Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Факультет економіки та управління

Кафедра економіки і менеджменту агробізнесу

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з науково-педагогічної роботи
_______________________ А.М. Колот

 

«30» січня 2019 р.

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
З ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА

 

рівень вищої освіти

другий (магістерський)

галузь знань

05 «Соціальні та поведінкові науки»

спеціальність

051 «Економіка»

освітня програма/

спеціалізація

«Економіка агробізнесу»

тип дисципліни

обов’язкова

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник навчально-

методичного відділу ____________Т.В. Гуть

ПОГОДЖЕНО:

 

Завідувач кафедри              Дем’яненко С.І.

                    

 

 

 

 

 

Київ – 2018

 

Розробники: Чабан Віталій Григорович, кандидат економічних наук, професор кафедри економіки і менеджменту агробізнесу.

email: pokeragro3@gmail.com.

 

 

 

 

Форма навчання —

денна, заочна

Семестр —

1

Кількість кредитів ECTS —

4

Форма підсумкового контролю —

екзамен

Мова викладання

українська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Чабан В.Г., 2018

© КНЕУ, 2018

 

ЗМІСТ

 

ВСТУП

 

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

 

Тема 1.  Теоретичні основи інноваційного розвитку

 

Тема 2. Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства

 

Тема 3. Розробка і прийняття рішень в управлінні інноваціями

 

Тема 4. Маркетинг інновацій

 

Тема 5. Ресурсне забезпечення та діагностика потенціалу інноваційного розвитку підприємства

 

Тема 6. Управління процесом розробки і освоєння виробництва нових продуктів

 

Тема 7. Інтелектуальний капітал як основа інноваційного розвитку підприємства

 

Тема 8. Формування інноваційної культури на підприємстві

 

Тема 9. Управління інноваційними проектами

 

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

            2.1. Карта навчальної роботи студента

 

            2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

 

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

            3.1. Карта навчальної роботи студента

 

            3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

 

4. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

            4.1. Карта навчальної роботи студента

 

            4.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

 

5. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

 

            5.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

 

            5.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для             самостійної роботи

 

6. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (форма підсумкового контролю — залік)

 

7. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

 

            7.1.      Основна література

 

            7.2.      Додаткова література

 

            7.3.      Дистанційні курси та інформаційні ресурси

 

 

 

 

ВСТУП

Навчальна дисципліна «Інноваційний розвиток підприємства» є однією із складових підготовки фахівців галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка».

Анотація навчальної дисципліни. В сучасних умовах розвитку економічних процесів, підвищення ефективності діяльності підприємства можливе виключно завдяки новітнім підходам у галузі економіки, техніки та технології. Інноваційний базис дає можливість формувати перспективні пріоритети стратегії розвитку підприємства та сприяє досягненню бажаних результатів діяльності. Надзвичайно актуалізується розробка і впровадження нових технологій, здатних забезпечити підвищення ефективності аграрного господарювання. У зв’язку з цим значно зростає значимість дисципліни «Інноваційний розвиток підприємства», яка займається вивченням теоретичних, методичних та прикладних аспектів, пов’язаних з розробкою, впровадженням, застосуванням інновацій на підприємстві, які забезпечують його конкурентоспроможність, економічну безпеку і подальший розвиток.

Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни. Дисципліна «Інноваційний розвиток підприємства» є обов’язковою ланкою для формування здатності до інноваційної діяльності, необхідної майбутнім фахівцям та має міждисциплінарні зв’язки з переважною більшістю дисциплін. Особливо тісні зв’язки є з такими навчальними дисциплінами: «Конкурентоспроможність в агробізнесі», «Управління проектами в агробізнесі», «Управління стратегічними змінами в агробізнесі», «Технології форсайту в менеджменті агробізнесу».

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів високого рівня компетентностей щодо розробки, впровадження інновацій на підприємства, що сприятиме високій конкурентоспроможності майбутніх фахівців з економіки агробізнесу та є основою їх висококваліфікованої професійної діяльності.

Завдання (навчальні ціні) дисципліни полягають у засвоєнні як теоретичних основ інноваційного розвитку, так і в набутті практичних знань і навичок з оцінки, управління  інноваційною діяльністю на підприємствах агробізнесу.

Предмет дисципліни – теоретико-методологічні, практичні та прикладні закономірності, принципи, концепції інноваційного розвитку підприємства.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі результати навчання:

1. Знання теоретичних основ інноваційного розвитку; механізму управління інноваційним розвитком; маркетингового процесу дослідження та формування попиту на інновації; ресурсного забезпечення інноваційного розвитку підприємства; етапів та стадій інноваційного процесу; сутності та структури інтелектуального капіталу; складових інноваційної культури на підприємстві; основ управління інноваційними проектами.

2. Уміння: використовувати основні методи інноваційного менеджменту; приймати рішення в умовах невизначеності та ризику; застосовувати складові комплексу маркетингу; оцінювати потенціал інноваційного розвитку підприємства; оцінювати ефективність науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт; оцінювати інтелектуальний капітал; формувати інноваційну культуру; оцінювати інноваційні проекти.

3. Комунікації: здатність працювати в команді для спільного вирішення прикладних задач.

4. Автономність та відповідальність: здатність самостійно виконувати завдання, розв’язувати задачі і проблеми інноваційного розвитку підприємства та відповідати за отримані результати.

 

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

 

Тема 1. Теоретичні основи інноваційного розвитку. Сутність та основні ознаки інновацій. Класифікація інновацій. Життєвий цикл інновацій. Сутнісна характеристика інноваційної діяльності та інноваційного процесу. Класичні та сучасні концепції і теорії інноваційного розвитку. Сутність, цілі та завдання інноваційного менеджменту. Функції інноваційного менеджменту. Класифікація інновацій в аграрному секторі.

Тема 2. Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства. Стратегічне управління: сутність, основні поняття. Процес стратегічного планування на підприємстві. Види інноваційних стратегій. Розроблення стратегій інноваційного розвитку підприємства. Інструментарій стратегічного планування. Методика дослідження стратегічних позицій підприємства. Методи вибору інноваційних стратегій. Сутність та складові інноваційної політики підприємства. Інноваційний потенціал підприємств агробізнесу.

Тема  3. Розробка і прийняття рішень в управлінні інноваціями. Сутність управлінського та інноваційного рішення. Класифікація інноваційних рішень. Склад основних рішень за функціями інноваційного менеджменту. Основні види моделей інноваційного рішення. Сутність та особливості існуючих методик ухвалення рішення. Алгоритм розроблення, прийняття і реалізації управлінських рішень в інноваційній сфері. Прийняття рішень в умовах невизначеності та ризику.  Контроль реалізації інноваційного рішення. Інформаційне забезпечення процесу прийняття інноваційних рішень на підприємствах агробізнесу.

Тема 4. Маркетинг інновацій. Сутність та види маркетингу інновацій. Стратегічний маркетинг інновацій. Етапи дослідження ринку. Прогнозування попиту на новий товар. Класифікація споживачів інновацій. Процес сприйняття нового товару. Оперативний маркетинг інновацій. Функції оперативного маркетингу і функції маркетингових служб. Процес позиціювання інновацій. Методи управління збутом нового товару. Конкурентоспроможність аграрної продукції.

Тема 5. Ресурсне забезпечення та діагностика потенціалу інноваційного розвитку підприємства. Загальна характеристика інформаційних ресурсів. Інформаційно-консультаційне забезпечення інноваційного розвитку. Загрози для корпоративних інформаційних систем. Роль персоналу в інноваційному розвитку. Види і джерела фінансування інноваційної діяльності. Система фінансування інноваційної діяльності. Сутність і структура потенціалу інноваційного розвитку підприємства. Методичні підходи до оцінювання потенціалу інноваційного розвитку. Сутність управління потенціалом інноваційного розвитку підприємства. Матеріально-технічне забезпечення підприємств агробізнесу.

Тема 6. Управління процесом розробки і освоєння виробництва нових продуктів. Типовий процес створення нових продуктів та його модифікація. Планування робіт зі створення нових продуктів. Планування та організація створення нових продуктів. Науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи (НДДКР). Розрахунок бюджету, собівартості та оцінювання ефективності НДДКР. Підготовка виробництва нових продуктів. Методи переходу на випуск нових продуктів та обґрунтування їх вибору.  Інтеграційні процеси забезпечення розвитку наукових досліджень і розробок. Оцінювання ефективності інноваційної діяльності підприємства. Види організаційних структур НДДКР в агробізнесі.

Тема 7. Інтелектуальний капітал як основа інноваційного розвитку підприємства. Поняття та структура інтелектуального капіталу. Ринкові, людські, інфраструктурні активи. Поняття інтелектуальної власності. Об’єкт інтелектуальної власності.  Методи оцінювання інтелектуального капіталу. Управління інтелектуальним капіталом підприємства. Шляхи збільшення інтелектуального капіталу. Охорона права на об’єкт інтелектуальної власності. Інтелектуальний капітал підприємств агробізнесу.

Тема 8. Формування інноваційної культури на підприємстві Сутність поняття інноваційної культури.  Структура інноваційної культури. Стиль керівництва. Культурні цінності. Формування знаково-символічної системи на підприємстві. Комунікації на підприємстві. Методи підтримки інноваційної культури. Управління інноваційною культурою.  Робота в команді і лідерство. . Причини супротиву інноваціям та методи його подолання. Стан інноваційної культури на підприємствах агробізнесу.

Тема 9. Управління інноваційними проектами. Основні поняття в управлінні інноваційними проектами.  Міжнародні і національні стандарти в управлінні проектами.  Фінансування інноваційних проектів.  Бізнес-план інноваційного проекту.  Функції управління проектами. Методи і технології управління проектами.  Структурне моделювання і логіко-структурний підхід в управлінні проектами.  Оцінка інноваційних проектів. Управління ризиками інноваційних проектів. Управління портфелем інноваційних проектів на підприємствах агробізнесу.

 

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

2.1. КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

З ДИСЦИПЛІНИ (ОБОВЯЗКОВА)

«ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА»

для студентів спеціальності 05 «Економіка»

спеціалізації (освітня програма) Економіка агробізнесу

 

Номер заняття

Вид та тема навчального заняття

Максимальна

кількість балів

1

Тема 1.  Теоретичні основи інноваційного розвитку

3

2

Тема 1.  Теоретичні основи інноваційного розвитку

3

Тема 2. Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства

3

4

Тема 3. Розробка і прийняття рішень в управлінні інноваціями

3

5

Тема 4. Маркетинг інновацій

3

6

Тема 4. Маркетинг інновацій

7

Тема 5. Ресурсне забезпечення та діагностика потенціалу інноваційного розвитку підприємства

3

8

Тема 5. Ресурсне забезпечення та діагностика потенціалу інноваційного розвитку підприємства

3

9

Тема 6. Управління процесом розробки і освоєння виробництва нових продуктів

3

10

Тема 6. Управління процесом розробки і освоєння виробництва нових продуктів

11

Тема 7. Інтелектуальний капітал як основа інноваційного розвитку підприємства

3

12

Тема 7. Інтелектуальний капітал як основа інноваційного розвитку підприємства

13

Тема 8. Формування інноваційної культури на підприємстві

3

14

Тема 8. Формування інноваційної культури на підприємстві

15

Тема 9. Управління інноваційними проектами

3

16

Контрольна (модульна) робота

5

Усього балів за роботу на заняттях:

35

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів

1. Обов’язкові завдання

 

1.1. Виконання та захист розрахункової роботи

10

2. Вибіркові завдання

 

2.1. Підготовка рефератів, ессе з аналізом публікацій

5

2.2. Переклад іншомовних текстів за відповідною тематикою

5

2.3. Науково-дослідна робота студента

5

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів:

15

РАЗОМ БАЛІВ:

50

 

2.2. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПОТОЧНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

 

            При поточному контролі результатів навчання студентів оцінці підлягають відповіді на питання (письмові та усні) та розв’язок задач в аудиторії, результати виконання контрольної (модульної) роботи, результати виконання та захисту самостійної роботи студента. Під час практичних занять студент може набрати 30 балів. Максимальна оцінка (3 бали) може відповідати результатам навчальної діяльності студента на одному або декількох заняттях. Оцінювання даного виду роботи здійснюється за шкалою 0, 1, 2, 3 бали.

            Контрольна (модульна) робота проводиться у формі розв’язування п’яти практичних завдань. Кожне завдання оцінюється за шкалою 0; 0,6; 0,8; 1,0.. Максимальна оцінка за модуль – 5 балів.

            Завдання самостійної роботи мають обов’язковий статус та оцінюються за шкалою 0, 6, 8, 10 балів та вибірковий статус – оцінюється за шкалою 0, 3, 4, 5 балів.

 

Форми контролю результатів навчальної діяльності студентів та їх оцінювання

 

Форми контролю

 

Максимальна кількість балів

Денна
форма навчання

Письмова та усна відповідь на питання, розв’язок задач

10 х 3 бали = 30

Контрольна модульна робота

1 х 5 балів = 5

Виконання та захист обов’язкових завдань СР

1 х 10 балів =10

Виконання та захист  вибіркових  завдань СР

1 х 5 балів = 5

Всього

50

 

 

Максимальна кількість балів за поточну навчальну роботу студента денної форми навчання не може перевищувати 50 балів.

 

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

3.1. КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

З ДИСЦИПЛІНИ (ОБОВЯЗКОВА)

«ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА»

для студентів спеціальності 051 «Економіка»

спеціалізації (освітня програма) Економіка агробізнесу

Номер заняття

Вид та тема навчального заняття

Максимальна

кількість балів

1

Тема 1.  Теоретичні основи інноваційного розвитку

2

2

Тема 2. Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства

2

3

Тема 3. Розробка і прийняття рішень в управлінні інноваціями

2

4

Тема 4. Маркетинг інновацій

2

5

 

Тема 5. Ресурсне забезпечення та діагностика потенціалу інноваційного розвитку підприємства

2

6

Тема 5. Ресурсне забезпечення та діагностика потенціалу інноваційного розвитку підприємства

2

7

Тема 6. Управління процесом розробки і освоєння виробництва нових продуктів

2

8

Тема 7. Інтелектуальний капітал як основа інноваційного розвитку підприємства

2

9

Тема 8. Формування інноваційної культури на підприємстві

2

10

Тема 9. Управління інноваційними проектами

2

11

Тема 9. Управління інноваційними проектами

12

Контрольна (модульна) робота

5

Усього балів за роботу на заняттях:

25

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів

1. Обов’язкові завдання

 

1.1. Виконання та захист розрахункової роботи

20

2. Вибіркові завдання

 

2.1. Підготовка рефератів, ессе з аналізом публікацій

5

2.2. Переклад іншомовних текстів за відповідною тематикою

5

2.3. Науково-дослідна робота студента

5

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів:

25

РАЗОМ БАЛІВ:

50

 

3.2. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПОТОЧНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

На контактних заняттях оцінці підлягають відповіді на питання (письмові та усні), розв’язок задач, за що студент отримує максимум 20 балів. Максимальна оцінка (2 бали) може відповідати результатам навчальної діяльності студента на одному або декількох заняттях. Оцінювання даного виду роботи здійснюється за шкалою 0; 1; 1,5; 2 бали.

Контрольна (модульна) робота проводиться у формі розв’язування п’яти практичних завдань Кожне завдання оцінюється за шкалою 0; 0,6; 0,8; 1,0. максимальна оцінка за модуль – 5 балів.

За виконання обов’язкової розрахункової роботи студент  отримує 10 балів та за їх захист також 10 балів. Шкала оцінювання даного виду роботи – 0, 6, 8, 10 балів. Вибіркова робота оцінюються за шкалою 3, 4, 5 балів.

 

Форми контролю результатів навчальної діяльності студентів та їх оцінювання

 

Форми контролю

 

Максимальна кількість балів

Заочна
форма навчання

Письмова та усна відповідь на питання, розв’язок задач

10 х 2 бали  =20

Контрольна модульна робота

1 х 5 балів = 5

Виконання та захист обов’язкових завдань СР

1 х 20 балів =20

Виконання та захист  вибіркових  завдань СР

1 х 5 балів = 5

Всього

50

 

 

Максимальна кількість балів за поточну навчальну роботу студента заочної форми навчання не може перевищувати 50 балів

 

 

4. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

            Заняття з дистанційної форми навчання не передбачені навчальним планом.

 

 

5. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

5.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

 

            Кожен студент виконує обов’язкове індивідуальне завдання, яке полягає у розробці інноваційного проекту  і оформляється письмово та має  типову структуру та зміст: назва проекту; пріоритетний напрям розвитку науки і техніки; державний замовник; автори проекту та відповідальні виконавці; назва організації (підприємства); ключові слова проекту; організації-співвиконавці та організації-конкуренти; вид та спрямованість проекту; ступінь пророблення проекту; мета проекту та його стислий зміст; характеристика науково-технічної продукції, яку буде створено внаслідок виконання проекту;  обґрунтування проекту; фінансові аспекти проекту; впровадження та виробництво продукції; наявний досвід; кандидатури можливих експертів в галузі, до якої належить проект.

            Згідно Карти навчальної роботи студент виконує вибіркове індивідуальне завдання. Це – підготовка реферату, ессе з аналізом публікацій. Вимоги до реферату: використання не менше 10 літературних джерел, цифрового фактажу, практичних прикладів, ситуацій. Реферат має розв’язувати поставлену проблему, тобто не бути теоретико-описовим виконанням завдання. Переклад іншомовних текстів за обсягом повинен бути не більше 10 сторінок. Тематика текстів обирається студентом самостійно, яка узгоджується з керівником курсу. Науково-дослідна робота студента може включати участь у роботі наукових конференцій, студентських наукових гуртків та проблемних груп, підготовці публікацій, участі в олімпіадах, конкурсах. Студент подає  підтверджуючі документи про виконання науково-дослідної роботи. Індивідуальні завдання зараховуються за підсумками співбесіди викладача з їх виконавцем.

 

5.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань

для самостійної роботи

            Завдання самостійної роботи мають обов’язків статус та оцінюються за шкалою 0, 6, 8, 10 балів та вибірковий статус – оцінюється за шкалою 0, 3, 4, 5 балів.

За виконання обов’язкової розрахункової роботи студент заочної форми навчання отримує 10 балів та за їх захист також 10 балів. Шкала оцінювання даного виду роботи – 0, 6, 8, 10 балів. Вибіркова робота оцінюються за шкалою 3, 4, 5 балів.

 

 

 

 

 

6. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (форма підсумкового контролю — екзамен)

 

6.1. СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ

1. Види інноваційних стратегій.

2. Оцінка ефективності наукових досліджень.

3. Функції інноваційного менеджменту.

4. Ви, як менеджер прийміть рішення у такій ризикованій ситуації:

1) Є три варіанти рішення: будувати великий, малий завод, нічого не будувати.

2) Імовірність сприятливого ринку і несприятливого – 50:50, тобто кожен стан природи має шанс 0,5:0,5.

3) Великий завод при сприятливому ринку дасть очікувану грошову віддачу у 100 тис. грн., при несприятливому збитки будуть 90 тис.грн. Малий завод при сприятливому ринку буде мати очікувану грошову віддачу у 50 тис.грн., при несприятливому, збитки становитимуть у 10 тис.грн. Нічого не будувати – результати будуть нульові.

На який ризик ви можете піти в даній ситуації?

            5..  Існує дві технології виробництва однієї і тієї ж продукції. Одну із технологій необхідно оцінити. Термін використання технологічного процесу для отримання продукції – 10 років. Обсяг виробництва продукції: 1-й рік – 0; 2-й рік – 2000 т; 3-й – 3800 т; 4-й – 6950 т; 5-й – 6950 т; 6-й – 6950; 7-й – 6450 т; 8-й – 6000 т; 9-й – 4000 т; 10-й – 3900 т. На протязі терміну освоєння і виробництва продукції ціна становила 1500 грн/т. Собівартість виробництва продукції для однієї технології – 1007,54 грн/т, для технології яку оцінюємо – 706,18 грн/т. Коефіцієнт дисконтування – 8,5%.

           

6.2. Критерії оцінювання екзаменаційної роботи студента

            Завершується дисципліна екзаменом. Екзаменаційний білет містить 5 завдань, кожне з яких оцінюється за шкалою 0, 6, 8, 10 балів залежно від рівня відповіді. Відповідно загальний результат екзамену оцінюється в діапазоні 0-50 балів. Загальна підсумкова оцінка вивчення дисципліни є сумою результатів поточного та підсумкового контролю, яка фіксується в екзаменаційній відомості.

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-бальну та шкалу за системою ECTS здійснюється  в наступному порядку:

Шкала оцінювання: КНЕУ та ECTS

Оцінка ECTS

Оцінка за шкалою КНЕУ

Оцінка за 4-бальною шкалою

А

90-100

5 (відмінно)

В

80-89

4 (добре)

С

70-79

D

66-69

3 (задовільно)

Е

60-65

FX

21-59

2 (незадовільно) з можливістю повторного складання

F

0-20

2 незадовільно) з обов’язковим повторним вивчення дисципліни

 

 

 

6.3. Приклади типових завдань, що виносяться на екзамен

 

1. Використовуючи матрицю Бостонської консалтингової групи (БКГ) сформувати продуктову стратегію підприємства. Вихідні дані для побудови матриці БКГ подані в таблиці:

            № продукції

Показник

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Темпи зростання ринку

0,85

1,10

1,50

1,35

1,60

1,75

0,7

0,8

0,45

Відносна частка ринку

2,0

1,5

0,8

1,3

1,6

0,1

2,2

1,0

0,6

Частка продукції в загальному обсязі реалізації п-ва, %

41,0

8,5

1,5

28,0

4,3

1,3

6,8

11,0

5,2

 

Варіанти продуктових стратегій подайте у вигляді таблиці:

 

Сегмент

№ виду продукції

Стратегія

 

2. 1. Ви, як менеджер прийміть рішення у такій ризикованій ситуації:

1) Є три варіанти рішення: будувати великий, малий завод, нічого не будувати.

2) Імовірність сприятливого ринку і несприятливого – 50:50, тобто кожен стан природи має шанс 0,5:0,5.

3) Великий завод при сприятливому ринку дасть очікувану грошову віддачу у 100 тис. грн., при несприятливому збитки будуть 90 тис.грн. Малий завод при сприятливому ринку буде мати очікувану грошову віддачу у 50 тис.грн., при несприятливому, збитки становитимуть у 10 тис.грн. Нічого не будувати – результати будуть нульові.

На який ризик ви можете піти в даній ситуації?

3. Фірма приймає рішення про удосконалення продукту, що дасть можливість розширити обсяг продажу (який становить 100 млн. грн.) на 6%. Вартість виробництва при цьому зросте на 10%. Прибуток від приросту продажу зросте на 16%. Існуючі витрати виробництва даного продукту становлять 63% від продажної ціни. Визначте, чи варто фірмі приймати таке рішення.

          4. Функція попиту на товар має вигляд QD = 30 – P, де QD – величина попиту на товар на день (кг), а P – ціна за один кілограм. Функція пропозиції описана наступним рівнянням:

QS = 15 + 2P, де QS – величина пропозиції на день (кг).

1) Знайдіть рівноважний обсяг і рівноважну ціну товару.

2) Побудуйте графік попиту та пропозиції.

3) Яка ситуація виникне на ринку товару, якщо ціна встановиться на рівні 3 грн за один кілограм? Розв’яжіть алгебраїчним методом.

       5. Фірма продає власну продукцію за ціною 2 грн за одиницю, а ресурс купує за ціною 10 грн за одиницю. Визначте якими повинні бути гранична продуктивність і гранична дохідність ресурсу, щоб фірма могла максимізувати прибуток.

6. Побудуйте криву виробничих можливостей умовного підприємства за наступними даними:

Вид продукції

А

Б

В

Г

Д

Комп’ютери, тис. шт.

0

2

4

6

8

Калькулятори, млн. шт.

30

27

21

12

0

1) Чи може економіка підприємства виробити 5 тис. шт.. комп’ютерів і 22 млн. шт калькуляторів?

2) Чи може економіка підприємства виробити 6 тис. шт.. комп’ютерів і 7 млн. шт калькуляторів?

            7. Підприємство планує випускати новий продукт. Визначте ефективність реалізації нововведень з урахуванням ризику, якщо плановий річний обсяг нового продукту становитиме 530 тис од., продажна ціна виробу – 120 грн, життєвий цикл виробу – 1,5 років, імовірність технологічного успіху – 72%, імовірність одержання комерційного успіху – 60%, сума витрат на реалізацію нововведення – 800 тис грн.

8.. Визначте, чи буде доцільно підприємству впроваджувати новий продукт, якщо розмір додаткових інженерно-конструкторських витрат становить 20 тис. грн; розмір додаткових витрат на придбання необхідного обладнання 36 тис. грн; матеріальні витрати – 8 тис. грн; технічні витрати – 4 тис. грн; маркетингові витрати – 32 тис. грн; витрати на підготовку кадрів – 29 тис. грн. Обсяг власних коштів підприємства – 240 тис. грн.

            9. Оцініть новий зварювальний апарат. Період виробництва і продажу – 5 років. Обсяги виробництва і продажу: 1 рік – 200 шт., 2 рік – 1000 шт., 3 рік – 1000 шт., 4 – 1000 шт., 5 – 800 шт. Ціна нового зварювального апарата 1200 грн. Ціна існуючого на підприємстві зварювального апарату 970 грн. Коефіцієнт дисконтування – 8,5%.

10. Оцініть вартість технології при змінній ціні і ставці роялті. Вихідна інформація подана в таблиці:

Термін дії ліцензії

Ціна одиниці товару, грн

Обсяг виробництва,

 т

Ставка роялті,

 %

1

-

-

-

2

6,8

360600

5

3

6,8

540900

5

4

6,8

901500

5

5

6,5

540900

4,5

6

6,0

360600

4,5

7

5,5

360600

4

8

5,0

360600

3,5

Використовуючи вище подану вихідну інформацію також оцініть вартість технології при коефіцієнті дисконтування 15%.

11. Існує дві технології виробництва однієї і тієї ж продукції. Одну із технологій необхідно оцінити. Термін використання технологічного процесу для отримання продукції – 10 років. Обсяг виробництва продукції: 1-й рік – 0; 2-й рік – 2000 т; 3-й – 3800 т; 4-й – 6950 т; 5-й – 6950 т; 6-й – 6950; 7-й – 6450 т; 8-й – 6000 т; 9-й – 4000 т; 10-й – 3900 т. На протязі терміну освоєння і виробництва продукції ціна становила 1500 грн/т. Собівартість виробництва продукції для однієї технології – 1007,54 грн/т, для технології яку оцінюємо – 706,18 грн/т. Коефіцієнт дисконтування – 8,5%.

            12. Якому з проектів слід віддати перевагу, якщо ціна капіталу підприємства складає 10 %. Який критерій на Вашу думку є пріоритетним?

Проекти

Величина інвестицій, тис. грн.

Грошовий потік по роках,

тис. грн.

IRR, %

NPV

1-й

2-й

А

350

250

800

 

 

Б

14000

4000

18000

 

 

 

 

 

 

 

 

7. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

7.1.      Основна література

1.  Йохна М.А., Стадник В.В. Економіка і організація інноваційної діяльності: Навчальний посібник. – К.: Видавничий центр «Академія», 2005. – 400с.

2.  Краснокутська Н.В. Інноваційний менеджмент: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 504с.

3. Ілляшенко С.М. Інноваційний менеджмент: підручник/С.М. Ілляшенко. – Суми: Університетська книга, 2010. – 334с.

4. Стадник В.В., Йохна М.А. Інноваційний менеджмент: Навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2006, - 464с.

5. Управління інноваційною діяльністю. Основи інноваційного менеджменту: магістерський курс: підручник/ за заг. ред. д.е.н.,проф. С.М. Ілляшенка. – Суми: Університетська книга, 2014. – 856с.

6. Управління інноваційною діяльністю. Інноваційний менеджмент в знаннєорієнтованій економіці: магістерський курс: підручник/ за заг.ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. – Суми: Університетська книга, 2014.- 728с.

7. Волков О.І., Денисенко М.П., Гречан А.П. та ін. Економіка та організація інноваційної діяльності: Підручник, - К.: Центр учбової літератури, 2007. – 662с.

8. Столяр Л.Г. Управління процесом розробки і освоєння виробництва нових продуктів: Навчальний посібник/ Л.Г.Столяр, К.О. Бояринова, О.В. Кам`янська. – Кондор-Видавництво, 2015. – 494с.

9. Навчальні завдання та методичні матеріали для проведення практичних занять з науки «Інноваційний розвиток підприємства» для студентів спеціальності «Економіка підприємства» (спеціалізація «Економіка агропромислових формувань») / Уклад.: В.Г. Чабан. – К.: КНЕУ, 2017. – 40 с.

 

7.2.      Додаткова література

1.  Инновационный менеджмент: Учебное пособие/Под.ред. д.э.н., проф. Л.Н. Оголевой. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 238с.

2.  Школа І.М., Бутирська І.В. Інноваційний менеджмент: Навчальний посібник. – Чернівці: Книги – XXI, 2010. – 312с.

3.  Власенко О.С.Інноваційний менеджмент: навч. посіб./О.С.Власенко. – К.: Знання, 2011. – 439с.

4.  Стратегічне управління підприємством. Навчальний посібник. – Вид.2-ге, виправлене і доповнене. За ред. Василенка В.О. – К.: Центр навчальної літератури, 2004, - 400с.

5.  Клівець П.Г. Стратегія підприємства: Навчальний посібник – К.: Академвидав, 2007, - 320с.

6.  Разработка и принятие решения в управлении инновациями: учебное пособие/ И.Л.Туккель, С.Н.Яшин, С.А.Макаров, Е.В.Кошелев. – СПб.: БХВ-Петербург,2011. – 352с.

7.  Менеджмент: прийняття управлінських рішень. Практикум: навчальний посібник/ О.В.Щербина, А.В. Вакуленко, М.Ю. Кушель, В.В. Сироватко. – К.: КНЕУ,2011. – 189с.

8.  Организация инновационной деятельности в АПК/ В.И. Нечаев, В.Ф. Бирман, И.С. Санду, Ю.И.Бершицкий, А.В. Боговиз: под..ред. В.И. Нечаева. – М.: КолосС, 2012. – 296с.

9.  Брукинг Э. Интеллектуальный капитал/ Пер. с англ. под.ред. Л.Н. Ковалик. – СПб: Питер, 2001. – 288с.

10. Цыбулев П.Н. Оценка интеллектуальной собственности: - К.: «Институт интеллектуальной собственности и права» - 2003. – 184с.

11.   Лукичёва Л.И. Управление интеллектуальным капиталом: [учеб.пособие]/Л.И.Лукичёва – 2-е изд.,стер. – М.: Омега-Л, 2008. – 552с.

12.   Ієвіня О.В., Мироненко В.П., Павловська Н.В., Пилипенко С.А. Прово інтелектуальної власності: схеми та роз’яснення: Навчальний посібник. – К.: КНТ, 2007. – 264с.

13.  Райгородский Д.Я. Организационное поведение. Хрестоматия. Учебное пособие для факультетов: психологических, экономических и менеджмента. – Самара: Издательский Дом «Бахрах –М, 2006. – 752с.

14.  Туккель И.Л. Управление инновационными проектами/ И.Л. Туккель, А.В. Сурина, Н.Б.Культин/ Под.ред. И.Л. Туккеля. –СПб: БХВ – Петербург,2013. – 416с.