Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В ОБЛІКУ

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В ОБЛІКУ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

„КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Вадима Гетьмана”

 

ФАКУЛЬТЕТ ОБЛІКУ ТА ПОДАТКОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Кафедра  АУДИТУ

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з науково-

педагогічної роботи ______________ А.М. Колот

 22 травня 2018 р.

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

з вивчення навчальної дисципліни

«ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В ОБЛІКУ»

(обов’язкова)

перший (бакалавський) рівень вищої освіти

галузь знань 07 «Управління та адміністрування»

спеціальність 071 «Облік і оподаткування»

спеціалізація «Облік, аудит та оподаткування»

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНО:

кафедрою аудиту

протокол  № ___ від  _______2018р.

Завідувач кафедри   __________ О.А. Петрик

 

 

 

Начальник

навчально-методичного відділу    _________________ Т.В. Гуть

 

 

 

 

 

Київ - 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розробник:    Матієнко-Зубенко Ірина Ігорівна, к.е.н., доцент

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

Навчальна дисципліна «Інформаційні системи і технології в обліку» призначена для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю «Облік і оподаткування», спеціалізація «Облік, аудит та оподаткування».

Вивченню дисципліни передують такі курси, як «Інформатика», «Економіко-математичні методи та моделі», «Бухгалтерський облік (загальна теорія)», «Теорія економічного аналізу», «Фінансовий облік 1, 2», та інші дисципліни, що становлять основу напрямку підготовки 071 «Облік і оподаткування».

Предметом навчальної дисципліни є: облікова інформація, інформаційні системи в економічній діяльності, інформаційні технології та їх застосування в бухгалтерському обліку.

Мета опанування дисципліни: набуття теоретичних знань та практичних навичок щодо створення та застосування інформаційних систем (ІС) в обліку з використанням нових програмних засобів, інформаційних технологій (ІТ) та телекомунікації. Вивчення науки дасть змогу майбутнім фахівцям оволодіти сучасними методами обробки інформації із застосуванням широкого діапазону технологічних, програмних та організаційних засобів. Основним завданням дисципліниє одержання необхідних знань з теорії та практики використання інформаційних систем і технологій в сфері бухгалтерського обліку.

Вивчення дисципліни «Інформаційні системи і технології в обліку» дозволить забезпечити формування у студентів таких компетентностей та відповідних їм результатів навчання.

Компетентності

Програмні результати навчання

1. Розуміння базових теоретичних основ створення та функціонування інформаційних систем в економіці, їх ролі в сучасному конкурентному бізнес-середовищі

1. Пояснювати сутність, місце та роль інформаційних систем і технологій в управлінській діяльності; необхідність створення інформаційних систем обліку, їх роль в управлінні економічним об’єктом; визначати інформаційні потреби користувачів обліково-економічної інформації.

2. Розуміння сутності сучасних інформаційних технологій, тенденцій їх розвитку та найбільш перспективних сфер застосування у професії бухгалтера

2. Демонструвати знання сучасних  інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), визначати переваги і недоліки таких технологій при застосуванні їх у професійній  діяльності бухгалтера; оцінювати методи та технології обробки облікової інформації 

3. Розуміння методологічних основ організації обліку в умовах автоматизованої системи накопичення та обробки інформації

3. Організовувати діяльність облікового апарата в умовах автоматизації обробки даних; розуміти інформаційні взаємозв’язки автоматизованих облікових задач; ідентифікувати основні види ризику, пов’язані з автоматизацією обліку і надавати пропозиції щодо їх усунення

4. Навички з використання прикладних програмних рішень у професійній діяльності бухгалтера

4. Демонструвати вміння працювати з інформаційною базою, навички використання сучасних програмних засобів для автоматизованого розв'язання задач фінансового бухгалтерського та управлінському обліку; застосовувати отримані знання на практиці

5. Здатність оцінювати ефективність функціонування інформаційних систем і технологій в обліку

5. Обирати та адаптувати інтерфейс користувача-бухгалтера з наявних програмних продуктів різних розробників, виявляти позитивні і негативні сторони їх експлуатації; виявляти чинники підвищення рівня ефективності бізнесу на основі інтеграції інформаційних систем обліку з промисловими комп'ютерними мережами та  адаптувати облікові інформаційні системи для моделювання управлінських рішень

 

Сфера реалізації. Сферою реалізації набутих знань і вмінь у майбутній професії є об'єкти економіки та бізнесу, на яких володіння комп'ютерними технологіями і використання інформаційно-програмних засобів − необхідна умова роботи бухгалтера при виконанні функцій управління (прогнозування, планування, облік, контроль, аналіз, регулювання).

Дисципліна «Інформаційні системи і технології в обліку» допоможе студенту стати фахівцем та усвідомити, що знання в сфері сучасних інформаційних систем є однією з переваг на ринку праці.

 

 

1.  ЗМІСТ  НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

Таблиця 2

Тема 1. Концептуальні основи  інформаційних систем, їх місце та роль в управлінській діяльності

 

Етапи розвитку інформаційних систем, шлях в півсотні років.

Об’єктивна необхідність створення інформаційних систем обліку, їх роль в управлінні економічним об’єктом.

Методологічні основи та організація бухгалтерського обліку в умовах автоматизованого оброблення даних.

Форми автоматизованого бухгалтерського обліку

Загальна структура інформаційних систем обліку. Компоненти системи. Економічна інформація, її види та властивості.

Структура, форми подання та відображення економічної інформації.

Система класифікації та кодування економічної інформації.

Методи класифікації та кодування.

Штрихове кодування інформації.

Поняття та зміст інформаційного забезпечення (ІЗ) ІС обліку.

Характеристика позамашинної інформаційної бази.

Уніфікація та стандартизація документації.

Машинна інформаційна база обліку. Особливості розміщення інформації на машинних носіях.

Організація баз і банків даних автоматизованої інформаційної системи. Ресурси баз даних.

Тема 2. Інформаційні технології  та їх класифікація

Поняття інформаційних технологій та їх класифікація.

Класифікація ІС в управлінні.

Системи управління базами даних

Системи управління базою знань, експертні системи.

Обчислювальні системи та мережі, електронний документообіг, електронно-цифровий підпис.

Інструментальні засоби для роботи користувача:

 • Сучасні технологічні засоби автоматизації функцій управління підприємницькою  діяльністю;
 • Засоби автоматизованого формування документів;
 • Технологічні засоби роботи з базами даних (БД);
 • Технологія моделювання інформаційних систем;

Основні аналітичні технології в процесі підтримки прийняття рішень.

Тема 3. Організація облікового процесу в умовах застосування інформаційних технологій

Принципи створення та функціонування ІСО

Організація робіт зі створення інформаційних систем обліку.

Стадії та етапи робіт зі створення та впровадження ІСО

Постановка задач, розроблення алгоритмів, одержання вихідної інформації

Організація діяльності облікового апарата в умовах функціонування автоматизованого оброблення даних.

Основні види ризику, пов’язані з автоматизацією обліку.

 

Тема 4. Облік оборотних і необоротних активів в умовах застосування інформаційних технологій

 

Організація автоматизованого обліку основних засобів та нематеріальних активів.

Автоматизація обліку основних засобів за допомогою програм:

 • ПП "Master Бухгалтерія";
 • ПП "ІС-ПРО ERP ";
 • ПП "Парус".

------------------------------------------------------------------

Організація автоматизованого обліку виробничих запасів і малоцінних та швидкозношуваних предметів

Автоматизація обліку виробничих запасів та МШП засобами універсального програмного продукту:

 • ПП "Master Бухгалтерія";
 • ПП "ІС-ПРО ERP ";
 • ПП "Парус".

--------------------------------------------------------------------------------

Організація автоматизованого обліку готової продукції та її реалізації

Автоматизація обліку готової продукції та її реалізації засобами універсального програмного продукту:

 • ПП "Master Бухгалтерія";
 • ПП "ІС-ПРО ERP ";
 • ПП "Парус".

 

Продовження табл.2

Тема 5. Облік праці та її оплати в умовах застосування інформаційних технологій

 

Організація автоматизованого обліку праці та її оплати

Автоматизація обліку праці та її оплати засобами ППП:

 • ПП "Master Бухгалтерія";
 • ПП "ІС-ПРО ERP ";
 • ПП "Парус".

Тема 6. Облік капіталу. Облік довгострокових та поточних зобов'язань

 

Організація автоматизованого обліку капіталу, інших зобов’язань

Автоматизація обліку капіталу та інших зобов’язань

праці та її оплати засобами ППП:

 • ПП "Master Бухгалтерія";
 • ПП "ІС-ПРО ERP ";
 • ПП "Парус".

Тема 7. Облік доходів, витрат, фінансових результатів та складання регламентної звітності в умовах застосування інформаційних технологій

 

 

Організація автоматизованого обліку доходів, витрат, фінансових результатів та складання регламентної звітності

Автоматизація обліку доходів, витрат, фінансових результатів та складання регламентної звітності засобами універсального програмного продукту:

 • ПП "Master Бухгалтерія";
 • ПП "ІС-ПРО ERP ";

ПП "Парус".

Підготовка та здача звітності до органів ДПС та інших державних органів в ПП "M.E.Doc".

Тема 8. Інформаційні системи і технології в управлінському обліку

 

     Загальна характеристика управлінського обліку в умовах функціонування УІС.

    Управлінський облік засобами універсального програмного продукту:

 • ПП "Master Бухгалтерія";
 • ПП "ІС-ПРО ERP ";

ПП "Парус".

Тема 9. Адаптація облікових  інформаційних систем для моделювання управлінських рішень

 

 

 

Системи підтримки прийняття рішень

 • Мета і призначення СППР. Архітектура СППР.
 • Мета розробки і впровадження СППР.
 • Методи підтримки рішень

Створення КІС на основі концепцій:

 • MRP (Materials Resource Planning - планування матеріальних ресурсів),
 • MRPII (Manufacturing Resource Planning - планування виробничих ресурсів),
 • CSRP (Customer Synchronized Resource Planning).
 • ERP (Enterprise Resource Planning - планування ресурсів компанії),
  • Інтегрована система ERP-класу: SAP R/3
  • Інтегрована система ERP-класу: BAAN IV
  • Інтегрована система ERP-класу: Oracle Е-Business Suite
  • Інтегрована система ERP-класу:  IFS Applications
  • Інтегрована система ERP-класу:
  • Microsoft Business Solutions-Navision

Корпоративні інформаційні системи:

 • ПП "Master Бухгалтерія";
 • ПП "ІС-ПРО ERP ";
 • ПП "Парус".

Тема 10. Безпека інформаційних економічних систем

Необхідність в захисті інформації.

Принципи проектування систем захисту.

Методи та засоби захисту інформації в управлінських інформаційних системах.

 

 

ПОТОЧИЙ І ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ

з дисципліни

«ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В ОБЛІКУ»

 

Дисципліна «Інформаційні системи і технології в обліку» викладається студентам бакалаврського освітнього рівня навчання протягом VII семестру.

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів, набутих під час навчання, містить такі складники:

 • поточний контроль результатів навчальної діяльності студентів та оцінювання її результатів під час вивчення дисципліни;
 • підсумковий контроль результатів навчальної діяльності студентів та оцінювання її результатів після вивчення дисципліни.

Завданням поточного контролю є перевірка рівня: засвоєння відповідного навчального матеріалу, набуття знань та сформованості навичок вирішення конкретних питань та ситуацій, умінь самостійно опрацьовувати інструктивний матеріал до лабораторних занять, сформованості вмінь публічно чи письмово обґрунтувати власну наукову точку зору з питань, які окреслені програмою курсу.

При поточному контролі результатів навчання студентів під час вивчення дисципліни «Інформаційні системи і технології в обліку» оцінці підлягають результати навчання, що виявляються через набуті компетентності (знання, уміння, навички тощо), а саме: на денній та заочній формах навчання:

 • відповіді (виступи) на аудиторних заняттях (лабораторних роботах та контактних заняттях);
 • результати виконання контрольних (модульних) робіт;
 • результати виконання і захисту завдань самостійної роботи студента;
 • результати виконання і захисту інших видів робіт, що передбачені робочою навчальною програмою.

Поточний контроль за результатами виконання контрольних (модульних) робіт передбачає оцінювання теоретичних знань та практичних умінь і навичок, які студент набув після опанування навчального матеріалу з дисципліни. Контрольна (модульна) робота проводиться у формі: відповідей на теоретичні питання.

Результат поточного контролю результатів навчальної діяльності студентів визначається сумарно за всіма складовими поточного контролю в діапазоні 0—50 балів. Результати поточної успішності студентів є показником рівня засвоєння студентами робочої навчальної програми та виконання вимог Карти самостійної роботи студентів.

Науково-дослідна діяльність студентів — участь студентів у роботі наукових конференцій, студентських наукових гуртків та проблемних груп, підготовці публікацій, участь у Всеукраїнських олімпіадах і конкурсах та Міжнародних конкурсах тощо понад обсяги завдань, які встановлені робочою навчальною програмою з відповідної дисципліни.

За рішенням кафедри студентам, які брали участь у науково-дослідній роботі, можуть присуджуватися додаткові (заохочувальні) 10 балів (але не більше 10 балів за семестр).

Підсумковий контроль результатів навчальної діяльності студентів здійснюється для оцінювання знань, умінь та навичок студентів з дисципліни «Інформаційні системи і технології в обліку» і проводиться у формі письмового екзамену.

 

 

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ.

 

2.1. КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з навчальної дисципліни “Інформаційні системи і технології в обліку”

для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти,

спеціальності 071 “Облік і оподаткування”,

спеціалізації «Облік, аудит та оподаткування»

Денна форма навчання

Заняття

Тема заняття

Види навчальних занять (лабораторне заняття), форми їх проведення

Максимальна

кількість балів

 

За систематичність і активність роботи на лабораторних заняттях

 

«Master Бухгалтерія»

 

№1

 

Лабораторна робота №1

в системі "Master Бухгалтерія" виконати

"Налаштування параметрів обліку та робочого місця користувача", "Налаштування довідників"

 

Лабораторна робота №2

в системі "Master Бухгалтерія"  виконати "Формування початкових залишків"

Лабораторна робота. Підготовка до  лабораторних занять. Виконання лабораторних робіт в системі "Master Бухгалтерія"

 

 

 

2

 

№2

 

Лабораторна робота №3

в системі "Master Бухгалтерія"  виконати

"Облік надходження, руху і вибуття ТМЦ "

Лабораторна робота №4

в системі ""Master Бухгалтерія" виконати

"Облік грошових коштів і розрахунків з підзвітними особами"

Лабораторна робота. Підготовка до  лабораторних занять. Виконання лабораторних робіт в системі "Master Бухгалтерія"

 

2

 

 

2

 

 

 

 

2

 

№3

Лабораторна робота №5

в системі "Master Бухгалтерія" виконати

"Облік податку на додану вартість (ПДВ)"

Лабораторна робота №6

в системі "Master Бухгалтерія" виконати

"Облік необоротних активів"

Лабораторна робота. Підготовка до  лабораторних занять. Виконання лабораторних робіт в системі "Master Бухгалтерія"

 

№4

Лабораторна робота №7

в системі "Master Бухгалтерія" виконати

"Облік праці та її оплати, облік кадрів в ПП".

Лабораторна робота №8

в системі "Master Бухгалтерія" виконати

"Облік виробничої діяльності", "Регламентні операції закриття періоду", "Формування регламентованої звітності та її аналіз"

Лабораторна робота. Підготовка до  лабораторних занять. Виконання лабораторних робіт в системі "Master Бухгалтерія"

 

 

 

 

2

 

«М.Е.Doc»

 

№5

 

Лабораторна робота №1

в системі "М.Е.Doc"

"Підготовка та здача звітності до органів ДПС"

Лабораторна робота №2

в системі "М.Е.Doc"

"Підготовка та здача звітності до інших державних органів"

Лабораторна робота. Підготовка до лабораторних занять. Виконання лабораторних робіт в системі "M.E.Doc"

 

 

2

 

 

 

 

2

 

«ІС-ПРО  ERP»

 

№6

Лабораторна робота №1

в системі "ІС-ПРО""

"Нормативно-довідкова інформація".

Лабораторна робота. Підготовка і лабораторних занять. Виконання лабораторних робіт

в системі "ІС-ПРО"

 

2

 

№7

 

Лабораторна робота №2

в системі "ІС-ПРО"

"Робота з документами (первинний облік)".

Лабораторна робота. Підготовка і лабораторних занять. Виконання лабораторних робіт

в системі "ІС-ПРО"

2

 

№8

Лабораторна робота №3

в системі "ІС-ПРО"

"Нормативно-довідкова інформація»

«Формування платіжних документів"

Лабораторна робота №4

в системі "ІС-ПРО"

"Відображення введених документів в бухгалтерському обліку "

Лабораторна робота. Підготовка і лабораторних занять. Виконання лабораторних робіт

в системі "ІС-ПРО"

2

 

 

 

 

 

 

2

 

№9

Лабораторна робота №5

в системі "ІС-ПРО"

"Закриття  періоду"

Лабораторна робота. Підготовка і лабораторних занять. Виконання лабораторних робіт

в системі "ІС-ПРО"

2

 

«ПАРУС Бухгалтерія»

 

№10

Лабораторна робота №1

в системі "Парус Бухгалтерія"

"Настройка словників"

"Платіжні документи"

Лабораторна робота №2

в системі "Парус Бухгалтерія"

"Робота з матеріальними активами"

"Розрахункові операції"

Лабораторна робота. Підготовка до лабораторних занять. Виконання лабораторних робіт

в системі "Парус Бухгалтерія"

2

 

 

 

2

 

№11

Лабораторна робота №3

в системі "Парус Бухгалтерія"

"Робота з модулем "Торгівля і склад". "Формування звітності"

Лабораторна робота. Підготовка до лабораторних занять. Виконання лабораторних робіт

в системі "Парус Бухгалтерія"

2

 

Усього балів за роботу на лабораторних заняттях

30

 

№12

Контрольна робота

Написання контрольної модульної роботи

10

 

Усього балів за виконання контрольних модульних робіт

10

 

 

40

 

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

 

Види індивідуальних завдань для самостійної роботи *

10

 

1. Написання реферату (захист з презентацією)

 

 

 

2. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій

5

 

 

3. Виконання додаткових лабораторних робіт в інших програмних продуктах (факультативне вивчення)

5

 

 

4. Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою

5

 

 

5. Підготовка презентацій за заданою тематикою

5

 

 

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

10

 

 

Всього балів за поточну роботу студента

50

 

 

ДОДАТКОВІ БАЛИ:

 

 

 

6. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету) **

10

 

 

7. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою***

10

 

 

8. Участь у наукових студентських конференціях і семінарах

10

 

 

9.  Підготовка наукових публікацій

10

 

 

10. Участь студентів у роботі наукових конференцій, студентських наукових гуртків та проблемних груп, підготовці публікацій, участь у Всеукраїнських олімпіадах і конкурсах та Міжнародних конкурсах

10

 

 

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи:

10

 

 

Екзамен

50

 

 

РАЗОМ БАЛІВ

100

 

 

 

 

* Студент має обрати 2 завдання, але написання реферату  на задану тему є обов'язковим до вибору. Студент здає реферат  на першому занятті в період сесії.

** За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності  − участь у конференції, підготовці наукових публікацій тощо − можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

*** Переклад іноземних спеціальних літературних джерел здійснюється за погодженням з кафедрою.

 

 

ПЛАНИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ

передбачені в «Методичних розробках для проведення лабораторних робіт» у конкретному ППР і видаються студентам у електронному вигляді під час занять.

 

 

2.2. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПОТОЧНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ  «ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В ОБЛІКУ»

 

При поточному контролі результатів навчання студентів під час вивчення обов’язкових і вибіркових дисциплін оцінці підлягають результати навчання, що виявляються через набуті компетентності (знання, уміння, навички тощо), а саме:

а) на денній та заочній формах навчання:

 • відповіді (виступи) на аудиторних заняттях;
 • результати виконання контрольних (модульних) робіт;
 • результати виконання і захисту завдань самостійної роботи студента;
 • результати виконання і захисту інших видів робіт, що передбачені робочою навчальною програмою;

 

Поточний контроль за результатами виконання контрольних (модульних) робіт передбачає оцінювання теоретичних знань та практичних умінь і навичок, які студент набув після опанування певної завершеної частини навчального матеріалу з дисципліни.

Контрольні (модульні) роботи можуть проводитися у формі:

 • тестування;
 • відповідей на теоретичні питання;
 • розв’язання практичних завдань;
 • розв’язання практичних ситуацій (кейсів) тощо.

З однієї дисципліни за семестр може проводитися не більше 2-х контрольних (модульних) робіт.

Викладачі мають завчасно інформувати студентів про терміни проведення і зміст контрольних (модульних) робіт.

У разі пропуску з поважних причин аудиторних занять студент денної і заочної форми навчання має право їх відпрацювати за графіком консультацій.

Відпрацювання аудиторних занять можуть бути здійснені впродовж 2-х тижнів (14 календарних днів), починаючи з моменту, коли студент має знову приступити до занять (завершилася дія відповідної поважної причини), але не пізніше дня початку залікового тижня у відповідному семестрі.

Поважними причинами пропуску студентом аудиторних занять можуть бути хвороба, виклик до суду, правоохоронних органів чи до військового комісаріату; відрядження; сімейні обставини тощо, що мають бути підтверджені документально — лікарняний, медична довідка, повістка, тощо.

Порядок відпрацювання пропущених занять визначає викладач.

 

Поточний контроль результатів виконання завдань самостійної роботи передбачає оцінювання:

 • результатів виконання і захисту розрахункових робіт;
 • рівня підготовки рефератів, есе з аналізом публікацій;
 • перекладів іншомовних текстів (при вивченні іноземних мов);
 • рівня виконання завдань з поглибленого вивчення дисципліни;
 • результатів роботи на навчальних платформах у відкритих онлайнових курсах тощо.

Завдання самостійної роботи мають обов’язковий та вибірковий статус.

 

Уся поточна успішність оцінюється в діапазоні від 0 до 50 балів.

Кількість балів між видами робіт розподіляється так:

При поточному контролі знань студента враховують:

1. Виконання комплексних лабораторних робіт в системах:

ПП "Master Бухгалтерія"                8 занять                                    −  0 – 10 балів

ПП "M.E.Doc"                                   2 заняття                                 −  0 – 4 бали

ПП "ІС-ПРО ERP"                            5 занять                                    −  0 – 10 балів

ПП "Парус"                                      4 занять                                     −  0 – 6 балів

                                                           19 занять                                    0 – 30 балів

 

2. Написання контрольної (модульної) роботи                                    −  0 – 10 балів

 

3. Дві самостійні роботи                           2х5 балів                              −   0 – 10 балів

4. Участь в науково-дослідній діяльності (заохочувальні бали)         −  0 – 10 балів

 

Кожна комплексна лабораторна робота, виконана в «ІС-ПРО», «M.E.Doc», «Парус», «Master Бухгалтерія»,оцінюються в 0, 1, 2 бали.

2 бали

Студент правильно і своєчасно виконав завдання, при цьому показав високі знання понятійного апарату.

1 бал

Студент припустився окремих помилок при виконанні  завдання,   несвоєчасно здав роботу

0 балів

Студент припустився істотних помилок при виконанні  завдання, або взагалі не виконав

 

 

Під час виконання контрольної (модульної) роботи оцінюванню підлягають теоретичні знання та практичні навички, яких набув студент після опанування навчального матеріалу. Оцінюється виконання тестових та письмових завдань.

Виконання семестрової модульної контрольної роботи оцінюються від  0  до 10 балів:

10 балів

за правильну відповідь на     18-20 тестових завдань

8 балів

за правильну відповідь на     15-17 тестових завдань

6 балів

за правильну відповідь на     12-14 тестових завдань

4 бали

за правильну відповідь на   11-13 тестових завдань, або за виконання модульного завдання не за графіком навчання 

2 бали

за правильну відповідь на      5-10 тестових завдань

0 балів

за правильну відповідь на 1, 2, 3, 4 тестових завдань, або коли студент взагалі не виконував модульну роботу

 

 

 

 

2.3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 

Виконання та захист кожного із 2-х самостійних завдань  для студентів денної форми навчання оцінюються за шкалою 0-5 балів.

5 балів

виставляється за роботу, виконану у повному обсязі, та оформлену відповідно до вимог і подану чітко у встановлені строки

4 балів

за наявності незначних помилок

3 балів

у випадку суттєвих порушень вимог до оформлення роботи, а також за порушення строків виконання роботи та несвоєчасність її подання. У випадку наявності у студента вагомих підстав (хвороба, тощо) для затримки здачі роботи, оцінка не може бути знижена

0 балів

виставляється за роботу, яка подана з порушенням строків здачі, порушенням вимог до оформлення роботи, за наявності в роботі суттєвих недоліків та помилок

 

Загальна максимальна кількість балів за 2 самостійні роботи оцінюється від 0 до 10 балів.

 

Але загальна кількість балів, що вноситься до відомості за поточну роботу не може перевищувати  50 балів.

За рішенням кафедри студентам, які брали участь у науково-дослідній роботі,  можуть присуджуватися додаткові (заохочувальні) бали. Їх кількість не може перевищувати 10 балів за семестр.

Результати оцінювання всіх складових поточного контролю фіксуються в електронному журналі обліку навчальної роботи студентів академічної групи.

Студент, який набрав за результатами поточного контролю від 0 до 20 балів (включно), вважається таким, що не виконав вимоги робочої навчальної програми з  дисципліни, передбаченої індивідуальним навчальним планом, і отримує з дисципліни незадовільну оцінку. Він має право за власною заявою опанувати цю дисципліну в наступному семестрі понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи згідно з діючими в Університеті положеннями. 

Під час таких занять студент має виконувати завдання для самостійної роботи, модульні контрольні роботи, інші види робіт, передбачені робочою навчальною програмою з дисципліни та набрати від 21 до 50 балів (включно).

Бали у кількості 21 і більше є підставою для допуску студента до екзамену за білетами, які містять 5 екзаменаційних завдань.

Студент, який набрав за результатами поточного контролю від 0 до 20 балів (включно) і не бажає опановувати дисципліну в наступному семестрі понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи, не допускається до повторного складання екзамену і вважається таким, що має академічну заборгованість.

Результат поточного контролю результатів навчальної діяльності студентів визначається сумарно за всіма складовими поточного контролю. Результат поточного контролю визначається в діапазоні 0—50 балів з підсумковим контролем у формі екзамену.

 

 

 

 

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

3.1. КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з навчальної дисципліни «Інформаційні системи і технології в обліку»

для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

спеціальності 071 “Облік і оподаткування”

спеціалізації «Облік, аудит та оподаткування»

Заочна форма навчання

СЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

заняття

 

Контактні заняття

(теми відповідно до робочої програми)

Форма занять і контролю

Макс.

кіл-ть балів

1

2

3

4

Відповіді (виступи) на аудиторних  (контактних) заняттях

1.-2.

 

Тема 1. Концептуальні основи  інформаційних систем, їх місце та роль в управлінській діяльності

Тема 2. Інформаційні технології  та їх класифікація

Тема 3. Організація облікового процесу в умовах застосування інформаційних технологій

(самостійне опрацювання)

Лабораторна робота (в ППР «ІС-ПРО»)

Установча міні-лекція (конспект)

-

Лабораторна робота (в ППР «ІС-ПРО»)

2

3.-4.

Тема 4. Облік оборотних і необоротних активів в умовах застосування інформаційних технологій

Тема 5. Облік праці та її оплати в умовах застосування інформаційних технологій

(самостійне опрацювання)

Лабораторна робота (в ППР «ІС-ПРО»)

Міні-лекція (конспект)

2

Тестовий контроль знань за темами №№1-3

2

Лабораторна робота (в ППР «ІС-ПРО»)

2

5.-6.

 

Тема 6. Облік капіталу і облік довгострокових та поточних зобов'язань

Тема 7. Облік доходів, витрат, фінансових результатів та складання регламентної звітності в умовах застосування інформаційних технологій

(самостійне опрацювання)

Лабораторна робота (в ППР «ІС-ПРО»)

Міні-лекція (конспект)

2

Тестовий контроль знань за темами №№ 4-5

2

Лабораторна робота (в ППР «ІС-ПРО»)

2

В період екзаменаційної сесії

7.

 

Тема 8. Інформаційні системи і технології в управлінському обліку

Тема 9. Адаптація облікових  інформаційних систем для моделювання управлінських рішень

Тема 10. Безпека інформаційних економічних систем

(самостійне опрацювання)

Лабораторна робота (в ППР «ІС-ПРО»)

Міні-лекція (конспект)

2

Тестовий контроль знань за темами №№ 6-10

2

Лабораторна робота (в ППР «ІС-ПРО»)

2

Разом за відповіді (виступи) на контактних (аудиторних) заняттях

20

За виконання контрольної (модульної) роботи

 

8.

Контрольна (модульна)  робота

Поточний (модульний) контроль

5

Усього балів за контактні заняття

25

         

 

 

МІЖСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

Види занять

Форма подання

Термін подання і реєстрація Форма контролю

 

макс.

кіл-ть балів

За виконання обов’язкових самостійних завдань

Домашнє індивідуальне завдання

письмова

на кафедру або на електронну пошту викладача Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

20

За виконання вибіркових  самостійних завдань (1-го завдання)

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій

5

2. Аналітичний звіт власних наукових досліджень

5

3. Підготовка презентацій за обраною тематикою

5

4. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)

5

5. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою

5

6. Підготовка наукових публікацій, участь у конкурсах наукових робіт, олімпіадах, конференціях*

5

Усього балів за виконання самостійних завдань

25

Разом

50

ДОДАТКОВІ БАЛИ:

 

Науково-дослідна діяльність студента:

7.Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету) **

10

8. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою***

10

9. Наукові публікації студента тощо

10

10. Участь студентів у роботі наукових конференцій, студентських наукових гуртків та проблемних груп, підготовці публікацій, участь у Всеукраїнських олімпіадах і конкурсах та Міжнародних конкурсах

10

ВСЬГО БАЛІВ ЗА ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ

50

Екзамен

50

РАЗОМ БАЛІВ:

100

* За рішенням кафедри студентам, які брали участь у науково-дослідній діяльності – можуть

присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів

** За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності  − участь у конференції, підготовці наукових публікацій тощо − можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

*** Переклад іноземних спеціальних літературних джерел здійснюється за погодженням з кафедрою.

 

 

 

 

 

 

3.2. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПОТОЧНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В ОБЛІКУ»

(заочна форма навчання)

 

1. Оцінка роботи студентів під час контактних занять у період установчої та екзаменаційної сесій

Оцінювання роботи студентів під час контактних занять у період установчої та екзаменаційної сесій: оцінюється у межах 20 балів згідно наведеної карти самостійної роботи студентів.

У разі пропуску з поважних причин аудиторних занять студент  заочної форми навчання має право їх відпрацювати за графіком консультацій.

Відпрацювання аудиторних занять можуть бути здійснені впродовж 2-х тижнів (14 календарних днів), починаючи з моменту, коли студент має знову приступити до занять (завершилася дія відповідної поважної причини), але не пізніше дня початку залікового тижня у відповідному семестрі.

Поважними причинами пропуску студентом аудиторних занять можуть бути хвороба, виклик до суду, правоохоронних органів чи до військового комісаріату; відрядження; сімейні обставини тощо, що мають бути підтверджені документально — лікарняний, медична довідка, повістка, тощо.

Порядок відпрацювання пропущених занять визначає викладач.

Контроль знань студентів заочної форми навчання складається з поточного та підсумкового контролю.

Об’єктами поточного оцінювання знань студентів заочної форми навчання є:

— відповіді (виступи) на аудиторних (контактних) заняттях під час сесії (у тому числі виконання контрольної (модульної) роботи);

— виконання і захист завдань самостійної роботи.

Уся поточна успішність оцінюється в діапазоні від 0 до 25 балів.

Кількість балів між видами робіт розподіляється так:

 

Об’єктом поточного контролю є:

Підчас сесії:

За відповіді (виступи) на контактних заняттях:

1. Виконання лабораторних робіт                                                         –  0 - 8 балів

2. Тестовий контроль завдань за теоретичною частиною науки        – 0 - 6 балів

3. Оцінювання на міні-лекціях                                                               –  0 - 6 балів

0 - 20

4. Контрольна (модульна) робота                                                          – 0 - 5 балів.

У міжсесійний період:

5. Виконання обов’язкової самостійної роботи                                    – 0 - 20 балів

6. Виконання 1-ї вибіркової самостійної роботи                                    – 0 - 5 балів

0 - 25

 

7. За науково-дослідну діяльність студента*                                             – 0 - 10 балів

*За рішенням кафедри студентам, які брали участь у науково-дослідній діяльності – можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів

 

Виконання  кожної лабораторної роботи оцінюється за такою шкалою 0 -2 балів

2 бали

Студент правильно і своєчасно виконав завдання, при цьому показав високі знання понятійного апарату.

1 бал

Студент припустився окремих  помилок при виконанні завдання, несвоєчасно здав роботу

0 балів

Студент припустився істотних помилок при виконанні завдання, або взагалі не виконав

 

Виступи  на контактному занятті (міні-лекції) оцінюються від 0 до 2 балів:

 

2 бали

Студент правильно і своєчасно підготував конспект, показав високі знання понятійного апарату.

1 бал

Студент припустився окремих помилок при підготував конспекту, показав посередні знання понятійного апарату.

0 балів

Студент не підготував конспект, припустився істотних помилок

 

 

Кожний тестовий контроль знань під час контактних занять оцінюються від 0 до 2 балів:

2 бали

за правильну відповідь на 9-10 тестових завдань

1 бал

за правильну відповідь на 5-8 тестових завдань

0 балів

за правильну відповідь на 1, 2, 3, 4 тестових завдань, або коли студент взагалі не дав жодної правильної відповіді

 

Виконання і перевірка контрольної (модульної) роботи проводиться на останньому контактному занятті згідно з розкладом.

Контрольна (модульна) робота оцінюються 0-5 балів:

5 балів

за правильну відповідь на 13, 14 тестових завдань

4 бали

за правильну відповідь на 10, 11, 12 тестових завдань

3 бали

за правильну відповідь на 6, 7, 8, 9  тестових завдань, або за виконання модульного завдання не за графіком навчання 

0 балів

за правильну відповідь на 1, 2, 3, 4, 5 тестових завдань, або коли студент взагалі не виконував модульну роботу

 

 

 

3.3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Виконання індивідуальних завдань (1-го завдання) оцінюються від 0 до 5 балів.

 

5 балів

(3+2)

виставляються за повне і вірне виконання реферату по темі у відповідності до встановлених вимог

4 бали

(3+1)

виставляються у випадку допущення неточностей  та неповне виконання вимог до написання реферату

3 бали

(2+1)

виставляються за недостатнє розкриття теми реферату (невиконання вимог до написання реферату)

0 балів

виставляються при відсутності реферату, або неправильному висвітленні теми

 

Передбачено обов’язковий захист завдання, які виконуються студентом заочної форми навчання в міжсесійний період.

 

Обов’язкове самостійне завдання оцінюється в межах від  0 до 20 балів.

 

20 балів

(12+8)

виставляються за повне і вірне виконання завдань, передбачених у дистанційному курсі

15 бали

(10+6)

виставляються у випадку допущення незначних неточностей  та неповне виконання завдань, передбачених у дистанційному курсі

8 балів

(5+3)

виставляються за не до кінця виконані  завдання

0 балів

виставляються при відсутності або неправильному виконаного завдання

 

Науково-дослідна діяльність студентів — участь студентів у роботі наукових конференцій, студентських наукових гуртків та проблемних груп, підготовці публікацій, участь у Всеукраїнських олімпіадах і конкурсах та Міжнародних конкурсах тощо понад обсяги завдань, які встановлені робочою навчальною програмою з відповідної дисципліни.

За рішенням кафедри студентам, які брали участь у науково-дослідній роботі,  можуть присуджуватися додаткові (заохочувальні) бали, Їх кількість не може перевищувати 10 балів

Результати оцінювання всіх складових поточного контролю фіксуються в електронному журналі обліку навчальної роботи студентів академічної групи.

Результат поточного контролю результатів навчальної діяльності студентів визначається сумарно за всіма складовими поточного контролю. Результат поточного контролю визначається в діапазоні 0—50 балів з підсумковим контролем у формі екзамену.

 

 

4. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

4.1. КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни “Інформаційні системи і технології в обліку”

для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти,

спеціальності 071 “Облік і оподаткування”,

спеціалізації «Облік, аудит та оподаткування»

дистанційна форма навчання

Заняття

Заняття в дистанційному режимі

(теми відповідно до робочої програми)

Форма занять і контролю

Максималь-на

кількість балів

СЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

№1 - №3

 

Лабораторна робота №1

в системі "Master Бухгалтерія" виконати

"Налаштування параметрів обліку та робочого місця користувача", "Налаштування довідників"

Матеріал лекції

Лабораторна робота.

Тестовий контроль знань

16

Лабораторна робота №2

в системі "Master Бухгалтерія" виконати "Формування початкових залишків"

№4 - №6

 

Лабораторна робота №3

в системі "Master Бухгалтерія" виконати

"Облік надходження, руху і вибуття ТМЦ "

Матеріал лекції

Лабораторна робота.

Тестовий контроль знань

12

№7-№8

Лабораторна робота №4

в системі "Master Бухгалтерія" виконати

"Облік грошових коштів і розрахунків з підзвітними особами"

Матеріал лекції

Лабораторна робота.

Тестовий контроль знань

12

Лабораторна робота №5

в системі "Master Бухгалтерія" виконати

"Облік податку на додану вартість (ПДВ)"

Матеріал лекції

Лабораторна робота.

Тестовий контроль знань

№9 -№10

Лабораторна робота №6

в системі "Master Бухгалтерія" виконати

"Облік необоротних активів"

Матеріал лекції

Лабораторна робота.

Тестовий контроль знань

12

№11-№12

Лабораторна робота №7

в системі "Master Бухгалтерія" виконати

"Облік праці та її оплати, облік кадрів в ПП".

Матеріал лекції

Лабораторна робота.

Тестовий контроль знань

12

№13

Лабораторна робота №8

в системі "Master Бухгалтерія" виконати

"Облік виробничої діяльності", "Регламентні операції закриття періоду", "Формування регламентованої звітності та її аналіз"

Матеріал лекції

Лабораторна робота.

Тестовий контроль знань

6

Усього балів за виконання лабораторних робіт і тестових завдань

70

14

Контрольна робота (он-лайн)

Захист роботи он-лайн

30

Міжсесійний період

Виконання обов’язкових самостійних завдань

Види завдань

Форма подання

 

Термін подання і реєстрації

Форма контролю

Макс.

кіл-ть балів

Підсумкова контрольна робота

(електронний варіант)

(термін зазначений в системі Moodle)

Перевірка викладачем і захист студентом он-лайн

Зазначено вище

 

 

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

Додаткові (заохочувальні) бали

1. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету) **

10

 

2. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою***

10

 

3. Участь у наукових студентських конференціях і семінарах

10

 

4.  Підготовка наукових публікацій

10

 

5. Участь студентів у роботі наукових конференцій, студентських наукових гуртків та проблемних груп, підготовці публікацій, участь у Всеукраїнських олімпіадах і конкурсах та Міжнародних конкурсах

10

 

Усього балів за виконання додаткових завдань

10

 

РАЗОМ БАЛІВ

100

 

               
 

 

Заохочувальні бали.

** За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності − участь у конференції, підготовці наукових публікацій тощо − можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

*** Переклад іноземних спеціальних літературних джерел здійснюється за погодженням з кафедрою.

 

 

 

 

4.2. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПОТОЧНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Оцінювання складових поточного контролю результатів

навчальної діяльності студентів

з навчальної дисципліни «Інформаційні системи і технології в обліку»

(дистанційна форма)

Складові поточного контролю результатів навчальної діяльності студентів

Форма підсумкового контролю

дистанційний екзамен

**

поточний контроль

Знання, уміння та навички, продемонстровані на аудиторних заняттях

Знання, уміння та навички, продемонстровані на заняттях у дистанційному режимі

70

Виконання контрольних (модульних) робіт

Виконання і захист підсумкових контрольних робіт

30

Виконання і захист  завдань самостійної роботи

за рішенням

кафедри

додаткові бали

Науково-дослідна

10

підсумковий контроль

 

УСЬОГО

100

Деталізацію видів робіт, об’єктів контролю та їх оцінювання наведено у карті самостійної роботи.

 

Оцінювання роботи студентів під час занять у період установчої та екзаменаційної сесій: оцінюється у межах 70 балів згідно наведеної карти самостійної роботи студентів.

Відпрацювання занять відбувається згідно встановленого графіку по кожному заняттю у системі Moodle.

Поважними причинами пропуску студентом занять можуть бути хвороба, виклик до суду, правоохоронних органів чи до військового комісаріату; відрядження; сімейні обставини тощо, що мають бути підтверджені документально – лікарняний, медична довідка, повістка тощо.

Порядок відпрацювання пропущених занять визначає викладач.

 

4.3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Оцінка виконання обов’язкової підсумкової контрольної роботи

 

Протягом семестру студенти обов’язково виконують домашню самостійну підсумкову роботу. Письмова самостійна контрольна робота оцінюється від 0 до 30 балів.

 

30 балів

виставляється за роботу, виконану у повному обсязі, та оформлену відповідно до вимог і подану чітко у встановлені строки

20 балів

за наявності незначних помилок

10 балів

у випадку суттєвих порушень вимог до оформлення роботи, а також за порушення строків виконання роботи та несвоєчасність її подання. У випадку наявності у студента вагомих підстав (хвороба, тощо) для затримки здачі роботи, оцінка не може бути знижена

0 балів

виставляється за роботу, яка подана з порушенням строків здачі, , за наявності в роботі суттєвих недоліків та помилок

Оцінювання науково-дослідної роботи студентів

 

Науково-дослідна діяльність студентів – участь студентів у роботі наукових конференцій, студентських наукових гуртків та проблемних груп, підготовці публікацій, участь у Всеукраїнських олімпіадах і конкурсах та Міжнародних конкурсах тощо понад обсяги завдань, які встановлені робочою навчальною програмою з відповідної дисципліни.

За рішенням кафедри студентам, які брали участь у науково-дослідній роботі, можуть присуджуватися додаткові (заохочувальні) бали, Їх кількість не може перевищувати 10 балів за семестр.

Результати оцінювання всіх складових поточного контролю фіксуються в електронному журналі обліку навчальної роботи студентів академічної групи.

Студент, який набрав за результатами поточного контролю від 0 до 20 балів (включно), вважається таким, що не виконав вимоги робочої навчальної програми з дисципліни, передбаченої індивідуальним навчальним планом, і отримує з  дисципліни незадовільну оцінку. Він має право за власною заявою опанувати цю дисципліну в наступному семестрі понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи згідно з діючими в Університеті положеннями. 

Під час таких занять студент має виконувати завдання для самостійної роботи, модульні контрольні роботи, інші види робіт, передбачені робочою навчальною програмою з дисципліни та набрати від 21 до 50 балів (включно). Бали у кількості 21 і більше є підставою для допуску студента до екзамену за білетами, які містять 5 екзаменаційних завдань.

Студент, який набрав за результатами поточного контролю від 0 до 20 балів (включно) і не бажає опановувати дисципліну в наступному семестрі понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи, не допускається до повторного складання екзамену і вважається таким, що має академічну заборгованість.

 

 

 

 

5. ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Для забезпечення формування навичок самостійної навчальної, науково-дослідної та практичної роботи, професійно значущих якостей, знань, умінь і навичок майбутніх фахівців, розвитку та поглиблення наукових і практичних інтересів до майбутньої професійної діяльності, створення умов для гармонійного розвитку студента в умовах індивідуалізації навчального процесу навчальним планом з дисципліни «Інформаційні системи і технології в обліку» передбачена самостійна робота студентів.

Індивідуальні завдання є однією з форм самостійної роботи студентів, яка передбачає створення умов для якнайповнішої реалізації творчих можливостей студентів і має на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти одержують в процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці.

Індивідуальні завдання виконуються студентами самостійно під керівництвом викладача. Як правило, індивідуальні завдання виконуються окремо кожним студентом. У тих випадках, коли завдання мають комплексний характер, до їх виконання можуть залучатися кілька студентів.

Перелік завдань для СРС, форми її організації, терміни виконання та кількість балів, які можна отримати за  виконання завдань з СРС, включаються до Карти навчальної роботи студентів.

 

Вимоги до виконання самостійної пошуково-аналітичної та наукової роботи

Робота виконується на стандартних аркушах паперу, скріплених у папку в машинописному вигляді.

Вимоги до написання реферату: текст української мовою, обсягом до 20 сторінок, включаючи зміст, вступ, висновки та список літератури у текстовому редакторі MS WORD, шрифт: Times New Roman, висота —14 пт, інтервал — 1,5. Поля: верхнє — 2, нижнє — 2. Праве — 2,5, ліве —1,5.

Титульний аркуш і вся робота оформляються згідно з установленим порядком. На титульному аркуші потрібно вказати назву університету, факультет, спеціальність, дисципліну, тему, курс, групу, прізвище та ініціали студента.

План роботи повинен складатися із вступу, пунктів основної частини, висновків, списку використаної літератури. В тексті кожен пункт плану необхідно виділити.

Завершену і оформлену роботу студент підписує і проставляє дату виконання.

Списані роботи й такі, що не відповідають вищезазначеним вимогам, не зараховуються.

До роботи додається диск з файлом презентації результатів дослідження у Power Point.

 

 

Весь матеріал повинен бути наданий студентом українською мовою на паперових та електронних носіях.

 

Заочна форма навчання

Робота студентів заочної форми навчання у міжсесійний період передбачає виконання таких індивідуальних завдань: домашнє індивідуальне завдання (реферат) із захистом; виконання індивідуального завдання (дистанційно) та одного вибіркового завдання

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій.

2. Аналітичний звіт власних наукових досліджень

3. Підготовка презентацій за обраною тематикою.

4. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету).

5. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою. 6. Підготовка наукових публікацій, участь у конкурсах наукових робіт, олімпіадах, конференціях.

У міжсесійний період студенти заочної форми мають можливість виконувати певні роботи в «День заочника», за встановленим Графіком та за попереднім записом:

 • отримувати консультацію з дисципліни «Інформаційні системи і технології в обліку»;
 • відпрацьовувати пропущені контактні заняття;
 • ліквідувати академічну заборгованість;
 • ліквідувати академічну різницю в разі поновлення або переведення на заочну форму навчання.

Тематика рефератів та вимоги до написання і захисту наведені у розділі «Самостійна робота студентів» даної робочої програми.

Основні компетентності, які набувають студенти у процесі виконання завдань у міжсесійний період:

 1. Домашнє індивідуальне завдання (виконання завдань):

- отримати навички інсталяції бухгалтерського програмного забезпечення;

- навчитися самостійно працювати з «Керівництом користувача», наданим фірмою-розробником програмного забезпечення;

- отримати навички самостійної роботи над помилками, зробленими під час формування інформаційної бази обліку.

2. Індивідуальне вибіркове завдання:

- демонструвати розуміння основних організаційно-методичних аспектів використання програмного забезпечення в обліковій роботі;

- вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу;

- критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі.

3. Написання реферату за обраною темою та підготовка презентації

- отримати поглиблені знання за обраною темою;

- напрацювання навичок доведення результатів дослідження до слухачів.

 

 

 

 

6. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ДЕННА І ЗАОЧНА ФОРМИ НАВЧАННЯ

На екзамені оцінюванню підлягають:

 • володіння категорійним апаратом, фаховою термінологією та теоретичними знаннями;
 • вміння демонструвати практичні навички при розв’язуванні задач, вирішенні ситуацій;
 • вміння продемонструвати креативність та системність знань, володіння сучасними методами, методиками при вирішенні практичних питань.

Екзамен проводиться в письмовій формі за екзаменаційними білетами, складеними за програмою дисципліни і затвердженими кафедрою.

Об’єктом контролю знань студентів у формі іспиту є результати виконання письмових екзаменаційних завдань. На іспит виносяться вузлові теоретичні питання дисципліни, що потребують творчої відповіді.

Екзаменаційний білет складається із 5 завдань:

1-4 питання      -   теоретичні питання;

5 питання          -    тестове завдання яке складається з 10 тестів.

Кожне завдання оцінюється за шкалою від 0 - 10 балів залежно від рівня знань.

Відповідь студента на кожне із завдань екзаменаційного білета, залежно від рівня її повноти й коректності, оцінюється різною кількістю балів:

Кількість балів за

10 баловою шкалою

Рівень повноти й коректності відповіді

 

10

відмінний

виставляються за вичерпну відповідь на поставлене питання

8

добрий

виставляються у випадку допущення неточностей

6

задовільний

 

4

не достатній

виставляються за неповну відповідь на теоретичне питання

2

мінімальний

 

0

незадовільний

виставляється у випадку, коли допущені помилки свідчать про брак  знань з конкретного питання

 

П’яте завдання передбачає вибір правильного варіанту відповіді на 10 тестів. Завдання  оцінюється за шкалою:

10 балів

за правильну відповідь на 10 тестових завдань

8 балів

за правильну відповідь на 8-9 тестових завдань

6 балів

за правильну відповідь на 6-7 тестових завдань

4 бали

за правильну відповідь на 4-5 тестових завдань

2 бали

за правильну відповідь на 3 тестові завдання

0 балів

жодного правильного варіанту або 1-2 правильні варіанти

 

Результати екзамену оцінюються в діапазоні від 0 до 50 балів включно.

Загальна підсумкова оцінка вивчення дисципліни «Інформаційні системи і технології в обліку» з підсумковим контролем у формі екзамену складається із суми результатів поточного та підсумкового контролю, яка фіксується в екзаменаційній відомості.

Студенти, які за сумарним результатом поточного і підсумкового контролю у формі екзамену набрали від 21 до 59 балів (включно), після належної підготовки мають право повторно скласти екзамен. 

Студент, який під час опанування дисципліни понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи набрав менше 20 балів (включно), не допускається до повторного складання екзамену і вважається таким, що має академічну заборгованість.

Результати поточного і підсумкового контролю з дисципліни «Інформаційні системи і технології в обліку» визначаються як сума результатів поточного і підсумкового контролю.

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-бальну та шкалу за системою ECTS здійснюється в наступному порядку:

 

Шкала КНЕУ, балів

Оцінка за 4-бальноюшкалою

Шкала EСTS

90 – 100

відмінно

A

80 – 89

добре

B

70 – 79

C

66 – 69

задовільно

D

60 – 65

E

21 – 59

незадовільно з можливістю повторного

складання екзамену (заліку)

FX

 0 – 20

незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

F

 

 

Дистанційний екзамен — форма підсумкового контролю рівня засвоєння студентами дистанційної форми навчання теоретичного і практичного  матеріалу з певної обов’язкової дисципліни, яка передбачає написання і захист підсумкової контрольної роботи в режимі он-лайн.

На екзамені (дистанційному екзамені) оцінюванню підлягають:

 • володіння категорійним апаратом, фаховою термінологією та теоретичними знаннями;
 • вміння демонструвати практичні навички при розв’язуванні задач, вирішенні ситуацій;
 • вміння продемонструвати креативність та системність знань, володіння сучасними методами, методиками при вирішенні практичних питань.

Оцінювання результатів екзаменів (дистанційних екзаменів) з дисциплін здійснюється з урахуванням поточної успішності в порядку, передбаченому системою контролю рівня знань, умінь та навичок для дисциплін з підсумковим контролем у формі письмового  екзамену (захисту підсумкової контрольної роботи) за 100-бальною шкалою.

Студент вважається таким, що не виконав вимоги робочої навчальної програми з дисципліни, передбаченої індивідуальним навчальним планом, і отримує незадовільну підсумкову оцінку з навчальної дисципліни, якщо за результатами поточного контролю він набрав від 0 до 20 балів (включно). Екзамен проводиться в письмовій формі за екзаменаційними білетами, складеними за програмою дисципліни і затвердженими кафедрою.

Екзамен проводиться в письмовій формі за екзаменаційними білетами, складеними за програмою дисципліни і затвердженими кафедрою.

Екзаменаційний білет містить 5 завдань, кожне з яких оцінюється 0-10 балів.

 

ПОРЯДОК ЛІКВІДАЦІЇ АКАДЕМІЧНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

Академічною вважається заборгованість, що виникла у студента в результаті відсутності атестації або одержанні незадовільної оцінки (FX або F) за результатами контролю знань, який проводиться у формі кваліфікаційного екзамену.

Студент, який набрав за результатами поточного контролю від 0 до 20 балів (включно), вважається таким, що не виконав вимоги робочої навчальної програми з дисципліни, передбаченої індивідуальним навчальним планом, і отримує з  дисципліни незадовільну оцінку. Він має право за власною заявою опанувати цю дисципліну в наступному семестрі понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи згідно з діючими в Університеті положеннями. 

Під час таких занять студент має виконувати завдання для самостійної роботи, модульні контрольні роботи, інші види робіт, передбачені робочою навчальною програмою з дисципліни та набрати від 21 до 50 балів (включно). Бали у кількості 21 і більше є підставою для допуску студента до екзамену за білетами, які містять 5 екзаменаційних завдань.

Студент, який набрав за результатами поточного контролю від 0 до 20 балів (включно) і не бажає опановувати дисципліну в наступному семестрі понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи, не допускається до повторного складання екзамену і вважається таким, що має академічну заборгованість.»

Студенти, які за сумарним результатом поточного і підсумкового контролю у формі екзамену набиратимуть від 21 до 59 балів (включно), після належної підготовки матимуть право повторно скласти екзамен.»

Перескладання екзамену з дисципліни дозволяється двічі (вдруге – комісії за білетами, які містять 5 завдань). У загальному підсумковому оцінюванні рівня результатів навчальної діяльності цих студентів враховується результат поточного контролю рівня знань, умінь та навичок.

Студент, який під час опанування дисципліни понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи набрав менше 20 балів (включно), не допускається до повторного складання екзамену і вважається таким, що має академічну заборгованість.

 

 

7. Приклади типових завдань, що виносяться на екзамен

 

7.1. Приклад  завдання для модульного контролю

 

                                                                  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Вадима Гетьмана»

ФАКУЛЬТЕТ ОБЛІКУ ТА ПОДАТКОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Кафедра АУДИТУ

Дисципліна: "Інформаційні системи і технології в обліку"

 

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ

 

Варіант №___

1. Структура інформаційної системи. Функціональна та забезпечуюча частини.

2. Функції, що реалізує система управління.

3. Уніфікована система документації − це__________________________________________________

4.Система класифікації – це______________________________________________________________

5. Пакет прикладних програм (ППП) – це:

 1. Програма, яка в своєму середовищі забезпечує функціонування прикладних програм.
 2. Функціонально закінчений комплекс програм, призначених для вирішення певного класу задач.
 3. Засоби, які необхідні для описування та виконання процедур пошуку й різних перетворень даних.
 4. Програмний продукт, який забезпечує використання прикладних програм в локальній мережі.

6. Інформаційна технологія — це:

 1. Системно організована для вирішення задач управління сукупність методів і засобів реалізації операцій збирання, накопичення, зберігання, пошуку й переробки інформації.
 2. Технологія формування інформації.
 3. Технологічний процес формування управлінських рішень.
 4. Сукупність інформації, апаратно-програмних і технологічних засобів, засобів телекомунікації, баз і банків даних, методів і процедур, персоналу управління, які реалізують функції збору, накопичення та обробки інформації для підготовки й прийняття ефективних управлінських рішень.

7. В типовій конфігурації  автоматизація обліку оплати праці проходить за етапами:

 1. Заповнення довідників, Виплата заробітної плати.
 2. Заповнення довідників, Нарахування зарплати..
 3. Прийом на роботу в організацію, Нарахування зарплати, Виплата заробітної плати.
 4. Заповнення довідників, Нарахування зарплати, Виплата заробітної плати.

8. В типовій конфігурації  для введення кожної нової операції вручну необхідно:

 1. Відкрити спеціалізований журнал для операцій (меню Операції  -  Операції, введені вручну), натиснути в командній панелі кнопку    .
 2. Відкрити меню Операції  - Журнал операцій та виконати дію Додати операцію.
 3. Відкрити меню Операції  - Журнал операцій та натиснути клавішу Insert.
 4. Всі відповіді вірні.

9. Безпека ІС - це:

 1. Захищеність від навмисного або ненавмисного втручання в нормальний процес обробки, спроб крадіжок, модифікації або руйнування  компонентів ІС.
 2. Сукупність правових і морально-етичних норм, які мінімізують можливі збитки власникам ІС.
 3. Подія (дія), яка спричинює руйнування, модифікацію чи несанкціоноване використання інформаційних ресурсів.
 4. Можливість виникнення неточності облікових даних в результаті їх автоматизованої обробки.

10. Економічна інформація (ЕІ) − це:

 1. Дані, що характеризують події, які вже відбулися.
 2. Сукупність відомостей про соціально-економічні процеси у виробничій сфері.
 3. Сукупність економічних показників, логічно пов’язаних між собою.
 4. Сукупність корисних відомостей, які є об’єктом збирання, реєстрації, зберігання, передавання та повторення.

11. Принцип розвитку при створенні ІС обліку передбачає можливість:

 1. Поповнення та оновлення функцій і складових ІС без порушення її функціональної цілісності.
 2. Розширення функцій.
 3. Розширення набору функцій і процедур ІС.
 4. Поповнення та оновлення функцій і складових ІС за умови оновлення технічної бази.

12.  Метод  класифікації − це:

 1. Систематизоване зібрання однорідних найменувань та їх кодових позначень.
 2. Послідовний поділ множини об’єктів на підпорядковані класифікаційні угрупування.
 3. Сукупність правил створення системи класифікаційних угрупувань та їх зв’язки між собою.
 4. Процес присвоєння умовного позначення різним позиціям номенклатури

13. В типовій конфігурації за допомогою якого документа виконується відображення операції надходження нематеріальних активів:

1. Документа «Надходження товарів і послуг».

2. Документа «Надходження НМА».

3. Документа «Прийняття до обліку НМА».

4. Документа «Надходження товарів і послуг» або «Надходження НМА

14. В типовій конфігурації операція передачі малоцінних активів в виробництво (експлуатацію) оформлюється:

1. Документом «Прийняття до обліку НМА».

2. Документом «Вимога-накладна».

3. Документом «Переміщення малоцінки в експлуатації».

4. Документом «Передача малоцінки в експлуатацію».

15. Нормативно-довідкова інформація — це:

1. Сукупність норм, цін, розцінок, процентних ставок, необхідних для підрахунку показників;

2. Сукупність натуральних, абсолютних, відносних величин, які вираховуються до початку формування бухгалтерської інформації;

3. Матеріальні, трудові, технологічні норми й нормативи, ціни і всі довідкові дані;

4. Систематизований перелік даних, які забезпечують функціонування всіх облікових задач.

16.  Банк даних (БнД) це:

 1. спеціально організоване збереження інформаційних ресурсів у вигляді інтегрованої сукупності файлів;
 2. сукупність інформаційних, програмних, технічних засобів;
 3. програмний продукт, який забезпечує використання прикладних програм у локальній мережі;
 4. це автоматизована система інформаційних, програмних, математичних, технічних, організаційно-методичних засобів.

17. Електронна пошта - це:

1.  Листування в глобальній мережі між клієнтами і підприємством;

2. Комплекс програмно-технічних засобів для забезпечення інформаційної взаємодії між підприємствами та іншими установами;

3. Система організаційно-технічних і програмно-технологічних засобів, які обслуговують клієнтів без відвідування офісу підприємства.

 1.  За допомогою якої клавіші відбувається створення нового документа,об’єкта, запису в програмі «Галактика»:
 1. F4;
 2. F5;
 3. F7;
 4. F8.

19. План рахунків в програмі «Галактика» можна знайти в пункті меню:

1. Финансово-расчетные операции
2. Бухгалтерская отчетность
3. Управление договорами

4. Управление сбытом

20. В якому каталозі міститься інформація про всі організації:

1. Организация и банки;

2. Организация и подразделения;

3. Организация и отделы;

4. Организация и администрация

 

 

 

7.2. Приклади типових теоретичних завдань, що виносяться на іспит

1. Етапи розвитку інформаційних систем, шлях в півсотні років.

2. Об’єктивна необхідність створення інформаційних систем обліку, їх роль в управлінні економічним об’єктом.

3. Методологічні основи та організація бухгалтерського обліку в умовах автоматизованого оброблення даних.

4. Форми автоматизованого бухгалтерського обліку

5. Загальна структура інформаційних систем обліку. Компоненти системи. Економічна інформація, її види та властивості.

6. Структура, форми подання та відображення економічної інформації.

7. Система класифікації та кодування економічної інформації.

8. Методи класифікації та кодування.

9. Штрихове кодування інформації.

10. Поняття та зміст інформаційного забезпечення (ІЗ) ІС обліку.

11. Характеристика позамашинної інформаційної бази.

12. Уніфікація та стандартизація документації.

13. Машинна інформаційна база обліку. Особливості розміщення інформації на машинних носіях.

14. Організація баз і банків даних автоматизованої інформаційної системи. Ресурси баз даних.

 

Приклади тестових завдань:

 1. Економічна інформація – це…
 2. Інформаційна система – це…
 3. Захист інформації – це…
 4. Програмне забезпечення – це…
 5. АРМ Б – це…
 6. Ризик автоматизованої обробки – це…
 7. Інформаційний потік – це…
 8. Формалізований опис даних – це…
 9. Постановка задачі – це…

Стадія проектування інформаційної системи – це…

 

 

 

7.3. ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДВНЗ "КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Вадима Гетьмана"

Обліково-економічний факультет

Кафедра аудиту

Дисципліна: " Інформаційні системи і технології в обліку"

 

Екзаменаційний білет №______

 1. Системний (комплексний) підхід щодо створення інформаційної системи.
 2. Електронний підпис, його застосування та законодавче обґрунтування.
 3. Склад задач обліку виробничих запасів в автоматизованій інформаційній системі обліку.
 4. Скласти перелік та дати характеристику вихідній інформації автоматизованого зведеного обліку та складання звітності.

    5.  Тести

5.1. Дати визначення:       

  Діалоговий режим обробки - це____________________________________

 

Вибрати правильний варіант відповіді:

5.2. Система управління базою даних (СУБД) - це:

 1. Програмний продукт, який забезпечує використання прикладних програм в локальній мережі.
 2. Спеціальним чином організоване збереження інформаційних ресурсів у вигляді інтегрованої сукупності файлів.
 3. Програма, яка забезпечує відновлення інформації в базах даних при збійних ситуаціях.
 4. Програмні засоби, за допомогою яких можна створювати бази даних, поповнювати їх та працювати з ними.

5.3. Економічна інформація (ЕІ) — це:

 1. Дані, що характеризують події, які вже відбулися.
 2. Сукупність корисних відомостей, які є об’єктом збирання, реєстрації, зберігання, передавання та повторення.
 3. Сукупність даних, логічно пов’язаних між собою, які забезпечують нормальне функціонування ІСО.
 4. Це сукупність відомостей про соціально-економічні процеси, що слугують для управління цими процесами та колективом людей у виробничій і невиробничій сферах.

5.4. Яким документом в типовій конфігурації відображається передача матеріалів з основного складу у виробництво:

1. Видаткова накладна.

2. Вимога-накладна.

3. Накладна на реалізацію.

4. Податкова накладна.

5.5. В типовій конфігурації передбачено відображення наступних операцій з НМА:

1. Придбання, введення в експлуатацію і нарахування амортизації.

2. Переміщення, модернізація і інвентаризація.

3. Продаж і списання.

4. Виконуються умови 1, 2, 3.

5.6. Нормативно-довідкова інформація — це:

1. Сукупність норм, цін, розцінок, процентних ставок, необхідних для підрахунку показників;

2. Сукупність натуральних, абсолютних, відносних величин, які вираховуються до початку формування бухгалтерської інформації;

3. Матеріальні, трудові, технологічні норми й нормативи, ціни і всі довідкові дані;

4. Систематизований перелік даних, які забезпечують функціонування всіх облікових задач.

5.7.  Банк даних (БнД) це:

 1. спеціально організоване збереження інформаційних ресурсів у вигляді інтегрованої сукупності файлів;
 2. сукупність інформаційних, програмних, технічних засобів;
 3. програмний продукт, який забезпечує використання прикладних програм у локальній мережі;
 4. це автоматизована система інформаційних, програмних, математичних, технічних, організаційно-методичних засобів.

5.8. Електронна пошта - це:

1.  Листування в глобальній мережі між клієнтами і підприємством;

2. Комплекс програмно-технічних засобів для забезпечення інформаційної взаємодії між підприємствами та іншими установами;

3. Система організаційно-технічних і програмно-технологічних засобів, які обслуговують клієнтів без відвідування офісу підприємства.

5.9. За допомогою якої клавіші відбувається створення нового документа,об’єкта, запису в програмі «Галактика»:

 1. F4;
 2. F5;
 3. F7;
 4. F8.

5.10. План рахунків в програмі «Галактика» можна знайти в пункті меню:

1. Финансово-расчетные операции
2. Бухгалтерская отчетность
3. Управление договорами

4. Управление сбытом

 

Затверджено на засіданні кафедри аудиту

Протокол № від «____» ______ 201_р.

Зав.кафедри аудиту                                                 О.А. Петрик

Укладач                                                                    І.І. Матієнко-Зубенко

 

 

8. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

Основні

 1. Сусіденко В.Т. Інформаційні системи і технології в обліку – ЦУП. 2016. – 224 с.
 2. Блюмин А.М.Феоктистов Н.А., Дашков К. Мировые информационные ресурсы: Учебное пособие 2015 г. – 680 с.
 3. Інформаційні системи і технології в обліку. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України) Гончарук Я.А., Марушко Н.С., Лозницький Д.С., Воляник Г.М.- Львів. Магнолія 2006, 2014.- 400 с.(пер), укр
 4. Шквір, В. Д. Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті [Текст]: підручник / В. Д. Шквір, А. Г. Загородній, О. С. Височан; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет "Львівська політехніка". – 2-ге вид, доопрац. і доповн. – Львів: Львівська політехніка, 2013. – 400 с.
 5. Основи інформаційних технологій і систем [Текст]: навчальний посібник / В. А. Павлиш, Л. К. Гліненко; Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Львівська політехніка, 2013. – 500 с.
 6. Кравець, Р. Б. Інформаційні технології організації бізнесу [Текст]: навчальний посібник / Р.Б. Кравець, Ю.О. Сєров, О.В. Марковець; Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Львівська політехніка, 2013. – 228 с.
 7. Косинський, В. І. Сучасні інформаційні технології [Текст]: навчальний посібник / В. І. Косинський, О. Ф. Швець. - К. : Знання, 2011. – 318 с.
 8. Івахненков С.В.: Інформаційні технології аудиту та внутрішньогосподарського контролю в контексті світової інтеграції (монографія) Житомир: ПП «Рута», 2010. – 432 с.
 9. Терещенко Л.О., Матієнко-Зубенко І.І. Інформаційні системи і технології в обліку (підручник) ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана»,  К.: КЕНУ, 2008. –563с.
 10. Осмятченко В.О. Бухгалтерський облік в умовах застосування інформаційних технологій [Текст]: монографія / О.В. Осмятченко К.: КНЕУ, 2010. – 263 с.
 11. Maxim Chuprunov Auditing and GRC Automation in SAP Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2013, Riscomp GmbH Rothenthurm, Switzerland http://www.springer.com/gp/
 12. Sandra Senft, Frederick Gallegos Information Technology Control and Audit Auerbach Publications Taylor & Francis Group6000 Broken Sound Parkway NW, 2009 (http://www.amazon.com/Information-Technology-Control-Audit-Edition-ebook/dp/B009GLST2A)

 

 •  
 1. Пушкар М.С. Ідеальна система обліку: концепція, архітектура, інформація [Текст] / М.С. Пушкар, М.Г. Чумаченко. – Тернопіль: Карт-бланш, 2011. – 336 с.
 2. Лучик Г.М. Облік як система у формуванні інформаційної бази для управління [Текст] / Г.М. Лучик // Young Scientist. – 2014. – ғ10 (13). – С. 91 – 95.
 3. Бутенко Я.А. Инновации и информационные технологии в бизнесе: основные тенденции и перспективы развития [Текст] / Бутенко Я.А. // Сибирский торгово-экономический журнал. – 2012. – ғ15. – С. 37 – 42.
 4. Береза Н.В. Рынок информационных услуг: современные тенденции и перспективы развития [Текст] / Н.В. Береза. – М.: Директ-Медия, 2014. – 180 с.
 5. Лисин Н. Лоскутная автоматизация, или как управлять «зоопарком» программ [Электронный ресурс] / Н. Лисин. – Режим доступа: http://www.bytemag.ru/articles/detail.php?ID=14862 (дата обращения 17.04.2015).
 6. Макарова Л.М. Эволюция применяемых информационных технологий в бухгалтерском учете [Текст] / Л.М. Макарова, О.В. Коробкова // Молодой ученый. – 2014. – ғ1. – С. 380 – 383.
 7. Пікуліна Н.Ю. Тенденції розвитку інформаційних технологій, що застосовуються в бухгалтерському обліку, аудиті та внутрішньому контролі [Текст] / Н.Ю. Пікуліна, Л.А. Шило // Проблеми економіки транспорту. – 2013. – вип. 6. – С. 68 – 75.
 8. Бєлозерцев В.С. Розвиток інформаційних систем, технологій та комунікацій в обліку в умовах глобалізації. Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки» 12-13 квітня 2016 р. м. Дніпропетровськ. 478 с.  (С. 18-24)
 9. Варяниченко О.В., Кравченко А.О. Місце економічного аналізу при виявленні напрямів підвищення ефективності господарської діяльності промислового підприємства. Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки» 12-13 квітня 2016 р. м. Дніпропетровськ. 478 с. (С. 72-75)
 10. Карпова Т. О. Оцінка процесів управління інформаційними системами на основі міжнародних стандартів. Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки» 12-13 квітня 2016 р. м. Дніпропетровськ. 478 с. (С. 190-193)
 11.  Ратушна О.П. Аналіз результативності діяльності підприємства // Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин : зб. тез допов. 4-ї міжнар. наук.-практ. конф. (м. Умань, 20–21 трав. 2010 р.). – Умань : Видавець ―Сочінський‖, 2010. – Ч. 2. – С. 79–81.
 12. Лазарєва С.Ф. Методологічне і методичне забезпечення аудиту інформаційних технологій [Текст] / С.Ф. Лазарєва, Р.Л. Ус // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – ғ 1(128) – С. 117-125.
 13.  Ус Р. Л. Аудит інформаційних технологій як складова системи аудиту організацій //Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – ғ. 1. – С. 163-168.
 14. Описание и назначение стандарта ISO/IEC 20000. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.omniway.ru/news/ISO_IEC_20000