Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Іноземна мова

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

 

Факультет міжнародної економіки і менеджменту

Кафедра іноземних мов і міжкультурної комунікації

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

 

Проректор з науково-

педагогічної роботи _______ А.М. Колот

 

«___»__________2018 р.

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

З ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Іноземна мова»

 

рівень вищої освіти

перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

_____________________________________________________

галузь знань

05-Соціальні та поведінкові науки

_____________________________________________________

спеціальність

 

освітня програма /

спеціалізація

051-Економіка

__________________________________________

Міжнародна економіка

__________________________________________

тип дисципліни

обов’язкова

__________________________________________

 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

 

Начальник навчально-         

методичного відділу ______________Т.В. Гуть    Завідувач кафедри ___________О.Л. Шевченко

 

 

 

 

 

 

 

Київ 2018

 

 

Розробники:

Шевченко О.Л., завідувач кафедри іноземних мов і міжкультурної комунікації,

к.ф.н.; доцент o_shevchenko@ukr.net

Чеботарьова Л.І., к.п.н., доцент ludchebotareva521@gmail.com

Капустіна О.В., доцент, к.п.н. igolgoog@gmail.com

Круковський В.І., к.ф.н., доцент vasikru2013@ukr.net

Случайна Л.О., к.політ.н., доцент larissa565@ukr.net

 

Форма навчання —

 

денна, заочна, дистанційна

 

Семестр —

1, 2, 3, 4

 

Кількість кредитів ECTS —

28

 

Форма підсумкового контролю —

екзамен / дистанційний екзамен

 

Мова(и) викладання

англійська, французька

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© автор(и), 2018

© КНЕУ, 2018

 

 

ЗМІСТ

ВСТУП                                                                                                                                       4

 

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

 

8

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

2.1. Карта навчальної роботи студента

14

2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

 

25

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

3.1. Карта навчальної роботи студента

27

3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

 

32

4. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

4.1. Карта навчальної роботи студента

33

4.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

 

38

5. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 

5.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

39

5.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

 

40

6. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (форма підсумкового контролю — екзамен)

 

6.1. Структура екзаменаційного білету

41

6.2. Критерії оцінювання екзаменаційної  роботи студента

42

6.3. Приклади типових завдань, що виносяться на екзамен

 

44

7. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

 

7.1. Основна література

48

7.2. Додаткова література

49

7.3. Дистанційні курси та інформаційні ресурси

49

 

 

ВСТУП

Сучасні вимоги до економіста потребують від нього бути плідним учасником міжкультурної комунікації; мати необхідні навички та вміння професійного спілкування; бути спроможним отримувати новітню фахову інформацію з іноземних джерел. Все це підвищує попит на кваліфікованих фахівців, які вільно володіють іноземною мовою, та обумовлює необхідність вивчення курсу «Іноземна мова». Навчальна дисципліна «Іноземна мова» є однією із складових комплексної підготовки фахівців галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» спеціалізації «Міжнародна економіка».

Анотація навчальної дисципліни. Нові стандарти навчання іноземній мові окреслюють стратегічні завдання у підготовці бакалаврів з міжнародної економіки і менеджменту, адже вони мають забезпечити нашій державі гідне місце у світовому співтоваристві. У програмі навчальної дисципліни «Іноземна мова» ураховано керівні документи та наукові розробки Ради Європи, Міністерства освіти і науки України, ДВНЗ «Київський національний економічний університет».

Вимоги до підготовки бакалаврів з міжнародної економіки і менеджменту передбачають:

— формування базових знань державною й іноземною мовами про сутність політичної, економічної, соціальної та духовно-культурної систем суспільства; структуру і закономірності функціонування економічних систем; економічні суб’єкти, їхню взаємодію в національній ринковій системі та глобальному середовищі; управління розвитком економічних організацій різних типів; функціонування ринків товарів, грошей, праці та послуг; принципів та стандартів бухгалтерського обліку; зміст міжнародних економічних відносин, основ і ролі міжнародного права; основ міжнародних фінансів, маркетингу в глобальному економічному середовищі, особливостей економічних операцій в міжнародній діяльності України;

— здатність застосовувати сформоване економічне мислення в аналізі економічного розвитку суспільств; визначати цілі економічної діяльності; застосовувати сучасні методи систематизації та аналізу інформації; формувати стратегії діяльності економічних організацій; орієнтуватися в потоках ресурсів на товарних, грошових, трудових ринках; укладати контракти та здійснювати економічні операції з іноземними партнерами; проводити маркетингові дослідження світових ринків; обґрунтувати стратегії та моделі виходу на закордонні ринки як державною й іноземною мовами.

Міждисциплінарні зв’язки. Навчальна дисципліна «Іноземна мова» інтегрує велику кількість базових понять загальнотеоретичних і спеціальних дисциплін таких, як: «Міжнародна економіка», «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Економіка підприємства», «Соціологія», «Політологія», «Практична риторика» тощо.

Мета дисципліни. Загальною метою викладання та вивчення дисципліни є підготовка конкурентних фахівців і креативних особистостей до ефективної комунікації на іноземній мові у навчальному і професійному оточенні.

Програма навчальної дисципліни розрахована на досягнення рівня володіння мовою РВМ В2. Зміст програми також передбачає подальший рух у напрямі РВМ В2+ для здобуття ступеня бакалавра.

Завдання (навчальні цілі) дисципліни. Завданнями вивчення навчальної дисципліни «Іноземна мова» є такі:

– надати базовий лексичний репертуар для читання і розуміння головного змісту оригінальних текстів (частково адаптованих) за фахом та спілкування за професійною тематикою;

– сприяти розвиненню достатнього діапазону мовлення для чіткого висловлювання за темами, що передбачені програмою, наводячи аргументи «за» і «проти»;

– навчити студентів висловлюватись відповідно до ситуації, уникаючи грубих помилок при формулюванні думок;

– розвивати вміння належним чином починати, підтримувати та закінчувати висловлювання, дотримуючись правил ведення бесіди / дискусії, використовуючи відповідні дискурсивні маркери;

– розвивати здатність продукувати достатньо чітке, змістовне писемне мовлення з належним викладом матеріалу;

– розуміти нормативне усне мовлення на теми, які зустрічаються у повсякденному житті, та головні думки мовлення за професійною тематикою;

− розвивати вміння формувати власну думку або ставлення до певної проблеми, оцінювати, аналізувати, формулювати власні висновки і пропозиції на іноземній мові;

− сприяти розвитку критичного мислення та пізнавальних здібностей студентів.

Предмет дисципліни. Предметом дисципліни є іноземний дискурс, необхідний для формування професійно-орієнтованої комунікативної мовленнєвої компетентності (лінгвістичної, соціолінгвістичної та прагматичної) для забезпечення ефективного спілкування у розмаїтті сучасних економічних проблем.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі результати навчання:

1. Знання. По закінченню курсу бакалаври повинні мати робочі знання:

– широкого діапазону словникового запасу (у тому числі термінології), що є необхідним в професійному і соціокультурному середовищах;

– граматичних структур, що є необхідним для адекватного продукування широкого кола як усних так і письмових текстів;

– правил англійського синтаксису, мовних форм, властивих для офіційних і розмовних регістрів професійного мовлення;

– спелінгу і пунктуації писемного мовлення, його належного послідовного планування і розбивки на абзаци;

– правил вимови та інтонації; особливостей різних корпоративних культур в конкретних професійних контекстах.

2. Уміння. По закінченню курсу студенти вміють:

Граматична компетенція:

– демонструвати знання видо-часових форм і категорій стану дієслів; основних категорій іменника, прикметника, прислівника; типів речень; функцій артиклів і ефективно застосовувати ці знання в спілкуванні;

– розуміти розбіжності в правописі і значенні слів іноземної та української мов;

– складати розповідні, питальні, спонукальні речення залежно від мети спілкування і характеру акту мовлення;

– використовувати основні часові аспектні форми дієслів для позначення дій, що належать до сфери теперішнього, минулого і майбутнього часу (відповідно до мети комунікації і ситуації мовлення);

– коректно використовувати всі граматичні форми іменника, прикметника, прислівника;

– використовувати модальні дієслова, розуміти і відрізняти найменші відтінки їх значень;

– правильно і доречно використовувати вербальні конструкції з ними в спілкуванні на різних рівнях і в різних ситуаціях;

– знати категорії способу і вміти виражати відношення змісту повідомлення до дійсності, використовуючи доречні способові форми;

– правильно і вільно використовувати граматичні структури, передбачені програмою в усному і писемному мовленні;

– демонструвати знання синтаксичної організації іноземної мови в спілкуванні;

– розуміти, що іноземна мова складається з інтегрованих систем.

Лексична компетенція:

– правильно вживати лексичні одиниці активного мінімуму в говорінні та письмі згідно із ситуаціями спілкування та цілями комунікації;

– розпізнавати і розуміти лексичні одиниці активного і пасивного мінімумів при читанні та аудіюванні;

– здогадуватися про значення лексичних одиниць, що відносяться до потенційного словника при читанні та аудіюванні;

– користуватися різними видами словників (двомовних, одномовних, фразеологічних, тематичних, країнознавчих).

Орфографічна компетенція. Після опанування курсу студенти повинні:

– володіти труднощами, пов’язаними з вивченням особливостей звуко-літерних відповідностей в іноземній мові;

– вміти орфографічно правильно оформлювати всі види писемного мовлення, які передбачені робочою програмою з навчальної дисципліни «Іноземна мова»;

– знати і застосовувати на практиці основні принципи орфографічної системи іноземної мови (фонетичний, морфологічний, традиційний, ідеографічний), які є необхідними для оволодіння графемно-фонемною системою іноземної мови.

3. Комунікація. По закінченню курсу студенти зможуть:

Загальне усне мовлення

• логічно висловлюватися на знайомі теми в межах своєї сфери діяльності зрозуміло та майже без утруднень;

• давати описи та презентації широкого ряду предметів, які стосуються його / її інтересів, викладаючи та аргументуючи думки / погляди з додатковими положеннями та відповідними прикладами;

• робити підготовлені виступи та теми, пов’язані зі сферою своїх інтересів з досить високим ступенем точності, але не завжди з відповідним ступенем швидкості та спонтанності;

• досить вільно спілкуватися на знайомі теми, які пов’язані з його / її інтересами та професійною сферою;

• чітко підтримувати певні погляди, наводячи відповідні пояснення та аргументи;

• без підготовки вступати в бесіду на знайомі теми;

• підтримувати розмову або дискусію, проте іноді мати утруднення, коли він / вона намагатиметься точно сформулювати те, що хоче сказати

Загальне писемне мовлення

• писати послідовні зв’язані тексти за знайомими темами у межах кола своїх інтересів, узагальнюючи інформацію з декількох джерел;

• узагальнювати інформацію та аргументи з певної кількості джерел;

• написати твір або коротку доповідь з розгорнутою аргументацією, наводячи докази «за» і «проти» певної точки зору

Загальне слухання

• розуміти головні думки мовлення, досить складного у змістовому та лінгвістичному планах на теми, які звичайно зустрічаються в особистому, академічному або професійному житті за умов чіткого мовлення;

• слухати лекцію або розмову у межах своєї сфери, якщо предмет мовлення знайомий, презентація лінійна, а структура мовлення чітка і нормативна;

• розуміти головний зміст інформації записаних або трансльованих матеріалів на знайомі теми, мовлення яких чітке і нормативне

Загальне читання

• читати тексти за фахом із різною цільовою настановою;

• мати досить широкий активний словниковий запас, але відчувати деякі труднощі, якщо зустрічаються незнайомі слова / терміни / сталі вирази;

• знаходити і збирати необхідну інформацію, переглянувши довгий текст, або різні тексти з метою виконання спеціального завдання;

• читати і розуміти кореспонденцію, пов’язану зі сферою своїх інтересів, користуючись словником

4. Автономність та відповідальність. Зміст програми спрямований на формування таких умінь самостійного здобуття знань і самооцінювання:

− здійснювати моніторинг лінгвістичного саморозвитку за допомогою створення власного мовного портфоліо;

− аналізувати іншомовні джерела інформації для отримання даних, що є необхідними для виконання професійних завдань та прийняття професійних рішень;

− самостійно знаходити інформацію іноземною мовою, користуючись для цього бібліотечним каталогом, довідниками, словниками та Інтернетом;

− прогнозувати інформацію;

− розуміти вимоги щодо оцінювання, у тому числі поточного;

− розуміти критерії виставлення балів на екзаменах, тестах та при виконанні окремих завдань;

− читати й розуміти загальні інструкції щодо екзаменів; ефективно використовувати час на екзаменах і тестах.

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей та програмних результатів навчання відповідно до освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми «Міжнародна економіка».

 

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

 

Практична тематика для рецептивного і продуктивного володіння мовою, охоплює таку тематику професійної та академічної сфер предметних знань:

 

АНГЛІЙСЬКА МОВА

Аналітичне читання і граматика

1

Аналітичне читання

A Glimpse of London

Граматика

Іменник. Число. Відмінки іменника. Дієслова «to be; to have». Структура «there + be». Кількісні займенники. Артикль: загальний огляд

2

Аналітичне читання

An Englishman’s Diary

Граматика

Часи дієслова групи Simple в активному стані (Present, Past, Future)

Узгодження часів. Непряма мова (Reported requests, warnings, instructions, prohibition). Прикметник. Ступені порівняння прикметників. Артикль: окремі труднощі

3

Аналітичне читання

More About the English

Граматика

Часи групи Continuous в активному стані (Present, Past, Future).

Узгодження часів. Непряма мова (Reported statements). Прислівник. Ступені порівняння прислівників. Артикль: окремі труднощі

4

Аналітичне читання

At Home

Граматика

Часи дієслова групи Perfect та Perfect-Continuous в активному стані. Узгодження часів. Непряма мова (Reported Questions)

5

Аналітичне читання

At the Art Dealer’s

Граматика

Пасивний стан дієслова

6

Аналітичне читання

Big Business

Граматика

Інфінітив: форми та функції

7

Аналітичне читання

To kill a man

Граматика

Об’єктний інфінітивний комплекс

8

Аналітичне читання

An Unfinished Story

Граматика

Модальні дієслова can, may, must (первинні значення)

9

Аналітичне читання

Stan Looks for a job and Gets advice

Граматика

Суб’єктний інфінітивний комплекс. Прийменниковий інфінітивний комплекс

10

Аналітичне читання

The Citadel

Граматика

Дієприкметник. Об’єктний дієприкметниковий комплекс. Суб’єктний дієприкметниковий комплекс

11

Аналітичне читання

A Canary for one

Граматика

Герундій. Герундіальний комплекс

12

Аналітичне читання

One Coat of White

Граматика

Умовний спосіб у простих і складнопідрядних реченнях

 

 

13

Аналітичне читання

How to Вecome an Artist. Fionet’s Advice

Граматика

Нереальна дія у підрядних реченнях після wish, as if/as though

14

Аналітичне читання

Crabb’s Practice

Граматика

Умовний спосіб дієслова у відносних підрядних реченнях

15

Аналітичне читання

Ball of Paper

Граматика:

Модальні дієслова: can, must (вторинні значення)

16

Аналітичне читання

The Case for the Defense

Граматика:

Модальне дієслово may (вторинні значення)

 

ФРАНЦУЗЬКА МОВА

1.

Le maître d’école

Граматика: Le nom. L’adjectif

2.

La bombe

Граматика: L’article. Pronoms personnels. Pronoms relatifs. Pronoms démonstratifs

3.

Un dîner en famille

Граматика: Pronoms relatifs, démonstratifs, interrogatifs. Pronoms et adjectifs indéfinis

4.

Un dîner en famille

Граматика: L’adverbe

5.

Papa, maman, la bonne et moi

Граматика. Négations

6.

Economie de l’Ukraine

Граматика: Locutions restrictives

7.

Les débuts d’un écrivain

Граматика: Verbes transitifs et intransitifs. Forme passive. Verbes pronominaux

8.

Le sauveur

Граматика: Mode indicatif: Présent, Futur simple

9.

Le sauveur

Граматика: Futur dans le passé. Futur immédiat. Futur immédiat dans le passé

10.

Le protecteur

Граматика: Futur antérieur. Futur antérieur dans le passé

11.

Le protecteur

Граматика: Passé composé

12.

Le protecteur

Граматика: Passé simple, Imparfait

13.

Texte supplémentaire: Elsa Triolet nous parle de “Normandie Niémen”

Граматика: Plus-que-parfait. Passé immédiat

14.

Texte supplémentaire: Elsa Triolet nous parle de “Normandie Niémen”

Граматика: Passé antérieur. Passé surcomposé

15.

Texte supplémentaire: Elsa Triolet nous parle de “Normandie Niémen”

Граматика: Conditionnel présent

16.

La sœur de Charles

Граматика: Conditionnel passé

17.

La vie de la jeunesse

Граматика: Concordances des temps

18.

La vie de la jeunesse

Граматика: Forme impersonnelle

19.

La vie de la jeunesse

Граматика: Révision

20.

La sœur de Charles

Граматика: Conditionnel présent et passé

21.

La sœur de Charles

Граматика: Subjonctif

22.

Un bandit d’Andalouzie

Граматика: Subjonctif

23.

Un bandit d’Andalousie

Граматика: Subjonctif

24.

Un bandit d’Andalousie

Граматика: Infinitif. Participe présent

25.

Texte supplémentaire

Граматика: Adjectif verbal. Gérondif

 

АНГЛІЙСЬКА МОВА

Розмовна практика

1

Подорожі. У готелі

2

Їжа. Покупки

3

Велика Британія та США. Географічне положення

4

Велика Британія та США. Політичний устрій

5

Економіка Великої Британії та США

6

Економіка України

7

Типи економічних систем

8

Форми організації бізнесу

9

Велика Британія та США. Мистецтво та система освіти

10

Європейський Союз

11

Теорія Адама Сміта

12

Офіс

13

Ділові зустрічі

14

Менеджмент персоналу

15

Місце маркетингу і реклами в бізнесі

16

Транспорт і розподіл продукції

ФРАНЦУЗЬКА МОВА

1.

Подорожі

2.

В готелі

3.

Погода

4.

Їжа

5.

Покупки. Споживання

6.

Робоча зайнятість і дозвілля

7.

Медицина

8.

Франція. Географічне положення

9

Франція. Політична структура

10.

Франція. Система освіти

11.

Типи економічних систем

12.

Форми організації бізнесу

13.

Економіка Франції

14.

Промисловість Франції та Бельгії

15.

Європейський Союз

16.

Економіка України

 

Тема 1. Подорожі. Засоби подорожування. Теми для підтримання розмови. Розмова про погоду. Проживання у готелю за кордоном. Готельний бізнес в Україні.

 

Тема 2. Їжа. Покупки. Харчування у Великобританії та США. Етикет прийому їжі у різних країнах світу. Покупки. Похід по крамницях за кордоном. Сучасний ТРЦ.

 

Тема 3. Географічне положення Великобританії. Географічне положення США. Географічне положення Франції. Розташування. Кордони. Рельєф. Клімат. Природні ресурси. Демографічна ситуація. Головні міста.

 

Тема 4. Політична система Великобританії, США (Франції). Ключові інституції. Законодавча, виконавча і судова гілки влади. Політичні партії. Основи демократії.

 

Тема 5. Економіка Великобританії. Економіка США. Економіка Франції. Основні характеристики. Ключові галузі промисловості. Залученість до міжнародних економічних і торгівельних організацій. Доля у глобальній економіці.

 

 

Тема 6. Економіка України та Україна у світовій економіці. Основні характеристики. Ключові галузі промисловості. Залученість до міжнародних економічних і торгівельних організацій. Доля у глобальній економіці.

 

Тема 7. Типи економічних систем. Поняття економічної системи. Типи економічних систем. Порівнювальний аналіз командної, ринкової і змішаної економіки.

 

Тема 8. Форми організації бізнесу. Організаційно-штатна структура компанії. Порівнювальний аналіз одноосібного підприємства, партнерства, корпорації. Участь держави у бізнесі.

 

Тема 9. Велика Британія та США (Франція та Бельгія). Мистецтво та система освіти. Мистецтво США і Великобританії (Франції та Бельгії): література, живопис, музика. Відвідування музеїв та картинних галерей. У театрі. Освіта за кордоном: ризики та можливості. Характеристика шкільної та університетської освіти. Провідні університети країн.

 

Тема 10. Європейський Союз. Інституції Євросоюзу. Історія процесу євроінтеграції. Сучасні тенденції процесу євроінтеграції. Система європейських цінностей. Хартія Європи. Європейські прагнення України.

 

Тема 11. Теорія Адама Сміта. Роль Адама Сміта у розвитку економічної теорії. Вплив теорії Адама Сміта на розвиток промисловості у світі. Промислові революції у Великобританії та США.

 

Тема 12. Офіс. Сучасний офіс. Оснащення та облаштування сучасного офісного приміщення. Інформаційні технології в офісі. Офіс як координаційний центр компанії.

 

Тема 13. Ділові зустрічі. Види ділових зустрічей. Організаційний етап і процедура ділової зустрічі. Роль модератора. Інтерв’ю. Відеоконференція.

 

Тема 14. Менеджмент персоналу. Сучасні управлінські стратегії. Менеджерські стилі. Роль менеджера та лідера.

 

Тема 15. Місце маркетингу і реклами в бізнесі. Технології просування товару на ринок. Види реклами. Організація рекламної кампанії. Культурні особливості реклами.

 

Тема 16. Транспорт і розподіл продукції. Види транспорту. Сучасна логістика. Транспортні документи. Прямий та непрямий розподіл продукції. Канали розподілу продукції.

 

 

 

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

2.1. Карта навчальної роботи студента

 

КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни (обов’язкова) «Іноземна мова (англійська)»

для студентів освітньої програми/спеціалізації «Міжнародна економіка»

І курс І семестр

Денна форма навчання

№ блоку

Назви тем

Види навчальної діяльності

 на практичних заняттях

Макс.

кількість балів

За систематичність і активність роботи на практичних заняттях

Змістовий модуль №1

Блок №1

Подорожі. У готелі

 

 

 

 

Структура there is/are.

Дієслова to be, to have.

Ступені порівняння прикметників. Артикль.

• проектна робота за темою «Готельний бізнес у різних країнах»

• рольова гра «Розміщення у готелі»

• дискусія за темою «Позитивні і негативні сторони програми «Work and Travel»

• виконання тренувальних вправ, граматичний тест

6

(3+3)

Блок №2

Їжа. Покупки

 

 

Прості часи в активному стані. Непряма мова. Узгодження часів. Артикль.

• рольова гра «Бізнес-ланч»

• проектна робота за темою «Світові бренди: ключ до успіху»

• виконання тренувальних вправ, граматичний тест

6

(3+3)

Змістовий модуль №2

Блок №3

Велика Британія та США. Географічне положення

 

 

Тривалі часи в активному стані. Ступені порівняння прислівників.

• вивчення тематичної лексики

• мозковий штурм «Значення географічного положення країни для розвитку її економіки»

• обговорення кейсів за темою «Ведення бізнесу в іншій країні: соціокультурні особливості»

• міні-презентації за визначеною тематикою

• виконання тренувальних вправ,  граматичний тест

6

(3+3)

Блок №4

Велика Британія та США. Політичний устрій

 

 

 

Доконані часи в активному стані.

• вивчення тематичної лексики

• мозковий штурм «Система балансів та противаг у політичній системі США

• дискусія «Сучасна монархія: переваги та недоліки»

• міні-презентації за визначеною тематикою

• виконання тренувальних вправ, граматичний тест

6

(3+3)

Блок №5

Підготовка аналітичних матеріалів за тематикою попередніх блоків.

• презентація новин

• аналітичний огляд матеріалів періодичних видань

6

(3+3)

Усього балів за роботу на практичних заняттях

30

За виконання модульних (контрольних) завдань

Модуль №1

Написання модульної контрольної роботи

5

Модуль №2

Написання модульної контрольної роботи

5

Усього балів за модульний контроль

10

За виконання індивідуальних завдань*

Види індивідуальних завдань**

1. Підготовка та презентація позааудиторного читання***

5

2. Переклад літературних джерел іншомовного походження за визначеною проблематикою

5

3. Написання наукових статей та участь у наукових конференціях

5

4. Виконання завдань у мультимедійній лабораторії або комп’ютерному класі

5

5. Аналітичний (критичний) огляд публікацій за визначеною тематикою

5

6. Написання реферату (есе) за визначеною тематикою

5

7. Підготовка презентації за визначеною тематикою

5

Усього балів за виконання індивідуальних завдань

10

РАЗОМ БАЛІВ

50

*За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності — у роботі конференцій, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

**Студент обирає не більше 2-х завдань протягом семестру.

***Опрацювання позааудиторного читання є обов’язковим.

 

КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни (обов’язкова) «Іноземна мова (англійська)»

для студентів освітньої програми/спеціалізації «Міжнародна економіка»

І курс ІІ семестр

Денна форма навчання

№ Блоку

Назви тем

Форма самостійної роботи студента

Макс.

кількість балів

За систематичність і активність роботи на практичних заняттях

Змістовий модуль №3

Блок №1

Економіка Великої Британії та США

 

 

 

 

Інфінітив: форми та функції.

• проектна робота за темою «Порівняльна характеристика економік Великобританії і США»

• дискусія за темою, що вивчається

• мозковий штурм за темою «Шляхи подолання економічних проблем»

• виконання тренувальних вправ, аналіз граматичних ситуацій, граматичний тест

• виконання тренувальних вправ, граматичний тест

6

(3+3)

Блок №2

Економіка України

 

 

 

 

 

 

Об’єктний інфінітивний комплекс.

• круглий стіл за темою «Шляхи реформування української економіки»

• складання тематичних діалогів

• прослуховування та обговорення новин англомовних інформаційних агенцій

• написання міні-есе за визначеною темою з використанням активної лексики

• виконання тренувальних вправ, аналіз граматичних ситуацій, граматичний тест

6

(3+3)

Змістовий модуль №4

Блок №3

Типи економічних систем

 

 

 

 

Модальні дієслова can, may, must (первинні значення).

• міні-конференція «Особливості функціонування сучасної економічної системи в Україні»

• проектна робота за темою «Економічне диво різних країн світу» (Японія, Китай, Німеччина, Швеція)

• круглий стіл «Вітчизняні товари на світовому ринку»

• виконання тренувальних вправ, граматичний тест

6

(3+3)

Блок№4

Форми організації бізнесу

 

 

 

Модальні дієслова should, need (первинні значення). Еквіваленти модальних дієслів.

• мозковий штурм за темою «Порівняння глобальних та інтернаціональних компаній»

• презентації за темою «Сучасні форми організації бізнесу (конгломерат, консорціум, афілійовані агенції)

• виконання тренувальних вправ, граматичний тест

6

(3+3)

Блок №5

Підготовка аналітичних матеріалів за тематикою попередніх блоків.

• презентація новин

• аналітичний огляд поточної преси

6

(3+3)

Усього балів за роботу на практичних заняттях

30

За виконання модульних (контрольних) завдань

Модуль №1

Написання модульної контрольної роботи

5

Модуль №2

Написання модульної контрольної роботи

5

Усього балів за модульний контроль

10

За виконання індивідуальних завдань*

Види індивідуальних завдань**

1. Підготовка та презентація позааудиторного читання***

5

2. Переклад літературних джерел іншомовного походження за визначеною проблематикою

5

3. Написання наукових статей та участь у наукових конференціях

5

4. Виконання завдань у мультимедійній лабораторії або комп’ютерному класі

5

5. Аналітичний (критичний) огляд публікацій за визначеною тематикою

5

6. Написання реферату (есе) за визначеною тематикою

5

7. Підготовка презентації за визначеною тематикою

5

Усього балів за виконання індивідуальних завдань

10

РАЗОМ БАЛІВ

50

*За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності — у роботі конференцій, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

**Студент обирає не більше 2-х завдань протягом семестру.

***Опрацювання позааудиторного читання є обов’язковим.

Загальна підсумкова оцінка з підсумковим контролем у формі екзамену в кінці ІІ семестру складається із середнього показника поточної успішності за останні два семестри вивчення дисципліни і суми балів, набраних за виконання екзаменаційних завдань. Для вирахування середнього показника поточної успішності за останні два семестри вивчення цих дисциплін загальна кількість балів, яку студент набрав протягом цих семестрів, ділиться на два.

 

КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни (обов’язкова) «Іноземна мова (англійська)»

для студентів освітньої програми/спеціалізації «Міжнародна економіка»

ІІ курс ІІI семестр

Денна форма навчання

№ Блоку

Назви тем

Види навчальної діяльності

на практичних заняттях

Макс.

кількість балів

За систематичність і активність роботи на практичних заняттях

Змістовий модуль №5

Блок №1

Велика Британія та США. Мистецтво та система освіти.

 

 

Інфінітив. Суб’єктний інфінітивний комплекс. Прийменниковий інфінітивний комплекс.

• рольова гра «Проведення екскурсії по видатним музеям Великобританії та США»

• круглий стіл «Навчання за кордоном: переваги та недоліки»

• дискусія «Чи доцільно залучати сучасне мистецтво до створення рекламного продукту»

• виконання тренувальних вправ, граматичний тест

6

(3+3)

Блок №2

Європейський Союз.

 

Дієприкметник. Об’єктний дієприкметниковий комплекс.

Суб’єктний дієприкметниковий комплекс.

• брифінг «Євросоюз: історія та сьогодення»

• міні-конференція за темою «Нові тенденції розвитку та проблеми Євросоюзу»

• виконання тренувальних вправ, аналіз граматичних ситуацій, граматичний тест

6

(3+3)

Змістовий модуль №6

Блок №3

Теорія Адама Сміта

 

 

Герундій. Герундіальний комплекс.

• вивчення лексики та підготовка до тематичного тестування

• дискусія за темою «Наслідки втілення теорії Адама Сміта»

• виконання тренувальних вправ, аналіз граматичних ситуацій, граматичний тест

6

(3+3)

 

Блок №4

Офіс

 

Умовний спосіб у простих і складнопідрядних реченнях.

• рольова гра за визначеною тематикою

• складання діалогів за темою, що вивчається

• перегляд навчальних фільмів та їх обговорення

• виконання тренувальних вправ, аналіз граматичних ситуацій, граматичний тест

6

(3+3)

 

Блок №5

Підготовка аналітичних матеріалів за тематикою попередніх блоків.

• презентація новин, аналітичний огляд матеріалів • періодичних видань

6

(3+3)

Усього балів за роботу на практичних заняттях

30

За виконання модульних (контрольних) завдань

Модуль №1

Написання модульної контрольної роботи

5

Модуль №2

Написання модульної контрольної роботи

5

Усього балів за модульний контроль

10

За виконання індивідуальних завдань*

Види індивідуальних завдань**

1. Підготовка та презентація позааудиторного читання***

5

2. Переклад літературних джерел іншомовного походження за визначеною проблематикою

5

3. Написання наукових статей та участь у наукових конференціях

5

4. Виконання завдань у мультимедійній лабораторії або комп’ютерному класі

5

5. Аналітичний (критичний) огляд публікацій за визначеною тематикою

5

6. Написання реферату (есе) за визначеною тематикою

5

7. Підготовка презентації за визначеною тематикою

5

Усього балів за виконання індивідуальних завдань

10

РАЗОМ БАЛІВ

50

*За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності — у роботі конференцій, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

**Студент обирає не більше 2-х завдань протягом семестру.

***Опрацювання позааудиторного читання є обов’язковим.

 

КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни (обов’язкова) «Іноземна мова (англійська)»

для студентів освітньої програми/спеціалізації «Міжнародна економіка»

ІІ курс ІV семестр

Денна форма навчання

№ Блоку

Назви тем

Види навчальної діяльності

на практичних заняттях

Макс.

кількість балів

За систематичність і активність роботи на практичних заняттях

Змістовий модуль №7

Блок №1

Ділові зустрічі

 

Нереальна дія у підрядних реченнях після wish, as if/as though.

• рольова гра за визначеною тематикою

• складання діалогів за темою, що вивчається

• перегляд навчальних фільмів та їх обговорення

• виконання тренувальних вправ, аналіз граматичних ситуацій, граматичний тест

6

(3+3)

Блок №2

Менеджмент персоналу

 

 

 

 

 

 

 

Умовний спосіб дієслова у відносних підрядних реченнях

• рольова  гра за визначеною темою

• круглий стіл за темою: «Сучасні методи менеджменту»

• складання тематичних діалогів

• обговорення кейсів за темою «Методи рекламування, приклади рекламних продуктів і рекламних кампаній»

• рольові ігри і міні-презентації за визначеною темою

• виконання тренувальних вправ, аналіз граматичних ситуацій, граматичний тест

6

(3+3)

Змістовий модуль №8

Блок №3

Місце маркетингу і реклами в бізнесі

 

 

 

Модальні дієслова: can, must (вторинні значення).

• обговорення кейсів за темою «Методи рекламування, приклади рекламних продуктів і рекламних кампаній»

• рольові ігри і міні-презентації за визначеною темою

• виконання тренувальних вправ, аналіз граматичних ситуацій, граматичний тест

6

(3+3)

Блок №4

Транспорт і розподіл продукції

 

 

Модальне дієслово may (вторинні значення).

• читання і реферування текстів за визначеною тематикою

• дискусія про тенденцій та ризиків, пов’язаних з транспортуванням у сучасних умовах

• виконання тренувальних вправ, аналіз граматичних ситуацій, граматичний тест

6

(3+3)

Блок №5

Підготовка аналітичних матеріалів за тематикою попередніх блоків.

• презентація новин

• аналітичний огляд матеріалів періодичних видань

6

(3+3)

Усього балів за роботу на практичних заняттях

30

За виконання модульних (контрольних) завдань

Модуль №1

Написання модульної контрольної роботи

5

Модуль №2

Написання модульної контрольної роботи

5

Усього балів за модульний контроль

10

За виконання індивідуальних завдань*

Види індивідуальних завдань**

1. Підготовка та презентація позааудиторного читання***

5

2. Переклад літературних джерел іншомовного походження за визначеною проблематикою

5

3. Написання наукових статей та участь у наукових конференціях

5

4. Виконання завдань у мультимедійній лабораторії або комп’ютерному класі

5

5. Аналітичний (критичний) огляд публікацій за визначеною тематикою

5

6. Написання реферату (есе) за визначеною тематикою

5

7. Підготовка презентації за визначеною тематикою

5

Усього балів за виконання індивідуальних завдань

10

РАЗОМ БАЛІВ

50

*За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності — у роботі конференцій, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

**Студент обирає не більше 2-х завдань протягом семестру.

***Опрацювання позааудиторного читання є обов’язковим.

Загальна підсумкова оцінка з підсумковим контролем у формі екзамену в кінці IV семестру складається із середнього показника поточної успішності за останні два семестри вивчення дисципліни і суми балів, набраних за виконання екзаменаційних завдань. Для вирахування середнього показника поточної успішності за останні два семестри вивчення цих дисциплін загальна кількість балів, яку студент набрав протягом цих семестрів, ділиться на два.

 

 

 

КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни (обов’язкова) «Іноземна мова (французька)»

для студентів освітньої програми/спеціалізації «Міжнародна економіка»

І курс, І семестр

Денна форма навчання

№ блоку

Назва тем

Види навчальної діяльності на практичних заняттях

Макс. к-ть балів

За систематичність і активність роботи на практичних заняттях

Змістовий модуль №1

Блок №1

La situation géographique de la France

Знайомство з групою і навчальним курсом, контрольний тест на визначення рівня знання французької мови. Аналітичне читання основного тексту. Поділ на частини і визначення основної думки окремих частин тексту. Аналіз лексико-граматичних труднощів. Знаходження смислового центру речення.

Введення необхідного лексико-граматичного матеріалу. Групи французьких дієслів. Теперішній час, дійсний спосіб. Тренувальні вправи.

Робити коротке повідомлення за ключовими словами і виразами: situation géographique, frontière, superficie, climat, relief, pays de passage, écologie, transport.

Закріплення лексики. Розвиток умінь вживання словарних еквівалентів при перекладі економічних термінів. Навчання методів аналізу і розуміння економічних концептів текстів. Розвиток монологічного й діалогічного мовлення по темі.

6

(3+3)

Блок №2

La situation géographique de la France

Розвиток навичок аналітичного читання й письма, усного монологічного й діалогічного мовлення за тематикою додаткових текстів.

Закріплення навичок вживання дієслів у теперішньому часі дійсного способу.

Читати вголос тексти, адекватно розуміти їх зміст, перекласти, дати відповіді на запитання, поставити питання й усно викласти зміст додаткових текстів. Ділити дієслова на групи. Правильно називати інфінітиви дієслів, ужитих у теперішньому часі. Правильно будувати фрази за зразком, трансформувати фрази за зразком.

6

(3+3)

Блок №3

La situation géographique de la France

Розвиток навичок аудіювання, читання й письма, активізація навичок і умінь усного монологічного й діалогічного мовлення за розділом «De la compréhension à la conversation».

Закріплення навичок вживання дієслів у теперішньому часі дійсного способу у ситуаціях.

Закріплення лексики, пояснення слів і загальні вирази-кліше діалогів та інтерв’ю, особливості діалогічного мовлення.

Сьогоднішні екологічні проблеми суспільства.

Зрозуміти зміст діалогу, вміти поставити запитання й дати відповідь, відреагувати на репліку, зробити коментар, висловити свою думку, аргументувати її, самому скласти діалог, лист, оголошення, брати участь у дискусії за темою.

Підготовка до підсумкового заняття-модулю. Повторення лексичного й граматичного матеріалу. Перевірка засвоєних знань і умінь читання, письма, лексики і граматики.

6

(3+3)

Змістовий модуль №2

Блок №4

Régime politique et organisation des pouvoirs en France

Навчити студентів граматичним, семантичним і стилістичним труднощам перекладу при передачі категорій відсутніх у мові перекладу.

Введення необхідного лексико-граматичного матеріалу. Passé composé. Тренувальні вправи.

Тематичний словник тексту, дефініції термінів, синоніми й антоніми ключових слів. Відмінювати дієслова у Passé composé.

Робити коротке повідомлення за ключовими словами і виразами: pouvoir exécutif, législatif et judiciaire, parlement, gouvernement, division territoriale, région, département, commune, collectivité territoriale, les élus locaux, les députés. x

Закріплення лексики, умінь і навичок розпізнання й вживання дієслів в Passé composé у висловленнях. Розвиток умінь вживання словарних еквівалентів при перекладі юридичних термінів. Розвиток монологічного й діалогічного мовлення по темі.

Працювати зі словником, підбирати слова при перекладі, коротко викласти зміст тексту, відмінювати дієслова у Passé composé. Правильно вживати слова й дієслова в Passé composé у висловленнях.

6

(3+3)

Блок №5

Régime politique et organisation des pouvoirs en France

Розвиток навичок аналітичного читання й письма, усного монологічного й діалогічного мовлення за тематикою додаткових текстів. Самостійний письмовий переклад додаткових текстів. Поліпшення умінь і навичок вживання Passé composé у мовленні.

Правила утворення й уживання Passé composé.

Розпізнавати Passé composé в тексті і правильно називати інфінітиви дієслів, ужитих у Passé composé. Правильно будувати й трансформувати фрази за зразком з Passé composé.

Розвиток навичок аудіювання, читання й письма, активізація навичок і умінь усного монологічного й діалогічного мовлення по темі за розділом «Dela compréhension à la conversation». Закріплення навичок вживання дієслів у Passé composé у ситуаціях.

Сьогоднішні соціальні й політичні проблеми Франції та України.

Підготовка до підсумкового заняття-модулю. Повторення лексичного й граматичного матеріалу за темою. Перевірка засвоєних знань і умінь читання, письма, лексики і граматики. Підсумкове заняття-контроль.

 

Усього балів за роботу на практичних заняттях

30

За виконання модульних (контрольних) завдань

 

Написання модульної контрольної роботи №1

5

Написання модульної контрольної роботи №2

5

Усього балів за модульний контроль

10

За виконання індивідуальних завдань*

Види індивідуальних завдань**

1. Підготовка та презентація поза аудиторного читання загальної тематики (10 сторінок на місяць. Письмове резюме прочитаного на 2-х сторінках. Виписати й виучити незнайомі слова з прочитаного тексту)***

5

2. Переклад літературних джерел французького походження за даною проблематикою

5

3. Написання наукових статей та участь у наукових конференціях

5

4. Виконання завдань у мультимедійній лабораторії або комп’ютерному класі

5

5. Аналітичний (критичний) огляд публікацій за даною тематикою

5

6. Написання реферату (есе) за даною тематикою

5

7. Підготовка презентації за даною тематикою

5

Усього балів за виконання індивідуальних завдань

10

РАЗОМ БАЛІВ

50

 

*За рішенням кафедри студентам, які брали участь у поза навчальній науковій діяльності – в роботі конференцій, підготовці наукових публікацій тощо – можуть присуджувати додатково бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

**Студент обирає не більше 2-х завдань протягом семестру.

***Опрацювання поза аудиторного читання обов’язкове.

 

 

 

КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни (обов’язкова) «Іноземна мова (французька)»

для студентів освітньої програми/спеціалізації «Міжнародна економіка»

І курс, ІI семестр

Денна форма навчання

№ блоку

Назва тем

Види навчальної діяльності на практичних заняттях

Макс. к-ть балів

За систематичність і активність роботи на практичних заняттях

Змістовий модуль №3

Блок №1

Le système éducatif de France

Повторення граматичного матеріалу Imparfait et Plus que parfait, введення лексичного матеріалу. Читання, розуміння і переклад основного тексту.

Правила утворення Imparfaitet Plus queparfait.

Відмінювати дієслова у Imparfait et Plus que parfait. Робити коротке повідомлення за ключовими словами і виразами: instruction obligatoire, enseignement primaire, secondaire, supérieur, école maternelle, lycée, collège, université, grandes écoles, diplôme.

Закріплення лексики, умінь і навичок розпізнання й вживання дієслів в Imparfaitet Plus queparfait у висловленнях. Розвиток умінь вживання словарних еквівалентів при перекладі юридичних і економічних термінів. Розвиток монологічного й діалогічного мовлення по темі.

Правила утворення й уживання Imparfait et Plus que parfait. Основні відомості про систему освіти Франції.

Відмінювати дієслова у Imparfait et Plus que parfait. Правильно вживати слова й дієслова в Imparfait et Plus que parfait у висловлюваннях.

6

(3+3)

Блок №2

Le système éducatif de France

Навчити студентів узагальнювати зміст кількох текстів чи їх окремих фрагментів з метою складання повідомлень за конкретною тематикою чи проблемою. Розвиток навичок аналітичного читання й письма, усного монологічного й діалогічного мовлення за тематикою додаткових текстів. Самостійний письмовий переклад додаткових текстів. Поліпшення умінь і навичок вживання Imparfait et Plus que parfait у мовленні.

Правила утворення й уживання Imparfaitet Plusque parfait. Три рівні системи освіти Франції.

Робити коротке повідомлення за темою. Розпізнавати Imparfaitet Plusque parfait в тексті іправильно називати інфінітиви дієслів, ужитих у Imparfaitet Plusque parfait. Правильно будувати й трансформувати фрази за зразком з Imparfaitet Plusque parfait.

6

(3+3)

Блок №3

Le système éducatif de France

Розвиток навичок аудіювання, читання й письма, активізація навичок і умінь усного монологічного й діалогічного мовлення по темі за розділом «De la compréhension à la conversation». Закріплення навичок вживання дієслів у Imparfait et Plus que parfait у ситуаціях.

Situations à développer.

Сьогоднішні проблеми системи освіти Франції таУкраїни.

Підготовка до підсумкового заняття-модулю. Повторення лексичного й граматичного матеріалуза темою. Перевірка засвоєних знань і умінь читання, письма, лексики і граматики. Підсумкове заняття-контроль.

6

(3+3)

Змістовий модуль №4

Блок №4

Économie de la France

Повторення граматичного матеріалу Passé antérieur, Passé simple et Passé immédiat, введення лексичного матеріалу. Читання, розуміння і переклад основного тексту. Коротке структурування тексту.

Введення необхідного лексико-граматичного матеріалу. Passé antérieur, Passé simple et Passé immédiat.Тренувальні вправи.

Тематичний словник тексту, дефініції термінів, синоніми й антоніми ключових слів. Правила утворення Passé antérieur, Passé simple et Passé immédiat.

Відмінювання дієслів у Passé antérieur, Passé simple et Passé immédiat. Структурувати текст. Робити коротке повідомлення за ключовими словами і виразами: pays industrialisé, économie, industri, agriculture, setceur tertiaire, tourisme, production, PIB, exportation, importation, croissance, récession, crise financière.

Закріплення лексики, умінь і навичок розпізнання й вживання дієслів в Passé antérieur, Passé simpleetPassé immédiat у висловленнях. Cамостійний письмовий переклад тексту. Розвиток монологічного й діалогічного мовлення по темі

Правила утворення й уживання Imparfait Passé antérieur, Passé simple et Passé immédiat. Основні відомості про економіку Франції.

6

(3+3)

Блок №5

Économie de la France

Читання й переклад непідготовленого тексту (додаткові тексти). Розвиток навичок аналітичного читання й письма, усного монологічного й діалогічного мовлення за тематикою додаткових текстів, зокрема вміти коротко викласти їх зміст. Поліпшення умінь і навичок вживання Passé antérieur, Passé simple et Passé immédiat у мовленні.

Лексику додаткових текстів, як на рівні абзацу виділяти основну й другорядну інформацію, для того щоб зрозуміти і передати зміст тексту в цілому, правила утворення й уживання Passé antérieur, Passé simple et Passé immédiat. Основні проблеми економіки Франції і України.

Розпізнавати Passé antérieur, Passé simple et Passé immédiat в тексті і правильно називати інфінітиви дієслів, ужитих у Passé antérieur, Passé simple et Passé immédiat. Правильно будувати й трансформувати фрази за зразком з Passé antérieur, Passé simple et Passé immédiat.

Розвиток навичок аудіювання, читання й письма, активізація навичок і умінь усного монологічного й діалогічного мовлення по темі за розділом «De la compréhension à la conversation». Закріплення навичок вживання дієслів у Passé antérieur, Passé simple et Passé immédiat у ситуаціях.

Сьогоднішні проблеми економіки Франції та України.

Зробити резюме тексту, скласти план, знаходити ключові слова і вирази. Зрозуміти зміст діалогу на слух, вміти поставити запитання й дати відповідь, відреагувати на репліку, зробити коментар, висловити свою думку, аргументувати самому скласти діалог, лист, оголошення, брати участь у дискусії за темою.

Підготовка до підсумкового заняття-модулю. Повторення лексичного й граматичного матеріалу за темою. Перевірка засвоєних знань і умінь читання, письма, лексики і граматики. Підсумкове заняття-контроль.

6

(3+3)

Усього балів за роботу на практичних заняттях

30

За виконання модульних (контрольних) завдань

 

Модуль №1

Написання модульної контрольної роботи

5

Модуль №2

Написання модульної контрольної роботи

5

Усього балів за модульний контроль

20

За виконання індивідуальних завдань*

Види індивідуальних завдань**

1. Підготовка та презентація поза аудиторного читання загальної тематики (10 сторінок на місяць. Письмове резюме прочитаного на 2-х сторінках. Виписати й виучити незнайомі слова з прочитаного тексту)***

5

2. Переклад літературних джерел французького походження за даною проблематикою

5

3. Написання наукових статей та участь у наукових конференціях

5

4. Виконання завдань у мультимедійній лабораторії або комп’ютерному класі

5

5. Аналітичний (критичний) огляд публікацій за даною тематикою

5

6. Написання реферату (есе) за даною тематикою

5

7. Підготовка презентації за даною тематикою

5

Усього балів за виконання індивідуальних завдань

10

РАЗОМ БАЛІВ

50

 

*За рішенням кафедри студентам, які брали участь у поза навчальній науковій діяльності – в роботі конференцій, підготовці наукових публікацій тощо – можуть присуджувати додатково бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

**Студент обирає не більше 2-х завдань протягом семестру.

***Опрацювання поза аудиторного читання обов’язкове.

Загальна підсумкова оцінка з підсумковим контролем у формі екзамену в кінці ІІ семестру складається із середнього показника поточної успішності за останні два семестри вивчення дисципліни і суми балів, набраних за виконання екзаменаційних завдань. Для вирахування середнього показника поточної успішності за останні два семестри вивчення цих дисциплін загальна кількість балів, яку студент набрав протягом цих семестрів, ділиться на два.

 

 

КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни (обов’язкова) «Іноземна мова (французька)»

для студентів освітньої програми/спеціалізації «Міжнародна економіка»

ІІ курс, ІІІ семестр

Денна форма навчання

№ блоку

Назва тем

Види навчальної діяльності на практичних заняттях

Макс. к-ть балів

 

За систематичність і активність роботи на практичних заняттях

Змістовий модуль №5

Блок №1

L’Union Européenne.

Infinitif présent. Infinitif passé. Passé composé.

- Робота з основним текстом. Впр.6.1.1. – 6.1.4.

- Засвоєння лексики. Впр. 6.2.1. – 6.2.6.

- Граматика. Впр. 6.3.1. – 6.3.4.

- Письмовий переклад додаткових текстів.

- Складання плану й резюме тексту. Впр. 6.5.1. – 6.5.2.

- Діалог за темою. Впр. 6.5.3. – 6.5.4.

- Situations à développer: Discussion sur l’avenir de l’Union Européenne, l’utilité des e:mail.

- Écrivez et présentez oralement un article sur les avantages et les défauts du téléphone partable.

6

(3+3)

 

Блок №2

La publicité.

Le gérondif. Le participe présent. Le Futur simple. Le futur immédiat.

- Робота з основним і додатковими текстами. Впр. 7.1.1. – 7.1.4., 7.3.1. 7.3.4.

- Граматика. Впр. 7.4.1. – 7.4.7.

- Складання плану й резюме основного тексту.

- Apprenez et reproduisez les dialogues: #Tous égaux. En vert et contre tout. (Ex. 7.5.4.1. – 7.5.4.2.)

-Situations à développer:

-Visite à une agence immobilière.

- Visite à un bureau de recrutement.

-Écrivez un courriel d’information à un ami absent à une réunion.

6

(3+3)

 

Змістовий модуль №6

Блок №3

Offre et demande.

Adverbe.

- Робота з основним і додатковими текстами. Впр. 8.1.1. – 8.1.4., 8.3.1. 8.3.4.

- Граматика. Впр. 8.4.1. – 8.4.7.

- Складання плану й резюме основного тексту.

- Apprenez et reproduisez les dialogues:. ex. 8.5.4.1. – 8.5.4.2.

-Situations à développer: ex. 8.5.3.

6

(3+3)

 

Блок №4

Prix et valeurs.

Subjonctif présent.

- Робота з основним і додатковими текстами. Впр. 9.1.1. – 9.1.4., 9.3.1. – 9.3.4.

- Граматика. Впр. 9.4.1. – 9.4.7.

- Складання плану й резюме основного тексту.

- Apprenez et reproduisez les dialogues:. ex. 9.5.4.1. – 9.5.4.2.

-Situations à développer: ex. 9.5.3.

6

(3+3)

 

Блок №5

Facteurs de production.

Subjonctif passé.

- Робота з основним і додатковими текстами. Впр. 10.1.1. – 10.1.4., 10.3.1. – 10.3.4.

- Граматика. Впр. 10.4.1. – 10.4.7.

- Складання плану й резюме основного тексту.

- Apprenez et reproduisez les dialogues:. ex. 10.5.4.1. – 10.5.4.2.

-Situations à développer: ex. 10.5.3.

6

(3+3)

 

Усього балів за роботу на практичних заняттях

30

За виконання модульних (контрольних) завдань

 

Модуль №1

Написання модульної контрольної роботи

5

 

Модуль №2

Написання модульної контрольної роботи

5

 

Усього балів за модульний контроль

10

За виконання індивідуальних завдань*

Види індивідуальних завдань**

1. Підготовка та презентація поза аудиторного читання (20 сторінок на місяць. Письмове резюме прочитаного на 2-х сторінках. Виписати й виучити незнайомі слова з прочитаного тексту)***

5

2. Переклад літературних джерел французького походження за даною проблематикою

5

3. Написання наукових статей та участь у наукових конференціях

5

4. Виконання завдань у мультимедійній лабораторії або комп’ютерному класі

5

5. Аналітичний (критичний) огляд публікацій за даною тематикою

5

6. Написання реферату (есе) за даною тематикою

5

7. Підготовка презентації за даною тематикою

5

Разом балів за виконання індивідуальних завдань

10

РАЗОМ БАЛІВ

50

           
 

*За рішенням кафедри студентам, які брали участь у поза навчальній науковій діяльності – в роботі конференцій, підготовці наукових публікацій тощо – можуть присуджувати додатково бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

**Студент обирає не більше 2-х завдань протягом семестру.

***Опрацювання поза аудиторного читання обов’язкове.

 

КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни (обов’язкова) «Іноземна мова (французька)»

для студентів освітньої програми/спеціалізації «Міжнародна економіка»

ІІ курс, ІV семестр

Денна форма навчання

№  блоку

Назва тем

Види навчальної діяльності на практичних заняттях

Макс. к-ть балів

За систематичність і активність роботи на практичних заняттях

Змістовий модуль №7

Блок №1

Types de systèmes économiques.

Article.

- Робота з основним  і додатковими текстами. Впр. 11.1.1. – 11.1.4., 11.3.1. 11.3.4.

- Граматика. Впр. 11.4.1. – 11.4.7.

- Складання плану й резюме основного тексту.

- Складання плану й резюме основного тексту.

- Apprenez et reproduisez les dialogues:. ex. 11.5.4.1. – 11.5.4.2.

- Situations à développer: ex. 11.5.3.

6

(3+3)

Блок №2

Les formes d’organisation du business.

Nom et adjectif

- Робота з основним  і додатковими текстами. Впр. 12.1.1. – 12.1.4., 12.3.1. 12.3.4.

- Граматика. Впр. 12.4.1. – 12.4.7.

- Складання плану й резюме основного тексту.

- Складання плану й резюме основного тексту.

- Apprenez et reproduisez les dialogues:. ex. 12.5.4.1. – 12.5.4.2.

- Situations à développer: ex. 12.5.3.

6

(3+3)

Змістовий модуль №8

Блок №3

Emploi.

Pronom.

- Робота з основним і додатковими текстами. Впр. 13.1.1. –13.1.4., 13.3.1. – 13.3.4.

- Граматика. Впр. 13.4.1. – 13.4.7.

- Складання плану й резюме основного тексту.

- Apprenez et reproduisez les dialogues:. ex. 13.5.4.1. – 13.5.4.2.

- Situations à développer: ex. 13.5.3.

6

(3+3)

Блок №4

Consommation.

Formes active et passive.

- Робота з основним і додатковими текстами. Впр. 14.1.1. – 14.1.4., 14.3.1. – 14.3.4.

- Граматика. Впр. 14.4.1. – 14.4.7.

- Складання плану й резюме основного тексту.

- Apprenez et reproduisez les dialogues:. ex. 14.5.4.1. – 14.5.4.2.

- Situations à développer: ex. 14.5.3.

6

(3+3)

Блок №5

Économie de l’Ukraine.

Verbes pronominaux.

- Робота з основним і додатковими текстами. Впр. 15.1.1. –15.1.4., 15.3.1. – 15.3.4.

- Граматика. Впр. 15.4.1. – 15.4.7.

- Складання плану й резюме основного тексту.

- Apprenez et reproduisez les dialogues:. ex. 15.5.4.1. – 15.5.4.2.

- Situations à développer: ex. 15.5.3.

6

(3+3)

Усього балів за роботу на практичних заняттях

30

За виконання модульних (контрольних) завдань

 

Модуль № 1

Написання модульної контрольної роботи

5

Модуль № 2

Написання модульної контрольної роботи

5

Усього балів за модульний контроль

10

За виконання індивідуальних завдань*

Види індивідуальних завдань**

1. Підготовка та презентація поза аудиторного читання (20 сторінок на місяць. Письмове резюме прочитаного на 2-х сторінках. Виписати й виучити незнайомі слова з прочитаного тексту)***

5

2. Переклад літературних джерел французького походження за даною проблематикою

5

3. Написання наукових статей та участь у наукових конференціях

5

4. Виконання завдань у мультимедійній лабораторії або комп’ютерному класі

5

5. Аналітичний (критичний) огляд публікацій за даною тематикою

5

6. Написання реферату (есе) за даною тематикою

5

7. Підготовка презентації за даною тематикою

5

Усього балів за виконання індивідуальних завдань

10

РАЗОМ БАЛІВ

50

 

*За рішенням кафедри студентам, які брали участь у поза навчальній науковій діяльності – в роботі конференцій, підготовці наукових публікацій тощо – можуть присуджувати додатково бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

**Студент обирає не більше 2-х завдань протягом семестру.

***Опрацювання поза аудиторного читання обов’язкове.

Загальна підсумкова оцінка з підсумковим контролем у формі екзамену в кінці IV семестру складається із середнього показника поточної успішності за останні два семестри вивчення дисципліни і суми балів, набраних за виконання екзаменаційних завдань. Для вирахування середнього показника поточної успішності за останні два семестри вивчення цих дисциплін загальна кількість балів, яку студент набрав протягом цих семестрів, ділиться на два.

 

2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

студентами денної форми навчання

 

Поточний контроль

Об’єктом поточного контролю результатів навчальної діяльності студентів є:

– систематичність та активність роботи протягом семестру;

– рівень виконання контрольних робіт;

– виконання завдань для самостійного опрацювання;

– індивідуальна робота.

1. Систематичність та активність роботи студента протягом семестру оцінюється за максимальною оцінкою від 0 до 30 балів з 50. Вона базується на оцінюванні активності та рівня знань студентів на практичних заняттях. Оцінювання здійснюється за темами (10 тем за семестр). Кожна тема оцінюється максимально в 3 бали.

 

Студент отримує:

3 бали при виконанні всіх завдань за темою та засвоєнні матеріалу в повному обсязі без припущення помилок, та активній участі в практичних заняттях;

2 бали при виконанні всіх завдань за темою та засвоєнні матеріалу в повному обсязі, але з помилками, та активній участі в практичних заняттях;

1 бал при виконанні всіх завдань за темою та засвоєнні мовного матеріалу не в повному обсязі (але не менше 50%), або в повному обсязі, але з помилками, та участі в практичних заняттях;

0 балів при невиконанні завдань за темою та не засвоєнні мовного матеріалу, або виконанні завдань з великою кількістю помилок.

Кожному студенту, у разі необхідності, може нараховуватися до 5 додаткових заохочувальних балів за виконання письмових, або усних завдань, самостійне опрацювання матеріалу, наукову роботу, або участь у Республіканських Олімпіадах з іноземних мов. При цьому загальна кількість балів за поточну роботу не може перевищувати 30 балів. Тематика та види завдання вказуються викладачами у кожному конкретному випадку.

2. Модульні контрольні роботи, які входять до загального порядку оцінювання поточної успішності студента, складаються з виконання письмових завдань під час проведення контрольних робіт і тестових вправ.

З курсу «Іноземна мова» протягом 2 семестрів передбачається виконання двох модульних завдань (в кожному семестрі) та творче завдання за пройденим матеріалом.

Перше модульне завдання містить лексико-граматичний тест та переклад за матеріалами тем Модуля 1. Оцінювання першого модульного завдання проходить за шкалою: від 0 до 5 балів.

Друге модульне завдання складається з тестових вправ та перекладу за темами Модуля 2. Студент проходить тестування по кожній з програмних тем, результати якого зводяться у загальну оцінку від 0 до 5 балів.

Виконання модульних контрольних робіт оцінюється таким чином:

5 балів – якщо студент не припустився жодної помилки, або припустив 1 помилку;

4 бали – якщо студент припустився до 4 помилок;

3 балів – якщо студент припустився до 6 помилок;

2 бали – якщо студент припустився більше 6 помилок;

0 балів – якщо студент не виконав модульне завдання.

3. Виконання завдань для самостійного опрацювання: презентація або позааудиторне читання оцінюється від 0 до 5 балів.

4. Протягом кожного семестру студенти виконують одне з трьох завдань для індивідуального опрацювання (дивись карту навчальної роботи), належне виконання якого оцінюється в 5 балів.

Студент отримує:

5 балів при повному і безпомилковому виконані завдання;

4 бали при повному виконанні завдання при наявності декількох помилок (1−5 помилок), або безпомилковому, але неповному (не менше 70%) виконанні завдання;

3 бали при повному виконанні завдання при наявності 6−8 помилок, або неповному виконанні завдання (60−50%);

2 бали при повному виконанні завдання при наявності 9−10 помилок, або неповному виконанні завдання (менше 50%);

0 балів при невиконанні завдання, при неповному виконанні завдання та наявності у виконаному завданні більше 10 помилок.

 

 

5. Результати поточного контролю у цілому (з урахуванням систематичності й активності роботи, виконання модульних завдань, завдань для самостійної та індивідуальної роботи) змінюються в діапазоні від 0 до 50 балів.

 

Підсумковий контроль

У зв’язку з необхідністю комплексної перевірки умінь та навичок екзамен з дисципліни «Іноземна мова» проводиться в усно-письмовій формі.

Загальна підсумкова оцінка з підсумковим контролем у формі екзамену складається із середнього показника поточної успішності за останні два семестри вивчення дисципліни і суми балів, набраних за виконання екзаменаційних завдань. Для вирахування середнього показника поточної успішності за останні два семестри вивчення цих дисциплін загальна кількість балів, яку студент набрав протягом цих семестрів, ділиться на два.

Формою підсумкового контролю є екзамен, який проводиться на першому та другому курсі після закінчення ІІ та IV семестрів. Екзаменаційний білет містить п’ять завдань: три завдання – письмові і два завдання – усні.

 

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

3.1. Карта навчальної роботи студента

 

КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни (обов`язкова) «Іноземна мова (англійська)»

для студентів освітньої програми/спеціалізації «Міжнародна економіка»

І семестр І курс

Заочна форма навчання

СЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

№ заняття

Контактні заняття

(теми відповідно до робочої програми)

Форма занять і контролю

Макс.

к-ть балів

За систематичність і активність роботи на контактних заняттях

1.

Тема 1 Подорожі. Засоби подорожування

Тема 2 Дієслова to be, to have. Іменники

(самостійне опрацювання)

- дискусія за темою «Подорожі»

1

- мозковий штурм «Найзручніший засіб подорожування»

1

Тестовий контроль знань

3

2.

Тема 3 У готелі

Тема 4 Конструкція there is/are.

Прикметники, інфінітив (самостійне опрацювання)

- рольова гра «У готелі»

1

- презентація «Світові готелі»

1

Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань

3

3.

Тема 5 Географічне положення Великобританії

Тема 6 Неозначені та тривалі часи

(самостійне опрацювання)

- міні-презентація теми «Великобританія»

1

- рольова гра «Подорож по Британії»

1

Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань

3

4.

Тема 7 Географічне положення США

Тема 8 Прислівники. Перфектні та перфектні тривалі часи (самостійне опрацювання)

- дискусія за темою «Одна з найбільших країн світу»

1

- мозковий штурм «Переваги географічного положення різних країн»

1

Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань

3

 

20

За виконання модульних (контрольних) завдань

 

5.

Комплексна аудиторна самостійна контрольна робота

Поточний модульний контроль

5

Усього балів за контактні заняття

25

міжСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

За виконання обов’язкових позааудиторних індивідуальних завдань

Види завдань

Форма подання

Термін подання і реєстрація

Форма контролю

Макс.

к-ть балів

Домашнє індивідуальне завдання або індивідуальна лабораторна робота – онлайн

(письмова або електронна)

 

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

10

Індивідуальне завдання за дистанційним курсом «Іноземна мова (англійська)»

електронна

 

Викладачем в онлайн-режимі

10

За виконання індивідуальних робіт за вибором (1-го завдання)

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій

2. Аналітичний звіт власних наукових досліджень

4. Підготовка презентації

5. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)*

(письмова або електронна)

Індивідуально викладачу за графіком «Дня заочника»

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

5

Усього балів за виконання позааудиторних індивідуальних завдань

25

РАЗОМ

50

               

*За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності — участь у конференції, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

 

КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни (обов’язкова) «Іноземна мова (англійська)»

для студентів освітньої програми/спеціалізації «Міжнародна економіка»

ІІ семестр І курс

Заочна форма навчання

СЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

№ заняття

Контактні заняття

(теми відповідно до робочої програми)

Форма занять і контролю

Макс.

кіл-ть балів

За систематичність і активність роботи на контактних заняттях

1.

Тема 1 Політична система Великобританії

Тема 2 Пасивний стан дієслова (самостійне опрацювання)

- дискусія за темою «Політична система Великобританії»

1

- рольова гра «Екскурсія у Палату лордів»

1

Тестовий контроль знань

3

2.

Тема 3 Політична система США

Тема 4 Узгодження часів. Непряма мова (самостійне опрацювання)

- презентація «Політична система США»

1

- круглий стіл «Порівняння політичних систем різних країн»

1

Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань

3

3.

Тема 5 Типи економічних систем

Тема 6 Модальні дієслова (can, may, might, must, need) (самостійне опрацювання)

- круглий стіл «Вітчизняні товари на світовому ринку»

1

- проектна робота «Економічне диво різних країн світу»

1

Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань

3

4.

Тема 7 Форми організації бізнесу

Тема 8 Модальні дієслова (ought to, should, would) (самостійне опрацювання)

- мозковий штурм «Порівняння глобальних та інтернаціональних компаній»

1

- презентація «Сучасні форми організації бізнесу»

1

Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань

3

 

20

За виконання модульних (контрольних) завдань

 

5.

Комплексна аудиторна самостійна контрольна робота

Поточний модульний контроль

5

Усього балів за контактні заняття

25

міжСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

За виконання обов’язкових позааудиторних індивідуальних завдань

Види завдань

Форма подання

Термін подання і реєстрація

Форма контролю

Макс.

кіл-ть балів

Домашнє індивідуальне завдання або індивідуальна лабораторна робота – онлайн

(письмова або електронна)

 

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

10

Індивідуальне завдання за дистанційним курсом «Іноземна мова (англійська)»

електронна

 

Викладачем в онлайн-режимі

10

За виконання індивідуальних робіт за вибором (1-го завдання)

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій

2. Аналітичний звіт власних наукових досліджень

4. Підготовка презентації

5. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)*

(письмова або електронна)

Індивідуально викладачу за графіком «Дня заочника»

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

5

Усього балів за виконання позааудиторних індивідуальних завдань

25

РАЗОМ

50

               

*За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності — участь у конференції, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

Підсумковий контроль у кінці 2-го семестру проводиться у формі екзамену. Оцінка за екзамен складається із середнього показника поточної успішності за перші два семестри вивчення дисципліни та підсумкового контролю, яка фіксується у в екзаменаційній відомості. Для вирахування середнього показника поточної успішності за перші два семестри вивчення дисципліни загальна кількість балів, яку студент набрав протягом цих семестрів, ділиться на два.

 

 

 

КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни (обов’язкова) «Іноземна мова (англійська)»

для студентів освітньої програми/спеціалізації «Міжнародна економіка»

ІII семестр ІI курс

Заочна форма навчання

СЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

№ заняття

Контактні заняття

(теми відповідно до робочої програми)

Форма занять і контролю

Макс.

кіл-ть балів

За систематичність і активність роботи на контактних заняттях

1.

Тема 1 Економіка України

Тема 2 Інфінітив (самостійне опрацювання)

- круглий стіл «Шляхи реформування української економіки»

1

- огляд останніх економічних подій в Україні на основі матеріалів засобів масової інформації

1

Тестовий контроль знань

3

2.

Тема 3 Економіка та промисловість Великобританії та США

Тема 4 Інфінітивні конструкції (самостійне опрацювання)

- проектна робота «Порівняльна характеристика економік Великобританії та США»

1

- участь у форумі «Шляхи подолання економічних проблем»

1

Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань

3

3.

Тема 5 Європейський Союз

Тема 6 Герундій (самостійне опрацювання)

- дискусія за темою «Євросоюз: історія та сьогодення»

1

- конференція «Нові тенденції розвитку та проблеми Євросоюзу»

1

Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань

3

4.

Тема 7 Офіс

Тема 8 Дієприкметник (самостійне опрацювання)

- мозковий штурм «Основні функції та типи офісів»

1

- презентація «Ідеальний офіс»

1

Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань

3

 

20

За виконання модульних (контрольних) завдань

 

5.

Комплексна аудиторна самостійна контрольна робота

Поточний модульний контроль

5

Усього балів за контактні заняття

25

міжСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

За виконання обов’язкових позааудиторних індивідуальних завдань

Види завдань

Форма подання

Термін подання і реєстрація

Форма контролю

Макс.

кіл-ть балів

Домашнє індивідуальне завдання або індивідуальна лабораторна робота – онлайн

(письмова або електронна)

 

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

10

Індивідуальне завдання за дистанційним курсом «Іноземна мова (англійська)»

електронна

 

Викладачем в онлайн-режимі

10

За виконання індивідуальних робіт за вибором (1-го завдання)

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій

2. Аналітичний звіт власних наукових досліджень

4. Підготовка презентації

5. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)*

(письмова або електронна)

Індивідуально викладачу за графіком «Дня заочника»

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

5

Усього балів за виконання позааудиторних індивідуальних завдань

25

Разом

50

               

*За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності — участь у конференції, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

 

КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни (обов’язкова) «Іноземна мова (англійська)»

для студентів освітньої програми/спеціалізації «Міжнародна економіка»

ІV семестр ІI курс

Заочна форма навчання

СЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

№ заняття

Контактні заняття

(теми відповідно до робочої програми)

Форма занять і контролю

Макс.

кіл-ть балів

За систематичність і активність роботи на контактних заняттях

1.

Тема 1 Теорія Адама Сміта

Тема 2 Умовний спосіб (всі типи умовних речень та wish-clauses)

- дискусія за темою «Видатні економісти та їхні теорії»

1

- обговорення за і проти даної теорії

1

- виконання вправ на переклад

3

2.

Тема 3 Менджмент персоналу

Тема 4 Умовний спосіб (конструкції it’s time, I’d rather, I’d better, it’s suggested and others) (самостійне опрацювання)

- дискусія на тему «Які якості повинен мати менеджер та офісний працівник?»

1

- читання та обговорення тексту про лідерів у різних сферах діяльності

1

Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань

3

3.

Тема 5 Місце маркетингу і реклами в бізнесі.

Тема 6 Модальні дієслова (must, may, can) (самостійне опрацювання)

- міні-презентація теми «Реклама»

1

- дискусія на тему «Роль реклами в бізнесі»

1

Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань

3

4.

Тема 7 Транспорт та розподіл продукції

Тема 8 Модальні дієслова (should, need, will, shall та їхні еквіваленти)

Презентації за темою «Сучасна логістика: сутність та тенденції розвитку»

2

Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань

3

 

20

За виконання модульних (контрольних) завдань

 

6.

Комплексна аудиторна самостійна контрольна робота

Поточний модульний контроль

5

Усього балів за контактні заняття

25

міжСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

 

За виконання обов’язкових позааудиторних індивідуальних завдань

 

Види завдань

Форма подання

Термін подання і реєстрація

Форма контролю

Макс.

кіл-ть балів

 

Домашнє індивідуальне завдання або індивідуальна лабораторна робота - онлайн

(письмова або електронна)

 

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

10

 

Індивідуальне завдання за дистанційним курсом «Іноземна мова (англійська)»

електронна

 

Викладачем в онлайн-режимі

10

 

За виконання індивідуальних робіт за вибором (1-го завдання)

 

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій

2. Аналітичний звіт власних наукових досліджень

4. Підготовка презентації

5. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)*

(письмова або електронна)

Індивідуально викладачу за графіком «Дня заочника»

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

5

 

Усього балів за виконання позааудиторних індивідуальних завдань

25

 

РАЗОМ

50

 

               

*За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності — участь у конференції, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

Підсумковий контроль у кінці 4-го семестру проводиться у формі екзамену. Оцінка за екзамен складається із середнього показника поточної успішності за перші два семестри вивчення дисципліни та підсумкового контролю, яка фіксується у в екзаменаційній відомості. Для вирахування середнього показника поточної успішності за перші два семестри вивчення дисципліни загальна кількість балів, яку студент набрав протягом цих семестрів, ділиться на два.

 

3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни студентами заочної форми навчання

 

Поточний контроль

Об’єктом поточного контролю знань студентів є:

– рівень виконання контрольних робіт;

– рівень виконання модульного завдання;

– виконання завдань для самостійного опрацювання;

 

1. За систематичність і активність роботи за темами на контактних заняттях нараховується від 0 до 20 балів.

2. За виконання обов’язкових позааудиторних індивідуальних завдань нараховується від 0 до 20 балів за два завдання (10 балів за кожне завдання).

За кожну вірну відповідь нараховується 1 бал. Якщо пункт завдання не виконаний або виконаний неправильно, то бал не нараховується за виконання цього завдання.

2. З курсу «Іноземна мова» за семестр передбачається написання одного модульного завдання в формі тесту. Тестове завдання складається з виконання лексико-граматичних завдань і перекладу за матеріалами розмовних тем, які рекомендовано до вивчення протягом семестру. Оцінювання тестового завдання здійснюється за шкалою від 0 до 5 балів.

3. Виконання завдань для самостійного опрацювання складається з виконання одного із двох завдань за вибором студента. Оцінювання завдань для самостійного опрацювання проходить за шкалою від 0 до 5 балів.

4. Результати поточного контролю знань студентів у цілому змінюються в діапазоні від 0 до 50 балів.

Студент, який набрав за результатами поточного контролю від 0 до 20 балів (включно), вважається таким, що не виконав вимоги робочої навчальної програми з дисципліни, передбаченої індивідуальним навчальним планом, і отримує з дисципліни незадовільну оцінку. Він має право за власною заявою опанувати цю дисципліну в наступному семестрі понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи згідно з діючими в Університеті положеннями.

Під час таких занять студент має виконувати завдання для самостійної роботи, модульні контрольні роботи, інші види робіт, передбачені робочою навчальною програмою з дисципліни та набрати від 21 до 50 балів (включно). Бали у кількості 21 і більше є підставою для допуску студента до екзамену за білетами, які містять 5 екзаменаційних завдань.

 

Підсумковий контроль

Формою підсумкового контролю є екзамен, який проводиться на першому та другому курсі після закінчення 2 та 4 семестрів. Екзаменаційний білет містить п’ять завдань: три завдання – письмові і два завдання – усні.

При цьому враховується кількість балів за поточну успішність (від 0 до 50 балів) та кількість балів за виконання завдань екзаменаційного білету (від 0 до 50 балів). Загальна оцінка складає 100 балів.

 

4. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

4.1. Карта навчальної роботи студента

КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни (обов’язкова) «Іноземна мова (англійська)»

для студентів освітньої програми/спеціалізації «Міжнародна економіка»

дистанційна форма навчання

1 курс І семестр

міжСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

ЗА РОБОТУ В ДИСТАНЦІЙНОМУ РЕЖИМІ

Тема відповідно до робочої програми

Вид навчальної роботи

Кінцевий термін подання для перевірки

Форма подання або виконання

Макс.

к-сть балів

Компонент 1:

- аналітичне читання та розмовна практика

Travelling. At the Hotel

- граматика

Іменник. Число. Відмінки іменника. Дієслова «to be; to have». Структура «there + be». Кількісні займенники. Артикль.

 

 

 

домашнє індивідуальне завдання; тестування через засоби системи Moodle; захист через чат або форум

дату повідомляє викладач через кабінетну систему Moodle, але не пізніше (дата)

Електронна - через

дистанційний курс в системі Moodle

10

Компонент 2:

- аналітичне читання та розмовна практика

Meals. Shops and Shopping

- граматика

Часи дієслова групи Simple в активному стані. Узгодження часів. Непряма мова (Reported requests, warnings)

домашнє індивідуальне завдання; тестування через засоби системи Moodle; захист через чат або форум

дату повідомляє викладач через кабінетну систему Moodle, але не пізніше (дата)

Електронна - через

дистанційний курс в системі Moodle

10

Компонент 3:

- аналітичне читання та розмовна практика

The Geographical Position of the United Kingdom. The Geographical Position of the United States

- граматика

Часи групи Continuous в активному стані. Узгодження часів. Непряма мова (Reported statements). Прислівник. Ступені порівняння.

домашнє індивідуальне завдання; тестування через засоби системи Moodle; захист через чат або форум

дату повідомляє викладач через кабінетну систему Moodle, але не пізніше (дата)

Електронна - через

дистанційний курс в системі Moodle

10

Компонент 4:

- аналітичне читання та розмовна практика

The system of government of the United Kingdom. The system of government of the United States

- граматика

Часи дієслова групи Perfect та Perfect-Continuous в активному стані. Узгодження часів. Непряма мова (Reported Questions).

домашнє індивідуальне завдання; тестування через засоби системи Moodle; захист через чат або форум

 

дату повідомляє викладач через кабінетну систему Moodle, але не пізніше (дата)

Електронна - через

дистанційний курс в системі Moodle

10

ПІДСУМКОВЕ ТЕСТУВАННЯ

 

дату повідомляє викладач через кабінетну систему Moodle, але не пізніше (дата)

Усно-письмова через засоби системи Moodle

10

УСЬОГО БАЛІВ ЗА РОБОТУ В ДИСТАНЦІЙНОМУ РЕЖИМІ

50

РАЗОМ

50

 

КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни (обов’язкова) «Іноземна мова (англійська)»

для студентів освітньої програми/спеціалізації «Міжнародна економіка»

дистанційна форма навчання

1 курс ІІ семестр

міжСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

ЗА РОБОТУ В ДИСТАНЦІЙНОМУ РЕЖИМІ

Тема відповідно до робочої програми

Вид навчальної роботи

Кінцевий термін подання для перевірки

Форма подання або виконання

Макс.

к-сть балів

Компонент 5:

- аналітичне читання та розмовна практика

British economy. American economy

- граматика

Пасивний стан дієслова

 

домашнє індивідуальне завдання; тестування через засоби системи Moodle; захист через обговорення в чаті або на форумі

дату повідомляє викладач через кабінетну систему Moodle, але не пізніше (дата)

Електронна - через

дистанційний курс в системі Moodle

5

 

 

5

 

Компонент  6:

- аналітичне читання та розмовна практика

Economy of Ukraine

- граматика

Інфінітив: форми та функції

 

домашнє індивідуальне завдання; тестування через засоби системи Moodle; захист через обговорення в чаті або на форумі

дату повідомляє викладач через кабінетну систему Moodle, але не пізніше (дата)

електронна через дистанційний курс в системі Moodle

5

 

 

5

 

Компонент  7.

- аналітичне читання та розмовна практика

Economic systems

- граматика

Об’єктний інфінітивний комплекс

 

домашнє індивідуальне завдання; тестування через засоби системи Moodle; захист через обговорення в чаті або на форумі

дату повідомляє викладач через кабінетну систему Moodle, але не пізніше (дата)

Електронна - через

дистанційний курс в системі Moodle

5

 

 

5

 

Компонент  8:

- аналітичне читання та розмовна практика

Forms of business organisation

- граматика

Модальні дієслова can, may, must (первинні значення)

 

домашнє індивідуальне завдання; тестування через засоби системи Moodle; захист через обговорення в чаті або на форумі

дату повідомляє викладач через кабінетну систему Moodle, але не пізніше (дата)

Електронна - через

дистанційний курс в системі Moodle

5

 

 

5

 

УСЬОГО БАЛІВ ЗА РОБОТУ В ДИСТАНЦІЙНОМУ РЕЖИМІ

40

СЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

Тема аудиторного заняття

Вид навчальної роботи

Термін виконання

Форма подання або виконання

Макс.

к-сть балів

1. Компоненти 1-4

Робота в малих групах

за графіком екзаменаційної сесії

аудиторії університету

5

2. Компоненти 5-8

Семінар-дискусія

5

УСЬОГО БАЛІВ ЗА РОБОТУ НА АУДИТОРНИХ ЗАНЯТТЯХ

10

УСЬОГО БАЛІВ ЗА РОБОТУ В ДИСТАНЦІЙНОМУ РЕЖИМІ ТА НА АУДИТОРНИХ ЗАНЯТТЯХ

50

СЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

ЕКЗАМЕНАЦІЙНА РОБОТА (екзамен) /

ЕКЗАМЕНАЦІЙНА РОБОТА (дистанційний екзамен)

підсумковий контроль

 

за графіком екзаменаційної сесії

 

усно-письмова в аудиторії університету

 

 

50

усно-письмова через засоби системи Big Blue Button

РАЗОМ

100

 

 

 

Загальна підсумкова оцінка з підсумковим контролем у формі екзамену в кінці ІІ та ІV семестрів складається із середнього показника поточної успішності за ці два семестри вивчення дисципліни і суми балів, набраних за виконання екзаменаційних завдань. Для вирахування середнього показника поточної успішності за останні два семестри вивчення дисципліни загальна кількість балів, за роботу в дистанційному режимі та на аудиторних заняттях, яку студент набрав протягом цих семестрів, ділиться на два.

 

КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни (обов’язкова) «Іноземна мова (англійська)»

для студентів освітньої програми/спеціалізації «Міжнародна економіка»

дистанційна форма навчання

2 курс І семестр

міжСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

ЗА РОБОТУ В ДИСТАНЦІЙНОМУ РЕЖИМІ

Тема відповідно до робочої програми

Вид навчальної роботи

Кінцевий термін подання для перевірки

Форма подання або виконання

Макс.

к-сть балів

Компонент 1:

- аналітичне читання та розмовна практика

Education in Great Britain and the USA. British and American art

- граматика

Суб’єктний інфінітивний комплекс. Прийменниковий інфінітивний комплекс

 

домашнє індивідуальне завдання; тестування через засоби системи Moodle; захист через чат або форум

дату повідомляє викладач через кабінетну систему Moodle, але не пізніше (дата)

Електронна - через

дистанційний курс в системі Moodle

10

Компонент 2:

- аналітичне читання та розмовна практика

The European Union

- граматика

Дієприкметник. Об’єктний дієприкметниковий комплекс. Суб’єктний дієприкметниковий комплекс

 

домашнє індивідуальне завдання; тестування через засоби системи Moodle; захист через чат або форум

дату повідомляє викладач через кабінетну систему Moodle, але не пізніше (дата)

Електронна - через

дистанційний курс в системі Moodle

10

Компонент 3:

- аналітичне читання та розмовна практика

Adam Smith’s theory

- граматика

Герундій. Герундіальний комплекс

 

домашнє індивідуальне завдання; тестування через засоби системи Moodle; захист через чат або форум

дату повідомляє викладач через кабінетну систему Moodle, але не пізніше (дата)

Електронна - через

дистанційний курс в системі Moodle

10

Компонент 4:

- аналітичне читання та розмовна практика

The office

- граматика

Умовний спосіб у простих і складнопідрядних реченнях

 

домашнє індивідуальне завдання; тестування через засоби системи Moodle; захист через чат або форум

 

дату повідомляє викладач через кабінетну систему Moodle, але не пізніше (дата)

Електронна - через

дистанційний курс в системі Moodle

10

ПІДСУМКОВЕ ТЕСТУВАННЯ

 

дату повідомляє викладач через кабінетну систему Moodle, але не пізніше (дата)

Електронна - через

дистанційний курс в системі Moodle

10

УСЬОГО БАЛІВ ЗА РОБОТУ В ДИСТАНЦІЙНОМУ РЕЖИМІ

50

РАЗОМ

50

 

КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни (обов’язкова) «Іноземна мова (англійська)»

для студентів освітньої програми/спеціалізації «Міжнародна економіка»

дистанційна форма навчання

2 курс ІІ семестр

міжСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

ЗА РОБОТУ В ДИСТАНЦІЙНОМУ РЕЖИМІ

Тема відповідно до робочої програми

Вид навчальної роботи

Кінцевий термін подання для перевірки

Форма подання або виконання

Макс.

к-сть балів

Компонент 5:

- аналітичне читання та розмовна практика

Business meetings

- граматика

Нереальна дія у підрядних реченнях після wish, as if/as though

 

домашнє індивідуальне завдання; тестування через засоби системи Moodle; захист через обговорення в чаті або на форумі

дату повідомляє викладач через кабінетну систему Moodle, але не пізніше (дата)

Електронна - через

дистанційний курс в системі Moodle

5

 

 

5

 

Компонент  6:

- аналітичне читання та розмовна практика

Management personnel

- граматика

Умовний спосіб дієслова у відносних підрядних реченнях

 

домашнє індивідуальне завдання; тестування через засоби системи Moodle; захист через обговорення в чаті або на форумі

дату повідомляє викладач через кабінетну систему Moodle, але не пізніше (дата)

електронна через дистанційний курс в системі Moodle

5

 

 

5

 

Компонент  7.

- аналітичне читання та розмовна практика

Marketing in advertising

- граматика

Модальні дієслова: can, must (вторинні значення)

 

домашнє індивідуальне завдання; тестування через засоби системи Moodle; захист через обговорення в чаті або на форумі

дату повідомляє викладач через кабінетну систему Moodle, але не пізніше (дата)

Електронна - через

дистанційний курс в системі Moodle

5

 

 

5

 

Компонент  8:

- аналітичне читання та розмовна практика

Transportation and distribution

- граматика

Модальне дієслово may (вторинні значення

 

домашнє індивідуальне завдання; тестування через засоби системи Moodle; захист через обговорення в чаті або на форумі

дату повідомляє викладач через кабінетну систему Moodle, але не пізніше (дата)

Електронна - через

дистанційний курс в системі Moodle

5

 

 

5

 

УСЬОГО БАЛІВ ЗА РОБОТУ В ДИСТАНЦІЙНОМУ РЕЖИМІ

40

 

 

СЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

Тема аудиторного заняття

Вид навчальної роботи

Термін виконання

Форма подання або виконання

Макс.

к-сть балів

1. Компоненти 1-4

Робота в малих групах

за графіком екзаменаційної сесії

аудиторії університету

5

2. Компоненти 5-8

Семінар-дискусія

5

УСЬОГО БАЛІВ ЗА РОБОТУ НА АУДИТОРНИХ ЗАНЯТТЯХ

10

УСЬОГО БАЛІВ ЗА РОБОТУ В ДИСТАНЦІЙНОМУ РЕЖИМІ ТА НА АУДИТОРНИХ ЗАНЯТТЯХ

50

СЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

ЕКЗАМЕНАЦІЙНА РОБОТА (екзамен) /

ЕКЗАМЕНАЦІЙНА РОБОТА (дистанційний екзамен)

підсумковий контроль

 

за графіком екзаменаційної сесії

 

усно-письмова в аудиторії університету

 

 

50

усно-письмова через засоби системи Big Blue Button

РАЗОМ

100

 

 

 

Загальна підсумкова оцінка з підсумковим контролем у формі екзамену в кінці ІV семестра складається із середнього показника поточної успішності за ці два семестри вивчення дисципліни і суми балів, набраних за виконання екзаменаційних завдань. Для вирахування середнього показника поточної успішності за останні два семестри вивчення дисципліни загальна кількість балів, за роботу в дистанційному режимі та на аудиторних заняттях, яку студент набрав протягом цих семестрів, ділиться на два.

 

 

 

 

4.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

студентами дистанційної форми навчання

 

Поточне оцінювання студента дистанційної форми навчання включає бали, отримані студентом в міжсесійний період за виконання творчого індивідуального завдання; тестування через засоби системи Moodle; презентації та за активну роботу на форумах, в чатах тощо. Враховуючи специфіку роботи системи управління дистанційним навчанням Moodle, яка передбачає можливість поетапного вивчення тем з, поточне оцінювання студентів дистанційної форми навчання включає бали за кожен опрацьований компонент, до якого входять такі аспекти: переклад спеціальної літератури та розмовна практика; ділове писемне спілкування. Об’єктом оцінювання поточного і підсумкового контролю знань студентів є:

– рівень виконання індивідуальних завдань;

− дотримання термінів виконання;

– рівень виконання індивідуального завдання.

Конкретна кількість балів за кожен компонент визначається викладачем у Карті навчальної роботи студента. Кількість завдань і в кожному компоненті визначається специфікою включеного матеріалу. Оцінювання кожного із завдань здійснюється в діапазоні від 1 до 3 балів в залежності від їх складності або творчого характеру завдань.

У семестрі, що закінчується екзаменом, до суми балів за роботу в дистанційному режимі додаються бали за роботу на аудиторних заняттях в кількості не більше 10.

У семестрі, що закінчується екзаменом, розподіл балів на поточний контроль та контроль у формі екзамену здійснюється у співвідношенні 50:50 стандартним способом:

Види контролю

Максимальна

кількість балів

Поточний контроль (за роботу в дистанційному
режимі в міжсесійний період)

50 балів

Підсумковий контроль

Екзаменаційний білет для студентів дистанційної форми навчання має складатися з п’яти питань

50 балів

 

 

Результати поточного контролю фіксуються в електронному журналі обліку поточної успішності академічних груп.

 

 

 

5. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 

5.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань

для самостійної роботи студентів

 

Самостійна робота є невід’ємною й важливою складовою дисципліни «Іноземна мова». Її змістовне наповнення визначається за тематичним планом, та уточнюється й формулюється в остаточному варіанті викладачем і студентом в конкретній ситуації. Самостійна робота охоплює як завдання, спільні для всієї академічної групи чи певної частини студентів цієї групи, так і індивідуальні завдання, які отримує кожен окремий студент в залежності від рівня знань та навичок. Такими завданнями є:

1. Підготовка та презентація звітів за матеріалами домашнього читання

5

2. Аналітичний огляд наукових публікацій за визначеною тематикою

5

3. Переклад літературних джерел іншомовного походження за визначеною (або обраною) проблематикою

5

4. Підготовка рефератів

5

6. Написання наукових статей та участь у наукових конференціях

5

7. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри

5

 

Протягом семестру студенту пропонується виконати не більше 2-х завдань з наданого списку, при чому опрацювання позааудиторного читання є обов’язковим. Таким чином, за виконання індивідуальних завдань студент може отримати 20 балів.

Обов’язковою вимогою до аналітичної обробки текстів суспільно-економічного характеру є:

• складання студентом словника незнайомих слів і виразів за тематикою здійснених перекладів (щонайменше 100 лексичних і фразеологічних одиниць), який є невід’ємною складовою звітної документації про виконання індивідуального завдання;

• усний захист у вигляді презентації виконаного завдання, який здійснюється під час практичних занять.

 

5.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

Самостійна робота студентів – один з основних засобів оволодіння навчальним матеріалом в період, вільний від лекційно-аудиторних навчальних занять.

Головною метою самостійної роботи є закріплення набутих у процесі аудиторної роботи знань, удосконалення вмінь та навичок, самостійне вивчення та засвоєння нового матеріалу під керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі.

Питання, що виникають у студентів стосовно виконання запланованих завдань, вирішуються на консультаціях, які проводяться згідно з графіками, затвердженими кафедрою.

Самостійна робота студентів включає такі форми:

• самостійну роботу з різноманітними інформаційними джерелами;

• підготовку до виконання модульних завдань;

• підготовку до аудиторних практичних занять за темами навчального плану.

Усі завдання студенти виконуються у встановлені терміни та відповідно до кафедральних вимог щодо їх змістового наповнення та оформлення.

Перелік завдань для самостійної роботи поданий у Карті навчальної роботи студентів.

Кожному студенту може нараховуватися до 10 додаткових заохочувальних балів за виконання письмових, або усних завдань, самостійне опрацювання матеріалу, наукову роботу, або участь у Республіканських Олімпіадах з іноземних мов. При цьому загальна кількість балів за поточну роботу не може перевищувати 50 балів. Тематика та види завдання вказуються викладачами у кожному конкретному випадку. Студенти виконують два завдання за вибором. Оцінювання кожного із завдань для самостійного опрацювання проходить за шкалою від 0 до 5 балів.

 

Шкала оцінювання виконання індивідуальних завдань

Можлива максимальна оцінка виконання індивідуального завдання

Рівень виконання

Відмінний

Добрий

Задовільний

Незадовільний

5

5

4

3

0

 

Студент отримує:

5 балів при виконанні завдання в повному обсязі без припущення помилок;

4 бали при виконанні завдання в повному обсязі, але з помилками (1–4 помилки);

3 бали при виконанні завдання не в повному обсязі (але не менше 50%), або в повному обсязі, але з помилками (5–10 помилок);

0 балів при невиконанні завдань або виконанні частини завдання з великою кількістю помилок (більше 10).

 

 

6. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

6.1. Структура екзаменаційного білету

 

Формою підсумкового контролю є екзамен, який проводиться на першому та другому курсі після закінчення 2 та 4 семестрів. Екзаменаційний білет з дисципліни «Іноземна мова» за структурою та характером завдань є єдиним для всіх форм навчання. Екзаменаційний білет містить п’ять завдань: три завдання – письмові і два завдання – усні.

При цьому враховується кількість балів за поточну успішність (від 0 до 50 балів) та кількість балів за виконання завдань екзаменаційного білету (від 0 до 50 балів). Загальна оцінка складає 100 балів.

 

Завдання письмової частини:

1. Прочитати та перекласти письмово текст побутового, політичного або загально економічного характеру з іноземної мови на рідну.

2. Виконати лексико-граматичний тест.

3. Перекласти речення з рідної мови на іноземну.

Завдання усної частини:

4. Переказати текст (завдання 1) і висловити свою думку щодо прочитаного.

5. Здійснити презентацію розмовної теми.

 

6.2. Критерії оцінювання екзаменаційної роботи студента

 

За перше завдання студент може отримати 10,8, 6, 4, 2, 0 балів;

за друге завдання студент може отримати 10, 8, 6, 4, 2, 0 балів;

за третє завдання студент може отримати 10, 8, 6, 4, 2, 0 балів;

за четверте завдання студент може отримати 10, 8, 6, 4, 2, 0 балів;

за п’яте завдання студент може отримати 10, 8, 6, 4, 2, 0 балів.

Студент отримує:

за перше завдання:

10 балів – якщо студент не припустився помилок або зробив одну помилку, що не впливає на зміст;

8 балів – якщо студент зробив 2−3 помилки або неточності у перекладі, що не впливають на його зміст;

6 балів – якщо студент зробив 3−4 помилки у перекладі, що значно не впливають на зміст;

4 бали − якщо студент зробив 5−6 помилок, які змінили зміст перекладу;

2 бали – якщо студент зробив більше 7 помилок, які змінили зміст перекладу та не в повному обсязі, або невірно переклав текст;

0 балів – якщо студент не виконав завдання.

 

 

за друге завдання:

10 балів – якщо студент не припустився помилок в лексико-граматичному тесті;

8 балів – якщо студент зробив 1−2 помилки в лексико-граматичному тесті;

6 балів – якщо студент зробив більше 3−4 помилки в лексико-граматичному тесті;

4 бали – якщо студент зробив 5−6 помилок в лексико-граматичному тесті;

2 бали – якщо студент зробив 7 помилок і більше в лексико-граматичному тесті;

0 балів – якщо студент не виконав завдання тесту.

 

за третє завдання:

10 балів – якщо студент правильно використав пройдений граматичний і лексичний матеріал і не припустився помилок, або зробив одну помилку при перекладі речень;

8 балів – якщо студент зробив 2−3 помилки при перекладі речень;

6 балів – якщо студент зробив 4−6 помилок при перекладі речень;

4 бали – якщо студент зробив 6−7 помилок при перекладі речень;

2 бали – якщо студент зробив 8 і більше помилок при перекладі речень;

0 балів – якщо студент не виконав переклад.

 

за четверте завдання:

10 балів – якщо студент не припустився помилок в усному переказі тексту або зробив одну помилку, що не впливає на зміст тексту;

8 балів – якщо студент зробив 2−3 помилки або неточності у переказі, що не впливають на зміст тексту;

6 балів – якщо студент зробив 3−4 помилки у переказі, що значно не впливають на зміст тексту;

4 бали − якщо студент зробив 5−6 помилок в усному переказі тексту, які змінили зміст тексту;

2 бали – якщо студент зробив більше 7 помилок в усному переказі, які змінили зміст тексту, та не в повному обсязі переказав текст;

0 балів – якщо студент не виконав завдання.

за п’яте завдання:

10 балів – якщо студент виклав усну тему в нормальному розмовному темпі та показав професійні знання в межах зазначеної тематики без помилок;

8 балів – якщо студент виклав усну тему в нормальному розмовному темпі та показав професійні знання в межах зазначеної тематики, але зробив 1−3 помилки;

6 балів – якщо студент усну виклав тему, але зробив 4−5 помилок;

4 бали – якщо студент не повністю виклав тему та припустився 6−7 помилок;

2 бали – якщо студент не повністю виклав тему та зробив більше 7 помилок;

0 балів – якщо студент не виконав завдання.

 

 

6.3. Приклади типових завдань, що виносяться на екзамен

 

Англійська мова

А. Письмова частина.

І. Прочитати та перекласти письмово текст побутового, політичного або загально економічного характеру з англійської мови на рідну.

THE PICTURE OF DORIAN GRAY

As he was turning the handle of the door, his eye fell upon the portrait Basil

Hallward had painted of him. He started back as if in surprise. Then he went on into his own room, looking somewhat puzzled. Finally he came back, went over to the picture, and examined it. In the dim light the face appeared to him to be a little changed. The expression looked different. One would have said that there was a touch of cruelty in the mouth. It was certainly strange.

He turned round, and, walking to the window, drew up the blind. The bright dawn flooded the room. But the strange expression that he had noticed in the face of the portrait seemed to linger there, to be more intensified even. The sunlight showed him the lines of cruelty round the mouth as clearly as if he had been looking into a mirror after he had done some dreadful thing.

He rubbed his eyes; and came close to the picture, and examined it again. There were no signs of any change when he looked into the painting, and yet there was no doubt that the whole expression had altered. It was not a mere fancy of his own. The thing was horribly apparent,

He threw himself into a chair, and began to think. Suddenly there flashed across his mind what he had said in Basil Hallward’s studio the day the picture had been finished. Yes, he remembered it perfectly. He had uttered a mad wish that he himself might remain young, and the portrait grow old. Surely his wish had not been fulfilled? Such things were impossible. It seemed monstrous even to think of them. And, yet, there was the picture before him, with the touch of cruelty in the mouth.

II. Виконати лексико-граматичний тест:

1. It’s no use _____ with him.

a. to argue

b. arguing

c. argued

2. He seems _____ hard.

a. to be working

b. to work

c. working

3. _______, he refused the invitation.

 1. to be busy
 2. being busy

4. I usually have my hair _____ once a month.

 1. cut
 2. to be cutting
 3. being cut

5. What would you _____ in my place?

 1. do
 2. have done
 3. be doing

6. If I _____ her better, I would introduce her to you.

 1. know
 2. knows
 3. knew

7. If the station _____ a long way from here, he wouldn’t have taken a taxi..

 1. aren’t        
 2. wasn’t
 3. weren’t

8. You are telling me this, as if it _____ good news.

 1. was  
 2. is      
 3. were

9. I wish he _____ a sense of humour.

 1. has
 2. had
 3. will have

10. It is desirable that the problem _____ as soon as possible.

 1. should be settled 
 2. is settled    
 3. was settled

11. I insist that you _____ this course of treatment in a year.

 1. repeat
 2. should repeat
 3. will repeat

12. His _____ so slow is very annoying.

 1. to be
 2. being
 3. will be

13. Something _____ have happened.

 1. must
 2. has
 3. will have

14. He can’t _____ to come at the fixed time.

 1. have failed
 2. failed
 3. to fail

15. They may still _____ in this house.

 1. to live
 2. live
 3. lived

ІІІ. Перекласти іноземною мовою 15 ситуацій, що подані рідною мовою.

1. Здавалося, вона була чимось засмучена. Мабуть, результати досліду виявилися незадовільними.

2. У нього дуже гарна пам’ять. Йому достатньо тільки раз згадати слово, і він запам’ятає його на все життя.

3. Наклеївши марку і написавши адресу, вона спустилася вниз, щоб кинути лист у ящик.

4. Він розповів нам про вжиті заходи загалом, не вдаючись у подробиці.

5. На Вашому місці я б відмовився від цієї ідеї. Її важко здійснити.

6. Я переконаний, що вони б погодилися з нашою пропозицією, якби не останній пункт.

7. Він шкодував, що вийшов із себе і накричав на них. Йому не треба було так поступати.

8. Мабуть, варто прислухатися до його поради. На мій погляд у нього дуже розумний підхід до розв’язання проблеми.

9. Він наполягав, щоб йому дали можливість довести свою правоту.

10. Їм дали час, щоб вони могли обміркувати план дії.

11. Незважаючи на те, що результати роботи були гарними в порівнянні з минулими, головний інженер сказав, що треба домогтися того, щоб вони були ще краще.

12. Пакуючи речі, він раптом згадав, що цілком машинально (не думаючи) разом із документами упакував і квиток.

13. Не може бути щоб вона не визнала того, що помилка сталася по її провині.

14. У нього, напевно, не було вагомих аргументів, тому він не насмілитися виступити проти нашої пропозиції.

15. Можливо, ви і праві, але мені важко судити, не знаючи обставин справи.

 

В. Усна частина.

IV. Переказати текст (завдання 1) і висловити свою думку щодо прочитаного.

V. Здійснити презентацію розмовні теми.

Французька мова

А. Письмова частина.

1. Прочитати та перекласти письмово текст побутового, політичного або загально економічного характеру з іноземної мови на рідну.

C’est paradoxalement au moment même où la contribution de l’agriculture à l’économie est à l’étiage que les exploitants privés deviennent des partenaires sociaux reconnus comme tels par les responsables politiques nationaux. En effet, l’action de l’association permet de mettre en évidence le formidable décalage entre les potentialités de terroirs riches, situés à proximité de marchés stratégiques, et les mauvais résultats d’une politique agricole chaotique.

Les agriculteurs regroupés dans quatre associations posent aujourd’hui leurs exigences, élaborent des revendications. La légitimité d’une paysannerie privée semble enfin reconnue: fin 1998, pour la première fois, le Président de la République a assisté au congrès de l’Association nationale des agriculteurs privés d’Ukraine. Ses responsables, au premier rang desquels se trouve Ivan Tomich, ont conscience que c’est aussi par la pression politique qu’ils pourront obtenir des conditions favorables au développement de l’agriculture : "Depuis les quatorze derniers mois (date de sa prise de fonction), les choses ont beaucoup évolué. Une enquête d’opinion nous situe comme l’organisation la plus populaire. ІІ у а trois autres associations nationales : la Ligue des entrepreneurs ruraux qui fédère principalement le secteur de l’approvisionnement, le Conseil agricole pan-ukrainien (KSP) qui regroupe les entreprises du secteur public, l’Union paysanne qui s’est constituée en réaction au KSP.

Au cours des trois dernières années, nous avons gravi des pentes abruptes et verglacées. Récemment notre organisation a pris l’initiative d’organiser la manifestation paysanne du 30 juin dernier à Kiev. Nos slogans étaient : "Pas d’agriculture sans paysans. Pas d’avenir en Ukraine sans agriculture, Messieurs les députés et si on vous chassait !". Nous avons été reçus par le chef de cabinet du Président, par le Premier ministre. Le lendemain, nous avons obtenu l’assurance que les ressources destinées aux régions leur seraient effectivement envoyées. Nous influençons maintenant les partis politiques qui sont plus attentifs à nos revendications et qui ont compris qu’il fallait compter avec nous. L’important c’est que les responsables politiques aient pris conscience de notre existence, qu’ils sachent qu’une force paysanne existe. Ainsi le Président de la République est venu à notre neuvième congrès (voir annexe 1). Nous y avons adopté un hymne. Mais ce n’est qu’un début, si les promesses ne sont pas tenues au premier trimestre de cette année, on continuera en venant manifester avec tracteurs et cheptel".

 

II. Виконати лексико-граматичний тест:

Mettez les verbes a) au présent et à l’imparfait, b) au futur simple, c) au passé composé et au passé simple:

a) 1. Ils (venir) à notre rencontre. 2. Nous (revenir) d’un long voyage. 3. Cet endroit (convenir) mal à une halte. 4. Ces conditions ne leur (convenir) pas. 5. Je ne (parvenir) pas à le retenir. 6. Nous ne (parvenir) pas à le comprendre. 7. Il (se souvenir) de sa promesse. 8. Ils ne (se souvenir) de rien. 9. Les cris (devenir) insupportables. 10. Ils (intervenir) toujours dans mes affaires.

b) 1. Je ne (revenir) pas avant minuit. 2. Nous (venir) vous prendre à midi. 3. Nous (se souvenir) toujours de vous. 4. Il (devenir) célèbre. 5. Vous me (prévenir) en cas de besoin. 6. Cet appartement ne lui (convenir) pas. 7. S’il le faut, ils (intervenir). 8. J’espère qu’il (parvenir) à réaliser son rêve.

c) 1. Ils (venir) à l’heure. 2. Nous (revenir) par le même chemin. 3. La conversation (devenir) générale. 4. Bientôt ils (devenir) amis. 5. Il (parvenir) à reprendre son calme. 6. Elles ne (se souvenir) de rien. 7. Il (intervenir) plusieurs fois. 8. Nous (parvenir) à un accord. 9. Elle (se souvenir) de cela trop tard. 10. Ils (devenir) malades de chagrin.

 

ІІІ. Перекласти іноземною мовою 15 ситуацій, що подані рідною мовою.

1. Не дивлячись на темряву, він пізнавав всі предмети, що він розклав, ще коли було видно.

2. Добре відпочивши, я енергійно взявся за роботу.

3. Кажуть, що найкращий захист — це атака.

4. Еліза не любила цю роботу, але вона до неї вже звикла.

5. У вас немає терпіння.

6. Я хотів піти в кіно, але згадав, що ще не закінчив переклад.

7. Згадавши, що в мого товариша день народження, я надіслав йому телеграму.

8. Дозвольте мені це зробити.

9. Всі листи будуть відправлені сьогодні ввечері.

10. Якби ви були більш уважні, ви все уже зрозуміли б.

11. Вода була такою чистою, такою прозорою, що рибалки, не задумуючись, нахилилися напитися.

12. Прийшовши додому, я допомогла матері прибрати, кімнату.

13. Яка тварина має найдовшу шию ?

14. Ми вирішили ні про що більше у них не запитувати.

15. Моя сестра — викладач французької мови.

 

В. Усна частина.

IV. Переказати текст (завдання 1) і висловити свою думку щодо прочитаного.

V. Здійснити презентацію розмовні теми.

 

 

 

7. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

 

7.1. Основна література

 

АНГЛІЙСЬКА МОВА

1. Медведєва Л.М. An English Grammar for Students of Economics. – К.:КНЕУ. – 2009.

2. Шевченко О.Л., Чеботарьова Л.І., Чуркіна О.В. Англійська мова для економістів. Розмовні теми. – КНЕУ, 2005 р.

3. Мельник Г.М. Збірник тестових завдань для поточного контролю рівня сформованості граматичних умінь студентів 1 та 2 курсів. Збірник тестових завдань. – К.:КНЕУ. – 2010.

5. Шевцова С.В., Брандукова М.А., Кузьмина И.С., Парканская Л.В. The Intermediate Modern English Course. Part І, Part II.

6. Чуркіна О.В. Англійська мова: Навч. посіб.: У 2 ч. – Ч. І. − К.: КНЕУ, 2006.

7. Чуркіна О.В. Англійська мова: Навч. посіб.: У 2 ч. – Ч. І. − К.: КНЕУ, 2006.

8. Cotton D., Falvey D., Kent S. Market Leader (Intermediate). – Pearson Education. Harlow. – 2014.

9. Cotton D., Falvey D., Kent S. Market Leader (Upper-Intermediate). – Pearson Education. Harlow. – 2014.

10. Pilbeam A. Market Leader. International Management. – Pearson Education. Harlow. – 2000.

ФРАНЦУЗЬКА МОВА

1. Потушанская Л.Л. Практический курс французского языка. Часть первая.

2. Крючков г.г., Мамотенко М.П., Хлопук В.С., Воеводская В.С. Прискорений курс французької мови. – Київ, 2000 р.

3. Методические указания по изучению лексики французского языка. Составители Муравьев А.И. и Турчанинова В.Е. – Киев. ин-т нар. хоз. – 1991 год.

4. Колечко О.Д. та ін. Recueil des textes economiques pour la lecture а domicile. – КНЕУ. – Київ, 2000.

5. Intercode. Méthode de français langue étrangère. – Larousse. – 1984.

6. Попова И.Н., Казакова Ж.А., Ковальчук Г.М. Грамматика. Французский язык. 10-е издание. – Москва. – 2008г.

7. Колечко О.Д., Крилова В. Підручник французької мови для студентів економістів. – ГК.: 1998.

8. Колечко О.Д. Збірник економічних текстів для домашнього читання. Навчальний посібник. – Київ, КНЕУ. – 2000.

 

7.2. Додаткова література

 

АНГЛІЙСЬКА МОВА

1. Англо-український економічний словник термінів з економіки та підприємництва під ред. Колота А.М., автори Шевченко О.Л., Чеботарьова Л.І., Капустіна О.В. – Київ: КНЕУ, 2010.

2. Черноватий Л.М., Карабан В.І. та ін. Практична граматика англійської мови з вправами. – Винниця, 2005.

3. Костик О.І. English Practical Grammar. – Київ, 2005.

4. Mascull B. Business Vocabulary in Use (advanced). Cambridge University Press. – 2005.

5. Chilver J. English for Business. DP Publications Ltd. London – 1992.

6. The Economist.

7. The Financial Times.

8. Business Spotlight.

 

ФРАНЦУЗЬКА МОВА

1. Учебные задания к дополнительному чтению для слушателей заочников 2-го курса. Вторые киевские гос. курсы ин. языков. – Киев. – 1987.

2. Казакова А., Попова И.Н. Учебник французского языка для 2 курса институтов и факультетов иностранных языков.

3. Попова И.Н., Казакова Ж.А. Грамматика французского языка. Практический курс.

4. Berger-Longuet Р., Capui J-Y., Delalande M., Longuet Ch., Toumier E. Sciences économiques et sociales.

5. Monnerie A. Méthode de français, langue étrangère.

6. Grégoire M., Thiévenaz О. Grammaire progressive du français.

7. Journal «Le monde».

8. Journal «Le soir».

 

7.3. Дистанційні курси та інформаційні ресурси

 

англійська мова

Дистанційний курс «Іноземна мова (англійська)»

Доступно за адресою https://kneu.edu.ua/ua/

 

Інформаційні ресурси

АНГЛІЙСЬКА МОВА

Рекомендовані аудіо і відео записи:

1. Marketing Objectives; International Business.

2. American Business English; Open for Business.

3. International Language for Banking and Finance.

4. Focus on Business.

5. Starting Business English.

6. Keys to Management; Business Venture.

7. Economics.

8. Early Business Contacts.

9. Business Assignments.

10. Business Interactions; Marketing.

11. Business Opportunities.

12. English for Business.

13. International Banking and Finance.

Рекомендовані Інтернет сайти

1. http://learnenglish.britishcouncil.org/en/home (сайт Британської Ради)

2. http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/general

3. http://www.businessenglishsite.com

4. http://babelfish.yahoo.com/, http://translate.google.com

5. http://www.facebook.com

6. LinkedIn (http://www.linkedin.com)

7. http://www.bbc.co.uk/news/video_and_audio

8.http//www.youtube.com

9. http//www.business-spotlight./de/languageskills

10. http//www.splendid-speaking.com

11. http//www.videojug.com

12. http//www.englishcentral.com

 

ФРАНЦУЗЬКА МОВА

Рекомендовані аудіо і відео записи:

Відеокурси:

1. Париж.

2. Франція.

3. Créateursd’avenir.

4. C’est f abriqué prèsdecheznous.

5. Présentationdel’institution (filmvidéo).

Аудіокурси:

1. Ж. Може. Курс французької мови. 4 касети.

2. Французький лінгафонний курс.

3. Paris.

4. France.