Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Навчально-науковий інститут

«Юридичний інститут ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана»

Кафедра підприємницького та корпоративного права

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Науково-методичною радою Університету

Протокол № 5 від «11» квітня 2019 р.

 

Голова НМР                                 А. М. Колот

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

ГОСПОДАРСЬКЕ     ПРАВО

 

 

рівень вищої освіти

перший (бакалаврський)

галузь знань

08 «Право»

спеціальність

 

освітня програма /

спеціалізація

081 «Правознавство»

 

«Правознавство» / «Правознавство»

 

тип дисципліни

обов’язкова

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

 

Начальник навчально-методичного відділу

 

                                                         Т. В. Гуть

РЕКОМЕНДОВАНО:

кафедрою підприємницького та корпоративного права

Протокол № 11 від «14» березня 2019 р.

Завідувач кафедри

 

                                                         С. І. Шимон

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ – 2019

 

Розробник:

 

Кулага Е.В., кандидат юридичних наук, доцент підприємницького і корпоративного права, e-mail:elina.kulaha@kneu.edu.ua

 

 

Форма навчання –

денна, заочна

Семестр –

6, 7 (для денної форми навчання);

7, 8 (для заочної форми навчання)

Кількість кредитів ECTS –

8

Форма підсумкового контролю –

Екзамен

Мова викладання –

українська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Кулага Е.В. 2019

© КНЕУ, 2019

 

 •  

 

ВСТУП

5

1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

7

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

 

Тема 1. Поняття, предмет, методи та система господарського права

9

Тема 2. Юридична природа господарських правовідносин: поняття та їх елементи

 

Тема 3. Участь державних органів у сфері регулювання господарської діяльності

 

Тема 4. Легітимація суб’єктів господарювання

 

Тема 5. Правовий статус підприємства як суб’єкта господарювання

10

Тема 6. Господарське товариство як суб’єкт господарської діяльності

 

Тема 7. Правовий статус акціонерного товариства як суб’єкта господарської діяльності

 

Тема 8. Правове становище фізичних осіб-підприємців та інших суб’єктів господарювання

 

Тема 9. Правовий статус некомерційних суб’єктів господарювання

 

Тема 10. Юридична природа господарських об’єднань

11

Тема 11. Теоретико-правові засади майнових відносин у сфері господарювання

 

Тема 12. Юридична природа господарських зобов’язань

 

Тема 13. Господарський договір як підстава виникнення, зміни та припинення господарських правовідносин

 

Тема 14. Відповідальність у господарських правовідносинах

 

Тема 15. Правове регулювання відновлення платоспроможності та банкрутства

12

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

 

Тема 16. Правові засади обмеження монополізму і захисту економічної конкуренції в Україні

 

Тема 17. Правове регулювання господарсько-торговельної діяльності

 

Тема 18. Ціни та ціноутворення у сфері господарювання

 

Тема 19. Правове регулювання орендних та лізингових відносин

 

Тема 20. Особливості правового регулювання біржової діяльності та посередництва у здійсненні операцій з цінними паперами

 

Тема 21. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності

13

Тема 22. Особливості правового регулювання інвестиційної діяльності в Україні

 

Тема 23. Особливості правового регулювання інноваційної діяльності.

 

Тема 24. Правове регулювання підрядних відносин у капітальному будівництві

14

Тема 25. Концесійна діяльність в Україні, особливості договору концесії.

 

Тема 26. Правове регулювання комерційного посередництва (агентська діяльність).

 

Тема 27. Правове регулювання господарських відносин у сфері транспорту.

 

Тема 28. Правове регулювання господарських відносин у сфері зв’язку  та телекомунікацій.

 

 

3. ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ

 

15

4. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

 

4.1. Основна література

21

4.2. Додаткова література

 

4.3. Дистанційні курси та інформаційні ресурси

 

 

 

В С Т У П

 

Навчальна дисципліна «Господарське право» є однією із складових комплексної підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти в галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» та однією з обов’язкових навчальних дисциплін для студентів Навчально-наукового інституту «Юридичний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», що готує фахівців з галузі правничої діяльності у сфері господарювання за освітньо-професійною програмою «Правознавство».

Анотація навчальної дисципліни. У межах даної навчальної дисципліни розглядаються інституційно-правові засади регулювання господарської діяльності в обсязі, необхідному для повного й глибокого опанування студентами основних положень господарського права. Основними видами навчальних занять є лекційні та семінарські заняття, індивідуально-консультативна робота викладача зі студентами, а також систематична самостійна робота студентів.

Вивчення курсу «Господарське право» побудовано так, щоб оволодіння вміннями і навичками використання правових знань з метою вирішення практичних завдань уже в ході навчального процесу. Практичні (контактні) заняття забезпечуються матеріалами, що відображають практику у сфері здійснення господарсько-торговельної діяльності.

Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни «Господарське право» мають прояв з успішнім вивченням дисциплін циклів загальної та професійної підготовки, зокрема, теорії права, цивільного права, адміністративного права тощо.

Мета дисципліни полягає в досягненні всебічного і глибокого (фахового) розуміння студентами сутності правового регулювання господарських відносин, що виникають у процесі організації та здійснення господарської діяльності між суб’єктами господарювання, а також між цими суб’єктами та іншими учасниками відносин у сфері господарювання..

Завдання (навчальні цілі) навчальної дисципліни «Господарське право» є оволодіння системою законодавчих актів щодо торгівельних (комерційних) правовідносин, правового статусу суб’єктів торгівельної діяльності, порядку укладання та забезпечення виконання господарських договорів у торговій сфері, правових основ захисту прав і законних інтересів суб’єктів господарювання, набуття студентами досвіду застосування нормативно-правових актів торгівельного законодавства тощо.

Предмет дисципліни «Господарське право» складають теоретичні та практичні питання щодо суспільних відносин пов’язаних з нормативно-правовим регулюванням, що зумовлює порядок (правовий режим) та здійснюється суб’єктами господарювання у сфері товарного обігу, спрямована на реалізацію продукції виробничо-технічного призначення і виробів народного споживання, а також допоміжна діяльність, яка забезпечує їх реалізацію шляхом надання відповідних послуг.

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Господарське право» студент повинен набути такі результати навчання:

1) Концептуальні знання, набуті у процесі навчання та професійної діяльності, включаючи певні знання сучасних досягнень науки «Господарське право», які є основою для критичного осмислення основних теорій, принципів, методів і понять у навчанні та професійній діяльності;

2) Розв’язання складних непередбачуваних задач і проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання, що передбачає збирання та інтерпретацію інформації (даних), вибір методів та інструментальних засобів, застосування інноваційних підходів у вивченні та застосуванні господарського законодавства;

3) Донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень у сфері застосування господарського законодавства та власного досвіду в галузі професійної діяльності; здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію розвитку галузі «Господарського права»;

4) Управління комплексними діями або проектами, відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах господарювання; відповідальність за професійний розвиток окремих осіб та/або груп осіб та здатність до подальшого навчання в процесі освоєння наукою «Господарське право» з високим рівнем автономності.

Вивчення навчальної дисципліни «Господарське право» передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей та програмних результатів навчання відповідно до освітньо-професійної програми «Правознавство».

 

Оцінювання знань здобувачів вищої освіти по даній дисципліні відбувається за результатами поточного контролю, який має на меті перевірку теоретичних знань та вміння використовувати їх на практиці, а також уміння студентів самостійно працювати з нормами чинного законодавства та навчальною літературою. Відповідна атестація здійснюється на підставі Положення про організацію освітнього процесу в ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (введено в дію Наказом ректора ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» від 30 червня 2017 року № 537) та Положення про порядок оцінювання результатів навчальної діяльності студентів ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (введено в дію Наказом ректора ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» від 31 травня 2017 року № 430; зі змінами від 31 жовтня 2017 року № 823 та 03 квітня 2018 року № 266).

 

1. Т Е М А Т И Ч Н И Й  П Л А Н  Н А В Ч А Л Ь Н О Ї  Д И С Ц И П Л І Н И

Таблиця 3

 

Назва теми

Кількість годин

Денна форма

Заочна

форма

Дистанційна форма

Лекції

Практичні

(семінарські) заняття

Лабораторні

(контактні) заняття

Індивідуальні заняття

Самостійна робота студента

Контактні заняття

Індивідуальні заняття

Самостійна робота студента

Заняття в

дистанційному режимі

Самостійна робота студента

Змістовий модуль 1

Тема 1. Поняття, предмет, методи та система господарського права

2

2

0

0

3

2

0

4

-

-

Тема 2. Юридична природа господарських правовідносин: поняття та їх елементи

0

2

0

1

3

0

0

6

-

-

Тема 3. Участь державних органів у сфері регулювання господарської діяльності

2

2

0

1

3

2

0

6

-

-

Тема 4. Легітимація суб’єктів господарювання

0

2

0

1

4

0

1

6

-

-

Тема 5. Правовий статус підприємства як суб’єкта господарювання

2

2

0

1

4

2

1

6

-

-

Тема 6. Господарське товариство як суб’єкт господарської діяльності

2

2

0

1

4

2

1

6

-

-

Тема 7. Правовий статус акціонерного товариства як суб’єкта господарської діяльності

0

2

0

1

4

0

1

6

-

-

Тема 8. Правове становище фізичних осіб-підприємців та інших суб’єктів господарювання

2

2

0

1

4

0

1

6

-

-

Тема 9. Правовий статус некомерційних суб’єктів господарювання

0

2

0

0

3

0

1

6

-

-

Тема 10. Юридична природа господарських об’єднань

2

2

0

1

4

2

1

6

-

-

Тема 11. Теоретико-правові засади майнових відносин у сфері господарювання

0

2

0

1

4

0

1

6

-

-

Тема 12. Юридична природа господарських зобов’язань

2

2

0

1

4

2

1

6

-

-

Тема 13. Господарський договір як підстава виникнення, зміни та припинення господарських правовідносин

0

2

0

1

4

2

1

6

-

-

Тема 14. Відповідальність у господарських правовідносинах

2

2

0

1

4

2

1

6

-

-

Тема 15. Правове регулювання відновлення платоспроможності та банкрутства

2

2

0

1

4

2

1

6

-

-

Змістовий модуль 2

Тема 16. Правові засади обмеження монополізму і захисту економічної конкуренції в Україні

2

2

0

1

5

2

1

8

-

-

Тема 17. Правове регулювання господарсько-торговельної діяльності

2

2

0

1

4

2

1

6

-

-

Тема 18. Ціни та ціноутворення у сфері господарювання

2

2

0

1

5

2

1

8

-

-

Тема 19. Правове регулювання орендних та лізингових відносин

0

2

0

1

4

0

1

6

-

-

Тема 20. Особливості правового регулювання біржової діяльності та посередництва у здійсненні операцій з цінними паперами

2

2

0

1

5

2

1

8

-

-

Тема 21. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності

2

4

0

1

4

2

1

6

-

-

Тема 22. Особливості правового регулювання інвестиційної діяльності в Україні

2

2

0

1

5

2

1

6

-

-

Тема 23. Особливості правового регулювання інноваційної діяльності.

0

2

0

1

4

0

1

6

-

-

Тема 24. Правове регулювання підрядних відносин у капітальному будівництві

2

2

0

1

4

2

1

6

-

-

Тема 25. Концесійна діяльність в Україні, особливості договору концесії.

2

2

0

1

4

2

1

6

-

-

Тема 26. Правове регулювання комерційного посередництва (агентська діяльність).

2

2

0

1

4

2

1

6

-

-

Тема 27. Правове регулювання господарських відносин у сфері транспорту

0

2

0

1

4

0

1

6

-

-

Тема 28. Правове регулювання господарських відносин у сфері зв’язку  та телекомунікацій

0

4

0

0

4

0

0

6

-

-

Усього:

36

60

0

24

112

36

24

172

-

-

Підсумковий контроль: екзамен, дистанційний екзамен (год.)

8

8

8

Разом:

годин

240

240

240

кредитів

8

8

8

                         
 

 

2. З М І С Т  Н А В Ч А Л Ь Н О Ї  Д И С Ц И П Л І Н И  З А  Т Е М А М И

 

Тема 1. Поняття, предмет, методи та система господарського права.

Поняття господарського права як галузі права. Порівняльна характеристика господарського права та інших галузей права. Господарське право як галузь права,  як наука та навчальна дисципліна. Предмет господарського права. Методи правового регулювання господарських правовідносин. Історія розвитку та становлення господарського права як галузі права. Система господарського права. Види господарської діяльності. Принципи здійснення господарської діяльності. Поняття та ознаки підприємницької діяльності. Поняття організаційно-правової форми підприємництва. Обмеження в підприємницькій діяльності. Суб’єкти підприємницької діяльності. Принципи підприємницької діяльності. Умови здійснення підприємницької діяльності. Ознаки некомерційної діяльності. Поняття, ознаки та особливості господарського законодавства. Система господарського законодавства. Значення судової практики в удосконаленні господарського законодавства. Конституційні засади правопорядку у сфері господарювання. Проблематика невідповідності нормативних актів господарського та цивільного законодавства, прогалини та колізії.

 

Тема 2. Юридична природа господарських правовідносин: поняття та їх елементи.

Поняття господарських правовідносин. Ознаки господарських правовідносин. Види господарських правовідносин. Відмінність господарських правовідносин від цивільно-правових відносин та від інших видів правовідносин. Основні елементи господарських правовідносин, їх характеристика. Поняття суб’єктів господарських правовідносин. Ознаки суб’єктів господарських правовідносин. Види суб’єктів господарювання. Основи правого статусу суб’єктів господарювання. Класифікація суб’єктів господарювання. Поняття господарських організацій. Загальна правова характеристика господарських організацій. Правова характеристика господарських товариств. Загальна правова характеристика підприємств. Особливості правового статусу філій, представництв та інших структурних підрозділів.

 

Тема 3. Участь державних органів у сфері регулювання господарської діяльності.

Правові форми здійснення державного регулювання економіки. Загальна характеристика засобів державного регулювання господарської діяльності. Основні напрями економічної політики держави. Особливості управління господарською діяльністю в державному та комунальному секторах економіки. Поняття технічного регулювання, відповідність продукції вимогам технічних регламентів. Квотування, застосування нормативів та лімітів у сфері регулювання господарської діяльності. Надання дотацій, компенсацій, цільових інновацій та субсидій як засіб державного регулювання господарської діяльності. Загальна характеристика ліцензування господарської діяльності. Особливості застосування засобів та механізмів організації та управління господарською діяльністю. Поняття контролю, прогнозування, програмування. Особливості стратегії та тактики здійснення господарської діяльності на всіх рівнях управління господарської діяльністю. Повноваження державних органів щодо управління господарською діяльністю та контролю. Господарська компетенція державних органів та органів місцевого самоврядування.

 

Тема 4. Легітимація суб’єктів господарювання.

Поняття та загальна характеристика державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Система органів державної реєстрації, їх повноваження. Документи, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, вимоги до їх оформлення. Порядок здійснення державної реєстрації та інших реєстраційних дій. Надання відомостей з Єдиного державного реєстру. Оскарження реєстраційних дій, рішень або бездіяльності у сфері державної реєстрації. Поняття ліцензування та склад правовідносин у сфері ліцензування. Види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню. Органи ліцензування, їх повноваження. Документи, що подаються для видачі ліцензії, їх оформлення. Ліцензійні умови. Правове регулювання порядку видачі ліцензії. Замінити на Правове регулювання порядку здійснення ліцензування органом ліцензування. Правова регламентація анулювання ліцензії. Державний нагляд і контроль у сфері ліцензування.

 

Тема 5. Правовий статус підприємства як суб’єкта господарювання.

Поняття та ознаки підприємства як учасника господарських відносин. Джерела правового регулювання підприємств. Організаційно-правові форми підприємств. Види підприємств. Особливості правового становища окремих видів підприємств. Проблематика функціонування підприємств. Загальна правова характеристика підприємств. Правове становище приватних підприємств. Правове становище комунальних підприємств. Правове регулювання державних підприємств. Правовий статус казенних підприємств. Характеристика інших видів підприємств (орендні підприємства, підприємства з іноземними інвестиціями, іноземні підприємства). Характеристика інших видів підприємств. Особливості правового становища материнських та дочірніх підприємств, основного та залежного підприємства.

 

Тема 6. Господарське товариство як суб’єкт господарської діяльності.

Поняття та ознаки господарських товариств. Джерела правового регулювання господарських товариств. Класифікація господарських товариств. Основні форми господарських товариств. Поняття, ознаки та правовий статус повного товариства. Поняття, ознаки та правовий статус командитного товариства. Поняття, ознаки та правовий статус акціонерного товариства. Поняття, ознаки та правовий статус товариства з додатковою та обмеженою відповідальністю. Особливості функціонування господарських товариств. Вклади учасників та засновників господарського товариства. Статутний капітал та фонди господарського товариства.

 

Тема 7. Правовий статус акціонерного товариства як суб’єкта господарської діяльності.

Поняття та ознаки акціонерних господарських товариств. Правова регламентація діяльності акціонерних товариств. Типи акціонерних товариств. Порядок створення акціонерного товариства. Органи акціонерного товариства. Правовий режим акцій та дивідендів. Порядок скликання та компетенція загальних зборів акціонерного товариства. Порядок формування та компетенція наглядової ради акціонерного товариства. Правові засади діяльності виконавчого органу акціонерного товариства. Виділ та порядок припинення акціонерного товариства.

 

Тема 8. Правове становище фізичних осіб-підприємців та інших суб’єктів господарювання.

Поняття фізичної особи-підприємця та її ознаки. Види діяльності, які вправі здійснювати фізичної особи-підприємці. Особливості правового становища фізичних осіб-підприємців. Державна реєстрація фізичної особи-підприємця. Фізичні особи-підприємці як суб’єкти господарських правовідносин. Проблематика функціонування фізичних осіб-підприємців підприємців. Поняття та ознаки фермерського господарства. Поняття та ознаки особистого селянського господарства. Поняття та особливості виробничого кооперативу як учасника господарських відносин. Поняття та особливості функціонування відокремлених підрозділів господарської організації.

 

Тема 9. Правовий статус некомерційних суб’єктів господарювання.

Поняття та загальні засади діяльності кредитних спілок. Особливості створення та діяльності кредитних спілок. Порядок припинення діяльності кредитних спілок. Права та обов’язки членів кредитної спілки. Управління кредитною спілкою. Економічні засади діяльності кредитної спілки. Благодійна діяльність та благодійні організації. Правові засади діяльності благодійних організацій. Державна реєстрація благодійних організацій. Органи управління благодійних організацій. Припинення діяльності благодійних організацій. Інші неприбуткові організації, їх характерні ознаки.

 

 

Тема 10. Юридична природа господарських об’єднань.

Поняття та основні риси господарських об’єднань. Види господарських об’єднань. Поняття та загальна правова характеристика статутних та договірних господарських об’єднань. Добровільні та державні господарські об’єднання. Поняття, види та організаційно-правові форми  об’єднань підприємств. Правовий статус договірних господарських об’єднань. Правова характеристика статутних господарських об’єднань. Управління та майнові відносини в об’єднаннях підприємств. Асоційовані підприємства та холдингові компанії.

 

Тема 11. Теоретико-правові засади майнових відносин у сфері господарювання.

 1. Поняття та загальна характеристика правового режиму майна суб’єктів господарювання. Поняття майна у сфері господарювання. Види майна суб’єктів господарювання. Поняття права власності як основного речового права у сфері господарювання. Зміст права власності. Похідні від права власності правові титули майна суб’єктів господарювання. Право господарського відання у сфері господарювання. Характеристика права оперативного управління. Використання природних ресурсів у сфері господарювання. Використання прав інтелектуальної власності у сфері господарювання. Характеристика корпоративних прав та корпоративних відносин. Поняття та загальні засади здійснення корпоративних прав. Правовий режим цінних паперів у господарській діяльності. Джерела формування майна суб’єктів господарювання.

 

Тема 12. Юридична природа господарських зобов’язань.

Поняття господарських зобов’язань. Види господарських зобов’язань. Підстави виникнення господарських зобов’язань. Характеристика договірних та позадоговірних зобов’язань. Основні та додаткові зобов’язання. Порядок виконання господарських зобов’язань. Забезпечення виконання господарських зобов’язань. Правова характеристика неустойки, застави, завдатку, поруки, гарантії та притримання. Зміна та припинення господарських зобов’язань.

 

Тема 13. Господарський договір як підстава виникнення, зміни та припинення господарських правовідносин.

Поняття та особливості господарського договору, його правова природа. Функції та значення господарського договору. Класифікація господарських договорів. Форма господарського договору. Зміст господарського договору. Характеристика істотних та додаткових умов господарського договору. Порядок укладення господарського договору. Порядок виконання господарського договору. Порядок зміни та розірвання господарського договору. Підстави визнання господарського договору недійсним. Наслідки визнання недійсним господарського договору. Забезпечення належного виконання господарських договорів. Загальна характеристика та особливості правового регулювання окремих видів господарських договорів.

 

Тема 14. Відповідальність у господарських правовідносинах.

Поняття та загальна характеристика господарсько-правової відповідальності. Особливості та ознаки господарсько-правової відповідальності. Характеристика основних видів господарсько-правової відповідальності. Функції та підстави господарсько-правової відповідальності. Принципи та межі застосування господарсько-правової відповідальності. Основні форми господарсько-правової відповідальності. Підстави звільнення особи від господарсько-правової відповідальності. Поняття господарського правопорушення. Основні види господарських правопорушень. Функції господарсько-правової відповідальності. Характеристика видів господарсько-правових санкцій. Відшкодування збитків у сфері господарювання. Характеристика штрафних санкцій. Поняття та правова природа оперативно-господарських санкцій. Адміністративно-господарські санкції: поняття та види. Порядок накладення господарсько-правових санкцій. Оскарження рішення про накладення господарсько-правових санкцій.

 

 

Тема 15. Правове регулювання відновлення платоспроможності та банкрутства.

Правове регулювання відносин, пов’язаних з відновленням платоспроможності боржника та банкрутством. Поняття неплатоспроможності. Поняття банкрутства та підстави застосування процедури банкрутства. Суб’єкти банкрутства. Учасники провадження у справі про банкрутство. Характеристика сторін процедури банкрутства. Конкурсні та поточні кредитори: правова характеристика. Правовий статус комітету кредиторів, порядок його формування. Роль арбітражного керуючого в процедурі відновленням платоспроможності боржника чи визнання його банкрутом. Заходи щодо запобігання банкрутству боржника. Позасудові процедури. Підстави порушення справи про банкрутство. Провадження у справах про банкрутство, характеристика його основних стадій. Санація. План санації: порядок складання та затвердження. Особливості визнання банкрутом окремих видів суб’єктів господарювання. Ліквідаційна процедура. Наслідки визнання боржника банкрутом. Черговість задоволення вимог кредиторів. Мирова угода у справі про банкрутство. Припинення провадження у справі про банкрутство.

 

Тема 16. Правові засади обмеження монополізму і захисту економічної конкуренції в Україні.

Правові засади державного регулювання економічної конкуренції. Монопольне становище на ринку та зловживання ним. Поняття економічної конкуренції. Антиконкурентні узгоджені дії. Антиконкурентні дії органів влади. Обмежувальна та дискримінаційна діяльність. Обмежувальна та дискримінаційна діяльність. Правове становище природних монополій. Недобросовісна конкуренція. Правове регулювання захисту економічної конкуренції. Порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Відповідальність за порушення законодавства про конкуренцію. Правовий статус Антимонопольного комітету України.

 

Тема 17. Правове регулювання господарсько-торговельної діяльності.

Поняття та загальна характеристика господарсько-торговельної діяльності. Особливості господарської діяльності у сфері матеріально-технічного постачання та збуту. Правове регулювання контрактації сільськогосподарської продукції. Правове регулювання енергопостачання. Міна (бартер) у сфері господарських правовідносин. Зберігання у товарному складі як вид господарсько-торговельної діяльності.

 

Тема 18. Ціни та ціноутворення у сфері господарювання.

Поняття та характеристика ціни. Поняття та загальні правові засади ціноутворення, державна цінова політика. Види цін. Правова характеристика вільних цін. Порядок встановлення регульованих цін. Характеристика способів державного регулювання цін. Державний контроль (нагляд) та спостереження у сфері ціноутворення. Державна цінова політика у сфері діяльності суб’єктів природних монополій. Відповідальність за порушення законодавства про ціни та ціноутворення. Контроль за додержанням законодавства у сфері ціноутворення.

 

Тема 19. Правове регулювання орендних та лізингових відносин.

Історичне становлення інституту оренди в господарських відносинах України. Поняття оренди. Об’єкт оренди. Поняття договору оренди. Форма та види договорів оренди. Сторони в договорі оренди. Зміст орендних і лізингових відносин. Істотні умови договору оренди. Порядок укладення, зміни та припинення договору оренди. Поняття лізингу. Види і форми лізингу. Фінансовий лізинг. Оперативний лізинг. Істотні умови договору лізингу. Правовий статус суб’єктів лізингових операцій. Перспективи розвитку орендних і лізингових відносин в Україні.

Тема 20. Особливості правового регулювання біржової діяльності та посередництва у здійсненні операцій з цінними паперами.

Поняття та юридичні ознаки біржі. Порядок створення біржі. Правовий статус фондової біржі. Функції біржі, їх характеристика. Види бірж в Україні. Правовий статус товарної біржі. Правовий статус фондової біржі. Валютна біржа: правовий режим функціонування. Порядок створення та припинення бірж різних видів. Біржові угоди та їх види. Функції, права та обов’язки біржі. Члени біржі. Правила біржової торгівлі. Форвардні контракти. Ф’ючерси, опціони. Хеджування. Відкриті товарні біржі. Закриті товарні біржі. Асортимент товарів. Припинення діяльності бірж.

 

Тема 21. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Поняття та види зовнішньоекономічної діяльності. Ознаки зовнішньоекономічної діяльності. Принципи зовнішньоекономічної діяльності. Характеристика суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. Права та обов’язки суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. Характеристика правових режимів: національного режиму, режиму найбільшого сприяння та спеціального режиму. Характеристика державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Ліцензування та квотування. Генеральна, разова (індивідуальна) та відкрита (індивідуальна) ліцензії. Глобальні, групові та індивідуальні квоти (контингенти).

Умови дійсності зовнішньоекономічного договору. Встановлення режиму проведення валютних операцій. Митне регулювання. Специфіка митно-тарифного регулювання. Мито та його види. Порядок встановлення та зміни ставок мита. Митна вартість товару. Нетарифне регулювання: поняття та основні засоби.

 

Тема 22. Особливості правового регулювання інвестиційної діяльності в Україні.

Законодавство України про інвестиційну діяльність. Поняття та види інвестицій. Поняття інвестиційної діяльності, її об’єкти та суб’єкти. Права та обов’язки суб’єктів інвестиційної діяльності.

Законодавство про режим іноземного інвестування в Україні. Поняття та види іноземних інвестицій. Об’єкти та суб’єкти іноземного інвестування. Форми здійснення іноземних інвестицій. Корпоративна форма іноземного інвестування. Договірна форма іноземного інвестування. Характерні ознаки іноземних інвестицій. Види майнових цінностей, що можуть використовуватися в процесі іноземного інвестування. Правове регулювання іноземного інвестування в Україні. Особи, які можуть виступати у ролі іноземного інвестора. Специфіка правового становища іноземного інвестора. Іноземне підприємство та підприємства з іноземними інвестиціями. Поєднання корпоративної та договірної форми іноземного інвестування. Угоди про розподіл продукції. Гарантії захисту іноземних інвестицій. Поняття та характеристика вільних економічних зон.

 

Тема 23. Особливості правового регулювання інноваційної діяльності.

Поняття інновацій та інноваційної діяльності. Система законодавства про інноваційну діяльність. Інноваційні правовідносини. Заходи щодо стимулювання інноваційної діяльності. Ознаки, притаманні інноваційній діяльності. Правові засади інноваційної діяльності. Роль держави як учасника інноваційних правовідносин. Функції спеціально уповноваженого органу держави у сфері інноваційної діяльності. Складові інноваційних правовідносин. Правовий режим інноваційних проектів, продуктів та продукції. Пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні. Інноваційні підприємства. Інноваційні проекти, які підлягають державній експертизі. Мета державної реєстрації інноваційних проектів. Форми (види) господарсько-правової відповідальності, що застосовуються до учасників інноваційної діяльності у разі порушення ними законодавства про інноваційну діяльність. Поняття договорів на створення і передачу науково-технічної продукції. Поняття та види договорів про трансфер технологій.

 

Тема 24. Правове регулювання підрядних відносин у капітальному будівництві.

Нормативно-правове забезпечення будівельної діяльності. Поняття, види, стадії та способи капітального будівництва. Поняття, ознаки та склад правовідносин у сфері капітального будівництва. Договори підряду на капітальне будівництво: поняття, юридична характеристика та види. Правовий статус державних органів управління та контролю у сфері будівництва. Відповідальність за порушення законодавства у сфері будівництва. Правовий режим розробки і затвердження інвестиційних проектів будівництва. Порядок реалізації інвестиційних проектів будівництва. Види господарсько-правових санкцій, що застосовуються у сфері капітального будівництва. Умови і порядок здійснення будівельної діяльності. Стандарти капітального будівництва.

 

Тема 25. Концесійна діяльність в Україні, особливості договору концесії.

Поняття, принципи та об'єкти концесії. Порядок проведення концесійного конкурсу. Поняття, істотні умови та особливості укладення концесійних договорів. Концесії об’єктів паливно-енергетичного комплексу. Особливості концесії на будівництво та експлуатацію доріг. Порядок користування надрами на умовах розподілу продукції. Поняття та особливості комерційної концесії як різновиду підприємницької діяльності. Договір комерційної концесії за українським законодавством. Зарубіжний аналог комерційної концесії та його сутність. Предмет договору комерційної концесії. Строк дії договору комерційної концесії. Форма договору комерційної концесії. Обов’язки сторін договору комерційної концесії. Обмежувальні умови в договорі комерційної концесії. Відповідальність сторін за договором комерційної концесії. Припинення договору комерційної концесії.

 

Тема 26. Правове регулювання комерційного посередництва (агентська діяльність).

Поняття та ознаки комерційного посередництва як різновиду господарської діяльності. Специфіка господарських відносин з комерційного посередництва. Система нормативно-правових актів, що регулюють агентські відносини у сфері господарювання. Агентський договір: поняття, форма, основні вимоги. Основні обов'язки сторін агентського договору. Критерії класифікації агентських відносини. Припинення агентських відносин. Поновлення агентських відносин після припинення агентського договору. Відповідальність сторін агентського договору. Форми господарсько-правової відповідальності, що застосовуються у разі порушення договірних зобов'язань агентом та принципалом.

 

Тема 27. Правове регулювання господарських відносин у сфері транспорту.

Правова регламентація транспортної діяльності в Україні.

Нормативно-правове забезпечення діяльності транспорту, єдина транспортна система. Особливості здійснення господарської діяльності у сфері транспорту. Види транспорту. Види транспортних перевезень. Правова характеристика договору перевезення вантажу. Правовий статус державний органів управління та контролю у транспортній сфері. Особливості організації та діяльності системи трубопровідного транспорту. Транспортно-експедиторська діяльність. Особливості застосування договору перевезення залізничним транспортом. Особливості застосування договору перевезення повітряним. Особливості застосування договору перевезення водним транспортом.

 

Тема 28. Правове регулювання господарських відносин у сфері зв’язку та телекомунікацій.

Правове регулювання господарської діяльності у сфері телекомунікацій. Порядок та умови здійснення господарської діяльності з надання телекомунікаційних послуг. Правове регулювання господарської діяльності з надання послуг поштового зв’язку. Особливості здійснення господарської діяльності з надання послуг рухомого (мобільного) зв’язку та Інтернет-зв’язку. Правові засади управління і використання радіочастотного ресурсу.

 

 

3. П О Р Я Д О К  П О Т О Ч Н О Г О  І  П І Д С У М К О В О Г О

О Ц І Н Ю В А Н Н Я  Р Е З У Л Ь Т А Т І В  Н А В Ч А Л Ь Н О Ї

Д І Я Л Ь Н О С Т І  С Т У Д Е Н Т І В

 

На підставі Положення про порядок оцінювання результатів навчальної діяльності студентів (Введено в дію Наказом ректора від 31 травня 2017 року № 430; зі змінами від 31 жовтня 2017 року № 823 та 03 квітня 2018 року № 266) об’єктами поточного контролю за навчальною діяльністю студентів під час вивчення обов’язкових і вибіркових дисциплін для денної та заочної форми навчання є:

- знання, уміння та навички, продемонстровані на аудиторних заняттях;

- виконання модульних контрольних робіт;

- виконання завдань для самостійної роботи;

- інші об’єкти поточного контролю, визначені кафедрою.

Поточний контроль за рівнем знань, умінь та навичок, продемонстрованих на аудиторних заняттях (заняттях у дистанційному режимі), передбачає оцінювання: на денній та заочній формі навчання:

- відповідей (виступів) на аудиторних заняттях[*];

- результатів виконання і захисту практичних та лабораторних робіт;

- результатів експрес-тестування;

- результатів виконання і захисту завдань для самостійної роботи студента;

інших видів робіт, передбачених робочою навчальною програмою.

Поточний контроль за результатами виконання модульних контрольних робіт передбачає оцінювання теоретичних знань та практичних умінь і навичок, які студент набув після опанування певного завершеного розділу навчального матеріалу.

Форми проведення поточного контролю під час навчальних занять визначає викладач (лектор, керівник курсу за участю викладачів, які ведуть практичні, семінарські, лабораторні, індивідуальні, контактні заняття та заняття в дистанційному режимі), ними можуть бути тестування, бліц-опитування, контрольна (модульна) робота, Case study, захист результатів виконання групових або індивідуальних аналітично-розрахункових робіт, завдань у робочому зошиті та лабораторних робіт, презентація, дискурс, тренінг-PBL (Problem-Based Learning), есе, колоквіум тощо.

Підсумковий контроль результатів навчальної діяльності студентів здійснюється для оцінювання знань, умінь та навичок студентів з дисципліни «Господарське право» навчального плану і проводиться у формі екзамену.

Оцінювання результатів навчальної діяльності студентів з обов’язкової навчальної дисципліни «Господарське право» здійснюється відповідно до навчального плану або на підставі результатів поточного контролю та екзамену, або на підставі результатів поточного контролю та підсумкової контрольної роботи.

Екзамен з навчальної дисципліни «Господарське право» – форма підсумкового контролю рівня засвоєння студентами теоретичного і практичного матеріалу з окремої навчальної дисципліни, що проводиться як контрольний захід за екзаменаційними білетами, складеними за програмою дисципліни і затвердженими кафедрою. Метою екзамену є перевірка рівня засвоєння студентом програмного матеріалу з усієї дисципліни (чи певної її частини), здатності творчого використання накопичених знань, формувати власне ставлення до проблеми.

На екзамені оцінюванню підлягають:

- володіння категорійним апаратом, фаховою термінологією та теоретичними знаннями;

- уміння демонструвати практичні навички при розв’язуванні задач, вирішенні ситуацій;

- уміння продемонструвати креативність та системність знань, володіння сучасними методами, методиками при вирішенні практичних питань.

Результат поточного контролю за навчальною діяльністю студентів під час вивчення обов’язкових і вибіркових дисциплін визначається сумарно за всіма об’єктами поточного контролю.

За рішенням кафедри студентам, які брали участь у науково-дослідній роботі (див. п. 2.8 зазначеного Положення) можуть присуджуватися додаткові (заохочувальні) бали, але в межах зазначеного в п. 2.7 діапазону зазначеного Положення. Їхня кількість не повинна перевищувати 10 балів за семестр.

Кафедра правового регулювання економіки (нині кафедра підприємницького та корпоративного права) розподіляє загальну кількість балів за поточну успішність з урахуванням таких правил, що наведені в таблиці 4.

 

Таблиця 4

 

Оцінювання складових поточного контролю результатів

навчальної діяльності студентів з вивчення обов’язкових і

вибіркових дисциплін (крім іноземних мов для

денної і заочної форм навчання), балів

 

Об’єкти поточного контролю за навчальною діяльністю студентів під час вивчення обов’язкових і вибіркових дисциплін

Форма підсумкового контролю

екзамен

дистанційний

екзамен

залік

за формами навчання

 

за формами навчання

денна

заочна

дистан-ційна *

дистанційна

денна

заочна

дистан-ційна *

 

поточний контроль

Знання, уміння та навички, продемонстровані на аудиторних заняттях

30

20

іноз. мова – 10

60

40

іноз. мова – 20 **

Знання, уміння та навички, продемонстровані на заняттях у дистанційному режимі

30

70

100

Виконання модульних контрольних робіт

10

5

10

20

10

Виконання і захист підсумкових контрольних робіт

30

Виконання і захист завдань для самостійної роботи

10

25

за рішен-ням

кафедри

за рішенням

кафедри

20

50

за рішен-ням кафедри

 

додаткові бали

Науково-дослідна

діяльність

10

10

10

 

підсумковий контроль

 

50

УСЬОГО

100

100

100

 

 

Таблиця 5

 

Форми контролю результатів навчальної діяльності студентів та їх оцінювання *

 

Форми контролю

Максимальна кількість балів

Денна

форма

навчання

Заочна форма навчання

Дистанційна форма навчання

Усна доповідь, доповнення (робота в аудиторії)

5 х 3 бали = 15 балів

 

 

Перевірка виконання практичних завдань

5 х 3 бали = 15 балів

 

 

Контрольна (змістова) робота (тести в Moodle)

2 х 5 балів = 10 балів

 

 

Презентація та захист індивідуальних (дослідницько-аналітичних) робіт

1 х 10 балів = 10 балів

 

 

Усього

50

Представлення результатів науково-дослідних робіт на студентських конкурсах, конференціях, олімпіадах тощо

бонусні бали

(до 10 балів)

 

 

 

 

Деталізований порядок нарахування балів за навчальну роботу студентів наведені в розділах «Методичних матеріалів з вивчення навчальної дисципліни «Господарське право»: «Поточна навчальна робота студентів денної форми навчання», «Поточна навчальна робота студентів заочної форми навчання», «Поточна навчальна робота студентів дистанційної форми навчання».

Критерії оцінювання кожної складової поточного контролю та конкретні форми контрольних заходів визначаються у робочій навчальній програмі дисципліни, відображаються у відповідних методичних матеріалах і повідомляються студентам на початку семестру.

За рішенням кафедри в оцінюванні одного заняття допускається крок у 0,5 балів, якщо максимальна оцінка за нього відповідно до Карти самостійної роботи студента не перевищує 3 бали.

Таблиці 6 – 8

 

Шкала оцінювання контролю знань студентів денної форми навчання

на семінарських заняттях № 1 та № 2

 

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів

Рівень розв’язання питання або виконання завдання

Відмінний

 

Добрий

 

Задовільний

 

Незадовільний

 

2

2

1

0,5

0

 

 

 

Шкала оцінювання контролю знань студентів заочної форми навчання

на контактних заняттях № 1 – 3 та № 9 - 18

 

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів

Рівень розв’язання питання або виконання завдання

Відмінний

 

Добрий

 

Задовільний

 

Незадовільний

 

2

2

1

0,5

0

 

 

Шкала оцінювання контролю знань студентів заочної форми навчання

на контактних заняттях № 5–8

 

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів

Рівень розв’язання питання або виконання завдання

Відмінний

 

Добрий

 

Задовільний

 

Незадовільний

 

3

3

2

1

0

 

 

Таблиця 9

 

Критерії оцінювання рівня розв’язання питань або виконання завдань студентами на семінарському (практичному, контактному) занятті

 

Рівень

розв’язання питання або виконання завдання

Критерії оцінювання знань

Відмінний

Студент правильно розв’язав практичне завдання (задачу), спроможний пояснити методику її розв’язання та зміст застосовуваного понятійно-категоріального апарату відповідної галузі права та казусу.

Добрий

Студент дає правильну вичерпну відповідь (висновки) на поставлене запитання, при цьому показує високі знання понятійного апарату і літературних джерел, уміє аргументувати свої думки та ставлення до відповідної категорії правової галузі (законодавства).

Задовільний

Студент у цілому відповів на поставлене запитання, однак не спромігся переконливо аргументувати свою відповідь (висновки), помилився у використанні понятійно-категоріального апарату, показав недостатні знання щодо правових та науково-літературних джерел.

Незадовільний

Студент дає неправильну відповідь на запитання, показує незадовільне знання понятійно-категоріального апарату й правових та науково-літературних джерел.

 

 

Кожен із складників системи оцінювання результатів навчальної діяльності студентів Університету оцінюється за 100-бальною шкалою (для дисциплін з підсумковою формою контролю екзамен – як сума результатів поточного і підсумкового контролю). Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-бальну та шкалу за системою ECTS здійснюється в наступному порядку (див. Таблицю 10).

Таблиця 10

 

Шкала оцінювання: КНЕУ та ECTS

 

Шкала КНЕУ, балів

Оцінка за 4-бальноюшкалою

Шкала EСTS

90 – 100

відмінно

A

80 – 89

добре

B

C

70 – 79

70 – 79

66 – 69

задовільно

D

E

60 – 65

60 – 65

21 – 59

незадовільно з можливістю повторного

складання екзамену (заліку)

FX

0 – 20

незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

F

 

 

Результати поточного та підсумкового контролю є рівноцінними показниками рівня засвоєння студентом знань, набуття умінь та сформованості навичок, що визначені відповідною робочою навчальною програмою / освітньо-професійної програмою «Правознавство», яка регламентує нормативні, компетентністні, кваліфікаційні, організаційні, навчальні та методичні вимоги підготовки бакалаврів у галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право», спеціалізація – «Правознавство».

 

4. Р Е К О М Е Н Д О В А Н І  І Н Ф О Р М А Ц І Й Н І  Д Ж Е Р Е Л А *

 

Основна література

 

 1. Господарський кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 року № 436-IV зі змінами. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 18, № 19–20, № 21–22. Ст. 144.
 2. Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 року № 435-IV зі змінами. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 40–44. Ст. 356.
 3. Господарське право: підручник : у 2 Ч. / за ред. В.Ф. Опришка та Н.С. Хатнюк. Київ: КНЕУ, 2011. Ч. 1. 507 с.
 4.  Господарське право: підручник : у 2 Ч. / за ред. В.Ф. Опришка та Н.С. Хатнюк. Київ : КНЕУ, 2011. Ч. 2. 501 с.
 5. Кучер В.О. Парасюк В.М. Господарське право: курс лекцій. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2011. 380 с.
 6. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / За заг. ред. Г.Л. Знаменського, В.С. Щербини. Київ : Юрінком Інтер, 2012. 776 с.
 7. Несинова С.В. Господарське право України: навч. посіб./ За заг. ред. С.В. Несинової. Київ: ЦУЛ, 2012. 564 с.
 8. Щербина В.С. Господарське право: підручник. Київ: Юрінком Інтер, 2012. 600 с.

 

Додаткова література

 

 1. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців: Закон України від 15 травня 2003 р. № 755-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 31-32. Ст. 263.
 2. Про ліцензування видів господарської діяльності: Закон України від 2 березня 2015 р. № 222-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2015. № 23. Ст.158.
 3. Про стандартизацію: Закон України 5 червня 2014 р. № 1315-VII. Відомості Верховної Ради України. 2014. № 31. Ст. 1058.
 4. Про господарські товариства: Закон України від 19 вересня 1991 р. № 1576-XII. Відомості Верховної Ради України. 1991. № 49. Ст. 682.
 5. Про акціонерні товариства: Закон України від 17 вересня 2008 № 514-VI зі змінами. Відомості Верховної Ради України. 2008 р. № 50-51. Ст. 384.
 6. Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю: Закон України від 6 лютого 2018 р. № 2275-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2018 р. № 13, Ст. 69.
 7. Про кредитні спілки: Закон України від 20 грудня 2001 р. № 2908-III. Відомості Верховної Ради України. 2002. № 15. Ст.101.
 8. Про благодійну діяльність та благодійні організації: Закон України від 5 липня 2012 р. № 5073-VI. Відомості Верховної Ради України. 2013 р. № 25. Ст. 252.
 9. Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11 січня 2001 р. № 2210-ІІІ // Офіційний вісник України. 2001. № 7. Ст. 51.
 10. Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України від 7 червня 1996 р. № 236/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. 1996. № 36. Ст. 164.
 11. Про Антимонопольний комітет України: Закон України від 26 листопада 1993 р. № 3659-XII зі змінами. Голос України. 1993. 21 грудня.
 12. Про природні монополії: Закон України від 20 квітня 2000 р. № 1682-III. Відомості Верховної Ради України. 2000. № 30. Ст. 238.
 13. Про товарну біржу: Закон України від 10 грудня 1991 р. № 1956-ХІІ. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 10. Ст. 139.
 14. Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23 лютого 2006 р. № 3480-ІV. Відомості Верховної Ради України. 2006. № 31. Ст. 268.
 15. Про ціни і ціноутворення: Закон України від 21 червня 2012 р. № 5007-VI. Відомості Верховної Ради України. 2013. № 19-20. Ст. 190.
 16. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16 квітня 1991 р. № 959-XII. Відомості Верховної Ради УРСР. 1991. № 29. Ст. 377.
 17. Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18 вересня 1991 р. № 1560-XII зі змінами. Відомості Верховної Ради України. 1991. № 47. Ст. 646.
 18. Про режим іноземного інвестування: Закон України від 19 березня 1996 р. № 93/96-ВР. Відомості Верховної Ради. 1996 р. № 19. Ст. 80.
 19. Про захист іноземних інвестицій на Україні: Закон України від 5 жовтня 1991 р. № 1540а-XII. Відомості Верховної Ради України. 1991. № 46. Ст.616.
 20. Про оренду державного та комунального майна: Закон України від 10 квітня 1992 р. № 2269-XII. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 30. Ст. 416.
 21. Про фінансовий лізинг: Закон України від 16 грудня 1997 р. № 723/97-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1998. № 16. Ст. 68.
 22. Про концесії: Закон України від 16 липня 1999 р. № 997-XIV. Відомості Верховної Ради України. 1999. № 41. Ст. 372.
 23. Про угоди про розподіл продукції: Закон України від 14.09.1999 р. № 1039-XIV. Відомості Верховної Ради України. 1999 р. № 44. Ст. 391.
 24. Матвєєв П.С. Господарське право: посібник. Київ : Алерта, 2015. 142 с.
 25. Мілаш В.С. Господарське право : навч. посіб. для підготовки до іспитів. Харків: Право, 2015. 328 с.
 26. Кулага Е.В. Правові аспекти державного регулювання ціноутворення в Україні // Підприємництво, господарство і право. 2017. №6. С. 158-164.
 27. Кулага Е.В. Державна підтримка реалізації інноваційних проектів в Україні: проблеми і перспективи. Фінансове забезпечення інноваційних проектів малого та середнього бізнесу: глобальні виклики та українські реалії Збірник матеріалів I Міжнародної науково-практичної конференції 7 грудня 2016 р. С. 39-41 URL: http://kneu.edu.ua/userfiles/ifba/Zbirnik_materialiv_konf_07_12_16.pdf

 

Дистанційні курси та інформаційні ресурси

 

URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main/l23178 (дата звернення: 12.10.2017).

URL: http://www.sccinstitute.com/  – Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce.

URL https://icsid.worldbank.org/ – The International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID).

 

 

 


[*] Аудиторними заняттями для студентів денної форми навчання є практичні (семінарські) і лабораторні заняття, а для студентів заочної форми навчання – контактні заняття.

* Детальніше див. Положення про організацію освітнього процесу за дистанційною формою навчання, що затверджене Вченою радою 15.10.2015 року (Протокол 2) та набуло чинності згідно з Наказом від 31.12.2015 року № 893.

** Відповідно до п. 3.5.3. Положення про організацію освітнього процесу за дистанційною формою навчання, що затверджене Вченою радою 15.10.2015 року (Протокол 2) та набуло чинності згідно з Наказом від 31.12.2015 року № 893, аудиторні заняття для студентів дистанційної форми навчання проводяться виключно для дисциплін з вивчення іноземних мов. З інших дисциплін заняття проводяться у дистанційному режимі.

* Форми контролю та розподіл балів обираються розробником/розробниками Робочої програми навчальної дисципліни на власний розсуд. У таблиці наведено умовний приклад.

* Приклади оформлення списку літератури згідно з ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» з урахуванням правок (код УКНД 01.140.40).