Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

КНЕУ

Орієнтовний перелік тем

ІНДИВІДУАЛЬНИХ  КОМАНДНИХ  РОБІТ (ІКР)

(одну роботу можуть готувати 2 студенти разом)

з обов’язковим використанням мінімум 5-ти наукових статей!!!

 

 1. Загальні вимоги до правочинів при здійсненні діяльності з торгівлі цінними паперами.
 2. Договори купівлі-продажу та міни цінних паперів: порівняльний аналіз.
 3. Дарування та спадкування цінних паперів: особливості оформлення.
 4. Застава цінних паперів як вид забезпечення зобов’язання.
 5. Нотаріальне посвідчення правочинів у сфері торгівлі цінними паперами.
 6. Прості та привілейовані акції – переваги  для інвесторів.
 7. Закон України «Про акціонерні товариства»: проблеми реалізації.
 8. Фінансування інфраструктурних проектів в Україні за допомогою випуску державних цінних паперів.
 9. Особливості використання іпотечних облігацій в Україні.
 10. Форвардні та ф’ючерсні контракти: практичне застосування в Україні.
 11. Емісія облігацій місцевої позики в Україні.
 12. Застосування цінних паперів при  фінансуванні  будівництва в Україні.
 13. Пайові та корпоративні інвестиційні фонди.
 14. Розвиток інфраструктури фондового ринку в Україні.
 15. Компанія з управління активами: регулювання діяльності.
 16. Державне регулювання фондового ринку в Україні.
 17. Саморегулівні організації на фондовому ринку України.
 18. Національна депозитарна система: проблеми реформування.
 19. Депозитарна діяльність: проблеми та перспективи розвитку.
 20. Інститути спільного інвестування: історія виникнення та розвиток.
 21. Приватизація і формування фондового ринку в Україні.
 22. Ліцензування діяльності професійних учасників фондового ринку.
 23. Сертифікація фахівців фондового ринку.
 24. Анулювання ліцензій торговців цінними паперами: сутність, причини.
 25. Проблемні питання здійснення діяльності з управління цінними паперами.
 26. Основні види правопорушень на ринку цінних паперів.
 27. Комерційні банки як суб’єкти первинного фінансового моніторингу.
 28. Ознаки операцій, які підпадають під дію фінансового моніторингу.
 29. Планові та позапланові перевірки торговців цінними паперами.
 30. Оподаткування операцій з векселями.
 31. Нові технології здійснення біржової діяльності.
 32. Облік переходу прав власності на акції в Національній депозитарній системі.
 33. Бухгалтерський облік операцій з облігаціями.
 34. Діяльність рейтингових агентств на ринку цінних паперів.
 35. Фінансові санкції за порушення податкового законодавства.
 36. Фондові біржі – еволюція технологій.
 37. Управління ризиком у торгівлі цінними паперами.
 38. Стратегії вибору інвестиційного рішення.
 39. Фінансовий ризик: поняття, структура.
 40. Вплив строку обігу цінного паперу на рівень ризику.
 41. Модель арбітражного ціноутворення.
 42. Капіталізація відсотків в умовах фінансової кризи.
 43. Грошовий потік: поняття, вплив на інвестиційні рішення.
 44. Ануїтетні платежі: поняття, класифікація, оцінка вартості.
 45. Ринкова капіталізація компанії як показник ефективності управління.

 

Результати виконання ІКР оформлюються у вигляді письмової роботи.

Письмова робота повинна містити:

 • титульний аркуш;
 • зміст (план);
 • текстову частину;
 • список використаної літератури;
 • додатки (роздруківки чи ксерокопії наукових статей).

Текстова частина ІКР повинна містити наступні розділи:

 1. Вступ. Визначається актуальність обраної теми, предмет, мета та значення ІКР (обсяг – від 1 до 2 сторінок).
 2. Теоретична частина. Дана частина роботи повинна містити теоретико-методологічні положення обраних для дослідження питань. Вивчаючи теоретичні основи певних проблем, студенти повинні здійснити огляд економічної літератури, це дозволить систематизувати джерела, проаналізувати різні підходи, що існують в науковій думці, виділити суттєве і зробити власні аргументовані висновки. Також необхідно наводити фактичні статистичні дані, які відображають тенденції змін відповідних економічних явищ на макрорівні (на рівні країн та світу в цілому) і дозволяють визначити особливості зовнішнього соціально-економічного клімату. Обсяг від 5 до 10 стор.
 3. Практичну частину, яка є основною частиною ІКР. Враховуючи це, в ній обов’язково повинен бути використаний статистичний матеріал, який підтверджує  важливість досліджуваних питань. Досліджуються об’єктивні і суб’єктивні фактори, що зумовлюють негативний вплив на фінансово-господарську та інвестиційну діяльність корпоративного суб’єкта (-ів) міжнародного бізнесу. Вагомості ІКР надає використання матеріалів з практики роботи конкретного суб’єкта(-ів) підприємництва. Ці матеріали необхідно оформити у вигляді таблиць, графіків, діаграм і обов’язково їх проаналізувати. Аналітичні розрахунки мають бути здійснені за 3-5 років. Результати такого аналізу дозволять виявити тенденції і причини змін певних показників, напрямки вирішення існуючих проблем. Для того, щоб робота мала високий рівень оцінки, необхідно виявити і кількісно визначити взаємозв’язки між економічними процесами і явищами, що дозволить комплексно вивчити проблему і отримати підстави для пошуку шляхів покращення діяльності підприємства. Обсяг від 10 до 15 стор.
 4. Результати дослідження, що є логічним завершенням ІКР. Тут студенти, виходячи з результатів дослідження, проведеного і викладеного у теоретичній та практичній частині, самостійно розробляють пропозиції щодо усунення проблем та покращення фінансового стану корпоративного суб’єкта (-ів) бізнесу. Висновки і рекомендації студентів зроблені в ІКР повинні бути конкретними та чіткими щодо усунення проблем та покращення фінансового стану корпоративного суб’єкта (-ів) міжнародного бізнесу. Пропозиції щодо напрямків вирішення існуючих проблем повинні бути логічно обгрунтовані і підтверджені цифровим матеріалом. Обсяг від 5 до 7 стор.

В ІКР необхідно самостійно формулювати свої думки, не допускати повторень та протиріч між окремими положеннями завдання.

Перелік використаної літератури і законодавчих актів додається до ІКР.

У Додатках мають міститися наукові статті (мінімум 5!!!), що були використані в роботі.

 

П.С.: раджу в ході виконання робіт користуватися Річними звітами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України

https://www.nssmc.gov.ua/reports/