Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

ІНВЕСТИЦІЙНЕ ПРАВО

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Навчально-науковий інститут

«Юридичний інститут ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана»

Кафедра підприємницького та корпоративного права

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Науково-методичною радою Університету

Протокол № 5 від «11» квітня 2019 р.

 

Голова НМР                              А. М. Колот

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

ІНВЕСТИЦІЙНЕ ПРАВО

 

 

рівень вищої освіти

перший (бакалаврський)

галузь знань

08 «Право»

спеціальність

 

освітня програма /

спеціалізація

081 «Право»

 

«Правознавство» / «Правознавство»

тип дисципліни

вибіркова

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

 

Начальник навчально-методичного відділу

 

                                                         Т. В. Гуть

РЕКОМЕНДОВАНО:

кафедрою підприємницького та корпоративного права

Протокол № 11 від «14» березня 2019 р.

Завідувач кафедри

 

                                                         С. І. Шимон

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ – 2019

 

Розробник:

 

Галіахметов І. А., кандидат юридичних наук, доцент кафедри підприємницького та корпоративного права, e-mail ihor.haliakhmetov@kneu.edu.ua

 

 

Форма навчання –

денна, заочна

Семестр –

7 (денна), 8 (заочна)

Кількість кредитів ECTS –

4

Форма підсумкового контролю –

залік

Мова викладання –

українська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Галіахметов І. А., 2019

© КНЕУ, 2019

 

З М І С Т

 

ВСТУП

4

1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

10

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

 

Тема 1. Вступ до вивчення курсу. Інвестиційне право в системі права України

11

Тема 2. Державне регулювання інвестиційної діяльності та правові гарантії захисту інвестицій

 

Тема 3. Правовий механізм інвестування в корпоративній формі

 

Тема 4. Господарський договір суб’єктів інвестиційної діяльності

 

Тема 5. Господарські (інвестиційні) зобов’язання у сфері капітального будівництва

 

Тема 6. Правове регулювання інноваційної діяльності

12

Тема 7. Правовий режим іноземного інвестування

 

Тема 8. Господарське концесійне зобов’язання та інвестиційна його складова

 

Тема 9. Правове регулювання залучення іноземних і внутрішніх інвестицій у процесі приватизації

 

Тема 10. Правове регулювання залучення інвестицій у лізинговій формі фінансування

 

Тема 11. Правовий режим спільного (інституційного) інвестування

13

Тема 12. Спеціальні режими інвестування на певних територіях, щодо певних об’єктів у надзвичайних умовах

 

3. ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ

 

14

4. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

 

4.1 Основна література

19

4.2 Додаткова література

 

4.3 Дистанційні курси та інформаційні ресурси.

20

 

 

В С Т У П

 

Навчальна дисципліна «Інвестиційне право» є однією із складових комплексної підготовки фахівців галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» та однією з спеціальних вибіркових навчальних дисциплін для студентів Навчально-наукового інституту «Юридичний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», що готує фахівців з галузі правничої діяльності у сфері господарювання.

Анотація навчальної дисципліни. У межах даної навчальної дисципліни розглядаються Робоча навчальна програма підготовлена за змістом в обсязі, необхідному для повного й глибокого опанування студентами основних положень інвестиційного законодавства України. Основними видами навчальних занять є лекційні та семінарські заняття, індивідуально-консультативна робота викладача зі студентами, а також систематична самостійна робота студентів.

Вивчення курсу «Інвестиційне право» побудовано так, щоб оволодіння вміннями і навичками використання правових знань з метою вирішення практичних завдань уже в ході навчального процесу. Практичні (контактні) заняття забезпечуються матеріалами, що відображають практику з використання засновницьких та договірних документів у господарській діяльності. Приведені в планах практичних занять навчальні завдання, відтворюють типові ситуації, що зустрічаються в діяльності суб’єктів інвестиційної діяльності, вирішення яких потребує певних витрат часу. Кожному практичному заняттю передує самостійна робота з такою умовою, щоб мати можливість проконтролювати на даному занятті знання теоретичного матеріалу, які не охоплені лекційним курсом. Крім цього, студенти повинні самостійно вивчати нормативно-правові акти, які регулюють питання обліку, документообігу і контролю за господарською діяльністю підприємств.

Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни «Інвестиційне право» мають прояв з успішнім вивченням дисциплін циклу професійної підготовки, зокрема, цивільного права України, господарського права, адміністративного права, міжнародного приватного права та корпоративного права.

Мета дисципліни полягає в досягненні всебічного і глибокого (фахового) розуміння студентами сутності сукупності практичних дій громадян, юридичних осіб і держави щодо реалізації прав на інвестиції, зокрема шляхом реалізації інвестиційних проектів (договорів) і проведення господарських операцій з корпоративними правами та іншими видами майнових та інтелектуальних цінностей.

Завдання (навчальні цілі) навчальної дисципліни «Інвестиційне право» є оволодіння системою законодавчих актів щодо правового забезпечення інвестиційної діяльності. В рамках зазначеної навчальної дисципліни студенти повинні засвоїти й усвідомити такі правові категорії, як норми і принципи інвестиційного права, його джерела; організаційно-правові засади реалізації інвестиційних відносин тощо.

Предмет дисципліни «Інвестиційне право» складають теоретичні та практичні питання щодо правового забезпечення інвестиційної діяльності, висвітлюють склад національного інвестиційного законодавства, правове становище суб’єктів інвестиційної діяльності, законодавче забезпечення правового статусу суб’єктів господарювання в умовах конкуренції, правомірні засоби щодо досягнення переваг у конкуренції міжнародному економічному просторі, а також організація контролю за додержанням господарського законодавства у сфері здійснення інвестиційної діяльності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Інвестиційне право» студент повинен набути такі результати навчання:

1) Концептуальні знання, набуті у процесі навчання та професійної діяльності, включаючи певні знання сучасних досягнень та критичне осмислення основних теорій, принципів, методів і понять «інвестиційне право», «інвестиція», «інвестиційна складова предмета договору» в навчанні та професійній (правничій) діяльності, зокрема щодо стану інвестиційної сфери в Україні і тенденції її розвитку; правового регулювання інвестиційної діяльності; правової природи та складу інвестиційних правовідносин; спеціальних правових режимів інвестиційної діяльності (господарювання) в Україні;

2) Уміння розв’язувати складні непередбачувані задачі й проблеми в спеціалізованих сферах професійної (правничої) діяльності та/або навчання, що передбачає збирання та інтерпретацію правової інформації, вибір методів та інструментальних засобів, застосування інноваційних підходів щодо складання договорів інвестиційного характеру, виконання зобов’язань з міжнародної купівлі-продажу товарів тощо; тлумачення чинного інвестиційного законодавства; аналізування конкретних життєвих ситуацій і застосовування для їхнього вирішення завдань у сфері здійснення господарської (підприємницької) діяльності, ускладненої іноземним елементом;

3) Донесення до фахівців і нефахівців правової інформації, ідей, проблем, рішень та власного досвіду в галузі професійної (правничої) діяльності та здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію щодо забезпечення розвитку інвестиційного процесу та демонополізації національної економіки; превентивних заходів задля запобігання вчиненню корисливих економічних злочинів і інших правопорушень в інвестиційній сфері і тактику їх виявлення;

4) Автономність управління комплексними діями або проектами, відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах та відповідальність за інвестиційний (інноваційний) розвиток суб’єктів господарювання, здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності в подоланні зовнішньоекономічних спорів пов’язаних із здійсненням інвестиційної діяльності суб’єктами господарювання.

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей та програмних результатів навчання відповідно до освітньо-професійної програми «Правознавство».

У результаті вивчення дисципліни студенти формують наступні компетентності та одержують відповідні їм програмні результати навчання (див. таблицю 1).

Таблиця 1 *

 

Матриця компетентностей та програмних результатів навчання, які формуються під час вивчення навчальної дисципліни відповідно до освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми

 

Шифр

компе-тентності

Компетентності

Шифр

програмних результатів

Програмні результати навчання

Загальні компетентності (ЗК)

 

ЗК 1.

Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

ПРН 1.

Визначати вагомість та переконливість аргументів в оцінці

заздалегідь невідомих умов та обставин.

ПРН 3.

Здатність збирати інформаційні та фактичні матеріали з

конкретного питання і здійснювати їх інтегрований аналіз.

ПРН 13.

Розуміти і вміти використовувати цифрову і статистичну

інформацію в цілях здійснення професійної правничої діяльності.

ПРН 21.

Демонструвати розуміння технології розробки проектів

нормативно-правових та правозастосовних актів.

ЗК 11.

Здатність безперервно навчатися й оволодівати новими сучасними правовими знаннями.

ПРН 5.

Здатність давати короткий висновок щодо окремих правових проблем з достатньою обґрунтованістю.

ПРН 6.

Спроможність оцінювати недоліки і переваги юридичних

аргументів, аналізуючи відому проблему.

ПРН 7.

Здатність самостійно складати план власного дослідження і

розглядати проблему з використанням різноманітних джерел

наукової та іншої фахової інформації.

ПРН 9.

Здатність самостійно визначати питання, з яких необхідна

правова допомога, формулювати завдання для їх вирішення і діяти

відповідно до рекомендацій.

ПРН 16.

Здатність результативно працювати у складі професійної

групи як учасник, формуючи власний внесок у виконання спільних

правничих завдань.

Спеціальні (фахові) компетентності (ФК)

 

ФК 8.

Знати основні засади і доктрину національного права, зміст

правових інститутів основних галузей національного права:

конституційного, адміністративного, адміністративного

процесуального, кримінального, кримінального процесуального,

цивільного, цивільного процесуального, господарського,

господарського процесуального, трудового, фінансового,

земельного, сімейного та ін.

ПРН 11.

Здатність логічно і послідовно викладати думки з певної правознавчої проблематики, акцентуючи увагу на основних питаннях проблеми.

ПРН 15.

Здатність користуватися комп’ютерними програмами у

межах стандартного програмного забезпечення з використанням

електронних таблиць, графіків та інших можливостей.

ПРН 17.

Демонструвати знання і розуміння основних питань сучасної правової доктрини, головних цінностей та принципів функціонування національної правової системи.

ПРН 18.

Знати, розуміти і вміти пояснювати природу та суть

основних правових інститутів і процедур національного права.

 

ПРН 19.

Демонструвати знання й розуміння змісту основних

правових інститутів та норм фундаментальних галузей

національного права.

ФК 13.

Здатність добирати, формувати і презентувати юридичну

аргументацію.

ПРН 12.

Здатність відтворювати головні ідеї та зміст правового

регулювання визначеної сфери суспільних відносин, демонструючи

розуміння з основних професійних та суспільних проблем.

ПРН 22.

Демонструвати здатність визначати необхідні і доцільні

способи захисту порушених прав та інтересів у різних правових

ситуаціях.

ФК 14.

Здатність виявляти проблеми правового регулювання і

пропонувати способи їх вирішення, включаючи подолання

юридичної невизначеності.

ПРН 2.

Здійснювати синтез відповідних ідей у контексті аналізованої юридичної проблеми і демонструвати власне бачення шляхів її розв’язання.

ПРН 4.

Здатність формулювати власні обґрунтовані судження на

основі аналізу відомої професійної проблеми.

ПРН 8.

Здатність використовувати різноманітні джерела правової

інформації для засвоєння складних питань з визначеної теми.

ПРН 20.

Застосовувати юридичні знання у різних практичних ситуаціях, у тому числі, виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки.

 

 

Матриця відповідності компетентностей результатам навчання за дисципліною «Інвестиційне право» представлена в таблиці 2.

 

Таблиця 2

 

Матриця відповідності компетентностей результатам навчання за дисципліною

«Інвестиційне право»

 

Компетентності

Результати навчання

Знання

Уміння

Комунікація

Автономністьта

відповідаль-ність

ЗК 1.

Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

Зн1

Ум1

К1

 

ЗК 11.

Здатність безперервно навчатися й оволодівати новими сучасними правовими знаннями.

Зн1

 

 

АВ3

ФК 8.

Знати основні засади і доктрину національного права, зміст правових інститутів основних галузей національного права: конституційного, адміністративного, адміністративного процесуального, кримінального, кримінального процесуального, цивільного, цивільного процесуального, господарського, господарського процесуального, трудового, фінансового, земельного, сімейного та ін.

Зн1

Ум1

 

 

ФК 13.

Здатність добирати, формувати і презентувати юридичну

аргументацію.

 

 

 

Ум1

К2

 

ФК 14.

Здатність добирати, формувати і презентувати юридичну

аргументацію.

Зн2

Ум1

 

 

 

 

Оцінювання знань здобувачів вищої освіти по даній дисципліні відбувається за результатами поточного контролю, який має на меті перевірку теоретичних знань та вміння використовувати їх на практиці, а також уміння студентів самостійно працювати з нормами чинного законодавства та навчальною літературою. Відповідна атестація здійснюється на підставі Положення про організацію освітнього процесу в ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (введено в дію Наказом ректора ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» від 30 червня 2017 року № 537) та Положення про порядок оцінювання результатів навчальної діяльності студентів ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (введено в дію Наказом ректора ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» від 31 травня 2017 року № 430; зі змінами від 31 жовтня 2017 року № 823).

 

1. Т Е М А Т И Ч Н И Й  П Л А Н  Н А В Ч А Л Ь Н О Ї  Д И С Ц И П Л І Н И

 

Таблиця 3

 

Назва теми

Кількість годин

Денна форма

Заочна

форма

Дистанцій-на форма

Лекції

Практичні

(семінарські) заняття

Лабораторні

(контактні) заняття

Індивідуальні заняття

Самостійна робота студента

Контактні заняття

Індивідуальні заняття

Самостійна робота студента

Заняття в

дистанційному режимі

Самостійна робота студента

Змістовий модуль 1

Тема 1. Вступ до вивчення курсу. Інвестиційне право в системі права України

2

2

0

1

6

2

1

5

-

-

Тема 2. Державне регулювання інвестиційної діяльності та правові гарантії захисту інвестицій

2

2

0

1

7

2

1

8

-

-

Тема 3. Правовий механізм інвестування в корпоративній формі

2

1

0

1

6

2

1

8

-

-

Тема 4. Господарський договір суб’єктів інвестиційної діяльності

2

1

0

1

7

2

1

8

-

-

Тема 5. Господарські (інвестиційні) зобов’язання у сфері капітального будівництва

2

2

0

1

6

2

1

8

-

-

Тема 6. Правове регулювання інноваційної діяльності

1

2

0

1

6

2

1

8

-

-

Змістовий модуль 2

Тема 7. Правовий режим іноземного інвестування

1

2

0

1

6

2

1

8

-

-

Тема 8. Господарське концесійне зобов’язання та інвестиційна його складова

1

1

0

1

6

1

1

8

-

-

Тема 9. Правове регулювання залучення іноземних і внутрішніх інвестицій у процесі приватизації

1

0

0

1

6

0

1

8

-

-

Тема 10. Правове регулювання залучення інвестицій у лізинговій формі фінансування

1

1

0

1

6

1

1

8

-

-

Тема 11. Правовий режим спільного (інституційного) інвестування

1

1

0

1

6

1

1

8

-

-

Тема 12. Спеціальні режими інвестування на певних територіях, щодо певних об’єктів у надзвичайних умовах

2

1

0

1

6

1

1

5

-

-

Усього:

18

16

0

12

74

18

12

90

-

-

Підсумковий контроль: залік (год.)

-

-

-

Разом:

годин

120

120

-

кредитів

4

4

-

                         
 

 

2. З М І С Т  Н А В Ч А Л Ь Н О Ї  Д И С Ц И П Л И Н И  З А  Т Е М А М И

 

Тема 1. Вступ до вивчення курсу. Інвестиційне право в системі права України

 

Правовий та економічний зміст понять «інвестиція», «іноземна інвестиція» за Господарським кодексом України, за Законом України «Про інвестиційну діяльність», ст. 14 Податкового кодексу України. Поняття та види інвестицій. Сутність та форми інвестування (інвестиційної діяльності). Інвестиційні правовідносини. Поняття інвестиційних правовідносин. Підстави виникнення інвестиційних правовідносин. Види інвестиційних правовідносини. Інвестиційні правовідносини залежно від договірних конструкцій, що їх опосередковують. Інвестиційні правовідносини залежно від функціональної належності. Інвестиційні правовідносини залежно від характеру змісту. Суб’єкти та об’єкти інвестиційних відносин. Методи правового регулювання інвестиційних відносин. Місце інвестиційного права в системі права України. Система інвестиційного права: характеристика загальної та особливої частини інвестиційного права. Поняття та система інвестиційного законодавства.

 

Тема 2. Державне регулювання інвестиційної діяльності та правові гарантії захисту інвестицій

 

Об’єктивні підстави та напрями державного регулювання інвестування. Нормативно-правове забезпечення державного регулювання інвестування. Форми і напрями державного регулювання інвестиційної діяльності. Органи державного регулювання інвестування в Україні. Засоби щодо стимулювання інвестування в Україні. Позитивне стимулювання інвестування. Негативне стимулювання інвестування. Порядок ведення Державного реєстру інвестиційних проектів.

 

Тема 3. Правовий механізм інвестування в корпоративній формі

 

Поняття, форми та види корпоративного інвестування. Правові засади використання корпоративного інвестування. Особливості використання окремих форм корпоративного інвестування (на прикладі підприємства і господарського товариства).

 

Тема 4. Господарський договір суб’єктів інвестиційної діяльності

 

Інвестиційні договори як різновид господарських договорів. Поняття та ознаки інвестиційного договору. Види та функції інвестиційних договорів. Порядок відбору інвестиційних проектів, для реалізації яких надається державна підтримка. Порядок укладення зміни та розірвання інвестиційних договорів. Зміст та форми інвестиційного договору. Забезпечення виконання інвестиційних договорів.

 

Тема 5. Господарські (інвестиційні) зобов’язання у сфері капітального будівництва

 

Поняття капітального будівництва, його види, способи та стадії. Будівельне законодавство. Відповідальність за порушення його вимог. Правовий режим інвестиційних проектів будівництва. Порядок затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи. Порядок розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об’єктів. Порядок реалізації інвестиційних проектів будівництва.

 

Тема 6. Правове регулювання інноваційної діяльності

 

Поняття інноваційного інвестування. Правове регулювання сукупності заходів, спрямованих на створення, впровадження, поширення та реалізацію інновацій. Особливості правового регулювання інноваційного інвестування. Пріоритетний інноваційний проект. Правовий статус інноваційного підприємства (інноваційний центр, технопарк, технополіс, інноваційний бізнес-інкубатор тощо). Правовий статус спеціалізованих державних інноваційних фінансово-кредитних установ для фінансової підтримки інноваційних програм і проектів. Закони України «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про наукову і науково-технічну експертизу», «Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків», «Про спеціальну економічну зону «Яворів», «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» тощо. Договори інноваційного характеру. Правові механізми стимулювання інноваційного інвестування.

 

Тема 7. Правовий режим іноземного інвестування

 

Поняття та види іноземних інвестицій. Особливості нормативно-правового забезпечення іноземного інвестування. Об’єкти та суб’єкти іноземного інвестування. Правове регулювання діяльності підприємств з іноземними інвестиціями. Поняття «спільного підприємства», «підприємства з іноземними інвестиціями», «іноземного підприємства». Іноземні інвестори як суб’єкти права власності в Україні.

 

Тема 8. Господарське концесійне зобов’язання та інвестиційна його складова

 

Поняття та правові засади регулювання відносин концесії державного та комунального майна. договір концесії (концесійний договір). Перелік об’єктів права державної власності, які можуть надаватися в концесію. Концесійний конкурс щодо надання нових концесій чи поновлення концесій. Типовий концесійний договір. Ліцензія як істотна умова концесійного договору. Реєстрація концесійних договорів. Розв’язання інвестиційних спорів, що виникають з концесійного договору.

 

Тема 9. Правове регулювання залучення іноземних і внутрішніх інвестицій у процесі приватизації

 

Поняття приватизаційного інвестування. Законодавче забезпечення порядку та способів приватизації. Галузеві особливості приватизації об’єктів державної власності. Повноваження органів приватизації (Фонд державного майна України, його регіональні відділення та представництва у районах і містах, органи приватизації в Автономній Республіці Крим, органи приватизації територіальних громад). Закон України «Про Фонд державного майна України». Порядок приватизації державного і комунального майна. Правовий статус аукціонних комісій. Правове затвердження планів розміщення акцій акціонерних товариств у процесі приватизації. Правовий статус покупців об’єктів приватизації. Відповідальність за порушення порядку приватизаційного інвестування та угод приватизації. Об’єкти приватизації. Класифікація об’єктів приватизації. Закон України «Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі». Закон України «Про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків, у капіталізації яких взяла участь держава».

 

Тема 10. Правове регулювання залучення інвестицій у лізинговій формі фінансування

 

Сутність та особливості правового регулювання залучення інвестицій у лізинговій формі фінансування. Договір лізингу.

 

 

Тема 11. Правовий режим спільного (інституційного) інвестування

 

Поняття, види та форми спільного інвестування. Особливості правового забезпечення спільного інвестування. Спеціальні форми та режими спільного інвестування. Інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди).

 

Тема 12. Спеціальні режими інвестування на певних територіях, щодо певних об’єктів у надзвичайних умовах

 

Поняття та види спеціальних(вільних) економічних зон. Система нормативно-правових актів про спеціальні (вільні) економічні зони. Порядок створення та ліквідації спеціальних (вільних) економічних зон. Особливості інвестування у спеціальних (вільних) економічних зонах та на територіях пріоритетного розвитку. Правове регулювання інвестування та господарювання у спеціальних (вільних) економічних зонах. Особливості провадження інвестиційної діяльності на території Автономної Республіки Крим. Інвестування у виключній (морській) економічній зоні України. Інвестування на прикордонній території (державному кордоні). Правовий режим інвестування в охоронних зонах. Спеціальний режим інвестування в окремих галузях народного господарства. Двосторонні та багатосторонні інвестиційні угоди, спрямовані на захист іноземних інвестицій. Вашингтонська конвенція 1965 року «Про порядок розв’язання інвестиційних спорів між державами та іноземними особами». Сеульська конвенція 1985 року «Про заснування Багатостороннього Агентства по гарантіям інвестицій».

 

 

3. П О Р Я Д О К  П О Т О Ч Н О Г О  І  П І Д С У М К О В О Г О

О Ц І Н Ю В А Н Н Я  Р Е З У Л Ь Т А Т І В  Н А В Ч А Л Ь Н О Ї

Д І Я Л Ь Н О С Т І  С Т У Д Е Н Т І В

 

На підставі Положення про порядок оцінювання результатів навчальної діяльності студентів (Введено в дію Наказом ректора від 31 травня 2017 року № 430; зі змінами від 31 жовтня 2017 року № 823 та 03 квітня 2018 року № 266) об’єктами поточного контролю за навчальною діяльністю студентів під час вивчення обов’язкових і вибіркових дисциплін для денної та заочної форм навчання є:

- знання, уміння та навички, продемонстровані на аудиторних заняттях;

- виконання модульних контрольних робіт;

- виконання завдань для самостійної роботи;

- інші об’єкти поточного контролю, визначені кафедрою.

Поточний контроль за рівнем знань, умінь та навичок, продемонстрованих на аудиторних заняттях (заняттях у дистанційному режимі), передбачає оцінювання: на денній та заочній формах навчання:

- відповідей (виступів) на аудиторних заняттях[1];

- результатів виконання і захисту практичних та лабораторних робіт;

- результатів експрес-тестування;

- результатів виконання і захисту завдань для самостійної роботи студента;

- інших видів робіт, передбачених робочою навчальною програмою.

Поточний контроль за результатами виконання модульних контрольних робіт передбачає оцінювання теоретичних знань та практичних умінь і навичок, які студент набув після опанування певного завершеного розділу навчального матеріалу.

Форми проведення поточного контролю під час навчальних занять визначає викладач (лектор, керівник курсу за участю викладачів, які ведуть практичні, семінарські, лабораторні, індивідуальні, контактні заняття та заняття в дистанційному режимі), ними можуть бути тестування, бліц-опитування, контрольна (модульна) робота, Case study, захист результатів виконання групових або індивідуальних аналітично-розрахункових робіт, завдань у робочому зошиті та лабораторних робіт, презентація, дискурс, тренінг-PBL (Problem-Based Learning), есе, колоквіум тощо.

Підсумковий контроль результатів навчальної діяльності студентів здійснюється для оцінювання знань, умінь та навичок студентів з дисципліни «Інвестиційне право»  навчального плану і проводиться у формі заліку.

Залік з навчальної дисципліни «Інвестиційне право»  є формою підсумкового контролю за рівнем засвоєння студентом навчального матеріалу з окремої дисципліни виключно на підставі результатів поточного контролю за рівнем знань, умінь та навичок студентів за зазначеною дисципліною.

Результат поточного контролю за навчальною діяльністю студентів під час вивчення обов’язкових і вибіркових дисциплін визначається сумарно за всіма об’єктами поточного контролю.

За рішенням кафедри студентам, які брали участь у науково-дослідній роботі (див. п. 2.8 зазначеного Положення) можуть присуджуватися додаткові (заохочувальні) бали, але в межах зазначеного в п. 2.7 діапазону зазначеного Положення. Їхня кількість не повинна перевищувати 10 балів за семестр.

Кафедра підприємницького та корпоративного права розподіляє загальну кількість балів за поточну успішність з урахуванням таких правил, що наведені в таблиці 4.

 

Таблиця 4

 

Оцінювання складових поточного контролю результатів

навчальної діяльності студентів з вивчення обов’язкових і

вибіркових дисциплін (крім іноземних мов для

денної і заочної форм навчання), балів

 

Об’єкти поточного контролю за навчальною діяльністю студентів під час вивчення обов’язкових і вибіркових дисциплін

Форма підсумкового контролю

екзамен

дистанційний

екзамен

залік

за формами навчання

 

за формами навчання

денна

заочна

дистан-ційна *

дистанційна

денна

заочна

дистан-ційна *

 

поточний контроль

Знання, уміння та навички, продемонстровані на аудиторних заняттях

30

20

іноз. мова – 10

60

40

іноз. мова – 20 **

Знання, уміння та навички, продемонстровані на заняттях у дистанційному режимі

30

70

100

Виконання модульних контрольних робіт

10

5

10

20

10

Виконання і захист підсумкових контрольних робіт

30

Виконання і захист завдань для самостійної роботи

10

25

за рішен-ням

кафедри

за рішенням

кафедри

20

50

за рішен-ням кафедри

 

додаткові бали

Науково-дослідна

діяльність

10

10

10

 

підсумковий контроль

 

50

УСЬОГО

100

100

100

 

 

Таблиця 5

 

Форми контролю результатів навчальної діяльності студентів та їх оцінювання*

 

Форми контролю

Максимальна кількість балів

Денна

форма

навчання

Заочна форма навчання

Дистанційна форма навчання

Усна доповідь, доповнення (робота в аудиторії)

1 х 4 бали = 4 бали

2 х 5 бали = 10 балів

 

Перевірка виконання практичних завдань

7 х 8 балів = 56 балів

5 х 6 балів = 30 балів

 

Контрольна (змістова) робота

2 х 10 балів = 20 балів

1 х 10 балів = 10 балів

 

Презентація та захист індивідуальних (дослідницько-аналітичних) робіт

2 х 10 балів = 20 балів

5 х 10 балів = 50 балів

 

Усього

100

Представлення результатів науково-дослідних робіт на студентських конкурсах, конференціях, олімпіадах тощо

бонусні бали

(до 10 балів)

бонусні бали

(до 10 балів)

 

 

 

Деталізований порядок нарахування балів за навчальну роботу студентів наведені в розділах «Методичних матеріалів з вивчення навчальної дисципліни «Інвестиційне право»: «Поточна навчальна робота студентів денної форми навчання», «Поточна навчальна робота студентів заочної форми навчання».

Критерії оцінювання кожної складової поточного контролю та конкретні форми контрольних заходів визначаються у робочій програмі навчальної дисципліни, відображаються у відповідних методичних матеріалах і повідомляються студентам на початку семестру.

За рішенням кафедри в оцінюванні одного заняття допускається крок у 0,5 балів, якщо максимальна оцінка за нього відповідно до Карти самостійної роботи студента не перевищує 3 бали.

Таблиці 6 – 8

 

Шкала оцінювання контролю знань студентів денної форми навчання

на семінарських заняттях

 

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів

Рівень виконання

Відмінний

Добрий

Задовільний

Незадовільний

4

4

3

2

0

 

 

 

Шкала оцінювання контролю знань студентів денної форми навчання

на практичних заняттях

 

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів

Рівень виконання

Відмінний

Добрий

Задовільний

Незадовільний

8

8

6

4

0

 

 

 

Шкала оцінювання контролю знань студентів заочної форми навчання

на контактних заняттях № 2 –  9

 

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів

Рівень виконання

Відмінний

Добрий

Задовільний

Незадовільний

5

5

3

1

0

 

 

Таблиця 9

 

Критерії оцінювання рівня розв’язання питань або виконання завдань студентами на семінарському (практичному, контактному) занятті

 

Рівень

розв’язання питання або виконання завдання

Критерії оцінювання знань

Відмінний

Студент правильно розв’язав практичне завдання (задачу), спроможний пояснити методику її розв’язання та зміст застосовуваного понятійно-категоріального апарату відповідної галузі права та казусу.

 

Добрий

Студент дає правильну вичерпну відповідь (висновки) на поставлене запитання, при цьому показує високі знання понятійного апарату і літературних джерел, уміє аргументувати свої думки та ставлення до відповідної категорії правової галузі (законодавства).

 

Задовільний

Студент у цілому відповів на поставлене запитання, однак не спромігся переконливо аргументувати свою відповідь (висновки), помилився у використанні понятійно-категоріального апарату, показав недостатні знання щодо правових та науково-літературних джерел.

Незадовільний

Студент дає неправильну відповідь на запитання, показує незадовільне знання понятійно-категоріального апарату й правових та науково-літературних джерел.

 

 

Кожен із складників системи оцінювання результатів навчальної діяльності студентів Університету оцінюється за 100-бальною шкалою (для дисциплін з підсумковою формою контролю екзамен – як сума результатів поточного і підсумкового контролю). Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-бальну та шкалу за системою ECTS здійснюється в такому порядку (див. Таблицю 10).

 

Таблиця 10

 

Шкала оцінювання: КНЕУ та ECTS

 

Шкала КНЕУ, балів

Оцінка за 4-бальноюшкалою

Шкала EСTS

90 – 100

відмінно

A

80 – 89

добре

B

C

70 – 79

70 – 79

66 – 69

задовільно

D

E

60 – 65

60 – 65

21 – 59

незадовільно з можливістю повторного

складання екзамену (заліку)

FX

0 – 20

незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

F

 

 

Результати поточного та підсумкового контролю є рівноцінними показниками рівня засвоєння студентом знань, набуття умінь та сформованості навичок, що визначені відповідною робочою навчальною програмою / освітньо-професійної програмою «Правознавство», яка регламентує нормативні, компетентністні, кваліфікаційні, організаційні, навчальні та методичні вимоги підготовки бакалаврів у галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право», спеціалізація «Правознавство».

 

4. Р Е К О М Е Н Д О В А Н І  І Н Ф О Р М А Ц І Й Н І  Д Ж Е Р Е Л А *

 

Основна література

 

 1. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР зі змінами. Відомості Верховної Ради України. 1996. – № 30. – Ст. 141.
 2. Господарський кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 року № 436-IV зі змінами. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 18, № 19–20, № 21–22. Ст. 144.
 3. Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 року № 435-IV зі змінами. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 40–44. Ст. 356.
 4. Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18 вересня 1991 року № 1560-XII зі змінами. Відомості Верховної Ради України. 1991. № 47. Ст. 646.
 5. Закон України «Про режим іноземного інвестування» від 19 березня 1996 року № 93/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 19. Ст. 80.
 6. Про спеціальні економічні зони та спеціальний режим інвестиційної діяльності в Донецькій області: Закон України від 24 грудня 1998 року № 356-XIV зі змінами. Відомості Верховної Ради України. 1999. № 7. Ст. 50.
 7. Про спеціальний режим інвестиційної діяльності у Закарпатській області: Закон України від 24 грудня 1998 року № 357-XIV зі змінами. Відомості Верховної Ради України. 1999. № 7. Ст. 51.
 8. Господарське право : Підручник : у 2 ч. / В. Ф. Опришко, Н. С. Хатнюк, Н. А. Фукс та ін.; за заг. ред. В. Ф. Опришка та Н. С. Хатнюк. К. : КНЕУ, 2011. Ч. 1. 507 с.
 9. Господарське право : Підручник : у 2 ч. / В. Ф. Опришко, Н. С. Хатнюк, Н. А. Фукс та ін.; за заг. ред. В. Ф. Опришка та Н. С. Хатнюк. К. : КНЕУ, 2011. Ч. 2. 501 с.

 

Додаткова література

 

1.   Про концесії: Закон України від 16 липня 1999 року № 997-XIV зі змінами. Відомості Верховної Ради України. 1999. № 41. Ст. 372.

 1. Про інститути спільного інвестування: Закон України від 5 липня 2012 року № 5080-VI зі змінами. Офіційний вісник України. 2012. № 63. Ст. 2569.
 2. Про індустріальні парки: Закон України від 21 червня 2012 року № 5018-VI зі змінами. Відомості Верховної Ради України. 2013. № 22. Ст. 212.
 3. Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць: Закон України від 6 вересня 2012 року № 5205-VI. Відомості Верховної Ради України. 2013. 32. Ст. 410.
 4. Про особливості провадження інвестиційної діяльності на території Автономної Республіки Крим: Закон України від 10 жовтня 2013 року № 639-VII зі змінами. Відомості Верховної Ради України. 2014. № 22. Cт. 770.
 5. Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації: Закон України від 9 квітня 2015 року № 327-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2015. № 26. Ст. 220.
 6. Генеральна угода з тарифів і торгівлі (ГАТТ 1947) від 30 жовтня 1947 року. Офіційний вісник України. 2010. № 84. Ст. 2989.
 7. Угода між Україною і Федеративною Республікою Німеччина про сприяння здійсненню і взаємний захист інвестицій від 15 лютого 1993 року. Офіційний вісник України. 2007. № 96. Ст. 3510.
 8. Договір між Україною та Сполученими Штатами Америки про заохочення та взаємний захист інвестицій від 4 березня 1994 року. Офіційний вісник України. 2010. № 15. Ст. 716.
 9. Конвенція про порядок вирішення інвестиційних спорів між державами та іноземними особами від 18 травня 1965 року [Електронний ресурс]. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/.../995_060
 10. Сеульська конвенція про заснування багатостороннього агентства з гарантій інвестицій від 11 жовтня 1985 року [Електронний ресурс]. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/…/995_268
 11. Вінник О. М. Інвестиційне право. К. : Атіка, 2009. 650 с.
 12. Інвестиційне право : Підручник / Ю. М. Жорнокуй, О. М. Шуміло, О. П. Сущ та ін.; за заг. ред. Ю. М. Жорнокуя. Харків : Право, 2015. 512 с.
 13. Омельченко А. В. Інвестиційне право. К. : Атіка, 1999. 173 с.
 14. Поєдинок В. В. Правове регулювання інвестиційної діяльності: теоретичні проблеми : Монографія. Ніжин : Аспект-поліграф, 2013. 480 с.

 

Дистанційні курси та інформаційні ресурси

 

Рекомендований е-ресурс Повного списку пов’язаних нормативно-правових джерел (документів) із Законом України «Про інвестиційну діяльність». URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main/l23178 (дата звернення: 11.04.2019).

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Інвестиційне право» розміщена на сайті ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана». URL: http://kneu.edu.ua/ua/Information_for/students/metod/kpre/ (дата звернення: 11.04.2019).

 

 


* Інформація про компетентності та відповідні їм результати навчання подана у вигляді таблиці згідно з чинною Освітньо-професійною програмою «Правознавство», що заснована на компетентністному підході підготовки бакалаврів у галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право», спеціалізацією – «Правознавство».

[1] Аудиторними заняттями для студентів денної форми навчання є практичні (семінарські) і лабораторні заняття, а для студентів заочної форми навчання – контактні заняття.

* Детальніше див. Положення про організацію освітнього процесу за дистанційною формою навчання, що затверджене Вченою радою 15.10.2015 року (Протокол 2) та набуло чинності згідно з Наказом від 31.12.2015 року № 893.

** Відповідно до п. 3.5.3. Положення про організацію освітнього процесу за дистанційною формою навчання, що затверджене Вченою радою 15.10.2015 року (Протокол 2) та набуло чинності згідно з Наказом від 31.12.2015 року № 893, аудиторні заняття для студентів дистанційної форми навчання проводяться виключно для дисциплін з вивчення іноземних мов. З інших дисциплін заняття проводяться у дистанційному режимі.

* Форми контролю та розподіл балів обираються розробником/розробниками Робочої програми навчальної дисципліни на власний розсуд. У таблиці наведено умовний приклад.

* Приклади оформлення списку літератури згідно з ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» з урахуванням правок (код УКНД 01.140.40).