Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Історія права України

Питання для самостійнї домашньої роботи студентів заочної форми навчання з науки «Історія  права України»

 

Тема роботи обирається за  останньою цифрою номера залікової книжки.

ЧАСТИНА 1

ТЕМА 1. Поняття, предмет та метод історії   права України, її періодизація та головні джерела.

Обовязкові завдання

 1. На підставі вивчення обов’язкової літератури розкрийте поняття і суть історії  права України (далі ІПУ).
 2. Назвіть приклади і прокоментуйте головні джерела ІПУ (письмова домашня робота в зошиті для самостійної роботи).
 3. Поясніть систему навчальної дисципліни ІПУ.

 

 Обовязкова навчальна література:

 1. Боярська З.І Історія держави і права України. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни.- К.:КНЕУ, 2001
 2. Історія держави і права України: Підручник.У 2-х т. / Ред.В.Я.Тацій.-К.:Ін Юре.т.1-2003.
 3. Історія держави і права України:Підручник/Ред.А.С.Чайковський.-К.:Юрінком Інтер,2003.
 4. Історія держави і права України. Навчальний посібник. За ред.: Кузьминець О., Калиновський В., Дігтяр П. Київ: Видавництво Україна, 2000 р.
 5. Історія держави і права України за ред. В.Г. Гончаренка, - Київ: Вентурі, 1996 р.
 6. Історія держави і права України. Підручник для юридичних вищих навчальних закладів і факультетів.; у 2-х частинах. За ред. А.Й.Рогожина. - Київ: Ін юре, 1996 р.
 7. Історія держави і права України. Навчальний посібник. Кульчицький С.В., Настюк М.Т., Тищик Б.Й. Львів: Світ 1996 р.

 

 

ТЕМА 2.  Рабовласницьке право на території Північного Причорномор’я і Приазов’я (середина І тис.до.н.е. – V ст.н.е.)

 

Обовязкові завдання:

 1. Розкрийте загальні закономірності та особливості становлення класового суспільства на території України.
 2.  Перші спроби утворення державності на півдні України.
 3. Суспільна організація сарматів. Гуни.

 

Обовязкова навчальна література:

 1. Боярська З.І Історія держави і права України. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни.- К.:КНЕУ, 2001.
 2. МузиченкоП.П.Історія держави і права України: Навчальний посібник. - К.: Знання, 1999.
 3. Історія держави і права України: Підручник.У 2-х т. / Ред.В.Я.Тацій.-К.:Ін Юре.т.1-2003.
 4. Історія держави і права України:Підручник/Ред.А.С.Чайковський.-К.:Юрінком Інтер,2003.
 5. Історія держави і права України. Навчальний посібник. За ред.: Кузьминець О., Калиновський В., Дігтяр П. Київ: Видавництво Україна, 2000 р.
 6. Історія держави і права України за ред. В.Г. Гончаренка, - Київ: Вентурі, 1996 р.

 

Додаткова навчальна література:

 1. Брайчевський М.Скіфи.Конспект історії України.Нова концепція.//Старожитності.-1991-Ч.4.
 2. Гавриленко О.А. Античні держави Північного Причорномор’я: біля витоків вітчизняного права. Монографія. – Харків: Парус, 2006.
 3. Гайдукевич В.Ф.Боспорское царство.М.-Л.,1949.
 4. Смирнов А.П.Скифы.-М.,1996.

 

 

ТЕМА 3  Становлення права у східних слов’ян. Право Київської Русі IX – XIV ст.

 

Обовязкові завдання:

 1. Поясніть процеси створення слов’янських племінних союзів: організація суспільства, влади, управління.
 2. Розкрийте особливості формування феодальної державності у слов’ян
 3. Поясніть процеси появи писаного права в Київській Русі.
 4. Назвіть і прокоментуйте міжнародні договори Київської Русі .
 5. Розкрийте види князівського законодавства в Київській Русі.
 6. Наведіть приклади рецепції права в Київській Русі.Прокоментуйте.
 7. В зошиті для СРС охарактеризуйте “Руську Правду” як пам’ятку з iсторiї розвитку права Київської Русі:
 • iсторичнi дослiдження, загальна характеристика змiсту;
 • знайдіть і прокоментуйте норми кримiнального права;
 • розкрийте iнститути цивiльного права;
 • визначте поняття злочину i систему покарань;
 • поясніть суть процесуальних норм.

 

Обовязкова навчальна література:

 1. Боярська З.І Історія держави і права України. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни.-К.:КНЕУ, 2001.Історія держави і права України: Підручник.У 2-х т./Ред.В.Я.Тацій.-К.:Ін Юре.т.1-2003.
  1. Заруба В. М. Держава і право Київської та Галицько-Волинської Русі (Кінець VIII ст. – початок XIV ст.): Навчальний посібник. – Київ, 2007.
  2. Гуз А. М. Історія держави і права України. Джерела права періоду Київської Русі: Навчальний посібник. – Київ, 2007.
  3. МузиченкоП.П.Історія держави і права України: Навчальний посібник. - К.: Знання, 1999.
 2. Історія держави і права України:Підручник/Ред.А.С.Чайковський.-К.:Юрінком Інтер,2003.
 3. Історія держави і права України. Навчальний посібник. За ред.: Кузьминець О., Калиновський В., Дігтяр П. Київ: Видавництво Україна, 2000 р.
 4. Історія держави і права України за ред. В.Г. Гончаренка, - Київ: Вентурі, 1996 р.
 5. Історія держави і права України. Підручник для юридичних вищих навчальних закладів і факультетів.; у 2-х частинах. За ред. А.Й.Рогожина. - Київ: Ін юре, 1996 р.
 6. Історія держави і права України. Хрестоматія для студентів юридичних вузів та факультетів. За ред. О.О. Шевченко. Київ.: Вентурі, 1996 р.
 7. Правовий звичай як джерело українського права ІХ-ХІХ ст. / За ред. І. Б. Усенка. – Київ, 2006.

 

Додаткова література:

 1. Брайчевський М. Антське царство. Конспект історії України. Нова концепція // Старожитності.-1991-ч.5.
 2. Білецький Л.Руська Правда й історія її тексту/За ред.Ю.Книша.-Вінніпег,Б.В.,1993.
 3. Брайчевський М.Адміністративна реформа Володимира Святого//Записки НТШ.-Т.ССХХУ.Праці історичної секції.-Львів,1993.
 4.  Брайчевський М.Ю.Походження Русі.-К.,1968.
 5. Брайчевський.М.Ю. Київська Русь. Конспект історії України. Нова концепція.// Старожитності.-1991.-ч.6.
 6. Воробейкова Т.У.Древнерусское государство и право.-К.,1982.
 7. Галицько-Волинський літопис. - Львів, 1995.
 8. Демченко, Т.И. Древнерусское правовое сознание в «Повести временных лет», в «Поучении Владимира Мономаха» и в «Слове о полку Игореве» / Т.И. Демченко // Юридическое образование и наука. 2009. №1
 9. Дьячкова, А.И. Органы судебной власти в эпоху Русской Правды / А.И. Дьячкова // Юридический мир. 2010. № 7. С. 42 – 44.
 10. Демченко, Т.И. Древнерусское правовое сознание в «Повести временных лет», в «Поучении Владимира Мономаха» и в «Слове о полку Игореве» / Т.И. Демченко // Юридическое образование и наука. 2009. №1
 11. Кудашев, Ш.А. Ответственность судей в Древней Руси: период Киевской Руси / Ш.А. Кудашев // Российский Судья, 2011. №2
 12. Костин, Ю.В. Идеи соотношения права и справедливости в истории политико-правовой мысли Древней Руси / Ю.В. Костин // История государства и права. 2010. № 18
 13. Літопис Руський. Перекл.Л. Махновця.-К.,1989
 14. Майор, Ф.М. Договоры Руси с Византией – важные источники древнерусского права / Ф.М. Майор // История государства и права.
 15. Матиенко, Т.Л. Генезис сыска в России (IX – XII вв.): заклич, свод, гонение следа / Т.Л. Матиенко // Журнал Российского права. 2009. № 9.
 16. Павлова С.В. Древнерусский образ идеального правителя (X – начало XIII в.) / С.В. Павлова, О.Г. Бодунова // История государства и права. 2009. № 23. С. 20 – 23.
 17. Моця О.П. Київська Русь і країни Європи: характерні риси східнослов’янської державності, рівні міжнародних відносин та напрями контактів // УІЖ – 2007. - №1. – С. 4 –19.
 18. Ребіндер Б.Велесова книга: життя та релігія слов’ян. К.,1993.

 

 

ТЕМА 4. Право на території Південно-Західної Русі в період політичної роздробленості. Правові інститути Галицько-Волинського князівства (XIII – пер.пол. XIV ст.)  

Обовязкові завдання:

 1. Розкрийте механізм державної організації княжої Галицько-Волинської Русі (ХП-ХІУ ст.).
 2. В зошиті для самостійної роботи зробіть таблицю законодавчих актів Галицько-Волинського князівства. Які питання вони врегульовували?
 3. Правовий статус   основних ветв населення   Галицько-Волинської Русі.
 4. Основні напрямки розвитку права Галицько-Волинській Русі.

 

  Обов”язкова навчальна література:

 1. Боярська З.І Історія держави і права України. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. -К.: КНЕУ, 2001.
 2. Заруба В. М. Держава і право Київської та Галицько-Волинської Русі (Кінець VIII ст. – початок XIV ст.): Навчальний посібник. – Київ, 2007.
 3. Історія держави і права України:Підручник/Ред.А.С.Чайковський.-К.:Юрінком Інтер,2003.
 4. Історія держави і права України." Підручник для юридичних вищих навчальних закладів і факультетів.; у 2-х частинах. За ред. А.Й.Рогожина. - Київ: Ін юре, 1996 р.
 5. Історія держави і права України" Хрестоматія для студентів юридичних вузів та факультетів. За ред. О.О. Шевченко. Київ.: Вентурі, 1996 р.
 6. МузиченкоП.П.Історія держави і права України: Навчальний посібник. - К.: Знання, 1999.
 7. Хрестоматія з історії держави і права України. У 2-х т. Укладач: В.Д.Гончаренко, А.Й. Рогожин, О.Д.Святоцький. - Київ. 1997 р.

 

Додаткова література:

 1. Літопис Руський.Перекл.Л.Махновця.-К.,1989.
 2. Галицько-Волинський літопис.-Львів,1995.
 3. Григорьев А. П. Сборник ханских ярлыков русским митрополитам: Источниковедческий анализ золотоордынских документов. СПб., 2004.
 4. Кобилецький М. Надання місту Сяноку магдебурзького права // Вісник
 5. Львівського університету. Серія юридична. 2005 р., №42.
 6. Крип”якевич І.П.Галицько-Волинське князівство.-К.,1983.
 7. Кульчицький В., Тищик Б., Бойко І. Галицько-Волинська держава

(1199-1349) / Монографія. – Львів, 2006.

 

 

ТЕМА 5.  Право та система судочинства на українських землях Великого князівства Литовського, Польського королівства і Речі Посполитої.

 

Обовязкові завдання:

 1. Правовий статус українських земель у складі Великого князівства Литовського і Польщі.
 2. Система управління в українських землях у складі Великого Князівства Литовського і Польщі.
 3. Джерела права  Великого  князівства Литовського ,Польського королівства та Речі Посполитої.
 4.   Суди в українських землях у складі Польщі та Великого князівства Литовського.
 5. Прокоментуйте зміст Люблінської унії (1569р.) як правової основи появи Речi Посполитої.
 6.  Литовські Статути як пам’ятки права

 

 

 

Обовязкова навчальна література:

1. Боярська З.І Історія держави і права України. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. -К.: КНЕУ, 2001.

2. МузиченкоП.П.Історія держави і права України: Навчальний посібник. - К.: Знання, 1999.

 1. Історія держави і права України:Підручник/Ред.А.С.Чайковський.-К.:Юрінком Інтер,2003.
 2. Історія держави і права України" Навчальний посібник. Кульчицький С.В., Настюк М.Т.,Тищик Б.Й. Львів: Світ 1996 р
 3. Історія держави і права України. Підручник для юридичних вищих навчальних закладів і факультетів.; у 2-х частинах. За ред. А.Й.Рогожина. - Київ: Ін юре, 1996 р.
 4. Історія держави і права України. Хрестоматія для студентів юридичних вузів та факультетів. За ред. О.О. Шевченко. Київ.: Вентурі, 1996 р.
 5. Хрестоматія з історії держави і права України. У 2-х т. Укладач: В.Д.Гончаренко, А.Й. Рогожин, О.Д.Святоцький. - Київ. 1997 р.

 

Додаткова література:

 

 1. Бойко І. Державний лад і право в Галичині у складі середньовічної Польщі (1349-1569 рр.) // Право України, 2005. - №11
 2. Василенко М. Литовско-русское государство. Василенко М. Вибрані твори у трьох томах. Т. 2: Юридичні праці. Київ, 2006.
 3. Гуслистий К. Україна під литовським пануванням і захоплення її Польщею.-К.,1939.
 4.  Причини упадку української держави в княжі та козацькі часи.- Рим, 1975.
 5. Сердюк В. Найвищий судовий орган в українських землях за часів їх перебування у складі Литви, Польщі та Речі Посполитої (XIV – XVII ст.) // Право України, 2006. - №3.
 6. Терлюк І.Я.Литовські Статути та їх застосування в Україні(Матеріали до практичних занять з історії держави і права України)-Львів, 1999.
 7. Климовський С.І.До питання про обмеженість магдебургського права середньовічно Києва.//Український історичний журнал.-1997.-№4.
 8. Музиченко П.Магдебурзьке право в Україні.//Юридичний вісник.-1994.-№3.
 9. Терлюк І.Я.Литовські Статути та їх застосування в Україні.-Львів,1999.


 

ТЕМА  6. Право козацько-гетьмансьокої держави др.пол. XVIIXVIII ст.. 

Обовязкові завдання:

 1. Зборівська угода (1649р.), її зміст і значення.
 2. В зошиті для СРС дайте відповідь на запитання: «Як відбувалося набуття українськими землями рис суверенної держави внаслідок національно-визвольної війни українського народу 1648-1654 рр.?»
 3. Правовий статус Гетьманської Украіни в складі Російської держави др. пол. XVII-XVIII ст.ст.
 4. Користуючись обов’язковою навчальною літературою, випишіть в зошит головні джерела права української гетьманської держави.
 5. Розкрийте суть, особливості формування козацького звичаєвого права.
 6. Розкрийте процедуру створення гетьманського законодавства. Наведіть приклади.

 

 

 Вибіркові завдання:

 

Обовязкова навчальна література:

 1. Боярська З.І Історія держави і права України. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни.- К.: КНЕУ, 2001.
 2. Історія держави і права України.Навчальний посібник. За ред.: Кузьминець О., Калиновський В., Дігтяр П. Київ: Видавництво Україна, 2000 р.
 3. Історія держави і права України:Підручник/Ред.А.С.Чайковський.-К.:Юрінком Інтер,2003.
 4. Історія держави і права України. Підручник для юридичних вищих навчальних закладів і факультетів.; у 2-х частинах. За ред. А.Й.Рогожина. - Київ: Ін юре, 1996 р.
 5. Історія держави і права України. Хрестоматія для студентів юридичних вузів та факультетів. За ред. О.О. Шевченко. Київ.: Вентурі, 1996 р.
 6. Кульчицький В. С., Бойко І. Й. Генезис та еволюція української конституції. Навчальний посібник для студентів юридичного факультету. Львів, 2007
 7. МузиченкоП.П.Історія держави і права України: Навчальний посібник. - К.: Знання, 1999.
 8. Хрестоматія з історії держави і права України. У 2-х т. Укладач: В.Д.Гончаренко, А.Й. Рогожин, О.Д.Святоцький. - Київ. 1997 р.

 

 Додаткова література:

 1. Документи Богдана Хмельницького(1648-1654) / Упоряд. І. Крип’якевич, І.Бути.-К., 1961.
 2. Апанович О. Архів Коша Запорозької Січі // Апанович О. Розповіді про запорозьких козаків.-К.,1991.
 3. Борщак І.Мазепа. Орлик. Войнаровський. - Львів,1991.
  1. Гамбург Л. Формування судової компетенції гетьмана і старшинських рад в козацькому судоустрої Війська Запорізького // Право України, 2005. - №1.
  2. Грозовський В. Козацьке право // Право України-1997-№6.
  3. Грозовський В. Козацьке право // Право України-1997-№6.
  4. Кульчицький В. С., Бойко І. Й. Генезис та еволюція української конституції. Навчальний посібник для студентів юридичного факультету. Львів, 2007
  5. Паньонко І. М. Система органів управління Запорізької Січі: Монографія. – Львів, 2006.
  6. Стрункевич О.К.Україна-Гетьманщина та Російська імперія протягом 50-80-х р.р. 18 ст. - К., 1996
  7. Універсали Івана Мазепи. – Київ – Львів, 2006.
  8. Чуйкевича // Український календар. – Варшава, 1970.15. Любченко Д. Види злочинів у кримінальному праві Гетьманщини за універсалами // Право України, 2007. - №6.
  9. Яворницький Д.І.Історія запорозьких козаків. - Львів, 1990-1991. - т.1-3.

 

 

 ТЕМА  7. Кодифікація українського права XVIII – пер.пол.XIXст. та його основні риси 

 

Обов’язкові завдання:

 

    1. Причини та наслідки перших кодифікаційних робіт у XVII ст.

2.Процес короткий приказний 1734р., його зміст та значення.

3.Права, за якими судиться Малоросійський народ 1743 р., його джерела, структура, зміст та історичне значення.

4.Суд і розправа в правах Малоросійських 1750 р. Структура. Зміст та значення.

5.Кодифікація права у першій половині XIX ст.

   а) Зібрання малоросійських прав 1807 р. – перший український цивільний кодекс

   б) „Литовський Статут” 1811 р., його джерела, структура та значення

         в) Звід місцевих законів західних губерній 1837 р., його структура та зміст.

2. Звід законів Російської імперії редакції 1842 р.. його структура, зміст та особливості дії в Україні.

3. Уложення про покарання кримінальні та виправні 1845 р.

4. Кодифікація права в Східній Галичині, Буковині та Закарпатті в складі Австро-Угорської імперії др. пол. XVІІІ-XIX ст.ст.

 

 

 

Обовязкова навчальна література:

 1. Боярська З.І Історія держави і права України. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. - К.: КНЕУ, 2001.
 2. Історія держави і права України. Навчальний посібник. За ред.: Кузьминець О., Калиновський В., Дігтяр П. Київ: Видавництво Україна, 2000 р.
 3. Історія держави і права України:Підручник/Ред.А.С.Чайковський.-К.:Юрінком Інтер,2003.
 4. Історія держави і права України. Підручник для юридичних вищих навчальних закладів і факультетів.; у 2-х частинах. За ред. А.Й.Рогожина. - Київ: Ін юре, 1996 р.
 5. Історія держави і права України. Хрестоматія для студентів юридичних вузів та факультетів. За ред. О.О. Шевченко. Київ.: Вентурі, 1996 р.
 6. МузиченкоП.П.Історія держави і права України: Навчальний посібник. - К.: Знання, 1999.
 7. Хрестоматія з історії держави і права України. У 2-х т. Укладач: В.Д.Гончаренко, А.Й. Рогожин, О.Д.Святоцький. - Київ. 1997 р.

 

 Додаткова література:

 1. Борщак І.Мазепа. Орлик. Войнаровський. - Львів,1991.
 2. Паньонко І. М. Система органів управління Запорізької Січі: Монографія. – Львів, 2006.
 3. Кульчицький В. С., Бойко І. Й. Генезис та еволюція української конституції. Навчальний посібник для студентів юридичного факультету. Львів, 2007
 4. Кульчицький В.С, Джерела права в Галичині з часів австрайського панування (1772-1918) //проблеми правознавства – К., 1971. – Вип. 79. –С. 2.
 5. Пашук А. Й. Суд і судочинствона Лівобережній Україні в XVII – XVIII ст.ст. Львів 1967.
 6. Пилип Орлик — гетьман і автор першої конституції України. — Мінськ, 2006;
 7. Стрункевич О.К.Україна-Гетьманщина та Російська імперія протягом 50-80-х р.р. 18 ст. - К., 1996.
 8. Собрание малороссийских прав 1807 г. – К., 1992.
 9. Ткач Л. П. Історія кодифікаціїдореволюційного права України – К.: Вид КДУ 1988.
 10. Российское законодательство X – XX в. в., Тб, - 1989
 11. Чухліб Т. Пилип Орлик. — К., 2008
 12. Яворницький Д.І.Історія запорозьких козаків. - Львів, 1990-1991. - т.1-3.
 13. Яковлів А. Український кодекс 1743 року "Права, по которым судится малороссийский народ", його історія, джерела та системний виклад змісту. Мюнхен,1949.

 

 

 

ТЕМА 8. Право України в др.пол. XIXст. Буржуазні реформи 60-70х років в Росії та їх вплив на суспільний і державний лад України

 

 

 Обовязкові завдання:

 1.   Юридичне оформлення селянської реформи 1861 р. в Російській імперії, її правові наслідки для України.
 2. Земська (1864 р.) і міська (1870 р.) реформи в Російській імперії, їх наслідки для України.
 3.  Юридичні підстави судової реформи (1864 р.) в Російській імперії та її наслідкі для Україні.
 4. Формування основ цивільного законодавства.
 5. Основні риси кримінального законодавства.
 6. Фабрічне законодавство.

 

     Обовязкова навчальна література:

 1. Боярська З.І Історія держави і права України. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. - К.: КНЕУ, 2001.
 2. Історія держави і права України: Підручник. У 2-х т./ Ред.В.Я.Тацій.- К.:Ін Юре.т.1-2003.
 3. 3.      Історія держави і права України:Підручник/Ред.А.С.Чайковський.-К.:Юрінком Інтер,2003.
 4. Історія держави і права України. Хрестоматія для студентів юридичних вузів та факультетів. За ред. О.О. Шевченко. Київ.: Вентурі, 1996 р.
 5. МузиченкоП.П.Історія держави і права України: Навчальний посібник. - К.: Знання, 1999.
 6. Хрестоматія з історії держави і права України. У 2-х т. Укладач: В.Д.Гончаренко, А.Й. Рогожин, О.Д.Святоцький. - Київ. 1997 р.

 

Додаткова література:

 1. Воробейникова Т.И.Судебная реформа 1864 года // Проблемы юридической науки и правоохранительной практики - К.,1994.
 2. Безгласная, О.А. Правовые основы функционирования судебной системы в период правления Александра I / О.А. Безгласная // Общество и право. 2010. № 4. С. 48 – 51.
 3. Воробейникова Т.И.Судебная реформа 1864 года // Проблемы юридической науки и правоохранительной практики - К.,1996.
 4. Гарлиза В.В.Підготовка земской реформі 1864 года.-М., 1957.
 5. Гарипов, Р.Ш. Устав «Об управлении инородцев» 1822 г. / Р.Ш. Гарипов //История государства и права. 2010. № 23. С. 10 – 12.
 6. Ефименко, И.А. Составы политических преступлений в Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. / И.А. Ефименко // Общество и право. 2010. № 4. С.
 7. Зайончковский П.А.Отмена крепостного права в России.-М., 1960
 8. Історія державної служби в Україні: у 5-ти томах / відп. ред. Т.В.Мотренко, В.А.Смолій. – К., 2009.
 9. Кипкаева, Н.В. Правовая политика в сфере пересмотра актов правосудия в России до судебной реформы середины XIX в. / Н.В. Кипкаева // История государства и права. 2011. № 7. С. 39 – 41.
 10. Кодан С.В. Юридическая политика российского государства в первой половине XIX в.: детерминанты, направления, институты // Правоведение. 2003. №2.
 11. Суд присяжных в России: Громкие уголовные процессы 1864-1917 гг. Л., 1991
 12. Цечоев В. К. История суда России: Учеб. пособие. М., 2010.

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА 9.  Джерела та основні риси права на західноукраїнських землях в складі австрійської монархії др. пол. XVIII – поч. XX ст.   

 

Обовязкові завдання :

 1. Розкрийте особливості зростання капіталістичних відносин в Україні у складі Австрії. Які нові соціальні відносини виникали?
 2. Прокоментуйте суспільно-політичне становище Галичини, Молдавії та Закарпаття у складі Австро-Угорщини.
 3. Розкрийте способи формування, функції і компетенцію наступних органів: Комітет у справах західних губерній; повітовий орган управління; земський суд.
 4. Поясніть сутність натупних понять: самоврядування державних селян; сільська громада і сільській староста; волосне правління і волосний старшина.
 5. Джерела права в українських землях у складі імперії Габсбургів” (Царське законодавство.( Литовський статут. Збірники Магдебурзького права. Звичаєве право)
 6.  Основні риси права.
 7. Випишіть у зошит для самостійної роботи кодекси, що створювалися в імперії Габсбургів. Прокоментуйте.

 

Обовязкова навчальна література:

 1. Боярська З.І Історія держави і права України. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. - К.: КНЕУ, 2001.
 2. МузиченкоП.П.Історія держави і права України: Навчальний посібник. - К.: Знання, 1999.
 3. Історія держави і права України: Підручник. У 2-х т./ Ред. В.Я.Тацій.- К.:Ін Юре.т.1-2003.
 4. Історія держави і права України" Навчальний посібник. Кульчицький С.В., Настюк М.Т.,Тищик Б.Й. Львів: Світ 1996 р
 5. Історія держави і права України. Підручник для юридичних вищих навчальних закладів і факультетів.; у 2-х частинах. За ред. А.Й.Рогожина. - Київ: Ін юре, 1996 р.
 6. Історія держави і права України. Хрестоматія для студентів юридичних вузів та факультетів. За ред. О.О. Шевченко. Київ.: Вентурі, 1996 р.
 7. Хрестоматія з історії держави і права України. У 2-х т. Укладач: В.Д.Гончаренко, А.Й. Рогожин, О.Д.Святоцький. - Київ. 1997 р.

 

 Додаткова література:

 1. Аркуша О.Галицький сейм: виборчі кампанії.-1889-1895 р. Львів, 1996.
 2. Кульчицький В.С.Державний лад і право в Галичині в 2-й пол.19 –поч. ХХст.-Львів, 1965.
 3.   Кульчицький В.С. Австрійська конституція 1849 р. і Крайова конституція для Галичини 1850 р. // Вісник Львівського ун – ту. – Л., 1865
 4. Кульчицький В.С Джерела права в Галичині за часів австрійського панування. // Проблеми правознавства. – Л., 1971. – Вип. 19.
 5. Кульчицький В.С. Про реформу виборчого закону до Галицького сейму на поч. 20 ст. // Вісник Львівського ун – ту. – Л., 1971.
 6. Мацькевич М. Рецепція австрійської державно-правової культури в Галичині в 1771-1918 рр. // Право України, 2007. - №6.
 7. Невелюк О. Реформи Марії – Терезії та Йосифа. Література. Значення в українській історії. // Студії політологічного центру „Генези”. – Л., 1996. - №1
 8. Настюк М.І.Буковинський крайовий сейм: структура, компетенція і діяльність(1961-1914 р.р.) // Вісник ЛДУ.- Львів, 1993.
 9. Омельченко О.А. Всеобщая история государства и права: Учебник: В 2 т. – М., 1998. – Т. 2.
 10. Ткач А.П. Кодифікація дореволюційного права України. – К., 1968

 

 

 

 

 

ТЕМА 10.  Право в період державотворчих пошуків в 1917- 1922рр. Правові інститути УНР, Гетьманату П. Скоропадського. Директорії. ЗУНР, Радянської України 1917 – 1922 рр

 

Обовязкові завдання:

 1. Законотворча діяльность Центральної Ради.
 2.  Розробка і прийняття та  зміст Конституції УНР .
 3. Гетьманський переворот П.Скоропадського та його законодавча діяльність.
 4. Законодавяча діяльність Директорії .

 

Обовязкова навчальна література:

 1. Боярська З.І Історія держави і права України. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. - К.: КНЕУ, 2001.
 2. Історія держави і права України: Підручник. У 2-х т./ Ред.В.Я.Тацій.- К.:Ін Юре.т.1-2003.
 3. Історія держави і права України:Підручник/Ред.А.С.Чайковський.-К.:Юрінком Інтер,2003.
 4. Історія держави і права України" за ред.А. Й. Рогожина.- Ч.1-2.Харьків:Основа, 1993 р.
 5. Конституційні акти України 1917-1920 р.р. - Київ, 1992 р.
 6. МузиченкоП.П.Історія держави і права України: Навчальний посібник. - К.: Знання, 1999.
 7. Хрестоматія з історії держави і права України. У 2-х т. Укладач: В.Д.Гончаренко, А.Й. Рогожин, О.Д.Святоцький. - Київ. 1997 р.

 

Додаткова література:

 

 1. Верстюк В.Ф. Українська Центральна Рада: період становлення // УІЖ . - 2007. - №2. – С. 23-28
 2. Гунчак Т.Україна.Перша половина ХХ століття.-К.,1993.
 3. Єфремова Н.В., Тищик Б.Й., Марчук В.Т. Суд і судочинство в УНР, Українській державі, ЗУНР (1917-1920 рр.). – Одеса-Львів, 2007.
 4. “История государства и права Украины в вопросах и ответах.” Учебное пособие для подготовки к зкзамену. Музыченко П.П., Долматова Н.И.- Харьков. Юдисей 1999 г.
 5. "Історія української конституції" Слюсаренко А.Г., Томенко М.В. Київ. 1993 р.
 6. Копиленко О.А.,Копиленко М.Л.Держава і право України 1917-1920р.р.Центральна Рада.Гетьманство.Директорія.-К.,1997.
 7. Копиленко О.Л.”Сто днів” Центральної Ради.-К.,1992.
 8. Стахів М.Гетьманський режим в 1918 році і його право державні якості.-Скрентон,1950
 9. Ульяновський В.Церква в Українській Державі.1917-1920р.р.(доба Української Центральної Ради).-К.,1997.

 

 

 

 

 

ТЕМА 11.  Радянське право України 1917 – початок 90х років XX ст

 

Обовязкові завдання:

 1.  В зошиті для СРС порівняйте зміст Конституцій УРСР 1919, 1929 рр.
 2.  Конституція СРСР 1924р.
 3. Сутність адміністративно-територіальної реформи. Перехід на триступеневу систему управління.
 4. Прийняття Конституції УРСР 1937 р. Перебудова органів Радянської держави на основі нової Конституції УРСР.
 5. Випишіть у зошит для самостійної роботи акти кодификації радянського законодавства України відповідно до періодизації.
 6. Зробіть у зошиті таблицю з надзвичайного радянського законодавства у перiод другої світової війни.
 7. Конституція України 1978 р., її структура, зміст і значення.

 

 

 

 

Обовязкова навчальна література:

 1. Боярська З.І Історія держави і права України. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. - К.: КНЕУ, 2001.
 2. Історія держави і права України: Підручник. У 2-х т./ Ред.В.Я.Тацій.- К.:Ін Юре.т.1-2003.
 3. Історія держави і права України:Підручник/Ред.А.С.Чайковський.-К.:Юрінком Інтер,2003.
 4. Історія держави і права України" за ред.А. Й. Рогожина.- Ч.1-2.Харьків:Основа, 1993 р.
 5. Історія держави і права України. Хрестоматія для студентів юридичних вузів та факультетів. За ред. О.О. Шевченко. Київ.: Вентурі, 1996 р.
 6. МузиченкоП.П.Історія держави і права України: Навчальний посібник. - К.: Знання, 1999.
 7. Хрестоматія з історії держави і права України. У 2-х т. Укладач: В.Д.Гончаренко, А.Й. Рогожин, О.Д.Святоцький. - Київ. 1997 р.

 

Додаткова література:

 

 1. Грищук В.К.Кодификація законодательства Украинской РСР.-Львів,1991.
 2. Бабій Б.М.Державне будівництво УРСР в грудні 1917-лютому 1918 року//Пробл.правозн.-1971.-Вип.19.
 3. Вісник Народної Ради Закарпатської України.-Ужгород,1944-1945.
 4. Возз’єднання українського народу в єдиній Українській державі:Зб.документів і матеріалів.-К.,1949.
 5. Восленский М. Номенклатура. Господствующий класс Советского Союза.-Лондон, 1990.
 6. Генкина Э.Б. Переход Советского государства к новой экономической политике. М., 1954.
 7. Декреты Советской власти.-М.,1957-Т.1.
 8. Єфремова Н.В., Тищик Б.Й., Марчук В.Т. Суд і судочинство в УНР, Українській державі, ЗУНР (1917-1920 рр.). – Одеса-Львів, 2007.
 9. Емелин А.С. Правовые основы превращения СССР в единый военный лагерь в годы ВОВ. М., 2000
 10. Захарцев С. Н. Советское право в годы НЭПа (1921-1929): Учеб. пособие. Тамбов, 2004
 11. Історія державної служби в Україні: у 5-ти томах / відп. ред. Т.В.Мотренко, В.А.Смолій. – К., 2009
 12. Кульчицький В. С., Бойко І. Й. Генезис та еволюція української конституції. Навчальний посібник для студентів юридичного факультету. Львів, 2007
 13. Кульчицький В.С.Утворення Української радянської держави.-Львів,1957.
 14. Кульчицький В.С., Настюк М.І., Тищик Б.Й., Глубіш М.І.Входження Галичини, Північної Буковини та Закарпаття до складу України(1939-1945 р.р.)- Дрогобич,1995.
 15. Кульчицький В.С. Партійно-радянський апарат у системі влади // Укр.істор. журнал.-1994.-№6.
 16. Лисенко О.Є. Тематика Другої світової війни на сторінках «Українського історичного журналу»: історіографічна ретроспектива на суспільно-політичному тлі // УІЖ . – 2007 - №6 – с. 119-142
 17. Лісна І.С. Встановлення влади Рад на Закарпатті // Вісник ЛДУ. Серія юрид.-1991-Вип. 29.
 18. Обухов В.В. Механизм судебной репрессии в системе военных трибуналов войск НКВД СССР 1939-1941 // Государство и право.2004.№ 2
 19. Съезды Советов Союза Советских Социалистических Республик.-Сб.документов.1922-1936г.г.-М.,1960.
 20. СССР-Германия 1939: докум.и матер. о советско-германских отношениях с апреля по октябрь 1939г.:В 2т.-Вильнюс,1989.
 21. Тищик Б.Й. Становлення української державності на західноукраїнських землях напередодні і в роки Другої світової війни (1937-1945 рр.). – Л., 2006
 22. Чехович В.Проблеми національно-державного будівництва України в роки НЕПу.-Харків,1995.