Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

КІС

Міністерство освіти і науки України

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

(повне найменування вищого навчального закладу)

Кафедра

 Економічної кібернетики

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Декан ФЕМ

____________ Ціх Г.В.

             (підпис)       (прізвище та ініціали)

«____»________ 2017 р.

 

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

 

 

Корпоративні інформаційні системи

(шифр і назва навчальної дисципліни)

галузь знань

05 «Соціальні та поведінкові науки»

 

(шифр і назва галузі знань)

спеціальність

051 «Економіка»

 

(шифр і назва спеціальності)

факультет

Економіки та менеджменту

 

   (назва факультету)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тернопіль

2017

 

 

Робоча програма

з дисципліни «Корпоративні інформаційні системи»

 

(назва навчальної дисципліни)

для студентів галузі знань

05 «Соціальні та поведінкові науки»

спеціальності

051 «Економіка»

       

 

Розробники:

канд. пед. наук, доцент Кареліна О.В.

 

(вказати авторів, їхні посади, наукові ступені та вчені звання)

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри

Економічної кібернетики

 

(назва кафедри)

Протокол від № 1 від 30 серпня 2017 року

 

Завідувач кафедри

 

 

Дмитрів Д.В.

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали)

 

Схвалено науково-методичною комісією факультету економіки та менеджменту

протокол №__ від «__» _____________ 2017 року

 

Голова

 

 

Павликівська О.І.

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали)

         

 

 

Робоча програма переглянута та перезатверджена на засіданні кафедри

 

 

(назва кафедри)

Протокол від «        »                           201   року, № 

 

Завідувач кафедри

 

 

 

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали)

         

 

Робоча програма переглянута та перезатверджена на засіданні кафедри

 

 

(назва кафедри)

Протокол від «        »                           201   року, № 

 

Завідувач кафедри

 

 

 

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали)

         

 

Робоча програма переглянута та перезатверджена на засіданні кафедри

 

 

(назва кафедри)

Протокол від «        »                           201   року, № 

 

Завідувач кафедри

 

 

 

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали)

         

 

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

Найменування показників

Галузь знань, спеціальність,

освітній рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 4

Галузь знань – 05 «Соціальні та поведінкові науки»

 

 

Спеціальність 051 «Економіка»

 

 

Освітній рівень: магістр

 

Обов’язкова / (за вибором)

за вибором

за вибором

Модулів – 2

Рік підготовки:

Змістових модулів – 6

5

5

Індивідуальне науково-дослідне завдання: курсова робота.

 

Семестр

Х

Х

Лекції

Загальна кількість годин – 150

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3,

самостійної роботи студента – 5,6.

14 год.

12 год.

 

Практичні, семінарські заняття

0 год.

0 год.

Лабораторні заняття

28 год.

12 год.

Самостійна робота

78 год.

96 год.

Індивідуальні завдання: год.

30 год.

30 год.

Вид контролю:

Х семестр – екзамен.

         

 

 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

Метою курсу “Корпоративні інформаційні системи” є формування професійних компетенцій з методології проектування, методик впровадження та практики використання корпоративних інформаційних систем (КІС) на підприємстві.

Завдання курсу: вивчення методологій проектування корпоративних інформаційних систем; усвідомлення понять «єдиний інформаційний простір підприємства», «інтерфейс роботи з КІС відповідно до ролі і прав користувача»; ознайомлення із найпопулярнішими у світі та в Україні тиражованими КІС; оволодіння практичними уміннями роботи в КІС, оцінювання ефективності КІС.

Предмет: економічна та управлінська інформація й інструментарій її обробки.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні

знати:

 • архітектуру сучасних корпоративних інформаційних систем;
 • теоретичні основи побудови корпоративних інформаційних систем
 • значення корпоративних інформаційних систем в управлінні бізнесом;
 • стан та перспективи розвитку інформаційних систем управління бізнесом;
 • технології розв’язання економічних задач в умовах функціонування КІС;
 • зміст управління матеріальними та інформаційними потоками корпорації;
 • етапи організації обліку і звітності в КІС;
 • механізм управління персоналом в КІС;
 • поняття логістики як основи організаційно-економічної стійкості підприємства;
 • сутність контролінгу у корпоративних інформаційних системах;

 

 • вміти:
 • використовувати та адаптовувати сучасні КІС або їх окремі елементи у певній предметній галузі;
 • користуватись системою SAP.
 • користуватись КІС 1С.

 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

МОДУЛЬ 1

 

Змістовий модуль 1. Архітектура корпоративних інформаційних систем

 

Тема 1. Стан та перспективи розвитку інформаційних систем керування бізнесом.

Становлення і етапи розвитку корпоративних інформаційних систем. Сутність корпоративних інформаційних систем, побудованих на основі концепції планування матеріальних ресурсів (MRP) і планування виробничих ресурсів (MRPІІ). Корпоративні інформаційні системи, побудовані відповідно до концепції планування ресурсів підприємства (ERP) і концепції, орієнтованої на кінцевого споживача (CSRP).

 

Тема 2. Архітектура корпоративних інформаційних систем (КІС).

Поняття бізнес-архітектури та інформаційної архітектури в корпоративних інформаційних системах. Сутність файл-серверних і клієнт-серверних технологій доступу до даних. Моделі архітектури клієнт-сервер і їх загальна характеристика. Особливості архітектури клієнт-сервер у процесі роботи в неоднорідному середовищі і роботі на багатьох платформах. Програмне забезпечення моделей КІС.

 

Змістовий модуль 2. Управління даними в КІС

Тема 3. Базисна технологія КІС.

Поняття базисної технології та її особливості. Технологія доступу, зберігання та адміністрування даних у КІС. Організація електронного документообігу та інтелектуального аналізу в КІС. Технологія створення складних систем.

 

Тема 4. Тиражування даних у корпоративних інформаційних системах.

Бази та сховища даних. Технології резервного копіювання: рейд, кластер. Електронний документообіг. Електронний цифровий підпис. Розмежування прав доступу до даних: ролі та інтерфейси.

 

Тема 5. Корпоративні сховища даних.

Сховища даних для обміну інформацією між різними ІС у корпорації. Адміністрування сховищ даних. Технології OLAP та Data Mining. Метадані.

 

Змістовий модуль 3. Логістика і контролінг у КІС

 

Тема 6. Реалізація промислової логістики в КІС.

Поняття логістики як основи організаційно-економічної стійкості підприємства. Компоненти логістики. Показники організаційно-економічної стійкості підприємства. Класифікація логістичних процесів і їх характеристика. Методи й моделі управління логістичними процесами.

 

Тема 7. Контролінг у КІС.

Поняття контролінгу як інструменту управління підприємством. Контролінг напрямів діяльності КІС. Контролінг маркетингу. Контролінг забезпечення ресурсами. Контролінг у сфері логістики та інші види контролінгу.

 

 

МОДУЛЬ 2

 

Змістовий модуль 4. Управління інформаційними та матеріальними потоками в КІС

 

Тема 8. Управління матеріальними потоками корпорації.

Загальна характеристика підсистеми управління матеріальними потоками (УМП). Структура і функції підсистеми УМП. Склад і характеристика основних завдань підсистеми. Методи прогнозування і планування потреби в матеріалах, розрахунок оптимального розміру партії матеріалів. Інформаційна база підсистеми УМП. Алгоритми і технологія автоматизованого розв`язання задач з планування потреби в матеріалах і закупки матеріалів, управління запасами, оцінки запасів, контролю рахунків і управління складами.

 

Тема 9. Організація обліку і звітності в КІС.

Модулі обліку і звітності у КІС та їх загальна характеристика. Характеристика основних завдань з обліку фінансів, алгоритми і технологія їх автоматизованого розв`язання. Алгоритми і технологія автоматизованого розв`язання задач з обліку витрат на виробництво. Фінансовий менеджмент. Загальна характеристика завдань з управління фінансовими операціями, ринковим ризиком і обліку фінансових коштів. Загальна характеристика підсистеми управлінського обліку і її складових елементів. Автоматизоване розв`язання основних задач з управлінського обліку.

 

Тема 10. Управління персоналом у КІС.

Характеристика підсистеми управління персоналом і її складових елементів. Інформаційне забезпечення підсистеми управління персоналом. Алгоритми і технологія автоматизованого розв`язання основних задач з планування потреби в персоналі й витрат на його утримання, обліку наявності та руху персоналу, використання робочого часу, розрахунку заробітної плати, управління винагородами, пільгами для працівників та витратами на відрядження.

 

Змістовий модуль 5. Телекомунікації у КІС

 

Тема 11. Телекомунікаційні процеси в КІС.

Взаємодія компонентів КІС в інтранет та інтернет. Використання інформаційно-телекомунікаційних технологій в економіці. Програмне мережеве забезпечення.

 

Змістовий модуль 6. Автоматизація управління у КІС

 

Тема 12. Організація автоматизованого управління підприємством на базі корпоративних інформаційних систем 1С.

1С:Підприємство 8. ERP2. Програмні продукти 1С для виробництва (1С:Молокозавод, 1С:Поліграфія); для сільського господарства (1С:Управління сільськогосподарським підприємством, 1С:Бухгалтерія елеватора, млина, комбікормового заводу, 1С:Селекція в тваринництві. Свинарство); для торгівлі, складу, логістики і транспорту (1С:WMS Логістика. Управління складом, 1С:TMS Логістика. Управління перевезеннями, 1С:Аптека, 1С:Таксі, 1С:Центр супутникового моніторингу ГЛОНАСС/GPS) та ін.

Тема 13. Корпоративна інформаційна система SAP.

Програми SAP для управління підприємством: SAP S/4HANA – пакет бізнес-додатків для максимізації прибутку підприємства (розгортається локально або хмарно); SAP Business ByDesign – хмарне рішення для компаній середнього розміру; SAP Business One – для комплексної автоматизації малого підприємства; SAP ERP – наступник SAP R/3, надійна, перевірена платформа для підтримки компаній будь-якого розміру і галузі.

 

 

Тема 14. Характеристика ERP-систем, що функціонують на території України.

Галактика, Інталев, MS Dynamics ERP, IT-Enterprise, Парус-Предприятие, OneBox, DeloPro, HansaWorld, Универсал, GrossBee.

 

 

 

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

заочна форма

усього

в тому числі

усього

в тому числі

л

п

лаб.

інд.

с.р.

л

п

лаб.

інд.

с.р.

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Архітектура корпоративних інформаційних систем

Тема 1. Стан та перспективи розвитку інформаційних систем керування бізнесом

8

1

-

2

-

5

7

0,5

-

0,5

-

6

Тема 2. Архітектура корпоративних інформаційних систем (КІС)

9

1

-

2

-

6

8

0,5

-

0,5

-

7

Разом за змістовим модулем 1

17

2

-

4

-

11

15

1

 

1

 

13

Змістовий модуль 2. Управління даними в КІС

Тема 3. Базисна технологія КІС.

8

1

-

2

-

5

9

1

-

1

-

7

Тема 4. Тиражування даних у корпоративних інформаційних системах.

9

1

-

2

-

6

9

1

-

1

-

7

Тема 5. Корпоративні сховища даних

8

1

-

2

-

5

9

1

 

1

 

7

Разом за змістовим модулем 2

25

3

-

6

-

16

27

3

-

3

-

21

Змістовий модуль 3. Логістика і контролінг у КІС

Тема 6. Реалізація промислової логістики в КІС

9

1

-

2

-

6

9

1

-

1

-

7

Тема 7. Контролінг у КІС.

8

1

-

2

-

5

9

1

-

1

-

7

Разом за змістовим модулем 3

17

2

-

4

-

11

18

2

-

2

-

14

Модуль 2

Змістовий модуль 4. Управління інформаційними та матеріальними потоками в КІС

Тема 8. Управління матеріальними потоками корпорації.

9

1

-

2

-

6

9

1

 

1

-

7

Тема 9. Організація обліку і звітності в КІС.

8

1

-

2

-

5

9

1

 

1

 

7

Тема 10. Управління персоналом у КІС.

9

1

-

2

-

6

9

1

 

1

 

7

Разом за змістовим модулем 4

26

3

-

6

-

17

27

3

 

3

-

21

Змістовий модуль 5. Телекомунікації у КІС

Тема 11. Телекомунікаційні процеси в КІС.

9

1

-

2

-

6

8

0,5

-

0,5

-

7

Разом за змістовим модулем 5

9

1

-

2

-

6

8

0,5

-

0,5

-

7

Змістовий модуль 6. Автоматизація управління у КІС

Тема 12. Організація автоматизованого управління підприємством на базі корпоративних інформаційних систем 1С

9

1

-

2

-

6

9

1

 

1

-

7

Тема 13. Корпоративна інформаційна система SAP

8

1

-

2

-

5

9

1

 

1

-

7

Тема 14. Характеристика ERP-систем, що функціонують на території України.

9

1

-

2

-

6

8

0,5

 

0,5

-

7

Разом за змістовим модулем 6

26

3

-

6

-

17

26

2,5

 

2,5

-

21

Курсова робота

30

-

-

-

30

-

30

-

-

-

30

-

Всього годин

150

14

-

28

30

78

150

12

-

12

30

96

 

5. ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ

з/п

Назва теми

Кількість годин

 

денна форма

заочна форма

 1.  

Ознайомлення із сайтами https://training.sap.com, https://open.sap.com/. [13], [14]

4

1

 1.  

Вибір відкритого курсу на сайті https://open.sap.com/ і запис на навчання [14]

4

1

 1.  

Вивчення відкритого курсу SAP. [14]

4

2

 1.  

Вивчення відкритого курсу SAP. [14]

4

2

 1.  

Вивчення відкритого курсу SAP. [14]

4

2

 1.  

Ознайомлення із сайтом https://enterprise.microsoft.com/ru-ru/. [17]

4

2

 1.  

Ознайомлення з матеріалами сайта http://www.intalev.ua/. [21]

4

2

 

Разом

28

12

 

 

6. САМОСТІЙНА РОБОТА

з/п

Назва теми

Кількість годин

денна форма

заочна форма

1

Змістовий модуль 1

Опрацювання матеріалів лекції 1. [4], [5], [8].

5

6

2

Опрацювання матеріалів лекції 2, підготовка до лабораторної роботи 1. [2], [4], [8].

4

6

3

Змістовий модуль 2

Опрацювання матеріалів лекції 3, підготовка до лабораторної роботи 2. [3], [4], [5]

5

6

4

Опрацювання матеріалів лекції 4, підготовка до лабораторної роботи 3. [2], [3], [4].

4

5

5

Опрацювання матеріалів лекції 5, підготовка до лабораторної роботи 4. [2], [4], [5].

5

6

6

Змістовий модуль 3

Опрацювання матеріалів лекції 6, підготовка до лабораторної роботи 5. [1], [9], [10].

4

6

7

Опрацювання матеріалів лекції 7, підготовка до лабораторної роботи 6. [4], [5], [18].

5

6

8

Підготовка до складання тесту по модулю 1

4

4

9

Змістовий модуль 4

Опрацювання матеріалів лекції 8, підготовка до лабораторної роботи 7. [3], [18], [21].

4

6

10

Опрацювання матеріалів лекції 9. [2], [5], [18].

5

6

11

Опрацювання матеріалів лекції 10. [3], [14], [18].

4

5

12

Змістовий модуль 5

Опрацювання матеріалів лекції 11. [2], [4], [11].

4

6

13

Змістовий модуль 6

Опрацювання матеріалів лекції 12. [18], [19], [20].

5

6

14

Опрацювання матеріалів лекції 13. [5], [13], [14].

4

6

15

Опрацювання матеріалів лекції 14. [16], [17], [21].

4

6

16

Підготовка до складання тесту по модулю 2

4

4

17

Підготовка до екзамену

8

8

 

Разом

78

96

 

 

7. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

У якості індивідуального завдання з дисципліни студенти виконують курсову роботу.

В курсовій роботі необхідно:

 1. Розглянути задачі, що вирішуватимуться, як складову корпоративної інформаційної системи. Їх вирішення повинно відповідати вимогам до складових системи, органічно інтегруватись в корпоративну інформаційну систему.
 2. Під час проведення аналізу об’єкта та предмета дослідження розглянути найважливіші їх характеристики, визначити систему оцінок, здійснити інтегральну оцінку, обрати інструменти рішення, сформулювати висновки.
 3. Обґрунтувати рішення щодо вибору системи кодування інформації, моделі даних, інструментів програмування, супроводжуючи обґрунтування короткими теоретичними поясненнями.
 4. Розробити схему інформаційних взаємозв’язків задачі, що вирішується в роботі, з іншими задачами корпоративної інформаційної системи.
 5. Розробити інформаційну модель задачі, в якій інформаційні потоки повинні адекватно відображати відповідні матеріальні, фінансові або інші потокові процеси.
 6. Розробити машинну інформаційну базу, яка повинна охоплювати комплекс взаємозв’язаних задач конкретної підсистеми. Програмна реалізація може обмежуватись задачами, в результаті рішення яких формується 5-6 результатних машинних документів.
 7. Доповнити об’єкти, що розробляються в роботі (масиви даних, моделі, програми), класифікаційними характеристиками, оцінкою відповідності найважливіших характеристик вимогам КІС. Наприклад, при розробці моделі об’єкта, процесу, ситуації необхідно пояснити сутність моделювання, вимоги до моделі, клас моделі тощо.
 8. Розробити схему технологічного процесу рішення задачі, технологію виконання найважливіших технологічних операцій (підготовки даних на машинних носіях, коригування нормативно-довідкової інформації, формування первинних документів-основ та супроводжувальних).
 9. Розробити детальну блок-схему програмного забезпечення, розробка якого здійснена в роботі.
 10. Розробити організаційне забезпечення стосовно об’єктів системи обробки даних.
 11. Розробити контрольний приклад рішення задач, результати його виконання подати в додатках.
 12. У висновках висвітлити виконану аналітичну та практичну роботу та одержані результати, сферу їх застосування. Визначити власне бачення напрямків подальшого розвитку досліджень.

Курсова робота з дисципліни «Корпоративні інформаційні системи» може виконуватись за такими напрямками:

1)         дослідження актуального завдання - складової корпоративної інформаційної системи за фахом «Економічна кібернетика»;

2)         розробка модуля (підсистеми) корпоративної інформаційної системи або іншого програмного продукту;

3)         реферативним оглядом, який являє собою систематизацію і аналіз публікацій з певної тематики, пов’язаної із дисципліною «Корпоративні інформаційні системи», теоретичне вивчення проблеми із наданням конкретних пропозицій і висновків з даної проблеми;

4)         проведення наукових досліджень пов’язаних з КІС.

Перший напрямок написання КР, тобто дослідження актуальної задачі – складової КІС може включати наступні розділи:

 1. Опис задачі.
 2. Обґрунтування актуальності задачі.
 3. Огляд інформації, що міститься у відкритих джерелах, присвячених даній задачі або області досліджень.
 4. Дослідження задачі:
 • класифікація задачі, тобто віднесення її до деякого відомого класу задач;
 • опис відомих методів рішення задач цього класу;
 • опис особливостей досліджуваної задачі, її відмінних рис, які не дозволяють застосовувати існуючі методи в стандартному вигляді;
 • пропозиції з модифікації існуючих методів для вирішення задачі (подібних задач) або з модифікації самої задачі для застосування існуючих методів;
 • опис пропонованих методів рішення або підходів до рішення з обґрунтуванням їх застосовності до даної задачі;
 • опис проблем, які виникають в процесі рішення, або інших побічних, допоміжних або паралельних задач.
 1. Автоматизація даної задачі:
 • постановка задачі;
 • розробка інформаційного забезпечення;
 • розробка математичного забезпечення;
 • розробка програмного забезпечення;
 • розробка технічного забезпечення;
 • розробка організаційного забезпечення.

Другий напрямок написання КР, тобто розробка модуля (підсистеми) корпоративної інформаційної системи, то робота може включати наступні розділи:

 1. Огляд існуючих програмних продуктів, що виконують аналогічні функції, їх переваги і недоліки, порівняння, класифікація.
 2. Обґрунтування необхідності розробки.
 3. Постановка задачі, яка розробляється:
 • опис прикладної задачі, комплексу задач;
 • опис інформаційних потоків;
 • опис процесів обробки інформації, функцій управління, що потребують автоматизації;
 1. Розробка проекту системи:
 • функціональна структура та архітектура КІС;
 • апаратна платформа;
 • операційна система, СУБД, склад інших програмних продуктів;
 • опис інформаційного забезпечення;
 • опис організаційного забезпечення;
 1. Реалізація задачі:
 • опис структури БД: таблиці, індекси, процедури, запити;
 • опис вхідних і вихідних даних;
 • опис логіки програм і інтерфейсів;
 • алгоритми обробки даних;
 • опис математичної задачі, вирішуваної за допомогою КІС;
 • призначення і функції програми, режими роботи програми;
 • опис категорій користувачів програми, розмежування прав користувачів;
 • опис інтерфейсів користувача, що реалізовують кожну функцію системи;
 • опис методів захисту даних у системі;
 1. Постановка локальної задачі з підсистеми, яка розробляється:
 • опис прикладної задачі, комплексу задач;
 • опис інформаційних потоків;
 • опис процесів обробки інформації, функцій управління, що потребують автоматизації.
 1. Опис математичної задачі, вирішуваної за допомогою КІС:
 • постановка задачі;
 • дослідження задачі;
 • математична модель;
 • метод рішення виникаючої математичної задачі;
 • алгоритм, що реалізовує метод рішення.
 1. Реалізація задачі:
 • призначення і функції програми, режими роботи програми;
 • опис категорій користувачів програми, розмежування прав користувачів;
 • опис інтерфейсів користувача, що реалізовують кожну функцію системи;
 • опис вхідних даних;
 • опис вихідних даних;
 • опис методів захисту даних у системі;
 • технічні характеристики системи (тип і мінімально необхідні апаратні ресурси обчислювальної системи, необхідне програмне забезпечення тощо).
 1. Аналіз:
 • упровадження системи;
 • області застосування системи;
 • переваги і недоліки системи в порівнянні з перерахованими раніше в розділі 2 аналогами;
 • опис проблем, що виникли в процесі розробки, пропозиції щодо рішення;
 • напрями подальшого розвитку КІС;
 • ефективність від впровадження запропонованого програмного рішення.

Третій напрямок написання КР, тобто реферативна робота, може включати наступні розділи:

 1. Обґрунтування актуальності вибраної тематики і опис цілей виконання роботи.
 2. Систематизація і аналіз вивчених наукових публікацій.
 3. Аналіз декількох КІС.
 4. Висновки за результатами дослідження.
 5. Пропозиції щодо використання результатів роботи в конкретних областях і можливі напрями подальших досліджень.

Реферативні роботи оцінюються вищим балом, як правило, лише в тих випадках, коли подані в них результати можуть реально використовуватися в навчальному процесі (є основою для навчальних і методичних посібників, лабораторних робіт, збірок завдань тощо) або роботах, що виконуються за замовленням підприємств і організацій.

Четвертий напрямок написання КР, тобто проведення наукових досліджень пов’язаних з КІС передбачає індивідуальну роботу студента за вибраною та узгодженою з керівником тематикою. Розділи такої роботи не мають орієнтованого переліку розділів, оскільки під час проведення наукових досліджень зміст роботи розкривається творчим підходом студента до розв’язуваної проблематики.

 

Розподіл балів, які отримують студенти за курсовий проект

 

Пояснювальна записка

Захист проекту

Сума

75

25

100

 

 

8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ

При викладанні дисципліни використовуються такі методи навчання:

 • інформаційно-рецептивний;
 • репродуктивний;
 • проблемного викладу;
 • евристичний;
 • дослідницький.

9. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

При викладанні дисципліни використовуються такі методи контролю:

 • попередній;
 • поточний
 • рубіжний;
 • підсумковий.

 

 

 

 

10. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ

 

Модуль 1

Тест по модулю 1

Модуль 2

Тест по модулю 2

Екзамен

Сума

Аудиторна робота – лекції, практичні заняття та контрольні заходи

Аудиторна робота – лекції, практичні заняття та контрольні заходи

ЗМ1

ЗМ2

ЗМ3

ЗМ4

ЗМ5

ЗМ6

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12

Т13

Т14

4

4

4

4

4

4

4

10

4

4

4

4

4

4

3

10

25

100

 

 

Т1, Т2 ... Т14 – теми змістових модулів.

 

 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно 

зараховано

 

82-89

В

добре

 

75-81

С

 

67-74

D

задовільно

 

60-66

Е

 

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

 

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 

 

 

 

 

11. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

БАЗОВА

 1. Карабутов Н.Н. Методы построения и анализа информационного обеспечения в корпоративных системах. Введение в анализ данных: учеб. пособие / Н.Н. Карабутов; Сиб. гос. индустр. Ун-т. – Новокузнецк; Изд. центр СибГИУ, 2011. – 377 с.
 2. Корпоративные информационные системы: конспект лекций / В.П. Яковлев; СПбГТУРП. – СПб., 2015. − 117 с.
 3. Новикова Г.М. Корпоративные информационные системы: Учеб. пособие. – М.: РУДН, 2008. – 94 с.
 4. Олейник П. П. Корпоративные информационные системы: Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения. – СПб.: Питер, 2012. – 176 с.
 5. Сатунина А. Е. Управление проектом корпоративной информационной системы предприятия: учеб. пособие / А.Е. Сатунина, Л.А. Сысоева. – М.: Финансы и статистика; ИНФРА-М, 2009. – 352 с.

 

 

ДОПОМІЖНА

 1. Воронін А. М., Зіатдінов Ю. К., Климова А. С. Інформаційні системи прйняття рішень: навчальний посібник. — К. : НАУ-друк, 2009. — 136с.
 1. Галузинський Г. П., Денісова О. О., Писаревська Т. А. Інформаційні системи у бізнесі. Практикум для індивідуальної роботи: навч.- метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни. — К. : КНЕУ, 2008. — 524с.
 1. Гужва В. М. Інформаційні системи і технології на підприємствах: навч.-метод. посібник для самост. вивчення дисципліни. — К. : КНЕУ, 2008. — 368с.
 1. Заверач М. М., Третько В. В. Бази даних. Інформаційні системи: навч. посібник для студ. вищих навч. закл.. — Хмельницький : ХНУ, 2007. — 303с.
 1. Касаткіна Н. В., Пономаренко Л. А., Філатов В. О. Інформаційні системи та їх застосування: [монографія]. — К. : ПП "Аверс", 2008. — 142с.
 1. Коваленко А. Є. Розподілені інформаційні системи: навч. посібник для студ. вищих навч. закл., які навч. за спец. "Інтелектуальні системи прийняття рішень". — К. : НТУУ "КПІ", 2008. — 244c.
 1. Корпоративні інформаційні системи: метод. вказівки для самостійної роботи і завдання контрольних робіт студ. спец. 7.050201, 8.050201 "Менеджмент організацій" всіх форм навчання / О.М. Ананьев (уклад.). — Л. : Видавництво Львівської комерційної академії, 2007. — 60с.

 

 

12. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

 1. 1. https://training.sap.com
 2. https://open.sap.com/
 3. http://www.parus.com
 4. https://www.galaktika.ru/
 5. https://enterprise.microsoft.com/ru-ru/
 6. 1c.ua
 7. http://solutions.1c.ru/
 8. http://edu.1c.ru
 9. http://www.intalev.ua/

22. http://dl.tntu.edu.ua/login.php?course=1884 – Сторінка навчальної дисципліни на сервері дистанційного навчання ТНТУ.