Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ КІЛЬКІСНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

КІЛЬКІСНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

 

ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

 

Кафедра світового господарства та міжнародних економічних відносин

 

„ЗАТВЕРДЖУЮ”

                                                                                              Заступник директора

                                                                                              з науково-педагогічної роботи

Інституту міжнародних відносин

                                                                                              ________ І.О. Мінгазутдінов

                                                                                              „____” ____________2018 року

 

РОБОЧА  ПРОГРАМА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ

 

Кількісні методи аналізу міжнародних економічних відносин

 

 

 

для студентів відділення заочної магістратури

ННД.06

спеціальність         – 292 Міжнародні економічні відносини

освітня програма  – 2017 Міжнародні економічні відносини

освітній рівень                  – магістр

спеціалізація        –   Міжнародні фінанси

вид дисципліни          обов’язкова / вибіркова / факультативна

 

 

 

 

 

 

Форма навчання                       заочна

Навчальний рік                                    2018/2019

Триместр                                   третій

Кількість кредитів ЕСТS         4

Форма контролю                      іспит

 

Викладач: ____к.е.н., доц. Чугаєв О.А. ___

 

Пролонговано: на 20__/20__ н.р. __________(___________) «__»___ 20__р.

                                   (підпис, ПІБ, дата)

на 20__/20__ н.р. __________(___________) «__»___ 20__р.

(підпис, ПІБ, дата)

 

КИЇВ – 2018

Розробник: Чугаєв Олексій Анатолійович, к.е.н., доцент, доцент кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Зав. кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин

__________________    Шнирков О.І.

 

Протокол № __ від «__» ______ 2018 р.

 

 

 

 

 

Схвалено науково - методичною комісією Інституту міжнародних відносин

Протокол від «___»   ______  2018 року № ___

 

Голова науково-методичної комісії ___________________ Смирнова К.В.

(підпис)

«_____» _________________ 2018 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

 

1. Мета дисципліни – набуття студентами необхідних методичних та методологічних знань і практичних навичок аналізу тенденцій у міжнародних економічних відносинах за допомогою кількісних методів. 

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:

 1. Знати теоретичні аспекти, показники та основи регулювання в сфері різних форм міжнародних економічних відносин.
 2. Вміти  використовувати математичний апарат для опису економічних процесів.
 3. Володіти елементарними навичками в сфері сучасних інформаційних технологій.

 

3. Анотація навчальної дисципліни:

 

Дисципліна спрямована на вивчення теорії та практики використання кількісних методів аналізу міжнародних економічних відносин. Розглядається підготовчий етап до проведення аналізу: пошук джерел статистичних даних, ознайомлення з базовими функціями спеціалізованого програмного забезпечення, формування бази вхідних даних та первинний аналіз їх структури. Вивчаються алгоритм і приклади використання методів кореляційного аналізу, частотного аналізу, сигнального методу, аналізу середніх, дисперсійного аналізу, лінійної та нелінійної регресії кластерного аналізу, імітаційного моделювання, оптимізаційних методів в сфері міжнародних економічних відносин.

 

 1. Завдання (навчальні цілі) – здатність проведення досліджень міжнародних економічних процесів на відповідному рівні; здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями в сфері кількісних методів аналізу; навички використання інформаційних технологій в сфері кількісних методів аналізу; здатність до пошуку, оброблення та аналізу міжнародної економічної статистичної інформації з різних джерел; здатність приймати обгрунтовані рішення в сфері зовнішньоекономічної політики з використанням кількісних методів аналізу; здатність аналізувати тенденції та фактори розвитку міжнародних економічних відносин; здатність оцінювати на та забезпечувати якість наукового дослідження.

 

 

5. Результати навчання за дисципліною:

 

Результат навчання

 (1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність та відповідальність)

Форми (та/або методи і технології) викладання і навчання

Методи оцінювання

Відсоток у підсумковій оцінці з дисципліни

Код

Результат навчання

1

Знати та оволодіти теоретичними знаннями про:

1.1

понятійно-термінологічний апарат в сфері міжнародної економічної статистики та кількісних методів аналізу

Лекція

Модульний тест, контрольна робота, виступи на семінарських заняттях, іспит

4%

1.2

джерельну базу про кількісні методи аналізу та спеціалізоване програмне забезпечення

Лекція, самостійна робота

4%

1.3.

джерела міжнародної економічної статистики

Лекція, самостійна робота

4%

1.4.

способи підготовки вхідних даних та їх первинного аналізу

Лекція, самостійна робота

4%

1.5.

алгоритм проведення кореляційного аналізу

Лекція, самостійна робота

4%

1.6.

методи частотного аналізу та сигнальний підхід

Лекція, самостійна робота

5%

1.7.

можливості застосування аналізу середніх та дисперсійного аналізу

Лекція, самостійна робота

5%

1.8

алгоритм проведення лінійного та нелінійного регресійного аналізу

Лекція, самостійна робота

7%

1.9

можливості кластерного аналізу, оптимізаційного моделювання та імітаційного моделювання

Лекція, самостійна робота

4%

1.10

методи графічного аналізу

Лекція, самостійна робота

3%

1.11

обмеження та припущення вказаних методів

Лекція, самостійна робота

4%

2

Вміти:

2.1

знаходити необхідні міжнародні економічні статистичні дані для подальшого аналізу

Лекція, самостійна робота

Контрольна робота, виступи на семінарських заняттях, іспит

4%

2.2

використовувати програмне забезпечення для кількісного аналізу

Лекція, самостійна робота

5%

2.3

формувати базу вхідних даних, вирішувати проблеми з відсутніми даними та викидами

Лекція, самостійна робота

3%

2.4

аналізувати структуру кількісних даних за допомогою визначення описової статистики і їх розподілу

Лекція, самостійна робота

3%

2.5

використовувати кореляційний аналіз для аналізу різних сфер міжнародних економічних відносин

Лекція, самостійна робота

3%

2.6

використовувати частотний аналіз і сигнальний метод для аналізу ризику виникнення валютних криз

Лекція, самостійна робота

3%

2.7

використовувати методи аналізу середніх та одномірний та багатомірний дисперсійний аналіз, а також їх непараметричні аналоги на прикладі дослідження міжнародної торгівлі та інвестицій

Лекція, самостійна робота

3%

2.8

аналізувати фактори та наслідки міжнародних економічних відносин методами лінійного і нелінійного регресійного аналізу з урахуванням ефекту взаємодії факторів, використанням кількісних і якісних залежних і незалежних змінних

Лекція, самостійна робота

3%

2.9

класифікувати країни за критеріями відкритості та зовнішньої збалансованості методами кластерного аналізу

Лекція, самостійна робота

3%

2.10

використовувати імітаційне та оптимізаційне моделювання для дослідження міжнародних економічних відносин та їх регулювання

Лекція, самостійна робота

3%

2.11

інтерпретувати результати кількісного аналізу міжнародних економічних відносин, ураховувати обмеження вхідних даних та кількісних методів, проводити корекцію  алгоритму дослідження

Лекція, самостійна робота

4%

3

Отримати базові комунікативні навички:

3.1

в процесі визначення алгоритму дослідження

Семінарське заняття

Виступи на семінарських заняттях

4%

3.2

В процесі інтерпретації результатів дослідження міжнародних економічних процесів

Семінарське заняття

4%

4

Прийняти та обгрунтувати рішення:

4.1

щодо вибору методу економіко-математичного моделювання

Самостійна робота

Контрольна робота

4%

4.2

в сфері зовнішньоекономічної політики на основі результатів кількісного аналізу

Самостійна робота

4%

 

 

7. Схема формування оцінки:

Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти.

  

 1. поточний контроль :
 • контрольна робота – до 20 балів
 • робота на лекціях – до 5 балів (всього)
 1. модульний контроль:
  • за модуль – до 25 балів (15балів модульний тест +10 за відповіді  на семінарах і самостійні роботи)
 2. підсумковий контроль:
 • іспит (письмова робота)до 50 балів

 

    Екзаменаційна оцінка є сумою балів поточного, модульного і підсумкового контролю:

 

Робота на лекціях

Контрольна робота

Модульний контроль
(ЗМ 1+ ЗМ 2)

Іспит/залік

Підсумкова оцінка

5

20

25

50

100

 

  

Шкала відповідності

 

За 100-бальною шкалою

Оцінка за національною
шкалою

90-100

відмінно

5

75-89

добре

4

60-74

задовільно

3

35-59

незадовільно

2

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ

 

Змістовий модуль 1.

Підготовчий етап аналізу МЕВ

 

Тема 1. Вступ (1 год.)

Мета та структура курсу. Методика виконання модульних контрольних робіт. Система оцінювання. Джерела інформації. Програмне забезпечення для аналізу МЕВ.

 

Тема 2. Джерела міжнародної економічної статистики (12 год.)

Формати представлення статистичних даних.

Статистика Світового банку. Світові індикатори розвитку і Фінанси глобального розвитку. Міжнародна фінансова статистика Міжнародного валютного фонду. Статистика Світової організації торгівлі. Статистика ЮНКТАД.

Статистичні органи України. Основні джерела комплексної статистики. Комплексна статистика по групі країн. Євростат. Статистика конкурентоспроможності, економічної свободи та інтернаціоналізації.

Статистика міжнародної торгівлі. Фінансова статистика. Статистика технологій та знання. Статистика інфраструктури. Статистика населення. Статистика соціальної сфери. Статистика політичної сфери та державного управління. Екологічна статистика.

 

Тема 3. Спеціалізоване програмне забезпечення для аналізу МЕВ (10 год.)

Можливості Microsoft Excel для аналізу МЕВ. Практичні аспекти використання формул та функцій. Виправлення помилок. Приклади використання формул для розрахунку показників міжнародної торгівлі. Надбудови. Приклад побудови вибірки та плинної середньої для експорту.

Можливості інших програм для статистичного аналізу МЕВ. Типи файлів. Таблиці з вхідними даними. Види операцій. Специфікації змінних. Використання операцій із змінними на прикладі поточного рахунку платіжного балансу. Вибір змінних, спостережень, ваги. Операції з таблицями. Звіти та робочі книги.

 

Тема 4. Формування бази вхідних даних (8 год.)

Підготовка вхідних даних із зовнішніх джерел на прикладі показників зовнішнього боргу. Підготовка додаткових розрахованих показників на прикладі показників зовнішнього боргу, валютних резервів та економічного зростання. Характеристики показників міжнародної економіки. Різновиди показників міжнародної економіки за способами розрахунку. Формування узагальнюючої таблиці вхідних даних.

Проблеми з відсутніми даними та їх діагностика на прикладі показників міжнародної торгівлі та фінансів. Вирішення проблем з відсутніми даними. Нетипові спостереження на прикладі показників зовнішнього боргу.

 

Тема 5. Описова статистика і розподіл даних у дослідженні платіжного балансу та валютного курсу (8 год.)

Описова статистика у програмному забезпеченні на прикладі аналізу поточного рахунку та експорту.

Розподіл даних. Визначення виду розподілу даних у програмному забезпеченні на прикладі аналізу поточного рахунку. Імовірнісний калькулятор. Приклад оцінки и валютного курсу. Генерація випадкових чисел. Приклад використання випадкових чисел для прогнозування динаміки валютного курсу.

 

Змістовий модуль 2.

Базові кількісні методи аналізу МЕВ

 

Тема 6. Методи кореляційного аналізу при дослідженні МЕВ (7 год.)

Метод кореляції як інструмент аналізу зв’язку між показниками міжнародної торгівлі та руху капіталу.

Методи подолання труднощів при використанні кореляційного аналізу на прикладі дослідження платіжного балансу, валютного курсу, економічного зростання та інфляції. Нелінійний зв'язок. Відхилення від нормального розподілу. Впливові спостереження. Кореляції у неоднорідних групах. Випадкові кореляції при масовому аналізі. Відсутні дані. Структурні зміни. Складність визначення причини та наслідку. Неаддитивність.

Непараметричні методи кореляційного аналізу у дослідженні зв’язку політичної стабільності та припливу інвестицій. Кореляційний аналіз як засіб первинного дослідження закономірностей.

 

Тема 7. Методи частотного аналізу і сигнальний підхід при дослідженні валютних криз (9 год.)

Таблиці частот з двома змінними для визначення впливу політичної стабільності на валютні кризи. Таблиці частот з декількома змінними для аналізу впливу валютних резервів і процентних ставок. Частотний аналіз у Microsoft Excel.

Теоретичні основи сигнального методу: приклад визначення впливу зовнішнього боргу. Сигнальний метод у Microsoft Excel: приклад аналізу впливу поточного рахунку.

 

Тема 8. Методи аналізу середніх у дослідженні іноземних інвестицій (6 год.)

Аналіз середніх – теоретичні основи. Приклад незалежних вибірок за групами: визначення впливу обмежень руху капіталу на приплив прямих інвестицій. Приклад незалежних вибірок за змінними: аналіз впливу рівня економічного розвитку. Приклад залежних вибірок: дослідження впливу лібералізації руху капіталу. Аналіз середніх у Microsoft Excel.

Непараметричні методи аналізу середніх для незалежних вибірок. Непараметричні методи аналізу середніх для залежних вибірок.

 

Тема 9. Методи дисперсійного аналізу міжнародної торгівлі та інвестицій (8 год.)

Однофакторний одномірний дисперсійний аналіз – теоретичні основи. Приклад визначення впливу митних тарифів на імпорт, приклад дослідження впливу торговельного балансу на прямі інвестиції. Багатофакторний одномірний дисперсійний аналіз: приклад визначення впливу митних тарифів і нетарифних обмежень на імпорт, приклад дослідження впливу торговельного балансу і регулювання руху капіталу на прямі інвестиції. Передумови для одномірного дисперсійного аналізу.

Багатомірний дисперсійний аналіз – теоретичні основи. Приклад дослідження впливу торговельного балансу на прямі та портфельні інвестиції. Повторні спостереження: приклад дослідження впливу торговельного балансу і лібералізації руху капіталу на прямі інвестиції. Дисперсійний аналіз у Microsoft Excel.

Непараметричні методи однофакторного дисперсійного аналізу. Непараметричні методи дисперсійного аналізу з  повторними спостереженнями.

 

Тема 1. Застосування методів лінійної регресії у дослідженні впливу МЕВ на економічне зростання (10 год.)

Загальна характеристика лінійної регресії. Перевірка якості регресійної моделі. Вимоги щодо кількості змінних і спостережень. Передумови регресійного аналізу. Інші обмеження регресійного аналізу. Урахування якісних змінних: приклад дослідження впливу географічного розташування на процентну ставку за зовнішніми кредитами. Урахування ефекту взаємодії між незалежними змінними: приклад економічного зростання і динаміки валютного курсу.

Приклад побудови лінійної регресії: визначення зовнішніх факторів економічного зростання. Перевірка припущень і корекція регресійної моделі у програмному забезпеченні. Приклади регресійних моделей у сучасних дослідженнях МЕВ.

 

Змістовий модуль 3.

Додаткові кількісні методи аналізу МЕВ

 

Тема 1. Застосування методів нелінійної регресії у впливу факторів на міжнародну торгівлю та валютні кризи (8 год.)

Загальна характеристика нелінійної регресії. Побудова нелінійної регресії із метричною залежною змінною: приклад дослідження факторів імпорту. Практичні аспекти використання гравітаційної моделі для аналізу наслідків утворення зони вільної торгівлі.

Побудова логіт-регресії. Приклад дослідження факторів валютних криз. Додаткові можливості нелінійного регресійного  аналізу у програмному забезпеченні. Функції втрат. Алгоритми мінімізації функцій втрат.

Нелінійний регресійний аналіз у Microsoft Excel: приклад дослідження факторів структури експорту.

 

Тема 1. Кластерний аналіз як метод класифікації країн за рівнем відкритості та зовнішньої збалансованості економіки (6 год.)

Сутність кластерного аналізу. Види кластерного аналізу. Використання результатів кластерного аналізу для подальшого дослідження: приклад урахування взаємодії рівня економічного розвитку і економічного зростання як факторів у регресійній моделі.

Класифікація країн за рівнем відкритості та зовнішньої збалансованості економіки. Деревовидна кластеризація. Кластеризація на основі k-середніх. Кластеризація і стандартизовані дані.

 

Тема 1. Методи графічного аналізу міжнародної торгівлі та руху капіталу  (6 год.)

Види графіків і приклади побудови їх у програмному забезпеченні. Графічний аналіз двох змінних. Гістограми. Діаграми розмаху. Діаграми діапазонів. Діаграми розсіювання. Лінії тренду. Трасуючі графіки. Категоризовані графіки.

Графічний аналіз трьох змінних. Тернарні графіки. Графічний аналіз багатьох змінних.  Матриці графіків. Поєднання графіків різних типів.

Перетворення графіків (обертання, вибірка, виділення підмножин даних, видалення окремих спостережень).

 

Тема 1. Імітаційне моделювання валютних криз і оптимізаційні методи вирішення задач в сфері міжнародних транспортних потоків та регулювання МЕВ (7 год.)

Імітаційне моделювання. Приклад дослідження механізму виникнення валютних криз в програмному забезпеченні. Задачі оптимізації. Приклад планування міжнародних транспортних потоків у GAMS. Вирішення задач оптимізації в умовах ризику та невизначеності. Приклад визначення способів регулювання міжнародних економічних відносин у Microsoft Excel.

 

СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ

 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ  ЗАНЯТЬ

 

№ п/п

Назва  лекції

Кількість годин

лекції

семінари

С/Р

Змістовий модуль 1. Підготовчий етап аналізу МЕВ

1.

Тема 1. Вступ до дисципліни

1

 

 

2.

Тема 2. Джерела міжнародної економічної статистики

2

 

10

3.

Тема 3. Спеціалізоване програмне забезпечення для аналізу МЕВ

1

 

9

4.

Тема 4. Формування бази вхідних даних

1

 

7

5.

Тема 5. Описова статистика і розподіл даних у дослідженні платіжного балансу та валютного курсу

1

 

7

6.

Модульна робота

 

 

 

Змістовий модуль 2. Базові кількісні методи аналізу МЕВ

7.

Тема 6. Методи кореляційного аналізу при дослідженні МЕВ

1

 

6

8.

Тема 7. Методи частотного аналізу і сигнальний підхід при дослідженні валютних криз

1

 

8

9.

Тема 8. Методи аналізу середніх у дослідженні іноземних інвестицій

1

 

5

10.

Тема 9. Методи дисперсійного аналізу міжнародної торгівлі та інвестицій

 

 

8

11.

Тема 10. Застосування методів лінійної регресії у дослідженні впливу МЕВ на економічне зростання

2

 

8

12.

Презентація контрольної роботи по темах 6-10

 

1

6

Змістовий модуль 3. Додаткові кількісні методи аналізу МЕВ

13.

Тема 11. Застосування методів нелінійної регресії у впливу факторів на міжнародну торгівлю та валютні кризи

1

 

7

14.

Тема 12. Кластерний аналіз як метод класифікації країн за рівнем відкритості та зовнішньої збалансованості економіки

1

 

5

15.

Тема 13. Методи графічного аналізу міжнародної торгівлі та руху капіталу

 

 

6

16.

Тема 14. Імітаційне моделювання валютних криз і оптимізаційні методи вирішення задач в сфері міжнародних транспортних потоків та регулювання МЕВ

1

 

6

17.

Презентація контрольної роботи по темах 11-14

 

1

6

 

ВСЬОГО

14

2

104

 

Загальний обсяг – 4 кредити (120 год.), в тому числі:

Лекцій – 14 год.

Семінари – 2 год.

Самостійна робота - 104 год.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.

Підготовчий етап аналізу МЕВ

Тема 1. Вступ (1 год.)

Лекція 1. Вступ до дисципліни (1 год.)

1.Структура курсу.

2.Система оцінювання.

3.Методика виконання завдань для студентів.

4.Джерела інформації та програмне забезпечення.

Тема 2. Джерела міжнародної економічної статистики (12 год.)

Лекція 2. Основні джерела міжнародної економічної статистики (2 год.)

1.Загальна характеристика міжнародної економічної статистики.

2.Статистика Світового банку.

3.Статистика МВФ.

4.Статистика СОТ.

5.Статистика Євростату.

Самостійна робота до теми (10 год):

1. Система доступу до даних баз даних ООН UNData.

2. Статистичні органи України.

3. Міжнародні бази статистичних даних в сфері міжнародної торгівлі.

4. Міжнародні бази статистичних даних в сфері міжнародних фінансів.

5. Міжнародні бази комплексних статистичних даних.

6. Міжнародні бази статистичних даних в сфері технологій і знання.

7. Міжнародні бази статистичних даних в сфері інфраструктури.

8. Міжнародні бази статистичних даних в сфері населення і соціальної сфери.

9. Міжнародні бази статистичних даних в сфері політики і державного управління.

10. Порівняння, яким чином одні й ті самі показники МЕВ (на вибір) представлені в різних базах статистичних даних.

Контрольні запитання та завдання:

 1. Класифікація зовнішнього боргу згідно методики Світового банку..
 2. Що означає скорочення LCU?                        
 3. Джерела даних про двосторонні торговельні потоки?                      

 

Рекомендована література:

 1. Грисенко М.В., Чугаєв, О.А. Кількісні методи аналізу міжнародних  економічних  відносин.                        
 2. World Bank World Development Indicators (http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators)
 3. Міжнародний валютний фонд (http://www.imf.org/external/data.htm)

Тема 3. Спеціалізоване програмне забезпечення для аналізу МЕВ (10 год.)

Лекція 3. Спеціалізоване програмне забезпечення для аналізу (1 год.)

1.Практичні аспекти використання функцій та пакету аналізу у Microsoft Excel.

2.Основи роботи у Statsoft Statistica.

Самостійна робота до теми (9 год):

1. Приклади використання формул у Microsoft Excel.

2. Активувати пакет аналізу у Microsoft Excel.

3. Основні можливості пакету аналізу у Microsoft Excel.

4. Побудова вибірки та плинної середньої для експорту у Microsoft Excel.

5. Компоненти і типи файлів у Statsoft Statistica.

6. Використання операцій із змінними, спостереженнями та таблицями у Statsoft Statistica на прикладі поточного рахунку платіжного балансу та експорту.

7. Оцінити можливості SPSS або іншої спеціалізованої програми на вибір для кількісного аналізу.

 

Контрольні запитання та завдання:

 1. Які способи формування вибірки                               .
 2. Які можливості надає надбудова Пакет Аналізу?                       
 3. Назвіть спеціалізовані програми в сфері статистичного аналізу.                  

 

Рекомендована література:

 1. Грисенко М.В., Чугаєв, О.А. Кількісні методи аналізу міжнародних  економічних  відносин.                        
 2. Халафян А.А. Statistica 6. Статистический анализ данных.
 3. Справка и инструкции по Excel 2010 (http://office.microsoft.com/ru-ru/excel-help).
 4. Иллюстрированный самоучитель по SPSS (http://www.learnspss.ru/ handbooks.htm).                     

Тема 4. Формування бази вхідних даних (8 год.)

Лекція 4. Формування бази вхідних даних для дослідження МЕВ (1 год.)

1.Підготовка вхідних даних на прикладі показників зовнішнього боргу, валютних резервів та економічного зростання.

2.Вирішення проблем з відсутніми спостереженнями на прикладі показників міжнародної торгівлі та фінансів.

3.Діагностика і вирішення проблем з нетиповими спостереженнями на прикладі показників зовнішнього боргу.

Самостійна робота до теми (7 год):

1.Сформувати таблицю вхідних даних з зовнішніх джерел в сфері міжнародної економіки.

2. Додати власні розраховані показники до таблиці вхідних даних.

3. Побудувати таблицю характеристик досліджуваних показників.

4. Різновиди показників міжнародної економіки за способами розрахунку

5. Заповнити відсутні дані у таблиці вхідних даних. Оцінити ступінь впливу відсутніх даних на результати аналізу.

6. Визначити викиди у таблиці вхідних даних. Оцінити ступінь можливого впливу відсутніх даних на результати аналізу.

 

Контрольні запитання та завдання:

 1. Які шкали виміру показників?                               .
 2. Які способи  вирішення  проблем з відсутніми даними?                       
 3. Які види викидів існуючть?                      

 

Рекомендована література:

 1. Грисенко М.В., Чугаєв, О.А. Кількісні методи аналізу міжнародних  економічних  відносин.                         

                    

Тема 5. Описова статистика і розподіл даних у дослідженні платіжного балансу та валютного курсу (8  год.)

Лекція 5. Описова статистика і розподіл даних у дослідженні платіжного балансу та валютного курсу (1 год.)

1.Описова статистика у програмному забезпеченні на прикладі аналізу поточного рахунку та експорту.

2.Розподіл даних та його визначення у програмному забезпеченні на прикладі поточного рахунку.

Самостійна робота до теми (7 год):

1. Побудувати і інтерпретувати описову статистику для обраних вхідних даних.

2. Визначити тип розподілу обраних даних.

3. Використання імовірнісного калькулятора для оцінки зміни валютного курсу.

4. Побудувати вибірку випадкових чисел, що відповідатимуть обраному розподілу.

 

Контрольні запитання та завдання:

 1. Способи визначення розподілу даних.                               .
 2. Яким чином можливо стандартизувати дані?                      
 3. Якими параметрами характеризується нормальний розподіл?                    

 

Рекомендована література:

 1. Грисенко М.В., Чугаєв, О.А. Кількісні методи аналізу міжнародних  економічних  відносин.

                      

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

Базові кількісні методи аналізу МЕВ
Тема 6. Методи кореляційного аналізу при дослідженні МЕВ (7 год.)

Лекція 6. Методи кореляційного аналізу при дослідженні МЕВ (1 год.)

1.Метод кореляції як інструмент аналізу показників міжнародної торгівлі та фінансів.

2.Методи подолання труднощів при використанні кореляційного аналізу на прикладі дослідження платіжного балансу, валютного курсу, економічного зростання та інфляції.

 

Самостійна робота до теми (6 год):

1. Розрахувати кореляцію між обраними змінними. Інтерпретувати одержані результати.

2. Використання кореляційного аналізу в умовах нелінійних зв’язків.

3. Використання кореляційного аналізу в неоднорідних групах спостережень.

4. Використання кореляційного аналізу в умовах зміни тенденції.

5. Проблема визначення причини і наслідку у кореляційному аналізі.

6. Непараметричні методи кореляційного аналізу.

 

Контрольні запитання та завдання:

 1. Чому кореляція не вказує напрям причинно-наслідкового зв’язку?
 2. В чому призначення плинних коефіцієнтів кореляції?                      
 3. Що таке кореляція Спірмена?                     

 

Рекомендована література:

 1. Грисенко М.В., Чугаєв, О.А. Кількісні методи аналізу міжнародних  економічних  відносин.                        
Тема 7. Методи частотного аналізу і сигнальний підхід при дослідженні валютних криз (9 год.)

 

Лекція 7. Методи частотного аналізу і сигнальний підхід при дослідженні валютних криз (1 год.)

1.Таблиці частот як засіб аналізу впливу політичної стабільності, валютних резервів і процентних ставок на виникнення валютних криз.

3.Сигнальний метод: приклад визначення впливу зовнішнього боргу та поточного рахунку.

Самостійна робота до теми (8год):

1. Таблиці частот з двома змінними для визначення впливу політичної стабільності на валютні кризи. Пояснити структуру.

2. Таблиці частот з декількома змінними для аналізу впливу валютних резервів і процентних ставок. Пояснити структуру.

3. Побудувати та таблицю частот на прикладі аналізу факторів валютних криз. Оцінити наявність закономірностей.

4. Побудувати приклад матриці сигналів. Інтерпретувати результати.

5. Використати сигнальний метод для визначення факторів валютної кризи.

 

Контрольні запитання та завдання:

 1.   Які функції оптимізуються в процесі використання сигнального методу?                            
 2.   Який тест характеризує відмінності фактичних і очікуваних частот?                    
 3.   Які вимоги до залежної змінної в аналізі частот?                    

 

Рекомендована література:

 1. Грисенко М.В., Чугаєв, О.А. Кількісні методи аналізу міжнародних  економічних  відносин.                       
 2. Чугаєв О.А.Валютні кризи на межі ХХ – ХХІ століть: Монографія. – К.: „МП Леся”, 2007. – 416 с. (http://www.sites.google.com/site/ achugaiev/stati/stati-1)
 3. Belhocine N., Dobrescu G., Mazraani S., Petrova I. Assessing Fiscal Stress. IMF Working Paper, August 2010. – 34 p. Retrieved online 04/11/11 at: (http://www.ewi-ssl.pitt.edu/econ/files/faculty/ wp/Samah_Assessing% 20Fiscal%20Stress%20WP%20v4.pdf)
 4. Kaminsky G., Lizondo S., Reinhart C. Leading Indicators of Currency Crises. Working Paper № 97/79. – Wash. D.C.: IMF, 1997. – 43 p.
Тема 8. Методи аналізу середніх у дослідженні іноземних інвестицій (6 год.)

 

Лекція 8. Методи аналізу середніх у дослідженні іноземних інвестицій (1 год.)

1.Теоретичні основи аналізу середніх.

2.Приклади аналізу середніх у програмному забезпеченні при визначення факторів припливу прямих інвестицій.

Самостійна робота до теми (5 год):

1. Приклад аналізу середніх для незалежних вибірок.

2. Приклад аналізу середніх для залежних вибірок.

3. Непараметричні методи аналізу середніх при визначення факторів припливу прямих інвестицій.

 

Контрольні запитання та завдання:

 1.   Які обмеження аналізу середніх?                             .
 2.   Що таке гетероскедастичність?                     

 

Рекомендована література:

 1. Грисенко М.В., Чугаєв, О.А. Кількісні методи аналізу міжнародних  економічних  відносин.                       
 2. Levine D., Ramsey P., Smidt R. Applied Statistics for Engineers and Scientists: Using Microsoft Excel & Minitab. – Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall Inc., 2001.
Тема 9. Методи дисперсійного аналізу міжнародної торгівлі та інвестиціЙ (8 год.)

 

Самостійна робота до теми (8 год):

1. Однофакторний одномірний дисперсійний аналіз.

2. Багатофакторний одномірний дисперсійний аналіз.

3. Багатомірний дисперсійний аналіз.

4. Передумови для дисперсійного аналізу.

5. Непараметричні методи дисперсійного аналізу.

Контрольні запитання та завдання:

 1.   В чому відмінності багатофакторного  і багатомірного дисперсійного аналізу?
 2.   Назвіть приклади апостеріорних критеріїв?                     
 3.  Призначення багатомірного дисперсійного аналізу.                      

 

Рекомендована література:

 1. Грисенко М.В., Чугаєв, О.А. Кількісні методи аналізу міжнародних  економічних  відносин.                       
 2. Hair J., Anderson R., Tatham R., Black W. Multivariate Data Analysis. – Fifth edition. – Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall Inc., 1998.
Тема 10. Застосування методів лінійної регресії у дослідженні впливу МЕВ на економічне зростання (10 год.)

Лекція 10. Застосування методів лінійної регресії у дослідженні впливу МЕВ на економічне зростання (2 год.)

1. Забезпечення якості регресійної моделі.

2. Лінійний регресійний аналіз у програмному забезпеченні: приклад визначення зовнішніх факторів економічного зростання.

 

Самостійна робота до теми (8 год):

1. Навести приклад лінійної регресії у науковій статті. Інтерпретувати результати.

2. Сконструювати приклад лінійної регресії з якісними змінними.

3. Сконструювати приклад лінійної регресії з ефектом взаємодії.

4. Навести приклади впливу викидів на результати регресійного аналізу?

5. Передумови регресійного аналізу.

6. Методи вирішення проблем мультиколінеарності, гетероскедастичності, серійної кореляції.

 

Контрольні запитання та завдання:

 1.  Напишіть загальну форму лінійної регресії.
 2.  Як визначити наявність мультиколінеарності?                       
 3.  Що таке ефект взаємодії?                     

 

Рекомендована література:

 1. Грисенко М.В., Чугаєв, О.А. Кількісні методи аналізу міжнародних  економічних  відносин.                       
 2. Лук’яненко І.Г., Краснікова Л.І. Економетрика: Підручник. – К.:Товариство «Знання», КОО, 1998.                    

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3

Додаткові кількісні методи аналізу МЕВ
Тема 11. Застосування методів нелінійної регресії у впливу факторів на міжнародну торгівлю та валютні кризи (8 год.)

Лекція 11. Застосування методів нелінійної регресії у дослідженні впливу факторів на міжнародну торгівлю та валютні кризи (1 год.)

1.Нелінійні регресійні моделі з метричною залежною змінною: приклад, дослідження факторів імпорту.

2. Додаткові можливості нелінійного регресійного аналізу.

Практичні аспекти використання гравітаційної моделі для аналізу наслідків утворення зони вільної торгівлі.

3.Логіт-регресія на прикладі дослідження факторів валютних криз.

4.Додаткові можливості нелінійного регресійного аналізу.

Самостійна робота до теми (7 год):

1. Практичні аспекти використання гравітаційної моделі для аналізу наслідків утворення зони вільної торгівлі.

2. Логіт-регресія на прикладі дослідження факторів валютних криз.

3. Навести приклади лінеаризації нелінійної регресії.

4. Алгоритми мінімізації функції втрат.

 

Контрольні запитання та завдання:

 1.  Як лінеаризувати степеневу регресію?                              .
 2.  Якою має бути залежна змінна в логіт-регресії.                     
 3.  Що таке кусково-лінійна регресія?                      

 

Рекомендована література:

 1. Грисенко М.В., Чугаєв, О.А. Кількісні методи аналізу міжнародних  економічних  відносин.
 2. Чугаєв О.А., Хмара М.П. Ефективність економічних відносин України та Турецької республіки в контексті формування зони вільної торгівлі // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. – Вип. 104 (Ч.ІІ). – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2012. – С. 204–211.
Тема 12. Кластерний аналіз як метод класифікації країн за рівнем відкритості та зовнішньої збалансованості економіки (6 год.)

 

Лекція 12. Кластерний аналіз як метод класифікації країн за рівнем відкритості та зовнішньої збалансованості економіки (1год.)

1.Теоретичні основи кластерного аналізу: приклад використання результатів для аналізу взаємодії факторів МЕВ.

2.Кластерний аналіз на основі k-середніх.

Самостійна робота до теми (5 год):

1. Правила об’єднання кластерів

2. Деревовидна кластеризація: приклад класифікації за рівнем відкритості та зовнішньої збалансованості економіки.

3. Кластеризація на основі стандартизованих даних.

 

Контрольні запитання та завдання:

 1.  Які види кластерного аналізу?                               .
 2.  Навіщо в кластерному аналізі використовувати стандартизовані дані?                       
 3.  Який тест використовується в кластерному аналізі?                     

 

Рекомендована література:

 1. Грисенко М.В., Чугаєв, О.А. Кількісні методи аналізу міжнародних  економічних  відносин.                        
Тема 13. Методи графічного аналізу міжнародної торгівлі та руху капіталу (6год.)

 

Самостійна робота до теми (6 год):

1.Графічний аналіз двох змінних на прикладі дослідження іноземних інвестицій.

2.Графічний аналіз трьох змінних на прикладі дослідження міжнародної торгівлі.

3.Графічний аналіз багатьох змінних.

4.Категоризовані графіки.

5.Матриці графіків у дослідженні МЕВ.

6.Перетворення графіків.

7.Інфографіка в сфері МЕВ.

8. Наведіть приклад трасуючого графіку.

9. Наведіть приклад тернарного графіку.

 

Контрольні запитання та завдання:

 1.  Призначення трасуючого графіку.                             .
 2.  Скільки вимірів дозволяють відобразити тернарні графіки?                      
 3.  Призначення піктографіків.                    

 

Рекомендована література:

 1. Грисенко М.В., Чугаєв, О.А. Кількісні методи аналізу міжнародних  економічних  відносин.
 2. Электронный учебник Statsoft (http://www.statsoft.ru/home/textbook/)
Тема 14. Імітаційне моделювання валютних криз і оптимізаційні методи вирішення задач в сфері міжнародних транспортних потоків та регулювання МЕВ (7год.)

Лекція 15. Імітаційне моделювання валютних криз і оптимізаційні методи вирішення задач в сфері транспортних потоків та регулювання МЕВ (1 год.)

1. Вирішення задач оптимізації в умовах ризику та невизначеності на прикладі визначення способів регулювання міжнародних економічних відносин.

Самостійна робота до теми (6 год):

1. Імітаційне моделювання на прикладі дослідження механізму виникнення валютних криз. Приклад дослідження механізму виникнення валютних криз в AnyLogic.

2. Вирішення задач оптимізації на прикладі міжнародних транспортних потоків. Приклад планування міжнародних транспортних потоків у GAMS.

3. Наведіть приклади програмного забезпечення для вирішення задач оптимізації. Порівняйте їх можливості.

 

Контрольні запитання та завдання:

 1.  Сформулюйте приклад умов транспортної задачі.
 2.  Що таке стан природи?                      
 3.  Види елементів в імітаційній моделі.                     

 

Рекомендована література:

 1. Дослідження операцій в економіці: підручник / І. К. Федоренко, О. І. Черняк, Г. О. Чорноус, О. О. Карагодова, О. В. Горбунов. За ред. І. К. Федоренко, О. І. Черняка. — К.: Знання, КОО, 2007.                       
 2. Емельянов А.А. Имитационное моделирование экономических процессов. – М.: Финансы и статистика, 2006.  
 3. Карпов Ю. Имитационное моделирование систем. Введение в моделирование с AnyLogic 5. – СПб.: БХВ-Петербург, 2005.  
 4. Комп’ютерна підтримка прийняття рішень на різних рівнях державного управління: Методичні рекомендації та збірник завдань / Укл. В.П. Тронь, А.М. Панчук, С.Ю. Марков, Є.М.Нужний, В.Г. Чорна. – К.Вид-во УАДУ, 1998.
 5. General Algebraic Modeling System (GAMS) Home Page (http://www.gams.com/default.htm)
 6. XJ Technologies (http://www.xjtek.com/)

 

Семінар 1 (2 год.)

1. Презентація контрольних робіт по темах 6-14.

2. Опитування по темах 1-14.

3. Огляд наукової статті з кількісним аналізом МЕВ.

4. Огляд джерела даних міжнародної економічної статистики.

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 

а) основна:           

 1. Грисенко М.В., Чугаєв, О.А. Кількісні методи аналізу міжнародних  економічних  відносин:  Навчальний посібник.  –   К.:  Інститут  міжнародних  відносин  Київського національного університету  імені Тараса Шевченка, 2012. – 235 с.
 2. Пошукова система наукових робіт з економіки RePEc (http://ideas.repec.org/search.html)
 3. Статистика: теория и практика в Excel: учеб. пособие / В.С.Лялин, И.Г. Зверева, Н.Г. Никифорова.  – М.: Финансы и статистика: ИНФРА-М, 2010. – 448 с.
 4. World Bank World Development Indicators (http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators)

 

б) додаткова:

 1. Державна служба статистики України (http://www.ukrstat.gov.ua/)
 2. Дослідження операцій в економіці: підручник / І. К. Федоренко, О. І. Черняк, Г. О. Чорноус, О. О. Карагодова, О. В. Горбунов. За ред. І. К. Федоренко, О. І. Черняка. — К.: Знання, КОО, 2007. – 558 с.
 3. Емельянов А.А. Имитационное моделирование экономических процессов. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 416 с.
 4. Євростат (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home)
 5. Иллюстрированный самоучитель по SPSS (http://www.learnspss.ru/ handbooks.htm)
 6. Карпов Ю. Имитационное моделирование систем. Введение в моделирование с AnyLogic 5. – СПб.: БХВ-Петербург, 2005. – 400 с.
 7. Комп’ютерна підтримка прийняття рішень на різних рівнях державного управління: Методичні рекомендації та збірник завдань / Укл. В.П. Тронь, А.М. Панчук, С.Ю. Марков, Є.М.Нужний, В.Г. Чорна. – К.Вид-во УАДУ, 1998. – 56 с.
 8. Лук’яненко І.Г., Краснікова Л.І. Економетрика: Підручник. – К.:Товариство «Знання», КОО, 1998. – 494 с.
 9. Макарова Н.В., Трофимец В.Я. Статистика в Excel. – М.Финансы и статистика, 2002. – 368 с.
 10. Міжнародний валютний фонд (http://www.imf.org/external/data.htm)
 11. Національний банк України (http://www.bank.gov.ua )
 12. Світова організація торгівлі (http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/statis_e.htm)
 13. Світовий банк (http://data.worldbank.org/data-catalog)
 14. Скрипниченко М.І. Секторальні та міжкраїнні моделі економічного розвитку. – К.:Фенікс, 2004. – 256 с.
 15. Сошникова Л.А. Многомерный статистический анализ. – Минск: БГЭУ, 2004. – 162 с.
 16. Справка и инструкции по Excel 2010 (http://office.microsoft.com/ru-ru/excel-help)
 17. Тронь В.П. Нечітка стратегія чітких рішень. – К.: Національна академія державного управління при Президентові України, Українська академія наук з державного управління, 2007. – 748 с.
 18. Халафян А.А. Statistica 6. Статистический анализ данных. 3-е изд. Учебник. – М.: ООО «Бином-Пресс», 2007. – 512 с.
 19. Чугаєв О.А.Валютні кризи на межі ХХ – ХХІ століть: Монографія. – К.: „МП Леся”, 2007. – 416 с. (http://www.sites.google.com/site/ achugaiev/stati/stati-1)
 20. Чугаєв О. А. Глобальні виміри економічної сили країни : монографія. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2017. – 495 с.
 21. Чугаєв О.А. Економічний ефект від лібералізації економіки// Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. – Вип. 87 (Ч.І). – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2009. – С. 30–36.
 22. Чугаєв О. А. Ефекти величини економіки країни в умовах валютної інтеграції // Науковий вісник Чернівецького університету : Економіка : зб. наук. пр.  – Вип. 786. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2017. – С.17-24.
 23. Чугаєв О. Ефекти м’якої сили країни в сфері міжнародного руху технологій. Міжнародна науково-практична конференція «Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі», 13 квітня 2017 р., м. Київ: Збірник тез. – К.: Вид-во Національного авіаційного університету «НАУ-друк», 2017. – С.59-61.
 24. Чугаєв О.А., Хмара М.П. Ефективність економічних відносин України та Турецької республіки в контексті формування зони вільної торгівлі // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. – Вип. 104 (Ч.ІІ). – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2012. – С. 204–211.
 25. Чугаєв О.А. Ефективність податку Тобіна і його альтернатив у протидії спекулятивним атакам // Науковий вісник Національного університету Державної податкової служби України (Економіка.Право) – 2009. - №2(45). – С.118-125.
 26. Чугаєв О.А. Синхронність економічних циклів як складова економічної сили // Глобалізаційні виклики розвитку національних економік : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ. 19 жовт. 2016 р.) Ч.1 відп ред. А.А. Мазаракі. – Київ : нац. торг.-екон. ун-т, 2016. – С.545-555.
 27. Шишлянникова Л.М. Математическое сопровождение научной работы с помощью статистического пакета SPSS for Windows 11.5.0. – М., 2005 – 107 с. (http://www.matlab.mgppu.ru/work/0022.htm)
 28. Электронный учебник Statsoft (http://www.statsoft.ru/home/textbook/)
 29. AMNE Database – Activity of Multinational Enterprises http://www.oecd.org/sti/ind/amne.htm
 30. AnalystSoft (http://www.analystsoft.com/ru/)
 31. Belhocine N., Dobrescu G., Mazraani S., Petrova I. Assessing Fiscal Stress. IMF Working Paper, August 2010. – 34 p. Retrieved online 04/11/11 at: (http://www.ewi-ssl.pitt.edu/econ/files/faculty/ wp/Samah_Assessing% 20Fiscal%20Stress%20WP%20v4.pdf)
 32. BIS Banking Statistics (http://www.bis.org/statistics/bankstats.htm)
 33. Brand Finance  (http://brandfinance.com/knowledge-centre/reports/)
 34. Chugaiev O. Economic growth and change in income distribution // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. – Вип. 92 (Ч.І). – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2010. – С. 86–93.
 35. Chugaiev O. International economics research: structural changes in the past 50 years // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. – Вип. 106 (Ч.І). – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2012. – С.88–97.
 36. Chugaiev O. National Economic Image and Soft Economic Power Evaluation // Torun International Studies. – 2015. – № 1(8). – P.13-25. – 0,86 д.а. DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TIS.2015.002
 37. Country Brand Index (https://www.futurebrand.com/country-brand-index)
 38. Driver R., Westaway Р. Concepts of equilibrium exchange rates. – Working Paper no. 248. – Bank of England, 2004. – 64 р.
 39. Euromonitor International Passport GMID (http://www.euromonitor.com/passport-gmid)
 40. Free The World Economic Freedom Index (http://www.freetheworld.com/index.html)
 41. General Algebraic Modeling System (GAMS) Home Page (http://www.gams.com/default.htm)
 42. Good Country Index (https://goodcountry.org/)
 43. Hair J., Anderson R., Tatham R., Black W. Multivariate Data Analysis. – Fifth edition. – Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall Inc., 1998.
 44. Heritage Foundation (http://www.heritage.org/index/about)
 45. IBM SPSS Statistics (http://www-01.ibm.com/software/analytics/spss/products/ statistics)
 46. IMF Balance Of Payments Statistics (http://elibrary-data.imf.org/FindDataReports.aspx?d=33061&e=170784)
 47. IMF International Financial Statistics (http://elibrary-data.imf.org/FindDataReports.aspx?d=33061&e=169393)
 48. IMF World Economic Outlook (http://www.imf.org/external/ns/cs.aspx?id=28)
 49. Kaminsky G., Lizondo S., Reinhart C. Leading Indicators of Currency Crises. Working Paper № 97/79. – Wash. D.C.: IMF, 1997. – 43 p.
 50. Levine D., Ramsey P., Smidt R. Applied Statistics for Engineers and Scientists: Using Microsoft Excel & Minitab. – Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall Inc., 2001.
 51. Miller W. Statistics and Measurements Using OpenStat, 2011. – 593 p. (http://www.statprograms4u.com/ATextBook.pdf)
 52. NCSS (http://www.ncss.com/information.html)
 53. OECD (http://www.oecd-ilibrary.org/statistics)
 54. Standard And Poors Sovereign Rating List (http://www.standardandpoors.com/ratings/en/us)
 55. STATGRAPHICS Online Statistical Analysis System. – StatPoint Technologies, Inc. 2008 – 35 p. (http://www.statpoint.com/statgraphics% 20online.pdf)
 56. Stern R., Leidi S., Dale I., Grayer C. Instat Tutorial. – Statistical Services Centre of The University of Reading. – 40 p. (http://www.reading.ac.uk/ ssc/n/software/instat/tutorial.pdf)
 57. Systat Software, Inc. (http://www.systat.com/Contact_Us.aspx)
 58. The A.T.  Kearney Foreign Direct Investment Confidence Index (http://www.atkearney.com/index.php/Publications/foreign-direct-investment-confidence-index.html)
 59. The IMF-FSB Early Warning Excersise. Design and Methodological Toolkit. – IMF, September 2010. – 41 p.
 60. UNCTAD (http://unctadstat.unctad.org/ReportFolders/reportFolders.aspx?sCS_referer=&sCS_ChosenLang=en)
 61. UNData (http://data.un.org/Default.aspx)
 62. Using Excel for Statistical Analysis (http://www.scribd.com/doc/ 49234740/Stats-Using-Excel1)
 63. Web Pages that Perform Statistical Calculations (http://statpages.org/)
 64. World Bank Research Datasets and Analytical Tools (http://go.worldbank.org/D353HLMTO0)
 65. World Economic Forum (http://www.weforum.org/reports)
 66. Worlds Federation Of Exchanges (http://www.world-exchanges.org/statistics)
 67.  XJ Technologies (http://www.xjtek.com/)

 

 

 

 

 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

 

 1. База даних «Світові індикатори розвитку і Фінанси глобального розвитку».
 2. База даних «Міжнародна фінансова статистика».
 3. Статистика Світової організації торгівлі.
 4. Євростат.
 5. Статистика міжнародної торгівлі.
 6. Фінансова статистика.
 7. Статистика технологій та знання.
 8. Статистика інфраструктури.
 9. Статистика населення.
 10. Статистика соціальної сфери.
 11. Статистика політичної сфери та державного управління.
 12. Практичні аспекти використання формул та функцій.
 13. Використання формул для розрахунку показників міжнародної торгівлі.
 14. Надбудови Microsoft Excel. Структура надбудови Пакет анализа.
 15. Компоненти та типи файлів  у Statsoft Statistica.
 16. Структура таблиць з вхідними даними у Statsoft Statistica.
 17. Операції зі змінними, спостереженнями і таблицями у Statsoft Statistica.
 18. Підготовка вхідних даних.
 19. Характеристики показників міжнародної економіки.
 20. Різновиди показників міжнародної економіки.
 21. Методи діагностики і вирішення проблем з відсутніми спостереженнями.
 22. Методи діагностики і вирішення проблем з викидами.
 23. Описова статистика у програмному забезпеченні.
 24. Розподіл даних та методи його визначення у програмному забезпеченні.
 25. Генерація випадкових чисел та її використання.
 26. Методи кореляційного аналізу.
 27. Практичні проблеми при використання кореляційного аналізу та методи їх вирішення.
 28. Таблиці частот.
 29. Сигнальний метод.
 30. Використання t-критерію Стьюдента для аналізу середніх.
 31. Непараметричні методи аналізу середніх.
 32. Одномірний  дисперсійний аналіз.
 33. Багатомірний дисперсійний аналіз.
 34. Непараметричні методи дисперсійного аналізу.
 35. Забезпечення якості регресійної моделі.
 36. Урахування якісних змінних та взаємодії факторів у регресійній моделі.
 37. Нелінійні регресійні моделі з метричною залежною змінною.
 38. Логіт-регресія.
 39. Деревовидна кластеризація.
 40. Кластерний аналіз на основі k-середніх.
 41. Методи графічного аналізу двох змінних.
 42. Методи графічного аналізу трьох змінних.
 43. Методи графічного аналізу багатьох змінних, категоризовані графіки та матриці графіків.
 44. Перетворення графіків.
 45. Імітаційне моделювання.
 46. Оптимізаційні методи.

 

ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

 

Контрольна робота виконується кожним студентом індивідуально з використанням кількісного методу аналізу на прикладі дослідження міжнародних економічних відносин з власними розрахунками. Робота має таку структуру:

 • титульна сторінка;
 • первинні статистичні дані (які показники, по яких країнах або інших об’єктах, з якого джерела тощо);
 • яким чином вхідні дані трансформувалися для досягнення придатності для аналізу;
 • програмне забезпечення;
 • методика і кроки використання методу;
 • результати аналізу та їх інтерпретація; 
 • надійність результатів і недоліки використаного методу або даних;
 • яким чином це було враховано чи виправлено.

Конкретна структура обирається студентом, виходячи з доступності інформації і обсягу (6-10 сторінок). Принаймні частина досліджуваних показників має безпосередньо стосуватися МЕВ. Решта показників може бути з суміжних областей (внутрішні економічні показники, особливості політичної ситуації, соціальної сфери, навколишнього середовища тощо), але як фактори або залежні змінні від показників МЕВ.

Варіанти завдань для контрольної роботи:

 • кореляційний аналіз (кореляція Пірсона та непараметричні аналоги);
 • частотний аналіз (за допомогою хі-квадрат критерію);
 • сигнальний метод;
 • аналіз середніх (за допомогою t-критерію Стьюдента та його непараметричних аналогів);
 • дисперсійний аналіз (принаймні два різновиди);
 • лінійний регресійний аналіз (з використанням метричних змінних і псевдозмінних та ефекту взаємодії);
 • нелінійний регресійний аналіз із метричною залежною змінною;
 • логіт-регресія;
 • деревовидний кластерний аналіз;
 • кластерний аналіз на основі К-середніх;
 • імітаційне моделювання;
 • вирішення задач оптимізації;
 • інший метод на вибір (погоджується з викладачем), наприклад, нейронні мережі, аналіз основних компонент тощо.

Залежно від кількості студентів у групі, бажано, щоб студенти обирали різні теми (методи). Контрольні роботи можуть також доповідатися на семінарському занятті у формі мультимедійної презентації.

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПИСЬМОВОЇ МОДУЛЬНОЇ РОБОТИ

 

1. 3 приклади характеристик, які варто прописати в таблиці опису показників.

2. 2 способи визначення відповідності даних нормальному розподілу.

3. 2 способи формування вибірки у Пакеті Аналізу в Екселі.

4. 3 види шкал виміру показників.

5. Приклад запису функції  СУММЕСЛИ, поясніть аргументи.

6. 4 прикладів баз даних в сфері міжнародних фінансів.

7. Призначення функції НОРМАЛИЗАЦИЯ, поясніть аргументи.

8. 5 видів зовнішнього боргу згідно методики Світового банку.

9. Що означає скориговані заощадження (Adjusted savings) у базі даних Світові індикатори розвитку Світового банку?

10. 3 приклади способів вирішення  проблем з відсутніми даними.

11. Призначення команди транспонування.

12. 3 види викидів.

13. Що таке ексцес і асиметрія?

14. Приклад запису функції ЧАСТОТА, поясніть аргументи.

15. 2 приклади міжнародних економічних показників, які не підлягають нормальному розподілу.

16. 2 концепції резидентства у базі даних Міжнародна фінансова статистика

17. 2 способи діагностики проблем з відсутніми даними.

18. Якими клавішами вводяться функції масиву.

19. Що таке стандартизовані значення?

20. Що означає LCU у базі даних Світові індикатори розвитку Світового банку?

21. 2 приклади баз даних, де можна знайти статистику двосторонньої торгівлі між країнами.