Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ Індивідуальні завдання з дисципліни «Управління інтелектуальною власністю»

Індивідуальні завдання з дисципліни «Управління інтелектуальною власністю»

Індивідуальні завдання з дисципліни «Управління інтелектуальною власністю»

Всі індивідуальні завдання з дисципліни «Управління інтелектуальною власністю» передбачені для виконання у прив’язці з конкретними підприємствами та організаціями. Індивідуальні завдання формують основний обсяг завдань, які мають бути виконані студентами для опанування цією наукою. Для їх виконання студенти повинні визначитися з підприємством чи організацією, яке (яку) вони розглядатимуть у якості предмета дослідження та можливої розробки рекомендацій для вдосконалення їх діяльності. Студенти, які мають досвід роботи, можуть використовувати практичний досвід та взаємозв’язки з підприємствами. Студенти, які не мають досвіду практичної роботи, повинні визначитися з певним підприємством чи організацією, налагодити зв'язок з ними, адже це може бути майбутня база практики, з метою проведення серій контактів, інтерв’ю чи співбесід. Одним з варіантів є вибір одного з підприємств, що публічно оприлюднює свою річну звітність.

На вибір студента пропонується набір завдань, що можуть бути уточнені з викладачем та представником підприємства чи організації.

Завдання І, ІІ і ІІІ блоків є обов’язковими.

Завдання I (обов’язкове для всіх студентів).

Реферат/Есе. Завдання полягає у написанні наукового реферату на одну з наведених нижче тем, або на тему погоджену з викладачем. При підготовці завдання обов’язковим є використання іншомовних джерел, паперових та електронних носіїв інформації, вітчизняного законодавства та міжнародних норм. При виборі матеріалів пріоритет слід надавати науковим публікаціям авторів з авторитетних інституцій. Крім зазначеного нижче переліку тем додатково (протягом семестру та за результатами роботи у першому семестрі) будуть надані інші теми рефератів/есе.

 1. Боротьба з піратством (підробками об’єктів права інтелектуальної . власності).
 2. Визначення ставки дисконту при оцінці об’єктів права інтелектуальної власності.
 3. Визначення ставки роялті за використання об’єктів права інтелектуальної власності.
 4. Визначення ціни ліцензії за методом роялті.
 5. Визначення ціни ліцензії при комбінованих (змішаних) платежах.
 6. Визначення ціни ліцензії у вигляді паушального платежу.
 7. Використання об’єктів права інтелектуальної власності в результаті конверсії ВПК.
 8. Галузеві особливості управління об’єктами права інтелектуальної власності на конкретному прикладі.
 9. Розвиток економічної теорії інформації.
 10. Експортно-імпортні операції з об’єктами права інтелектуальної власності.
 11. Європейські стандарти оцінки об’єктів права інтелектуальної власності.
 12. Захист торговельних секретів, ноу-хау та інших об’єктів права інтелектуальної власності на конкретному прикладі.
 13. Інтелектуальна власність в мережі Інтернет на конкретному прикладі.
 14. Інформаційні ресурси в окремих формах міжнародних економічних відносин на конкретному прикладі.
 15. Інформація як товар.
 16. Конкурентні переваги об’єктів права інтелектуальної власності на конкретному прикладі.
 17. Контроль за використанням об’єктів права інтелектуальної власності на конкретному прикладі.
 18. Корпоративне регулювання об’єктів права інтелектуальної власності на конкретному прикладі.
 19. Механізми комерціалізації об’єктів права інтелектуальної власності на конкретному прикладі.
 20. Міжнародний науково-технологічний обмін на конкретному прикладі.
 21. Функціонування Міжнародного союзу патентної кооперації.
 22. Міжнародний трансфер технологій на конкретному прикладі.
 23. Міжнародні патентні організації.
 24. Міжнародні стандарти оцінки об’єктів права інтелектуальної власності.
 25. Мотивація персоналу щодо створення об’єктів права інтелектуальної власності на конкретному прикладі.
 26. Національне регулювання об’єктів права інтелектуальної власності на конкретному прикладі.
 27. Національні особливості управління об’єктами права інтелектуальної власності на конкретному прикладі.
 28. Національні патентні, науково-технічні політики країн світу на конкретному прикладі.
 29. Органи захисту об’єктів права інтелектуальної власності на конкретному прикладі.
 30. Основні течії в дослідженні постіндустріальних (інформаційних) тенденцій.
 31. Особливості венчурного фінансування в розвитку відносин щодо об’єктів права інтелектуальної власності.
 32. Особливості гармонізації системи регулювання ринків ОІВ України з міжнародними системами.
 33. Особливості управління комерційною таємницею на конкретному прикладі.
 34. Особливості функціонування Світової організації інтелектуальної власності.
 35. Оцінка об’єктів права інтелектуальної власності на прикладі винаходу.
 36. Оцінка об’єктів права інтелектуальної власності на прикладі гудвілу.
 37. Оцінка об’єктів права інтелектуальної власності на прикладі корисної моделі.
 38. Оцінка об’єктів права інтелектуальної власності на прикладі літературного твору.
 39. Оцінка об’єктів права інтелектуальної власності на прикладі об’єктів суміжних прав.
 40. Оцінка об’єктів права інтелектуальної власності на прикладі програмного забезпечення.
 41. Оцінка об’єктів права інтелектуальної власності на прикладі промислового зразку.
 42. Оцінка об’єктів права інтелектуальної власності на прикладі торговельної марки.
 43. Оцінка об’єктів права інтелектуальної власності на прикладі художнього твору.
 44. Порівняльна характеристика захисту прав на ОІВ в Україні та в провідних країнах світу (групах країн) (на вибір).
 45. Проблеми та особливості комерціалізації об’єктів права інтелектуальної власності в Україні.
 46. Проведення спільних науково-дослідних робіт.
 47. Розпорядження об’єктами права інтелектуальної власності на конкретному прикладі.
 48. Роль ринків ОІВ у розвитку світового господарства та національних економік.
 49. Середовище створення об’єктів права інтелектуальної власності на конкретному прикладі.
 50. Функціонування СОТ-TRIPS.
 51. Спільне використання об’єктів права інтелектуальної власності на конкретному прикладі.
 52. Теоретичні основи інформаційного суспільства.
 53. Торговельна марка як об’єкт інтелектуальної власності на конкретному прикладі.
 54. Трансформація об’єктів права інтелектуальної власності в інноваційний продукт на конкретному прикладі.
 55. Управління портфелем об’єктів права інтелектуальної власності на конкретному прикладі.
 56. Фактори та напрямки розвитку техноглобалізму.
 57. Ціноутворення об’єктів права інтелектуальної власності на конкретному прикладі.

Результати виконаної роботи подати у формі Есе обсягом від 10 до 20 сторінок друкованого тексту належним чином оформленого з використанням фактичного та аналітичного матеріалу. Діапазон оцінки практичних навичок за цим завданням 0-10 балів.

 

Завдання ІІ (обов’язкове для всіх студентів)

Завдання складається з наступних блоків:

 • Скласти договір щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності (на підставі індивідуальних умов для кожного студента). Перелік умов договору наведено у окремому файлі.
 •  Провести оцінку вартості прав на один з найбільш важливих об’єктів інтелектуальної власності, що знаходиться на підприємстві або в організації. Зазначене завдання виконується з прив’язкою до завдання зі складання  договору щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.

Результати виконаної роботи подати у формі аналітичного звіту обсягом від 10 до 20 сторінок друкованого тексту належним чином оформленого з використанням фактичного та аналітичного матеріалу. Діапазон оцінки практичних навичок за цим завданням 0-30 балів.

Завдання ІІІ (обов’язкове для всіх студентів)

Варіант-1

Завдання складається з наступних блоків:

 • Скласти перелік всіх об’єктів права інтелектуальної власності, що знаходяться у власності та розпорядженні підприємства чи організації, та навести детальну характеристику найбільш важливих трьох з них, що відносяться до різних видів.
 • На підставі виконання попереднього завдання розробити рекомендації з вдосконалення процесу управління портфелем ОПІВ на підприємстві.

Результати виконаної роботи подати у формі аналітичного звіту обсягом від 10 до 20 сторінок друкованого тексту належним чином оформленого з використанням фактичного та аналітичного матеріалу. Звіт має містити рекомендації підприємству або організації щодо вдосконалення управління об’єктами інтелектуальної власності.

Діапазон оцінки практичних навичок за цим завданням 0-20 балів.

 

Варіант -2.

Завдання складається з наступних блоків:

 • Розробити програму виявлення, набуття, комерціалізації прав інтелектуальної власності, моніторингу можливих порушень та захисту прав інтелектуальної власності на ОПІВ на підприємстві;
 • Скласти заявку на торговельну марку (знак для товарів і послуг), та/або корисну модель та/або промисловий зразок, що знаходяться у власності підприємства чи організації. Розрахувати розмір державних зборів і мита необхідних до сплати у зв’язку з поданням заявки;

Результати виконаної роботи подати у формі аналітичного звіту обсягом від 10 до 20 сторінок друкованого тексту належним чином оформленого з використанням фактичного та аналітичного матеріалу.

Діапазон оцінки практичних навичок за цим завданням 0-20 балів.

 

Варіант-3.

Проаналізувати стан захисту комерційної таємниці (ноу-хау) на підприємстві або в організації та скласти:

1) приблизний перелік інформації, з якою має справу «підприємство / організація», яка може бути віднесена до комерційної таємниці;

2) перелік організаційних заходів, які необхідно запровадити з метою захисту комерційної таємниці;

3) перелік внутрішніх нормативних актів, які повинні забезпечувати охорону комерційної таємниці «підприємства чи організації» від несанкціонованого розголошення (зазначити вид документа та опис його основного змісту або додати готовий документ).

Рекомендовані джерела:

1) Экономическая безопасность предприятия: защита коммерческой тайны. – К.: Издательский Дом «Ин Юре», 2000. – 400с.

2) публікації в науково-практичному журналі «Інтелектуальна власність»;

3) публікації журналі «Теорія і практика інтелектуальної власності»;

4) публікації в російських періодичних виданнях «Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность» та «Патенты и лицензии».

Результати виконаної роботи подати у формі аналітичного звіту обсягом від 10 до 20 сторінок друкованого тексту належним чином оформленого з використанням фактичного та аналітичного матеріалу. Звіт має містити рекомендації підприємству або організації щодо вдосконалення організації захисту комерційної таємниці.

Діапазон оцінки практичних навичок за цим завданням 0-20 балів.

 

Варіант -4

Завдання складається з наступних блоків:

 •  Провести аудит об’єктів інтелектуальної власності на підприємстві. Навести детальну характеристику найбільш важливих трьох з них, що відносяться до різних видів або ж трьох ключових об’єктів одного виду, що використовуються на підприємстві (у випадку, якщо на підприємстві відсутні різноманітні ОПІВ).
 • На підставі проведено аналізу потенційних ринків збуту продукції розробити рекомендації щодо набуття майнових прав інтелектуальної власності на 1 об’єкт прав інтелектуальної власності за кордоном. Скласти план робіт та бюджет таких робіт. Скласти комплект документів  на подання базової заявки та торговельну марку / винахід (у випадку, якщо такі заявки ще не були подані). Скласти Міжнародну заявку на торговельну марку (знак для товарів і послуг) або винахід. Розрахувати розміри міжнародних мит за відповідні дії, а також державних зборів за подання таких заявок.

               Результати виконаної роботи подати у формі аналітичного звіту обсягом від 10 до 20 сторінок друкованого тексту належним чином оформленого з використанням фактичного та аналітичного матеріалу. Звіт має містити рекомендації підприємству або організації щодо вдосконалення організації захисту комерційної таємниці.

               Діапазон оцінки практичних навичок за цим завданням 0-20 балів.

 

Завдання IV (додаткове).

Завдання спрямоване на закріплення знань з приводу договірних форм розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Це завдання не є обов’язковим для виконання.Воно може використовуватися студентами для отримання додаткових балів (0-15 балів).

Необхідно скласти договір, який стосується розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, обравши один із варіантів, які наведені нижче. У договорі має бути використана правильна термінологія (відповідно до законодавства). Необхідно звернути особливу увагу на формулювання предмета договору. Договір має відповідати вимогам чинного законодавства. Договір обов’язково повинен містити:

-        розділ „Визначення термінів, які використовуються в договорі” з визначеними термінами;

-        всі істотні умови відповідного виду договору;

-        необхідні умови для ефективного врегулювання договірних відносин.

Варіанти договорів:

1) Договір на розробку національного автомобіля-позашляховика „Штурман” (експериментального зразка, конструкторської та технічної документації на нього): сторони Науково-дослідний інститут транспорту та ПрАТ „Авто-ЗАЗ-Шлях”. Майнові права інтелектуальної власності повинні належати в результаті ПрАТ „Авто-ЗАЗ- Шлях”.

2) Ліцензійний договір на видання монографії „Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності”: сторони: Автор – Шевченко Ю. та Видавництво „Ін-Юре-Друк”, кількість примірників 4000, територія розповсюдження – Україна та Росія, в Росії твір буде видаватись російською мовою, розповсюджує видавництво, ліцензія виключна.

3) Ліцензійний договір на використання торговельної марки „Їжачок”: сторони -  Товариство з обмеженою відповідальністю «САНДОРА» с. Миколаївське, Жовтневий район, Миколаївська обл., 57262 (власник свідоцтва № 66473 на торговельну марку „Їжачок”) та ТОВ „Батерфляй” (бажає використовувати торговельну марку), спосіб використання – нанесення на етикетку продукту дитячого харчування, ліцензія одинична, термін ліцензії – 4 роки, територія – Київська обл.

Завдання V (на останнє заняття в даному семестрі або на перше заняття наступного семестру) – для отримання додаткових балів

На основі аналізу літературних джерел та публікацій науково-практичного характеру скласти міні-кейс на тему «Теорія та практика управління інтелектуальною власністю ___ (на конкретному прикладі)». При виконанні завдання доцільно спиратися на а) досвід провідних компаній та транснаціональних корпорацій; б) досвід однієї з країн світу чи міжнародної організації. В основному матеріалі міні-кейсу необхідно визначити певну ситуацію щодо ситуації економічного суб’єкту та його дії щодо об’єктів права інтелектуальної власності, а також наслідки цих дій чи бездіяльності, дії та наслідки для конкурентів. Після викладення основного матеріалу кейсу в роботі необхідно навести перелік з 3-4 питань, відповіді на які в результаті аналізу має дати група студентів, які ознайомилися з основним матеріалом міні-кейсу. При складанні міні-кейсу доцільним вважається використання матеріалів іншомовних джерел та подібних кейсів. Наприкінці обов’язковим є список використаних джерел та літератури.

Результати виконаної роботи подати у формі аналітичного звіту обсягом від 5 до 10 сторінок друкованого тексту належним чином оформленого з використанням фактичного та аналітичного матеріалу.

Діапазон оцінки практичних навичок за цим завданням 0-15 балів.