Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Навчально-науковий інститут

«Юридичний інститут ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана»

Кафедра підприємницького та корпоративного права

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Науково-методичною радою Університету

Протокол № 5 від «11» квітня 2019 р.

 

Голова НМР                                 А. М. Колот

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ        ПРАВО

 

 

рівень вищої освіти

перший (бакалаврський)

галузь знань

08 «Право»

спеціальність

 

освітня програма /

спеціалізація

081 «Правознавство»

 

«Правознавство» / «Правознавство»

 

тип дисципліни

обов’язкова

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

 

Начальник навчально-методичного відділу

 

                                                         Т. В. Гуть

РЕКОМЕНДОВАНО:

кафедрою підприємницького та корпоративного права

Протокол № 11 від «14» березня 2019 р.

Завідувач кафедри

 

                                                         С. І. Шимон

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ – 2019

 

Розробник:

Марченко В. Б., кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри підприємницького та корпоративного права, e-mail mvb1@ukr.net

 

 

Форма навчання –

денна, заочна

Семестр –

8

Кількість кредитів ECTS –

4

Форма підсумкового контролю –

екзамен

Мова викладання –

українська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Марченко В. Б., 2019

© КНЕУ, 2019

 

З М І С Т

 

ВСТУП

4

 

6

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

 

Тема 1. Загальні засади господарського судочинства

7

Тема 2. Господарський процес та господарське процесуальне право

 

Тема 3. Правовий статус господарського суду в Україні

 

Тема 4. Юрисдикція господарських судів

 

Тема 5. Учасники господарського процесу

 

Тема 6. Докази і доказування у господарському процесі

8

Тема 7. Забезпечувальні процедури та заходи у господарському процесі

 

Тема 8. Процесуальні строки. Судові виклики і повідомлення

 

Тема 9. Судові витрати

 

Тема 10. Наказне та спрощене позовне провадження

9

Тема 11. Позовне провадження: сутність та підготовчі процедури

 

Тема 12. Розгляд справи по суті у позовному провадженні

 

Тема 13. Завершення позовного провадження. Судові рішення

 

Тема 14. Апеляційне оскарження

10

Тема 15. Касаційне оскарження

 

Тема 16. Перегляд судових рішень за нововиявленими та виключними обставинами

11

Тема 17. Виконання рішень господарських судів

 

Тема 18. Особливості розгляду справ про банкрутство

 

5. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (форма підсумкового контролю – екзамен)

 

13

4. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

 

4.1. Основна література

19

4.2. Додаткова література

 

4.3. Дистанційні курси та інформаційні ресурси

 

 

 

В С Т У П

 

Навчальна дисципліна «Господарське процесуальне право» є однією із складових комплексної підготовки фахівців галузі знань 0304 «Право» спеціальності 6.030401 «Правознавство» та однією з спеціальних обов’язкових навчальних дисциплін для студентів Навчально-наукового інституту «Юридичний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», що готує фахівців з галузі правничої діяльності у сфері господарювання.

Анотація навчальної дисципліни. Навчальна дисципліна «Господарське процесуальне право» базується на системі законодавчого регулювання, що визначена Господарським процесуальним кодексом України від 06.11.1991 № 1798-XII. Курс охоплює процесуальні засади функціонування системи господарського судочинства в Україні, включаючи базові поняття, завдання, принципи та форми господарського судочинства, способи судового захисту, сферу юрисдикції господарських судів щодо вирішення господарських спорів. Важливим є розділ, що визначає правовий статус, права і обов’язки учасників судового господарського процесу, зокрема, сторін, третіх осіб, представників, свідків, експертів тощо. Серцевиною навчального курсу є блок, де визначається порядок позовного провадження у господарських справах, яке є основним у господарському процесі. Значна увага приділяється порядку подання позову до господарського суду, зокрема, правилам щодо змісту і форми позовної заяви, пред’явлення позову, надсилання копії позовної заяви і доданих до неї документів, подання відзиву, подання пояснень третіх осіб щодо позову або відзиву тощо. Важливе місце у навчальному курсі займають суміжні щодо господарського процесу сфери, зокрема такі, як судоустрій та статус суддів, третейське судочинство, міжнародний комерційний арбітраж, банкрутство. Наскрізна увага в курсі приділяється практичним аспектам правозастосування у сфері господарського судочинства.

Міждисциплінарні зв’язки мають прояв з успішнім вивченням дисциплін циклу професійної підготовки «Правознавство», перш за все таких, як «Адміністративне судочинство», «Цивільне процесуальне право», «Господарське право», «Міжнародне економічне право і процес».

Мета дисципліни «Господарське процесуальне право» полягає в досягненні студентами рівня знань, умінь і навичок, необхідного і достатнього для здійснення професійної юридичної (практичної та дослідницької) діяльності у сфері здійснення правосуддя у господарських справах.

Завдання (навчальні цілі) навчальної дисципліни «Господарське процесуальне право» полягає у формуванні у студентів цілісного уявлення та знань щодо теоретичних, законодавчих та практичних засад здійснення правосуддя при вирішенні спорів у господарських справах. За результатами навчального курсу у студента мають сформуватися відповідні навики, зокрема, щодо застосування судових способів захисту прав суб’єктів господарської діяльності, правильного використання роз’яснень судових, а також законодавчих, виконавчих та інших органів щодо застосування норм відповідного законодавства у процесі вирішення господарських спорів. Навчальна дисципліна «Господарське процесуальне право» спрямовується на досягнення випускником, зокрема таких компетентностей, як здатність застосовувати знання в професійній діяльності у стандартних та нестандартних ситуаціях, а також уміння збирати, аналізувати, оцінювати й узагальнювати правову та іншу інформацію з національних і глобальних джерел, використовувати сучасні інформаційні технології і бази даних.

Предмет дисципліни «Господарське процесуальне право» складають суспільні відносини у сфері правосуддя у господарських справах, здійснення господарського судочинства та реалізації права особи на судовий захист своїх прав у господарських справах.

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Господарське процесуальне право» студент повинен набути такі результати навчання:

1. Знання щодо теоретичних, законодавчих та практичних засад здійснення господарського судочинства.

2. Уміння використовувати норми права на практиці, зокрема, при вирішенні господарських спорів, захисті прав суб’єктів господарювання, складанні відповідних процесуальних документів тощо.

3. Комунікація на професійному рівні з представниками як правничої, так і інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

4. Автономність та відповідальність, що проявляється в умінні працювати самостійно, проявляти добросовісність, пунктуальність та відповідальність при роботі в мультидисциплінарному та мультинаціональному середовищі.

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей та програмних результатів навчання відповідно до освітньо-професійної програми «Правознавство».

Оцінювання знань здобувачів вищої освіти по даній дисципліні відбувається за результатами поточного контролю, який має на меті перевірку теоретичних знань та вміння використовувати їх на практиці, а також уміння студентів самостійно працювати з нормами чинного законодавства та навчальною літературою. Відповідна атестація здійснюється на підставі Положення про організацію освітнього процесу в ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (введено в дію Наказом ректора ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» від 30 червня 2017 року № 537) та Положення про порядок оцінювання результатів навчальної діяльності студентів ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (введено в дію Наказом ректора ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» від 31 травня 2017 року № 430; зі змінами від 31 жовтня 2017 року № 823 та 03 квітня 2018 року № 266).

 

1. Т Е М А Т И Ч Н И Й  П Л А Н  Н А В Ч А Л Ь Н О Ї  Д И С Ц И П Л І Н И

Таблиця 1.1

 

Назва теми

Кількість годин

Денна форма

Заочна

форма

Дистанційна форма

Лекції

Практичні

(семінарські) заняття

Лабораторні

(контактні) заняття

Індивідуальні заняття

Самостійна робота студента

Контактні заняття

Індивідуальні заняття

Самостійна робота студента

Заняття в

дистанційному режимі

Самостійна робота студента

 

Тема 1. Загальні засади господарського судочинства

2

1

 

 

2

1

 

3

-

-

Тема 2. Господарський процес та господарське процесуальне право

2

1

 

 

2

1

 

3

-

-

Тема 3. Правовий статус господарського суду в Україні

2

1

 

 

2

1

 

3

-

-

Тема 4. Юрисдикція господарських судів

2

1

 

1

2

1

1

5

-

-

Тема 5. Учасники господарського процесу

2

2

 

 

2

1

 

5

-

-

Тема 6. Докази і доказування у господарському процесі

2

2

 

1

2

1

1

5

-

-

Тема 7. Забезпечувальні процедури та заходи у господарському процесі

2

2

 

1

2

1

1

5

 

 

Тема 8. Процесуальні строки. Судові виклики і повідомлення

2

2

 

 

2

1

 

5

 

 

Тема 9. Судові витрати

2

2

 

1

2

1

1

5

 

 

Тема 10. Наказне та спрощене позовне провадження

2

2

 

1

2

1

1

5

-

-

Тема 11. Позовне провадження: сутність та підготовчі процедури

2

2

 

1

2

1

1

5

-

-

Тема 12. Розгляд справи по суті у позовному провадженні

2

2

 

1

2

1

1

5

-

-

Тема 13. Завершення позовного провадження. Судові рішення

2

2

 

1

2

1

1

5

-

-

Тема 14. Апеляційне оскарження

2

2

 

1

2

2

1

5

 

 

Тема 15. Касаційне оскарження

2

2

 

1

2

2

1

5

 

 

Тема 16. Перегляд судових рішень за нововиявленими та виключними обставинами

2

2

 

1

2

1

1

5

 

 

Тема 17. Виконання рішень господарських судів

2

2

 

1

2

1

1

5

 

 

Тема 18. Особливості розгляду справ про банкрутство

2

2

 

 

2

1

 

5

 

 

Усього:

36

32

 

12

36

20

12

84

-

-

Підсумковий контроль: екзамен (4год.)

 

 

 

Разом:

годин

120

120

 

кредитів

4

4

 

                         
 

 

2. З М І С Т  Н А В Ч А Л Ь Н О Ї  Д И С Ц И П Л И Н И  З А  Т Е М А М И

 

Тема 1. Загальні засади господарського судочинства

 

Історія становлення й розвитку господарських судів в Україні. Прототипи сучасних господарських судів. Ідея особливого торговельного суду. Комерційні суди. Етапи розвитку господарського судочинства. Органи господарського судочинства. Арбітраж, його види. Правова ґенеза регламентації господарського судочинства. Правова природа досудового врегулювання господарських спорів. Вирішення комерційних (господарських, економічних) спорів у зарубіжних країнах. Альтернативні способи вирішення спорів. Світові тенденції щодо вирішення економічних спорів. Господарський процес та міжнародні стандарти судочинства. Основні документи зі стандартів судочинства.

 

Тема 2. Господарський процес та господарське процесуальне право

 

Поняття господарського процесу. Стадії господарського процесу. Стадії провадження у справах про банкрутство. Форми господарського судочинства. Господарське процесуальне право: поняття, предмет і метод. Поняття і система принципів господарського процесуального права. Господарські процесуально-правові норми. Господарські процесуальні правовідносини: об’єкт, суб’єкт, підстави виникнення. Джерела господарського процесуального права. Джерела, застосовувані судом при вирішенні спорів. Господарське процесуальне право як юридична наука. Господарське процесуальне право як навчальна дисципліна.

 

Тема 3. Правовий статус господарських судів в Україні

 

Загальні організаційно-правові засади господарського судочинства в Україні. Сутність та завдання господарського судочинства. Система, склад і структура господарських судів. Господарські суди як спеціалізована ланка в системі судоустрою України. Основні ознаки спеціалізованої компетенції господарських судів. Завдання та функції господарських судів. Повноваження, порядок утворення та діяльності місцевих господарських судів, апеляційних господарських судів, Касаційного господарського суду у складі Верховного суду. Верховній суд як найвищий орган в системи судоустрою України. Правовий статус судді господарського суду.

 

Тема 4. Юрисдикція господарських судів

 

Поняття юрисдикції, підвідомчості та підсудності у господарському процесі. Розмежування спорів, що виникають із господарських відносин між ланками системи судочинства. Предметна та суб’єктна юрисдикція господарських судів. Інстанційна юрисдикція господарських судів. Територіальна юрисдикція господарських судів (підсудність). Право на звернення до господарського суду. Справи, що відносяться до юрисдикції господарських судів. Юрисдикція Вищого суду з питань інтелектуальної власності. Юрисдикція господарських судів щодо кількох пов’язаних між собою вимог. Право сторін на передачу спору на розгляд третейського суду, міжнародного комерційного арбітражу. Право сторін на передачу спору на розгляд іноземного суду.

 

Тема 5. Учасники господарського процесу

 

Поняття та склад учасників судового процесу. Склад господарського суду. Суддя, відвід судді господарського суду. Учасники справи та представники. Інші учасники судового процесу. Класифікації учасників судового процесу. Інтерес у господарському процесі. Склад учасників справи. Права та обов’язки учасників справи. Неприпустимість зловживання процесуальними правами. Наслідки визнання зловживання процесуальними правами. Процесуальна правоздатність та процесуальна дієздатність. Сторони в судовому процесі. Процесуальні права та обов’язки сторін. Участь у справі кількох позивачів або відповідачів. Процесуальна співучасть. Залучення до участі у справі співвідповідача. Заміна неналежного відповідача. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору. Процесуальне правонаступництво. Органи та особи, які звертаються до суду в інтересах ін. осіб. Представництво в господарському процесі. Участь у справі представника. Законні представники. Повноваження представника в суді

 

Тема 6. Докази і доказування у господарському процесі

 

Доказування у господарському процесі. Поняття, види, властивості доказів. Окремі види доказів. Поняття судового доказування. Доказування у господарському процесі. Структура судового доказування. Суб’єкти судового доказування. Об’єкти доказування. Предмет доказування. Межі доказування. Стадії судового доказування. Обов'язок доказування і подання доказів у господарському процесі. Підстави звільнення від доказування. Відмова від визнання обставин. Збирання доказів. Подання доказів. Наслідки порушення порядку подання доказів. Витребування доказів. Огляд доказів за їх місцезнаходженням. Огляд речових доказів, що швидко псуються. Оцінка доказів господарським судом. Належність доказів. Допустимість доказів.

 

Тема 7. Забезпечувальні процедури та заходи у господарському процесі

 

Забезпечення доказів. Забезпечення позову. Заходи процесуального примусу. Підстави та порядок забезпечення доказів. Способи забезпечення судом доказів. Заява про забезпечення доказів. Сплата судового збору. Розгляд заяви про забезпечення доказів. Забезпечення відшкодування збитків. Застосування заходів забезпечення позову. Підстави для забезпечення позову. Заходи забезпечення позову. Обмеження застосування заходів забезпечення позову. Порядок (підсудність) звернення щодо забезпечення позову. Підсудність звернення щодо арешту морського судна. Заява про забезпечення позову. Розгляд заяви про забезпечення позову. Зустрічне забезпечення. Скасування зустрічного забезпечення. Заміна одного заходу забезпечення позову іншим. Виконання ухвали про забезпечення позову. Скасування заходів забезпечення позову. Відшкодування збитків, заподіяних забезпеченням позову. Підстави і порядок застосування заходів процесуального примусу. Види заходів процесуального примусу.

 

Тема 8. Процесуальні строки. Судові виклики і повідомлення

 

Поняття та види процесуальних строків. Початок перебігу, закінчення та зупинення процесуальних строків. Пропуск, поновлення та продовження процесуальних строків. Судові виклики і повідомлення. Офіційне оприлюднення оголошень у справах. Поняття строку у праві. Процесуальні строки. Ознаки процесуальних строків. Призначення процесуальних строків. Класифікації процесуальних строків. Види процесуальних строків. Розумність процесуальних строків. Обчислення процесуальних строків. Строки вчинення процесуальних дій. Поняття та види процесуальних строків. Перебіг процесуального строку. Початок і закінчення процесуальних строків. Зупинення процесуальних строків. Пропуск процесуального строку в процесуальному праві. Наслідки пропуску процесуальних строків. Відновлення процесуального строку. Поновлення та продовження процесуальних строків. Повідомлення і виклики, що здійснюються судом. Зміст ухвали про повідомлення чи виклик.

 

Тема 9. Судові витрати

 

Поняття судових витрат. Ознаки господарських судових витрат. Забезпечення судових витрат. Судові витрати на окремі процесуальні дії. Розподіл судових витрат. Функції судових витрат. Види судових витрат. Попереднє визначення суми судових витрат. Забезпечення та попередня оплата судових витрат. Судовій збір. Розміри ставок судового збору. Пільги щодо сплати судового збору. Порядок сплати судового збору. Повернення судового збору. Відстрочення та розстрочення сплати судового збору, зменшення його розміру або звільнення від його сплати. Витрати на професійну правничу допомогу. Витрати, пов’язані із залученням (викликом) свідків, експертів, спеціалістів, перекладачів, проведенням експертиз. Витрати, пов’язані з витребуванням доказів, проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням, забезпеченням доказів та вчиненням інших дій, необхідних для розгляду справи.

 

Тема 10. Наказне та спрощене позовне провадження

 

Поняття наказного провадження. Поняття судового наказу. Стягнення на підставі судового наказу. Вимоги, за якими може бути видано судовий наказ. Підсудність. Форма і зміст заяви про видачу судового наказу. Судовий збір за подання заяви про видачу судового наказу. Підстави для відмови у видачі судового наказу. Наслідки відмови у видачі судового наказу. Порядок розгляду заяв про видачу судового наказу. Зміст судового наказу. Надіслання боржникові копії судового наказу. Форма і зміст заяви про скасування судового наказу. Розгляд заяви про скасування судового наказу. Набрання судовим наказом законної сили. Виправлення помилки в судовому наказі. Спрощене позовне провадження. Поняття малозначних справ. Малозначними справами. Справи, що розглядаються в порядку спрощеного позовного провадження. Справи, які не можуть бути розглянуті у порядку спрощеного позовного провадження. Строк розгляду справи у порядку спрощеного позовного провадження. Клопотання про розгляд справи у порядку спрощеного позовного провадження. Особливості розгляду справи у порядку спрощеного позовного провадження.

 

Тема 11. Позовне провадження: сутність та підготовчі процедури

 

Письмові заяви учасників справи. Відкриття провадження у справі. Підготовче провадження. Врегулювання спору за участю судді. Відмова позивача від позову. Заяви по суті справи. Види та зміст заяв по суті справи. Порядок подання заяв по суті справи. Позовна заява. Факультативні елементи позовної заяви. Ціна позову. Попереднє визначення ціни судом. Документи, що додаються до позовної заяви. Відзив на позовну заяву. Відповідь на відзив. Заперечення на відповідь. Пояснення 3-ї особи щодо позову або відзиву. Заяви з процесуальних питань. Заяви, клопотання і заперечення. Відкриття провадження у справі. Пред’явлення позову. Надсилання копії позовної заяви і доданих до неї документів. Об’єднання і роз’єднання позовів. Залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви.

 

Тема 12. Розгляд справи по суті у позовному провадженні

 

Загальні положення розгляду справи по суті. Відкриття розгляду справи по суті. З’ясування обставин справи та дослідження доказів. Судові дебати та ухвалення рішення. Завдання розгляду справи по суті. Строки розгляду справи по суті. Судове засідання. Участь у судовому засіданні в режимі відео конференції. Звертання до суду у судовому засіданні. Порядок у судовому засіданні. Відкриття судового засідання. Наслідки неявки в судове засідання учасника справи. Видалення свідків із зали судового засідання. Розгляд заяв та клопотань. Вступне слово учасників справи. Порядок з’ясування обставин справи та дослідження доказів. Дослідження доказів. Порядок допиту свідків. Допит сторін, 3-х осіб, їх представників як свідків. Дослідження письмового висновку експерта. Консультації та роз’яснення спеціаліста. Відкладення розгляду справи або перерва в судовому засіданні. Закінчення з’ясування обставин та перевірки їх доказами.

 

Тема 13. Завершення позовного провадження. Судові рішення

 

Завершення стадії розгляду справи по суті. Судові рішення, їх види, загальний порядок прийняття. Рішення суду. Інші акти господарського суду. Залишення позову без розгляду. Обов’язок суду зупинити провадження у справі. Право суду зупинити провадження у справі. Строки зупинення провадження у справі. Поновлення провадження у справі. Закриття провадження у справі. Види судових рішень. Ухвали. Рішення. Постанови. Судові накази. Порядок ухвалення судових рішень. Питання, які вирішує суд під час ухвалення рішення суду. Зміст рішення суду. Проголошення рішення суду. Форми рішення суду. Дата ухвалення рішення суду. Строк на апеляційне оскарження рішення суду. Вручення судового рішення. Набрання рішенням суду законної сили.

 

Тема 14. Апеляційне оскарження

 

Сутність апеляційного оскарження. Порядок апеляційного оскарження. Відкриття апеляційного провадження. Апеляційний розгляд. Суди апеляційної інстанції. Право апеляційного оскарження. Апеляційні скарги на ухвали суду першої інстанції. Строк на апеляційне оскарження. Порядок подання апеляційної скарги. Форма і зміст апеляційної скарги. Надсилання копії апеляційної скарги сторонам у справі. Залишення апеляційної скарги без руху, повернення апеляційної скарги. Відмова у відкритті апеляційного провадження. Відкриття апеляційного провадження. Відзив на апеляційну скаргу. Закриття апеляційного провадження. Приєднання до апеляційної скарги. Доповнення, зміна або відкликання апеляційної скарги або відмова від неї. Підготовка розгляду справи судом апеляційної інстанції. Призначення справи до розгляду в суді апеляційної інстанції. Межі перегляду справи в суді апеляційної інстанції. Порядок розгляду апеляційної скарги. Порядок розгляду апеляційної скарги на ухвалу суду 1.інстанції. Строк розгляду апеляційної скарги. Відмова позивача від позову та мирова угода сторін. Повноваження суду апеляційної інстанції. Підстави для скасування судового рішення повністю або частково та ухвалення нового чи зміни рішення. Підстави для скасування судового рішення і направлення справи до іншого суду першої інстанції за підсудністю. Порядок ухвалення судового рішення судом апеляційної інстанції. Постанова суду апеляційної інстанції. Проголошення постанови судом апеляційної інстанції. Законна сила постанови суду апеляційної інстанції. Вручення судових рішень суду апеляційної інстанції.

 

Тема 15. Касаційне оскарження

 

Сутність касаційного оскарження. Порядок касаційного оскарження. Відкриття касаційного провадження. Касаційний розгляд. Суд касаційної інстанції. Право касаційного оскарження. Строк на касаційне оскарження. Порядок подання касаційної скарги. Форма і зміст касаційної скарги. Надсилання копії касаційної скарги сторонам у справі. Залишення касацій. скарги без руху, повернення касаційної скарги. Відмова у відкритті касаційного провадження. Відкриття касаційного провадження у справі. Відзив на касаційну скаргу. Закриття касаційного провадження. Приєднання до касаційної скарги. Доповнення, зміна або відкликання касаційної скарги або відмова від неї. Підготовка справи до касаційного розгляду. Межі розгляду справи судом касаційної інстанції. Порядок розгляду касаційної скарги. Підстави для передачі справи на розгляд палати, об’єднаної палати або Великої Палати ВС. Порядок передачі справи на розгляд палати, об’єднаної палати або Великої Палати ВС. Касаційні скарги на ухвали господарських судів. Строк розгляду касаційної скарги. Відмова позивача від позову та мирова угода сторін. Повноваження суду касаційної інстанції. Підстави для залишення касаційної скарги без задоволення, а судового рішення – без змін. Підстави для скасування рішення повністю або частково із закриттям провадження у справі або залишенням позову без розгляду у відповідній частині. Порядок ухвалення судових рішень судом касаційної інстанції. Постанова суду касаційної інстанції. Законна сила постанови суду касаційної інстанції. Вручення судових рішень суду касаційної інстанції.

 

Тема 16. Перегляд судових рішень за нововиявленими та виключними обставинами

 

Об'єкти та підстави перегляду судових рішень за нововиявленими та виключними обставинами. Порядок і строки подання заяви про перегляд за нововиявленими та виключними обставинами. Відкриття провадження за нововиявленими та виключними обставинами. Порядок перегляду судових рішень за нововиявленими та виключними обставинами. Об'єкти перегляду за нововиявленими та виключними обставинами. Підстави для перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами. Підстави для перегляду судових рішень за виключними обставинами. Строки подання заяви. Давність перегляду за нововиявленими та виключними обставинами. Юрисдикція перегляду за нововиявленими та виключними обставинами. Форма і зміст заяви. Судовий збір. Відкриття провадження за нововиявленими та виключними обставинами. Відмова від заяви про перегляд за нововиявленими та виключними обставинами та її наслідки. Строк перегляду. Повноваження суду. Повноваження Верховного суду. Форма рішення про відмову. Форми рішень про задоволення. Форма рішення ВС. Правила вручення рішень. Наслідки рішень щодо перегляду судових рішень за нововиявленими та виключними обставинами.

 

Тема 17. Виконання рішень господарських судів

 

Обов’язковість судових рішень. Звернення судових рішень до виконання. Виправлення помилки у виконавчому документі та визнання його таким, що не підлягає виконанню. Поновлення пропущеного строку для пред’явлення виконавчого документа до виконання. Мирова угода в процесі виконання. Відстрочення або розстрочення виконання судового рішення, зміна способу та порядку виконання судового рішення. Зупинення виконання судового рішення. Поворот виконання рішення, постанови. Заміна сторони виконавчого провадження. Визначення частки майна боржника у майні, яким він володіє спільно з іншими особами. Звернення стягнення на грошові кошти, що належать іншим особам, та нерухоме майно, право власності на яке не зареєстровано в установленому порядку. Тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України. Підсудність справ. Судовий контроль за виконанням судових рішень. Право на звернення із скаргою до суду. Подання скарги. Строки для звернення із скаргою. Розгляд скарги. Судове рішення за скаргою. Розподіл витрат, пов’язаних з розглядом скарги. Виконання ухвали суду.

 

Тема 18. Особливості розгляду справ про банкрутство

 

Порядок розгляду справ про банкрутство. Підвідомчість, підсудність, підстави для відкриття провадження (проваджень) у справі про банкрутство. Заява про порушення справи про банкрутство. Прийняття заяви про порушення справи про банкрутство. Відзив боржника. Відмова у прийнятті заяви про порушення справи про банкрутство. Повернення, відкликання заяви про порушення справи про банкрутство. Відкриття провадження (проваджень) у справі про банкрутство. Розгляд позовних вимог конкурсних кредиторів до боржника. Забезпечення вимог кредиторів. Мораторій на задоволення вимог кредиторів. Визнання недійсними правочинів (договорів) та спростування майнових дій боржника. Правонаступництво. Введення процедури розпорядження майном боржника. Виявлення кредиторів та осіб, які мають бажання взяти участь у санації боржника. Перевірка відповідності заяви конкурсного кредитора вимогам закону. Попереднє засідання господарського суду. Збори кредиторів та комітет кредиторів. Закінчення процедури розпорядження майном. Введення процедури санації боржника. План санації боржника. Погодження плану санації забезпеченими кредиторами. Виконання зобов’язань боржника власником майна (органом, уповноваженим управляти майном) боржника у процедурі санації. Збільшення статутного капіталу боржника. Продаж у процедурі санації майна боржника як цілісного майнового комплексу. Відчуження у процедурі санації майна боржника шляхом заміщення активів. Продаж у процедурі санації частини майна боржника. Звіт керуючого санацією. Постанова про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури. Наслідки визнання боржника банкрутом. Виконання зобов’язань боржника власником майна (органом, уповноваженим управляти майном) боржника у ліквідаційній процедурі. Функції господарського суду в ліквідаційній процедурі. Повноваження ліквідатора та членів ліквідаційної комісії. Ліквідаційна маса. Оцінка майна банкрута. Продаж майна банкрута. Черговість задоволення вимог кредиторів. Звіт ліквідатора. Звільнення працівників боржника. Пільги і компенсації звільненим працівникам. Зберігання документів. Мирова угода та строк її укладення. Умови укладення мирової угоди. Укладення мирової угоди та набрання нею чинності. Схвалення мирової угоди забезпеченими кредиторами. Розгляд мирової угоди в господарському суді. Недійсність мирової угоди або її розірвання. Наслідки невиконання мирової угоди. Закриття провадження у справі про банкрутство.

 

3. П О Р Я Д О К  П О Т О Ч Н О Г О  І  П І Д С У М К О В О Г О

О Ц І Н Ю В А Н Н Я  Р Е З У Л Ь Т А Т І В  Н А В Ч А Л Ь Н О Ї

Д І Я Л Ь Н О С Т І  С Т У Д Е Н Т І В

 

На підставі Положення про порядок оцінювання результатів навчальної діяльності студентів (Введено в дію Наказом ректора від 31 травня 2017 року № 430; зі змінами від 31 жовтня 2017 року № 823 та 03 квітня 2018 року № 266) об’єктами поточного контролю за навчальною діяльністю студентів під час вивчення обов’язкових і вибіркових дисциплін для денної та заочної форми навчання є:

- знання, уміння та навички, продемонстровані на аудиторних заняттях;

- виконання модульних контрольних робіт;

- виконання завдань для самостійної роботи;

- інші об’єкти поточного контролю, визначені кафедрою.

Поточний контроль за рівнем знань, умінь та навичок, продемонстрованих на аудиторних заняттях (заняттях у дистанційному режимі), передбачає оцінювання: на денній та заочній формі навчання:

- відповідей (виступів) на аудиторних заняттях[1];

- результатів виконання і захисту практичних та лабораторних робіт;

- результатів експрес-тестування;

- результатів виконання і захисту завдань для самостійної роботи студента;

інших видів робіт, передбачених робочою навчальною програмою.

Поточний контроль за результатами виконання модульних контрольних робіт передбачає оцінювання теоретичних знань та практичних умінь і навичок, які студент набув після опанування певного завершеного розділу навчального матеріалу.

Форми проведення поточного контролю під час навчальних занять визначає викладач (лектор, керівник курсу за участю викладачів, які ведуть практичні, семінарські, лабораторні, індивідуальні, контактні заняття та заняття в дистанційному режимі), ними можуть бути тестування, бліц-опитування, контрольна (модульна) робота, Case study, захист результатів виконання групових або індивідуальних аналітично-розрахункових робіт, завдань у робочому зошиті та лабораторних робіт, презентація, дискурс, тренінг-PBL (Problem-Based Learning), есе, колоквіум тощо.

Підсумковий контроль результатів навчальної діяльності студентів здійснюється для оцінювання знань, умінь та навичок студентів з дисципліни «Господарське процесуальне право» навчального плану і проводиться у формі екзамену.

Оцінювання результатів навчальної діяльності студентів з обов’язкової навчальної дисципліни «Господарське процесуальне право» здійснюється відповідно до навчального плану або на підставі результатів поточного контролю та екзамену, або на підставі результатів поточного контролю та підсумкової контрольної роботи.

Екзамен з навчальної дисципліни «Господарське процесуальне право» – форма підсумкового контролю рівня засвоєння студентами теоретичного і практичного матеріалу з окремої навчальної дисципліни, що проводиться як контрольний захід за екзаменаційними білетами, складеними за програмою дисципліни і затвердженими кафедрою. Метою екзамену є перевірка рівня засвоєння студентом програмного матеріалу з усієї дисципліни (чи певної її частини), здатності творчого використання накопичених знань, формувати власне ставлення до проблеми.

На екзамені оцінюванню підлягають:

- володіння категорійним апаратом, фаховою термінологією та теоретичними знаннями;

- уміння демонструвати практичні навички при розв’язуванні задач, вирішенні ситуацій;

- уміння продемонструвати креативність та системність знань, володіння сучасними методами, методиками при вирішенні практичних питань.

Результат поточного контролю за навчальною діяльністю студентів під час вивчення обов’язкових і вибіркових дисциплін визначається сумарно за всіма об’єктами поточного контролю.

За рішенням кафедри студентам, які брали участь у науково-дослідній роботі (див. п. 2.8 зазначеного Положення) можуть присуджуватися додаткові (заохочувальні) бали, але в межах зазначеного в п. 2.7 діапазону зазначеного Положення. Їхня кількість не повинна перевищувати 10 балів за семестр.

Кафедра правового регулювання економіки (нині кафедра підприємницького та корпоративного права) розподіляє загальну кількість балів за поточну успішність з урахуванням таких правил, що наведені в таблиці 4.

 

Таблиця 4

 

Оцінювання складових поточного контролю результатів

навчальної діяльності студентів з вивчення обов’язкових і

вибіркових дисциплін (крім іноземних мов для

денної і заочної форм навчання), балів

 

Об’єкти поточного контролю за навчальною діяльністю студентів під час вивчення обов’язкових і вибіркових дисциплін

Форма підсумкового контролю

екзамен

дистанційний

екзамен

залік

за формами навчання

 

за формами навчання

денна

заочна

дистан-ційна *

дистанційна

денна

заочна

дистан-ційна *

 

поточний контроль

Знання, уміння та навички, продемонстровані на аудиторних заняттях

30

20

іноз. мова – 10

60

40

іноз. мова – 20 **

Знання, уміння та навички, продемонстровані на заняттях у дистанційному режимі

30

70

100

Виконання модульних контрольних робіт

10

5

10

20

10

Виконання і захист підсумкових контрольних робіт

30

Виконання і захист завдань для самостійної роботи

10

25

за рішен-ням

кафедри

за рішенням

кафедри

20

50

за рішен-ням кафедри

 

додаткові бали

Науково-дослідна

діяльність

10

10

10

 

підсумковий контроль

 

50

УСЬОГО

100

100

100

 

 

Таблиця 5

 

Форми контролю результатів навчальної діяльності студентів та їх оцінювання *

 

Форми контролю

Максимальна кількість балів

Денна

форма

навчання

Заочна форма навчання

Дистанційна форма навчання

Усна доповідь, доповнення (робота в аудиторії)

5 х 3 бали = 15 балів

 

 

Перевірка виконання практичних завдань

5 х 3 бали = 15 балів

 

 

Контрольна (змістова) робота (тести в Moodle)

2 х 5 балів = 10 балів

 

 

Презентація та захист індивідуальних (дослідницько-аналітичних) робіт

1 х 10 балів = 10 балів

 

 

Усього

50

Представлення результатів науково-дослідних робіт на студентських конкурсах, конференціях, олімпіадах тощо

бонусні бали

(до 10 балів)

 

 

 

 

Деталізований порядок нарахування балів за навчальну роботу студентів наведені в розділах «Методичних матеріалів з вивчення навчальної дисципліни «Господарське процесуальне право»: «Поточна навчальна робота студентів денної форми навчання», «Поточна навчальна робота студентів заочної форми навчання», «Поточна навчальна робота студентів дистанційної форми навчання».

Критерії оцінювання кожної складової поточного контролю та конкретні форми контрольних заходів визначаються у робочій навчальній програмі дисципліни, відображаються у відповідних методичних матеріалах і повідомляються студентам на початку семестру.

За рішенням кафедри в оцінюванні одного заняття допускається крок у 0,5 балів, якщо максимальна оцінка за нього відповідно до Карти самостійної роботи студента не перевищує 3 бали.

Таблиці 6 – 8

 

Шкала оцінювання контролю знань студентів денної форми навчання

на семінарських заняттях № 1 – 3

 

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів

Рівень розв’язання питання або виконання завдання

Відмінний

 

Добрий

 

Задовільний

 

Незадовільний

 

1

1

0,5

0,5

0

 

 

 

Шкала оцінювання контролю знань студентів заочної форми навчання

на семінарських заняттях № 4 – 16

 

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів

Рівень розв’язання питання або виконання завдання

Відмінний

 

Добрий

 

Задовільний

 

Незадовільний

 

2

2

1

0,5

0

 

 

Шкала оцінювання контролю знань студентів заочної форми навчання

на контактних заняттях

 

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів

Рівень розв’язання питання або виконання завдання

Відмінний

 

Добрий

 

Задовільний

 

Незадовільний

 

2

2

1

0,5

0

 

 

Таблиця 9

 

Критерії оцінювання рівня розв’язання питань або виконання завдань студентами на семінарському (практичному, контактному) занятті

 

Рівень

розв’язання питання або виконання завдання

Критерії оцінювання знань

Відмінний

Студент правильно розв’язав практичне завдання (задачу), спроможний пояснити методику її розв’язання та зміст застосовуваного понятійно-категоріального апарату відповідної галузі права та казусу.

Добрий

Студент дає правильну вичерпну відповідь (висновки) на поставлене запитання, при цьому показує високі знання понятійного апарату і літературних джерел, уміє аргументувати свої думки та ставлення до відповідної категорії правової галузі (законодавства).

Задовільний

Студент у цілому відповів на поставлене запитання, однак не спромігся переконливо аргументувати свою відповідь (висновки), помилився у використанні понятійно-категоріального апарату, показав недостатні знання щодо правових та науково-літературних джерел.

Незадовільний

Студент дає неправильну відповідь на запитання, показує незадовільне знання понятійно-категоріального апарату й правових та науково-літературних джерел.

 

 

Кожен із складників системи оцінювання результатів навчальної діяльності студентів Університету оцінюється за 100-бальною шкалою (для дисциплін з підсумковою формою контролю екзамен – як сума результатів поточного і підсумкового контролю). Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-бальну та шкалу за системою ECTS здійснюється в наступному порядку (див. Таблицю 10).

Таблиця 10

 

Шкала оцінювання: КНЕУ та ECTS

 

Шкала КНЕУ, балів

Оцінка за 4-бальноюшкалою

Шкала EСTS

90 – 100

відмінно

A

80 – 89

добре

B

C

70 – 79

70 – 79

66 – 69

задовільно

D

E

60 – 65

60 – 65

21 – 59

незадовільно з можливістю повторного

складання екзамену (заліку)

FX

0 – 20

незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

F

 

 

Результати поточного та підсумкового контролю є рівноцінними показниками рівня засвоєння студентом знань, набуття умінь та сформованості навичок, що визначені відповідною робочою навчальною програмою / освітньо-професійної програмою «Правознавство», яка регламентує нормативні, компетентністні, кваліфікаційні, організаційні, навчальні та методичні вимоги підготовки бакалаврів у галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право», спеціалізація – «Правознавство».

 

4. Р Е К О М Е Н Д О В А Н І  І Н Ф О Р М А Ц І Й Н І  Д Ж Е Р Е Л А *

 

4.1. Основна література

 

1. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р.№ 254к/96-ВР.Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.

2. Господарський процесуальний кодекс України : Закон України від 06.11.1991 р. № 1798-ХІІ. (у редакції Закону України від 03.10.2017 р. № 2147-VIII).Відомості Верховної Ради України. 1992. № 6. Ст. 56.

3. Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів: Закон України від 03.10.2017 р. № 2147-VIII.Відомості Верховної Ради. 2017. № 48. Ст. 436.

4. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 05.07.2012 р. 
№ 5076-VI.Відомості Верховної Ради України.2013. № 27. Ст. 282.

5. Про судовий збір: Закон України від 08.07.2011 р.№ 3674-VI. Відомості Верховної Ради України.2012. № 14. Ст. 87.

6. Балюк І. А., Намясенко О. К., Лисунь Г. Д. Господарське процесуальне право: практикум / За заг. ред. І. А. Балюк і О. К. Намясенко. Київ: КНЕУ, 2015. 244 с.  URL:
http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/24748(дата звернення: 29.08.2018).

7. Світличний О. П. Господарський процес: підруч. вид. 2, перероб. і доп. Київ: НУБіП України, 2018. 342 с.

 

4.2. Додаткова література

 

1. Бобкова А., Банасько О. Новели проекту Господарського процесуального кодексу України. Право України. 2017. № 9. С. 45-50.

2. Васильченко Т. Новели інституту доказування у господарському судочинстві. Право України. 2017. № 9. С. 146-153.

3. Господарський процесуальний кодекс України: наук.-практ. комент. / За заг. ред. М. М. Ясинка. Київ: Алерта, 2018. 500 с.

4. Іванюта Н. Господарський процесуальний кодекс України: проблеми юридичної техніки. Підприємництво, господарство і право. 2018. № 4. С. 80-85.

5. Колесник Р. М. Підстави перегляду рішень господарських судів за нововиявленими обставинами: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04. Київ, 2018. 18 с.

6. Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України / За ред. С. О. Короєда. Київ: Професіонал, 2018. 400 с.

7. Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України / За ред. Р.  Б. Шишки. Київ: Центр учбової літератури, 2018. 270 с.

8. Резнікова В. Відповідальність у господарському процесі за зловживання процесуальними правами та заходи процесуального примусу. Право України. 2017. № 9. С. 101-121.

9. Рим С. Інститут забезпечення позову: новели законодавства. Право України. 2017. № 9. С. 137-135.

10. Степанова Т. Реформування інституту учасників господарського судового процесу. Право України. 2017. № 9. С. 122-130.

11. Степанова Т. В. Теоретико-правові засади процесуального статусу учасників позовного провадження у господарському судочинстві: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.04. Київ, 2018. 36 с.

12. Фонова О. Спрощені провадження у господарському процесі. Право України. 2017. № 9. С. 167-175.

13. Устименко В. Удосконалення господарського процесу: економіко-правові аспекти. Право України. 2017. № 9. С. 28-34.

14. Чернега В. М. Верховенство права в сучасному господарському процесуальному праві України. Наукові пошуки у ІІІ тисячолітті: соціальний, правовий, економічний та гуманітарний виміри: тези ІІІ Міжнар. зб. наук.-практ. конф. (м. Кропивницький 27-28 квітня 2018 р.). Кропивницький: ПВНЗ КIДМУ, 2018. С. 313-315.

15. Чернега В. М. Заходи процесуального примусу в господарському процесуальному праві. Правове регулювання економіки. 2018. Вип. 17. С. 180-189.

16. Чернега В. М. Зміст принципів верховенства права і пропорційності та способи їхнього втілення в нормах господарського процесуального права України. Порівняльно-аналітичне право. 2018. № 1. С. 146-148.URL: http://www.pap.in.ua/1_2018/41.pdf (дата звернення: 31.05.2018).

17. Чернега В. М. «Квартет» заходів процесуального примусу в господарському процесуальному праві: спроба теоретичного та практичного осмислення. Господарське право та процес в умовах трансформації суспільних відносин: матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Кривий Ріг, 27 вересня 2018 р.). Кривий Ріг: Донецький юридичний інститут МВС України, 2018. С. 258-262.

18. Щербина В., Рєзнікова В. Основні засади (принципи) господарського судочинства України. Право України. 2018. № 7. С. 13-33.

19. Щербина В., Рєзнікова В. Сучасні тенденції розвитку господарського процесу України. Право України. 2017. № 9. С. 9-27.

20. Яценко С. Інститут врегулювання спору за участю судді: правова характеристика та вплив на господарський процес. Право України. 2017. № 9. С. 213-219.

 

4.3. Дистанційні курси та інформаційні ресурси

 

Робоча програма та Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Актуальні проблеми господарського процесу» розміщені на сайті КНЕУ. URL: http://kneu.edu.ua/ua/Information_for/students/metod/kpre/ (дата звернення: 01.04.2019).

 


[1] Аудиторними заняттями для студентів денної форми навчання є практичні (семінарські) і лабораторні заняття, а для студентів заочної форми навчання – контактні заняття.

* Детальніше див. Положення про організацію освітнього процесу за дистанційною формою навчання, що затверджене Вченою радою 15.10.2015 року (Протокол 2) та набуло чинності згідно з Наказом від 31.12.2015 року № 893.

** Відповідно до п. 3.5.3. Положення про організацію освітнього процесу за дистанційною формою навчання, що затверджене Вченою радою 15.10.2015 року (Протокол 2) та набуло чинності згідно з Наказом від 31.12.2015 року № 893, аудиторні заняття для студентів дистанційної форми навчання проводяться виключно для дисциплін з вивчення іноземних мов. З інших дисциплін заняття проводяться у дистанційному режимі.

* Форми контролю та розподіл балів обираються розробником/розробниками Робочої програми навчальної дисципліни на власний розсуд. У таблиці наведено умовний приклад.

* Приклади оформлення списку літератури згідно з ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» з урахуванням правок (код УКНД 01.140.40).