Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Кадровий менеджмент

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ

 

 

Кафедра менеджменту

 

 

 

 

 

 

 

 

КАДРОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

 

Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи для здобувачів вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент»
СВО «Магістр»

 

 

 

Полтава

2017 рік

Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Кадровий менеджмент» для здобувачів вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» СВО «Магістр» / М.В. Коваленко. – Полтава: ПДАА, 2017. – 27 с.

 

 

Автор:

Коваленко М.В. – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту Полтавської державної аграрної академії

 

 

Рецензент:

Сердюк О.І. – кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри публічного адміністрування та управління Полтавської державної аграрної академії

 

 

Методичні рекомендації обговорено та схвалено на засіданні кафедри менеджменту Полтавської державної аграрної академії протокол № 1 від
28 серпня 2017 р.

 

Завідувач кафедри менеджменту,

д.е.н., професор                                                                   І.А. Маркіна

 

 

 

 

Затверджено на засіданні науково-методичної ради спеціальності «Менеджмент» протокол № 1 від 29 серпня  2017 р.

 

Голова методичної ради,

к.е.н., доцент                                                                        Т.О. Сазонова

 

ЗМІСТ

 

ВСТУП

4

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «КАДРОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

 

5

ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ, ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ТА ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

8

Загальні положення

8

Вибір теми та організація виконання курсової роботи

8

Структура курсової роботи

10

Організація захисту та критерії оцінювання курсової роботи

11

Оформлення курсової роботи

13

РЕКОМЕНДОВАНА ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

29

РЕКОМЕНДОВАНИЙ ПЛАН КУРСОВИХ РОБІТ

32

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

33

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

35

ДОДАТКИ

36

 

 

ВСТУП

 

Уважний погляд на сферу матеріального виробництва, на будь-яку спільну, колективну діяльність у межах конкретної організації дає можливість зафіксувати, що кадровий менеджмент як процес керівництва трудовим колективом є повсякденною реальністю. Цей процес здійснюється спеціально підготовленими працівниками апарату управління, що дає підстави розглядати його як важливу сферу практичної діяльності.

В умовах конкурентного ринкового середовища результативність діяльності самоврядних організацій вирішальною мірою залежить від якісних характеристик персоналу і вміння управлінського апарату ефективно використовувати цей найважливіший виробничий ресурс.

Світова практика свідчить, що найбільших успіхів у бізнесі, в інших сферах людської діяльності досягають ті організації, в яких керівники мають хорошу підготовку в галузі управління взагалі і кадрового менеджменту зокрема.

Ця обставина зумовила необхідність викладання у вищих навчальних закладах спеціальної навчальної дисципліни «Кадровий менеджмент», а також низки суміжних дисциплін.

Метою навчальної дисципліни є формування знань, навичок і вмінь, розвиток здібностей, що дають змогу менеджерам здійснювати управлінську, організаційну, методичну, діагностичну, інноваційну діяльність, керуючи організаціями з урахуванням розвитку та ефективного використання їх кадрового потенціалу.

 

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«КАДРОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

 

Мета навчальної дисципліни: формування знань, навичок і вмінь, розвиток здібностей, що дають змогу менеджерам здійснювати управлінську, організаційну, методичну, діагностичну, інноваційну діяльність, керуючи організаціями з урахуванням розвитку та ефективного використання їх кадрового потенціалу.

Завдання навчальної дисципліни: формування у студентів базової системи знань щодо:

-     формування ефективної системи управління персоналом в організації:

-     обґрунтовування концептуальних засад та методологічних принципів управління персоналом;

-     формування та аналіз стану кадрової політики організації;

-     проектування системи управління персоналом та нормативної чисельності працівників кадрової служби підприємства;

-     управління соціальним розвитком трудового колективу;

-     формування успішної команди як соціального утворення:

-     застосування сучасних методів планування та прогнозування потреб у персоналі: організування набору і відбору персоналу в організації;

-     навчання, підвищення кваліфікації та перекваліфікація працівників на етапі розвитку персоналу організації;

-     управління діловою кар'єрою та службово-посадовим рухом управлінців з метою їх розвитку;

-     атестування персоналу та використання результатів у системі мотивування;

-     оцінювання ефективності та результативності управління персоналом.

Компетентність:

знання:

-     розуміти сучасні проблеми управління персоналом в Україні;

-     розуміти місце та значення управління персоналом у системі менеджменту організацій;

-     знати основні принципи управління персоналом у сучасній системі менеджменту;

-     розуміти сутність системного підходу до змісту функцій з управління персоналом в організації;

-     знати основні функції кадрової служби, у т.ч. менеджера з персоналу;

-     розуміти сутність позитивного соціально-психологічного клімату в колективі та пропонувати заходи щодо його покращання;

-     знати джерела пошуку кандидатів на вакантні посади в організацію

-     мати цілісне уявлення про систему розвитку персоналу організації;

-     мати уявлення про сутність соціального партнерства в організації та знати зміст колективного договору.

 

вміння:

-забезпечувати процес управління персоналом необхідною інформацією та документацією, вміти будувати активну кадрову політику організації, зокрема визначати основні заходи з її формування та реалізації:

-володіти навичками кадрового планування з метою визначення оптимальної чисельності та структури працівників;

-вміти проводити об'єктивний аналіз кадрової роботи на основі кадрового моніторингу;

-вміти будувати раціональну структуру кадрової служби підприємства:

-застосовувати основні статті трудового законодавства в Україні за ситуацією;

-володіти вмінням формувати згуртований трудовий колектив організації та управляти ним:

-вміти характеризувати індивідуальні особливості (сильні та слабкі риси характеру) працівника підприємства;

-обирати найбільш економічно доцільні джерела пошуку кандидатів на вакантні посади в організацію;

-володіти методами ефективного комплектування штату та адаптації працівників на підприємстві;

-вміти проводити співбесіду з кандидатами на вакантні посади в організацію та аналізувати анкетні дані;

-складати план заходів із профорієнтаційної роботи в трудовому колективі підприємства;'

-розробляти пропозиції до плану соціального розвитку трудового колективу підприємства.

-володіти методами раціонального оцінювання працівників та вміти їх застосовувати в кожній конкретній організації;

-застосовувати форми та методи навчання працівників залежно від потреб організації;

-володіти навичками розрахунку показників руху кадрів в організації;

-вміти забезпечувати високий рівень трудової дисципліни працівників на підприємстві та підвищувати його:

-готувати пропозиції щодо проведення економічно обґрунтованої політики вивільнення персоналу та попередження плинності кадрів:

-вміти оцінювати рівень ефективності роботи з персоналом підприємства за різними показниками.

способи мислення:

-     формування суджень – форми мислиннєвого відображення об’єктивної дійсності, яка полягає у ствердженнях наявності або відсутності ознак, властивостей або відносин у сфері менеджменту персоналу;

-     пропонування міркувань – низки пов’язаних суджень, спрямованих на те, щоб з’ясувати істинність якої-небудь думки у сфері менеджменту персоналу, доведення її або заперечення;

-     створення умовиводів – виведення з одного або декількох суджень в області менеджменту персоналу нового;

-     генерування понять – пізнання сутності предметів і явищ у межах менеджменту персоналу в їх істотних зв’язках та відносинах, узагальнення їх істотних ознак.

способи мислення:

-     формування суджень – форми мислиннєвого відображення об’єктивної дійсності, яка полягає у ствердженнях наявності або відсутності ознак, властивостей або відносин у сфері кадрового менеджменту;

-     пропонування міркувань – низки пов’язаних суджень, спрямованих на те, щоб з’ясувати істинність якої-небудь думки у сфері кадрового менеджменту, доведення її або заперечення;

-     створення умовиводів – виведення з одного або декількох суджень в області кадрового менеджменту;

-     генерування понять – пізнання сутності предметів і явищ у межах кадрового менеджменту в їх істотних зв’язках та відносинах, узагальнення їх істотних ознак.

професійні, світоглядні і громадянські якості:

-     здатність використовувати знання, вміння та навички для теоретичного та практичного освоєння проблем і перспектив менеджменту та планувати, організовувати, реалізовувати, презентувати відповідні наукові дослідження;

-     ґрунтовні знання історичних засад розвитку теорії і практики менеджменту, ідейних вчень класиків менеджменту, фундаментальних постулатів та парадигм менеджменту, новітніх прогресивних тенденцій розвитку менеджменту;

-     ґрунтовні знання класичного та сучасного наукового інструментарію дослідження соціально-економічних явищ та процесів у різних сферах менеджменту;

-     здатність організовувати та проводити управлінські дослідження, використовуючи сучасну методологію та інформаційні технології;

-     здатність застосовувати одержані знання з різних предметних сфер менеджменту для формулювання нових теоретичних трактувань і положень, практичних адресних рекомендацій і пропозицій;

-     здатність виявляти та розуміти причинно-наслідкові зв’язки між економічними явищами та процесами у сфері менеджменту, ідентифікувати та оцінювати фактори впливу;

-     ґрунтовні знання особливостей, інструментарію, новітніх напрямків менеджменту персоналу та здатність формувати ефективну сучасну систему менеджменту персоналу підприємства.

 

ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ, ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ТА ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«КАДРОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

 

Загальні положення

Згідно навчального плану спеціальності 073 «Менеджмент» поряд з вивченням дисципліни «Управління персоналом» передбачено також написання курсової роботи «Управління персоналом».

Курсова робота – це самостійне наукове дослідження здобувача вищої освіти під керівництвом викладача протягом встановленого терміну. Курсова робота виконується з метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних здобувачами вищої освіти за час навчання та застосування цих знань до комплексного вирішення конкретного фахового завдання.

Основне завдання курсової роботи «Управління персоналом» полягає у закріпленні теоретичних знань з дисципліни, набутті вміння узагальнювати теоретичний матеріал, самостійно збирати і опрацьовувати інформацію стосовно обраної теми, об’єктивно оцінювати результати діяльності організації чи установи, виявляти невикористані резерви удосконалення системи управління персоналом організації, а також обґрунтовувати та приймати управлінські рішення в даній функціональній сфері управління.

Курсова робота повинна містити елементи наукового пошуку, спрямованого на більш ефективне вирішення досліджуваних питань.

 

Вибір теми та організація виконання курсової роботи

Тему курсової роботи здобувачі вищої освіти обирають самостійно, спираючись на рекомендовану тематику. Курсова робота виконується на матеріалах конкретної організації.

Здобувач вищої освіти може подавати власні пропозиції щодо тематики курсової роботи на розгляд кафедри.

Обрана тема курсової роботи затверджується протоколом засідання кафедри та обов’язково закріплюється Завданням за здобувачем вищої освіти (додаток А). Виконання кількох курсових робіт на однакову тему в одній групі не допускається.

Курсові роботи виконуються у терміни, передбачені графіком навчального процесу, але не пізніше як за два тижні до захисту. У випадку порушення термінів здачі робіт без поважних причин на кафедру курсові роботи на перевірку не приймається. Такий здобувач вищої освіти не допускається до захисту курсової роботи і отримує академічну заборгованість, ліквідація якої здійснюється аналогічно до інших форм підсумкового контролю відповідно до «Положення про поточний та підсумковий семестровий контроль знань здобувачів вищої освіти ПДАА». В інших випадках (поважні причини) здобувач має право на продовження сесії.

Календарний план виконання курсової роботи затверджується щорічно і доводиться до відома здобувачів вищої освіти на початок семестру. У ньому зазначено терміни, що відводяться для написання заяви щодо вибору теми, затвердження плану, виконання окремих розділів та роботи в цілому, а також дата захисту проведених досліджень (табл. 1, 2).

План курсової роботи, як правило, повинен відповідати рекомендованому, хоча може складатись здобувачем вищої освіти самостійно з урахуванням опрацьованої літератури і погоджуватись з науковим керівником роботи.

Таблиця 1

Календарний план виконання курсової роботи «Кадровий менеджмент» здобувачами вищої освіти денної форми навчання

на 2017-2018 навчальний рік

Види робіт

Термін виконання

1. Написання заяви щодо вибору теми, затвердження плану курсової роботи

19.09.2017

2. Написання вступу та розділу 1

19.09.-29.09.2017

3. Написання розділу 2

2.10.-12.10.2017

4. Написання розділу 3

12.10.-01.11.2017

5. Написання висновків і пропозицій

01.11-12.11.2017

6. Подання роботи на кафедру

13.11.2017

7. Захист курсової роботи

15-17.11.2017

 

Навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти СВО «Магістр» спеціальності 073 «Менеджмент» передбачає проведення лекцій-консультацій з питань підготовки курсової роботи. Тематика лекцій подана в табл. 3.

Таблиця 2

Календарний план виконання курсової роботи «Кадровий менеджмент» здобувачами вищої освіти заочної форми навчання

на 2017-2018 навчальний рік

Вид робіт

Термін виконання

1. Написання заяви щодо вибору теми, затвердження плану курсової роботи

17-28.10.2017

2. Написання вступу та розділу 1

29.10-17.12.2017

3. Написання розділу 2

17.12. 2017-30.01.2018

4. Написання розділу 3

31.01-22.02.2018

5. Написання висновків і пропозицій

22.02.-28.02.2018

6. Подання роботи на кафедру

01.03.2018

7. Захист курсової роботи

13-31.03.2018

 

Виконання курсової роботи розпочинається з вивчення літератури та інформаційних джерел з проблем управління розвитком персоналу організації. На цьому етапі здобувач вищої освіти за допомогою керівника, використовуючи фонд бібліотек (навчального закладу, обласної бібліотеки та ін.), опрацьовує бібліографію.

Для підготовки курсової роботи використовується наукова, навчальна та нормативна література (монографії, довідники, підручники, навчальні посібники, статті із наукових джерел). Інформація також може бути отримана і з комп’ютерних мереж.

При виконанні курсової роботи використовуються форми статистичної звітності, інші джерела (за останні 3 роки).

Текст курсової роботи може ілюструватись рисунками, схемами, графіками, діаграмами, таблицями тощо.

Таблиця 3

Тематика лекцій-консультацій щодо написання курсової роботи «Кадровий менеджмент» (денна форма навчання)

Назва тем

Кількість годин

Тема 1. Вивчення інформаційних джерел щодо організаційного і методичного забезпечення виявлення та наукового дослідження проблем

2

Тема 2. Діагностика стану досліджуваної проблеми

2

Тема 3. Розробка пропозицій щодо напрямків вирішення досліджуваної проблеми

2

Тема 4. Оформлення та захист курсової роботи

2

Всього

8

 

Курсова робота починається з титульної сторінки за формою, наведеною в додатку Б. Це перша сторінка курсової роботи, яку включають до загальної нумерації сторінок, але не нумерують. За титульною сторінкою наводяться послідовно зміст, вступ, розділи в порядку подання, висновки, список використаних джерел, додатки.

Курсова робота повинна бути виконана й оформлена з додержанням вимог до наукової роботи згідно методичних рекомендацій. Рекомендований обсяг курсової роботи 35-40 друкованих сторінок, список використаних джерел близько 20.

 

Структура курсової роботи

Курсова робота складається з вступу, теоретико-методологічної, дослідницько-аналітичної та рекомендаційної частин, висновків, списку використаних джерел, додатків.

У вступі викладається актуальність теми. Коротко висвітлюються основні завдання управління розвитком персоналу в організаціях, що випливають із основних законодавчих актів та указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів. Визначається мета і завдання, предмет та об’єкт дослідження, методи дослідження.

У першому теоретичному розділі основної частини розглядаються теоретичні та методологічні аспекти досліджуваної проблеми, аналітичний огляд літературних джерел з предмета наукового дослідження, критично аналізуються різні погляди, здійснюється їх наукова класифікація, основні фактори впливу на стан і розвиток досліджуваного об'єкта тощо. Теоретичне обґрунтування, суть, значення, класифікаційні характеристики, історія та тенденції розвитку предмета дослідження, методологічні підходи повинні мати елементи полемічності, розкривати власну позицію щодо предмета дослідження, що створює передумови для проведення у наступному розділі власних наукових досліджень.

Для констатації та обґрунтування загальнотеоретичних висновків та тенденцій доцільно використовувати дані, опубліковані у відповідних енциклопедіях, монографіях, довідниках, зарубіжних джерелах. виданнях, у 
т. ч. з наукометричної бази Sсорus.

У другому дослідницько-аналітичному розділі здобувач вищої освіти, використовуючи фактичний матеріал і зібрану інформацію, аналізує та розкриває зміст питань на прикладі конкретних підприємств, установ, організацій.

Дослідження проблеми має здійснюватися на основі накопиченого і систематизованого матеріалу, групування та обробки даних, що дозволяє проводити кваліфікований аналіз, обґрунтовувати пропозиції у наступному розділі.

Третій рекомендаційний розділ містить декілька взаємопов'язаних підрозділів, в яких надано конкретні науково обґрунтовані пропозиції, проекти інноваційного характеру щодо вдосконалення управління персоналом та підвищення ефективності його використання в підприємствах, установах, організаціях. У цьому розділі розкривають також зміст і результати власних наукових досліджень, подаються конкретні методики і моделі.

У висновках курсової роботи підбиваються підсумки проведеного дослідження, наводяться одержані наукові та практичні результати, рекомендації щодо їх науково-практичного використання.

Формулювання висновків повинно базуватися на матеріалах основної частини роботи відповідно до поставлених завдань.

Обсяг висновків, як правило, не повинен перевищувати 3-4 сторінки.

До списку використаних джерел слід включати джерела, на які у тексті є посилання, а також ті, які використано при викладі конкретних наукових положень. Список складається із законодавчих актів, нормативних матеріалів, вітчизняної та зарубіжної наукової, спеціальної літератури, фахових видань, інформаційних ресурсів Інтернету.

У додатках наводяться допоміжні матеріали: копії документів, витяги із законодавчо-нормативних документів, звіти, інструкції/положення/правила, результати соціологічних та маркетингових досліджень, громіздкі таблиці, рисунки тощо.

 

2.4. Організація захисту та критерії оцінювання курсової роботи

Виконана курсова робота подається здобувачем вищої освіти на кафедру, де реєструється, після чого передається керівнику для перевірки та рецензування.

В процесі перевірки курсової роботи керівник робить письмові зауваження, зрозумілі помітки, виправлення, відмічає позитивні сторони роботи та недоліки, які треба ліквідувати до захисту. Обов’язково керівник оформляє лист оцінювання (додаток В), де зазначені критерії оцінювання курсової роботи.

Курсові роботи, зміст яких відповідає вимогам, допускаються до захисту, про що викладачем робиться відмітка в листі оцінювання. При необхідності курсова робота доопрацьовується згідно з зауваженнями, а потім допускається до захисту.

Захист курсової роботи проводиться публічно перед комісією у складі
2-3 викладачів кафедри, у тому числі і керівника курсової роботи. У процесі захисту оцінюється глибина знань та рівень практичних навичок з теми роботи і відповідного розділу дисципліни.

Таблиця 4

Критерії оцінювання курсової роботи «Кадровий менеджмент»

Параметр оцінки

Діапазон оцінки в балах

1. Пояснювальна записка

0-50

1.1. Обґрунтування актуальності обраної теми роботи, формулювання мети, завдання, об’єкта та предмета дослідження 

0-5

1.2. Відповідність змісту курсової роботи темі та затвердженому плану 

0-5

1.3. Ступінь розкриття теоретичних аспектів проблеми, обраної для дослідження та глибина і якість аналізу теоретичного матеріалу (наявність критичних узагальнень різних підходів до постановки і вирішення проблеми відповідно до теми курсової роботи (проекту),  коректність використання понятійного апарату, посилання, цитування) 

0-10

1.4. Якість практичного дослідження та його детальний аналіз з використанням наукових методів (аналітичних, статистичних, методів моделювання тощо) та новітніх інформаційних джерел

0-15

1.5. Науковий підхід до виявлення проблем та обґрунтованість рекомендаційної (проектно-рекомендаційної) частини, практична значущість висновків відповідно до досліджуваної теми

0-15

2. Ілюстративна частина

0-9

2.1. Ілюстративність курсової роботи (наявність та відповідність діючим стандартам таблиць, графіків, схем та списку використаних джерел) 

0-5

2.2. Відповідність оформлення курсової роботи встановленим вимогам і дотримання графіку виконання

0-4

Загальна кількість балів за виконання курсової роботи

0-59

 

Максимальна кількість балів, яку може отримати здобувач вищої освіти за захист курсової роботи, – 41, в т. ч. за розуміння теоретичних основ та практичних аспектів теми дослідження  – 21 бал, за повноту та вичерпність відповідей на питання членів комісії – 20 балів.

За результатами захисту складається протокол (додаток Д).

Результати захисту курсової роботи оцінюються за національною шкалою та шкалою ЄКТС:

1. «Відмінно» (А), (90-100). Виставляється, якщо тема курсової роботи розкрита повною мірою, визначені основні категорії наукового дослідження. Робота виконана самостійно, містить аналіз практичних проблем. Представлений у ній матеріал свідчить про глибоке розуміння автором порушених питань. Виклад матеріалу роботи відрізняється логічною послідовністю, посиланнями на літературні і нормативні джерела, завершується конкретними висновками. Курсова робота оформлена акуратно, відповідно до вимог.

2. «Добре» (В, С), (74-89). Виставляється, якщо розкритий основний зміст теми, робота виконана переважно самостійно, містить аналіз практичних проблем. Зміст розкриває тему курсової роботи, визначені основні параметри апарату дослідження. Зміст підрозділів розкриває тему курсової роботи. Викладений у ній матеріал свідчить про достатньо глибоке розуміння автором порушених питань. Виклад матеріалу роботи відрізняється логічною послідовністю, посиланнями на літературні і нормативні джерела, завершується конкретними висновками. Курсова робота оформлена акуратно, відповідно до вимог.

3. «Задовільно» (D, Е), (64-73). Виставляється, якщо тема курсової роботи розкрита частково, робота виконана в основному самостійно, містить елементи аналізу досліджуваної проблеми. Зміст частково розкриває тему курсової роботи, не повністю визначені основні параметри наукового апарату. Зміст розділів і підрозділів частково розкриває тему курсової роботи. Не всі порушені питання викладені достатньо глибоко, є порушення логічної послідовності, посилання на літературні і нормативні джерела не відповідають новим вимогам. Курсова робота оформлена з порушеннями.

4. «Незадовільно» (FX, F), (1-59). Виставляється, якщо не розкрита тема курсової роботи. Робота виконана не самостійно, має описовий характер. Її матеріал викладений без логічної послідовності, фрагментарно; зміст не відповідає темі курсової роботи та не розкриває розділи і підрозділи, не визначені основні параметри апарату. Посилання на літературні і нормативні джерела оформлені з грубими порушеннями.

У випадку отримання здобувачем вищої освіти при захисті курсового проекту (роботи) оцінки «незадовільно» (FX, F) рішенням кафедри йому може бути запропонована нова тема і новий термін виконання курсової роботи. Здобувачі вищої освіти, які без поважної причини не подали курсову роботу у визначений термін або не захистили її, вважаються такими, що мають академічну заборгованість.

 

Оформлення курсової роботи

 

Загальні вимоги.

Оформлення курсової роботи має відповідати загальним вимогам до наукових робіт згідно з державним стандартом ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки та техніки. Структура і правила оформлення».

Курсова робота має бути написана державною мовою.

Текст курсової роботи набирають на комп'ютері через 1,5 міжрядкові інтервали (29-30 рядків на сторінці), друкують за допомогою принтера на одному боці аркуша білого паперу формату А4 (210x297 мм); шрифт текстового редактора – Word Times New Roman, розмір 14 мм. Поля: зліва - не менше 25 мм, справа - не менше 10 мм, зверху і знизу - не менше 20 мм. Шрифт друку повинен бути чітким, щільність тексту -однаковою.

Помилки, описки і графічні неточності, виявлені у процесі виконання курсової роботи, допускається виправляти підчищанням, або з використанням коректора і нанесенням на тому ж місці виправленого тексту (графіки) машинописним чи рукописним способом (чорними чорнилом, пастою, тушшю). Допускається наявність не більше двох виправлень на одній сторінці.

Пошкодження аркушів, помарки і сліди неповністю видаленого попереднього тексту в роботі не допускаються.

Список використаної літератури має містити не менш 20 літературних джерел, 70 % з них опублікованих за останні 10 років.

Матеріал курсової роботи слід подати у такій послідовності:

титульна сторінка;

бланк завдання;

зміст;

перелік умовних позначень (у разі потреби);

вступ;

основна частина;

висновки;

список використаних джерел;

додатки.

Якщо у курсовій роботі наводяться маловідомі скорочення, нові символи, позначення, то їх перелік налається перед вступом і вноситься до змісту як «Перелік умовних позначень». Перелік умовних скорочень надається у вигляді окремого списку, який розміщують перед змістом, після завдання. Перелік слід друкувати у дві колонки, у лівій за абеткою наводять скорочення, у правій - детальне розшифрування.

Завершену і оформлену належним чином курсову роботу обов’язково підписує автор на останній сторінці списку використаних джерел.

Мова курсової роботи – державна, стиль – науковий, чіткий, без орфографічних і синтаксичних помилок, послідовність – логічна. Пряме переписування у роботі матеріалів із літературних джерел є неприпустимим без посилання на них.

Титульна сторінка курсової роботи оформляється за єдиним зразком (див. додаток Б). За титульною сторінкою розміщують «Завдання та календарний план виконання курсової роботи» (див. додаток А). Третя сторінка тексту – «ЗМІСТ». Далі йде «ВСТУП», цією сторінкою відкривається нумерація курсової роботи.

Роздруковані на ЕОМ програмні документи повинні відповідати формату А4 (мають бути розрізаними), їх розміщують в додатках.

Текст основної частини курсової роботи поділяють на розділи, підрозділи, пункти та підпункти.

Заголовки структурних частин курсової роботи «ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» друкують великими літерами по центру без абзацного відступу з вирівнюванням по ширині. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою.

Відстань між заголовком розділу та підрозділу – 1 рядок, між заголовком та текстом – 1 рядок.

Кожну структурну частину курсової роботи (розділ) треба починати з нової сторінки. Між останнім реченням попереднього підрозділу та заголовком наступного підрозділу робиться відступ 2 рядки. До загального обсягу роботи не входять додатки, список використаних джерел, таблиці та рисунки, які повністю займають сторінку. Всі сторінки зазначених елементів курсової роботи підлягають суцільній нумерації.

Зміст має відповідати плану курсової роботи. На сторінці зі змістом навпроти кожної складової курсової роботи проставляються номери сторінок, які вказують на початок викладення матеріалу.

Нумерація. Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, рисунків (малюнків), таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №.

Нумерація. Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, рисунків, таблиць подають арабськими цифрами без знака №.

Нумерація сторінок курсової роботи має бути наскрізною (включаючи ілюстрації) і проставлятися у правому верхньому куті аркуша без крапки.

Першою сторінкою с титульний аркуш, який входить до загальної нумерації сторінок. На титульному аркуші, аркушах завдання та аркуші змісту номер сторінки не ставиться. Нумерація сторінок проставляється, починаючи зі «Вступу».

Номер проставляють у правому верхньому куті аркуша без крапки в кінці, шрифт Times New Roman 12-го розміру.

Текст основної частини курсової роботи поділяють на розділи та підрозділи. Кожний розділ підрозділ починають з нової сторінки.

Складові курсової роботи «ЗМІСТ», «ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ», «ВСТУП», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ» не нумерують.

Номер розділу ставлять після слова «РОЗДІЛ», без крапки, а потім з нового рядка друкують заголовок розділу великими літерами.

Підрозділ нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. Наприкінці номера підрозділу ставиться крапка. Наприклад: «2.3.» (третій підрозділ другого розділу), за якою у тому ж рядку зазначають заголовок підрозділу. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Наприкінці заголовка крапки не ставлять.

Наприклад:

 

РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ КАДРІВ В ОРГАНІЗАЦІЇ

 

1.1. Управління розвитком кадрів як складова стратегії управління організацією

Ілюстрації. Ілюструють курсову роботу, виходячи із певного загального задуму, за ретельно продуманим тематичним планом, що допомагає уникнути ілюстрацій випадкових, пов’язаних із другорядними деталями тексту, запобігти невиправданим пропускам ілюстрацій до найважливіших тем. Кожна ілюстрація має відповідати тексту, а текст – ілюстрації.

Ілюстрації слід наводити безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці, ілюстрації, розміщені на окремих сторінках роботи, включають до загальної нумерації сторінок. Ілюстрацію, розміри якої більше формату А4, рекомендується розміщувати у додатках,

Назви ілюстрацій розміщують після їх номерів. За необхідності ілюстрації доповнюють пояснювальними даними (підрисунковий підпис).

Підпис під ілюстрацією зазвичай має чотири основних елементи:

-          найменування графічного сюжету, що позначається скороченим словом «Рис.»;

-          порядковий номер ілюстрації, який вказується без знака номера арабськими цифрами;

-          тематичний заголовок ілюстрації, що містить текст із якомога більш стислою характеристикою зображеного;

-          експлікацію, яка будується так: деталі сюжету позначають цифрами, що виносять у підпис, супроводжуючи їх текстом. Треба зазначити, що експлікація не замінює загального найменування сюжету, а лише пояснює його.

 

Наприклад:

 

Рис. 1.2. Склад підсистем системи управління персоналом
ДП «СП «Ювілейне»

або

 

Рис. 1.2. Схема організаційної структури підприємства:

1 – основні підрозділи;

2 – допоміжні підрозділи;

3 – обслуговуючі підрозділи.

 

Відстань між назвою рисунку і текстом 1 рядок.

Основними видами ілюстративного матеріалу в курсових роботах є: креслення, технічний рисунок, схема, фотографія, діаграма, графік.

Не варто оформляти посилання на ілюстрації як самостійні фрази, в яких лише повторюється те, що міститься у підписі. У тому місці, де викладається тема, пов’язана з ілюстрацією, і де читачеві треба вказати на неї, розміщують посилання у вигляді виразу в круглих дужках «(рис. 3.1)» або зворот типу: «...як це видно з рис. 3.1» або «... як це показано на рис. 3.1».

Якість ілюстрацій повинна забезпечувати їх чітке відтворення (електрографічне копіювання, мікрофільмування). Ілюстрації мають бути чорно-білими, з використанням штрихування.

Таблиці. Цифровий матеріал, як правило, повинен оформлятися у вигляді таблиць.

Таблицю слід розташовувати безпосередньо після тексту, у якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці. На всі таблиці мають бути посилання в тексті

Кожна таблиця повинна мати номер і назву. Назву таблиці друкують жирним шрифтом малими літерами (крім першої великої) і розміщують над таблицею симетрично до тексту. Назва має бути стислою і відбивати зміст таблиці.

За логікою побудови таблиці її логічний суб’єкт, або підмет (позначення тих предметів, які в ній характеризуються), розміщують у боковій частині, шапці, чи в них обох, а не в центрі таблиці, присудок, таблиці (тобто дані, якими характеризується підмет) – у центральній частині, а не в шапці чи боковій частині. Кожен заголовок над графою стосується всіх даних цієї графи, кожен заголовок рядка в боковій частині – всіх даних цього рядка.

Заголовок кожної графи в шапці таблиці мусить бути по можливості коротким. Слід уникати повторів тематичного заголовка в заголовках граф, одиниці виміру зазначати у тематичному заголовку, виносити до узагальнюючих заголовків слова, що повторюються.

Вимоги до оформлення таблиць:

Бокова частина таблиці, як і шапка, потребує лаконічності. Повторювані слова тут також виносять в об’єднувальні рубрики; загальні для всіх заголовків слова розміщують у заголовку над ними.

 

Таблиця Х.Х

Назва таблиці

Шапка

 

 

 

Заголовки граф

 

 

 

 

Підзаголовки граф

Рядки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бокова частина

(заголовки рядків)

Графи (колонки)

 

У центральній частині таблиці повторювані елементи, які стосуються до всієї таблиці, виносять у тематичний заголовок або в заголовок графи; однорідні числові дані розміщують так, щоб їх класи збігалися; неоднорідні – посередині графи; лапки використовують тільки замість однакових слів, які стоять одне під одним.

Заголовки граф повинні починатися з великих літер, підзаголовки – з маленьких, якщо вони складають одне речення із заголовком, і з великих, якщо вони є самостійними. Текст таблиці друкують 12 шрифтом з одинарним інтервалом, у виняткових випадках – 10 шрифтом. Графу з порядковими номерами рядків до таблиці включати не треба.

 

Приклад оформлення таблиці:

 

Таблиця 2.4

Динаміка середньооблікової чисельності працівників, зайнятих у сільськогосподарському виробництві ТОВ «Промінь», 2012-2016 рр.

Показники

Роки

2016 р. до 2012 р.

2012

2013

2014

2015

2016

+, -

%

Середньооблікова чисельність працівників, зайнятих у сільськогосподарському виробництві, осіб

166

159

152

145

140

-14

84,4

 у т.  ч в тваринництві

89

62

63

59

48

-41

53,9

             в рослинництві

77

77

83

85

92

+15

119,5

 

Таблицю розміщують так, щоб її можна було читати без повороту переплетеного блоку курсової роботи або з поворотом за стрілкою годинника. Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на наступну сторінку.

 

Приклад оформлення перенесеної  таблиці:

 

Таблиця 2.8

Оцінка складових елементів соціального пакету
у ТОВ «Промінь»,
  2016 р.

Вид компенсації

Соціальне забезпечення

Економічне обґрунтування

Кількість балів в системі

1

2

3

4

Компенсація на харчування, надання комплексного обіду

Підвищення задоволеності працею за рахунок збільшення комфорту

Підвищення доходу працівника за рахунок зниження витрат на харчування

25

Доставка працівників до місця роботи службовим транспортом

Підвищення задоволеності працею за рахунок збільшення комфорту

Підвищення доходу працівника за рахунок зниження витрат  на транспорт

10

…………………………

……………………………

……………………

………

 

Продовж. табл.  2.8

1

2

3

4

…………………………

……………………………

……………………

 

…………………………

……………………………

……………………

 

Надання матеріальної допомоги (безпроцентні позики)

Підвищення лояльності працівника до підприємства за рахунок відчуття турботи про нього

Підвищення доходу працівника

12

 

При перенесенні таблиці на наступну сторінку назву вміщують тільки над її першою частиною. Таблицю з великою кількістю граф можна ділити на частини і розміщувати одну частину під іншою в межах однієї сторінки. Якщо рядки або графи таблиці виходять за формат сторінки, то в першому випадку в кожній частині таблиці повторюють її шапку, в другому – бокову частину.

Коли текст, який повторюється в графі таблиці, складається з одного слова, його можна замінювати лапками; якщо з двох або більше слів, то при першому повторенні його замінюють словами «Те саме», а далі лапками. Ставити лапки замість цифр, марок, знаків, математичних і хімічних символів, які повторюються, не можна. Якщо цифрові або інші дані в якомусь рядку таблиці не подають, то в ньому ставлять прочерк. Якщо показник не розраховується – ставиться «х».

Примітки до тексту і таблиць, в яких наводять довідкові та пояснювальні дані, нумерують послідовно в межах однієї сторінки. Якщо приміток на одному аркуші кілька, то після слова «Примітки» ставлять двокрапку (шрифт Times New Roman 12-го розміру, інтервал 1,0 («одинарный»).

 

Наприклад:

 

Примітки:

1.  ...

2.  ...

 

Якщо є одна примітка, то її складові частини не нумерують і після слова «Примітка» ставлять крапку.

 

Формули. При використанні формул у курсовій роботі необхідно дотримуватися певних правил їх оформлення. Формули виконуються в редакторі формул Microsoft Equation 3.0.

Найбільші, а також довгі та громіздкі формули, котрі мають у складі знаки суми, добутку, диференціювання, інтегрування, розміщують на окремих рядках. Це стосується також і всіх нумерованих формул. Для економії місця кілька коротких однотипних формул, відокремлених від тексту, можна подати в одному рядку, а не одну під одною. Невеликі нескладні формули, що не мають самостійного значення, вписують всередині рядків тексту.

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів слід наводити безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони наведені у формулі. Значення кожного символу і числового коефіцієнта записують з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова «де» без двокрапки.

Рівняння і формули повинні бути відокремлені від тексту. Вище і нижче кожної формули залишають інтервал, що становить один рядок. Якщо рівняння не вміщується в один рядок, його переносять після знака рівності (=) або після знаків (+), (-), (х або ·).

 

Приклад оформлення формул:

 

,                                                (1.2)

 

де Рп – річна продуктивність праці;

Чп  – погодинна продуктивність праці;

Іп  – інтенсивність праці.

Наведена формула була надрукована в першому розділі і мала другий порядковий номер.

Формули в курсовій роботі (якщо їх більше однієї) нумерують у межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля правого поля аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: (3.1) (перша формула третього розділу).

Якщо номер не вміщується у рядку з формулою, формулу переносять на наступний рядок. Номер формули при її перенесенні вміщують на рівні останнього рядка. Номер формули-дробу подають на рівні основної горизонтальної риски формули.

Загальне правило пунктуації в тексті з формулами таке: формула входить до речення як його рівноправний елемент. Тому в кінці формул і в тексті перед ними розділові знаки ставлять відповідно до правил пунктуації.

Двокрапку перед формулою ставлять лише у випадках, передбачених правилами пунктуації: а) у тексті перед формулою є узагальнююче слово; б) цього потребує побудова тексту, що передує формулі.

Розділовими знаками між формулами, котрі йдуть одна під одною і не відокремлені текстом, можуть бути кома або крапка з комою безпосередньо за формулою до її номера.

Загальні правила цитування та посилання на використані джерела

При написанні курсової роботи здобувач вищої освіти повинен посилатися на джерела, матеріали або окремі результати з яких наводяться в курсовій роботі, або на ідеях і висновках яких розроблюються проблеми, завдання, питання, вивченню яких присвячена курсова робота. Такі посилання дають змогу відшукати документи, перевірити достовірність відомостей про цитування документа, забезпечують необхідну інформацію про нього, допомагають з’ясувати його зміст, мову тексту, обсяг. Посилатися слід на останні видання публікацій. На більш ранні видання можна посилатися лише в тих випадках, коли наявний у них матеріал, не включений до останнього видання.

Коли використовують відомості, матеріали з монографій, оглядових статей, інших джерел з великою кількістю сторінок, тоді в посиланні необхідно точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул з джерела, на яке є посилання в курсовій роботі.

Під час роботи з різними джерелами науковий етикет вимагає точно відтворювати цитований текст, оскільки найменше скорочення може спотворити зміст, викладений автором. Посилання в тексті на джерела наводять у квадратних дужках із зазначенням джерела та сторінки. Перша цифра у квадратних дужках відповідає номеру джерела у списку використаних джерел, друга - номеру сторінки (наприклад, [32. с. 85]).

Посилання в тексті курсової роботи на групу джерел слід зазначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад, «... у працях [1-7]...».

В кінці назв запозичених таблиць та рисунків слід вказати номер використаного джерела.

 

Наприклад:

 

Рис. 1.3. Системна модель стратегії управління потенціалом [26, с. 125]

Коли в тексті курсової роботи необхідно зробити посилання на складову частину чи конкретні сторінки відповідного джерела, можна наводити посилання у квадратних дужках, при цьому номер посилання має відповідати його бібліографічному опису за переліком посилань.

 

Наприклад:

Цитата в тексті: «... незважаючи на пріоритетне значення каналів зв’язку між діловими партнерами, ні в якому разі не можна ігнорувати найбільші канали передавання інформації [6, с. 29]».

 

Відповідний опис у переліку посилань:

6.ºДейнеко Л. В. Економічні проблеми розвитку харчової промисловості України та її регіонів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. екон. наук : спец. 08.10.01 «Розміщ. прод. сил і регіон. екон.» / Л. В. Дейнеко. – К., 2000. – 29 с.

 

Посилання на ілюстрації курсової роботи вказують порядковим номером ілюстрації, наприклад: «рис. 1.2».

Посилання на формули курсової роботи вказують порядковим номером формули в дужках, наприклад: «... у формулі (2.1)».

На всі таблиці курсової роботи необхідно посилатися в тексті, при цьому слово «таблиця» в тексті пишуть скорочено, наприклад: «...у табл. 1.2».

У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації треба вказувати скорочено слово «дивись», наприклад: «див. табл. 1.3».

Для підтвердження власних аргументів посиланням на авторитетне джерело або для критичного аналізу того іншого друкованого твору слід наводити цитати. Науковий етикет потребує точного відтворення цитованого тексту, бо найменше скорочення наведеного витягу може спотворити зміст, закладений автором.

Загальні вимоги до цитування такі:

а) текст цитати починається і закінчується лапками та наводиться в тій граматичній формі, в якій він поданий у джерелі, зі збереженням особливостей авторського написання. Наукові терміни, запропоновані іншими авторами, не виділяються лапками, за винятком тих, що викликали загальну полеміку. У цих випадках використовується вираз «так званий»;

б) цитування повинно бути повним, без довільного скорочення авторського тексту та без перекручень думок автора. Пропуск слів, речень, абзаців при цитуванні допускається без перекручення авторського тексту і позначається трьома крапками. Вони ставляться у будь-якому місці цитати (на початку, всередині, наприкінці). Якщо перед випущеним текстом або за ним стояв розділовий знак, то він не зберігається;

в) кожна цитата обов’язково супроводжується посиланням на джерело;

г) при непрямому цитуванні (переказі, викладі думок інших авторів своїми словами), що дає значну економію тексту, слід бути гранично точним у викладенні думок автора, коректним щодо оцінювання його результатів і давати відповідні посилання на джерело;

д) якщо необхідно виявити ставлення автора курсової роботи до окремих слів або думок з цитованого тексту, то після них у круглих дужках ставлять знак оклику або знак питання;

є) коли автор курсової роботи, наводячи цитату, виділяє в ній деякі слова, то робиться спеціальне застереження, тобто після тексту, який пояснює виділення, ставиться крапка, потім дефіс і вказуються ініціали автора дипломної курсової роботи, а весь текст застереження вміщується у круглі дужки. Варіантами таких застережень є: (курсив наш. – М.ºХ.), (підкреслено мною. –М.ºХ.), (розбивка моя. – М.ºХ.).

Оформлення списку використаних джерел.

Наприкінці курсової роботи наводиться список використаних джерел. До цього списку включаються публікації вітчизняних і зарубіжних авторів, на які є посилання в роботі. Всі джерела вказуються тією мовою, якою вони видані.

Під час складання списку використаних джерел необхідно дотримуватися національного стандарту ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». Він прийнятий для уніфікації складання бібліографічного опису на міжнародному рівні, забезпечення можливості обміну результатами каталогізації.

Список використаних джерел – елемент бібліографічного апарату, котрий містить бібліографічні описи використаних джерел і розміщується після висновків.

Джерела можна розміщувати одним із таких способів: у порядку появи посилань у тексті (найбільш зручний для користування і рекомендований при написанні курсової роботи), в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків, у хронологічному порядку.

 

Зразок оформлення літератури в списку використаних джерел:

оформлення списку використаних джерел згідно вимог бюлетеня

ВАК України за 2009 р.

Характери-стика джерела

Приклад оформлення

Книги:

 

Один автор

1. Василій Великий. Гомілії / Василій Великий; [пер. з давньогрец. Л. Звонська]. – Львів: Свічадо, 2006. – 307 с. – (Джерела християнського Сходу. Золотий вік патристики IV-V ст.; № 14).

2. Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах / Коренівський Д. Г. – К.: Ін-т математики, 2006. – 111 с. – (Математика та її застосування) (Праці / Ін-т математики НАН України; т. 59).

3. Матюх Н. Д. Що дорожче срібла-золота / Наталія Дмитрівна Матюх. – К.: Асамблея діл. кіл: Ін-т соц. іміджмейкінгу, 2006. – 311 с. – (Ювеліри України; т.1).

4. Шкляр В. Елементал: [роман] / Василь Шкляр. – Львів: Кальварія, 2005. – 196, [1] с. - (Першотвір).

Два автори

1. Матяш І. Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині: історія, спогади, арх. док. / І. Матяш, Ю. Мушка. – К.: Києво-Могилян. акад., 2005. – 397, [1] с. – (Бібліотека наукового щорічника «Україна дипломатична»; вип. 1).

2. Ромовська З. В. Сімейне законодавство України / З. В. Ромовська, Ю.В. Черняк. – К.: Прецедент, 2006. – 93 с. – (Юридична бібліотека. Бібліотека адвоката) (Матеріали до складання кваліфікаційних іспитів для отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю;
вип. 11).

3. Суберляк О. В. Технологія  переробки  полімерних та композиційних матеріалів: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Суберляк,
П.І. Баштанник. – Львів: Растр-7, 2007. – 375 с.

Три автори

1. Акофф Р. Л. Идеализированное  проектирование: как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Акофф Р. Л., Магидсон Д., Эддисон Г. Д.; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. – Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2007. – XLIII, 265 с.

Чотири автори

1. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [Вітвіцький В.В., Кисляченко М.Ф., Лобастов І.В., Нечипорук А.А.]. – К.: НДІ «Украгропромпродуктивність», 2006. – 106 с. – (Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні нормативи).

2. Механізація переробної галузі агропромислового комплексу: [підруч. для учнів проф.-техн. навч. закл.] / О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, М.М. Сердюк. – К.: Вища освіта, 2006. – 478, [1] с. – (ПТО: Професійно-технічна освіта).

П’ять і більше авторів

1. Психология менеджмента / [Власов П. К., Липницкий А. В.,
Лущихина И. М. и др.]; под ред. Г.С. Никифорова. – [3-е изд.]. – X.: Гуманитар. центр, 2007. – 510 с.

2. Формування здорового способу життя молоді: навч.-метод, посіб. для працівників соц. служб для сім’ї, дітей та молоді / [Т. В. Бондар, О. Г. Карпенко, Д. М. Дикова-Фаворська та ін.]. – К.: Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. – 115 с. – (Серія «Формування здорового способу життя молоді»: у 14 кн., кн. 13).

Без автора

1. Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / [авт. тексту В. Клос]. – К.: Грані-Т, 2007. – 119 с. – (Грані світу).

2. Воскресіння мертвих: українська барокова драма: антологія / [упорядкув., ст., пер. і прим. В. О. Шевчук]. – К.: Грамота, 2007. – 638, [1] с.

3. Тіло чи особистість? Жіноча тілесність у вибраній малій українській прозі та графіці кінця XIX – початку XX століття: [антологія / упоряд.: Л. Таран, О. Лагутенко]. – К.: Грані-Т, 2007. – 190, [1] с.

4. Проблеми типологічної та квантитативної лексикології: [зб. наук. праць / наук, ред. Каліущенко В. та ін.]. – Чернівці: Рута, 2007. – 310 с.

Багатотомний документ

1. Історія Національної академії наук України, 1941-1945 / [упоряд. Л. М. Яременко та ін.]. – К.: Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2007 – . –  (Джерела з історії науки в Україні). Ч. 2: Додатки – 2007. – 573, [1] с.

2. Межгосударственные стандарти: каталог в 6 т. / [сост. Ковалева И.В., Рубцова Е. Ю.; ред. Иванов В. Л.]. – Львов: НТЦ «Леонорм-Стандарт», 2005 –  (Серия «Нормативная база предприятия»). Т. 1. – 2005. – 277 с.

3. Дарова А. Т. Неисповедимы пути Господни...: (Дочь врага народа): трилогия / А. Дарова. – Одесса: Астропринт, 2006 – (Сочинения: в 8 кн. / А. Дарова; кн. 4).

4. Кучерявенко Н. П. Курс налогового права: Особенная часть: в 6 т. / Н.П. Кучерявенко. – X.: Право, 2002 – Т. 4: Косвенные налоги. – 2007. –
534 с.

5. Реабілітовані історією. Житомирська область: [у 7 т.]. – Житомир: Полісся, 2006. – (Науково-документальна серія книг «Реабілітовані історією»: у 27 т. / голов. редкол.: Тронько П.Т. (голова) [та ін.]). Кн. 1 / [обл. редкол.: Синявська І. М. (голова) та ін.]. – 2006. – 721, [2] с.

6. Бондаренко В. Г. Теорія ймовірностей і математична статистика. Ч. 1 / В. Г. Бондаренко, І. Ю. Канівська, С. М. Парамонова. – К.: НТУУ «КПІ», 2006. – 125 с.

Матеріали конференцій, з’їздів

1. Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу: матеріали Всеукр. конф. молодих учених-аграрників [«Молодь України і аграрна реформа»], (Харків, 11-13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. політики, Харк. держ. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. -X.: Харк. держ. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва, 2000. – 167 с.

2. Кібернетика в сучасних економічних процесах: зб. текстів виступів на республік. міжвуз. наук.-практ. конф. / Держкомстат України, Ін-т статистики, обліку та аудиту. – К.: ІСОА, 2002. – 147 с.

3. Матеріали IX з’їзду Асоціації українських банків, 30 червня 2000 р. інформ. бюл. – К.: Асоц. укр. банків, 2000. – 117 с. – (Спецвип.: 10 років АУБ).

4. Оцінка й обґрунтування продовження ресурсу елементів конструкцій: праці конф., 6-9 черв. 2000 p., Київ. Т. 2 / відп. Ред. В. Т. Трощенко. – К.: НАН України, Ін-т пробл. міцності, 2000. – С. 559-956, XIII, [2] с. – (Ресурс 2000).

5. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій: зб. наук. праць / наук. ред. В. І. Моссаковський. – Дніпропетровськ: Навч. кн., 1999. – 215 с.

6. Ризикологія в економіці та підприємництві: зб. наук, праць за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 берез. 2001 р. / М-во освіти і науки України, Держ податк. адмін. України [та ін.]. – К.: КНЕУ: Акад. ДПС України, 2001. – 452 с.

Препринти

1. Шиляев Б. А. Расчеты параметров радиационного повреждения материалов нейтронами источника ННЦ ХФТИ/ANL USA. с подкритической сборкой, управляемой ускорителем электронов /
Шиляев Б. А., Воеводин В. Н. – X.: ННЦ ХФТИ, 2006. – 19 с. – (Препринт / НАН Украины, Нац. науч. центр «Харьк. физ.-техн. ин-т»; ХФТИ 2006-4).

2. Панасюк М.І. Про точність визначення активності твердих радіоактивних відходів гамма-методами / Панасюк М. І., Скорбун А. Д., Сплошной Б. М. – Чорнобиль: Ін-т пробл. безпеки АЕС НАН України, 2006. – 7, [1] с. – (Препринт / НАН України, Ін-т пробл. безпеки АЕС; 06-1).

Депоновані наукові праці

1. Социологическое исследование малых групп населения / В. И. Иван [и др.]; М-во образования Рос. Федерации, Финансовая академия. – М., 2002. – 110 с. – Деп. в ВИНИТИ 13.06.02, № 145432.

2. Разумовский В. А. Управление маркетинговыми исследованиями в регионе / В. А. Разумовский, Д. А. Андреев. – М., 2002. – 210 с. – Деп. в ИНИОН Рос. акад. наук 15.02.02, № 139876.

Словники

1. Географія: словник-довідник / [авт.-уклад. Ципін В. Л.]. – X.: Халімон, 2006. – 175, [1] с.

2. Тимошенко З. І. Болонський процес в дії: словник-довідник основ, термінів і понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. / З. І. Тимошенко, О. І. Тимошенко. – К.: Європ. ун-т, 2007. – 57 с.

3. Українсько-німецький тематичний словник [уклад. Н. Яцко та ін.]. – К.: Карпенко, 2007. – 219 с.

4. Європейський Союз: словник-довідник / [ред.-упоряд. М. Марченко]. –
2-ге вид., оновл. – К.: К.І.С., 2006. – 138 с.

Атласи

1. Україна: екол.-геогр. атлас: присвяч. всесвіт, дню науки в ім’я миру та розвитку згідно з рішенням 31 сесії ген. конф. ЮНЕСКО / [наук. редкол.: С. С. Куруленко та ін.]; Рада по вивч. продукт. сил України НАН України. – К.: Варта, 2006. – 217, [1] с.

2. Анатомія пам’яті: атлас схем  і рисунків провідних шляхів і структур нервової системи, що беруть участь у процесах пам’яті: посіб. для студ. та лікарів / О. Л. Дроздов, Л.А. Дзяк, В. О. Козлов, В. Д. Маковецький. – 2-ге вид., розшир, та доповн. – Дніпропетровськ: Пороги, 2005. – 218 с.

3. Куерда Х. Атлас ботаніки / Хосе Куерда; [пер. з ісп. В.Й. Шовкун]. – X.: Ранок, 2005. – 96 с.

Законодавчі та нормативні акти

1. Кримінально-процесуальний кодекс України: за станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К.: Парлам. вид-во, 2006. – 207 с. –(Бібліотека офіційних видань).

2. Медична статистика: зб. нормат. док. / упоряд. та голов. ред. В.М. Заболотько. – К.: МНІАЦ мед. статистики: Медінформ, 2006. – 459 с. –(Нормативні директивні правові документи).

3. Експлуатація, порядок і терміни перевірки запобіжних пристроїв посудин, апаратів і трубопроводів теплових електростанцій: СОУ-НЕЕ 39.501:2007. –Офіц. вид. – К.: ГРІФРЕ: М-во палива та енергетики України, 2007. – VI, 74 с. – (Нормативний документ Мінпаливенерго України. Інструкція).

Стандарти

1. Графічні символи, що їх використовують на устаткуванні. Покажчик та огляд (ISO 7000:2004, IDT) : ДСТУ ISO 7000:2004. – [Чинний від 2006-01-01]. – К.: Держспоживстандарт України, 2006. – IV, 231 с. – (Національний стандарт України).

2. Якість води. Словник термінів: ДСТУ ISO 6107-1:2004 – ДСТУ ISO 6107-9:2004. – [Чинний від 2005-04-01]. – К.: Держспоживстандарт України, 2006. – 181 с. – (Національні стандарти України).

3. Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устаткування. Частина 2-020. Додаткові вимоги до лабораторних центрифуг (EN 61010-2-020:1994, IDT): ДСТУ EN 61010-2-020:2005. – [Чинний від 2007-01-01]. – К.: Держспоживстандарт України, 2007. – IV, 18 с. – (Національний стандарт України).

Каталоги

1. Межгосударственные стандарты: каталог: в 6 т. / [сост. Ковалева И.В., Павлюкова В.А.; ред. Иванов В.Л.]. – Львов: НТЦ «Леонорм-стандарт», 2006 – . – (Серия «Нормативная база предприятия»).

Т. 5. – 2007. – 264 с.

Т. 6. – 2007. – 277 с.

2. Пам’ятки історії та мистецтва Львівської області: каталог-довідник / [авт.-упоряд. М. Зобків та ін.]. – Львів: Новий час, 2003. – 160 с.

3. Університетська книга: осінь, 2003: [каталог]. – [Суми: Унів. кн., 2003]. – 11 с.

4. Горницкая И. П. Каталог растений для работ по фитодизайну / Горницкая И. П., Ткачук Л. П. – Донецк: Лебедь, 2005. – 228 с.

Бібліографічні покажчики

1. Куц О. С. Бібліографічний покажчик та анотації кандидатських дисертацій, захищених у спеціалізованій вченій раді Львівського державного університету фізичної культури у 2006 році / О. Куц, О. Вацеба. – Львів: Укр. технології, 2007. – 74 с.

2. Систематизований покажчик матеріалів з кримінального права, опублікованих у Віснику Конституційного Суду України за 1997-2005 роки / [уклад. Кирись Б. О., Потлань О. С]. – Львів: Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2006. – 11 с. – (Серія: Бібліографічні довідники; вип. 2).

Дисертації

1. Петров П.П. Активність молодих зірок сонячної маси: дис. ... доктора фіз.-мат. наук: 01.03.02 / Петров Петро Петрович. – К., 2005. – 276 с

Автореферат дисертації

1. Новосад І. Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.02.08 „Технологія машинобудування” / І. Я. Новосад. – Тернопіль, 2007. – 20, [1] с.

2. Нгуен Ші Данг. Моделювання і прогнозування макроекономічних показників в системі підтримки прийняття рішень управління державними фінансами: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.13.06 „Автоматиз. системи упр. та прогрес. інформ. технології” / Нгуен Ші Данг. – К., 2007. – 20 с.

Авторські свідоцтва

1. А. С. 1007970 СССР, МКИ3 В 25 J 15/00. Устройство для захвата неориентированных деталей типа валов / В.С. Ваулин, В.Г. Кемайкин (СССР). – № 3360585/25-08 ; заявл. 23.11.81; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12.

Патенти

1. Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК7 Н 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. Приемопередающее устройство / Чугаева В. И.; заявитель и патентообладатель Воронеж, науч.-исслед. ин-т связи. – № 2000131736/09; заявл. 18.12.00 ; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.).

Частина книги, періодичного продовжува-ного видання

1. Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор / Ж.Л. Козіна // Теорія та методика фізичного виховання. – 2007. – № 6. –
С. 15-18, 35-38.

2. Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій Горовий // Бібліотечний вісник. – 2006. – № 6. – С. 14-17.

3. Валькман Ю. Р. Моделирование НЕ-факторов – основа интеллектуализации компьютерных технологий / Ю. P. Валькман,
В. С. Быков, А. Ю. Рыхальский // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2007. – № 1. – С. 39-61.

4. Ma Шуін. Проблеми психологічної підготовки в системі фізкультурної освіти / Ма Шуін // Теорія та методика фізичного виховання. – 2007. – № 5. – С. 12-14.

5. Регіональні особливості смертності населення України /
Л. А. Чепелевська, Р. О. Моісеєнко, Г. І. Баторшина [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2007. – № 1. – С. 25-29.

6. Валова І. Нові принципи угоди Базель II / І. Валова; пер. з англ.
Н.М. Середи // Банки та банківські системи. – 2007. – Т. 2, № 2. – С. 13-20.

7. Зеров М. Поетична діяльність Куліша // Українське письменство XIX ст. Від Куліша до Винниченка: (нариси з новітнього укр. письменства): статті / Микола Зеров. – Дрогобич, 2007. – С. 245-291.

8. Третьяк В. В. Возможности использования баз знаний для проектирования технологии взрывной штамповки / В. В. Третьяк, С. А. Стадник, Н. В. Калайтан // Современное состояние использования импульсных источников энергии в промышленности: междунар. науч.-техн. конф., 3-5 окт. 2007 г.: тезисы докл. - X., 2007. – С. 33.

9. Чорний Д. Міське самоврядування: тягарі проблем, принади цивілізації / Д. М. Чорний // По лівий бік Дніпра: проблеми модернізації міст України: (кінець XIX–початок XX ст.) / Д. М. Чорний. – X., 2007. – Розд. 3. –
С. 137-202.

Електронні ресурси

1. Богомольний Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. мед. вузів III-IV рівнів акредитації /
Б. Р. Богомольний, В. В. Кононенко, П. М. Чуєв. – 80 Міn / 700 MB. – Одеса: Одес. мед. ун-т, 2003. – (Бібліотека студента-медика) – 1 електрон, опт. диск (CD-ROM); 12 см. – Систем. вимоги: Pentium; 32 Mb RAM; Windows 95, 98, 2000, XP; MS Word 97-2000. – Назва з контейнера.

2. Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти [Електронний ресурс]: за даними Всеукр. перепису населення 2001 р. / Держ. ком. статистики України; ред. О. Г. Осауленко. – К.: CD-вид-во «Інфодиск», 2004. – 1 електрон, опт. диск (CD-ROM): кольор.; 12 см. – (Всеукр. перепис населення, 2001). – Систем. вимоги: Pentium-266; 32 Mb RAM; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP. – Назва з титул. екрану.

3. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті: (підсумки 10-ї Міжнар. конф. „Крим-2003») [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник. – 2003. – № 4. – С. 43. – Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm.

 

Примітки:

1. Бібліографічний опис оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».

2. Опис складається з елементів, які поділяються на обов’язкові та факультативні. У бібліографічному описі можуть бути тільки обов’язкові чи обов’язкові та факультативні елементи. Обов’язкові елементи містять бібліографічні відомості, які забезпечують ідентифікацію документа. їх наводять у будь-якому описі.

Проміжки між знаками та елементами опису є обов’язковими і використовуються для розрізнення знаків граматичної і приписаної пунктуації.

Додатки.

Додатки оформлюють як продовження курсової роботи на наступних її сторінках, розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті курсової роботи, за виключенням звітності з підприємства, яка є останнім додатком. Кожний додаток друкується з нової сторінки.

Додатки починаються з нової сторінки, після списку використаних джерел.

По середині по центру сторінки великими прописними літерами друкують слово ДОДАТКИ. Нумерація цієї сторінки відображається в змісті роботи.

З правого боку рядка малими літерами з першої великої друкується слово «Додаток         » (але без знака №) і велика літера, що позначає додаток. Наприклад: «Додаток Б». Додатки позначаються великими літрами української абетки, за винятком Г, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. Наприклад, Додаток А. Один додаток позначається як додаток А.

Перед копіями звітності з підприємства розміщується аркуш на якому зазначається позначення додатку та його назва. На копіях звітності з підприємства позначення додатку не наводиться.

Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Якщо зміст додатка не вмішується на одну сторінку, то на наступній сторінці у верхньому правому куті зазначається «Продовження додатку...».

Текст кожного додатка за необхідності може бути поділений на розділи й підрозділи, які нумерують у межах кожного додатка. У цьому разі перед кожним номером ставлять позначення додатка (літеру) і крапку, наприклад: А.2 – другий розділ додатка А; В.3.1 – перший підрозділ третього розділу додатка В.

Ілюстрації, таблиці та формули, розміщені в додатках, нумерують у межах кожного додатка, наприклад: рис. Д.1.2 – другий рисунок першого розділу додатка Д; формула (А.1) – перша формула додатка А.


РЕКОМЕНДОВАНА ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

 

 1. Структура персоналу підприємства та її удосконалення.
 2. Кадровий менеджмент у системі менеджменту підприємства.
 3. Розвиток системи кадрового менеджменту підприємства.
 4. Розвиток управління кадрами у відповідності з корпоративною стратегією та життєвим циклом підприємства.
 5. Удосконалення кадрової та соціальної політики підприємства.
 6. Система роботи з персоналом підприємства.
 7. Організаційно-економічний механізм управління персоналом на підприємстві.
 8. Система управління розвитком персоналу організації.
 9. Планування роботи з розвитку персоналу організації.
 10. Формування проекту розвитку персоналу організації.
 11. Внутрішній маркетинг та маркетинг навчання персоналу організації.
 12. Проектування системи оцінки персоналу в організації.
 13. Розвиток персоналу на основі його оцінки в підприємстві.
 14. Організація навчання та підготовки кадрів в підприємстві.
 15. Система оцінки результатів праці персоналу в підприємстві.
 16. Управління кар’єрою персоналу в організації.
 17. Управління кар’єрою та робота з кадровим резервом в підприємстві.
 18. Кар’єрне зростання як передумова створення сприятливого соціально-психологічного клімату в підприємству.
 19. Планування роботи з персоналом підприємства.
 20. Маркетинг персоналу, його роль та значення в умовах ринку праці.
 21. Розвиток системи найму, оцінювання та вивільнення персоналу згідно кадрової стратегії підприємства.
 22. Управління розвитком персоналу в підприємстві.
 23. Компетенція та її місце в стратегії управління персоналом підприємства.
 24. Проектування системи оцінки персоналу підприємства.
 25. Атестація в системі оцінки персоналу підприємства.
 26. Система оцінки результатів управлінської праці на підприємстві.
 27. Оцінка результативності діяльності виробничого персоналу підприємства.
 28. Психологічні аспекти оцінки персоналу.
 29. Управління трудовою кар’єрою персоналу в підприємстві.
 30. Організація навчання та підготовки кадрів на підприємстві.
 31. Сучасні методи організації безперервної освіти персоналу підприємства.
 32. Психологічні аспекти навчання персоналу та розвитку кар’єри.
 33. Оцінка результатів та підвищення ефективності діяльності персоналу підприємства.
 34. Стратегії та методи управління конфліктами в підприємстві.
 35. Управління поведінкою та дисципліною персоналу підприємства.
 36. Сучасні тенденції формування команди в підприємстві.
 37. Аналіз і планування витрат на персонал в підприємстві.
 38. Розвиток системи мотивації і оплати праці в підприємстві.
 39. Регулювання трудової діяльності персоналу на підприємстві.
 40. Управління мобільністю та рухом персоналу на підприємстві.
 41. Організація праці персоналу та оцінка виконання на підприємстві.
 42. Розвиток соціального партнерства на підприємстві.
 43. Оцінка результативності функціонування системи управління персоналом підприємства.
 44. Організаційна структура управління як об'єкт стратегічних змін.
 45. Управління дисципліною в організації.
 46. Організація контролю за виконанням управлінських рішень.
 47. Системи управління персоналом методом делегування повноважень.
 48. Формування і оцінка стратегії розвитку персоналу підприємства.
 49. Регулювання поведінки персоналу в процесі діяльності організації.
 50. Формування системи управлінського контролю в організації.
 51. Удосконалення системи матеріального стимулювання в організації.
 52. Розробка кадрової стратегії підприємства.
 53. Розробка ефективного механізму набору та відбору працівників в організації.
 54. Упpавлiння систeмoю пiдвищeння квалiфiкацiї в opганiзацiї.
 55. Удосконалення процесу розвитку персоналу підприємства.
 56. Соціальні програми в системі управління персоналом.
 57. Функції управління та шляхи їх адаптації до умов підприємства.
 58. Управління соціальною структурою в регіоні.
 59. Удосконалення соціально-психологічних методів управління.
 60. Управлiння конфліктами та стресами в організації.
 61. Управління мотивацією персоналу фірми.
 62. Підвищення ефективності формування кадрового резерву організації.
 63. Системи управління персоналом методом делегування повноважень.
 64. Формування i пiдтримка позитивного iмiджу органiзацiї.
 65. Концепції організації трудових стосункiв у сучасній організації.
 66. Ефективність сучасних підходів до підбору персоналу.
 67. Управління персоналом в умовах кризи.
 68. Раціональна організація управлінської працi.
 69. Соціальне партнерство в організації.
 70. Управління трудовим потенціалом організації
 71. Управління кадровою політикою організації.
 72. Ефективність кадрового менеджменту.
 73. Упpавлiння iнтeлeктуальним пoтeнцiалoм opганiзацiї.
 74. Формування колективу організації та його розвиток.
 75. Лідерство в системі управління персоналом.
 76. Вплив особистих якостей керівника на діяльність підприємства.
 77. Корпоративна культура в системі управління персоналом.
 78. Специфіка управління жіночим колективом.
 79. Пiдвищeння eфeктивнoстi систeми oцiнки пepсoналу opганiзацiї.
 80. Підвищення ефективності навчання персоналу організації.
 81. Управління соціальним розвитком колективу.
 82. Стратегічне планування персоналу.
 83. Використання закордонного досвіду управління персоналом.
 84. Вдосконалення управління персоналом підприємства.
 85. Мотивація персоналу підприємства за умов реалізації євроінтеграційних пріоритетів.


РЕКОМЕНДОВАНИЙ ПЛАН КУРСОВИХ РОБІТ

 

1. Розвиток системи кадрового менеджменту підприємства

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА

1.1.    Сутність і принципи системи кадрового менеджменту

1.2.          Сучасний зарубіжний досвід розвитку системи кадрового менеджменту підприємства

РОЗДІЛ 2. СТАН СИСТЕМИ КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА

2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства

2.2. Кількісна і якісна характеристика персоналу підприємства

2.3. Практика функціонування системи кадрового менеджменту підприємства

РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА

3.1. Обґрунтування моделі розвитку системи кадрового менеджменту підприємства

3.2. Основні напрями вдосконалення організаційної культури підприємства як фактор розвитку системи кадрового менеджменту

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

 


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

1.Балабанова Л. В. Управління персоналом : [навч. посіб.] /
Л. В. Балабанова, ЇО. В. Сардак. – К. : ВД «Професіонал», 2006. – 512 с.

2.Крушельницька О. В. Управління персоналом : [навч. посіб.] /
О. В. Крушельницька, Д. П. Мельничук. – К. : «Кондор». – 2003. – 296 с.

3.Менеджмент персоналу. Практикум: [навч. посіб.] / О. І. Сердюк, Т. О. Сазонова, О. В. Мирна, В. О. Осташова, І. М. Шупта; за ред. О. І. Сердюк. – Полтава : ПДАА, 2012. – 344 с.

4.Михайлова Л. І. Управління персоналом : [навч. посіб.] /
Л. І. Михайлова. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 248 с.

 1. Про вищу освіту: Закон України (ст. 8) м. Київ, 17 січня 2002 року
  № 2984-ІІІ // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1087.926.15&nobreak=1

6.Про професійний розвиток працівників: Закон України №4312-VI від 12.01.2012р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4312-17

7.Савченко В.А. Управління розвитком персоналу: [навч. посіб.] – К. : КНЕУ, 2002. – 351 с. [Электронный ресурс] / Савченко В.А. / – Режим доступа к книге: http://library.if.ua/books/104.html

8.Управління персоналом : [навч. посіб.] / [Виноградський М. Д., Беляєва С. В., Виноградська А. М., Шканова О. М.]. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 504 с.

9.Управління розвитком персоналу: Навч. посіб. / Т П. Збрицька,
 Г. О. Савченко, М. С. Татаревська. За заг. ред. М. С. Татаревської. − Одеса : Атлант, 2013. — 427 с.

 1. Егоршин А. П. Управление персоналом : [учеб. пособ.] /
   Егоршин А. П. – [2-е изд.] – Н. Новгород : ИИМБ, 1999. – 624 с.
 2. Кибанов А. Я. Управление персоналом. В кн. Управление организацией / А. Я. Кибанов; под ред. Поршнева А. П., Румянцевой З. П., Саломатина Н. А. – М. : ИНФРА-М, 1998. – 669 с.
 3. Маркова Н. С. Розвиток персоналу : [навч. посіб.] / Маркова Н. С. – X. : Вид. ХНЕУ, 2012. – 256 с.
 4. Маслов Е. В. Управление персоналом предприятия : [учеб. пособ.] ; под ред. П. В.Шеметова. – М. : ИНФРА-М; Новосибирск : НГАЗиУ, 2001. –
  312 с.
 5. Мурашко М. І. Менеджмент персоналу : [навч. посіб.] / Мурашко М. І. – К. : «Знання», 2002. – 365 с.
 6. Технология управления персоналом. Настольная книга менеджера / [Журавлев П. В., Карташов С. А., Маусов Н. С., Одегов Ю. Г.]. – М. : «Екзамен», 1999. – 576 с.
 7. Управление персоналом организации : [учебн.] / Под ред.
  А. Я. Кибанова. – М. : ИНФРА-М, 1998. – 512 с.
 8. Управление персоналом организации: Практикум : [учеб. пособ.] / Под ред. д.э.н. А. Я. Кибанова. – М. : ИНФРА-М, 2000. – 296 с.
 9. Шекшня Г. В. Планирование персонала и прием на работу /
  Г. В. Шекшня. – М. : ЗАО «Бизнес-школа «Интел-синтез», 1997. – 86 с.
 10. Шекшня Г. В. Управление персоналом современной организации : [учебно-практич. пособ.] / Шекшня Г. В. – [изд-во 3-е перераб. и доп.]. – М. : ЗАО «Бизнес школа «Интел-Синтез», 1998. – 352 с.
 11. Щекин Г. В. Основы кадрового менеджмента : [учебн.] / Щекин Г. В. – [3-е изд., перераб. и доп. ] – К. : МАУП, 1999. – 288 с.
 12. Щекин Г. В. Как эфективно управлять людьми; психология кадрового менеджмента : [науч.-прак. пособ.] / Щекин Г. В. – К. : МАУП, 1998. – 400 с.
 13. Щекин Г. В. Теория кадровой политики : [моногр.] / Щекин Г. В. – К. : МАУП, 1997. – 176 с.
 14. Филин С. А. Управление человеческими ресурсами: курс лекций для руководителей и профессионалов в управлении человеческими ресурсами /
  С. А. Филин, Т. В. Филина. – Алма-Ата, : Институт директоров, 2011 – 209 с.
 15. Филина Ф. Н. Справочник кадровика: полное практическое руководство. 7- изд., перераб. и доп. / Ф. Н. Филин. – М. : ГроссМедиа: РОСБУХ, 2011. – 70 с. Інформаційні ресурси

 


ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

 

 1. HR Лига Сообщество кадровиков и специалистов по управлению персоналом [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://hrliga.com/index.php?module=mp/journal
 2. HR Менеджмент. Ведущий портал о кадровом менеджменте [Електронний ресурс]. – Режим доступа : http://hrm.ru/db/hrm/vid/km/code/type/article.html
 3. hr-ru Управление персоналом [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://hr-ru.com/
 4. Всеукраїнська асоціація кадровиків. Офіційний сайт: http://www.kadrovik.ua/
 5. Газета «Кадри і зарплата». Офіційний сайт: http://www.kadrovik.ua/content/gazeta-kadri-i-zarplata
 6. Газета «Персонал Плюс». Офіційний сайт: www.maup.com.ua/newsmaup/news?idn=56
 7. Гаряча Лінія Кадровика [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.facebook.com/mcferkadri
 8. Журнал «Директор по персоналу». Офіційний сайт: www.HR-director.ru
 9. Журнал «Довідник кадровика». Офіційний сайт: http://www.kadrovik.ua/content/ dovidnik kadrovika

10.Журнал «Економіка АПК». Офіційний сайт: http://eapk.org.ua/uk/

11.Журнал «Кадрова практика». Офіційний сайт: http://www.kadrovik.ua/content/kadrova-praktika-novii-poglyad-na-kadrovu-spravu

12.Журнал «Кадровик-01». Офіційний сайт: kadrovik01.com.ua/–

13.Журнал «Кадровое дело». Офіційний сайт: http://www.kdelo.ru/

14.Журнал «Работа с персоналом». Офіційний сайт: www.HR-director.ru

15.Журнал «Управление персоналом – Украина». Офіційний сайт: http://www.hrd.com.ua/

16.Журнал «Управление персоналом». Офіційний сайт: www.top-personal.ru/

17.Кадровик-онлайн. Офіційний сайт: http://online.kadrovik.ua/

18.Професійний портал кадровиків України. Гаряча лінія кадровика. Офіційний сайт: http://kadrovik01.com.ua/mcfr-kadry/our_publications/kadrovik_01/

 

Додаток А

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ

 

 

Кафедра менеджменту

 

 

 

ЗАВДАННЯ

на курсову роботу (проект)

 

Здобувачеві вищої освіти курсу _____ групи _____, спеціальності ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

 

1. Тема _______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

2. Строк здачі роботи (проекту) на кафедру – не пізніше ___ _______________ 201__р.

3. Перелік питань, що підлягають розробці:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 

Дата видачі завдання «____» ___________________ 201__ р.

 

Керівник курсової роботи ___________ _____________________________

    (підпис)                  (прізвище, ініціали)

Завдання прийняв до виконання _____________________                                        

                                                      (підпис здобувача вищої освіти) (прізвище, ініціали)

 

Додаток Б

Формуляр-зразок титульного аркуша

 

ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ

 

 

Кафедра менеджменту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курсова робота

з навчальної дисципліни

«Кадровий менеджмент»

на тему:  «_________________________________________________»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконав здобувач вищої освіти

_ курсу _ групи

СВО __________________________

спеціальності 073 «Менеджмент»

факультету економіки та менеджменту

__________ форми навчання

_______________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)

 

 

Науковий керівник _______________

 

 

Полтава 201_

 

Додаток В

 

Формуляр-зразок листа оцінювання курсової роботи

 

Полтавська державна аграрна академія

Факультет економіки та менеджменту                               Форма навчання ______________________

Спеціальність

(напрям підготовки) ________________                             Курс, група  _________________________

 

ЛИСТ ОЦІНЮВАННЯ

курсової роботи (проекту)

 

(назва дисципліни)

здобувача вищої освіти  _____________________________________________________________________________________

на тему ____________________________________________________________________________________________________

 

Обсяг курсової роботи (проекту) _______              Кількість використаних джерел  _________

 

Загальна оцінка роботи (проекту) (необхідне підкреслити, у разі потреби – доповнити): актуальність теми розкрита – фрагментарно; на середньому рівні; у повному обсязі; ступінь втілення мети та виконання завдань дослідження – низький; середній; високий; повнота розкриття теми роботи у змісті – фрагментарно; на середньому рівні; у повному обсязі.

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

 

Загальна оцінка змісту та якості оформлення роботи (проекту) (необхідне підкреслити, у разі потреби – доповнити): теоретичний розділ містить критичні узагальнення різних підходів до постановки і вирішення досліджуваної проблеми: фрагментарно; на середньому рівні; у повному обсязі; аналітичний розділ містить ознаки практичного дослідження: фрагментарно; на середньому рівні; у повному обсязі; проектний розділ містить конкретні пропозиції та наукові розробки: фрагментарно; на середньому рівні; у повному обсязі; додатки пов’язані з матеріалом роботи: фрагментарно; на середньому рівні, у повному обсязі; висновки за результатами досліджень мають обґрунтування: недостатнє, відносно достатнє, достатнє; пропозиції мають характер – декларативний, певною мірою практичний, практичний.

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

 

Результати оцінювання курсової роботи (проекту)

Параметр оцінки (рекомендований діапазон оцінки в балах)

Результат оцінювання

1. Пояснювальна записка (0- 50 балів)

1.1. Обґрунтування актуальності обраної теми роботи, формулювання мети, завдання, об’єкта та предмета дослідження  (0-5)

 

1.2. Відповідність змісту курсової роботи (проекту) темі та затвердженому плану  (0-5)

 

1.3. Ступінь розкриття теоретичних аспектів проблеми, обраної для дослідження та глибина і якість аналізу теоретичного матеріалу (наявність критичних узагальнень різних підходів до постановки і вирішення проблеми відповідно до теми курсової роботи (проекту),  коректність використання понятійного апарату, посилання, цитування)  (0-10)

 

1.4. Якість практичного дослідження та його детальний аналіз з використанням наукових методів (аналітичних, статистичних, методів моделювання тощо) та новітніх інформаційних джерел (0-15)

 

1.5. Науковий підхід до виявлення проблем та обґрунтованість рекомендаційної (проектно-рекомендаційної) частини, практична значущість висновків відповідно до досліджуваної теми  (0-15)

 

Разом

 

2. Ілюстративна частина (0- 9 балів)

2.1. Ілюстративність курсової роботи (проекту) (наявність та відповідність діючим стандартам таблиць, графіків, схем та списку використаних джерел)  (0-5)

 

2.2. Відповідність оформлення курсової роботи (проекту) встановленим вимогам і дотримання графіку виконання  (0-4)

 

Разом

 

Загальна кількість балів за виконання курсової роботи (проекту0- 59)

 

Висновки (підкреслити):

-   рекомендувати до захисту без доопрацювання;

-   рекомендовано до захисту при умові доопрацювання

-   не рекомендовано до захисту, необхідно суттєво доопрацювати

Роботу перевірив: __________________________________________________________________

«_____» ____________ 201__ р.                                                             ____________________

 

Додаток Д

Формуляр-зразок протоколу захисту курсових робіт «Кадровий менеджмент»

 

 

Протокол № __

захисту курсових робіт «Управління персоналом»

 

від «__»________ 201_ р.

 

Присутні: ____________________________________________________________________________________________________________________

 

Порядок денний

 1. Захист курсових робіт із навчальної дисципліни «Кадровий менеджмент» здобувачів вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент».

Доповідають здобувачі вищої освіти.

 

СЛУХАЛИ:

 

з/п

П.І.П.

Тема курсової роботи (проекту)

Загальна кількість балів за виконання курсової роботи *

Кількість балів за захист

Вміння аргумент-товано і лаконіч-но викласти осно-вні результати дослідження

(0-15)

Повнота та вичерпність відповідей на питання членів комісії

(0-16)

 

 

 

 

 

 

 

 

УХВАЛИЛИ:

Затвердити результати захисту курсових робіт.

 

з/п

П.І.П.

Національна

шкала

Кількість балів

ЄКТС

 

 

 

 

 

 

Примітки: (висловлення особливої думки членів комісії) __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Голова             _____________________________

Члени комісії:_____________________________

                        _____________________________

                        _____________________________

 

* Загальна кількість балів за виконання курсової роботи (проекту) це загальна кількість балів відповідно до листа оцінювання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено до друку методичною радою, протокол № 1 від 2.08.2016 р.

Формат 60х90 1/16. Папір офсетний (білий 70-80 г/м2).
Ум. друк. арк. 2,7.  Авт. арк. 2,1.

Тираж 25 пр. Гарнітура Times New Roman Cyr.

 

Друк – деканат економіки та менеджменту Полтавської державної аграрної академії