Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Історія

  1. Складіть порівняльну таблицю особливостей форм державного правління в грецьких містах-полісах. Які з указаних особливостей об’єктивно можуть сприяти трансформації однієї форми правління в іншу?

 

  1. Зробіть порівняльну таблицю системи управління в Боспорському царстві і в Скіфській державі. Які є відмінності між системою управління  рабовласницької монархії і держав типу східної деспотії?

 

 

3.Складіть таблицю головних першоджерел з вивчення історії держави і права княжої України.

 

4.Зробіть таблицю відмінностей двірсько-вотчинної системи управління в Київській Русі від родоплемінної (десятинної).

 

5.На підставі вивчення тексту “Руської Правди” зробіть таблицю покарань, що застосовувалися в Київській Русі.

 

6.Заповніть порівняльну таблицю «Компетенція князівської влади і віча». Критерії порівняння: коло питань,що вирішуються,князь і апарат, що йому підпорядковується, віче.

 

7. Складіть таблицю головних правових актів, що діяли в українських землях у складі Великого князівства Литовського.

 

8.Складіть таблицю нормативних актів, що діяли в українських землях у складі Польського королівства.

 

9.Зробіть порівняльну характеристику головних умов, що визначали правове становище українських земель у складі Великого князівства Литовського та відповідно в складі Польщі. Складіть таблицю.

 

10.Складіть таблицю «Система управління в українських землях у складі Великого князівства Литовського»

 

11.Складіть таблицю «Державний лад Великого князівства Литовського»

 

12.Складіть таблицю «Управління в українських землях у складі Речі Посполитої»

13.Складіть таблицю відмінностей між органами станово-представницької монархії (вальними сеймами) Литви і Польщи.

 

14. Складіть таблицю судів Речі  Посполитої за ознаками: види судів; суди першої  інстанції та апеляційні суди; юрисдикція судів

 

 

15. Складіть таблицю судів Запорозької Січі

 

 

16. Складіть таблицю судів Гетьманщини: системи «козацьких судів» і судів, передбачених реформою К.Разумовського

 

 

17.      Зробіть порівняльну таблицю привілеїв шляхти в Литовському Статуті (1566 р.) та в статтях Б. Хмельницького та “жалуваних грамотах” від 27 березня 1654 р.

 

 

18. Зробіть порівняльну таблицю головних здобутків аграрних реформ 1848 р. в імперії Габсбургів і реформи 1861 р. в царській Росії.
Порівняйте систему управління в українських землях у складі Австрійської та Російської імперій в І пол. ХІХ ст. та відповідно у ІІ пол. ХІХ ст. Зробіть таблицю.
Порівняйте правове положення тимчасовозобов’язаних селян  і селян-власників за положенням 9 лютого 1861 року

 

19. Порівняйте виборчі системи адміністративного нагляду за земськими і міськими установами в період реформ 1860-70-х рр.. і контр реформ 1880-90-х рр.. по Земському (1864 р. і 1890 р.) і Городовому (1870рр.і 1892р) положенням. Складіть порівняльну таблицю «Апеляційна і касаційна форми оскарження по уставах цивільного і кримінального судочинства 1864р.» Питання для порівняння визначте самостійно.

 

 

20.Складіть порівняльну таблицю «Виборча система в перші роки  російської революції», спираючись на положення про вибори в Державну Думу 6 серпня 1905 р., 11 грудня 1905 р. та 3липня 1907 р. Необхідно розглянути наступні компоненти та принципи виборчої системи:а) виборі курії; б)  соціальні групи населення,що були позбавлені виборчого права, або отримали його знов; в)принципи виборчого права; г)виборчі цензи.

 

 

21. Складіть порівняльну таблицю «Система управління  українськими землями у складі Австрійської та Російської імперій у другій половині ХІХ - поч.. ХХ ст.». Визначте спільні та відмінні риси

 

 

22.Зробить порівняльну таблицю судової системи українських земель у склади Австро-Угорської та Російської імперії.

 

 

23. Зробить порівняльну таблицю державного ладу українських земель у складі Австро-угорської та  Російської імперії.

а) Форма державного правління

б) Форма державного устрою

в) Органи влади:

              - центральні органи влади

              - місцеві органи влади

 

24.Зробить порівняльну таблицю Універсалів Центральної Ради

а)Принципи побудови держави

б) Соціальна спрямованість

в) Аграрне питання

г)Громадянські питання

д) Військове будівництво

 е) Основні принципи міжнародної політики

  

  

25.  Зробить порівняльну таблицю   Кодексу законів про шлюб, сім'ю і опіку 1926 р. з аналогічним кодексом 1918 р., проаналізуйте його зміст і розкрийте суть його нових положень.

    

 

26. Порівняйте основні положення  Кримінального кодексу 1922 р.,  з  положеннями Кримінального Кодексу 1926.