконання рішень господарських судів

 

Обов’язковість судових рішень. Звернення судових рішень до виконання. Виправлення помилки у виконавчому документі та визнання його таким, що не підлягає виконанню. Поновлення пропущеного строку для пред’явлення виконавчого документа до виконання. Мирова угода в процесі виконання. Відстрочення або розстрочення виконання судового рішення, зміна способу та порядку виконання судового рішення. Зупинення виконання судового рішення. Поворот виконання рішення, постанови. Заміна сторони виконавчого провадження. Визначення частки майна боржника у майні, яким він володіє спільно з іншими особами. Звернення стягнення на грошові кошти, що належать іншим особам, та нерухоме майно, право власності на яке не зареєстровано в установленому порядку. Тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України. Підсудність справ. Судовий контроль за виконанням судових рішень. Право на звернення із скаргою до суду. Подання скарги. Строки для звернення із скаргою. Розгляд скарги. Судове рішення за скаргою. Розподіл витрат, пов’язаних з розглядом скарги. Виконання ухвали суду.

 

Тема 18. Особливості розгляду справ про банкрутство

 

Порядок розгляду справ про банкрутство. Підвідомчість, підсудність, підстави для відкриття провадження (проваджень) у справі про банкрутство. Заява про порушення справи про банкрутство. Прийняття заяви про порушення справи про банкрутство. Відзив боржника. Відмова у прийнятті заяви про порушення справи про банкрутство. Повернення, відкликання заяви про порушення справи про банкрутство. Відкриття провадження (проваджень) у справі про банкрутство. Розгляд позовних вимог конкурсних кредиторів до боржника. Забезпечення вимог кредиторів. Мораторій на задоволення вимог кредиторів. Визнання недійсними правочинів (договорів) та спростування майнових дій боржника. Правонаступництво. Введення процедури розпорядження майном боржника. Виявлення кредиторів та осіб, які мають бажання взяти участь у санації боржника. Перевірка відповідності заяви конкурсного кредитора вимогам закону. Попереднє засідання господарського суду. Збори кредиторів та комітет кредиторів. Закінчення процедури розпорядження майном. Введення процедури санації боржника. План санації боржника. Погодження плану санації забезпеченими кредиторами. Виконання зобов’язань боржника власником майна (органом, уповноваженим управляти майном) боржника у процедурі санації. Збільшення статутного капіталу боржника. Продаж у процедурі санації майна боржника як цілісного майнового комплексу. Відчуження у процедурі санації майна боржника шляхом заміщення активів. Продаж у процедурі санації частини майна боржника. Звіт керуючого санацією. Постанова про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури. Наслідки визнання боржника банкрутом. Виконання зобов’язань боржника власником майна (органом, уповноваженим управляти майном) боржника у ліквідаційній процедурі. Функції господарського суду в ліквідаційній процедурі. Повноваження ліквідатора та членів ліквідаційної комісії. Ліквідаційна маса. Оцінка майна банкрута. Продаж майна банкрута. Черговість задоволення вимог кредиторів. Звіт ліквідатора. Звільнення працівників боржника. Пільги і компенсації звільненим працівникам. Зберігання документів. Мирова угода та строк її укладення. Умови укладення мирової угоди. Укладення мирової угоди та набрання нею чинності. Схвалення мирової угоди забезпеченими кредиторами. Розгляд мирової угоди в господарському суді. Недійсність мирової угоди або її розірвання. Наслідки невиконання мирової угоди. Закриття провадження у справі про банкрутство.

 

 

2П О Т О Ч Н А  Н А В Ч А Л Ь Н А  Р О Б О Т А  С Т У Д Е Н Т І В

Д Е Н Н О Ї  Ф О Р М И  Н А В Ч А Н Н Я

 

2.1. Карта навчальної роботи студента

 

КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни (обов’язкової) «Господарське процесуальне право»

для студентів освітньої програми / спеціалізації «Публічне право»

 

денна форма навчання

 

Номер заняття

Вид та тема навчального заняття

Максимальна

кількість балів

 

1

Практичне заняття 1.

Загальні засади господарського судочинства

1

1

Практичне заняття 2.

Господарський процес та господарське процесуальне право

1

2

Практичне заняття 3.

Правовий статус господарського суду в Україні

1

2

Практичне заняття 4.

Юрисдикція господарських судів

1

3

Практичне заняття 5.

Учасники господарського процесу

1

4

Практичне заняття 6.

Докази і доказування у господарському процесі

2

5

Практичне заняття 7.

Забезпечувальні процедури та заходи у господарському процесі

2

6

Практичне заняття 8.

Процесуальні строки. Судові виклики і повідомлення

2

7

Практичне заняття 9.

Судові витрати

2

8

Практичне заняття 10.

Наказне та спрощене позовне провадження

2

9

Практичне заняття 11.

Позовне провадження: сутність та підготовчі процедури

2

10

Практичне заняття 12.

Розгляд справи по суті у позовному провадженні

2

11

Практичне заняття 13.

Завершення позовного провадження. Судові рішення

2

12

Практичне заняття 14.

Апеляційне оскарження

2

13

Практичне заняття 15.

Касаційне оскарження

2

14

Практичне заняття 16.

Перегляд судових рішень за нововиявленими та виключними обставинами

2

15

Практичне заняття 17.

Виконання рішень господарських судів

2

16

Практичне заняття 18.

Особливості розгляду справ про банкрутство

1

16

Контрольна (модульна) робота № 1

10

 

 

 

Усього балів за роботу на заняттях:

40

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів

1. Написання наукового есе з навчальної дисципліни «Господарське процесуальне право»

10

2.

 

 

 

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів:

10

РАЗОМ БАЛІВ:

50

 

 

 

2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

 

Оцінювання результатів навчання студентів здійснюється відповідно до «Положення про порядок оцінювання результатів навчальної діяльності студентів», що ухвалене Вченою радою ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», протокол № 12 від 25 травня 2017 р. та введено в дію наказом ректора від 31 травня 2017 р. № 430 (зі змінами та доповненнями, внесеними Ухвалою Вченої ради університету від 26 жовтня 2017р. та введеними в дію наказом ректора від 31 жовтня 2017 р. № 823 та Ухвалою Вченої ради університету від 29.03.2018 р. та введені в дію наказом ректора від 03 квітня 2018 р. № 266).

Завданням поточного контролю є перевірка рівня: засвоєння відповідного навчального матеріалу, набуття знань та сформованості навичок вирішення конкретних питань та ситуацій, умінь самостійно опрацьовувати тексти, здатності осмислювати сутність змісту матеріалу заняття, сформованості вмінь публічно чи письмово обґрунтувати власну точку зору, уміння працювати в команді, здатність нести відповідальність за надані рекомендації та прийняті рішення тощо.

Результати поточної успішності студентів є показником рівня засвоєння студентами робочої навчальної програми та виконання вимог Карти самостійної роботи студентів.

При поточному контролі результатів навчання студентів під час вивчення обов’язкових і вибіркових дисциплін оцінці підлягають результати навчання, що виявляються через набуті компетентності (знання, уміння, навички тощо) на заочній формі навчання:

 • відповіді (виступи) на аудиторних заняттях;
 • результати виконання контрольних (модульних) робіт;
 • результати виконання і захисту завдань самостійної роботи студента;
 • результати виконання і захисту інших видів робіт, що передбачені робочою навчальною програмою.

Визначений в розрізі дисципліни критеріальний апарат (кількість балів або «ціна» заняття чи «ціна» одного виду роботи) диференціюється залежно від якості, повноти, самостійності виконання студентами конкретних завдань таким чином:

Результати засвоєння програмного матеріалу вибіркових дисциплін оцінюються максимально в 100 балів.

 

Таблиця 2.2.1. Критерії оцінювання рівня знань і умінь студентів на практичних (семінарських) заняттях з навчальної дисципліни «Господарське процесуальне право» та їх оцінка

 

Критерій для оцінки відповідей на питання плану семінарського (практичного) заняття та для розв’язання казусів (окремих завдань)

Кількість балів за оцінку по кожному критерію

Підсумкова кількість балів максимальна та мінімальна за роботу на одному семінарському (практичному) занятті *

Повнота, ґрунтовність та правильність відповіді на питання плану семінарського (практичного) заняття або при розв’язанні питання, правової ситуації, завдання або казусу, обґрунтована на підставі знань рекомендованих та додаткових джерел яка складається з таких основних критеріїв:

2

 

мінімально – 1;

 

максимально – 2;

 

негативна відповідь, неповна, помилкова відповідь по будь-якому критерію, відсутність показників критерію або повна відмова від відповіді – 0 балів за всю відповідь або за окремий її критерій.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

правильність, самостійність відповіді на питання (завдання) плану заняття

0,5

повнота і переконливість наведених доводів при розв’язанні казусів або при відповіді на питання плану заняття; уміння формулювати думки в тези

0,25

уміння обґрунтувати свою точку зору при обговоренні доповіді чи при розв’язанні правової ситуації, завдання (казусу)

0,25

посилання на норми національного та міжнародного права по поточній темі при відповіді на питання плану семінарського (практичного) заняття та при розв’язанні правових ситуацій, завдань (казусів)

0,25

володіння категорійним апаратом, фаховою правничою термінологією та теоретичними знаннями з даної теми (правового інституту, національної або галузево-правової доктрини)

0,25

належне та правильне доповнення відповіді іншого студента на питання плану семінарського (практичного) заняття та при розв’язанні правових ситуацій, завдань (казусів)

0,25

уміння продемонструвати креативність та системність знань, володіння сучасними методами, методиками при вирішенні практичних питань (завдань)

0,25

 

 

 

Таблиця 2.2.2. Критерії оцінювання контрольних завдань (тестів) для кожного змістовного модуля з навчальної дисципліни «Господарське процесуальне право» та їх оцінка при виконанні не менше половини тестових запитаннях або завдань по одному змістовому модулю *

 

Критерії оцінювання контрольних завдань (тестів)

Кількість балів за оцінку по кожному критерію

Підсумкова кількість балів максимальна та мінімальна при оцінюванні контрольних завдань (тестів)

не менш 50 % правильних відповідей на тестові запитання або завдання

5

мінімальна кількість балів – 0;

максимальна кількість балів – 10.

 

 

 

 

 

 

 

 

не менш 60 % правильних відповідей на тестові запитання або завдання

6

не менш 70 % правильних відповідей на тестові запитання або завдання

7

не менш 80 % правильних відповідей на тестові запитання або завдання

8

не менш 90 % правильних відповідей на тестові запитання або завдання

9

не менш 100 % правильних відповідей на тестові запитання або завдання

10

 

 

3П О Т О Ч Н А  Н А В Ч А Л Ь Н А  Р О Б О Т А  С Т У Д Е Н Т І В

З А О Ч Н О Ї  Ф О Р М И  Н А В Ч А Н Н Я

 

3.1. Карта навчальної роботи студента

 

КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни (обов’язкової) «Господарське процесуальне право»

для студентів освітньої програми / спеціалізації «Публічне право»

 

заочна форма навчання

 

Номер заняття

Вид та тема навчального заняття

Максимальна

кількість балів

 

1

Практичне заняття 1.

Загальні засади господарського судочинства

1

1

Практичне заняття 2.

Господарський процес та господарське процесуальне право

1

2

Практичне заняття 3.

Правовий статус господарського суду в Україні

1

2

Практичне заняття 4.

Юрисдикція господарських судів

1

3

Практичне заняття 5.

Учасники господарського процесу

1

3

Практичне заняття 6.

Докази і доказування у господарському процесі

2

4

Практичне заняття 7.

Забезпечувальні процедури та заходи у господарському процесі

2

4

Практичне заняття 8.

Процесуальні строки. Судові виклики і повідомлення

2

5

Практичне заняття 9.

Судові витрати

2

5

Практичне заняття 10.

Наказне та спрощене позовне провадження

2

6

Практичне заняття 11.

Позовне провадження: сутність та підготовчі процедури

2

6

Практичне заняття 12.

Розгляд справи по суті у позовному провадженні

2

7

Практичне заняття 13.

Завершення позовного провадження. Судові рішення

2

7

Практичне заняття 14.

Апеляційне оскарження

2

8

Практичне заняття 15.

Касаційне оскарження

2

8

Практичне заняття 16.

Перегляд судових рішень за нововиявленими та виключними обставинами

2

9

Практичне заняття 17.

Виконання рішень господарських судів

2

10

Практичне заняття 18.

Особливості розгляду справ про банкрутство

1

10

Контрольна (модульна) робота № 1

10

 

 

 

Усього балів за роботу на заняттях:

40

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів

1. Написання наукового есе з навчальної дисципліни «Господарське процесуальне право»

10

2.

 

 

 

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів:

10

РАЗОМ БАЛІВ:

50/100

 

 

Основною формою роботи студента заочної форми навчання над засвоєнням навчального матеріалу є виконання ним контрольних робіт та інших індивідуальних завдань, у тому числі під час контактних занять (п. 3.1.2.11 зазначеного Положення).

 

3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

 

Див. п. 2.2 Методичних матеріалів з вивчення навчальної дисципліни «Господарське процесуальне право» та таблицю 3.2.1 відповідно.

 

Таблиця 3.2.1. Критерії оцінювання рівня знань і умінь студентів на контактних заняттях з навчальної дисципліни «Господарське процесуальне право» та їх оцінка

 

Критерій для оцінки відповідей на питання плану семінарського (практичного) заняття та для розв’язання казусів (окремих завдань)

Кількість балів за оцінку по кожному критерію

Підсумкова кількість балів максимальна та мінімальна за роботу на одному контактному занятті *

Повнота, ґрунтовність та правильність відповіді на питання плану семінарського (практичного) заняття або при розв’язанні питання, правової ситуації, завдання або казусу, обґрунтована на підставі знань рекомендованих та додаткових джерел яка складається з таких основних критеріїв:

2

 

мінімально – 1;

 

максимально – 2;

 

негативна відповідь, неповна, помилкова відповідь по будь-якому критерію, відсутність показників критерію або повна відмова від відповіді – 0 балів за всю відповідь або за окремий її критерій.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

правильність, самостійність відповіді на питання (завдання) плану заняття

0,5

повнота і переконливість наведених доводів при розв’язанні казусів або при відповіді на питання плану заняття; уміння формулювати думки в тези

0,25

уміння обґрунтувати свою точку зору при обговоренні доповіді чи при розв’язанні правової ситуації, завдання (казусу)

0,25

посилання на норми національного та міжнародного права по поточній темі при відповіді на питання плану семінарського (практичного) заняття та при розв’язанні правових ситуацій, завдань (казусів)

0,25

Володіння категорійним апаратом, фаховою правничою термінологією та теоретичними знаннями з даної теми (правового інституту, національної або галузево-правової доктрини)

0,25

Належне та правильне доповнення відповіді іншого студента на питання плану семінарського (практичного) заняття та при розв’язанні правових ситуацій, завдань (казусів)

0,25

уміння продемонструвати креативність та системність знань, володіння сучасними методами, методиками при вирішенні практичних питань (завдань)

0,25

 

 

 

Таблиця 3.2.2. Критерії оцінювання контрольних завдань (тестів) для кожного змістовного модуля з навчальної дисципліни «Господарське процесуальне право» та їх оцінка при виконанні не менше половини тестових запитаннях або завдань по одному змістовому модулю *

 

Критерії оцінювання контрольних завдань (тестів)

Кількість балів за оцінку по кожному критерію

Підсумкова кількість балів максимальна та мінімальна при оцінюванні контрольних завдань (тестів)

не менш 50 % правильних відповідей на тестові запитання або завдання

5

мінімальна кількість балів – 0;

максимальна кількість балів – 10.

 

 

 

 

 

не менш 60 % правильних відповідей на тестові запитання або завдання

6

не менш 70 % правильних відповідей на тестові запитання або завдання

7

не менш 80 % правильних відповідей на тестові запитання або завдання

8

не менш 90–100 % правильних відповідей на тестові запитання або завдання

10

 

 

4. І Н Д И В І Д У А Л Ь Н І  З А В Д А Н Н Я  Д Л Я  С А М О С Т І Й Н О Ї

Р О Б О Т И  С Т У Д Е Н Т І В

 

4.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

 

4.1.1. Студенти денної та заочної форми навчання виконують план навчальної роботи студента з дисципліни «Господарське процесуальне право» у семестрі або міжсесійний період відповідно шляхом:

самостійного опрацювання інформаційних джерел (визначених для кожної теми окремо);

підготовки виступів на контактних заняттях, планом яких передбачено обговорення наукових доповідей (презентацій) студентів;

опрацювання питань, винесених для самостійного вивчення;

обов’язкового написання реферативного огляду (есе) – стислий виклад зведеної характеристики основних аспектів змісту сукупності джерел із певної теми чи проблеми – за такими темами:

1. Юрисдикція господарських судів. Її регулювання у чинному ГПК та порівняльна характеристика із аналогічним інститутом ГПК в редакції до 15.12.2017.

2. Інститути забезпечення доказів та забезпечення позову у господарському процесі. Їх порівняльна характеристика за чинним ГПК.

3. Наказне провадження у господарському процесі. Його регулювання за чинним ГПК та порівняльна характеристика з аналогічним інститутом у ЦПК України.

4. Спрощене позовне провадження у господарському процесі. Його правила за чинним ГПК та порівняльна характеристика з аналогічним інститутом у КАС України.

5. Письмові заяви учасників справи у господарському процесі. Їх регулювання за чинним ГПК та порівняльна характеристика з аналогічним інститутом у ЦПК України.

6. Інститут врегулювання спору за участю судді у господарському процесі. Його правила за чинним ГПК та порівняльна характеристика з аналогічним інститутом у КАС України.

7. Перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами у господарському процесі. Його правила за чинним ГПК та порівняльна характеристика з аналогічними положеннями у ГПК в редакції до 15.12.2017.

 

4.1.2. Зміст і перелік отриманої компетенції. Реферативний огляд має на меті орієнтацію споживачів інформації з інвестиційного права не в документальних, а інформаційних потоках, тобто в сукупності фактів і концепцій незалежно від того, з яких документів вони вилучені. Хоча, зокрема, реферативні огляди супроводжуються списком літературних джерел, на підставі яких вони складаються, його можна в принципі виключити без шкоди для пізнавального значення реферативного огляду. В результаті фактографічного аналізу з документів, що оглядаються, відбираються лише ті факти і концепції (часто лише одна цифра), які можуть служити в якості «будівельного матеріалу» для розкриття теми огляду. Решта інформації, яка міститься в джерелах, можливо, сама по собі дуже цінна, але не має відношення до даної теми, ігнорується. У цьому полягає суттєва відмінність реферативного огляду від бібліографічного. Останній передбачає обов’язкове звертання споживачів до першоджерел, зазначених в огляді.

У процесі створення реферативного огляду іноді смислове перероблення джерел, що оглядаються, досягає такого рівня (особливо це характерно для вступу і висновків), що не уявляється можливості послатися на конкретний документ, однак безумовною вимогою до реферативних оглядів є необхідна повнота й об’єктивність у викладенні фактів і концепцій, відображених у літературі.

Укладач реферативного огляду, так як і укладач інформативного реферату окремого документа, не повинен давати критичну оцінку матеріалу, що оглядається, тобто привносити свої власні концепції. Матеріал має бути узагальнений таким чином, аби споживачі, на яких розраховано даний огляд, самі могли б зробити необхідні для своєї роботи висновки.

Таким чином, реферативні огляди, тому як і бібліографічні, не можуть бути віднесені до сфери концептографічного обслуговування і є формою фактографічного інформаційного обслуговування, тобто результатом інформативного згортання. Одночасно реферативний огляд містить зведену характеристику питань, які розглядаються в первинних документах, але не передбачає їхньої критичної оцінки. Завдання реферативного огляду – адекватне відображення документів-першоджерел.

Вибір теми здійснюється студентом на вибір (зараховуються оригінальні авторські роботи).

За бажанням та узгодженістю з викладачем студенти можуть отримати альтернативне завдання, яке мусить носити пошуковий, дослідницький, інноваційний характер, та відповідати тематиці, що визначена програмою дисципліни.

 

4.1.3. Студент на власний розсуд може обрати додатковий вид індивідуальної роботи, яка оцінюється у 5 балів, зокрема:

4.1.3.1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій з тем, передбачених для вивчення на контактних заняттях.

4.1.3.2. Аналітичний звіт про власні наукові дослідження з тем курсу.

4.1.3.3. Підготовка презентації за одною із тем курсу.

4.1.3.4. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (навчально-наукового інституту).

Якщо студент не обирає додатковий вид індивідуального завдання, він може взяти участь в обговоренні в он-лайн режимі рефератів (есе) своїх колег; активна участь в обговоренні, висловлення власних аргументованих думок та оцінювання рефератів (есе) своїх колег оцінюється у 5 балів.

Довідкова інформація:

 

ПІБ викладача повністю, посада, науковий ступінь, вчене звання, електронна адреса викладача

Марченко Віктор Борисович, к.ю.н., доцент, доцент кафедри правового регулювання економіки, mvb1@ukr.net

Адреса, телефон та режим роботи кафедри

вул. Мельникова, буд. 79–81,

місто Київ–50, Україна, 04050;

5-й навчальний корпус університету, ауд. 307, кафедра правового регулювання економіки з 8.30 до 16.30 год.;

тел. (044) 4890934;

індивідуально-консультаційні години щосереди з 14.30 до 17.00 год. та у День заочника *

 

 

 

4.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

 

Поточний контроль результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи передбачає оцінювання:

 • результатів виконання і захисту розрахункових робіт;
 • рівня підготовки рефератів, есе з аналізом публікацій;
 • перекладів іншомовних текстів (при вивченні іноземних мов);
 • рівня виконання завдань з поглибленого вивчення дисципліни;
 • результатів роботи на навчальних платформах у відкритих онлайнових курсах тощо.

Завдання самостійної роботи мають обов’язковий та вибірковий статус.

Індивідуальне завдання здійснюється та оцінюється в кожному семестрі.

Технічні вимоги до оформлення письмових індивідуальних завдань:

– текстовий формат індивідуальних завдань (якщо інше не встановлено додатковими вимогами) – А 4 (210х297);

– обсяги індивідуального завдання залежно від виду:

анотації прочитаної додаткової літератури, узагальнення судової практики, реферат – 8–10 сторінок або 5000 друкованих знаків;

підготовка наукових статей та доповідей – за вимогами конференцій, інших наукових заходів;

наукові доповіді (реферативні огляди, проекти), що підготовлені для гуртка, наукового семінару – 24 сторінки або 20 000 друкованих знаків;

написання курсової роботи – за встановленими вимогами до навчального процесу;

– шрифт – TimesNewRoman розміром у 14 кеглів;

– міжрядковий інтервал – 1,5;

– поля: зверху – 2 см, знизу – 2 см, зліва – 2 см, праворуч – 1 см;

– абзацний відступ – 1,25 см за допомогою табулятора, однаковий по всій статті;

– лапки повинні бути однаковими по всій статті («лапки»);

– слід розмежовувати дефіс «-» (друкується без пробілів) й тире «–» (друкується з пробілами);

– ілюстративний матеріал друкується курсивом, таблиці центруються по ширині сторінки у межах полів;

– посилання в тексті публікації слід супроводжувати цифрами в квадратних дужках, позначаючи спочатку позицію цитованого видання у бібліографічних посиланнях, потім сторінку (наприклад: [2, с. 51]), багатотомні видання – [6, т. 2, с. 12]). Крапка у реченні ставиться після дужок;

– після тексту статті через рядок даються бібліографічні посилання («Література/Список використаних джерел»), які повинні відповідати вимогам ДСТУ 8302:2015 (див. «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання»);

– Список літератури у посиланнях повинен містити не менше 8 позицій.

Для індивідуального завдання студентів у формі:

– анотації прочитаної додаткової літератури з курсу, бібліографічний опис літератури тощо складає 2–4 речення на одне джерело;

– узагальнення судової практики з господарських справ – 10–15 рішень з певної проблематики з висновком по кожному рішенню обсягом 2 речення тощо.

У межах вивчення дисципліни «Господарське процесуальне право» застосовуються наступні критерії оцінювання індивідуального завдання для самостійної роботи:

 

Таблиця 4.2.1. Критерії оцінювання виконання і захисту індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів денної форми навчання

 

Критерій для оцінки індивідуальної роботи

Кількість балів за оцінку по кожному критерію, максимально

Підсумкова кількість балів максимальна та мінімальна за роботу на одному семінарському (практичному) занятті

Обсяг 10–15 рішень або наукових джерел з посиланням на реєстр, правові пошукові системи, видання (з належно оформленим бібліографічним описом)

2

мінімально – 5;

максимально – 10;

неналежна робота за критеріями, відсутність роботи – 0 балів;

відсутність окремого критерію – 0 балів за критерієм.

Належний та відповідний змісту коментар: висновок або анотація

2

Відповідність рішень або літератури одній проблематиці з переліку тем дисципліни

3

Правильний особистий (авторський) підсумковий висновок за результатами узагальнення або анотації

3

 

 

Таблиця 4.2.2. Критерії оцінювання виконання і захисту індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів заочної форми навчання у міжсесійний період

 

Критерій для оцінки індивідуальної роботи *

Кількість балів за оцінку по кожному критерію, максимально

Підсумкова кількість балів максимальна та мінімальна за роботу на одному контактному занятті

Обсяг 10–15 рішень або наукових джерел з посиланням на реєстр, правові пошукові системи, видання (з належно оформленим бібліографічним описом)

2

мінімально – 5;

максимально – 10;

неналежна робота за критеріями, відсутність роботи – 0 балів;

відсутність окремого критерію – 0 балів за критерієм.

Належний та відповідний змісту коментар: висновок або анотація

2

Відповідність рішень або літератури одній проблематиці з переліку тем дисципліни

3

Правильний особистий (авторський) підсумковий висновок за результатами узагальнення або анотації

3

 

 

5. П І Д С У М К О В Е  О Ц І Н Ю В А Н Н Я  Р Е З У Л Ь Т А Т І В

В И В Ч Е Н Н Я  Н А В Ч А Л Ь Н О Ї  Д И С Ц И П Л І Н И

(форма підсумкового контролю – екзамен)

 

5.1. Структура екзаменаційного білета

 

Іспит проводиться за екзаменаційними білетами, які складаються кафедрами відповідно до вимог діючого Положення про порядок оцінювання результатів навчальної діяльності студентів.

Екзамени проводяться екзаменаційною комісією, до складу якої входить лектор і викладачі, що ведуть семінарські (практичні, лабораторні) чи контактні заняття з відповідної навчальної дисципліни, співробітники кафедри. Склад комісії затверджується завідувачем кафедри.

Кожен екзаменаційний білет має номер, а також позначку із вказаним рядом і місцем, на якому перебуває студент під час екзамену, де проводиться іспит (наприклад, № 5.4 – ряд 5 місце 4). Нумерація екзаменаційних білетів проводиться кафедрою.

Студенти займають місце в аудиторії за номерами екзаменаційних білетів. Зміна місця після одержання білета забороняється.

Структура екзаменаційного білета та критерії оцінювання кожного типу екзаменаційних завдань визначає кафедра, про що повідомляє студентів на початку вивчення дисципліни.

Екзаменаційний білет має 5 завдань*, кожне з яких оцінюється в діапазоні 0–10 балів. Відповідно загальний результат екзамену оцінюється в діапазоні 0–50 балів.

 

Зразок екзаменаційного білета

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Освітньо-кваліфікаційний рівень         перший (бакалаврський)

Найменування галузі знань                   0304 «Право»

Напрям підготовки                                 6.030401 «Правознавство»

Семестр                                                    восьмий

Навчальна (обов’язкова) дисципліна:  Господарське процесуальне право

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 5.4

 

1. Правовий статус судді господарського суду.

2. Характеристика юрисдикції  господарських судів.

3. Поняття і види процесуальних строків.

4. Особливості розгляду справ у порядку спрощеного позовного провадження (або тестові завдання).

5. Повноваження суду касаційної інстанції (або тестові завдання чи задача).

Задача. Під час розгляду господарського спору господарським судом м. Києва позивач, ПП «Ріко», надіслав до господарського суду заяву про відмову від позову. Суддя відмовив у прийнятті заяви мотивувавши своє рішення тим, що позивач не вказав та не обґрунтував підстав такої відмови. Чи правомірні дії судді? Охарактеризуйте поняття та підстави припинення провадження по справі.

 

Затверджено на засіданні

кафедри пыдприэмницького та корпоративного права

Протокол № 7 від «19» грудня 2018 року

 

Завідувач кафедри                                                                                                                                      С. І. Шимон

 

Екзаменатор                                                                                                                                                  В. Б. Марченко

 

5.2. Критерії оцінювання екзаменаційної роботи студента

 

Підсумковий контроль результатів навчальної діяльності студентів здійснюється для оцінювання знань, умінь та навичок студентів з дисципліни «Господарське процесуальне право» навчального плану і проводиться у формі екзамену. Загальна кількість балів за поточну успішність з урахуванням зазначених правил наведена у таблиці 4.

Критерії оцінювання кожної складової поточного контролю та конкретні форми контрольних заходів визначені в робочій навчальній програмі з вивчення дисципліни «Господарське процесуальне право», відображені у відповідних методичних матеріалах (див. підрозділи 3.2 і 3.3 відповідно) і повідомляються студентам на початку семестру.

Студенти, які за результатами підсумкового контролю у формі заліку (дистанційного екзамену) набрали від 0 до 59 балів (включно), після належної підготовки мають право повторно скласти залік у формі виконання індивідуальної контрольної роботи.

Індивідуальна контрольна робота має складатися з 10 завдань, кожне з яких оцінюється за вимогами, що є аналогічними вимогам до екзаменаційного білета (див. п. 3.6 Положення про порядок оцінювання результатів навчальної діяльності студентів ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», що введено в дію Наказом ректора ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» від 31 травня 2017 року № 430; зі змінами від 31 жовтня 2017 року № 823 та 03 квітня 2018 року № 266). Види (теоретичні, практичні, тестові) завдань індивідуальної контрольної роботи визначаються робочою навчальною програмою дисципліни.

Критерії оцінювання кожної складової поточного контролю та конкретні форми контрольних заходів визначені в робочій навчальній програмі з вивчення дисципліни «Господарське процесуальне право», відображені у відповідних методичних матеріалах (див. підрозділи 3.2 і 3.3 відповідно) і повідомляються студентам на початку семестру.

Екзамен – форма підсумкового контролю рівня засвоєння студентами теоретичного і практичного матеріалу з окремої навчальної дисципліни, що проводиться як контрольний захід  за екзаменаційними білетами, складеними за програмою дисципліни і затвердженими кафедрою. Метою екзамену є перевірка рівня засвоєння студентом програмного матеріалу з усієї дисципліни (чи певної її частини), здатності творчого використання накопичених знань, формувати власне ставлення до проблеми.

На екзамені оцінюванню підлягають:

- володіння категорійним апаратом, фаховою термінологією та теоретичними знаннями;

- уміння демонструвати практичні навички при розв’язуванні задач, вирішенні ситуацій;

- уміння продемонструвати креативність та системність знань, володіння сучасними методами, методиками при вирішенні практичних питань.

Оцінювання результатів навчальної діяльності студентів з обов’язкової дисципліни здійснюється відповідно до навчального плану або на підставі результатів поточного контролю та екзамену.

Оцінювання результатів вивчення навчальної дисципліни студентами визначається як сума результатів поточного і підсумкового контролю.

Результати поточного та підсумкового контролю є рівноцінними показниками рівня засвоєння студентом знань, набуття умінь та сформованості навичок, що визначені відповідною робочою навчальною програмою.

 

Таблиця 5.2.1. Оцінювання складових поточного контролю результатів навчальної діяльності студентів з вивчення обов’язкової дисципліни «Господарське процесуальне право», балів

 

Складові поточного контролю результатів навчальної діяльності студентів

Форма підсумкового контролю

екзамен

дистанцій-ний екзамен

залік

за формами навчання

 

за формами навчання

денна

заочна

дистан-ційна*

дистанційна

денна

заочна

дистан-ційна *

 

поточний контроль

Знання, уміння та навички, продемонстровані на аудиторних заняттях

30

20

іноз. мова – 10

60

40

іноз. мова – 20 **

Знання, уміння та навички, продемонстровані на заняттях у дистанційному режимі

30

70

100

(іноземна мова 80)

Виконання контрольних (модульних) робіт

10

5

10

20

10

Виконання і захист підсумкових контрольних робіт

30

Виконання і захист завдань самостійної роботи

10

25

за рішенням

кафедри

за рішенням

кафедри

20

50

за рішенням кафедри

 

додаткові бали

Науково-дослідна

діяльність студента

10

10

10

 

підсумковий контроль

 

50

УСЬОГО

100

100

100

 

 

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-бальну та шкалу за системою ECTS здійснюється в наступному порядку:

 

Таблиця 6.2.2

 

 

Шкала КНЕУ, балів

Оцінка за 4-бальноюшкалою

Шкала EСTS

90 – 100

відмінно

A

80 – 89

добре

B

70 – 79

C

66 – 69

задовільно

D

60 – 65

E

21 – 59

незадовільно з можливістю повторного

складання екзамену (заліку)

FX

0 – 20

незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

F

 

 

Відповідь студента на кожне із завдань екзаменаційного білета, залежно від рівня її повноти й коректності, оцінюється різною кількістю балів згідно з критеріями оцінювання кожного із завдань, які виносяться на екзамен, відповідно до Положення про порядок оцінювання результатів навчальної діяльності студентів, що затверджене Рішенням Вченої ради ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (Протокол № 12 від 25 травня 2017 року) та Рішенням кафедри правового регулювання економіки навчально-наукового інституту «Юридичний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (Протокол № 1 від 28 серпня 2017 року), а саме:

 

Таблиця 5.2.3

 

 

Рівень повноти й коректності відповіді

Кількість балів за 10 баловою шкалою

Критерії оцінки відповіді (завдання)

Відмінний

10

Відповідь студента має відповідати таким вимогам:

 1. розгорнутий і вичерпний виклад теоретичних положень матеріалу, що випливає із завдання;
 2. знання необхідних законів та нормативно-правових актів, що стосуються поставлених у завданні, та обов’язкове на них посилання (використання);
 3. правильне розкриття змісту понять і категорій; уміння самостійно робити логічні висновки й узагальнення, обґрунтовувати свою відповідь;
 4. здатність користуватися методами наукового аналізу правових явищ і вміння характеризувати їх риси (ознаки);
 5. здатність висловлювати (викласти письмово) та аргументувати власну думку відносно інших поглядів на поставлене завдання;
 6. використання фактичних та статистичних даних, теоретичних концепцій (доктрин) та юридичної (національної або зарубіжної) літератури з питань (предмета), поставлених у завданні;
 7. правильне розв’язання правової ситуації (казусу), комплексного тесту, виконання практичного завдання, що стосуються конкретних питань (предмета правового регулювання).

Добрий

8

Студент дав досить змістовну відповідь на поставлене питання, але відповідь містить наступні недоліки:

 1. не висвітлений хоча б один із пунктів (аспектів), що вказані в завданні;
 2. при розкритті змісту завдання за зазначеними вище критеріями зроблено помилки, що стосуються насамперед з теоретичного питання;
 3. нечітке знання нормативно-правового матеріалу; неточні посилання на конкретні правові поняття (категорії);
 4. незнання явищ, дат, цифрового матеріалу, невміння розв’язувати ситуаційні завдання тощо.

Задовільний

6

Студент дав відповідь на поставлене завдання, однак допустив певні помилки як змістовного (теоретичного і/або прикладного) характеру, так і при оформленні відповіді на завдання, а саме:

 1. при висвітленні поставленого завдання не враховано два пункти із зазначених у вимогах до найвищого балу;
 2. водночас є недоліки, що їх окремо характеризує критерій рівня повноти й коректності відповіді «добрий»;
 3. при розкритті змісту поставленого завдання допущені деякі помилки щодо суті і змісту теоретичних положень, визначення предмета правового регулювання, категорій і понять правового інституту;
 4. виявлено незнання нормативно-правового матеріалу, невміння розв’язувати ситуаційні завдання, визначати суттєві елементи правового регулювання (механізму, режиму) тощо.

Недостатній

4

Студент дав відповідь на поставлене завдання, однак допустив істотні помилки як змістовного (теоретичного і/або прикладного) характеру, так і при оформленні відповіді на питання, а саме:

 1. порівняно з відповіддю на «відмінно» при розкритті поставлених питань не враховано три-чотири пункти із зазначених у вимогах до найвищого балу;
 2. є два чи більше видів недоліків, які окремо характеризує критерій рівня повноти й коректності відповіді «задовільний»;
 3. відсутні належні аргументи, зроблені неправильні висновки; характер відповідей показує, що студент, який складає іспит, неправильно зрозумів суть питання, не знає правильної відповіді, а тому при відповіді на поставлені питання допустив грубі, зокрема орфографічні, стилістичні, помилки.

Мінімальний

2

Студент дав відповідь неправильно, тобто містить грубі змістовні (структурні) помилки щодо принципових аспектів поставленого завдання та його розуміння, а саме аргументація відсутня взагалі або ж є абсолютно безсистемною чи алогічною.

Незадовільний рівень

0

Студент узагалі не відповів (не виконав) окреме завдання екзаменаційного білета.

 

 

 

5.3. Приклади типових завдань, що виносяться на екзамен

 

5.3.1 Провадження у суді касаційної інстанції.

5.3.2 Виконання рішень господарських судів.

5.3.3 Особливості розгляду справ про банкрутство.

5.3.4 Позов пред’являється до господарського суду  за:

А) місцезнаходженням чи місцем проживання відповідача, якщо інше не встановлено ГПК України;

Б) місцезнаходженням чи місцем проживання позивача, якщо інше не встановлено ГПК України;

В) за вибором судді, якщо інше не встановлено ГПК України;

Г) за місцем реєстрації відповідача або позивача на вибір заявника.

5.3.5 Верховний Суд переглядає у касаційному порядку судові рішення, ухвалені:

А) судами першої інстанції;

Б) третейськими судами;

В) судами першої та апеляційної інстанцій.

Г) судами апеляційної інстанції

 

 

6. Р Е К О М Е Н Д О В А Н І  І Н Ф О Р М А Ц І Й Н І  Д Ж Е Р Е Л А *

 

6.1. Основна література

 

6.1.1. Нормативно-правові акти

 

1. Конституція України : Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 23.08.2018).

2. Господарський процесуальний кодекс України : Кодекс від 06.11.1991 № 1798-XII. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1798-12 (дата звернення: 23.08.2018).

3. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 02.06.2016 № 1402-VIII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19 (дата звернення: 23.08.2018).

4. Про судовий збір: Закон України від 08.07.2011 № 3674-VI. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3674-17 (дата звернення: 23.08.2018).

5. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України від 14.05.1992 № 2343-XII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2343-12 (дата звернення: 23.08.2018).

 

6.1.2. Навчальна та навчально-методична література

 

1. Беляневич В. Е. Господарський процесуальний кодекс України : наук.-практ. комент. К. : Юстиніан, 2014. 1304 с.

2. Васильєв С. В. Судочинство в господарських судах : підручник. Х. : Еспада, 2013. 320 с.

3. Чернадчук В.Д., Сухонос В.В., Нагребельний В.П., Лук’янець Д.М. Господарське процесуальне право України : Підручник. Суми: ВТД “Університетська книга”, 2009. 378 с.

4. Світличний О. П. Господарський процес: навч. посіб. К. : НУБіП України, 2014. 299 с.

5. Господарське процесуальне право України: підручник / За ред. О.І. Харитонової. К. : Істина, 2008. 360 с.

6. Балюк І. А. Господарське процесуальне право : навч. посіб. К. : КНЕУ, 2008. 224 с.

7. Господарське процесуальне право України : навч. посіб. / За заг. ред. В. Л. Костюка. К. : Ін Юре, 2009. 220 с.

8. Демченко С.Ф. Господарське процесуальне право : практикум. К. : Преса України, 2008. 120 с.

9. Балюк І. А. Вирішення господарських спорів : навч. посіб. К. : КНЕУ, 2004. 188 с.

10. Вітман К. М., Мельничук О. І., Муравйов В. І., Переверзєва О. С., Проценко І. М. Міжнародне судочинство / Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України / Ю.С. Шемшученко (заг. ред.). К. : Юридична думка, 2009. 260 с.

11. Господарські суди України : історичний нарис, портрети, події / Ред. Д.М. Притика. К.: Ін Юре, 2006. 461 с.

12. Господарський процесуальний кодекс України : науково-практичний коментар / Ред. Д.М. Притика, К.К. Гулий. Харків : Консум, 2002. 320 с.

 

6.2. Додаткова література

 

1. Найфлеш В. Поняття та ознаки судового акта господарського суду. Підприємництво, господарство та право. 2008. № 2. С. 42-45.

2. Беляневич О. Спірні питання вжиття запобіжних заходів у господарському судочинстві. Судоустрій і судочинство в Україні. 2007. № 4. С. 36-42.

3. Вечірко І. Господарський суд як суб’єкт процесуальних правовідносин у провадженні у справах про банкрутство. Підприємництво, господарство та право. 2008. № 6. С. 21-24.

4. Господарські суди в Україні: правові засади організації та здійснення правосуддя / За заг. ред. Д.М.Притики. К. : Ін Юре, 2002. 624 с.

5. Григор’єва В. Рішення суду як зовнішня форма виразу судження суду. Підприємництво, господарство та право. 2007. № 12. С. 142-143.

6. Григор’єва В.В. Витоки та становлення порядку розв’язання господарських спорів та винесення судового рішення на теренах України. Часопис Київського університету права. 2008. № 2. С. 149-155.

7. Лобода Ю. Про обмеження конституційного права на оскарження судових ухвал у цивільному та господарському процесі. Юридичний журнал. 2006. № 2. С. 119-122.

8. Ніколенко Л. Щодо поняття джерела господарського процесуального права. Підприємництво, господарство та право. 2008. № 6. С. 17-20.

9. Ніколенко Л.М. Предмет галузі господарського процесуального права. Часопис Київського університету права. 2008. № 3. С. 197-202.

10. Ніколенко Л.М. Деякі аспекти змісту та класифікації принципів господарського процесуального права. Часопис Київського університету права. 2009. № 1. С. 153-158.

11. Олійник О. Судова документація : навч. посіб. К. : Алерта, 2007. 282 с.

12. Смітюх А. Створення та використання однорідних процесуальних ситуацій в господарському процесі. Підприємництво, господарство та право. 2005. № 9. С. 97-99.

13. Степанова Т. Щодо стадій господарського судочинства. Підприємництво, господарство та право. 2006. № 5. С. 57-59.

14. Фединяк Л. Правове регулювання попередніх забезпечувальних заходів у цивільному та господарському судочинстві: пропозиції з удосконалення законодавства України. Підприємництво, господарство та право. 2007. № 2. С. 41-43.

15. Осетинський А. Реформування системи судів господарської юрисдикції в аспекті реалізації конституційного статусу касаційної інстанції. Право України. 2005. № 6. С. 3-9.

 

6.3. Дистанційні курси та інформаційні ресурси

 

Рекомендований е-ресурс Повного списку пов’язаних нормативно-правових джерел (документів) із Господарським процесуальним кодексом України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/main/l23125 (дата звернення: 23.08.2018).

 

 

 

Розміщена на сайті КНЕУ. Режим доступу:

URL: http://kneu.edu.ua/ua/Information_for/students/metod/kpre/ (дата звернення: 12.09.2018).

 

 

 


* Студенти отримують мінімально 1 та максимально 2 балів з пониженням на 50% кількості балів за двома критеріями для оцінки відповідей на питання плану семінарського (практичного) заняття № 1 і № 2 відповідно: «правильність, самостійність відповіді на питання (завдання) плану заняття» та «уміння продемонструвати креативність та системність знань, володіння сучасними методами, методиками при вирішенні практичних питань (завдань)».

* Кількість правильних відповідей менше ніж на 50% не оцінюється і дорівнюється 0 балів.

* Студенти отримують мінімально 1 та максимально 2 балів з пониженням на 50% кількості балів за двома критеріями для оцінки відповідей на питання плану контактного заняття № 1 і № 2 відповідно: «правильність, самостійність відповіді на питання (завдання) плану заняття» та «повнота і переконливість наведених доводів при розв’язанні казусів або при відповіді на питання плану заняття; уміння формулювати думки в тези.

* Кількість правильних відповідей менше ніж на 50% не оцінюється і дорівнюється 0 балів.

* День зазначається згідно з Графіком проведення індивідуальних занять та консультацій викладача. Оновлюється щосеместрово.

* Два перших критеріїв є обов’язковими, що підлягають оцінюванню під час захисту індивідуального завдання для самостійної роботи студента у міжсесійний період.

* Збільшення або зменшення кількості завдань (питань) екзаменаційного білета з дисципліни допускається лише за письмового дозволу проректора з науково-педагогічної роботи і за умови, що встановлена цим Порядком загальна нормативна кількість балів, яку студент може отримати на екзамені, зберігається.

* Детальніше див. Положення про організацію освітнього процесу за дистанційною формою навчання, що затверджене Вченою радою 15 жовтня 2015 року (Протокол 2) та набуло чинності згідно з Наказом від 31 грудня 2015 року № 893.

** Відповідно до п. 3.5.3. Положення про організацію освітнього процесу за дистанційною формою навчання, що затверджене Вченою радою 15 жовтня 2015 року (Протокол 2) та набуло чинності згідно з Наказом від 31 грудня 2015 року № 893, аудиторні заняття для студентів дистанційної форми навчання проводяться виключно для дисциплін з вивчення іноземних мов. З інших дисциплін заняття проводяться у дистанційному режимі.

* Приклади оформлення списку літератури згідно з ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» з урахуванням правок (код УКНД 01.140.40).