Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Інвестиційний аналіз МУФ

! Варіант обирається згідно номеру залікової книжки (або дві останні цифри Вашого логіну)

 

Варіант 1

Теоретичні завдання. Виконайте завдання шляхом доповнення формули або речення 

1. Метод умовного виділення у процесі аналізу інвестиційного проекту передбачає _______________

2. Яким чином може бути визначена вартість нерозподіленого прибутку підприємства, що використовується для фінансування інвестиційного проекту?___________________________________

3. Основними критеріями ефективності інвестиційного проекту є: ______________________________

4. Зони проектних ризиків та рівень фінансових втрат у них: ___________________________________

5. Вартість капіталу, сформованого за рахунок емісії простих акцій визначається за формулою______________________________________________________________________________

 

Практичне завдання.

На підприємстві передбачається паралельно реалізовувати проекти реальних та фінансових інвестицій.

1. Інвестиційному менеджеру підприємства на основі вихідних даних (табл.1) необхідно проаналізувати ризик інвестування у фінансові інструменти А і Б та обрати одну з двох стратегій:  обрати один з двох фінансових інструментів, який буде менш ризиковим для інвестування; скласти портфель, в якому 35% - актив А; 65% - актив Б.

Таблиця 1 – Надходження грошових коштів від використання фінансових інструментів, тис. грн.:

 

1 рік

2 рік

3 рік

4 рік

5 рік

А

4

8

10

11

11

Б

6

12

13

15

18

2. Підприємство має можливість інвестувати щорічно не більше 450 тис. грн. Крім того, всі доходи від додаткового введення інвестиційних проектів можуть також бути використані для цілей інвестування.

На основі інформації, наведеної нижче (табл.2), інвестиційному менеджеру необхідно сформувати програму інвестицій підприємства, якщо ціна джерел фінансування становить 15,5%.

Таблиця 2 – Інформація про інвестиційні проекти, що можуть бути включені у інвестиційну програму

Проект

Вкладення, тис. грн.

Надходження, тис. грн.

1 рік

2 рік

3 рік

4 рік

 

“А”

- 200

-50

+70

+190

+280

 

“Б”

- 450

+100

+150

+220

+310

 

“В”

- 250

+50

+180

+250

+300

 

“Г”

-

- 150

+80

+200

+300

 

 

Варіант 2

Теоретичні завдання. Виконайте завдання шляхом доповнення формули або речення 

1. До методів аналізу інвестиційних проектів, що реалізуються на діючому підприємстві, відносять: _______________________________________________________________________________________

2. Особливості оцінки вартості власного капіталу в процесі інвестування ________________________

3.  Показник “Середньозважена вартість капіталу” характеризує: _______________________________

4. Принципи оцінки ризиків інвестиційних проектів: _________________________________________

5. Коефіцієнт якості чистого грошового потоку інвестиційного проекту визначається за формулою______________________________________________________________________________

 

Практичне завдання.

На основі інформації, що наводиться, інвестиційному менеджеру необхідно обрати найменш ризиковий варіант інвестування на наступний період.

-     1 варіант інвестування: сума прибутку при середньому розмірі 50 тис. грн. коливається від 25 тис. грн. до 85 тис. грн.; ймовірність отримання прибутку в сумі 25 тис. грн. становить 0,35 та прибутку в сумі 85 тис. грн. – 0,41;

-     2 варіант інвестування: сума прибутку при середньому розмірі 65 тис. грн. коливається від 35 тис. грн. до 95 тис. грн.; ймовірність отримання прибутку в сумі 35 тис. грн. становить 0,43 та прибутку в сумі 95 тис. грн. – 0,6.

 

Крім цього, по вже існуючому проекту реальних інвестицій, який підприємство реалізує вже впродовж 5-ти років за допомогою моделі оцінки капітальних активів необхідно визначити чистий приведений дохід проекту, якщо:

1. Надходження грошових коштів від реалізації інвестиційного проекту по роках, тис. грн.:

1 рік

2 рік

3 рік

4 рік

5 рік

+12000

+11200

+14000

+15800

+18000

2. Доходність середнього складає 18,5%; b-коефіцієнт – 0,85; безпечна ставка відсотку – 8,5%;

3. Початкова сума інвестицій становить 14 500 тис. грн..

 

Варіант 3

Теоретичні завдання. Виконайте завдання шляхом доповнення формули або речення 

1. До основних правил аналізу інвестиційних проектів відносяться: ____________________________

2. Переваги та недоліки показника “внутрішня норма доходності” (IRR) у процесі аналізу інвестиційного проекту: _________________________________________________________________

3. Якими умовами обумовлюється визначення граничного обсягу залучення позикових інвестиційних ресурсів для фінансування інвестиційних проектів? __________________________________________

4. Основні припущення сучасної портфельної теорії: _________________________________________

5. Вартість капіталу, сформованого за рахунок емісії привілейованих акцій для фінансування інвестиційного проекту визначається за формулою: __________________________________________

 

Практичне завдання.

Підприємство може інвестувати 70 млн. грн. у реалізацію необхідного реального інвестиційного проекту.  Інвестиційному менеджеру необхідно сформувати інвестиційну програму підприємства та визначити її прибутковість, якщо є наступні варіанти інвестицій, що піддаються дробленню:

Проект

Вкладення, млн. грн.

Надходження по роках, млн. грн.

1 рік

2 рік

3 рік

4 рік

“А”

-30,0

-8

-1,5

+13

+21

“Б”

-50,0

-4

+8

+12

+15

“В”

-40,0

+12

+16

+17

+22

“Г”

-25,0

+9

+11

+16

+26

У якості ставки дисконтування грошових потоків від реалізації проектів “А” та “Г” передбачається використати показник середньозваженої вартості капіталу підприємства (WACC). Відомо, що питома вага позикового капіталу підприємства у загальній сумі його капіталу складає 65%, частка простих акцій – 25%, решта – привілейовані акції. Вартість позикового капіталу – 23%, простих акцій – 12%, привілейованих акцій – 8%.

Для проектів “Б” та “В” ставка дисконтування прийнята на рівні 13,5%.

 

Варіант 4

Теоретичні завдання. Виконайте завдання шляхом доповнення формули або речення 

1. Основними складовими процесу оцінки інвестиційних проектів є: ______________________________

2. Яким чином між собою пов’язані показники внутрішня норма доходності (IRR) та середньозважена вартість капіталу (WACC) у процесі аналізу інвестиційних проектів? _____________________________

3. Яке рішення варто прийняти інвестиційному менеджеру, якщо період окупності 1-го проекту 3,5 роки, а 2-го – 4,6 років? ____________________________________________________________________

4. Задачі формування інвестиційного портфеля: _______________________________________________

5. Вартість інвестиційного капіталу, сформованого за рахунок залучення довгострокових банківських кредитів, визначається за формулою: ________________________________________________________

 

Практичне завдання.

Виходячи з наступної інформації оцініть рівень рівномірності грошових потоків та ефективності управління ними в рамках реалізації інвестиційного проекту. За результатами розрахунків зробіть висновки.

Інформація про рух грошових коштів від реалізації проекту, тис.

 

Показники

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

1. Всього надходження грошових коштів

 

 

 

 

 

 

 

   1.1 Виручка від реалізації продукції

21

11

15

27

22

35

18

   1.2. Погашення дебіторської заборгованості

1,5

2,4

3,2

0,5

1,8

3,6

1,7

2. Всього витрачання грошових коштів

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Оплата сировини та матеріалів

5

15

40

10

30

25

24

2.2 Заробітна плата

2,5

2,5

2,7

2,7

2,7

3,0

3,0

2.3 Сплата податків та зборів

0,9

1,2

3,6

3,4

5,0

2,4

4,3

2.4 Орендна плата

3

3

3

4,5

4,5

4,5

4,5

2.5 Оплата інших поточних витрат

-

21

-

2

-

15

32

 

Варіант  5

Теоретичні завдання. Виконайте завдання шляхом доповнення формули або речення 

1. Схема господарського аналізу в рамках аналізу інвестиційного проекту включає аналіз ____________

2. Внутрішня норма доходності інвестиційного проекту (IRR) характеризує: _______________________

3. Який висновок варто зробити інвестиційному менеджеру підприємства, якщо показник середньозваженої вартості його капіталу становить 21,5%?_______________________________________

4. Особливості портфеля фінансових інвестицій порівняно з інвестиційною програмою: ______________

5. Модель оцінки капітальних активів (САМР) має наступний вигляд: _____________________________

 

Практичне завдання.

Виходячи з наступної інформації оцініть рівень збалансованості та ліквідності грошових потоків інвестиційного проекту. За результатами розрахунків зробіть висновки щодо ситуації, що склалась.

План руху грошових коштів від інвестиційного проекту, тис. грн.

Показники

1 квартал

2 квартал

Залишок грошових коштів на початок періоду

5,5

75,5

Рух грошових коштів від операційної діяльності

Надходження грошових коштів

1. Виручка від реалізації продукції звітного періоду

1240

1480

2. Погашення дебіторської заборгованості за товари, роботи та послуги

561

1020

Витрачання грошових коштів

1. Оплата сировини та матеріалів

950

1010

2. Заробітна плата

200

220

3. Сплата податків та зборів

190

523

4. Орендна плата

10

15

5. Оплата інших поточних витрат

81

15

Рух грошових коштів від інвестиційної діяльності

Витрачання грошових коштів

1. Видатки грошових коштів на придбання патенту

33

-

2. Видатки грошових коштів на купівлю устаткування

230

158

Рух грошових коштів від фінансової діяльності

 

 

Надходження грошових коштів

1. Надходження довгострокового кредиту банку

23

102

Витрачання грошових коштів

1. Погашення короткострокового кредиту банку

120

35

Додаткова інформація, тис.грн.

Показники

1 квартал

2 квартал

1. Обсяг чистого прибутку

36

42

2. Амортизація

16

22

3. Обсяг прострочених зобов'язань

33

0,0

4. Обсяг дефіциту грошових коштів

12

3,5

 
Варіант 6

Теоретичні завдання. Виконайте завдання шляхом доповнення формули або речення

1. Схема фінансово-економічного аналізу інвестиційного проекту передбачає здійснення наступних напрямів аналізу___________________________________________________________________________

2. Переваги та недоліки використання показника “період окупності” у процесі аналізу інвестиційного проекту: _________________________________________________________________________________

3. Інвестиційному менеджеру запропоновано кілька проектів для реалізації. Розмір NPV кожного проекту має позитивне значення. Що буде критерієм вибору оптимального проекту в даному випадку? _________________________________________________________________________________________

4. Портфель фінансових інвестицій – це ______________________________________________________

5. Індекс доходності інвестиційного проекту (ROI) розраховується за формулою____________________

 

Практичне завдання.

Підприємство оцінює можливість придбання нового обладнання з терміном експлуатації 2 роки. Обладнання коштує 87 тис.грн., ставка дисконту – 23%. Дерево ймовірностей можливих майбутніх грошових потоків, пов’язаних з новим обладнанням наведено у таблиці:

1 рік

2 рік

Вихідна ймовірність

Чистий грошовий потік, тис. грн.

Умовна ймовірність

Чистий грошовий потік, тис. грн.

0,4

 

8 500

0,2

3600

0,4

8500

0,4

9500

0,6

12 400

0,2

4200

0,6

6300

0,2

9000

Розрахувати:

1.      Сумісні ймовірності для всіх випадків;

2.     Математичне очікування та стандартне відхилення ймовірностей розподілу можливих чистих теперішніх вартостей.

 

Варіант 7

Теоретичні завдання. Виконайте завдання шляхом доповнення формули або речення 

1. Схема організаційно-управлінського аналізу в процесі реалізації інвестиційного проекту передбачає здійснення наступних напрямів аналізу _______________________________________________________

2. Особливості показника “період окупності” у процесі аналізу інвестиційного проекту_______________

3. Критерії доцільності залучення банківського кредиту для фінансування інвестиційного проекту_____

4. Рівень ризику фінансового інвестування – це ________________________________________________

5. Розрахунок показника “внутрішня норма доходності” (IRR) здійснюється за формулою_____________

 

Практичне завдання.

Підприємство планує запустити лінію по виробництву плавлених сирків, яка має наступні характеристики розподілу значень чистого приведеного доходу: математичне очікування – 22 000 тис. грн., стандартне відхилення – 2 000 тис. грн.

Вже реалізовані інвестиційні проекти впровадження ліній з виробництва молока та масла мають наступні характеристики розподілу ймовірностей можливих значень чистого приведеного доходу:

Лінії з виробництва

Математичне очікування, тис. грн.

Стандартне відхилення, тис. грн.

Молоко

33 000

3 500

Масло

27 000

4 800

 

 

Коефіцієнти кореляції між проектами з виробництва продукції характеризуються наступним чином:

Проекти

Значення коефіцієнтів кореляції

Молоко

Масло

Плавлені сирки

Молоко

1

0,8

0,4

Масло

0,8

1

0,2

Плавлені сирки

0,4

0,2

1

 

Розрахувати математичне очікування, стандартне відхилення та коефіцієнт варіації для комбінації з двох продуктів (молоко та масло), а також для трьох продуктів (молоко, масло, плавлені сирки).

 

Варіант 8

Теоретичні завдання. Виконайте завдання шляхом доповнення формули або речення 

1. Схема ситуаційного аналізу інвестиційного проекту передбачає здійснення наступних напрямів аналізу: __________________________________________________________________________________

2. Переваги та недоліки використання показника “індекс доходності” (ROI) у процесі аналізу інвестиційного проекту: ____________________________________________________________________

3. Узагальнююча порівняльна оцінка альтернативних інвестиційних проектів за рівнем ризику здійснюється методами: ____________________________________________________________________

4. Етапи розробки інвестиційної стратегії: _____________________________________________________

5. Вартість капіталу, сформованого за рахунок емісії привілейованих акцій для фінансування інвестиційного проекту, визначається за формулою: ____________________________________________

 
Практичне завдання.

І. Підприємство має проект довгострокових інвестицій «А» та розглядає можливість інвестування в додатковий проект «Б». Математичне очікування чистої теперішньої вартості проекту «А» – 85000 грн., проекту «Б» – 72000 грн. Стандартне відхилення проекту «А» – 3200 грн., проекту «Б» – 6000 грн. Коефіцієнт кореляції між проектами – 0,35. За допомогою розрахунків математичного очікування чистої теперішньої вартості, стандартного відхилення та коефіцієнту варіації для комбінації проектів оцінити доцільність прийняття проекту «Б».

ІІ. Визначити внутрішню вартість акцій підприємства, якщо останній виплачений дивіденд акціонерами складав 87 грн. Очікується, що впродовж наступних 3-х років щорічний приріст дивідендів становитиме 4,5%, після чого нормалізується і залишиться на рівні 6%. Необхідна доходність (ставка дисконту) дорівнює 17%.

 

Варіант 9

Теоретичні завдання. Виконайте завдання шляхом доповнення формули або речення 

1. Основні схеми аналізу інвестиційних проектів________________________________________________

2. Недоліки використання показника “рентабельність інвестицій” в процесі аналізу інвестиційних проектів: _________________________________________________________________________________

3. Зона катастрофічного ризику у зв’язку з реалізацією інвестиційного проекту характеризується наступним рівнем фінансових втрат__________________________________________________________

4. Параметри оцінки інвестиційних якостей облігацій:__________________________________________

5. Коефіцієнт достатності грошових коштів інвестиційного проекту розраховується за формулою______

 
Практичне завдання.

Підприємство може інвестувати 90 млн. грн. у реалізацію необхідних інвестиційних проектів.  Інвестиційному менеджеру необхідно сформувати інвестиційну програму підприємства та визначити її прибутковість, якщо є наступні варіанти інвестицій, що піддаються дробленню:

Проект

Вкладення, млн. грн.

Надходження по роках, млн. грн.

1 рік

2 рік

3 рік

4 рік

“А”

-30,0

-2

-1,5

+13

+19

“Б”

-50,0

-8

-8

+12

+15

“В”

-40,0

-12

+10

+17

+35

“Г”

-25,0

-9

+11

+16

+30

 

У якості ставки дисконтування грошових потоків від реалізації проектів “А” та “Г” передбачається використати показник середньозваженої вартості капіталу підприємства (WACC). Відомо, що питома вага позикового капіталу підприємства у загальній сумі його капіталу складає 45%, частка простих акцій – 25%, решта – привілейовані акції. Вартість позикового капіталу – 23%, простих акцій – 9,5%, привілейованих акцій – 6,5%. Для проектів “Б” та “В” ставка дисконтування прийнята на рівні 18%.

 

Варіант 10

Теоретичні завдання. Виконайте завдання шляхом доповнення формули або речення 

1. Контрольна науково-технічна експертиза  інвестиційного проекту здійснюється у випадках, коли ___

2. Особливості показника “чистий приведений дохід” (NPV): _____________________________________

3. Зона критичного ризику у зв’язку з реалізацією інвестиційного проекту характеризується наступним рівнем фінансових втрат____________________________________________________________________

4. Параметри оцінки інвестиційних якостей акцій: ______________________________________________

5. Період окупності інвестиційного проекту можна визначити за формулою_________________________

 

Практичне завдання.

Підприємство має можливість інвестувати щорічно не більше 50 тис. грн. Крім того, всі доходи від додаткового введення інвестиційних проектів можуть також бути використані для цілей інвестування. На основі інформації, наведеної нижче, необхідно сформувати інвестиційну програму підприємства, якщо ціна джерел фінансування становить 19%.

Проект

Вкладення, тис. грн.

Надходження, тис. грн.

1 рік

2 рік

3 рік

4 рік

5 рік

“А”

- 30

+8

+12

+19

+23

+26

“Б”

- 50

+16

+18

+25

+35

+48

“В”

-

-75

+15

+18

+40

+45

“Г”

-20

-3

+4

+16

+22

+31

“Д”

-

-66

+23

+33

+46

+58

 
 

Варіант 11

Теоретичні завдання. Виконайте завдання шляхом доповнення формули або речення 

1. Додаткова науково-технічна експертиза інвестиційного проекту здійснюється у випадках, коли______

2. NPV недоцільно використовувати у якості критерію оцінки інвестиційного проекту, якщо __________

3. Зона припустимого ризику у зв’язку з реалізацією інвестиційного проекту характеризується наступним рівнем фінансових втрат__________________________________________________________

4. Методи діагностики, що використовуються в інвестиційному аналізі: ___________________________

5. Чистий приведений дохід інвестиційного проекту (NPV) у випадку здійснення одноразової інвестиції визначається за формулою__________________________________________________________________

 

Практичне завдання.

Підприємство оцінює можливість придбання нового обладнання з терміном експлуатації 3 роки. Обладнання коштує 110 тис.грн., ставка дисконту – 16,5%. Дерево ймовірностей можливих майбутніх грошових потоків, пов’язаних з новим обладнанням наведено у таблиці:

1 рік

2 рік

3 рік

Вихідна ймовірність

Чистий грошовий потік, тис. грн.

Умовна ймовірність

Чистий грошовий потік, тис. грн.

Умовна ймовірність

Чистий грошовий потік, тис. грн.

0,3

 

65

0,2

35

0,4

45

0,2

48

0,4

52

0,6

78

0,2

81

0,7

74

0,4

44

0,2

49

0,4

66

0,2

73

0,2

97

0,6

104

Розрахувати:

3.      Сумісні ймовірності для всіх випадків;

4.     Математичне очікування та стандартне відхилення ймовірностей розподілу можливих чистих теперішніх вартостей.

 

Варіант 12

Теоретичні завдання. Виконайте завдання шляхом доповнення формули або речення

1. Повторна науково-технічна експертиза інвестиційного проекту здійснюється у випадках, коли ______

2. Яке рішення варто прийняти у процесі аналізу інвестиційного проекту, якщо чистий приведений дохід (NPV) має від’ємне значення? __________________________________________________________

3. Без ризикова зона у зв’язку з реалізацією інвестиційного проекту характеризується наступним рівнем фінансових втрат: _________________________________________________________________________

4. Залежно від мети управління моделі, що використовуються у інвестиційному аналізі можуть бути: __

5.Чистий приведений дохід інвестиційного проекту (NPV) у випадку здійснення паралельного інвестування визначається за формулою_______________________________________________________

 

Практичне завдання.

Для прийняття виваженого управлінського рішення щодо подальшого фінансового інвестування фінансовому менеджеру необхідно визначити розмір b-коефіцієта на основі наступних даних про динаміку біржового індексу та курсу акцій підприємства:

Показники

Роки

0

1

2

3

4

5

Курс акції підприємства, грн.

3,44

4,22

3,78

4,05

4,33

5,21

Індекс ринку ЦП

12

17

25

16

27

29

 

 

Варіант 13

Теоретичні завдання. Виконайте завдання шляхом доповнення формули або речення

1. Первинна науково-технічна експертиза інвестиційного проекту передбачає_______________________

2. Яке рішення варто прийняти у процесі аналізу інвестиційного проекту, якщо чистий приведений дохід (NPV) має позитивне значення? ________________________________________________________

3. Зони ризиків інвестиційного проекту: ______________________________________________________

4. Основні правила аналізу грошових потоків інвестиційного проекту: ____________________________

5. Рентабельність інвестиційного проекту розраховується за формулою____________________________

 

Практичне завдання.

Очікувана сума прибутку підприємства до вирахування податків та відсотків складає 350 тис. грн.., його щорічний приріст – 9% річних, ставка податку на прибуток – згідно законодавства

Середньозважена вартість капіталу підприємства 16,4%. Питома вага голосуючих акцій у загальній сумі капіталу – 63,2% за ринковою оцінкою.

На даний момент підприємством емітовано 15 500 штук звичайних акцій. Планується нова емісія акцій, кількість яких становитиме 9% від загальної кількості акцій на даний момент.

Якою повинна бути ціна нових акцій, якщо їх випуск не буде здійснювати суттєвого впливу на тенденції динаміки прибутку підприємства?

 

Варіант 14

Теоретичні завдання. Виконайте завдання шляхом доповнення формули або речення 

1. Фінансова експертиза інвестиційного проекту передбачає______________________________________

2. Основні критерії оцінки ефективності інвестиційних проектів: _________________________________

3. Етапи оцінки рівня ризику інвестиційного проекту методом “дерева рішень”: _____________________

4. Основні правила бюджетування капіталу інвестиційного проекту: ______________________________

5. Чистий приведений дохід інвестиційного проекту (NPV) у випадку здійснення паралельного інвестування визначається за формулою______________________________________________________

 

Практичне завдання.

На підприємстві передбачається паралельно реалізовувати проекти реальних та фінансових інвестицій.

1. Інвестиційному менеджеру підприємства на основі вихідних даних (табл.1) необхідно проаналізувати ризик інвестування у фінансові інструменти А і Б та обрати одну з двох стратегій:  обрати один з двох фінансових інструментів, який буде менш ризиковим для інвестування; скласти портфель, в якому 44% - актив А; 56% - актив Б.

Таблиця 1 – Надходження грошових коштів від використання фінансових інструментів, тис. грн.:

 

1 рік

2 рік

3 рік

4 рік

5 рік

А

12

14

18

20

24

Б

4

16

21

25

30

2. Підприємство має можливість інвестувати щорічно не більше 300 тис. грн. Крім того, всі доходи від додаткового введення інвестиційних проектів можуть також бути використані для цілей інвестування.

На основі інформації, наведеної нижче (табл.2), інвестиційному менеджеру необхідно сформувати програму інвестицій підприємства, якщо ціна джерел фінансування становить 11%.

Таблиця 2 – Інформація про інвестиційні проекти, що можуть бути включені у інвестиційну програму

Проект

Вкладення, тис. грн.

Надходження, тис. грн.

1 рік

2 рік

3 рік

4 рік

 

“А”

- 300

-20

+170

+190

+280

 

“Б”

- 150

+35

+80

+120

+210

 

“В”

- 150

+50

+180

+250

+300

 

“Г”

-

- 300

+80

+200

+300

 

 
Варіант 15

Теоретичні завдання. Виконайте завдання шляхом доповнення формули або речення 

1. Види експертиз інвестиційних проектів: ____________________________________________________

2. Базові принципи оцінки ефективності інвестиційних проектів: _________________________________

3. Етапи оцінки рівня ризику інвестиційного проекту методом імітаційного моделювання: ____________

4. Необхідність розрахунку середньозваженої вартості капіталу інвестиційного проекту обумовлюється наступними причинами: ____________________________________________________________________

5. Коефіцієнт варіації в процесі оцінки ризику інвестиційного проекту розраховується за формулою____

 

Практичне завдання.

На основі інформації, що наводиться, інвестиційному менеджеру необхідно обрати найменш ризиковий варіант інвестування на наступний період.

-     1 варіант інвестування: сума прибутку при середньому розмірі 100 тис. грн. коливається від 45 тис. грн. до 120 тис. грн.; ймовірність отримання прибутку в сумі 45 тис. грн. становить 0,35 та прибутку в сумі 120 тис. грн. – 0,41;

-     2 варіант інвестування: сума прибутку при середньому розмірі 58 тис. грн. коливається від 35 тис. грн. до 78 тис. грн.; ймовірність отримання прибутку в сумі 35 тис. грн. становить 0,43 та прибутку в сумі 78 тис. грн. – 0,6.

Крім цього, по вже існуючому проекту реальних інвестицій, який підприємство реалізує вже впродовж 5-ти років за допомогою моделі оцінки капітальних активів необхідно визначити чистий приведений дохід проекту, якщо:

1. Надходження грошових коштів від реалізації інвестиційного проекту по роках, тис. грн.:

1 рік

2 рік

3 рік

4 рік

5 рік

+55

+78

+100

+110

+118

2. Доходність середнього складає 9,6%; b-коефіцієнт – 1,1; безпечна ставка відсотку – 4,3%;

3. Початкова сума інвестицій становить 120 тис. грн..

 

Варіант 16

Теоретичні завдання. Виконайте завдання шляхом доповнення формули або речення 

1. Обов’язковій науковій і науково-технічній експертизі підлягають інвестиційні проекти щодо _______

2. Експертні моделі, які використовуються для експертизи бізнес-плану інвестиційного проекту: ______

3. Обмеження у використанні методу імітаційного моделювання у процесі оцінки ризиків інвестиційного проекту: ____________________________________________________________________

4. Бюджетування капіталу інвестиційного проекту – це _________________________________________

5. Розрахунок середньозваженої вартості капіталу (WACC)  здійснюється за формулою_______________

 

Практичне завдання.

Виходячи з наступної інформації оцініть рівень рівномірності грошових потоків та ефективності управління ними в рамках реалізації інвестиційного проекту. За результатами розрахунків зробіть висновки.

Інформація про рух грошових коштів від реалізації проекту, тис.

 

Показники

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

1. Всього надходження грошових коштів

 

 

 

 

 

 

 

   1.1 Виручка від реалізації продукції

121

131

135

217

200

 

189

150

   1.2. Погашення дебіторської заборгованості

11,5

12,4

23,2

20,5

31,8

33,6

41,7

2. Всього витрачання грошових коштів

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Оплата сировини та матеріалів

25

85

94

80

70

95

84

2.2 Заробітна плата

12,5

12,5

12,7

12,7

12,7

13,0

13,0

2.3 Сплата податків та зборів

0,9

11,2

13,6

13,4

15,0

12,4

14,3

2.4 Орендна плата

3

3

3

4,5

4,5

4,5

4,5

 

Варіант 17

Теоретичні завдання. Виконайте завдання шляхом доповнення формули або речення 

1. Інвестиційний проект – це: _______________________________________________________________

2. Критерії, з якими здійснюється оцінка якості написання розділу бізнес-плану інвестиційного проекту “Оцінка ризиків”:__________________________________________________________________________

3. Етапи оцінки ризику інвестиційного проекту: ________________________________________________

4. Особливості оцінки вартості позикового капіталу, що використовується для інвестування, __________

5. Модифікований період окупності визначається за формулою: __________________________________

 

Практичне завдання.

Підприємство планує запустити лінію по виробництву шоколаду білого, яка має наступні характеристики розподілу значень чистого приведеного доходу: математичне очікування – 38 000 тис. грн., стандартне відхилення – 3 500 тис. грн.

Вже реалізовані інвестиційні проекти впровадження ліній з виробництва шоколаду чорного та молочного мають наступні характеристики розподілу ймовірностей можливих значень чистого приведеного доходу:

Лінії з виробництва

Математичне очікування, тис. грн.

Стандартне відхилення, тис. грн.

Шоколад чорний

43 000

2 500

Шоколад молочний

47 000

1 800

 

 

Коефіцієнти кореляції між проектами з виробництва продукції характеризуються наступним чином:

Проекти

Значення коефіцієнтів кореляції

Молоко

Масло

Плавлені сирки

Шоколад чорний

1

0,8

0,4

Шоколад молочний

0,8

1

0,2

Шоколад білий

0,4

0,2

1

 

Розрахувати математичне очікування, стандартне відхилення та коефіцієнт варіації для комбінації з двох продуктів (Чорний та молочний шоколад), а також для трьох продуктів (Чорний, молочний та білий шоколад).

 

Варіант 18

Теоретичні завдання. Виконайте завдання шляхом доповнення формули або речення 

1. Види інвестиційних проектів: _____________________________________________________________

2. Критерії, з якими здійснюється оцінка якості написання розділу бізнес-плану інвестиційного проекту “Фінансовий план”:________________________________________________________________________

3. Етапи здійснення аналізу чутливості інвестиційного проекту: __________________________________

4. Особливості оцінки вартості власного капіталу, що використовується для інвестування ____________

5. Розрахунок середньоквадратичного відхилення позитивного грошового потоку інвестиційного проекту здійснюється за формулою___________________________________________________________

 

Практичне завдання.

Виходячи з наступної інформації оцініть рівень збалансованості та ліквідності грошових потоків інвестиційного проекту. За результатами розрахунків зробіть висновки щодо ситуації, що склалась.

План руху грошових коштів від інвестиційного проекту, тис. грн.

Показники

1 квартал

2 квартал

Залишок грошових коштів на початок періоду

48

??

Рух грошових коштів від операційної діяльності

Надходження грошових коштів

1. Виручка від реалізації продукції звітного періоду

2240

2480

2. Погашення дебіторської заборгованості за товари, роботи та послуги

561

1020

Витрачання грошових коштів

1. Оплата сировини та матеріалів

1150

1310

2. Заробітна плата

200

320

3. Сплата податків та зборів

190

323

4. Орендна плата

25

25

5. Оплата інших поточних витрат

100

115

Рух грошових коштів від інвестиційної діяльності

Витрачання грошових коштів

1. Видатки грошових коштів на придбання патенту

55

55

2. Видатки грошових коштів на купівлю устаткування

230

-

Рух грошових коштів від фінансової діяльності

 

 

Надходження грошових коштів

1. Надходження довгострокового кредиту банку

150

-

Витрачання грошових коштів

1. Погашення короткострокового кредиту банку

85

85

Додаткова інформація, тис.грн.

Показники

1 квартал

2 квартал

1. Обсяг чистого прибутку

136

142

2. Амортизація

16

22

3. Обсяг прострочених зобов'язань

33

-

4. Обсяг дефіциту грошових коштів

15

4,5

 

 

Варіант 19

Теоретичні завдання. Виконайте завдання шляхом доповнення формули або речення

1. До основних завдань інвестиційного аналізу відносяться:______________________________________

2. Критерії, з якими здійснюється оцінка якості написання розділу бізнес-плану інвестиційного проекту “Організаційний план”:_____________________________________________________________________

3. Сутність методу “дерево рішень” у процесі оцінки ризику інвестиційного проекту:________________

4. Схеми фінансування реальних інвестиційних проектів: ________________________________________

5. Індекс доходності (ROI) інвестиційного проекту розраховується за формулою_____________________

 

Практичне завдання.

І. Підприємство має проект довгострокових інвестицій «А» та розглядає можливість інвестування в додатковий проект «Б». Математичне очікування чистої теперішньої вартості проекту «А» – 5000 грн., проекту «Б» – 7000 грн. Стандартне відхилення проекту «А» – 500 грн., проекту «Б» – 1200 грн. Коефіцієнт кореляції між проектами – 0,6. За допомогою розрахунків математичного очікування чистої теперішньої вартості, стандартного відхилення та коефіцієнту варіації для комбінації проектів оцінити доцільність прийняття проекту «Б».

ІІ. Визначити внутрішню вартість акцій підприємства, якщо останній виплачений дивіденд акціонерами складав 150 грн. Очікується, що впродовж наступних 5-ти років щорічний приріст дивідендів становитиме 1,5%, після чого нормалізується і залишиться на рівні 3%. Необхідна доходність (ставка дисконту) дорівнює 12%.

 

Варіант 20

Теоретичні завдання. Виконайте завдання шляхом доповнення формули або речення

1. Екологічна експертиза інвестиційного проекту передбачає _____________________________________

2. Критерії, з якими здійснюється оцінка якості написання розділу бізнес-плану інвестиційного проекту “Виробничий план”:_______________________________________________________________________

3. Сутність методу “імітаційного моделювання” у процесі оцінки ризику інвестиційного проекту:__________________________________________________________________________________

4. Політика формування інвестиційних ресурсів – це ____________________________________________

5. Коефіцієнт ефективності грошового потоку інвестиційного проекту розраховується за формулою____

 

Практичне завдання.

Підприємство має можливість інвестувати щорічно не більше 150 тис. грн. Крім того, всі доходи від додаткового введення інвестиційних проектів можуть також бути використані для цілей інвестування. На основі інформації, наведеної нижче, необхідно сформувати інвестиційну програму підприємства, якщо ціна джерел фінансування становить 22%.

Проект

Вкладення, тис. грн.

Надходження, тис. грн.

1 рік

2 рік

3 рік

4 рік

5 рік

“А”

- 80

+8

+32

+49

+83

+96

“Б”

- 50

+10

+38

+45

+55

+68

“В”

-

-80

+15

+38

+70

+95

“Г”

-20

-3

+14

+26

+29

+31

“Д”

-70

+20

+23

+43

+66

+88

 

 

Варіант 21

Теоретичні завдання. Виконайте завдання шляхом доповнення формули або речення 

1. Економічна експертиза інвестиційного проекту дозволяє ______________________________________

2. Критерії, з якими здійснюється оцінка якості написання розділу бізнес-плану інвестиційного проекту “Маркетинговий план”:_____________________________________________________________________

3. Сутність методу дисконтування у процесі оцінки інвестиційного проекту:________________________

4. Алгоритм вирішення проблем управління проектами ________________________________________

5. Розрахунок показника “внутрішня норма доходності” (IRR) здійснюється за формулою_____________

 

Практичне завдання.

Підприємство може інвестувати 15 млн. грн. у реалізацію необхідних інвестиційних проектів.  Інвестиційному менеджеру необхідно сформувати інвестиційну програму підприємства та визначити її прибутковість, якщо є наступні варіанти інвестицій, що піддаються дробленню:

Проект

Вкладення, млн. грн.

Надходження по роках, млн. грн.

1 рік

2 рік

3 рік

4 рік

“А”

-5,0

+2

+4

+13

+19

“Б”

-10,0

-8

+9

+12

+15

“В”

-8,0

+14

+16

+27

+35

“Г”

-7,0

-9

+11

+25

+30

 

У якості ставки дисконтування грошових потоків від реалізації проектів “А” та “Г” передбачається використати показник середньозваженої вартості капіталу підприємства (WACC). Відомо, що питома вага позикового капіталу підприємства у загальній сумі його капіталу складає 25%, частка простих акцій – 10%, решта – привілейовані акції. Вартість позикового капіталу – 24%, простих акцій – 11%, привілейованих акцій – 8%. Для проектів “Б” та “В” ставка дисконтування прийнята на рівні 26%.

 

Варіант 22

Теоретичні завдання. Виконайте завдання шляхом доповнення формули або речення 

1. Соціальна експертиза інвестиційного проекту передбачає ______________________________________

2. Критерії, з якими здійснюється оцінка якості написання розділу бізнес-плану інвестиційного проекту “Аналіз ринку”:____________________________________________________________________________

3. Види інвестиційних проектів: _____________________________________________________________

4. Інвестиційний аналіз – це  ________________________________________________________________

5. Розрахунок середньоквадратичного відхилення прибутку інвестиційного проекту визначається за формулою: _______________________________________________________________________________

 

Практичне завдання.

На підприємстві передбачається паралельно реалізовувати проекти реальних та фінансових інвестицій.

1. Інвестиційному менеджеру підприємства на основі вихідних даних (табл.1) необхідно проаналізувати ризик інвестування у фінансові інструменти А і Б та обрати одну з двох стратегій:  обрати один з двох фінансових інструментів, який буде менш ризиковим для інвестування; скласти портфель, в якому 35% - актив А; 65% - актив Б.

Таблиця 1 – Надходження грошових коштів від використання фінансових інструментів, тис. грн.:

 

1 рік

2 рік

3 рік

4 рік

5 рік

А

14

18

20

21

31

Б

26

22

33

35

48

2. Підприємство має можливість інвестувати щорічно не більше 450 тис. грн. Крім того, всі доходи від додаткового введення інвестиційних проектів можуть також бути використані для цілей інвестування.

На основі інформації, наведеної нижче (табл.2), інвестиційному менеджеру необхідно сформувати програму інвестицій підприємства, якщо ціна джерел фінансування становить 15,5%.

Таблиця 2 – Інформація про інвестиційні проекти, що можуть бути включені у інвестиційну програму

Проект

Вкладення, тис. грн.

Надходження, тис. грн.

1 рік

2 рік

3 рік

4 рік

 

“А”

- 200

-50

+70

+190

+280

 

“Б”

- 450

+100

+150

+220

+310

 

“В”

- 250

+50

+180

+250

+300

 

“Г”

-

- 150

+80

+200

+300

 

 

Варіант 23

Теоретичні завдання. Виконайте завдання шляхом доповнення формули або речення

1. До основних принципів екологічної експертизи інвестиційних проектів відносять: _______________

2. Критерії, з якими здійснюється оцінка якості написання розділу бізнес-плану інвестиційного проекту “Характеристика галузі та продукту”:________________________________________________________

3. Методи оцінки ризиків інвестиційних проектів: _____________________________________________

4.Види бізнес-планів: _____________________________________________________________________

5. Чистий приведений дохід інвестиційного проекту у випадку здійснення одноразової інвестиції визначається за формулою__________________________________________________________________

 

Практичне завдання.

Підприємство планує запустити лінію по виробництву плавлених сирків, яка має наступні характеристики розподілу значень чистого приведеного доходу: математичне очікування – 44 000 тис. грн., стандартне відхилення – 12 000 тис. грн.

Вже реалізовані інвестиційні проекти впровадження ліній з виробництва молока та масла мають наступні характеристики розподілу ймовірностей можливих значень чистого приведеного доходу:

Лінії з виробництва

Математичне очікування, тис. грн.

Стандартне відхилення, тис. грн.

Молоко

15 000

1 500

Масло

27 000

2 800

 

 

Коефіцієнти кореляції між проектами з виробництва продукції характеризуються наступним чином:

Проекти

Значення коефіцієнтів кореляції

Молоко

Масло

Плавлені сирки

Молоко

1

0,8

0,6

Масло

0,8

1

0,4

Плавлені сирки

0,6

0,4

1

 

Розрахувати математичне очікування, стандартне відхилення та коефіцієнт варіації для комбінації з двох продуктів (молоко та масло), а також для трьох продуктів (молоко, масло, плавлені сирки).

 

Варіант 24

Теоретичні завдання. Виконайте завдання шляхом доповнення формули або речення 

1. Функції бізнес-плану: ____________________________________________________________________

2. Критерії, з якими здійснюється оцінка якості написання резюме бізнес-плану інвестиційного проекту: _________________________________________________________________________________________

3. Основні етапи оцінки ризиків реальних інвестиційних проектів: _______________________________

4. Інвестиційний портфель – це _____________________________________________________________

5. Чистий приведений дохід інвестиційного проекту у випадку здійснення паралельного інвестування визначається за формулою__________________________________________________________

 

Практичне завдання.

Підприємство має можливість інвестувати щорічно не більше 50 тис. грн. Крім того, всі доходи від додаткового введення інвестиційних проектів можуть також бути використані для цілей інвестування. На основі інформації, наведеної нижче, необхідно сформувати інвестиційну програму підприємства, якщо ціна джерел фінансування становить 25%.

Проект

Вкладення, тис. грн.

Надходження, тис. грн.

1 рік

2 рік

3 рік

4 рік

5 рік

“А”

- 30

+18

+22

+29

+33

+36

“Б”

- 50

+16

+18

+25

+35

+48

“В”

-

-75

+15

+18

+40

+45

“Г”

-20

-7

+14

+16

+22

+31

“Д”

-

-66

+23

+33

+46

+58

 

 

Варіант 25

Теоретичні завдання. Виконайте завдання шляхом доповнення формули або речення 

1. Технічна експертиза інвестиційного проекту передбачає ______________________________________

2. Переваги та недоліки методу накладання у процесі аналізу інвестиційного проекту:________________

3. Основні види ризиків інвестиційних проектів: _______________________________________________

4. Відмінність між внутрішньою та зовнішньою функціями бізнес-плану: __________________________

5. Модифікований період окупності визначається за формулою:__________________________________

 

Практичне завдання.

Підприємство оцінює можливість придбання нового обладнання з терміном експлуатації 3 роки. Обладнання коштує 110 тис.грн., ставка дисконту – 16,5%. Дерево ймовірностей можливих майбутніх грошових потоків, пов’язаних з новим обладнанням наведено у таблиці:

1 рік

2 рік

3 рік

Вихідна ймовірність

Чистий грошовий потік, тис. грн.

Умовна ймовірність

Чистий грошовий потік, тис. грн.

Умовна ймовірність

Чистий грошовий потік, тис. грн.

0,2

 

55

0,2

35

0,4

45

0,2

48

0,4

52

0,6

78

0,2

81

0,8

78

0,4

44

0,2

49

0,4

66

0,2

73

0,2

97

0,6

104

Розрахувати:

1.        Сумісні ймовірності для всіх випадків;

2.       Математичне очікування та стандартне відхилення ймовірностей розподілу можливих чистих теперішніх вартостей.

 

Варіант 26

Теоретичні завдання. Виконайте завдання шляхом доповнення формули або речення 

1. Комерційна експертиза інвестиційного проекту передбачає ___________________________________

2. Переваги та недоліки методу аналізу змін у процесі аналізу інвестиційного проекту:_______________

3 . Методи оцінки ризиків інвестиційних проектів: _____________________________________________

4. Орієнтовна послідовність розробки ТЕО інвестиційного проекту:_______________________________

5. Розрахунок середньоквадратичного відхилення прибутку інвестиційного проекту визначається наступним чином__________________________________________________________________________

 

Практичне завдання.

На основі інформації, що наводиться, інвестиційному менеджеру необхідно обрати найменш ризиковий варіант інвестування на наступний період.

-     1 варіант інвестування: сума прибутку при середньому розмірі 50 тис. грн. коливається від 25 тис. грн. до 85 тис. грн.; ймовірність отримання прибутку в сумі 25 тис. грн. становить 0,35 та прибутку в сумі 85 тис. грн. – 0,41;

-     2 варіант інвестування: сума прибутку при середньому розмірі 65 тис. грн. коливається від 35 тис. грн. до 95 тис. грн.; ймовірність отримання прибутку в сумі 35 тис. грн. становить 0,43 та прибутку в сумі 95 тис. грн. – 0,6.

Крім цього, по вже існуючому проекту реальних інвестицій, який підприємство реалізує вже впродовж 5-ти років за допомогою моделі оцінки капітальних активів необхідно визначити чистий приведений дохід проекту, якщо:

1. Надходження грошових коштів від реалізації інвестиційного проекту по роках, тис. грн.:

1 рік

2 рік

3 рік

4 рік

5 рік

+12000

+11200

+14000

+15800

+18000

2. Доходність середнього складає 18,5%; b-коефіцієнт – 0,85; безпечна ставка відсотку – 8,5%;

3. Початкова сума інвестицій становить 14 500 тис. грн..

 

Варіант 27

Теоретичні завдання. Виконайте завдання шляхом доповнення формули або речення

1. Види експертиз інвестиційних проектів: ____________________________________________________

2. Метод порівняння у процесі аналізу інвестиційного проекту передбачає _________________________

3. Ризик інвестиційного проекту може розглядатися та оцінюватися за допомогою наступних підходів: _________________________________________________________________________________________

4. Основні структурні елементи ТЕО інвестиційного проекту:____________________________________

5. Модель оцінки капітальних активів (САМР) має наступний вигляд_____________________________

 

Практичне завдання.

Підприємство оцінює можливість придбання нового обладнання з терміном експлуатації 3 роки. Обладнання коштує 250 тис.грн., ставка дисконту – 14%. Дерево ймовірностей можливих майбутніх грошових потоків, пов’язаних з новим обладнанням наведено у таблиці:

1 рік

2 рік

3 рік

Вихідна ймовірність

Чистий грошовий потік, тис. грн.

Умовна ймовірність

Чистий грошовий потік, тис. грн.

Умовна ймовірність

Чистий грошовий потік, тис. грн.

0,8

 

120

0,2

135

0,4

145

0,2

148

0,4

152

0,6

178

0,2

181

0,2

150

0,4

144

0,2

149

0,4

266

0,2

273

0,2

297

0,6

304

Розрахувати:

5.      Сумісні ймовірності для всіх випадків;

6.     Математичне очікування та стандартне відхилення ймовірностей розподілу можливих чистих теперішніх вартостей.

 

Варіант 28

Теоретичні завдання. Виконайте завдання шляхом доповнення формули або речення 

1. Завдання експертизи бізнес-плану інвестиційного проекту: ____________________________________

2. Метод накладання у процесі аналізу інвестиційного проекту передбачає__________________________

3. Техніко-економічне обґрунтування інвестиційного проекту – це ________________________________

4. Основні стадії процесу інвестування капіталу: _______________________________________________

5. Індекс доходності (ROI) інвестиційного проекту визначається за формулою: _____________________

 

Практичне завдання.

Для прийняття виваженого управлінського рішення щодо подальшого фінансового інвестування фінансовому менеджеру необхідно визначити розмір b-коефіцієта на основі наступних даних про динаміку біржового індексу та курсу акцій підприємства:

Показники

Роки

0

1

2

3

4

5

Курс акції підприємства, грн.

85,5

90,0

87,0

92,0

92,0

88,5

Індекс ринку ЦП

22

27

25

26

37

29

 

 

Варіант 29

Теоретичні завдання. Виконайте завдання шляхом доповнення формули або речення 

1. Експертиза інвестиційного проекту повинна задовольняти наступним вимогам___________________

2. Метод об’єднання у процесі аналізу інвестиційного проекту передбачає_________________________

3. Необхідність розрахунку WACC обумовлюється наступними причинами: ________________________

4. До основних завдань інвестиційного аналізу відносять: ________________________________________

5. Вартість капіталу, сформованого за рахунок емісії простих акцій визначається за формулою: ________________________________________________________________________________________

Практичне завдання.

Очікувана сума прибутку підприємства до вирахування податків та відсотків складає 985 тис. грн.., його щорічний приріст – 3,5% річних, ставка податку на прибуток – згідно законодавства

Середньозважена вартість капіталу підприємства 11,3%. Питома вага голосуючих акцій у загальній сумі капіталу – 56,35% за ринковою оцінкою.

На даний момент підприємством емітовано 1 250 000 штук звичайних акцій. Планується нова емісія акцій, кількість яких становитиме 6,5% від загальної кількості акцій на даний момент.

Якою повинна бути ціна нових акцій, якщо їх випуск не буде здійснювати суттєвого впливу на тенденції динаміки прибутку підприємства?

 

Варіант 30

Теоретичні завдання. Виконайте завдання шляхом доповнення формули або речення 

1. Характеристика основних критеріїв оцінки ефективності інвестиційного проекту:__________

2. Метод аналізу змін у процесі аналізу інвестиційного проекту передбачає ________________

3. Особливості оцінки вартості позикового капіталу: ___________________________________

4. Інвестиційний аналіз – це _________________________________________________________

5. Вартість власного капіталу, що використовується підприємством, визначається за формулою:_____________________________________________________________________

 

Практичне завдання.

Підприємство може інвестувати 65 млн. грн. у реалізацію необхідного реального інвестиційного проекту.  Інвестиційному менеджеру необхідно сформувати інвестиційну програму підприємства та визначити її прибутковість, якщо є наступні варіанти інвестицій, що піддаються дробленню:

Проект

Вкладення, млн. грн.

Надходження по роках, млн. грн.

1 рік

2 рік

3 рік

4 рік

“А”

-30,0

-8

-1,5

+33

+41

“Б”

-40,0

-14

+28

+22

+25

“В”

-35,0

+12

+16

+17

+22

“Г”

-25,0

+9

+21

+16

+26

У якості ставки дисконтування грошових потоків від реалізації проектів “А” та “Г” передбачається використати показник середньозваженої вартості капіталу підприємства (WACC). Відомо, що питома вага позикового капіталу підприємства у загальній сумі його капіталу складає 65%, частка простих акцій – 25%, решта – привілейовані акції. Вартість позикового капіталу – 23%, простих акцій – 12%, привілейованих акцій – 8%.

Для проектів “Б” та “В” ставка дисконтування прийнята на рівні 11,2%.