Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчально-методичні матеріали з дисципліни

«ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА»

освітній ступінь магістр

галузь знань «0305 «Економіка і підприємництво»

з усіх спеціальностей та  усіх магістерських програм

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укладачі: Павленко І.А., докт. екон. наук, проф.

               Лаврененко В.В., канд.екон.наук, доцент

               Петренко Л.А., канд.екон.наук, доцент

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ  2017

 

Зміст

 

1. ВСТУП.. 1

2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ.. 2

3.  ЗМІСТ  ДИСЦИПЛІНИ  ЗА  ТЕМАМИ.. 3

4.  ПЛАНИ  ЗАНЯТЬ. 10

4.1. Плани лекцій. 10

4.2. Плани семінарських (практичних, лабораторних) занять очної форми навчання. 12

4.3. Плани контактних занять для студентів заочної форми навчання. 25

4.4. Плани навчальної роботи студентів заочної форми навчання в міжсесійний період  31

5. САМОСТІЙНА  РОБОТА  СТУДЕНТІВ.. 33

5.1. Перелік питань для самостійної роботи студентів при вивченні теоретичного матеріалу дисципліни. 34

6.  ПОТОЧНИЙ  І  ПІДСУМКОВИЙ  КОНТРОЛЬ  ЗНАНЬ. 35

6.1. Очна форма навчання: 36

6.2. Заочна форма навчання: 40

6.3. Приклади типових завдань, що виносяться на екзамен ........................ 44

6.4. Зразок екзаменаційного білета. 46

7. РЕКОМЕНДОВАНА  ЛІТЕРАТУРА.. 47

 

 

 

1. ВСТУП

---

 

Мета науки – забезпечити студентам набуття знань, вмінь, навичок у поглибленні фахових компетенцій щодо забезпечення інноваційного розвитку економічних систем, оцінювання їх інноваційного потенціалу, обґрунтування та реалізації ефективних управлінських рішень з розвитку економіки на інноваційних засадах, що зумовлено об’єктивною необхідністю зміни управлінського інструментарію відповідно сучасним вимогам, спроможного забезпечити ефективне управління інноваційним розвитком та його змінами, подолання опору інноваціям, адаптації до них керівників, використання та поширення інноваційних потоків, їх вплив на сферу конкуренції та розвиток суспільства в цілому.

Завдання – вивчення новітніх підходів до управління інноваційним розвитком економічних систем, забезпечення результативності формування та використання інноваційного потенціалу підприємств, ефективності інвестування в інновації; набуття вмінь обґрунтовувати напрями пріоритетного інноваційного розвитку та альтернативні варіанти управлінських рішень стосовно об‘єктів і процесів дослідження у сфері своїх фахових потреб з обраної спеціальності.

У результаті вивчення науки студент повинен

знати:

 •  сучасні організаційні форми здійснення інноваційної діяльності, її основні етапи та принципи ефективної взаємодії учасників;
 • методичні положення та інструментарій оцінювання інноваційного розвитку національних економік;
 • світовий досвід державної підтримки інновацій, методи та моделі їх державного регулювання;
 • стратегії виходу підприємств з кризового стану на основі впровадження інновацій;
 • інструментарій залучення інвестицій в інновації та методичні засади оцінювання результативності інвестування;
 • імперативи формування ринку наукових розробок та інноваційних ідей в Україні;
 • основні технології охорони прав та економіки інтелектуальної власності, зокрема стандарти та об’єкти права інтелектуальної власності в Україні;

Після вивчення всього курсу та підсумкової атестації професійні компетенції студента полягатимуть у наступному:

 • обґрунтовувати напрямки пріоритетного інноваційного розвитку з врахуванням потреб та особливостей національної економіки на засадах економічної футурології;
 • збирати та систематизувати маркетингову інформацію з метою відбору цільових ринків, вимірювання і прогнозування попиту, позиціонування інноваційного товару;
 • оцінювати стан, динаміку, ефективність використання інноваційного потенціалу підприємства та обґрунтовувати пріоритетні напрямки його нарощення;
 • розробляти та обґрунтовувати управлінські рішення щодо забезпечення ефективності інноваційного розвитку суб’єктів господарювання;
 • ідентифікувати та оцінювати ризики інноваційної діяльності, а також контролювати їх рівень засобами ризик-менеджменту;
 • економічно обґрунтовувати вибір способу охорони прав інтелектуальної власності підприємством.

 

2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

---

Таблиця 2.1

з/п

Теми

Денна форма навчання, годин

Заочна форма навчання, годин

Загаль

ний

обсяг годин

Лекції

П (С)

СРС

ІКР

Загальний

обсяг годин

Контактні заняття

СРС

ІКР

 1.  

Інновації як основа економічного розвитку

6

1

2

2

1

8

2

6

1

 1.  

Сучасні організаційні форми інноваційної діяльності

6

1

2

2

1

8

2

6

1

 1.  

Державне та міжнародне регулювання інноваційного розвитку

7

1

2

2

2

6

1

4

2

 1.  

Національні екосистеми інновацій

10

2

2

4

2

10

1

4

2

 1.  

Трансфер технологій

10

1

4

4

1

7

1

6

1

 1.  

Інноваційний потенціал підприємства

6

1

2

2

1

7

1

6

1

 1.  

Інтелектуальна власність, її види та охорона

10

1

4

4

1

8

1

6

1

 1.  

Оцінювання та комерціалізація об‘єктів права інтелектуальної власності

6

1

2

2

1

7

1

6

1

 1.  

Маркетинг інновацій

12

2

4

4

2

10

2

6

2

 1.  

Стратегії інноваційного розвитку підприємства

10

2

4

2

2

8

2

4

2

 1.  

Бізнес-моделі інноваційного підприємництва

9

1

2

4

2

9

1

6

2

 1.  

Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку

7

1

2

2

2

10

1

4

2

 1.  

Контролінг інноваційного розвитку

10

2

2

4

2

9

1

6

2

 1.  

Ризик-менеджмент інновацій

7

1

2

2

2

9

1

6

2

 1.  

Підсумковий контроль

4

 

 

 

 

4

 

 

 

 1.  

Р А З О М (годин)

120

18

36

40

22

120

18

76

22

 

 

3.  ЗМІСТ  ДИСЦИПЛІНИ  ЗА  ТЕМАМИ

---
 

Тема 1. ІННОВАЦІЇ ЯК ОСНОВА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

            Інноватика як галузь знань. Теорії М.Кондратьєва, Й.Шумпетера, Г.Менша, Р.Фостера та ін. Взаємозв’язок розвитку науки, техніки й інновацій. Проривні інновації XX і XXI ст. Інноваційний розвиток як основна риса економіки.

            Ключові поняття інноваційного розвитку. Сутність та ключові ознаки інновації: науково-технічна новизна, придатність для реалізації на практиці, цінність для споживача, можливість отримання ефекту (економічного, технічного, соціального). Класифікація та види інновацій: За природою і характером застосування: продуктові, процесні, комбіновані. За джерелом інноваційних ідей: закриті, відкриті. За ступенем новизни: радикальні, інкрементні, поліпшувальні, псевдоінновації. За наступністю: заміщувальні, скасувальні, доповнювальні. Інші класифікаційні ознаки та види інновацій. Життєвий цикл інновацій. Наукові підходи до трактування поняття і визначення етапів життєвого циклу інновацій: традиційний, результатний, процесний та системний. Характеристика етапів життєвого циклу інновацій. Види життєвих циклів. Інноваційний лаг і шляхи його скорочення, показник динаміки інноваційного процесу ТАТ («turn around time»).

            Інноваційний процес та його контрагенти. Початкові етапи інноваційного процесу: генерування та скрінінг інноваційних ідей. Лінійні та нелінійні моделі інноваційного процесу. Контрагенти інноваційного процесу на різних його етапах, їх цілі. Характеристика етапу НДДКР – R&D ("Research & Development"). Трансфер технологій і його основні форми: патентне ліцензування, торгівля безпатентними винаходами, інжиніринг, спільна організація фірмами наукових досліджень та ін. Фактори результативності інноваційного процесу.

            Інноваційний розвиток. Індикатори інноваційного розвитку: зміна технологічних укладів, зміна пропорцій між галузями економіки, зміни в продуктових і технологічних стратегіях підприємств. Тенденції та новітні напрямки інноваційного розвитку. Інтелектуальний капітал як основа інноваційного розвитку підприємства в сучасній економіці знань. Держава як каталізатор інноваційного розвитку.

 

Тема 2. СУЧАСНІ ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

            Сфера інноваційної діяльності та її елементи. Формування ринку інновацій і його ключові товари. Ринкові суб’єкти інноваційної діяльності та їх внесок в інноваційний розвиток. Взаємодія ринків інновацій та інвестицій.

            Моделі інноваційного підприємництва та їх порівняльна характеристика. Класифікація інноваційних підприємств за критерієм охоплення стадій життєвого циклу інновації. Можливості та обмеження розвитку інноваційної компанії «повного циклу». Типи наукомістких компаній: науково-дослідні спін-оффи (академічні та корпоративні), технологічні старт-ап компанії, технологічні спін-ін компанії, компанії - адоптери технологій.

            Венчурні підприємства, їх організаційні форми. Імперативи створення та чинники розвитку малих інноваційних підприємств. Перспективні напрямки розвитку венчурного бізнесу. Етапи створення та функціонування венчурних фірм. Серійне підприємництво.

            Сучасні форми інтеграції ключових ресурсів інноваційного розвитку. Необхідність створення інтеграційних утворень та їх значущість для інноваційної діяльності. Різновиди інтеграційних утворень. Організаційні форми співробітництва промислових фірм з університетами. Регіональні науково- технологічні центри. Технопарки, технополіси. Бізнес-інкубатори. Наукові організації як інкубатори інноваційних підприємств. Інноваційні кластери та цілі їх створення. Досвід наукового парку на Французькій Рівьєрі «Софія Антиполіс». Чжунгуаньцунь - кремнієва долина Китаю. Дослідницький Трикутник Північної Кароліни – найбільша технопаркова агломерація США. Глобальне поширення нових технологій через науково-технічні альянси. Консорціум як міжнародна форма об'єднання організацій для розв'язання складного наукового, технічного та інвестиційного завдання.

            Розвиток інноваційних центрів в Україні. Спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків в Україні. Технопарки при університетах («Київська політехніка», «Львівська політехніка») та технопарки в спеціальних економічних зонах (технопарк «Яворів», бізнес-інкубатор СЕЗ «Славутич»). Результативність діяльності вітчизняних інноваційних центрів та перспективні напрямки їх подальшого розвитку.

 

Тема 3. ДЕРЖАВНЕ ТА МІЖНАРОДНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

            Засади та принципи державної інноваційної політики. Перехід до інноваційного розвитку країни як основна мета державної політики. Необхідність формування зовнішніх умов, що сприяють інноваційному розвитку компаній (національна інноваційна система, інноваційна інфраструктура, механізми державної підтримки / регулювання інновацій).

            Методи та моделі державного регулювання. Довгострокова інноваційна політика держави. Поточна інноваційна політика. Типи державної інноваційної політики – технологічного поштовху, ринкової орієнтації, соціальної орієнтації, зміни структури господарського механізму.

            Світовий досвід державної підтримки інновацій. Інструменти державної підтримки інноваційної діяльності: регулювання попиту та пропозиції інновацій. Механізми створення сприятливого середовища для інноваційної діяльності. Механізми ініціювання та підтримки інноваційних процесів, досвід мотивації інноваційного розвитку (на прикладі розвинених країн).

            Напрямки вдосконалення державного регулювання інноваційного підприємництва в Україні. Преференції та пільги для суб’єктів інноваційної діяльності в Україні. Регулювання інноваційної діяльності органами державної влади в Україні. Результативність податкового стимулювання, патентної системи. Перспективи розвитку в Україні програм з підтримки малого і середнього інноваційного бізнесу, створення ефективних державно-приватних партнерств у сфері НДДКР, механізмів транферу технологій тощо.

 

Тема 4. НАЦІОНАЛЬНІ ЕКОСИСТЕМИ ІННОВАЦІЙ

            Інноваційна екосистема та сучасні тенденції глобалізації економіки. Національні екосистеми інновацій: система державного управління, система освіти та науки, фінансово-інвестиційні інститути, промисловість. Унікальність національних інноваційних екосистем ґрунтується на унікальності історії, культури, ментальності, політико-економічного устрою тощо. Об’єктивні передумови утворення суб’єктів та інститутів ініціювання, підтримки та мотивації інноваційного розвитку. Цілі і складові національних екосистем інновацій. Етапи інноваційного процесу на макро- та мікрорівні. Інститути правового та соціального характеру, що забезпечують інноваційних розвиток.

            Досвід функціонування національних екосистем інновацій країн світу. Інноваційна політика США як приклад ефективного партнерства державного та корпоративного секторів економіки. Особливості національної інноваційної системи Німеччини. Інноваційна система Японії як приклад інтеграції та кооперації в інноваційній сфері. Тенденції розвитку інноваційних систем розвинених країн та можливості використання найкращого досвіду в Україні.

            Університети і їх місце в національних екосистемах інновацій Програма EXIST (Німеччина) стимулювання інноваційної діяльності в університетах. Спеціальні організації - Державні агенти з підтримки комерціалізації технологій: ANVAR (Agence Nationale de Valorisation de la Recherche) у Франції, Національне технологічне агентство (TEKES) у Фінляндії та ін. Європейський досвід державної підтримки малих технологічних фірм (Шведський Фонд промислового розвитку – IDF, національний фонд досліджень і розвитку Фінляндії – SITRA).

            Особливості екосистеми інновацій в Україні. Передумови та етапи формування національної інноваційної екосистеми. Основні елементи національної екосистеми інновацій та ієрархічні рівні інноваційного середовища. Проблеми, перспективні шляхи та завдання розвитку екосистеми інновацій в Україні.

 

Тема 5. ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ

            Трансфер технологій: сутність та форми. Патентне ліцензування, торгівля безпатентними винаходами, інжиніринг, організація спільних наукових досліджень, найняття нових кваліфікованих співробітників, які володіють певними знаннями, та ін.

            Центри трансферу технологій. Сучасні форми комунікацій в інноваційній сфері. «Трикутник знань» Європейского Інституту Інновацій та Технологій: бізнес, наука та освіта. Міжнародні інноваційні форуми та виставки інноваційних технологій, венчурні ярмарки. World Future Energy Summit. Досвід діяльності The Information Technology & Innovation Foundation.

            Міжнародний трансфер технологій і місце в ньому України (вітчизняних підприємств). Міжнародне наукове співробітництво. Форми та інструменти scientific relations (SR). Всесвітні та локальні бази науково-технічної інформації (бази даних технологій та науково-технічних досягнень). Наукова співпраця між дослідницькими університетами. Наднаціональні науково-дослідні проекти: особливості їх фінансування, організація та результати. Цілі, масштаби, наслідки реалізації проектів Large Hadron Collider, World Wide Web Consortium, the Human Genome Project та ін.

            Формування ринку наукових розробок та інноваційних ідей в Україні. Проблеми фінансування науки та інновацій і можливості їх вирішення засобами сучасних інформаційних комунікацій. Досвід Russian Innovation IPO Club і можливості його використання в Україні. Потенціал старт-ап проектів України. Аналіз досвіду «Startup Weekend» (США), «Главстарт» (Росія), «Інноваційний прорив» (Україна).

 

Тема 6. ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА

            Сутність і структура інноваційного потенціалу підприємства. Ресурсний, функціональний, цільовий підходи до визначення сутності інноваційного потенціалу та його місця в загальному потенціалі підприємства. Компетенції, можливості та ресурси як елементи інноваційного потенціалу. Цілі розвитку інноваційного потенціалу

            Методичні підходи до оцінювання інноваційного потенціалу підприємства. Ресурсний, логістичний, особистісний, статистичний, проблемно-орієнтований та інші методи визначення та аналізу інноваційного потенціалу. Особливості застосування окремих підходів. Діагностика стану, динаміки та ефективності використання інноваційного потенціалу підприємства. Ключові показники ефективності інноваційного розвитку підприємства.

            Розробка стратегії та програми розвитку інноваційного потенціалу підприємства. Особливості формування інноваційного потенціалу в залежності від специфіки функціонування підприємства. Альтернативні стратегії розвитку інноваційного потенціалу. Залежність рівня інноваційного потенціалу від інтенсивності інноваційних змін, притаманних галузі. Зв'язок інноваційної стратегії з рівнем інноваційного потенціалу організації.

            Talent Management. Інноваційна культура. Креативність як основна компетенція успішного фахівця з економіки. Методи креативного мислення та інноваційні технології. Психологія креативності та інновацій. «Креативність – інновації – розвиток» як основа сучасної корпоративної культури.

 

Тема 7. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ, ЇЇ ВИДИ ТА ОХОРОНА

             Інтелектуальна власність як закріплені законодавством  України права  на результатом інтелектуальної діяльності. Право інтелектуальної власності як цивільно-правовий інститут. Суб’єк-тивне право інтелектуальної власності. Диспозитивний метод забезпечення відносин рівності, еквівалентності. Імперативного методу регулювання.  Відно-сини, що регулюються  авторським правом та патентним правом. Інститут суміжних прав. Всесвітня організація  інтелектуальної власності (ВОВІ). Особисті немайнові права та (або) майнові права інтелектуальної власності. Суб'єкти права інтелектуальної власності. Неправомірне використанням права інтелектуальної власності.

            Ідентифікація  об’єктів права інтелектуальної власності. Визначення повноти ознак та відмінності між окремими об'єктами права інтелектуальної власності. Класифікація об'єктів права інтелектуальної власності: об'єкти промислової власності,  об'єкти авторського права і суміжних прав та нетрадиційні об'єкти інтелектуальної власності. При розгляді об'єктів промислової власності (винахід, корисна модель, промисловий зразок) враховується за ознаками: визначення, суб‘єкт, складові, критерії та умови патентоздатності, рівень, законодавче забезпечення; торгівельні марки (знак для товарів і послуг): ідентифікація, функції, групи позначень; географічні зазначення (комерційне (фірмове) найменування). При розгляді об‘єктів авторського права враховується за ознаками: твір та ідентифікація об‘єктів авторського права, суб‘єкти, майнові і немайнові права, використання (детально комп'ютерні програми). При розгляді об‘єктів суміжних прав враховується за ознаками: різновиди, майнові права виконавця і виробника. При розгляді нетрадиційних об‘єктів інтелектуальної власності (сорти рослин і породи тварин, компонування (топографії ) інтегральних мікросхем, комерційні таємниці (ноу-хау), наукові відкриття, раціоналізаторські пропозиції)   враховується за ознаками: визначення, ідентифікація, вирізняльність, оригінальність, суб‘єкти права.

            Особливості охорони прав інтелектуальної власності. Обсяг правової охорони прав інтелектуальної власності, особливості одержання патенту на винахід (корисну модель, промисловий зразок, торгівельну марку, «ноу-хау»), послідовність реєстрації, стадії розгляду в Укрпатенті, підтримка чинності,  договори про передачу прав і ліцензійні договори. Службові винаходи (корисні моделі, промислові зразки). Захист прав на винахід (корисну модель, промисловий зразок, торгівельну марку, «ноу-хау»). Дві групи суперечок, щодо інтелектуальної власності. Способи захисту прав. Форми захисту прав власника патенту на винахід (корисну модель, промисловий зразок, торгівельну марку, «ноу-хау»).  Особливості реєстрації авторського права, процедура, вимоги до договорів. Службові твори: обов‘язки, завдання, трудовий договір. Захист авторського права: порушення прав, форми захисту. Особливості охорони прав на комп’ютерні програми. Розпорядження майновими авторськими правами

 

Тема 8. ОЦІНЮВАННЯ ТА КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ ОБ‘ЄКТІВ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

            Об’єкти права інтелектуальної власності як товар, що підлягає комерціалізації.  Правовий і економічний зміст правочинності володіння, користування і розпорядження об‘єктами права інтелектуальної власності. Ринок інтелектуальних ресурсів, процесів, результатів.

            Комерціалізація об’єктів права інтелектуальної власності: сутність, підходи, методи та моделі. Механізм комерціалізації об’єктів права інтелектуальної власності. Використання їх у власному виробництві. Внесення об’єктів права інтелектуальної власності до статутного капіталу підприємства. Передача прав на об’єкт інтелектуальної власності  шляхом укладання ліцензійних угод, угод лізингу та комерційної концесії (франшизи). Роялті, паушальний платіж, кост-пласт.

            Методичні підходи до оцінювання вартості об’єктів права інтелектуальної власності. Методи витратного методичного підходу. Методи доходного методичного підходу. Методи порівняльного методичного підходу. Нетрадиційні методи оцінювання вартості об’єктів права інтелектуальної власності.

            Суб’єкти процесу комерціалізації. Spin-off, Spin-out, Start-up компанії. Інтелектуальна біржа. Державне регулювання комерціалізації об’єктів прав інтелектуальної власності.  Зарубіжний досвід державного регулювання процесу комерціалізації прав інтелектуальної власності

 

Тема 9. МАРКЕТИНГ ІННОВАЦІЙ

            Ринок і інновації: взаємодія та взаємозалежність. Інновації як чинник розвитку ринку і підприємництва. Особливості сприйняття ринком радикальних та поліпшувальних інновацій. Інновації, ініційовані макро- та мікросередовищем розвитку підприємства.

            Методи прогнозування обсягів продажу інновацій. Діагностика привабливості ринку та оцінка ринкового потенціалу інновації. Ключові чинники успіху нового товару. Аналіз чинників успіху та інноваційних ризиків.         Інновації і генерування прибутку підприємством. Методи прогнозного оцінювання обсягів продажу інновацій. Особливості визначення обсягів продажу для різних типів інновацій. Розрахунок прогнозної частки ринку інновації. Інновації і прибутковість підприємства. Особливості генерування прибутку підприємства інноваційними товарами. Інноваційні важелі підприємства - витрати, швидке зростання, прибуток, бренди, методи просування тощо. Ключові конкурентні переваги інноваційних підприємств і їх вплив на прибутковість.

            Стратегічний маркетинг інновацій. Розробка стратегії комерціалізації інноваційного товару. Маркетингові стратегії створення відмітної переваги. Особливості стратегії заміни традиційного товару. Стратегічні аспекти комерціалізації технологій. Маркетингові дослідження інновацій. Методи ринкового тестування інновацій. Типи «тестових» ринків і критерії їх вибору. Спробний маркетинг інновації. Обґрунтування умов та вибір місця проведення спробного маркетингу.

            Маркетингові інструменти позиціонування та підтримки інновацій на ринку. Програми формування бренду. Організаційні аспекти реалізації товарної політики щодо інновацій. Політика цін і умов продажу. Дистрибутивна та комунікативна політика в маркетингу інновацій.

            Оцінювання ринкового успіху інноваційного товару. Швидкість, ризики і моделі дифузії інновацій. Вимірювання дифузії інновацій. Аналіз чинників, що вплинули на сприйняття (або відторгнення) інноваційного товару цільовим ринком.

 

Тема 10. СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

            Сутність та різновиди стратегій інноваційного розвитку суб’єктів підприємницької діяльності. Сутнісна характеристика стратегії інноваційного розвитку. Їх особливості та цільові орієнтири. Класифікація інноваційних стратегій за різними ознаками. Види інноваційних стратегій залежно від загально корпоративної стратегії, ресурсних можливостей та конкурентних позицій: наступальна, захисна, ліцензійна, проміжна. Стратегії технологічного лідерства (наслідування лідера та копіювання) та імітаційні стратегії (залежність, удосконалення). Активні та пасивні інноваційні стратегії.  Стратегії здійснення НДДКР. Стратегії впровадження та адаптації інновацій.

            Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства. Інноваційний процес на підприємстві. Альтернативні стратегії інноваційного розвитку. Конкурентні переваги в інноваційній діяльності. Технологія формування стратегії інноваційного розвитку суб’єктів господарювання. Чинники впливу на стратегію інноваційного розвитку. Життєвий цикл продукту. Стадія розвитку галузі. Крива зрілості технологій компанії Gartner. Характеристики підприємств за типом стратегічної конкурентної інноваційної поведінки за Л.Г.Раменським, Х. Фризенвінкелем. Підприємства-віоленти, пацієнти, експлеренти, комутанти.

            Стратегії та напрямки інноваційного розвитку. Матриця стратегічних варіантів розвитку підприємства. Стратегії виходу з кризового стану на основі впровадження інновацій. Стратегії завоювання і захисту ринкових конкурентних позицій на основі використання інтелектуальної власності. Стратегії інноваційного оновлення виробництва. Стратегії наукових досліджень. Стратегії створення і впровадження інновацій. Матриця стратегічних варіантів розвитку підприємства.

 

Тема 11. БІЗНЕС-МОДЕЛІ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

            Інноваційні бізнес-моделі компанії та їх основні компоненти. Бізнес-модель: сутність та види. Особливості функціонування інноваційної бізнес-моделі. Основні елементи бізнес-моделі. Традиційний та новаторський підхід до формування бізнес-моделі компанії. Схема моделі інноваційного бізнесу за А. Сливотськи, Д.Моррісоном. Бізнес-модель відкритих інновацій. Особливості розширеної інноваційної бізнес-моделі розвитку. Ключові компоненти, особливості розробки й реалізації інноваційних бізнес-моделей.

            Бізнес-моделі видатних новаторів. Модель бізнесу на основі фактичного стандарту. Модель бізнесу «Коммутатор». Модель на основі рішень споживачів. Бізнес-модель на основі піраміди продукції. Бізнес-модель на основі управління ланцюжком цінності або представлення продукції як мультикомпонентної системи. Модель бізнесу на основі мультиплікативного прибутку. Бізнес-модель підприємницького типу. Модель Делла. Модель задоволення особливих споживачів (кастомінг). Модель широкого асортименту однієї категорії. Модель дистрибуції з низькими витратами. Модель “Nike” – аутсорсингова модель.

            Бізнес-моделі сучасних стартапів. Хайтек-стартапи. Рекламна модель. Модель продаж. Модель підписка. Транзанкційна модель. Модель ліцензування. Модель на основі міграції цінності.

 

Тема 12. ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

            Інвестиції в інноваційний розвиток підприємства: обґрунтування потреби в коштах та очікування віддачі. Процес формування і розподілу витрат та доходів на ранніх стадіях і на стадіях стійкого зростання як основа розрахунку потреби у фінансуванні. Поняття Equity gap або «долини смерті». Break-even-point (поріг рентабельності) інноваційної компанії. Залежність необхідного розміру капітальних вкладень і оборотних коштів від етапу розвитку інноваційної компанії. Економічна ефективність інноваційних рішень на різних стадіях життєвого циклу. Розрахунок ефективності інвестицій в інновації.

            Джерела формування інвестицій інноваційних компаній на різних стадіях життєвого циклу: посівній, старт-ап, раннього зростання, розширення, стійкого розвитку (seed, start-up, early stage & development): за походженням, формою капіталу, структурою джерел фінансових ресурсів. Особисті заощадження, гранти, кошти Вузів, ресурси бізнес-інкубаторів, технопарків, кошти «бізнесу-ангелів», венчурних фондів і фондів прямих інвестицій, банків, державні джерела підтримки різних стадій інноваційного розвитку. Державний фонд фундаментальних досліджень України: методичні засади експертизи і визначення пріоритетних напрямів фінансування.

            Організація фінансування інноваційної діяльності: визначення стратегії і умов фінансування. Фінансові інструменти залежно від стадії розвитку бізнесу, специфіки галузі, продукту, бізнес-моделі: звичайні акції, привілейовані акції, боргові інструменти, опціони, наділення правами (vesting), проектне фінансування. Підходи до формування статутного капіталу інноваційної компанії. Раунди фінансування інноваційних компаній. Механізми захисту від «розводження» капіталу в подальших раундах фінансування інноваційної компанії.

            Венчурне інвестування. Індивідуальні венчурні інвестори і їх характеристики. Специфіка бізнес-ангельського інвестування: відбір проектів, оцінка компанії і визначення частки інвестора. Структуризація операції і документальне оформлення: Term Sheet і Сommitment Letter. Інвестування, опосередковане венчурними фондами (професійне ВІ). Специфіка інвестування венчурними фондами. Відбір проектів, оцінка ефективності венчурних інвестицій. Корпоративне венчурне інвестування: специфіка створення функціонування корпоративних венчуров. Масштаби і структура світових корпоративних венчурних інвестицій. Венчурне інвестування в Україні: стан, проблеми і перспективи розвитку. Стратегії виходу з венчурних інвестицій: первинне розміщення на фондовому ринку (IPO); вихід через прямий продаж (стратегічному і фінансовому інвесторові); зворотний викуп; викуп менеджерами і співробітниками компанії; фрайчайзінг як спосіб виходу з венчура; примусовий вихід. Основні вимоги до підготовки виходу компанії на IPO. Оцінка компанії при прямому продажі і первинному розміщенні акцій на фондовому ринку.

 

Тема 13. КОНТРОЛІНГ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

            Сутність, мета, завдання і функції контролінгу інноваційної діяльності. Функції, завдання, типологія і види контролінгу інновацій. Елементи системи контролінгу інновацій та їх взаємодія.   Вимоги до контролінгової діяльності  з точки зору забезпечення інноваційного розвитку підприємства.

            Інструментарій контролінгу інновацій. Основні інструменти стратегічного контролінгу інноваці. Аналіз лацюга цінностей та доданої вартості. Функціонально-вартісний аналіз. Аналіз конкурентів та інноваційний бенчмаркінг. Інші методи та інструменти. Цілі і завдання оперативного контролінгу.

            Організація інноваційного контролінгу на підприємстві. Інституціоналізація контролінгу інновацій. Централізований і децентралізований інноваційний контролінг. Ефективність та інформаційне забезпечення контролінгу інновацій.   Інформаційна підтримка контролінгу інновацій.

 

Тема 14. РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ ІННОВАЦІЙ

 

            Системи ризик-менеджменту інновацій: сутність та елементи. Основні етапи ризик-менеджменту інновацій. Особливості побудови ризик-менеджменту інновацій. Досвід функціонування ризик-менеджменту інновацій світовими компаніями.

            Методологія ідентифікації та аналізу ризиків інноваційної діяльності. Природа ризиків інновацій, їх різновиди. Класифікація ризиків інноваційної діяльності за ознаками відповідності допустимим межам, за масштабами впливу, за рівнем виникнення, за можливістю прогнозування, за можливістю запобігання. Характеристика ризиків різних стадій інноваційного процесу. Аналіз ризиків інноваційної діяльності. Встановлення та характеристика основних зон ризику. Джерела та причини ризиків інноваційної діяльності.

            Оцінювання ризиків інноваційної діяльності. Фактори прямого та опосередкованого впливу на ризики інноваційної діяльності. Особливості якісного оцінювання ризиків інновацій. Характеристика кількісного оцінювання ризику та його методи. Діагностика імовірних втрат та прибутків від впливу ризику інноваційної діяльності.

            Напрями та методи регулювання впливу ризиків інновацій на розвиток підприємства. Сутність процесу управління ризиками інноваційної діяльності та його місце в системі управління підприємством. Сучасні напрями регулювання впливу ризику на інноваційний розвиток підприємства: уникнення, збереження, прийняття, компенсація та трансфер. Особливості застосування методів впливу на ступінь ризику інновацій: диверсифікація, лімітування, страхування та інші.

 

4.  ПЛАНИ  ЗАНЯТЬ

---
 

 

4.1. Плани лекцій

 

Лекція 1.  ІННОВАЦІЇ ЯК ОСНОВА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

 1. Інноватика як галузь знань.
 2. Ключові поняття інноваційного розвитку.
 3. Інноваційний процес та його контрагенти.
 4. Інноваційний розвиток та його індикатори.

 

Лекція 2.  СУЧАСНІ ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 1. Сфера інноваційної діяльності та її елементи.
 2. Моделі інноваційного підприємництва та їх порівняльна характеристика.
 3. Венчурні підприємства, їх організаційні форми.
 4. Сучасні форми інтеграції ключових ресурсів інноваційного розвитку.
 5. Розвиток інноваційних центрів в Україні.

 

Лекція 3.  ДЕРЖАВНЕ ТА МІЖНАРОДНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

 1. Засади та принципи державної інноваційної політики.
 2. Методи та моделі державного регулювання.
 3. Світовий досвід державної підтримки інновацій.
 4. Напрямки вдосконалення державного регулювання інноваційного підприємництва в Україні.

 

Лекція 4.  НАЦІОНАЛЬНІ ЕКОСИСТЕМИ ІННОВАЦІЙ

 1. Інноваційна екосистема та сучасні тенденції глобалізації економіки.
 2. Досвід функціонування національних екосистем інновацій країн світу.
 3. Університети і їх місце в національних екосистемах інновацій.
 4. Особливості екосистеми інновацій в Україні.

 

Лекція 5.  ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ

 1. Трансфер технологій: сутність та форми.
 2. Центри трансферу технологій.
 3. Міжнародний трансфер технологій.
 4. Формування ринку наукових розробок та інноваційних ідей в Україні.

 

Лекція 6.  ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА

 1. Сутність і структура інноваційного потенціалу підприємства
 2. Методичні підходи до оцінювання інноваційного потенціалу підприємства
 3. Розробка стратегії та програми розвитку інноваційного потенціалу підприємства. Talent Management

 

Лекція 7.  ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ, ЇЇ ВИДИ ТА ОХОРОНА

 1. Інтелектуальна власність як закріплені законодавством  України права  на результатом інтелектуальної діяльності.
 2. Ідентифікація  об’єктів права інтелектуальної власності
 3. Особливості охорони прав інтелектуальної власності.

 

Лекція 8.  ОЦІНЮВАННЯ ТА КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ ОБ‘ЄКТІВ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

 1. Об’єкти права інтелектуальної власності як товар, що підлягає комерціалізації.
 2. Комерціалізація об’єктів права інтелектуальної власності: сутність, підходи, методи та моделі.
 3. Методичні підходи до оцінювання вартості об’єктів права інтелектуальної власності
 4. Суб’єкти процесу комерціалізації.

 

Лекція 9.  МАРКЕТИНГ ІННОВАЦІЙ

 1. Ринок і інновації: взаємодія та взаємозалежність.
 2. Методи прогнозування обсягів продажу інновацій.
 3. Стратегічний маркетинг інновацій.
 4. Маркетингові інструменти позиціонування та підтримки інновацій на ринку.
 5. Оцінювання ринкового успіху інноваційного товару

 

Лекція 10.  СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

 1. Сутність та різновиди стратегій інноваційного розвитку суб’єктів підприємницької діяльності.
 2. Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства.
 3. Стратегії та напрямки інноваційного розвитку. Матриця стратегічних варіантів розвитку підприємства.

 

Лекція 11.  БІЗНЕС-МОДЕЛІ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

 1. Інноваційні бізнес-моделі компанії та їх основні компоненти.
 2. Бізнес-моделі видатних новаторів
 3. Бізнес-моделі сучасних стартапів.

 

Лекція 12. ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

 1. Інвестиції в інноваційний розвиток підприємства: обґрунтування потреби в коштах та очікування віддачі.
 2. Джерела формування інвестицій інноваційних компаній.
 3. Організація фінансування інноваційної діяльності: визначення стратегії і умов фінансування.
 4. Венчурне інвестування.

 

Лекція 13.  КОНТРОЛІНГ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

 1. Сутність, мета, завдання і функції контролінгу інноваційної діяльності.
 2. Інструментарій контролінгу інновацій.
 3. Організація інноваційного контролінгу на підприємстві.

 

Лекція 14.  РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ ІННОВАЦІЙ

 1. Сутність ризиків інновацій та їх класифікація.
 2. Особливості побудови системи ризик-менеджменту інновацій.
 3. Ідентифікація та аналіз ризиків інноваційної діяльності.
 4. Оцінювання ступеня ризикованості інноваційної діяльності.
 5. Методи впливу на ризик інновацій та їх порівняння.
 6. Новітні методи регулювання ризиків інноваційної діяльності та актуальність їх застосування.

 

 

4.2. Плани семінарських (практичних, лабораторних) занять очної форми навчання.

 

Заняття  1

 «ІННОВАЦІЇ ЯК ОСНОВА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ»

 

план проведення заняття

 1. Класичні та сучасні теорії інноваційного розвитку.
 2. Інноватика як галузь знань.
 3. Сутність та ключові ознаки інновації.
 4. Класифікація та види інновацій
 5. Характеристика етапів життєвого циклу інновацій. Види життєвих циклів.
 6. Інноваційний лаг і шляхи його скорочення.
 7. Лінійні та нелінійні моделі інноваційного процесу.
 8. Контрагенти інноваційного процесу на різних його етапах, їх цілі.
 9. Тенденції та новітні напрямки інноваційного розвитку.

 

Навчальні завдання:

Завдання 1. Назвіть елементи інноваційної екосистеми. Поясніть, які фактори впливають на ефективність інноваційних екосистем. Наведіть приклади успішної взаємодії учасників інноваційного процесу.

Завдання 2. Що вивчає інноватика? Поясніть взаємозв’язок інноватики з іншими економічними науками.

Завдання 3. «Філософія інноваційного мислення» – як ви розумієте цей вислів? Охарактеризуйте світогляд людини – інноватора.

Завдання 4. Назвіть п’ять інновацій, які змінили життя людини протягом останніх двадцяти років. З якими галузями економіки вони безпосередньо пов’язані?

Завдання 5. Класифікація інновацій є об’єктом постійної уваги вчених, які її модифікують, доповнюють та осучаснюють. Слід зазначити, що до основних класифікаційних ознак відносять технологічні параметри, ступінь новизни і сферу застосування інновацій. Поясніть, в чому полягає практичне значення класифікації інновацій?

Завдання 6. Визначте, наскільки актуальна сьогодні класифікація інновацій, запропонована Й.Шумпетером, наведіть відповідні приклади.

Інновація (за Й.Шумпетером)

Приклади

Виробництво нового продукту (або продукту з якісно новими властивостями)

 

Впровадження нового засобу виробництва, в основу якого покладено нове наукове відкриття

 

Освоєння нового ринку збуту певною галуззю промисловості країни

 

Залучення нових джерел сировини та напівфабрикатів

 

Впровадження нових організаційних форм

 

Завдання 7. Що таке життєвий цикл інновацій? Охарактеризуйте його стадії. Наведіть приклади видів кривої життєвого циклу. Поясніть процес переходу інновації від одного етапу життєвого циклу до іншого. Якими способами він може відбуватися?

Завдання 8. Дайте порівняльну характеристику проектів впровадження радикальних та поліпшуючих інновацій

Характеристики

Радикальні інновації

Поліпшуючі інновації

Ризики проекту

 

 

Вартісні витрати проекту

 

 

Часові витрати проекту

 

 

Керівник проекту

(ключові компетенції)

 

 

Склад учасників проекту

 

 

Оцінювання результативності проекту

 

 

 

Заняття  2

«СУЧАСНІ ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

 

план проведення заняття

 1. Ринок інновацій і його ключові товари. Взаємодія ринків інновацій та інвестицій.
 2. Моделі інноваційного підприємництва. Можливості та обмеження розвитку інноваційної компанії «повного циклу».
 3. Типи наукомістких компаній. Особливості спін-офф та спін-ін компаній.
 4. Етапи створення та функціонування венчурних фірм.
 5. Перспективні напрямки розвитку венчурного бізнесу в світі та в Україні.
 6. Серійне підприємництво.
 7. Сучасні форми інтеграції ключових ресурсів інноваційного розвитку.
 8. Розвиток інноваційних центрів в Україні.

 

Навчальні завдання:

Завдання 1. Складіть порівняльний аналіз (фактори формування, переваги і недоліки різних видів промислово-виробничих комплексів) різних форм інноваційного розвитку, оформіть у вигляді таблиці.

Завдання 2. Дослідіть історію створення, розвитку будь-якого вітчизняного інноваційного центру. Акцентуйте увагу на тому, яких результатів він досяг.

Завдання 3. Виділіть фактори, які стали ключовими в успішному розвитку науково-технологічних парків: «Кремнієва долина» (США), Чжунгуаньцунь (Китай), Софії Антиполіс (Франція). Наведіть інші приклади науково-технічних парків.

 

Заняття  3

«ДЕРЖАВНЕ ТА МІЖНАРОДНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ»

 

план проведення заняття

 1. Необхідність формування зовнішніх умов, що сприяють інноваційному розвитку компаній
 2. Методи та моделі державного регулювання.
 3. Особливості довгострокової та поточної інноваційної політики.
 4. Світовий досвід державної підтримки інновацій.
 5. Преференції та пільги для суб’єктів інноваційної діяльності в Україні.
 6. Напрямки вдосконалення державного регулювання інноваційного підприємництва в Україні.

 

Навчальні завдання:

Завдання 1.Проаналізуйте дані, наведені в кейсі «Інноваційний розвиток країн світу» та дайте відповіді на питання:

1. До яких заходів найчастіше вдаються уряди розвинених країн з метою стимулювання інноваційної діяльності підприємств?

2. Як ви думаєте, які з застосовуваних стимулів забезпечують найшвидший результат? А які стимули зорієнтовані на довгострокову перспективу?

3. Порівнявши обсяги преференцій (пільг) та рівень інноваційності економік країн, з’ясуйте, чи існує між ними залежність?

4. Поясніть, які фактори зумовили інноваційний розвиток країн, що увійшли до першої 20-ки у рейтингу Глобального інноваційного індексу?

Завдання 2. Як відомо, державний вплив на інноваційну активність підприємств передбачає використання прямих та / або непрямих стимулів. Які переваги та недоліки кожної з зазначених груп стимулів? За яких умов слід віддавати пріоритет прямим, а за яких – непрямим стимулам?

Завдання 3. Проаналізуйте методи стимулювання інноваційної активності, передбачені Законом України «Про інноваційну діяльність» від 04.07.2002 № 40-IV (остання редакція від 08.09.2011). До якої з груп стимулів – прямих чи непрямих – вони належать? Як Ви вважаєте, чи можна вважати досконалою систему заходів стимулювання інноваційної діяльності в Україні? Якщо «ні», то визначте основні напрямки її вдосконалення.

Згідно з статтею 17 Закону України «Про інноваційну діяльність» суб'єктам інноваційної діяльності для виконання ними інноваційних проектів може бути надана фінансова підтримка в таких формах:

 1. повне безвідсоткове кредитування (на умовах інфляційної індексації) пріоритетних інноваційних проектів за кошти Державного бюджету України, кошти бюджету Автономної Республіки Крим і кошти місцевих бюджетів;
 2. часткове (до 50%) безвідсоткове кредитування інноваційних проектів за кошти Державного бюджету України, кошти бюджету Автономної Республіки Крим і кошти місцевих бюджетів за умови залучення до фінансування проекту решти необхідних коштів виконавця проекту і/або інших суб'єктів інноваційної діяльності;
 3. повна або часткова компенсація (за кошти Державного бюджету України, кошти бюджету Автономної Республіки Крим і кошти місцевих бюджетів) відсотків, які сплатили суб'єкти інноваційної діяльності комерційним банкам та іншим фінансово-кредитним установам за кредитування інноваційних проектів;
 4. надання державних гарантій комерційним банкам, які здійснюють кредитування пріоритетних інноваційних проектів;
 5. майнове страхування реалізації інноваційних проектів у страховиків відповідно до Закону України «Про страхування».

 

Заняття  4

«НАЦІОНАЛЬНІ ЕКОСИСТЕМИ ІННОВАЦІЙ»

 

план проведення заняття

 1. Сутність і складові національної інноваційної екосистеми.
 2. Пріоритети економічного розвитку країни і їх врахування в процесі формування національної інноваційної екосистеми.
 3. Особливості національних інноваційних екосистем країн світу: досвід США, європейських та азіатських країн.
 4. “Традиційна” та “альтернативна” моделі інноваційного розвитку.
 5. Характеристика та проблеми становлення національної інноваційної екосистеми України.

 

Навчальні завдання:

Завдання 1. Охарактеризуйте стан основних складових національної інноваційної системи України та заповніть таблицю:

Освіта

Наука (виробництво інновацій)

Інституційне забезпечення інноваційного процесу

Фінансове забезпечення інноваційного процесу

Стимулюва-ння і допомога у впроваджен-ні інновацій

Виробниц-тво

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 2. Використовуючи подану інформацію, проаналізуйте особливості національних інноваційних систем (НІС) країн світу. Як особливості НІС впливають на напрямок інноваційного розвитку тієї або іншої країни?

 

США

 1. основою НІС є понад 150 університетів; наявність національних лабораторій, що займаються прикладними дослідженнями

Великобританія

 1. НІС зосереджена навколо невеликої кількості університетів екстра-класу

Франція

 1. концентрація фундаментальних досліджень в Національному центрі наукових досліджень

Швеція

 1. здійснює безпосередній вплив на формування напрямків світової фундаментальної науки

Нідерланди

 

 1. підтримка бізнесом прикладних досліджень і розробок, регіональна концентрація зусиль у сфері науки та технологій

Японія

 1. НІС не орієнтована на фундаментальні дослідження, в центрі уваги технічні інновації і імпорт технологій

 

Завдання 3. Визначте основні взаємозв`язки та взаємозалежності між такими складовими НІС: освіта і професійна підготовка, виробництво продукції та послуг, інноваційна інфраструктура, ринок, законодавство, макроекономічна політика.

1.___________________________________________________________

2.___________________________________________________________

3.___________________________________________________________

4. ___________________________________________________________

5.___________________________________________________________

 

Завдання 4. Назвіть основні фактори, що стримують (негативно впливають на) розвиток інноваційного середовища:

 1. на рівні міждержавних відносин:______________________________
 2. на рівні держави:___________________________________________
 3. на рівні галузі:_____________________________________________
 4. на рівні підприємства:_______________________________________

 

 

Заняття  5

«ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ»

 

план проведення заняття

 1. Сучасні форми комунікацій в інноваційній сфері.
 2. Форми та інструменти scientific relations (SR).
 3. Наднаціональні науково-дослідні проекти: особливості їх фінансування, організація та результати.
 4. Ринок наукових розробок та інноваційних ідей в Україні.
 5.  Проблеми фінансування науки та інновацій і можливості їх вирішення засобами сучасних інформаційних комунікацій.

 

Навчальні завдання:

Завдання 1. Використовуючи доступні інформаційні джерела (мережі Інтернет, періодичних видань та ін.) проаналізуйте цілі, масштаби, наслідки реалізації масштабних науково-дослідних проектів (Large Hadron Collider, World Wide Web Consortium, the Human Genome Project та ін.). Поясніть значення таких проектів. Чи має (якщо «так», то чи може) Україна приймати учать в подібних проектах? Відповідь обґрунтуйте.

Завдання 2. В сучасному світі все більшого поширення отримує така модель побудови ефективних комунікацій в інноваційній сфері як «Трикутник знань», що об’єднує освіту, науку та бізнес. Поясніть причини ефективності комунікацій між учасниками «трикутника». Наведіть приклади успішних «трикутників знань».

Завдання 3. Що являють собою старт-ап проекти? Використовуючи доступні інформаційні джерела (мережі Інтернет, періодичних видань та ін.), проаналізуйте досвід «Startup Weekend» (США), «Главстарт» (Росія), «Інноваційний прорив» (Україна) та ін. В чому особливості (відмінності) вітчизняних старт-ап проектів?

 

Заняття  6

«ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА»

 

план проведення заняття

 1. Інноваційний потенціал як інструмент формування ключових компетенцій організації
 2. Методичні підходи до оцінювання інноваційного потенціалу підприємства
 3. Діагностика стану, динаміки та ефективності використання інноваційного потенціалу підприємства.
 4. Знання як основа конкурентної переваги компанії
 5. Сучасні технології виявлення, розвитку і утримання талантів (talent management).
 6. Критерії вибору та особливості застосування перспективних моделей розвитку інноваційного потенціалу суб’єктів господарювання.

Навчальні завдання:

Завдання 1. Наведіть кілька аргументів щодо домінуючого впливу на інноваційний розвиток підприємства наявних інтелектуальних ресурсів. Обґрунтуйте найвагоміші.

Завдання 2. Рішення про необхідність оновлення техніко-технологічної бази підприємства приймається на основі результатів аналізу. Наведіть десять показників, аналіз яких засвідчує доцільність (чи недоцільність) оновлення. Поясніть, як впливає процес оновлення техніко-технологічної бази на інноваційний розвиток підприємства.

Завдання 3. Наведіть основні показники, що характеризують ефективність використання інноваційного потенціалу на етапі освоєння і комерціалізації інновацій – показники цінності інноваційного продукту для покупця та продавця.

Показники цінності інноваційного продукту

для покупця:

для продавця:

1.

2.

3.

4.

5

1.

2.

3.

4.

5

Завдання 4. Серед наведених нижче методів визначте прямі та непрямі методи стимулювання персоналу до активної інноваційної діяльності.

Методи стимулювання: розмір заробітної плати; грошові винагороди, придбання акцій компаній, надбавки до заробітної плати, вільне спілкування між співробітниками у робочий час, страхування, оплата членства у наукових товариствах та участі у наукових конференціях, семінарах тощо; премії, надання права самостійного вибору наукової тематики досліджень, заохочення до роботи в команді, пільги.

Прямі методи стимулювання

Непрямі методи стимулювання

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

Завдання 5. Запропонуйте ефективну систему винагороди для учасників інноваційних проектів

Учасники інноваційного проекту

Результативність роботи

Винагорода

Ініціатори проекту

 

 

Виконавці проекту

 

 

Керівники проекту

 

 

Керівники організації

 

 

 

Заняття  7

«ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ, ЇЇ ВИДИ ТА ОХОРОНА»

 

план проведення заняття

 1. Інтелектуальний капітал та його складові.
 2. Технології охорони прав інноваційних об’єктів інтелектуальної власності. Стандарти та нормативно-правові акти охорони прав інтелектуальної власності у світі та в Україні.
 3. Вибір способу охорони інтелектуальної власності підприємством.
 4. Патент як спосіб захисту результатів науково-технічної діяльності і як інструмент конкурентної боротьби

 

Завдання 1. Доповніть таблицю загроз інноваційній безпеці держави й підприємства

Таблиця. Сучасні загрози інноваційній безпеці

держави

підприємства

− недостатній рівень фінансування НДДКР;

− слабкий розвиток інфраструктури трансферу технологій;

− зниження експорту та зростання імпорту наукомістких товарів;

− слабкий рівень інформатизації інноваційної сфери;

− недосконала стимулююча та податкова політика держави;

− повільний розвиток ефективних форм інноваційної діяльності;

 • ________________________;
 • ________________________;

 

 • ________________________;
 • ________________________;
 • ________________________;
 • ________________________;
 • ________________________;
 • ________________________;
 • ________________________;
 • ________________________;
 • ________________________;

Завдання 2. Наведіть характерні риси складових інтелектуального капіталу та визначте можливості їх формалізації і закріплення прав власності на них у підприємства:

а) клієнтський капітал: _____________________________________________________;

б) структурний капітал: _____________________________________________________;

в) людський капітал: _______________________________________________________.

 

 

Заняття  8

«ОЦІНЮВАННЯ ТА КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ ОБ‘ЄКТІВ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ»

 

план проведення заняття

 1. Механізм комерціалізації об’єктів права інтелектуальної власності.
 2. Учасники ринку інноваційної власності та способи організації їх ефективної взаємодії
 3. Первинний та вторинний ринок прав інтелектуальної власності: змістовна характеристика, тенденції та перспективи розвитку в Україні.

 

Навчальні завдання:

Завдання 1. На основі «Рекомендацій щодо вибору способів правової охорони та захисту прав на об’єкти авторського права і відповідні об’єкти права промислової власності» Державної служби інтелектуальної власності України (sips.gov.ua/ua/recap122011) сформуйте пропозиції щодо оптимального способу захисту прав інтелектуальної власності для науково-дослідного інституту, компанії-виробника CD-дисків, фармацевтичної компанії та компанії-франчайзера.

Завдання 2. Підготуйте реферати (за групами) стандартів Всесвітньої організації інтелектуальної власності (WIPO WIPO Standards, Recommendations and Guidelines - http://www.wipo.int/standards/en/part_03_standards.html)

 1. група (А): Стандарти загального характеру, спільні для інформації та документації;
 2. група (В): Стандарти, що відносяться до патентної інформації та документації;
 3. група (С): Стандарти, що відносяться до інформації і документації товарних знаків;
 4. група (D): Стандарти, що відносяться до промислових зразків і документації.

Завдання 3. Підготуйте реферати (за групами) державних стандартів України (ДСТУ) в сфері інтелектуальної власності:

 1. ДСТУ 3574-97 «Патентний формуляр. Основні положення. Порядок складання та оформлення»; 
 2. ДСТУ 3575-97 «Патентні дослідження. Основні положення та порядок проведення»;
 3. Національний стандарт №4 «Оцінка майнових прав інтелектуальної власності».

 

 

Заняття  9

«МАРКЕТИНГ ІННОВАЦІЙ»

 

план проведення заняття

 1. Ключові чинники успіху нового товару
 2. Діагностика привабливості ринку та оцінка ринкового потенціалу інновації.
 3. Методи прогнозного оцінювання обсягів продажу інновацій.
 4. Особливості генерування прибутку підприємства інноваційними товарами.
 5. Розробка стратегії комерціалізації інноваційного товару.
 6. Спробний маркетинг інновації
 7. Маркетингові інструменти позиціонування та підтримки інновацій на ринку
 8. Оцінювання ринкового успіху інноваційного товару.

 

Навчальні завдання:

Завдання 1. Розкрийте сутність моделей дифузії інновацій та визначте чинники, що впливають на кожну модель.

Завдання 2. Лондонська студія Berg почала прийом замовлень на свій Little Printer (маленький принтер), призначений для друку персональної газети, що складена з ресурсів Інтернет для користувачів гаджетів на основі операційної системи іОs, Android і Windows. Це термопринтер, який друкує на рулонному термопапері. Додатково поставляється модуль, що підключає принтер до Інтернету. Виробник вважає, що найчастіше друкуватимуть рецепти, головоломки, щоденники для спортзалу, романтичні тексти. Ціна іграшки – $260 без витрат на доставку але з 3-ма рулонами термопаперу. Визначте цільову групу споживачів (суперноваторів) Little Printer та розробіть програму просування Little Printer на український ринок.

Завдання 3. Визначте основні характеристики споживачів, що першими купують інноваційні товари (суперноватори та новатори). Наведіть етапи процесу прийняття рішення про покупку суперноваторами та визначте стимули, що здатні сформувати бажання придбати інноваційний товар.

Завдання 4. Існують різні підходи до структуризації процесу розробки та комерціалізації нового товару. Згідно одного з них, цей процес поділяється на вісім основних етапів: генерацію ідей, відбір ідей, розробку концепцій, випробування (перевірку) концепції, економічний аналіз, розробку товару, пробний маркетинг та комерційну реалізацію. Зрозуміло, що від успішності кожного з етапів залежить результативність інноваційного процесу в цілому. Сформулюйте критерії, придатні для контролю успішності кожного з восьми вищенаведених етапів.

Завдання 5. Проаналізуйте приведену нижче статистику успіхів та невдач нововведень і дайте відповідь на питання: які основні чинники невдач? І до яких управлінських заходів слід вдатися менеджерам інноваційних компаній, щоб знизити частку «провальних» інновацій?

Визначенню чинників успішності й невдач нововведень присвячено чимало досліджень у Європі, США, Японії, висновки яких дають схожі результати. Перш за все відзначається висока «смертність» нових ідей. Із 100 ідей до розроблення приймається 26,6 %, до стадії випробувань доходить 12,4%, реалізованими і комерційно успішними виявляється 9,4 %. Французький дослідник Купер вивчав причини успіху і провалу 195 промислових товарів: з них 102 випадки фірми вважали успішними, а 93 — провалом. Дослідження Т. Коно свідчить, що на японських підприємствах 33,1 % започаткованих ідей дійшло до стадії технічного розроблення, а 47,1 % з них - до стадії комерційного розроблення. Із цієї частини повністю були прийняті, матеріалізовані у зразках, дійшли до масового виробництва і споживання 55,9 % ідей. Загальна частка повністю реалізованих ідей дорівнює 8,7%, (0,331 • 0,471 • 0,559) - 0,087. Таким чином, за розрахунками експертів, для успіху одного нововведення потрібно спродукувати 18-20 нових ідей.

Завдання 6. Світові дослідження в галузі інноваційного менеджменту свідчать, що майже 60-80% успішних нововведень мають ринкове походження (товари, які "втягуються попитом", тобто зумовлені сформованими на ринку потребами) проти 20-40%, які виходять з лабораторії (товари, які "виштовхуються лабораторією", тобто ті, що ґрунтуються на фундаментальних дослідженнях і можливостях технології). Однак, інновації, що мають лабораторне походження, приносять порівняно вищі прибутки. Поясніть, чому? Наведіть власні приклади інновацій ринкового і лабораторного походження.

Завдання 7. Кейс « Бізнес-школа як інновація»

 

Заняття  10

«СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА»

 

план проведення заняття

 1. Сутність та технологія формування стратегії інноваційного розвитку суб’єктів господарювання
 2. Особливості віолентної, патієнтої, комутантної та експлерентної стратегій
 3. Матриця стратегічних варіантів розвитку підприємства.
 4. Стратегії завоювання і захисту ринкових конкурентних позицій на основі використання інтелектуальної власності.

Навчальні завдання:

Завдання 1. З наведеного нижче переліку інституційних чинників розвитку національної економіки сформуйте три групи і заповніть таблицю: 1) чинники технологічного рівня; 2) чинники стану суспільних інститутів; 3) чинники стану макроекономічного середовища.

 • боротьба з конкуренцією;
 • витрати уряду;
 • ефективність законотворчої бази;
 • кредитний рейтинг країни;
 • макроекономічна стабільність;
 • рівень інноваційної активності;
 • ступінь розвитку інформаційно-комп'ютерних технологій;

 

Таблиця. Інституційні чинники інноваційного розвитку економіки

Чинники

технологічного рівня

Чинники

стану суспільних інститутів

Чинники

стану макроекономічного середовища

 

 

 

 

Завдання 2. Global Innovation Index інтегрований із трьох індексів: індексу основних умов (basic requirements), індексу підсилювачів ефективності (efficiency enhancers) та індексу умов інноваційності (innovation and sophistication factors).

Проаналізуйте структуру GII в країнах з різним рівнем ВВП на душу населення. Поясність, чому в структурі GII країн з найнижчим рівнем ВВП домінує субіндекс основних умов (basic requirements)?

Таблиця. Структура Global Innovation Index в країнах з різним рівнем

ВВП на душу населення

СУБІНДЕКСИ (структура GII)

Країни з ВВП на душу населення

<2000 дол. США

Країни з ВВП на душу населення

3000-9000 дол. США

Країни з ВВП на душу населення

>17000 дол. США

Основні умови:

• Державні та суспільні заклади

• Інфраструктура

• Макроекономічна стабільність

• Охорона здоров’я та початкова освіта

60%

40%

20%

Підсилювачі ефективності

• Вища освіта та професійна підготовка

• Ефективність ринку товарів та послуг

• Ефективність ринку праці

• Розвиненість фінансового ринку

• Оснащеність новими технологіями

• Розмір ринку

35%

50%

50%

Умови інноваційності:

• Рівень розвитку бізнесу

• Інноваційний потенціал

5%

10%

30%

Складено за інформацією з сайту World Economic Forum http://www.weforum.org./reports

 

Завдання 3. Бостонська консалтингова група, за участю Національної Асоціації виробників та Інституту промисловості США, розробила міжнародний індекс інновацій BCG (International Innovation Index BCG). Однак, зазвичай, в межах Євросоюзу для визначення рівня розвитку інновацій у кожній окремій країні розраховують інший, так званий узагальнений інноваційний індекс (Summary Innovation Index (SII)).

Використовуючи дані таблиці, визначте, яким параметрам інноваційного розвитку економіки приділяється увага в американській (Індекс BCG), а яким – в європейській методиці (Індекс SII). Яку з цих методик доцільно застосовувати в Україні? Які параметри (показники) інноваційного розвитку України необхідно відслідковувати? Відповідь обґрунтуйте.

Таблиця Порівняльна характеристика індексів BCG та SII

Критерії

Індекс BCG

Індекс SII

Показники щодо створення умов інноваційної діяльності

+

 

Лише щодо створення інтелектуального потенціалу, однак детально

Показники державної політики

+

-

Показники інноваційної політики

щодо інтелектуальної власності та бюджетно-податкові стимули

 

Показники впливу інновацій на суспільство

+

-

Показники впливу інновацій на ефективність бізнесу

+

-

Фінансування інноваційної діяльності

Дуже загально, як інвестиції в НДДКР

Виділений окремий субіндекс із п’яти показників

Розвиток інституційного забезпечення інноваційного процесу

-

Детально щодо бізнесу

Впровадження інновацій

-

Виділений окремий субіндекс із п’яти показників

Результати інноваційної діяльності

Патенти, публікації та трансфер знань, комерціалізація

Детально інтелектуальна власність

Соціальні наслідки інновацій

Загальна зайнятість

Зайнятість в секторі НДДКР, середньо та високотехнологічному виробництві, секторі високотехнологічних послуг

 

Заняття  11

«БІЗНЕС-МОДЕЛІ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА»

 

план проведення заняття

 1. . Інноваційні бізнес-моделі компанії та їх основні компоненти.
 2. Бізнес-модель відкритих інновацій
 3. Ключові компоненти, особливості розробки й реалізації інноваційних бізнес-моделей.
 4. Бізнес-моделі видатних новаторів

Навчальні завдання:

Завдання 1: кейс „Оцінка сильних та слабких сторін бізнес-моделі компанії Creative Indoor Billboards”

 1. Визначити сильні та слабкі сторони бізнес-моделі компанії?
 2. В чому на Вашу думку полягає успіх компанії?
 3. Запропонуйте компанії новий інноваціний спосіб пошуку клієнтів?

Завдання 2: кейс „Інтернет-компанія Webvan Group”

 1. Здійснити SWOT-аналіз бізнес-моделі компанії?
 2. Визначити напрямки інноваціного розвитку даної бізнес-моделі?
 3. Якою на Вашу думку має бути успішна бізнес-модель компанії?

Завдання 3: кейс „Lego Factory”

 1. На основі кейсу сформувати шаблон бізнес-моделі компанії.
 2. Запропонувати стратегію інноваціного розвитку для компанії в Україні?
 3. Охарактеризувати основні віддмінності елементів бізнес-моделі та стратегії розвитку в залежності від географії розміщення компанії (Данія, Україна).

 

Заняття 12

«ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ»

 

план проведення заняття

 1. Формування і розподіл витрат та доходів компанії - інноватора на ранніх стадіях та на стадіях стійкого зростання.
 2. Сутність Equity gap або «долини смерті».
 3. Джерела формування інвестицій інноваційних компаній на різних стадіях життєвого циклу.
 4. Підходи до формування статутного капіталу інноваційної компанії.
 5. Індивідуальні венчурні інвестори і їх характеристики.
 6. Специфіка бізнес-ангельського інвестування: відбір проектів, оцінка компанії і визначення частки інвестора.
 7. Венчурне інвестування в Україні: стан, проблеми і перспективи розвитку.
 8. Стратегії виходу з венчурних інвестицій.

Навчальні завдання:

Завдання 1. Розкрийте сутність основних вимог до фінансової політики підприємства.

 

 Вимоги

Узгодженість зі стратегією розвитку підприємства

Забезпечення гнучкості діяльності підприємства

Забезпечення фінансової стабільності підприємства

Здатність до акумулювання фінансових ресурсів

Сутність

вимоги

 

 

 

 

Напрямок

реалізації

 

 

 

 

Результат

реалізації

 

 

 

 

Завдання 2. Багатокритеріальний відбір проектів передбачає проведення фінансового, економічного, маркетингового, техніко-технологічного, екологічного аналізу. Наведіть п’ять показників щодо кожного з вищезазначених видів аналізу, які, на вашу думку, мають визначальний вплив при виборі інвестором того чи іншого проекту.

Завдання 3. Наведіть основні переваги «венчурної концепції» як механізму розробки і впровадження «проривних» інновацій

 1. ________________________________________________________
 2. ________________________________________________________
 3. ________________________________________________________
 4. ________________________________________________________
 5. ________________________________________________________

 

Завдання 4. Підприємство, що займається випуском полімерної продукції, розглядає доцільність реалізації проекту випуску нового виду продукції. Дані про очікувані грошові потоки інноваційного проекту по роках: 1-й рік – 70000 тис.грн, 2-й рік – 75000 тис.грн, 3-й рік – 80000 тис.грн, 4-й рік – 70000 тис.грн, 5-й рік – 60000 тис.грн.

Інвестиції в інноваційний проект складаються із двох джерел: 75% фінансується за рахунок позики банку з річною ставкою 22% (на п’ять років), решта - за рахунок інвесторів через передплату звичайних акцій. Загальна вартість капіталовкладень - 200 тис. грн.; рівень систематичного ризику інноваційного проекту - 1,8. Безризикова рентабельність складає – 10%, при цьому середньоринкова - 14%. Необхідно оцінити доцільність реалізації проекту та обґрунтувати своє рішення.

 

Заняття  13

«КОНТРОЛІНГ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ»

план проведення заняття

 1. Складові інфраструктури ринку інновацій.
 1. Знаннєва та інвестиційна інфраструктури: особливе значення в інноваційній економіці ХХІ століття.
 2. Інформаційна інфраструктура як інструмент активізації інноваційного розвитку економіки.
 3. Сучасні форми поширення інноваційних ідей.
 4. Особливості інвестування в інновації. Аудит інновації.
 5. Специфіка американської та європейської моделі венчурних інвестицій.
 6. Інфраструктура ринку інновацій в Україні: досвід формування, сучасний стан та перспективи розвитку.

 

Навчальні завдання:

Завдання 1. Проаналізуйте зарубіжний досвід роботи програм підтримки інноваційного розвитку в зарубіжних країнах, використавши доступні інформаційні джерела (мережі Інтернет, періодичних видань та ін.) Досвід яких програм доцільно було б впровадити в України? Відповідь обґрунтуйте.

Для аналізу рекомендується використати досвід таких програм підтримки комерціалізації результатів дослідницької діяльності, як Програма інвестиційних компаній малого бізнесу SBIR (США), програма з підтримки малого бізнесу ANVAR (Франція), програма сприяння промисловим дослідженням IRAP (Канада), Шведський Фонд промислового розвитку для підтримки малих технологічних фірм IDF (Швеція), Фінський Національний Фонд Досліджень і Розвитку SITRA (Фінляндія), інвестиційна компанія «Yozma» (Ізраїль), Програма підтримки технологічних інвестицій TII (Сінгапур), Інвестиційний фонд вищої освіти HEIF (Великобританія), Програма підтримки інновацій і технологій ITSP (Гонконг) та Програма співробітництва університетів із промисловістю UICP.

Завдання 2. Поясніть сутність і значення процесу трансферу технологій. Назвіть учасників міжнародних процесів трансферу технологій, поясніть, які фактори впливають на результативність трансферу.

 

Заняття  14

«РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ ІННОВАЦІЙ»

план проведення заняття

 1. Сутність інноваційних ризиків та їх класифікація
 2. Аналіз та оцінювання ризиків інноваційної діяльності.
 3. Методика визначення ступеня ризикованості інноваційної діяльності.
 4. Функції ризику та фактори впливу на нього.
 5. Основні напрями регулювання впливу інноваційних ризиків на розвиток підприємства.
 6. Методи впливу на ризик та їх порівняння.
 7. Особливості впливу ризиків державного регулювання інноваційної діяльності
 8. Новітні методи зниження ризиків інноваційної діяльності та актуальність їх застосування

 

Навчальні завдання:

Завдання 1. Підприємству необхідно оцінити ступінь ризику проекту та можливу суму витрат від його реалізації, якщо фірма планує розробити певний інноваційний продукт, який дасть змогу їй отримати прибуток у розмірі 800 тис. грн. Імовірність виникнення цієї ситуації становить 70 %. При цьому можливими є ситуації, коли інноваційний продукт своїми характеристиками лише на 80 % відповідатиме запланованому рівню. Імовірність цієї ситуації 20 %. З імовірністю 10 % можлива ситуація, коли новий продукт лише на 40 % задовольнятиме плановий рівень. Невідповідність інноваційного продукту запланованим характеристикам на 1 % зменшує суму прибутку на 3 %.

Завдання 2. Підприємство, що займається випуском інноваційної продукції, розглядає доцільність реалізації проекту випуску нового виду продукції. Дані про очікувані грошові потоки інноваційного проекту по роках: 1-й рік – 70000 тис.грн, 2-й рік – 75000 тис.грн, 3-й рік – 80000 тис.грн, 4-й рік – 70000 тис.грн, 5-й рік – 60000 тис.грн.

Інвестиції в інноваційний проект складаються із двох джерел: 75% фінансується за рахунок позики банку з річною ставкою 30% (на п’ять років), решта - за рахунок інвесторів через передплату звичайних акцій. Загальна вартість капіталовкладень - 500 млн. грн.; рівень систематичного ризику інноваційного проекту - 2. Безризикова рентабельність складає – 10, при цьому середньоринкова - 14%. Необхідно оцінити доцільність реалізації інноваційного проекту та обґрунтувати своє рішення.

Завдання 3. Фірма розробляє та впроваджує інноваційну продукцію. З якими видами ризиків стикається фірма? Якими методами ризик-менеджменту можна знизити ці ризики?

Завдання 4. З якими ризиками зустрічається покупець, купуючи нові види товарів чи послуги? Якими методами ризик-менеджменту можна знизити ці ризики?

 

 

4.3. ПЛАНИ КОНТАКТНИХ ЗАНЯТЬ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

---

 

Заняття  1

«ІННОВАЦІЇ ТА СУЧАСНІ ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

 1. Перелік компетенцій, яких студенти набудуть після виконання завдань заняття:

знати: класичні та сучасні теорії інноваційного розвитку, лінійні та нелінійні моделі інноваційного процесу, етапи створення та функціонування венчурних фірм;

уміти: ідентифікувати вид інновації за різними класифікаційними ознаками,

визначати учасників інноваційного процесу на різних його етапах, їх цілі,

використовувати методи пошуку інноваційних ідей на практиці,

уміти визначати перспективні напрямки розвитку інноваційного бізнесу в світі та в Україні.

 

 1. План заняття

Семінар-розгорнута бесіда:

 1. Сутність та ключові ознаки інновації; класифікація та види інновацій
 2. Характеристика етапів життєвого циклу інновацій.
 3. Інноваційний лаг і шляхи його скорочення.
 4. Контрагенти інноваційного процесу на різних його етапах, їх цілі.
 5. Тенденції та новітні напрямки інноваційного розвитку.
 6. Ринок інновацій і його ключові товари. Взаємодія ринків інновацій та інвестицій.
 7. Моделі інноваційного підприємництва. Типи наукомістких компаній. Особливості спін-офф та спін-ін компаній.
 8. Серійне підприємництво.

 

Дискусія з елементами аналізу:

 1. В чому полягає різниця між лінійною та нелінійною моделлю інноваційного процесу?
 2. В чому полягають можливості, а чому – обмеження розвитку інноваційної компанії «повного циклу»?
 3. Які інноваційні продукти і чому будуть найбільш затребувані в Україні найближчими роками?

 

1.3. Інформаційне забезпечення заняття

1. Конспект лекцій з науки «Інноваційний розвиток підприємства», розміщений на сайті КНЕУ

2. Наукові, навчально-методичні, довідкові, нормативно-правові та інші джерела, рекомендовані для вивчення даної науки.

3. Практичні завдання з переліку типових практичних завдань дисципліни.

4. Матеріали підприємств, на яких студенти працюють (які є інформаційними об’єктами для написання магістерських дипломних робіт), або які розміщені на інтернет-ресурсі www.smida.gov.ua.

 

Заняття  2

««НАЦІОНАЛЬНІ ЕКОСИСТЕМИ ІННОВАЦІЙ

ТА ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ»

 

2.1. Перелік компетенцій, яких студенти набудуть після виконання завдань заняття:

знати: сутність і складові національної інноваційної екосистеми, особливості національних інноваційних екосистем країн світу, особливості довгострокової та поточної державної інноваційної політики;

уміти: визначити та охарактеризувати переваги та недоліки екосистеми інновацій конкретної країни світу,

враховувати преференції та пільги для суб’єктів інноваційної діяльності при обґрунтуванні напрямку інноваційного розвитку підприємства,

обґрунтувати напрямки вдосконалення державного регулювання інноваційного підприємництва в Україні.

 

2.2. План заняття

Семінар-розгорнута бесіда:

 1. Необхідність формування зовнішніх умов, що сприяють інноваційному розвитку компаній
 2. Методи та моделі державного регулювання.
 3. Світовий досвід державної підтримки інновацій.
 4. Преференції та пільги для суб’єктів інноваційної діяльності в Україні.
 5. Сутність і складові національної інноваційної екосистеми.
 6. Пріоритети економічного розвитку країни і їх врахування в процесі формування національної інноваційної екосистеми.
 7. “Традиційна” та “альтернативна” моделі інноваційного розвитку.
 8. Характеристика та проблеми становлення національної інноваційної екосистеми України.

 

2.3. Інформаційне забезпечення заняття

1. Конспект лекцій з науки «Інноваційний розвиток підприємства», розміщений на сайті КНЕУ

2. Наукові, навчально-методичні, довідкові, нормативно-правові та інші джерела, рекомендовані для вивчення даної науки.

3. Практичні завдання з переліку типових практичних завдань дисципліни.

4. Матеріали підприємств, на яких студенти працюють (які є інформаційними об’єктами для написання магістерських дипломних робіт), або які розміщені на інтернет-ресурсі www.smida.gov.ua.

 

 

Заняття  3

«ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ»

3.1. Перелік компетенцій, яких студенти набудуть після виконання завдань заняття:

знати: сучасні форми комунікацій в інноваційній сфері, форми та інструменти scientific relations (SR), механізми функціонування центрі трансферу технологій, характерні риси сучасного міжнародного трансферу технологій;

уміти: обґрунтовувати доцільність участі підприємства у трансфері технологій на визначених умовах,

обґрунтовувати форму участі підприємства у трансфері технологій,

приймати управлінські рішення щодо взаємодії підприємства з іншими суб’єктами трансферу технологій, зокрема, центрами трансферу.

 

3.2. План заняття

Семінар-розгорнута бесіда:

 1. Трансфер технологій: сутність та форми.
 2. Центри трансферу технологій.
 3. Міжнародний трансфер технологій.
 4. Формування ринку наукових розробок та інноваційних ідей в Україні.
 5. Сучасні форми комунікацій в інноваційній сфері.
 6. Наднаціональні науково-дослідні проекти: особливості їх фінансування, організація та результати.

Дискусія з елементами аналізу:

 1. Чому трансфер проривних технологій майже виключно відбувається між США та країнами Західної Європи?
 2. Які фактори стримують участь вітчизняних підприємств у міжнародному трансфері технологій?
 3. Чи можна вважати відтік вчених та кваліфікованої робочої сили з країни формою міжнародного трансферу технологій?

 

3.3. Інформаційне забезпечення заняття

1. Конспект лекцій з науки «Інноваційний розвиток підприємства», розміщений на сайті КНЕУ

2. Наукові, навчально-методичні, довідкові, нормативно-правові та інші джерела, рекомендовані для вивчення даної науки.

3. Практичні завдання з переліку типових практичних завдань дисципліни.

4. Матеріали підприємств, на яких студенти працюють (які є інформаційними об’єктами для написання магістерських дипломних робіт), або які розміщені на інтернет-ресурсі www.smida.gov.ua.

 

 

Заняття  4

«ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА»

 

4.1. Перелік компетенцій, яких студенти набудуть після виконання завдань заняття:

знати: складові потенціалу та їх значення в забезпеченні інноваційного розвитку підприємства, етапи та інструменти діагностики стану інноваційного потенціалу підприємства, критерії вибору та особливості застосування перспективних моделей розвитку інноваційного потенціалу суб’єктів господарювання;

уміти: здійснювати оцінювання інноваційного потенціалу підприємства (як інтегрально, так і його окремих компонентів),

діагностувати стан, динаміку та ефективність використання інноваційного потенціалу підприємства,

застосовувати на практиці сучасні технології виявлення, розвитку і утримання талантів.

 

4.2. План заняття

Семінар-розгорнута бесіда:

 1. Інноваційний потенціал як інструмент формування ключових компетенцій організації
 2. Методичні підходи до оцінювання інноваційного потенціалу підприємства
 3. Діагностика стану, динаміки та ефективності використання інноваційного потенціалу підприємства.
 4. Сучасні технології виявлення, розвитку і утримання талантів (talent management).
 5. Критерії вибору та особливості застосування перспективних моделей розвитку інноваційного потенціалу суб’єктів господарювання.

Дискусія з елементами аналізу:

 1. Чи згодні ви з поширеним твердженням «Знання – основа конкурентних переваг компанії»? Відповідь обґрунтуйте на прикладах вітчизняних підприємств
 2. Без яких елементів потенціалу, на вашу думку, підприємство може бути успішним інноватором, а без яких – ні?

 

4.3. Інформаційне забезпечення заняття

1. Конспект лекцій з науки «Інноваційний розвиток підприємства», розміщений на сайті КНЕУ

2. Наукові, навчально-методичні, довідкові, нормативно-правові та інші джерела, рекомендовані для вивчення даної науки.

3. Практичні завдання з переліку типових практичних завдань дисципліни.

4. Матеріали підприємств, на яких студенти працюють (які є інформаційними об’єктами для написання магістерських дипломних робіт), або які розміщені на інтернет-ресурсі www.smida.gov.ua.

 

 

Заняття  5

«ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ, ЇЇ ВИДИ ТА ОХОРОНА. ОЦІНЮВАННЯ ТА КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ ОБ‘ЄКТІВ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ»

 

5.1. Перелік компетенцій, яких студенти набудуть після виконання завдань заняття:

знати: технології охорони прав інтелектуальної власності, основні нормативно-правові документи, що регулюють права інтелектуальної власності, та їх ключові положення, особливості функціонування первинного та вторинного ринків прав інтелектуальної власності;

уміти: здійснювати обґрунтований вибір способу охорони інтелектуальної власності підприємством,

розраховувати вартість об’єктів права інтелектуальної власності підприємства,

організовувати ефективну взаємодію з іншими учасниками ринку інтелектуальної власності,

проводити обґрунтування доцільності комерціалізації об’єктів права інтелектуальної власності.

 

5.2. План заняття

Семінар-розгорнута бесіда:

 1. Інтелектуальний капітал та його складові.
 2. Технології охорони прав інноваційних об’єктів інтелектуальної власності. Стандарти та нормативно-правові акти охорони прав інтелектуальної власності у світі та в Україні.
 3. Вибір способу охорони інтелектуальної власності підприємством.
 4. Патент як спосіб захисту результатів науково-технічної діяльності і як інструмент конкурентної боротьби
 5. Механізм комерціалізації об’єктів права інтелектуальної власності.
 6. Учасники ринку інноваційної власності та способи організації їх ефективної взаємодії
 7. Первинний та вторинний ринок прав інтелектуальної власності: змістовна характеристика, тенденції та перспективи розвитку в Україні.

 

5.3. Інформаційне забезпечення заняття

1. Конспект лекцій з науки «Інноваційний розвиток підприємства», розміщений на сайті КНЕУ

2. Наукові, навчально-методичні, довідкові, нормативно-правові та інші джерела, рекомендовані для вивчення даної науки.

3. Практичні завдання з переліку типових практичних завдань дисципліни.

4. Матеріали підприємств, на яких студенти працюють (які є інформаційними об’єктами для написання магістерських дипломних робіт), або які розміщені на інтернет-ресурсі www.smida.gov.ua.

 

Заняття  6

«МАРКЕТИНГ ІННОВАЦІЙ ТА СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА»

 

6.1. Перелік компетенцій, яких студенти набудуть після виконання завдань заняття:

знати: ключові чинники успіху нового товару, особливості ключових інноваційних стратегій, інструментарій маркетингу інновацій, процедури аналізу стратегічних варіантів інноваційного розвитку підприємства;

уміти: діагностувати привабливість ринку та оцінювати ринковий потенціал інновації,

розробити стратегію виведення інноваційного продукту на ринок,

обґрунтувати заходу спробного маркетингу інноваційного продукту,

спрогнозувати обсяги продажу інноваційних продуктів та очікувані прибутки підприємства.

 

6.2. План заняття

Семінар-розгорнута бесіда:

 1. Ключові чинники успіху нового товару
 2. Діагностика привабливості ринку та оцінка ринкового потенціалу інновації.
 3. Методи прогнозного оцінювання обсягів продажу інновацій.
 4. Розробка стратегії виведення на ринок інноваційного товару.
 5. Спробний маркетинг інновації
 6. Маркетингові інструменти позиціонування та підтримки інновацій на ринку
 7. Сутність та технологія формування стратегії інноваційного розвитку суб’єктів господарювання
 8. Особливості віолентної, патієнтої, комутантної та експлерентної стратегій
 9. Матриця стратегічних варіантів розвитку підприємства.
 10. Стратегії завоювання і захисту ринкових конкурентних позицій на основі використання об’єктів інтелектуальної власності.

 

6.3. Інформаційне забезпечення заняття

1. Конспект лекцій з науки «Інноваційний розвиток підприємства», розміщений на сайті КНЕУ

2. Наукові, навчально-методичні, довідкові, нормативно-правові та інші джерела, рекомендовані для вивчення даної науки.

3. Практичні завдання з переліку типових практичних завдань дисципліни.

4. Матеріали підприємств, на яких студенти працюють (які є інформаційними об’єктами для написання магістерських дипломних робіт), або які розміщені на інтернет-ресурсі www.smida.gov.ua.

 

Заняття  7

«БІЗНЕС-МОДЕЛІ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ»

7.1. Перелік компетенцій, яких студенти набудуть після виконання завдань заняття:

знати: основні компоненти бізнес-моделі, особливості розробки й реалізації інноваційних бізнес-моделей, специфіку бізнес-ангельського та венчурного інвестування, відмінності американської та європейської моделі венчурних інвестицій;

уміти:здійснити обґрунтований вибір джерела формування інвестицій інноваційних компаній на різних стадіях життєвого циклу,

управляти процесами капіталізації компанії-інноватора,

розробляти управлінські рішення щодо формування і розподілу витрат та доходів компанії - інноватора на ранніх стадіях та на стадіях стійкого зростання,

обґрунтовувати доцільність інвестиційних проектів інноваційного розвитку підприємства.

 

7.2. План заняття

Семінар-розгорнута бесіда:

 1. Інноваційні бізнес-моделі компанії та їх основні компоненти.
 2. Бізнес-модель відкритих інновацій та бізнес-моделі видатних новаторів.
 3. Ключові компоненти, особливості розробки й реалізації інноваційних бізнес-моделей.
 4. Формування і розподіл витрат та доходів компанії - інноватора на ранніх стадіях та на стадіях стійкого зростання.
 5. Джерела формування інвестицій інноваційних компаній на різних стадіях життєвого циклу.
 6. Підходи до формування статутного капіталу інноваційної компанії.
 7. Індивідуальні венчурні інвестори і їх характеристики.
 8. Специфіка бізнес-ангельського інвестування: відбір проектів, оцінка компанії і визначення частки інвестора.
 9. Венчурне інвестування в Україні: стан, проблеми і перспективи розвитку.
 10. Стратегії виходу з венчурних інвестицій.

 

7.3. Інформаційне забезпечення заняття

1. Конспект лекцій з науки «Інноваційний розвиток підприємства», розміщений на сайті КНЕУ

2. Наукові, навчально-методичні, довідкові, нормативно-правові та інші джерела, рекомендовані для вивчення даної науки.

3. Практичні завдання з переліку типових практичних завдань дисципліни.

4. Матеріали підприємств, на яких студенти працюють (які є інформаційними об’єктами для написання магістерських дипломних робіт), або які розміщені на інтернет-ресурсі www.smida.gov.ua.

 

 

Заняття  8

«КОНТРОЛІНГ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТА РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ ІННОВАЦІЙ»

 

8.1. Перелік компетенцій, яких студенти набудуть після виконання завдань заняття:

знати: етапи контролінгу інновацій, сутність інноваційних ризиків та їх класифікацію, особливості інвестування в інновації, методи впливу на ризик;

уміти: практично застосовувати інструментарій контролінгу інновацій,

оцінювати рівень ризиків інноваційної діяльності;

здійснювати обґрунтований вибір методів зниження ризиків інноваційної діяльності.

 

8.2. План заняття

Семінар-розгорнута бесіда:

 1. Сутність, мета, завдання і функції контролінгу інноваційної діяльності.
 2. Інструментарій контролінгу інновацій.
 3. Організація інноваційного контролінгу на підприємстві.
 4. Сутність інноваційних ризиків та їх класифікація
 5. Аналіз та оцінювання ризиків інноваційної діяльності.
 6. Методика визначення ступеня ризикованості інноваційної діяльності.
 7. Основні напрями регулювання впливу інноваційних ризиків на розвиток підприємства.
 8. Особливості впливу ризиків державного регулювання інноваційної діяльності
 9. Новітні методи зниження ризиків інноваційної діяльності та актуальність їх застосування

 

8.3. Інформаційне забезпечення заняття

1. Конспект лекцій з науки «Інноваційний розвиток підприємства», розміщений на сайті КНЕУ

2. Наукові, навчально-методичні, довідкові, нормативно-правові та інші джерела, рекомендовані для вивчення даної науки.

3. Практичні завдання з переліку типових практичних завдань дисципліни.

4. Матеріали підприємств, на яких студенти працюють (які є інформаційними об’єктами для написання магістерських дипломних робіт), або які розміщені на інтернет-ресурсі www.smida.gov.ua.

 

 

 

4.4. ПЛАНИ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ В МІЖСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

---

 

У міжсесійний період студент виконує самостійне індивідуальне завдання (підготовка науково-прикладної доповіді (реферату)) за переліком тем, наведеним нижче. Перелік тем завдань не є вичерпним. Вибір завдання здійснюється студентом самостійно, виходячи з його інтересів, можливостей виконати те чи інше завдання на наявних матеріалах, практичного значення роботи для конкретного підприємства.

Тема завдання і план виконання робіт погоджується з викладачем дисципліни. Виконане завдання оформлюються у вигляді звіту обсягом 20—25 сторінок тексту шрифту Times New Roman 14 з інтервалом 1,5.

Виконана робота повинна мати суто практичну спрямованість; теоретичну частину роботи слід максимально обмежити. При написанні реферату студент повинен давати посилання на джерела, матеріали або окремі результати, які наводяться в роботі.

Вибір теми реферату здійснюється за прізвищем у такому порядку (див. табл.)

Літера, з якої починається прізвище студента

Порядковий номер теми реферату у Переліку*

А, Б

1, 13, 25, 37

В, Г

2, 14, 26, 38

Д, Є, Е

3, 15, 27, 39

Ж, З, І

4, 16, 28, 40

К, Л

5, 17, 29, 41

М, Н

6, 18, 30, 42

О, П

7, 19, 31, 43

Р, С

8, 20, 32

Т, У

9, 21, 33

Х, Ц, Ф

10, 22, 34

Щ, Ч, Ш

11, 23, 35

Ю, Я

12, 24, 36

*Студент, прізвище якого починається з відповідної літери, має на вибір одну з трьох – чотирьох тем.

Тематика індивідуальних завдань (рефератів) для студентів заочної форми навчання

 1. Напрямки удосконалення оцінювання ефективності інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку.
 2. Стан інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку підприємств України.
 3. Новітні методи фінансування інноваційної діяльності.
 4. Оптимізація структури джерел інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку.
 5. Проблеми і перспективи впровадження ризик-менеджменту на підприємствах з інноваційною діяльністю.
 6. Світовий досвід регулювання ступеня ризиків інноваційної діяльності.
 7. Ризики функціонування венчурних підприємств.
 8. Концепція динамічного управління ризиками інноваційної діяльності.
 9. Сутність та види диверсифікації ризиків, її переваги та недоліки.
 10. Інноваційні моделі бізнесу: сучасний стан та перспективи розвитку.
 11. Стратегічне планування інноваційного розвитку.
 12. Стратегії наукових досліджень та захисту інтелектуальної власності.
 13. Стратегії виходу з кризового стану на основі впровадження інновацій.
 14. Комерціалізація інновацій: особливості та проблеми.
 15. Еволюція розвитку бізнес-інкубаторів.
 16. Досвід створення та функціонування технопарків в Україні.
 17. Роль сучасних венчурних підприємств України для забезпеченні інноваційного розвитку.
 18. Перспективи бізнес-інкубаторів в Україні.
 19. Порівняльна характеристика різних типів технологічно орієнтованих спільних підприємств.
 20. Національна інноваційна система як ключовий елемент розвитку економіки.
 21. Роль держави у формуванні національних інноваційних систем.
 22. Національні інноваційні системи розвинутих країн та шляхи використання їх досвіду для України.
 23. Національна інноваційна система і державна інноваційна політика України.
 24. Складові інноваційної системи України та рівень їх розвитку.
 25. Концептуальні засади розвитку національної інноваційної системи.
 26. Теоретико-методичні підходи до визначення сутності інноваційного потенціалу підприємства.
 27. Інноваційний потенціал підприємства та фактори впливу на нього.
 28. Критерії та методика діагностики інноваційного потенціалу підприємства.
 29. Методи оцінки інноваційного потенціалу підприємства.
 30. Визначення розміру та ефективності використання інноваційного потенціалу підприємства.
 31. Напрямки формування механізму ефективного використання інноваційного потенціалу підприємства.
 32. Критерії вибору та особливості застосування перспективних моделей розвитку інноваційного потенціалу суб’єктів господарювання.
 33. Місце і роль венчурного капіталу в інноваційному процесі.
 34.  Основні етапи життєвого циклу інноваційного венчурного підприємства.
 35. Макро та мікро-чинники успішної комерціалізації інновацій
 36. Позитивні та негативні наслідки комерціалізації інновацій
 37. Роль служби маркетингу в процесі комерціалізації інновацій
 38. Методика відбору та оцінювання тестових ринків
 39. Аналіз ризиків та факторів успішності інноваційного продукту
 40. Ідентифікація та оцінювання характеристик інноваційного товару, що забезпечують успішну комерціалізацію
 41. Особливості розробки програм комерціалізації інновацій

 

Виконання індивідуальних завдань за вибором передбачає аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій, присвячених найактуальнішим проблемам інноваційного розвитку підприємств, або виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету), тобто участь у позанавчальній науковій діяльності, що має на меті забезпечити:

 • оволодіння теоретичними засадами управління інноваційним розвитком підприємств, реалізацією їх в конкретних формах і моделях;
 • вивчення механізмів трансферу технологій, формування та розвитку інноваційного потенціалу,здійснення маркетингових досліджень та обґрунтування стратегії і вибору бізнес-моделі інноваційної діяльності;
 • опрацювання методології та методів економічного оцінювання інвестиційних потреб, методик аналізу інвестиційної привабливості інноваційних проектів;
 • оволодіння прикладними аспектами ризик-менеджменту інновацій та контролінгу інноваційного розвитку підприємств.

 

 

5.  САМОСТІЙНА  РОБОТА  СТУДЕНТІВ

---

 

Формами організації самостійної роботи студентів при вивченні теоретичного матеріалу науки “Інноваційний розвиток підприємства ” є:

 • опрацювання теоретичних основ лекційного матеріалу;
 • вивчення окремих тем або питань, що передбачені для самостійного опрацювання;
 • підготовка до виступу на семінарському занятті;
 • підготовка до практичних (лабораторних) занять;
 • підготовка до контрольної (модульної) роботи;
 • виконання індивідуальних завдань;
 • систематизація вивченого матеріалу курсу перед іспитом.

Навчальним планом передбачено 100 годин для самостійної роботи студентів очної форми навчання та 140 годин для самостійної роботи студентів заочної форми навчання. Відповідно до цих обсягів, а також виходячи із завдань самостійного опрацювання матеріалу, сформовано таку структуру навчальних завдань:

5.1. Перелік питань для самостійної роботи студентів при вивченні теоретичного матеріалу дисципліни[1]

 

Тема 1. Інновації як основа економічного розвитку

 1. Проривні інновації XX і XXI ст.
 2. Методи креативного мислення та інноваційні технології.

 

Тема 2. Сучасні організаційні форми інноваційної діяльності

 1. Критерії ідентифікації глобальних та локальних інновацій.
 2. Інноваційний лаг і шляхи його скорочення, показник динаміки інноваційного процесу ТАТ («turn around time»).

 

Тема 3. Державне та міжнародне регулювання інноваційного розвитку

 1. Напрямки та способи подолання антиінноваційної реакції співтовариств.
 2. Сильні та слабкі сторони національної інноваційної системи України.
 3.  

Тема 4. Національні екосистеми інновацій

 1. Етапи створення та функціонування венчурних фірм.
 2. Інноваційні кластери та цілі їх створення.

Тема 5. Трансфер технологій

 1. Наукова співпраця між дослідницькими університетами.
 2. Проблеми фінансування науки та інновацій і можливості їх вирішення засобами сучасних інформаційних комунікацій.

 

Тема 6. Інноваційний потенціал підприємства

 1. Знаннєва та інвестиційна інфраструктури: особливе значення в інноваційній економіці ХХІ століття.
 2. Специфіка американської та європейської моделі венчурних інвестицій.

 

Тема 7. Інтелектуальна власність, її види та охорона

 1. Типи державної інноваційної політики.
 2. Перспективи розвитку в Україні програм з підтримки малого і середнього інноваційного бізнесу, створення ефективних державно-приватних партнерств у сфері НДДКР, механізмів транферу технологій тощо.

 

Тема 8. Оцінювання та комерціалізація об‘єктів права інтелектуальної власності

 1. Економічні стимули активізації інноваційної діяльності.
 2. Етапи створення інноваційної системи України.

 

Тема 9.Маркетинг інновацій

 1. Методи прогнозного оцінювання обсягів продажу інновацій.
 2. Швидкість, ризики і моделі дифузії інновацій. Вимірювання дифузії інновацій.

Тема 10. Стратегії інноваційного розвитку підприємства

 1. Особливості віолентної, патієнтої, комутантної та експлерентної стратегій.
 2. Стратегії завоювання і захисту ринкових конкурентних позицій на основі використання інтелектуальної власності

 

Тема 11. Бізнес-моделі інноваційного підприємництва

 1. Мотивація процесів створення та реалізації інновацій. Сучасні технології виявлення, розвитку і утримання талантів (talent management).
 2. Критерії вибору та особливості застосування перспективних моделей розвитку інноваційного потенціалу суб’єктів господарювання.

Тема 12. Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку

 1. Економічна ефективність інноваційних рішень на різних стадіях життєвого циклу.
 2. Специфіка бізнес-ангельського інвестування: відбір проектів, оцінка компанії і визначення частки інвестора.

 

Тема 13. Контролінг інноваційного розвитку

 1. Чинники, що впливають на ухвалення рішень про доцільність правової охорони прав на інтелектуальну власність.
 2. Первинний та вторинний ринок прав інтелектуальної власності: змістовна характеристика, тенденції та перспективи розвитку в Україні.

 

Тема 14. Ризик-менеджмент інновацій

 1. Діагностика імовірних втрат та прибутків від впливу ризику інноваційної діяльності.
 2. Сучасні напрями регулювання впливу ризику на інноваційний розвиток підприємства.

 

 

Наука „Інноваційний розвиток підприємства” вивчається у першому семестрі з 1 по 17 тиждень. (1-2 тиждень – установча сесія)

 

6.  ПОТОЧНИЙ  І  ПІДСУМКОВИЙ  КОНТРОЛЬ  ЗНАНЬ

---

 

Загальні положення контролю й оцінювання знань студентів з науки «Інноваційний розвиток підприємства»

Органічною складовою навчального процесу є систематичний, комплексний контроль й оцінювання якості набутих знань, умінь та практичних навичок студентів у відповідності з вимогами державних стандартів освіти, а також адаптації до загальноєвропейських вимог, визначених Європейською системою залікових кредитів (далі ECTS).

Об'єктом загального оцінювання знань студентів є програмний матеріал науки, засвоєння якого відповідно перевіряється підчас поточного контролю і на письмовому екзамені.

Об'єктом поточного оцінювання є знання студентами окремих складових робочої навчальної програми:

 • матеріалу, викладеного на лекціях;
 • питань, розглянутих та обговорених на семінарських та практичних заняттях;
 • матеріалу, опрацьованого самостійно.

Поточне оцінювання здійснюється у формі підсумовування позитивних оцінок, отриманих студентом за роботу на семінарських (практичних) та контактних заняттях, виконання контрольних (модульних) робіт, за виконання завдань для самостійної роботи та інших завдань.

Робочою програмою науки передбачено виконання контрольних (модульних) робіт:

 • на денній формі навчання після вивчення 1-7 та 8-14 тем науки;
 • на заочної формі навчання після вивчення усіх 14 тем науки.

Об’єктом підсумкового оцінювання є знання програмного матеріалу науки у повному обсязі.

На іспиті оцінюванню підлягають:

 • володіння ключовими теоретичними знаннями про об'єкт науки
 • здатність творчо мислити та синтезувати знання
 • уміння використовувати знання для розв'язання практичних завдань;
 • точність виконання розрахунків тощо.

Підсумкова оцінка з науки складається з оцінки за поточну успішність та оцінки за екзамен. Максимально можлива оцінка за знання програмного матеріалу науки дорівнює 100 балам. За поточну успішність студент може отримати максимум 50 балів і за екзамен – 50 балів (загальна оцінка не може перевищувати 100 балів).

 

6.1. Очна форма навчання:

Самостійна робота студентів здійснюється за видами, визначеними у карті такої роботи. Характер та обсяги контролю і самостійної роботи, а також максимальна кількість балів за кожний вид роботи визначається за даною картою

 

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з науки  "ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА

для студентів напряму підготовки         з усіх спеціальностей        

галузі знань (спеціальності)                     з усіх спеціальностей        

 

Денна форма навчання

 

Види самостійної роботи

Планові терміни виконання

Форми контролю та звітності

Максимальна

кількість балів

1. Обов'язкові

Результати виконання завдань та відповіді (виступи) на аудиторних заняттях

1.1.Підготовка до участі у семінарських та практичних заняттях (підготовка доповідей по темі семінару, підготовка до участі у дискусіях)

Протягом семестру

 

Перевірка правильності відповідей

10

1.2.Експрес-контроль знань, тестування на семінарських та практичних заняттях

Протягом семестру

 

Перевірка правильності виконання завдань.

10

1.3.Виконання домашніх завдань, самостійне опрацювання тем

Протягом семестру

 

Перевірка повноти та правильності виконання завдань.

10

Результати виконання контрольних (модульних) робіт

1.4. Підготовка до контрольних (модульних) робіт (дві роботи протягом семестру)

Протягом семестру

 

Перевірка правильності

виконання контрольних (модульних) робіт

10

Разом балів за обов'язкові види СРС

40

II. Вибіркові

2.1. Аналітичний (критичний)

огляд наукових публікацій (журналів, збірників статей конференцій) за однієї з тем науки (не менше 3-х статей)

За 10 днів до початку сесії або за графіком ІРК

Перевірка якості виконання

10

2.2. Підготовка доповідей на наукових студентських конференціях за тематикою науки

За терміном проведення конференцій

Доповідь на наукових конференцій або публікація у збірниках статей (тез)

10

2.3. Переклад іншомовних текстів з питань дисципліни

За 10 днів до початку сесії або за графіком ІРК

Перевірка якості виконання

10

2.4. Підготовка тестів (40 тестів – по 10 тестових питань по обраним 4-м темам)

За 10 днів до початку сесії або за графіком ІРК

Перевірка якості виконання

10

2.5. Складання тематики рефератів (30 тем)

За 10 днів до початку сесії або за графіком ІРК

Перевірка якості виконання

10

Разом балів за вибіркові види СРС

10

Всього балів за СРС

50

 

Порядок поточного оцінювання знань студентів очної форми навчання з науки „Інноваційний розвиток підприємства ”

 

Загальні результати поточної успішності студента, що оцінюються максимально 50 балів, складаються з:

а) виконання завдань та відповіді на семінарських (практичних) заняттях (30 балів);

б) виконання контрольних (модульних) робіт (10 балів);

в) виконання завдань для самостійної роботи (10 балів).

Поточний контроль та оцінювання знань здійснюється у відповідності з Картою самостійної роботи студента, яка характеризує обов’язкові та вибіркові завдання за терміном виконання, формою контролю і максимальною кількістю балів.

При проведенні поточного контролю рівень знань студента оцінюється за певними параметрами, що характеризуються наведеною шкалою та критеріями

 

Шкала та критерії поточного оцінювання знань

з науки „Інноваційний розвиток підприємства” студентів очної форми навчання

 

з/п

Об’екти контролю

Умови оцінювання

Критерії рівня знань

Параметри оцінки у балах

Мкси-

мальна кількість балів за семестр

1. Обов’язкові види робіт (діапазон оцінки 0 – 40 балів)

Результати виконання завдань та відповіді (виступи) на аудиторних заняттях (діапазон оцінки 0 – 30 балів)

1.1.

Підготовка до участі у семінарських та практичних заняттях (підготовка доповідей по темі семінару, підготовка до участі у дискусіях)

 

Перевірка правильності відповідей

0 - 10

(Крок оцінки

1бал)

10

1.2.

Експрес-контроль знань, тестування на семінарських та практичних заняттях

 

Перевірка правильності виконання завдань.

0 - 10

(Крок оцінки

1 бал)

10

1.3

Виконання домашніх завдань, самостійне опрацювання тем

 

Перевірка повноти та правильності виконання завдань.

0 - 10

(Крок оцінки

2 бали)

10

Результати виконання контрольних (модульних) робіт (діапазон оцінки 0 – 10 балів)

1.4.

1-й письмовий контроль

1-8 теми науки

Перевірка правильності

виконання контрольного (модульного) завдання:

- 100%

- 75%

- 50%

- нижче 50%

 

 

 

100

80

60

0

5

1.5.

2-й письмовий контроль

9 -14 теми науки

Перевірка правильності

виконання контрольного (модульного) завдання:

- 100%

- 75%

- 50%

- нижче 50%

 

 

 

100

80

60

0

5

II. Вибіркові індивідуальні завдання (діапазон оцінки 0 – 10 балів)

2.1.

Аналітичний (критичний)

огляд наукових публікацій (журналів, збірників статей конференцій) за однієї з тем науки (не менше 3-х статей)

За однієї з вибраних і узгоджених тем науки

 • високий (відповідає всім вимогам за структурою, змістом, аргументацією та своїм ставленням, відмінна презентація);
 • достатній (в цілому відповідає вимогам, але не переконливо аргументована, не обґрунтоване своє ставлення);
 • середній (в цілому відповідає вимогам, але недостатньо аргументована, не наведено своє ставлення, середня презентація);
 • недостатній (не відповідає вимогам за структурою, змістом та аргументацією, відсутність власної думки, низький рівень презентації);

 

 

10

 

 

8

 

 

 

 

6

 

 

 

0

10

2.2.

Підготовка доповідей на наукових студентських конференціях за тематикою науки

За заявленою

попередньо темою

 • високий (відповідає всім вимогам за структурою, змістом, аргументацією та своїм ставленням, відмінна презентація);
 • достатній (в цілому відповідає вимогам, але не переконливо аргументована, не обґрунтоване своє ставлення);
 • середній (в цілому відповідає вимогам, але недостатньо аргументована, не наведено своє ставлення, середня презентація);
 • недостатній (не відповідає вимогам за структурою, змістом та аргументацією, відсутність власної думки, низький рівень презентації);

 

 

10

 

 

8

 

 

 

 

6

 

 

 

0

10

2.3.

 Переклад іншомовних текстів з питань науки

За заданою тематикою науки

 • високий (відповідає всім вимогам за структурою, змістом, аргументацією та своїм ставленням, відмінна презентація);
 • достатній (в цілому відповідає вимогам, але не переконливо аргументована, не обґрунтоване своє ставлення);
 • середній (в цілому відповідає вимогам, але недостатньо аргументована, не наведено своє ставлення, середня презентація);
 • недостатній (не відповідає вимогам за структурою, змістом та аргументацією, відсутність власної думки, низький рівень презентації);

 

 

10

 

 

8

 

 

 

 

6

 

 

 

0

10

2.4.

Підготовка тестів (40 тестів – по 10 тестових питань по обраним 4-м темам)

За заданою тематикою науки

 • високий (відповідає всім вимогам за структурою, змістом, аргументацією та своїм ставленням, відмінна презентація);
 • достатній (в цілому відповідає вимогам, але не переконливо аргументована, не обґрунтоване своє ставлення);
 • середній (в цілому відповідає вимогам, але недостатньо аргументована, не наведено своє ставлення, середня презентація);
 • недостатній (не відповідає вимогам за структурою, змістом та аргументацією, відсутність власної думки, низький рівень презентації);

 

 

10

 

 

8

 

 

 

 

6

 

 

 

0

10

2.5.

Складання тематики рефератів (30 тем)

За заданою тематикою науки

 • високий (відповідає всім вимогам за структурою, змістом, аргументацією та своїм ставленням, відмінна презентація);
 • достатній (в цілому відповідає вимогам, але не переконливо аргументована, не обґрунтоване своє ставлення);
 • середній (в цілому відповідає вимогам, але недостатньо аргументована, не наведено своє ставлення, середня презентація);
 • недостатній (не відповідає вимогам за структурою, змістом та аргументацією, відсутність власної думки, низький рівень презентації);

 

 

10

 

 

8

 

 

 

 

6

 

 

 

0

10

 

Контроль систематичності та активності роботи студента протягом семестру базується на оцінюванні рівня знань студентів при обговоренні питань семінарських занять (застосовується шкала оцінювання з кроком 0-1 бал).

Критерії оцінювання: систематичність та активність студентів в обговоренні питань:

1бал – відповідь правильна, змістовна, логічна;

0 балів - відповідь характеризує не достатній рівень засвоєння матеріалу або не відповідає питанню, або взагалі відсутня.

Експрес-контроль. Шкала оцінювання на одному практичному занятті становить: 0-2 бали з кроком 1 бал.

Критерії оцінювання при максимальній оцінці завдання 2 бали: виконання студентом поточних контрольних робіт вимірюється сумарною кількістю правильних відповідей:

2 бали – при повному виконанні завдання при наявності не більше 10% помилок;

1 бал - виконано завдання з 50% помилок;

0 балів – при невиконанні завдання або при наявності у виконаному завданні 75% і більше помилок.

Контроль виконання домашніх завдань, самостійне опрацювання тем. Шкала оцінювання на одному занятті становить: 0-2 балів з кроком 1 бал.

Критерії оцінювання:

2 балів - при повному виконанні завдання при наявності не більше 1-2 помилок;

1 бали - при повному виконанні завдання при наявності не більше 3-4 помилок;

0 балів – при невиконанні завдання або при наявності у виконаному завданні 5 і більше помилок.

 

6.2. Заочна форма навчання:

 

СЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

заняття

 

Контактні заняття

(теми відповідно до робочої програми)

Форма занять і контролю

Макс.

кіл-ть балів

Відповіді (виступи) на контактних заняттях

1.

 

Тема 1. Інновації як основа економічного розвитку

Тема 2. Сучасні організаційні форми інноваційної діяльності

Установча міні-лекція (конспект)

 

Міні-лекція (конспект)

 

2.

Тема 3. Державне та міжнародне регулювання інноваційного розвитку

Тема 4. Національні екосистеми інновацій

Міні-семінар – розгорнута бесіда

2

Виконання практичних завдань

2

3.

 

Тема 5. Трансфер технологій

Міні-лекція (конспект)

 

Міні-семінар – дискусія

 

4.

Тема 6. Інноваційний потенціал підприємства

Міні-лекція (конспект)

2

5.

 

Тема 7. Інтелектуальна власність, її види та охорона

Тема 8. Оцінювання та комерціалізація об‘єктів права інтелектуальної власності

Міні-лекція (конспект)

 

Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань

2

6.

Тема 9. Маркетинг інновацій

Тема 10. Стратегії інноваційного розвитку підприємства

Міні-лекція (конспект)

 

7.

Тема 11. Бізнес-моделі інноваційного підприємництва

Тема 12. Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку

Міні-лекція (конспект)

 

8.

Тема 13. Контролінг інноваційного розвитку

Тема 14. Ризик-менеджмент інновацій

Міні-лекція (конспект)

5

Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань

2

 

15

Результати виконання контрольних (модульних) завдань

 

9.

Комплексна аудиторна самостійна контрольна робота

Поточний (модульний) контроль

10

Усього балів за контактні заняття

25

 

міжСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

Результати виконання та захисту обов’язкових позааудиторних індивідуальних завдань

Види завдань

Форма подання

 

Термін подання і реєстрація

Форма контролю

Макс.

кіл-ть балів

Виконання самостійного індивідуального завдання (Підготовка науково-прикладної доповіді (реферату) за заданою тематикою)

(письмова або електронна)

(наприклад, 5.10.2015р.

на кафедру або на електронну пошту викладача)

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

15

Результати виконання та захисту індивідуальних робіт за вибором (одне завдання)

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій

2. Підготовка міні-есе за попередньо затвердженою тематикою

3. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)*

(письмова або електронна)

Індивідуально викладачу за графіком «Дня заочника»

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

10

Усього балів за результати виконання та захисту позааудиторних індивідуальних завдань

25

Разом

50

* За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності — участь у конференції, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

 

Довідкова інформація:

Адреса, телефон та режим роботи кафедри економіки підприємств

1-й корпус, аудиторія 236, тел. 371-61-52,

з понеділка по п’ятницю з 08-30 до 16-30

та у день заочника

 

Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань студентів заочної форми навчання

 

Поточний контроль та оцінювання знань здійснюється у відповідності з Картою самостійної роботи студента, яка характеризує обов’язкові та вибіркові завдання за терміном виконання, формою контролю і максимальною кількістю балів. 

 

Загальні результати поточної успішності студентів, що оцінюються максимально 50 балів, складаються з:

а) відповідей (виступів) на контактних заняттях (15 балів);

б) результатів виконання та захисту обов`язкових позааудиторних індивідуальних завдань (15 балів);

в) результатів виконання та захисту індивідуальних робіт за вибором (10 балів);

г) результатів виконання контрольних (модульних) завдань (10 балів).

Індивідуальні завдання для домашнього самостійного виконання видаються підчас установчої сесії (лекційна форма занять).

У міжсесійний період проводяться групові чи індивідуальні консультації за графіком кафедри, доведеним до студентів підчас проведення лекцій.

За місяць до початку сесії студенти здають або пересилають поштою на кафедру виконані індивідуальні завдання (реферати). Дата надходження робіт фіксується на кафедрі в спеціальному журналі.

За умови недопуску або за незадовільної оцінки робота повинна бути перероблена з урахуванням висунутих зауважень.

Виконання і перевірка аудиторних контрольних робіт проводиться в сесійний період згідно з розкладом.

Поточний контроль та оцінювання знань здійснюється у відповідності з Картою самостійної роботи студента.

При проведенні поточного контролю рівень знань студента оцінюється за певними параметрами, що характеризуються наведеною шкалою та критеріями: 

 

Порядок підсумкового оцінювання знань з дисципліни „Інноваційний розвиток підприємства”

 

Підсумкове оцінювання знань студентів з науки здійснюється за результатами поточної успішності та екзамену. Екзамен з науки «Інноваційний розвиток» проводиться у письмовій формі. Перелік і формулювання питань, що виносяться на екзамен, відповідають змісту робочої програми науки. Білети в цілому охоплюють програму курсу і передбачають визначення рівня знань та ступеня опанування студентами певних навичок з розрахунку економічних показників інноваційної діяльності підприємств та організацій.

Кожний екзаменаційний білет складається з приблизно однакових за складністю 5 завдань (3 теоретичні питання та 2 практичні завдання), що комплексно охоплюють весь матеріал науки, кожне з яких оцінюється за шкалою від 0 до 10 балів. Максимально можлива сумарна кількість балів за завданнями білету – 50 балів (зразок екзаменаційного білета наведено).

Блок теоретичних завдань передбачає контроль рівня знань студентів з трьох питань загальнотеоретичного та методичного спрямування. Питання загальнотеоретичного спрямування потребують розвинутої відповіді, де студент повинен показати знання не тільки термінологічного апарату курсу, а й вміння пов’язувати між собою спільні економічні явища та процеси. Питання методичного спрямування потребують розкриття певної методики, в ньому студент повинен показати вміння теоретичного опису та методичного обґрунтування окремих економічних рішень.

Блок практичних завдань передбачає контроль вмінь студентів виконувати економічні розрахунки та приймати прості господарські рішення.

На теоретичні запитання вимагається змістовна письмова відповідь. Прикладні завдання потрібно розв’язати з приведенням формул й належними стислими поясненнями проведених розрахунків.

Результати іспиту оцінюються в діапазоні від 0 до 50 балів (включно).

Оцінювання екзаменаційних робіт для студентів заочників здійснюється таким чином. Кожний екзаменаційний білет складається з приблизно однакових за складністю 5 завдань (3 теоретичних питань та 2 практичні завдання), що комплексно охоплюють весь матеріал науки, кожне з яких оцінюється за шкалою від 0 до 10 балів. Максимально можлива сумарна кількість балів за завданнями білету – 100 балів (зразок екзаменаційного білета наведено).

При врахуванні поточної оцінки (максимальна 50 балів) та результатів написання екзаменаційної роботи (максимальна оцінка 50 балів) підсумкова оцінка складає 100 балів.

Загальна підсумкова оцінка з науки складається з суми балів за результати поточного контролю знань та за виконання завдань, що виносяться на іспит.

Результати поточної успішності студентів є показником рівня засвоєння ними робочої навчальної програми та виконання вимог Карти самостійної роботи студентів. Результати поточного та підсумкового контролю є рівноцінними показниками рівня засвоєння студентом знань, набуття умінь та сформованості навичок, що визначені відповідною робочою навчальною програмою.

Студент, який набрав за результатами поточного контролю від 0 до 20 балів (включно), вважається таким, що не виконав вимоги робочої навчальної програми з дисципліни, передбаченої індивідуальним навчальним планом, і отримує з дисципліни незадовільну оцінку. Він має право за власною заявою опанувати цю дисципліну в наступному семестрі понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи згідно з діючими в Університеті положеннями.

Під час таких занять студент має виконувати завдання для самостійної роботи, модульні контрольні роботи, інші види робіт, передбачені робочою навчальною програмою з дисципліни та набрати від 21 до 50 балів (включно). Бали у кількості 21 і більше є підставою для допуску студента до екзамену за білетами, які містять 5 екзаменаційних завдань.

Студент, який набрав за результатами поточного контролю від 0 до 20 балів (включно) і не бажає опановувати дисципліну в наступному семестрі понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи, не допускається до повторного складання екзамену і вважається таким, що має академічну заборгованість.

Студенти, які за сумарним результатом поточного і підсумкового контролю у формі екзамену набиратимуть від 21 до 59 балів (включно), після належної підготовки матимуть право повторно скласти екзамен.

Перескладання екзамену з дисципліни дозволяється двічі (вдруге - комісії за білетами, які містять 5 завдань). У загальному підсумковому оцінюванні рівня результатів навчальної діяльності цих студентів враховується результат поточного контролю рівня знань, умінь та навичок.

Студент, який під час опанування дисципліни понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи набрав менше 20 балів (включно), не допускається до повторного складання екзамену і вважається таким, що має академічну заборгованість.

Відповідь студента на кожне із завдань екзаменаційного білета, залежно від рівня її повноти й коректності, оцінюється різною кількістю балів:

Кількість балів за

10 баловою шкалою

Рівень повноти й

коректності відповіді

10

відмінний

8

добрий

6

задовільний

4

не достатній

2

мінімальний

0

незадовільний

У разі використання заборонених джерел та підказок студент видаляється з аудиторії та одержує загальну нульову оцінку.

Загальна підсумкова оцінка з науки складається з суми балів за поточну успішність та за виконання екзаменаційних завдань.

У відомості обліку поточної та підсумкової успішності записується сумарна оцінка в балах за результатами поточної успішності та екзамену.

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-бальну та шкалу за системою ECTS здійснюється у такому порядку:

 

Шкала КНЕУ, балів

Оцінка за 4-бальноюшкалою

Шкала EСTS

90 – 100

відмінно

A

80 – 89

добре

B

70 – 79

C

66 – 69

задовільно

D

60 – 65

E

21 – 59

незадовільно з можливістю повторного

складання екзамену (заліку)

FX

 0 – 20

незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

F

 

Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни:

 1. Інноваційна екосистема та сучасні тенденції глобалізації економіки.
 2. Інноватика як галузь знань.
 3. Методологічні основи інноваційного розвитку економіки.
 4. Сутність та ключові ознаки інновації
 5. Класифікація та види інновацій
 6. Життєвий цикл інновацій
 7. Інноваційний процес та його контрагенти
 8. Інноваційний розвиток
 9. Передумови та основні чинники інноваційного розвитку економіки.
 10. Індикатори інноваційного розвитку
 11. Оцінювання ефективності національних інноваційних систем. Методика Global Innovation Index.
 12. Технологія оцінювання та моніторинг інноваційної активності в Україні.
 13. Сфера інноваційної діяльності.
 14. Моделі інноваційного підприємництва.
 15. Венчурні підприємства.
 16. Сучасні форми інтеграції ключових ресурсів інноваційного розвитку.
 17. Розвиток інноваційних центрів в Україні.
 18. Сучасні форми комунікацій в інноваційній сфері.
 19. Міжнародне наукове співробітництво (scientific relations).
 20. Наднаціональні науково-дослідні проекти.
 21. Формування ринку наукових розробок та інноваційних ідей в Україні.
 22. Складові інфраструктури ринку інновацій
 23. Знаннєва інфраструктура
 24. Інвестиційна інфраструктура
 25. Інфраструктура ринку інновацій в Україні
 26. Засади та принципи державної інноваційної політики
 27. Методи та моделі державного регулювання.
 28. Світовий досвід державної підтримки інновацій
 29. Напрямки вдосконалення державного регулювання інноваційного підприємництва в Україні
 30. Об’єктивні передумови утворення суб’єктів та інститутів ініціювання, підтримки та мотивації інноваційного розвитку.
 31. Економіко-правове забезпечення розвитку національних інноваційних систем
 32. Досвід функціонування національних інноваційних систем країн світу. Інноваційна
 33.  Особливості національної інноваційної системи України.
 34. Система державних органів сприяння інноваційній активності в Україні
 35. Ринок і інновації: взаємодія та взаємозалежність.
 36. Методи прогнозування обсягів продажу інновацій.
 37. Інновації і генерування прибутку підприємством.
 38. Стратегічний маркетинг інновацій.
 39. Маркетингові дослідження інновацій.
 40. Оцінювання ринкового успіху інноваційного товару.
 41. Сутність та технологія формування стратегії інноваційного розвитку суб’єктів господарювання
 42. Інноваційні бізнес-модель компанії та їх основні компоненти
 43. Бізнес-моделі видатних новаторів
 44. Стратегії та напрямки інноваційного розвитку. Матриця стратегічних варіантів розвитку підприємства
 45. Інноваційний потенціал: сутність, структура та роль в забезпеченні розвитку підприємства
 46. Методичні підходи до оцінювання інноваційного потенціалу підприємства
 47. Управління знаннями як ключовий інструмент формування інноваційного потенціалу підприємства
 48. Перспективні моделі розвитку інноваційного потенціалу підприємства
 49. Інвестиції в інноваційний розвиток підприємства: обґрунтування потреби в коштах та очікування віддачі
 50. Джерела формування інвестицій інноваційних компаній
 51. Організація фінансування інноваційної діяльності
 52. Венчурне інвестування
 53. Стратегії виходу з венчурних інвестицій
 54. Природа ризиків інноваційної діяльності, їх різновиди.
 55. Методологія ідентифікації ризиків інноваційної діяльності.
 56. Якісне та кількісне оцінювання ризиків інноваційної діяльності.
 57. Фактори прямого та опосередкованого впливу на ризики інноваційної діяльності.
 58. Управлінські напрями та методи регулювання впливу інноваційних ризиків на розвиток підприємства.
 59. Інтелектуальний капітал та його складові.
 60. Технології охорони прав інноваційних об’єктів інтелектуальної власності.
 61. Вибір способу охорони інтелектуальної власності підприємством.
 62. Механізми комерціалізації об’єктів права інтелектуальної власності.

 

Зразок завдання контрольної (модульної) роботи

Завдання 1. (тести – 20 балів)

1.Фірми, що створюють  інновації для потреб вузького сегмента ринку – це :

а) експлеренти;

б) комутанти;

в) патієнти;

г) віоленти.

2. Організаційна структура з комплексом послуг, метою якої є створення сприятливих умов для стартового розвитку малих підприємств, це:

а) технопарк;

б) бізнес-центр;

в) бізнес-інкубатор;

г) технополіс.

3.Технополіс – це:

а) потужний науково-виробничий комплекс, охоплюючий територію міста;

б) потужний науково-виробничий комплекс в межах певної території;

в) організаційна структура з широким комплексом  послуг і ресурсів;

г) крупне тимчасове об”єднання підприємств , організацій і університетів;

 1. Попит, що відображає неможливість  задоволення потреб споживачів за рахунок наявних на ринку товарів і послуг – це:

а) негативний попит;

б) прихований попит;

в) потенційний попит;

г) нерегулярний попит.

5. Бізнес-інкубатор створюють для:

 1. освоєння нових технологій;
 2. фінансової підтримки підприємств;
 3. надання послуг для проведення наукових досліджень і комерціалізації результатів;
 4. забезпечення умов для вирощування нових фірм.

 

6. Внутрішній венчур – це:

а) консорціум, створений для проведення фундаментальних досліджень;

б) підрозділ фірми, який займається впровадження інновацій;

в) консорціум, створений для активізації інноваційної діяльності  підприємств;

г) незалежне впроваджувальне підприємство.

 1. Центр трансферу технологій – це:
 1. потужний науково-виробничий комплекс, що охоплює територію міста;
 2. потужний науково-виробничий комплекс в межах певної території;
 3. структурний підрозділ університету для продажу бізнесу його наукових розробок;
 4. крупне тимчасове об’єднання підприємств, організацій і університетів.

8.Проекти, спрямовані на випуск і продаж нових продуктів і пов’язані, як правило, з будівництвом споруд, удосконаленням технологій, розширенням присутності на ринку, - це

а) проекти розвитку;

б) технологічні проекти;

в) промислові проекти;

г) організацій проекти .

9.  Моніторинг інноваційної  діяльності  -  це систематичний   збір, обробка  та  аналіз  інформації про:

 1. перебіг інноваційних процесів, практичні наслідки заходів держави щодо стимулювання і регулювання інноваційної    діяльності   в   країні,   результати   реалізації пріоритетних напрямів інноваційної діяльності;
 2. ступінь конкурентоздатності інноваційної продукції підприємства;
 3. стан інноваційних процесів підприємства;
 4. ступінь інноваційної новизни продукції підприємства;
 5. середній період створення і комерціалізації інновацій.

10. Фірми, що спеціалізуються на створенні нових чи радикально змінених старих сегментів ринку – це:                    

 1. патієнти;
 2. віоленти;
 3. експлеренти;
 4. комутанти.

 

Завдання 2.  (визначення -  10 балів).

1. Інноваційний проект  – це …

2. Технопарк – це …

3. Патієнтна стратегія  – це …

Завдання 3. (20 балів). Розкрийте сутність моделей інноваційного підприємництва.

Завдання 4. (20  балів ). Ситуація 1.

Завдання 5. (20 балів). Ситуація 2.

Завдання 6.  (10 балів) Ситуація 3.

 

 

8.4. Зразок екзаменаційного білета.

 

 

Зразок екзаменаційного білету

 

ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»

Кафедра економіки  підприємств

Наука “Інноваційний розвиток підприємства”

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ  БІЛЕТ  №

 

 

Кожне вірно виконане завдання максимально оцінюється в 10 балів

 

 

 

Теоретико-методичні питання:

1.

. Дайте визначення таким поняттям:

 • Інноваційний цикл – це
 • Венчурне підприємство   – це
 • Технологічна спін-офф компанія   - це

 

2.

Сучасні форми комунікацій в інноваційній сфері.

3.

Управлінські напрями та методи регулювання впливу інноваційних ризиків на розвиток підприємства.

 

 

 

Практичні завдання:

4.

Ситуація 1.

5.

Ситуація 2.

 

 

9.  РЕКОМЕНДОВАНА  ЛІТЕРАТУРА

---

9.1. Основна література

 

 1. Антонюк Л.Л. Інновації: теорія, механізм розробки та комерціалізації. / Л.Л.Антонюк, А.М.Поручник, В.С.Савчук – К.: КНЕУ, 2003
 1. Бенджамин Дж.А., Маргулис Дж. Руководство для бизнес-ангелов: как получить прибыль, инвестируя в растущий бизнес. / Пер. с англ. В.Д.Соколовой, научн. ред. Княгинин Д.К. - М.: Вершина, 2007.
 1. Джордж, Майкл Л., Воркс, Джеймс, Вотсон-Хемфилл, Кимберли Стремительные Инновации : Достижение наилучшей дифференциации, быстрого входа на рынок и увеличение прибыльности : [пер. с англ.] К.: Companion Group, 2006 - 350 с.
 1. Друкер Питер Ф. Бизнес и инновации. - М.: Издательский дом «Вильямс», 2007.
 1. Економіка і організація інноваційної діяльності / Йохна М.А., Стадник В.В. – К.:Академія, 2005
 1. Економіка та організація інноваційної діяльності: практикум / І. А. Павленко, Г. О. Швиданенко, Н.І.Норіцина. - К.: КНЕУ, 2012. - 347 с
 1. Иванова Н.И. Национальные инновационные системы. - М.: Наука, 2002.
 1. Кемпбелл, Кэтрин. Венчурный бизнес: новые подходы. М.: Альпина Бизнес Букс, 2004.
 1. Кристенсен К., М.Рейнор. Решение проблемы инноваций в бизнесе. Как создать растущий бизнес и успешно поддерживать его рост. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2004.
 1. Лукичева Л.И. Управление интеллектуальным капиталом [учебн. пособие]. - М.: Омега-Л, 2007.
 1. Новітні тенденції розвитку управління підприємствами: монографія / М-во освіти і науки України, ДВНЗ “Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана”. [Федонін О.С., Швиданенко Г.О., Лаврененко В.В., Павленко І.А., Петренко Л.А. та ін. ] – К.: КНЕУ, 2011. – 257 с.
 1. Онишко С.В. Фінансове забезпечення інноваційного розвитку. – Ірпінь, НА ДПС України, 2004
 1. Павленко І. А. Економіка та організація інноваційної діяльності: навч. посібник / І. А. Павленко. - К.: КНЕУ, 2004. - 204 с.
 1. Павленко І. А. Інноваційне підприємництво у трансформаційній економіці України: монографія / І. А. Павленко; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - К.: КНЕУ, 2007. - 243 с.
 1. Построение бизнес-моделей. Настольная книга стратега и новатора. / Александр Остервальдер и Ив Пинье; Пер с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2011. – 288 с.
 1. Такер Роберт Б. Инновации как формула роста. Новое будущее ведущих компаний.- М.: Олимп-Бизнес, 2006
 1. Технології інноваційного розвитку підприємств у контексті інституціоналізму: монографія / Н.П.Гончарова, Г.О.Швиданенко, І.С.Капарулін та ін. ; за заг. ред. канд. екон. наук, проф. Г.О.Швиданенко. – К.: КНЕУ, 2012. – 225 с.
 1. Товарна інноваційна політика: підручник / В.Я.Кардаш, І.А.Павленко, О.К.Шафалюк, Н.В.Василькова. – К.: КНЕУ, 2010. – 390с.
 1. Чесбро, Генри. Открытые инновации. Создание прибыльных технологий М.: Поколение, 2007. / Пер. с англ. В.Н. Егорова.
 1. Шумпетер Й.А. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия. – М.: ЭКСМО, 2007.
 1. Эндрю Дж.П. Возврат на инновации: практическое руководство по управлению инновациями в бизнесе. - Минск: Гревцов Паблишер, 2008.
 1. Янсен Феликс. Эпоха инноваций: Пер. с англ. - М.: ИНФРА-М, 2002.

 

9.2. Додаткова література

 

 1. Андреев Г.И., Витчинка В.В., Смирнов С.А. Практикум по оценке интеллектуальной собственности. - М.: Финансы и статистика, 2002.
 1. Б. Кеу, Ш. Джордис-Эвенс. Любите их, или Вы их потеряете. Как удержать ценных сотрудников. - М.: «Добрая книга», 2006.
 1. Бажал Ю.М. Економічна теорія технологічних змін: Навчальний посібник. – К.: Заповіт, 1996.
 1. Баранчеев В. П. Маркетинг инноваций. – Р.: Благовест-В, 2007.
 1. Белбин Мередит Р. Команды менеджеров: Секреты успеха и причины неудач. / Пер. с англ. Белбин Мередит Р.- М.: HIPPO, 2003.
 1. Бромберг Г.В. Интеллектуальная собственность. Основной курс. - М.: Приор-издат, 2004.
 1. Бюргерс У. Откровения маркетинга: разоблачая мифы.- К. Companion Group, 2009
 1. Введение в венчурный бизнес / Российская Ассоциация Венчурного Инвестирования. - СПб.: Феникс, 2003.
 1. Волынец- Руссет Э.Я. Коммерческая реализация изобретений и ноу-хау.- М: Юрист, 1999
 1. Глоссарий венчурного предпринимательства. - СПб.: РАВИ, 2007.
 1. Глэдстоун Д., Глэдстоун Л. Инвестирование венчурного капитала: Подробное пособие по инвестированию в частные компании для получения максимальной прибыли. - М.: ООО «Баланс Бизнес Букс», 2006.
 1. Гугелев А.В. Инновационный менеджмент.-учебник.- М.: Издат. Торговая корпорация « Дашков и Кº», 2008
 1.  Давила Тони, Эпштейн Марк Дж., Шелтон Роберт. Работающая инновация. - М.: Баланс Бизнес Букс, 2007.
 1.  Дандон Элейн. Инновации. Как определять тенденции и извлекать выгоду. - М: Вершина, 2006.
 1. Дынин А., Литовченко С. Управление ростом: Идеи и технологии. - М.: Альпина, 2002.
 1. Изд. дом ГУ ВШЭ, 2007. Инновации в бизнесе. Антология. - М: Альпина Бизнес Букс, 2007.
 1. Инновационный менеджмент: концепции, многоуровневые стратегии и механизмы инновационного развития. Учеб. пособие. / Под ред. Аньшина В.М., Дагаева А.А.. - М.: Дело, 2006.
 1. Инновационный менеджмент: оценка рисков инновационного проекта на основе моделирования. Сборник «Модернизация экономики и общественное развитие: в 3 кн.» /Под ред. Е. Г. Ясина; Гос. ун-т - Высшая школа экономики. Книга 2. - М.:
 1. Инновационный продукт: инструменты маркетинга: учеб. Пособие. - М.: Издательство «Дело» АНХ, 2009
 1. Климов С.М. Стратегическое управление интеллектуальными ресурсами. - СПб: Знание, 2002.
 1. Колесо инноваций / Е.Синяков, Д.Хомутский, Н.Лежнева. – М.: Издательсикй дом «Науком». – 2012. – 216 с.
 1. Котлер Ф., Касліоне Д. Хаотика: управління та маркетинг в епоху турбулентності- К.: Видавництво “Хімджест”, 2009
 1. Котлер Ф., Келлер К., Павленко А.Ф. та інші. Маркетинговий менеджмент. - К.: Видавництво “Хімджест”, 2008
 1. Краснокутська Н.В. Інноваційний менеджмент. - К.: КНЕУ, 2003
 1. Кристенсен К.М. Дилемма инноватора: как из-за новых технологий погибают сильные компании. - М.: Альпина бизнес букс, 2004.
 1. Мур Дж. А. Преодоление пропасти. - М.: Альпина, 2006.
 1. Ольховский В.В. Управление нематериальными активами как инновационным ресурсом развития современных организаций. – монография. –М.: Издат.РАГС, 2009
 1. Полторак А., Лернер Пол. Основы интеллектуальной собственности. / Пер. с англ. - М.: издательский дом «Вильямс», 2004
 1. Райс Э., Траут Дж. Позиционирование: битва за умы. - СПб: Питер, 2007.
 1. Стадник В.В., Йохна М. А. Інноваційний менеджмент .- К., Академія, 2006
 1. Трефилова А.А. Оценка эффективности инновационного развития предприятия. – М.: Финансы и статистика», 2005
 1. Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент: Учебник для вузов.- СПб.: Питер, 2006
 1. Чесбро, Генри Открытые бизнес-модели. IP-менеджмент: М.: Поколение, 2008 -:351 с.
 1. Экономика инноваций: Учебник/ Под ред. Горфинкеля.- М.: Вузовский учебник.- М.: Вузовский учебник, 2009

 

Інформаційні ресурси

 1. Закон України “Про інноваційну діяльність”. // http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/ про інноваційну діяльність
 2. Закон України “Про пріоритетні напрямки інноваційної діяльності в Україні”. // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3715-17
 3. Закон України “Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків”. // http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/991-14
 4. Закон України “Про державне регулювання діяльності у сфері трансферту технологій. // http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/143-16
 5. ДСТУ 3974-2000. Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання науково-дослідних робіт. Загальні положення. .- К.: Держстандарт України, 2001
 6. ДСТУ 3974-2000. Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання дослідно-конструкторських робіт. Загальні положення. .- К.: Держстандарт України, 2001
 7. Державна служба інтелектуальної власності України // sips.gov.ua
 8. Главстарт // www.glavstart.ru
 9. Инновационный прорыв // ukrinnovation.com
 10. Российская сеть трансфера технологий // www.rttn.ru
 11. Национальная сеть трансфера технологий // http://www.nttn.org.ua
 12. The Global Information Technology Report 2010-2011. World Economic Forum. Geneva, Switzerland. 2012 // http://www.weforum.org./reports
 13. The GE Global Innovation Barometer // http://www.ge.com/innovationbarometer
 14. The Information Technology & Innovation Foundation // www.itif.org
 15. Global Innovation Index // www.globalinnovationindex.org
 16. Innovation Union Scoreboard // http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/facts-figures-analysis/innovation-scoreboard
 17. Innovation Transfer Network (ITN) // http://www.innovationtransfernetwork.org
 18. Sitra, the Finnish Innovation Fund // www.sitra.fi/en
 19. Technology and innovation research (McKinsey & Company) // http://www.mckinsey.com/insights/mgi/research/technology_and_innovation
 20. Pro Inno Europe // http://www.proinno-europe.eu
 21. Startup Weekend // startupweekend.org
 22. World Future Energy Summit // www.worldfutureenergysummit.com

 


[1] Для студентів очної форми навчання