Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

КНЕУ

Шановні студенти! Увага! На 1-му занятті Ви захищаєте виконану роботу по країні!

Прохання до старост груп надіслати списки розподілу держав, вибраних студентами!

Шановні студенти! До Вашої уваги перелік робіт по опрацюванню курсу «міжнародна торгівля», які при Вашому успішному їх виконанні гарантують Вам диференційований залік у сумі – 100 балів.

100 балів включають:

Модуль №1 (1-2 розділ) – 10 балів;

Модуль №2 (3-4- розділ) – 10 балів;

Разом – 20 балів

Робота під час аудиторних занять – 20 балів

Разом 40 балів

Самостійна+ індивідуальна робота: Разом 60 балів

Сутність робіт для самостійного та індивідуального опрацювання:

1)Практичне завдання «Аналіз зовнішньої торгівлі України» - 10 балів;

2)Аналітична робота ( обов’язкове завдання): «МІСЦЕ, РОЛЬ ТА ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ «………..» (НАЗВА КРАЇНИ) У МІЖНАРОДНОМУ ТОРГОВЕЛЬНОМУ ПРОСТОРІ»  - 20 балів;

3)Робота в групах за темою «Форми міжнародної торгівлі за предметом торгівлі»: аналіз ринків : ресурсів, товарів, послуг, інтелектуальної власності  (підготовкаа презентацій)– 10 балів;

4)Підготовка доповідей за напрямками ( по 5 балів):

 • торговельні конфлікти;
 • електронна комерція;
 • біржова торгівля;
 • аукціонна торгівля;
 • Міжнародні торговельні угоди;
 • тендери;
 • виставки/ярмарки;
 • біржова торгівля;
 • міжнародна торговельна кооперація.

5)Відпрацювання трендів розвитку міжнародної торгівлі - ділова гра «Практика справедливої торгівлі у міжнародних торговельних відносинах» - 10 балів;

6)Міні-конференція «Торговельні конфлікти у практиці міжнародної торгівлі» -5 балів.

Разом самостійна /індивідуальна робота 60 балів

 

Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання (обов’язкове завдання!!!)

Індивідуальне завдання з курсу «Міжнародна торгівля» для студентів передбачає написання аналітичної роботи на тему: “Сучасні особливості та перспективи розвитку зовнішньої торгівлі в (країна, або інтеграційне об’єднання держав)”. Студенти обирають по одній з визначених викладачем переліку країну. Підготовка індивідуального завдання є необхідною складовою частиною самостійної підготовки студента з курсу “Міжнародна торгівля ”.

Мета написання аналітичної роботи: Виявлення та обґрунтування новітніх напрямів торговельної взаємодії досліджуваної країни з Україною на базі проведеного згідно плану аналізу й у відповідності до сучасних трансформацій міжнародної торговельної системи.

Тема аналітичної роботи повинна мати таку назву: «МІСЦЕ, РОЛЬ ТА ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ «………..» (НАЗВА КРАЇНИ) У МІЖНАРОДНОМУ ТОРГОВЕЛЬНОМУ ПРОСТОРІ»

ЗМІСТ

 1. Місце країни у системі міжнародних торговельних відносин.
  1. Коротка характеристика особливостей міжнародної торговельної спеціалізації країни
  2. Рейтингові позиції країни у міжнародній торговельній системі за основними показниками:
 • умови торгівлі- (Global Competitiveness Report (Всесвітній економічний форум /Давос/); W.E.F. org;
 • Doing Business; 
 1. Основна частина. Розрахункова. Аналіз показників розвитку зовнішньої торгівлі у динаміці за 2016 – 2018 рр. з обґрунтуванням одержаних результатів.
  1. Характеристика абсолютних показників розвитку зовнішньої торгівлі (експорт; імпорт; ЗТО; генеральна торгівля; ВВП; Ч);
  2. Оцінка результуючих показників розвитку зовнішньої торгівлі (сальдо торговельного балансу; сальдо балансу послуг; індекси стану балансу; індекс «умови торгівлі» (5 товарних груп (див 2.3.); індекс чистої торгівлі; індекси диверсифікації та концентрації)
  3. Аналіз структурних показників (товарна та регіональна структура експорту/імпорту товарів та послуг) у динаміці за 5 позиціями у структурі послуг та товарів, обраними на підставі питомої ваги /8-м розрахункових таблиць/;
  4. Аналіз показників інтенсивності (Ке; Кі; Обсяг експорту/імпорту та ЗТО на душу населення);
  5. Рівень інтеграції країни у глобальну економіку (% частка експорту та імпорту у світовому експорті/імпорті; темп приросту Е/І; товарний експорт; с/г експорт; експорт добувної промисловості; експорт послуг; експорт транспортних послуг.)
 2. Перспективні напрямки зовнішньоторговельної взаємодії досліджуваної країни  з Україною
  1. Стан зовнішньоторговельної взаємодії сторін.
 •   товарна структура; питома вага у торгівлі одна одної з країн контрагентів. (в динаміці 2016 – 2018 рр. за 5 позиціями по товарам і послугам)
 • торгівля послугами; питома вага у торгівлі одна одної з країн контрагентів. (в динаміці 2016 – 2018 рр. за 5 позиціями по товарам і послугам)
  1. Особливості режиму митно-тарифного регулювання у торгівлі між державами
 • Членство у регіональних та світових міжнародних торговельно-економічних організаціях;
 • Наявність двосторонніх торговельних Угод (за товарними позиціями проаналізованими у  п.3.1. );
 • Митні та нетарифні інструменти, що застосовують країни при організації зовнішньоторговельної діяльності.
 1.  Рекомендації автора стосовно перспективних напрямків торговельної взаємодії країн (конкретний товарний ринок; форми торгівлі; методи торгівлі).

Увага!!! Обов’язковим є наявність аналітичних висновків щодо кожного обрахованого показника у динаміці згідно нормативних значень!

Вимоги до оформлення індивідуального завдання.

  1. Титульний лист.
  2. План дослідження з зазначенням сторінок в тексті.
  3. Основна частина – структурне розподілення матеріалу згідно плану.
  4. Посилання на джерела первинної та вторинної інформації (за порядковим номером списку літератури).
  5. Список літератури, включаючи назви та вихідні дані нормативних і відомчих джерел, а також повні ідентифікаційні дані джерел Internet.
  6. Відповідним чином оформлені рисунки та таблиці з обов’язковими посиланнями на джерела інформації.
  7. Обсяг основного тексту (без додатків та списку літератури) становить 15-20 сторінок машинописного тексту, таблиці, малюнки включно.

 

ІІ Аналіз ринків

І. Міжнародна торгівля сировинними товарами

Ринок зерна

Ринок овочів

Ринок фруктів

Ринок нафти

Ринок газу

Ринок металу

Ринок меду

Ринок цукру

Ринок органічної сировини

 

ІІ. Міжнародна торгівля промисловими товарами, машинами та обладнанням

Ринок авіакосмічної продукції

Ринок автомобілів

Ринок зброї

Ринок робототехніки

Ринок комплектуючого обладнання

Ринок мобільних телефонів

Ринок комп’ютерної техніки

Ринок товарів широкого вжитку (ринок одягу, взуття, іграшок, ялинкових прикрас

Ринок ювелірних прикрас

Ринок ліків (фармацевтичної продукції)

Ринок продовольчих товарів

Ринок напоїв
Ринок олійно-жирових продуктів

 

ІІІ Міжнародна торгівля послугами

Ринок туристичних послуг

Ринок комп’ютерних послуг

Ринок освітніх послуг

Ринок ресторанного бізнесу

Ринок готельного бізнесу

Ринок транспортних послуг

Ринок охорони здоров’я

ІV Міжнарожна торгівля продукцією інтелектуальної праці

Ринок патентів та ліцензій

Ринок інжинірингових послуг

 

Методи міжнародної торгівлі

ІІІ Міжнародна торгівля через організовані товарні ринки

Робота в групах

 1. Міжнародні товарні біржі
 2. Міжнародні тендери (торги)
 3. Міжнародні товарні аукціони
 4. Міжнародні виставки / ярмарки

 

Рекомендації: студенти розподіляються по групам. Кожен учасник групи аналізує реально діючий організований товарний ринок, відповідно до групи: біржу, аукціон, тендер, виставку, ярмарку. Результатом дослідження є: характеристика ринку, місце і час проведення, охоплення аудиторії (суб’єкти міжнародної торгівлі); специфіка проведення; результати роботи; значення у міжнародних торговельних відносинах ринку.

 

Дякую за увагу!

 

 

Актуалізована індивідуальна робота (АІР) на тему:

Аналіз фондового ринку обраної країни

 

УВАГА!!! Одну роботу можуть виконати 2 студенти разом!

 

 1. Австралія.
 2. Бельгія.
 3. Бразилія.
 4. Великобританія.
 5. Данія.
 6. Іспанія.
 7. Італія.
 8. Канада.
 9. Китайська Народна Республіка.
 10. Литва.
 11. Латвія.
 12. Мексика.
 13. Нідерланди.

 

 1. Німеччина.
 2. Польща.
 3. Португалія.
 4. Республіка Корея.
 5. Росія.
 6. США.
 7. Туреччина.
 8. Угорщина.
 9. Фінляндія.
 10.  Франція.
 11. Чехія.
 12. Чилі.
 13.  Швеція.
 14. Японія.

 

 

Інші країни допускаються, окрім України.

Повторення країн в межах групи не допускається.

 

Загальна оцінка за АІР не може перевищувати 50 балів, у т.ч.:

–   30 балів можна отримати за якісно підготовлену письмову роботу;

 • 20 балів – захист роботи.

 

Вимоги до оформлення АІР: формат А4; редактор – MS Word; шрифт – TimesNewRoman; розмір кегля – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; всі поля по 20 мм; абзацний відступ – 10 мм.

Рисунки і таблиці: шрифт TimesNewRoman; розмір кегля – 12; міжрядковий інтервал – 1,0; використання чорно-білої гами, без фону.

 

АІР повинна містити наступні складові:

  1. Титульна сторінка.
  2. Зміст.
  3. Вступ. Визначається актуальність обраної теми, предмет, мета та значення АІР (обсяг – від 1 до 2 сторінок).
  4. Теоретична частина.В теоретичній частині необхідно дати загальну характеристику особливостей фінансової системи обраної країни, передумови створення та історичні дані щодо розвитку фондового ринку.

Обсяг 5 стор.

  1. Практична частина передбачає підбір та аналіз статистичних даних щодо розвитку фондового ринку країни.Статистичні дані повинні бути оформлені у вигляді таблиць, графіків, діаграм з обов’язковим їх аналізом. Статистику підбирати за останні5 років (2014-2019).

В практичній частині варто розкрити наступні аспекти функціонування фондового ринку країни:

а) стислий огляд інструментів фондового ринку;

б) характеристика ринку акцій;

в) характеристика ринку облігацій;

г) характеристика ринку похідних цінних паперів;

д) фондові біржі країни, основні фондові індекси;

е) особливості взаємодії учасників фондового ринку;

ж) особливості регулювання ринку: державний регулятор, саморегулівні організації (СРО).

Обсяг – 15 стор.

  1. Висновки.На основі проведеного дослідження, розробляються пропозиції щодо подальших напрямів розвитку фондового ринку досліджуваної країни та виокремлюють позитивний досвід для вітчизняного фондового ринку, що варто адаптувати.Обсяг – 3 стор.
  2. Список використаних джерел.