Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

 

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

 

КАФЕДРА КІБЕРБЕЗПЕКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри кібербезпеки та інформаційного забезпечення

майор поліції

 

К.Ю. Ісмайлов

29 серпня 2018 року

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

 

 

 

 

ННІЗДН Факультет № 1, №2

освітній ступень бакалавр

галузь знань 0304 «Право»

спеціальність 6.030401 «Правознавство»

 

 

 

 

 

 

 

2018 рік

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Інформаційне право» для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавр в галузі знань 0304 «Право» за спеціальністю 6.030401 «Правознавство».

 

Розробник: професор кафедри, к.ю.н., доцент підполковник поліції Форос Г.В.

___________

                                                                                                                                                       (підпис)

 

Розглянуто на засіданні кафедри кібербезпеки та інформаційного забезпечення.

Протокол від 29 серпня 2018 року № 1.

 

 

Обговорено та схвалено на засіданні навчально-методичної ради Одеського державного університету внутрішніх справ.

Протокол від 29 серпня 2018 року № 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методичні вказівки

щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни

Інформаційне право

 

Передмова.

Одним із завдань правової держави є створення чіткої системи функціонування державних органів, які б забезпечили якомога повнішу реалізацію чинного законодавства.

 Передбачена тематичним планом контрольна робота має за мету оволодіння здобувачами вищої освіти знаннями дисципліни «Інформаційне право» та призначена сприяти формуванню загальної правової культури юристів, яка може бути корисним для них з точки зору подальшого професійного здійснення ними юридичної діяльності як у державних установах, так і в недержавній сфері.

Контрольна робота, яка виконується під час самостійної роботи є частиною складової підсумкового контролю знать ЗВО з навчальної дисципліни «Інформаційне право» та передбачає ретельну самостійну підготовку та опрацювання рекомендованої літератури.

При написанні контрольної роботи слід користуватися навчальною робочою програмою з курсу «Інформаційне право».

 

Вимоги до оформлення контрольної роботи.

Розкриваючи зміст навчального матеріалу, ЗВО повинен дати точні і вичерпні відповіді. Обсяг роботи повинен бути 20-25 сторінок друкованого тексту. Робота має бути виконана шрифтом Times New Roman, через полуторний інтервал до тридцяти рядків на сторінці. Текст необхідно друкувати, залишаючи поля таких розмірів: ліве – 30 мм, верхнє та нижнє - 20 мм, праве – 10 мм. Шрифт друку повинен бути чітким, стрічка чорного кольору середньої жирності. Робота повинна бути виконана акуратно. Аркуші роботи (крім титульного листа) мають бути пронумеровані арабськими цифрами зверху праворуч.

На титульному листі вказується навчальна дисципліна, з якої виконується контрольна робота, номер варіанту завдання, прізвище, ім’я та по батькові слухач, курс, навчальна група. На наступній сторінці повинен слідкувати план роботи.

Наприкінці роботи надається перелік використаної літератури (від 10 до 15 джерел), ставиться підпис ЗВО та дата виконання контрольної роботи.

У разі виявлення простого переписування з яких-небудь джерел, чи компіляції з різних джерел – робота не зараховується. Не зараховується також робота виконана слухачем не за варіантом. У цьому випадку слухач не буде допускатися до складання заліку з навчальної дисципліни поки робота не буде перероблена та зарахована викладачем.

Термін виконання контрольної роботи та надання на перевірку за місяць до початку екзаменаційної сесії.

Згідно запропонованих варіантів, залежно від першої літери прізвища слухача розподіл здійснюється таким чином:

 1. Варіант виконують слухачі, прізвища яких починаються з літери "А" до "Б" (включно).
 2. Варіант виконують слухачі, прізвища яких починаються з літери "В" до "Д" (включно).
 3. Варіант виконують слухачі, прізвища яких починаються з літери "Е" до "З" (включно).
 4. Варіант виконують слухачі, прізвища яких починаються з літери "І" до "К" (включно).
 5. Варіант виконують слухачі, прізвища яких починаються з літери "Л" до "Н" (включно).
 6. Варіант виконують слухачі, прізвища яких починаються з літери "О" до "Р" (включно).
 7. Варіант виконують слухачі, прізвища яких починаються з літери "С" до "Т" (включно).
 8. Варіант виконують слухачі, прізвища яких починаються з літери "У" до "Х" (включно).
 9. Варіант виконують слухачі, прізвища яких починаються з літери "Ц" до "Ш" (включно).
 10. Варіант виконують слухачі, прізвища яких починаються з літери "Щ" до "Я" (включно).

 

Варіант № 1

1. Інформаційний простір та інформаційний суверенітет.

2. Характеристика правових інформаційних систем і технологій. Основні принципи державної політики в галузі інформатизації.

3. Основні моделі правового регулювання інформаційної діяльності.  

 

Варіант  № 2

1. Загальна характеристика інформаційно-правових норм.

2. Правовий статус інформації з обмеженим доступом.

3. Нормативно-правове забезпечення функціонування інформаційних систем.

 

Варіант  № 3

1. Правові режими доступу до інформації.

2. Державна політика в галузі створення інформаційних систем та технологій.

3. Інформаційні аспекти інтелектуальної власності.

 

Варіант  № 4

1. Принципи доступу до інформації.

2. Організаційно-правові основи захисту інформації.

3. Правове регулювання інформаційних відносин в галузі персональних  даних.

 

Варіант  №5

1. Міжнародно-правові стандарти прав людини в інформаційній сфері та їх класифікація.

2. Інтелектуальні інформаційні системи в правозастосовчій діяльності.

3. Правове регулювання діяльності друкованих засобів масової інформації.

 

Варіант  № 6

1. Правовий статус інформації та її класифікація.

2. Правове регулювання функціонування мережі Інтернет.

3. Юридична відповідальність за правопорушення у сфері обігу інформації.

 

Варіант  № 7

1. Класифікація інформаційних правовідносин.

2. Правове регулювання правовідносин в галузі зв’язку та телекомунікацій.

3. Правові підстави відмови громадянам у доступі до інформації.

 

Варіант  № 8

1. Гарантії прав і свобод людини у сфері інформації.

2. Напрямки державної політики у  сфері інформаційної безпеки.

3. Основні принципи та напрямки діяльності із захисту інформації.

 

Варіант  № 9

1. Розвиток технологій обробки інформації та їх вплив на інформаційні ресурси.

2. Правові засади інформаційної безпеки України.

3. Правове регулювання діяльності електронних ЗМІ.

 

Варіант  № 10

1. Інформаційна культура як об’єкт інформаційного права. 

2. Правова регламентація технічного захисту інформації в Україні.

3. Інформаційне забезпечення управлінської діяльності.

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Базова

 1. Конституція України [Електронний ресурс]: закон України від 28. 06. 1996 р. № 254к/96-ВР із змін., внес. згідно із Законами України та Рішеннями Конституційного Суду: за станом на 30.08.2011р. – Електрон. дан. (1 файл). – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua. – Назва з екрана
 2. Кримінальний кодекс України [Електронний ресурс]: закон України від 05.04.2001 № 2341-14 із змін., внес. згідно із Законами України та Рішеннями Конституційного Суду: за станом на 04.07.2013 р. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua. – Назва з екрана.
 3. Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах [Електронний ресурс]: закон України від 05.07.1994 № 80/94-ВР в редакції Закону України від 19.03.2009 N 1180-VI. –Електрон. дан. (1 файл). – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua. – Назва з екрану.
 4. Про інформацію [Електронний ресурс]: закон України від 02.10.1992 № 2657-12 в редакції Закону України 10.08.2012 № 5029-17. – Електрон. дан. (1 файл). – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua. – Назва з екрана.
 5. Про Національну програму інформатизації [Електронний ресурс]: закон України від 04.02.1998 № 74/98-ВР із змін., внес. згідно із Законами України від 02.12.2012 № 5463-17. – Електрон. дан. (1 файл). – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua. – Назва з екрану.
 6. Про захист персональних даних [Електронний ресурс]: закон України від 01.06.2010 № 742297-17 із змін., внес. згідно із Законами України від 09.06.2013 № 245-18. – Електрон. дан. (1 файл). – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua. – Назва з екрану.
 7. Про доступ до публічної інформації [Електронний ресурс]: закон України від 13.01.2011 № 2939-17 із змін., внес. згідно із Законами України від 09.06.2013 № 224-18. – Електрон. дан. (1 файл). – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua. – Назва з екрану.
 8. Про державну таємницю [Електронний ресурс]: закон України від 21.01.1994 р. № 3855-12 із змін., внес. згідно із Законами України від 18.01.2013 N 4212-17. – Електрон. дан. (1 файл). – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua. – Назва з екрану.
 9. Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні [Електронний ресурс]: закон України від16.11.92р. №2782-12 в редакції Закону України від 28.07.2013 р. № 409-18 – Електрон. дан. (1 файл). – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua. – Назва з екрану.
 10. Про інформаційні агентства [Електронний ресурс]: закон України від 28.02.1995 № 74/95-ВР в редакції Закону України від 28.07.2013 р. № 409-18 – Електрон. дан. (1 файл). – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua. – Назва з екрану.
 11. Про Концепцію Національної програми інформатизації [Електронний ресурс]: закон України від04.02.1998 № 75/98-ВР із змін., внес. згідно із Законами України від 07.07.2011 N 3610-17. – Електрон. дан. (1 файл). – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua. – Назва з екрану.

Спеціальна література та періодичні видання:

 1. Арістова І.В. Державна інформаційна політика: організаційно-правові аспекти: Монографія / За загальною редакцією О.М. Бандурки. – Харків: Ун-т внутрішніх справ, 2000. – 368 с.
 2. Біленчук П.Д. Комп'ютерна злочинність [Текст]: Навч.посіб. / П.Д. Біленчук, Б.В. Романюк, В.С. Цимбалюк [та ін.]. – К.: Атіка, 2002. – 240 с.
 3. Гавловський В.Д. Інформатизація управління соціальними системами: Організаційно-правові питання теорії і практики [Текст]: Навч. посіб. / В.Д. Гавловський, Р.А. Калюжний, В.С. Цимбалюк та ін. – К.: МУАП, 2003. – 336 с.
 4. Голубєв В. О., Гавловський В. Д., Цимбалюк В. С. Інформаційна безпека: проблеми боротьби зі злочинами у сфері використання комп’ютерних технологій. Монографія / За заг. ред. д-ра юрид. наук Калюжного Р. А. – Запоріжжя: Просвіта, 2001. – 286 с.
 5. Кормич Б.А. Інформаційне право [Текст] / Б.А. Кормич. – Х.: БУРУН і К, 2011. – 334 с.
 6. Кормич Б.А. Організаційно-правові засади політики інформаційної безпеки України / Одеська національна юридична академія. – О.: Юридична література, 2003. – 471 с.
 7. Кулицький С.П. Основи організації інформаційної діяльності у сфері управління [Текст] / С.П. Кулицький. - К.: МАУП, 2002. - 224 с.
 8. Ліпкан В.А. Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції: [навчальний посібник] / В.А. Ліпкан, Ю.Є. Максименко, В.М. Желіховський. – К.: КНТ, 2006. – 280 с.
 9. Ліпкан В.А. Систематизація інформаційного законодавства України: [монографія] / В.А. Ліпкан, В.А. Залізняк; за заг. ред. В.А. Ліпкана. – К.: О.С. Ліпкан, 2012. – 304 с.
 10. Марущак А.І. Інформаційне право: доступ до інформації[Текст]: Навчальний посібник / Марущак А.І. – К.: КНТ, 2007. – 532 с.
 11. Марущак А.І. Інформаційне право: регулювання інформаційної діяльності [Текст]: навч. посібник / Марущак А.І. – К.: Дакор, 2011. – 344 с.
 12. Марущак А. І. Правові основи захисту інформації з обмеженим доступом : курс лекцій – К. : КНТ, 2007. – 208 с.
 13. Основи інформаційного права України: Навч/ посіб. / В.С. Цимбалюк, В.Д. Гавловський, В.В. Гриценко та ін. – К.: Знання. –2009. – 414 с.
 14. Хартия глобального информационного общества, 22 июля 2000 г. // Дипломатический вестник – 2000. – № 8. – С. 51–56.
 15. Цимбалюк В.С. Основи інформаційного права України [Текст]:Навч. посіб. / В.С. Цимбалюк, В.Д. Гавловський, В.В. Гриценко та ін. [за ред. М.Я. Швеця, Р.А. Калюжного та П.В. Мельника ]. – К.: Знання, 2004. – 274 с.