Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

ІНВЕСТИЦІЙНЕ ПРАВО

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Навчально-науковий інститут

«Юридичний інститут ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана»

Кафедра підприємницького та корпоративного права

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Проректор з науково-педагогічної роботи

 

___________________             А. М. Колот

«12» лютого 2019 р.

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

З ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

ІНВЕСТИЦІЙНЕ ПРАВО

 

 

 

 

рівень вищої освіти

перший (бакалавський)

галузь знань

08 «Право»

спеціальність

 

освітня програма /

спеціалізація

081 «Право»

 

«Правознавство» / «Правознавство»

 

тип дисципліни

вибіркова

 

 

 

 

 

 

Начальник навчально-методичного відділу

 

_____________________Т. В. Гуть

                           підпис

ПОГОДЖЕНО:

 

Завідувач кафедри

 

_______________________ С. І. Шимон

                           підпис

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ – 2019

 

Розробник:

Галіахметов І. А., кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри підприємницького та корпоративного права, e-mail ihor.haliakhmetov@kneu.edu.ua

 

 

Форма навчання –

денна, заочна

Семестр –

8

Кількість кредитів ECTS –

4

Форма підсумкового контролю –

залік

Мова викладання –

українська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Галіахметов І. А., 2019

© КНЕУ, 2019

 

 •  

 

ВСТУП

4

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

 

Тема 1. Вступ до вивчення курсу. Інвестиційне право в системі права України

6

Тема 2. Державне регулювання інвестиційної діяльності та правові гарантії захисту інвестицій

 

Тема 3. Правовий механізм інвестування в корпоративній формі

 

Тема 4. Господарський договір суб’єктів інвестиційної діяльності

 

Тема 5. Господарські (інвестиційні) зобов’язання у сфері капітального будівництва

 

Тема 6. Правове регулювання інноваційної діяльності

7

Тема 7. Правовий режим іноземного інвестування

 

Тема 8. Господарське концесійне зобов’язання та інвестиційна його складова

 

Тема 9. Правове регулювання залучення іноземних і внутрішніх інвестицій у процесі приватизації

 

Тема 10. Правове регулювання залучення інвестицій у лізинговій формі фінансування

 

Тема 11. Правовий режим спільного (інституційного) інвестування

8

Тема 12. Спеціальні режими інвестування на певних територіях, щодо певних об’єктів у надзвичайних умовах

 

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

2.1 Карта навчальної роботи студента

9

2.2 Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

10

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

3.1 Карта навчальної роботи студента

13

3.2 Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

14

4. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

 

4.1 Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

16

4.2 Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

17

5. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (форма підсумкового контролю – залік)

 

20

6. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

 

6.1 Основна література

22

6.2 Додаткова література

23

6.3 Дистанційні курси та інформаційні ресурси.

 

 

 

В С Т У П

 

Навчальна дисципліна «Інвестиційне право» є однією із складових комплексної підготовки фахівців галузі знань 08 «Право» (0304 «Право») спеціальності 081 «Право» (6.030401 «Правознавство») та однією з спеціальних вибіркових навчальних дисциплін для студентів Навчально-наукового інституту «Юридичний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», що готує фахівців з галузі правничої діяльності у сфері господарювання.

Анотація навчальної дисципліни. У межах даної навчальної дисципліни розглядаються Робоча навчальна програма підготовлена за змістом в обсязі, необхідному для повного й глибокого опанування студентами основних положень інвестиційного законодавства України. Основними видами навчальних занять є лекційні та семінарські заняття, індивідуально-консультативна робота викладача зі студентами, а також систематична самостійна робота студентів.

Вивчення курсу «Інвестиційне право» побудовано так, щоб оволодіння вміннями і навичками використання правових знань з метою вирішення практичних завдань уже в ході навчального процесу. Практичні (контактні) заняття забезпечуються матеріалами, що відображають практику з використання засновницьких та договірних документів у господарській діяльності. Приведені в планах практичних занять навчальні завдання, відтворюють типові ситуації, що зустрічаються в діяльності суб’єктів інвестиційної діяльності, вирішення яких потребує певних витрат часу. Кожному практичному заняттю передує самостійна робота з такою умовою, щоб мати можливість проконтролювати на даному занятті знання теоретичного матеріалу, які не охоплені лекційним курсом. Крім цього, студенти повинні самостійно вивчати нормативно-правові акти, які регулюють питання обліку, документообігу і контролю за господарською діяльністю підприємств.

Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни «Інвестиційне право» мають прояв з успішнім вивченням дисциплін циклу професійної підготовки, зокрема, цивільного права України, господарського права, адміністративного права, міжнародного приватного права та корпоративного права.

Мета дисципліни полягає в досягненні всебічного і глибокого (фахового) розуміння студентами сутності сукупності практичних дій громадян, юридичних осіб і держави щодо реалізації прав на інвестиції, зокрема шляхом реалізації інвестиційних проектів (договорів) і проведення господарських операцій з корпоративними правами та іншими видами майнових та інтелектуальних цінностей.

Завдання (навчальні цілі) навчальної дисципліни «Інвестиційне право» є оволодіння системою законодавчих актів щодо правового забезпечення інвестиційної діяльності. В рамках зазначеної навчальної дисципліни студенти повинні засвоїти й усвідомити такі правові категорії, як норми і принципи інвестиційного права, його джерела; організаційно-правові засади реалізації інвестиційних відносин тощо.

Предмет дисципліни «Інвестиційне право» складають теоретичні та практичні питання щодо правового забезпечення інвестиційної діяльності, висвітлюють склад національного інвестиційного законодавства, правове становище суб’єктів інвестиційної діяльності, законодавче забезпечення правового статусу суб’єктів господарювання в умовах конкуренції, правомірні засоби щодо досягнення переваг у конкуренції міжнародному економічному просторі, а також організація контролю за додержанням господарського законодавства у сфері здійснення інвестиційної діяльності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Інвестиційне право» студент повинен набути такі результати навчання:

1) Концептуальні знання, набуті у процесі навчання та професійної діяльності, включаючи певні знання сучасних досягнень та критичне осмислення основних теорій, принципів, методів і понять «інвестиційне право», «інвестиція», «інвестиційна складова предмета договору» в навчанні та професійній (правничій) діяльності, зокрема щодо стану інвестиційної сфери в Україні і тенденції її розвитку; правового регулювання інвестиційної діяльності; правової природи та складу інвестиційних правовідносин; спеціальних правових режимів інвестиційної діяльності (господарювання) в Україні;

2) Уміння розв’язувати складні непередбачувані задачі й проблеми в спеціалізованих сферах професійної (правничої) діяльності та/або навчання, що передбачає збирання та інтерпретацію правової інформації, вибір методів та інструментальних засобів, застосування інноваційних підходів щодо складання договорів інвестиційного характеру, виконання зобов’язань з міжнародної купівлі-продажу товарів тощо; тлумачення чинного інвестиційного законодавства; аналізування конкретних життєвих ситуацій і застосовування для їхнього вирішення завдань у сфері здійснення господарської (підприємницької) діяльності, ускладненої іноземним елементом;

3) Донесення до фахівців і нефахівців правової інформації, ідей, проблем, рішень та власного досвіду в галузі професійної (правничої) діяльності та здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію щодо забезпечення розвитку інвестиційного процесу та демонополізації національної економіки; превентивних заходів задля запобігання вчиненню корисливих економічних злочинів і інших правопорушень в інвестиційній сфері і тактику їх виявлення;

4) Автономність управління комплексними діями або проектами, відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах та відповідальність за інвестиційний (інноваційний) розвиток суб’єктів господарювання, здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності в подоланні зовнішньоекономічних спорів пов’язаних із здійсненням інвестиційної діяльності суб’єктами господарювання.

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей та програмних результатів навчання відповідно до освітньо-професійної програми «Правознавство».

Оцінювання знань здобувачів вищої освіти по даній дисципліні відбувається за результатами поточного контролю, який має на меті перевірку теоретичних знань та вміння використовувати їх на практиці, а також уміння студентів самостійно працювати з нормами чинного законодавства та навчальною літературою. Відповідна атестація здійснюється на підставі Положення про організацію освітнього процесу в ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (введено в дію Наказом ректора ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» від 30 червня 2017 року № 537) та Положення про порядок оцінювання результатів навчальної діяльності студентів ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (введено в дію Наказом ректора ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» від 31 травня 2017 року № 430; зі змінами від 31 жовтня 2017 року № 823).

 

1. З М І С Т  Н А В Ч А Л Ь Н О Ї  Д И С Ц И П Л И Н И  З А  Т Е М А М И

 

Тема 1. Вступ до вивчення курсу. Інвестиційне право в системі права України

 

Правовий та економічний зміст понять «інвестиція», «іноземна інвестиція» за Господарським кодексом України, за Законом України «Про інвестиційну діяльність», ст. 14 Податкового кодексу України. Поняття та види інвестицій. Сутність та форми інвестування (інвестиційної діяльності). Інвестиційні правовідносини. Поняття інвестиційних правовідносин. Підстави виникнення інвестиційних правовідносин. Види інвестиційних правовідносини. Інвестиційні правовідносини залежно від договірних конструкцій, що їх опосередковують. Інвестиційні правовідносини залежно від функціональної належності. Інвестиційні правовідносини залежно від характеру змісту. Суб’єкти та об’єкти інвестиційних відносин. Методи правового регулювання інвестиційних відносин. Місце інвестиційного права в системі права України. Система інвестиційного права: характеристика загальної та особливої частини інвестиційного права. Поняття та система інвестиційного законодавства.

 

Тема 2. Державне регулювання інвестиційної діяльності та правові гарантії захисту інвестицій

 

Об’єктивні підстави та напрями державного регулювання інвестування. Нормативно-правове забезпечення державного регулювання інвестування. Форми і напрями державного регулювання інвестиційної діяльності. Органи державного регулювання інвестування в Україні. Засоби щодо стимулювання інвестування в Україні. Позитивне стимулювання інвестування. Негативне стимулювання інвестування. Порядок ведення Державного реєстру інвестиційних проектів.

 

Тема 3. Правовий механізм інвестування в корпоративній формі

 

Поняття, форми та види корпоративного інвестування. Правові засади використання корпоративного інвестування. Особливості використання окремих форм корпоративного інвестування (на прикладі підприємства і господарського товариства).

 

Тема 4. Господарський договір суб’єктів інвестиційної діяльності

 

Інвестиційні договори як різновид господарських договорів. Поняття та ознаки інвестиційного договору. Види та функції інвестиційних договорів. Порядок відбору інвестиційних проектів, для реалізації яких надається державна підтримка. Порядок укладення зміни та розірвання інвестиційних договорів. Зміст та форми інвестиційного договору. Забезпечення виконання інвестиційних договорів.

 

Тема 5. Господарські (інвестиційні) зобов’язання у сфері капітального будівництва

 

Поняття капітального будівництва, його види, способи та стадії. Будівельне законодавство. Відповідальність за порушення його вимог. Правовий режим інвестиційних проектів будівництва. Порядок затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи. Порядок розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об’єктів. Порядок реалізації інвестиційних проектів будівництва.

 

Тема 6. Правове регулювання інноваційної діяльності

 

Поняття інноваційного інвестування. Правове регулювання сукупності заходів, спрямованих на створення, впровадження, поширення та реалізацію інновацій. Особливості правового регулювання інноваційного інвестування. Пріоритетний інноваційний проект. Правовий статус інноваційного підприємства (інноваційний центр, технопарк, технополіс, інноваційний бізнес-інкубатор тощо). Правовий статус спеціалізованих державних інноваційних фінансово-кредитних установ для фінансової підтримки інноваційних програм і проектів. Закони України «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про наукову і науково-технічну експертизу», «Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків», «Про спеціальну економічну зону «Яворів», «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» тощо. Договори інноваційного характеру. Правові механізми стимулювання інноваційного інвестування.

 

Тема 7. Правовий режим іноземного інвестування

 

Поняття та види іноземних інвестицій. Особливості нормативно-правового забезпечення іноземного інвестування. Об’єкти та суб’єкти іноземного інвестування. Правове регулювання діяльності підприємств з іноземними інвестиціями. Поняття «спільного підприємства», «підприємства з іноземними інвестиціями», «іноземного підприємства». Іноземні інвестори як суб’єкти права власності в Україні.

 

Тема 8. Господарське концесійне зобов’язання та інвестиційна його складова

 

Поняття та правові засади регулювання відносин концесії державного та комунального майна. договір концесії (концесійний договір). Перелік об’єктів права державної власності, які можуть надаватися в концесію. Концесійний конкурс щодо надання нових концесій чи поновлення концесій. Типовий концесійний договір. Ліцензія як істотна умова концесійного договору. Реєстрація концесійних договорів. Розв’язання інвестиційних спорів, що виникають з концесійного договору.

 

Тема 9. Правове регулювання залучення іноземних і внутрішніх інвестицій у процесі приватизації

 

Поняття приватизаційного інвестування. Законодавче забезпечення порядку та способів приватизації. Галузеві особливості приватизації об’єктів державної власності. Повноваження органів приватизації (Фонд державного майна України, його регіональні відділення та представництва у районах і містах, органи приватизації в Автономній Республіці Крим, органи приватизації територіальних громад). Закон України «Про Фонд державного майна України». Порядок приватизації державного і комунального майна. Правовий статус аукціонних комісій. Правове затвердження планів розміщення акцій акціонерних товариств у процесі приватизації. Правовий статус покупців об’єктів приватизації. Відповідальність за порушення порядку приватизаційного інвестування та угод приватизації. Об’єкти приватизації. Класифікація об’єктів приватизації. Закон України «Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі». Закон України «Про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків, у капіталізації яких взяла участь держава».

 

Тема 10. Правове регулювання залучення інвестицій у лізинговій формі фінансування

 

Сутність та особливості правового регулювання залучення інвестицій у лізинговій формі фінансування. Договір лізингу.

 

Тема 11. Правовий режим спільного (інституційного) інвестування

 

Поняття, види та форми спільного інвестування. Особливості правового забезпечення спільного інвестування. Спеціальні форми та режими спільного інвестування. Інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди).

 

Тема 12. Спеціальні режими інвестування на певних територіях, щодо певних об’єктів у надзвичайних умовах

 

Поняття та види спеціальних(вільних) економічних зон. Система нормативно-правових актів про спеціальні (вільні) економічні зони. Порядок створення та ліквідації спеціальних (вільних) економічних зон. Особливості інвестування у спеціальних (вільних) економічних зонах та на територіях пріоритетного розвитку. Правове регулювання інвестування та господарювання у спеціальних (вільних) економічних зонах. Особливості провадження інвестиційної діяльності на території Автономної Республіки Крим. Інвестування у виключній (морській) економічній зоні України. Інвестування на прикордонній території (державному кордоні). Правовий режим інвестування в охоронних зонах. Спеціальний режим інвестування в окремих галузях народного господарства. Двосторонні та багатосторонні інвестиційні угоди, спрямовані на захист іноземних інвестицій. Вашингтонська конвенція 1965 року «Про порядок розв’язання інвестиційних спорів між державами та іноземними особами». Сеульська конвенція 1985 року «Про заснування Багатостороннього Агентства по гарантіям інвестицій».

 

 

2. П О Т О Ч Н А  Н А В Ч А Л Ь Н А  Р О Б О Т А  С Т У Д Е Н Т І В

Д Е Н Н О Ї  Ф О Р М И  Н А В Ч А Н Н Я

 

2.1 Карта навчальної роботи студента

 

КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни (вибіркової) «Інвестиційне право»

для студентів освітньої програми / спеціалізації

«Правознавство» / «Правознавство»

 

денна форма навчання

 

Номер заняття

Вид та тема навчального заняття

Максимальна

кількість балів

Змістовий модуль № 1

1

Семінарське заняття

Тема 1. Вступ до вивчення курсу. Інвестиційне право в системі права України

4

2

Практичне заняття 1

Тема 2. Державне регулювання інвестиційної діяльності та правові гарантії захисту інвестицій

8

3

Практичне заняття 2

Тема 3. Правовий механізм інвестування в корпоративній формі

Тема 4. Господарський договір суб’єктів інвестиційної діяльності

8

4

Практичне заняття 3

Тема 5. Господарські (інвестиційні) зобов’язання у сфері капітального будівництва

8

5

Практичне заняття 4

Тема 6. Правове регулювання інноваційної діяльності

8

Контрольна (модульна) робота № 1

10

Змістовий модуль № 2

6

Практичне заняття 5

Тема 7. Правовий режим іноземного інвестування

8

7

Практичне заняття 6

Тема 8. Господарське концесійне зобов’язання та інвестиційна його складова

Тема 10. Правове регулювання залучення інвестицій у лізинговій формі фінансування

8

8

Практичне заняття 7

Тема 11. Правовий режим спільного (інституційного) інвестування

Тема 12. Спеціальні режими інвестування на певних територіях, щодо певних об’єктів у надзвичайних умовах

8

Контрольна (модульна) робота № 2

10

Усього балів за роботу на заняттях:

80

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів

1. Аналітичний звіт власних наукових досліджень за темою «Угода про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки Юзівська, між Державою Україна та компанією «Шелл Експлорейшн енд Продакшн Юкрейн Інвестментс Б.В.» та товариством з обмеженою відповідальністю «Надра Юзівська»

5

2. Написання есе за темою «Міжнародно-правові аспекти правового регулювання (механізму) іноземних інвестицій»

5

3. Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою

5

4. Підготовка презентації за заданою тематикою

5

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів:

20

РАЗОМ БАЛІВ:

100

 

 

2.2 Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

 

Оцінювання результатів навчання студентів здійснюється відповідно до «Положення про порядок оцінювання результатів навчальної діяльності студентів», що ухвалене Вченою радою ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», протокол № 12 від 25 травня 2017 р. та введено в дію наказом ректора від 31 травня 2017 р. № 430 (зі змінами та доповненнями, внесеними Ухвалою Вченої ради університету від 26 жовтня 2017р. та введеними в дію наказом ректора від 31 жовтня 2017 р. № 823).

Завданням поточного контролю є перевірка рівня: засвоєння відповідного навчального матеріалу, набуття знань та сформованості навичок вирішення конкретних питань та ситуацій, умінь самостійно опрацьовувати тексти, здатності осмислювати сутність змісту матеріалу заняття, сформованості вмінь публічно чи письмово обґрунтувати власну точку зору, уміння працювати в команді, здатність нести відповідальність за надані рекомендації та прийняті рішення тощо.

Результати поточної успішності студентів є показником рівня засвоєння студентами робочої навчальної програми та виконання вимог Карти самостійної роботи студентів.

При поточному контролі результатів навчання студентів під час вивчення обов’язкових і вибіркових дисциплін оцінці підлягають результати навчання, що виявляються через набуті компетентності (знання, уміння, навички тощо) на заочній формі навчання:

 • відповіді (виступи) на аудиторних заняттях;
 • результати виконання контрольних (модульних) робіт;
 • результати виконання і захисту завдань самостійної роботи студента;
 • результати виконання і захисту інших видів робіт, що передбачені робочою навчальною програмою.

Визначений в розрізі дисципліни критеріальний апарат (кількість балів або «ціна» заняття чи «ціна» одного виду роботи) диференціюється залежно від якості, повноти, самостійності виконання студентами конкретних завдань таким чином:

Результати засвоєння програмного матеріалу вибіркових дисциплін оцінюються максимально в 100 балів.

 

Таблиця 2.2.1 Критерії оцінювання рівня знань і умінь студентів на практичних (семінарських) заняттях з навчальної дисципліни «Інвестиційне право» та їхня оцінка

 

Критерій для оцінки відповідей на питання плану семінарського (практичного) заняття та для розв’язання казусів (окремих завдань)

Кількість балів за оцінку по кожному критерію

Підсумкова кількість балів максимальна та мінімальна за роботу на одному семінарському (практичному) занятті *

Повнота, ґрунтовність та правильність відповіді на питання плану семінарського (практичного) заняття або при розв’язанні питання, правової ситуації, завдання або казусу, обґрунтована на підставі знань рекомендованих та додаткових джерел яка складається з таких основних критеріїв:

8 (4)

мінімально – 4 (2);

 

максимально – 8 (4);

 

негативна відповідь, неповна, помилкова відповідь по будь-якому критерію, відсутність показників критерію або повна відмова від відповіді – 0 балів за всю відповідь або за окремий її критерій.

правильність, самостійність відповіді на питання (завдання) плану заняття

2 (1)

повнота і переконливість наведених доводів при розв’язанні казусів або при відповіді на питання плану заняття; уміння формулювати думки в тези

1 (0,5)

уміння обґрунтувати свою точку зору при обговоренні доповіді чи при розв’язанні правової ситуації, завдання (казусу)

1 (0,5)

посилання на норми національного та міжнародного права по поточній темі при відповіді на питання плану семінарського (практичного) заняття та при розв’язанні правових ситуацій, завдань (казусів)

1 (0,5)

володіння категорійним апаратом, фаховою правничою термінологією та теоретичними знаннями з даної теми (правового інституту, національної або галузево-правової доктрини)

1 (0,5)

належне та правильне доповнення відповіді іншого студента на питання плану семінарського (практичного) заняття та при розв’язанні правових ситуацій, завдань (казусів)

1 (0,5)

уміння продемонструвати креативність та системність знань, володіння сучасними методами, методиками при вирішенні практичних питань (завдань)

1 (0,5)

 

 

Таблиця 2.2.2 Критерії оцінювання контрольних завдань (тестів) для кожного змістовного модуля з навчальної дисципліни «Інвестиційне право» та їхня оцінка при виконанні не менше половини тестових запитаннях або завдань по одному змістовому модулю *

 

Критерії оцінювання контрольних завдань (тестів)

Кількість балів за оцінку по кожному критерію

Підсумкова кількість балів максимальна та мінімальна при оцінюванні контрольних завдань (тестів)

не менш 50 % правильних відповідей на тестові запитання або завдання

5

мінімальна кількість балів – 5;

максимальна кількість балів – 10.

не менш 60 % правильних відповідей на тестові запитання або завдання

6

не менш 70 % правильних відповідей на тестові запитання або завдання

7

не менш 80 % правильних відповідей на тестові запитання або завдання

8

не менш 90 % правильних відповідей на тестові запитання або завдання

9

не менш 100 % правильних відповідей на тестові запитання або завдання

10

 

 

3П О Т О Ч Н А  Н А В Ч А Л Ь Н А  Р О Б О Т А  С Т У Д Е Н Т І В

З А О Ч Н О Ї  Ф О Р М И  Н А В Ч А Н Н Я

 

3.1 Карта навчальної роботи студента

 

КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни (вибіркової) «Інвестиційне право»

для студентів освітньої програми / спеціалізації

«Правознавство» / «Правознавство»

 

заочна форма навчання

 

Номер заняття

Вид та тема навчального заняття

Максимальна

кількість балів

Змістовий модуль

1

Установча лекція. Контактне заняття 1

Тема 1. Вступ до вивчення курсу. Інвестиційне право в системі права України

0

2

Контактне заняття 2

Тема 2. Державне регулювання інвестиційної діяльності та правові гарантії захисту інвестицій

5

3

Контактне заняття 3

Тема 3. Правовий механізм інвестування в корпоративній формі

5

4

Контактне заняття 4

Тема 4. Господарський договір суб’єктів інвестиційної діяльності

5

5

Контактне заняття 5

Тема 5. Господарські (інвестиційні) зобов’язання у сфері капітального будівництва

5

6

Контактне заняття 6

Тема 6. Правове регулювання інноваційної діяльності

5

7

Контактне заняття 7

Тема 7. Правовий режим іноземного інвестування

5

8

Контактне заняття 8

Тема 8. Господарське концесійне зобов’язання та інвестиційна його складова

Тема 10. Правове регулювання залучення інвестицій у лізинговій формі фінансування

5

9

Контактне заняття 9

Тема 11. Правовий режим спільного (інституційного) інвестування

Тема 12. Спеціальні режими інвестування на певних територіях, щодо певних об’єктів у надзвичайних умовах

5

Контрольна (модульна) робота № 2

10

Усього балів за роботу на заняттях:

50

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів

1. Аналітичний звіт власних наукових досліджень за темою «Угода про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки Юзівська, між Державою Україна та компанією «Шелл Експлорейшн енд Продакшн Юкрейн Інвестментс Б.В.» та товариством з обмеженою відповідальністю «Надра Юзівська»

10

2. Написання есе за темою «Міжнародно-правові аспекти правового регулювання (механізму) іноземних інвестицій»

10

3. Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою

10

4. Підготовка презентації за заданою тематикою

10

5. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою

10

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів:

50

РАЗОМ БАЛІВ:

100

 

 

Основною формою роботи студента заочної форми навчання над засвоєнням навчального матеріалу є виконання ним контрольних робіт та інших індивідуальних завдань, у тому числі під час контактних занять (п. 3.1.2.11 зазначеного Положення).

 

3.2 Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

 

3ив. п. 2.2 Методичних матеріалів з вивчення навчальної дисципліни «Інвестиційне право» та таблицю 3.2.1 відповідно.

 

Таблиця 3.2.1 Критерії оцінювання рівня знань і умінь студентів на контактних заняттях з навчальної дисципліни «Інвестиційне право» та їхня оцінка

 

Критерій для оцінки відповідей на питання плану семінарського (практичного) заняття та для розв’язання казусів (окремих завдань)

Кількість балів за оцінку по кожному критерію

Підсумкова кількість балів максимальна та мінімальна за роботу на одному контактному занятті

Повнота, ґрунтовність та правильність відповіді на питання плану семінарського (практичного) заняття або при розв’язанні питання, правової ситуації, завдання або казусу, обґрунтована на підставі знань рекомендованих та додаткових джерел яка складається з таких основних критеріїв:

5

мінімально – 1;

 

максимально – 5;

 

негативна відповідь, неповна, помилкова відповідь по будь-якому критерію, відсутність показників критерію або повна відмова від відповіді – 0 балів за всю відповідь або за окремий її критерій.

правильність, самостійність відповіді на питання (завдання) плану заняття

1

повнота і переконливість наведених доводів при розв’язанні казусів або при відповіді на питання плану заняття; уміння формулювати думки в тези

1

уміння обґрунтувати свою точку зору при обговоренні доповіді чи при розв’язанні правової ситуації, завдання (казусу)

1

посилання на норми національного та міжнародного права по поточній темі при відповіді на питання плану семінарського (практичного) заняття та при розв’язанні правових ситуацій, завдань (казусів)

0,5

володіння категорійним апаратом, фаховою правничою термінологією та теоретичними знаннями з даної теми (правового інституту, національної або галузево-правової доктрини)

0,5

належне та правильне доповнення відповіді іншого студента на питання плану семінарського (практичного) заняття та при розв’язанні правових ситуацій, завдань (казусів)

0,5

уміння продемонструвати креативність та системність знань, володіння сучасними методами, методиками при вирішенні практичних питань (завдань)

0,5

 

 

Таблиця 3.2.2 Критерії оцінювання контрольних завдань (тестів) для кожного змістовного модуля з навчальної дисципліни «Інвестиційне право» та їхня оцінка при виконанні не менше половини тестових запитаннях або завдань по одному змістовому модулю *

 

Критерії оцінювання контрольних завдань (тестів)

Кількість балів за оцінку по кожному критерію

Підсумкова кількість балів максимальна та мінімальна при оцінюванні контрольних завдань (тестів)

не менш 50 % правильних відповідей на тестові запитання або завдання

5

мінімальна кількість балів – 5;

максимальна кількість балів – 10.

 

 

 

 

 

не менш 60 % правильних відповідей на тестові запитання або завдання

6

не менш 70 % правильних відповідей на тестові запитання або завдання

7

не менш 80 % правильних відповідей на тестові запитання або завдання

8

не менш 90 % правильних відповідей на тестові запитання або завдання

9

не менш 100 % правильних відповідей на тестові запитання або завдання

10

 

 

4. І Н Д И В І Д У А Л Ь Н І  З А В Д А Н Н Я  Д Л Я  С А М О С Т І Й Н О Ї

Р О Б О Т И  С Т У Д Е Н Т І В

 

4.1 Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

 

4.1.1 Студенти денної та заочної форми навчання виконують план навчальної роботи студента з дисципліни «Інвестиційне право» у семестрі або міжсесійний період відповідно шляхом:

самостійного опрацювання інформаційних джерел (визначених для кожної теми окремо);

підготовки виступів на контактних заняттях, планом яких передбачено обговорення наукових доповідей (презентацій) студентів;

опрацювання питань, винесених для самостійного вивчення;

обов’язкового написання реферативного огляду (есе) – стислий виклад зведеної характеристики основних аспектів змісту сукупності джерел із певної теми чи проблеми – за такими темами:

 1. Цивільно-правові і господарсько-правові аспекти дослідження проблем укладання і виконання договору в сфері інвестиційної діяльності;
 2. Сучасні дослідження методології вивчення інвестиційного права як дисципліни та галузі господарського права;
 3. Європейська юридична традиція вивчення проблем регулювання інвестиційної діяльності (на прикладі законодавства держав-членів Європейського Союзу);
 4. Правові дослідження інститутів спільного інвестування;
 5. Актуальні наукові дослідження у сфері міжнародного інвестиційного права;
 6. Порівняльна характеристика наукових праць (змісту і висновків) В. М. Коссака, О. М. Вінник та А. В. Омельченка з питань інвестиційного права.
 7. Правові засади державної та регіональної політики у сфері розвитку інвестиційної діяльності в Україні.

 

4.1.2 Зміст і перелік отриманої компетенції. Реферативний огляд має на меті орієнтацію споживачів інформації з інвестиційного права не в документальних, а інформаційних потоках, тобто в сукупності фактів і концепцій незалежно від того, з яких документів вони вилучені. Хоча, зокрема, реферативні огляди супроводжуються списком літературних джерел, на підставі яких вони складаються, його можна в принципі виключити без шкоди для пізнавального значення реферативного огляду. В результаті фактографічного аналізу з документів, що оглядаються, відбираються лише ті факти і концепції (часто лише одна цифра), які можуть служити в якості «будівельного матеріалу» для розкриття теми огляду. Решта інформації, яка міститься в джерелах, можливо, сама по собі дуже цінна, але не має відношення до даної теми, ігнорується. У цьому полягає суттєва відмінність реферативного огляду від бібліографічного. Останній передбачає обов’язкове звертання споживачів до першоджерел, зазначених в огляді.

У процесі створення реферативного огляду іноді смислове перероблення джерел, що оглядаються, досягає такого рівня (особливо це характерно для вступу і висновків), що не уявляється можливості послатися на конкретний документ, однак безумовною вимогою до реферативних оглядів є необхідна повнота й об’єктивність у викладенні фактів і концепцій, відображених у літературі.

Укладач реферативного огляду, так як і укладач інформативного реферату окремого документа, не повинен давати критичну оцінку матеріалу, що оглядається, тобто привносити свої власні концепції. Матеріал має бути узагальнений таким чином, аби споживачі, на яких розраховано даний огляд, самі могли б зробити необхідні для своєї роботи висновки.

Таким чином, реферативні огляди, тому як і бібліографічні, не можуть бути віднесені до сфери концептографічного обслуговування і є формою фактографічного інформаційного обслуговування, тобто результатом інформативного згортання. Одночасно реферативний огляд містить зведену характеристику питань, які розглядаються в первинних документах, але не передбачає їхньої критичної оцінки. Завдання реферативного огляду – адекватне відображення документів-першоджерел.

Вибір теми здійснюється студентом на вибір (зараховуються оригінальні авторські роботи).

За бажанням та узгодженістю з викладачем студенти можуть отримати альтернативне завдання, яке мусить носити пошуковий, дослідницький, інноваційний характер, та відповідати тематиці, що визначена програмою дисципліни.

 

4.1.3 Студент на власний розсуд може обрати додатковий вид індивідуальної роботи, яка оцінюється у 5 балів, зокрема:

4.1.3.1 Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій з тем, передбачених для вивчення на контактних заняттях.

4.1.3.2 Аналітичний звіт про власні наукові дослідження з тем курсу.

4.1.3.3 Підготовка презентації за одною із тем курсу.

4.1.3.4 Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (навчально-наукового інституту).

Якщо студент не обирає додатковий вид індивідуального завдання, він може взяти участь в обговоренні в он-лайн режимі рефератів (есе) своїх колег; активна участь в обговоренні, висловлення власних аргументованих думок та оцінювання рефератів (есе) своїх колег оцінюється у 5 балів.

Довідкова інформація:

 

ПІБ викладача повністю, посада, науковий ступінь, вчене звання, електронна адреса викладача

Галіахметов Ігор Абзалович, к. ю. н., доцент, доцент кафедри, ihor.haliakhmetov@kneu.edu.ua

Адреса, телефон та режим роботи кафедри

вул. Мельникова, буд. 79–81,

місто Київ–50, Україна, 04050;

5-й навчальний корпус університету, ауд. 307, кафедра правового регулювання економіки з 8.30 до 16.30 год.;

тел. (044) 4890934;

індивідуально-консультаційні години щочетверга з 14.30 до 17.00 год. та у День заочника *

 

 

 

4.2 Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

 

Поточний контроль результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи передбачає оцінювання:

 • результатів виконання і захисту розрахункових робіт;
 • рівня підготовки рефератів, есе з аналізом публікацій;
 • перекладів іншомовних текстів (при вивченні іноземних мов);
 • рівня виконання завдань з поглибленого вивчення дисципліни;
 • результатів роботи на навчальних платформах у відкритих онлайнових курсах тощо.

Завдання самостійної роботи мають обов’язковий та вибірковий статус.

Індивідуальне завдання здійснюється та оцінюється в кожному семестрі.

Технічні вимоги до оформлення письмових індивідуальних завдань:

– текстовий формат індивідуальних завдань (якщо інше не встановлено додатковими вимогами) – А 4 (210х297);

– обсяги індивідуального завдання залежно від виду:

анотації прочитаної додаткової літератури, узагальнення судової практики, реферат – 8–10 сторінок або 5000 друкованих знаків;

підготовка наукових статей та доповідей – за вимогами конференцій, інших наукових заходів;

наукові доповіді (реферативні огляди, проекти), що підготовлені для гуртка, наукового семінару – 24 сторінки або 20 000 друкованих знаків;

написання курсової роботи – за встановленими вимогами до навчального процесу;

– шрифт – Times New Roman розміром у 14 кеглів;

– міжрядковий інтервал – 1,5;

– поля: зверху – 2 см, знизу – 2 см, зліва – 2 см, праворуч – 1 см;

– абзацний відступ – 1,25 см за допомогою табулятора, однаковий по всій статті;

– лапки повинні бути однаковими по всій статті («лапки»);

– слід розмежовувати дефіс «-» (друкується без пробілів) й тире «–» (друкується з пробілами);

– ілюстративний матеріал друкується курсивом, таблиці центруються по ширині сторінки у межах полів;

– посилання в тексті публікації слід супроводжувати цифрами в квадратних дужках, позначаючи спочатку позицію цитованого видання у бібліографічних посиланнях, потім сторінку (наприклад: [2, с. 51]), багатотомні видання – [6, т. 2, с. 12]). Крапка у реченні ставиться після дужок;

– після тексту статті через рядок даються бібліографічні посилання («Література/Список використаних джерел»), які повинні відповідати вимогам ДСТУ 8302:2015 (див. «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання»);

– Список літератури у посиланнях повинен містити не менше 8 позицій.

Для індивідуального завдання студентів у формі:

– анотації прочитаної додаткової літератури з курсу, бібліографічний опис літератури тощо складає 2–4 речення на одне джерело;

– узагальнення судової практики з господарських справ – 10–15 рішень з певної проблематики з висновком по кожному рішенню обсягом 2 речення тощо.

У межах вивчення дисципліни «Інвестиційне право» застосовуються наступні критерії оцінювання індивідуального завдання для самостійної роботи:

 

Таблиця 4.2.1 Критерії оцінювання виконання і захисту індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів денної форми навчання

 

Критерій для оцінки індивідуальної роботи

Кількість балів за оцінку по кожному критерію, максимально

Підсумкова кількість балів максимальна та мінімальна за роботу на одному семінарському (практичному) занятті

Обсяг 10–15 рішень або наукових джерел з посиланням на реєстр, правові пошукові системи, видання (з належно оформленим бібліографічним описом)

5

 

 

 

мінімально – 10;

максимально – 20;

неналежна робота за критеріями, відсутність роботи – 0 балів;

відсутність окремого критерію – 0 балів за критерієм.

 

Належний та відповідний змісту коментар: висновок або анотація

5

Відповідність рішень або літератури одній проблематиці з переліку тем дисципліни

5

Правильний особистий (авторський) підсумковий висновок за результатами узагальнення або анотації

5

 

 

Таблиця 4.2.2 Критерії оцінювання виконання і захисту індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів заочної форми навчання у міжсесійний період

 

Критерій для оцінки індивідуальної роботи *

Кількість балів за оцінку по кожному критерію, максимально

Підсумкова кількість балів максимальна та мінімальна за роботу на одному контактному занятті

Обсяг 10–15 рішень або наукових джерел з посиланням на реєстр, правові пошукові системи, видання (з належно оформленим бібліографічним описом)

10

 

 

 

 

мінімально – 25;

максимально – 50;

неналежна робота за критеріями, відсутність роботи – 0 балів;

відсутність окремого критерію – 0 балів за критерієм.

Належний та відповідний змісту коментар: висновок або анотація

15

Відповідність рішень або літератури одній проблематиці з переліку тем дисципліни

15

Правильний особистий (авторський) підсумковий висновок за результатами узагальнення або анотації

10

 

 

5. П І Д С У М К О В Е  О Ц І Н Ю В А Н Н Я  Р Е З У Л Ь Т А Т І В

В И В Ч Е Н Н Я  Н А В Ч А Л Ь Н О Ї  Д И С Ц И П Л І Н И

(форма підсумкового контролю – залік)

 

Підсумковий контроль результатів навчальної діяльності студентів здійснюється для оцінювання знань, умінь та навичок студентів з дисципліни «Інвестиційне право» навчального плану і проводиться у формі заліку. Загальна кількість балів за поточну успішність з урахуванням зазначених правил наведена у таблиці 5.1.1.

Критерії оцінювання кожної складової поточного контролю та конкретні форми контрольних заходів визначені в робочій навчальній програмі з вивчення дисципліни «Інвестиційне право», відображені у відповідних методичних матеріалах і повідомляються студентам на початку семестру.

Оцінювання результатів вивчення навчальної дисципліни студентами визначається як сума результатів поточного і підсумкового контролю.

Результати поточного та підсумкового контролю є рівноцінними показниками рівня засвоєння студентом знань, набуття умінь та сформованості навичок, що визначені відповідною робочою навчальною програмою.

 

Таблиця 5.1.1 Оцінювання складових поточного контролю результатів навчальної діяльності студентів з вивчення вибіркової дисципліни «Інвестиційне право», балів

 

Складові поточного контролю результатів навчальної діяльності студентів

Форма підсумкового контролю

екзамен

дистанцій-ний екзамен

залік

за формами навчання

 

за формами навчання

денна

заочна

дистан-ційна*

дистанцій-на

денна

заочна

дистан-ційна *

 

поточний контроль

Знання, уміння та навички, продемонстровані на аудиторних заняттях

30

20

іноз. мова – 10

60

40

іноз. мова – 20 **

Знання, уміння та навички, продемонстровані на заняттях у дистанційному режимі

30

70

100

(інозем-на мова 80)

Виконання контрольних (модульних) робіт

10

5

10

20

10

Виконання і захист підсумкових контрольних робіт

30

Виконання і захист завдань самостійної роботи

10

25

за рішень-ням

кафедри

за рішенням

кафедри

20

50

за рішень-ням кафедри

 

додаткові бали

Науково-дослідна

діяльність студента

10

10

10

 

підсумковий контроль

 

50

УСЬОГО

100

100

100

 

 

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-бальну та шкалу за системою ECTS здійснюється в наступному порядку:

 

Таблиця 5.2

 

 

Шкала КНЕУ, балів

Оцінка за 4-бальною шкалою

Шкала EСTS

90 – 100

відмінно

A

80 – 89

добре

B

70 – 79

C

66 – 69

задовільно

D

60 – 65

E

21 – 59

незадовільно з можливістю повторного

складання екзамену (заліку)

FX

0 – 20

незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

F

 

 

6. Р Е К О М Е Н Д О В А Н І  І Н Ф О Р М А Ц І Й Н І  Д Ж Е Р Е Л А *

 

6.1 Основна література

6.1.1 Нормативно-правові акти

 

 1. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР зі змінами. Відомості Верховної Ради України. 1996. – № 30. – Ст. 141.
 2. Господарський кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 року № 436-IV зі змінами. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 18, № 19–20, № 21–22. Ст. 144.
 3. Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 року № 435-IV зі змінами. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 40–44. Ст. 356.
 4. Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18 вересня 1991 року № 1560-XII зі змінами. Відомості Верховної Ради України. 1991. № 47. Ст. 646.
 5. Закон України «Про режим іноземного інвестування» від 19 березня 1996 року № 93/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 19. Ст. 80.
 6. Про спеціальні економічні зони та спеціальний режим інвестиційної діяльності в Донецькій області: Закон України від 24 грудня 1998 року № 356-XIV зі змінами. Відомості Верховної Ради України. 1999. № 7. Ст. 50.
 7. Про спеціальний режим інвестиційної діяльності у Закарпатській області: Закон України від 24 грудня 1998 року № 357-XIV зі змінами. Відомості Верховної Ради України. 1999. № 7. Ст. 51.
 8. Про концесії: Закон України від 16 липня 1999 року № 997-XIV зі змінами. Відомості Верховної Ради України. 1999. № 41. Ст. 372.
 9. Про інститути спільного інвестування: Закон України від 5 липня 2012 року № 5080-VI зі змінами. Офіційний вісник України. 2012. № 63. Ст. 2569.
 10. Про індустріальні парки: Закон України від 21 червня 2012 року № 5018-VI зі змінами. Відомості Верховної Ради України. 2013. № 22. Ст. 212.
 11. Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць: Закон України від 6 вересня 2012 року № 5205-VI. Відомості Верховної Ради України. 2013. 32. Ст. 410.
 12. Про особливості провадження інвестиційної діяльності на території Автономної Республіки Крим: Закон України від 10 жовтня 2013 року № 639-VII зі змінами. Відомості Верховної Ради України. 2014. № 22. Cт. 770.
 13. Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації: Закон України від 9 квітня 2015 року № 327-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2015. № 26. Ст. 220.
 14. Генеральна угода з тарифів і торгівлі (ГАТТ 1947) від 30 жовтня 1947 року. Офіційний вісник України. 2010. № 84. Ст. 2989.
 15. Угода між Україною і Федеративною Республікою Німеччина про сприяння здійсненню і взаємний захист інвестицій від 15 лютого 1993 року. Офіційний вісник України. 2007. № 96. Ст. 3510.
 16. Договір між Україною та Сполученими Штатами Америки про заохочення та взаємний захист інвестицій від 4 березня 1994 року. Офіційний вісник України. 2010. № 15. Ст. 716.
 17. Конвенція про порядок вирішення інвестиційних спорів між державами та іноземними особами від 18 травня 1965 року [Електронний ресурс]. Режим доступу:

URL: http://zakon1.rada.gov.ua/.../995_060

 1. Сеульська конвенція про заснування багатостороннього агентства з гарантій інвестицій від 11 жовтня 1985 року [Електронний ресурс]. Режим доступу:

URL: http://zakon2.rada.gov.ua/…/995_268

 

6.1.2 Навчальна та навчально-методична література

 

1. Господарське право : Підручник : у 2 ч. / В. Ф. Опришко, Н. С. Хатнюк, Н. А. Фукс та ін.; за заг. ред. В. Ф. Опришка та Н. С. Хатнюк. К. : КНЕУ, 2011. Ч. 1. 507 с.

2. Господарське право : Підручник : у 2 ч. / В. Ф. Опришко, Н. С. Хатнюк, Н. А. Фукс та ін.; за заг. ред. В. Ф. Опришка та Н. С. Хатнюк. К. : КНЕУ, 2011. Ч. 2. 501 с.

 

6.2 Додаткова література

 

1. Омельченко А. В. Інвестиційне право. К. : Атіка, 1999. 173 с.

2. Вінник О. М. Інвестиційне право. К. : Атіка, 2009. 650 с.

3. Поєдинок В. В. Правове регулювання інвестиційної діяльності: теоретичні проблеми : Монографія. Ніжин : Аспект-поліграф, 2013. 480 с.

4. Інвестиційне право : Підручник / Ю. М. Жорнокуй, О. М. Шуміло, О. П. Сущ та ін.; за заг. ред. Ю. М. Жорнокуя. Харків : Право, 2015. 512 с.

 

6.3 Дистанційні курси та інформаційні ресурси

 

Рекомендований е-ресурс Повного списку пов’язаних нормативно-правових джерел (документів) із Законом України «Про інвестиційну діяльність». Режим доступу:

URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main/l23178 (дата звернення: 12.12.2018).

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Інвестиційне право» розміщена на сайті ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана». Режим доступу:

URL: http://kneu.edu.ua/ua/Information_for/students/metod/kpre/ (дата звернення: 01.12.2018).

 


* Студенти отримують мінімально 2 та максимально 4 балів з пониженням на 50% кількості балів за двома критеріями для оцінки відповідей на питання плану семінарського (практичного) заняття відповідно: «правильність, самостійність відповіді на питання (завдання) плану заняття» та «уміння продемонструвати креативність та системність знань, володіння сучасними методами, методиками при вирішенні практичних питань (завдань)».

* Кількість правильних відповідей менше ніж на 50% не оцінюється і дорівнюється 0 балів.

* Кількість правильних відповідей менше ніж на 50% не оцінюється і дорівнюється 0 балів.

* День зазначається згідно з Графіком проведення індивідуальних занять та консультацій викладача. Оновлюється щосеместрово.

* Два перших критеріїв є обов’язковими, що підлягають оцінюванню під час захисту індивідуального завдання для самостійної роботи студента у міжсесійний період.

* Детальніше див. Положення про організацію освітнього процесу за дистанційною формою навчання, що затверджене Вченою радою 15 жовтня 2015 року (Протокол 2) та набуло чинності згідно з Наказом від 31 грудня 2015 року № 893.

** Відповідно до п. 3.5.3. Положення про організацію освітнього процесу за дистанційною формою навчання, що затверджене Вченою радою 15 жовтня 2015 року (Протокол 2) та набуло чинності згідно з Наказом від 31 грудня 2015 року № 893, аудиторні заняття для студентів дистанційної форми навчання проводяться виключно для дисциплін з вивчення іноземних мов. З інших дисциплін заняття проводяться у дистанційному режимі.

* Приклади оформлення списку літератури згідно з ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» з урахуванням правок (код УКНД 01.140.40).