Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Казначейська справа

Міністерство освіти і науки України

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет

імені Василя Стефаника»

 

 

 

 

 

 

Кафедра фінансів

 

 

 

 

 

Методичні вказівки

до виконання  контрольної роботи з дисципліни

 

«КАЗНАЧЕЙСЬКА СПРАВА»

 

для студентів денної та заочної форм навчання

напряму підготовки «Фінанси і кредит»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Івано-Франківськ-2014

 

 

 

Методичні вказівки до виконання контрольної розрахункової роботи з дисципліни «Казначейська справа»для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки «Фінанси і кредит». Укладач: к.е.н., викладач Щур Р.І.

 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри фінансів ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника.

Протокол № 2 від «11» вересня 2014 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

 

Вихідні положення

4

Порядок виконання та оформлення

5

Зміст завдання контрольної роботи

7

Критерії оцінювання

Довідкова література

15

16

 

 


1. Вихідні положення

 

Дисципліна “Казначейська справа” входить до комплексу дисциплін, які формують фахівця з фінансів. Майбутній фахівець з фінансів має володіти глибокими теоретичними та практичними знаннями щодо питань виконання державного та місцевих бюджетів в органах Державної казначейської служби України (ДКСУ).

Предметом дисципліни “Казначейська справа” є вивчення організації роботи щодо прийому та зарахування коштів, які надходять на рахунки відповідних бюджетів, зберіганні грошових коштів, видачі цих коштів на заходи, передбачені бюджетом на відповідний рік, здійсненні обліку та складанні звітності про касове виконання бюджетів.

Метою дисципліни “Казначейська справа” є формування у майбутніх фахівців-фінансистів системи базових знань з теорії та практичних механізмів функціонування казначейської системи та порядку здійснення операцій з бюджетними ресурсами.

Завдання дисципліни “Казначейська справа”: всебічно підготувати студентів із теоретичних питань функціонування казначейської системи (її необхідність, завдання й функції, принципи організації, основні поняття, категорії й терміни) і надати їм певні навички та вміння для подальшого практичного застосування.

Роль та значення курсу “Казначейська справа” в підготовці висококваліфікованих фахівців-фінансистів полягають в тому, що дисципліна дає системне уявлення про роль казначейства у фінансовій системі державі, розглядає основне коло питань касового виконання Державного та місцевих бюджетів у контексті нормативно-законодавчих актів, що регулюють цей процес; висвітлює сутність та організацію платіжної системи виконання бюджетів, системи електронних платежів за доходами та видатками, облік і звітність про виконання бюджетів, контроль у системі казначейства.

Дисципліна “Казначейська справа ” тісно пов’язана з такими дисциплінами як “Фінанси”, “Державні фінанси”, “Банківська справа”, “Бюджетна система”, “Бюджетний менеджмент”, “Податкова система” тощо.

Після вивчення дисципліни “Казначейська система” студенти повинні:

знати бюджетний процес, взаємодію учасників бюджетного процесу, специфіку здійснення готівкових і безготівкових розрахунків, технології обслуговування бюджетних потоків, а також нормативний та інструктивний матеріал, що регламентує ці процеси та діяльність ДКСУ;

вміти практично використовувати набуті знання за такими основними операціями: відображення надходжень бюджетних коштів та їх використання на рахунках ДКУ, відкриття та ведення рахунків розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, забезпечення контролю видатків розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, здійснення розрахунків та касових операцій, порядок складання звітності.

Відповідно до поставлених завдань побудовано і зміст дисципліни, викладений у програмі.


2. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ ЧАСТИНИ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

 

Контрольна робота є складовою частиною вивчення дисципліни «Казначейська справа». Контрольна робота складається з теоретичної частини, в якій студентам пропонується висвітлити окремі теоретичні питання, і практичної, яка передбачає розв’язання  задач.

Перед виконанням завдання необхідно вивчити лекційний матеріал та опрацювати рекомендовані нормативно-правові акти й навчальну літературу.

Студенти виконують завдання самостійно у позааудиторний час, в міру вивчення необхідних тем з курсу “Казначейська справа”. Викладач консультує студентів та спрямовує на самостійну роботу і на практичному занятті перевіряє та заслуховує захист розрахункової роботи.

Робота виконується від руки або за допомогою обчислювальної техніки на аркушах формату А4 з дотриманням таких вимог до оформлення: Шрифт Times New Roman, 14, полуторний інтервал; поля: верхнє й нижнє – 20 мм, ліве – 25 мм, праве – 15 мм.

Титульний аркуш повинен містити такі елементи: найменування вищого навчального закладу; назву факультету; назву кафедри; назву навчальної дисципліни та вид виконуваної роботи; ПІБ автора; номер варіанту; номер академічної групи; ПІБ, посада, науковий ступінь викладача; місто і рік виконання роботи.

Перед викладом теоретичних питань та розв’язуванням задач на окремому аркуші наводять зміст (слова «ЗМІСТ», «ВСТУП», «ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА», «ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ»  пишуть великими жирними буквами по центру аркуша).

Назви теоретичних питань нумерують арабськими цифрами (після цифри ставиться крапка) та наводять жирним шрифтом (перша буква велика) з абзацним відступом. Назви складових частин теоретичного питання також наводять жирним шрифтом з абзацним відступом.

В кінці теоретичної частини контрольної роботи необхідно навести список використаних літературних джерел.

Слова «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ» наводять великими жирними буквами.

Кожне теоретичне питання та список використаних джерел розпочинають з початку наступного аркушу.

Теоретична частина завдання присвячена огляду законодавчих актів, монографічної та періодичної літератури, підручників та навчальних посібників за обраним питанням. У практичній частині індивідуального завдання необхідно розв’язати завдання, зробити висновки. Посилання на джерела використаної літератури є обов’язковими.

Вибір теми контрольної роботи здійснюється за порядковим номером прізвища студента у списку групи по навчальному журналу.

 

 

 

Варіанти для контрольної роботи

Порядковий номер списку групи

Теоретичне

питання  № 1

 

Теоретичне

питання  № 2

 

Практичне

Завдання № 1

 

1

1

21

1

2

2

22

2

3

3

23

3

4

4

24

4

5

5

25

5

6

6

26

6

7

7

27

7

8

8

28

8

9

9

29

9

10

10

30

10

11

11

31

11

12

12

32

12

13

13

33

13

14

14

34

14

15

15

35

15

16

16

36

16

17

17

37

17

18

18

38

18

19

19

39

19

20

20

40

20

 


3. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ:

1. Фінансова система України та управління нею.

2. Становлення та розвитку казначейської справи.

3. Етапи розвитку Державної Казначейської служби України.

4. Функції, структура та повноваження Державної казначейської служби України.

5. Суть і призначення бюджету.

6. Бюджетна класифікація.

7. Суть платіжної системи виконання бюджетів.

8. Єдиний казначейський рахунок та управління ним.

9. Відкриття рахунків в органах Державної казначейської служби України.

10. Закриття рахунків в органах Державної казначейської служби України.

11. Введення відкритих рахунків в систему бухгалтерського обліку.

12. Загальна характеристика доходів державного бюджету.

13. Виконання державного бюджету за доходами.

14. Операції за надходженнями до загального фонду бюджету.

15. Операції за платежами до спеціального фонду бюджету.

16. Операції за платежами, що підлягають розподілу.

17. Власні надходження бюджетних установ і організацій.

18. Суть і об'єктивна необхідність державних видатків.

19. Організація виконання державного бюджету за видатками та формування мережі розпорядників бюджетних коштів.

20. Облік бюджетних асигнувань та контроль за їх дотриманням.

21. Облік зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та формування розподілів бюджетних асигнувань.

22. Здійснення видатків за рахунок коштів спеціального фонду.

23. Казначейське обслуговування одержувачів бюджетних коштів.

24. Порядок готівкового обслуговування клієнтів.

25. Облік, звітність та контроль використання коштів державного бюджету.

26. Організація бухгалтерського обліку та звітності.

27. Облікова політика та організація облікової служби Казначейства України.

28. Первинні облікові документи.

29. Синтетичний та аналітичний обліки операцій.

30. План рахунків бухгалтерського обліку.

31. Надання виписок з рахунків клієнтів.

32. Внутрішній казначейський контроль.

33. Звітність у системі Державної казначейської служби України.

34. Взаємодія фінансових органів та органів Держаної казначейської служби України.

35.  Співпраця Державної казначейської служби і Державної фіскальної служби України.

36.  Взаємодія органів Державної казначейської служби з органами державної фінансової інспекції.

37. Фінансовий контроль у процесі виконання державного та місцевих бюджетів.

38. Характеристика звітності про виконання Державного бюджету України.

39. Завдання, функції, методи та форми бухгалтерського обліку виконання бюджетів.

40. Процедури казначейського обслуговування місцевих бюджетів за видатками.

 

4. ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ:

Практичне завдання № 1. На аналітичний рахунок, відкритий для міста районного значення за балансовим рахунком 3321 «Кошти, які підлягають розподілу між рівнями бюджетів» та кодом класифікації доходів 11010100, протягом операційного дня надійшов податок з доходів фізичних осіб у загальній сумі 185000 грн.

За рішенням місцевого суду громадянину Іванову П.В. необхідно повернути 1300 гривень як надміру сплачені.

Визначити яка сума коштів підлягає розподілу між бюджетами області, району та міста районного значення?

Визначити суми коштів, які повинні бути розмежовані між бюджетами області, району та міста районного значення, якщо відповідно до Бюджетного кодексу України відсоток розмежування податку з доходів фізичних осіб до обласного бюджету становить – 25%, до районного бюджету – 50% та до бюджету міста районного значення - 25%?

Задача 2. Відповідно до Бюджетного кодексу України обслуговування бюджетів за надходженнями здійснюється органами Державної казначейської служби України. Порядок казначейського обслуговування бюджетів за надходженнями встановлено Міністерством фінансів України.

Назвіть функції, які виконують органи ДКСУ при виконанні бюджетів за надходженнями?

Задача 3. Відповідно до чинного законодавства платники сплачують податки і збори (обов’язкові платежі) до державного бюджету на рахунки для зарахування надходжень, відкриті в органах Державної казначейської служби України.

Опишіть порядок перерахування платниками до державного бюджету податків, зборів (обов’язкових платежів).

Задача 4. Для зарахування надходжень до бюджетів органи Державної казначейської служби України відкривають бюджетні рахунки. Де і на чиє ім’я відкриваються ці рахунки, який порядок їх відкриття і термін дії?

Задача 5. Для виплати заробітної плати контрольно-ревізійному

 управлінню м. Фастова за половину листопада поточного року необхідно підготувати і подати до управління Державної казначейської служби України заявку на видачу готівки з поточного рахунку управління ДКСУ, відкритого в установі уповноваженого банку за балансовим рахунком групи 257 «Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат» Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України.

Вихідні дані:

Згідно з розрахунковою відомістю заробітна плата за 1 половину листопада нарахована на суму 28300,18 грн., податок на доходи з фізичних осіб – 3450,03 грн.; Єдиний соціальний внесок – 2957,39 грн., профспілкові внески - 0,0 грн.

Нарахування на фонд оплати праці становлять: Єдиний соціальний внесок – 36,3 %, інші нарахування - 0,2%.

Завдання:

1. Провести нарахування на заробітну плату.

1. Визначити суму видачі готівки та скласти заявку на видачу готівки.

2. Вказати які документи повинні подавати розпорядники бюджетних коштів до органу ДКСУ разом із заявкою на видачу готівки при отриманні заробітної плати і прирівняних до неї платежів.

3. Оформити чек на суму видачі готівки для виплати заробітної плати працівникам контрольно-ревійного управління м. Фастова.

Задача 6. На підставі даних Реєстру бюджетних зобов’язань та Реєстру бюджетних фінансових зобов’язань і документів, що підтверджують факт узяття бюджетного та бюджетного фінансового зобов’язання, наданих

Харківським педагогічним університетом, Управлінням Державної казначейської служби України у м. Харків за коштами загального фонду державного бюджету зареєстровано бюджетні зобов’язання на суму 135 тис.грн. та бюджетні фінансові зобов’язання на суму 50 тис.грн. На дату проведення реєстрації бюджетних та бюджетних фінансових зобов’язань залишки на рахунках, відкритих в органі ДКСУ призначених для їх обліку, були відсутні.

1) Напишіть бухгалтерські проведення за якими Управління ДКСУ у м. Харків відобразило в бухгалтерському обліку зареєстровані бюджетні та бюджетні фінансові зобов’язання Харківського педагогічного університету.

2) Визначте залишок на рахунках, призначених для обліку бюджетних та бюджетних фінансових зобов’язань, який буде обліковуватись після здійснених операцій.

Задача 7. На аналітичному рахунку, відкритому за балансовим рахунком 6112 «Доходи спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки» та кодом класифікації доходів 19060100 «Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства» на початок операційного дня обліковувався залишок в сумі 850000 гривень.

Протягом операційного дня на аналітичний рахунок, відкритий за балансовим рахунком 3121 «Надходження коштів спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки» та ККД 19060100, надійшло 500000 грн. збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства.

1) Напишіть бухгалтерські проведення за операціями із зарахування надходжень до спеціального фонду державного бюджету.

2) Вкажіть рахунок на якому буде обліковуватись сума надходжень до спеціального фонду державного бюджету «Збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства» наростаючим підсумком з початку року та залишок на цьому рахунку.

Задача 8. Скласти «Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень» (форма № 4-2д) станом на 01.09.2011року по Управлінню Державної казначейської служби України у Васильківському районі за КПКВК 3504010 «Керівництво та управління у сфері казначейського обслуговування».

Вихідні дані:

На початок року на спеціальному реєстраційному рахунку УДКСУ у Васильківському районі обліковувався залишок коштів в сумі 12500 гривень.

Протягом січня–серпня на зазначений рахунок надійшли кошти гранту в сумі 5000 гривень. Станом на 01.09.поточного року УДКСУ у Васильківському районі проведено касових видатків на загальну суму 8400 грн., в тому числі за:

КЕКВ 1131 -2500 грн.;

КЕКВ 1132 -1100 грн.;

КЕКВ 1135 - 3 300 грн.;

КЕКВ 1140 - 1 500 грн.

Задача 9. Скласти звіт бюджетної установи, яка є розпорядником коштів державного бюджету, за формою №7д «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» на підставі наступних вихідних даних:

1) Кредиторська заборгованість бюджетної установи станом на 01.07.поточного року становила 5000 грн., у тому числі за:

КЕКВ 1111 – 3100 грн.;

КЕКВ 1120 – 1200 грн.;

КЕКВ 1131 – 530 грн.;

КЕКВ 1163 – 170 грн.

2) Із загальної суми кредиторської заборгованості, прострочена кредиторська заборгованість становить 600 грн. в тому числі за:

КЕКВ 1111 – 500 грн;

КЕКВ 1163 – 100 грн.

3) Зареєстровані в органі ДКСУ зобов’язання 4300 грн., з них кредиторська заборгованість за:

КЕКВ 1111 – 3100 грн;

КЕКВ 1120 – 1200 грн.

Задача 10. Рада місцевого самоврядування затвердила рішення про місцевий бюджет на наступний рік, відповідно до якого доходи міського бюджету становлять 50253 тис. грн., а видатки – 49150 тис. грн.

1) Визначити який заплановано дефіцит міського бюджету.

2) Вказати чи мала рада місцевого самоврядування правові підстави для затвердження рішення про місцевий бюджет з такими плановими показниками.

3) Вказати нормативно-правовий акт, який був підставою для прийняття радою місцевого самоврядування рішення про місцевий бюджет на наступний рік з такими плановими показниками.

Задача 11. До спеціального фонду місцевого бюджету на аналітичний

 рахунок, відкритий в Головному управлінні Державної казначейської служби України за балансовим рахунком 3151 «Надходження коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки» та кодом класифікації доходів 12020200 «Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (з громадян)» протягом року надійшло 29500 грн.

Відповідно до висновків органу Державної податкової служби України протягом року платникам було повернуто 2350 грн. помилково сплачених платежів.

1) Вказати на якому рахунку одночасно повинна відображатись інформація про суми надходжень до спеціального фонду місцевого бюджету та інформація про суми повернення платникам помилково сплачених платежів;

2) Визначити залишок, який складеться на кінець бюджетного року на відповідному аналітичному рахунку.

Задача 12. Згідно з Бюджетним кодексом податок на доходи фізичних осіб справляється за місцем реєстрації платника податку і зараховується до місцевих бюджетів на аналітичні рахунки, відкриті в органах Державної казначейської служби України за балансовим рахунком 3321 «Кошти, які підлягають розподілу між рівнями бюджетів» та кодом класифікації доходів 11010000.

Податок з доходів фізичних осіб, сплачений на території міст обласного значення з рахунків 3321 розмежовується між рівнями бюджетів у такому співвідношенні: 75% - до бюджету міст обласного значення; 25% - до обласного бюджету.

Обчисліть, яка сума податку з доходів фізичних осіб розмежована на відповідні рахунки для зарахування надходжень до бюджету міста та обласного бюджету, якщо платник податку сплатив на рахунок 3321 - 1850 грн.

Задача 13. На аналітичний рахунок, відкритий за балансовим рахунком 3161 «Кошти, які розподіляються між загальним і спеціальним фондами місцевих бюджетів» поступили надходження в сумі 38600 гривень. Відповідно до поданих документів платнику необхідно повернути помилково сплачені платежі на суму 5600 гривень.

Які суми коштів повинні бути зараховані до загального та спеціального фондів місцевого бюджету, якщо нормативними документами встановлено проценти розмежування відповідно 40% і 60%.

Задача 14. Доходи загального фонду місцевих бюджетів у кінці операційного дня акумулюються на рахунках, відкритих за балансовим рахунком 3142 «Кошти загального фонду місцевих бюджетів» Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів.

Визначити:

1. Ким проводиться розподіл коштів загального фонду місцевих бюджетів, що зараховані на рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3142 «Кошти загального фонду місцевого бюджету»?

2. На підставі чого і на який рахунок перераховуються розподілені кошти загального фонду місцевих бюджетів?

Задача 15. Головний розпорядник бюджетних коштів довів до підвідомчої установи лімітну довідку про бюджетні асигнування на її утримання на поточний бюджетний рік із загального фонду державного бюджету на суму 1500000 грн. Власні надходження установи складають 100000 грн.

Проектом кошторису бюджетної установи були передбачені наступні планові показники на:

- виплату заробітної плати працівникам бюджетної установи – 750000 грн.;

- нарахування на заробітну плату - 255000 грн.;

- придбання канцтоварів - 25000 грн.;

- оплату за електроенергію -55000грн.;

- оплату за природний газ - 45 000 грн.;

- оплату за послуги зв’язку -30000 грн.;

- поточний ремонт приміщення - 60000 грн.;

- капітальне будівництво приміщення - 180000 грн.;

- на капітальний ремонт системи водопостачання - 290000 грн.

Складіть кошторис бюджетної установи з зазначенням кодів економічної класифікації видатків відповідно до бюджетних асигнуван

Задача 16. Розшифрувати коди класифікації доходів: 14010500, 11021400, 24110800, 41032500, 13050300, 13020300, 18030100, 18050100, 24061700, 33010000 та вказати їх назву;

Встановити за якими кодами класифікації доходів зараховуються до бюджету: інші надходження; збір з операцій придбання (купівлі-продажу) нерухомого майна; мито на товари, що вивозяться суб’єктами підприємницької діяльності; податок з реклами; податок з власників водних транспортних засобів; податок на доходи фізичних осіб – нерезидентів; податок на прибуток підприємств і організацій, що перебувають у державній власності; податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг).

Задача  17. Головний розпорядник коштів довів до підвідомчої установи лімітну довідку про бюджетні асигнування на її утримання на поточний бюджетний рік із загального фонду державного бюджету 1 500 000 три. Власні надходження установи складають 100 000 грн.

Проектом кошторису бюджетної установи передбачені такі затрати:

-     фонд оплати праці працівників бюджетної установи 750 000 грн.;

-     нарахування на фонд оплати праці -  255000грн.;

-     затрати па придбання канцтоварів -   25 000 грн.;

-     оплата за спожиту електроенергію -   55 000 грн.;

-     оплата за спожитий газ -              45 000 грн.;

-     оплата за послуги зв'язку -           30 000 грн.;

-     затрати на поточний ремонт приміщення - 60 000 грн.;

-     придбання основних фондів -      180000 грн.;

-     заграти на капітальний ремонт опалювальної системи - 290000 грн.

Складіть уточнений кошторис бюджетної установи із зазначенням кодів економічної класифікації видатків.

Задача 18. Скласти звіт бюджетної установи, яка є розпорядником коштів державного бюджету, за формою №7д «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» на підставі наступних вихідних даних:

1) Кредиторська заборгованість бюджетної установи станом на 01.09.поточного року становила 7000 грн., у тому числі за:

КЕКВ 1111 – 4100 грн.;

КЕКВ 1120 – 1700 грн.;

КЕКВ 1131 – 670 грн.;

КЕКВ 1163 – 530 грн.

2) Із загальної суми кредиторської заборгованості, прострочена кредиторська заборгованість становить 800 грн. в тому числі за:

КЕКВ 1111 – 600 грн;

КЕКВ 1163 – 200 грн.

3) Зареєстровані в органі ДКСУ зобов’язання 6300 грн., з них кредиторська заборгованість за:

КЕКВ 1111 – 4500 грн;

КЕКВ 1120 – 1800 грн.

Задача 19. Головний розпорядник бюджетних коштів довів до підвідомчої установи лімітну довідку про бюджетні асигнування на її утримання на поточний бюджетний рік із загального фонду державного бюджету на суму 1700000 грн. Власні надходження установи складають 100000 грн.

Проектом кошторису бюджетної установи були передбачені наступні планові показники на:

- виплату заробітної плати працівникам бюджетної установи – 850000 грн.;

- нарахування на заробітну плату - 255000 грн.;

- придбання канцтоварів - 25000 грн.;

- оплату за електроенергію -55000грн.;

- оплату за природний газ - 45 000 грн.;

- оплату за послуги зв’язку -30000 грн.;

- поточний ремонт приміщення - 60000 грн.;

- капітальне будівництво приміщення - 280000 грн.;

- на капітальний ремонт системи водопостачання - 290000 грн.

Складіть кошторис бюджетної установи з зазначенням кодів економічної класифікації видатків відповідно до бюджетних асигнуван

 

 

 

 

 

 

Задача 20. Скласти «Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень» (форма № 4-2д) станом на 01.09.2014 року по Управлінню Державної казначейської служби України у Косівському районі за КПКВК 3504010 «Керівництво та управління у сфері казначейського обслуговування».

Вихідні дані:

На початок року на спеціальному реєстраційному рахунку УДКСУ у Косівському районі обліковувався залишок коштів в сумі 13500 гривень.

Протягом січня-серпня на зазначений рахунок надійшли кошти гранту в сумі 6000 гривень. Станом на 01.09.поточного року УДКСУ у Косівському районі проведено касових видатків на загальну суму 9400 грн., в тому числі за:

КЕКВ 1131 -3500 грн.;

КЕКВ 1132 -1100 грн.;

КЕКВ 1135 - 3 300 грн.;

КЕКВ 1140 - 1500 грн.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

5. ОЦІНЮВАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Теоретична частина:

10 балів – оформлення відповідно до нормативу, повне розкриття питань, наявність власної думки та списку використаних літературних джерел. Ґрунтовні відповіді на питання викладача при захисті контрольної роботи;  

8 балів – незначні зауваження до розкриття одного питання, або не повна відповідь на одне питання викладача;

6 балів – зауваження до розкриття двох питань, або не повна відповідь на два питання викладача;

4 бали – зауваження до розкриття трьох питань, або не повна відповідь на три питання викладача;

2 бали – зауваження до розкриття трьох питань та відсутність відповідь на більшість питань викладача;

0 балів – теоретичні питання не розкриті, студент не відповідає на більшість питань викладача.

Практична частина:

- за розв’язування задачі максимально нараховується 10 балів;

- правильне розв’язування, незначні механічні помилки, але правильні відповіді на всі питання викладача - 8 бали;

- при розв’язуванні задачі наявні окремі помилки, які змінили результат, студент не відповідає на окремі питання викладача – 6 бали;

- при розв’язуванні задачі наявні 4-6 помилки, які змінили результат, студент путається у відповідях на питання викладача – 4 бали;

- більшість розрахунків задачі зроблено не вірно, студент путається в поясненнях та відповідях на питання викладача – 2 бал;

- всі розрахунки задачі зроблено не вірно, студент не може їх пояснити – 0 балів;

Максимальна сума за виконання та захист контрольної роботи студентом - 20 балів.

 

6. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
БАЗОВА

                                                     Нормативна література

 

1. Конституція України від від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. [Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. – Режим доступу – http://zakon2.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/.

2.Бюджетний кодекс України від від 08.07.2010 № 2456-VI. [Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. – Режим доступу – http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/.

3.Митний кодекс України від 13.03.2012 № 4495-VI. [Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. – Режим доступу – http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/.

4.Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 № 996-ХІУ. [Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. – Режим доступу – http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/.

5.Закон України „Про внесення змін до Закону України „Про платіжні системи та переказ грошей в Україні" від 06.10.2004 № 2056-ІV. [Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. – Режим доступу – http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/.

6.Закон України „Про державні цільові програми" від 18.03.2004 № 1621 -IV [Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. – Режим доступу – http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/.

7.Закон України „Про Національний банк України" від 20.05.1999 № 679-ХІV. [Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. – Режим доступу – http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/.

8.Закон України „Про платіжні системи та переказ грошей в Україні" від 05.04.2001 № 2346-ІІІ. [Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. – Режим доступу – http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/.

9.Указ Президента України “Про Положення про Державну казначейську службу України” від 13.04.2011 № 460/2011. [Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. – Режим доступу – http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/.

10.Постанова Кабінету міністрів України і Національного банку України „Про створення внутрішньої платіжної системи Державного казначейства" від 15 вересня 1999 р. № 1721. [Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. – Режим доступу – http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/.

11.Постанова Кабінету міністрів України “Про затвердження Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів” від 15.12.2010 № 1132 [Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. – Режим доступу – http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/.

12.Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку подання фінансової звітності" від 28.02.2000 р. № 419. [Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. – Режим доступу – http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/.

13.Постанова Верховної ради України „Про структуру бюджетної кла­сифікації України" від 12.07.1996 № 327/96-ВР. [Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. – Режим доступу – http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/.

15.Постанова Національного банку України „Про затвердження Ін­струкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті,, від 21.01.2004 № 22. [Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. – Режим доступу – http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/.

16.Постанова Правління Національного банку України „Про затвер­дження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні" від 15.12.2004 № 637. [Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. – Режим доступу – http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/.

17.Наказ Державного казначейства України, Головного контрольно-ревізійного управління України „Про окремі питання взаємодії органів Дер­жавного казначейства України та державної контрольно-ревізійної служби в Україні" від 14.12.2004 № 215/338. [Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. – Режим доступу – http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/.

18.Наказ Державного казначейства України, Державної податкової адміністрації України „Про затвердження Порядку взаємодії між органа­ми Державного казначейства України та органами державної податкової служби України в процесі виконання державного та місцевих бюджетів за доходами та іншими надходженнями" від 25.04.2002 року № 74/194. [Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. – Режим доступу – http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/.

19.Наказ Державного казначейства України „Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку бюджетних установ" від 28.01.2002 №12. [Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. – Режим доступу – http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/.

20.Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету” від 12.03.2012 № 333. [Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. – Режим доступу – http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/.

21.Наказ Державного казначейства України „Про внесення змін та доповнень до Інструкції про кореспонденцію субрахунків бухгалтерсько­го обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ" від 14.02.2005 № 28. [Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. – Режим доступу – http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/.

22.Наказ Державного казначейства України „Про затвердження Змін та доповнень до Порядку складання карток і книг аналітичного обліку бю­джетних установ" від 27.05.2005 № 98. [Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. – Режим доступу – http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/.

23.Наказ Державного казначейства України „Про затвердження Інструк­ції з обліку запасів бюджетних установ" від 8 грудня 2000 року № 125. [Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. – Режим доступу – http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/.

24.Наказ Державного казначейства „Про затвердження Інструкції про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання" №68 від 27.07.2000. [Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. – Режим доступу – http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/.

25.Наказ Державного казначейства „Про затвердження Положення про єдиний казначейський рахунок" від 26.06.2002 № 122. [Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. – Режим доступу – http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/.

26.Наказ Державного казначейства України „Про затвердження По­рядку виконання державного бюджету за доходами", затвердженого від 19.12.2000 № 131 (із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів України та Державного казна­чейства № 468 від 07.12.2010). [Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. – Режим доступу – http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/.

27.Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України” від 22.06.2012 № 758. [Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. – Режим доступу – http://zakon2.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/.

28.Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів” від 23.08.2012 № 938. [Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. – Режим доступу – http://zakon2.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/.

29.Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України” від 02.03.2012  № 309. [Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. – Режим доступу – http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/.

30.Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України” від 22.06.2012 № 758 (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України  «18» липня 2012 року за № 1206/21518). [Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. – Режим доступу – http://zakon2.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/.

31.Наказ Державного казначейства України “Про затвердження змін до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів за доходами та перерахуванням міжбюджетних трансфертів” 18.06.2002 № 113. [Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. – Режим доступу – http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/.

32.Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України” від 02.03.2012  № 309. [Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. – Режим доступу – http://zakon2.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/.

33.Наказ Державного казначейства України „Про затвердження Поряд­ку повернення коштів, помилково або надмірно зарахованих до державного та місцевих бюджетів" від 10.12.2002 № 226 (із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів України та Державного казначейства № 181 від 29.05.2008, №3 від 09.01.2009, №  480 від 14.12.2010).

34.Наказ Державного казначейства України „Про затвердження типо­вих форм обліку та списання запасів бюджетних установ та інструкції про їх складання" від 18.12.2000 № 130 (із змінами та доповненнями, внесеними наказом Державного казначейства України від 28.01.2002 № 12). [Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. – Режим доступу – http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/.

35.Наказ Державного казначейства України, Фонду майна України “Про внесення змін до Порядку перерахування до державного бюджету коштів, одержаних від приватизації державного майна” від 27.06.2006 №170/1007, редакція від 27.06.2006). [Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. – Режим доступу – http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/.

36.Наказ Державної митної служби України, Державного казначейства України “Про затвердження Порядку взаємодії митних органів з органами Державного казначейства України в процесі повернення Державного бю­джету України помилково та/або надмірно зарахованих до бюджету митних та інших платежів, контроль за справлянням яких покладається на митні органи” від 20.07.2007 № 611/147 (із змінами та доповненнями, внесеними наказом Державного казначейства України від 01.10.2008 № 1083/405). [Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. – Режим доступу – http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/.

37.Наказ Державної податкової адміністрації України, Міністерства Фі­нансів України, Державного казначейства України “Про затвердження Порядку взаємодії органів державної податкової служби, місцевих фінансових органів та органів Державного казначейства України в процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань” від 21.12.2010 № 974/1597/499. [Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. – Режим доступу – http://zakon2.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/.

38.Наказ Міністерства Фінансів України, Головного управління Держав­ного казначейства України „Про затвердження Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ" від 30.10.98 №90 (із змінами та доповненнями, внесеними наказом Державного казначейства України від від 02.09.2010 № 311). [Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. – Режим доступу – http://zakon2.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/.

39.Наказ Міністерства фінансів України, Державного казначейства України „Щодо затвердження Інструкції про порядок заповнення форм місячної та квартальної звітності про виконання місцевих бюджетів" від 05.03.2009 № 84, зміни згідно наказу Державного казначейства № 116 від 24.03.2009). [Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. – Режим доступу – http://zakon3.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/.

40.Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів” від 24.01.2012 № 44. [Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. – Режим доступу – http://zakon3.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/.

41.Наказ Державного казначейства „Про затвердження форм карток і книг аналітичного обліку бюджетних установ та порядку їх складання" № 100 від 06.10.2000 (із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного казначейства № 98 від 27.05.2005). [Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. – Режим доступу – http://zakon2.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/.

42.Наказ Міністерства фнансів України “Про затвердження Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету” від 30.09.2011 № 1223. [Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. – Режим доступу – http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/.

43.Наказ Державної казначейської служби України “Щодо організації роботи органів Державної казначейської служби України з складання звітності про виконання державного бюджету” від 13.02.2012 № 52. [Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. – Режим доступу – http://zakon2.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/.

44.Наказ Державної казначейської служби України “Щодо організації роботи Державної казначейської служби України зі складання звітності про виконання Зведеного бюджету України, Державного бюджету України і бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя” від 13.02.2012 № 53. [Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. – Режим доступу – http://zakon2.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/.

45.Наказ Міністерства фнансів України “Про організацію роботи зі складання Державною казначейською службою України звітності про виконання Зведеного бюджету України, Державного бюджету України і бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя” від 28.12. 2011 № 1774. [Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. – Режим доступу – http://treasury.gov.ua.

46.Наказ Міністерства фнансів України “Про затвердження Порядку формування Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів” від 22.12.2011 № 1691. [Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. – Режим доступу – http://treasury.gov.ua.

47.Наказ Державної казначейської служби України “Про відкриття рахунків та внесення змін до аналітичних параметрів рахунків з обліку надходжень до державного та місцевих бюджетів” від 26.01.2012 № 29. [Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. – Режим доступу – http://treasury.gov.ua.

48.Наказ Міністерства фнансів України “Про організацію роботи зі складання Державною казначейською службою України звітності про виконання місцевих бюджетів” від 30.01.2012 № 60. [Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. – Режим доступу – http://treasury.gov.ua.

49.Наказ Державної казначейської служби України “Щодо організації роботи органів Державної казначейської служби України з складання звітності про виконання місцевих бюджетів” від 08.02.2012 № 49. [Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. – Режим доступу – http://treasury.gov.ua.

 

Навчальна література

 1. Булгакова С.О. Історія казначейської справи: Навч. посібник / С.О. Булгакова, О.Т. Колодій. – К. : КНТЕУ. – 2002. – 137 с.
 2. Булгакова С.О. Казначейська система виконання бюджету: Підручник / С.О. Булгакова, Н.В. Базанова, Л.В. Єрмошенко та ін. – 2. вид., перероб. та доп. – К.: Київ. держ. торг.-екон. ун-т, 2005. – 417 с.
 3. Булгакова С.О., Л. В. Гізатуліна, Л.В.Єрмошенко, О. Т. Колодій. Державні фінанси. Історія казначейства. Казначейство зарубіжних країн. Казначейська система виконання бюджету: Інтегрований навчально-атестаційний комплекс. В 5-ти т. Т.З /; За заг. ред. А. А. Мазаракі. – У 5-ти т. – К: АВТ, 2005. – 560 с.
 4. Галушка Є.О. Казначейська справа: навч. Посібник / Є.О. Галушка, О.В. Охрімовський, Й.С. Хижняк. – Чернівці: Книги-ХХІ, 2004. – 248 с.
 5. Галушка Є.О. Казначейська справа: Навч.-метод. посіб. / Є.О. Галушка, Й.С.Хижняк. – Чернівці : Рута, 2005. – 144 с.
 6. Державне казначейство України у документах, цифрах та особах, 1995-2010: зб. матеріалів, присвяч. 15-й річниці створення Держ. казначейства України / Харченко С. І. [та ін.]. - К.: Піраміда, 2010. – 414 с.
 7. Єпіфанов А.О. Бюджет України: монографія : у 2 кн. / А. О. Єпіфанов, І. І. Д'яконова, І. В. Сало. – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2010. – 187 с.
 8. Казначейська справа в Україні / За ред. А. М. Стовбчатого – К.: “Видавничий дім” Комп’ютерпрес”, 2004 – 316 с.
 9. Михайленко  С. В. Методологічні аспекти планування та виконання бюджету : монографія / С. В. Михайленко ; Одес. держ. екон. ун-т. – Одеса. : Друк Південь, 2010. – 176 с.
 10. Попова Л.М. Казначейська справа: Навч. посібник / Л.М. Попова, С.М. Попова, В.І. Успаленко. – К. : Центр учбової літератури. – 2011. – 164 с.
 11. Петрашко П.Г., Сечуліна О.О., Александров С.О., та ін. Казначейська справа: У 2-х т. – Т 1. – Київ: НВП “АВТ”, 2004. – 288 с.
 12. Петрашко П.Г., Сечуліна О.О., Александров С.О., та ін. Казначейська справа: У 2-х т. – Т 2. – Київ: НВП “АВТ”, 2004. – 496 с.
 13. Форкун І. В. Основи казначейської справи : Навч. посібник / І. В. Форкун, В. М. Шацька, Н. Л. Фролова. – Львів : Новий світ-2000, 2006. – 516с.
 14. Юрій С.І. Казначейська система: Підручник / С.І. Юрій, В.І. Стоян, О.С. Даневич. – Тернопіль: Карт-бланш, 2006. – 818 с.

 

ДОПОМІЖНА

 1. Боровик П.М. Перспективи розвитку казначейської системи касового виконання бюджетів / П.М. Боровик, В.С. Вишнева // Інноваційна економіка. – 2012. – №11(37). – С. 240-245.
 2. Бюджетна система України та Євросоюзу: монографія / С. О. Булгакова; за заг. ред. д-ра екон. наук., проф., акад. НАПН України А. А. Мазаракі. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. – 396 с.
 3. Вербовий М. П. Роль і місце казначейської системи обслуговування державного бюджету України у фінансуванні бюджетних установ / М. П. Вербовий // Науковий вісник ЧДІЕУ. – 2011. – № 1 (9). – С. 20-25.
 4. Голинський Ю. О. Роль державної казначейської служби у зменшенні наслідків економічної нестабільності / Ю. О Голинський // Бюлетень міжнародного нобелівського економічного форому. – 2012. – №1(5), Том 2. – С. 61-67.
 5. ЖиберТ.В. Бюджетна система: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / Т.В. Жибер, Г.Б. Коломієць – К.: КНЕУ, 2009. – 311с.
 6. Макуцький Р. Т. Особливості реформування процедури казначейського обслуговування Державного бюджету / Р. Т. Макуцький // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 1. – С. 38-47.
 7. Нікуліна Т.О. Проблеми та шляхи удосконалення діяльності органів Державного казначейства України / Т.О. Нікуліна // Економікс. – 2010. – № 9. – С. 3-5.
 8. Осадченко О. Проблемні питання казначейського обслуговування місцевих бюджетів / О. Осадченко // Казна України. – 2011. – №1. – С. 24-26.
 9. Остапенко О.М. Еволюційні аспекти казначейської системи виконання бюджетів в Україні / О.М. Остапенко // Економічні науки. – 2011 – Випуск 8 (29). Серія «Облік і фінанси». Ч. 3. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua.
 10. Прядко В. В. Проблеми формування доходної частини місцевих бюджетів та шляхи їх розв’язання / В. В. Прядко // Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії : [зб. наук. праць]. – 2010. – Вип. 1 (18). Економічні науки. – С. 6-12.
 11. Семенов Г. А. Управління використанням бюджетних коштів за допомогою казначейської системи України / Г.А. Семенов, Л.А. Чорна // Вісник Донецького Національного університету. – 2009. – № 1. – С. 337-341.
 12. Стоян В. Видатки місцевих бюджетів: проблемні питання обслуговування / В. Стоян, В. Савчин // Казна України. – 2011. – №4. – С. 24-27.
 13. Чала Н. Д. Бюджетна система: навч. посіб. / Н. Д. Чала, Л. В. Лазоренко. – К.: Знання, 2010. – 223 с.

 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

1.Сайт Державної казначейської служби України – http://www.treasury.gov.ua

2. Сайт Верховної Ради України – http://www.rada.gov.ua/

3. Сайт Міністерства фінансів України – http://www.minfin.gov.ua/