Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Іпотечний ринок КНЕУ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Вадима Гетьмана»

Факультет фінансів

Кафедра корпоративних фінансів та контролінгу

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з науково -

педагогічної роботи ______А.М. Колот

 

                                                                                «_04_» _14.02_2019 р..

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

з вивчення навчальної дисципліни

ІПОТЕЧНИЙ РИНОК

 

 

рівень вищої освіти

перший (бакалаврський)

галузь знань

«Економіка та підприємництво»

спеціальність

освітня програма /

спеціалізація

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

     

«Банківська справа»

тип дисципліни

вибіркова

 

 

 

 

Начальник навчально-

методичного відділу _______________________Т.В. Гуть

ПОГОДЖЕНО:

Завідувач кафедри корпоративних фінансів і контролінгу

_______________ О.О. Терещенко

 

 

Київ-2018

 

 

РОЗРОБНИК:

Мякишевська О.М., к.е.н., доцент кафедри

корпоративних фінансів та конролінгу, m_kneu@ukr.net

 

Форма навчання —

денна, заочна, дистанційна

 

Семестр —

7

Кількість кредитів ECTS —

4

 

Форма підсумкового контролю —

залік

Мова(и) викладання

українська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 •  

ВСТУП……………………………………………………………………….

Стор.4

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ ……………

Стор.7

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Стор.12

            2.1. Карта навчальної роботи студента

Стор.12

            2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

Стор.13

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Стор.21

            3.1. Карта навчальної роботи студента

Стор.21

            3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

Стор.22

4. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Стор.24

            4.1. Карта навчальної роботи студента

Стор.24

            4.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

Стор.25

5. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Стор.29

            5.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

Стор.31

            5.2.Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для    самостійної роботи

Стор.39

6. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Стор.39

            6.1. Критерії оцінювання результатів вивчення навчальної дисципліни.

Стор.40

            6.2. Приклади типових завдань

Стор.42

7. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

Стор.66

            7.1.      Основна література ……………………………………………………

Стор.66

            7.2.      Додаткова література ………………………………………………….

Стор.67

 

 

 

 

 

ВСТУП.

 

 

 Дисципліна “Іпотечний ринок ” є вибірковою  для підготовки бакалаврів з економіки і менеджменту зі спеціальності «Фінанси і кредит» спеціалізація «Кредит». Дисципліна орієнтована на засвоєння студентами сучасних методів ефективного іпотечного кредитування суб’єктів господарювання  у ринкових умовах.

Мета вивчення дисципліни “Іпотечний ринок ” - оволодіння студентами базовими знаннями з теорії та практики фінансово-економічних, організаційних та правових відношень на іпотечному ринку з урахуванням вітчизняного та зарубіжного досвіду, які базуються на діючих законодавчих та нормативних актах України.

Предметом дисципліниє економічні відносини, які виникають у процесі кредитування під заставу нерухомості та рефінансування іпотечних активів в ринкових умовах з урахуванням ризиків, які впливають на ці відносини.

       Основні завдання вивчення дисципліни:

з’ясувати основні засади функціонування іпотечного ринку;

 • ознайомити студентів зі сутністю та теоретичними основами іпотеки;
 • ознайомити з функціональною структурою ринку іпотеки;
 • навчити студентів правильно застосовувати методичний інструментарій механізму ринку іпотечних кредитів та ринку іпотечних цінних паперів в Україні;
 • дати майбутнім фахівцям фінансово-банківської сфери знання сутності форм іпотечного кредиту та його основних форм;
 • виробити у студентів уміння проводити оцінку об’єктів іпотечного ринку із застосуванням різних підходів та методів;
 •  виробити у студентів уміння опрацювати та аналізувати доцільність використання цінних паперів на іпотечному ринку ;
 • сформувати у студентів теоретичну та методологічну базу, необхідну для подальшого оволодіння практикою іпотечного кредитування;
 • виробити у студентів уміння опрацювати та аналізувати доцільність використання іпотеки в агропромисловому комплексі;
 •  навчити студентів правильно керувати іпотечним портфелем в умовах ринку.

Вивчення дисципліни «Іпотечний ринок» базується на фундаментальній підготовці студентів з таких дисциплін: як «Макроекономіка», «Мікроекономіка»,  «Інвестування», «Гроші і кредит», «Фінанси», «Інвестиційний аналіз» та ін.  Дисципліна «Іпотечний ринок» є базовою для підготовки бакалаврів з економіки і підприємництва та менеджменту з усіх спеціальностей. 

Професійні компетенції, які набуває студент після опанування даної дисципліни:

 1. знати механізми функціонування ринку іпотеки;
 1. опанування теоретичними аспектами іпотеки та іпотечного кредиту;
 1. оволодіння  механізмом функціонування ринку іпотечних кредитів та ринку іпотечних цінних паперів; 
 1. здобуття глибоких знань з теорії та практики  здійснення операцій по кредитуванню  на іпотечному ринку; 
 1. правильно застосовувати методичний інструментарій механізму ринку іпотечних кредитів та ринку іпотечних цінних паперів в Україні;
 1. ефективно використовувати сучасні інформаційні технології в управлінні пулом іпотек;
 1. володіти різними методами оцінки вартості предметів іпотеки;
 1. володіти технікою іпотечно-інвестиційного аналізу;
 1. самостійно досліджувати стан іпотечного ринку, в тому числі аналізувати діяльність суб’єктів ринку та оцінювати об’єкти іпотеки;
 1. знати сучасне законодавство, методичні, нормативні та інші правові документи, що регламентують операції на іпотечному ринку.

  Сферою реалізації набутих знань студентів є економіка та підприємництво.

 

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

 

Тема 1. Іпотека у забезпеченні кредитних зобов’язань

Суть та необхідність забезпечення  кредитних зобов’язань.

Поняття іпотеки. Предмет іпотеки. Види та форми іпотеки.

Юридичний і економічний аспекти іпотеки.

Еволюція розвитку іпотечних відносин.

 Іпотечний капітал і форми його руху на іпотечному ринку.

Тема 2. Нерухоме майно як предмет іпотеки

Поняття та ознаки нерухомого майна. Фізичні характеристики нерухомості. Чинники, що характеризують нерухоме майно.

Життєвий цикл об’єктів нерухомості.

Класифікація об’єктів нерухомості.

Особливості нерухомості як товару.

 Види і форми власності на нерухомість, правове забезпечення прав власності на об’єкти нерухомості. Обмеження прав на нерухоме майно.

Державна реєстрація прав на нерухоме майно.

Тема 3. Ринок нерухомості

Характеристика ринку нерухомого майна. Функції ринку нерухомості. Класифікація  ринку нерухомості. Сегментація ринку нерухомості. Операції  з нерухомим майном. Ціноутворення ринку нерухомості.

Об’єкти ринку нерухомості.

 Суб’єкти ринку нерухомості та їх функції. Продавці та покупці нерухомого майна. Професійні учасники ринку нерухомості. Інституційні та не інституційні учасники ринку нерухомості. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, агентства нерухомості, рієлторські фірми, оцінювачі нерухомого майна, оператори вторинного ринку нерухомого майна, управлінці нерухомим майном.

Девелопери ринку нерухомості. Роль та економічна природа деведопменту. Види девелопменту. Поняття про девелоперський проект. Етапи девелоперської діяльності. Девелопмент портфельного інвестування нерухомості.

 Державне регулювання ринку нерухомості в Україні та його форми.          Тема 4. Іпотечний ринок

Характеристика іпотечного ринку. Основні функції та завдання іпотечного ринку. Структура іпотечного ринку. Механізм дії первинного  та вторинного іпотечного ринку. Інструменти іпотечного ринку.

Інфраструктура іпотечного ринку.

Фінансово-кредитні механізми інвестування у будівництво. Фонди фінансування будівництва та фонди операцій з нерухомістю.

Суб’єкти ринку іпотеки:  іпотекодавці та іпотекодержателі, майнові поручителі, забудовники, оцінювачі, кредитні бюро, інвестори та посередники іпотечного ринку. Державні органи, що регулюють ринок іпотеки. Державна іпотечна установа в Україні: мета створення, стандарти і вимоги. Українська національна іпотечна асоціація,  мета її функціонування. Роль НБУ та банківської системи у розвитку ринку іпотеки.

Економіко-правове регулювання іпотечних відносин в Україні.

Зарубіжний досвід функціонування іпотечного ринку. Іпотечні моделі, які використовують розвинені країни світу.

Тема 5. Іпотечні цінні папери

Фінансові інструменти на ринку іпотеки та їх види.

Зміст та особливості іпотечних цінних паперів.

Характеристика заставного листа. Основні види та типи заставних листів. Первинний та вторинний ринок заставних листів.  Продаж, викуп та рефінансування.

Іпотечні облігації, їх характеристика та види. Порядок емісії та особливості обігу іпотечних облігацій.

Іпотечні сертифікати, їх характеристика та види. Порядок емісії та особливості обігу іпотечних сертифікатів.

Сертифікати ФОН, їх характеристика, порядок емісії та особливості обігу.

Процедури, що забезпечують функціонування іпотечних цінних паперів. Механізм сек’юритизації іпотечних активів.

Тема 6. Організація кредитування під заставу нерухомого майна

Зміст та характерні ознаки іпотечного кредиту. Види та форми іпотечних кредитів.

Ціна іпотечного кредиту та фактори,  що на неї впливають.

Принципи організації іпотечного кредитування.

Стандарти іпотечного кредитування.

Етапи організації іпотечного кредитування. Оформлення заявки на одержання іпотечного кредиту. Перелік необхідних документів для отримання іпотечного кредиту. Оцінка кредитоспроможності потенційного позичальника іпотечного кредиту. Визначення умов кредитування та прийняття рішення про надання іпотечного кредиту.

Система страхування іпотечних угод. Порядок укладання іпотечного договору та його структура.  Моніторинг іпотечного кредитування.

Управління процесом іпотечного кредитування. Портфель іпотечних активів: зміст та порядок його формування. Оцінка якості портфелю іпотечних активів. Стратегія управління портфелем іпотечних активів.

Тема 7.Оцінка предметів іпотеки

Необхідність та завдання оцінки предметів іпотеки. Стандарти  оцінки предметів іпотеки. Професійна оціночна діяльність. Оцінювачі об’єктів нерухомості та їх функції. Умови залучення незалежних експертів для оцінки нерухомого майна.

Ціна об’єктів нерухомості та фактори, що на неї впливають. Вартість нерухомого майна та її види. Ринкова, заставна та ліквідаційна вартість іпотеки.

Організація процесу оцінки об’єктів нерухомості. Принципи та етапи оцінки об’єктів нерухомості.

Методичні підходи при оцінці вартості предметів іпотеки. Оцінка витратним методичним підходом. Врахування методу відтворення та методу заміщення. Знос і амортизація в оцінці нерухомості.

Використання доходного підходу щодо оцінки вартості предметів іпотеки. Застосування методу прямої та непрямої капіталізації. Коефіцієнт капіталізації.

Використання порівняльного підходу до оцінки вартості предметів іпотеки.

Звіт про оцінку майна, його основні розділи та вимоги до написання.

Тема 8. Іпотечно-інвестиційний аналіз

Зміст та порядок проведення іпотечно-інвестиційного аналізу. 

Роль часової оцінки грошових потоків при інвестуванні в об’єкти нерухомості. Прямолінійне повернення капіталу. Повернення капіталу по фонду відтворення за ставкою доходу на інвестиції. Повернення капіталу по фонду відшкодування та без ризикової ставки.

Фінансовий леверідж . Розрахунок витрат на обслуговування боргу.

Іпотечна постійна. Коефіцієнт іпотечної заборгованості.

Оцінка вартості доходної нерухомості.

Традиційна техніка іпотечно-інвестиційного аналізу. Використання техніки інвестиційної групи з амортизацією при іпотечному кредитуванні.

Техніка Елвуда, особливості застосування для нерухомості з постійним та змінним доходом. Модель Елвуда з застосуванням коефіцієнту покриття боргу.

Способи фінансування нерухомості при її перепродажу. Поточна вартість реверсії.

Тема 9.  Особливості функціонування різних видів іпотеки.

Роль іпотечного кредиту у забезпеченні громадян житлом. Житлова нерухомість як предмет іпотеки. Характерні ознаки житлового іпотечного кредиту. Іпотечного кредитування громадян на придбання, будівництво житла. Державне кредитування придбання (будівництва) житла.

Комерційна та промислова нерухомість як предмет іпотеки. Особливості кредитування комерційної та промислової нерухомості.

Земля як предмет іпотеки.

Роль іпотечного кредиту  у розвитку аграрних відносин. Земельний Кодекс України як основа у визначенні прав власності на земельні ділянки. Характеристика земельної ділянки. Класифікація земель. Специфічні властивості землі як товару.

Економічна оцінка земель.

Грошова оцінка земель як складова державного земельного кадастру. Грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів. Оцінка земель з урахуванням диференціального, абсолютного та загального рентного доходу з орних земель за економічною оцінкою. Грошова оцінка земель не сільськогосподарського призначення, земель промисловості, транспорту, зв’язку, оборони,  природоохоронного,  оздоровчого та іншого призначення. Грошова оцінка земельного запасу.

Тема 10. Управління ризиками іпотечних операцій.

Види іпотечних ризиків. Ризики кредитора і ризики позичальника.  Ризик ліквідності, кредитний ризик, ризик процентної ставки, валютний ризик,  інфляційний ризик, ризик законодавчих змін, політичний і соціальний ризик, ризик зниження доходу, ризики щодо предмета іпотеки.

Аналіз та оцінка ризиків. Методи попередження ризиків та інструменти мінімізації іпотечних ризиків.

Зміст управління ризиками іпотечних операцій.

Проблеми щодо реалізації заставного нерухомого майна.

Кредитні бюро в управлінні ризиками іпотечних операцій.

 

 

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

2.1. КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

 З  вибіркової  дисципліни «Іпотечний ринок»

для студентів спеціальності «Фінанси і кредит»

спеціалізація « Кредит» та іншіспеціальності за виборомстудентів

 

Денна форма навчання

 

№семінарського (практичного, лабораторного) заняття

Вид та теманавчального заняття

Максимальна

кількість балів

За систематичність і активність роботи на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях

 

Змістовий модуль №1

1

Семінар-розгорнута бесіда 1. Іпотека у забезпеченні кредитних зобов’язань

Колективне ознайомлення із визначеними питаннями

 

6

2

Семінар-конференція та бліцопитування

2. Нерухоме майно як предмет іпотеки

Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу

Підготовка доповідей

6

3

Семінар-вирішення ситуаційних вправ 3. Ринок нерухомості

Відпрацювання виконання конкретних операцій

6

4

Семінар-дискусія з елементами аналізу 4. Іпотечний ринок

Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу

6

5

Семінар-бліцопитування 5. Іпотечні цінні папери

Опрацювання проблемних ситуацій

 Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу

 

6

6

Модульна контрольна робота №1

10

Змістовий модуль №2

7

Семінар-вирішення ситуаційних вправ6. Організація кредитування під заставу нерухомого майна

Відпрацювання виконання конкретних операцій

6

8

Контактне зааняття-ділова гра 7. Оцінка предметів іпотеки

Підготовка, моделювання діяльності певної організації, підприємства в рамках ігрового етапу

6

9

Семінар «мозковий штурм» 8.Іпотечно-інвестиційний аналіз

Підготовка конкретних пропозицій щодо розв’язання поставленої проблеми

6

10

Семінар-дискусія  9. Особливості функціонування різних видів іпотеки

Завчасна підготовка за визначеними темами

6

11

Семінар-вирішення ситуаційних вправ 10.Управління ризиками іпотечних операцій

Аналіз конкретної виробничої ситуації та виконання індивідуальної розрахункової роботи

6

12

Модульна контрольна робота №2

10

 

 

 

Усього  балів за роботу  на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях

80

За виконання завдань з  самостійної роботи за вибором студента***

Види індивідуальних завдань з самостійної роботи студента

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою

10

2. Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою у формі презентації

10

3. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою

10

Науково-дослідна діяльність студента

 

4. Участь у наукових студентських конференціях і семінарах

10

5. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)

10

6. Підготовка наукових публікацій

10

Усього  балів за виконання завдань з  самостійної роботи за вибором студента

20

Разом балів за  СРС

100

* Види семінарських (практичних, лабораторних занять) затверджуються робочою навчальної програми дисципліни.

** Кількість контрольних (модульних) робіт з однієї дисципліни визначає кафедра. За семестр не повинно проводитись більше 2-х контрольних (модульних) робіт.

*** За рішенням кафедри студентам, які брали участь у поза навчальній науковій діяльності — в роботі конференцій, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів за кожну з двохобраних студентом видівробіт.

 

2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни.

 

Принципи організації поточного і підсумкового контролю

 

Об'єктом оцінювання знань студентів є програмний матеріал дисципліни різного характеру і рівня складності.

Поточний контроль результатів навчальної діяльності студентів під час вивчення дисципліни «Іпотечний ринок» здійснюється з метою перевірки знань, умінь та навичок студентів під час проведення аудиторних    занять і занять у дистанційному режимі, а також для перевірки результатіввиконання та захисту завдань самостійної роботи.

Завданням поточного контролю є перевірка рівня: засвоєння відповідного навчального матеріалу, набуття знань та сформованості навичок вирішення конкретних питань та ситуацій, умінь самостійно опрацьовувати тексти, здатності осмислювати сутність змісту матеріалу заняття, сформованості вмінь публічно чи письмово обґрунтувати власну точку зору, уміння працювати в команді, здатність нести відповідальність за надані рекомендації та прийняті рішення, здатності осмислити зміст теми чи розділу, умінь публічно чи письмово представити певний матеріал (презентація).

Результати поточної успішності студентів є показником рівня засвоєння студентами робочої навчальної програми та виконання вимог Карти самостійної роботи студентів.

Оцінювання знань студентів з дисципліни «Іпотечний ринок» здійснюється на основі поточного контролю знань студентів у формі заліку.

Залік — форма підсумкового контролю рівня засвоєння студентом  навчального матеріалу з окремої дисципліни виключно на підставі результатів поточного контролю рівня знань, умінь та навичок студентів з окремої дисципліни.

Студенти, які за результатами підсумкового контролю у формі    заліку набрали від 0 до 59 балів (включно), після     належної підготовки мають право повторно скласти залік у формі виконання індивідуальної контрольної роботи.

Індивідуальна контрольна робота має складатися з 10 завдань, кожне з яких оцінюється за вимогами, що є аналогічними вимогам до екзаменаційного білета. Види (теоретичні, практичні, тестові) завдань індивідуальної контрольної роботи визначаються робочою навчальною програмою дисципліни.

Результат підсумкового контролю у формі заліку фіксується в заліковій відомості в термін, який становить:

–     для студентів денної форми навчання — не пізніше 2-х робочих днів    після проведення останнього аудиторного заняття з дисципліни;

–        для студентів заочної і дистанційної форм навчання — за розкладом сесії.

Особливості поточногоі підсумкового  конторолю знань студентів денної  форми навчання.

Об'єктами поточного контролю знань студентів  бакалаврського рівня підготовки є:

а)    систематичність та активність роботи на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях;

б)    виконання завдань для самостійного опрацювання;

             в)    виконання індивідуальних  (практичних) завдань;

г)    вирішення виробничих ситуацій;

             д)    виконання модульних (контрольних) завдань.

Оцінювання рівня знань студентів здійснюється за результатами поточного і підсумкового  контролю знань оцінюються в діапазоні від 0 до 100 балів (включно) розподіляється між  об'єктами контролю наступним чином:

 • виконання контрольних (модульних) робіт - максимум -  20  балів;
 • виконання завдань, відповіді (виступи) на практичних заняттях  — 60 балів;
 • виконання завдань для самостійного опрацювання - максимум   20 балів.

Для активізації студентів до самоосвіти та самовиховання важливим завданням є навчання методиці самостійного дослідження та опанування матеріалу. В цьому процесі студенти поглиблюють знання, формують навички навчальної праці, самостійного вибору та аналізу основних аспектів опрацьованого матеріалу. Рівень засвоєних вмінь може бути визначений через оцінювання виступів з актуальних тематик, письмових робіт дослідницького характеру.

Студенти, які брали участь у поза навчальній науково-дослідній роботі — участь у конференціях, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів. При цьому загальна кількість балів за поточну роботу не може перевищувати 100 балів з дисципліни «Іпотечний ринок».

При визначенні підсумку роботи студента за семестр враховується відвідування студентом семінарських занять.

В разі невиконання певних завдань поточного контролю з об’єктивних причин, студенти мають право, за дозволом декана, скласти їх до останнього семінарського (практичного, лабораторного) заняття. Час та порядок складання визначає викладач.

Під час контролю виконання завдань та відповідей (виступів) на практичних (семінарських, лабораторних) заняттях оцінюванню підлягають: рівень знань, продемонстрований у відповідях і виступах на семінарських, практичних заняттях та колоквіумах; активність в обговоренні питань, що винесені на семінарські (практичні) заняття; результати виконання і захисту лабораторних робіт, експрес-контролю, участь у тренінгах, ділових іграх та інші форми роботи, розроблені кафедрою.

Оцінка аудиторної роботи студентаздійснюється за наступними напрямками:

 • відвідування семінарських занять;
 • рівень знань продемонстрований у письмових відповідях на семінарських заняттях за різними формами контролю.

Виконання студентами кожного завдання в аудиторії під час практичних та семінарських занять оцінюється за 6-ти бальною системою.(Табл..1.1.):

Під час  контролю виконання завдань для самостійної роботи оцінюванню підлягають: самостійне опрацювання теми в цілому чи окремих питань; проведення розрахунків; аналітичне опрацювання актуальних тем курсу; вирішення виробничих ситуацій та індивідуальних вправ, підготовка доповідей, підготовка есе; конспектів навчальних чи наукових текстів, підготовка реферативних матеріалів з публікацій тощо.

При виконанні студентами індивідуальних завдань оцінюється: виконання та аналіз конкретної виробничої ситуації з дисципліни.

Контрольні роботи можуть проводитися у формі тестів, відповідей на теоретичні питання або розв’язання практичних завдань, виконання індивідуальних завдань, розв'язання виробничих ситуацій (кейсів) тощо.

Таблиця 1.1

Шкала  оцінювання на семінарських (практичних) заняттях[1].

    Бали

Рівень знань

Розв'язок задач  (практичних завдань)

    Бали

Відповіді на теоретичні питання

3

відмінний

Студент вірно вирішив розрахункову задачу. При вирішенні задачі було наведено необхідні формули та теоретичні положення, зроблено аналітичний висновок.

 

6

Студент дав правильну і вичерпну відповідь на поставлене питання, при цьому показав високий рівень знання і володіння понятійним апаратом, знання першоджерел.

 

2

добрий

Студент вірно вирішив розрахункову задачу. При вирішенні задачі було наведено необхідні формули та теоретичні положення.

 

4

Студент в цілому вірно відповів на поставлене питання, але не зміг переконливо аргументувати свою відповідь, помилився у використанні понятійного апарату, показав низький рівень ознайомлення з першоджерелами по даному питанню.

1

задовільний

Студент в цілому вірно вирішив задачу. Вірно представив необхідні розрахункові формули. Розрахунок містить незначні помилки, що в цілому не впливають на хід розв'язку і аналітичний висновок.

2

Студент не зміг дати повну відповідь на поставлене питання, обмежившись при цьому представленням тільки необхідного понятійного апарату по питанню.

0

незадовільний

Студент невірно вирішив задачу – результат розрахунку (числове значення показників, розмірність показників, аналі-тичні висновки) є хибними.

0

Студент дав неправильну відповідь на запитання, ухилявся від аргументації, показав незадовільні знання понятійного апарату, першоджерел.

 

При виконанні контрольних (модульних) робіт оцінці підлягають теоретичні знання та практичні навички, яких набули студенти після опанування певного модуля. Модульний контроль може проводитись у формі тестів, відповідей на теоретичні питання або розв’язання практичних завдань під час проведення контрольних робіт, виконання індивідуальних завдань, розв'язання виробничих ситуацій (кейсів) тощо.

Модуль - це частина програми дисципліни, яка складається з пов’язаних між собою у певному співвідношенні теоретичних, емпіричних і практичних компонентів змісту, кожна складова якого оцінюється також в балах.

Поточний контроль за результатами виконання контрольних (модульних) робіт передбачає оцінювання теоретичних знань та практичних умінь і навичок, які студент набув після опанування певної завершеної частини навчального матеріалу з дисципліни.

Контрольні (модульні) роботи можуть проводитися у формі:

 • тестування;
 • відповідей на теоретичні питання;
 • розв’язання практичних завдань;
 • розв’язання практичних ситуацій (кейсів) тощо.

Викладач завчасно інформує студентів про терміни проведення і зміст контрольних (модульних) робіт.

Перша контрольна (модульна) робота складається з тестових і теоретичних завдань та призначається для моніторингу, понятійного, репродуктивного та умовно-професійного рівнів засвоєння знань з 1 по 5 теми.

Другий включає  засвоєння знань з 6 по 10 теми.

Загальна кількість модульних  завдань з дисципліни - 2.

Оцінка виконання контрольних (модульних) робіт полягає  у виконанні студентом двох етапів проміжного контролю. Кожний з яких оцінюється максимально у 10 балів:

 • робота виконана повністю і студент правильно відповів на всі питання, він отримує 10;
 • якщо робота виконана неповністю, а студент правильно відповів більше ніж на 80% питань, він отримує 8 балів;
 • якщо робота виконана неповністю, а студент правильно відповів більше ніж на 60% питань, він отримує 6 балів;
 • якщо робота виконана менше ніж на 60% - студент отримує 0 балів

Оцінка аудиторної роботи студента здійснюється за наступними напрямками:

 • відвідування семінарських занять у поєднанні з рівнем знань продемонстрованим у відповідях на семінарських заняттях за різними формами контролю;
 • рівень знань продемонстрований у письмових відповідях на семінарських заняттях за різними формами контролю.

Оцінка за  відвідування занять та рівень знань продемонстрований у письмових відповідях на семінарських заняттях  максимально становить 60 балів.

Оцінки за різні види поточної роботи студентів на семінарських (лабораторних і практичних) заняттях, за виконання контрольних робіт та інших індивідуальних завдань фіксуються викладачем в журналах академічних груп відповідно до чинного порядку.

У разі пропуску з поважних причин аудиторних занять студент має право їх відпрацювати за графіком консультацій.

Відпрацювання аудиторних занять можуть бути здійснені впродовж 2-х тижнів (14 календарних днів), починаючи з моменту, коли студент має знову приступити до занять (завершилася дія відповідної поважної причини), але не пізніше дня початку залікового тижня у відповідному семестрі.

Поважними причинами пропуску студентом аудиторних занять можуть бути хвороба, виклик до суду, правоохоронних органів чи до військового комісаріату; відрядження; сімейні обставини тощо, що мають бути підтверджені документально — лікарняний, медична довідка, повістка, тощо.

Порядок відпрацювання пропущених занять визначає викладач.

 

 

 

 

 

 

 

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ.

3.1. КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни «Іпотечний ринок»

для студентів спеціальності «Фінанси і кредит»

спеціалізація « Кредит» та іншіспеціальності за виборомстудентів

 

Заочна форма навчання

заняття

 

Тема навчального заняття

Вид навчального заняття

Макс.

кіл-ть балів

За систематичність і активність роботи на контактних заняттях

1.

 

Тема 1 Іпотека у забезпеченні кредитних зобов’язань

Тема 2. Нерухоме майно як предмет іпотеки.

Установча міні-лекція (конспект)

2

Міні-семінар – розгорнута бесіда

3

Тестовий контроль знань

3

2.

Тема 3. Ринок нерухомості.

(самостійне опрацювання)

Тема 4. Іпотечний ринок.

 

Міні-лекція (конспект)

2

Міні-семінар – розгорнута бесіда

3

Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань

3

3.

 

Тема 5. Іпотечні цінні папери.

Тема 6. Організація кредитування під заставу нерухомого майна.

(самостійне опрацювання)

 

Міні-лекція (конспект)

2

Міні-семінар – дискусія

3

Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань

3

4.

 

Тема 7. Оцінка предметів іпотеки.

Тема 8. Іпотечно-інвестиційний аналіз.

 

Міні-лекція (конспект)

2

Міні-семінар – дискусія

3

Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань

3

5.

 

Тема 9. Особливості функціонування різних видів іпотеки.

(самостійне опрацювання)

Тема 10. Управління ризиками іпотечних операцій.

Міні-лекція (конспект)

2

Міні-семінар – «мозковий штурм»

3

Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань

3

 

40

За виконання модульних (контрольних) завдань

 

6.

Комплексна аудиторна самостійна контрольна робота

Поточний модульний контроль

10

Усього балів за контактні заняття

50

За виконання обов’язкових поза аудиторнихзавдань у формі самостійної роботи студента

Види завдань

Форма подання

 

Термін подання і реєстрації

Форма контролю

Макс.

кіл-ть балів

Домашнє індивідуальне завдання або індивідуальна лабораторна робота-онлайн

(письмова або електронна)

(за 10 днів до початку сесії

на кафедру або на електронну пошту викладача)

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

20

Індивідуальне завдання -розрахункова робота

електронна

За 10 днів до початку сесії

 

Викладачем в онлайн-режимі

10

За виконання індивідуальних робіт  за вибором (1-го завдання)

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій

2. Аналітичний звіт власних наукових досліджень

4. Підготовка презентації (реферату, ессе)за обраною тематикою

 

(письмова або електронна)

Індивідуально викладачу за графіком «Дня заочника»

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

 

 

10

За науково-дослідну діяльність студента*

5. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету) - участь у конференції, підготовці наукових публікацій

(письмова або електронна)

Індивідуально викладачу за графіком «Дня заочника»

Захист і обговорення результатів

 

10

Усього балів за виконання поза аудиторнихзавдань у формі самостійної роботи студента

50

Разом

100

 

 

             

* За рішенням кафедри студентам, які брали участь у поза навчальній науковій діяльності — участь у конференції, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

 

3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни.

 

Об’єктами поточного оцінювання знань студентів заочної форми навчання є:

 • відповіді (виступи)  під час контактних занять;
 • підготовка презентацій за заданою тематикою;
 • вирішення ситуаційних вправ;
 • виконання контрольних самостійних та модульних робіт;

— виконання завдань самостійної роботи студента у міжсесійний період (у тому числі з використанням дистанційних технологій) і захист таких завдань.

Складання або перескладання студентом (слухачем) більш ніж одного поточного або підсумкового контролю в один день не дозволяється.

Максимальну кількість балів, яку студент може отримати за поточну успішність складає  — 100 балів. 

Поточний контроль для студентів заочної форми навчання передбачає:

а) під час сесії:

 •  загальну суму балів не більше 50 студент може отриматибалів  у сесійний період:при підсумковомуконтролі у формізаліку, включаючибали за виконанняконтрольної (модульної) роботи, якаокремооцінюється у  10балів; решта40балів студент отримуєна контактних заняттях. Розподіл балів зазначено в карті самостійної роботи студента.

б) в міжсесійнийперіод:

 •  бали за виконання обов’язкових поза аудиторних індивідуальних завдань(в тому числі з використаннямдистанційнихтехнологій)не більше 40 балів;
 • за виконання самостійної роботи студента за вибором (за одне завдання) не більше10балів.

Конкретна диференціаціябалів за видами робіт на аудиторнихзаняттяхпід час сесії та за виконаннязавдань самостійної роботи студента в міжсесійнийперіодвизначається кафедрою.

Виконання і перевірка аудиторних контрольних робіт проводиться в сесійний період згідно з розкладом.

Під час поточного та підсумкового контролю проводиться одна контрольна (модульна) робота, завдання якого охоплюють ключові теми курсу.

Оцінювання студентів під час сесії полягає уроботі студентів під час  аудиторних занять, згідно карти самостійної роботи студентів та виконанні студентами контрольних модульних завдань, що виконуються в аудиторії під контролем викладача.

Контрольна (модульна) робота складається з теоретичних питань, блоку тестів та задач.

1.Теоретичне питання оцінюється за шкалою 0, 1, 2 бали.

2.Блок тестів оцінюється за шкалою:

Кількість правильних

відповідей

Сума балів

Від 0 до 3

0

Від 4 до 7

1

Від 8-10

2

             3. Задачі (кожна з двох) оцінюються за шкалою 0, 2, 3 бали.

Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи.

Оцінки за самостійну (контрольну роботу), які виконуються студентом у міжсесійний період, складається з балів за виконання завдання та його захист.

Більшу частину загальної оцінки за виконання самостійної роботи студента у формі завдань (контрольних робіт) у міжсесійний період становить його захист.

Завдання самостійної роботи  студентів заочної форми оцінюються викладачем за такою системою:

Оцінка

Критерії

40 балів

Студент бездоганно виконав завдання, належним чином його оформив і  захистив її перед викладачем. Інформацію добре ілюстровано теоретичними знаннями, фактичними даними та чинним законодавством. Розрахункова робота виконана  вірно з відповідними висновками.

30 балів

Студент виконав завдання, належним чином його оформив і  захистив її перед викладачем. Завдання у цілому виконане, але мають місце окремі недоліки, зокрема, не повністю розкрито зміст завдання, інформація про статистичні дані. Розрахункова робота виконана, але відсутні висновки до неї.

20 балів

Завдання у цілому виконане, але мають місце окремі недоліки, зокрема, не повністю розкрито зміст завдання, інформація про статистичні дані та чинне законодавство є застарілою, вказана не повністю. Розрахункова робота має деякі недоліки.

10 балів

Студент виконав завдання на половину, або ж у цілому виконав, але з суттєвими недоліками та  помилками у розрахунках.

0 балів

Завдання взагалі не виконано або мають місце суттєві недоліки: питання теоретично не висвітлено, відсутні фактичні дані та розгляд чинного законодавства, відсутня розрахункова робота.

 

Таким чином, студент підсумкового модуля у випадку якщо індивідуальне завдання буде оцінене у діапазоні від 40 до  10 балів. 

 

4.ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ.

 

4.1. КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни «Іпотечний ринок»

для студентів спеціальності «Фінанси і кредит»

спеціалізація « Кредит» та іншіспеціальності за виборомстудентів

 

Дистанційна форма навчання

заняття

 

Тема навчального заняття

Вид навчального заняття

Макс.

кіл-ть балів

 

За систематичність і активність роботи на контактних заняттях

 

1.

 

Тема 1 Іпотека у забезпеченні кредитних зобов’язань

Тема 2. Нерухоме майно як предмет іпотеки.

 

Тестовий контроль знань

6

 

2.

Тема 3. Ринок нерухомості.

(самостійне опрацювання)

Тема 4. Іпотечний ринок.

 

Тестовий контроль знань, підготовка презентацій

6

10

 

3.

 

Тема 5. Іпотечні цінні папери.

Тема 6. Організація кредитування під заставу нерухомого майна.

(самостійне опрацювання)

 

Тестовий контроль знань, виконання індивідуального завдання

6

6

 

4.

 

Тема 7. Оцінка предметів іпотеки.

Тема 8. Іпотечно-інвестиційний аналіз.

 

Розрахункова робота

6

 

5.

 

Тема 9. Особливості функціонування різних видів іпотеки.

(самостійне опрацювання)

Тема 10. Управління ризиками іпотечних операцій.

Тестовий контроль знань та  виконання практичних завдань

10

 

 

50

 

За виконання модульних (контрольних) завдань

 

 

6.

Комплексна самостійна контрольна робота

Поточний модульний контроль

10

 

Усього балів за контактні заняття

60

 

За виконання обов’язкових завдань у формі самостійної роботи студента

 

Види завдань

 

Форма контролю

Макс.

кіл-ть балів

 

Домашнє індивідуальне завдання або індивідуальна лабораторна робота-онлайн

Викладачем в онлайн-режимі

10

 

Індивідуальне завдання -розрахункова робота

10

 

За виконання індивідуальних робіт  за вибором (1-го завдання)

 

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій

2. Аналітичний звіт власних наукових досліджень

4. Підготовка презентації (реферату, ессе)за обраною тематикою

 

Викладачем в онлайн-режимі

 

 

10

За науково-дослідну діяльність студента

 

5. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету) - участь у конференції, підготовці наукових публікацій

Викладачем в онлайн-режимі

 

10

 

Усього балів за виконання поза аудиторнихзавдань у формі самостійної роботи студента

40

 

Разом

100

 

 

 

 

               

 

 

4.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни.

 

Принципи організації поточного і підсумкового контролю

 

Об'єктом оцінювання знань студентів є програмний матеріал дисципліни різного характеру і рівня складності.

Поточний контроль результатів навчальної діяльності студентів під час вивчення дисципліни «Іпотечний ринок» здійснюється з метою перевірки знань, умінь та навичок студентів під час проведення аудиторних    занять і занять у дистанційному режимі, а також для перевірки результатіввиконання та захисту завдань самостійної роботи.

Завданням поточного контролю є перевірка рівня: засвоєння відповідного навчального матеріалу, набуття знань та сформованості навичок вирішення конкретних питань та ситуацій, умінь самостійно опрацьовувати тексти, здатності осмислювати сутність змісту матеріалу заняття, сформованості вмінь публічно чи письмово обґрунтувати власну точку зору, уміння працювати в команді, здатність нести відповідальність за надані рекомендації та прийняті рішення, здатності осмислити зміст теми чи розділу, умінь публічно чи письмово представити певний матеріал (презентація).

Результати поточної успішності студентів є показником рівня засвоєння студентами робочої навчальної програми та виконання вимог Карти самостійної роботи студентів.

Оцінювання знань студентів з дисципліни «Іпотечний ринок» здійснюється на основі поточного контролю знань студентів у формі заліку.

Залік — форма підсумкового контролю рівня засвоєння студентом  навчального матеріалу з окремої дисципліни виключно на підставі результатів поточного контролю рівня знань, умінь та навичок студентів з окремої дисципліни.

Студенти, які за результатами підсумкового контролю у формі    заліку набрали від 0 до 59 балів (включно), після     належної підготовки мають право повторно скласти залік у формі виконання індивідуальної контрольної роботи.

Індивідуальна контрольна робота має складатися з 10 завдань, кожне з яких оцінюється за вимогами, що є аналогічними вимогам до екзаменаційного білета. Види (теоретичні, практичні, тестові) завдань індивідуальної контрольної роботи визначаються робочою навчальною програмою дисципліни.

Результат підсумкового контролю у формі заліку фіксується в заліковій відомості в термін, який становить    для дистанційної форми навчання — за розкладом сесії.

Об’єктами поточного оцінювання знань студентів дистанційної форми навчання є:

 • підготовка презентацій за заданою тематикою;
 • вирішення ситуаційних вправ;
 • виконання контрольних самостійних та модульних робіт;

— виконання завдань самостійної роботи студента у міжсесійний період з використанням дистанційних технологій.

Складання або перескладання студентом (слухачем) більш ніж одного поточного або підсумкового контролю в один день не дозволяється.

Максимальну кількість балів, яку студент може отримати за поточну успішність складає  — 100 балів. 

Поточний контроль для студентів дистанційної форми навчання передбачає:

 •  загальну суму балів не більше60 студент може отриматибалів  у сесійний період:  при підсумковомуконтролі у формізаліку, включаючибали за виконанняконтрольної (модульної) роботи, якаокремооцінюється у  10балів; решта40балів студент отримуєна контактних заняттях. Розподіл балів зазначено в карті самостійної роботи студента.
 • бали за виконання обов’язкових поза аудиторних індивідуальних завдань(в тому числі з використаннямдистанційнихтехнологій)не більше30 балів;
 • за виконання самостійної роботи студента за вибором (за одне завдання) не більше10балів.

Конкретна диференціаціябалів за видами робіт на аудиторнихзаняттяхпід час сесії та за виконаннязавдань самостійної роботи студента в міжсесійнийперіодвизначається кафедрою.

Виконання і перевірка аудиторних контрольних робіт проводиться в сесійний період згідно з розкладом.

Під час поточного та підсумкового контролю проводиться одна контрольна (модульна) робота, завдання якого охоплюють ключові теми курсу.

Оцінювання студентів під час сесії полягає уроботі студентів під час  аудиторних занять, згідно карти самостійної роботи студентів та виконанні студентами контрольних модульних завдань, що виконуються в аудиторії під контролем викладача.

Контрольна (модульна) робота складається з теоретичних питань, блоку тестів та задач.

1.Теоретичне питання оцінюється за шкалою 0, 1, 2 бали.

2.Блок тестів оцінюється за шкалою:

Кількість правильних

відповідей

Сума балів

Від 0 до 3

0

Від 4 до 7

1

Від 8-10

2

             3. Задачі (кожна з двох) оцінюються за шкалою 0, 2, 3 бали.

Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи.

Оцінки за самостійну (контрольну роботу), які виконуються студентом у міжсесійний період, складається з балів за виконання завдання та його захист.

Більшу частину загальної оцінки за виконання самостійної роботи студента у формі завдань (контрольних робіт) у міжсесійний період становить його захист.

Завдання самостійної роботи  студентів дистанційної форми оцінюються викладачем за такою системою:

Оцінка

Критерії

30 балів

Студент бездоганно виконав завдання, належним чином його оформив і  захистив її перед викладачем. Інформацію добре ілюстровано теоретичними знаннями, фактичними даними та чинним законодавством. Розрахункова робота виконана  вірно з відповідними висновками.

25 балів

Студент виконав завдання, належним чином його оформив і  захистив її перед викладачем. Завдання у цілому виконане, але мають місце окремі недоліки, зокрема, не повністю розкрито зміст завдання, інформація про статистичні дані. Розрахункова робота виконана, але відсутні висновки до неї.

20 балів

Завдання у цілому виконане, але мають місце окремі недоліки, зокрема, не повністю розкрито зміст завдання, інформація про статистичні дані та чинне законодавство є застарілою, вказана не повністю. Розрахункова робота має деякі недоліки.

10 балів

Студент виконав завдання на половину, або ж у цілому виконав, але з суттєвими недоліками та  помилками у розрахунках.

0 балів

Завдання взагалі не виконано або мають місце суттєві недоліки: питання теоретично не висвітлено, відсутні фактичні дані та розгляд чинного законодавства, відсутня розрахункова робота.

 

Таким чином, студент підсумкового модуля у випадку якщо індивідуальне завдання буде оцінене у діапазоні від 30 до  10 балів. 

 

 

5.  ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ.

 

Головною метою виконання індивідуальних завдань длясамостійної роботи є закріплення, розширення та поглиблення набутих у процесі аудиторної роботи знань, вмінь та навичок, а також самостійне вивчення та засвоєння нового матеріалу під керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі. 

На самостійне опрацювання студентам виносяться ті питання з тем програми курсу, які не розглядаються на лекціях викладачем. Зміст цих питань та перелік необхідної літератури визначається викладачем у індивідуальному порядку та доводиться до студентів на лекціях.

Питання, що виникають у студентів стосовно виконання запланованих завдань, вирішуються на консультаціях, які проводяться згідно з графіками, затвердженими кафедрою.

Самостійна робота студентів з дисциплін “Іпотечний ринок” для  студентів має  такі форми:

 • підготовка до семінарських (практичних) занять;
 • підготовка до виконання модульних (контрольних) завдань;
 • виконання домашніх (розрахункових) завдань;
 • виконання індивідуального завдання дослідницького (аналітичного) характеру;
 • критичний огляд наукових публікацій за обраною проблематикою;
 • розробка пропозицій щодо вирішення виявлених проблем;
 • проведення ділової гри;
 • розробка прогнозів з обраної проблематики;
 • презентація результатів дослідження на задану тематику, в т.ч. підготовка  та виступи на конференції, участь у конкурсах наукових робіт.

Всі завдання самостійної роботи студентів поділяються на обов’язкові та вибіркові, виконуються у встановлені терміни, з відповідною максимальною оцінкою та  передбачають певні форми звітності щодо їх виконання. Обов’язкові завдання виконуються обов’язково кожним студентом у процесі вивчення дисципліни, вибіркові завдання є альтернативними.

Перелік завдань для самостійної роботи представлені у Карті самостійної роботи студентів, яка включається до “Методичних матеріалів щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань”, що розміщуються на сайті КНЕУ.

Студенти мають самостійно брати матеріали на офіційному сайті КНЕУ Кожен студент повинен роздрукувати для себе Карту самостійної роботи та на власний розсуд визначитись з вибірковим елементом самостійної роботи, щоб набрати необхідну кількість балів.

Після виконання усіх завдань у встановлені терміни студент звітує викладачеві, а набрані ним бали проставляються у електронному Журналі обліку поточної успішності студентів та враховуються як кількість балів за поточну та підсумкову  успішність з дисципліни «Іпотечний ринок».

 

5. 1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань за вибором студента

 

Вимоги до аналітичного (критичного) огляду наукових публікацій за заданою тематикою

Для анотації використовується 5 статей опубліковані в економічних виданнях, які відповідають наступним вимогам: наявність в роботі постановки проблеми, аналізу основних публікацій  з даної тематики, викладу основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих результатів, висновків, списку літератури.

Виконувати завдання слід на аркушах формату А4, стандартні поля й інтервали, аркуші пронумеровані, на останньому аркуші дата виконання, підпис. Обсяг роботи (анотації) 5-7 машинописних сторінок з використанням шрифтів текстового редактора Word розміру 14 з полуторним міжрядковим інтервалом. Стиль викладу матеріалу повинен бути професійним, висновки та рекомендації – конкретними. До анотації обов’язково додається ксерокопія статей, проаналізованих студентом.

 

Вимоги до аналітичного звіту власних наукових досліджень за відповідною тематикою у формі презентації

 

 

Робота має ґрунтуватися на певних науковій та експериментальній базах, містити власні дані дослідів чи експериментів, спостережень та результатів пошукової роботи, методику обробки даних, їх аналіз та узагальнення, посилання на відповідні наукові джерела, відображати власну думку дослідника.

Наукова робота за змістом і формою повинна мати науковий характер. Це значить, що вона має містити у собі:

- новизну (відмінність одержаних результатів від відомих раніше);

- актуальність (доцільність роботи для розвитку відповідної галузі науки чи виробництва);

- оригінальність (робота володіє рисами, яких нема у інших дослідженнях);

- самостійність (обов’язкове зазначення конкретного особистого внеску автора у цій праці або розробці).

У роботі мають бути чітко відображені:

- тема дослідження (відображає основний зміст наукової роботи і визначається її кінцевим результатом);

- мета дослідження (вказує на кінцевий результат роботи, на об’єкт і предмет дослідження та шляхи досягнення кінцевого результату);

- завдання дослідження (витікають із аналізу міри вивченості об’єкта під кутом зору поставленої мети і мінімуму питань, вирішення яких необхідно для її досягнення);

- методики дослідження(показують, як слід вирішувати завдання дослідження за кожним пунктом його плану);

- сутність дослідження (виявлення і встановлення загальних та індивідуальних  характеристик досліджуваного об’єкта, систематизація і обробка даних на основі аналітичного і експериментального досліджень, відмінність та перевага запропонованих підходів);

- результати дослідження (узагальнення одержаних результатів дослідження і основних закономірних явищ, що вивчаються, у тому числі й нових);

-висновки (основні результати проведеного дослідження);

-рекомендації (надання пропозицій щодо шляхів, методів і форм практичного використання результату дослідження).

Зміст і результати досліджень повинні викладатися стисло, логічно, грамотно та аргументовано, без загальних слів, міркувань, бездоказових тверджень, тавтології.Назва роботимає бути стислою та відповідати суті наукової проблеми: що вирішується (предмет дослідження), для чого вирішується (мета дослідження), і як вирішується (методики дослідження).

Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою у формі презентаціїнеобхідно  створювати за допомогою програми MS PowerPoint  за самостійно обраною тематикою, що   відповідає змісту дисципліни.  Презентація повинна відповідати вимогам: кількість слайдів  не більше 10-12,  правильне подання ілюстративного матеріалу на слайді у вигляді табличних форм (діаграми, схеми) для ілюстрації найважливіших фактів, що дасть змогу подати матеріал компактно й наочно,  виклад основного матеріалу наукового дослідження та максимальна інформативність тексту.

Вимоги до написання реферату або есе

 

Написання студентом таких робіт має сприяти виявленню його наукового, творчого підходу до розуміння найважливіших питань теми, запропонованої викладачем або обраної самостійно за погодженням з ним. Кожне есе, що відповідає вимогам до написання наукових робіт, надає можливість отримати позитивну оцінку. Студенту надається можливість виконати презентацію відповідної теми в аудиторії

Есе виконується як прозаїчний твір невеликого обсягу та вільної композиції, який виражає індивідуальні враження й міркування з конкретного приводу чи питання, не претендує на визначальне чи вичерпне трактування предмета. Як правило, есе пропонує новий, суб’єктивно забарвлений погляд на проблему, повинен мати філософський, науковий чи аналітичний характер.

Робота над рефератом складається із наступних етапів: вибір теми на основі тематики, затвердженої кафедрою; накопичення інформаційного матеріалу; підготовка та написання реферату; захист реферату.

Реферат повинен мати наступну структуру:

– зміст;

 – короткий вступ;

– виклад основного матеріалу  теми;

– висновки;

– список використаної літератури.

Зміст – це логічна основа реферату, від нього залежить структура, зміст, логічний зв’язок частин реферату. Розробка змісту розпочинається з ознайомлення з відповідною літературою, на основі якої складається попередній план з 2-3 пунктів. Зміст не слід занадто деталізувати – в ньому даються основні, центральні питання теми у логічній послідовності. Доцільно попередньо складений зміст реферату узгодити на консультації із викладачем.
Маючи попередній зміст, необхідно звернутися до бібліографії. Суттєву допомогу в ознайомленні із бібліографією можуть надати бібліотечні каталоги (алфавітний, систематичний, предметний), довідкова література (енциклопедії, словники, статистичні збірники), наукова та періодична література (монографії, журнали, газети).

Основному тексту в рефераті передує вступ.У ньому необхідно показати значення, актуальність проблеми, яка розглядається, обґрунтувати вибір теми., сформулювати основну мету, яка буде розкрита в рефераті. В основній частині роботи велику увагу слід приділити глибокому теоретичному аналізові як теми в цілому, так і окремих її питань, правильно ув’язати теоретичні положення із практикою, розкрити матеріалу у відповідності зі складеним планом. Стиль викладу матеріалу повинен бути професійним, висновки та рекомендації – конкретними. Опрацювання літератури необхідно починати з найновіших публікацій, в яких висвітлюються останні досягнення  і зміни  у галузі теорії та практики ринку іпотеки. У роботі об’язково робити посилання на використані джерела.Таблиці, графіки, схеми, список використаних джерел інформації – в окремому додатку в кінці роботи. У рефераті динаміку представляти за 3-4 роки, останнім періодом повинен бути поточний рік.

Виклад основних питань завершується короткими висновками, де узагальнюються найважливіші положення, розглянуті в рефераті.

Реферат повинен бути написаний грамотно, без помилок, повторів, скорочень.

Важливе значення має правильне оформлення реферату. На титульному аркуші необхідно вказати назву вищого навчального закладу, факультету, реферату, групу, своє прізвище та ініціали, прізвище наукового керівника. На наступному аркуші наводиться план реферату із наведенням сторінок відповідних розділів.  Зазначені у тексті цитати повинні відповідати посиланням на джерела, з яких вони наведені та оформлені таким чином: [1, с. 25], де перша цифра – номер джерела за списком використаної літератури, а друга вказує на номер сторінки. Виконувати завдання слід на аркушах формату А4, стандартні поля й інтервали, аркуші пронумеровані, на останньому аркуші дата виконання, підпис. Обсяг роботи до 40 сторінок з використанням шрифтів текстового редактора Word, TimesNewRoman розміру кегля 14 з 1,5 міжрядковим інтервалом. Параметри полів сторінки: ліве, верхнє та нижнє – 2,0, праве - 1,5.

 Кожний розділ плану розпочинається з нової сторінки. Сторінки повинні бути пронумеровані у правому верхньому куті. Обсяг реферату до 25 сторінок .

У кінці реферату наводиться список використаної літератури, розташованої в алфавітному порядку за прізвищем автора, з наведенням назви праці (статті), видавництва, року видання та загальної кількості сторінок по кожному літературному джерелу.

 

Вимоги до виконання індивідуальних завданьля студентів заочної форми навчання

 

Контроль знань студентів заочної форми навчання здійснюється у два етапи: - під час сесії (аудиторні контактні заняття); - міжсесійний період.

Етап міжсесійного періоду полягає у виконанні самостійної роботи студента за індивідуальним завданням, яке складається з двох частин – теоретичної та розрахункової.

Завдання  для виконання студентами заочної форми у міжсесійний період визначається за порядковим номером студента у відомості.

Перша частина (теоретична) індивідуального завдання розподілена по  варіантам. 

Друга частина (розрахункова)  індивідуального завдання включає вирішення блоку задач (приклади типових задач зазначено у розділі 7.).

Вимоги до написання індивідуального завдання

Теоретичну частину завдання виконувати слід на аркушах формату А4, стандартні поля й інтервали, аркуші пронумеровані, на останньому аркуші дата виконання, підпис. Обсяг роботи до 20 машинописних сторінок з використанням шрифтів текстового редактора Word розміру 14 з полуторним міжрядковим інтервалом.

Стиль викладу матеріалу повинен бути професійним, висновки та рекомендації – конкретними. Опрацювання літератури необхідно починати з найновіших публікацій, в яких висвітлюються останні досягнення  і зміни  у галузі теорії та практики іпотечного ринку.

Таблиці, графіки, схеми, список використаних джерел інформації – в окремому додатку в кінці роботи.

Перша частина (теоретична) індивідуального завдання розподілена по  варіантам, які  визначено у таблиці:

Порядковий

номер студента у відомості

Назва індивідуального завдання

 1.  

Державне регулювання ринку нерухомості в Україні.

 1.  

Дохідна іпотека, її роль у розвитку країни.

 1.  

Переваги та недоліки кредитування під заставу нерухомого майна.

 1.  

Правові та економічні передумови розвитку іпотечного кредитування в Україні.

 1.  

Організація процесу банківського кредитування під заставу нерухомого майна.

 1.  

Іпотечні цінні папери в Україні.

 1.  

Сучасний стан банківського кредитування під заставу комерційної нерухомості

 1.  

Визначення заставної вартості нерухомості

 1.  

Особливості обігу іпотечних облігацій на ринку цінних паперів.

 1.  

Визначення ліквідаційної вартості нерухомості

 1.  

Зміст та порядок проведення іпотечно-інвестиційного аналізу об’єктів нерухомості

 1.  

Оцінка банком об’єктів нерухомості витратним методом.

 1.  

Використання банком порівняльного підходу до оцінки об’єктів нерухомості.

 1.  

Використання дохідного підходу при  оцінці  об’єктів нерухомості.

 1.  

Оцінка ефективності залучення боргових коштів на фінансування нерухомості.

 1.  

Фінансовий леверідж при іпотечному кредитуванні.

 1.  

Способи фінансування нерухомості при її перепродажу.

 1.  

Роль банківського іпотечного кредиту у розвитку аграрних відносин в Україні.

 1.  

Ринок землі в Україні як основа розвитку іпотечного кредитування.

 1.  

Секюритизація іпотечних активів

 1.  

Сучасний стан  іпотеки земельних ділянок

 1.  

Сучасний стан іпотечного кредитування громадян на придбання житла.

 1.  

Державне кредитування придбання (будівництва) житла.

 1.  

Досвід зарубіжних країн в житловому іпотечному кредитуванні.

 1.  

Методи та моделі, іпотечного кредитування під заставу житла, що використовуються в економічно розвинених країнах.

 1.  

Девелопмент нерухомості та його роль у економічному розвитку країни.

 1.  

Кредити під нерухоме майно як засіб зниження ризиків кредитного портфелю банку.

 1.  

Управління ризиками при іпотечному кредитуванні.

 1.  

Аналіз ринку іпотеки в Україні

30.

Банківський моніторинг іпотечного кредитування.

 

Розрахункову роботу представляти у відповідності до свого варіанту, представивши формулу, повний розрахунок та висновок.

Індивідуальні завдання для самостійного виконання у міжсесійний період видаються на початку навчального семестру.

Такі завдання включаються до Методичних матеріалів щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю  знань з науки (дисципліни) для бакалаврського рівня підготовки та Навчально-методичних матеріалів з дисципліни «Іпотечний ринок», розміщуються на сайті університету або видаються безпосередньо студентам.

У міжсесійний період проводяться групові або індивідуальні консультації за графіком проведення індивідуально-консультативної роботи кафедри і за розкладом проведення Дня заочника.

Графік проведення індивідуально-консультативної роботи кафедри та розклад проведення Дня заочника доводяться до відома студентів на початку кожного навчального семестру.

Індивідуальні завдання для самостійної роботи студента виконання у міжсесійний період мають  активізуючий і творчий характер, стимулюють до пошуків і прийняття самостійних рішень, навчають студентів працювати самостійно і спрямовують їх до розвитку навичок самоосвіти.

Виконані індивідуальні завдання (контрольні роботи) і курсові роботи з наук (дисциплін) студенти заочної форми навчання здають або пересилають поштою на кафедру.

Дата надходження робіт фіксуєтьсянакафедрі в спеціальному журналі.

Студенти зобов’язані захистити індивідуальні завдання (контрольні роботи) під час сесії або в День заочника в ході співбесіди з викладачем.

В «День заочника» студенти (слухачі) мають можливість:

— отримати консультацію з дисципліни навчального плану, що вивчаються у відповідному семестрі;

 • відпрацювати пропущені контактні заняття;
 • захистити контрольну роботу або інше індивідуальне завдання, що заплановані робочою навчальною програмою з дисципліни;
 • ліквідувати академічну заборгованість;
 • ліквідувати академічну різницю в разі поновлення або переведення на заочну форму навчання;

«День заочника» проводиться відповідно до уніфікованого графіку, який розробляється навчальним центром університету на поточний навчальний рік, погоджується з деканами факультетів та першим проректором з науково-педагогічно та наукової роботи, включається до «Графіку навчально-екзаменаційних сесій студентів заочної форми навчання» та затверджується ректором.

Для участі у «Дні заочника» студент (слухач) зобов’язаний не пізніше ніж за 3 дні до «Дня заочника» повідомити інспектора заочної форми навчання деканату про таку участь,особисто написавши заявку про це в деканаті або надіславши таку заявку на електронну пошту деканату (в останньому випадку студент (слухач) зобов’язаний зателефонувати до деканату і пересвідчитись в тому, що його заявку прийнято до уваги).

 

 

5.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для          самостійної роботи

 

 

Перелік завдань самостійної роботи студента наведений у карті самостійної роботи. За виконання таких завдань студент може отримати максимум 20 балів, тобто обрати два види завдань.  Виконання кожного завдання оцінюється в діапазоні від 10 до 0 балів, за наступним критерієм:

10 балів (відмінно) студент отримує у тому випадку, якщо завдання виконано і успішно захищено більше ніж 90 %, а також презентоване викладачеві у встановлений термін.

8 бали (добре) студент отримує у тому випадку, якщо студентом вчасно виконано і захищено на рівні від 71 % до 90% (включно) обраного завдання.

6 бали (задовільно) студент отримує у тому випадку, якщо вчасно виконано і захищено на рівні від 60 % до 70% (включно)  завдань запропонованих у розрахунковій роботі.

0 балів студент отримує у тому випадку, коли студент не проявив  ініціативи до виконання індивідуального завдання, або ж якщо завдання виконано менше ніж 60%, не захищене чи презентоване викладачеві невчасно.

Формами контролю та звітності для таких творчих завдань, як  доповіді на наукових студентських конференціях і наукових семінарах є надання публікацій тез або  довідок від  оргкомітетів  наукових семінарів, а для наукових статей - надання опублікованої статті або підтвердження про прийняття її до друку до моменту оцінювання поточної успішності.В разі якщо студент виявив ініціативу щодо виконання завдань в рамках дослідницьких проектів університету та взяв активну участь у наукові роботі кафедри (факультету), такий вид індивідуального завдання також може бути оцінений максимально у 10 балів.

 

 

 

6. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.

6.1. Критерії оцінювання результатів вивчення навчальної дисципліни.

Підсумковим оцінюванням результатів вивчення навчальної дисципліни є залік.  Залік на денній формі навчання бакалаврського рівня підготовки оформлюється під час останнього семінарського (практичного, лабораторного) заняття у відповідному семестрі, на заочній формі навчання бакалаврського — зарозкладом сесії.

Кількість балів з дисципліни, де оцінювання рівня знань студентів здійснюється за результатами поточного модульного контролю, (від 0 до 100 балів (включно), вноситься до відомості і є основною для визначення загальної успішності студента з даного предмету.

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-х бальну та шкалу за системою ECTS здійснюється в такому порядку (таблиця 1.2.):

Таблиця 1.2.

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-х бальну та шкалу за системою ECTS

Шкала КНЕУ, балів

Оцінка за 4-бальною шкалою

Шкала EСTS

90 – 100

відмінно

A

80 – 89

добре

B

70 – 79

C

66 – 69

задовільно

D

60 – 65

E

21 – 59

незадовільно з можливістю повторного

складання екзамену (заліку)

FX

 0 – 20

незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

F

 

 

Якщо за результатами поточного контролю студент, який набрав від 0 до 59  балів, отримує оцінку «не задовільно» з даної дисципліни.

Студент, який набрав від 0 до 20 балів, за шкалою ECTS «F» за 4-бальною системою оцінювання - «незадовільно», він  має можливість вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи.

 

 

 

6.2. Приклади типових завдань.

 1. Орієнтовний перелік теоретичних питань
 1. Суть та необхідність забезпечення  кредитних зобов’язань.
 2. Історія розвитку іпотеки.
 3. Зміст та характеристика іпотеки.
 4. Юридичний і економічний аспекти іпотеки.
 5. Види та форми іпотеки.
 6. Іпотечний капітал і форми його руху на іпотечному ринку.
 7. Класифікація іпотеки та вплив на неї різних факторів.
 8. Доходна іпотека і її роль у розвитку ринку іпотеки країни.
 9. Взаємозв’язок ринку іпотеки з фінансовим ринком та ринком нерухомого майна.
 10. Характеристика об’єктів нерухомості.
 11. Поняття та ознаки нерухомого майна.
 12. Фізичні характеристики нерухомості.
 13. Чинники, що характеризують нерухоме майно.
 14. Класифікація об’єктів нерухомості.
 15. Особливості нерухомості як товару.
 16. Життєвий цикл об’єктів нерухомості.
 17. Види і форми власності на нерухомість.
 18. Правове забезпечення прав власності на об’єкти нерухомості.
 19. Державна реєстрація нерухомого майна.
 20. Порядок здійснення державної реєстрації нерухомого майна.
 21. Ринок нерухомості в Україні.
 22. Суб’єкти ринку нерухомості та їх функції.
 23. Продавці та покупці нерухомого майна.
 24. Забудовники нерухомості.
 25. Заставодавці та заставодержателі.
 26. Професійні учасники ринку іпотеки.
 27. Інституційні та не інституційні учасники ринку іпотеки.
 28. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно.
 29. Агентства нерухомості, ріелтерські фірми, оцінювачі нерухомого майна та інші оператори вторинного ринку нерухомого майна.
 30. Класифікація  ринку нерухомості. Сегментація ринку нерухомості.
 31. Функції ринку нерухомості.
 32. Операції  з нерухомим майном.
 33. Роль та економічна природа девелопменту.
 34. Види девелопменту.
 35. Поняття про девелоперський проект.
 36. Етапи девелоперської діяльності.
 37. Девелопмент портфельного інвестування нерухомості.
 38. Державне регулювання ринку нерухомості в Україні та його форми. 
 39. Характеристика іпотечного ринку.
 40. Основні функції і завдання іпотечного ринку.
 41. Механізм дії первинного іпотечного ринку.
 42. Механізм дії вторинного іпотечного ринку.
 43. Однорівнева та дворівнева  моделі ринку іпотеки.
 44. Система інструментів іпотечного ринку.
 45. Інфраструктура іпотечного ринку.
 46. Фінансово-кредитні механізми інвестування у будівництво.
 47. Фонди фінансування будівництва та фонди операцій з нерухомістю.
 48. Учасники іпотечних відносин.
 49. Роль НБУ та банківської системи у розвитку ринку іпотеки.
 50. Економіко-правове регулювання іпотечних відносин в Україні.
 51. Зарубіжний досвід функціонування іпотечного ринку.
 52. Іпотечні моделі, які використовують розвинені країни світу.
 53. Фінансові інструменти на ринку іпотеки.
 54. Роль цінних паперів на ринку іпотеки.
 55. Характеристика заставного листа.
 56. Основні види та типи заставних листів.
 57. Первинний та вторинний ринок заставних листів. 
 58. Продаж, викуп та рефінансування.
 59. Іпотечні облігації, їх характеристика та види.
 60. Порядок емісії та особливості обігу іпотечних облігацій.
 61. Іпотечні сертифікати, їх характеристика та види.
 62. Порядок емісії та особливості обігу іпотечних сертифікатів.
 63. Механізм сек’юритизації іпотечних активів.
 64. Переваги та недоліки кредитування під заставу нерухомого майна.
 65. Зміст та характерні ознаки іпотечного кредиту.
 66. Види та типи іпотечних кредитів.
 67. Ціна іпотечного кредиту та фактори,  що на неї впливають.
 68. Принципи організації іпотечного кредитування.
 69. Стандарти іпотечного кредитування.
 70. Етапи організації іпотечного кредитування.
 71. Процес кредитування під заставу нерухомого майна.
 72. Визначення кредитоспроможності потенційного позичальника при іпотечному кредитуванні.
 73. Прийняття рішення про надання кредиту.
 74. Система страхування іпотечних угод.
 75. Порядок укладання іпотечного договору та його структура.
 76. Моніторинг іпотечного кредитування.
 77. Портфель іпотечних кредитів: зміст та порядок його формування.
 78. Оцінка якості та стратегія управління портфелем іпотечних кредитів.
 79. Особливості діяльності іпотечних банків.
 80. Роль Національного банку на ринку іпотеки.
 81. Порядок рефінансування комерційних банків.
 82. Необхідність та завдання оцінки предметів іпотеки.
 83. Стандарти  оцінки предметів іпотеки.
 84. Професійна оціночна діяльність.
 85. Оцінювачі об’єктів нерухомості та їх функції.
 86. Ціна об’єктів нерухомості та фактори, що на неї впливають.
 87. Вартість нерухомого майна та її види.
 88. Заставна та ліквідаційна вартість іпотеки.
 89. Принципи та етапи оцінки об’єктів нерухомості.
 90. Оцінка вартості предметів іпотеки витратним методичним підходом. Врахування методу відтворення та методу заміщення.
 91. Знос і амортизація в оцінці нерухомості.
 92. Використання доходного підходу щодо оцінки вартості предметів іпотеки. Застосування методу прямої та непрямої капіталізації.
 93. Використання порівняльного підходу до оцінки вартості предметів іпотеки.
 94. Звіт про оцінку майна, його основні розділи та вимоги до написання.
 95. Зміст та порядок проведення іпотечно-інвестиційного аналізу. 
 96. Роль часової оцінки грошових потоків при інвестуванні в об’єкти нерухомості.
 97. Прямолінійне повернення капіталу.
 98. Повернення капіталу по фонду відтворення за ставкою доходу.
 99. Повернення капіталу по фонду відшкодування та без ризикової ставки.
 100. Фінансовий леверідж.
 101. Оцінка вартості доходної нерухомості.
 102. Традиційна техніка іпотечно-інвестиційного аналізу.
 103. Використання техніки інвестиційної групи з амортизацією при іпотечному кредитуванні.
 104. Техніка Елвуда, особливості застосування для нерухомості з постійним та змінним доходом.
 105. Способи фінансування нерухомості при її перепродажу.
 106. Житлова нерухомість як предмет іпотеки.
 107. Методи фінансування будівництва житла.
 108. Роль іпотечного кредиту у забезпеченні громадян житлом.
 109. Характерні ознаки житлового іпотечного кредиту. Іпотечного кредитування громадян на придбання, будівництво житла.
 110. Державне кредитування придбання (будівництва) житла.
 111. Напрямки управління муніципальною власністю, житловим фондом та іншою дохідною  нерухомістю.
 112. Земля як предмет іпотеки.
 113. Роль банківського іпотечного кредиту  у розвитку аграрних відносин.
 114. Особливості організації процесу банківського кредитування під заставу земельних ділянок.
 115. Роль Земельного Кодексу України у визначенні прав власності на землю. Характеристика земельної ділянки.
 116. Класифікація земель.
 117. Специфічні властивості землі як товару.
 118. Економічна оцінка земель.
 119. Грошова оцінка земель як складова державного земельного кадастру.
 120. Оцінка земель з урахуванням диференціального, абсолютного та загального рентного доходу з орних земель за економічною оцінкою.
 121. Грошова оцінка орних земель, земель під багаторічними насадженнями, природними сіножатями і пасовищами.
 122. Грошова оцінка земель сільськогосподарських підприємств.
 123. Грошова оцінка земель населених пунктів.
 124. Грошова оцінка земель не сільськогосподарського призначення.
 125. Інформаційна база та порядок проведення експертизи оцінки земель  не сільськогосподарського призначення.
 126. Грошова оцінка земель промисловості, транспорту, зв’язку, оборони та іншого призначення.
 127. Грошова оцінка земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення.
 128. Грошова оцінка земельного запасу.
 129. Комерційна та промислова нерухомість як предмет іпотеки.
 130. Зміст управління ризиками іпотечних операцій.
 131. Види іпотечних ризиків.
 132. Аналіз та оцінка ризиків.
 133. Методи попередження ризиків та інструменти мінімізації іпотечних ризиків.
 134. Проблеми щодо реалізації заставного нерухомого майна.
 135. Кредитні бюро в управлінні ризиками іпотечних операцій.
 136. Управління іпотекою (пулом іпотек).
 137. Нерухомість у складі інвестиційного портфеля.
 138. Нерухомість як засіб зниження ризиків інвестиційного портфеля.
 139. Іпотечний портфель, його зміст та порядок формування.
 140. Макроекономічні передумови створення збалансованого іпотечного портфеля.

6.2.2. Приклади практичних та ситуаційних вправ

1.Яка теперішня вартість іпотечного кредиту, який передбачає виплату У у. о.  в кінці кожного року на протязі п років ? Ставка дисконту дорівнює Х%.

2.Умови оренди передбачають щорічні виплати у розмірі Х у. о. на протязі перших п років та У у. о. – щорічно на протязі наступних п років. Рента сплачується в кінці кожного року. Якою буде вартість орендних платежів при М% номінальній річній ставці ?

3.Громадянка В. здала в оренду нерухомість, що дозволить їй отримати на протязі п’яти років по закінченні кожного року В у.о.; на протязі наступних п років щорічні орендні платежі складатимуть вже Х у.о., також в кінці кожного року. Очікується, що через п років майно буде перепродано за У у.о. За скільки громадянка В. повинна була продати майно сьогодні, якщо б вона розраховувала отримати 10%-вий дохід, накопичуваний щорічно?

4.Вартість купівлі будинку в даний момент складає Х у. о. Через п років цей будинок можна буде продати за С у. о. Визначте, чи вигідна купівлю будинку, якщо поточна ставка проценту по валютним вкладам складає х% річних і ця ставка має тенденцію до зменшення на а% в рік .

5.Бізнесмен вкладає близько Х у. о. щорічно на придбання нерухомості, яка буде приносити дохід. Середньорічна віддача від вкладень складає близько у%. Щорічно отриманий дохід він перераховує на депозит за ставкою с % річних. Яка сума буде на його банківських рахунках на кінець н-го року подібного роду фінансової діяльності?

6.Власність, яка здається в оренду, дає орендні платежі на суму В у. о. в місяць на протязі п років. Якщо бажана  ставка окупності складає с% річних, то яка теперішня вартість цієї оренди?

7.За умовами іпотечного кредиту в Х у. о. виплачуватись повинен тільки процент. Вся ж основна частина боргу підлягає погашенню через п років. Громадянин Д., повинен кожний рік відкладати в фонд процентного доходу грошові кошти з тим, щоб отримати кошти, які будуть достатні для отримання кредиту. Ставка по даному фонду складає х %, при щорічному накопиченні. Визначити суму щорічних платежів громадянина Д.

8.Власники кондомініуму планують замінити крівлю на всіх своїх будівлях через п років. Вони передбачають, що через п років це їм обійдеться в В грн. Яку суму вони повинні вкласти  на кінець кожного року з врахуванням того, що кошти на рахунку у банку будуть накопичуватись за ставкою у% річних?

9.Підприємець вважає, що зможе продати через п років свою квартиру за Х у. о. Яка ціна, оплачена сьогодні, дозволить йому отримати накопичуваний щорічний дохід в п%?

10.Для купівлі квартири був отриманий кредит Х у. о. на п років під с% річних. Якими повинні бути річні платежі по кредиту, щоб він був погашений в установлений термін?

11.Земельна ділянка здається в оренду на п років. Відсоткова ставка встановлена в розмірі р% річних. Поточний дохід залишається постійним і складає Х у. о. Передбачається, що по закінченню терміну оренди вартість земельної ділянки зросте на у%. Визначити коефіцієнт капіталізації і теперішню вартість ділянки.

12.Яка щомісячна норма повернення для самоамортизуючої іпотеки в Х у. о., наданої на п років під у% річних при рівномірних  щомісячних платежах ?

13.Кредит в Х у. о. передбачає внесення 4-х рівних щорічних платежів при ставці У%. Кожний з платежів складає В у. о., вони забезпечують повну амортизацію кредиту. Визначити щорічну норму відшкодування капіталу.

14.Кредит, наданий на п років за номінальною ставкою у% передбачає щомісячні виплати до повної амортизації. Початкова сума кредиту складала Х у. о. Визначити:

А) Розмір щомісячних платежів.

Б) Розмір іпотечної постійної.

В) Залишок основної суми кредиту через п років.

15.До повної амортизації іпотечного кредиту залишається п років, щомісячні виплати складають У у. о., номінальна ставка складає В%. Визначити, який буде залишок основної суми, та якими будуть виплати за рахунок погашення основної суми на наступний рік?

16.Іпотечний кредит в Х у. о. наданий під с% річних, передбачає, що на протязі перших п років будуть виплачуватись тільки одні відсотки, потім на кінець п року буде виконаний „шаровий” платіж. Визначити суму „шарового платежу”.

17.Сума кредиту складає Х у. о., річна ставка визначена у розмірі у% відсотків, термін амортизації складає п років. Кредит передбачає щорічні виплати. Визначити розмір щорічних виплат, кредитну постійну, та скласти графік амортизації.

18.Придбання торгового центру може бути профінансоване іпотечним кредитом на у% його оціночної вартості. Кредит надається терміном на п років під в% річних і при щомісячних платежах. Інвестор прагнуть отримати с% ставку грошових надходжень на власний капітал. Яку частину від загальної викупної ціни повинен скласти грошовий платіж покупця? Яка буде загальна ставка доходу з врахуванням терміну амортизації?

19.Витрати на купівлю офісної споруди покриваються за рахунок першого іпотечного кредиту на суму Х у. о., отриманого терміном на п років під  с% річних , при щомісячних платежах, а також вкладень самих інвесторів у сумі У у. о., які прагнуть отримання в% грошових надходжень. Визначити:

А) Яка буде іпотечна постійна;

Б) яким повинен бути щорічний чистий операційних дохід  для задоволення вимог кредиторів, так і інвесторів?

20. Очікується, що на протязі п років щорічний чистий    операційний дохід від житлового комплексу складає У у. о. Об’єкт обкладений самоамортизуючою іпотекою в Х у. о., наданою під с% річних, яка погашається щомісячними платежами на протязі п років. Інвестори прагнуть отримати в% віддачу на власний капітал. Визначити, розмір щорічних грошових надходжень, та оціночну вартість будівлі за умови, що за п років прогнозного періоду її ціна не змінилася.

21.Пропонуються наступні варіанти забудови земельної ділянки:

А. (торговий центр): очікувані продажу оцінюються в Х у. о. Платежі за процентною орендою складатимуть с% валових продаж. Операційні витрати і витрати на рекламу будуть складати в% суми отриманої від оренди. Резерв на заміщення складе У у. о., вартість будівництва будівель і споруд оцінюється в В у. о., коефіцієнт капіталізації для них –с%.

Б. (офісний комплекс): щорічний валовий дохід оцінюється в Х у. о., збитки від недовикористання і неплатежів повинні скласти с%. Операційні витрати будуть складати 400 тис.грн., резерв на заміщення –У у. о. Вартість будівництва – В у. о., коефіцієнт капіталізації –п%.

Коефіцієнт капіталізації для землі оцінений в К%.

Визначити: а) вартість землі при умові будівництва торгового центру; б) вартість землі при умові будівництва офісного центру.

22.Забудовник вивчає можливість купівлі земельної ділянки розміром в Х га. Попередні витрати оцінюються в У у.о.. На кожному гектарі може бути розбито чотири ділянки під забудову, кожна ділянка може бути продана В у.о.. Витрати на продаж і змінні витрати на освоєння кожної ділянки, складуть П у.о.. Ставка дисконтування для забудовника визначені у розмірі 14% річних. Яка вартість земельної ділянки, якщо забудовник розраховує щорічно продавати У соток?

23.Оцінюється об’єкт  – Х квартирний будинок. Оцінювачем виявлені нещодавні продажі споріднених об’єктів:

1 об’єкт   Х - квартирний житловий будинок, проданий за У тис. дол..

2 об’єкт –Х - квартирний житловий будинок проданий за В тис. дол.

3. об’єкт –Х – квартирний житловий будинок проданий за С тис. дол.

Об’єкт №1 найближчий за своїми зручностями і місцем знаходження до об’єкту оцінки, однак його ландшафт кращий .

У співставленого об’єкта  №1 і№2 є басейни. Його вклад оцінюється в Х дол. Об’єкт № 3 знаходиться в двох кварталах від станції метро, тоді як оцінюваний об’єкт  знаходиться у п кварталах. На ринку вважається, що кожний лишній квартал зменшує вартість на Х дол. Об’єкт  №1 проданий 4 місяці тому, об’єкт №2 – півроку тому, об’єкт №3 – 2 тижні тому. Відомо, що об’єкт  №2 проданий на пільговій основі, що оцінюється в Д дол.

Темп росту цін на нерухомість на ринку – 0,5% в місяць. Визначити продажну ціну житлового будинку.

24. Чистий операційний дохід від оцінюваного об’єкту  –Х тис. дол. Необхідно визначити вартість об’єкту  на основі:

Об’єкти

Ціна продажу

Чистий операційний  Дохід (NOI)

Загальна ставка доходу

Оцінюваний

 

у

 

Об’єкт  1

Х

у

с

Об’єкт  2

Х

у

с

Об’єкт  3

х

у

с

 

25. Інвестор прагне отримати х %-й дохід на свої інвестиції. Для фінансування угоди є можливість отримати кредит, що складає у% вартості об’єкту  нерухомості, під с % річних. На протязі п років повинна бути погашена основна частина боргу і відсотки за іпотечний кредитом. Визначити ставку капіталізації і вартість об’єкту  нерухомості за умови, що чистий операційний дохід від нього складає У тис. грн.

26. Оцінювач визначив, що вартість землі складає х% від вартості нерухомості. Ставка капіталізації для землі на цьому ринку складає у%. Ставка капіталізації для споруди - с%. Визначити загальну ставку капіталізації.

27. Потрібно оцінити однокімнатну квартиру, використовуючи дані про нещодавно продані подібні об’єкти:

Параметри

Оцінююча квартира

Нещодавно продані квартири

Кв.1

Кв.2

Кв.3

Лоджія

х

х

х

х

Поверх

х

х

х

х

Ціна продажу, тис. дол.

?

х

х

х

 

 

28. Визначити вартість не маючої покращення земельної ділянки розміром Х соток, на вул. Північна, якщо відома наступна інформація про подібні ділянки:

Параметри

Ділянка №1

Ділянка №2

Ділянка №3

Ділянка №4

Ціна і умови продажу

Обмін з доплатою Х тис. дол. на 1кімн.кв.

У тис. дол.

Обмін на іноземне авто + гараж

Х тис. дол.

Покращення

Х

х

х

х

Розмір ділянки, соток

х

х

х

х

Місцезнаходження

Вул. Антонова

Вул. Антонова

Вул. Набережна

Вул. Північна

 

29. Вартість землі на вул. Північній вища на в%, ніж на вул. Антонова, нижча на с%, ніж на вул. Набережній. Ринкова вартість авто Х тис. дол., вартість У тис. дол., витрати на укладання фундаменту 10х10м склали Х тис. дол.

30. Визначити вартість житлового будинку, ефективне життя якого п років. Відомо, що загальний термін експлуатації х років, вартість нового будівництва такого ж будинку У тис. дол., вартість земельної ділянки – В тис. дол.

31. Вартість землі входить до складу майнового комплексу складає  _/ дол.. Об’єкт нерухомості приносить постійний дохід у сумі ___/ дол.. аналіз співставлень продажів свідчить, що інвестори очікують ___/ % капіталізації землі та __/ капіталізації споруди. Необхідно оцінити вартість підприємства як цілісного майнового комплексу.

32. Визначити витрати відбудови споруди, якщо відомо, що її площа складає Х м2 вартість будівництва подібних будівель  - Удол/м2 , в оцінці об’єкту, на відміну від аналогів, добавлене додаткове обладнання для обігріву води на суму В тис. дол.

33. Оцінити витратним підходом споруду, якщо відомо, що його площа Х м2, термін експлуатації – п років, вартість будівництва 1м2 нещодавно побудованої аналогічної споруди – У у. о.

34. Продавець земельної ділянки отримує від покупця грошовий платіж в сумі Х у. о., а також закладну на У у. о., платежі по якій повинні виконуватись на протязі п років при с% річних. Закладна може бути продана при кінцевій віддачі в %. Визначити: за яку суму може бути продана закладна; скільки всього грошових коштів, включаючи грошовий платіж покупця, може отримати продавець, якщо він реалізує спочатку землю, а потім і закладну.

35. На протязі п річного прогнозного періоду власність повинна приносити щорічний чистий операційний дохід в Х у. о. Очікується, що за період володіння вартість об’єкту підвищиться на у%. Іпотечна заборгованість відсутня. Інвестори планують отримати у власний капітал с% віддачу. Визначити вартість власності використовуючи техніку Елвуда.

36. За виставлений на продаж об'єкт нерухомості очікується одержання щорічного чистого операційного доходу в розмірі  Х грн, Для придбання об'єкта інвестор планує одержати іпотечний кредит А грн. що становить 0% вартості об'єкта під 0 % річних. Інші 0 % будуть представлені власним капіталом, на який інвестор бажає одержати 0% доходу. Відшкодування всіх інвестицій має здійснитися під час перепродажу об'єкта. Визначити вартість об'єкта скориставшись методом інвестиційної групи з амортизацією, якщо строк кредиту становить 5 років з щоквартальним погашеннямборгу.

37. Термін с % іпотеки складає п років. Прогнозний період складає у років, віддача на власний капітал складає в %. Через п років буде погашено м % поточного залишку іпотечної заборгованості. Іпотечна постійна складає н %. Який буде іпотечний коефіцієнт (С-фактор Елвуда)?

40. Супермаркет обтяжений іпотечним кредитом в Ху.о. (У%, Н років), що погашається рівними щорічними платежами. Найближчі 6 років даний об'єкт нерухомості приноситиме Х у.о. щорічного доходу, а потім на протязі 9 років Х у.о. Через Р років об'єкт може бути проданий за Ху.о. Прибутковість аналогічних об'єктів складає У%. Визначити: а) поточну вартість майбутнього перепродажу; б) поточну вартість доходів за найближчі Р років; в) поточну вартість всіх доходів; г) вартість об'єкту нерухомості.

41. Визначити знос будівлі, якщо вартість його земельної ділянки Х у. е., кошторисна вартість будівництва аналогічної будівлі рівна Х у. е., а оцінна вартість всього об'єкту складає Ху.о.

42. Банк видав іпотечний кредит фірмі  в Х у. о., який погашається протягом 25 років щорічними платежами, при Р% річних. Банк вирішив продати фінансові зобов'язання фірми  іншому банку за ціною, яка забезпечить покупцеві віддачу в Н%. Визначити суму, за якою можуть бути продані іпотечні зобов’язання фірми.

43.  Є наступні дані: іпотечна постійна – Н%; коефіцієнт заборгованості - Р%; ставка відсотка фонду відшкодування - Т%; норма віддачі на власний капітал - В%; операційний дохід -- $Х; період повернення капіталу - С років. Яка розрахункова вартість об'єкта за технікою інвестиційної групи?

44. Придбання торгового центру може бути профінансоване іпотечним кредитом на Х% його оціночної вартості. Кредит надається терміном на С років під Р% річних і при щомісячних платежах. Інвестори прагнуть отримати Н% ставку грошових надходжень на власний капітал. Яку частину від загальної викупної ціни повинен скласти грошовий платіж покупця? Яка буде загальна ставка доходу з врахуванням терміну амортизації?

45. Термін економічного життя об'єкта С років. Ставка відсотка амортизації Р%. Сьогодні об'єкт нерухомості може бути проданий за Х у. о. Яка буде вартість об'єкта через Н років?

6.2.3. Приклади типових тестових вправ.

1.Які із наведених тверджень є вірними?

А)Найбільш розвиненим із сегментів ринку нерухомості є
ринок житла.

Б)Документи з приватизованого житлового приміщення у
Києві подаються у районну держадміністрацію.

В)Основним джерелом фінансування будівництва або ре­
конструкції житлових будинків США є іпотечне креди­тування, позичальником з якого виступає домашнє гос­подарство.

2.Право власності на об'єкти нерухомості виникає в результаті:

А)Приватизації приватної власності.

Б)Укладання угод.

В)Інвестування.

Г)Будівництва.

3. Що із нижчепереліченого можна віднести до прав власності (за цивільним кодексом):

А)Право володіння.

Б)Право розпорядження.

В)Право використання.

Г)Право страхування.

Д)Право реконструкції.

Е)Привласнення доходу від володіння та доходу від вико­ристання нерухомого майна

4. Ринок нерухомості –це:

А) інтегрована категорія;

 Б) інвестиційна категорія;

В) майнова категорія.

 Г) специфічна категорія

5.Які твердження щодо традиційно діючого розподілу нерухомості на певні типи є вірними:

А)Нерухомість, яка здана в оренду.

Б)Комерційна нерухомість.

В)Індивідуальна.

Г)Заміська.

Д)Рекреаційна.

6. Які твердження щодо функцій житлового ринку є вірними:

А)Будівництво нового житла.

Б)Експлуатація житлового фонду.

В)Формування вторинного ринку житла (приватизація).

7. Обтяження нерухомого майна іпотекою підлягає державній реєстрації. У разі недотримання цієї умови:

А)  іпотечний договір є недійсним;

Б)  іпотечний договір є дійсним, але вимога іпотекодержателя не набуває пріоритету відносно прав чи вимог інших осіб на передану у іпотеку нерухомість;

В)  іпотечний договір є дійсним, за вимогою іпотекодавця відносно прав чи вимог нерезидентів країни .

8.Зобов’язаний застрахувати предмет іпотеки на його повну вартість від ризиків випадкового знищення, пошкодження або псування, це :

А) іпотекодержатель;

Б) пріоритет;

В) страхова компанія;

Г) іпотекодавець;

Д керуючий іпотекою.

9. Обмежене речове право це:

А) сервітут;

Б) іпотека;

В) оренда;

Г) андерайтинг

10. До економічних характеристик об’єкта нерухомості як товару належить:

А) вартість;

Б) затрати на його утримання;

В) форма володіння нерухомістю;

Г) умови угоди.

11.Як розрахувати валовий рентний мультиплікатор:

А) Діленням ціни продажу на потенціальний або діючий валовий доход.

Б) Діленням чистого операційного доходу на ціну продажу.

В) Діленням потенційного валового доходу на дійсний ва­ловий доход.

Г) Діленням дійсного валового доходу на одиницю про­дажів.

 1. Зобов’язаний застрахувати предмет іпотеки на його повну вартість від ризиків випадкового знищення, пошкодження або псування, це :

А) іпотекодержатель;

Б) пріоритет;

В) страхова компанія;

Г) іпотекодавець;

Д) керуючий іпотекою.

13.  Державна реєстрація прав на нерухоме майно та угод з ним здійснюється:

А) за місцем знаходження нерухомого майна;

Б) за місцем реєстрації власника нерухомого майна;

В) за юридичною адресою.

14. Обмежене речове право це:

А) сервітут;

Б) іпотека;

В) оренда;

Г) андерайтинг

15.До економічних характеристик об’єкта нерухомості як товару належить:

а) вартість;

б) затрати на його утримання;

в) форма володіння нерухомістю;

г) умови угоди.

 1. Ліквідаційна вартість землі завжди:

А) вища за ринкову;

Б) нижча за ринкову;

В) вища за нормативну;

Г) нижча за нормативну.

17. Для оцінки права оренди земельної ділянки застосовують такі методичні підходи:

А) зіставлення цін продажу земель;

Б) правовий режим земельної ділянки;

В) капіталізація додаткового доходу з земельної ділянки;

Г) збирання та аналіз інформації;

Д) варіанти А) і В).

Є) варіанти Б) і Г).

18. Вставити у пропущене місце : „ В основу грошової оцінки земель покладено  ___________, що визначається відповідно до функціонального використання і місце розташування земельних ділянок.

А) капіталізований рентний дохід;

Б) валовий дохід;

В) термін капіталізації;

Г) нормативний середньорічний економічний ефект.

19. Визначити не вірну відповідь:

Органи, які здійснюють регулювання у сфері землеустрою

А) Верховна Рада України;

Б) Кабінет Міністрів України;

В) Агентства з питань земельних ресурсів;

Г) Місцеві держадміністрації;

Д) Органи виконавчої влади.

20. Емітентом структурованих іпотечних облігацій є:

а) інвестор;

б) іпотечний актив;

в) іпотечний кредитор;

г) спеціалізована іпотечна установа;

д) усі .

21.Взаємозалежність систем ринкових механізмів, що забезпечують створення, передачу, експлуатацію та фінансування об'єктів нерухомості, це:

A) іпотека

Б) ринок нерухомості

B) первинний ринок

22.  Основні процеси функціонування ринку нерухомості:

A) розвиток, управління, обіг прав

Б) створення і експлуатація

B) створення, експлуатація, ціноутворення

23.  Для більшості інвесторів нерухомість, як об'єкт інвестування :

A) не представляє інтересу

Б) досить легкий

B) досить складний

24. До основних функцій нерухомості не належить:

A) конкретна

Б) сануюча

B) регулятивна

25.Зростання трудової активності всього населення, підвищення інтенсивності праці громадян, які планують стати власниками нерухомості, це:

A) посередницька

Б) соціальна

B) інформаційна

26. За видами угод ринок нерухомості класифікується як:

A) ринок житла; ринок виробничих споруд; ринок невироб. приміщень; готелі; торгові приміщення

Б) земельний ринок; ринок буд. споруд; ринок цілісних майнових об'єктів

B) ринок купівлі-продажу; ринок оренди; ринок іпотеки; ринок речових прав

28. До операцій з нерухомістю з частковою або повною зміною власності відноситься:

A) міна

Б) застава

B) оренда

29. До операцій без зміни власності не відноситься:

A) внесок у статутний капітал

Б) розвиток нерухомості

B) експлуатація

30. До інституційних учасників відносять:

A) органи експертизи

Б) девелопери

B) страхові компанії

31. До не інституційних учасників відносять:

A) девелопери

Б) органи, що регулюють містобудівний розвиток

B) органи, що проводять інвентаризацію

32. Суть інвестиційної функції полягає в:

A) ринок нерухомості є привабливим засобом збереження й збільшення капіталу

Б) полягає у зростанні трудової активності населення

B) заохочує прибутком продуктивного використання досягнень науково-технічного прогрес

33. Хто є суб'єктами оціночної діяльності:

А). фізичні та юридичні особи

Б). іпотечні банки, а також комерційні банки.

В). суб'єкти господарювання зареєстровані в установленому законодавством порядку фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, а також юридичні особи незалежно від їх організаційно-правової форми і а форми власності,

Г).не має правильної відповіді

34.Хто може бути оцінювачем державного майна:

А). громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які склали кваліфікаційний іспит та одержали кваліфікаційне свідоцтво оцінювача відповідно до вимог законодавства.

Б). тільки громадяни України

В).тільки зареєстровані громадяни

Г).всі відповіді вірні

35.Яким положенням затверджуется  методичне регулювання майна:

А). Фондом державного майна України.

Б). Кабінетом Міністрів України або Фондом державного майна України

В).не має правильної відповіді.

36. Істотними умовами договору на проведення оцінки майна є:

А).укладання кредитної та іпотечної угод;

Б).оцінку поданого бізнес-проекту

В).зазначення майна, що підлягає оцінці; мета, з якою проводиться оцінка; вид вартості майна, що підлягає визначенню;

Г).всі відповіді правильні

37.Що таке “ринкова вартість об'єкта нерухомості”:

А).найвірогідніша ціна, за якою він може бути проданий на відкритому ринку в умовах конкуренції

Б). ціна конкретної операції купівлі-продажу, що відбулася

В). ця різниця, залежить від ряду причин, наприклад, на явності аналогів або стабільності ринку.

Г).немає правильної відповіді

38.Що в себе включає “ вартість заміщення”:

А).відображає цінність об'єкта нерухомості для конкретної о власника, який не збирається виставляти його на ринок.

Б).визначається витратами в поточних цінах на будівництво точної копії оцінюваного об'єкта

В).визначається витратами в поточних цінах на будівництво об'єкта нерухомості, корисність якого еквівалентна корисності оцінюваного об'єкта

Г). виражається витратами на відтворювання точної копії об'єкта

 

6.2..4. Перелік тем для наукових досліджень студентів та аналізу наукових публікацій з дисципліни  «Іпотечний ринок»

 

 1. Ринок іпотеки, його структура та складові.
 2. Основні функції та завдання іпотечного ринку.
 3. Взаємозв’язок ринку іпотеки з фінансовим ринком та ринком нерухомого майна.
 4. Іпотечний капітал і форми його руху на іпотечному ринку.
 5. Еволюція розвитку іпотеки.
 6. Суб’єкти ринку нерухомості та їх функції.
 7. Доходна іпотека і її роль у розвитку ринку іпотеки країни.
 8.  Переваги та недоліки кредитування під заставу нерухомого майна.
 9. Правові та економічні передумови розвитку іпотечного кредитування в Україні.
 10. Державне регулювання ринку нерухомості в Україні.
 11. Фінансово-кредитні механізми інвестування у будівництво.
 12. Роль НБУ та банківської системи у розвитку ринку іпотеки.
 13. Процес кредитування під заставу нерухомого майна.
 14. Принципи організації іпотечного кредитування.
 15. Роль цінних паперів у організації іпотечного кредитування.
 16. Первинний та вторинний ринок закладних листів.
 17. Іпотечні облігації, їх характеристика та роль в іпотечному кредитуванні.
 18. Особливості обігу іпотечних облігацій на ринку цінних паперів.
 19.  Сертифікати ФОН, їх характеристика, порядок емісії та особливості обігу.
 20. Оцінна вартість іпотеки. Види оцінки об’єктів нерухомості.
 21. Міжнародні стандарти оцінки майна.
 22. Роль часової оцінки грошових потоків при інвестуванні в об’єкти нерухомості.
 23. Оцінка банком об’єктів нерухомості витратним методом.
 24. Використання банком порівняльного підходу до оцінки об’єктів нерухомості.
 25. Доходний підхід до оцінки об’єктів нерухомості.
 26. Зміст та порядок проведення іпотечно-інвестиційного аналізу об’єктів нерухомості.
 27. Оцінка ефективності залучення боргових коштів на фінансування нерухомості.
 28. Фінансовий леверидж при іпотечному кредитуванні.
 29. Способи фінансування нерухомості при її перепродажу.
 30. Техніка Елвуда, особливості застосування для нерухомості з постійним та змінним доходом.
 31. Особливості застосування іпотечно-інвестиційного аналізу об’єктів нерухомості в Україні.
 32. Роль банківського іпотечного кредиту у розвитку аграрних відносин в Україні.
 33. Земля як предмет застави. Ринок землі в Україні як основа розвитку іпотечного кредитування.
 34. Роль земельного Кодексу України у визначенні прав власності на землю.
 35. Грошова оцінка земель як складова державного земельного кадастру.
 36. Оцінка земель  по Україні з урахуванням диференціального, абсолютного та загального рентного доходу з орних земель за економічною оцінкою.
 37. Проблеми та перспективи розвитку банківського кредитування під заставу земельних ділянок.
 38. Роль іпотечного кредиту у забезпеченні громадян житлом.
 39. Визначення умов кредитування громадян під заставу житла.
 40. Досвід вітчизняних банків в організації житлового іпотечного кредитування.
 41. Державне кредитування придбання (будівництва) житла.
 42. Досвід зарубіжних країн в житловому іпотечному кредитуванні.
 43. Проблеми та перспективи розвитку в Україні іпотечного кредитування.
 44. Роль та місце іпотечних кредитів у кредитному портфелі банку.
 45. Комерційна та промислова нерухомість як предмет іпотеки.
 46. Ціна іпотечного кредиту та фактори,  що на неї впливають.
 47. Девелопмент нерухомості та його роль у економічному розвитку країни.
 48. Кредити під нерухоме майно як засіб зниження ризиків кредитного портфелю банку.
 49. Стратегія управління та оптимізація портфелю іпотечних кредитів.
 50. Аналіз та оцінка іпотечних ризиків.
 51. Управління ризиками при іпотечному кредитуванні.
 52. Банківський моніторинг іпотечного кредитування.

6.2.5. Проведення ділової гри та робота з кроссвордамиз дисципліни «Іпотечний ринок»

Однією з ефективних форм самостійної роботи студентів є проведення ділової гри  у вигляді комплексного практичного завдання за тематикою «Організація  іпотечного кредитування фінансово-кредитними установами». 

Важливим елементом застосування новітніх технологій самостійної роботи є  презентація і проведення у вигляді ділової гри виконаного комплексного практичного завдання. Для  виконання комплексного практичного завдання студентам необхідно опрацювати та  проаналізувати інформацію фінансово-кредитних установ щодо умов і процесу  фінансування та кредитування на ринку нерухомості з використанням інформаційних джерел інших учасників ринку нерухомості.

 У діловій грі кожен учасник грає роль, виконує дії, аналогічні поведінці людей у житті, але ігри використовуються як метод практичного навчання економіці, бізнесу, служать засобом пізнання норм економічної поведінки, освоєння процесів прийняття економічних рішень.

Метою проведення ділової гри є:

 • вивчення нормативно-правової бази у сфері іпотечного кредитування;
 • уміння працювати з інформацією на ринку нерухомості;
 • опанування студентами практичних навичок  в організації та механізму іпотечного кредитування фінансово-кредитними установами;
 • обгрутування проведеної роботи;
 • сформувати у студентів навички ведення дискусій та публічних виступів.

Стадії виконання завдань та проведення ділової гри:

1-а стадія: отримання студентами умов виконання індивідуального завдання для проведення гри, розподіл студентів у групі за ролями;

(Виконавець – викладач – тренер).

2-а стадія: збір, обробка, аналіз інформації, виконання розрахункових дій, індивідуальна робота;

 (виконавці – студенти).

3-а стадія: проведення ділової гри в аудиторіїї: презентація  студентами виконаних завдань відповідно до визначених ролей, проведення порівняльного аналізу та  загальної дискусії.

(виконавці– студенти, в дискусії приймає участь викладач).

4-а стадія: порівняльний аналіз наданої інформації, аналіз усіх альтернативта  підведення підсумків з проведеної ділової гри.

(виступ викладача).

   Методика роботи з кросвордамина заняттях зводиться до їх розв’язання. Для цього студентам роздають заздалегідь підготовлений рисунок кросворда та умови його розв’язання. Одночасно на дошці вивішують великий рисунок і гравці команд можуть розв’язувати кросворд, вкладаючи в прозорі кишені букви із раніше виготовленого алфавіту. Члени команд з дозволу капітанів виходять до дошки і складають те чи інше слово, адекватне тому чи іншому поняттю.

Студенти виконують індивідуальне завдання у вигляді вирішення чи, навпаки, складання кросвордів, що ґрунтуються на тематиці програми дисципліни.   (Тривалість вирішення кросворду – 20 хв.).

 

 

 
 

Перелік методичних правил, на підставі яких визначається ступінь впливу різноманітних факторів на вартість об'єкта нерухомості.
 1. Науково обґрунтована гіпотеза про ймовірний стан економічної системи та економічних об'єктів.
 2. Поступове зменшення вартості нерухомості.
 3. Взаєморозміщення і взаємозв'я­зок складових частин цілого.
 4. Сукупність майнових прав (май­но), що належить фізичній або юридичній особі.
 5. Вид комунікацій, що входять до складу будівлі.
 6. Добровільний договір двох чи кількох осіб (економічних суб'єктів), що укла­дається на предмет виконання кожним прийнятих на себе зобов'язань.
 7. Один із основних суб'єктів ринку нерухомості.
 8. Сукупність економічних відносин між власниками об'єктів нерухомості й по­купцями, що передбачає свободу вибору.
 9. Що бере позичальник в банку під заставу нерухомості?
 10. Один із об'єктів громадської нерухомості, призначений для відпочинку гро­мадян.
 11. Що роблять чоловік та дружина з майном при розлученні?
 12. Що росте на землях лісового фонду?
 13. Об'єкт, який призначений для створення і виконання технічних функцій або для обслуговування населення.
 14. Вид комерційної нерухомості, що призначена для короткотермінового збері­гання транспорту.
 15. Об'єкт нерухомості, призначений для довготермінового зберігання автомобіля.
 16. Будівлі, котрі призначені для постійного проживання.
 17. Вид комерційної нерухомості, адміністративна будівля.
 18. Вид комерційної нерухомості, яка використовується для зберігання матері­альних ресурсів тощо.
 19. Що приносить комерційна нерухомість?
 20. Об'єкт первинної та/або вторинної нерухомості.
 21. Об'єкт цивільного права, яким можна володіти, розпоряджатися і викорис­товувати.
 22. Предмет нерухомості, що підлягає державній реєстрації.
 23. Засіб обміну телефонною інформацією, що входить до складу будівлі.
 24. Позичка, що видається від заставу нерухомості.
 25. Особа, що перевіряє фінансову діяльність.
 26. Комерційна нерухомість, там «де гітара і де цигани».
 27. Майно, до складу якого входять земельні ділянки, водні об'єкти і все, що міцно пов'язане із землею.
 

 

7. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ  ДЖЕРЕЛА

7.1. Основна література

 1. Господарський кодекс України вiд 16.01.2003  № 436-IV зі змінами № 549-V  (549-16) від 09.01.2007// ВВР, 2007, № 12, ст. 106.
 2. Цивільний кодекс України вiд 16.01.2003  № 435-IV  зі змінами №  524-V  (524-16 ) від 22.12.2006// ВВР, 2007, № 10, ст. 87.
 3. Земельний кодекс України. Прийнято 25 жовтня 2001 року № 2768 - ІІІ
 4. Про заставу. Закон України від 02.10.92р. № 2654 – ХІІ.
 5. Про землеустрій. Закон України від 22 травня 2003 року № 858-ІV.
 6. Про іпотеку. Закон України від05.06.2003 № 898-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 38, ст.313
 7. Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим боргом та іпотечні сертифікати. Закон України від 19 червня 2003 року № 979.
 8. Про іпотечні облігації. Закон України №3273 // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2006, N 16 22.12.2005р. зі змінами, внесеними згідно із Законом 3480-15 від 23.02.2006
 9. Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні. Закон України від  12 липня 2001 року № 2658-III
 10. Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю. Закон України від 19 червня 2003 року, № 978.
 11. Закон України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень" від 01.07.2004 № 1952-IV//Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 51, ст.553
 12. Про іпотечні облігації. Закон України від22.12.2005 № 3273-IV// Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 16, ст.134
 13. Про продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення. Указ Президента України від 09.01.1999р. №32/99.
 14. Про заходи щодо створення єдиної системи державної реєстрації земельних ділянок, нерухомого майна та прав на них у складі державного земельного кадастру. Указ Президента України від 17. 02. 2003 року за № 134/2003.
 15. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердженняНаціонального стандарту № 4 „Оцінкамайнових прав інтелектуальноївласності” від 3 жовтня 2007 р. № 1185.
 16. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Національного                   стандарту № 1 „Загальні засади оцінки майна і майнових прав” від 10 вересня 2003 р. № 1440.
 17. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Національного стандарту №2 „Оцінка нерухомого майна” від 28 жовтня 2004 р. № 1442.
 18. Постанова Кабінету Міністрів України Про затвердження Національного стандарту № 3 „Оцінка цілісних майнових комплексів” від 29 листопада 2006 р. № 1655.
 19. Про експертну грошову оцінку земельних ділянок. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 р. № 1531. 
 20. Про затвердження методики оцінки вартості майна при приватизації Постанова КМУ від 12.10.2000р. № 1554.
 21. Про заходи щодо створення системи реєстрації прав власності на нерухоме майно. Постанова КМУ від 16.05.2002р. № 661.
 22. В.Д.Базилевич, Н.П. Погорєльцева Іпотечний ринок (монографія) – К.:Знання, 2008 – 717 с.
 23. Лютий І. О.  Іпотека : навч. посіб. / І. О. Лютий, В. І. Савич, О. М. Калівошко. - К. : Знання, 2011. - 446 c. - (Вища освіта XXI ст.). - укp.
 24. Лютий О.І. Савич В. І., Калівошко О. М. Іпотека: сучасні концепції, тенденції суперечності розвитку: Монографія. - К: Центр учбової літератури, 2009 р.  - 548 с.
 25. Майорова Т.В. Інвестування: практикум за наук. Ред. Т.В. Майорова – К.: КНЕУ, 2012 – 577 с.
 26. Оцінка бізнесу та нерухомості. [навч. пос.]/Кучеренко В. Р., Квач Я. П., Сментина Н. В., Улибіна В. О. - К.: Центр учбової літератури, 2009.- 200с.
 27. Пазинич В. І. Оцінка об'єктів нерухомості: навч. пос. [для студ. вищ. навч. закл.]/ В. І. Пазинич, Л. А. Свистун — К.: Центр учбової літератури, 2009. -434 с.
 28.  Пересада А.А., Майорова Т.В. Інвестиційне кредитування. Київ. КНЕУ. 2002 р.

7.2. Додатова література

 1. А.М. Асаул, В.І.Павлов, І.І.Пилипенко,Н.В.Павліха,І.В.Кривов’язюк. Економіка нерухомості.Навчальний посібник – К.: ІВЦ Держкомстату України- , 2004. – 350 с.
 2.  Вовчак О. Д. Іпотечне кредитування : навч. посіб. для студентів ВНЗ / О. Д. Вовчак, Т. Д. Гірченко, І. В. Ковалишин; Нац. банк України, Ун-т банк. справи. - Київ : УСБ НБУ , 2013. - 202 c. - Бібліогр.: с. 168-172 - укp.
 3. Економіка нерухомості: Підручник. А.М.Асаул, І.А. Брижань, В.Я. Чевганова. – К.: «Лібра», 2004. – 304 с.
 4. З історії іпотечного кредитування в Україні. Красикова О.М. /Фінанси України. 1998 №4, с. 94- 104.
 5. Кірізлєєва А. С. Іпотечне кредитування банками України у сучасній економіці : монографія / А. С. Кірізлєєва; Ін-т економіки пром-сті НАН України. - Донецьк, 2008. - 236 c. - Бібліогр.: с. 196-212. - укp.
 6. Кручок Н. С.  Іпотека в Україні: стан та перспективи розвитку : монографія / Н. С. Кручок. - К. : Нічлава, 2010. - 328 c. - Бібліогр.: 397 назв. - укp.
 7. Свистун Л. А. Іпотечне кредитування в Україні: сучасні проблеми та фактори розвитку : монографія / Л. А. Свистун, Ю. С. Довгаль; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка. - Полтава : ПолтНТУ, 2014. - 161 c. - Бібліогр.: с. 151-161 - укp.
 8. Любунь О.С.,.Кірєєва О.І, Денисенко М.П.Іпотечний ринок: Підручник – К.: Атіка, 2006 – 288 с.
 9. Паламарчук Л. В.  Іпотека землі: історичний досвід та проблеми сучасності : наук. моногр. / Л. В. Паламарчук. - К. : Медінформ, 2012. - 182 c. - Бібліогр.: с. 148-155 - укp.
 

[1]При використанні тестових та (або) інших форм проведення контролю знань на семінарських (практичних) заняттях шкала оцінювання будується відповідно до обсягу і складності цих завдань безпосередньо викладачем, який проводить заняття.