Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Інформатика

Міністерство освіти та науки України

Прикарпатський національний університет                    ім. В. Стефаника

 

 

 

 

 

 

 

Методичні вказівки

 

та завдання для самопідготовки з  з курсу „Інформатика ”

для студентів денної форми навчання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Івано-Франківськ

2014

Баран Р. Я. Методичні вказівки та завдання для самопідготовки з  курсу “Інформатика”. – Івано-Франківськ, 2014. –  131  с.

 

 

 

 

 

Рекомендовано до друку науково-методичною радою економічного факультету, протокол № __________ від «____» ________________ 20_____ р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÓБаран Р.Я., 2014 рік

 

Зміст

 

Тема 1: «Створення і заповнення бази даних створення форм». 4

Об’єкти бази даних. 4

Завдання 1. Створення бази даних. 5

Завдання 2. Заповнення бази даних. 8

Тема 2: «Формування запитів на вибірку. Створення звітів із групуванням даних». 11

Створення запитів. 11

Створення звіту. 12

Завдання 1. Формування запитів на вибірку. 13

Завдання 2. На основі таблиці Викладачі створіть звіт із групуванням даних по «посадах». 15

Тема 3: «Розробка інфологічної моделі і створення структури реляційної бази даних». 16

Розробка інфологічної моделі і створення структури реляційної бази даних  16

Завдання 1. Створення реляційної бази даних. 18

Завдання 2. Створення форм для ввода даних у таблицю. 21

Тема 4: «Формування складних запитів». 27

Завдання. Створення складних запитів. 29

Тема 5: «Створення складних форм». 34

Завдання 1. Створення складних форм. 34

Завдання 2. 37

Індивідуальні завдання.. 38

Список використаної літератури.. 63

 

 

Тема 1: «Створення і заповнення бази даних створення форм»

Об’єкти бази даних

База даних (БД) - це сукупність структурованих взаємозалежних даних, призначена для забезпечення інформаційних запитів у визначеній предметній області.

СУБД Access дозволяє керувати всіма відомостями з одного файлу бази даних, що містить всі об’єкти бази даних.

Об’єкти - це компоненти, що використовуються для збереження і представлення даних.

Таблиця - це об’єкт, що використовується для збереження даних. Кожна таблиця містить у собі інформацію про об’єкт визначеного типу.

 

Таблиця містить поля (стовпці), у яких зберігаються різного роду дані, і записи (рядки). Для зв’язування відомостей, що зберігаються в різних таблицях, кожна таблиця бази даних повинна містити поля чи набір полів, що однозначно визначають кожен запис. Таке поле чи набір полів називають первинним (головним) ключем. Первинний ключ не допускає невизначених значень і завжди повинен мати унікальний індекс. Первинний ключ використовується для зв’язування таблиці з зовнішніми (вторинними) ключами в інших таблицях.

Форма - це об’єкт, призначений в основному для введення даних, відображення їх на екрані чи керування роботою додатка.

Запит - це об’єкт, що дозволяє користувачу одержати потрібні дані з однієї чи декількох таблиць.

Звіт - це об’єкт, призначений для створення документа, що згодом може бути роздрукований чи включений у документ іншого додатка.

Завдання 1. Створення бази даних.

1. Створіть нову базу даних.

2. Створіть таблицю бази даних.

3. Визначте поля таблиці відповідно до табл. 1.

4. Збережіть створену таблицю.

Хід роботи

1. Для створення нової бази даних:

 • Завантажте Microsoft Office Access 2003, у вікні, що з’явилося, виберіть пункт Новая база даних;
 • У вікні Файл новой базы даных задайте ім’я вашої бази (пункт Имя файла) і виберіть папку (пункт Папка), де ваша база даних буде знаходитися. За замовчуванням Access пропонує вам ім’я бази db1, а тип файлу — Бази даних Access, Ім’я задайте BASE, а тип файлу залишіть колишнім, тому що інші типи файлів потрібні в спеціальних випадках;
 • Клацніть по кнопці Создать.

2. Для створення таблиці бази даних:

 • У вікні бази даних виберіть пункт Таблицы, а потім клацніть по кнопці Создать;
 • У вікні Новая таблица виберіть пункт Конструктор і клацніть по кнопці ОК. У результаті зроблених операцій відкривається вікно таблиці в режимі конструктора (рис. 1), у якому необхідно визначити поля таблиці.

 

Рис. 1. Вікно таблиці в режимі конструктора — у цьому режимі

вводяться імена і типи полів таблиці

3. Для визначення полів таблиці:

 • Введіть у рядок стовпця Имя поля ім’я першого поля ID;
 • В рядку стовпця Тип данных клацніть по кнопці списку і виберіть тип даних Текстовый. Для надання поля ID таблиці визначених значень необхідно провести деякі зміни на вкладці Общие:
 • Задайте параметру Размер поля значення «7» (ID означимо як 6 цифр і 1 розділювач « - »);
 • Задайте параметру Маска ввода значення «000\-000» (де 0 – це будь яка цифра в межах 0-9, а \-  - це задання знаку розділювача « - »);
 • Задайте параметру Подпись значення «Код викладача ID»;
 • Задайте параметру Обязательное поле значення «Да»;
 • Задайте параметру Пустые строки значення «Нет»;
 • Задайте параметру Индексированное поле значення «Да (Совпадения не допускаются)»;

 

Для створення всіх інших полів таблиці бази даних Викладачі відповідно до табл. 1 виконайте наступні дії по зміні параметрів закладки Общие (необхідно змінювати тільки параметри вказані в таблиці).

Таблиця 1. Таблиця даних Викладачі

Ім’я поля

Тип даних

Примітки

ID

Текстовый

Описано вище

Прізвище

Текстовый

Розмір поля: «15»

Ім’я

Текстовый

Розмір поля: «15»

По батькові

Текстовый

Розмір поля: «15»

Дата народження

Дата/время

Формат поля: «Краткий формат даты»

Посада

Текстовый

Розмір поля: «9»

Дисципліна

Текстовый

Розмір поля: «20»

Телефон

Текстовый

Розмір поля: «13»

Маска вводу: «0000\-00\-00\-00»

Зарплата

Денежный

 

 

4. Для збереження таблиці:

 • Виберіть пункт меню Файл, Сохранить;
 • У діалоговому вікні Сохранение введіть ім’я таблиці Викладачі,
 • Клацніть по кнопці ОК.

Примітка. У результаті натискання на кнопку ОК Access запропонує вам задати ключове поле (поле первинного ключа), тобто поле, що однозначно ідентифікує кожен запис. Для однотабличної бази даних це не настільки актуально, як для багатотабличної, тому клацніть по кнопці Нет.

 • Закрийте вікно таблиці.

Результатом виконаних дій в пункті Таблицы на панелі об’єктів повинна з’явитися таблиця з назвою Викладачі.

 

 

Завдання 2. Заповнення бази даних.

1. Введіть обмеження на дані, що вводяться в поле Посада; повинні вводитися тільки слова Професор, Доцент чи Асистент.

2. Задайте текст повідомлення про помилку, що буде з’являтися на екрані при введенні неправильних даних у поле Посада.

3. Заповните таблицю даними відповідно до табл. 2 і перевірте реакцію системи на введення неправильних даних у поле Посада.

4. Змініть ширину кожного поля таблиці відповідно до ширини даних.

5. Додайте в таблицю Викладачі ще два записи.

6. Зробіть заміну даних: змініть заробітну плату Доценту - Гречин з 780. на 890.

7. Зробіть сортування даних у поле «Рік народження» за зменшенням.

8. Перегляньте створену таблицю, як вона буде виглядати на листі паперу при друкуванні.

Хід роботи

1. Для завдання умови на значення для даних, що вводяться:

 • Ввійдіть у режим Конструктор для створеної таблиці. Якщо ви знаходитеся у вікні бази даних, то виберіть вкладку Таблицы і клацніть по кнопці  Конструктогрн. Якщо ви знаходитеся в режимі таблиці, то клацніть по кнопці на панелі інструментів чи виконайте команду Вид, Конструктор;
 • У верхній частині вікна клацніть по полю Посада;
 • У нижній частині вікна клацніть по рядку параметра Условие на значение;
 • Клацніть по кнопці  для визначення умов на значення за допомогою Построителя виражений;
 • У вікні, що з’явилося, напишіть Професор потім клацніть по кнопці (ця кнопка виконує функцію ЧИ), напишіть Доцент, ще раз натисніть  і введіть Асистент далі клацніть по кнопці ОК. У такий спосіб ви ввели умову, за якої в поле Посада можуть вводитися тільки зазначені значення.

2. У рядку Сообщение об ошибке введіть повідомлення «Такої посади немає, правильно введіть дані».

3. Введіть дані в таблицю відповідно до табл. 2. Спробуйте в поле Посада будь-якого запису ввести Бухгалтер. Подивіться, що вийшло. На екрані повинно з’явитися повідомлення: «Такої посади немає, правильно введіть дані». Введіть правильну назву відділу.

3. Для зміни ширини кожного поля таблиці відповідно до ширини даних:

 • Клацніть у будь-якому рядку поля ID;
 • Виконайте команду Формат, Ширина столбца;
 • У вікні, що з’явилося, клацніть по кнопці По ширине данных. Ширина поля зміниться;
 • Проробіть цю операцію з іншими полями.

Табл. 2. Дані про Викладачів.

ID

Прізвище

Ім’я

По батькові

Дата

народження

Посада

Дисципліна

Телефон

Зарплата

001-001

Блощинська

Ірина

Олександрівна

04.06.1973

Доцент

Інформатика

0342-77-45-66

890,00грн.

001-002

Грицюк

Микола

Михайлович

15.09.1981

Асистент

Історія

0342-77-51-57

450,00грн.

001-003

Коржан

Марія

Володимирівна

12.07.1975

Доцент

Етика і естетика

0342-53-32-54

890,00грн.

001-004

Гречин

Андрій

Вікторович

15.05.1973

Доцент

Математика

0342-53-32-57

780,00грн.

01-005

Ємельяненко

Петро

Богданович

22.04.1981

Доцент

Економіка

0342-53-21-55

890,00грн.

001-006

Баскевич

Оксана

Вікторівна

15.10.1982

Асистент

Українська мова

0342-50-31-75

890,00грн.

001-007

Стефурак

Василь

Петрович

23.03.1975

Асистент

Політекономія

0342-50-10-52

550,00грн.

001-008

Максимчук

Тарас

Павлович

15.09.1958

Професор

Економіка

0342-50-45-55

890,00грн.

001-009

Михайлюк

Інна

Олегівна

21.05.1965

Доцент

Макроекономіка

0342-50-01-57

890,00грн.

001-010

Кочмар

Наталія

Ігорівна

09.09.1973

Доцент

Політологія

0342-77-57-57

890,00грн.

 

4. Додайте в таблицю Викладачі ще два записи. Для цього:

 • Виконайте команду Вставка, Новая запись. Можна також скористатися кнопкою  панелі інструментів Стандартная.
 • Заповніть всі поля запису даними.

5. Для заміни заробітної плати Доценту - Гречин з 780. на 890 виконайте наступне:

 • Переведіть курсор у перший рядок поля 3арплата;
 • Виконайте команду Правка, Заменить;
 • У вікні, що з’явилося, у рядку Образец введіть 780;
 • У рядку Заменить на введіть 890. Зверніть увагу на інші опції – вам треба вести пошук з парам параметром «С любой частью поля»;
 • Клацніть по кнопці Найти далее, коли курсор перейде на необхідний запис натисніть Заменить. Дані будуть змінені;
 • Клацніть по кнопці Отмена.

6. Для сортування даних у поле Дата народження за зменшенням:

 • Клацніть по будь-якому запису поля Дата народження;
 • Клацніть по кнопці  на панелі керування чи виконайте команду Записи, Сортировка, Сортировка по убыванию. Усі дані в таблиці будуть відсортовані відповідно до убування значень у полі Дата народження.

 

Тема 2: «Формування запитів на вибірку. Створення звітів із групуванням даних»

Створення запитів

Одним із найпотужніших засобів сучасних систем управління базами даних є запити (Query), які дозволяють користувачам «ставити запитання» базам даних. Результати запиту можуть бути надруковані чи виведені на екран. За допомогою запиту можна також виконати деякі дії з даними таблиці (таблиць) та узагальнити ці дані.

При виконанні в Access звичайного запиту (запиту на вибірку, який просто вибирає потрібні дані), результати відображаються у формі динамічного набору, який має такий самий вигляд, як і таблиця, але фактично є динамічним набором записів, базованих на структурі запиту. Записів у динамічному наборі фактично не існує, тому коли цей набір закривається, записи зникають (дані, на яких базований набір, звичайно, залишаються в початкових таблицях). При збереженні запитів зберігається тільки їх структура. Динамічний набір в Access містить живі дані, а не статичну копію даних первинних таблиць

Створити запити в Access можна вручну або за допомогою Майстра Запитів. Майстер запитів Access містить спеціальні інструменти, які використовуються для розв’язання досить складних задач (наприклад, для пошуку записів, які повторюються, або перегляду даних запита). Але для виконання простих щоденних операцій, які вимагають простих запитів, можна відкрити запит, додати поле, вставити умову, виконати запит.

MS Access дозволяє виконувати наступні типи запитів: QBE-запити (QBE — Query By Example — Запити за зразком):

 • запит на вибірку;
 • перехресний запит;
 • запит на створення таблиці;
 • запит на відновлення;
 • запит на додавання записів;
 • запит на видалення записів.

Кожний з цих типів вказується в меню Запрос у режимі Конструктора. У деяких випадках MS Access виводить на екран діалогове вікно безпосередньо перед початком запиту, в інших же — змінює список полів бланка запиту так, щоб можна було задати необхідні дії. Після збереження запиту MS Access використовує спеціальні позначення у вікні бази даних, що показують тип запиту.

Створення звіту

У Access звіт являє собою форму спеціального типу, призначену для виводу на друк. Але на відміну від форм звіти не призначені для виводу у вікні, а призначені тільки для друку, тобто створюють не екранні, а друковані документи.

При створенні звіту Access завжди оперує тільки з однією єдиною таблицею чи запитом. Тому для звіту необхідно об’єднати інформацію з декількох таблиць і (чи) запитів в одному запиті.

MS Access відкриває вікно звіту в режимі Конструктора. Вікно Конструктора розділене на кілька областей у відповідності зі стандартною структурою звіту. У ці області при необхідності можна ввести керуючі й інші елементи, рівні угрупування.

Заголовок звіту — друкується тільки на початку звіту, використовується на титульній сторінці.

Верхній колонтитул — друкується вгорі кожної сторінки.

Заголовок групи — друкується перед обробкою першого запису групи.

Область даних — друкується кожен запис таблиці чи динамічного набору даних запиту.

Примітка групи — друкується після обробки останнього запису групи.

Нижній колонтитул — друкується внизу кожної сторінки.

Примітка звіту — друкується наприкінці звіту після обробки всіх записів.

Проектування звіту складається з створення структури його розділів і з розміщенні елементів керування усередині цих розділів, а також у визначенні зв’язків між цими елементами і полями таблиць чи запитів бази даних.

Завдання 1. Формування запитів на вибірку.

1. На основі таблиці Викладачі створіть простий запит на вибірку, у якому повинні відображатися прізвища, імена, по батькові викладачів і їхня посада.

2. Дані запиту відсортуйте по посадах.

3. Збережіть запит.

4. На основі таблиці Викладачі створіть простий запит на вибірку, у якому повинні відображатися прізвища, імена, по батькові викладачів і їхня посада, які народилися в період з 1950 по 1980 рік.

5. Створіть запит на вибірку з параметром, у якому повинні відображатися прізвища, імена, по батькові викладачів і дисципліни які вони викладають, а як параметр задайте прізвище викладача і виконайте цей запит для викладача Ємельяненко.

Хід роботи

1. Для створення простого запиту:

 • У вікні бази даних натисніть кнопку Запросы;
 • У вікні, що відкрилося, клацніть по кнопці Создать;
 • З пунктів вікна Новый запрос виберіть Простой запрос і клацніть по кнопці ОК;
 • У рядку Таблицы/запросы виберіть таблица: Викладачі (якщо інших таблиць чи запитів не було створено, вона буде одна в списку);
 • У вікні Доступные поля переведіть виділення на параметр Прізвище;
 • Клацніть по кнопці . Слово Прізвище перейде у вікно Выбранные поля;
 • Аналогічно у вікно Выбранные поля переведіть поля Ім’я, По батькові, Посада, Дата народження (порядок важливий – у такому порядку дані і будуть виводитися);
 • Клацніть по кнопці Далее;
 • У рядку параметра Задайте имя запросу введіть нове ім’я Посади викладачів;
 • Клацніть по кнопці Готово.

2. Для сортування даних:

 • Клацніть у будь-якому рядку поля Посада;
 • Відсортуйте дані по убуванню. Для цього клацніть по кнопці  на панелі інструментів чи виконайте команду Записи, Сортировка, Сортировка по убыванию.

3. Для збереження запиту:

 • Клацніть по кнопці , чи виконайте команду Файл, Сохранить;
 • Закрийте вікно запиту.

4. Для створення запиту на вибірку по роках:

 • створіть запит на вибірку для всіх полів таблиці;
 • Задайте ім’я запиту Дні народження викладачів;
 • Клацніть по кнопці Готово. На екрані з’явиться таблиця з результатами запиту;
 • Перейдіть у режимі конструктора, клацнувши по кнопці , чи виконавши команду Вид, Конструктор;
 • У рядку параметра Условие отбора для поля Дата народження введіть фразу: >=01/01/1960 and <=31/12/1980;
 • виконайте запит, клацнувши по кнопці  на панелі інструментів, чи виконавши команду Запрос, Запуск;
 • збережіть запит;
 • закрийте вікно запиту.

5. Для створення запиту на вибірку з параметром:

 • створіть запит на вибірку для наступних полів таблиці Викладачі: Прізвище, Ім’я, По батькові, Дисципліна;
 • Задайте ім’я запиту Дисципліни, що викладаються;
 • Клацніть по кнопці Готово. На екрані з’явиться таблиця з результатами запиту;
 • Перейдіть у режимі конструктора, клацнувши по кнопці , чи виконавши команду Вид, Конструктор;
 • У рядку параметра Условие отбора для поля Прізвище введіть фразу (дужки теж вводити): [Введіть прізвище викладача];
 • Виконайте запит, клацнувши по кнопці  на панелі інструментів, чи виконавши команду Запрос, Запуск;
 • У вікні, що з’явилося, введіть прізвище Ємельяненко і клацніть по кнопці ОК. На екрані з’явиться таблиця з даними про викладача Ємельяненко — його ім’я, по батькові і дисципліна, яку він викладає;
 • Збережіть запит;
 • З акрийте вікно запиту.

Завдання 2. На основі таблиці Викладачі створіть звіт із групуванням даних по «посадах».

Хід роботи

Для створення звіту:

 • натисніть кнопку Отчеты і клацніть по кнопці Создать;
 • у вікні, що відкрилося, виберіть пункт Мастер отчетов;
 • клацніть по значку списку, що розкривається, у нижній частині вікна;
 • виберіть зі списку, що з’явився, таблицю Викладачі;
 • клацніть по кнопці ОК. У вікні, що з’явилося, виберіть поля, що будуть присутні у формі. В. даному прикладі присутніми будуть усі поля з таблиці, тому клацніть по кнопці .
 • клацніть по кнопці Далее;
 • у вікні, що з’явилося, присутній перелік полів. Переведіть виділення на поле Посада;
 • клацніть по кнопці . У такий спосіб ви задаєте угруповання даних за посадою;
 • клацніть по кнопці Далее;
 • параметри вікна, що з’явилося, залишимо без змін, тому клацніть по кнопці Далее;
 • у вікні, що з’явилося, виберіть стиль оформлення звіту;
 • клацніть по кнопці Далее;
 • у вікні, що з’явилося, уведіть назву звіту Викладачі;
 • клацніть по кнопці Готово. На екрані з’явиться сформований звіт;
 • перегляньте, а потім закрийте звіт.

 

Тема 3: «Розробка інфологічної моделі і створення структури реляційної бази даних»

Розробка інфологічної моделі і створення структури реляційної бази даних

 

Таблиці бази даних бувають двох основних видів — плоскі і реляційні. Ці два спеціальних терміни пояснюють те, як зберігається інформація в таблицях бази даних.

У плоскій системі (називаної також плоским файлом) усі дані об’єднані в одній таблиці. Телефонна книга — яскравий тому приклад. Прізвища, адреси і номери телефонів (дані) зібрані в одному місці (базі даних).

У реляційній (зв’язаній) системі (чи реляційній базі даних) дані організовані так, щоб вони займали якнайменше місця, і досягається це за рахунок відмови від дублювання даних. У випадку телефонного довідника одна таблиця може містити прізвище абонента і його адреса, а інші — номери телефонів.

Можна відзначити наступні достоїнства і недоліки плоских файлів і реляційних баз даних.

Плоскі системи легко створювати і керувати ними. Вони гарні для таких простих речей, як списки поштових адрес, телефонні довідники чи опису колекції відеокасет. Плоскі системи — це просте рішення для простих проблем.

Реляційні системи виявляють усі свої переваги при рішенні складних проблем у бізнесі, наприклад, коли потрібно вести облік рахунків, чи накладних доходів-витрат. Якщо необхідно вирішити нескладну проблему, наприклад зберігати список поштових адрес чи базу даних членів якоїсь організації, то реляційний підхід надасть вам можливостей для цього більш ніж досить.

Сполучним елементом у такій удосконаленій технології є так зване ключове (чи сполучне) поле. При визначенні зв’язку ключ в одній таблиці містить посилання на конкретні записи в іншій таблиці. Ключ, на який посилаються в іншій таблиці, називають зовнішнім ключем. Поле зовнішнього ключа визначає спосіб зв’язку таблиць. Вміст поля зовнішнього ключа (тип даних і розмір) повинен збігатися з вмістом ключового поля. Ці поля також можуть мати однакові імена.

У таблицях дані можуть бути зв’язані між собою відношенням. У загальному виді відношення позначаються в такий спосіб:

 ,

де F(x) – це вид зв’язку А з В; G(x) – це вид зв’язку В з А.

Зв’язки можуть бути одиничними (U – унарными) і множинними N.

1. Відношення один-до-одного

        (1:1).

Відношення один-до-одного створюється в тому випадку, коли обидва поля що зв’язуються є ключовими чи мають унікальні індекси. Приклад: одному табельному номеру може відповідати тільки одна людина.

2. Відношення один-до-багатьох

, (1:N).

У відношенні один-до-багатьох головною таблицею є таблиця, що містить первинний ключ і складає частину один у цьому відношенні. Таблиця з боку багато є підлеглою таблицею. Сполучне поле (чи поля) у ній з таким же типом інформації, як у первинному ключі головної таблиці, є полем зовнішнього ключа. Приклад: університет один, а кафедр у ньому багато.

3. Відношення багато-до-одного

(N:1).

Такий зв’язок прямо протилежний зв’язку один-до-багатьох. У цьому випадку багато дітей можуть мати одних батьків.

4. Відношення багато-до-багатьох

       (N:М).

Зв’язок з відношенням багато-до-багатьох фактично представляє два зв’язка з відношенням один-до-багатьох через третю таблицю, ключ якої складається, принаймні, із двох полів, що є полями зовнішнього ключа в двох інших таблицях. У цьому випадку безліч усіх викладачів університету читають усі предмети, що вивчаються в університеті. Причому, один викладач може читати кілька предметів, і кілька викладачів можуть читати один предмет, тільки різним групам.

Найбільш розповсюдженими є зв’язки один-до-багатьох і один-до-одного.

Завдання 1. Створення реляційної бази даних.

1. Створіть базу даних Деканат.

2. Створіть структуру таблиці Студенти.

3. Створіть структуру таблиці Дисципліни.

4. Зміните структуру таблиці Викладачі.

5. Створіть структуру таблиці Оцінки.

Хід роботи

 • Створіть базу даних Деканат, виконавши наступні дії:
 • Завантажите MS Access, у вікні, що з’явилося, виберіть пункт Новая база данных, потім клацніть по кнопці ОК;
 • У вікні Файл новой базы данных задайте ім’я (пункт Имя файла) і виберіть папку (пункт Папка), де ваша база буде знаходитися. За замовчуванням Access пропонує ім’я бази db1, а тип файлу — Базы данных Access. Ім’я задайте Деканат, а тип файлу залишіть колишнім, тому що інші типи файлів потрібні в спеціальних випадках;
 • Клацніть по кнопці Создать.

2. Створіть структуру таблиці Студенти. Для цього:

 • У вікні бази даних натисніть кнопку Таблиці, а потім клацніть по кнопці Создать;
 • У вікні Новая таблица: виберіть пункт Конструктор і клацніть по кнопці OK. У результаті цих операцій відкривається вікно таблиці в режимі Kонструктора, у якому треба визначити поля таблиці;
 • Визначте поля таблиці відповідно до табл.1;

Таблиця 1

Ім’я поля

Тип даних

Розмір поля

Код студента

Числовой

Целое

Прізвище

Текстовый

15

Ім’я

Текстовый

12

По батькові

Текстовый

15

Група

Текстовый

5

Дата народження

Дата/время

Краткий формат даты

Стипендія

Логический

Да/Нет

 • У якості ключового поля задайте Код студента. Для цього клацніть по полю Код студента і по кнопці  на панелі інструментів чи виконайте команду Правка, Ключевое поле;
 • Закрийте таблицю, задавши їй ім’я Студенти.

Примітка. Заповнювати таблицю даними поки не потрібно, це буде зроблено в режимі форми.

3. Створіть структуру таблиці Дисципліни аналогічно п. 2 відповідно до табл. 2.

Таблиця 2

Ім’я поля

Тип даних

Розмір

Код дисципліни

Числовой

Целое

Назва дисципліни

Текстовий

30

У якості ключового поля задайте Код дисципліни. Заповнюватися ця таблиця буде також у режимі форми.

4. Структура таблиці Викладачі вже створена у роботі 1 і заповнена даними, тому для роботи використовуйте цю таблицю з однією лише зміною - у структуру таблиці треба додати поле Код дисципліни і заповнити його відповідно до даних табл. 5

Таблицю Викладачі треба скопіювати з бази даних Викладачі, для чого цю базу даних треба відкрити, виділити таблицю Викладачі, скопіювати її в буфер обміну, потім відкрити БД Деканат і вставити таблицю з буферу обміну. Спочатку заповніть відповідними даними поле Код дисципліни, а потім - знищить поле Дисципліна в таблиці Викладачі.

5. Створіть структуру таблиці Оцінки аналогічно п. 2 відповідно до табл. 3.

Таблиця 3

Ім’я поля

Тип даних

Параметри

Код студента

Числовий

Целое

Код дисципліни

Числовий

Целое

Оцінки

Числовий

Байт

 

У цій таблиці задавати ключове поле не треба, тому що дані у всіх полях можуть повторюватися. Ця таблиця, аналогічно попереднім, буде заповнюватися в режимі форми.

Завдання 2. Створення форм для ввода даних у таблицю.

1. Створіть форму Студенти.

2. Заповніть даними таблицю Студенти за допомогою форми Студенти.

3. Створіть форму Дисципліни.

4. Заповніть таблицю Дисципліни за допомогою форми Дисципліни.

5. Створіть форму Оцінки.

6. Заповніть даними таблицю Оцінки за допомогою форми Оцінки.

7. Розробыть схему  даних, тобто створыть зв’язки між таблицями.

Хід роботи

1. Для створення форми Студенти:

 • Натисніть кнопку Форми;
 • Клацніть по кнопці Создать;
 • У списку, що відкривається, виберіть таблицю Студенти;
 • Виберіть пункт Автоформа:ленточная;
 • Клацніть по кнопці ОК. Форма для введення даних створена.

Примітка. Якщо вас не задовольняє макет, ви можете перейти в режим конструктора і змінити макет, пересуваючи і змінюючи розміри елементів — заголовків полів і осередків для введення даних. Досить клацнути по елементу — він виділяється прямокутною рамкою, і ви можете змінювати розміри і рухати елемент. Якщо ви хочете змінити інші параметри елемента, треба по виділеному елементу клацнути правою клавішею миші, і відкриється вікно властивостей елемента. У силу обмеженості обсягу розділу описати усі властивості немає можливості, але їх можна вивчити самостійно по довідковій системі, а багато властивостей зрозумілі вже зі своєї назви.

2. Заповніть даними, приведеними в табл. 4, таблицю Студенти за допомогою форми.

Таблиця 4

Код Студента

Прізвище

Ім’я

По батькові

Група

Дата народження

Стипендія

1

Балан

Володимир

Ігорович

РФ-11

12.06.1982

Так

2

Блажків

Віктор

Михайлович

РФ-11

23.09.1981

Ні

3

Буртик

Іван

Іванович

РФ-11

03.12.1982

Так

4

Данилишин

Роман

Ярославович

РФ-11

25.02.1982

Ні

5

Іваник

Олег

Вікторович

РФ-11

15.05.1982

Ні

6

Іваніщак

Ігор

Ярославович

РФ-11

30.12.1981

Так

7

Климишин

Михайло

Михайлович

РФ-11

22.11.1982

Ні

8

Колосовський

Олександр

Ігорович

РФ-11

12.12.1981

Так

9

Мерена

Іван

Іванович

РФ-11

28.07.1982

Так

10

Якимечко

Степан

Степанович

РФ-11

10.01.1982

Так

 

Примітка. Перехід між комірками краще виконувати клавішею Таb або мишею. Існують і інші варіанти переходу по рядках чи полях задопомогою різних клавіш і їхніх комбінацій. Звичайно їх використовують досвідчені користувачі, що не люблять працювати з мишею.

 • Закрийте форму, задавши їй ім’я Студенти.

3. Створіть форму Дисципліни аналогічно п.1.

4. Заповніть даними, приведеними в табл. 5, таблицю Дисципліни за допомогою форми і закрийте форму, задавши їй ім’я Дисципліни.

Таблиця 5

Код Дисципліни

Назва

1

Економіка

2

Макроекономіка

3

Політологія

4

Політекономія

5

Вища математика

6

Інформатика

7

Історія

8

Етика і естетика

9

Українська мова

5. Створіть форму Оцінки аналогічно п.1.

6. Заповніть даними, наведеними в табл. 6, таблицю Оцінки за допомогою форми. Закрийте форму, задавши їй ім’я Оцінки.

Таблиця 6

Код Студента

Код Дисципліни

Оцінки

 

Код Студента

Код Дисципліни

Оцінки

1

1

5

 

6

1

4

1

2

4

 

6

2

4

1

3

5

 

6

3

4

1

4

4

 

6

4

4

1

5

5

 

6

5

4

1

6

5

 

6

6

4

1

7

4

 

6

7

4

1

8

4

 

6

8

5

1

9

4

 

6

9

5

2

1

5

 

7

1

5

2

2

5

 

7

2

5

2

3

4

 

7

3

4

2

4

5

 

7

4

5

2

5

4

 

7

5

4

2

6

5

 

7

6

5

2

7

5

 

7

7

4

2

8

5

 

7

8

4

2

9

5

 

7

9

5

3

1

4

 

8

1

5

3

2

5

 

8

2

4

3

3

5

 

8

3

4

3

4

4

 

8

4

5

3

5

5

 

8

5

5

3

6

4

 

8

6

5

3

7

5

 

8

7

5

3

8

4

 

8

8

5

3

9

5

 

8

9

4

4

1

5

 

9

1

4

4

2

4

 

9

2

5

4

3

4

 

9

3

5

4

4

5

 

9

4

4

4

5

4

 

9

5

5

4

6

5

 

9

6

5

4

7

4

 

9

7

5

4

8

5

 

9

8

5

4

9

4

 

9

9

4

5

1

5

 

10

1

5

5

2

5

 

10

2

5

5

3

5

 

10

3

5

5

4

5

 

10

4

5

5

5

5

 

10

5

4

5

6

5

 

10

6

5

5

7

5

 

10

7

4

5

8

4

 

10

8

5

5

9

5

 

10

9

5

 

7. Розробіть схему даних, тобто створіть зв’язки між таблицями.

Перед розробкою інформаційно-логічної моделі реляційної бази даних розглянемо, з яких інформаційних об’єктів повинна складатися ця база даних. Можна виділити три об’єкти - Студенти, Дисципліни і Викладачі. Представимо склад реквізитів цих об’єктів у виді «назва об’єкту (перелік реквізитів)»: Студенти (код студента, прізвище, ім’я, по батькові, номер групи, дата народження, стипендія, оцінки), Дисципліни (код дисципліни, назва дисципліни), Викладачі (код викладача, прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, телефон, заробітна плата).

Розглянемо зв’язок між об’єктами Студенти і Дисципліни. Студент вивчає кілька дисциплін, що відповідає багатозначному зв’язку і відображено на подвійною стрілкою. Зрозуміло, що кожна дисципліна вивчається безліччю студентів. Це теж багатозначний зв’язок, що позначається подвійною стрілкою (зв’язок один позначена одинарною стрілкою). Таким чином, зв’язок між об’єктами Студенти і Дисципліни «багато-до-багатьох» (М : N).

 

Типи зв’язків між об’єктами Студенти, Дисципліни і Викладачі

Множинні зв’язки ускладнюють керування базою даних. Тому використовувати такі зв’язки небажано і потрібно будувати реляційну модель, що не містить зв’язків типу «багато-до-багатьох». Для контролю цілісності даних з можливістю каскадного відновлення і видалення даних необхідно створити допоміжний об’єкт зв’язку, що складається з ключових реквізитів об’єктів, що зв’язуються, і який може бути доповнений описовими реквізитами. У нашому випадку таким новим об’єктом для зв’язку служить об’єкт Оцінки, реквізитами якого є код студента, код дисципліни й оцінки. Кожен студент має оцінки по декількох дисциплінах, тому зв’язок між об’єктами Студенти й Оцінки буде один-до-багатьох (1:М). Кожну дисципліну здає безліч студентів, тому зв’язок між об’єктами Дисципліни й Оцінки також буде один-до-багатьох (1:М). У результаті одержуємо наступну інформаційно-логічну модель бази даних.

 

Інформаційно-логічна модель реляційної бази даних

У реляційній базі даних як об’єкти розглядаються відносини, які можна представити у вигляді таблиць. Таблиці між собою зв’язуються за допомогою загальних полів, тобто однакових за формою і, як правило, за назвою.

Розглянемо, які загальні поля треба ввести в таблиці для забезпечення зв’язку даних. У таблицях Студенти й Оцінки таким полем буде Код студента, у таблицях Дисципліни і ОцінкиКод дисципліни, у таблицях Викладачі і Дисципліни Код дисципліни. Вибір цифрових кодів замість прізвищ чи назв дисциплін обумовлений меншим обсягом інформації в таких полях: наприклад, число 2- по кількості символів значно менше слова Макроекономіка. Відповідно до вище сказаного логічна модель бази даних представлена нижче, де жирними літерами виділені ключові поля.

 

6. Для створення зв’язків між таблицями необхідно вик:

 • Клацніть по кнопці  на панелі інструментів чи виконайте команду Сервис, Схема данных. На екрані з’явиться вікно Схема данных;
 • У вікні Схема данных клацніть правою клавішою миші і виберіть пункт Добавить таблицу;
 • Виберіть ім’я необхідної таблиці і клацніть по кнопці Добавить. Аналогічно додайте всі таблиці, що залишилися;
 • Створіть зв’язок між таблицями Дисципліни й Оцінки. Для цього підведіть курсор миші до поля Код дисципліни у таблиці Дисципліни, клацніть лівою кнопкою миші і, не відпускаючи її, перетягніть курсор на поле Код дисципліни у таблицю Оцінки, а потім відпустіть кнопку миші. На екрані відкриється вікно Связи;
 • Закрийте вікно, клацнувши по кнопці 3акрыть;
 • Встановіть прапорецьгалочку») у властивості Обеспечение целостности данных, клацнувши по ньому;
 • Встановіть прапорець у властивості Каскадное обновление связанных полей і Каскадное удаление связанных записей;

Примітка. Встановлення каскадного обновления связанных полей і каскадного удаления связанных записей дозволить вам відредагувати записи тільки в таблиці Дисципліни, а в таблиці Оцінки ці дії будуть з пов’язаними записами виконуватися автоматично. Наприклад, якщо ви видалите з таблиці Дисципліни один предмет, то в таблиці Оцінки видаляться всі рядки, зв’язані з цим предметом.

 • Клацніть по кнопці Создать. Зв’язок буде створений;
 • Аналогічно створіть зв’язки між полем Код дисципліни у таблиці Дисципліни і полем Код дисципліни у таблиці Викладачі, а також між полем Код студента у таблиці Студенти і полем Код студента у таблиці Оцінки. Результат представлений на нижче;
 • Закрийте вікно схеми даних, відповівши ДА на питання про збереження макета.

 

 

Тема 4: «Формування складних запитів»

Запити є інструментом пошуку і структурування даних. Запит, адресований одній чи декільком таблицям, ініціює вибірку визначеної частини даних і їхню передачу в таблицю, формовану самим запитом. У результаті ви одержуєте підмножину інформаційної безлічі вихідних таблиць, сформована по визначеному закону. Якщо оброблюваний обсяг інформації великий, виділення необхідних даних у таку підмножину дозволяє істотно скоротити час їхньої обробки. У системах типу клієнт-сервер, де основні бази даних зберігаються на файловому сервері, система запитів дозволяє зменшити обсяг інформації, переданої через локальну мережу.

Запит на вибірку містить умови добору даних і повертає вибірку, що відповідає зазначеним умовам, без зміни даних, що повертається. У Microsoft Access існує також поняття фільтра, що у свою чергу є набором умов, що дозволяють відбирати підмножину записів чи сортувати їх. Подібність між запитами на вибірку і фільтрами полягає в тім, що й у тих і в інших виробляється витяг підмножини записів з базової таблиці чи запиту. Однак між ними існують розходження, які потрібно розуміти, щоб правильно зробити вибір, у якому випадку використовувати запит, а в якому — фільтгрн.

Запит на вибірку є самим розповсюдженим типом запиту. Даний запит визначає, які записи чи поля з однієї чи декількох таблиць будуть відображені при його виконанні.

Запити з параметром створюються в тих випадках, коли передбачається виконувати цей запит багаторазово, змінюючи лише умови добору. На відміну від запиту на вибірку, де для кожної умови добору створюється свій запит і всі ці запити зберігаються в БД, параметричний запит дозволяє створити і зберігати один єдиний запит і вводити умову добору (значення параметра) при запуску цього запиту, щоразу одержуючи новий результат. Параметром може бути будь-який текст, зміст якого визначає значення даних, що будуть виведені в запиті. Значення параметра задається в спеціальному діалоговому вікні. У випадку, коли значення виведених даних повинно бути більше чи менше значення параметра, що вказується у поле Условие отбора бланка запиту перед параметром, поміщеним у квадратні дужки, ставиться відповідний знак. Можна також створювати запит з декількома параметрами, що пов’язуються один з одним логічними операціями И и ИЛИ.

Підсумкові запитице запити дозволяють робити підсумкові обчислення. Для цих цілей у MS Access передбачені статистичні функції SQL. Статистичну функцію задають у рядку Групповая операция бланка запитів, що з’являється при виконанні команди Вид, Групповые операции.

Функція SQL

Дія

Sum

Підсумовування значень визначеного поля

Avg

Обчислення середнього значення даних визначеного поля

Min

Обчислення мінімального значення поля

Max

Обчислення максимального значення поля

Count

Обчислення кількості записів, відібраних запитом за умовою

First

Визначається перше значення в зазначеному полі записів, відібраних запитом

Last

Визначається останнє значення в зазначеному полі записів, відібраних запитом

StDev

Обчислюється стандартне відхилення значень даного поля, для всіх записів, відібраних запитом

Var

Обчислюється варіація значень даного поля для всіх записів, відібраних запитом

 

Перехресний запит – це операція побудови таблиці для обчисленняпідсумкових значеньна основі існуючої таблиці чи запиту. Застосовується в тому випадку, якщо необхідно об’єднати дані у форматі рядків-стовпців. Як заголовки для стовпців при проектуванні таких запитів можна вказати значення деяких полів чи виразів.

Завдання. Створення складних запитів

1. Розробіть запит з параметрами про студентів заданої групи, у якому при введенні у вікно параметрів номера групи (у прикладі це 151 чи 152) на екран повинний виводитися склад цієї групи.

2 .Створіть запит, у якому виводяться оцінки студентів заданої групи по заданій дисципліні.

3. Створіть перехресний запит, у результаті якого створиться вибірка, що відбиває середній бал по дисциплінах у групах.

4. Розробіть запит на збільшення на 10% заробітної плати тих викладачів, хто одержує менш 500 руб.

5. Розробіть запит на створення бази даних відмінників.

6. Для всіх створених вами запитів розробіть форми.

Хід роботи

1. Для створення запиту з параметрами про студентів заданої групи:

 • Натисніть кнопку Запросы;
 • Клацніть по кнопці Создать;
 • Виберіть Простий запрос і клацніть по кнопці ОК;
 • В рядку Таблицы/запросы виберіть зі списку таблицю Студенти;
 • Перенесіть усі поля з вікна Доступные поля у вікно Выбранные поля, клацнувши по кнопці ;
 • Задайте назву даному запиту - Група;
 • Клацніть по кнопці Готово. На екрані з’явиться таблиця з даними запиту.

Але вам треба, щоб при виконанні запиту з’ясовувався номер групи. Для цього перейдіть у режим конструктора;

 • У рядку Условие отбора для поля Номер групи уведіть фразу (дужки теж уводити): [Уведіть номер групи];
 • виконайте запит, клацнувши по кнопці  на панелі інструментів, чи виконайте команду Запрос, Запуск;
 • Уведіть РФ-11 і клацніть по кнопці ОК. На екрані з’явиться таблиця з даними про студентів групи РФ-11;
 • Збережіть запит і закрийте таблицю запиту.

2. Для створення запиту, у якому виводяться оцінки студентів заданої групи по заданій дисципліні:

 • На вкладці Запросы клацніть по кнопці Создать;
 • Виберіть Простой запрос і клацніть по кнопці ОК;
 • Виберіть таблицю Студенти і перенесіть поля Прізвище, Ім’я, По батькові, Групи у вікно Выбранные поля (виділяючи потрібне поле і клацаючи по кнопці );

Увага! Надалі під фразою В таблиці ... виберіть поле ... будемо розуміти вибір таблиці, вибір поля і перенос його у вікно Выбранные поля.

 • В таблиці Дисципліни виберіть поле Назва дисципліни;
 • В таблиці Оцінки виберіть поле Оцінки. Ви сформували шість полів запиту — вони зв’язані між собою за допомогою схеми даних;
 • Введіть ім’я запиту Оцінки групи, а потім відмітьте Изменить макет запроса - це дозволить відразу перейти в режим конструктора;
 • Клацніть по кнопці Готово
 • В рядку Условие отбора для поля Групи введіть фразу: [Введіть назву групи], для поля Назва дисципліни введіть фразу: [Введіть назву дисципліни];
 • Виконайте запит;
 • В першому вікні, введіть РФ-11, потім клацніть по кнопці ОК, у другому - введіть Інформатика і клацніть по кнопці ОК. На екрані з’явиться таблиця зі списком групи РФ-11 і оцінками з інформатики;
 • збережіть запит і закрийте таблицю запиту.

3.Створіть перехресний запит про середній бал у групах по дисциплінах. Але такий запит будується на основі однієї таблиці чи одного запиту, у зв’язку з чим треба спочатку сформувати запит, у якому були б поля Групи, Назва дисципліни і Оцінки. Для цього:

 • На вкладці Запросы клацніть по кнопці Создать;
 • Виберіть Простий запрос і клацніть по кнопці ОК;
 • Виберіть з таблиці Студенти поле Група;
 • Виберіть з таблиці Дисципліни поле Назва дисципліни ;
 • Виберіть з таблиці Оцінки поле Оцінки;
 • Введіть ім’я запиту Дисципліни оцінки групи;
 • Клацніть по кнопці Готово;
 • Збережіть запит і закрийте таблицю запиту.

Тепер можна створювати перехресний запит. Для цього:

 • На вкладці Запросы клацніть по кнопці Создать;
 • Виберіть Перекрестный запрос і клацніть по кнопці ОК;
 • Клацніть по комірці Запросы, виберіть Дисципліни оцінки групи і клацніть по кнопці Далее;
 • Виберіть поле Назва дисципліни і клацніть по кнопці Далее;
 • Виберіть поле Група і клацніть по кнопці Далее;
 • Виберіть функцію среднее, і клацніть по кнопці Далее;
 • Введіть назву запиту Середні оцінки і клацніть по кнопці Готово. Відкриється таблиця перехресного запиту. Зверніть увагу на те, що MS Access створює ще підсумкове значення середніх оцінок по дисциплінах;
 • закрийте таблицю запиту.

4. Для створення запиту на зміну заробітної плати викладачів:

 • На вкладці Запросы клацніть по кнопці Создать;
 • Виберіть Простий запрос;
 • В таблиці Викладачі виберіть поле 3арплата;
 • Введіть ім’я запиту Зміна зарплати;
 • Клацніть по комірці Изменить макет запроса;
 • Клацніть по кнопці Готово;
 • В рядку Условие отбора введіть <500;
 • Відкрийте пункт меню Запрос і виберіть Обновление ;

В рядку конструктора запиту Обновление в поле Зарплата уведіть: [Зарплата]*1,1;

 • Виконайте запит, підтвердивши готовність на відновлення даних;
 • Закрийте запит, підтвердивши його збереження;
 • Відкрийте форму Викладачі;
 • Перегляньте зміну заробітної плати у викладачів, що одержують менше 500 грн.;
 • Закрийте форму.

5. Для створення запиту на створення бази даних відмінників

 • На вкладці Запросы клацніть по кнопці Создать;
 • Виберіть Простий запрос;
 • В таблиці Студенти виберіть поля Прізвище, Ім’я, По батькові і Група а в таблиці Оцінки — поле Оцінки;
 • Введіть ім’я запиту Відмінники;
 • Клацніть по комірці Изменить макет запроса;
 • Клацніть по кнопці Готово;

Примітка. Для створення цього запиту треба скористатися операцією угруповання. Будемо вважати відмінниками тих студентів, що набрали за чотири іспити 20 балів. Операція угруповання дозволить просумувати оцінки студентів по всіх екзаменаційних дисциплінах.

 • Для виконання групових операцій клацніть на панелі інструментів по кнопці  чи виконайте команду Вид, Груповые операции;
 • Врядку Групповые операции поля Оцінки клацніть по комірці Групповые операции. Відкрийте список, що розкривається, і виберіть функцію SUM;
 • У рядку Условие отбора поля Оцінки уведіть >42;
 • Для перегляду створюваної бази виконайте команду Вид, Режим таблицы;
 • Перейдіть у режим конструктора;
 • Виконаєте команду Запрос, Создание таблицы;
 • Введіть ім’я таблиці Студенти-відмінники і клацніть по кнопці ОК;
 • Підтвердите створення таблиці;
 • Закрийте запит зі збереженням;
 • Відкрийте таблицю Студенти-відмінники. Упевніться в правильності створення таблиці. Закрийте таблицю.
 • Відкрийте вкладку Таблиці;

7. Для кожного зі створених запитів створіть форму (можна рекомендувати автоформу в стовпець чи стрічкову автоформу) для зручного перегляду даних. При створенні цих форм скористайтеся рекомендаціями в роботі 3.

Тема 5: «Створення складних форм»

ЗАВДАННЯ 1. Створення складних форм

1. Розробіть складну форму, у якій з назвами дисциплін була б зв’язана підлегла форма Студенти і підлегла форма Оцінки студентів.

2. Змініть розташування елементів у формі так, щоб всі поля форми було видно чітко.

3. Вставте у форму діаграму, що графічно відображає оцінки студентів.

4. Відредагуйте вид осей діаграми.

Хід роботи

1. Для створення складної форми:

 • На вкладці Форми клацніть по кнопці Создать;
 • Виберіть Мастер форм і клацніть по кнопці ОК;
 • У таблиці Дисципліни виберіть поле Назва;
 • В таблиці Студенти виберіть поля Код студента, Прізвище, Ім’я, По батькові, Група;
 • З таблиці Оцінки виберіть поле Оцінки і клацніть по кнопці Далее;
 • У вікні, варіант побудови форми виберіть Подчиненные формы і клацніть по кнопці Далее;
 • Залишіть табличний варіант підлеглої форми і клацніть по кнопці Далее;
 • Виберіть потрібний вам стиль оформлення і клацніть по кнопці Далее;
 • Введіть назву форми Дисципліни й оцінки;
 • Клацніть по кнопці Готово і перегляньте отриману форму.

2. Нас не задовільняє розташування полів на екрані. Змініть їх залишивши місце для діаграми.

 

Для цього:

 • Перейдіть у режим конструктора;
 • Стандартними засобами Windows (технологія drag-and-drop) змініть розміри підлеглої форми так, щоб були видні всі дані. Для цього треба (як правило, багаторазово) переключатися з режиму конструктора в режим форми, дивитися на отриманий результат і, якщо він не підходить, знову корегувати в режимі конструктора. Ширину стовпців у підлеглій формі можна змінити тільки в режимі форми.

3. Для того щоб вставити у форму діаграму оцінок студентів по заданих дисциплінах, необхідно:

 • Переключитися в режим конструктора;
 • Виконати команду Вид, Панель элементов, якщо її немає;
 • На цій панелі клацнути по кнопці  Аа;
 • Створити прямокутник для вставки заголовка діаграми;
 • Ввести заголовок Діаграма оцінок;
 • Виконати команду Вставка, Диаграма;
 • На вільному місці форми розтягти прямокутник для діаграми;
 • Вибрати таблицю Оцінки і клацнути по кнопці Далее;
 • Вибрати поля Код студента і Оцінки;
 • Клацнути по кнопці Далее;
 • Вибрати вид діаграми Гистограмма і клацнути по кнопці Далее;
 • Двічі клацнути по написі Сума_оцінки, вибрати Отсутствует і клацнути по кнопці ОК;
 • Клацнути по кнопці Далее;
 • Клацнути по кнопці Готово;
 • Перейдіть в режим конструктора і двічі клацніть по діаграмі;
 • Виліліть заголовк діаграми «Оцінки» і видаліть його.

4. Відредагуйте вид осей діаграми. Для цього:

 • Двічі клацніть по діаграмі;
 • Двічі клацніть по значеннях вертикальної осі;
 • Виберіть вкладку Шкала;
 • Заберіть «галочку» в параметрі Минимальное значение, а в комірці праворуч від цієї назви введіть 1;
 • Заберіть «галочку» в параметрі Максимальное значение, а в комірці праворуч від цієї назви введіть 5;
 • Заберіть «галочку» у напису Цена основных деленийв, а в комірці праворуч від цієї назви введіть 1 і клацніть по кнопці ОК;
 • Закрийте вікно;
 • Розширте область діаграми, перетягнувши праву границю вікна діаграми трохи вправо (підвівши курсор до правої границі до появи подвійної стрілки і натиснувши ліву кнопку миші);
 • Перейдіть у режим форми і перегляньте форму для різних дисциплін Ви побачите зміну назв дисциплін, а також оцінок студентів по цих дисциплінах і зміну діаграм, що відображають ці оцінки;

 

 • Закрийте форму.

Завдання 2

Розробіть кнопкову форму для роботи з базами даних, у якій повинні бути створені вами форми і звіти.

Хід роботи

Для створення кнопкового меню виконайте наступні дії:

 • Виконайте команду Сервис, Служебные программы, Диспетчер кнопочных форм;
 • Підтвердіть створення кнопкової форми, клацнувши по кнопці ДА;
 • ACCESS запропонує вам працювати з головною кнопковою формою чи створити додатково нову. Створіть свою форму, клацнувши по кнопці Создать;
 • Введіть ім’я Меню і клацніть по кнопці ОК;
 • У вікні виберіть Меню і клацніть по кнопці Изменить;
 • Створіть елементи даної кнопкової форми, клацнувши по кнопці Создать;
 • У рядку Текст введіть напис, що пояснює, до створюваної кнопки - Викладачі;
 • У рядку Команда виберіть зі списку Открыть форму для изменения;
 • У рядку Форма виберіть зі списку форму Викладачі і клацніть по кнопці ОК;
 • Введіть у меню всі створені форми і звіти, повторюючи п.6-9;
 • Закрийте вікно кнопкової форми, клацнувши по кнопці <Закрить>;
 • Клацніть по кнопці <По умолчанию>;
 • Закрийте Диспетчер кнопочных форм, клацнувши по кнопці <Закрить>;
 • На вкладці Формы підведіть курсор миші до напису Кнопочная форма, клацніть правою кнопкою миші, виберіть пункт Переименовать і введіть нове ім’я Меню, потім натисніть клавішу Enter;
 • відкрийте форму і перегляньте можливості відкриття форм і звіту з меню.

Примітка. Для повернення з будь-якої відкритої форми чи звіту в меню досить їх закрити.


Індивідуальні завдання

ВАРІАНТ 1

Фірма-постачальник добрив  уклала угоди з певними замовниками. Фірма надає такі пільги: замовлення на 50 тон і вище –90% вартості, на 100 тон і вище-85%, на 200тон і вище-83%. Для реєстрації замовлень, збереження інформації про замовників, про асортимент добрив і обробки цієї інформації необхідно розробити базу даних, котра складається з трьох таблиць.

Замовлення”.  Поля: код замовлення, дата заповнення, код замовника, назва добрива, код добрива, категорія пільг, площа для обробки, дата постачання.

“Добрива”. Поля: назва добрива, код добрива, виробник, норма використання на один гектар, вартість однієї тони, термін зберігання.

“Господарства”. Поля: код замовника, назва господарства, область, район, індекс, телефон, голова господарства.

Завдання для будування запитів

 • знайти на певну дату всі замовлення постачання (дату ввести як параметр);
 • збільшити вартість добрива на10% для певного виробника;
 • для кожного замовника розрахувати необхідну кількість добрива, вартість цієї маси, суму до сплати (вартість замовлення-пільги+20%ПДВ);
 • знайти суму замовлень за кожен місяць поточного року;
 • які добрива не користуються попитом(замовлення на них відсутні протягом попереднього й поточного років)?

Завдання для створення форм і обробки даних.

Розробити систему реєстрації замовлень з підрахуванням необхідної кількості добрив, вартості їх маси, суми до сплати (вартість замовлення-пільги+20% ПДВ). Треба передбачити можливість вибору добрив, що мають однакові назви, але відрізняються за іншими атрибутами. Також треба передбачити можливість оновлення таблиці «Добрива», коли термін зберігання певного виду добрива закінчився (видалення цих записів).

Завдання для будування звітів:

 • кількість поставлених добрив за  місяцями для кожної області з підрахунком відсоткового входження для кожної області до загальної суми поставлених добрив;
 • суму замовлень за кожен квартал поточного року за кожним господарством та загальну суму.

ВАРІАНТ 2

Для ведення підрахунків сплат абонентів телефонної мережі розробити базу даних “Сплати за телефон”, що містить три таблиці :

”Абоненти”, “Тарифи”, “Платежі”. Таблиця “Абоненти ” містить інформацію про абонентів телефонної мережі. Таблиця “Тарифи” відображає пільги, які надаються при сплаті абонентам деяких категорій(ветерани ВВВ, інваліди, чорнобильці і т. і.). Таблиця “Платежі” – це журнал сплат абонентів, який повинен оновлюватись щомісячно. Вважаємо, що кількість хвилин розмов додається до значень “кількість несплачених хвилин ” першого числа наступного місяця .

Плата за міжміські й міжнародні розмови повинна вноситися до 15 числа наступного місяцю. Пеню в розмірі  1% від вартості розмови стягують якщо сплачено не вчасно.

“Абоненти”. Поля: прізвище, ім’я та по батькові, № телефону, код тарифу, кількість несплачених хвилин за міські розмови, кількість несплачених хвилин за міжміські розмови, кількість несплачених хвилин за міжнародні розмови.

“Тарифи”. Поля: код тарифу, назва пільгової категорії, розмір сплати.

“Платежі”. Поля: № телефону, дата платежу, внесена сума за міські розмови, внесена сума за міжміські розмови, внесена сума за міжнародні розмови, розрахунковий рахунок.

Завдання для будування запитів

 • для кожного абонента на певну дату знайти загальну внесену суму;
 • для кожного абонента знайти дати платежів, суми до сплати, фактичні платежі, їх різницю й кількість несплачених хвилин за кожним видом розмов;
 • для певної пільгової категорії зменшити тариф на 10%;
 • для кожного абонента знайти суму всіх платежів за кожним видом розмов та їх загальну суму за поточний рік;
 • які абоненти зовсім не сплачували за телефон?

Завдання для створення форм і обробки даних

Розробити систему, що дає можливість реєструвати платежі, підраховувати суми сплат за кожен вид розмов, підраховувати загальну суму платежу.Надати можливість підраховувати заборгованість загальну та за кожним видом сплат. Передбачити можливість оновлення таблиці “Абоненти” наприкінці кожного місяця, вносячи дані у поля “ кількість несплачених хвилин ” і наприкінці року “Платежі”, видаливши всі записи за попередній рік з паралельним внесенням кількості несплачених хвилин до таблиці “Абоненти”.

Завдання для будування звітів:

 • для кожного абонента знайти суму всіх платежів за кожним видом розмов за кожен місяць і  загальну суму за поточний рік;
 • підрахувати тривалість розмов кожного виду  у хвилинах за місяцями, за рік, знайти загальну суму і частку (відсоток) кожного виду розмов у ній.

ВАРІАНТ 3

Туристична фірма розміщує гостей міста у готелях. Для отримання інформації про вільні місця у готелях міста й обробки інформації розробити базу даних “Розміщення гостей” з трьох таблиць: ”Готелі міста”, ”Замовлення”, ”Гості міста”. Фірма надає пільги при розміщені для гостей з дітьми. При поселені їх  у дво- або трьохмісних номерах сплачують 80% від вартості проживання.

Готелі міста”: включає інформацію про готелі міста. Поля: назва, код готелю, рівень сервісу (вибір зі списку від 1 до 5 зірок), адреса, район міста, кількість номерів люкс, кількість номерів одномісних, кількість номерів двомісних, кількість номерів трьохмісних, вартість проживання у номерах люкс, вартість проживання у номерах одномісних, вартість проживання у номерах двомісних, вартість проживання у номерах трьохмісних.

Замовлення”: заповнюють на кожний замовлений номер.  Поля: код замовлення, код готелю, код гостя, дата заселення, кількість діб, тип номеру.

Гості міста”: заповнюють при реєстрації гостей у туристичній фірмі. Поля: код, прізвище, ім’я, країна проживання, з дітьми або ні.

Завдання для будування запитів

 • для кожного району міста зайти готелі з певним рівнем сервісу (рівень вводиться як параметр);
 • для кожного гостя підрахувати загальну вартість проживання (вартість за одну добу*термін проживання*пільги+20%ПДВ);
 • для вказаного готелю збільшити вартість проживання на 5%;
 • знайти кількість вільних місць одного типу на певну дату по всіх готелях міста;
 • показати, які готелі не користуються попитом (не мають жодного замовлення за квартал)?

Завдання для створення форм і  обробки даних

Розробити систему реєстрації гостей. Надати можливість вибору готелю (за районом міста,  тарифами, рівнем сервісу) на певну дату. При реєстрації обчисліть дату від’їзду, вартість проживання (вартість за одну добу*термін проживання*пільги+20%ПДВ)

Завдання для будування звітів:

 • надрукуйте загальну кількість замовлень за поточний рік за районами міста і рівнем сервісу;
 • для кожного готелю покажіть суму оплати за проживання за місяцями.

ВАРІАНТ 4

Розробити базу даних для обслуговування потреб будівельного майданчику, що складається з таблиць “Матеріали”, ”Постачальники”, ”Замовлення”. Таблиця “Матеріали” містить дані про будівельні матеріали, що можуть бути поставлені на майданчик. Передбачити, що матеріали можуть мати однакові назви, але відрізняються за іншими атрибутами. Поля: назва матеріалу, код матеріалу, виробник, вартість одиниці продукції, мінімальна партія, термін зберігання, код постачальника.

Таблиця «Замовлення» містить дані про будівельні матеріали, що необхідно поставити на будівельний майданчик. Поля: код замовлення, дата заповнення, назва матеріалу, код матеріалу, кількість, одиниця виміру, дата постачання, на яку потрібно отримати матеріали.

Таблиця «Постачальники» містить дані про постачальників будівельних матеріалів, з якими укладені угоди. Поля: код постачальника, назва постачальника, адреса, телефон, прізвище начальника.

Завдання для будування запитів

 • знайдіть всі замовлення на певну дату постачання (ввести як параметр);
 • для певного виробника збільшити вартість продукції на 15%;
 • для кожного замовлення розрахувати вартість і суму до сплати (вартість замовлення +20%ПДВ);
 • знайти суму замовлень для кожного постачальника на певну дату;
 • які матеріали зовсім не використовувались під час будівництва (замовлення на них відсутні)?

Задача для створення форм і обробки даних

Розробити систему, що реєструє замовлення з підрахуванням їх вартості , суми до сплати (вартість замовлення+20%ПДВ). Передбачити можливість вибору матеріалу з тих, що мають однакові назви, але відрізняються за  іншими атрибутами. Передбачити можливість оновлення таблиці “Матеріали”, коли термін зберігання певної продукції закінчився (видалити ці записи).

Завдання для будування звітів:

 • для кожного з матеріалів показати кількість постачань, загальну вартість з підрахунком відсотку кожного з матеріалів у загальній сумі постачань;
 • показати суму замовлень для кожного постачальника на певну дату.

ВАРІАНТ 5

Для ведення підрахунків сплат за використану електроенергію споживачами розробити базу даних “Сплати за електроенергію ”, що містить три таблиці: ”Споживачі”, “Тарифи”, “Платежі”. Таблиця “ Споживачі ” містить інформацію про споживачів електроенергії. Таблиця “Тарифи” відображає пільги, які надаються при сплаті споживачами деяких категорій(ветерани ВВВ, інваліди, чорнобильці та т. і.). Таблиця “Платежі” – це журнал сплат споживачів, який повинен оновлюватись щорічно. Вважаємо, що кількість кВт/год вноситься на початку наступного року.

Таблиця «Споживачі» ає поля: прізвище, ім’я та по батькові, код споживача, код тарифу, показання лічильника на кінець попереднього року, заборгованість за попередній рік.

Таблиця “Тарифи” має поля: код тарифу, назва пільгової категорії, розмір сплати.

Таблиця  “Платежі” має поля: код споживача, дата платежу, внесена сума, розрахунковий рахунок, попередній показник лічильника, теперішній показник лічильника.

Завдання для будування запитів

 • для кожного споживача знайти всі сплати за поточний рік і  кількість кВт/год, що сплачують;
 • для певної пільгової категорії зменшити тариф на 10%;
 • знайти для кожного споживача дати платежів, суми до сплати, фактичні платежі, різницю між ними;
 • для кожного споживача підрахувати заборгованість  за сплатами  протягом року;
 • які споживачі зовсім не сплачували за електроенергію?

Завдання для створення форм і обробки даних

Розробити систему, що дає можливість реєструвати платежі, підраховувати суми сплат, їх підсумок за поточний рік, заборгованість на дату перевірки.

Необхідно надати можливість підраховувати заборгованість за попередній рік.

Також необхідно передбачити можливість оновлення таблиці “ Споживачі” й “Платежі” наприкінці року. Для таблиці “Споживачі” підсумувати заборгованість кожного споживача (з урахуванням і тих, що зовсім не сплачували за спожиту електроенергію, вважаючи, що показання лічильника на кінець року відомі). До таблиці “ Платежі ” занести записи за кожним споживачем за датою 1 січня, нульовою сумою внеску  й показанням лічильника на кінець попереднього року.

Завдання для будування звітів:

 • для кожного споживача знайти суму всіх платежів;
 • для кожного споживача показати заборгованість й загальну суму боргу всіх споживачів за місяцями, їх відсоток (частку) у загальній сумі.

ВАРІАНТ 6

Міський молокозавод виконує замовлення магазинів на постачання продукції. Для реєстрації замовлень, збереження інформації про замовників, про асортимент продукції, що виробляється, та організації поставок необхідно розробити базу даних з трьох таблиць.

Замовлення магазинів”. Поля: код замовлення, дата заповнення, код магазина-замовника, назва продукції, код продукції, об’єм замовленої партії, об’єм поставленої партії,  дата постачання.

Продукція”. Поля: назва продукції, жирність, код продукції, вартість одиниці продукції, мінімальна партія, термін зберігання.

Магазини”. Поля: код магазина-замовника, назва магазину, адреса, район міста, телефон, директор магазину.

Завдання для будування запитів

 • на певну дату постачання (яка може бути введена як параметр) показати  замовлення для кожного магазину;
 • для продукції певної назви збільшити вартість на10%;
 • на кожну дату для кожного замовника і його замовлень показати вартість замовленої партії продукції, суму до сплати (вартість замовлення +20%ПДВ);
 • знайти суму замовлень за останній квартал поточного року за кожним магазином;
 • знайти продукцію, що не користуються попитом (замовлення на неї відсутні протягом останнього місяця)?

Завдання для створення форм й обробки даних

Розробити систему, що дозволяє реєструвати замовлення з підрахуванням вартості замовленої продукції, суми до сплати (вартість замовлення +20%ПДВ), обсягу продукції, що необхідно допоставити, її вартості. Передбачити можливість вибору продукції, що має однакові назви, але відрізняється за іншими атрибутами. Забезпечити можливість оновлення таблиці «Продукція», коли термін зберігання певного виду продукту закінчився (видалити такі записи).

Завдання для будування звітів:

 • показати кількість поставленої продукції за місяцями по кожному району міста й загальну суму;
 • показати об’єм продукції, що була недопоставлена за кожен місяць поточного року, підрахувати відсоток входження кожного виду продукції до загальної суми.

ВАРІАНТ 7

Автомобільний завод випускає різні моделі автомобілів. Для забезпечення  потреб складального цеху автозаводу розробити базу даних з трьох таблиць: “Вузли”, ”Постачальники”, ”Замовлення”.

Таблиця “Вузли” містить дані про вузли автомобілю, що поставляються до складального цеху. Необхідно передбачити, що вузли можуть мати однакові назви, але відрізняться за іншими атрибутами. Вона має поля: назва вузла, код вузла, виробник, вартість одиниці продукції, мінімальна партія,  код постачальника(вибір зі списку).

Таблиця “Замовлення” містить дані про вузли автомобілю, що необхідно поставити до цеху. Поля: код замовлення, дата заповнення, назва вузла, код вузла, кількість, дата постачання, на яку потрібно отримати замовлення.

Таблиця “Постачальники” містить дані про постачальників автомобільних вузлів, з якими укладені угоди. Поля: код постачальника, назва постачальника, адреса, телефон, прізвище начальника.

Завдання для будування запитів

 • на певну дату постачання (ввести як параметр) показати всі замовлення;
 • для певного виробника збільшити тариф на 10%;
 • для кожного замовлення розрахувати вартість й суму до сплати (вартість замовлення +20%ПДВ);
 • знайти суму замовлень для кожного постачальника на певну дату;
 • які вузли зовсім не використовувались за попередній квартал?

Завдання для створення форм й обробки даних.

Розробити систему, що реєструє замовлення, підраховує вартість замовлення, суму до сплати (вартість замовлення+20%ПДВ). Передбачити можливість вибору вузла відповідно до виробника.

Завдання для будування звітів:

 • для кожного з вузлів й для кожного постачальника зайти кількість постачань, загальну вартість;
 • знайти суму замовлень для кожного постачальника на певну дату.

ВАРІАНТ  8

Для автоматизації роботи у касах аеропорту розробити базу даних “Продаж авіаквитків ”, що має три таблиці: ”Авіалайнери”,  “Рейси”,  “Продаж”. При сплаті за квитки діють такі пільги: ветеранам війн-20% від вартості квитка; дітям-50%; працівникам авіасервісу – безкоштовно(100%).

 Таблиця “ Авіалайнери ” містить інформацію про літаки. Вона має поля: бортовий номер; тип літаку, дата останнього техогляду, кількість місць бізнес-класу, вартість квитків у цьому салоні, кількість місць салону першого класу, вартість квитків у цьому салоні, кількість місць другого класу, вартість квитків у цьому салоні.

Таблиця “ Рейси ” відображає інформацію про рейси аеропорту. Вона має поля: № рейсу, бортовий номер, дні вильоту(кожен день, по парним чи непарним числам), пункт вильоту, пункт призначення, пункти поміж ними.

Таблиця “ Продаж ” – це журнал продажу квитків у касі. Вона має поля: № рейсу, дата продажу, тип салону(вибір зі списку), кількість квитків, категорія пільг, дата вильоту (необхідно перевіряти за полем “ Дні вильоту” з попередньої таблиці).

Завдання для будування запитів

 • показати усі рейси до певного пункту (ввести як параметр);
 • для певного типу літака збільшити тариф на 10%;
 • для кожного зареєстрованого продажу авіаквитків показати номер рейсу, дату продажі, тип салону, вартість квитків у цьому салоні, кількість квитків, категорію пільг, дату вильоту, підрахувати суму до сплати (вартість квитка* кількість квитків*пільги +20%ПДВ) ;
 • для одного з рейсів за певною датою підрахувати кількість проданих квитків, їх загальну вартість для кожного типу салону;
 • який рейс не користується попитом(квитків на нього продавались впродовж трьох діб до вильоту)?

Завдання для створення форм й обробки даних

Розробити систему, що реєструє у касах аеропорту продаж авіаквитків з підрахуванням суми до сплати (вартість квитка* кількість квитків*пільги +20%ПДВ), загальної вартості квитків. Перевірити за полем “Дні вильоту” з таблиці “Рейси” поле “Дата вильоту”. Передбачити можливість отримання довідки про кожен рейс з підрахуванням кількості вільних місць у кожному салоні.  Довідка про рейс: № рейсу, бортовий номер, дні вильоту(кожен день, по парним чи непарним числам), пункт вильоту, пункт призначення, пункти поміж ними, кількість місць бізнес-класу, вартість квитків у цьому салоні, кількість місць салону першого класу, вартість квитків у цьому салоні, кількість місць другого класу, вартість квитків у цьому салоні.

Завдання для будування звітів:

 • знайти загальну вартість проданих квитків  за кожен місяць з початку поточного року;
 • для кожного рейсу показати загальну кількість проданих квитків з підрахунком їх відсотку (частки) у загальній  кількості проданих квитків на всі рейси.

ВАРІАНТ 9

Розробити базу даних “ Комерційна лікарня”, що складається з трьох таблиць “Відділення ”, “Лікарі”, “Пацієнти”.

Таблиця “Відділення ” має поля: назва відділення, код відділення, прізвище завідуючого, телефон, вартість лікування за добу у відділенні, кількість місць у відділенні.

Таблиця “Лікарі” має поля: код лікаря, прізвище, ім’я та по батькові, дата народження, категорія, стать, код відділення, де він працює,  домашній телефон .

Таблиця “Пацієнти” має поля: прізвище, ім’я та по батькові, дата народження, стать, категорія пацієнта,  дата надходження у лікарню, термін лікування, код лікаря, що спостерігає.

Завдання для будування запитів

 • для кожного лікаря показати список пацієнтів, що перебували під його доглядом на певний період(ввести як параметр);
 • для певного відділення збільшити вартість лікування за добу на 5%;
 • для кожного пацієнта знайти вартість лікування й сума до сплати;
 • обчислити суму премії для кожного лікаря (по місяцях);
 • який лікар не займався лікувальною практикою протягом поточного року?

Завдання для створення форм й обробки даних

Розробити систему для реєстрації пацієнтів, що надходять до лікарні, їх розміщення по відділенням, а також для збереження інформації про лікарів цієї лікарні. Система мусить обчислювати вартість лікування, суму до сплати й премію лікаря. Розрахунки робити за такими правилами.  Усіх  пацієнти поділяють на категорії:

 • перша – пільгова, пацієнтів обслуговують безкоштовно ( ветерани війн, діти до 7 років, чорнобильці);
 • друга – 50% сплати (пенсіонери, діти до 16 років, інваліди);
 • третя – повна сплата.

Лікарі отримують такі премії: 10% від суми до 300 грн., 5% - до 1000 грн., 2,5% - від суми понад 1000 грн. (від наданого обсягу медичних послуг).

Завдання для будування звітів:

 • для кожного відділення показати суму, що сплачена пацієнтами минулого року, порахувати її відсоток у загальному обсязі наданих послуг, результат показати  по місяцях;
 • знайти загальну суму премій для кожного лікаря за поточний рік.

 

ВАРІАНТ 10

Видавництво книг  виконує замовлення магазинів на поставку книг для продажу. Від кількості замовленої партії книг залежить знижка, що надає видавництво: починаючи з 1000 примірників і більше - 30% від вартості, починаючи з 2000 примірників  - 35%, понад  3000 примірників - 40%. Для реєстрації замовлень, збереження інформації про замовників, про книжкові видання та організацію поставок розробіть базу даних, яка складається з трьох таблиць.

Таблиця “Замовлення магазинів”.  Має такі поля: «№ замовлення», «дата заповнення», «код магазина-замовника», «код книги», «замовлена кількість примірників», «відправлена кількість», «дата постачання».

Таблиця “Книжкові видання”. Має такі поля: «код книги», «автор», «назва книги», «тираж», «об’єм сторінок», «відпускна ціна».

Таблиця “Магазини”. Має поля: «код замовника», «назва магазину», «адреса», «район міста», «телефон», «директор магазину».

Завдання для будування запитів

 • знайти на певну дату постачання (ввести як параметр) всі замовлення для кожного магазину;
 • зменшити відпускну ціну книг певного автора на 5%;
 • на кожну дату по замовниках знайти вартість замовленої партії продукції, суму до сплати (вартість замовлення * пільги + 20%ПДВ);
 • знайти суму замовлень за останній квартал поточного року за кожним магазином;
 • яка продукція не користуються попитом(замовлення на неї відсутні протягом попереднього та поточного місяцю)?

Завдання для створення форм й обробки даних

Розробити систему, що дозволяє реєструвати замовлення, підраховувати вартість замовленої партії, суму до сплати (вартість замовлення +20%ПДВ), об’сяг партії книжок, що необхідно допоставити, їх вартість.

Завдання для будування звітів:

 • кількість поставлених книг за місяцями для кожного району міста й загальну суму;
 • об’єм книжкової партії, що була недопоставлена за кожен місяць поточного року.

ВАРІАНТ 11

Розробити довідкову систему щодо асортименту продукції, яка виробляється на промисловому підприємстві різними цехами й перевозиться до складу. При  передачі партії продукції до цеху її реєструють. Продукцію  можуть виробляти різні цехи цього підприємства. Створіть базу даних, що має три таблиці “Продукція”, ”Цех”, ”Партія продукції”.

Таблиця “Продукція” містить дані про види продукції, що виробляються підприємством. Передбачити, що продукція може бути різного ґатунку. Вона має поля: назва продукції, вартість одиниці продукції вищого ґатунку, вартість одиниці продукції першого ґатунку, вартість одиниці продукції другого ґатунку, мінімальна партія, термін зберігання.

Таблиця ”Цех” містить дані про цехи підприємства. Таблиця має поля: № цеха, назва, прізвище начальника цеха, телефон.

Таблиця ”Партія продукції” містить дані про партію продукції, що розміщується  на  складі. Має поля: код партії, назва продукції, № цеха, показник якості, об’єм партії продукції, дата реєстрації.

Завдання для будування запитів

 • показати довідку про певний вид продукції (у яких цехах виробляється, якого ґатунку, найдавніша та остання партія, яка є на складі);
 • для певної  продукції збільшити вартість одиниці продукції вищого ґатунку на 5%;
 • для кожної партії продукції знайти її загальну вартість, кінцеву дату зберігання;
 • для кожного цеху за кожен місяць знайдіть загальну вартість виробленої продукції, що є на складі;
 • яка продукція відсутня на складі?

Завдання для створення форм й обробки даних

Розробити систему для реєстрації продукції, що розміщується  на  складі, підраховувати її загальну вартість, кінцеву дату зберігання. Надати можливість отримувати довідку про певний вид продукції (у яких цехах виробляється, якого ґатунку, найдавніша й остання партія, яку зберігають на складі). Передбачте можливість оновлення таблиці ”Партія продукції”, коли термін зберігання продукції скінчився (видалити відповідні записи).

Завдання для будування звітів:

 • для кожного цеху за кожен місяць знайти загальну вартість виробленої продукції, що є на складі;
 • зайти кількість продукції кожного виду (за ґатунками), що є на складі.

ВАРІАНТ 12

Розробити базу даних “Комерційна лікарня”, що складається з трьох таблиць “Тарифи ”, “Хірурги”, “Пацієнти”.

Таблиця “Тарифи ”. Має такі поля: категорія операції, назва, вартість, приблизний термін  після операційної реабілітації, вартість однієї доби у цей період.

Таблиця “Хірурги” складається з полів: код хірурга, прізвище, ім’я та по батькові, дата народження, категорія, стать,  домашній телефон .

Таблиця “Пацієнти” має поля: прізвище, ім’я та по батькові, дата народження, стать, категорія пацієнта,  дата операції, код хірурга, категорія операції, фактичний термін післяопераційної реабілітації.

Завдання для будування запитів

 • для кожного лікаря знайти список операцій на певну дату (ввести як параметр);
 • для певної категорії операцій зменшити тариф на 10%;
 • для кожного пацієнта знайти вартість операції, загальну сума лікування й сума до сплати;
 • обчислити щомісячну суму премії для кожного хірурга;
 • який хірург не займався лікувальною практикою протягом місяця?

Завдання для створення форм й обробки даних

Розробити систему для реєстрації пацієнтів в комерційних хірургічних лікарнях,  збереження інформації про хірургів цієї лікарні, діючих тарифах. Обчислити попередню вартість лікування, скориговану вартість лікування на дату виписки, суму до сплати й премію хірурга. Розрахунки робити за такими правилами.  Пацієнти поділяються на категорії:

 • перша - пільгова, пацієнти обслуговуються безкоштовно( ветерани війн, діти до 7 років, чорнобильці);
 • друга – 50% сплати(пенсіонери, діти до 16 років, інваліди );
 • третя – повна сплата.

Хірурги отримують такі премії за проведені операції: 15% від суми до 300 грн., 10% - до 1000 грн., 5% - понад 1000 грн..

Завдання для будування звітів:

 • для кожного хірурга показати загальну суму, що сплачена пацієнтами за рік, підрахувати її відсоток  (частку) у загальній вартості операцій;
 • знайти загальну суму премій для кожного хірурга  (за місяцями і за поточний рік).

ВАРІАНТ 13

Розробити базу даних “Комерційна ветеринарна лікарня”, що складається з

трьох таблиць “Тарифи ”, “Лікарі”, “Журнал відвідувань”.

Таблиця “Тарифи ” має  поля: код захворювання, назва захворювання, ступень важкості(наприклад, початкова, середньої важкості, тяжка форма, дуже тяжка ),  вартість лікування.

Таблиця “Лікарі” має поля: код лікаря, прізвище, ім’я та по батькові,  категорія, стать,  домашній телефон .

Таблиця “Журнал відвідувань ”. Тварина може мати декілька діагнозів, за якими може лікуватися. У цьому випадку для неї створюють необхідну кількість окремих записів за однією датою звернення. Таблиця має поля: прізвище господаря, тип тварини, порода, прізвисько, вік тварини, стать тварини,   дата  відвідування,  код лікаря, код захворювання .

Завдання для будування запитів

 • для певного господаря (прізвище вводити як параметр) знайти дату першого відвідування на рік;
 • для певного захворювання для всіх його ступенів підвищити вартість лікування на 5%;
 • для кожного відвідування показати загальну суму лікування за однією датою звернення й суму до сплати;
 • зайти кількість відвідувань одного господаря за місяць;
 • який лікар не займався лікувальною практикою протягом місяця?

Завдання для створення форм й обробки даних.

Розробити систему для використовування у комерційних ветеринарних лікарнях для реєстрації тварин,  збереження інформації про лікарів цієї лікарні, тарифи. Обчислювати вартість відвідування, суму до сплати й відрахування преміальних лікарю. Розрахунки робити за такими правилами.  При першому відвідуванні на рік господаря тварин він сплачує внесок у розмірі 5гривень. Під час третього відвідування за місяць одного господаря (можливо, з різними тваринами) сума до сплати зменшується на 10%. Лікарі отримують такі премії: 20% від суми до 300 грню, 15% - до 1000 грн., 12% - вище 1000 грн.

Завдання для будування звітів:

 • для кожного лікаря зайти суму, що сплачена пацієнтами по місяціх за попередній рік з підрахунком відсотку у загальній сумі;
 • знайти сума премій для кожного лікаря за поточний рік.

ВАРІАНТ 14

Для ведення підрахунків сплат за використаний споживачами газ розробити базу даних “Сплати за газ ” з трьох таблиць :”Споживачі”, “Тарифи”, “Платежі”.   Таблиця “ Споживачі ” містить інформацію про споживачів газу. Таблиця “Тарифи” відображає пільги, які надаються при сплаті споживачами деяких  категорій(ветерани ВВВ, інваліди, чорнобильці та т. і.). Таблиця “Платежі” – це журнал сплат споживачів, який повинен оновлюватись щорічно. Вважаємо, що кількість газу вноситься на початку  наступного року.

Таблиця “Споживачі” має поля: прізвище, ім’я та по батькові, код споживача, код тарифу, показання лічильника на кінець попереднього року, аборгованість за попередній рік.

Таблиця “Тарифи” має поля: код тарифу, назва пільгової категорії, розмір сплати.

Таблиця “Платежі” має поля: код споживача, дата платежу, внесена сума, розрахунковий рахунок, попередній показник лічильника, теперішній показник лічильника.

Завдання для будування запитів

 • для кожного споживача знайти всі сплати за поточний рік, кількість газу, що сплачена;
 • для певної пільгової категорії операцій зменшити тариф на 10%;
 • для кожного споживача знайти дати платежів, суми до сплати, фактичні платежі, їх різницю;
 • знайти суму сплат по місяцях і за рік;
 • які споживачі зовсім не сплачували за газ?

Завдання для створення форм й обробки даних

Розробити систему для реєстрації платежів, підраховувати суми сплат, їх обсяг за поточний рік і заборгованість на дату перевірки. Підрахувати заборгованість за попередній рік. Передбачити можливість оновлення таблиці “ Споживачі” і “Платежі” наприкінці року. Для таблиці “Споживачі” контролювати заборгованість кожного споживача (з урахуванням і тих, що зовсім не сплачували за спожитий газ, вважаємо, що показання лічильника на кінець року відомі). До таблиці “ Платежі ” занести записи по кожному споживачу за датою 1 січня, нульовою сумою внеску і показниками  лічильника на кінець попереднього року.

Завдання для будування звітів:

 • усі платежі за місяцями;
 • для кожного споживача знайти заборгованість, відсоток до загальної суми заборгованості усіх споживачів.

 

ВАРІАНТ 15

Фірма-постачальник медикаментів  аптекам міста  уклала угоди з певними замовниками. Фірма надає такі пільги: замовлення на суму понад 1000 грн.  – 5% знижки (від початкової вартості), на суму понад 10000 грн. - 11%, на суму понад 100000 грн.  25%. Для реєстрації замовлень, збереження інформації про замовників, про асортимент медикаментів і обробки цієї інформації треба розробити базу даних з трьох таблиць.

Таблиця “Замовлення” має поля: код замовлення, дата заповнення, код замовника, назва медикаментів, код медикаментів, об’єм замовленої партії, об’єм поставленої партії, категорія пільг, дата постачання.

Таблиця  “Медикаменти”.має поля: назва медикаментів, код медикаментів, виробник, вартість одиниці продукції, мінімальна партія, термін зберігання.

Таблиця  “Аптеки” має поля: код замовника, номер аптеки, адреса, район міста, телефон.

Завдання для будування запитів

 • знайти на певну дату постачання (ввести як параметр) всі замовлення для кожної аптеки;
 • для певного виробника збільшити вартість одиниці продукції на 10%;
 • показати на кожну дату для кожної аптеки замовлення, вартість замовленої партії продукції, суму до сплати (вартість замовлення -пільги+20%ПДВ);
 • знайти суму замовлень за останній квартал поточного року по кожній аптеці;
 • яка продукція не користуються попитом (замовлення на неї відсутні протягом попереднього й поточного кварталу)?

Завдання для створення форм й обробки даних

Розробити систему, що реєструє замовлення з підрахуванням вартості замовленої партії продукції, суми до сплати (вартість замовлення - пільги +20%ПДВ), об’єму продукції, що необхідно допоставити, її вартості. Передбачити можливість вибору продукції, що має однакові назви, але відрізняється за іншими атрибутами. Передбачити можливість оновлення таблиці «Медикаменти», коли термін зберігання певного виду продукції закінчився (видалити такі записи).

Завдання для будування звітів:

 • знайти суму постачання продукції за місяцями для кожної аптеки міста,  загальну суму постачання;
 • знайти обсяг продукції, що була недопоставлена за кожний місяць поточного року, підрахувати відсоток недопостачання кожного виду продукції у загальній суми.

ВАРІАНТ 16

Для аналізу використання сільськогосподарських угодій області розробити базу даних, що містить три таблиці “Господарства”, ”Культури”, ”Поставлено за держзамовленням”.

Таблиця “Господарства” має такі поля: код господарства, назва господарства, район, телефон, голова господарства, посівна площа, загальна площа.

Таблиця “Культури” має такі поля: код культури, назва, середня врожайність, ціна за продукцію першого ґатунку, ціна за продукцію другого ґатунку, ціна за продукцію вищого ґатунку.

Таблиця “Поставлено по держзамовленню” має такі поля: код господарства, код культури, маса замовлення, маса, що поставлена, врожайність по господарству, ґатунок продукції(обирати зі списку), дата постачання.

Завдання для будування запитів

 • знайти для кожної культури усі господарства, що її вирощують, врожайність по господарству і ґатунок поставленої продукції;
 • підвищити вартість певної продукції за всіма ґатунками на 10%;
 • для аналізу роботи господарства показати для кожного з них усі культури, що вони постачають, різницю між врожайністю середньою і по господарству, вартість поставленої продукції;
 • для кожної культури знайти загальну кількість постачань і за кожним ґатунком на кінець року і їх вартість;
 • яку культуру зовсім не поставили за держзамовленням?

Завдання для створення форм й обробки даних

Розробити систему для реєстрації постачання, обчислення врожайності, вартості поставленої продукції тощо. Система має підраховувати суму, яку сплачує держава з урахуванням наданих пільг (якщо врожайність по господарству вища на 15% від середньої, продукція вищого ґатунку і  держзамовлення виконано повністю, то держава доплачує 5% від вартості поставленої продукції). Передбачити можливість отримання довідки про культуру з підрахуванням загальної кількості постачань за кожним ґатунком і їх вартість на дату запиту.

Завдання для будування звітів:

 • знайти для кожної культури загальну кількість постачань за кожним ґатунком на кінець року і їх вартість;
 • для кожного району  області за кожною культурою знайти  загальний об’єм постачань, їх вартість та кількість недопоставленої продукції.

ВАРІАНТ 17

Розробити базу даних “ Комерційна стоматологічна лікарня”, що складається з трьох таблиць “Тарифи ”, “Лікарі”, “Пацієнти”.

Таблиця “Тарифи ” має поля: код захворювання або виду роботи, назва, ступінь важкості(наприклад, початкова, середньої важкості, тяжка форма, дуже тяжка ),  вартість.

Таблиця “Лікарі” має поля: код лікаря, прізвище, ім’я та по батькові, дата народження, категорія, стать,  домашній телефон .

Таблиця “Пацієнти” будується з огляду на таке. Певний пацієнт може мати декілька діагнозів, по яким може лікуватися. У цьому випадку для нього створюють необхідну кількість окремих записів з однією датою звернення. Таблиця має поля: прізвище, ім’я та по батькові, дата народження, стать, категорія пацієнта,  дата  звернення,  код лікаря, код захворювання або виду роботи.

Завдання для будування запитів

 • для кожного лікаря показати список пацієнтів, що зверталися до нього на певний період (ввести як параметр, наприклад, місяць і т.ін.);
 • для певного захворювання для всіх його ступенів підвищити вартість лікування на 5%;
 • для кожного пацієнта знайти загальну суму лікування за однією датою звернення і суму до сплати;
 • обчислити суму премії для кожного лікаря (щомісячно);
 • який лікар не займався лікувальною практикою протягом місяця?

Завдання для створення форм й обробки даних

Розробити систему для реєстрації пацієнтів у комерційних стоматологічних лікарнях, збереження інформації про лікарів цієї лікарні та про тарифи. Надати можливість  обчислювати вартість лікування, суму до сплати та премію лікаря. Розрахунки робити за такими правилами.  Усіх  пацієнтів поділяють на категорії:

 • перша - пільгова, пацієнти обслуговуються безкоштовно ( ветерани війн, діти до 7 років, чорнобильці);
 • друга – 50% сплати (пенсіонери, діти до 16 років, інваліди );
 • третя – повна сплата.

Лікарі отримують такі премії: 10% від суми до 300 грн., 5% - до 1000 грн., 2,5% - вище 1000 гр.

Завдання для будування звітів:

 • для кожного лікаря знайти суму, що сплачена пацієнтами, помісячно за рік, підрахувати її відсоток відносно загальної суми;
 • знайти загальну суму премій для кожного лікаря за поточний рік.

ВАРІАНТ  18

Для автоматизації роботи у касах залізниці розробити базу даних “Продаж квитків ”, що містить таблиці: ”Поїзда”,  “Рейси”,  “Продаж”, “Тарифи”. При сплаті за квитки надають такі пільги: ветеранам війни - 20% від вартості квитка; дітям - 50%; працівникам авіасервісу – безкоштовно (100%).

Таблиця ”Поїзда” має поля: номер поїзда, дні відправлення(кожен день, по парним чи непарним числам), пункт відправлення, пункт призначення, пункт поміж ними 1, пункт поміж  ними 2

Таблиця “Рейси” відображає інформацію про рейси вокзалу. Рейс одностайно визначається  номером поїзду та датою відправлення. Таблиця має поля: номер поїзду, дата відправлення, кількість плацкартних вагонів, кількість купейних вагонів, кількість СВ.

Таблиця “ Продаж ” – це журнал продажу квитків у касі. Вона має поля: номер поїзду, дата відправлення, дата продажу, тип вагону(вибір зі списку), кількість квитків, категорія пільг.

Таблиця ”Тарифи” містить інформацію про вартість квитків для певного поїзда. Вона має поля: номер поїзду, вартість квитків у плацкартному вагоні, , вартість квитків для купейного вагона, вартість квитків для СВ.

Завдання для будування запитів

 • знайти усі рейси до певного пункту (пункт ввести як параметр);
 • для певного номеру поїзда  підвищити вартість квитків по СВ на 20%;
 • для кожного зареєстрованого продажу квитків знайти номер поїзду, дата відправлення, дата продажу, тип вагону(вибір зі списку), вартість квитків у цьому вагоні, кількість квитків, категорія пільг. Підрахувати суму до сплати (вартість квитка* кількість квитків*пільги +20%ПДВ), загальну вартість квитків ;
 • який рейс не користується попитом(продажу квитків на нього не відбувалось  протягом трьох діб)?

Завдання для створення форм й обробки даних

Розробити систему, що дозволяє реєструвати у касах залізниці продаж квитків з підрахуванням суми до сплати (вартість квитка* кількість квитків*пільги +20%ПДВ), загальної вартості квитків. Також необхідно передбачити можливість отримання довідки про кожен рейс з підрахуванням кількості місць, що залишилися, за кожним видом  вагонів.  Довідка про рейс: номер поїзду, дата відправлення, кількість плацкартних вагонів, вартість квитків у цьому вагоні, кількість купейних вагонів, вартість квитків у цьому вагоні, кількість СВ, вартість квитків у цьому вагоні.

Завдання для будування звітів:

 • показати загальну вартість проданих квитків  за кожен місяць з початку поточного року;
 • знайти для кожного рейсу кількість проданих квитків з підрахунком відсотку входження відносно до загальної кількості проданих квитків по всіх рейсах.

ВАРІАНТ  19

Фірма-постачальник автомобілів приймає замовлення на поставку автомобілів різних виробників і різних моделей автомобілів однієї марки. Фірма надає такі пільги: замовлення на 5 автомобілей –90% вартості, для постійних клієнтів (звертались більш ніж два рази на рік) надається знижка 15%. Для реєстрації замовлень, збереження інформації про замовників, асортимент автомобілів розробити базу даних з трьох таблиць.

Таблиця “Замовлення” має поля: код замовлення, дата заповнення, код клієнту, код моделі, кількість,  дата постачання.

Таблиця “Автомобілі” має поля: код моделі, назва марки, назва моделі, фірма-виробник, вартість моделі, об’єм двигуна, потужність двигуна, кількість пального на 100 км, тип двигуна(дизель чи карбюратор виводити списком).

Таблиця “Клієнти” має поля: код замовника, назва чи ім’я, адреса, телефон, розрахунковий рахунок.

Завдання для будування запитів

 • перевірити, чи певний клієнт може користуватися пільгами, якщо так, то якими(наприклад за категоріями) ;
 • зменшити вартість автомобілів певного виробника;
 • для кожного замовлення знайти вартість замовленої партії продукції, суму до сплати (вартість замовлення - пільги+20%ПДВ);
 • знайти суму замовлень за останній квартал поточного року по кожній моделі;
 • яка модель не користуються попитом (замовлення на неї відсутні на протязі попереднього і поточного кварталу)?

Завдання для створення форм й обробки даних

Розробити систему, що дозволяє реєструвати замовлення з підрахуванням вартості замовлених автомобілів, суми до сплати (вартість замовлення - пільги +20%ПДВ);

Завдання для будування звітів:

 • знайти кількість замовлень для кожної моделі на кожний квартал та загальну сплачену суму;
 • знайти для кожного клієнта замовлення за попередній та поточний роки.

ВАРІАНТ 20

Фірма надає транспортні послуги. Фірма має можливість використовувати різні види транспорту, інформацію про які зберігають окремо. При реєстрації замовлення фіксують дані про замовників й вимоги до перевезення. При  повторних зверненнях інформація про замовника не повторюється, але може оновлюватися, якщо були зміни. На перевезення існують пільги: при дальності 100-999 км діє знижка 5%, при дальності 1000-4999 – 10%, дальності понад 5000 – 15%.  Для фіксації, зберігання і обробки цієї інформації розробити базу даних з  трьох таблиць: ”Замовлення на перевезення”, ”Транспорт і його вартість”, ”Замовники”.

Таблиця ”Замовлення на перевезення” має поля: № перевезення, дата перевезення, відстань, маса, накладні витрати, код транспортного засобу, код замовника.

Таблиця ”Транспорт і його вартість” має поля: назва, код транспортного засобу, вартість т/км, об’єм вантажу, маса вантажу.

Таблиця ”Замовники” має поля: код замовника, назва чи ім’я замовника, адреса, телефон, розрахунковий рахунок.

Завдання для будування запитів

 • знайти види транспорту для певної ваги чи  певного об’єму (ввести, як параметр);
 • для певного замовника збільшити відстань на 20 км;
 • вибрати замовлення з підрахуванням вартості перевезення і суми до сплати (відстань* вартість т/км* маса+ накладні витрати -  пільги);
 • знайти загальну вартість перевезень за останній місяць;
 • який вид транспорту зовсім не замовлявся?

Завдання для створення форм й обробки даних

Розробити систему для реєстрації замовника (з попередньою перевіркою на наявність такої інформації). Система дозволяє вносити замовлення. Передбачити можливість отримання довідки про різні види транспорту для певної ваги чи  певного об’єму. Необхідно підраховувати вартість перевезення та суму до сплати (відстань*вартість т/км*маса + накладні витрати - пільги).

Завдання для будування звітів:

 • знайти вартість перевезень для кожного виду транспорту за кожен місяць поточного року з підрахунком відсотку входження відносно загальної вартості;
 • знайти загальну вартість перевезень на відстань менш ніж 100км, 100-999км, 1000-4999км, більше 5000км за поточний рік.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список використаної літератури

 1. Ю.Бекаревич, Н.Пушкина «Самоучитель Microsoft Access 2002». – Спб. «БХВ-Петербург», 2002.- 720 стр.
 2. Специальное издание «Использование Microsoft Office 97» Профессиональный выпуск. – Киев, Москва, Санкт-Петербург: Издат.дом «Вильямс», 1998. – 1120 стр.
 3. Зайцев Н. Г. , Твердохлеб Н. Г. , Зорин М. А. Машинная обработка информации в производственном объединении. – К.: Техника, 1986. – 152 с.
 4. Карагодова Е. А. , Антонов В. М. , Маслов В. Ф. Автоматизированные рабочие места. – К.: Техника, 1989. – 128 с.
 5. Компьютеризация информационных процессов на промышленных предприятиях / В. Ф. Сытник, Х. Сорока, Н. В. Ерёмина и др. – К.: Техника, Катовице: Экономическая академия им. Карола Адамецкого, 1991. – 215 с.
 6. Кузьминский А.М. , Бонев Ж. Б. , Смолянинов В. И. Хозяйственный учёт на микро ЭВМ. -  М.: Финансы и статистика ; Варна: Георги Бакалов, 1989. – 254 с.
 7. Твердохлеб Н. Г. Безбумажная технология в упраклении производством. – К.: Техника, 1991. – 190 с.
 8. Твердохлеб Н. Г. , Татарчук Н. И. , Сендзюк М. А. Машинная обработка экономической информации в промышленности. – К.: Вища шк., 1984. – 416 с.
 9. Твердохлеб Н. Г. , Твердохлеб Е. Н. Организация информирования руководителей в условиях системной обработки данных на ЭВМ. – К.: Вища шк., 1988. – 167 с.
 10. Телеобработка данных в ЕС ЭВМ / П. А. Петренко, А. Ф. Кулоков, А. В. Мурашкин и др – К.: Техника, 1986. – 183 с. \
 11.  Бутинець Ф.Ф., Івахненков С.В. Інформаційні системи обліку. Курс лекцій. Навчальний посібник для студентів спец. “Облік і аудит”, Житомир: ЖІТІ, 1997.-304 с.
 12.  Гершенгорин А.Т. Что такое АРМ бухгалтера. -М.: Финансы и статистика, 1988.-95с.
 13.  Завгородній В.П. Автоматизация бухгалтерского учёта, контроля, анализа и аудиты. - К. А.С.К., 1998.- 768 с.
 14.  Полковский А.М., Зайдман С.А., Беркович М.Е. Автоматизация учёта на базе персональных ЭВМ.- М.: Финансы и статистика, 1991.-192с.
 15.  Ситник В.Ф., Писаревська Т.А., Єрьоміна Н.В., Краєва О.С. Основи інформаційних систем. Навчальний посібник.- К.: КНЕУ, 1997.- 252с.
 16.  Цікало Є.І. Автоматизація бухгалтерського обліку і контролю на основі використання автоматизованих робочих місць.- К.: НМК ВО, 1992.-56с.
 17.  Умнова Е.А., Чистов Д.В. Бухгалтерский учёт на персональной ЭВМ. Учебный практикум по ведению бухгалтерского учета в “1С:Бухгалтерия”.-М.: 1С, 1995.
 18.  Информационные системы в экономике: Учебник/ Под ред.проф.В.В.Дика. - М.: Финансы и статистика, 1966.-272с.
 19.  Автоматизовані системи обробки економічної інформації: Підручник/ За ред. І.В.Лавінського.-К.: Вища шк.,1995.-287с.
 20.  Гоголев Л.К. О стандартах при компьютерной технологи бухгалтерского учёта//Бухгалтерский учёт. Москва.-1996.-№9.-С.70- 80.
 21.  Закон України “Про захист інформації в автоматизованих системах”// Галицькі контракти.-№ 47.- 1996.-С.44-50.
 22.  ЧистевД.В.О концепциях искусственного интелекта в автоматизированных системах бухгалтерского учёта//Бухгалтерский учёт. Москва.-1996.-№3.- С.78-81.
 23.  Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисциплін “АРМ бухгалтера”, “Аналіз господарської діяльності”. Уклав Цікало Є.І.-Львів.ЛДУ.-1995.
 24.  Методичні вказівки до проведення практичних занять і виконання контрольних робіт з дисципліни “АРМ бухгалтера” для студентів спец. 7.050106 - облік і аудит. Уклав Цікало Є.І.- Львів,1999.
 25.  Умнова Э.А., Шакиров М.А. Системы автоматизированной обработки учетной информации. -М.: Финансы и статистика, 1988.- 271с.
 26.  Мних Є.В., Цікало Є.І., Бунь Р.М. Організація автоматизованих робочих місць облікового персоналу. .-Л.: Видавничий центр ЛНУ ім..І.Франка, 2004.- 167с.
 27.  Завгородний В.П. Автоматизация бухгалтерського учёта, контроля, анализа и аудита. – К.: А.С.К., 1998. – 768 с.
 28.  Романов А.Н., Одинцов Б.Е. Автоматизация аудита. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1999. – 336 с.
 29.  Романов А.Н., Одинцов Б.Е. Компьютеризация аудитор ской деятельности: Учебное пособие для вузов. – М. Аудит, ЮНИТИ. 1996. – 270 с.
 30.  Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту: Навч. посібник. – К.: Знання – Прес, 2003. – 768 с.
 31.  Редченко К.І. Аудит стратегічних управлінських рішень, прогнозів та проектів. – К.: ЛКА, 2003.