Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Інформатика

Міністерство освіти і науки України

ДВНЗ “Прикарпатський національний університет
імені Василя Стефаника”

 

Економічний факультет

 

 

 

                  

 

 

 

Методичні вказівки

 

для  виконання курсової роботи

з курсу „Інформатика ”

для студентів денної форми навчання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Івано-Франківськ

2014

 

Баран Р.Я. Методичні  вказівки для виконання курсової роботи з курсу „Інформатика” для студентів денної форми навчання спеціальності «Економічна кібернетика». – Івано-Франківськ, 2014. – 62 с.

 

 

 

 

 

Рекомендовано до друку

кафедрою економічної кібернетики економічного факультету

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

(протокол № 2 від “18” вересня 2014 р.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÓБаран Р.Я., 2014 рік

 

ЗМІСТ

 

1. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ............................... 4

2. ОБОВ’ЯЗКИ СТУДЕНТА......................................................................... 4

3. керівник КУРСОВОЇ роботи (обов’язки)................................... 5

4. ВИМОГИ ДО РОБІТ................................................................................. 5

5. СТРУКТУРА КУРСОВОЇ РОБОТИ......................................................... 5

6. ПОРЯДОК ВИКЛАДУ МАТЕРІАЛУ В СТРУКТУРНИХ ЧАСТИНАХ РОБОТИ    7

7. ЗАХИСТ РОБІТ......................................................................................... 11

8. РЕКОМЕНДАЦІЇ З ОФОРМЛЕННЯ РОБІТ............................................ 11

9. ДОДАТКИ................................................................................................. 19

 


1. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ

 

Діяльність студента по виконанню роботи починається з вибору теми й одержання ним на кафедрі завдання на виконання роботи, її окремих етапів, термінів і інших умов. Тематика курсових робіт наведена в додатку А. На початковому етапі необхідно скласти план і визначити основні напрямки виконання роботи; зібрати матеріали, необхідні для загальної характеристики, аналізу і наукового вивчення об'єкту дослідження. При розробці індивідуального плану виконання роботи варто керуватися орієнтованим розподілом загального обсягу робіт.

Курсова робота: загальний обсяг 35-40 сторінок, вступ — 5%, теоретична частина — 35%, аналітична частина — 35%, пропозиційна частина — 15 %, висновки – 5%, список використаної літератури – 5%.

Курсова робота здається студентом на кафедру для перевірки керівником не пізніше, як за 10 днів до початку сесії, причому реєструється лаборантом кафедри у спеціальному журналі.

 

2. ОБОВ’ЯЗКИ СТУДЕНТА    

 

Студент має право вибору теми курсової роботи з числа запропонованих кафедрою або може запропонувати іншу тему, якщо є замовлення певного підприємства (організації) на її розробку. Тема курсової роботи закріплюється за студентом на початку семестру, в якому виконується курсова робота, (для ДФН) або під час попередньої сесії (для ЗФН).

Курсова робота - це самостійна (індивідуальна) кваліфікаційна робота студента. Відповідальність за правильність прийнятих рішень, обґрунтувань, розрахунків та якість оформлення несе студент - автор роботи.

Студент зобов’язаний відповідно до встановленого графіку здати курсову роботу на перевірку, доопрацювати недоліки (якщо вони є) та захистити роботу на сесії згідно розробленого розкладу.

Якщо студент не подає курсову роботу на попередню перевірку, до захисту він не допускається.

 

 

3. керівник КУРСОВОЇ роботи (обов’язки)

 

Керівник видає студентам тематику курсових робіт, консультує з питань написання курсової роботи, готує відгук на курсову роботу та допускає чи не допускає (при наявності значних порушень чи недоліків в роботі, невідповідності обраній темі, відсутності основних розділів тощо) до захисту.

 

 

4. ВИМОГИ ДО РОБІТ

 

Курсова робота припускає наявність наступних елементів дослідження:  теоретичного використання літературних джерел; практичної значимості; наявності елементів творчості.

Реальною вважається робота, яка виконана відповідно до наявних проблем об'єкта дослідження.

У процесі виконання роботи студент має продемонструвати теоретичні знання і практичні навички за спеціальністю.

Єдність загальних вимог до робіт не виключає, а припускає широку ініціативу студентів у виконанні курсових робіт. Оригінальність визначення і вирішення поставлених завдань дослідження — один з основних критеріїв оцінки якості робіт.

 

 

5. СТРУКТУРА КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

Структурні елементи курсової роботи (у порядку їхнього представлення в роботі):

- титульний лист;

- бланк завдання;

- зміст;

- вступ;

- основну частину (три розділи);

- висновки;

- список літератури;

- додатки.

Зміст зазначених структурних елементів курсової роботи студент узгоджує з керівником, в тім бажано притримуватися викладеної в цих вказівках логіки.Зміст і порядок наведення матеріалу в структурних елементах робіт приведений в параграфі 6 даних методичних вказівок.

Нижче перераховані структурні елементи, що складають основну частину курсової роботи.

Структура основної частини курсової роботи

Основна частина курсової роботи складається з трьох розділів (які, у свою чергу, включають певну кількість підрозділів).

Перший розділ курсової роботи є теоретичний. У ньому зважуються наступні завдання дослідження чи розглядаються питання, які можуть бути оформлені у вигляді підрозділів:

- теоретичний огляд і аналіз досліджуваних питань;

- місце досліджуваної проблеми в системі економіки, взаємозв'язок елементів системи, вплив предмета дослідження на стан економіки;

- концепція предмета дослідження;

Другий розділ по змісту є аналітичним. У ньому вивчається стан об'єкта дослідження з позицій аналізу окремих аспектів предмета дослідження.

Елементами другого розділу чи його підрозділами можуть бути наступні:

- характеристика об'єкта дослідження.

- аналіз різних програмних продуктів;

- аналіз окремих елементів об'єкта дослідження.

Третій розділ є по суті пропозиційною частиною. Він присвячений питанням удосконалення предмета дослідження відповідно до умов функціонування об'єкта дослідження або розробці практичних рекомендацій при роботі з аналізованим програмним продуктом..

 

 

 

6. ПОРЯДОК ВИКЛАДУ МАТЕРІАЛУ В СТРУКТУРНИХ

ЧАСТИНАХ РОБОТИ

 

Титульний лист

Титульний лист містить інформацію про кафедру, на якій виконується робота, вид роботи і найменування дисципліни (курсу) і теми, дані про виконавця і керівника. Розташування інформації на титульному листі дипломної роботи наведено в додатку Б.

Завдання на роботу

Типовий бланк завдання до роботи є невід'ємною частиною роботи. Бланк завдання на курсову роботу видається на кафедрі і заповнюється студентом вручну.

Зміст роботи

Зміст оформляються на одній чи декількох сторінках. Титульний лист і зміст не нумеруються, але в нумерації враховуються!

Зміст включає (у порядку згадування):

- вступ;

- послідовно перераховані найменування всіх розділів і підрозділів;

- висновки;

- список літератури;

- додатки

Кожен пункт змісту повинен супроводжуватись номером сторінки.

 

 

 

Вступ

Вступ призначено для обґрунтування актуальності теми роботи, формулювання мети і завдань дослідження, а також об’єкта  і предмета дослідження. Обсяг вступу, що рекомендується – 1-2 друковані сторінки.

Вступ повинен містити наступну інформацію:

актуальність теми, при висвітленні, якої коротко викладається сучасний стан розглянутої проблеми, необхідність подальших досліджень і її роль в економіці;

об'єкт дослідження програмний продукт, їх групи на підставі яких виконується робота;

предмет дослідження проблема (коло питань), що досліджуються в роботі на прикладі об'єкта дослідження;

мета дослідження розробка заходів щодо оптимізації предмету дослідження стосовно до об'єкта дослідження на підставі його вивчення чи аналізу стану;

завдання, що ставляться в роботі, повинні відповідати меті дослідження, як правило, виходячи з завдань дослідження, будується структура роботи, тому завдання дослідження формулюються на підставі назв розділів і підрозділів.

Теоретична частина – огляд наукових підходів по темі роботи з теоретичних джерел .

Загальний обсяг викладеного матеріалу, по даному розділу курсової роботи повинен бути у межах 16-20 сторінок.

Огляд джерел по темі роботи включає наступні їхні види:

- теоретичні, науково-прикладні і науково-публіцистичні літературні джерела, у тому числі періодичні видання;

- законодавчо-нормативні акти, що регулюють функціонування предмета і об'єкта дослідження.

Огляд — вища форма узагальнення інформації. Він систематизує зміст багатьох документів по основних напрямках. При цьому повинна даватися аргументована оцінка вивчених підходів.

Загальна методика складання огляду: з'ясування стану проблеми, ознайомлення з темою і усвідомлення її меж, складання попереднього плану огляду; добір найбільш цінного мінімуму з наявного матеріалу; аналіз зібраних джерел, їхня оцінка і зіставлення; групування даних, їхнє узагальнення; висновки і рекомендації на основі даного огляду.

Огляд має повно і систематизовано відбивати стан предмета дослідження.

Роботу над оглядом варто починати з інформаційного пошуку; список джерел студент може скласти самостійно чи за допомогою керівника роботи. Вивчаючи відібрані джерела, студенту доцільно фіксувати їх основні положення, цитати, які, на його думку, відображають сутність з посиланням на джерело. Далі зібрані дані групуються по кожному з напрямків роботи. По кожному з питань викладається думки різних авторів. Порядок оформлення посилань на джерела в тексті:

- якщо посилаються на всю роботу, то в квадратних дужках пишуть порядковий номер джерела в списку джерел: наприклад, "...окремі автори [27, 40, 64] не розділяють подібну точку зору";

- якщо в тексті вживається цитата чи викладаються твердження, положення, висновки й ін., автором яких не є студент, то в квадратних дужках указують номер джерела за списком і через кому - номер сторінки, що цитується. Наприклад, [14, с.5]. Порядок оформлення джерел у списку літератури викладений нижче.

Аналітична частина

Метою аналітичної частини роботи є визначення сучасного стану об’єкта дослідження,  аналіз предмета дослідження на ньому. Зміст і структура цієї частини роботи залежить від теми і основних завдань дослідження. Загальний обсяг – 12-15 сторінок. Назва аналізу повинна відповідати предмету дослідження стосовно до умов функціонування об'єкта дослідження.

Пропозицйна частина  - це основні напрямки вдосконалення предмета й об'єкта дослідження, сучасні напрямки його розвитку та найближчі переспективи. Для робіт об’єктом яких є конкретний програмний продукт слід  розробити практичні рекомендації що дозволять отримання початкових навичок при роботі з аналізованим програмним продуктом..

Висновки

Висновки до курсової роботи повинні містити узагальнення і пропозиції, розроблені і обґрунтовані студентом у процесі виконання роботи. Як правило, ці висновки і пропозиції містять класифікацію чи перелік основних напрямків розвитку об'єкта і предмета дослідження, а також теоретичні припущення про тенденції розвитку об'єкта дослідження.

Обсяг матеріалу, що рекомендується – 2-3 сторінки.

Література

У список використаної літератури варто включати не тільки джерела, які цитуються, але і ті, з якими студент ознайомився в процесі підготовки роботи.

На початку списку використаних джерел поміщають закони України, укази Президента, документи уряду України, інструктивно-нормативні матеріали. Далі літературні джерела розташовуються за абеткоюбез підрозділу на їхні види (книги, статті і т.д.). Дані про джерела приводяться мовою оригіналу.

 Обсяг джерел, що рекомендується, по курсовій роботі - не менше 15 найменувань.

Приклади бібліографічного опису окремих джерел у списку літератури:

офіційні документи

1. Закон України "Про товарну біржу" // Відомості Верховної Ради України. — 1992. № 10. — с. 139.

книги —

2. Дибкова Л.М. Інформатика і комп'ютерна техніка [Текст]: навч. посіб. / Л. М. Дибкова. - 3-тє вид., допов. - К. : Академвидав, 2011. - 463 с.

3. Економічна інформатика [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / [Макарова М. В., Гаркуша С. В., Білоусько Т. М., Гаркуша О. В. ; за заг. ред. М. В. Макарової]. - Суми : Університетська книга, 2011. - 479 с.

статті в періодичних виданнях —

4. Ковальчук К.Ф. Моделирование воспроизводства капитала в период трансформационных преобразований экономики / К.Ф. Ковальчук, В.В. Оглих // Економічна кібернетика. – 2006. – №11. – С. 26–29.

матеріали мережі Інтернет -

5. Внешнее устройство видеозахвата [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://daxa.com.ua/forum/topic_miscellaneous/id442/

 

7. ЗАХИСТ РОБІТ

 

До захисту робіт допускаються студенти, що вчасно здали курсові роботи на кафедру для перевірки керівником, виправили всі зазначені недоліки (якщо такі є).

На захист курсової роботи студент представляє саму роботу (уже перевірену і відкориговану) та залікову книжку.

Рецензія (відгук) керівника повинна бути готова до моменту допуску роботи до захисту.

 

 

8. РЕКОМЕНДАЦІЇ З ОФОРМЛЕННЯ РОБІТ

 

Загальні вимоги

Рекомендації встановлюють загальні вимоги до оформлення робіт і розроблені відповідно до державного стандарту України.

Роботу оформляють на аркушах формату А4 (210х297 мм) на одній стороні листа білого папера за допомогою комп'ютера з інтервалом 1.5 Шрифт 14 Times New Roman. Розміри полів:

верхнє, нижнє — 20 мм, ліве — 30мм, праве — 10-15 мм.

Абзацний відступ дорівнює 1,27 см.

Обсяг курсової роботи повинен становити 35-40 сторінок.

При оформленні роботи необхідно витримувати рівномірну щільність, контрастність і чіткість. Незначні помилки допускається виправляти зафарбовуванням білою фарбою з нанесенням виправлень на тім же місці.

Назви літературних джерел та імена власні наводять мовою оригіналу.

Скорочення слів і словосполучень — відповідно до діючих стандартів по бібліотечній і видавничій справі.

Структурними елементами (у порядку їхнього згадування в роботі) є наступні частини роботи:

- зміст;

- вступ;

- розділи (та їх підрозділи);

- висновки;

- список використаної літератури;

- додатки.

Структурні елементи "ЗМІСТ", "ВСТУП", "ВИСНОВКИ", "СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ", "ДОДАТКИ" не нумерують, а їхні найменування служать заголовками структурних елементів.

Кожен структурний елемент починається з нової сторінки. Підрозділи продовжуються в рамках розділів. Назви підрозділи відділяються від попереднього порожніми рядками.

Розділи і підрозділи повинні мати заголовки. Не допускаються підкреслення, переноси слів і крапки наприкінці заголовків.

Заголовки структурних елементів розташовуються в середині рядка симетрично щодо правих і лівих полів (крім заголовків розділів і підрозділів).

Заголовки розділів розташовуються з абзацного відступу з порядковим номером по змісту роботи, пишуться великими друкованими літерами, виділені жирним шрифтом.

Заголовки підрозділів починаються з абзацного відступу, мають порядковий номер по змісту (що складається з двох цифр) і пишуться прописними буквами з першої заголовної, які виділені жирним шрифтом. Не допускаються підкреслення, переноси слів і крапки наприкінці заголовків. Якщо заголовок складається більш, ніж з одного речення, між ними ставиться крапка.

Відстань між заголовком і текстом — 2 рядки, між заголовками чи рядками заголовка — як у тексті. Не допускається розташовувати заголовки в нижній частині листа, якщо після заголовка є тільки один рядок тексту.

Всі структурні елементи (крім підрозділів) пишуться з нової сторінки.

Титульний лист містить інформацію про заклад і кафедру, де виконується курсова робота, вид роботи, найменування курсу і теми, дані про виконавця і керівника. Розташування інформації на титульному листі приведено в додатку Б.

Зміст роботи оформляється на одній чи декількох сторінках.

Нумерація: нумерація сторінок, нумерація розділів і підрозділів.

Сторінки роботи нумеруються арабськими цифрами, починаючи з вступу і закінчуючи останнім листом додатків, треба дотримуватися наскрізної нумерації. Номер сторінки проставляють у правому верхньому куті листа без крапки наприкінці. Не проставляються, але враховуються номери сторінок титульного листа і змісту. Ілюстрації і таблиці, розташовані на окремих сторінках, включають у загальну нумерацію роботи.

Розділи нумеруються наскрізною нумерацією. Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і номера підрозділу, розділених крапкою. Після номера розділу (підрозділу) крапка не ставиться.

 

Ілюстрації (рисунки)

Ілюстрації (креслення, малюнки, схеми, графіки, діаграми) варто розташовувати в роботі безпосередньо після тексту, у якому вони згадуються вперше чи на наступній сторінці. На всі ілюстрації повинні бути дані посилання в тексті.

Якщо ілюстрації створені не автором роботи, необхідно в тексті давати посилання на відповідні літературні джерела.

Ілюстрації повинні мати назву, що поміщають під ілюстрацією. При необхідності під ілюстрацією поміщають додаткові дані (примітки). Назва міститься під ілюстрацією через один інтервал після його зображення чи приміток до ілюстрації посередині рядка.

Ілюстрація позначається словом "Рис. __", що разом з назвою ілюстрації поміщають після даних, що роз'ясняють. Наприклад,  Рис. 3.1. Діаграма росту

Ілюстрації нумеруються арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу. Якщо додаток містить ілюстрації, то вони нумеруються порядковою нумерацією в межах кожного додатку. Номер ілюстрації складається з порядкового номера розділу (або додатка) і порядкового номера ілюстрації в межах розділу (або додатка), розділених крапкою. Наприклад:   Рис. Д.1. Схема захисту (для додатків)

Таблиці

Цифровий матеріал, як правило, оформляють у вигляді таблиць відповідно до Рис.1. Таблицю розташовують по всій ширині листа з дотриманням лівих і правих полів.

Таблиця 2.4

Назва таблиці

Заголовок

 

 

 

 

 

Заголовки граф

Підзаголовки граф

 

Рядки (горизонтальні ряди)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Боковик (графа для                       Графи (стовпчики)

заголовків рядків)

 

Рис. 1. Приклад оформлення структурних частин макета таблиці

 

Таблицю варто розташовувати безпосередньо після тексту, у якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці. На всі таблиці повинні бути дані посилання в тексті роботи.

Таблиці нумеруються арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу. Якщо додаток містить таблиці, то вони нумеруються порядковою нумерацією в межах кожного додатка. Номер таблиці складається з порядкового номера розділу (або додатка) і порядкового номера таблиці в межах розділу (або додатка), розділених крапкою.

Таблиця повинна мати назву, що пишуть малими літерами (крім першої прописної) і поміщають над таблицею. Назва повинна бути короткою і відбивати зміст таблиці.

Якщо рядки чи графи виходять за формат сторінки, таблицю поділяють на частини, поміщаючи одну частину під іншою, чи поруч, або переносять частину таблиці на наступну сторінку. При цьому в кожній частині таблиці повторюють її заголовок і/чи боковик.

При розподілі таблиці на частині допускається її заголовок чи боковик заміняти відповідно номерами граф чи рядків. При цьому нумерують арабськими цифрами графи і/чи рядки першої частини таблиці.

Слово "Таблиця _" вказують один раз праворуч над першою частиною таблиці. Над іншими частинами таблиці пишуть: "Продовження таблиці _" з указанням номера таблиці.

Заголовки граф таблиці пишуть починаючі із прописної букви, а підзаголовки — з рядкових, якщо вони складають одну пропозицію з заголовком. Підзаголовки, що мають самостійну назву, пишуть із прописної букви. Наприкінці заголовків і підзаголовків таблиць, граф і рядків крапки не ставлять. Заголовки і підзаголовки граф вказують в однині.

Перерахування

Перерахування при необхідності можуть приводитися усередині тексту підрозділів і пунктів. Перед перерахуванням ставиться двокрапка.

Перед кожною позицією перерахування варто ставити малу літеру українського алфавіту з дужкою, якщо Ви їх не нумеруєте тоді - дефіс (перший рівень деталізації). Для подальшої деталізації перерахування варто використовувати арабські цифри з дужкою (другий рівень деталізації). Перерахування першого рівня деталізації пишуть малими літерами з абзацного відступу, другого рівня — з відступом щодо місця розташування перерахувань першого рівня деталізації.

Посилання

При посиланні в тексті роботи на джерела варто вказувати порядковий номер по переліку посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад, "... у роботах [1 - 7]...".

Посилання на цитати в тексті (чи які-небудь твердження, що не належать автору роботи) оформляються аналогічно: у квадратних дужках указується номер джерела в списку літератури і через кому — номер сторінки, що цитується.

Наприклад:

Цитата в тексті: "... інформаційне забезпечення управління складає 35-50% від загального [15, с. 123]".

Допускається приводити посилання у виносках, якщо посилання носить характер пояснення до тексту.

Наприклад:

"амортизаційні відрахування використовуються підприємством не тільки для реновації основних фондів1).

Текст посилання пишеться через інтервал 1.0 (основний текст через інтервал 1.5). Оформлення посилання виглядає в такий спосіб.

­­­­­­­­­­­­­­­__________________________

1) Реновація — економічний процес відновлення елементів основних виробничих фондів, що вибувають через їх фізичний і моральний знос [15,с.28].

 

При посиланнях на розділи, підрозділи, пункти, ілюстрації, таблиці, формули і додатки вказують їхні номери. При посиланнях варто писати: "... у розділі 4", "... дивися 2.1...", "... на рисунку 1.3...", "... у таблиці 2.1...", "...по формулі (3.1)", "... у додатку Б".

 

Додатки

Після останньої сторінки списку джерел перед додатками необхідно помістити чистий лист паперу, на якому посередині великими буквами написати "ДОДАТКИ". У змісті роботи можна вказувати як кожне з наявних у роботі додатків з відповідними їм сторінками, так і перший лист додатків.

Додатки позначаються заголовними буквами за абеткою, за винятком букв Є, С, 3, Ї, Е, I, Й, О, Ч, Ь. При необхідності текст додатку може бути розділений на розділи, у цьому випадку номер розділу додатку складається з букви додатка і поточного номера розділу додатка, розділених крапкою.

Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої прописної симетрично щодо тексту сторінки. Праворуч над заголовком, вирівняним посередині малими літерами з першої прописної повинне бути написане слово "Додаток _" і прописна буква, що позначає додаток.

Додатки повинні мати загальну з іншою частиною роботи наскрізну нумерацію сторінок.

Наявні в тексті додатка ілюстрації, таблиці, формули варто нумерувати в межах кожного додатка. Наприклад, рисунок А.1, таблиця Б.2, формула (Д.3).

Якщо в роботі як додатки використовуються документи (оригінали чи їхні копії), що мають самостійне значення й оформляються відповідно з вимогами до документів даного виду, їхні копії містяться в роботі. На першій сторінці документа праворуч (якщо є місце) пишуть:

"Додаток _" і на другому рядку — його найменування. Якщо місця немає, то перед додатком поміщають чистий лист паперу, на якому посередині листа пишуть номер і назву додатка. Сторінки документа нумеруються наскрізною нумерацією, номер проставляється в правому верхньому куті без крапки наприкінці.

Копії документів повинні бути представлені на аркушах стандартного формату білого кольору з однієї сторони листа.

 

 

 

 

 

 

 


Додаток А

Тематика курсових робіт з курсу “Інформатика”
 1. Складові та структура ЕОМ.
 2. Особливості пам'яті персональних комп'ютерів.
 3. Основні види моніторів для персональних комп'ютерів.
 4. Характеристика друкуючих пристроїв різних типів.
 5. Особливості роботи зі сканерами та програмами обробки даних.
 6. Інтернет в сучасному суспільстві.
 7. Особливості середовищ передачі даних в Інтернет.
 8. Поняття про програмне системне забезпечення.
 9. Основні типи операційних систем.
 10. Операційна система Linux.
 11. Особливості роботи з програмою MS Office Word.
 12. Особливості роботи з електронними таблицями MS Office Excel.
 13. Специфічні особливості роботи з програмою Access.
 14. Сутність алгоритму і його властивостей. Алгоритмічні мови.
 15. Розробка презентації в Power Point.
 16. Характеристика мов програмування.
 17. Історія розвитку обчислювальних систем.
 18. Сучасні типи портативних ПК.
 19. Призначення і структура комп'ютерних мереж.
 20. Особливості створення веб-сторінок.
 21. Розробка сайтів і їх дизайн.
 22. Сучасні засоби мультимедіа.
 23. Інформаційні технології на виробничих підприємствах.
 24. Сучасні антивірусні програми.
 25. Комп'ютерні системи контролю і спостереження. Особливості функціонування навігаційних систем;
 26. Комп'ютерні засоби захисту інформації.
 27. Особливості роботи з графічним редактором.
 28. Особливості роботи бездротових інформаційних технологій.
 29. Комп'ютери майбутнього: особливості і характер функціонування.
 30. Мережні можливості сучасних ОС
 31. Історія розвитку та перспективи використання мобільних платформ
 32. Використання  Visual Basic  для автоматизації робіт у MS Office
 33. Використання вільного програмного забезпечення в різних країнах
 34. Порівняльні характеристики основних сімейств сучасних ОС
 35. Файлові підсистеми сучасних ОС 
 36. Програмні засоби комп’ютерної графіки
 37. Служби та сервіси Інтернет
 38. Програмні засоби створення комп’ютерних презентацій
 39. Бази даних. Системи управління базами даних
 40. Комп’ютерне моделювання засобами MS Excel
 41. Основи ВЕБ-дизайну
 42. Основи мікропроцесорної  техніки
 43. 3D-принтери
 44. Монітори: історія, сучасність та перспективи
 45. Перспективи розвитку інформаційних технологій
 46. Комп’ютерна техніка сімейства Apple.
 47. Історія розвитку ЕОМ. Покоління ЕОМ та їх характерні особливості.
 48. Зовнішні запам’ятовуючі присторої.

 

Додаток Б

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ іМ. в. сТЕФАНИКА

 

 

 

Кафедра економічної

кібернетики

 

 

 

КУРСОВА РОБОТА

з курсу: “Інформатика”

на тему: “Історичні аспекти розвитку комп’ютерної техніки” 

 

 

                                                                                          Виконав:

ст. гр. ЕК-21

Довгалюк О.

Науковий керівник:

к.е.н., доц.

Баран Р.Я.

 

 

 

 

Івано-Франківськ - 2013