Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ Інвестування зовнішньоекономічної діяльності

Інвестування зовнішньоекономічної діяльності

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

 

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«ПРИДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА ТА

АРХІТЕКТУРИ»

 

КАФЕДРА МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ

 

 

 

 

 

 

 

Методичні вказівки

 до виконання курсової роботи з дисципліни

«Інвестування  зовнішньоекономічної

діяльності»

спеціальності 6.030503 – “Міжнародна економіка ”

денної та заочної форми навчання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпропетровськ

2017

         Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Інвестування в зовнішньоекономічній діяльності» для студентів напряму підготовки 6.030503 – «Міжнародна економіка» / Укладач:Чала В.С, - Дніпропетровськ: ПДАБА, 2015.- 35 с.

 

 

У методичних вказівках наведені рекомендації студентам напряму підготовки 6.030503 – «Міжнародна економіка» щодо виконання курсової роботи з дисципліни «Інвестування в зовнішньоекономічній діяльності».

 

 

 

 

Укладач:  Чала В.С. к.е.н., доц. каф. міжнародної економіки ДВНЗ ПДАБА

                  

 

Відповідальний за випуск: Орловська Ю.В., д.е.н., проф., зав. каф.

                    міжнародної економіки ДВНЗ ПДАБА

 

Рецензент:  Квактун О.О., к.е.н., доц., зав. каф. міжнародної економіки

                   ДВНЗ ПДАБА

 

 

 

 

 

 

                                                                  Затверджено на засіданні

                                                                  кафедри міжнародної

                                                                  економіки ПДАБА

                                                                 Протокол № 4 від 05.11.2012р.

                                                        Зав. каф. Орловська Ю.В.

 

                                                        Затверджено на засіданні

                                                        Президії методичної ради                                                                      ДВНЗ ПДАБА

                                                        Протокол № 2 (83) від

                                                        07.11.2012р.

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

 

1. Вступна частина………………………………………………………..4

2.Теоретична і методична частини (для ознайомлення студентів) …...5

  2.1. SWOT-аналіз діяльності підприємства……………………………5

  2.2. Формування вихідних даних для оцінки заміни обладнання……7

  2.3. Аналіз ефективності проекту……………………………………...8

  2.4. Базисні умови поставки ІНКОТЕРМС……………………………14

  2.5. Роль переговорного процесу у зовнішньоекономічній

діяльності…………………………………………………………………15

  2.6. Складання зовнішньоторговельного контракту……………….....16

3.Приклади виконання окремих розділів курсової робіт (для виконання розрахунків студентами) ……………………………………………………16

  3.1. Аналіз ефективності заміни обладнання………………………….16

  3.2. Визначення ціни контракту з урахуванням ІНКОТЕРМ і повторна оцінка ефективності проекту………………………………………………...24

  3.3. План переговорів з іноземним контрагентом…………………......29

  3.4. Проект міжнародного контракту про закупівлю обладнання30

  Література………………………………………………………………...33

  Додаток А. ІНКОТЕРМС-2010………………………………………….34

  Додаток Б. Специфікація на поставку товару………………………….35

Варінати курсової роботи…………………………………………...........36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Вступна частина

Зовнішньоекономічні зв'язки - важлива і невід'ємна сфера господарської діяльності, що здійснюється у вигляді міжнародного обміну товарами (роботами, послугами), експорту та імпорту капіталу та майна, пов'язаного із створенням спільних підприємств, представництв, філій та ін.

ЗЕД можна визначити як сукупність виробничо - господарських, організаційно - економічних та оперативно - комерційних функцій підприємства, пов'язаних з його виходом на зовнішній ринок та участю в зовнішньоекономічних операціях.

ЗЕД реалізується на рівні як державних органів влади та управління, так і господарських організацій. У першому випадку вона спрямована на встановлення міждержавних основ співробітництва, створення правових і торгово-політичних механізмів, що стимулюють підвищення ефективності економічних зв'язків, у другому проявляється в укладенні та виконанні контрактів та інших договорів у межах цивільного права.

Основними мотивами розвитку ЗЕД на рівні підприємства можуть бути:

 • Розширення ринку збуту своєї продукції за національні межі з метою максимізації прибутку;
 • Закупівля необхідної сировини, комплектуючих виробів, нових технологій і обладнання;
 • Залучення інжинірингових та інших послуг для потреб виробництва з урахуванням їх унікальності, більш вищої якості і низьких цін щодо внутрішнього ринку;
 • Залучення іноземних інвестицій з метою модернізації виробництва, посилення експортного потенціалу і конкретних позицій на міжнародних товарних ринках;
 • Участь у міжнародному поділі праці, спеціалізації і кооперуванні виробництва з метою успішного розвитку своєї економіки.

Невід'ємним етапом зовнішньоекономічної угоди є укладання і підписання зовнішньоекономічного договору (контракту). Від того, як складено договір (контракт), багато в чому залежить поведінка сторін, оскільки саме він визначає умови угоди, права та обов'язки сторін, їх відповідальність у разі невиконання договору (контракту) і т.п.

Крім того, вступаючи у зовнішньоекономічні відносини, суб'єкту ЗЕД слід пам'ятати про встановлені законодавством терміни та особливості проведення зовнішньоекономічних розрахунків, порядку декларування товарів та сплати митних платежів.

Основною метою більшості фірм є підвищення власної конкурентоспроможності, збільшення обсягів продажів, прибуток, рентабельність. Цього можна досягти завдяки введенню нових продуктів (послуг) на ринок, підвищенню якості, зниженню цін, поліпшенню чи впровадженню нових технологій, завоюванню нових ринків, розвитку реклами, маркетингу, мережі реалізації, удосконаленню системи управління.

Матеріальною основою таких змін у бізнесі служать інноваційні рішення щодо заміни існуючого обладнання на більш продуктивне і технологічне.

Метою курсової роботи є вироблення практичних навичок з прийняття стратегічного інвестиційного рішення на підприємстві, пов'язаного з імпортом обладнання.

Для досягнення поставленої мети в ході виконання курсової роботи необхідно вирішити ряд завдань:

 1. SWOT-аналіз поточного стану підприємства і його перспективних змін в результаті ухвалення рішення про заміну обладнання на нове імпортне.
 2. Провесті комплексний аналіз інвестиційного проекту закупівлі імпортного обладнання.
 3. Оценіть вплив базисної умови поставки ІНКОТЕРМС на ефективність рішення про інвестування.
 4. Составіть план переговорів про закупівлю устаткування.
 5. Подготовіть проект міжнародного контракту по зовнішньоекономічній угоді.

Виконання цих завдань формує відповідні 5 розділів курсової роботи. Методичний посібник містить приклад виконання курсової роботи. Використовуючи цей приклад як опору для виконання власного варіанту розрахунків, студент зможе успішно вирішити всі завдання, поставлені перед ним в завданні.

В цілому курсова робота повинна містити:

Введення.

Розділ I. SWOT-аналіз.

Розділ II. Аналіз ефективності інвестиційного проекту заміни устаткування.

Розділ III. Вплив базисних умов поставки ІНКОТЕРМС на ефективність рішення про заміну обладнання.

Розділ IV. Планування переговорів.

Розділ V. Проектування контракту по закупівлі імпортного устаткування.

Висновки.

2. Теоретична і методична частина

 

2.1. SWOT-аналіз діяльності підприємства

Кожна фірма, яка функціонує в умовах ринкової економіки і господарської нестабільності, визначає стратегію свого розвитку виходячи з даного господарського оточення. Воно складається з інших фірм (постачальників сировини, споживачів продукції і послуг, конкурентів); банків, які надають кредити; державних і міжнародних організацій, що сприяють підприємництву, а також фізичних осіб з їхніми потребами, доходами та інтересами.

В оточенні фірми постійно відбуваються зміни, зумовлені розвитком господарюючих суб'єктів, динамікою курсів валют, цін, процентних ставок і митних зборів, податків.

Місце фірми в економічному оточенні визначають: галузь, в якій вона працює; ринок, на якому вона реалізує свою продукцію; ціни; якість; технологія виробництва; динаміка продажів; доступ до фінансових ресурсів та інші фактори, які зручно оцінювати в рамках SWOT-аналізу.

Система SWOT-аналізу діяльності передбачає дослідження характеру сильних і слабких сторін діяльності підприємства, а також позитивного та негативного впливу окремих зовнішніх (екзогенних) факторів на умови її здійснення в майбутньому періоді.

 

Назва цієї системи являє абревіатуру початкових букв термінів, що характеризують об'єкти цього аналізу:

S - Strengths (сильні сторони)

W - Weaknesses (слабкі сторони)

O - Opportunities (можливості розвитку підприємства)

T - Threats (загрози розвитку підприємства).

Результати SWOT-аналізу звичайно представляються у вигляді зведеної таблиці:

 

Таблица 2.1.1

Типова таблиця SWOT-аналізу

 

 

Позитиви при ухваленні рішення

Негативи при ухваленні рішення

Поточний стан справ

S

W

Можливий

розвиток подій

O

T

 

 

SWOT-аналіз дозволяє оцінити альтернативи для рішення про інвестування (рис.1) і прийняти рішення. Це рішення є попереднім і правильність (ефективність) його прийняття визначається подальшими аналітичними розрахунками.

У даній курсовій роботі SWOT-аналіз дозволяє зробити попередній висновок про можливі перспективи розвитку підприємства в результаті заміни існуючого фізично і морально застарілого обладнання на нове, імпортне високотехнологічне по випуску того ж продукту.

 

2.2. Формування вихідних даних для оцінки заміни обладнання

 

Прийняття рішення про інвестування, в т.ч. і про закупівлю обладнання, повинно спиратися на максимально достовірну вихідну інформацію про проект. Ці дані як правило зводяться до чотирьох показникам:

1. Розмір інвестиції I (investment) (інші назви «чиста інвестиція», «відтік грошових коштів»)

2. Розмір грошових доходів у результаті інвестування CF (cash-flow) (інші назви «чистий приплив грошових коштів», «кеш-флоу»)

3. Життєвий цикл інвестиції ILC (investment life cycle) і ліквідаційна вартість LC (liquidity cost)

4. Ставка дисконтування - коефіцієнт r (інші назви «мінімальний рівень віддачі», «альтернативна дохідність»)

 

Найважливіший і одночасно самий важкий крок в аналізі планових витрат на основний капітал, застосовуваний у виробництві, це оцінка грошових потоків від цього проекту. Це і необхідні інвестиції (I), які необхідно буде здійснити, і річні чисті грошові доходи (CF), які ми отримаємо після того, як проект почне працювати.

Одним з важливих елементів в оцінці грошового потоку виступає ідентифікація відповідних грошових потоків, що визначаються як деякий набір грошових потоків, які слід розглядати в поточному рішенні. При цьому часто трапляються помилки, але два кардинальні правила допомагають аналітикам їх уникнути: (1) вирішення про доцільність капітальних вкладень повинні базуватися на грошових потоках, а не на балансового прибутку; (2) при прийнятті (відхилення) рішення розглядаються тільки додаткові грошові потоки.

Період, протягом якого інвестиційний проект буде давати дохід, являє собою життєвий цикл інвестиції.

Будь вивільнення капіталу по закінченню життєвого циклу інвестиції носить назву ліквідаційної вартості. Зазвичай ліквідаційна вартість визначається в розмірі не меншому, ніж залишкова вартість, тому по-перше, це простіше, а по-друге, не виникає ніяких оподатковуваних доходів або витрат. Ліквідаційну вартість можна вважати доходом в останньому році життєвого циклу інвестицій, навіть якщо ви не збираєтеся продавати обладнання в цей момент часу.

 

Початкові інвестиції (I) трактуються як відтік грошових коштів (або, інакше, негативний потік), спрямованих, наприклад, на закупівлю необхідного обладнання, будівництво виробничих та інших будівель, споруд.

Норма дисконту (r) - щорічна ставка дохідності, яка могла б бути отримана в даний момент від аналогічних інвестицій. Іменується вона також альтернативними витратами.

 

2.3. Аналіз ефективності проекту

На основі вихідної інформації про проект проводиться його аналіз. Для цього, як правило, використовується 5 методів і відповідних показників:

- Термін окупності PBP (payback period);

- Облікова норма прибутку SRR (simple rate of return);

- Чиста поточна вартість NPV (net present value);

- Внутрішня норма прибутковості IRR (internal rate of return);

- Індекс прибутковості (рентабельності) PI (profitability index).

1. Термін окупності - час, необхідний підприємству для відшкодування його первісних інвестицій.

У тому випадку, коли стартові інвестиції I (капітальні вкладення) є одноразовими, а наступні річні грошові потоки приблизно рівні між собою на протязі життєвого циклу проекту, то термін окупності інвестицій може бути розрахований за такою формулою:

 

PBP =  , де:                                                              (1)

 

 

i = 1-n  n – количество лет (месяцев) в жизненном цикле проекта;

I – первоначальные инвестиции;

CFi - річний приплив грошових коштів.

Переваги методу полягають у тому, що:

1. Він простий у розрахунках і легкий в розумінні.

2. Ефективно враховує інвестиційні ризики.

Недоліки:

1. Він не враховує тимчасову вартість грошей, тобто упущені можливості.

2. Він не приймає в розрахунок грошових потоків після закінчення терміну окупності.

2. Облікова норма прибутку оцінює рентабельність методом порівняння необхідних інвестицій з майбутнім річним чистим прибутком.           Це прибутковість балансової вартості інвестицій.

 

SRR =, де:                                                                  (2)

I - початкові інвестиції;

Pn - чистий прибуток profit netto (середнє значення за період ILC).

Наслідок формули:

- прийняття або відхилення інвестиції залежить від її ставки прибутковості;

- підхід до формату бухгалтерської звітності, інформація завжди наявна;

- метод виглядає привабливим, але не завжди вірно відображає дійсність.

Переваги методу облікової норми прибутку:

1. Простий у розумінні.

2. Не складний при виконанні розрахунків.

3. Враховує значення рентабельності.

Недоліки методу:

1. Не враховує тимчасову вартість грошей

- розглядається тільки середня прибутковість інвестиції

- занадто велику вагу мають більш пізні грошові надходження.

2. Середня прибутковість балансової вартості використовує обліковий дохід, а не грошові надходження

- інвестиції та операційні витрати ведуть себе по-різному.

3. Немає об'єктивної підстави для цільової ставки. Деякі фірми використовують середню величину і як наслідок, фірми з високою ставкою прибутковості від існуючих проектів можуть відхилити хороші проекти.

3. Чиста поточна вартість - це різниця між сумарною поточною вартістю потоків грошових коштів (або «кеш-фло» від англ.

«Cash-flow»), дисконтованих (наведених) відповідно до обраної

ставки відсотка, та величиною початкових інвестицій (капітальних

вкладень).

Основна ідея, реалізована в методі NPV, полягає в тому, щоб

знайти співвідношення між інвестиційними витратами (капітальними

вкладеннями - відтоками) і майбутніми доходами (позитивними

грошовими потоками - притоками). Це співвідношення виражене в

скоригованій у часі (як правило, до початку реалізації проекту)

грошовій величині. Коригування за допомогою ставки дисконтування

необхідне для того, щоб врахувати не тільки зміну вартості грошей

в часі, але й фактор ризику.

 

NPV =  - , де:                                                 (3)

i - номер часного періоду в розрахунковому періоді часу n (1 = 1,2, ..., n);

n - життєвий цикл (період існування) бізнес-проекту;

CFn - грошовий потік (відплив) грошових коштів або дохід;

г - норма (ставка) дисконту;

 

Таблиця 2.3.1

Переваги і недоліки критерію NPV

 

Переваги

Недоліки

1

Порівняльна простота розрахунків

Досить велика за обсягом

величина NPV не завжди відповідає економічно доцільному варіанту капіталовкладень

2

Несуперечливий характер критерію, що дозволяє здійснювати достовірне ранжування проектів у порядку спадання (зростання) економічного ефекту

При досить високому рівні

дисконтної ставки (ціни капіталу) окремі грошові потоки надають порівняно малий вплив на обсяг NPV

3

Найкращим чином характеризує

рівень віддачі на вкладений капітал

Критерій мало придатний для порівняння інвестиційних проектів з приблизно однаковими обсягами NPV, але зі значно різними капіталовкладеннями

4

Адитивність (можливість додавання)

Не враховує неточність використаних в розрахунках вихідних даних

5

 

Сильна залежність результатів розрахунків від обраної ставки дисконту r

6

 

Не придатний для порівняння проектів з однаковою величиною NPV, але з істотно різною капіталомісткістю

7

 

Не здатний характеризувати резерв безпеки інвестиційного проекту

4. Внутрішня норма прибутковості (IRR) є досить широко використовуваним показником оцінки економічної ефективності бізнес-проекту.

IRR можна інтерпретувати як граничний рівень прибутковості (окупності) інвестицій.

Під внутрішньою нормою прибутковості (IRR) розуміють процентну ставку, при якій чиста приведена вартість бізнес-проекту дорівнює нулю. Найзручніший метод розрахунку IRR - графічний.

Вибір за графіком рішення щодо прийняття або неприйняття бізнес-проекту здійснюється згідно наступних міркувань:

1. Коли норма більше обраної інвестором ставки дисконтування (го> г), NPV проекту позитивна і, значить, проект повинен бути прийнятий.

2.Когда норма менше обраної інвестором ставки дисконтування (го <г), NPV проекту негативна і, отже, проект повинен бути відхилений.

Значення IRR може трактуватися, з одного боку, як нижній гарантований рівень прибутковості інвестиційного проекту. Якщо IRR перевищує середню вартість капіталу в даній галузі і врахований рівень інвестиційного ризику даного проекту, то інвестиційний проект можна вважати економічно ефективним.

З іншого боку, внутрішня норма прибутковості обумовлює максимальну ставку плати за залучені джерела фінансування проекту, при якій цей проект залишається беззбитковим. При оцінки ефективності спільних інвестиційних витрат це може бути, наприклад, максимальна ставка по кредитах.

 

Таблиця 2.3.2

 

Переваги і недоліки методу розрахунку IRR

 

Переваги

Недоліки

1

Гарантує нижній рівень прибутковості інвестиційного проекту

Достатня складність при невикористанні в розрахунках комп'ютерів

2

Забезпечення незалежності результатів розрахунків від абсолютних розмірів інвестицій

Критерій малопридатний для ранжирування інвестиційних проектів за рівнем їх прибутковості

3

Вдало підходить для порівняння інвестиційних проектів з різними рівнями ризику (проекти з великим рівнем ризику мають і більшу величину IRR)

 

Відрізняється високою чутливістю (залежністю) результатів розрахунків від точності оцінки майбутніх грошових потоків

Продовження таблиці 2.3.2

4

Відрізняється досить інформативністю, об'єктивністю розрахунків, незалежністю від абсолютного розміру інвестицій

Поява додаткових складнощів при виборі найбільш доцільного варіанта проекту, якщо критерій після відповідних розрахунків приймає кілька різних значень

5

Зручний для автоматизації розрахунків за допомогою електронних таблиць

Не придатний для використання в тому випадку, коли грошові потоки є неординарними (відтоки капіталу чергуються з притоками)

6

Характеризує «резерв безпеки проекту» істотно більший, ніж критерій NPV

Через нелінійного характеру функції критерій IRR не має властивість адитивності

7

Відображає стійкість компаній до несприятливих змін (ті компанії, які мають найбільшу величину IRR, є більш привабливими для інвесторів)

Не завжди можливо однозначне виявлення найефективнішого інвестиційного проекту

8

Надає можливість правильно ранжувати інвестиційні проекти в порядку убування їх економічної ефективності

При завищеній величиною IRR частина ефективних проектів може бути проігнорована

9

Найбільш прийнятний для порівняльної оцінки не тільки альтернативних інвестиційних проектів, але і з депозитами, державними цінними паперами і т.п.

Орієнтований на ситуацію, коли реінвестування проміжних грошових потоків здійснюється за однаковою внутрішньою ставкою дохідності, хоча в реальному житті одна частина доходів може бути виплачена у вигляді дивідендів, інша інвестована в даний проект, третя частина інвестована хоча і не у високоприбуткові, але надійні проекти

10

Відображення максимальної ставки плати за залучені джерела фінансування проекту, при якій останній залишається беззбитковим

Не враховується в розрахунках неточність використовув

5. Метод визначення індексу рентабельності (прибутковості) PI є відомим розвитком методу розрахунку NPV. Однак на відміну від показника NPV, який виступає в якості абсолютної величини, індекс рентабельності (прибутковості) PI інвестицій розраховується як відносна величина.

 

 

PI =  /                                                                        (4)

 

Він відображає відомим чином ефективність використання залучених капітальних вкладень. Інвестиційний проект з відносно великим значенням індексу рентабельності є і більш надійним. Разом з тим дуже високі значення індексу рентабельності не завжди відповідають великим числовому значенню чистої приведеної вартості (NPV). Досить часто інвестиційні проекти, що мають великі значення NPV, характерізуются_небольшім за величиною індексом рентабельності.

 

Таблица 2.3.3

 

Переваги і недоліки методу розрахунку індексу рентабельності

 

Переваги

Недоліки

1

Забезпечує сприятливі можливості для формування найбільш ефективного портфеля інвестиційних проектів

Не здатний врахувати фактор масштабності інвестиційних проектів.

2

Найкращим чином характеризує економічну ефективність інвестиційних проектів (у порівнянні з NPV)

Результати розрахунків щодо альтернативних інвестиційним проектам можуть входити в протиріччя з результатами розрахунків за методом NPV

3

Дозволяє порівняти інвестиційні витрати з економічним результатом (ефектом) від їх використання

Не враховується неточність використаних в розрахунках вихідних даних

4

 

Досить великі значення індексу прибутковості не завжди відповідають високому значенню NPV і навпаки

 

 

 

 

2.4. Базисні умови поставки ІНКОТЕРМС

 

Базисні умови поставки називаються так тому, вони визначають основу ціни в залежності від того, чи включаються витрати на транспортування в ціну товару і на кому лежить ризик і відповідальність за поставку товару. Всі базисні умови можна розділити на чотири групи: E, F, C, D.

 

 

Загальна характеристика базисних умов поставки товарів ІНКОТЕРМС

Інкотермс 2010 (Incoterms 2010) – це міжнародні правила, визнані урядовими органами, юридичними компаніями і комерсантами по всьому світу як тлумачення найбільш застосовних в міжнародній торгівлі термінів.

EXW (EX Works (... named place) Франко завод (... назва місця)

Термін "Франко завод" означає, що продавець вважається таким, що виконав свої обов'язки з постачання, коли він надасть товар у розпорядження покупця на своєму підприємстві чи в іншому названому місці (наприклад: на заводі, фабриці, складі тощо). Продавець не відповідає за завантаження товару на транспортний засіб, а також за митне очищення товару для експорту.

FCA (Free Carrier (... named place) Франко перевізник (... назва місця)

Термін "франко-перевізник" означає, що продавець доставить товар, який пройшов митне очищення, зазначеному покупцем перевізнику до названого місця. Слід зазначити, що вибір місця постачання вплине на зобов'язання по завантаженню і розвантаженню товару на даному місці. Якщо поставка здійснюється в приміщенні продавця, то продавець несе відповідальність за відвантаження. Якщо ж постачання здійснюється в інше місце, продавець за відвантаження товару відповідальності не несе. Даний термін може бути використаний під час перевезення будь-яким видом транспорту, включаючи змішані перевезення.

FAS (Free Alongside Ship (... named port of shipment) Франко вздовж борту судна (... назва порту відвантаження)

Термін "франко вздовж борту судна" означає, що продавець виконав постачання, коли товар розміщений уздовж борта судна на причалі або на ліхтерах у зазначеному порту відвантаження. Це означає, що з цього моменту усі витрати й ризики втрати чи пошкодження товару повинен нести покупець. За умовами терміна FAS на продавця покладається обов'язок по митному очищенню товару для експорту (на відміну від умов попередніх видань "Інкотермс" – обов'язок по митному очищенню для експорту покладався на покупця). Однак, якщо сторони бажають, щоб покупець узяв на себе обов'язки з митного очищення товару для експорту, то це повинно бути чітко обговорене у відповідному доповненні до договору купівлі-продажу.

FOB (Free On Board (... named port of shipment) Франко борт (... назва порту відвантаження)

Термін "Франко борт" означає, що продавець виконав постачання, коли товар перейшов через поручні судна в названому порту відвантаження. Це означає, що з цього моменту усі витрати й ризики втрати чи пошкодження товару повинен нести покупець. За умовами терміна FOB на продавця покладається обов'язок по митному очищенню товару для експорту. Даний термін може застосовуватися тільки під час перевезення товару морським або внутрішнім водним транспортом. Якщо сторони не збираються поставити товар через поручні судна, слід застосовувати термін FCA.

CFR Cost and Freight (... named port of destination) Вартість і фрахт (... назва порту призначення)

Термін "вартість і фрахт" означає, що продавець виконав постачання, коли товар перейшов через поручні судна в порту відвантаження. За умовами терміна CFR на продавця покладається обов'язок по митному очищенню товару для експорту. Даний термін може застосовуватися тільки під час перевезення товару морським або внутрішнім водним транспортом.

CIF (Cost, Insurance and Freight (... named port of destination) Вартість, страхування і фрахт (... назва порту призначення)

Термін "вартість, страхування та фрахт" означає, що продавець виконав постачання, коли товар перейшов через поручні судна в порту відвантаження. Продавець зобов'язаний оплатити витрати і фрахт, необхідні для доставки товару в зазначений порт призначення, але ризик втрати або ушкодження товару, як і будь-які додаткові витрати, що виникають після відвантаження товару, переходять із продавця на покупця. За умовами терміна CIF на продавця покладається обов'язок по митному очищенню товару для експорту. Даний термін може застосовуватися тільки під час перевезення товару морським або внутрішнім водним транспортом. Якщо сторони не збираються поставити товар через поручні судна, слід застосовувати термін CIP.

CIP (Carriage and Insurance Paid Тo (... named place of destination) Фрахт/перевезення та страхування оплачені до (... назва місця призначення)

Термін "фрахт/перевезення та страхування оплачені до" означає, що продавець доставить товар названому їм перевізнику. Крім цього, продавець зобов'язаний оплатити витрати, пов'язані з перевезенням товару до названого пункту призначення. Це означає, що покупець бере на себе всі ризики і будь-які додаткові витрати після доставки таким чином товару. Однак, за умовами CIP на продавця також покладається обов'язок по забезпеченню страхування від ризиків втрати й ушкодження товару під час перевезення на користь покупця. Отже, продавець укладає договір страхування й оплачує страхові внески. Покупець повинен брати до уваги, що відповідно до умов терміна CIP від продавця потрібно забезпечення страхування з мінімальним покриттям. За умовами терміна CІР на продавця покладається обов'язок по митному очищенню товару для експорту. Даний термін може застосовуватися під час перевезення товару будь-яким видом транспорту, включаючи змішані перевезення.

CPT (Carriage Paid To (... named place of destination) Фрахт/перевезення оплачені до (... назва місця призначення)

Термін "фрахт/перевезення оплачено до" означає, що продавець доставить товар названому їм перевізнику. Крім цього, продавець зобов'язаний оплатити витрати, пов'язані з перевезенням товару до названого пункту призначення. Це означає, що покупець бере на себе всі ризики втрати чи пошкодження товару, як і інші витрати після передачі товару перевізнику. За умовами терміна СРТ на продавця покладається обов'язок по митному очищенню товару для експорту. Даний термін може застосовуватися під час перевезення товару будь-яким видом транспорту, включаючи змішані перевезення.

DAT (Delivered At Terminal (... named terminal of destination) Постачання на терміналі (... назва терміналу)

Термін "поставка на терміналі" (новий термін, введений в Інкотермс 2010) означає, що продавець виконав своє зобов'язання по постачанню, коли він надав покупцеві товар, розвантажений з транспортного засобу в узгодженому терміналі зазначеного місця призначення. Під терміналом розуміється будь-яке місце, в т.ч. авіа/авто/залізничний карго термінал, причал, склад тощо. Продавець несе всі ризики по доставці товару і його розвантаженні на терміналі. Продавець не зобов'язаний виконувати митні формальності або сплачувати імпортні мита при ввезенні товару. Даний термін може застосовуватися при поставках будь-яким видом транспорту.

DAP (Delivered At Piont (... named point of destination) Постачання в пункті (... назва пункту)

Термін "поставка в пункті" (новий термін, введений в Інкотермс 2010) означає, що продавець виконав своє зобов'язання по постачанню, коли він надав покупцеві товар, готовий до розвантаження з транспортного засобу, що прибув в узгоджене місце призначення. Продавець несе всі ризики, пов'язані з доставкою товару в узгоджене місце призначення. Продавець не зобов'язаний виконувати митні формальності або сплачувати імпортні мита при ввезенні товару. Даний термін може застосовуватися при поставках будь-яким видом транспорту.

DDP (Delivered Duty Paid (... named place of destination) Постачання з оплатою мита (... назва місця призначення)

Термін "поставка зі сплатою мита" означає, що продавець надасть товар, що пройшов митне очищення і не був розвантажений із прибулого транспортного засобу у розпорядження покупця в названому місці призначення. Продавець зобов'язаний нести усі витрати і ризики, пов'язані з транспортуванням товару, включаючи (де це буде потрібно) будь-які збори для імпорту в країну призначення (під словом "мито" тут розуміється відповідальність і ризики за проведення митного очищення, а також за оплату митних формальностей, митних мит, податків і інших зборів). У той час як термін EXW покладає на продавця мінімальні обов'язки, термін DDP припускає максимальні обов'язки продавця. Даний термін не може застосовуватися, якщо продавець прямо чи побічно не може забезпечити одержання імпортної ліцензії. Якщо сторони погодилися про виключення з зобов'язань продавця деяких з витрат, що підлягають оплаті при імпорті (таких, як податок на додану вартість – ПДВ), це повинно бути чітко визначене в контракті купівлі-продажу.

 

2.5 Роль переговорного процесу у зовнішньоекономічній діяльності

 

З точки зору мети і предмета бесіди, можна умовно виділити декілька видів переговорів.

Переговори-знайомство (або представницькі переговори), учасники яких не переслідують цілі укладання конкретних угод. Після їх завершення доцільно підготувати спільний документ. Це може бути як меморандум про зустріч, так і протокол про наміри.

 Переговори за технічними умовами майбутньої угоди або співпраці. Окремо ці переговори проводяться при закупівлях складного комплектного обладнання, при узгодженні умов виробничої кооперації, а також при укладанні ліцензійних угод. У деяких випадках при проведенні технічних переговорів його учасники можуть розбиватися на групи експертів з окремих питань.

 Переговори, предметом яких є обговорення умов конкретної угоди або укладення контракту, тобто переговори з комерційних питань.

Згідно міжнародного ділового протоколу, експортер прибуває на переговори до імпортера. Проте з цього правила можуть бути винятки: так, експортер складних машин і обладнання може запросити імпортера на переговори з метою показу йому підприємств-постачальників. Або ж постійні партнери можуть проводити переговори по черговості в одній і іншій країні.

До початку ділової зустрічі з партнерами доцільно провести певну підготовку, в ході якої слід:

- розрахувати і погодити пропоновані в даній угоді ціни;

- скласти проект контракту і погодити його з усіма учасниками переговорів від вашої фірми;

- вивчити попередню переписку з фірмою;

- вивчити досьє на фірму-партнера, приділивши особливу увагу інформації про прибуваючих представниках.

У необхідних випадках слід продумати програму перебування представників фірми в країні, можливість відвідування підприємств-постачальників або організацій-споживачів.

Практика показує, що при плануванні переговорів важливо представляти можливу реакцію партнера на ваші пропозиції і враховувати його власні очікування від цих переговорів. Тому план переговорів повинен бути достатньо гнучким, але передбачає отримання відповіді на всі непередбачені питання. Непередбачена ситуація може привести до зриву переговорів, і уникнути цього моменту вдасться тільки при завчасної підготовці альтернативних пропозицій і рішень.

 

2.6. Складання зовнішньоторговельного контракту

 

Структура і зміст контракту носять багато в чому індивідуальний характер і визначаються як специфікою предмета угоди, так і ступенем близькості контрагентів. В цілому зовнішньоторговельні контракти звичайно містять наступні основні статті, розташовувані у визначеній послідовності: преамбулу та визначення сторін; предмет договору; ціну та загальну суму контракту; якість товару; строки поставки; умови платежу; пакування та маркування товарів; гарантії; штрафні санкції та відшкодування збитків; страхування; обставини непереборної сили; арбітражне застереження. Якщо предметом угоди є машини і обладнання, то контракти можуть включати й інші статті: технічні умови, зобов'язання з технічного обслуговування, умови відрядження спеціалістів та ін.

 

3. Приклади виконання окремих розділів курсової роботи.

 

3.1. Аналіз ефективності заміни обладнання.

Вихідні дані

Компанія аналізує чи потрібно замінити існуюче у неї обладнання, яке прослужило вже 4 років, на нову автоматизовану модель з підвищеною швидкістю роботи.

Продукція, виготовлена на цьому обладнанні, як очікується, залишиться прибутковою ще, принаймні, 6 років. Ринок збуту показує, що обсяг продукції, що продається, можна збільшити на 30%.

Старе обладнання може прослужити не більше 6 років до повного фізичного зносу, в той час як нове буде працювати ще 10 років до тих пір, поки його не доведеться списати.

Первісна вартість старого обладнання становила 88000 грн., а його залишкова вартість в даний момент дорівнює 52800 грн., бо щорічно рівномірно нараховується знос у сумі 8800 грн. На сьогоднішній день його можна продати за 60000 грн. - Покупці знайдуться. Потужність (максимальний випуск продукції) - 110000 шт.

Нове обладнання з урахуванням установки обійдеться в 100000 грн. Знос по ньому теж буде нараховуватися рівномірними порціями протягом 10 років, і тоді його, швидше за все, можна буде продати за залишковою вартістю до кінця терміну експлуатації. Потужність - 125000 шт. Витрати на матеріали і робочу силу в розрахунку на одиницю продукції знизяться (0.5 грн. - 0.35 грн.).

Компанія не бачить жодних труднощів у продажу додатково випущеної продукції за нинішньою ціною - 1.50 грн. за шт.

Приріст витрат на торгівлю - 1120 грн.

Приріст витрат на маркетинг і транспортування - 1100 грн.

Економія витрат на ремонт та налагодження - 32000 грн. - 30000 грн.

 

Таблиця 3.1.1

Вихідні дані

п/п

Найменування показника

Старе обладнання

Нове обладнання

1.

Первісна вартість, грн.

88000

100000

2.

Залишкова вартість, грн.

52800

-

3.

Термін служби, років

10

10

4.

Амортизація, грн./рік

8800

10000

5.

Ринкова(можлива) вартість , грн.

60000

-

6.

Потужність, од./рік

110000

125000

7.

Матеріальні витрати на одиницю

Виробу, грн.

0.5

0.35

8.

Кількість обслуговуючого персоналу, чол.

3

3

9.

Додаткові витрати на ремонт та налагодження, грн./рік

32000

30000

10.

Приріст витрат на торгівлю, грн./рік

-

1120

11.

Приріст витрат на транспортування і маркетинг, грн.

-

1100

12.

Ціна виробу, грн.

1.50

1.50

13.

Перевищення реального попиту над пропозицією, %

45

 

 

 1. Розрахунок чистих інвестицій з податковими поправками

Чисті інвестиції - приріст фондів, спрямований на фінансування

проекту. 

1) Вартість нового обладнання – 100 000 грн.; 

2) Грошові надходження від продажу старого обладнання -60 000 грн.; 

3) Дохід від продажу старого обладнання - (60000 - 52800) = 7 200 грн.; 

4) Податок на прибуток - 18% = 1 296 грн; 

5) Чисті інвестиції (I) = 100000 - 60000 + 1296 = 41 296 грн.

 

 1. Аналіз витрат і доходів при заміні устаткування

 

Заміна обладнання спричиняє три важливі ефекти:

1. Оскільки ефективність нового обладнання буде вище, то виявиться економія на виробничих витратах (собівартість у матеріалах та обслуговуванні);

2. Збільшиться обсяг випуску, отже, це призведе до приросту реалізації.

Розрахуємо обсяг продукції, яка може бути продана на ринку. Згідно з вихідними даними, перевищення реального попиту над пропозицією становить 30%, отже, місткість ринку складе: 110000 + 110000 * 0.45 = 149500 од.

При заміні старого устаткування на нове, ми можемо виробити обсяг продукції рівний 125 000 од. Оскільки місткість ринку вище, то реальний попит на дану продукцію перевершує планований обсяг реалізації.

3. Зростання амортизаційних відрахувань, що включаються в собівартість, призводить до зменшення податку на прибуток.

Чистий грошовий приток (Cash Flow, CF) - чиста зміна від періоду до періоду доходів і витрат грошових коштів (після поправки на податки), викликана даними інвестиційним проектом.

Таблица 3.1.2

Розрахунок чистого грошового притоку

п/п

Найменування

показника

Старе

обладнання

Нове

обладнання

Щорічні

зміни

1.

Економія витрат на з/п за рахунок зниження часу на ремонт і наладку

32 000

30 000

2000

2.

Економія матеріалів

55 000

38 500

16 500

Разом  (1):

 

 

18 500

3.

Зростання випуску (од.):

 

 

15 000

4.

Додаткова реалізація (грн.)

 

22 500

 

5.

З/п персоналу

-

-

-

6.

Матеріали

 

5250

 

7.

Додаткові торгові витрати

 

1120

 

8.

Додаткові витрати на транспортування і маркетинг

 

1100

 

9.

Додаткова вигода

 

15030

15030

Разом (1+2):

 

 

33 530

10.

Різниця в амортизації

8800

10000

1200

11.

Всього додатковий прибуток від використання нового обладнання, що підлягає оподаткуванню

 

 

32 330

12.

Податок на прибуток (18%)

 

 

5820

13.

Чистий додатковий прибуток

 

 

26510

14.

Додавання амортизації

 

 

1200

11.

Щорічна зміна притоку грошових коштів

(СF)

 

 

27710

           

 

Економія матеріалів для старого і нового обладнання розраховується як добуток потужності старого обладнання та відповідних витрат на матеріали і робочу силу в розрахунку на одиницю продукції.

Зростання випуску розраховується як різниця між потужністю нового і старого обладнання: 125000-110000 = 15000 од.

Додаткова реалізація - добуток обсягів зростання випуску на ціну за одиницю продукції: 15000 * 1.5 = 22500 грн.

Рядок 3 «Матеріали» розраховується як добуток зростання випуску на витрати на матеріали і робочу силу в розрахунку на од. продукції для нового обладнання: 15000 * 0.35 = 5250 грн.

Додаткова вигода дорівнює різниці між додаткової реалізацією та сумою матеріалів, додаткових торгових витрат і додаткових витрат на транспортування і маркетинг: 22500 - (5250 +1120 +1100) = 15030 грн.

Різниця в амортизації розраховується як різниця між амортизацією нового і старого обладнання: 10000 - 8800 = 1200 грн.

 

 1. Визначення життєвого циклу інвестицій

Період, протягом якого інвестиційний проект буде давати дохід, являє собою життєвий цикл інвестицій.

Життєвий цикл інвестицій відрізняється від фізичного та моральнго терміну служби і закінчується, як тільки зникає ринок для даного продукту.

        4 років      6 років                            

                                      старе обладнання

                                    нове обладнання

                                               10 років

Спільний відрізок – це житєвий цикл інвестицій = 6 років

 1. Визначення ліквідаційної вартості обладнання

         Будь-яке вивільнення капіталу по закінченню життєвого циклу інвестиції носить назву ліквідаційної вартості. Зазвичай ліквідаційна вартість визначається в розмірі не меншому, ніж залишкова вартість, тому по-перше, це простіше, а по-друге, не виникає ніяких оподатковуваних доходів або витрат.

         Ліквідаційну вартість можна вважати доходом в останньому році життєвого циклу інвестицій, навіть якщо ви не збираєтеся продавати обладнання в цей момент часу.

Ліквідаційна вартість = Вар-ть нового обл-я - (Норма аморт-ї * ЖЦІ * Вар-ть нового обор-я) = 100 000 - (0.1 * 6 * 100 000) = 40 000 грн.

 

 1. Оцінка інвестиційного проекту

Для оцінки інвестиційних проектів використовується декілька показників:

• Термін окупності;

• Облікова норма прибутку;

• Чиста поточна вартість (NPV);

• Внутрішня норма рентабельності (IRR);

• Індекс прибутковості (IP).

5.1. Термін окупності - час, необхідний підприємству для відшкодування його первісних інвестицій. Він визначається поділом первісних інвестицій на притоки грошових коштів:

PBP =  =  = 1.49 р.

5.2. Облікова норма прибутку - оцінює рентабельність методом порівняння необхідних інвестицій з майбутнім річним чистим доходом.

SRR=  = 64%.

5.3. Чиста поточна вартість - різниця між поточною вартістю майбутніх грошових потоків, отриманих в результаті реалізації проекту, і вартістю початкових інвестицій.

NPV =  - І

Для зручності розрахунку NPV будуємо наступну таблицю.

 

Таблиця 3.1.3

Розрахунок складових NPV при r = 18%.

Період (n)

Дисконтуючий множник

Інвестиції

Чистий грошовий приток

Поточна вартість інвестицій

Поточна

вартість

грошового

притоку

0

1

= 41 296

 

41 296

 

1

0.847

 

27 710

 

23470.37

2

0.718

 

27 710

 

19895.78

3

0.609

 

27 710

 

16875.39

4

0.516

 

27 710

 

14298.36

5

0.437

 

27 710

 

12109.27

6

0.370

 

27 710

 

10252.7

 

(6)

0.370

40 000

 

14 800

∑96901,9

 

 

= 96901,9 + 14800 = 111 701, 9 грн.;    I = 41296;    

 

NPV = 111 701,9 – 41296  = 70405.9 грн.

Оскільки NPV>0, то даний проект слід прийняти.

 

  1. Внутрішня норма прибутковості(IRR) - ставка дисконту, при якій NPV = 0.

 

IRR показує максимально допустимий рівень витрат, які можуть бути понесені при фінансуванні даного проекту, і при яких інвестиція ще не прибуткова, але вже і не збиткова (NPV = 0).

Для зручності розрахунку NPV будуємо таблицю. За даними таблиці будуємо графік для знаходження значення IRR.

Таблиця 3.1.4

Розрахунок NPV при r = 70%

Період

Інвести-ційний грошовий приток

Дискон-туючий множник

r = 18%

Поточна вартість при

r = 18%

Дискон-туючий множник

r = 70%

Поточна вартість при

r = 70%

0

1

2

3

4

5

6

-41296

27 710

27 710

27 710

27 710

27 710

27 710

1

0.847

0.718

0.609

0.516

0.437

0.370

-41296

23470

19895

16875

14298

12109

10252

1

0.588

0.346

0.204

0.120

0.070

0.041

-41296

16293

9587

5652

3325

1939

1136

(6)

40 000

0.370

14800

0.041

1640

NPV

 

 

70405

 

-1724

 

Рис.3.1 Графічний спосіб встановлення

внутрішньої норми рентабельності.

 

Математичний спосіб встановлення IRR:

IRR = 18 + (70405/ 70405 - (1724)) * (70 - 18) = 18 + (70405/72129) * 52 =  68,75%

Так як внутрішня норма прибутковості (IRR = 68,75%) більше, ніж альтернативні витрати капіталу, виражені у формулі NPV у вигляді ставки дисконту (r = 18%), то проект варто прийняти.

5.5. Показник рентабельності (індекс прибутковості) являє собою відношення поточної вартості майбутніх грошових потоків і первісних інвестицій.

PI =  / I ,     r = 18%.

= 111 701,9 грн;    = 41296  грн.; PI =111 701,9 /41296= 2,7.

 

Висновок по розділу: так як термін окупності приблизно дорівнює 1.5 рокам, NPV = 70405.87 грн. (Що більше 0), а індекс прибутковості дорівнює 3.66 (що більше 1), то даний проект слід прийняти за всіма параметрами. Також облікова норма прибутку дорівнює 64%, а IRR = 68,9%.

 

2. Визначення ціни контракту з урахуванням ІНКОТЕРМС і повторна оцінка проекту

Угода на придбання та поставку даного обладнання укладається на умовах «FAS» (Правила «Інкотермс» 2010 р.) - Вартість, страхування і фрахт (... Назва порту призначення)

 

Базисні умови

Упаковка (150 євро)

Завантаження на транспортний засіб (250 євро)

Доставка основному перевізнику (350 євро)

Екпортне мито  5%

Страхування (300 євро)

Навантаження на основний транспорт (250 євро )

Транспортні витрати (2400 євро)

Імпортне мито  5%

НДС на імпорт 20%

Розвантаження  (200 євро)

Доставка на фірму (300 євро)

Розвантаження на склад (100 євро)

CFAS

++

 

+

 

+

+-

--

 

-

+-

--

--

--

 

-

 

-

 1. Визначення ціни контракту

Ціна нового обладнання: 100 000 грн.= 5263,15 євро, (1 євро = 19 грн. – змініть на актуальний курс євро на момент виконання курсової роботи!!!)

Ціна контракта: 5263,15+150+250+350 = 6013,15 євро

Експортне мито (інвойсна вартість + всі витрати до моменту експортної митниці) : 6013,15 * 0,05% = 300,66 євро

Митна вартість = 6013,15 +300,66 + 300+250+2400 = 9263,8

Імпортне мито(інвойсна вартість=ціна контракту+всі витрати до моменту імпортної митниці): 9263,8*0,05= 463,19 євро

НДС: 0,20*( 6013,15 + 300,66+300+250+2400+200 +463,19) = 9927* 0,2 = 1985,4 євро

Повна нова вартість обладнання: ціна контракту + витрати покупця = 9927 +1985,4+200+300+100= 12512.4 євро= 237735,6 грн

 

 1. Аналіз витрат і доходів з урахуванням транспортних витрат

Чисті інвестиції = 237735,6 –– 60 000 + 1296 = 179031,6 грн. = 179032 грн

Ліквідна вар-ть = Вар-ть нового обл-я – (Норма аморт-ї * ЖЦИ * Вар-ть нового обл-я) =237735,6 –(0.1*6*237735,6) = 95094 грн.

 

Таблиця 3.2.1

Розрахування чистого грошового притоку

п/п

Найменування показника

Старе обладнання

Нове обладнання

Щорічні зміни

 

 

Разом (1+2):

 

 

33530

10.

Різниця в амортизації

8800

237735,6/10 = 23774

14974

11.

Всього додатковий прибуток від використання нового обладнання, що підлягає оподаткуванню

 

 

18556

12.

Податок на прибуток (11п. * 0,18)

 

 

3340

13.

Чистий додатковий прибуток (п.11 – п.12)

 

 

15215,9

14.

Додавання амортизації

 

 

14974

15.

Щорічне зміна притоку грошових коштів (п.13 +п. 14) СF

 

 

30189

6.1. Термін окупності - час, необхідний підприємству для відшкодування його первісних інвестицій. Він визначається поділом первісних інвестицій на притоки грошових коштів:

PBP =  =179032 / 30189= 5,93 років = 71 місяць.

6.2. Облікова норма прибутку - оцінює рентабельність методом порівняння необхідних інвестицій з майбутнім річним чистим доходом.

SRR= = 15207,7/30189 = 50,3%.

6.3. Чиста поточна вартість - різниця між поточною вартістю майбутніх грошових потоків, отриманих в результаті реалізації проекту, і вартістю початкових інвестицій.

NPV =  - І

Таблица 3.2.2

Розрахунок складових NPV при r = 18%.

Період (n)

Дисконтуючий множний

Інвести-циї

Чистий грошовий приток

Поточна вартість інвестиції

Поточна вартість грошового притоку

0

1

2

3

4

5

6

1

0.847

0.718

0.609

0.516

0.437

0,370

179032

 

 

 

 

 

 

 

30189

30189

30189

30189

30189

30189

179032

 

 

 

 

 

 

 

 

25564

21671

18381

15574

13190

11167

 

(6)

0.370

95094

 

35185

∑105547

= 105547 +35185=140732,= 179032грн.;

NPV = 140732 – 179032 =  - 38300 грн.

6.5 Показник рентабельності (індекс прибутковості) являє собою відношення поточної вартості майбутніх грошових потоків і первісних інвестицій.

PI =  / І ,   r = 18%.

PI =140732/ 179032  =  0,79 грн

 

Висновок: Оскільки NPV <0, а на кожну вкладену 1 гривню в інвестицію віддача лише 79 копійок, то даний проект не слід приймати. За високих транспортних витрат купувати це обладнання не слід. Підприємство знайшло вихід з даної ситуації. По-перше, була збільшена ціна продукції на 25%, що спричинило за собою зниження обсягів виробництва/реалізації на 10% (згідно закону попиту та еластичності попиту на данну продукцію), а по-друге, була знайдена компанія, що надає транспортні послуги по більш низькій ціні - 1000 Є (запропонуйте інші варіанти, які зможуть вплинути на проект)

 

3. Пошук шляхів для зниження витратної частини та підвищення дохідної частини інвестиційного проекту

 

 1. Коригування вихідних даних з урахуванням зміни ціни та обсягу продукції, що випускається

Таблица 3.2.3

Кориговані вихідні дані

п/п

Найменування показника

Старе обладнання

Нове обладнання

1.

Первісна вартість, грн.

88000

100000

2.

Залишкова вартість, грн.

52800

-

3.

Термін служби, років

10

10

4.

Амортизація, грн./рік

8800

10000

5.

Ринкова(можлива) вартість , грн.

60000

-

6.

Потужність, од./рік

99 000

112500

7.

Матеріальні витрати на одиницю

виробу, грн.

0.5

0.35

8.

Кількість обслуговуючого персоналу, чол.

3

3

9.

Додаткові витрати на ремонт та налагодження, грн.

32000

30000

10.

Приріст витрат на торгівлю, грн.

-

1120

11.

Приріст витрат на транспортування і маркетинг, грн.

-

1100

12.

Ціна виробу, грн.

1.875

1.875

13.

Перевищення реального попиту над пропозицією, %

45

 

 

 1. Визначення ціни контракту з урахуванням зменшення транспортних витрат

 

Ціна нового обладнання: 100 000 = 5263,15 євро (1 євро = 19 грн)

Ціна контракту: 5263,13 + 150+250+350 = 6013,15 євро

Імпортне мито: 6013,15 * 0,05 = 300,66 євро

НДС: 0,18 *6013,15 + 300,66 = 1383,03 євро

Витрати покупця: 300,66 +300+250+1000+200+300,66+1383,03+300+100 = 4134,35 євро

Повна вартість обладнання: 6013,13 + 4134,35 = 10147,5 євро

 

 1. Аналіз витрат і доходів з урахуванням зміни транспортних витрат, ціни та обсягу продукції, що випускається

Ціна нового обладнання = 10147,5 *19 = 192 802,5

Чисті інвестиції = 192802,5 – 60 000 + 1296 = 134 098,5

Ліквідаційна вартість = 192 802,5 – (0,1 * 6*192802,5) = 77 121

 

Таблица 3.2.4

Розрахунок корегованого чистого грошового притоку

п/п

Найменування

показника

Старе

обладнання

Нове

обладнання

Щорічні

зміни

1.

Економія витрат на з/п за рахунок зниження часу на ремонт і наладку

32 000

30 000

2000

2.

Економія матеріалів

49500

34650

14850

Разом  (1):

 

 

16 850

3.

Зростання випуску (од.):

 

 

13 500

4.

Додаткова реалізація (грн.)

 

23 312,5

 

5.

З/п персоналу

-

-

-

6.

Матеріали

 

4725

 

7.

Додаткові торгові витрати

 

1120

 

8.

Додаткові витрати на транспортування і маркетинг

 

1100

 

9.

Додаткова вигода

 

18367,5

18367,5

Разом (1+2):

 

 

35217,5

10.

Різниця в амортизації

8800

19280,25

10480,25

11.

Всього додатковий прибуток від використання нового обладнання, що підлягає оподаткуванню

 

 

24737,25

12.

Податок на прибуток (18%)

 

 

4452,7

13.

Чистий додатковий прибуток

 

 

20284,55

14.

Додавання амортизації

 

 

10480,25

11.

Щорічна зміна

притоку грошових коштів

(СF)

 

 

30764,8

           

 

Таблица 3.2.5

Розрахунок складових NPV при r = 18%

Період (n)

Дисконтуючий множний

Інвести-циї

Чистий грошовий приток

Поточна вартість інвестиції

Поточна вартість грошового притоку

0

1

2

3

4

5

6

1

0.847

0.718

0.609

0.516

0.437

0,370

134098,5

 

 

 

 

 

 

 

 

30764,8

30764,8

30764,8

30764,8

30764,8

30764,8

 

134098,5

 

 

 

 

 

 

 

 

26057,8

22089,1

18735,7

15847,6

13444,2

11382,9

 

(6)

0.370

77121

 

28534,77

 

 

NPV = 136092,17 - 134098,5 = 1993,67 грн.

PI = 136092,17 /134098,5 = 1,014 грн.

Висновок: NPV по проекту позитивне, отже проект зі зміненими витратами на доставку та підвищеною ціною реалізації слід прийняти. Проте не слід забувати, що цінова конкуренція компанії на ринку знизиться, що потрібно враховувати в аналізі конрурентного середовища.

 

 

 

 

4. План переговорів з іноземним контрагентом

 

Завдання основних етапів переговорів.

Вступний:

- Створити доброзичливий і позитивний клімат;

- Познайомитися з іншою стороною;

- Пояснити, що для вас важливі добрі відносини з іншою стороною;

- З'ясувати основні принципи;

- Намагатися на цьому етапі не зачіпати основні проблеми.

2. Подання ідей

- Чітко позначити свою позицію;

- Підтримувати свою точку зору;

- Уважно вислухати пропозиції іншої сторони і переконатися, що ви правильно їх зрозуміли;

- При необхідності нагадати свою позицію.

3. Пошук рішення:

- Зібрати необхідні дані;

- Намагатися зрозуміти дійсні потреби іншого боку;

- Знайти альтернативні рішення;

- Перевірити, наскільки альтернативні рішення задовольняють обидві сторони.

4. Завершення:

- Узгодження потреб і способу їх задоволення;

- Представити компромісне рішення «якщо ви дасте нам Х, то ми дамо Y»;

- Намагатися тільки в разі крайньої необхідності чинити тиск на іншу сторону.

 

3.4. Проект международного контракта на приобретение оборудования

Контракт № 340

2 грудня 2012 р.

Компанія «Montini and Sons Engineering Co. Ltd. », розташована за адресою: 5 Beltini Avenue, Rome, Italy і є Продавцем за цим контрактом, в особі Генерального директора г-на Дейвіда Монтіні, який діє на підставі Статуту компанії, з одного боку,І

Фірма «Меркурій», іменована далі «Покупець», розташована за адресою: Україна, м. Севастополь, вул. Пушкіна, 30, надана Генеральним директором Самохіним Віктором Олександровичем, діючим на підставі Статуту фірми, з іншого боку,

Компанія «Montini and Sons Engineering Co. Ltd. »І Фірма« Меркурій »,  спільно згадувані далі як «Сторони»,

 

Уклали цей контракт про наступне:

1. Предмет контракту

1.1. Предметом контракту є придбання Покупцем у Продавця наступного обладнання, іменованого надалі «Товар»: проїзна мийка для вантажних автомобілів Kärcher RBD 5200, згідно Специфікації на поставку Товару (Додаток № 1 до цього Контракту).

2. Якість Товару

2.1. Продавець поставляє Товар, відповідний діючим стандартам та підтверджує якість Товару сертифікатом виробника.

3. Ціна та загальна вартість Контракту

3.1. Загальна вартість цього Контракту становить 9025 EURO.

3.2. Ціна Товару наведена в Додатку № 1 до цього Контракту.

3.3. Ціна Товару є фіксованою і не підлягає зміні.

3.4. Валюта платежу - EURO.

4. Терміни та умови оплати

4.1. Розрахунки між Сторонами за Товар у відповідності зі Специфікацією (Додаток № 1 цього Контракту) здійснюються на умовах передоплати.

5. Терміни та умови поставки

5.1. Поставка Товару у відповідності зі Специфікацією (Додаток № 1) здійснюється протягом 30 днів від дати виконання Покупцем фінансових зобов'язань перед Продавцем.

5.2. Поставка Товару здійснюється на умовах CIF, згідно з правилами «Інкотермс» у редакції 2000 року, в терміни, зазначені у Статті 5.1 цього Контракту.

5.3. Датою передачі Товару Покупцеві вважається дата завантаження Товару на основний транспортний засіб.

6. Упаковка, транспортування і маркування

6.1. Продавець забезпечує упаковку Товару та його завантаження на транспортний засіб.

6.2. Упаковка Товару повинна бути маркована належним чином.

6.3. Форми супровідних документів повинні бути узгоджені сторонами перед відвантаженням.

7. Гарантії

7.1. Продавець гарантує, що:

- Товар відповідає вищим світовим технічним стандартам для такого роду устаткування в момент відвантаження Товару;

- Товар повністю відповідає опису, технічної сертифікації та положенням Контракту і відповідає всім стандартам та вимогам якості в країні Продавця;

- Обсяг поставки Товару та технічна документація повністю відповідають Контракту і Додатків до нього.

7.2. Продавець зобов'язується надати сертифікат на Товар.

8. Форс-мажорні обставини

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, що випливають із цього Контракту, якщо таке невиконання є наслідком форс-мажорних обставин, за умови, що ці обставини безпосередньо вплинули на виконання даного Контракту. У цьому випадку термін виконання зобов'язань за Контрактом відсувається пропорційно часу дії обставин Форс-мажору.

8.2. Сторона, на території якої сталися обставини непереборної сили, зобов'язана протягом 7 днів з дня їх виникнення повідомити іншу Сторону про ступінь руйнувань, характері, початок та закінчення дії обставин Форс-мажору в письмовій формі. Ці сповіщення мають бути завірені місцевої Торговою Палатою.

8.3. Якщо час дії форс-мажорних обставин продовжується і затримує відвантаження більше 6 місяців, кожна зі Сторін має право розірвати Контракт повністю або частково.

9. Штрафні санкції

9.1. У разі несвоєчасної доставки Товару Покупцю з вини Продавця - за винятком форс-мажорних обставин - на нього накладається пеня на користь Покупця в розмірі 0.1% за кожний день прострочення.

9.2. Розмір штрафних санкцій не повинен перевищувати 2% від загальної вартості Контракту.

10. Арбітраж

10.1. Покупець і Продавець використовують всі можливості для залагодження суперечок і розбіжностей, які можуть виникнути з Контракту і пов'язані з його виконанням, шляхом взаємоприйнятних угод. Усі спори, що виникають стосовно цього Контракту повинні вирішуватися в присутності трьох арбітрів, призначених відповідно до Арбітражними Правилами щодо примирення Міжнародної Торгової Палати, чиє рішення має бути остаточним, і слухання арбітражу повинні проводитися відповідно з вищезазначеними Правилами.

10.2. Витрати по арбітражу розподіляються самим арбітражем. Рішення арбітражу є остаточним і обов'язковим для обох сторін.

11. Інші умови

11.1.Любие зміни і доповнення до цього Контракту повинні бути узгоджені обома Сторонами, оформлені в письмовому вигляді і підписані повноважними представниками обох Сторін.

11.2.Контракт набирає чинності з дати його підписання обома Сторонами і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань один перед одним.

 

 

12. Юридические адреса сторон и банковские реквизиты

 

 Продавець:                              Покупець:

«Montini and Sons                     ООО «Меркурий»

Engineering Co. Ltd.»                Украина,49005, м.Дніпро,

5 Beltini Avenue, Rome, Italy,   вул.Пушкіна, 30

                                                      ОКПО 32874602

RN 63492042                               Р/с 87350963782904            

BN 834628399480                       В/с 44538423694920 – EURO В КБ

                                                    “ПриватБанк”                                                                                 

                                                      МФО 838405                       

 

ЛІТЕРАТУРА

 

 

 1. Дроздова Г.М. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства: Навчальний посібник. – Київ: ЦУЛ, 2002.- і72 с.
 2. Гофман Н.Ф., Маховикова Г.А. Основы внешнеэкономической деятельности. – СПб: Питер, 200і. – 208 с.:ил.- (Серия «Учебные пособия»).
 3. Покровская В.В. Организация и регулирование внешнеэкономической деятельности: Учебник. – М.: Юристъ, 2002. – 456 с.
 4. Внешнеэкономическая деятельность предприятий/ Под ред.О.П.Гребельника, - К.: КНТЕУ, 1996.
 5.  Менеджмент внешнеэкономической деятельности/ред. Кириченко А. К.,1998. С.40-50.
 6.  Управління зовнішньоекономічною діяльністю /За заг.ред. А.І.Кредісова.-К:ВІРА-Р, 2002 – 552 с.
 7.  Кузнецов Н.В. Регулирование внешнеэкономической деятельности в Украине (практическое пособие). –К.Сплайн.1998.
 8. Дегтярева О.И., Полянова Т.Н., Саркисов С.В. Внешнеэкономическая деятельность: Учеб. пособие. – 2 - е изд. – М.:Дело, 2000. – 320 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток А.

 

 

 

Додаток Б.

Додаток 1 до Контракту № 340

від 2 грудня 2012 г.

 

Специфікація на поставку Товара

Найменування

Кількість

Вартість 1 од., EURO

Загальна вартість,EURO

Проїзна мийка для вантажних автомобілів Kärcher RBD 5200

1

9025

9025

Разом:

9025

 

 

Продавець:                                             Покупець:

 

ген. директор                                           ген. директор

 

г-н Дэйвид Монтини                                     г-н Самохін В.А.

 

 

 

 

 

 

Додаток В. Таблиця дисконтуючих множників

 

Вихідні дані ________Ф.І.О. студента, група_______   Варіант  ______

 

Компанія аналізує чи потрібно замінити існуюче у неї обладнання, яке прослужило вже ____ років, на нову автоматизовану модель з підвищеною швидкістю роботи.

Продукція, виготовлена ​​на цьому обладнанні, як очікується, залишиться прибутковою ще, принаймні, __ років. Ринок збуту показує, що обсяг продукції, що продається, можна збільшити на ____%.

Старе обладнання може прослужити не більше ____ років до повного фізичного зносу, в той час як нове буде працювати ще ___ років до тих пір, поки його не доведеться списати.

Первісна вартість старого обладнання становила _________ грн., а його залишкова вартість в даний момент дорівнює _______ грн., томущо щорічно рівномірно нараховується  знос у сумі ______ грн. На сьогоднішній день його можна продати за ______ грн. - покупці знайдуться. Потужність (максимальний випуск продукції) - ________ од.

Нове обладнання з урахуванням установки обійдеться в ______ грн. Знос по ньому теж буде нараховуватися рівномірними порціями протягом _____років, і тоді його, швидше за все, можна буде продати за залишковою вартістю до кінця терміну експлуатації. Потужність нового обладнання - ______ од. Витрати на матеріали і робочу силу в розрахунку на одиницю продукції знизяться (з ___ грн. - ____грн.).

Компанія не бачить жодних труднощів у продажу додатково випущеної продукції за нинішньою ціною - _____ грн. за од.

Приріст витрат на торгівлю - ______грн. Приріст витрат на маркетинг і транспортування - _______ грн. Економія витрат на ремонт та налагодження – з _____ грн. до ______ грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

варіант

1

2

3

4

5

6

7

8

Старе обл. прослужило

5 p.

4 p.

5 p.

5 p.

6 p.

5 p.

6 p.

5 p.

Продукція залишиться прибутковою

5 p.

6 p.

5 p.

5 p.

4 p.

5 p.

4 p.

5 p.

Обсяг продукції можна збільшити на

35%

45%

30%

35%

30%

35 %

30%

30%

Старе обл. може прослужити ще

5 p.

6 p.

5p.

5 p.

4 p.

5 p.

4 p.

5 p.

Нове буде працювати ще

10 p.

10 p.

10 p.

10 p.

10 p.

10 p.

10 p.

10 p.

Первісна вартість старого обладнання

60000

88000

85000

129000

31000

64000

75000

53000

Старе обладнання можна продати за

32000

60000

43000

65500

14500

32600

39750

27500

Потужність стар. обл

130000

110000

125000

130000

130000

125000

130000

135000

Нове обладнання обійдеться у

70000

100000

95000

139000

37000

77000

82000

70000

Знос буде нараховуватися на нове обл. протягом

10 p.

10 p.

10 p.

10 p.

10 p.

10 p.

10 p.

10 p.

Потужність нового обл

145000

125000

145000

145000

140000

145000

145000

155000

Витрати на матеріали від заміни обладнання знизяться з __/на___

0,5/ 0,35

0,5/

0,35

0,5/ 0,35

0,6/ 0,35

0,5/ 0,45

0,45/ 0,35

0,45/ 0,35

0,6/ 0,45

Нинішня ціна продукції

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

Приріст витрат на торгівлю

1620

1120

1520

1520

1620

1520

1220

1500

Приріст витрат на маркетинг і транспортування

1600

1100

1520

1600

1600

1500

1500

1450

Економія витрат на ремонт та налагодження

34000/ 31000

32000/

30000

34000/ 31000

34000/ 31000

33000/

31000

33000/

31000

34000/ 31000

34000/ 31000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

варіант

9

10

11

12

13

14

15

16

Старе обл. прослужило

5 p.

4 p.

5 p.

5 p.

6 p.

5 p.

6 p.

5 p.

Продукція залишиться прибутковою

5 p.

6 p.

5 p.

5 p.

4 p.

5 p.

4 p.

5 p.

Обсяг продукції можна збільшити на

30%

30%

30%

35%

30%

35 %

30%

30%

Старе обл. може прослужити ще

5 p.

6 p.

5p.

5 p.

4 p.

5 p.

4 p.

5 p.

Нове буде працювати ще

10 p.

10 p.

10 p.

10 p.

10 p.

10 p.

10 p.

10 p.

Первісна вартість старого обладнання

33000

55000

86000

114000

52000

68000

75000

56000

Старе обладнання можна продати за

18500

60000

43000

65500

14500

32600

39750

27500

Потужність стар. обл

130000

110000

125000

130000

130000

125000

130000

135000

Нове обладнання обійдеться у

92000

75000

104000

140000

74000

84000

82000

73000

Знос буде нараховуватися на нове обл. протягом

10 p.

10 p.

10 p.

10 p.

10 p.

10 p.

10 p.

10 p.

Потужність нового обл

145000

125000

145000

145000

140000

145000

145000

155000

Витрати на матеріали від заміни обладнання знизяться з __/на___

0,5/ 0,35

0,5/

0,35

0,5/ 0,30

0,6/ 0,35

0,5/ 0,45

0,50/ 0,38

0,70/ 0,45

0,75/ 0,50

Нинішня ціна продукції

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

Приріст витрат на торгівлю

1620

1620

1520

2520

1820

1520

1220

1550

Приріст витрат на маркетинг і транспортування

1600

1600

1520

2600

1800

1500

1500

1400

Економія витрат на ремонт та налагодження

34000/ 31000

32000/

30000

35000/ 31000

36000/ 31000

37000/

31000

33000/

31000

34000/ 31000

34000/ 31000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

варіант

17

18

19

20

Старе обл. прослужило

5 p.

6 p.

7 p.

4 p.

Продукція залишиться прибутковою

5 p.

4 p.

3 p.

6 p.

Обсяг продукції можна збільшити на

30%

30%

30%

35%

Старе обл. може прослужити ще

5 p.

6 p.

5p.

5 p.

Нове буде працювати ще

10 p.

10 p.

10 p.

10 p.

Первісна вартість старого обладнання

35000

52000

74000

120000

Старе обладнання можна продати за

18500

60000

43000

65500

Потужність стар. обл

130000

110000

125000

130000

Нове обладнання обійдеться у

92000

75000

104000

140000

Знос буде нараховуватися на нове обл. протягом

10 p.

10 p.

10 p.

10 p.

Потужність нового обл

145000

125000

145000

145000

Витрати на матеріали від заміни обладнання знизяться з __/на___

0,5/ 0,35

0,5/

0,35

0,5/ 0,30

0,6/ 0,35

Нинішня ціна продукції

1,50

1,50

1,50

1,50

Приріст витрат на торгівлю

1620

1620

1520

2520

Приріст витрат на маркетинг і транспортування

1600

1600

1520

2600

Економія витрат на ремонт та налагодження

34000/ 31000

32000/

30000

35000/ 31000

36000/ 31000