Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Іноземна мова спеціальності

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

 

Факультет міжнародної економіки і менеджменту

Кафедра іноземних мов і міжкультурної комунікації

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

 

Проректор з науково-

педагогічної роботи _______ А.М. Колот

 

«___»__________2018 р.

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

З ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Іноземна мова спеціальності»

 

рівень вищої освіти

перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

_____________________________________________________

галузь знань

29-міжнародні відносини

_____________________________________________________

спеціальність

 

освітня програма /

спеціалізація

292-Міжнародні економічні відносини

_________________________________________

Міжнародні економічні відносини

________________________________________

тип дисципліни

обов’язкова

__________________________________________

 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

Начальник навчально-         

методичного відділу ______________Т.В. Гуть    Завідувач кафедри ___________О.Л. Шевченко

 

 

Київ 2018

 

Розробники:

Шевченко О.Л., завідувач кафедри іноземних мов і міжкультурної комунікації,

к. ф. н.; доцент o_shevchenko@ukr.net

Александрова Н.М., доцент, к.п.н. natik76aleksandrova@gmail.com

Чеботарьова Л.І., доцент, к.п.н. ludchebotareva521@gmail.com

Случайна Л.О., к.політ.н.; larissa565@ukr.net

Теплюк І.А., старший викладач irina_tepluk@i.ua

 

 

Форма навчання —

 

денна

 

Семестр —

5, 6, 7, 8

 

Кількість кредитів ECTS —

24

 

 

Форма підсумкового контролю —

екзамен

 

Мова(и) викладання

англійська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

ВСТУП                                                                                                                                     4

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

8

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

18

2.1 Карта навчальної роботи студентів денної форми навчання

2.2 Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

18

23

 

3. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 

3.1 Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

26

26

3.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

 

4. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (форма підсумкового контролю — екзамен)

4.1 Структура екзаменаційного білету

4.2 Критерії оцінювання екзаменаційної  роботи студента

4.3 Приклади типових завдань, що виносяться на екзамен

27

 

28

 

28

29

 

5. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

 

34

 

5.1 Основна література

5.2 Додаткова література

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

Навчальна дисципліна «Іноземна мова спеціальності» є однією із складових комплексної підготовки фахівців галузі знань 29 «Міжнародні відносини» спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини».

Анотація навчальної дисципліни. Сучасні вимоги до підготовки майбутнього економіста потребують від нього бути плідним учасником міжкультурної комунікації; мати необхідні навички та вміння професійного, ділового та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах; бути спроможним отримувати новітню фахову інформацію через іноземні джерела. Все це підвищує попит на кваліфікованих фахівців, які вільно володіють іноземною мовою, та обумовлює необхідність вивчення курсу «Іноземна мова спеціальності». Приєднання України до Болонського процесу обумовлюють нові вимоги до навчання іноземній мові та окреслюють стратегічні завдання у підготовці бакалаврів з міжнародних економічних відносин.

У програмі навчальної дисципліни «Іноземна мова спеціальності» ураховано керівні документи та наукові розробки Ради Європи, Міністерства освіти і науки України, ДВНЗ «Київський національний економічний університет».

Міждисциплінарні зв’язки. Навчальна дисципліна «Іноземна мова спеціальності» інтегрує велику кількість базових понять загальнотеоретичних і спеціальних дисциплін таких, як: «Міжнародні економічні відносини», «Європейська інтеграція», «Екаунтинг», «Міжнародні переговори», «Міжнародна торгівля», «Міжнародні фінанси», «Міжнародний маркетинг», «Фондовий ринок», «Фінансові системи зарубіжних країн» тощо.

Мета дисципліни. Метою викладання та вивчення даної дисципліни є підготовка конкурентних фахівців і креативних особистостей до ефективної комунікації на іноземній мові у навчальному і професійному оточенні; розвиток у студентів професійно-комунікативної іншомовної компетенції на рівні В2+ -С1, у всіх видах мовленнєвої діяльності, таких як говоріння, аудіювання, читання та писемне мовлення в професійних сферах спілкування, отриманої в процесі оволодіння іноземною мовою на рівні «БАКАЛАВР».

Завдання (навчальні цілі) дисципліни. Завданнями даної навчальної дисципліни є розширення словникового запасу базовими поняттями міжнародних економічних відносин, міжнародного менеджменту, маркетингу, фінансів, бухгалтерського обліку та аудиту; оволодіння лінгвістичними, соціолінгвістичними, міжкультурними та прагматичними компетенціями; сприяння мобільності студентів та їх конкурентоздатності на ринку праці.

Зміст програми спрямований на формування професійної комунікативної компетентності, що розглядається як мовна поведінка, що вимагає набуття лінгвістичної компетентності (мовленнєвих знань та умінь), що є необхідними для виконання завдань, пов’язаних з навчанням і роботою.

 

Предмет дисципліни. Предметом дисципліни є іноземний дискурс, необхідний для формування професійно-орієнтованої комунікативної мовленнєвої компетентності (лінгвістичної, соціолінгвістичної та прагматичної) для забезпечення ефективного спілкування у розмаїтті сучасних економічних проблем.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі результати навчання:

1. Знання. По закінченню курсу бакалаври повинні мати робочі знання:

- фахової термінології та лексики ділових контактів, ділових зустрічей, нарад;

- абревіатур фахових термінів у професійно-орієнтованій галузі;

- граматичних ресурсів мови, її морфологічної і синтаксичної організації (елементи, категорії, класи, структури, відношення);

- етикету ділового спілкування: моделей звертання, ввічливості, вибачення, погодження тощо;

- базових принципів усного перекладу інформації іноземною мовою в процесі ділових контактів, ділових зустрічей, нарад;

- лексико-граматичних засобів релевантного відтворення комунікативних намірів

на письмі;

- особливостей ділового листування: лексики, граматики, синтаксису, культурологічного аспекту;

- методів та правил анотування та реферування іншомовних джерел;

2. Уміння. По закінченню курсу студенти вміють:

- вести бесіду на суспільно-політичні, загальноекономічні та фахові теми;

- робити повідомлення, доповіді на суспільно-політичні та загальноекономічні теми та фахову тематику;.

- писати есе (реферати) на вивчені теми за спеціальністю;

- детально викладати іноземною мовою зміст економічного тексту, прочитаного рідною мовою;

- викладати зміст прослуханого тексту політико-економічного характеру;

- складати та оформлювати ділову кореспонденцію відповідно до міжнародних

стандартів;

розуміти ключові особливості міжнародних і національних цінностей і переконань в академічному і професійному середовищах;

– розуміти особливості корпоративних культур у певних професійних контекстах;

застосовувати міжкультурне розуміння у процесі безпосереднього усного і писемного спілкування;

– поводитися у типових світських і професійних ситуаціях, а також знати правила взаємодії між представниками різних національностей.

 

 

 

Мовленнєві компетенції

Монологічне мовлення

 • виступати з підготовленими індивідуальними презентаціями широкого кола тем академічного та професійного спрямування;
 • створювати детальний монолог щодо широкого кола проблем, пов’язаних з навчанням та спеціальністю;
 • користуватися дискурсивними маркерами для поєднання висловлювань у логічний, добре структурований дискурс

Діалогічне мовлення

 • володіти лексичним мінімумом ділових зустрічей і контактів, мовними
 •  моделями для початку, продовження та завершення ділової бесіди;
 • реагувати на основні ідеї та розпізнавати важливу інформацію під час обговорень, дискусій, дебатів щодо професійних питань;
 • аргументувати свою точку зору стосовно актуальних економічних проблем, володіти етикетом мовного спілкування в академічних і професійних ситуаціях;
 • брати участь у конференціях щодо академічних і професійних проблем, гнучко реагувати на перебіг подій;

вільно спілкуватися у формальній і неформальній бесіді, при здійсненні транзакцій для отримання певних послуг, під час інтерв’ю

Писемне мовлення

 • писати анотації до неадаптованих текстів фахового характеру;
 • писати реферати на основі автентичної літератури фахового спрямування;
 • писати есе, з розгорнутою аргументацією;
 • укладати тексти презентацій, використовуючи автентичні науково-економічні матеріали і термінологічні словники;
 • з високим ступенем коректності готувати і створювати ділову кореспонденцію з фахових питань;
 • заповнювати бланки документів для професійних цілей;
 • з високим ступенем коректності готувати тексти контрактів і угод щодо економічної діяльності

Аудіювання

 • розуміти головні думки складного у змістовому та лінгвістичному планах мовлення на теми академічного або професійного характеру;
 • розуміти основні ідеї та розпізнавати необхідну інформацію в ході дебатів і дискусій;
 • розуміти повідомлення та інструкції в академічному та професійному середовищах;
 • визначати позицію і точку зору мовця;
 • розуміти головний зміст інформації записаних або трансльованих матеріалів на професійні теми

Читання

 • читати автентичні тексти з підручників, спеціалізованих журналів та Інтернету;
 • розуміти головні ідеї текстів у неадаптованій літературі економічного характеру та знаходити в них необхідну інформацію (ознайомлювальне читання);
 • передбачати основну ідею тексту за його заголовком та ілюстративним матеріалом (прогнозуюче читання);
 • здійснювати читання з метою поповнення термінологічного тезаурусу;
 • розуміти зміст ділових листів, ділових документів та контрактів на професійну тематику

 

3. Комунікація. По закінченню курсу бакалаври зможуть:

− реагувати на основні ідеї та розпізнавати важливу інформацію під час обговорень, дискусій, дебатів щодо професійних питань;

− аргументувати свою точку зору стосовно актуальних економічних проблем;

− володіти етикетом мовного спілкування в академічних і професійних ситуаціях;

− брати участь у конференціях щодо академічних і професійних проблем, гнучко реагувати на перебіг подій;

− вільно спілкуватися у формальній і неформальній бесіді, при здійсненні транзакцій для отримання певних послуг, під час інтерв’ю;

розуміти як ключові цінності, переконання та поведінка в академічному і професійному середовищі України відрізняються при порівнянні одної культури з іншими (міжнародні, національні, інституційні особливості);

– розуміти різні корпоративні культури в конкретних професійних контекстах;

застосовувати міжкультурне розуміння у процесі безпосереднього усного і писемного спілкування;

4. Автономність та відповідальність. Зміст програми спрямований на формування таких умінь самостійного здобуття знань і самооцінювання:

− здійснювати моніторинг лінгвістичного саморозвитку за допомогою створення власного мовного портфоліо;

− аналізувати іншомовні джерела інформації для отримання даних, що є необхідними для виконання професійних завдань та прийняття професійних рішень;

 

− самостійно знаходити інформацію іноземною мовою, користуючись для цього бібліотечним каталогом, довідниками, словниками та Інтернетом;

− прогнозувати інформацію;

− розуміти вимоги щодо оцінювання, у тому числі поточного;

− розуміти критерії виставлення балів на екзаменах, тестах та при виконанні окремих завдань;

− читати й розуміти загальні інструкції щодо екзаменів; ефективно використовувати час на екзаменах і тестах.

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток компетентностей та програмних результатів навчання відповідно до освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми «Міжнародні економічні відносини».

 

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

 

Переклад спеціальної літератури та усне професійне спілкування

1

Тема 1. Міжнародні економічні відносини

2

Тема 2. Міжнародний бізнес

3

Тема 3. Міжнародний маркетинг. Концепції управління маркетингом і стратегічне планування.

4

Тема 4. Процес управління маркетингом і маркетингові дослідження

5

Тема 5. Маркетинговий комплекс

6

Тема 6. Типи банківських установ. Банківські послуги.

7

Тема 7. Банк Англії. Банківська система Великобританії

8

Тема 8. Федеральна Резервна система США.

9

Тема 9. Національний Банк України. Банківська система України.

10

Тема 10. Типи фінансових установ. Сутність фінансової системи

11

Тема 11. Фінансова система Великобританії, США

12

Тема 12. Фондові ринки

13

Тема 13. Основи бухгалтерського обліку

14

Тема 14. Ділові операції та фінансова звітність

15

Тема 15. Бюджетування

16

Тема 16. Аудит

Ділове писемне спілкування

1.

Підготовка і укладання резюме, листа супроводу

2.

Оформлення документів при працевлаштуванні

3.

Загальні правила оформлення ділової кореспонденції

4.

Соціальна кореспонденція

5.

Ділові листи. Письмовий запит і лист-відповідь

6.

Ділові листи. Надання пропозицій і розцінок

7.

Ділові листи. Листи з питань розміщення замовлень

8.

Ділові листи і документи з питань здійснення оплати

9.

Ділові листи. Листи з питань надання кредиту

10.

Ділові листи і документи банківської переписки

11.

Скарги, претензії та їх врегулювання

12.

Ділові листи і документи при транспортуванні обладнання. Ділові листи і документи міжнародної торгівлі

13.

Ділові листи. Листи з питань надання представницьких послуг. Ліцензійні угоди

14.

Ділові листи і документи з питань надання страхових послуг

15.

Контракти. Структура. Особливості укладання. Зразки контрактів

16.

Нові форми міжнародного співробітництва.

Теорія і практика перекладу

1.

Переклад як вид мовленнєвої діяльності.

2.

Проблеми вузького контексту. Способи перекладу словникових

відповідників та типи перекладу, пов’язаних з ними.

3.

Типові труднощі усного і письмового перекладу.

4.

Залежність перекладу слова від контексту. Проблеми вузького/широкого контексту.

5.

Граматичні трансформації. Проблеми вузького контексту. Синтаксичні і морфологічні труднощі письмового перекладу галузевих текстів.

6.

Заміна частин мови і членів речення в перекладі. Стилістичні особливості перекладу.

7.

Число іменника. Передача значення артикля в перекладі.

8.

Синтаксичні і морфологічні труднощі письмового перекладу з української мови галузевих текстів.

9.

Функціональна залежність перекладу модального дієслова

10.

Лексичні трансформації в процесі перекладу. Види лексичних

трансформацій.

11.

Лексичні трансформації в процесі перекладу. Переклад фразеологічних одиниць.

12.

Синтаксичні і морфологічні труднощі письмового перекладу з української мови галузевих текстів.

13.

Мова офіційно-ділового стилю, науково-професійного стилю, публіцистичного, літературно-розмовного стилю та ін.

 

14.

Перекладацький аналіз галузевих текстів різних стилів з урахуванням гендерних ознак та особливостей і труднощів перекладу.

15.

Лінгвістичні характеристики усного перекладу з англійської мови.

Усний двосторонній переклад.

16.

Усний переклад діалогічного мовлення. Двосторонній послідовний переклад з використанням перекладацького скоропису.

 

 

 

Підготовка до складання міжнародних тестів

1.

Introduction to the TOEFL test. Diagnostic Test

2.

Strategies to use for Listening Comprehension

3.

Listening Comprehension. Practice Test

4.

Strategies to use for Structure and Written Expression. Practice with nouns, pronouns, adjectives, articles

5.

Practice with verbs

6.

Practice with word forms and word choices

7.

Practice with clauses

8.

Structure and Written Expression Practice Test

9.

Reading Comprehension. Strategies to use for building vocabulary and reading fluently

10.

Strategies to use for building vocabulary

11.

Strategies to use for reading comprehension

12.

Written English. Strategies to use for the Essay

13.

Writing Essays

14.

Practice with Writing Paragraphs

15.

Writing Paragraphs

16.

Computer-Based Testing

 

Переклад спеціальної літератури та усне професійне спілкування

Тема 1. Міжнародні економічні відносини.

Поняття міжнародних економічних відносин. Правила і принципи зовнішньоекономічної діяльності. Робота у міжнародних проектах. Крос-культурний аспект ведення міжнародних економічних відносин. Специфіка нових форм співробітництва. Динаміка і тенденції міжнародних економічних відносин. бізнесу. Міжнародна торгівля товарами і послугами.

 

Тема 2. Міжнародний бізнес.

Сутність і еволюція міжнародного бізнесу. Сучасні тенденції розвитку міжнародної економіки. Міжнародний менеджмент. Стратегії ведення бізнесу у ХХІ сторіччі. Міжнародні корпорації. Крос-культурний аспект ведення міжнародного бізнесу.

 

Тема 3. Міжнародний маркетинг. Концепції управління маркетингом і стратегічне планування.

Поняття маркетингу. Ціль і завдання маркетингу. Основні концепції маркетингу (знадоба, потреба, попит, товар, обмін, транзакція, ринок). Міжнародний маркетинг і визначення середовища міжнародного ринку.

 

 

Сутність та етапи управління маркетингом. Маркетинг як механізм управління попитом. Сутність концепцій удосконалення виробництва, удосконалення товару, інтенсифікації комерційних зусиль, соціального маркетингу. Формування портфелю продукції компанії.

 

Тема 4. Процес управління маркетингом і маркетингові дослідження.

Чинники управління маркетингом. Складові процесу маркетингового менеджменту. Напрямки сегментування ринку. Масовий маркетинг. Товарно-диференційований маркетинг. Сутність цільового маркетингу. Позиціонування товару на ринку.   Основні аспекти аналізу ринкових можливостей компанії (виявлення і дослідження ринків збуту, вибір варіантів маркетингових зусиль компанії, їх співставлення з цілями і ресурсами компанії).

 

Тема 5. Маркетинговий комплекс.

Поняття маркетингового комплексу. Елементи маркетингового комплексу (товар, місце, ціна, просування товару на ринку). Характеристики товару асортимент, якість, дизайн, торгова марка). Розподіл як вибір раціональних каналів збуту. Стимулювання збуту. Види і цілі реклами.

 

Тема 6. Типи банківських установ. Банківські послуги.

Історія банківської справи Поняття національної банківської системи. Типи банківських установ та їх функції. Структура банку. Гроші як економічна категорія. Функції і види грошей. Поняття ліквідності, девальвації, ревальвації, емісії грошей. Види банківських рахунків. Форми платежів. Платіжні засоби (чек, вексель, акредитив, кредитна картка, дебетна картка). Системи розрахунків (кліринг, факторинг, лізинг). Види банківських послуг (консультації, страхові послуги, брокерські послуги, трастові послуги).

 

Тема 7. Банк Англії. Банківська система Великобританії.

Історія формування банківської системи Великої Британії. Функції Банку Англії. Функції комерційних банків (трансформація ризиків, трансформація строків, трансформація капіталу, просторова трансформація). Види банківських операцій (депозитні операції, розрахунково-платіжні операції, валютні операції, інвестиційні операції, позичкові операції, лізингові операції).

 

Тема 8. Національний Банк України. Банківська система України.

Етапи формування банківської системи незалежної України. Законодавча база державної грошово-кредитної системи України. Структура банківської системи.

Функції Національного банку України. Монетарна політика НБУ. Функції комерційних банківських установ. Зв’язки банківської системи України з міжнародною банківською системою.

 

 

Тема 9. Федеральна Резервна система США.

Історія формування банківської структури США, її відмінності від інших національних банківських систем. Федеральні банки і банки штатів. Функції Федеральної резервної системи, Федеральної корпорації страхування депозитів, Управління контролера грошового обігу.

 

Тема 10. Типи фінансових установ. Сутність фінансової системи.

Фінансова система як сукупність грошей, фінансових ринків і фінансових інститутів. Державні фінанси, фінанси суб’єктів господарювання, міжнародні фінанси, фінансовий ринок.

Сутність фінансового посередництва. Типи небанківських фінансових установ (корпоративні та пайові інвестиційні фонди, кредитні спілки, довірчі товариства, лізингові компанії, страхові компанії пенсійні фонди).

 

Тема 11. Фінансова системи Великобританії, США.

Регулювання і структура сфери ощадностей Великої Британії і США - будівельних товариств, взаємних кредитних банків, ощадних і позичкових асоціацій, кредитних спілок, брокерських фірм, страхових компаній.

 

Тема 12. Фондові ринки.

Товарний і фондовий ринки. Товарні і фондові біржі. Класифікація фондових бірж. Види цінних паперів. Фондові ринки Великої Британії і США. Лондонська і Нью-Йоркська міжнародні фондові біржі. Позабіржовий ринок цінних паперів.

Фондовий ринок в Україні.

 

Тема 13. Основи бухгалтерського обліку.

Види господарського обліку. Функції бухгалтерського обліку та вимоги до нього. Предмет і метод бухгалтерського обліку. Система рахунків бухгалтерськогообліку і подвійний запис. Методи аналізу господарської діяльності. Принципи і припущення бухгалтерського обліку. Системи стандартів (положень) бухгалтерського обліку.

 

Тема 14. Ділові операції та фінансова звітність.

Поняття ділової (господарської) операції. Класифікація господарських операцій. Призначення і побудова бухгалтерського балансу. Зміни в балансі, спричинені господарськими операціями. Звіт про фінансові результати. Звіт про рух грошових коштів. Звіт про власний капітал.

 

Тема 15. Бюджетування.

Бюджетування як процес планування економічного розвитку. Типи бюджету. Поняття державного бюджету, дефіциту, профіциту бюджету, державного боргу. Складові доходної і витратної частин бюджету.

 

Напрями бюджетної політики. Заходи уряду, спрямовані на скорочення дефіциту бюджету.

 

Тема 16. Аудит

Аудит як консультативно-дорадча діяльність. Види аудиту. Аудит звітності, діяльності, відповідності. Незалежний і державний аудит. Нормативно-правові акти та стандарти аудиту. Організаційне і методичне забезпечення аудиту. Аудиторський висновок. Аудиторський звіт.

 

Ділове писемне спілкування

Тема 1. Підготовка резюме, листа супроводу.

Резюме як короткий виклад особистих, освітніх та професійних відомостей про особу. Види резюме (хронологічне, функціональне, комбіноване, цільове). Реквізити резюме. Мова резюме. Вибір формату резюме. Складові резюме Аналіз резюме та їх характеристика. Процедура надання резюме роботодавцю.

 

Тема 2. Оформлення документів при працевлаштуванні.

Дослідження ринку праці. Аналіз оголошень про вакантні посади. Мова газетних оголошень. Лист-пропозиція, характеристика і рекомендаційний лист, автобіографія, заява про прийом на роботу (реквізити, формат, мовні кліше, особливості надання роботодавцю). Співбесіда. Підготовка до співбесіди. Моделювання ділової ситуації. Особливості окремих видів співбесіди. Етапи співбесіди та особливості поведінки під час кожного з них. Повідомлення про результати співбесіди, лист-відповідь щодо результатів співбесіди.

 

Тема 3. Загальні правила оформлення ділової кореспонденції.

Частини ділового листа: морфологічні, лексичні і стилістичні особливості. Формат ділового листа. Особливості британського і американського форматів.

 

Тема 4. Соціальна кореспонденція.

Морфологічні, лексичні і стилістичні особливості соціальних листів (запрошення, привітання, вибачення, листи-подяки, привітання, співчуття, резервування та замовлення квитків). Типові мовні звороти, реквізити і формат.

 

Тема 5. Письмовий запит та лист-відповідь.

Морфологічні, лексичні і стилістичні особливості листа-запиту. Особливості запиту щодо поставки товарів, запиту про надання каталогів, буклетів, прейскурантів, зразків товару, умов платежу та надання знижок, умов і термінів постачання, способів транспортування і страхування товарів. Особливості відповіді на запит.

 

 

 

Тема 6. Ділові листи. Надання пропозицій і розцінок.

Морфологічні, лексичні і стилістичні особливості листа щодо розміщення замовлення. Види пропозицій. Оферта. Особливості листа-підтвердження про отримання замовлення, повідомлення про (часткове) виконання замовлення,

листа-пояснення про причини відмови на розміщення замовлення або причин затримки виконання замовлення, листа-пропозиції про можливість замінити товар.

 

Тема 7. Ділові листи. Листи з питань розміщення замовлень.

Особливості листа-підтвердження про отримання замовлення, повідомлення про (часткове) виконання замовлення, листа-пояснення про причини відмови на розміщення замовлення або причин затримки виконання замовлення, листа-пропозиції про можливість замінити товар.

 

Тема 8. Ділові листи і документи з питань здійснення оплати.

Види платіжних документів. Морфологічні, лексичні і стилістичні особливості банківської переписки, кредитних листів і вимог щодо відшкодування прострочених платежів.

 

Тема 9. Ділові листи. Листи з питань надання кредиту.

Оформлення заявки на отримання кредиту. Лист-запит про кредитоспроможність компанії. Умови отримання кредиту.

 

Тема 10. Ділові листи і документи банківської переписки.

Морфологічні, лексичні і стилістичні особливості банківської переписки. Види платіжних документів. Морфологічні, лексичні і стилістичні особливості кредитних листів і вимог щодо відшкодування прострочених платежів.

 

Тема 11. Скарги і врегулювання претензій.

Морфологічні, лексичні і стилістичні особливості листа-скарги (претензії), листа-відповідь на претензію. Види претензій, безпідставна претензія. Лист нагадування і попередження про наступні юридичні дії. Типові мовні звороти, що застосовуються у листах щодо врегулювання скарг.

 

Тема 12. Ділові листи і документи при транспортуванні обладнання.

Ділові листи і документи міжнародної торгівлі. Ведення переговорів щодо видів фрахту, умов поставки, поставки великогабаритного обладнання, процедури митного очищення, оформлення супровідних документів. Види транспортування і особливості транспортних документів під час різних видів транспортування (інвойс, страховий сертифікат, коносамент, сертифікат походження товару, сертифікат якості, пакувальний лист). Транспортні документи при комбінованому транспортуванні. Інкотермс.

 

Тема 13. Ділові листи. Листи з питань надання представницьких послуг. Ліцензійні угоди.

Специфіка агентських послуг. Види агентських послуг. Агентство з виключними правами. Морфологічні, лексичні і стилістичні особливості переписки про надання агентських послуг. Структура ліцензійної угоди, особливості кожного з

пунктів. Морфологічні, лексичні і стилістичні особливості та типові мовні звороти ліцензійної угоди. Види ліцензійних угод. Ведення переговорів щодо ліцензійної угоди, ліцензійних платежів (роялті), передачу технічних прийомів (секретів виробництва) ліцензіату

 

Тема 14. Ділові листи і документи з питань надання страхових послуг. Морфологічні, лексичні і стилістичні особливості листів про заснування фірми або філії, про зміну назви фірми, про зміну адреси фірми, про зміну телефону або факсу; листів про зміну в системі роботи фірми у результаті зміни статусу фірми або її злиття з іншою компанією. Класифікація страхових послуг. Умови надання страхових послуг. Договір про надання страхових послуг.

 

Тема 15. Контракти. Структура. Особливості укладання. Зразки контрактів.

Роль контрактів у міжнародній торгівлі. Міжкультурні особливості міжнародного контракту, ведення перемовин щодо міжнародного контракту. Структура типового контракту і характеристика кожного пункту контракту, їх морфологічні, лексичні і стилістичні особливості, типові мовні звороти. Транспортні документи при комбінованому транспортуванні. Інкотерміни.

 

Тема 16. Нові форми міжнародного співробітництва.

Морфологічні, лексичні і стилістичні особливості та типові мовні звороти документів щодо заснування спільного підприємства, консорціуму, холдингу або виходу з них. Ведення переговорів щодо консорціальної угоди, повноважень сторін-засновників, порядку внесення змін, скасування угоди.

 

Теорія і практика перекладу

Тема 1. Переклад як вид мовленнєвої діяльності.

Суть процесу перекладу. Види перекладу (адекватний, дослівний, буквальний, вільний). Порівняльний аналіз мовленнєвої діяльності письмового та усного перекладача. (на прикладі зразків англо-українського (А-У) і українсько-англійського (У-А) перекладу економічних текстів.

 

Тема 2. Проблеми вузького контексту. Способи перекладу словникових

відповідників та типи перекладу, повязаних з ними.

Еквівалентні відповідники. Еквівалентний переклад словосполучень (групи українських еквівалентів за їх структурою).

 

Варіантні відповідники (поняття часткових відповідників, включення, пересічення, без еквівалентна лексика та ін.). Описовий переклад, переклад-калька, трансформаційний переклад.

 

Тема 3. Типові труднощі усного і письмового перекладу.

Переклад складних слів, реалій і термінів, інтернаціональних слів, неологізмів (неологізми і неосеми). Транслітерація і транскрипція. Мовні й мовленнєві труднощі письмового перекладу економічних текстів і різногалузевих текстів.

 

Тема 4. Залежність перекладу слова від контексту. Проблеми вузького/широкого контексту.

Вибір джерел інформації та правила користування ними. Залежність перекладу слів від вузького/широкого контексту і від ситуації висловлювання. Використання словників у процесі перекладу (двомовні/паралельні словники, тлумачні словники, словники словосполучень, синонімів, сленгу, прислів’їв, цитат, різні он-лайн джерела та ін.).

 

Тема 5. Проблема вузького контексту. Визначення граматичних трансформацій.

Фактори визначення смислової функції граматичної форма і синтаксичної конструкції. Залежність передачі граматичних форм у перекладі від їх синтаксичної функції. Смислова структура речення. Залежність передачі граматичної форми від її лексичного наповнення. Залежність передачі граматичної форми від контексту. Параграфування. Порядок слів і структура речення в перекладі. Переклад речень з інверсією.

 

Тема 6. Граматичні трансформації. Проблеми вузького контексту.

Синтаксичні і морфологічні труднощі письмового перекладу галузевих

текстів.

Узгодження часових форм дієслова, форми наказового способу дієслова при перекладі. Передача пасивного стану в перекладі. Передача конструкцій з неособовими формами дієслова.

 

Тема 7. Заміна частин мови і членів речення в перекладі. Стилістичні особливості перекладу.

Заміна дієслів, іменників, прикметників, прикметника дієсловом, прикметника іменником, заміна прислівників. Переклад однорідних членів речення з різним керуванням.

 

 

 

Тема 8. Число іменника. Передача значення артикля в перекладі.

Особливості вживання форм числа іменників в англійській мові, розбіжність числа іменників. Передача значення артикля в перекладі (неозначений артикль, означений артикль). Контекстуальні значення артикля. Доповнення/ опущення слів з граматичних причин.

 

Тема 9. Функціональна залежність перекладу модального дієслова.

Переклад сполучень mау та might з інфінітивом та з перфектним інфінітивом.

Передача сполучення will have + infinitive. Особливості перекладу модального дієслова саn/соuld. Переклад модальних слів. Передача заперечення в перекладі. (На матеріалі різногалузевих текстів А-У і У-А).

 

Тема 10. Лексичні трансформації в процесі перекладу. Види лексичних

трансформацій.

Визначення лексичних трансформацій (диференціація значень; конкретизація значень; генералізація значень; смисловий розвиток; антонімічний і описовий переклад; цілісне перетворення та його способи (нейтрально, образна, ідіоматична); компенсація втрат при перекладі (семантична і стилістична); доповнення слів (з лексичних причин); опущення слів (з лексичних причин).

 

Тема 11. Лексичні трансформації в процесі перекладу. Переклад фразеологічних одиниць.

Загальна характеристика фразеологічних одиниць (ФО). Переклад експресивних ФО. Експресивне використання ФО за допомогою подвійної актуалізації. Переклад образних ФО.

 

Тема 12. Синтаксичні і морфологічні труднощі письмового перекладу з української мови галузевих текстів.

Переклад складних прикметників з інтерфіксами -о-, -е-, -є-. Переклад конструкцій «Не стільки…, скільки…», «Підмет + не можу(не міг) не…»,

«Не можна не…», «Серед+іменникова група+можна назвати…», «Серед+ іменникова група+є…», «Скоріше…, ніж…».

 

Тема 13. Мова офіційно-ділового стилю, науково-професійного стилю, публіцистичного, літературно-розмовного стилю та ін.

Лексичні та граматичні особливості юридичного та ділового дискурсу, які варто враховувати при перекладі. Особливості стилю науково-технічних текстів, їх структурно-семантичні і прагматичні характеристики та труднощі перекладу науково-технічних термінів.

 

 

Тема 14. Перекладацький аналіз галузевих текстів різних стилів з урахуванням гендерних ознак та особливостей і труднощів перекладу.

Жанроутворюючі ознаки і прагматичні характеристики тексту різних напрямків. Порівняльний аналіз опублікованих перекладів. Переклад-переказ, анотований переклад українською мовою. Перекладацький аналіз та редагування англо-українських і українсько-англійських анотованих перекладів.

 

Тема 15. Лінгвістичні характеристики усного перекладу з англійської мови.

Усний двосторонній переклад.

Двосторонній послідовний переклад галузевих текстів з аркушу. Двосторонній

послідовний переклад висловлювань різномовних учасників бесіди з політичних

та економічних питань. Аналіз лексичних труднощів під час усного перекладу з

англійської мови: термінологічна, авторські неологізми, ідіоматичні вирази, гра

слів. лексико-граматичні трансформації: транскодування, калькування.

 

Тема 16. Усний переклад діалогічного мовлення. Двосторонній послідовний переклад з використанням перекладацького скоропису.

Перекладацький аналіз фонозаписів та редагування усних двосторонніх

послідовних перекладів. Умови виконання та фактори позитивного і негативного

впливу на процес двостороннього усного перекладу.

 

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

2.1 КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни «Іноземна мова спеціальності (англійська)»

галузь знань «29-Міжнародні відносини»

спеціальність «292-Міжнародні економічні відносини»

спеціалізація «Міжнародні економічні відносини»

 

ІІІ курс V семестр

Денна форма навчання

№ блоку

Теми практичних занять

Максимальна

кількість балів

Змістовий модуль №1

Блок № 1

Міжнародні економічні відносини

 

Підготовка та укладання резюме, листа супроводу.

 

Переклад як вид мовленнєвої діяльності.

 

TOEFL. Ознайомлення зі структурою тестів.

6

(3+3)

 

Блок № 2

Міжнародний бізнес

 

Оформлення документів при прийомі на роботу

 

Проблеми вузького контексту. Способи перекладу словникових

відповідників та типи перекладу, пов’язаних з ними.

 

TOEFL. Grammar  review. Paragraphs 1–8.

6

(3+3)

 

Змістовий модуль № 2

Блок № 3

Міжнародний маркетинг. Концепції управління маркетингом та стратегічне планування.

 

Соціальні листи: Структура, розташування реквізитів.

Дружні листи: лист-вітання, лист -подяка, лист-співчуття, лист-запрошення, рекомендаційний лист.

 

Типові труднощі усного і письмового перекладу.

 

TOEFL. Grammar  review. Paragraphs 9–4.

6

(3+3)

 

Блок № 4

Процес управління маркетингом. Маркетингові дослідження.

 

Ділові листи: структура, розташування реквізитів. Лист-запит та лист-відповідь, надання пропозиції і розцінок.

 

Залежність перекладу слова від контексту. Проблеми вузького/широкого контексту.

 

TOEFL. Revision.

6

(3+3)

 

 

Блок № 5

Опрацювання проблемних ситуацій та підготовка аналітичних матеріалів.

6

(3+3)

 

Усього балів за роботу на заняттях

30

За виконання модульних (контрольних) завдань

1. Написання модульної контрольної роботи № 1

5

2. Написання модульної контрольної роботи № 2

5

Усього балів за модульний контроль

10

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів

Види індивідуальних завдань*

1. Підготовка та презентація звітів за матеріалами позааудиторного читання

5

2. Аналітичний (критичний) огляд публікацій за визначеною тематикою

5

3. Переклад аналогових джерел інноваційного характеру за визначеною (чи обраною) проблематикою

5

4. Виконання завдань у мультимедійному або комп’ютерному класі

5

5. Підготовка рефератів за визначеною тематикою

5

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів

10

РАЗОМ БАЛІВ

50

 

* Студент обирає не більше 2-х завдань протягом семестру. Опрацювання позааудиторного читання є обов’язковим. За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності — у роботі конференцій, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

 

КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни «Іноземна мова спеціальності (англійська)»

галузь знань «29-Міжнародні відносини» спеціальність

«292-Міжнародні економічні відносини»

спеціалізація «Міжнародні економічні відносини»

 

ІІІ курс VІ семестр

 

 

 

Денна форма навчання

№ блоку

Теми практичних занять

Максимальна

кількість балів

Змістовий модуль №3

Блок № 1

Маркетинговий комплекс

 

Ділові листи з питань розміщення замовлень.

 

Проблема вузького контексту. Визначення граматичних трансформацій.

 

TOEFL. Grammar review. Paragraphs15–16.

6

(3+3)

 

Блок № 2

Типи банківських установ. Банківські послуги

 

Ділові листи при здійсненні торгових угод.

 

Граматичні трансформації. Синтаксичні і морфологічні труднощі письмового перекладу галузевих текстів.

 

TOEFL. Grammar review. Paragraphs 17–18.

6

(3+3)

 

Змістовий модуль № 4

Блок № 3

Банк Англії. Банківська система Великої Британії

 

Ділові листи з питань здійснення оплати.

 

Заміна частин мови і членів речення в перекладі. Стилістичні особливості перекладу.

 

TOEFL. Grammar review. Paragrahs19-20.

6

(3+3)

 

Блок № 4

Федеральна Резервна система США.

 

Ділові листи з питань надання кредиту.

 

Число іменника. Передача значення артикля в перекладі.

 

TOEFL. Revision.

6

(3+3)

 

 

Блок № 5

Опрацювання проблемних ситуацій та підготовка аналітичних матеріалів.

6

(3+3)

 

Усього балів за роботу на заняттях

30

За виконання модульних (контрольних) завдань

1. Написання модульної контрольної роботи № 1

5

2. Написання модульної контрольної роботи № 2

5

Усього балів за модульний контроль

10

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів *

1. Підготовка та презентація звітів за матеріалами позааудиторного читання

5

2. Аналітичний (критичний) огляд публікацій за визначеною тематикою

5

3. Переклад аналогових джерел інноваційного характеру за визначеною (чи обраною) проблематикою

5

4. Виконання завдань у мультимедійному або комп’ютерному класі

5

5. Підготовка рефератів за визначеною тематикою

5

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів

10

РАЗОМ БАЛІВ

 

0

 

* Студент обирає не більше 2-х завдань протягом семестру. Опрацювання позааудиторного читання є обов’язковим. За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності — у роботі конференцій, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

 

Загальна підсумкова оцінка з підсумковим контролем у формі екзамену в кінці VI семестру складається із середнього показника поточної успішності за останні два семестри вивчення дисципліни і суми балів, набраних за виконання екзаменаційних завдань. Для вирахування середнього показника поточної успішності за останні два семестри вивчення цих дисциплін загальна кількість балів, яку студент набрав протягом цих семестрів, ділиться на два.

 

КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни «Іноземна мова спеціальності (англійська)»

галузь знань «29-Міжнародні відносини» спеціальність

«292-Міжнародні економічні відносини»

спеціалізація «Міжнародні економічні відносини»

 

ІV курс VІI семестр

Денна форма навчання

№ блоку

Теми практичних занять

Максимальна

кількість балів

Змістовий модуль №5

Блок № 1

Національний Банк України. Банківська система України

 

Ділове листування: листи та документи банківської переписки.

 

Функціональна залежність перекладу модального дієслова.

 

TOEFL. Structure. Paragraphs 21-22

6

(3+3)

 

Блок № 2

Типи фінансових установ. Сутність фінансової системи

 

Ділове листування: листи і документи міжнародної торгівлі.

 

Лексичні трансформації в процесі перекладу.

 

TOEFL. Paragraphs23–24

6

(3+3)

 

Змістовий модуль № 6

Блок № 3

Фінансова система Великобританії, США

 

Ділові листи і документи при транспортуванні обладнання.

 

Переклад фразеологічних одиниць.

 

TOEFL. Grammar review. Paragrahs 25-26

6

(3+3)

 

Блок № 4

Фондові ринки

 

Ділове листування: скарги та їх врегулювання.

 

Синтаксичні і морфологічні труднощі письмового перекладу з української мови галузевих текстів.

 

TOEFL. Paragraphs 27–29

6

(3+3)

 

 

Блок № 5

Опрацювання проблемних ситуацій та підготовка аналітичних матеріалів.

6

(3+3)

 

Усього балів за роботу на заняттях

30

За виконання модульних (контрольних) завдань

1. Написання модульної контрольної роботи № 1

5

2. Написання модульної контрольної роботи № 2

5

Усього балів за модульний контроль

10

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів *

1. Підготовка та презентація звітів за матеріалами позааудиторного читання

5

2. Аналітичний (критичний) огляд публікацій за визначеною тематикою

5

3. Переклад аналогових джерел інноваційного характеру за визначеною (чи обраною) проблематикою

5

4. Виконання завдань у мультимедійному або комп’ютерному класі

5

5. Підготовка рефератів за визначеною тематикою

5

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів

10

РАЗОМ БАЛІВ

50

 

* Студент обирає не більше 2-х завдань протягом семестру. Опрацювання позааудиторного читання є обов’язковим. За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності — у роботі конференцій, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

 

КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни «Іноземна мова спеціальності (англійська)»

галузь знань «29-Міжнародні відносини» спеціальність

«292-Міжнародні економічні відносини»

спеціалізація «Міжнародні економічні відносини»

 

ІV курс VІIІ семестр

Денна форма навчання

№ блоку

Теми практичних занять

Максимальна

кількість балів

Змістовий модуль №7

Блок № 1

Основи обліку та аудиту

 

Ділове листування: претензії та їх врегулювання

 

Мова офіційно-ділового стилю, науково-професійного стилю, публіцистичного, літературно-розмовного стилю

 

TOEFL. Style in Written English

6

(3+3)

 

Блок № 2

Ділові операції та фінансові звіти

 

Ділові листи з питань надання представницьких послуг

 

Перекладацький аналіз галузевих текстів різних стилів з урахуванням гендерних ознак

 

TOEFL. Style in Written English (grammar peculiarities)

6

(3+3)

 

Змістовий модуль № 8

Блок № 3

Бюджетування

 

Контракти. Структура. Особливості укладання. Контракти щодо постачання обладнання.

 

Лінгвістичні характеристики усного перекладу з англійської мови.

Усний двосторонній переклад.

 

TOEFL. Structure. Paragraphs 25–26

6

(3+3)

 

Блок № 4

Аудит

 

Контракти. Контракти щодо участі у тендерах. Ліцензійні угоди.

 

Усний переклад діалогічного мовлення. Двосторонній послідовний переклад з використанням перекладацького скоропису.

TOEFL. Revision.

6

(3+3)

 

 

Блок № 5

Опрацювання проблемних ситуацій та підготовка аналітичних матеріалів.

6

(3+3)

 

Усього балів за роботу на заняттях

30

За виконання модульних (контрольних) завдань

1. Написання модульної контрольної роботи № 1

5

2. Написання модульної контрольної роботи № 2

5

Усього балів за модульний контроль

10

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів *

1. Підготовка та презентація звітів за матеріалами позааудиторного читання

5

2. Аналітичний (критичний) огляд публікацій за визначеною тематикою

5

3. Переклад аналогових джерел інноваційного характеру за визначеною (чи обраною) проблематикою

5

4. Виконання завдань у мультимедійному або комп’ютерному класі

5

5. Підготовка рефератів за визначеною тематикою

5

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів

10

РАЗОМ БАЛІВ

50

 

* Студент обирає не більше 2-х завдань протягом семестру. Опрацювання позааудиторного читання є обов’язковим. За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності — у роботі конференцій, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

 

Загальна підсумкова оцінка з підсумковим контролем у формі екзамену в кінці VI семестру складається із середнього показника поточної успішності за останні два семестри вивчення дисципліни і суми балів, набраних за виконання екзаменаційних завдань. Для вирахування середнього показника поточної успішності за останні два семестри вивчення цих дисциплін загальна кількість балів, яку студент набрав протягом цих семестрів, ділиться на два.

 

2.2 Критерії оцінювання результатів вивчення дисципліни

 

Поточний контроль

Об’єктом оцінювання поточного контролю знань студента за V,VІІ семестри, які закінчуються заліком, є:

– систематичність та активність роботи протягом семестру над вивченням програмного матеріалу дисципліни;

– рівень виконання модульних контрольних робіт;

– виконання завдань для самостійного опрацювання;

– індивідуальна робота.

1. Систематичність та активність роботи студента протягом семестру оцінюється за максимальною оцінкою від 0 до 30 балів з 50. Вона базується на оцінюванні активності та рівня знань студентів на практичних заняттях. Оцінювання здійснюється за темами (10 тем за семестр). Кожна тема оцінюється максимально в 3 бали.

Студент отримує:

3 бали при виконанні всіх завдань за темою та засвоєнні матеріалу в повному обсязі без припущення помилок, та активній участі в практичних заняттях;

 

2 бали при виконанні всіх завдань за темою та засвоєнні матеріалу в повному обсязі, але з помилками, та активній участі в практичних заняттях;

1 бал при виконанні всіх завдань за темою та засвоєнні мовного матеріалу не в повному обсязі (але не менше 50 %), або в повному обсязі, але з помилками, та участі в практичних заняттях;

0 балів при невиконанні завдань за темою та не засвоєнні мовного матеріалу, або виконанні завдань з великою кількістю помилок.

Кожному студенту, у разі необхідності, може нараховуватися до 5 додаткових заохочувальних балів за виконання письмових, або усних завдань, самостійне опрацювання матеріалу, наукову роботу, або участь у Республіканських Олімпіадах з іноземних мов. При цьому загальна кількість балів за поточну роботу не може перевищувати 30 балів. Тематика та види завдання вказуються викладачами у кожному конкретному випадку.

2. Модульні контрольні роботи, які входять до загального порядку оцінювання поточної успішності студента, складаються з виконання письмових завдань під час проведення контрольних робіт і тестових вправ.

З курсу «Іноземна мова спеціальності» протягом 4 семестрів передбачається виконання двох модульних завдань (в кожному семестрі – 5, 6, 7, 8), та творче завдання за пройденим матеріалом.

Перше модульне завдання містить лексико-граматичні тести та переклад за матеріалами тем Модуля 1. Оцінювання першого модульного завдання проходить за шкалою: від 0 до 5 балів.

Друге модульне завдання складається з тестових вправ та перекладу за темами Модуля 2. Студент проходить тестування по кожній із програмних тем, результати якого зводяться у загальну оцінку від 0 до 5 балів. Виконання модульних контрольних робіт оцінюється таким чином:

5 балів – якщо студент не припустився жодної помилки, або припустив 1 помилку;

4 бали – якщо студент припустився 2-3помилки;

3 бали – якщо студент припустився до 5 помилок;

0 балів – якщо студент не виконав модульне завдання.

3. Виконання завдань для самостійного опрацювання: презентація позааудиторного читання – від 0 до 5 балів.

4. Контроль індивідуальної роботи: Протягом кожного семестру студенти виконують одне з трьох завдань для індивідуального опрацювання (дивись карту самостійної роботи), належне виконання якого оцінюється в 5 балів.

Студент отримує:

5 балів при повному і безпомилковому виконані завдання для індивідуального опрацювання;

 

 

4 бали при повному виконанні завдання при наявності декількох помилок (1-3 помилок); безпомилковому, але неповному (не менше 80%) виконанні завдання;

3 бали при повному виконанні завдання при наявності 4-7 помилок, або неповному виконанні завдання (до 60%);

2 бали при повному виконанні завдання при наявності 8-10 помилок, або неповному виконанні завдання (до 50%);

0 балів при невиконанні завдання, при неповному виконанні завдання та  наявності у виконаному завданні більше 10 помилок.

5. Результати поточного контролю знань студентів у цілому (з урахуванням систематичності й активності роботи, виконання модульних завдань, завдань для самостійної та індивідуальної роботи) оцінюється в діапазоні від 0 до 50 балів.

Результати поточного контролю знань студентів вносяться до заліково-екзаменаційної відомості.

Студент, який набрав за результатами поточного контролю від 0 до 20 балів (включно), вважається таким, що не виконав вимоги робочої навчальної програми з дисципліни, передбаченої індивідуальним навчальним планом, і отримує з дисципліни незадовільну оцінку. Він має право за власною заявою опанувати цю дисципліну в наступному семестрі понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи згідно з діючими в Університеті положеннями. Під час таких занять студент має виконувати завдання для самостійної роботи, модульні контрольні роботи, інші види робіт, передбачені робочою навчальною програмою з дисципліни та набрати від 21 до 50 балів (включно). Бали у кількості 21 і більше є підставою для допуску студента до екзамену за білетами, які містять 5 екзаменаційних завдань.

 

Підсумковий контроль

У зв’язку з необхідністю комплексної перевірки вищезазначених умінь та навичок екзамен проводиться в усно-письмовій формі і містить лексико-граматичний матеріал, який засвоєно студентами під час вивчення курсу «Іноземна мова спеціальності».

Підсумкова оцінка складається із середнього показника поточної успішності за останні два семестри вивчення дисципліни і суми балів, набраних за виконання екзаменаційних завдань. Для вирахування середнього показника поточної успішності за останні два семестри вивчення цих дисциплін загальна кількість балів, яку студент набрав протягом цих семестрів, ділиться на два.

 

 

 

 

 

 

3. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 

3.1 Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

Самостійна робота є невід’ємною й важливою складовою дисципліни «Іноземна мова спеціальності». Її змістовне наповнення визначається за тематичним планом, та уточнюється й формулюється в остаточному варіанті викладачем і студентом в конкретній ситуації. Самостійна робота охоплює як завдання, спільні для всієї академічної групи чи певної частини студентів цієї групи, так і індивідуальні завдання, які отримує кожен окремий студент в залежності від рівня знань та навичок. Такими завданнями є:

 

1. Підготовка та презентація звітів за матеріалами домашнього читання

5

2. Аналітичний огляд наукових публікацій за визначеною тематикою

5

3. Переклад літературних джерел іншомовного походження за визначеною (або обраною) проблематикою

5

4. Виконання завдань у мультимедійній лабораторії або комп’ютерному класі

5

5. Підготовка рефератів

5

6. Написання наукових статей та участь у наукових конференціях

5

7. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри

5

Протягом семестру студенту пропонується виконати не більше 2-х завдань з наданого списку, при чому опрацювання позааудиторного читання є обов’язковим. Таким чином, за виконання індивідуальних завдань студент може отримати 20 балів.

Обов’язковою вимогою до аналітичної обробки текстів суспільно-економічного характеру є:

 • складання студентом словника незнайомих слів і виразів за тематикою здійснених перекладів (щонайменше 100 лексичних і фразеологічних одиниць), який є невід’ємною складовою звітної документації про виконання індивідуального завдання;
 • усний захист у вигляді презентації виконаного завдання, який здійснюється під час практичних занять.

 

3.2 Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

Самостійна робота студентів – один з основних засобів оволодіння навчальним матеріалом в період, вільний від лекційно-аудиторних навчальних занять.

 

 

Головною метою самостійної роботи є закріплення набутих у процесі аудиторної роботи знань, удосконалення вмінь та навичок, самостійне вивчення та засвоєння нового матеріалу під керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі. 

Питання, що виникають у студентів стосовно виконання запланованих завдань, вирішуються на консультаціях, які проводяться згідно з графіками, затвердженими кафедрою.

Самостійна робота студентів включає такі форми:

 • самостійну роботу з різноманітними інформаційними джерелами;
 • підготовку до виконання модульних завдань;
 • підготовку до аудиторних практичних занять за темами навчального плану.

Усі завдання студенти виконуються у встановлені терміни та відповідно до кафедральних вимог щодо їх змістового наповнення та оформлення.

Перелік завдань для самостійної роботи поданий у Карті навчальної роботи студентів.

Кожному студенту може нараховуватися до 10 додаткових заохочувальних балів за виконання письмових, або усних завдань, самостійне опрацювання матеріалу, наукову роботу, або участь у Республіканських Олімпіадах з іноземних мов. При цьому загальна кількість балів за поточну роботу не може перевищувати 50 балів. Тематика та види завдання вказуються викладачами у кожному конкретному випадку. Студенти виконують два завдання за вибором. Оцінювання кожного із завдань для самостійного опрацювання проходить за шкалою від 0 до 5 балів.

Шкала оцінювання виконання індивідуальних завдань

Можлива максимальна оцінка виконання індивідуального завдання

Рівень виконання

Відмінний

 

Добрий

 

Задовільний

 

Незадовільний

 

5

5

4

3

0

 

Студент отримує:

5 балів при виконанні завдання в повному обсязі без припущення помилок;

4 бали при виконанні завдання в повному обсязі, але з помилками (1–4 помилки);

3 бали при виконанні завдання не в повному обсязі (але не менше 50 %), або в повному обсязі, але з помилками (5–10 помилок);

 

0 балів при невиконанні завдань або виконанні частини завдання з великою кількістю помилок (більше 10).

 

4. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

4.1 Структура екзаменаційного білету

Екзаменаційний білет з дисципліни «Іноземна мова спеціальності» за структурою та характером завдань є єдиним для всіх форм навчання. Він містить 5 завдань:

Письмова частина містить:

1) письмовий переклад з іноземної мови на рідну тексту економічного характеру (2800 д.з.);

2) письмову анотацію іноземною мовою (50 слів – не враховуючи службові частини мови) змісту статті загальноекономічного характеру чи з фаху, яка подана рідною мовою (2600 д.з.);

3) переклад ділового документу з рідної мови на іноземну та написання листа згідно з наданими нижче інструкціями;

4) лексико-граматичний тест за матеріалами міжнародних тестів типу TOEFL.

Усна частина містить презентацію за однією з нижчезазначених тем:

1. Міжнародні економічні відносини

2. Міжнародний бізнес

3. Поняття про маркетинг та концепції маркетингу

4. Управління маркетингом та стратегічне планування. Маркетинговий комплекс

5. Банківська та фінансова системи Великої Британії, США

6. Банківська та фінансова система України

7. Біржі

8. Облік і аналіз господарської діяльності

9. Фінансовий звіт та ділові операції

10. Бюджетування.

Письмова частина екзамену триває 2 години:

40 хвилин на переклад тексту

20 хвилин на написання анотації

40 хвилин на переклад ділового документа та написання листа

20 хвилин на лексико-граматичний тест

Якщо студент не встигає виконати завдання протягом встановленого часу, йому знижується оцінка.

 

4.2 Критерії оцінювання екзаменаційної роботи студента

За перше завдання студент може отримати 10,8, 6, 4, 2, 0 балів;

за друге  завдання студент може отримати 10, 8, 6, 4, 2, 0 балів

за третє завдання студент може отримати 10, 8, 6, 4, 2, 0 балів;

 

за четверте завдання студент може отримати 10, 8, 6, 4, 2, 0 балів;

за п’яте завдання студент може отримати 10, 8, 6, 4, 2, 0 балів.

 

Студент отримує:

за перше завдання:

 • 10 балів – якщо студент не припустився помилок або зробив одну помилку, що не впливає на зміст;
 • 8 балів – якщо студент зробив 2−3 помилки або неточності у перекладі, що не впливають на його зміст;
 • 6 балів – якщо студент зробив 3−4 помилки у перекладі, що значно не впливають на зміст;
 • 4 бали − якщо студент зробив 5−6 помилок, які змінили зміст перекладу;
 • 2 бали – якщо студент зробив більше 7 помилок, які змінили зміст перекладу та не в повному обсязі, або невірно переклав текст;
 • 0 балів – якщо студент не виконав завдання.

за друге завдання:

 • 10 балів – якщо студент не припустився помилок в лексико-граматичному тесті;
 • 8 балів – якщо студент зробив 1−2 помилки в лексико-граматичному тесті;
 • 6 балів – якщо студент зробив більше 3−4 помилки в лексико-граматичному тесті;
 • 4 бали – якщо студент зробив 5−6 помилок в лексико-граматичному тесті;
 • 2 бали – якщо студент зробив 7 помилок і більше в лексико-граматичному тесті;
 • 0 балів – якщо студент не виконав завдання тесту.

за третє  завдання:

 • 10 балів – якщо студент правильно використав пройдений граматичний і лексичний матеріал і не припустився помилок, або зробив одну помилку при перекладі речень;
 • 8 балів – якщо студент зробив 2-3 помилки при перекладі речень;
 • 6 балів – якщо студент зробив 4-6 помилок при перекладі речень;
 • 4 бали – якщо студент зробив 6−7 помилок при перекладі речень;
 • 2 бали – якщо студент зробив 8 і більше помилок при перекладі речень;
 • 0 балів – якщо студент не виконав переклад.

за четверте завдання:

 • 10 балів – якщо студент не припустився помилок в усному переказі тексту або зробив одну помилку, що не впливає на зміст тексту;
 • 8 балів – якщо студент зробив 2−3 помилки або неточності у переказі, що не впливають на зміст тексту;
 • 6 балів – якщо студент зробив 3−4 помилки у переказі, що значно не впливають на зміст тексту;
 
 • 4 бали − якщо студент зробив 5−6 помилок в усному переказі тексту, які змінили зміст тексту;
 • 2 бали – якщо студент зробив більше 7 помилок в усному переказі, які змінили зміст тексту, та не в повному обсязі переказав текст;
 • 0 балів – якщо студент не виконав завдання.

за п’яте завдання:

 • 10 балів – якщо студент виклав усну тему в нормальному розмовному темпі та показав професійні знання в межах зазначеної тематики без помилок;
 • 8 балів – якщо студент виклав усну тему в нормальному розмовному темпі та показав професійні знання в межах зазначеної тематики, але зробив 1−3 помилки;
 • 6 балів – якщо студент усну виклав тему, але зробив 4−5 помилок;
 • 4 бали – якщо студент не повністю виклав тему та припустився 6−7 помилок;
 • 2 бали – якщо студент не повністю виклав тему та зробив більше 7 помилок;
 • 0 балів – якщо студент не виконав завдання.

 

4.3 Приклади типових завдань, що виносяться

на екзамен

 

ЗАВДАННЯ 1: Прочитати та перекласти письмово економічний текст з іноземної мови на рідну.

GOALS OF BUSINESS FIRMS

Business firms, with some exceptions cited later, must earn profits to survive. Profit is the reward to a business firm for the risk it undertakes in offering a product for sale: the money left over after a firm's total expenses are subtracted from its total revenues. As long as profits are earned fairly— and not through collusion, monopoly power, or other unfair business practices— they represent a reward for good performance. Thousands of firms fail every year because they are not run well enough and do not serve consumers thoroughly enough to make profits and continue operations.

The profit of a business firm may be expressed in actual money earned during a time period ("an after-tax profit of $5 million") or in terms of the money earned as a percentage of invested capital ("after-tax profits of 15 percent return on investment [ROI]").

Several different objectives have been identified that business firms can pursue, each of which has some limitations:

 • Profit. Classic economic theory assumes a firm seeks to maximize long-run profit, achieving as high a financial return on its investment as possible. One difficulty with this is what is meant by long run. A year? Five years? Twenty years?
 

Sales revenue. If profits are acceptable, a firm may elect to maintain or increase its sales level, even though profitability may not be maximized.

 

Приклад перекладу тексту

ЦІЛІ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ ФІРМ

Всі комерційні фірми, за винятком тих, про які ми будемо говорити пізніше, мають заробляти прибутки для того, щоб продовжувати свою діяльність. Прибуток – це винагорода, яку отримує комерційна фірма за ризик, на який вона наражається, пропонуючи свій товар: гроші, які лишаються, коли ми з суми всіх прибутків відраховуємо ті суми, які пішли на покриття видатків. Тоді, коли гроші заробляються чесно, а не через тайні угоди чи створення монополії, то вони стають  винагородою за хорошу роботу бізнесу. Тисячі фірм банкрутують кожний рік, тому що ними керують не професійно, та бізнес не обслуговує покупців належно, таким чином, щоб отримувати прибуток та  в подальшому ефективно працювати. Прибуток фірм можна визначити грошима, які були зароблені за якийсь час (прибуток після сплати податків в сумі 5 млн. дол.), або як процент, отриманий в результаті інвестованого капіталу (15% прибутку на інвестиції після сплати податків).

Ще кілька різних цілей визначено для фірм, але кожна з них має деякі обмеження.

Прибуток. Класична економічна теорія вчить, що бізнес намагається отримати якомога більше прибутку у довгостроковому плані. Але що означає слова «довгостроковий»: рік? 5 років? 20 років?

Надходження від продажу. Якщо прибутки достатні, то фірма може не нарощувати продаж, або збільшити його рівень, навіть хоча прибутковість і не буде максимізована.

Доля ринку. Фірма може обрати два шляхи: або утримувати свою долю ринку, або збільшити її, іноді за рахунок збільшення прибутків, якщо під загрозою є статус або престиж фірми.

 

ЗАВДАННЯ 2:Зробити письмову анотацію українського тексту іноземною мовою (50 слів).

ПЛАНУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ

 

Одним із основних об’єктів уваги кожної фірми є впровадження на ринок нової продукції. Безумовно, нова продукція - поняття відносне. Її новизна, як правило, визначається порівнянням функціональних особливостей з існуючими на ринку продуктами. Для більшості про­дуктів інновації − це більше модифікація старого продукту, ніж абсо­лютні функціональні зміни.

Існує кілька поглядів на те, що таке новий продукт. Так, з погляду права в багатьох розвинутих країнах Заходу продукт є новим протягом тільки певного часу.

 

Наприклад, федеральна торговельна комісія США обмежує використання терміна «новий продукт» шістьма місяцями з моменту початку його регулярного розподілу на ринку.

З погляду фірми новий продукт є абсолютною новинкою або мо­дифікацією залежно від інтересів або можливостей фірми, оскільки те чи інше вимагає різних витрат для впровадження на ринок, допус­кає різний рівень цін тощо.

Новизна продукту з погляду споживача визначається тим, як цей продукт сприймається на ринку, як його купують. Відповідно до цього існує класифікація нових продуктів за трьома рівнями (ступенями ознайомлення споживачів із ними).

Продукція першого рівня не потребує нового вивчення споживачем, оскільки є модифікацією існуючої і давно відомої споживачу продукції.

Продукція другого рівня змінює існуючу практику використання продукту, але також не потребує її нового вивчення. До таких продуктів колись належали електричні зубні щітки, автомобілі з автоматичними трансмісіями, автоматичні фото- і кінокамери.

Продукція третього рівня - це справді абсолютно нові товари, які не мають аналогів серед існуючих. Вона потребує вивчення споживачами. До такої продукції колись належали мікрохвильові печі, персональні комп'ютери.

Рішення фірм щодо впровадження на ринок нових продуктів пов'язані з великим ризиком. Тому в маркетинговій практиці використовуються особливі методики процесів планування продукції, різноманітні методи прийняття відповідних рішень.

 

Зразок анотації:

 

One of the most important objectives of any business firm is its introduction of new products to the market. There are several points of view on what could be considered to be a “new” product.

In many developed countries a new product may be considered “new” only for a certain period of time (in the USA it is only 6 months). But usually the novelty of the product depends on its success in the market.

 

ЗАВДАННЯ 3:Перекласти діловий документ з рідної мови на іноземну та написати лист згідно з наданими нижче інструкціями.

 

Шановний містере Хелм!

На жаль, ми змушені проінформувати Вас, що більш не можемо надавати безкоштовні послуги своїм клієнтам. Ми додаємо до листа список банківських комісійних платежів, які увійдуть у силу з 1 січня і будуть переглядатися щорічно.

 

Ця зміна політики спричинена збільшенням витрат, і ми розуміємо, що для того, щоб підтримувати професійний рівень наших послуг, нам потрібне відшкодування видатків.

Ви помітите, що наші комісійні нижче за середні в Великобританії.  Плата буде стягуватися з вашого рахунку щомісяця.

Якщо у вас виникнуть питання стосовно нових комісійних, будь ласка, зателефонуйте мені.

З повагою

Пітер Сноу

Головний бухгалтер.

Напишіть відповідь на вищенаведений лист від імені містера Хелма, у якому ви сповіщаєте йому, що вашу компанію не влаштовує необхідність сплачувати банку комісійні, і ви вирішили відмовитися від послуг цього банку і відрити рахунок у іншому, де умови буду більш сприятливими для Вас.

 

ЗАВДАННЯ 4: Виконати лексико-граматичний тест за матеріалами міжнародних тестів типу TOEFL.

STRUCTURE AND WRITTEN EXPRESSION

The Structure and Written Expression section is designed to measure your ability to recognize language that is appropriate for standard written English. There are two types of questions in this section, with special directions for each type.

Structure

Directions: Questions 1-15 are incomplete sentences. Beneath each sentence you will see four words or phrases, marked (A), (B), (C), and (D). Choose the one word or phrase that best completes the sentence. Then, on your answer sheet, find the number of the question and fill in the space that corresponds to the letter of the answer you have chosen.

Example John Le Carré __ for his novels concerning espionage.

(A) famous

(B) has fame

(C) is famous

(D) famed for

Written Expression

Directions: In questions 16-30 each sentence has four underlined words or phrases. The four underlined pans of the sentence are marked A, B, C, and D. Identify the one underlined word or phrase that must be changed in order for the sentence to be correct. Then, on your answer sheet, find the number of the question and fill in the space that corresponds to the letter of the answer you have chosen.

Example

The

balloonists

who

remained aloft

in the air

radioed the control

center

 

A

 

B

 

C

 

D

ЗАВДАННЯ 5: Презентація вивченої теми.

 

 

5. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

 

5.1 Рекомендована література

1. Шевченко О.Л., Тернова Б.М. Англійська мова для студентів спеціальності «Міжнародні економічні відносини». Питання маркетингу». – Київ: КНЕУ, 2005.

2. Чеботарьова Л.І., Капустіна О.В., Перович Т.Б., Шевченко О.Л. Англійська мова для студентів спеціальності «Міжнародні економічні відносини. Питання банківської та фінансової систем України, Великої Британії та США». – Київ: КНЕУ, 2005.

3. Ушакова В.Т., Сініцина Н.М. Англійська мова для студентів спеціальності «Міжнародні економічні відносини. Питання бухгалтерського обліку». – Київ: КНЕУ, 2005.

4. Капустіна О.В., Чеботарьова Л.І. та інші. Англійська мова для студентів спеціальності «Міжнародні економічні відносини». Питання аудиту. – Київ: КНЕУ, 2010.

5. Шевченко О.Л. Ділова англійська мова для економістів: письмова та усна комунікація. – Київ: КНЕУ, 2009.

6. Медведєва Л.М. «An English Grammar for Students of Economics», Київ, КНЕУ. 2009.

 

5.2 Додаткова література

1. Англо-український економічний словник термінів з економіки та підприємництва під ред. Колота А.М. – Київ: КНЕУ, 2010.

2. Бескоровайна Н.О. Основи бухгалтерського обліку. – Київ: КНЕУ, 2011.

3. Ashley A. Oxford Handbook of Commercial Correspondence. Oxford University Press. – 2008.

4. Johnson C. Marketing. Pearson Education. Harlow. – 2000.

5. O’Driscoll N. Banking and Finance. Pearson Education. Harlow. – 2010.

6. Michael A. Pyle, Muños M.E. Test of English as a Foreign Language. Cliffs. Lincoln. Nebraska. – 1999.

7. Mascull B. Business Vocabulary in Use (advanced). Cambrige University Press. – 2005.

8. MacKenzie I. Professional English in Use. Finance. Cambrige University Press. – 2008.

9. Bethel G., Aspinall T. Test Your Business Vocabulary in Use (advanced). Cambrige University Press. – 2007.

10. Kotler Ph., Armstrong G. Principles of Marketing. Pearson Education. – 2010.

11. Drucker P. Managing Oneself and the Others. Harvard Business review. – 1999.

 

12. Krugman P., Obstfeld M. International Economics: Theory and Practice. Prentice Hall. – 2008.

13. Chilver J. English for Business. DP Publications Ltd. London – 1992.

13. Michael R. International Banking and Finance. UK, 1992.

14. Klein G., Lambert J. The Business of Banking. – London, 1987.

15. The Economist.

16. The Financial Times.

17. Business Spotlight. www.bslmedia.com.ua

 

Інформаційні ресурси

Рекомендовані аудіо і відео записи:

1. Marketing Objectives; International Business;

2. American Business English; Open for Business;

3. International Language for Banking and Finance;

4. Focus on Business;

5. Starting Business English;

6. Keys to Management; Business Venture;

7. Economics;

8. Early Business Contacts;

9. Business Interactions; Marketing;

10. Business Opportunities;

11. English for Business;

12. International Banking and Finance.

Рекомендовані Інтернет сайти

1. http://learnenglish.britishcouncil.org/en/home (сайт Британської Ради)

2. http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/general

3. http://www.businessenglishsite.com;

4. http://babelfish.yahoo.com/, http://translate.google.com;

5. http://www.facebook.com;

6. LinkedIn (http://www.linkedin.com);

7. http://www.bbc.co.uk/news/video_and_audio;

8. http//www.youtube.com

9. Finance http://www forbes. сom

10. http//www.business-spotlight./de/language skills

11. http//www.splendid-speaking.com

12. http//www.videojug.com

13. http//www.englishcentral.com