Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ Індивідуальне завдання для студентів заочної форми навчання напряму підготовки «Економіка підприємства»

Індивідуальне завдання для студентів заочної форми навчання напряму підготовки «Економіка підприємства»

   

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Економічний факультет

Кафедра економіки підприємства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 управління ресурсами підприємства

 

 

Індивідуальне завдання

для студентів заочної форми навчання

напряму підготовки «Економіка підприємства»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ –  2019

 

 

ДОДАТОК ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ З ДИСЦИПЛІНИ

«УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА» (2016-2017 Н.Р.)

 

УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА. Індивідуальне завдання з дисципліни для студентів галузі знань «Економіка та підприємництво», напряму підготовки «Економіка підприємства» заочної форми навчання.

 

Укладач: кандидат економічних наук, доцент Мірошниченко О.Ю.

Схвалено на засіданні кафедри економіки підприємства, протокол                      № ___   від  «___» __________ 20__р.

Завідувач кафедри___________________________________Г.М. Филюк

 

 

ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ індивідуального завдання з дисципліни

 

Навчальним планом передбачене виконання індивідуального завдання, яке спрямоване на забезпечення контролю самостійної роботи студентів, підвищення рівня теоретичних знань щодо сутності, класифікації та джерел формування ресурсів підприємства, основ ресурсної концепції управління підприємством, особливостей та оцінки ефективності управління окремими видами ресурсів підприємства; формулювання висновків та їх використання в процесі господарської діяльності підприємства

Мета виконання індивідуального завдання – поглиблення і закріплення теоретичних знань, придбання практичних навичок і їх застосування для вирішення конкретних завдань діяльності підприємства.

Індивідуальне завдання складається із 1 теоретичного завдання (додаток А) і 5 розрахунково-аналітичних завдань. При виконанні завдань необхідно наводити  формули для розрахунку з розшифровкою буквених позначень і вказівкою одиниць вимірювання. Після цього, підставивши числові значення, зробити розрахунки. Слід наводити усі необхідні пояснення, супроводжувати розв’язок аналізом та інтерпретацією отриманих результатів.

Робота повинна бути оформлена на листах формату А4 і мати титульний лист, що містить усі необхідні реквізити роботи (прізвище, ім’я, по-батькові студента; курс; назву спеціальності, форму навчання; назву дисципліни; прізвище, ім’я, по-батькові та посаду викладача, що перевіряє роботу; номер варіанту). При виконанні роботи потрібно наводити умови завдань, що вирішуються, та залишати відступи для запису зауважень викладачем. Сторінки роботи нумеруються за загальними правилами.

Графічний і табличний матеріал, що наводиться при розв’язку індивідуальних завдань, повинен бути оформлений відповідно до методичних вказівок по оформленню текстових документів.

Список використаної літератури приводиться в кінці роботи в алфавітному порядку. При цьому вказується прізвище і ініціали автора, назва роботи, видавництво, місце і рік видання. При посиланні на джерело в роботі вказується порядковий номер в переліку використаної літератури і номер сторінки. На останній сторінці повинні стояти підпис студента і дата виконання.

Вибір варіанта для виконання теоретичної частини самостійної роботи відбувається за порядковим номером у списку групи (Додаток А, табл. А.1).

Вибір варіанта для виконання аналітично-розрахункових завдань  відбувається за першою літерою прізвища.

 

№ варіанту

Перша літера прізвищ студентів, що виконують відповідний варіант

1

А ; Б;

2

В; Г;

3

Д; Е; Є

4

Ж; З; І; Й

5

К; Л;

6

М; Н;

7

О; П;

8

Р; С; Т;

9

У; Ф; Х; Ц; Ч;

10

Ш; Щ; Ю; Я

 

Виконана робота надається студентом для рецензування у встановлені терміни. Якщо робота не зарахована, то після виправлення помилок з урахуванням усіх зауважень рецензента студент знов подає на рецензування разом з колишньою рецензією. Індивідуальна робота, виконана по варіанту, що не відповідає порядковому номеру студента у списку групи (для теоретичної частини самостійного завдання) та першій букві прізвища (для розрахунково-аналітичних завдань), повертається студенту без розгляду. Робота зараховується за результатами співбесіди з викладачем і захисту теоретичної частини з презентацією на семінарі.

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ  індивідуального завдання з дисципліни

 

Загальна оцінка за індивідуальне завдання визначається як сума оцінок у балах за кожне окреме підзавдання з врахуванням якості його виконання. Максимальна оцінка за виконане та захищене індивідуальне завдання в цілому становить 80 балів: 40 балів за теоретичну частину та 40 балів за виконання розрахунково-аналітичних завдань.

 

ВАРІАНТИ РОЗРАХУНКОВО-АНАЛІТИЧНИХ ЗАВДАНЬ

 

Варіант 1

 

 1. Наведіть приклади ресурсних рент, які генеруються компаніями, що функціонують у різних сферах господарської діяльності. Результати представте у вигляді таблиці

Таблиця 1

Характеристика видів ресурсних рент

Вид ресурсної ренти

Назва компанії (сфера господарської діяльності)

Вид ресурсу, що забезпечує отримання ренти

Характеристика додаткової економічної вигоди від володіння ресурсом

Монопольна рента

 

 

 

Рікардіанська рнта

 

 

 

Шумпетеріанська рента

 

 

 

 

 1. Самостійно оберіть реально діючу компанію. На основі дослідження історії її функціонування:
 • представити коротку характеристику господарської діяльності компанії;
 • надати якісну характеристику ресурсів компанії за прийнятою класифікацією. Результати рекомендується оформити у вигляді таблиці.

Таблиця 2

Характеристика ресурсів компанії

Назва ресурсу

Якісна характеристика

 

 

 

 

 

 • визначити активи компанії, ключові компетенції (унікальні та базові), організаційні здатності, динамічні здатності, організаційні рутини;
 • визначити тип ренти, який компанія може отримати як додаткову вигоду від володіння ідентифікованими ресурсами.

 

 1. На основі результатів раніше виконаного завдання 2 необхідно:
 • проаналізувати кожен із видів ресурсів на предмет наявності у них характеристик стратегічних ресурсів;
 • здійснити ідентифікацію та оцінку стратегічних ресурсів компанії за допомогою VRIO-аналізу. Результати представити у вигляді таблиці;
 • здійснити ідентифікацію та оцінку стратегічних ресурсів компанії за допомогою шкали якісної характеристики оцінки властивостей Харрінгтона. Побудувати дерево стратегічних ресурсів підприємства;
 • зробити обґрунтовані рекомендації підприємству щодо перспектив використання ресурсів, що відповідають характеристикам стратегічних для формування стійких конкурентних переваг.

 

 1. Плановий річний обсяг виробництва виробів на підприємстві становить 100 тис. од., а трудомісткість виготовлення одного виробу – 0,5 нормо-годин. Тривалість робочої зміни складає 8 год. при однозмінному режимі роботи підприємства. Внутрішньо змінні втрати часу з вини робітників становлять 1%, а втрати часу на регламентовані простої – 2%. Процент виконання норм виробітку в середньому по підприємству становить 104%. Розрахувати планову чисельність промислово-виробничого персоналу, якщо у році 251 робочий день.

 

 1. Лізингодавець 2 січня поточного року передав лізингоодержувачу обладнання за договором фінансового лізингу на 5 років. Справедлива вартість обладнання становить 300 тис. грн., річна лізингова ставка – 20%. Мінімальні лізингові платежі сплачуються два рази на рік (2 січня і 1 липня). Розрахувати мінімальну суму лізингових платежів, фінансові витрати, відшкодування вартості обладнання та залишок зобов’язань з фінансового лізингу на  кінець кожного півріччя відповідного року.

 

Варіант 2

 

 1. Наведіть приклади ресурсних рент, які генеруються компаніями, що функціонують у різних сферах господарської діяльності. Результати представте у вигляді таблиці

Таблиця 1

Характеристика видів ресурсних рент

Вид ресурсної ренти

Назва компанії (сфера господарської діяльності)

Вид ресурсу, що забезпечує отримання ренти

Характеристика додаткової економічної вигоди від володіння ресурсом

Монопольна рента

 

 

 

Рікардіанська рнта

 

 

 

Шумпетеріанська рента

 

 

 

 

 1. Самостійно оберіть реально діючу компанію. На основі дослідження історії її функціонування:
 • представити коротку характеристику господарської діяльності компанії;
 • надати якісну характеристику ресурсів компанії за прийнятою класифікацією. Результати рекомендується оформити у вигляді таблиці.

 

Таблиця 2

Характеристика ресурсів компанії

Назва ресурсу

Якісна характеристика

 

 

 

 

 

 • визначити активи компанії, ключові компетенції (унікальні та базові), організаційні здатності, динамічні здатності, організаційні рутини;
 • визначити тип ренти, який компанія може отримати як додаткову вигоду від володіння ідентифікованими ресурсами.

 

 1. На основі результатів раніше виконаного завдання 2 необхідно:
 • проаналізувати кожен із видів ресурсів на предмет наявності у них характеристик стратегічних ресурсів;
 • здійснити ідентифікацію та оцінку стратегічних ресурсів компанії за допомогою VRIO-аналізу. Результати представити у вигляді таблиці;
 • здійснити ідентифікацію та оцінку стратегічних ресурсів компанії за допомогою шкали якісної характеристики оцінки властивостей Харрінгтона. Побудувати дерево стратегічних ресурсів підприємства;
 • зробити обґрунтовані рекомендації підприємству щодо перспектив використання ресурсів, що відповідають характеристикам стратегічних для формування стійких конкурентних переваг.

 

 1. Визначити розмір заробітної плати допоміжного робітника, який обслуговує трьох основних робітників. Денна тарифна ставка  допоміжного робітника становить 10 грн. за зміну. Норма виробітку основних робітників за міну становить: першого – 140, другого – 150, третього – 120 деталей. Фактично основними робітниками  за зміну було виготовлено: першим – 135, другим – 150, третім – 125 деталей.

 

 1. Для започаткування господарської діяльності підприємство придбало обладнання на суму 200 тис. грн., меблі вартістю 50 тис. грн., комп’ютерну техніку на суму 20 тис. грн. та автомобіль вартістю 150 тис. грн. Підприємством планується придбання сировини, виготовлення і реалізація  продукції щоденно 4 партіями по 40 од. Матеріальні витрати у розрахунку на одиницю продукції становитимуть 50 грн., інші змінні витрати – 40 грн. та невиробничі витрати – 5 грн. Початкові одноразові витрати будуть становити 60% від суми наступних витрат. Ціна реалізації одиниці продукції планується у розмірі 190 грн. Оборотні матеріальні ресурси знаходитимуться у виробничих запасах протягом 10 днів, а у незавершеному виробництві – 5 днів. Запас готової продукції на складі підприємства створюватиметься приблизно на 2 доби. Розрахувати загальну потребу підприємства в необоротних та оборотних матеріальних ресурсах.

 

Варіант 3

 

 1. Наведіть приклади ресурсних рент, які генеруються компаніями, що функціонують у різних сферах господарської діяльності. Результати представте у вигляді таблиці

Таблиця 1

Характеристика видів ресурсних рент

Вид ресурсної ренти

Назва компанії (сфера господарської діяльності)

Вид ресурсу, що забезпечує отримання ренти

Характеристика додаткової економічної вигоди від володіння ресурсом

Монопольна рента

 

 

 

Рікардіанська рнта

 

 

 

Шумпетеріанська рента

 

 

 

 

 1. Самостійно оберіть реально діючу компанію. На основі дослідження історії її функціонування:
 • представити коротку характеристику господарської діяльності компанії;
 • надати якісну характеристику ресурсів компанії за прийнятою класифікацією. Результати рекомендується оформити у вигляді таблиці.

 

Таблиця 2

Характеристика ресурсів компанії

Назва ресурсу

Якісна характеристика

 

 

 

 

 

 • визначити активи компанії, ключові компетенції (унікальні та базові), організаційні здатності, динамічні здатності, організаційні рутини;
 • визначити тип ренти, який компанія може отримати як додаткову вигоду від володіння ідентифікованими ресурсами.

 

 1. На основі результатів раніше виконаного завдання 2 необхідно:
 • проаналізувати кожен із видів ресурсів на предмет наявності у них характеристик стратегічних ресурсів;
 • здійснити ідентифікацію та оцінку стратегічних ресурсів компанії за допомогою VRIO-аналізу. Результати представити у вигляді таблиці;
 • здійснити ідентифікацію та оцінку стратегічних ресурсів компанії за допомогою шкали якісної характеристики оцінки властивостей Харрінгтона. Побудувати дерево стратегічних ресурсів підприємства;
 • зробити обґрунтовані рекомендації підприємству щодо перспектив використання ресурсів, що відповідають характеристикам стратегічних для формування стійких конкурентних переваг.

 

 1. У шоколадному цеху для робітника застосовується відрядна розцінка 500 грн. за 100 кг виготовлених шоколадних цукерок. Якщо робітником за місяць буде виготовлено 4 т кондитерських виробів, що означатиме виконання плану на 105%, робітнику буде виплачено премію в розмірі 10%. Визначити плановий розмір заробітної плати робітника.

 

 1. Визначити вартість запасів методом середньозваженої собівартості. У березні придбано для реалізації 500 од. продукції за ціною 10 грн. У квітні – 300 од. за ціною 11 грн. У травні було реалізовано 400 од. продукції за ціною 20 грн. У червні – 200 од. за ціною 21 грн. У липні придбано для реалізації 150 од. продукції за ціною 11,5 грн. У серпні було реалізовано 100 од. продукції за ціною 21,5 грн.

 

Варіант 4

 

 1. Наведіть приклади ресурсних рент, які генеруються компаніями, що функціонують у різних сферах господарської діяльності. Результати представте у вигляді таблиці

Таблиця 1

Характеристика видів ресурсних рент

Вид ресурсної ренти

Назва компанії (сфера господарської діяльності)

Вид ресурсу, що забезпечує отримання ренти

Характеристика додаткової економічної вигоди від володіння ресурсом

Монопольна рента

 

 

 

Рікардіанська рнта

 

 

 

Шумпетеріанська рента

 

 

 

 

 

 1. Самостійно оберіть реально діючу компанію. На основі дослідження історії її функціонування:
 • представити коротку характеристику господарської діяльності компанії;
 • надати якісну характеристику ресурсів компанії за прийнятою класифікацією. Результати рекомендується оформити у вигляді таблиці.

Таблиця 2

Характеристика ресурсів компанії

Назва ресурсу

Якісна характеристика

 

 

 

 

 

 • визначити активи компанії, ключові компетенції (унікальні та базові), організаційні здатності, динамічні здатності, організаційні рутини;
 • визначити тип ренти, який компанія може отримати як додаткову вигоду від володіння ідентифікованими ресурсами.

 

 1. На основі результатів раніше виконаного завдання 2 необхідно:
 • проаналізувати кожен із видів ресурсів на предмет наявності у них характеристик стратегічних ресурсів;
 • здійснити ідентифікацію та оцінку стратегічних ресурсів компанії за допомогою VRIO-аналізу. Результати представити у вигляді таблиці;
 • здійснити ідентифікацію та оцінку стратегічних ресурсів компанії за допомогою шкали якісної характеристики оцінки властивостей Харрінгтона. Побудувати дерево стратегічних ресурсів підприємства;
 • зробити обґрунтовані рекомендації підприємству щодо перспектив використання ресурсів, що відповідають характеристикам стратегічних для формування стійких конкурентних переваг.

 

 1. На підприємстві працює 40 штатних працівників, 10 працівників виконують роботу вдома згідно з укладеними договорами, 5 осіб надають інформаційно-консультаційні послуги у відповідності з укладеними договорами цивільно-правового порядку. Розрахувати в еквіваленті повної зайнятості: чисельність надомників; чисельність працівників, які виконували роботу згідно з цивільно-правовими договорами, середньооблікову чисельність всього персоналу підприємства; якщо фонд оплати праці штатних працівників, зайнятих в основній діяльності, становить 160 тис. грн., витрати на оплату праці осіб, які виконують роботу вдома та надають інформаційно-консультативні послуги – 45 тис. грн.

 

 1. Оптимальний обсяг замовлення підприємством напівфабрикатів становить 240 тон. Витрати на виконання одного замовлення складають 10 тис. грн. Витрати на зберігання 1 тони напівфабрикатів становлять 250 грн. на місяць. Розрахувати квартальну потребу підприємства у напівфабрикатах. При якій вартості виконання одного замовлення, обсяг замовлення у 500 тон буде оптимальним, якщо потреби у напівфабрикатах становитимуть 700 тон на квартал, а витрати на зберігання 1 тони 200 грн. на місяць.

 

 

Варіант 5

 

 1. Наведіть приклади ресурсних рент, які генеруються компаніями, що функціонують у різних сферах господарської діяльності. Результати представте у вигляді таблиці

Таблиця 1

Характеристика видів ресурсних рент

Вид ресурсної ренти

Назва компанії (сфера господарської діяльності)

Вид ресурсу, що забезпечує отримання ренти

Характеристика додаткової економічної вигоди від володіння ресурсом

Монопольна рента

 

 

 

Рікардіанська рнта

 

 

 

Шумпетеріанська рента

 

 

 

 

 1. Самостійно оберіть реально діючу компанію. На основі дослідження історії її функціонування:
 • представити коротку характеристику господарської діяльності компанії;
 • надати якісну характеристику ресурсів компанії за прийнятою класифікацією. Результати рекомендується оформити у вигляді таблиці.

Таблиця 2

Характеристика ресурсів компанії

Назва ресурсу

Якісна характеристика

 

 

 

 

 

 • визначити активи компанії, ключові компетенції (унікальні та базові), організаційні здатності, динамічні здатності, організаційні рутини;
 • визначити тип ренти, який компанія може отримати як додаткову вигоду від володіння ідентифікованими ресурсами.

 

 1. На основі результатів раніше виконаного завдання 2 необхідно:
 • проаналізувати кожен із видів ресурсів на предмет наявності у них характеристик стратегічних ресурсів;
 • здійснити ідентифікацію та оцінку стратегічних ресурсів компанії за допомогою VRIO-аналізу. Результати представити у вигляді таблиці;
 • здійснити ідентифікацію та оцінку стратегічних ресурсів компанії за допомогою шкали якісної характеристики оцінки властивостей Харрінгтона. Побудувати дерево стратегічних ресурсів підприємства;
 • зробити обґрунтовані рекомендації підприємству щодо перспектив використання ресурсів, що відповідають характеристикам стратегічних для формування стійких конкурентних переваг.

 

 1. Розрахувати середньооблікову чисельність штатних працівників підприємства у вересні, якщо створене підприємство почало працювати з 23 вересня Облікова чисельність штатних працівників підприємства становила: 23.09. – 90 осіб, 24.09. – 90 осіб, 25.09. – 93 особи, 26.09 – 93 особи,  27.09 – 93 особи, 28.09 (субота) – 93 особи), 29.09 (неділя) – 93 особи, 30.09. – 94 особи.

 

 1. За даними таблиці визначити вплив факторів на рівень капіталовіддачі основних засобів змін у продуктивності праці та капіталоозброєності робітника основними засобами з використанням методів детермінованого факторного аналізу. Обґрунтуй     те вибір методу. За результатами аналізу зробити висновки.

 

з/п

Показники

Звітний період

План

Факт

1

Обсяг виготовленої продукції, млн. грн.

110

95

2

Середньорічна чисельність робітників, осіб

220

210

3

Середньорічна вартість основних засобів, млн. грн.

50

55

4

Середньорічна продуктивність праці  однробітника

 

 

5

Капіталоозброєність праці основними засобами

 

 

6

Капіталовіддача основних засобів

 

 

 

 

Варіант 6

 

 1. Наведіть приклади ресурсних рент, які генеруються компаніями, що функціонують у різних сферах господарської діяльності. Результати представте у вигляді таблиці

Таблиця 1

Характеристика видів ресурсних рент

Вид ресурсної ренти

Назва компанії (сфера господарської діяльності)

Вид ресурсу, що забезпечує отримання ренти

Характеристика додаткової економічної вигоди від володіння ресурсом

Монопольна рента

 

 

 

Рікардіанська рнта

 

 

 

Шумпетеріанська рента

 

 

 

 

 

 1. Самостійно оберіть реально діючу компанію. На основі дослідження історії її функціонування:
 • представити коротку характеристику господарської діяльності компанії;
 • надати якісну характеристику ресурсів компанії за прийнятою класифікацією. Результати рекомендується оформити у вигляді таблиці.

Таблиця 2

Характеристика ресурсів компанії

Назва ресурсу

Якісна характеристика

 

 

 

 

 

 • визначити активи компанії, ключові компетенції (унікальні та базові), організаційні здатності, динамічні здатності, організаційні рутини;
 • визначити тип ренти, який компанія може отримати як додаткову вигоду від володіння ідентифікованими ресурсами.

 

 1. На основі результатів раніше виконаного завдання 2 необхідно:
 • проаналізувати кожен із видів ресурсів на предмет наявності у них характеристик стратегічних ресурсів;
 • здійснити ідентифікацію та оцінку стратегічних ресурсів компанії за допомогою VRIO-аналізу. Результати представити у вигляді таблиці;
 • здійснити ідентифікацію та оцінку стратегічних ресурсів компанії за допомогою шкали якісної характеристики оцінки властивостей Харрінгтона. Побудувати дерево стратегічних ресурсів підприємства;
 • зробити обґрунтовані рекомендації підприємству щодо перспектив використання ресурсів, що відповідають характеристикам стратегічних для формування стійких конкурентних переваг.

 

 1. На підприємстві протягом місяця щоденно працювало 36 осіб, з них: 10 – за сумісництвом, 3 – за договорами підряду; 3 – студенти, які проходили виробничу практику (без нарахування заробітної плати). Крім того, 2 штатних працівників були відсутні у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності. Розрахувати середньооблікову чисельність штатних працівників облікового складу.

 

 1. Визначити вартість запасів методом середньозваженої собівартості методом собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО). У березні куплені для реалізації 500 од. продукції за ціною 10 грн. У квітні - 300 од. за ціною 11 грн.  У травні було продано 400 од. продукції за ціною 20 грн. У червні – 200 од. за ціною 21 грн. У липні куплені для реалізації 150 од. продукції  за ціною 11,5. У серпні було продано 100 од. продукції за ціною 21,5.

 

Варіант 7

 

 1. Наведіть приклади ресурсних рент, які генеруються компаніями, що функціонують у різних сферах господарської діяльності. Результати представте у вигляді таблиці

Таблиця 1

Характеристика видів ресурсних рент

Вид ресурсної ренти

Назва компанії (сфера господарської діяльності)

Вид ресурсу, що забезпечує отримання ренти

Характеристика додаткової економічної вигоди від володіння ресурсом

Монопольна рента

 

 

 

Рікардіанська рнта

 

 

 

Шумпетеріанська рента

 

 

 

 

 1. Самостійно оберіть реально діючу компанію. На основі дослідження історії її функціонування:
 • представити коротку характеристику господарської діяльності компанії;
 • надати якісну характеристику ресурсів компанії за прийнятою класифікацією. Результати рекомендується оформити у вигляді таблиці.

Таблиця 2

Характеристика ресурсів компанії

Назва ресурсу

Якісна характеристика

 

 

 

 

 

 • визначити активи компанії, ключові компетенції (унікальні та базові), організаційні здатності, динамічні здатності, організаційні рутини;
 • визначити тип ренти, який компанія може отримати як додаткову вигоду від володіння ідентифікованими ресурсами.

 

 1. На основі результатів раніше виконаного завдання 2 необхідно:
 • проаналізувати кожен із видів ресурсів на предмет наявності у них характеристик стратегічних ресурсів;
 • здійснити ідентифікацію та оцінку стратегічних ресурсів компанії за допомогою VRIO-аналізу. Результати представити у вигляді таблиці;
 • здійснити ідентифікацію та оцінку стратегічних ресурсів компанії за допомогою шкали якісної характеристики оцінки властивостей Харрінгтона. Побудувати дерево стратегічних ресурсів підприємства;
 • зробити обґрунтовані рекомендації підприємству щодо перспектив використання ресурсів, що відповідають характеристикам стратегічних для формування стійких конкурентних переваг.

 

 

 1. На підприємстві протягом місяця щоденно працювало 36 осіб, з них: 10 – за сумісництвом, 3 – за договорами підряду; 3 – студенти, які проходили виробничу практику (без нарахування заробітної плати). Крім того, 2 штатних працівників були відсутні у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності. Розрахувати середньооблікову чисельність штатних працівників облікового складу.

 

 1. Потреба підприємства у товарі становить 20 упаковок на місяць. Витрати на розміщення одного замовлення – 60 грн., витрати на зберігання однієї упаковки на рік – 18 грн. Розрахувати оптимальний річний обсяг замовлення, кількість замовлень та момент розміщення замовлення, якщо у році 250 робочих днів, а час виконання одного замовлення становить 2 дні.

 

Варіант 8

 

 1. Наведіть приклади ресурсних рент, які генеруються компаніями, що функціонують у різних сферах господарської діяльності. Результати представте у вигляді таблиці

Таблиця 1

Характеристика видів ресурсних рент

Вид ресурсної ренти

Назва компанії (сфера господарської діяльності)

Вид ресурсу, що забезпечує отримання ренти

Характеристика додаткової економічної вигоди від володіння ресурсом

Монопольна рента

 

 

 

Рікардіанська рнта

 

 

 

Шумпетеріанська рента

 

 

 

 

 1. Самостійно оберіть реально діючу компанію. На основі дослідження історії її функціонування:
 • представити коротку характеристику господарської діяльності компанії;
 • надати якісну характеристику ресурсів компанії за прийнятою класифікацією. Результати рекомендується оформити у вигляді таблиці.

Таблиця 2

Характеристика ресурсів компанії

Назва ресурсу

Якісна характеристика

 

 

 

 

 

 • визначити активи компанії, ключові компетенції (унікальні та базові), організаційні здатності, динамічні здатності, організаційні рутини;
 • визначити тип ренти, який компанія може отримати як додаткову вигоду від володіння ідентифікованими ресурсами.

 

 1. На основі результатів раніше виконаного завдання 2 необхідно:
 • проаналізувати кожен із видів ресурсів на предмет наявності у них характеристик стратегічних ресурсів;
 • здійснити ідентифікацію та оцінку стратегічних ресурсів компанії за допомогою VRIO-аналізу. Результати представити у вигляді таблиці;
 • здійснити ідентифікацію та оцінку стратегічних ресурсів компанії за допомогою шкали якісної характеристики оцінки властивостей Харрінгтона. Побудувати дерево стратегічних ресурсів підприємства;
 • зробити обґрунтовані рекомендації підприємству щодо перспектив використання ресурсів, що відповідають характеристикам стратегічних для формування стійких конкурентних переваг.

 

 1. Підприємство придбало обладнання вартістю 80 тис. грн., транспортний засіб – 100 тис. грн. та комп’ютерну техніку – на суму 12 тис. грн. Залишкову вартість об’єктів основних засобів на кінець строку їх корисного використання було визначено для обладнання у розмірі 5 тис. грн., для транспортного засобу – 10 тис. грн., для комп’ютерної техніки – 2 тис. грн. Розрахувати щорічні суми амортизації, зносу, залишкової вартості. На основі норм Податкового кодексу України обґрунтувати вибір методу амортизації та встановити мінімальні граничні терміни експлуатації для об’єктів основних засобів.

 

 1. Заповнити розділ І статистичної форми №1-ПВ (квартальна) «Звіт з праці» та розрахувати показники руху персоналу на підприємстві. За результатами розрахунків зробити висновки. На початок жовтня поточного року облікова чисельність персоналу становила 2000 осіб (у т.ч. 1900 жінок). Рух персоналу на підприємстві характеризується наступними даними:
  • 17 жовтня 5 працівників було звільнено за власним бажанням (у т.ч. 2 жінки);
  • 1 листопада 2 працівників – за прогули без поважних причин;
  • 6 грудня 2 працівників – у зв’язку з призовом на військову службу;
  • 23 грудня 4 жінки – у зв’язку з переїздом на нове місце проживання.
  • 2 грудня було прийнято на роботу 10 осіб (у т.ч. 5 жінок), з них на новостворені робочі місця – 2 жінки;
  • 16 грудня було переведено на інші посади 10 осіб ( у т.ч. 8 жінок).

 

Варіант 9

 

 1. Наведіть приклади ресурсних рент, які генеруються компаніями, що функціонують у різних сферах господарської діяльності. Результати представте у вигляді таблиці

Таблиця 1

Характеристика видів ресурсних рент

Вид ресурсної ренти

Назва компанії (сфера господарської діяльності)

Вид ресурсу, що забезпечує отримання ренти

Характеристика додаткової економічної вигоди від володіння ресурсом

Монопольна рента

 

 

 

Рікардіанська рнта

 

 

 

Шумпетеріанська рента

 

 

 

 

 1. Самостійно оберіть реально діючу компанію. На основі дослідження історії її функціонування:
 • представити коротку характеристику господарської діяльності компанії;
 • надати якісну характеристику ресурсів компанії за прийнятою класифікацією. Результати рекомендується оформити у вигляді таблиці.

Таблиця 2

Характеристика ресурсів компанії

Назва ресурсу

Якісна характеристика

 

 

 

 

 

 • визначити активи компанії, ключові компетенції (унікальні та базові), організаційні здатності, динамічні здатності, організаційні рутини;
 • визначити тип ренти, який компанія може отримати як додаткову вигоду від володіння ідентифікованими ресурсами.

 

 1. На основі результатів раніше виконаного завдання 2 необхідно:
 • проаналізувати кожен із видів ресурсів на предмет наявності у них характеристик стратегічних ресурсів;
 • здійснити ідентифікацію та оцінку стратегічних ресурсів компанії за допомогою VRIO-аналізу. Результати представити у вигляді таблиці;
 • здійснити ідентифікацію та оцінку стратегічних ресурсів компанії за допомогою шкали якісної характеристики оцінки властивостей Харрінгтона. Побудувати дерево стратегічних ресурсів підприємства;
 • зробити обґрунтовані рекомендації підприємству щодо перспектив використання ресурсів, що відповідають характеристикам стратегічних для формування стійких конкурентних переваг.

 

 1. У наступному періоді підприємство планує збільшити обсяг необоротних матеріальних ресурсів на 20%. Залишкова вартість необоротних матеріальних ресурсів підприємства на кінець звітного періоду становить 200 тис. грн. Вартість необоротних матеріальних ресурсів, що будуть вилучені у наступному періоді з операційної діяльності підприємства у зв’язку з фізичним зносом, складає 20 тис. грн., у зв’язку з моральним – 10 тис. грн. Визначити необхідний обсяг оновлення необоротних матеріальних ресурсів у процесі простого та розширеного відтворення.

 

 1. Заповнити розділ ІІ статистичної форми №1-ПВ (квартальна) «Звіт з праці». Використання робочого часу за квартал (90 календарних днів, 61 робочих днів) характеризується такими даними: середньооблікова чисельність працівників – 120; кількість відпрацьованих людино-днів – 7320; кількість людино-днів цілоденних простоїв – 20. Кількість людино-днів неявок на роботу – 2560; у тому числі чергові відпустки – 298; відпустки у зв’язку з навчанням – 20; відпустки у зв’язку вагітністю та пологами – 12; неявки у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності – 25; інші неявки, які дозволені законом – 10; неявки з дозволу адміністрації – 5; прогули – 5; неявки у зв’язку із святковими та вихідними днями – 1680. Кількість відпрацьованих людино-годин – 60523; у тому числі надурочно – 811.

 

Варіант 10

 

 1. Наведіть приклади ресурсних рент, які генеруються компаніями, що функціонують у різних сферах господарської діяльності. Результати представте у вигляді таблиці

Таблиця 1

Характеристика видів ресурсних рент

Вид ресурсної ренти

Назва компанії (сфера господарської діяльності)

Вид ресурсу, що забезпечує отримання ренти

Характеристика додаткової економічної вигоди від володіння ресурсом

Монопольна рента

 

 

 

Рікардіанська рнта

 

 

 

Шумпетеріанська рента

 

 

 

 

 1. Самостійно оберіть реально діючу компанію. На основі дослідження історії її функціонування:
 • представити коротку характеристику господарської діяльності компанії;
 • надати якісну характеристику ресурсів компанії за прийнятою класифікацією. Результати рекомендується оформити у вигляді таблиці.

Таблиця 2

Характеристика ресурсів компанії

Назва ресурсу

Якісна характеристика

 

 

 

 

 

 • визначити активи компанії, ключові компетенції (унікальні та базові), організаційні здатності, динамічні здатності, організаційні рутини;
 • визначити тип ренти, який компанія може отримати як додаткову вигоду від володіння ідентифікованими ресурсами.

 

 1. На основі результатів раніше виконаного завдання 2 необхідно:
 • проаналізувати кожен із видів ресурсів на предмет наявності у них характеристик стратегічних ресурсів;
 • здійснити ідентифікацію та оцінку стратегічних ресурсів компанії за допомогою VRIO-аналізу. Результати представити у вигляді таблиці;
 • здійснити ідентифікацію та оцінку стратегічних ресурсів компанії за допомогою шкали якісної характеристики оцінки властивостей Харрінгтона. Побудувати дерево стратегічних ресурсів підприємства;
 • зробити обґрунтовані рекомендації підприємству щодо перспектив використання ресурсів, що відповідають характеристикам стратегічних для формування стійких конкурентних переваг.

 

 1. Лізингодавець на замовлення лізингоодержувача, придбав у постачальника конвеєрну лінію справедливою вартістю 990 000 грн. Згідно з умовами договору фінансового лізингу його строк становить 8 років, річна лізингова ставка – 24%. Лізингові платежі сплачуються на кінець кожного року (31 січня). Розрахувати мінімальну суму лізингових платежів, фінансові витрати, відшкодування вартості конвеєрної лінії та залишок зобов’язань з фінансового лізингу на кінець кожного року.

 

 1. Розрахувати календарний, табельний, максимально можливий, фактичний фонди робочого часу та коефіцієнти використання календарного, табельного та максимально можливого фондів робочого часу. За результатами розрахунків зробити висновки. Використання робочого часу за квартал (90 календарних днів, 61 робочих днів) характеризується такими даними: середньооблікова чисельність працівників – 120; кількість відпрацьованих людино-днів – 7320; кількість людино-днів цілоденних простоїв – 20. Кількість людино-днів неявок на роботу – 2560; у тому числі чергові відпустки – 298; відпустки у зв’язку з навчанням – 20; відпустки у зв’язку вагітністю та пологами – 12; неявки у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності – 25; інші неявки, які дозволені законом – 10; неявки з дозволу адміністрації – 5; прогули – 5; неявки у зв’язку із святковими та вихідними днями – 1680. Кількість відпрацьованих людино-годин – 60523; у тому числі надурочно – 811.
 

Список рекомендованої літератури

 

Основна література

 

 1. Берсуцкий А.Я. Управление ресурсным потенциалом предприятия: модели и методы: монография / А.Я. Берсуцкий; Донец. Нац. Ун-т. – Донецк: Юго-Восток, 2010. – 186 с.
 2. Грант Р.М. Ресурсная концепция конкурентных преимуществ: практические выводы для формулирования стратеги // Вестник Санкт-Петербургского Университета. Серия 8. Менеджмент. – 2003. – Вып. 3. – С. 47-76.
 3. Катькало В.С. Эволюция теории стратегического управления. Монография. – СПб.: Издат. дом С.-Петерб. гос. ун-та, 2008. – 548 с.
 4. Катькало В.С. Место и роль ресурсной концепции в развитии теории стратегического управления // Вестник Санкт-Петербургского Университета. Серия 8. Менеджмент. – 2003. – Вып. 3. C. 3-17.
 5. Мірошниченко О.Ю., Ревуцька Н.В., Гончарова О.М. Управління ресурсами: Навчальний посібник. – К.: ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2014. – 219 с.
 6. Мірошниченко О., Кривко К. Сучасні напрями розвитку ресурсної концепції // Вісник Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Сер. «Економіка». – №170. – 2015. – С. 28-34.
 7. Тис Д. Дж., Пизано Г., Э. Шуен Динамические способности фирмы и стратегическое управление // Вестн. С.-Питерб. ун-та. Сер. Менеджмент. 2003. Вып. 4. − С. 133 – 185.
 8. Хамел Г. Конкурируя за будущее. Создание рынков завтрашнего дня / Г. Хамел, К.К. Прахалад.; пер. с англ. – М.: ЗАО “Олимп-Бизнес”, 2002. – 288 с.

 

Додаткова література

 

 1. Базилевич В.Д., Ільїн В.В. Інтелектуальна власність: креативи метафізичного пошуку. – К.: Знання-Прес, 2008. – 687 с.
 2. Баканов М.И., Мельник М.В., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. учебник для студ. экон. спец. / Михаил Иванович Баканов (ред.). Изд. 5-е, перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2008. – 535с.
 3. Бланк І.О. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. – К.: Ельга, 2008. – 724 с.
 4. Буряк В. В. Классификация информационных ресурсов // Науч. тр. Донец. нац. техн. ун-та. Сер. : Экономическая. - 2004. - Вып. 75. - С. 21-29.
 5. Веревченко А.П. Інформационные ресурсы для принятия решений: учебное пособие. – М.: Академический проект, 2002. – 560 с.
 6. Вишневська О.М. Ресурсний потенціал підприємництва / // Економіка АПК. – 2008. – № 12. – С. 32-37.
 7. Гайдук І. О. Класифікація фінансових ресурсів підприємства / І. О. Гайдук // Науковий вісник. – 2005. – № 15 (3). – С. 204–208.
 8. Грішнова О.А. Управління персоналом: підручник / [В.М.Данюк, А.М.Колот, Г.С.Суков та ін.] за заг. та наук. ред. к.е.н., проф. В.М.Данюка / К.: КНЕУ, Краматорськ: НКМЗ, 2013. – 666 с.
 9. Іванов М.І., Бреславцев О.В., Хижняк Л.Т., Левіна О.В., Михальські В.О. Ресурси підприємства: забезпечення і збереження / М.І. Іванов // НАН України; Інститут економіки промисловості. — Донецьк : ІЕП НАН України, 1999.
 10. Кантор, О. Г. Оценка и оптимизация ресурсного потенциала предприятия // Экономические науки. - 2008. - № 4. -  С. 168-172.
 11. Катькало В.С. Ресурсная концепция стратегического управления: генезис основных идей и понятий  // Вестник Санкт-Петербургского Университета. Серия 8. Менеджмент. – 2002. – Вып. 4. C. 20-42.
 12. Качан Є.П. Управління трудовими ресурсами / Є.П. Качан: навч. посібник. – К.: Видавничий дім «Юридична книга», 2005. – 358 с.
 13. Качуровський, В. Є. Ресурсний потенціал підприємства: структура та ефективність використання // Регіональна бізнес-економіка та управління. - 2007. - № 4. -  С. 123-129.
 14. Кравченко Т. Ресурсне забезпечення вартісно-орієнтованого управління підприємствами  // Вісник Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Сер. «Економіка». – №170. – 2015. – С. 34-37.
 15. Купалова Г.І. Теорія економічного аналізу: Навч. посіб. – К.: Знання, 2008. – 639 с.
 16. Левицька І.В. Відтворення основних засобів: теорія і практика: Монографія. – К.: Національний університет харчових технологій, 2010. – 280 с.
 17. Магретта Дж. Ключевые идеи. Майкл Портер. Руководство по разработке стратегии / Джоан Магретта; пер. с англ. Александра Калинина. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. – 272 с.
 18. Окорокова Л. Г. Ресурсный потенциал предприятий. – СПб.: С – ПбГТУ, 2001. – 293 с.
 19. Опарін В. М. Фінансові ресурси та суспільний капітал / В. М. Опарін // Вісник НБУ. – 2001. – № 7. – С. 26–28.
 20. Ревуцька Н.В. Стратегічні ресурси компанії: сучасні аспекти ідентифікації та оцінювання // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. - Випуск 263, Том V. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2010. – С. 1212- 1216.
 21. Ревуцька Н.В. Особливості формування системи управління ресурсами підприємства // Стратегія економічного розвитку України. Збірник наукових праць. - № 32. – 2013. – С. 37-45.
 22. Прахалад К.К., Хамел Г. Ключевая компетенция корпорации // Вестник Санкт-Петербургского Университета. Серия 8. Менеджмент. – 2003. – Вып. 3. – С. 18-46.
 23. Barney J. Strategic Factor Markets: Expectations, Luck, and Business Strategy / J. Barney // Management Science. – 1986. – V. 32. – N 10. – P. 1231 – 1241
 24. Hunt, Shelby D., and Robert M. Morgan. 1995. The comparative advantage theory of competition. Journal of Marketing 59 (April): 1–15. www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvlnau/Ekon/2009_5/articles/V.V._Derkacheva.pdf
 25. Wernerfelt B. A resource-based view of the firm / B. Wernerfelt // Strategic management journal. – 1984. – Vol. 5. – N 2. – P. 171 – 180.

 

 

 

Додаток А

 

Вимоги до написання теоретичної частини самостійного завдання

 

Таблиця А.1

Теми самостійних завдань

№ варіанту

Теми

1

Місце ресурсної теорії в стратегічному управлінні підприємством

2

Ключові компетенції компанії: зміст і практика дослідження

3

Концепція динамічних здатностей

4

Комбінаційні ресурсні концепції

5

Природні ресурси: поняття, класифікація та економічна оцінка

6

Світовий досвід використання вторинних ресурсів

7

Роль стратегічних ресурсів у формуванні стійких конкурентних переваг підприємства

8

Сучасні методики оцінювання стратегічних ресурсів підприємства

9

Порівняльний аналіз основних положень ресурсної концепції та теорії позиціонування

10

Характеристика сучасної теорії ресурсних переваг

11

Особливості формування системи управління інтелектуальними ресурсами підприємства

12

Управління знаннями – як економічним ресурсом підприємства

13

Ресурсне забезпечення бізнес-процесів на підприємстві: змістовна характеристика та технологія здійснення

14

Роль інформаційного ресурсу в системі продуктивних сил підприємства

15

Підходи до формування та оптимізації інформаційних ресурсів підприємства

16

Інформаційні ресурси в системі управління підприємством

17

Управління фінансуванням матеріальних ресурсів підприємства

18

Використання аутстафінгу в управлінні трудовими ресурсами підприємства

19

Аутсорсинг: поняття, переваги та ризики використання

20

Ресурсне забезпечення конкурентних переваг підприємства

 

Структура теоретичної чистини самостійної роботи вклю­чає такі основні елементи: (1) титульний аркуш, (2) зміст, (3) за необхідності – перелік умовних позначень, (4) вступ, (5) основ­ну части­ну, (6) висновки, (7) список використаних джерел і, за потре­би, (8) додатки.

Титульний аркуш. Він є основним елементом будь-якої наукової роботи. З ти­туль­ного аркуша починається нумерація сторінок, хоча номер сто­рін­ки на ньому не проставляється. Зразок  оформлення титульного аркуша див. в Додатку А.

Зміст. Він відповідає планові роботи, про який йшлося вище. Єдиною відмінністю є зазначення номерів сторінок. Вказу­ється лише номер початкової сторінки пункту плану. Наприклад:

                                                          Зміст

Вступ......................................................................………………………………...3

1.Назва першого розділу............................……………………………….5
2. Назва другого розділу ......................................................................................10
3. Назва третього розділу......................................................................................15
Висновки ..................................................................….........................................20
Список використаних джерел……......................................................................22
Додатки.....................................................……......................................................24                   

Якщо до роботи додається перелік умовних позначень, то він розташовується перед вступом і відображається у змісті.

Перелік умовних позначень. Якщо у роботі ви­користано понад п’ять умовних позначень (абревіатур, символів, скорочень, які не є загальноприйнятими), то це зазначається на окремому аркуші, який розташовується перед текстом роботи.

Вступ. У вступі розкривається суть проблеми та її нау­кове чи практичне значення, стан дослідження, вихідні дані для розробки теми, обґрунтування необхідності проводити досліджен­ня (2 сторінки). Актуальність теми подається шляхом критичного аналізу та порів­няння з відомими розв'язаннями проблеми. Актуальність обґрунтовують значенням роботи для розвитку економічної науки чи міжнародних економічних відносин, особливо на користь України. У вступі слід сформулювати мету роботи і завдання, які потрібно розв'язати для досягнення поставленої мети.

Висновки. Викладають найважливіші наукові та прак­тичні результати, одержані в результаті досліджен­ня, форму­люють висновки та рекомендації щодо наукового та практич­ного вико­рис­тання результатів (2 сторінки).

 

Обсяг самостійної роботи та основні вимоги до її друкування.

Самостійну  роботу набира­ють на комп'ютері через 1,5 інтервалу (29-30 рядків на сторінці) і друкують на принтері  з одного боку аркуша білого паперу формату А4 (210´297 мм). Шрифт 14 TNR. Текст роботи вирівнюється по ширині і по тексту проставляються абзаци (від 5 мм до 12,5 мм).

Друкуючи роботу, залишають поля: ліве – не менше 25 мм, праве – не менше 10 мм, верхнє і нижнє – не менше 20 мм

Заголовки структурних частин роботи "Зміст", "Перелік умовних скорочень", "Вступ", "Висновки", "Список використа­них джерел", "Додатки" друкують великими літерами си­метрично до тексту з нової сторінки. Основний зміст роботи починається з нової сторінки.

Сторінки, розділи, параграфи, пункти, рисунки, таблиці, формули нумерують арабськими цифрами без знака №.

Першою сторінкою роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять, на наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки у кінці.

Посилання в тексті дають у квадратних дужках [ ]. Посилаються на джерело та сторінку (крім газетних статей і випадків, коли посилаються на джерело в цілому). Наприклад:

“Тіньовий сектор економіки України у 1999 році складав 47% [3, с.453].

“Мікроекономічні наслідки девальваційного шоку для України розглянуті Ю.Біленком в статті [1]”.

“Мікроекономічні наслідки девальваційного шоку для України розглянуті у працях Ю.Біленка та М.Павловського [1; 6, с.114-165]”.

“Проблеми сучасних міжнародних відносин розглядаються у працях [1, 2, 7]”.

“Проблеми сучасних міжнародних відносин розглядаються у працях [1–7]”.

 

Цифри в дужках [ ] відповідають порядковому номеру джерела у спис­ку використаних джерел.

 

Оформлення писку використаних джерел

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1.  Біленко Ю. Девальваційний шок: мікро- та макроекономічні наслід­ки для України // Зовнішньоекономічний кур’єр. – 1999. – №7–8.– С.12-14.
 2. Боринець С.Я. Розвиток сучасних грошово–валютних відно­син (націо­наль­ний і міжнародний аспекти). – К.: Педагогіка, 1997. – 160 с.
 3.  Державне регулювання економіки / За ред. Михасюка І.Р. – Львів: Україн­ські технології, 1999. – 640 с.
 4. Заставний Ф. Населення України // Голос України.– 2001, 30 травня.
 5.  Корягина Т. Теневая экономика в СССР // Вопросы эконо­мики. – 1990. – №3. – С.117.
 6. Павловський М. Шлях України. – К.: Техніка, 1997. – 149 с.
 7. Шнітцер М. Порівняння економічних систем. – К.: Основи, 1997. – 520 с. 
 8. Varoli J. Economic Reform Casts a Long Shadow in Russia // Transitition. – 1997. – Vol.3, No.5. – P.6–10.

 

Оформлення електронного ресурсу:

 

 1. Цивільний кодекс України, прийнятий Верховною Радою України 16.01.2003 р. № 435-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/435-15. – Назва з екрана.

 

Виконання самостійної роботи потребує зусиль для збору фактичного та статистичного матеріалу та його необхідного опрацювання (третій розділ роботи). Це стосується насамперед статистики. Дані повинні наводитись в однакових одиницях виміру: абсолютних (млн.грн, тис.дол.США, т, м, шт.) або відносних (%). Допускаються лише загальноприйняті скорочення (тобто занесені до "Словника української мови"). Символи, які використовуються в англомовних джерелах ($, £, ¢, ¥, #, &, @), повинні бути наведені відповідно до українських норм. Помилки, які найчастіше трапляються в студентських роботах:

 

Помилка:

Повинно бути:

$ 100,000.00

100 000 дол. США;  100 тис.дол США

120,000 грн.

120 тис.грн

1,249.50

1249,50

120$

120 дол. США

10@$125.50

10 прим. по 125,50 дол. США

#124

№124

 

 

Ілюстрації (схеми, графіки) і таблиці слід подавати в роботі безпо­середньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації і таблиці, які розміщені на окремих сторінках роботи, включають до загальної нумерації сторінок. Таблицю, рисунок, розміри якого більше формату А4, враховують як одну сторінку і розміщують у відповідних місцях після згадування в тексті або у додатках. Ілюстрації позначають словом "Рис." і нумерують послідовно в межах розділу, за виключенням ілюстрацій, поданих у додатках. Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу (для дипломної роботи, або номера питання – для курсової) і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. Наприклад:

Рис.1.2. (другий рисунок першого розділу).

Номер рисунку, її назва і пояснювальні підписи розміщують послі­довно під рисунком. Якщо в роботі подано один рисунок, то його нумерують за загальними правилами. Наприклад:

Рис.1.1. Міжгалузевий баланс з урахуванням забруднення навколишнього середовища

Посилання на ілюстрації вказують порядковим номером ілюстрації, наприклад, "рис.1.1". 

Цифровий матеріал слід оформля­ти у вигляді таблиць. Приклад побудови таблиці:

Таблиця 1.1

Назва []

 

 

 

 

Або

Таблиця 1.1

Назва*

 

 

 

 

*Складено (розраховано) автором за матеріалами []

 

Текст та цифри у таблицях оформлюються шрифтом 12 ТNR, одиничним інтервалом.

На всі таблиці повинні бути посилання в тексті, при цьому сло­во "таблиця" в тексті пишуть скорочено, наприклад: "... у табл.1.2".  У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації треба вказувати скорочено слово "дивись", наприклад: "див.табл.1.3".

Формули. Пояснення значень символів і числових коефі­цієнтів треба подавати безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони подані у формулі. Значення кожного символу і числового коефіцієнта треба подавати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова "де" без двокрапки.

         Формули (якщо їх більше ніж одна) нумерують у межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і по­рядкового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля правого берега аркуша на рівні7 відповідної формули в круглих дужках, наприклад: (3.1) (перша формула третього розділу). Посилання на формули вказують поряд­ковим номером формули в дужках, наприклад "... у формулі (3.1)".

Додатки оформлюють як продовження роботи на наступних її сторінках, розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті дисертації. Кожний такий додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої великої симетрично до тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово "Додаток" і велика літера, що позначає додаток. Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Г, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б і т.д. Один додаток позначається як додаток А.

Ілюстрації, таблиці і формули, які розміщені в додатках, нумерують у межах кожного додатка, наприклад: рис.Д.1. – перший рисунок додатка Д; формула (А.1) – перша формула додатка А.

Список використаних джерел подається в алфа­вітному поряд­ку прізвищ перших авторів або заголовків

Основний обсяг теоретичної частини самостійної роботи повинен становити не більше 20 сторінок, не враховуючи список використаних джерел та додатки.

До роботи додаються  копії  літературних джерел у окремому файлі і СD диск з копією самостійної роботи.

За несвоєчасне виконання самостійної роботи студент втрачає 25% від кількості отриманих балів.

 

 

 

 

 

Додаток Б

 

ПРЕЛІК ЗАПИТАНЬ ДО ЗАЛІКУ

 

 1. Основні етапи розвитку ресурсної концепції управління підприємством.
 2. Характеристика видів ресурсних рент.
 3. Основні категорії ресурсної теорії та їх взаємозв’язок.
 4. Поняття та види ресурсів.
 5. Економічні ресурси: поняття, класифікація, властивості.
 6. Джерела формування ресурсів підприємства, їх класифікація.
 7. Поняття та характерні ознаки стратегічних ресурсів підприємства.
 8. Особливості оцінювання стратегічних ресурсів підприємства.
 9. Використання стратегічних ресурсів для формування стійких конкурентних переваг підприємства.
 10. Характеристика моделі управління ресурсами «ресурси-поведінка-результат».
 11. Елементи системи управління ресурсами підприємства.
 12. Основні напрямки управління ресурсами підприємства.
 13. Поняття та класифікація економіко-статистичних методів і моделей в управлінні ресурсами підприємства.
 14. Методи детермінованого факторного аналізу.
 15. Методи та моделі стохастичного факторного аналізу.
 16. Моделювання та прогнозування динаміки ресурсів підприємства.
 17. Характеристика та склад трудових ресурсів підприємства.
 18. Мета, завдання та етапи управління трудовими ресурсами підприємства.
 19. Показники стану та динаміки трудових ресурсів підприємства.
 20. Поняття та показники оцінки продуктивності праці на підприємстві.
 21. Мотивація праці та організація оплати праці на підприємстві.
 22. Планування трудових ресурсів підприємства.
 23. Сутність та класифікація матеріальних ресурсів підприємства.
 24. Поняття, класифікація та особливості управління необоротними матеріальними ресурсами підприємства.
 25. Управління відтворенням необоротних матеріальних ресурсів підприємства.
 26. Управління фінансуванням необоротних матеріальних ресурсів підприємства.
 27. Поняття, класифікація та особливості управління оборотними матеріальними ресурсами підприємства.
 28. Аналіз забезпеченості підприємства оборотними матеріальними ресурсами.
 29. Показники ефективності управління матеріальними ресурсами підприємства.
 30. Поняття нематеріальних ресурсів, їх види та характеристика.
 31. Поняття нематеріальних активів, їх класифікація та визнання.
 32. Особливості оцінки та амортизації нематеріальних активів.
 33. Поняття та класифікація фінансових ресурсів підприємства.
 34. Джерела формування фінансових ресурсів підприємства.
 35. Управління власними фінансовими ресурсами підприємства.
 36. Управління позиковими фінансовими ресурсами підприємства.
 37. Поняття інвестиційних ресурсів, їх види та класифікація.
 38. Інвестиційний проект: поняття, учасники та види.
 39. Оцінка ефективності інвестиційних проектів.
 40. Управління ризиками при здійсненні інвестиційної діяльності підприємством.
 41. Поняття та класифікація інформаційних ресурсів підприємства.
 42. Сутність інформації та основні вимоги до її змісту.
 43. Класифікація джерел економічної інформації. Види та форми економічної інформації.
 44. Прийоми перевірки інформації.