Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ОРГАНІЗАЦІЄЮ

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ОРГАНІЗАЦІЄЮ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор __________ С.В. Іванов

( підпис)

«___» __________ 2014р

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНІСИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІОРГАНІЗАЦІЄЮ

 

МЕТОДИЧНI РЕКОМЕНДАЦІЇ

до вивчення дисциплінита виконанняконтрольноїроботи

для студентів спеціальності 7.03060101, 8.03060101

«Менеджмент організацій і адміністрування»

денної та заочної форм навчання

 

 

 

 

Всі цитати, цифровий та фактичний

матеріал, бібліографічні відомості

перевірені. Написання одиниць

відповідає стандартам.

Підписи авторів______________

                            ______________

«    » ___________ 2014 р

 

 

Реєстраційний номер

електронних методичних

рекомендацій у НМВ

______________________

 

 

СХВАЛЕНО

на засіданні кафедри

менеджменту

Протокол № 15

від  20.04.2014 р.

 

 

 

 

КИЇВ НУХТ 2014

Інформаційні системи і технології в управлінні організацією: Метод. рекомендації до вивч. дисципліни та виконання контрольної роботи для студ. спеціальності 7.03060101, 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» ден. та заоч. фоpм навч. [Електроний ресурс]/ уклад. Н.С. Скопенко, М.П. Побережна - К.: НУХТ, 2014.- 27с.

 

 

 

Рецензент  І.В. Федулова, д-р екон. наук, проф.

 

 

 

 

 

 

 

Укладачі:  Н.С. Скопенко, д-р екон.наук, проф.

                       М.П.Побережна 

 

 

Відповідальний за випуск  Т.Л.Мостенська, д-р екон.наук, проф.

 

 

 

 

 

 

 

Видання подається в авторській редакції

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. 1.     ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Інформаційні системи і технології в управлінні організацією» є вивчення інформаційних систем, які можуть використовуватись в діяльності підприємства.

 

Міждисциплінарні зв’язки: Інформаційні системи і технології в управлінні організацією базуються на таких економічних дисциплінах: інформатика, основи менеджменту, маркетинг, бухгалтерський облік.

 

1.1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1.1. Метою вивчення дисципліни «Інформаційні системи і технології в управлінні організацією»  є формування у майбутніх менеджерів знань і навичок щодо сучасних інформаційних систем і технологій, їх раціонального використання, а також практичних навичок ефективного використання сучасних інформаційних технологій у процесі здійснення управлінської діяльності в організації.

1.1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Інформаційні системи і технології в управлінні організацією» є теоретична та практична підготовка студентів з питань:

- сутності інформаційних систем та їх значення в управлінні сучасними організаціями;

- сучасного стану і тенденцій розвитку інформаційних технологій; методології розроблення  інформаційних систем, визначення їх якості та ефективності;

- основних засад управління інформаційними ресурсами та технологіями;

- стратегічної та оперативної спрямованості інформаційних технологій у бізнесі;

- формуванняінформаційної структури на підприємстві;

- використаний інтегрованих автоматизованих інформаційних систем у бізнесі;

- типологія управлінських інформаційних систем;

- розвитку і запровадження в організації систем підтримки прийняття рішень;

- визначення основних характеристик експертних систем;

- використання технологій штучного інтелекту в управлінні організаціями;

- використання Інтернету в правлінській діяльності керівних кадрів;

- застосування електронної комерції у практичній діяльності організації;

- здійснення електронних платежів та забезпечення їх безпеки;

- створення та використання в організації інформаційних локальних та регіональних мереж Інтранет та Екстранет;

а також практична підготовка та вміння:

-  робота у конкретних автоматизованих інформаційних системах, що використовуються в сучасних організаціях;

-  прийняття управлінських рішень на підставі інформації, отриманої за допомогою автоматизованої інформаційної системи.

1.1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

 

 

Знати:

 1.  

визначення інформаційної  системи, її місію та основні завдання інформаційної системи;

 1.  

основні етапи розвитку інформаційної системи;

 1.  

функціональні компоненти інформаційної системи;

 1.  

визначення ресурсів і технології інформаційних систем;

 1.  

визначення економічної інформаційної системи;

 1.  

механізм функціонування системи об’єктивного інформаційного забезпечення менеджменту;

 1.  

загальну характеристику корпоративних інформаційних систем;

 1.  

доцільність використання сіткового планування; системи планування виробничих ресурсів, планування ресурсів підприємства та розвинуті системи управління;

 1.  

визначення системи співпраці підприємства;

 1.  

основні засоби управлінського зв’язку, технічні засоби управління та їх різновиди;

 1.  

класифікацію інструментальних засобів програмного забезпечення колективної роботи на підприємстві;

 1.  

характеристики, компоненти та основні види систем підтримки прийняття управлінських рішень;

 1.  

сутність поняття “штучний інтелект;

 1.  

визначення, властивості та способи застосування експертних систем.

 

Уміти:

 1.  

аналізувати і здійснювати порівняльну характеристику класифікації інформаційних систем за різними ознаками;

 1.  

розуміти можливість практичної реалізації інформаційних систем на підприємствах;

 1.  

аналізувати та здійснювати порівняльну характеристику класифікації інформаційних технологій за  різними ознаками;

 1.  

визначати переваги та недоліки використання маркетингових інформаційних систем та систем автоматизації бухгалтерського обліку;

 1.  

правильно обирати програмні засоби для автоматизації діяльності підприємства;

 1.  

способи реалізації електронної торгівлі;

 1.  

визначати чинники, котрі впливають на вибір управлінського зв’язку;

 1.  

переваги та недоліки використання технічного забезпечення інформаційних систем;

 1.  

охарактеризувати рівні управління виробничою програмою на підприємстві;

 1.  

аналізувати основні відмінності у використанні великих, середніх та малих інформаційних систем;

 1.  

наводити приклади використання експертних систем та систем підтримки прийняття управлінських рішень;

 1.  

аналізувати сильні та слабкі сторони інтелектуальних систем; перерахувати способи застосування експертних систем;

 1.  

давати характеристику різним видам здійснення бізнесу через Інтернет;

 1.  

виділяти основні етапи, принципи та методи впровадження інформаційних систем на підприємстві;

 1.  

визначати показники  якості створення інформаційних систем; визначати основні перспективи та проблеми інтерактивного маркетингу;

 1.  

аналізувати і здійснювати порівняльну характеристику класифікації інформаційних систем за різними ознаками.

 

Мати навички:

 1.  

користуватись електронною поштою та Інтернет – засобами спілкування;

 1.  

користуватись основними схемами під’єднання до мережі Інтернет;

 1.  

застосовувати на практиці різні методи прогнозування економічних процесів на підприємстві.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

Найменування

показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

спеціаліст

магістр

Кількість кредитів  – 3

Галузь знань

0306 "Менеджмент і

адміністрування"

(шифр і назва)

Нормативна

 

Модулів –  1

Спеціальність:

7.03060101,

8.03060101,

«Менеджмент організацій і адміністрування»

Рік підготовки:

Змістових модулів –  2

1

1

Індивідуальне завдання  - контрольна робота (з.ф.)

Семестр

Загальна кількість годин – 108(магістри)

Загальна кількість годин – 72 (спеціалісти)

1

2

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних –  3,0

самостійної роботи студента – 3,0

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

 «спеціаліст»,

«магістр»

 

-

4 год.

Практичні, семінарські

-

-

Лабораторні

43 год

51 год

4 год.

Самостійна робота

29 год

57 год.

91 год.

Індивідуальні завдання: год.

-

9  год.

Вид контролю

диф. залік

диф. залік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. 2.     ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

МОДУЛЬ 1

Змістовий модуль 1.Інформаційні системи: основні поняття та визначення.

Тема 1. Уведення до інформаційних систем в управлінні організацією

Роль інформаційних систем в управлінні сучасними організаціями. Реальний світ інформаційних систем. Ресурси і технології інформаційних систем. Глобальне інформаційне суспільство. Основоположна роль інформаційних систем в управлінні організацією. Зростаюча цінність інформаційних; технологій. Організації, що орієнтовані на роботу в Інтернеті. Конкурентні переваги підприємств, що використовують інформаційні технології. Значущість використання інформаційних технологій в управлінні організацією для здійснення бізнесу на міжнародному рівні.

Література: 1, 2, 7

 

Тема 2. Етапи розвитку та сутність інформаційних систем а управлінні організацією

Концепції розвитку та проектування інформаційних систем. Етапи розвитку інформаційних систем.

Поняття інформаційної системи. Мета створення управлінських інформаційних систем. Завдання інформаційних систем. Традиційні інформаційні системи та автоматизовані. Сутність автоматизованої системи управління. Переваги та недоліки використання автоматизованих систем управління. Складові компоненти управлінських інформаційних систем.

Основні ресурси інформаційних систем: людські, апаратні, програмні, мережеві, інформаційні. Тенденції в інформаційних системах. Системи підтримки виконання операцій. Системи управління процесами. Системи підтримки прийняття управлінських рішень. Інші види інформаційних систем: експертні системи, системи управлінських знань, системи стратегічної інформації, системи бізнес інформації, інтегровані інформаційні системи.

Умови успішного функціонування менеджерських інформаційних систем.

Література: 1, 2, 4

 

Тема 3. Типологія інформаційних систем у менеджменті організацій

Перехід від традиційних до інтегрованих автоматизованих інформаційних систем у бізнесі. Основні структурні частини функціонування інформаційної системи у менеджменті організації: управління маркетинговою діяльністю, управління людськими ресурсами, управління фінансами, управління виробничими процесами, здійснення бухгалтерського обліку. Підтримка бізнес-процесів спеціа­лізованими інформаційними системами.

Тини інформаційних систем, що використовуються в організаціях з різноманітним спрямуванням основної діяльності. Маркетингові інформаційні системи.

Інтерактивний маркетинг, уведення автоматизованого продажу, рекламу та товаропросування, цільовий маркетинг, маркетингові дослідження та прогнозування.

Операційні інформаційні системи: комп'ютерно-інтегровані операції, автоматизовані системи виконання операцій, єдина операційна мережа, управління процесами, управління технологічним обладнанням.

Інформаційні системи по управлінню персоналом: стратегічне, тактичне та оперативне використання персоналу організації; постійні співробітники організації, навчання та розвиток персоналу.

Фінансові інформаційні системи: управління грошовими потоками, управління інвестиціями, бюджетування, фінансове прогнозування та планування.

Бухгалтерські інформаційні системи: облік платежів, облік розрахунків, ведення головної книги, складання балансу організації.

Література: 1, 2, 6

 

Тема 4. Планування розвитку управлінських інформаційних систем

Процеси організаційного планування інформаційних систем: основні етапи. Формування бізнес-шляхів розвитку організації для створення оптимальної архітектури інформаційної системи та оперативних планів. Системний підхід до планування менеджерських інформаційних систем. Методологія планування інформаційних систем: підходи та сценарії. Моделі розвитку організації з використанням прийняття управлінських рішень.

Планування реалізації процесу щодо впровадження інформаційної системи на підприємстві. Технічна та програмна підтримка інформаційних систем. Забезпечення послуг підтримки функціонування інформаційних систем: основні фактори.

Управління організаційними змінами в процесі впровадження нових видів інформаційних технологій. Заходи щодо планування реалізації інформаційних систем: тестування, збирання та введення необхідної документації, навчання персоналу, організація обслуговування інформаційних систем в організації.

Література: 1, 3, 7

 

Тема 5. Управління інформаційними системами в організації

Управління інформаційними ресурсами та технологіями. Стратегічна та оперативна спрямованість інформаційних технологій у бізнесі. Позитивні та проблемні аспекти функціонування інформаційних систем в організаціях. Принципи створення спеціалізованого структурного підрозділу з питань управління інформаційною системою організації.

Організаційна та інформаційна технології. Основні складові інформаційних систем: персонал, завдання, технології, культура, структурні компоненти та взаємовідносини в організації.

Концептуальна структура управління інформаційною системою в організації. Функціональна організаційна структура відділу інформаційного обслуговування. Принципи добору спеціалістів з інформаційних систем з метою формування бізнес орієнтованої організаційної структури. Тенденції щодо змін в управлінні сучасними інформаційними системами. Управління людськими ресурсами у сфері інформаційних технологій. Розвиток кар'єри працівників відділу інформаційного обслуговування.

Література: 1, 4, 8

 

 

Тема 6. Системи підтримки прийняття управлінських рішень

Інформація, рішення та управління. Системи підтримки прий­няття рішень. Сутність і компоненти системи підтримки прийняття рішень. Аналітичні методи та інструменти підтримки прийняття управлінських рішень. Методи аналізу «причина-наслідок», кореляційно-регресійний аналіз, аналіз тенденцій, оптимізація. Сфера використання системи підтримки прийняття рішень. Архітектура системи підтримки прийняття рішень.

Види експертних систем. Складові експертних систем. Розвиток експертних систем. Вартість експертних систем.

Використання технологій штучного інтелекту в управлінні організацією. Сучасний погляд на системи штучного інтелекту. Характеристики поведінки систем штучного інтелекту. Основна сфера застосування систем штучного інтелекту.

Література: 1, 2, 6

 

Тема 7. Корпоративні інформаційні системи

Аналіз сучасних корпоративних інформаційних систем, які пропонуються на ринку програмного забезпечення. Відповідність ІC вимогам ведення сучасного бізнесу та інтеграція у міжнародне середовище. Комплекси управлінських завдань, які дозволяють автоматизувати корпоративні ІC.

Склад та характеристика основних елементів програмного продукту. Можливості інформаційної системи задовольняти інформаційні потреби менеджерів різних рівнів. Структура інформаційного забезпечення програмного продукту та можливості настроювання за вимогами конкретного підприємства.

Автоматизація основних управлінських функцій: планування, організація, облік, контроль, координація.

Автоматизація операційного управління, управління персона­лом, управління документообігом, фінансами, маркетингом. Забезпечення «прозорості» операцій та захисту інформації від несанкціонованого доступу. Можливість інтеграції з іншими автоматизованими інформаційними системами управління.

Система впровадження корпоративних програмних продуктів: пусконалагоджувальні роботи. Абонентське обслуговування. Навчання користувачів. Надання консультацій. Розроблення плану автоматизації. Системне адміністрування. Гарантійне обслуговування.

Література: 1, 2, 6

 

Змістовий модуль 2. Використання інформаційних систем та інформаційних технологій в діяльності підприємства.

Тема 8. Інформаційні ресурси глобальної мережі Інтернет

Бізнес та Інтернет: користувачі, комунікації та співпраця, електронна комерція, інтерактивний маркетинг. Основні принципи використання Інтернету організацією з метою здійснення своєї діяльності. Створення віртуальних компаній у межах міжнародної мережі.

Вартість Інтернету для підприємств-користувачів. Інтернет-технології та формування бізнес-фокусу споживача. Основні схеми підключення ,до глобальної мережі. Принципи роботи провайдерів, що надають послуги підключення.

Спеціальні інформаційні ресурси Інтернет, які надають можливість підтримки здійснення,завдань маркетингової діяльності, управління фінансами, персоналом, документообігом.

Основи електронної комерції. Варіанти вибору технологічної архітектури для електронної комерції. Застосування електронної комерції у практичній діяльності підприємства. Ключові характеристики економічних моделей для електронної комерції. Взаємозв'язок електронної комерції із поведінкою споживача, бізнес-процесами та конкуренцією. Роздрібний продаж на Web-site. Управління ланцюгом постачальників. Електронні платежі та безпека: Електронне переміщення запасів.

Література: 4, 6, 9

 

Тема 9. Локальні та регіональні інформаційні мережі в сучасних організаціях

Загальна характеристика комп'ютерної мережі Інтранет та Екстранет. Взаємозв'язок внутрішньої мережі підприємства із Екстранетом та Інтранетом. Застосування Інтранету сучасними компаніями: комунікації та співробітництво, управління бізнес-операціями. Ресурси Інтранет-технологій. Компоненти архітектури інформаційної технології Інтранет. Вартість Інтранету для сучасних компаній.

Роль Екстранету у діяльності сучасних компаній. Основне призначення Екстранету при виконанні бізнес- операцій. Майбутнє Інтранету та Екстранету.

Інструменти здійснення електронних комунікацій. Електронна пошта. Інструменти проведення електронних конференцій, Голосові конференції. Відеоконференції. Телеконференції. Чатові системи.

Література: 5, 6, 8

 

Тема 10. Безпека інформаційних систем

Питання безпеки та контролю інформаційних систем. Контроль уведення, оброблення та збереження інформації. Фізичний захист інформаційних систем. Безпека та захист мережі. Захист від фізичного втручання, від збою комп'ютерів. Процедурний контроль. Аудит інформаційних систем.

Етичні аспекти використання інформаційних систем. Ділова етика використання інформаційних систем. Соціальні аспекти. Особистість та умови праці в інформаційних системах. Захист особистої та комерційної таємниці. Комп'ютерна злочинність. Здоров'я праців­ників, особиста відповідальність.

Література: 1, 6, 9

 

Тема 11. Автоматизовані системи управління, оброблення та аналізу інформації

Стратегічна роль інформаційних технологій в управлінні. Автоматизовані системи управління. Автоматизовані системи оброб­лення інформації (АСОІ). Класифікація АСОІ. Автоматизовані системи аналізу інформації. Характеристика основних класів АСОІ. Складові АСОІ. Структура та складові АСОІ. Компоненти забезпечувальної та функціональної частин. Типові задачі автоматизованого оброблення економічної інформації. Постановка задач, розроблення алгоритмів та отримання результатів.

Література: 1, 2, 3

 

Тема 12. Технології оброблення інформації

Інформаційні технології (IT) для аналізу економічної інформації та прийняття управлінських рішень. Сучасні технологічні засоби оброблення інформації. Технології централізованого та розподіленого оброблення інформації (комп'ютерні мережі, Інтернет). Використання стандартних математичних методів та програмних засобів для аналізу економічної інформації. Постановка задач, формування інформаційної бази, автоматизоване оброблення даних.

Література: 1, 2, 4, 6

 

Тема 13. Математичне та інформаційне забезпечення автоматизованих систем аналізу інформації

Математичне забезпечення АСОІ, Класифікація математичного забезпечення. Основні складові математичного забезпечення. Функціональні задачі та їх програмне забезпечення. Інформаційна база (ІБ). Етапи розвитку інформаційних баз АСОІ. Бази даних, банки даних (БД) та системи управління БД (СУБД). Теорія нормалізованих відношень. Розподілені БД. Захист інформаційних ресурсів.

Література: 1, 2, 3, 9

 

Тема 14. Застосування автоматизованих систем для аналізу діяльності підприємства та прийняття управлінських рішень

Застосування АСОІ для аналізу роботи підприємств. Аналіз діяльності підприємств із застосуванням програм, програмно-технічних комплексів. Структура комплексу. Технологія оброблення інформації. Порядок виконання робіт. Інтерфейс програмних засобів. Формування інформаційної бази. Види аналізу. Основні етапи виконання робіт. Особливості роботи з програмами. Використання результатів.

Література: 1, 2, 7

 

Тема 15. Автоматизовані системи планування та аналізу маркетингової діяльності

Організація використання АСПА для маркетингової діяльності. Опис та характеристика комплексів програм АСПА. Створення інформаційних моделей для АСПА. Порядок виконання робіт. Інтерфейс програмних засобів. Формування інформаційної бази. Види аналізу. Основні етапи виконання робіт. Особливості роботи з програ­мами. Використання результатів.

Література: 1, 3, 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. 3.                ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ

з/п

Назва теми

 

Кількість годин

денна

форма

заочна

форма

сеціаліст

магістр

1

2

3

4

1

Тема 1. Уведення до інформаційних систем в управлінні організацією.

 

 

 

1.1

Лабораторне заняття 1. Роль інформаційних систем в управлінні сучасними організаціями.

 

 

 

 

Зміст лабораторного заняття:

Визначення значущості використання інформаційних технологій в управлінні організацією для здійснення бізнесу Участь у дискусії, обговоренні, вирішення проблемних питань.

3

3

0

2

Тема 2. Етапи розвитку та сутність інформаційних систем а управлінні організацією

 

 

 

2.1

Лабораторне заняття 2. Етапи розвитку інформаційних систем.

 

 

 

 

Зміст лабораторного заняття:

Умови успішного функціонування менеджерських інформаційних систем. Участь у дискусії, обговоренні, вирішення проблемних питань.

3

3

0,5

3

Тема 3. Типологія інформаційних систем у менеджменті організацій.

 

 

 

3.1

Лабораторне заняття 3. Перехід від традиційних до інтегрованих автоматизованих інформаційних систем у бізнесі.

 

 

 

 

Зміст лабораторного заняття:

Підтримка бізнес-процесів спеціалізованими інформаційними системами. Участь у дискусії, обговоренні, вирішення проблемних питань.

3

3

0,5

4

Тема 4. Планування розвитку управлінських інформаційних систем

 

 

 

4.1

Лабораторне заняття 4. Процеси організаційного планування інформаційних систем: основні етапи.

 

 

 

 

Зміст лабораторного заняття:

Управління організаційними змінами в процесі впровадження нових видів інформаційних технологій. Участь у дискусії, обговоренні, вирішення проблемних питань.

3

3

0,5

5

Тема 5. Управління інформаційними системами в організації

 

 

 

5.1

Лабораторне заняття 5. Управління інформаційними ресурсами та технологіями.

 

 

 

 

Зміст лабораторного заняття:

Стратегічна та оперативна спрямованість інформаційних технологій у бізнесі. Участь у дискусії, обговоренні, вирішення проблемних питань.

3

4

0,5

6

Тема 6. Системи підтримки прийняття управлінських рішень

 

 

 

6.1

Лабораторне заняття 6. Інформація, рішення та управління.

 

 

 

 

Зміст лабораторного заняття:

Сфера використання системи підтримки прийняття рішень. Участь у дискусії, обговоренні, вирішення проблемних питань.

3

4

0,5

7

Тема 7. Корпоративні інформаційні системи

 

 

 

7.1

Лабораторне заняття 7. Аналіз сучасних корпоративних інформаційних систем, які пропонуються на ринку програмного забезпечення.

 

 

 

 

Зміст лабораторного заняття:

Відповідність ІC вимогам ведення сучасного бізнесу та інтеграція у міжнародне середовище. Участь у дискусії, обговоренні, вирішення проблемних питань.

3

4

0,5

8

Тема 8. Інформаційні ресурси глобальної мережі Інтернет

 

 

 

8.1

Лабораторне заняття 8. Бізнес та Інтернет: користувачі, комунікації та співпраця, електронна комерція, інтерактивний маркетинг.

 

 

 

 

Зміст лабораторного заняття:

Основні принципи використання Інтернету організацією з метою здійснення своєї діяльності. Участь у дискусії, обговоренні, вирішення проблемних питань.

3

4

0,5

9

Тема 9. Локальні та регіональні інформаційні мережі в сучасних організаціях

 

 

 

9.1

Лабораторне заняття 9. Загальна характеристика комп'ютерної мережі Інтранет та Екстранет.

 

 

 

 

Зміст лабораторного заняття:

Взаємозв'язок внутрішньої мережі підприємства із Екстранетом та Інтранетом. Участь у дискусії, обговоренні, вирішення проблемних питань.

3

3

0,5

10

Тема 10. Безпека інформаційних систем

 

 

 

10.1

Лабораторне заняття 10. Питання безпеки та контролю інформаційних систем.

 

 

 

 

Зміст лабораторного заняття:

Захист від фізичного втручання, від збою комп'ютерів. Участь у дискусії, обговоренні, вирішення проблемних питань.

3

4

 

11

Тема 11. Автоматизовані системи управління, оброблення та аналізу інформації

 

 

 

11.1

Лабораторне заняття 11. Стратегічна роль інформаційних технологій в управлінні.

 

 

 

 

Зміст лабораторного заняття:

Автоматизовані системи управління. Участь у дискусії, обговоренні, вирішення проблемних питань.

3

3

 

12

Тема 12. Технології оброблення інформації

 

 

 

12.1

Лабораторне заняття 12. Інформаційні технології (IT) для аналізу економічної інформації та прийняття управлінських рішень.

 

 

 

 

Зміст лабораторного заняття:

Сучасні технологічні засоби оброблення інформації. Участь у дискусії, обговоренні, вирішення проблемних питань.

2

3

 

13

Тема 13. Математичне та інформаційне забезпечення автоматизованих систем аналізу інформації

 

 

 

13.1

Лабораторне заняття 13. Математичне забезпечення АСОІ.

 

 

 

 

Зміст лабораторного заняття:

Функціональні задачі та їх програмне забезпечення. Участь у дискусії, обговоренні, вирішення проблемних питань.

3

3

0,5

14

Тема 14. Застосування автоматизованих систем для аналізу діяльності підприємства та прийняття управлінських рішень

 

 

 

14.1

Лабораторне заняття 14. Застосування АСОІ для аналізу роботи підприємств.

 

 

 

 

Зміст лабораторного заняття:

Аналіз діяльності підприємств із застосуванням програм, програмно-технічних комплексів. Участь у дискусії, обговоренні, вирішення проблемних питань.

2

3

 

15

Тема 15. Автоматизовані системи планування та аналізу маркетингової діяльності

 

 

 

15.1

Лабораторне заняття 15. Організація використання АСПА для маркетингової діяльності.

 

 

 

 

Зміст лабораторного заняття:

Опис та характеристика комплексів програм АСПА. Участь у дискусії, обговоренні, вирішення проблемних питань.

3

4

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. 4.     ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ЗАЛІКУ

 

 1. Інформаційні системи. Основні поняття та визначення
 2. Роль інформаційних систем в управлінні сучасними організаціями
 3. Інформаційна система як об’єкт управління
 4. Покоління інформаційних систем
 5. Класифікація автоматизованих інформаційних систем
 6. Функціональні компоненти інформаційної системи
 7. Інформацiйне забезпечення iнформацiйних систем
 8. Інформаційні системи в міжнародному бізнесі
 9. Глобальне інформаційне суспільство
 10. Деякі проблеми і шляхи переходу України до інформаційного суспільства
 11. Ресурси і технології ІС
 12. Класифікація інформаційних технологій
 13. Система об’єктивного інформаційного забезпечення менеджменту
 14. Загальна характеристика корпоративних інформаційних систем
 15. Локальні системи
 16. Середні інтегровані системи
 17. Системи планування матеріальних ресурсів (МRР)
 18. Система планування виробничих ресурсів (MRP II)
 19. Система планування ресурсів підприємства (ERP)
 20. Системи планування ресурсів підприємства, синхронізованого зі споживачами (CSRP)
 21. Розвинуті системи планування (АPS)
 22. Корпоративна інформаційна система R/3
 23. Фінансовий аналіз за допомогою інформаційних систем
 24. Автоматизація документообігу в інформаційній системі
 25. Забезпечення колективної роботи на базі АІС
 26. Технічне забезпечення інформаційних систем
 27. Технічні засоби управління
 28. Засоби збереження і резервування інформації
 29. Сутність систем підтримки прийняття рішень
 30. Технології аналітичного моделювання
 31. Використання технологій штучного інтелектув управлінні організацією
 32. Сучасний погляд на системи штучного інтелекту
 33. Комп’ютерні інформаційні технології
 34. Бізнес та Інтернет
 35. Web-портал як універсальний засіб підтримки ділових операцій
 36. Web-портали мультимедіа-послуг
 37. Інформаційна політика
 38. Політика безпеки
 39. Сервіси безпеки та механізми її порушень
 40. Шифрування даних
 41. Захист апаратних пристроїв
 42. Безпека та захист комп’ютерних мереж
 43. Internet: небезпеки і проблеми
 44. Управління організаційним розвитком
 45. Системний підхід до створення інформаційної системи
 46. Моделі життєвого циклу АІСУП автоматизованих інформаційних систем управління підприємствами
 47. Методи створення автоматизованих інформаційних систем
 48. CASE-технології як інструмент підтримки створення інформаційних систем
 49. Управління проектуванням АІС
 50. Процеси управління комунікаціями
 51. Впровадження інформаційних систем на підприємстві
 52. Організація взаємовідносин у сфері інформаційних систем та інформаційних технологій
 53. Роль АІС в реорганізації діяльності підприємств
 54. Принципи організації ІТ-підрозділів на підприємстві
 55. Управління інформаційними ресурсами на підприємств.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. 5.                КОНТРОЛЬНА РОБОТА

 

Метою контрольної роботи є поглиблення знань з інформаційних систем і технологій в управлінні організацією, терміни виконання і захисту якої встановлює викладач.

Студент виконує завдання згідно порядкового номеру в журналі Розроблено 10 варіантів контрольної роботи.

Контрольна робота складається з 1 теоретично питання та 1 лабораторної роботи.

 

1. Перелік теоретичних питань для виконання контрольної роботи:

 1. Організації, що орієнтовані на роботу в Інтернеті.
 2. Тенденції в інформаційних системах.
 3. Управління організаційними змінами в процесі впровадження нових видів інформаційних технологій.
 4. Види експертних систем.
 5. Автоматизація основних управлінських функцій: планування, організація, облік, контроль.
 6. Електронні платежі та безпека
 7. Інструменти здійснення електронних комунікацій.
 8. Принципи адміністративного управління.
 9. Захист особистої та комерційної таємниці
 10. Використання стандартних математичних методів та програмних засобів для аналізу економічної інформації.

 

 1. 2.  Із лабораторної роботи«Оптимізація виробничої програми» розрахувати задачу згідно свого варіанту.

 

Задача. Згідно варіанту завдання з таблиці 1 навести перелік з 6-ти видів продукції, що складають асортимент пивзаводу.

Потрібно:

 1. Побудувати модель оптимального плану підприємства в табличному і аналітичному вигляді.
 2. Провести розрахунки на ПК і отримати інформацію по оптимальному асортименту при максимальному використанні всіх видів ресурсів.
 3. Виходячи з того, що звичайне планове завдання дорівнює середньому попиту на кожний вид продукції зробити порівняльну таблицю з оптимальним планом і показати вплив оптимізації на основні економічні показники підприємства.

Функція цілі – максимум випуску товарної продукції за наявними ресурсами: F(X) →  max.   

 

 

Таблиця 1

п/п

 

 

Вид продукції

 

Оптова

ціна

грн./дал

Собівар

тість,

грн./дал

Зв'язуючий

коеф.

 

Норма витрат сировини, кг/тис.дал

Попит, тис.дал

Солод

 

Хміль

 

Січка

рисова

Цукор

 

Борошно

ячмінне

мінімум

максимум

1

Оболонь, світле

13,80

10,50

1,13

1352

32,8

0

99,2

201,6

2000

2300

2

Оболонь, оксамит

14,20

11,80

1,20

1365

35,6

0

102,6

275,3

1500

1800

3

Ячмінний колос

11,90

9,90

1,13

1365

31,8

0

55,6

260,9

430

520

4

Наддніпрянське

11,45

10,08

1,11

1280

29,6

0

59,8

248,7

680

750

5

Новомосковське

10,74

9,86

1,13

1265

28,5

0

53,1

233,6

210

250

6

Голосіївське

10,22

9,11

1,13

1212

26,5

0

51,1

214,9

190

250

7

Київське

10,65

9,15

1,00

1150

21,9

188,4

94,1

0

110

150

8

Слов’янське

9,80

8,40

1,00

1189

20,2

266,8

49,8

0

140

200

9

Чернігівське

9,40

8,90

1,00

1123

20,4

173,9

59,3

173,9

50

80

10

Оболонь, фірмове

14,50

12,35

1,25

1601

43,5

0

104,8

328,6

1200

1600

 

 

 

Варіанти  асортименту обрати за варіантом з таблиці 2.

Таблиця 2

 

Х1

Х2

Х3

Х4

Х5

Х6

Варіант 1

1

2

3

4

5

6

Варіант 2

7

8

9

10

1

2

Варіант 3

3

4

5

6

7

8

Варіант 4

9

10

1

2

3

4

Варіант 5

5

6

7

8

9

10

Варіант 6

2

3

4

5

6

7

Варіант 7

8

9

10

1

2

3

Варіант 8

4

5

6

7

8

9

Варіант 9

10

1

2

3

4

5

Варіант 10

6

7

8

9

10

1

 

Потужність обладнання обрати за варіантом з таблиці 3.

Таблиця 3

Парні варіанти:

8000 тис.дал/рік

Непарні варіанти:

10000 тис.дал/рік

Приклад виконання лабораторної роботи

Задача.  В таблиці 4 наведено перелік з 6-ти видів продукції, що складають асортимент пивзаводу.

Потрібно:

 1. Побудувати модель оптимального плану підприємства в табличному і аналітичному вигляді.
 2. Провести розрахунки на ПК і отримати інформацію по оптимальному асортименту при максимальному використанню всіх видів ресурсів.
 3. Зробити порівняльну таблицю з оптимальним планом і показати вплив оптимізації на основні економічні показники підприємства.

Функція цілі – максимум випуску товарної продукції за наявними ресурсами: F(X) →  max.   Потужність обладнання – 8000 тис.дал/рік.

 

Розв’язання.

1. Базовий випуск продукції:     

;        ;          ;     .

1)    1,44 × 2150 = 3096;

2)    2,94 × 80 = 235,2;

3)    2,9 × 250 = 725;

4)    2,84 × 100 = 284;

SТП = 4340,2 (тис.грн/рік).

2. Питомий прибуток = оптова ціна – с/в

1)    1,44 – 1,149 = 0,291;

2)    2,94 – 1,917 = 1,023;

3)    2,90 – 1,896 = 1,004;

4)    2,84 – 2,055 = 1,785;

S питомого прибутку = 0,921×2150 + 1,023×80 + 1,004×250 + 0,785×100 =
= 1036,99 (тис.грн./рік).

3. Собівартість:

1)    1,149 × 2150 = 2470,35;

2)    1,917 × 80 = 153,36;

3)    1,896 × 250 = 474;

4)    2,055 × 100 = 205,5;

Sс/в = 3303,21 (тис.грн/рік).

4. Запаси за сировиною.

Солод (т):

1)    1,352 × 2150 = 2906,8;

2)    1,383 × 80 = 110,64;

3)    1,601 × 250 = 400,25;

4)    1,586 × 100 = 158,6;

Загальний запас по солоду = 3576,29 (т).

Хміль (т):

1)    21,85 × 2150 = 46977,5;

2)    22,3 × 80 = 1784;

3)    32,45 × 250 = 81125;

4)    43,46 × 100 = 4346;

Загальний запас хмелю = 61220 (т).

Січка (т):

3)    188,4 × 250 = 47100;

4)    266,8 × 100 = 26680;

Загальний запас січки = 73780 (т).

Цукор (т):

1)    54,3 × 2150 = 116745;

2)    55,1 × 80 = 4408;

3)    94,1 × 250 = 23545;

4)    34,3 × 100 = 3430;

Загальний запас по цукру = 148108 (т).

Борошно (т):

1)    338,1 × 2150 = 726915;

2)    345,7 × 80 = 27656;

Загальний запас борошна  = 754571 (т).

 

 

 

Таблиця 5

п/п

 

 

Вид продукції

 

Оптова

ціна,

тис.грн/дал

Собівар

тість,

тис.грн/дал

Зв'язуючий

коефіцієнт за обладнанням

Норма витрат сировини, кг/тис.дал

Попит, тис.дал/рік

Солод, т/тис.дал

Хміль

Січка

рисова

Цукор

Борошно

ячмінне

мінімум

макси

мум

1

Жигулівське ємкісне

1,44

1,149

1

1,352

21,85

54,3

338,1

2000

2300

2

Жигулівське  пляшкове пастеризоване

2,94

1,917

1,23

1,383

22,3

55,1

345,7

70

90

3

Київське пляшкове

2,9

1,896

1,18

1,601

32,45

188,4

94,1

100

400

4

Слав'янське пляшкове

2,84

2,055

1,14

1,586

43,46

266,8

34,3

50

150

Ресурси та показники на весь асортимент

4340,2  

3303,21

8000

3576,29

61220

73780

148108

754571

 

 

 

 

 

 

Функція цілі – максимум випуску товарної продукції за наявними ресурсами:

F(X) = 1,44х1   + 2,94 х2  + 2,9х3  +  2,84х4  ® max

 

Обмеження:

1.  За продуктивністю обладнання:

х1   + 1,23 х2  + 1,18х3  +  1,14х4  £ 8000

2.  За питомим прибутком:

0,291х1   + 1,023 х2  + 1,004х3  +  0,785х4  ³ 1036,99

3.  За собівартістю продукції:

1,149х1   + 1,917 х2  + 1,896х3  +  2,055х4  £ 3303,21

4.  За сировиною:

а)  по солоду:  1,352х1   + 1,383 х2  + 1,601х3  +  1,586х4  £ 3578,29

б)  по хмелю:  21,85х1   + 22,3 х2  + 32,45х3  +  43,46х4  £ 61220

в)  по січці:  188,4х3  +  266,8х4  £ 73780

г)  по цукру:  54,3х1   + 55,1 х2  + 94,1х3  +  34,3х4  £ 148108

д)  по борошну:  338,1х1   + 345,7 х2  £ 754571

5. За попитом: 

2000 £  х1   £  2300

70  £  х2  £  90

100  £  х3  £  400

50 £   х4  £  150

 

На базі аналітичної форми складаємо матрицю коефіцієнтів і функцію цілі (табл. 6).

Таблиця 6

Цільова функція та обмеження

х1

х2

х3

х4

Обмеження

Знак

Величина

Цільова функція

1,44

2,94

2,9

2,84

→ max

Обмеження:

1. За обладнанням

1

1,23

1,18

1,14

£

8000

2. За питомим прибутком

0,291

1,023

1,004

0,785

³

1036,99

3. За собівартістю

1,149

1,917

1,896

2,055

£

3303,21

4. За сировиною:

 

 

 

 

 

 

     по солоду

1,352

1,383

1,601

1,586

£

3578,29

     по хмелю

21,85

22,3

32,45

43,46

£

61220

     по січці

0

0

188,4

266,8

£

73780

     по цукру

54,3

55,1

94,1

34,3

£

148108

     по борошну

338,1

345,7

0

0

£

754571

5. За попитом:

Жигулівське ємкісне

1

 

 

 

³

2000

 

1

 

 

 

£

2300

Жигулівське  пляшкове пастеризоване

 

1

 

 

³

70

 

 

1

 

 

£

90

Київське пляшкове

 

 

1

 

³

100

 

 

 

1

 

£

400

Слов’янське пляшкове

 

 

 

1

³

50

 

 

 

 

1

£

150

Зведена таблиця результатів моделювання оптимальної виробничої програми

Таблиця 7

Показники

Одиниці виміру

До оптимізації

Після оптимізації

Відхилення

Абс.

(+) зб.

(–) зм.

%

1. Випуск  всього

тис. дал

2580

2572,638

–7,362

–0,29

   в т.ч.

   Жигулівське ємкісне

-“-

2150

2130,503

–19,497

–0,91

  Жигулівське пляшкове пастеризоване

-“-

80

90

10

12,50

  Київське пляшкове

-“-

250

257,265

7,265

2,91

  Слов’янське пляшкове

-“-

100

94,87

–5,13

–5,13

2. Товарна продукція

тис.грн

4340,2

4348,023

7,823

0,18

3. За собівартістю

тис.грн

3303,21

3303,21

0

0

4. Потреби в сировині:

     по солоду

т

3578,29

3567,25

–11,04

–0,31

     по хмелю

кг

61220

61029,78

–190,22

–0,31

     по січці

кг

73780

73780

0

0

     по цукру

кг

148108

148108

0

0

     по борошну

кг

754571

751436,06

–3134,94

–0,42

5. Прибуток від реалізації

тис.грн

1036,99

1044,813

7,823

0,75

6. Витрати на 1 грн. товарної продукції

коп

76,0

75,97

–0,137

–0,18

7. Рентабельність

%

31,39

31,63

0,24

Висновки.

За результатами оптимізації виробничої програми оптимальне використання ресурсів досягається за умови зменшення випуску продукції в натуральному вигляді на 7,362 тис. дал за рахунок  зменшення випуску пива Жигулівського ємкісного  на 19,497 тис. дал  та Слов’янського пляшкового на 5,15 тис.дал, а також збільшення випуску пива Жигулівське  пляшкове пастеризоване на 10 тис. дал та Київського пляшкового на 7,265 тис.дал. При цьому товарна продукція збільшиться на 7,823 тис.грн (на 0,18%). В результаті оптимального використання сировини зменшаться витрати солоду на 11,04 т (0,31%), хмелю на 190,22 кг (0,31%), а також борошна на 3134,94 кг (0,42%). Прибуток від реалізації пива збільшиться на 7,823 тис.грн. (на 0,75%). Витрати на 1 грн. товарної продукції зменшаться на 0,18%. Рентабельність збільшиться на 0,24п.п.

 

 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Контрольна робота виконується у друкованому вигляді і оформляється за такими вимогами:

- завдання виконується на аркушах формату А-4 шрифтом 14 формату із міжрядковим інтервалом 1,5. Поля: верхнє, нижнє, праве – 20 мм., ліве 25 мм.,

- аркуші нумеруються, номери ставляться у правому верхньому куті (крім титульної сторінки),

- завдання повинні бути пронумеровані й розміщені в тому ж порядку, що і в методичних рекомендаціях,

- висвітлення питання, розв’язок лабораторної роботи повинні бути логічними, ґрунтовними, обов’язково базуватись на аналізі кількох літературних джерел, посилання на які необхідно навести в тексті, а їх список у кінці роботи.

Загальний обсяг роботи 15-20 сторінок.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. 6.     РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 

Базова

1. Вовчак І.С. Інформаційні системи та комп'ютерні технології в менеджменті / І.С. Вовчак, - Тернопіль: Карт-бланш, 2001. – 250 с.

2.Гордієнко І.В. Інформаційні системи і технології в менеджменті : навч.-метод, посіб. для самост. вивч. дисц. / І.В. Гордієнко. - 2-ге вид., перероб. і допов. - К. : КНЕУ, 2003. - 259 с.

3. Гужва В.М. Інформаційні системи і технології на підприємствах: навч. посіб. / В.М. Гужва. - К. : КНЕУ, 2001. - 400 с.

4.Демідов П.Г. Комп'ютерні тренінгові системи в економіці : навч. метод, посіб. / П.Г. Демідов. - К. : КНТУ, 2005. - 240 с.

5.Плескач В.Л. Інформаційні технології та системи : підруч. для студ. екон. спец. / В.Л. Плескач, Ю.В. Рогушина, Н.П. Кустова. - К. : Книга, 2004.-520с.

 

Допоміжна

6.А.Є.Батюк, З.П.Двуліт, К.М.Обельовська, І.М.Огородник, Л.П.Фабрі Інформаційні системи в менеджменті Навчальний посібник. – Львів: Національний університет “Львівська політехніка” (Інформаційно-видавничий центр “ІНТЕЛЕКТ+”Інституту післядипломної освіти), “Інтелект-Захід”, 2004. – 520 с.

7.Твердохліб М.Г. Інформаційне забезпечення менеджменту. Навчальний посібник.- Київ, 2002. – 223 с.

8.Литвин І. Інформаційні технології в економіці. Навчальний посібник. – Тернопіль: “Економічна думка”, 2001. – 296 с.

9.Пінчук Н.С. Інформаційні системи і технології в маркетингу : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / Н.С. Пінчук, Г.П. Галузинський, Н.С. Орленко. - К.: КНЕУ, 2001. -296 с.