Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

КНЕУ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

 

Інститут інформаційних технологій в економіці

 

Кафедра економіко-математичного моделювання

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з науково-педагогічної роботи
____________ А.М. Колот

 

«___» ___________ 20__ р.

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
З ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

 «Дослідження операцій»

 

 

рівень вищої освіти

перший (бакалаврський)

галузь знань

05 «Соціальні та поведінкові науки»

спеціальність

051 «Економіка»

спеціалізація

«Економічна кібернетика»

вид дисципліни

Обов’язкова

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник навчально-

методичного відділу ____________Д.М.Котенок

                                                  ПОГОДЖЕНО:

 

Завідувач  кафедри ______Г.І. Великоіваненко

 

 

 

 

 

 

 

Київ – 2019

 

 

Розробники:

Великоіваненко Г.І.,  к.ф.-м.н., проф , професор кафедри ЕММ,  ivanenko@kneu.edu.ua,

Волощук С.Д., доцент кафедри ЕММ, sr.voloshchuk@gmail.com

Юнькова О.О., к.ф.-м.н., доц. , доцент кафедри ЕММ, olenayunkova@gmail.com

 

____________________________________________________________________

 

 

Форма навчання —

денна

 

Семестр —

7

 

Кількість кредитів ECTS —

 

4

 

Форма підсумкового контролю —

 

Екзамен

 

Мова викладання

українська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Великоіваненко Г.І.,2019

 © Волощук С.Д., 2019

©  Юнькова О.О., 2019

 

© КНЕУ, 2019

 

 

ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………………………………………………         Стор

3

 1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ ……………

7

Тема 1. Дослідження операцій як науковий підхід до аналізу економічних процесів та обґрунтування рішень.

7

Тема 2. Розподільні задачі та задачі, що зводяться до них

 

Тема 3.Теорія управління запасами

7

Тема 4.Моделі та методи мережевої оптимізації

8

Тема 5. Задачі стохастичного програмування

 

Тема 6. Задачі параметричного програмування

9

Тема 7. Дослідження систем масового обслуговування

9

Тема 8. Моделювання конфліктності  у соціо-економічних системах. Ігрові моделі

1

Тема 9. Структуровані, слабоструктуровані та неструктуровані задачі економічних процесів та їх дослідження

1

Тема 10. Задачі прийняття багатоцільових рішень в дослідженні операцій

 

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

            2.1. Карта навчальної роботи студента

 

            2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

 

3. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

 

            3.1.  Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

 

            3.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для             самостійної роботи

 

 

4. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (форма підсумкового контролю — екзамен)

 

            4.1. Структура екзаменаційного білету

 

            4.2. Критерії оцінювання екзаменаційної роботи студента

 

            4.3. Приклади типових завдань, що виносяться на екзамен

 

 

 

5. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

 

            5.1.      Основна література ……………………………………………………

 

            5.2.      Додаткова література ………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

Навчальна дисципліна «Дослідження операцій» є однією зі складових комплексної підготовки фахівців галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності Економічна кібернетика.

Анотація навчальної дисципліни: дисципліна має теоретичну та практичну спрямованість на вирішення широкого спектра прикладних питань на усіх рівнях ієрархії управління щодо обрання та аналізу найкращих, оптимальних господарських рішень (планів, програм, об’єктів, проектів, стратегій тощо) з урахуванням наявних економічних умов та обмежень.

Предмет дисципліни – поняття та інструментарій розв’язування задач вибору найкращого (за обраними критеріями) рішення на множині допустимих варіантів.

Міждисциплінарні зв’язки робочої програми навчальної дисципліни: дисципліна «Дослідження операцій» є базовою для загальнотеоретичних і спеціальних дисциплін таких, як: економічна кібернетика, моделювання економіки.

Завдання (навчальна мета) дисципліни - засвоєння студентами основних принципів та інструментарію щодо постановки оптимізаційних задач та специфічних задач дослідження операцій; основних методів їх розв’язування та аналізу з метою широкого використання в економіці та підприємництві, надання студентам теоретичних знань і розуміння основних положень курсу, як основи для набуття ними професійних умінь і навичок:

 • концептуальні засади, принципи і підходи до побудови моделей оптимізаційних задач;
 • основні класи математичних моделей, що використовуються для дослідження економічних процесів;
 • основні методи розв’язування задач.

2) розроблення комплексу практичних завдань, вирішення яких забезпечує набуття студентами цілісної системи умінь виконувати типові завдання професійної діяльності;

3) розроблення методичних рекомендацій і завдань для самостійної роботи над вивченням курсу, що  є засобом формування у студентів здібностей до проведення науково-практичних досліджень і презентації їх результатів.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути таких результатів навчання:

  1. Знання методології дослідження операцій: економічні постановки основних типів задач дослідження операцій та математичного програмування; класифікацію задач математичного програмування та дослідження операцій; методи розв’язування задач дослідження операцій та математичного програмування.
  2.  Уміння визначати обсяг необхідної інформації для чіткої постановки та розв’язування задач дослідження операцій; здійснювати побудову економіко-математичних моделей широкого спектра прикладних проблем стосовно управління підприємницькою діяльністю; використовувати ПЕОМ для розв’язування задач; проводити аналіз розв’язків задач дослідження операцій з метою надання практичних рекомендацій стосовно напрямків вдосконалення досліджуваного процесу.
  3.  Комунікація – уміти використовувати сучасні комп’ютерні і телекомунікаційні технології обміну та розповсюдження професійно спрямованої інформації у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.
  4.  Автономність та відповідальність – діяти  на основі етичних міркувань, соціально відповідально і свідомо.

 

Засвоєні студентами знання та набуті під час вивчення даної дисципліни навички є основою для здійснення практичної діяльності у сфері управління:

 • адекватно використовувати прикладні математичні моделі для розв’язування економічних задач із використанням інформаційних технологій,
 • здійснювати аналіз отриманих результатів,
 • формувати та приймати на їх основі відповідні ефективні рішення.

Досягненню мети та ефективній реалізації завдань вивчення дисципліни підпорядкована логіка її викладання, структура і зміст.

 

1. Зміст навчальної дисципліни ЗА ТЕМАМИ

Тема 1.  Дослідження операцій як науковий підхід до аналізу економічних об’єктів і процесів та обґрунтування рішень

У темі розглядаються такі питання: концептуальні положення теорії дослідження операцій; дослідження операцій, як засіб для обгрунтування прийняття ефективних рішень; зміст економіко-математичних моделей дослідження операцій та методологія їх побудови; поняття операції, ефективності операції, моделі операції;  класифікація задач дослідження операцій; засоби кількісного аналізу та моделювання соціально-економічних процесів; системний аналіз – методологічна основа дослідження операцій; новітні технології розв’язання  проблем, аналізу поводження  систем і прийняття рішень.

 

  Тема 2.  Розподільні задачі та задачі , які зводяться до них

У темі розглядаються такі питання: економіко-математична модель розподільної задачі; збалансовані та не збалансовані моделі розподільної задачі; одно етапна і двох етапна транспортна задача;  основні методи розв’язання транспортної задачі; прикладні аспекти використання задач транспортного типу в ринкових умовах - оптимізація плану перевезень, розміщення виробництва і запасів.

 

Тема 3. Теорія управління запасами

         У темі розглядаються такі питання: основні поняття управління запасами; однопродуктова статична детермінована модель за відсутності дефіциту; однопродуктова статична детермінована модель  із дефіцитом; багатопродуктова статична детермінована модель за відсутності дефіциту;  багатопродуктова статична детермінована модель із дефіцитом; багатопродуктова статична детермінована модель  із обмеженнями на складські приміщення та оборотний капітал; детермінована модель виробничих поставок; стохастичні моделі управління запасами.

 

Тема 4. Моделі та методи  мережевої  оптимізації

У темі розглядаються такі питання: основний математичний інструментарій для дослідження  задач мереженої оптимізації; прикладні моделі мережевої оптимізації; моделі мінімізації мережі; моделі знаходження найкоротшого шляху в мережі;  моделі знаходження максимального потоку в мережі;  мережеве планування, основні поняття та означення; методи побудови мережевих моделей; знаходження критичного шляху; оцінювання числових  параметрів мережевих графів.

 

Тема 5. Задачі стохастичного програмування

 У темі розглядаються такі питання: особливості та принципи  стохастичного  моделювання економічних систем та процесів в умовах невизначеності; загальна постановка задачі стохастичного програмування; економічна сутність, основні типи та математична постановка одноетапних задач стохастичного програмування та методи їх розв’язання;  M-моделі;   V- моделі;  MV- моделі;  P- моделі; двоетапні задачі стохастичного програмування та методи їх розв’язання;  приклади застосування в економіці.

 

 

Тема 6. Задачі параметричного програмування

У темі розглядаються такі питання: сутність та загальна постановка задачі параметричного програмування; параметричні змінні вектора обмежень; параметричні змінні коефіцієнтів цільової функції; приклади застосування в економіці.

 

Тема 7.  Дослідження систем масового обслуговування

 У темі розглядаються такі питання: сутність систем масового обслуговування; модель процесу народження-загибелі; модель Ерланга; основні числові і операційні характеристики моделі системи масового обслуговування (СМО);  стохастична модель СМО з одним каналом обслуговування і обмеженою чергою; багатоканальна стохастична модель СМО із обмеженою чергою; багатоканальна стохастична модель СМО із необмеженою чергою; стохастична модель обслуговування автопарку.

 

Тема 8. Моделювання конфліктності у соціо-економічних системах. Ігрові моделі

       У темі розглядаються такі питання: сутність теорії конфліктів; основні поняття теорії ігр; класифікація іго;. математичні ігри двох осіб; платіжна матриця; принцип мінімаксу; поняття сідкової точки та її знаходження; гра зі змішаними стратегіями; геометрична інтерпретація гри 2х2; зведення матричної гри до задачі лінійного програмування; гра як математична модель  конфлікту; коаліційні ігри; кооперативні ігри; антоганістичні ігри; гра з природою.

Тема 9. Структуровані, слабо структуровані та неструктуровані задачі економічних процесів та їх дослідження

       У темі розглядаються такі питання: типологізації задач  дослідження операцій в економіці - добре  структоровані, слабострукторовані,  неструкторовані; сутність та характеристика структурованих, слабо структурованих та неструктурованих задач економічних процесів; методи  аналізу слабо структурованіих та неструкторованих проблем;  застосування суб’єктивних оцінок та експертних процедур у дослідженні операцій; метод «Дельфі». Метод круглого столу; метод колективної генерації ідей (“Мозкова атака”); оцінювання об’єктів при проведенні експертиз; аналіз узгодженості експертних оцінок.

Тема 10. Задачі прийняття багатоцільових рішень в дослідженні операцій.

                  У темі розглядаються такі питання: проблеми багатоцільових підходів в економіці; особливості  постановки задач багатокретиріальної оптимізації; області компромісних розв’язків; оптимальність по Парето; методи знаходження  розв’язків задачі багатокретіальної оптимізації; Методи згортки критерієв; метод головного критерію; метод послідовник поступок; метод  рівних  найменших відносних відхілен; методи інтерактивного програмування; прикладні задачі прийняття багатоцільових рішень в економічних дослідженнях.

 

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

2.1. КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни (обов’язкової)_ «Дослідження операцій»

для студентів освітньої програми / спеціалізації _ «Економічна кібернетика».

денна форма навчання

 

Номер заняття

Вид та тема навчального заняття

Максимал.

кількість

 балів[1]

1

Практичне заняття № 1 «Pозв’язування задач розподільчого типу»

3

2

Лабораторна робота №1.  «Знаходження оптимального розміщення складського приміщення»

 

3

3

Практичне заняття №2. «Моделі управління запасами»

 

3

4

Лабораторна робота №2.  «Моделювання і оптимізація  управління запасами на промисловому або торгівельному підприємстві»

 

3

5

Практичне заняття №3.  « Моделі мережевого планування та управління»

 

3

6

Лабораторна робота №3.  « Оптимізація в задачах мережевого планування»

3

7

Практичне заняття №4. Оптимізація на мережі

3

8

Лабораторна робота №4. «Знаходження максимального потоку в мережі»

3

9

Практичне заняття №5. «Pозв’язування задач стохастичного та  параметричного програмування»

3

10

Лабораторна робота №5.  «Моделювання виробничих процесів в умовах невизначенності»

3

11

Практичне заняття №6. « Прикладні задачі систем  масового обслуговування»

3

12

Лабораторна робота №6.   Моделювання конфліктності у соціо-економічних системах

3

13

Практичне заняття №7. «Моделі багатокритеріальної оптимізації»

3

14

Лабораторна робота №7.  «Моделювання виробничих процесів з урахуванням прийняття багатоцільових рішень»

3

16

Практичне заняття № 8. Підсумковий модульний контроль

5

Усього балів за роботу на заняттях:

47

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів

1. Розрахунково-аналітична робота

3

2. Індивідуальна (аналітична) робота

3

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів:

3

Представлення результатів науково-дослідних робіт на студентських конкурсах, конференціях, олімпіадах тощо

+ Бонусні бали (до 3)

іспит

50

РАЗОМ БАЛІВ:

100

 

  1. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

Оцінювання для студентів денної форми навчання здійснюється впродовж семестру з усіх видів робіт, включаючи самостійну роботу та виконання індивідуальних робіт.

Поточний контроль результатів навчальної діяльності студентів під час вивчення дисципліни здійснюється з метою перевірки знань, умінь та навичок студентів під час проведення аудиторних занять режимі, а також для перевірки результатів виконання та захисту завдань самостійної роботи.

Завданням поточного контролю є перевірка рівня:

 • засвоєння відповідного навчального матеріалу,
 • набуття знань та сформованості навичок вирішення конкретних питань та ситуацій,
 • здатності осмислювати сутність змісту матеріалу заняття,
 • сформованості вмінь публічно чи письмово обґрунтувати власну точку зору, уміння працювати в команді,
 • здатності нести відповідальність за надані рекомендації та прийняті рішення тощо.

 

 • Поточний контроль за результатами виконання контрольної (модульної) роботи передбачає оцінювання теоретичних знань та практичних умінь і навичок, які студент набув після опанування певної завершеної частини навчального матеріалу з дисципліни.

Контрольна (модульна) робота можуть проводитися у формі:

 • тестування; відповідей на теоретичні питання;
 • розв’язання практичних завдань;
 • розв’язання практичних ситуацій (кейсів) тощо.

Контрольна (модульна) робота проводиться 1 раз на семестр за відповідними темами дисципліни, яка оцінюється від 0 до 5 балів.

 

 • Поточний контроль результатів виконання завдань самостійної роботи передбачає оцінювання:
 • результатів виконання і захисту розрахункових та лабораторних робіт;
 • рівня підготовки рефератів, есе з аналізом публікацій;
 • рівня виконання завдань з поглибленого вивчення дисципліни;
 • результатів роботи на навчальних платформах у відкритих онлайнових курсах тощо.

Завдання самостійної роботи мають обов’язковий та вибірковий статус.

Студент, який набрав за результатами поточного контролю від 0 до 20 балів (включно), вважається таким, що не виконав вимоги робочої навчальної програми з  дисципліни, передбаченої індивідуальним навчальним планом, і отримує з дисципліни незадовільну оцінку. Він має право за власною заявою опанувати цю дисципліну в наступному семестрі понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи згідно з діючими в Університеті положеннями. 

Під час таких занять студент має виконувати завдання для самостійної роботи, модульні контрольні роботи, інші види робіт, передбачені робочою навчальною програмою з дисципліни та набрати від 21 до 50 балів (включно). Бали у кількості 21 і більше є підставою для допуску студента до екзамену за білетами, які містять 5 екзаменаційних завдань.

 

3. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

 

3.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

 Лабораторні роботи

На лабораторних заняттях студент отримує індивідуальні варіанти для самостійного виконання лабораторних робіт , які завершуються захистом звітів.

Лабораторна робота виконується у середовищі Microsoft Excel із використанням відповідних вбудованих функцій.

Результати виконання кожної лабораторної роботи студент оформляє у вигляді письмового звіту з додатками практичного матеріалу, одержаного на комп’ютері.

Звіт лабораторної роботи повинен включати:

 • титульний лист, відповідно до затвердженої форми;
 • тему лабораторної роботи;
 • мету лабораторної роботи;
 • економічну постановку задачі;
 • інформаційну базу;
 • теоретичну базу;
 • порядок виконання лабораторної роботи з короткими поясненнями;
 • результати виконаної лабораторної роботи, роздруковані на принтері;
 • аналіз результатів;
 • список використаної літератури.

 

Лабораторна робота №1

«Знаходження оптимального розміщення складського приміщення»

  На підставі заданої  економічної задачі

1. Сформулювати математичну постановку задачі.

3. Знайти розв’язок задачі по моделі на ПЕОМ.

4. Провести аналіз одержаних результатів.

5. Зробити загальні висновки по роботі.

 

Лабораторна робота №2.

“Моделювання і оптимізація  управління запасами на промисловому або торгівельному підприємстві”

  На підставі заданої  економічної задачі

1. Сформулювати математичну постановку задачі.

3. Знайти розв’язок задачі по моделі на ПЕОМ.

4. Провести аналіз одержаних результатів.

5. Зробити загальні висновки по роботі.

Лабораторна робота №3.

  « Оптимізація в задачах мережевого планування»

  На підставі заданої  економічної задачі

1. Сформулювати математичну постановку задачі.

3. Знайти розв’язок задачі по моделі на ПЕОМ.

4. Провести аналіз одержаних результатів.

5. Зробити загальні висновки по роботі.

 

Лабораторна робота №4. «Знаходження максимального потоку в мережі»

  На підставі заданої  економічної задачі

1. Сформулювати математичну постановку задачі.

3. Знайти розв’язок задачі по моделі на ПЕОМ.

4. Провести аналіз одержаних результатів.

5. Зробити загальні висновки по роботі.

 

Лабораторна робота №5.

 «Моделювання виробничих процесів в умовах невизначенності»

  На підставі заданої  економічної задачі

1. Сформулювати математичну постановку задачі.

3. Знайти розв’язок задачі по моделі на ПЕОМ.

4. Провести аналіз одержаних результатів.

5. Зробити загальні висновки по роботі.

 

Лабораторна робота №6.

  Моделювання конфліктності у соціо-економічних системах

  На підставі заданої  економічної задачі

1. Сформулювати математичну постановку задачі.

3. Знайти розв’язок задачі по моделі на ПЕОМ.

4. Провести аналіз одержаних результатів.

5. Зробити загальні висновки по роботі.

 

Лабораторна робота №7

 «Моделювання виробничих процесів з урахуванням прийняття багатоцільових рішень»

  На підставі заданої  економічної задачі

1. Сформулювати математичну постановку задачі.

3. Знайти розв’язок задачі по моделі на ПЕОМ.

4. Провести аналіз одержаних результатів.

5. Зробити загальні висновки по роботі.

 

Розрахунково-графічна робота

Ця робота виконується за Темою 2. «Розподільні задачі та задачі, що зводяться до них» та Темою 9. «Структуровані, слабоструктуровані та неструктуровані задачі економічних процесів та їх дослідження». Робота захищається на індивідуальному занятті та оцінюється до 3-х балів.

 1. Економічна постановка задачі:
 2. Побудова математичних моделей розподільчих  задач.
 3. Розв’язування задач лінійного програмування та їх післяоптимізаційний аналіз.
 4. Знаходження розв’язку задачі про призначення.
 5. Застосування методів динамічного програмування в задачах розподільчого типу.
 6. Методи  аналізу слабо структурованих та неструкторованих проблем.
 7.  Застосування суб’єктивних оцінок та експертних процедур у дослідженні операцій.

 

 • Вибіркові види СРС.

 Студент обирає один з видів запропонованих вибіркових завдань для самостійного опрацювання (див. карту самостійної роботи студента) -  аналітична робота:

Тема 4.Моделі та методи мережевої оптимізації або Тема 7. Дослідження систем масового обслуговування

 1. Мережеві моделі в аналізі, плануванні та прийнятті управлінських рішень:
 • мінімізація мережі за вагою;
 • пошук найкоротшого шляху;
 • визначення максимального потоку;
 • оптимізація виконання комплексу складних робіт: критичний шлях і резерви часу.
 1. Системи масового обслуговування:
 • сутність систем масового обслуговування; модель процесу народження-загибелі.
 • основні числові і операційні характеристики моделі системи масового обслуговування (СМО).
 • Моделі СМО та їх застосування.

 

Результати роботи студенти оформлюють у вигляді презентації та письмового звіту з додатками практичного матеріалу, одержаного на комп’ютері або графо-аналітичного розвязування задач.

 

3.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

 

Шкала оцінювання виконання  лабораторної  роботи  № 1-7

Можлива максимальна оцінка за роботу, балів

Рівень виконання

Відмінний

Добрий

Задовільний

Незадовільний

3

3

2

1

0

 

Виконання всіх лабораторних робіт протягом семестру оцінюється до 21 балу.

 

 

Шкала оцінювання виконання  розрахунково-графічної роботи

Можлива максимальна оцінка за роботу, балів

Рівень виконання

Відмінний

Добрий

Задовільний

Незадовільний

3

3

2

1

0

 

Шкала оцінювання виконання  аналітичної роботи

Можлива максимальна оцінка за роботу, балів

Рівень виконання

Відмінний

Добрий

Задовільний

Незадовільний

3

3

2

1

0

 

 

4. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Метою екзамену є перевірка рівня засвоєння студентом програмного матеріалу з усієї дисципліни (чи певної її частини), здатності творчого використання накопичених знань, формувати власне ставлення до проблеми.

На екзамені оцінюванню підлягають:

 • володіння категорійним апаратом, фаховою термінологією та теоретичними знаннями;
 • вміння демонструвати практичні навички при розв’язуванні задач, вирішенні ситуацій;
 • вміння продемонструвати креативність та системність знань, володіння сучасними методами, методиками при вирішенні практичних питань.

 

 4.1.СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА

Екзаменаційний білет складається з двох теоретичних і трьох практичних завдань.

ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА

1.  Одно продуктова детермінована статична модель управління запасами.

2.  Методи знаходження  розв’язків задачі багатокритеріальної оптимізації.

3.  Моделі знаходження максимального потоку в мережі.

        4. Знайти оптимальний розв’язок задачі багатокритеріальної оптимізації:

 

             Z = (3x1 +2x2 , 5x1 + 10x2 ) (max)

                

           x1  - x2 £ 1,                                           

           x1 + x2 ³ 2,                                        

           x1 - 2x2 £ 0,                                    

           x1³ 0; x2 ³ 0.                                       

 

 

5.

4

5

7

6

8

3

1

 Фірма проектує лінію газопроводу для обслуговування семи міст, відстані між якими  задані на  ребрах сітки

 

 

 

 

                                                                       7                                  5

 

 

                                                              5                                                

                                    8          7                                 8                           7

                                    3                              4

                            5                        4                          3                     

                                                                                    5                       4

                                                                     3

 

            Вершина 1 є  централізованим  джерелом  газу, що надходить до даного регіону.  Знайти  такий маршрут будівництва газопроводу, щоб довжина  його була    і  який  би проходив через всі  міста регіону.

4.2. Критерії оцінювання екзаменаційної роботи студента

Екзамен проводиться у письмовій формі за потоковою системою. Екзаменаційний білет має містити 5 завдань[2], кожне з яких оцінюється в діапазоні 0 – 10 балів. Відповідь студента на кожне із завдань екзаменаційного білета, залежно від рівня її повноти й коректності, оцінюється різною кількістю балів:

Кількість балів за

10 баловою шкалою

Рівень повноти й

коректності відповіді

10

відмінний

8

добрий

6

задовільний

4

не достатній

2

мінімальний

0

незадовільний

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідно загальний результат екзамену оцінюється в діапазоні 0 – 50 балів.

Загальна підсумкова оцінка вивчення дисципліни з підсумковим

2

контролем у формі екзамену складається із суми результатів поточного та  підсумкового контролю, яка фіксується в екзаменаційній відомості.

 

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-бальну та шкалу за системою ECTS здійснюється в наступному порядку:

 

Шкала КНЕУ, балів

Оцінка за 4-бальноюшкалою

Шкала EСTS

90 – 100

відмінно

A

80 – 89

добре

B

70 – 79

C

66 – 69

задовільно

D

60 – 65

E

21 – 59

незадовільно з можливістю повторного

складання екзамену

FX

 0 – 20

незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

F

 

Студенти, які за сумарним результатом поточного і підсумкового контролю у формі екзамену набрали від 21 до 59 балів (включно), після належної підготовки мають право повторно скласти екзамен. 

Перескладання екзамену з дисципліни дозволяється двічі (вдруге – комісії за білетами, які містять 5 завдань). У загальному підсумковому оцінюванні рівня результатів навчальної діяльності цих студентів враховується результат поточного контролю рівня знань, умінь та навичок.

 

4.3. ПРИКЛАДИ ТИПОВИХ ЗАДАЧ, що виносяться на екзамен

1. Фірма розробила 5 варіантів бізнес-плану А1, А2, А3, А4 та А5. В залежності від кон’юнктури ринку можливі 4 сценарії його розвитку В1, В2, В3 та В4. Для кожного варіанту бізнес-плану в залежності від стану ринку була розрахована його ефективність, яка вимірюється у відсотках прибутку (див. табл.):

Варіант бізнес-плану

Ситуації на ринку

В1

В2

В3

В4

Дохідність бізнес-плану (%)

А1

10

15

20

25

А2

12

14

15

25

А3

13

16

18

26

А4

15

18

22

24

А6

14

20

19

25

 

Визначити оптимальний варіант бізнес-плану.

2. Для  заданого мережевого графу знайти максимальний потік від вершини 1 до вершини 5, за умови, що на дугах графа задані пропускні здатності магістралей

 

1

4

3

2

5

2

3

7

7

5

9

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

 

Інститут  інформаційних технологій в  економіці

 

Кафедра економіко-математичного моделювання

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з науково-педагогічної роботи
____________ А.М. Колот

 

«___» ___________ 20__ р.

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
З ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

                                                     Аналіз ризиків

 

назва навчальної дисципліни

 

 

 

рівень вищої освіти

перший (бакалаврський)

 

галузь знань                                          

 

05 Соціальні та поведінкові науки

спеціальність                                        

спеціалізація (освітня програма)                                                                         

тип дисципліни

 

 

051 Економіка

Економічна аналітика

вибіркова

 

Начальник навчально-

методичного відділу ______________Д.М..Котенок

ПОГОДЖЕНО:

Завідувач  кафедри  ЕММ

                             __________ Г.І. Великоіваненко

 

 

 

 

Київ – 2019

 

Розробники:

Білик Т.О., к.е.н., доцент кафедри економіко-математичного моделювання, bitetiana@gmail.com.

 

 

 

Форма навчання —

денна

 

Семестр —

3

 

Кількість кредитів ECTS —

 

4

 

Форма підсумкового контролю —

 

залік

 

Мова викладання

українська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Білик Т.О., 2019

 

                                                                                                © КНЕУ, 2019

 •  

ВСТУП……………………………………………………………………………….          3

 

 

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ …………………….         5

 

Тема 1. Основи аналізу та оцінювання економічних ризиків. 

Тема 2. Якісний аналіз ризиків та методика його проведення.

Тема 3  Система показників кількісного оцінювання ступеня ризику.

Тема 4. Кількісний аналіз економічних ризиків.  

Тема 5. Основні методи управління економічними ризиками.

Тема 6. Моделювання інвестиційних ризиків. Теорія портфеля

Тема 7. Ризик та елементи теорії корисності.

Тема 8. Оптимізація ризику та теорія гри.

Тема 9. Моделювання економічного ризику у прийнятті багатоцільових та багатокритеріальних рішень.

 

 

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

         2.1. Карта навчальної роботи студента……………………………….  8

 

         2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

 

 

3. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

 

         3.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи…………………………………………………………………………. 11

 

         3.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для         самостійної роботи……………………………………… 12

 

 

 

 

 

4. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

 

         4.1.   Основна література ………………………………                         16

 

         4.2.   Додаткова література….………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

Навчальна дисципліна «Аналіз ризиків»  є однією зі складових комплексної підготовки фахівців галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»   спеціальності  051 «Економіка» , спеціалізації «Економічна аналітика».

Аналіз ризиків  – дисципліна, що вивчає методологію, основні закономірності, принципи та економіко-математичний інструментарій виявлення, аналізу, врахування, оцінювання та управління ризиком, який відображає особливості сприйняття зацікавленими суб‘єктами економічних відносин існуючих невизначеності та конфліктності. Коли здійснюється процес цілепокладання в конкретній сфері соціально-економічної діяльності, то завжди постає (в тій чи іншій формі) питання про ризик. Ризик завжди супроводжує процес  ціле покладання, цілездійснення та прийняття раціональних рішень. Власне це визначає важливість аналізу та оптимізації ризиків.

Міждисциплінарні зв’язки. Вивчення дисципліни базується на знаннях, отриманих студентами при вивченні дисциплін «Прикладна інформатика», «Психологія», «Макро-  та мікроекономіка», «Вища математика» та сприяє глибшому розумінню сутності таких дисциплін як: «Прикладне моделювання», «Макро- та мікроекономічний аналіз», «Фінанси», «Економіка підприємств» та ін.

Мета опанування навчальної дисципліни «Аналіз ризиків» - набуття систематизованих знань  щодо принципів та методів ідентифікації, аналізу і управління ризиками та вироблення практичних навичок самостійних інформаційно-аналітичних досліджень, прийняття рішень в умовах невизначеності та ризику.

Завдання (навчальні цілі) дисципліни полягає у формуванні в студентів цілісної системи знань щодо методології аналізу ризиків у підприємництві та управлінні, засвоєння студентами основних принципів та інструментарію щодо постановки задач, основних методів їх розв’язування та аналізу результатів із метою широкого використання в підприємництві та управлінні:

 1. надання студентам теоретичних знань і розуміння основних положень курсу, як основи для набуття ними професійних умінь і навичок: на економічні процеси впливає низка керованих ї некерованих чинників – ці процеси розвиваються за умов невизначеності та конфліктності, браку статистичних даних, необхідних на момент прийняття рішення, тобто за умов ризику
 2. набуття знань про якісні властивості та кількісні характеристики економічних процесів з урахуванням ризику – характерного чинника сучасної економіки;
 3. вивчення низки найбільш типових прийомів моделювання та вимірювання економічного ризику у процесі прийняття рішень, опанування відповідним апаратом (методи, моделі, інформаційне забезпечення) з метою практичного використання в різноманітних економічних проблемах самостійно здійснювати аналіз ризику як на якісному, так і на кількісному рівні, оцінювати його ступінь, моделювати та враховувати його, керувати ризиком, управляти ризиком та ефективністю у відповідних сферах економічної діяльності, використовуючи новітні інформаційні технології
 4. розроблення методичних рекомендацій і завдань для самостійної роботи над вивченням курсу, що  є засобом формування у студентів здібностей до проведення науково-практичних досліджень і презентації їх результатів.

Предмет дисципліни – це методологія та інструментарій аналізу економічного ризику (об’єктів, процесів, явищ, тенденцій) та причинно-наслідкових зв’язків у підприємництві та управлінні; теоретичні та практичні питання аналізу економічного ризику.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути таких результатів навчання:

 •  Знання: знати фундаментальні поняття і терміни теорії ризиків; теоретичні основи методів та моделей аналізу і прогнозування ризиків; методи ідентифікації ризиків; методи якісного та кількісного аналізу ризиків, способи прийняття оптимальних управлінських рішень з врахуванням критеріїв соціально-економічної ефективності та ризику.
 • Уміння: уміти збирати, узагальнювати та аналізувати інформацію щодо ризиків та ризикованих ситуацій; складати систему показників кількісного оцінювання ступенів ризику; застосовувати формули та процедури розрахунку аналітичних показників та будувати аналітичні та прогнозні моделі управління ризиками; приймати економічні рішення в умовах невизначеності та ризику.
 •  Комунікація: уміти використовувати сучасні комп’ютерні і телекомунікаційні технології обміну та розповсюдження професійно спрямованої інформації у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.
 •  Автономність та відповідальність: діяти  на основі етичних міркувань, соціально відповідально і свідомо.

Сфера реалізації набутих знань, умінь та навичок

Ризик є невід’ємною частиною будь-якої підприємницької діяльності. Це зумовлює потребу в фахівцях – економістах, що здатні оцінювати та аналізувати економічні ризики та приймати управлінські рішення в умовах невизначеності. В Україні існують та активно створюються структурні підрозділи з ризику та безпеки у комерційних банках, інвестиційних та страхових компаніях, консалтингових фірмах, на підприємствах, у низці державних установ (НБУ, службах безпеки, податкових органах тощо). Вивчення дисципліни «Аналіз ризиків» відкриває широкі можливості для майбутнього професійного та кар’єрного росту.

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей та програмних результатів навчання відповідно до освітньо-професійної  програми «Економічна аналітика».

 

 

 

 

 

 

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

ТЕМА 1. Основи аналізу та оцінювання економічних ризиків. 

 1. Предмет, мета  та завдання дисципліни.
 2. Ризик як економічна категорія.
 3. Ризик та невизначеність.
 4. Філософія, аксіоматичний апарат ризикології та його розвиток.
 5. Системний аналіз ризику в економіці та підприємництві.

 

ТЕМА 2. Якісний аналіз ризиків та методика його проведення.

 1. Класифікація економічного ризику.
 2. Якісний аналіз ризику.
 3. Аспекти і фактори якісного аналізу ризику.

 

ТЕМА 3. Система показників кількісного оцінювання ступеня ризику.

 1. Загальні підходи щодо кількісної оцінки ступеня ризику. Міра ризику як векторна величина.
 2. Кількісні показники ступеня ризику в абсолютному вираженні.
 3. Ризик у відносному вираженні.
 4. Граничні межі ризику.
 5. Коефіцієнт чутливості бета (b) та його використання в економіці.

 

ТЕМА 4. Кількісний аналіз економічних ризиків.  

 1. Концептуальні засади кількісного аналізу ризику.
 2. Метод аналогій.
 3. Аналіз чутливості (вразливості).
 4. Метод імітаційного моделювання.
 5. Аналіз ризику збитків.

 

 

ТЕМА 5. Основні методи управління економічними ризиками.

 1. Основні засади управління ризиком.
 2. Узагальнена блок-схема процесу управління ризиком.
 3. Зовнішні способи зниження ступеня ризику. 
 4. Внутрішні способи зниження (оптимізації) ступеня ризику.

 

ТЕМА 6. Моделювання інвестиційних ризиків. Теорія портфеля

 

 1. Сутність процесу диверсифікації.
 2. Загальна концепція управління портфелем.
 3. Портфель з двох видів та з багатьох видів цінних паперів.
 4. Включення в портфель безризикових цінних паперів.
 5. Класична модель формування портфеля (модель Шарпа).

 

ТЕМА 7. Ризик та елементи теорії корисності

 1. Концепція корисності. Пріоритети та їх числове відображення.
 2.  Поняття лотереї. 
 3. Основні кількісні характеристики лотереї: сподівана корисність, детермінований еквівалент та премія за ризик.
 4.  Ставлення до ризику суб’єктів господарювання та види функції корисності.
 5. Криві схильності-несхильності до ризику та криві байдужості.

 

ТЕМА 8. Оптимізація ризику та теорія гри.

 1. Концептуальні засади теоретико - ігрової моделі та її основні компоненти.
 2. Функціонал оцінювання. Функція ризику. Матриця ризику.
 3. Інформаційні ситуації та критерії прийняття раціональних стратегій (рішень) з урахуванням ризику та ставлення до нього суб’єктів ризику.

 

ТЕМА 9. Моделювання економічного ризику у прийнятті багатоцільових та багатокритеріальних рішень.

 1. Загальна ієрархічна модель прийняття рішень.
 2.  Ієрархічні моделі прийняття багатоцільових та багатокритеріальних рішень.
 3. Формування набору критеріїв і розробка шкал їх оцінювання. Методи нормалізації.
 4. Система пріоритетів прийняття рішення. Побудова вирішувальних правил. Згортання інформації.
 5. Проблеми цілепокладання в управлінні ефективністю та ризиком в економіці.

 

 

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

2.1. КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

із дисципліни (вибіркової)  «Аналіз ризиків»

для студентів освітньої програми   Економічна аналітика

 спеціалізації / спеціальності 051Економіка

Номер заняття

Вид та тема навчального заняття

Максимал.

кількість

 балів[1]

1

Практичне заняття 1. «Якісний аналіз  економічного ризику»

5

2

Практичне заняття 2. «Система кількісних показників ступеня ризику»

5

3

Практичне заняття 3. «Система кількісних показників ступеня ризику»

10

4

Практичне заняття 4. «Основні підходи щодо кількісного аналізу ризику»

5

5

Практичне заняття 5. «Основні засади та методи управління економічним ризиком»

 

6

Практичне заняття 6 «Моделювання інвестиційних ризиків. Теорія портфеля»

5

7

Практичне заняття 7. «Моделювання інвестиційних ризиків. Теорія портфеля»

10

8

Практичне заняття 8. Контрольна робота (теми 1-6)

15

9

Практичне заняття 9. «Ризик та елементи теорії корисності»

5

10

Практичне заняття 10. «Оптимізація ризику та теорія гри»

5

11

Практичне заняття 11. «Оптимізація ризику та теорія гри»

10

12

Практичне заняття 12.««Моделювання економічного ризику у   прийнятті багатоцільових та багатокритеріальних рішень»

 

13

Практичне заняття 13 Контрольна робота (теми 7-9)

15

14

Практичне заняття 14,15. «Сучасні  теорії аналізу ризику»

 

Усього балів за роботу на заняттях:

90

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів

1. Індивідуальна (аналітична) робота на задану тему

5

2. Аналітична  записка «Сучасні  теорії розвитку ризику»

5

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів:

10

РАЗОМ БАЛІВ:

100

 

  1. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

Оцінювання для студентів денної форми навчання здійснюється впродовж семестру з усіх видів робіт, включаючи самостійну роботу та виконання індивідуальних робіт.

Поточний контроль результатів навчальної діяльності студентів під час вивчення дисципліни здійснюється з метою перевірки знань, умінь та навичок студентів під час проведення аудиторних занять режимі, а також для перевірки результатів виконання та захисту завдань самостійної роботи.

Завданням поточного контролю є перевірка рівня:

 • засвоєння відповідного навчального матеріалу;
 • набуття знань та сформованості навичок вирішення конкретних питань та ситуацій;
 • здатності осмислювати сутність змісту матеріалу заняття;
 • сформованості вмінь публічно чи письмово обґрунтувати власну точку зору, уміння працювати в команді;
 • здатності нести відповідальність за надані рекомендації та прийняті рішення тощо.

Плани практичних занять відповідають «Змісту навчальної дисципліни за темами».

 

Поточний контроль за результатами виконання контрольної (модульної) роботи передбачає оцінювання теоретичних знань та практичних умінь і навичок, які студент набув після опанування певної завершеної частини навчального матеріалу з дисципліни.

Контрольні (модульні) роботи можуть проводитися у формі:

тестування; відповідей на теоретичні питання;

розв’язання практичних завдань;

розв’язання практичних ситуацій (кейсів) тощо.

Контрольна (модульна) робота проводиться 1 раз на семестр за відповідними темами дисципліни, яка оцінюється від 0 до 15 балів.

 

Поточний контроль результатів виконання завдань самостійної роботи передбачає оцінювання:

результатів виконання і захисту розрахункових робіт;

рівня підготовки рефератів, есе з аналізом публікацій;

рівня виконання завдань з поглибленого вивчення дисципліни;

результатів роботи на навчальних платформах у відкритих онлайнових курсах тощо.

Завдання самостійної роботи мають обов’язковий та вибірковий статус.

 

Оцінювання результатів навчальної діяльності студентів з вибіркової дисципліни здійснюється виключно на підставі результатів поточного контролю у формі заліку.

Залік форма підсумкового контролю рівня засвоєння студентом  навчального матеріалу з окремої дисципліни виключно на підставі результатів поточного контролю рівня знань, умінь та навичок студентів з окремої дисципліни.

Результати поточної успішності студентів є показником рівня засвоєння студентами робочої навчальної програми та виконання вимог Карти самостійної роботи студентів, визначається сумарно за всіма складовими поточного контролю у діапазоні: 0—100 балів для дисциплін з підсумковим контролем у формі заліку;

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-бальну та шкалу за системою ECTS здійснюється в наступному порядку:

 

 

Шкала КНЕУ, балів

Оцінка за 4-бальноюшкалою

Шкала EСTS

90 – 100

відмінно

A

80 – 89

добре

B

70 – 79

C

66 – 69

задовільно

D

60 – 65

E

21 – 59

незадовільно з можливістю повторного

складання екзамену (заліку)

FX

 0 – 20

незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

F

 

Студент вважається таким, що не виконав вимоги робочої навчальної програми з дисципліни, передбаченої індивідуальним навчальним планом, і отримує незадовільну підсумкову оцінку з навчальної дисципліни, якщо за результатами поточного контролю він набрав від 0 до 20 балів (включно)

Студенти, які за результатами підсумкового контролю у формі заліку (дистанційного екзамену) набрали від 0 до 21 балів (включно), після належної підготовки мають право повторно скласти залік у формі виконання індивідуальної контрольної роботи.

Індивідуальна контрольна робота має складатися з 10 завдань, кожне з яких оцінюється за вимогами, що є аналогічними вимогам до екзаменаційного білета. Види (теоретичні, практичні, тестові) завдань індивідуальної контрольної роботи визначаються робочою навчальною програмою дисципліни.

Відповідь студента на кожне із завдань, залежно від рівня її повноти й коректності, оцінюється різною кількістю балів:

 

Кількість балів за

10 баловою шкалою

Рівень повноти й

коректності відповіді

10

відмінний

8

добрий

6

задовільний

4

не достатній

2

мінімальний

0

незадовільний

 

 

3. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

 

3.1 Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи денної форми навчання

Розрахункові  роботи - перевірка  виконання завдань робіт,  захист робіт

 • Тема 2 «Система кількісних показників ступеня ризику».
 • Тема 6 «Моделювання інвестиційних ризиків. Теорія портфеля»
 • Тема 8 «Оптимізація ризику та теорія гри»

Студент отримує індивідуальні варіанти для самостійного виконання розрахункових робіт , які завершуються захистом звітів.

Результати виконання кожної  роботи студент оформляє у вигляді письмового звіту з додатками практичного матеріалу:

 • економічна постановка задачі;
 • виконання роботи з короткими поясненнями;
 • аналіз результатів.

Вибіркові види СРС

Студент обирає один з видів запропонованих вибіркових завдань для самостійного опрацювання (див. карту самостійної роботи студента.

 Індивідуальна самостійна робота студентів є однією з форм організації навчання, основною формою опанування та поглибленого вивчення матеріалу дисципліни у вільний від обов’язкових навчальних занять час за темами дисципліни та може містити наступні завдання:

Результатом виконання завдання «Пошук , підбір та аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій «Сучасні теорії розвитку ризику» має бути оформлений звіт, що містить не менше 10 опрацьованих наукових публікацій за останні 5 років, в якому зазначаються вихідні бібліографічні дані статті, її анотація, авторський огляд студента тощо.

Результатом виконання завдання «Підготовка  презентації із виступом за заданою темою» мають бути презентація за заданою темою в електронному виді та виступ в аудиторії.

Теми рефератів:

 1. Ризик ліквідності. Основні джерела його виникнення та методи його кількісної оцінки.
 2. Внутрішні ризики комерційного банку. Принципи їх аналізу, вимірювання та моделювання.
 3. Аналіз ризиків лізингових операцій. Їх класифікація, структура. Моделювання ризику лізингових операцій.
 4. Використання ієрархічних моделей у проблемах антикризового управління фірмою в умовах невизначеності.
 5. Застосування багатокритеріального підходу при аналізі кредитного ризику комерційного банку.
 6. Залежність вартості інноваційного бізнесу та ефективності проектів капіталовкладень від ризиків.
 7. Ризик-менеджмент у малому бізнесі.
 8. Багатовимірні моделі портфельного аналізу ризику.
 9. Хеджування як метод управління ризиками.
 10. Рейтингові оцінки як засіб зниження ступеня інвестиційного ризику.
 11. Особливості фінансових ризиків у зовнішньоекономічній діяльності українських підприємств.
 12. Взаємозв’язок між ризиком та ліквідністю комерційного банку.
 13. Використання теорії корисності при формуванні валютного портфеля з урахуванням ризику.
 14. Класифікація економічних ризиків у фінансово-кредитній сфері.
 15. Аналіз та ризик імовірних збитків у прийнятті рішень щодо інноваційних проектів.
 16. Лімітування як один із основних способів зниження ступеня ризику фінансових операцій.
 17. Валютні ризики: аналіз, моделювання, управління.
 18. Банківські ризики: аналіз, моделювання, методи управління.
 19. Кредитні ризики: аналіз, моделювання, методи управління.
 20. Диверсифікація як метод управління ризиком.
 21. Інвестиційний ризик: аналіз, моделювання, методи управління.
 22. Комерційний ризик: аналіз, моделювання, методи управління.
 23. Похідні фінансові інструменти та їх використання для хеджування ризику.
 24. Пасивні та активні засоби управління портфелем цінних паперів.
 25. Фондові індекси та їх використання при оцінці ризику портфеля активів.

 

3.2 Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

Шкала оцінювання виконання  розрахункових  робіт  № 1, №2, № 3

Можлива максимальна оцінка за роботу, балів

Рівень виконання

Відмінний

 

Добрий

 

Задовільний

 

Незадовільний

 

10

10

8

6

0

Виконання всіх розрахункових робіт протягом семестру оцінюється до 30 балів.

Шкала оцінювання виконання  аналітичної роботи 

Можлива максимальна оцінка за роботу, балів

Рівень виконання

Відмінний

 

Добрий

 

Задовільний

 

Незадовільний

 

5

5

4

3

0

 

 

3.3. ПРИКЛАДИ ТИПОВИХ ЗАВДАНЬ

1.  Розглядаються два проекти А та В щодо інвестування. Відомі оцінки прогнозованих значень доходу від кожного з цих проектів та відповідні значення ймовірностей. Цифрові дані приведені в таблиці. Оцінити міру ризику кожного з цих проектів та обрати один із них для інвестування, якщо за величину ризику приймається : а) величина дисперсії; б) величина коефіцієнта варіації; в) величина семі варіації;  г)  величина коефіцієнта семі варіації.

 

Оцінка

Проект А

Проект В

Можливого результату

Прогнозований прибуток ($млн.)

Значення ймовірностей

Прогнозований прибуток ($млн.)

Значення ймовірностей

Песимістична

300

0,20

240

0,25

Стримана

1000

0,60

900

0,50

Оптимістична

1500

0,20

1800

0,25

 

2.   Особа має функцію корисності u(x)=0,01x2. Вона має три альтернативних варіанти вибору нового місця роботи. Перше місце роботи пов’язане із стабільним прибутком у 200 у. о. Друге місце роботи пов’язане з ризиком: або мати прибуток 300 у. о. з ймовірністю 0,5, або прибуток у 100 у. о. Третє місце роботи теж пов’язане з ризиком мати 400 у. о. з ймовірністю 0,5 або не мати жодного доходу. Яке місце роботи доцільно обрати даній особі?

 1. Підприємець, функція корисності якого задана як u(x)=0,5 , вирішує, як йому краще використати частину свого капіталу розміром у 100 млн. доларів. Ці кошти він може: а) покласти в банк на депозитний рахунок з фіксованим доходом 15% на рік; б) пустити в оборот і одержати прибуток  50%  від вкладених коштів, але ймовірність одержання такого прибутку складає 0,4, а ймовірність того, що підприємець одержить суму, яка буде дорівнювати його первинному капіталу, складає 0,6. Як підприємцю доцільніше використати свій капітал? Обчислити премію за ризик і розкрити її економічну суть.
 2. Одному із працівників фірми “Альфа” запропонували посаду в фірмі “Омега” з більш високим окладом. Але ця фірма є новоствореною, тому існує певний ризик щодо високого заробітку. Не виключена можливість підвищення окладу і в фірмі “Альфа”. Ще більше підвищення заробітної платні може відбутися за умов покращення економічної ситуації в обох фірмах. Виміряти величину ризику і прийняти рішення про можливість переходу.

Фірма

Дана ЕС

Покращена ЕС

“Альфа”

Оклад

180

250

Імовірність

0,6

 

“Омега”

Оклад

200

280

Імовірність

 

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 1. Функціонал оцінювання відображає обсяги виручки, що може отримати банк від реалізації акцій чотирьох компаній в залежності від станів економічного середовища (у млн. грн.)

 

Варіант

Стани економічного середовища

Рішення

q1

q2

q3

q4

q5

Х1

6,0

6,2

5,5

5,4

5,0

Х2

7,5

7,1

7,0

6,8

6,0

Х3

7,4

7,5

8,0

7,7

5,0

Х4

7,0

5,8

6,0

6,2

6,4

 

Відомо, що стани економічного середовища можуть реалізуватись, відповідно, з ймовірностями: р1=0,1; р2=0,3; р3=0,4, р4=0,15; р5=0,05.

Виберіть оптимальне рішення за допомогою критеріїв: а) Байєса; б) критерію мінімальної семі варіації; в) критеріїв Вальда, Севіджа, Гурвіца.

 1. Видавець звернувся до відділу маркетингу щодо обґрунтування  рішення  стосовно  можливого накладу книги  залежно від попиту на  неї.  Перші кроки  дослідження  показали варіанти можливого накладу:

Попит  на  книгу  ( наклад )

протягом   року

4000

5000

7000

8000

10000

Імовірність

0,1

0,2

0,3

0,3

0,2

 

 

 

Витрати на  виробництво одного примірника становлять  1N грн., а  ціна продажу – (2N + 5)  грн. Якщо книга не продається, то збитки  дорівнюють 0,8 N грн. за одну  книгу, а  в разі  незадоволення  попиту збитки становлять  0,3 N грн. за  одну книгу. Побудувати платіжну матрицю доходів (функціонал оцінювання).

Обґрунтувати вибір оптимального рішення  за допомогою низки критеріїв (враховуючи коефіцієнт коефіцієнт схильності до ризику λ є  [0,4; 0,6] ).  

 

 1. . При переході на випуск нових видів продукції опрацьовані 3 варіант рішення Х={X1, X2, X3}. Результати вибору залежать від невизначеного економічного середовища (від ціни на електроенергію та газ), якого може бути 4 варіанти: Q = {Q1, Q2, Q3, Q4}. Відомий також функціонал оцінювання, що представляє собою витрати на виробництво продукції (млн. грн.):                       

Обрати рішення, яке дозволить забезпечити мінімальний ризик з мінімальними витратами.

 

 

4. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

4.1 Основна література:

 1. Верченко П.І., Великоіваненко Г.І., Демчук Н.В., Компаніченко О.С., Шатарська І.Ф. Ризикологія: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2006. – 176 с.
 2. Вітлінський В.В., Великоіваненко Г.І. Ризикологія в економіці та підприємництві: Монографія. – К.: КНЕУ, 2004.
 3. Вітлінський В.В. Урахування об`єктивно-суб`єктивної структури ризику в моделюванні економічних систем.// Моделювання та інформаційні системи в економіці: Збірник наукових праць.-2010.Вип.81.-С.12-21.

 

4.2 Додаткова література:

 1. Вітлінський В.В., Верченко П.І. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2000. – 292 с.
 2. Економічний ризик: ігрові моделі: Навч. посібник / В.В. Вітлінський, П.І. Верченко, А.В. Сігал, Я.С. Наконечний; За ред. В.В. Вітлінського. – К.: КНЕУ, 2002. – 446 с.
 3. Вітлінський В.В. Аналіз, оцінка і моделювання економічного ризику. - К.: Деміур, 1996. - 212 с.
 4. Вітлінський В.В., Наконечний С.І. Ризик у менеджменті. - К.: ТОВ Борисфен-М, 1996. - 336 с.
 5. Вітлінський В.В., Наконечний С.І., Шарапов О.Д. Економічний ризик і методи його вимірювання: Підручник. - К.: ІЗМН, 1996. - 400 с.
 6. Вітлінський В.В., Білик Т.О., Великоіваненко Г.І., Волощук С.Д., Водзянова Н.К., Матвійчук А.В., Савіна С.С, Шатарська І.Ф.  Економіко-математичні методи і моделі.  Практикум / Електронний ресурс – К.: КНЕУ, 2014. – 221 с.
 7. .Шатарська І.Ф. Ризикологія в маркетингу (електронний ресурс): Навчально–методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К.: КНЕУ, 2010. – 180 с.

 

 

 

[1] Оцінка може відповідати результатам навчальної діяльності студентів на одному або декількох заняттях

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

 

Інститут інформаційних технологій в економіці

Кафедра економіко-математичного моделювання

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з науково-педагогічної роботи
____________ А.М. Колот

 

«___» ___________ 2019р.

 

 

 

                             

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

З ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

 «ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА»

 

 

рівень вищої освіти

перший (бакалаврський)

галузь знань

07 Управління та адміністрування

спеціальність

спеціалізація

071 Облік і оподаткування

Диджитал-облік

тип дисципліни

вибіркова

 

 

 

 

 

 

 

Начальник навчально-

методичного відділу ______________Д.М..Котенок

ПОГОДЖЕНО:

Завідувач  кафедри  ЕММ

                             __________ Г.І. Великоіваненко

 

 

Київ 2019

 

Розробники:

Великоіваненко Галина Іванівна, кандидат фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри економіко-математичного моделювання, e-mail: ivanenko@kneu.edu.ua

Скіцько Володимир Іванович, кандидат економічних наук, доцент кафедри економіко-математичного моделювання, e-mail: skitsko@kneu.edu.ua

 

 

Форма навчання  —

денна

Семестр  

3

Кількість кредитів ECTS —

4

Форма підсумкового контролю —

залік

Мова(и) викладання

українська

 

Форма навчання  —

заочна        

Семестр  

4-5

Кількість кредитів ECTS —

4

Форма підсумкового контролю —

залік

Мова(и) викладання

українська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Г.І. Великоіваненко, В.І. Скіцько, 2019

© КНЕУ, 2019

 

 •  

ВСТУП……………………………………………………………………………

4

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ ……………...…

6

Тема 1. Основні засади цифрової економіки. Правове забезпечення цифрової економіки.

 

Тема 2. Цифрові технології як основа цифрової економіки.

 

Тема 3. Промисловість в умовах цифрової економіки.

 

Тема 4. Цифрові трансформації у бізнесі.

 

Тема 5. Фінанси та кредит, страхування в цифровій економіці.

 

Тема 6. Електронне урядування.

 

Тема 7. Трудові відносини та освіта в цифровій економіці. Цифрове суспільство.

 

Тема 8. Безпека та ризики в цифровій економіці.

 

Тема 9. Особливості прийняття рішень в умовах цифрової економіки та засоби їх обґрунтування.

 

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ……………………………………………………………………..

 

9

         2.1. Карта навчальної роботи студента

9

2.1.1. Плани семінарських (практичних) занять для студентів денної форми навчання

10

         2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

14

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ………………………………………………………….

 

17

         3.1. Карта навчальної роботи студента

17

         3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

19

4. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ…………………………………………………………………….

 

21

         4.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

 

21

         4.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи денної форми навчання

          4.3. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів заочної форми навчання

 

22

 

22

5. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (форма підсумкового контролю — залік)…………………………………………………………………………….

 

 

23

         5.1. Підсумкове оцінювання результатів вивчення дисципліни

23

6. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

25

         6.1.   Основна література

25

         6.2.   Додаткова література

26

6.3.   Дистанційні курси та інформаційні ресурси

27

 

 

 

ВСТУП

 

Навчальна дисципліна «Цифрова економіка» є однією із складових комплексної підготовки фахівців галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування».

 

Анотація навчальної дисципліни.

На сьогодні цифрова економіка є ефективною основою розвитку системи державного управління, економіки, бізнесу, соціальної сфери і всього суспільства. Формування цифрової економіки − це також питання національної безпеки й незалежності України, конкуренції вітчизняних компаній, позиції країни на світовій арені на довгострокову перспективу.

Дана дисципліна знайомить студента із: основними цифровими технологіями; особливостями прийняття рішень з використанням, зокрема, Великих Даних, когнітивних обчислень; питаннями ризику та безпеки в цифровій економіці; цифровими трансформаціями у бізнесі; фінансовими технологіями в цифровій економіці тощо.

 

Міждисциплінарні зв’язки.

Дана дисципліна (за умови її вибору студентами) вивчається у третьому семестрі (для денної форми навчання) та впродовж четвертого та п’ятого семестрів (для заочної форми навчання) освітнього рівня бакалавр. Теоретичною і методологічною базою даної дисципліни є дисципліни, що вивчаються у попередніх семестрах: «Мікроекономіка», «Підприємництво», «Філософія». «Цифрова економіка» може бути базовою дисципліною для дисциплін як «Big Data в економічних дослідженнях», «Основи інформаційної безпеки та захисту інформації», «Диджитал-технології в обліку» та інших.

 

Мета вивчення дисципліни: формування системи знань з (реально існуючого та майбутнього) використання цифрових технологій у різних галузях економіки та суспільстві.

 

Завдання (навчальні цілі) дисципліни: вивчення, аналіз та пояснення процесів сучасної економіки та суспільства, що пов’язані із широким використанням цифрових технологій як наразі, так і в найближчому майбутньому.

 

Предметом дисципліни є вивчення трансформацій у відносинах між державою, підприємствами та населенням в умовах використаннях цифрових технологій.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі результати навчання:

1.Знання: основних понять цифрової економіки; сучасних цифрових технологій, сфер їх використання; тенденції розвитку цифрової економіки.

2.Уміння: аналізувати розвиток цифрових технологій; виявляти ситуації, пов’язані із цифровим ризиком та безпекою.  

3. Комунікація: уміння працювати в команді, зокрема, із фахівцями з ІТ у процесах впровадження цифрових технологій у бізнесі та фінансах.

4. Автономність та відповідальність: здатність самостійно розв’язувати конкретні прикладні задачі; здатність виконувати управлінські функції; розуміння відповідальності за прийняті рішення.

 

Опанування матеріалу даної дисципліни буде корисним: студентам, які в майбутньому будуть працювати в комерційних фірмах, аудиторських та консалтингових компаніях, фінансових установах, проектних організаціях, інвестиційних компаніях, фірмах-розробників програмних продуктів тощо; студентам, наукові інтереси яких пов’язані із цифровою економікою та цифровим суспільством і т.п.

Досягненню мети та ефективній реалізації завдань вивчення дисципліни підпорядкована логіка її викладання, структура і зміст.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

 

Тема 1. Основні засади цифрової економіки. Правове забезпечення цифрової економіки.

Аспекти виникнення цифрової економіки: від першої до четвертої промислової революцій; від першого до шостого технологічного устрою; глобалізація та глокалізація; мережність.

Вплив цифровізації економіки на бізнес, фінанси, суспільство в цілому та окремих особистостей. Структурні зміни сучасної економіки (економічних взаємовідносин) внаслідок цифровізації.

Ключові поняття цифрової економіки.

Еволюція понять «інформаційна (мережна) економіка», «Інтернет-економіка», «Нова економіка», «Web-економіка».

Огляд законодавства та нормативних документів України та їх відповідність світовим тенденціям.

 

Тема 2. Цифрові технології як основа цифрової економіки.

Огляд основних цифрових технологій та їх розвиток за кривою хайпа (кривою Гартнера).

Інтернет Речей, бездротовий зв’язок нового покоління як необхідні умови існування цифрової економіки.

«Великі дані» та «Хмарні обчислення» як інноваційні технології щодо генерування, передачі, аналізу, обробки даних в сучасних умовах ведення бізнесу.

Використання блокчейн як технології розподіленого зберігання даних у бізнесі, державному управлінні тощо.  

Автономні роботи, самокеровані транспортні засоби та безпілотні літальні апарати як засоби, що змінюють логістичні операції у виробництві, складуванні, транспортуванні.

Штучний інтелект. Розумний будинок. Розумне місто.

3D-друк як засіб зміни традиційного підходу до виробництва.

Сенсорні технології. Віртуальна та доповнена реальність.

Біонічні технології як засіб підвищення можливостей, працездатності людей.

 

Тема 3. Промисловість в умовах цифрової економіки.

Індустрія 4.0 як сучасний тренд розвитку економіки. Розумне виробництво як основа Індустрії 4.0.

Цифрові фабрики та їх основні системи та технології (системи автоматизованого проектування - CAD/CAM/CAE; системи управління даними про продукцію – PDM; системи управління життєвим циклом продукції – PLM; 3D-друк як технологія адитивного виробництва).

Розумні фабрики та їх основні системи та технології (автоматизована система управління технологічними процесами – АСУТП; просунуте планування виробництва – APS; система управління виробничими процесами – MES; Промисловий інтернет речей; Великі дані).

Віртуальні фабрики та їх основні системи та технології (планування ресурсів підприємства – ERP; система управління взаємовідносинами з клієнтами – CRM;  управління ланцюгами поставок – SCM).

Кіберфізичні системи.

Виробничі функції.

 

Тема 4. Цифрові трансформації у бізнесі.

Основні задачі цифрового бізнесу (в т.ч. m–commerce, е-commerce) та методи їх вирішення із врахуванням особливостей бізнес-моделей В2С, В2В, С2С.

Моделі поведінки споживачів, виробників, Інтернет-магазинів, та їх взаємодії. Модель SoLoMo: соціальна інтеграція, локалізація та мобільність.

Цифрова логістика (цифрові ланцюги постачання).

Цифровий маркетинг.

Електронний консалтинг.

Соціальні мережі та їх вплив на ведення цифрового бізнесу.

Стартапи як каталізатори розвитку, використання інноваційних технологій та основа нової економіки. 

Маркетплейси в е-комерції.

 

Тема 5. Фінанси та кредит, страхування в цифровій економіці.

Криптовалюти: історія, сучасний стан та перспективи розвитку.

Фінтех (фінансові технології, «FinTech») в цифровій економіці.

Використання цифрових технологій в банках. Інтернет-банкінг. М-банкінг. Перехід від контактних банківських карток до безконтактних. Нові способи оплати з використанням систем мобільних платежів, електронних гаманців, електронних платіжних систем тощо.

Маркетплейси як ринок страхування та кредитування в цифровій економіці.

Необанки (або банки без банківських відділень) як фінтех-старпати цифрової економіки.

Зміни у страхуванні під впливом Insurtech.

Кредитування з використанням Lendtech.  

        

Тема 6. Електронне урядування.

Сутність електронного урядування як нового способу надання інформації та послуг державними органами та нова форма їх взаємодії.

Пріоритетні цифрові технології в розвитку електронного урядування.

Досвід провадження електронного урядування провідними країнами світу. Звіт Організації Об’єднаних Націй щодо розвитку електронного урядування в країнах світу (United Nations E-Government Survey).

Новий Європейський збірник приписів сумісності (New European Interoperability Framework) як основа побудови системи електронного урядування в країні.

Різні аспекти зберігання та обміну даними в е-урядуванні: безпека, надійність, уніфікація, відкритість, достовірність, актуальність тощо.

Доступ користувачів до сервісів е-уряду. Електронний цифровий підпис.

Електронні довірчі послуги.

Клієнторієнтування в електронному урядуванні.

Характеристика основних форм взаємодії е-урядування, зокрема, G2B (уряд-бізнес), G2C (уряд- громадяни), G2G (уряд-уряд), G2E (уряд-дерслужбовці).

Електронні послуги, електронне управління, електронна демократія, електронна комерція як сфери прояву електронного урядування.

Правове забезпечення е-урядування в Україні.

Державне агентство з питань електронного урядування України.

 

Тема 7. Трудові відносини та освіта в цифровій економіці. Цифрове суспільство.

Тенденції структурних змін ринку праці цифрової економіки. Затребувані професії в цифровій економіці. Віддалені робочі місця.

Власний бізнес в умовах цифрової економіки. Краудфандинг як джерело фінансування різних ініціатив. Огляд основих краудфандигових площадок.

Блогерство (в тому числі відеоблогерство) як спосіб ведення активного соціального життя, заробляння коштів та вплив на формування суспільної думки.

Освіта в цифровій економіці. Цифрові компетентності.

Дистанційне навчання та онлайн-курси в університетах. Платформи масових безкоштовних онлайн-курсів.

Технопарки, дослідницькі центри як центри появи та розвитку інновацій в цифровій економіці.

Соціальні мережі як засіб комунікації у цифровій економіці в різних сферах життєдіяльності людини (приватне спілкування, бізнес-спілкування, ведення соціального життя тощо).

Цифрова трансформація засобів масової інформації. Інтерактивна взаємодія ЗМІ із глядачем, читачем.

 

Тема 8. Безпека та ризики в цифровій економіці.

Кібербезпека. Кіберризик. Кібершахрайство. Кібершпигунство.

Проблема приватності та конфеденційності у кіберпросторі. Етика у кіберпросторі.

Кібератаки на сайти, корпоративні інформаційні системи. Здатність відбивати кібератаки з метою збереження сталої роботи підприємства (компанії).

Захист цифрової інформації та засобів її передачі.

 

Тема 9. Особливості прийняття рішень в умовах цифрової економіки та засоби їх обґрунтування.

Сучасні підходи до отримання та обробки даних. Проблема відкритих даних, отриманих, зокрема, за допомогою пошуковиків (пошукових систем). Соціальні мережі як інноваційне джерело інформації для прийняття рішень, зокрема, в маркетингу.

Проблема аналізу великого масиву даних, проблема якості вибірки для аналізу тощо. Можливості сучасних засобів аналітики.

Проблема неструктурованих даних.

Використання когнітивних (пізнавальних) обчислень (машинного навчання, обробки природної мови тощо) як конкурента перевага економічних суб’єктів.

Багатокритеріальні та багатоцільові задачі та шляхи їх вирішення з використанням, зокрема, алгоритмів колективного штучного інтелекту, що натхнені природою.

 

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

2.1. Карта навчальної роботи студента

 

з дисципліни (вибіркової) «Цифрова економіка» для студентів спеціалізації «Диджитал-облік» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування»

денна форма навчання

Номер заняття

Вид та тема навчального заняття

Максимальна

кількість балів

ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ

За роботу на аудиторних заняттях - на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях

1

Семінарське (практичне) заняття №1 (2год.)

Тема заняття: Цифрова економіка: сьогодення, перспективи розвитку, та її підґрунтя (на основі теми 1).

3

2

Семінарське (практичне) заняття №2 (2год.)

Тема заняття: Огляд цифрових технологій. Частина 1. Цифрові технології, пов’язані із генеруванням, передачею, аналізом, обробкою даних (на основі теми 2).

3

3

Семінарське (практичне) заняття №3 (2год.)

Тема заняття. Огляд цифрових технологій. Частина 2. Штучний інтелект, адитивні технології, різні реальності (на основі теми 2).

3

4

Семінарське (практичне) заняття №4 (2год.)

Тема заняття. Зміни в промисловості, зумовлені цифровими технологіями (на основі теми 3).

3

5

Семінарське (практичне) заняття №5 (2год.)

Тема заняття. Бізнес в цифровій економіці (на основі теми 4).

3

6

Семінарське (практичне) заняття №6 (2год.)

Тема заняття. Цифрова логістика, цифрові ланцюги постачання та цифровий маркетинг (на основі теми 4).

3

7

Семінарське (практичне) заняття №7 (2год.)

Тема заняття. Фінансові технології в цифровій економіці (на основі теми 5).

3

8

Семінарське (практичне) заняття №8 (2год.)

Тема заняття. Фінансові технології у диджитал-обліку. (на основі теми 5).

Воркшоп.

7

9

Семінарське (практичне) заняття №9 (2год.)

Тема заняття. Досвід впровадження електронного урядування різними країнами світу (на основі теми 6).

Конференція.

6

10

Семінарське (практичне) заняття №10 (2год.)

Тема заняття. Ринок праці та освіта в умовах цифрової економіки. Цифрове суспільство (на основі теми 7).

3

11

Семінарське (практичне) заняття №11 (2год.)

Тема заняття. Соціальні мережі та медіа-простір в цифровій економіці (на основі теми 7).

3

12

Семінарське (практичне) заняття №12 (2год.)

Тема заняття. Безпека та ризики в промисловості, комерції, фінансових установах в умовах цифрової економіки (на основі теми 8).

Ситуаційні вправи.

5

13

Семінарське (практичне) заняття №13 (2год.)

Тема заняття. Безпека та ризики в цифровій економіці: поведінка окремої особи (на основі теми 8).

Ситуаційні вправи.

5

14

Семінарське (практичне) заняття №14 (2год.)

Тема заняття. Аспекти прийняття рішень в цифровій економіці. Частина 1. (на основі теми 9).

Ситуаційні вправи.

5

15

Семінарське (практичне) заняття №15 (2год.)

Тема заняття. Аспекти прийняття рішень в цифровій економіці. Частина 2. (на основі теми 9).

Ситуаційні вправи.

5

Усього  балів за роботу  на аудиторних  заняттях:

60

За виконання контрольної (модульної) роботи.

 

Контрольна (модульна) робота

20

Усього балів за контрольну (модульну) роботу:

20

За виконання та захист індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів

(обирається одне завдання із запропонованих нижче)

1. Пошук, підбір та аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою темою

20

2. Підготовка тез за проблематикою дисципліни для участі в науковій конференції 

20

3. Підготовка наукової статті за проблематикою дисципліни для розміщення її у фаховому виданні

20

4. Розробка власних розгорнутих ситуаційних вправ (кейсів) за заданою темою

20

5. Створення блогу (відеоблогу) (передбачає написання кількох текстових повідомлень, створення принаймні одного відео).

20

6. Розробка он-лайн курсу (сформулювати зміст курсу за темами, одну тему розписати повністю, що включає міні-лекцію та тестові питання за темою для перевірки знань)

20

Усього балів за виконання та захист  індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів:

20

ДОДАТКОВІ (ЗАОХОЧУВАЛЬНІ) БАЛИ*

 

Науково-дослідна діяльність студента**

10

РАЗОМ БАЛІВ***:

100

 

*із  п.2.8. Положення про порядок оцінювання результатів навчальної діяльності студентів ДВНЗ «КНЕУ імені В.Гетьмана» (Введено в дію наказом від 31.05.2017 р. № 430): За рішенням кафедри студентам, які брали участь у науково-дослідній роботі можуть присуджуватися додаткові (заохочувальні) бали, але в межах зазначеного в п. 2.6 Положення про порядок оцінювання результатів навчальної діяльності студентів ДВНЗ «КНЕУ імені В.Гетьмана» (Введено в дію наказом від 31.05.2017 р. № 430) діапазону. Їх кількість не повинна перевищувати 10 балів за семестр.

** Науково-дослідна діяльність студента — участь студента у роботі наукових конференцій, студентських наукових гуртків та проблемних груп, підготовці публікацій, участь у Всеукраїнських олімпіадах і конкурсах та Міжнародних конкурсах тощо понад обсяги завдань, які встановлені робочою навчальною програмою з відповідної дисципліни. (п. 2.7. Положення про порядок оцінювання результатів навчальної діяльності студентів ДВНЗ «КНЕУ імені В.Гетьмана» (Введено в дію наказом від 31.05.2017 р. № 430)

*** Разом балів = Усього  балів за роботу  на аудиторних  заняттях + Усього балів за контрольну (модульну) роботу + Усього балів за виконання та захист  індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів + ДОДАТКОВІ (ЗАОХОЧУВАЛЬНІ) БАЛИ, але не більше 100 балів

 

2.1.1. Плани семінарських (практичних) занять для студентів денної форми навчання

 

Семінарське (практичне) заняття №1 (2год.)

Тема заняття: Цифрова економіка: сьогодення, перспективи розвитку, та її підґрунтя (на основі теми 1).

Питання, що повинні бути дослідженні на занятті.

 1. Промислові революції: шлях до цифрової економіки.
 2. Сутність цифрової економіки та її ключові поняття.
 3. Вплив цифровізації економіки на бізнес, фінанси, суспільство в цілому та окремих особистостей.
 4. Законодавство України щодо цифрової економіки.

 

Семінарське (практичне) заняття №2 (2год.)

Тема заняття: Огляд цифрових технологій. Частина 1. Цифрові технології, пов’язані із генеруванням, передачею, аналізом, обробкою даних (на основі теми 2).

Питання, що повинні бути дослідженні на занятті.

 1. Інтернет Речей та бездротовий зв’язок нового покоління.
 2. Великі дані та Хмарні обчислення.
 3. Блокчейн

 

Семінарське (практичне) заняття №3 (2год.)

Тема заняття. Огляд цифрових технологій. Частина 2. Штучний інтелект, адитивні технології, різні реальності (на основі теми 2).

Питання, що повинні бути дослідженні на занятті.

 1. Штучний інтелект. Розумний будинок. Розумне місто.
 2. Автономні роботи, самокеровані транспортні засоби та безпілотні літальні апарати
 3. 3D-друк (адитивні технології).
 4. Сенсорні технології.
 5. Віртуальна та доповнена реальність.
 6. Біонічні технології як засіб підвищення можливостей, працездатності людей.

 

Семінарське (практичне) заняття №4 (2год.)

Тема заняття. Зміни в промисловості, зумовлені цифровими технологіями (на основі теми 3).

Питання, що повинні бути дослідженні на занятті.

 1. Індустрія 4.0.
 2. Цифрові фабрики та їх основні системи та технології.
 3. Розумні фабрики та їх основні системи та технології.
 4. Віртуальні фабрики та їх основні системи та технології.
 5. Кіберфізичні системи.
 6. Виробничі функції.

 

Семінарське (практичне) заняття №5 (2год.)

Тема заняття. Бізнес в цифровій економіці (на основі теми 4).

Питання, що повинні бути дослідженні на занятті.

 1. Бізнес-моделі В2С, В2В, С2С
 2. Модель SoLoMo: соціальна інтеграція, локалізація та мобільність.
 3. Соціальні мережі: огляд та їх особливості використання.
 4. Стартапи: шлях від ідеї до готової продукції.
 5. Маркетплейси в е-комерції.

 

Семінарське (практичне) заняття №6 (2год.)

Тема заняття. Цифрова логістика, цифрові ланцюги постачання та цифровий маркетинг (на основі теми 4).

Питання, що повинні бути дослідженні на занятті.

 1. Цифрова логістика. Цифрові ланцюги постачання.
 2. Цифровий маркетинг.
 3. Електронний консалтинг

 

Семінарське (практичне) заняття №7 (2год.)

Тема заняття. Фінансові технології в цифровій економіці (на основі теми 5).

Питання, що повинні бути дослідженні на занятті.

 1. Цифрові технології в банках. Безконтактні картки оплати Системи мобільних платежів, електронних гаманців, електронних платіжних систем тощо.
 2. Необанки (або банки без банківських відділень).
 3. Криптовалюти
 4. Зміни у страхуванні під впливом Insurtech.
 5. Кредитування з використанням Lendtech.  
 6. Regtech та Govtech.
 7. Wealthtech.
 8. Маркетплейси як ринок страхування та кредитування в цифровій економіці.

 

Семінарське (практичне) заняття №8 (2год.)

Тема заняття. Фінансові технології у диджитал-обліку. (на основі теми 5).

Заняття проводиться у вигляді воркшопу за темою заняття.

Студенти заздалегідь діляться на робочі групи та готовлять повідомлення за темою воркшопу «Фінансові технології у диджитал-обліку». Кількість груп визначається на основі загальної кількості студентів в навчальній групі. В аудиторії усі  групи роблять короткі повідомлення (доповіді), після чого відбувається дискусія, під час якої студенти обговорюють почуті повідомлення (доповіді), діляться власним досвідом використання фінансових технологій в обліку та аудиті.

 

         Семінарське (практичне) заняття №9 (2год.)

Тема заняття. Досвід впровадження електронного урядування різними країнами світу (на основі теми 6).

Заняття проводиться у вигляді конференції.

На занятті у вигляді конференції кожен із студентів має можливість виступити з доповіддю, що присвячена досвіду впровадження електронного урядування в певній країні. Кожна доповідь орієнтовно повинна висвітлювати такі моменти:

 1. характеристика країни;
 2. рівень розвитку електронного урядування в країні згідно Звіту Організації Об’єднаних Націй щодо розвитку електронного урядування в країнах світу (United Nations E-Government Survey);
 3. хронологія розвитку електронного урядування в країні;
 4. огляд основних сайтів в системі електронного урядування в країні;
 5. державний та місцевий рівень електронного урядування;
 6. особливості електронного урядування в країні.

Одна доповідь може бути підготовлена колективом студентів до трьох осіб.

 

Семінарське (практичне) заняття №10 (2год.)

Тема заняття. Ринок праці та освіта в умовах цифрової економіки. Цифрове суспільство (на основі теми 7).

Питання, що повинні бути дослідженні на занятті.

 1. Ринок праці цифрової економіки: зміни, затребувані професії.
 2. Створення власного бізнесу в умовах цифрової економіки. Краудфандинг.
 3. Освіта в цифровій економіці. Цифрові компетентності.
 4. Дистанційне навчання та онлайн-курси в університетах. Платформи масових безкоштовних онлайн-курсів.
 5. Технопарки, дослідницькі центри.

 

Семінарське (практичне) заняття №11 (2год.)

Тема заняття. Соціальні мережі та медіа-простір в цифровій економіці (на основі теми 7).

Питання, що повинні бути дослідженні на занятті.

 1. Соціальні мережі як засіб комунікації у цифровій економіці в різних сферах життєдіяльності людини та веденні бізнесу.
 2. Блогерство.
 3. Цифрова трансформація засобів масової інформації. Інтерактивна взаємодія ЗМІ із глядачем, читачем.

Примітка: на цьому занятті, студенти, що обрали в якості індивідуального завдання (див. картку студента) створення блогу (відеоблогу), можуть представити результати виконання завдання.

 

Семінарське (практичне) заняття №12 (2год.)

Тема заняття. Безпека та ризики в промисловості, комерції, фінансових установах в умовах цифрової економіки (на основі теми 8).

Питання, що повинні бути дослідженні на занятті.

 1. Кібербезпека. Кіберризик. Кібершахрайство. Кібершпигунство.
 2. Кібератаки на сайти, корпоративні інформаційні системи. Здатність відбивати кібератаки з метою збереження сталої роботи підприємства (компанії).
 3. Захист цифрової інформації та засобів її передачі.

На занятті студентами (особисто або групами до трьох осіб) вирішуються ситуаційні вправи, які передбачають вирішення проблемних ситуацій за темою заняття.

 

Семінарське (практичне) заняття №13 (2год.)

Тема заняття. Безпека та ризики в цифровій економіці: поведінка окремої особи (на основі теми 8).

Питання, що повинні бути дослідженні на занятті.

 1. Проблема приватності та конфеденційності у кіберпросторі. Етика у кіберпросторі.
 2. Поведінка окремої особи при можливих проявах кібершахрайства, кіберризику

На занятті студентами (особисто або групами до трьох осіб) вирішуються ситуаційні вправи, які передбачають вирішення проблемних ситуацій за темою заняття.

 

Семінарське (практичне) заняття №14 (2год.)

Тема заняття. Аспекти прийняття рішень в цифровій економіці. Частина 1. (на основі теми 9).

Питання, що повинні бути дослідженні на занятті.

 1. Сучасні можливості отримання та обробки даних. Проблема відкритих даних. Соціальні мережі як інноваційне джерело інформації для прийняття рішень, зокрема, в маркетингу.
 2. Аналіз великого масиву даних. Проблеми якості вибірки для аналізу, неструктурованих даних тощо.

На занятті студентами (особисто або групами до трьох осіб) вирішуються ситуаційні вправи, які передбачають вирішення проблемних ситуацій за темою заняття.

 

Семінарське (практичне) заняття №15 (2год.)

Тема заняття. Аспекти прийняття рішень в цифровій економіці. Частина 2. (на основі теми 9).

Питання, що повинні бути дослідженні на занятті.

 1. Когнітивні (пізнавальні) обчислення.
 2. Багатокритеріальні та багатоцільові задачі та шляхи їх вирішення з використанням, зокрема, алгоритмів колективного штучного інтелекту, що натхнені природою.

На занятті студентами (особисто або групами до трьох осіб) вирішуються ситуаційні вправи, які передбачають вирішення проблемних ситуацій за темою заняття.

 

2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

 

Поточний контроль результатів вивчення дисципліни здійснюється з метою перевірки знань, умінь та навичок студентів під час проведення аудиторних занять. Завданням поточного контролю є перевірка рівня:

 • засвоєння матеріалу дисципліни;
 • набуття знань та сформованості навичок вирішення конкретних завдань та ситуаційних вправ;
 • здатності осмислювати сутність змісту матеріалу заняття;
 • сформованості вмінь публічно чи письмово обґрунтувати власну точку зору, уміння працювати в команді;
 • здатності нести відповідальність за надані рекомендації та прийняті рішення тощо.

Види робіт, що можуть бути виконані студентами під час проведення аудиторних занять, для контролю результатів вивчення дисципліни: усне опитування студентів; виступ студентів із повідомленнями, доповідями разом із презентаціями; активна участь студентів в дискусійному обговоренні питань заняття; розгляд та вирішення ситуаційних вправ тощо.

 

Оцінювання виконання робіт для занять, максимальна кількість балів за які складає 3 балів (див. картку студента), здійснюється за наступною шкалою:

 

Кількість балів

 

Рівень виконання завдань, активності в дискусії на занятті

3 (максимальна можлива оцінка)

відмінний

2

добрий

1

задовільний

0

Незадовільний (завдання не виконано, жодної активності в дискусії)

 

Максимальна можлива оцінка (3 балів) за роботу в аудиторії передбачає виконання усіх завдань, передбачених заняттям, на високому рівні в повному обсязі.

 

Оцінювання виконання робіт для занять, максимальна кількість балів за які складає 5 балів (див. картку студента), здійснюється за наступною шкалою:

 

Кількість балів

 

Рівень виконання завдань, активності в дискусії на занятті

5 (максимальна можлива оцінка)

відмінний

4

добрий

3

задовільний

2

не достатній

1

мінімальний

0

Незадовільний (завдання не виконано, жодної активності в дискусії)

 

Максимальна можлива оцінка (5 балів) за роботу в аудиторії передбачає виконання усіх завдань (ситуаційних вправ), передбачених заняттям, на високому рівні в повному обсязі, довершене оформлення результатів виконання завдань у вигляді звіту та відмінний захист.

 

Оцінювання виконання робіт для заняття у вигляді воркшопу, максимальна кількість балів за яке складає 7 балів (див. картку студента), здійснюється за наступною шкалою:

 

Кількість балів

 

Рівень виконання завдань, активності в дискусії на занятті

7 (максимальна можлива оцінка)

відмінний

5

добрий

3

задовільний

2

не достатній

1

мінімальний

0

Незадовільний (завдання не виконано, жодної активності в дискусії)

 

Максимальна можлива оцінка (7 балів) передбачає виконання усіх завдань, передбачених заняттям, на високому рівні в повному обсязі.

Оцінювання виконання робіт для заняття у вигляді конференції, максимальна кількість балів за яке складає 6 балів (див. картку студента), здійснюється за наступною шкалою:

 

Кількість балів

 

Рівень виконання завдань, активності в дискусії на занятті

6 (максимальна можлива оцінка)

відмінний

5

добрий

3

задовільний

2

не достатній

1

мінімальний

0

Незадовільний (завдання не виконано, жодної активності в дискусії)

 

Максимальна можлива оцінка (6 балів) передбачає підготовку доповіді, виступ та активну участь в дискусії.

 

Разом за роботу на практичних (семінарських) заняттях студент може отримати від 0 до 60 балів.

 

 Поточний контроль за результатами виконання контрольної (модульної) роботи передбачає оцінювання теоретичних знань та практичних умінь і навичок, які студент набув після опанування певної завершеної частини навчального матеріалу з дисципліни.

Контрольна (модульна) робота може проводитися у формі:

-   тестування; відповідей на теоретичні питання;

-   розв’язання практичних завдань;

-   розв’язання практичних ситуацій (кейсів) тощо.

Контрольна (модульна) робота проводиться 1 раз в семестрі та за її виконання можлива максимальна оцінка складає 20 балів. Шкала оцінювання завдань контрольної (модульної) роботи доводиться до студентів перед її виконанням.

 

За виконання та захист індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів максимальна оцінка складає 20 балів (детально див. 4. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ цих Методичних матеріалів).

 

Результат поточного контролю результатів навчальної діяльності студентів визначається сумарно за всіма складовими поточного контролю та в цілому оцінюються в діапазоні від 0 до 100 балів.

 

 

 

 

 

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

  1. Карта навчальної роботи студента

 

з дисципліни (вибіркової) «Цифрова економіка» для студентів спеціалізації «Диджитал-облік» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування»

заочна форма навчання

ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ

СЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

Номер

контактного заняття

Вид та тема навчального заняття

Максимальна

кількість балів

За систематичність і активність роботи на контактних заняттях

1

Контактне заняття №1(2год.)

Міні-лекція.

Семінарське (практичне) заняття №1 (див. карту ден.ф.н.)

Тема заняття: Цифрова економіка: сьогодення, перспективи розвитку, та її підґрунтя (на основі теми 1).

5

2

Контактне заняття №2 (2год.)

Міні-лекція.

 Семінарське (практичне) заняття №2 (див. карту ден.ф.н.)

Тема заняття: Огляд цифрових технологій. Частина 1. Цифрові технології, пов’язані із генеруванням, передачею, аналізом, обробкою даних (на основі теми 2).

Семінарське (практичне) заняття №3 (див. карту ден.ф.н.)

Тема заняття. Огляд цифрових технологій. Частина 2. Штучний інтелект, адитивні технології, різні реальності (на основі теми 2).

5

3

Контактне заняття №3(2год.)

Міні-лекція

Семінарське (практичне) заняття №4 (див. карту ден.ф.н.)

Тема заняття. Зміни в промисловості, зумовлені цифровими технологіями (на основі теми 3).

5

4

Контактне заняття №4(2год.)

Міні-лекція

Семінарське (практичне) заняття №5 (див. карту ден.ф.н.)

Тема заняття. Бізнес в цифровій економіці (на основі теми 4).

Семінарське (практичне) заняття №6 (див. карту ден.ф.н.)

Тема заняття. Цифрова логістика, цифрові ланцюги постачання та цифровий маркетинг (на основі теми 4).

5

5

Контактне заняття №5(2год.) Воркшоп.

Семінарське (практичне) заняття №7 (див. карту ден.ф.н.)

Тема заняття. Фінансові технології в цифровій економіці (на основі теми 5).

Семінарське (практичне) заняття №8 (див. карту ден.ф.н.)

Тема заняття. Фінансові технології у диджитал-обліку. (на основі теми 5).

5

6

Контактне заняття №6(2год.) Конференція.

Міні-лекція

Семінарське (практичне) заняття №9 (див. карту ден.ф.н.)

Тема заняття. Досвід впровадження електронного урядування різними країнами світу (на основі теми 6).

Семінарське (практичне) заняття №10 (див. карту ден.ф.н.)

Тема заняття. Ринок праці та освіта в умовах цифрової економіки. Цифрове суспільство (на основі теми 7).

Семінарське (практичне) заняття №11 (див. карту ден.ф.н.)

Тема заняття. Соціальні мережі та медіа-простір в цифровій економіці (на основі теми 7).

5

7

Контактне заняття №7(2год.). Ситуаційні вправи.

Міні-лекція

Семінарське (практичне) заняття №12 (див. карту ден.ф.н.)

Тема заняття. Безпека та ризики в промисловості, комерції, фінансових установах в умовах цифрової економіки (на основі теми 8).

Семінарське (практичне) заняття №13 (див. карту ден.ф.н.)

Тема заняття. Безпека та ризики в цифровій економіці: поведінка окремої особи (на основі теми 8).

5

8

Контактне заняття №8(2год.). Ситуаційні вправи.

Міні-лекція

Семінарське (практичне) заняття №14 (див. карту ден.ф.н.)

Тема заняття. Аспекти прийняття рішень в цифровій економіці. Частина 1. (на основі теми 9).

Семінарське (практичне) заняття №15 (див. карту ден.ф.н.)

Тема заняття. Аспекти прийняття рішень в цифровій економіці. Частина 2. (на основі теми 9).

5

Усього  балів за роботу  на аудиторних  заняттях:

40

За виконання контрольної (модульної) роботи.

 

Контрольна (модульна) робота

10

Усього балів за контрольну (модульну) роботу:

10

Усього балів за контактні заняття

50

 

міжСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

За виконання індивідуальних завдань самостійної роботи за вибором (два завдання)

1. Пошук, підбір та аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою темою

2. Підготовка тез за проблематикою дисципліни для участі в науковій конференції 

3. Підготовка наукової статті за проблематикою дисципліни для розміщення її у фаховому виданні

4. Розробка власних розгорнутих ситуаційних вправ (кейсів) за заданою темою

5. Створення блогу (відеоблогу) (передбачає написання кількох текстових повідомлень, створення принаймні одного відео).

6. Розробка он-лайн курсу (сформулювати зміст курсу за темами, одну тему розписати повністю, що включає міні-лекцію та тестові питання за темою для перевірки знань)

письмова та електронна

на кафедру та на електронну пошту викладача до вказаної дати

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника», Викладачем в онлайн-режимі

50 (2*25)

Усього балів за виконання позааудиторних індивідуальних завдань самостійної роботи

50

ДОДАТКОВІ (ЗАОХОЧУВАЛЬНІ) БАЛИ*

 

Науково-дослідна діяльність студента**

10

РАЗОМ БАЛІВ***:

100

 

*із  п.2.8. Положення про порядок оцінювання результатів навчальної діяльності студентів ДВНЗ «КНЕУ імені В.Гетьмана» (Введено в дію наказом від 31.05.2017 р. № 430): За рішенням кафедри студентам, які брали участь у науково-дослідній роботі можуть присуджуватися додаткові (заохочувальні) бали, але в межах зазначеного в п. 2.6 Положення про порядок оцінювання результатів навчальної діяльності студентів ДВНЗ «КНЕУ імені В.Гетьмана» (Введено в дію наказом від 31.05.2017 р. № 430) діапазону. Їх кількість не повинна перевищувати 10 балів за семестр.

** Науково-дослідна діяльність студента — участь студента у роботі наукових конференцій, студентських наукових гуртків та проблемних груп, підготовці публікацій, участь у Всеукраїнських олімпіадах і конкурсах та Міжнародних конкурсах тощо понад обсяги завдань, які встановлені робочою навчальною програмою з відповідної дисципліни. (п. 2.7. Положення про порядок оцінювання результатів навчальної діяльності студентів ДВНЗ «КНЕУ імені В.Гетьмана» (Введено в дію наказом від 31.05.2017 р. № 430)

 • *** Разом балів = Усього  балів за роботу  на аудиторних  заняттях + Усього балів за контрольну (модульну) роботу + Усього балів за виконання та захист  індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів + ДОДАТКОВІ (ЗАОХОЧУВАЛЬНІ) БАЛИ, але не більше 100 балів

 

Довідкова інформація:

 

ПІБ викладача повністю, посада, вчене звання, електронна адреса викладача

Скіцько Володимир Іванович, доцент, доцент, к.е.н., skitsko@kneu.edu.u

 

Адреса, телефон та режим роботи кафедри

м. Київ, Львівська площа, 14, 7-й корпус, аудиторія 410, тел. 537-07-36,

з понеділка по п’ятницю у робочі години роботи університету та у день заочника

 

 

  1. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

 

Поточний контроль результатів навчальної діяльності студентів заочної форми під час вивчення дисципліни здійснюється таким чином.

 

1) Під час сесії.

1.1.) Систематичність та активність роботи студентів на контактних аудиторних заняттях.

Контроль систематичності та активності роботи на контактних заняттях.

Кожне контактне заняття передбачає можливість отримати за результатами роботи студентом заочної форми навчання відповідну кількість балів (див карту самостійної роботи студента заочної форми навчання).

 

Оцінювання виконання робіт для занять, максимальна кількість балів за які складає 5 балів (див. картку студента), здійснюється за наступною шкалою:

 

Кількість балів

 

Рівень виконання завдань, активності в дискусії на занятті

5 (максимальна можлива оцінка)

відмінний

4

добрий

3

задовільний

2

не достатній

1

мінімальний

0

Незадовільний (завдання не виконано, жодної активності в дискусії)

 

Максимальна можлива оцінка (5 балів) за роботу в аудиторії передбачає виконання усіх завдань, передбачених заняттям, на високому рівні в повному обсязі.

 

Разом максимальна оцінка за роботу на контактних заняттях складає 40 балів.

 

1. 2.) Виконання контрольної (модульної) роботи.

Виконання контрольної (модульної) роботи передбачає оцінювання теоретичних знань та практичних умінь і навичок, які студент набув після опанування певної завершеної частини навчального матеріалу з дисципліни.

Контрольна (модульна) робота може проводитися у формі: тестування; розв’язання практичних завдань; розв’язання практичних ситуацій (кейсів) тощо.

Виконання письмової модульної контрольної роботи передбачено лише в аудиторії та оцінюється від 0 до 10 балів. Шкала оцінювання завдань контрольної (модульної) роботи доводиться до студентів перед її виконанням.

Разом максимальна оцінка за  модульну роботу складає 10  балів.

 

2.) В міжсесійний період.

2.2.) Виконання індивідуальних завдань самостійної роботи  за вибором (два завдання)

Студент обирає індивідуальні завдання та узгоджує тему з викладачем. Результати виконання індивідуальних завдань студент оформляє у передбаченому для даного виду робіт вигляді. Завершується індивідуальна робота передбаченою картою самостійної роботи формою контролю.

Разом максимальна оцінка за виконання індивідуальних  завдань (за вибором) складає 50 балів.

 

3.) Додаткові (заохочувальні) бали.

У разі участі студента у науково-дослідній діяльності, йому, за рішенням кафедри, можуть бути присуджені додаткові бали від 0 до 10.

 

Результат поточного контролю результатів навчальної діяльності студентів визначається сумарно за всіма складовими поточного контролю.

Результати поточної успішності студентів є показником рівня засвоєння студентами робочої навчальної програми та виконання вимог Карти навчальної роботи студента.

Результати поточного контролю знань студентів в цілому оцінюються в діапазоні від 0 до 100 балів.

 

 

 

 

 

 

4. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

 

4.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи.

 

Самостійна робота студентів є однією з форм організації навчання, основною формою опанування та поглибленого вивчення матеріалу дисципліни у вільний від обов’язкових навчальних занять час за темами дисципліни та може містити наступні завдання:

 - пошук, підбір та аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою темою;

- підготовка двох презентацій із виступом за заданими темами;

- переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою;

- розробка власних розгорнутих ситуаційних вправ (кейсів) за заданою темою;

- розробка математичної моделі та її комп’ютерна реалізація для вирішення економічних задач понад обсяги завдань, які встановлені робочою програмою дисципліни тощо.

Кожне із індивідуальних завдань передбачає виконання відповідних завдань, оформлення звіту та захист.

Результатом виконання завдання «Пошук, підбір та аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою темою» є оформлений звіт, що містить не менше 20 опрацьованих наукових публікацій (бажано іноземних) за останні десять років, в якому зазначаються вихідні бібліографічні дані статті, її анотація, авторських огляд студента тощо.

Результатом виконання завдання «Підготовка тез за проблематикою дисципліни для участі в науковій конференції» є написані студентом тези під керівництвом викладача для участі в науковій конференції. Тези повинні відповідати вимогам, що висуваються до них відповідною конференцією.

Результатом виконання завдання «Підготовка наукової статті за проблематикою дисципліни для розміщення її у фаховому виданні» є написання принаймні першого варіанту наукової статті для розміщення її у фаховому виданні. Стаття повинна відповідати вимогам, які висуваються з боку фахового видання, в якому планується розміщення статті.

Результатом виконання завдання «Розробка власних розгорнутих ситуаційних вправ (кейсів) за заданою темою» є звіт, який містить опис розробленої студентом ситуаційної вправи.

Результатом виконання завдання «Створення блогу (відеоблогу)» є створення блогу (відеоблогу), який містить принаймні кілька текстових повідомлень чи одного відео.

Результатом виконання завдання «Розробка он-лайн курсу» є формулювання зміст курсу за темами, підготовка однієї теми повністю, що включає міні-лекцію та тестові питання за темою для перевірки знань.

 

4.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи для студентів денної форми навчання

 

Усі індивідуальні завдання для самостійної роботи оцінюються за наступною шкалою оцінювання:

 

Кількість балів

Рівень виконання індивідуального завдання

20 (максимальна можлива оцінка)

відмінний

16

добрий

12

задовільний

8

не достатній

4

мінімальний

0

Незадовільний (завдання не виконано)

 

 

4.3. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи для студентів заочної форми навчання

 

Усі індивідуальні завдання для самостійної роботи оцінюються за наступною шкалою оцінювання:

 

Кількість балів

Рівень виконання індивідуального завдання

25 (максимальна можлива оцінка)

відмінний

20

добрий

15

задовільний

10

не достатній

5

мінімальний

0

Незадовільний (завдання не виконано)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (форма підсумкового контролю — залік)

 

Залік форма підсумкового контролю рівня засвоєння студентом  навчального матеріалу з окремої дисципліни виключно на підставі результатів поточного контролю рівня знань, умінь та навичок студентів з окремої дисципліни.

 

5.1. Підсумкове оцінювання результатів вивчення дисципліни

 

Результат поточного контролю результатів навчальної діяльності студентів визначається сумарно за всіма складовими поточного контролю.

Результати поточної успішності студентів є показником рівня засвоєння студентами робочої програми та виконання вимог Карти навчальної роботи студента.

Результати поточного контролю знань студентів в цілому оцінюються в діапазоні від 0 до 100 балів, що і є загальною підсумковою оцінкою вивчення дисципліни.

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-х бальну шкалу та шкалу за системою ECTS здійснюється в такому порядку:

 

Шкала КНЕУ, балів

Оцінка за 4-бальноюшкалою

Шкала EСTS

90 – 100

відмінно

A

80 – 89

добре

B

70 – 79

C

66 – 69

задовільно

D

60 – 65

E

21 – 59

незадовільно з можливістю повторного

складання екзамену (заліку)

FX

 0 – 20

незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

F

 

Згідно п. 3.10 Положення про порядок оцінювання результатів навчальної діяльності студентів ДВНЗ «КНЕУ імені В.Гетьмана» (введено в дію наказом від 31.05.2017 р. № 430) студенти, які за результатами підсумкового контролю у формі заліку набрали від 0 до 59 балів (включно), після належної підготовки мають право повторно скласти залік у формі виконання індивідуальної контрольної роботи.

Індивідуальна контрольна робота має складатися з 10 завдань, відповідь на кожне з яких залежно від її (відповіді) рівня повноти й коректності, оцінюється за наступною шкалою:

 

Кількість балів за

10 баловою шкалою

Рівень повноти й

коректності відповіді

10

відмінний

8

добрий

6

задовільний

4

не достатній

2

мінімальний

0

незадовільний

 

Результати індивідуальної контрольної роботи оцінюються від 0 до 100 балів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

 

6.1. Основна література

 1. Скіцько В. І. Інтернет речей у логістиці: сьогодення та тенденції / Скіцько В. І. // Цифрова економіка : зб. матеріалів Нац. наук.-метод. конф., 4–5 жовт. 2018 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» [та ін.] ; [оргком.: Д. Г. Лук’яненко (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2018. – С. 330–334. URL: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/25992
 2. Скіцько В. І. Ризики інформаційно-мережевої економіки / Скіцько В. І. // Економіко-математичне моделювання : зб. матеріалів Першої нац. наук.-метод. конф., 30 верес. – 1 жовт. 2016 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» [та ін.] ; [оргком.: В. В. Вітлінський (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2016. – С. 315–317. URL: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/26507
 3. Скіцько В. Вища освіта в контексті індустрії 4.0 / Володимир Скіцько // Інноваційне підприємництво: стан та перспективи розвитку [Електронний ресурс] : зб. матеріалів ІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 29–30 берез. 2017 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» [та ін.] ; оргком.: Г. О. Швиданенко (голова) [та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2017. – С. 270–272. – Назва з титул. екрану. URL: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/21503
 4. Вітлінський В. В. Тенденції розвитку ризик-менеджменту в індустрії 4.0 / В. В. Вітлінський, В. І. Скіцько // Економіка підприємства: теорія і практика [Електронний ресурс] : зб. матеріалів VІ Міжнар. наук.-практ. конф., 13 жовт. 2016 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: Г. О. Швиданенко (відп. за вип.) [та ін.]. – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2016. – С. 181–182. – Назва з титул. екрану. URL: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/20241
 5. Скіцько В. І. Інтернет-магазин як логістична система / В. І. Скіцько // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: В. К. Галіцин (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2013. – № 88. – С. 218–234. URL:  http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/4629
 6. Пирогов В. І. Використання «Big Data» у банківській сфері для забезпечення росту економіки / Пирогов В. І. // Цифрова економіка : зб. матеріалів Нац. наук.-метод. конф., 4–5 жовт. 2018 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» [та ін.] ; [оргком.: Д. Г. Лук’яненко (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2018. – С. 293–296. URL: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/25958
 7. Коляда Ю. В. Еволюція цифрової економіки / Коляда Ю. В., Кравченко Т. В. // Цифрова економіка : зб. матеріалів Нац. наук.-метод. конф., 4–5 жовт. 2018 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» [та ін.] ; [оргком.: Д. Г. Лук’яненко (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2018. – С. 199–201. URL: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/25968

 

6.2. Додаткова література

 1. Закон України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України» від 05.10.2017 № 2163-VIII. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2163-19
 2. Закон України «Про електронну комерцію» від 03.09.2015р. № 675-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/675-19
 3. Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг» від 22.05.2003р. 851-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15
 4. Розпорядження Кабінету міністрів України «Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації» від 17 січня 2018 р. № 67-р. URL:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-р
 5. Vitlinskyy V.V. Risk management in electronic logistics / V.V. Vitlinsyy, V.I. Skitsko // Actual Problems of Economics. – Kyiv, 2014.- Vol. 162 Issue 12. - P. 374-384.
 6. Skitsko V.I. Information logistics in e-commerce / V.I. Skitsko // TRANSPORT & LOGISTICS, 2014. – Vol 14, Issue 31. -  http://ulpad.fberg.tuke.sk/transportlogistics/wp-content/uploads/Skitsko_DL_Information_Logistics.pdf
 7. Скіцько В. І. Індустрія 4.0 як промислове виробництво майбутнього // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 5. – С. 33-40.
 8. Вітлінський В.В., Скіцько В.І. Ризики в Індустрії 4.0 / Вісник Черкаського Університету. Серія: Економічні науки. - 2016. -№3 - С. 17-26
 9. Скіцько В.І. Цифрові технології сучасної логістики та управління ланцюгами поставок // Маркетинг і цифрові технології. 2018. Том. 2, №. 3. С. 48-63. DOI: 10.15276/mdt.2.3.2018.3
 10. Скіцько В.І. Синергія цифрових технологій в логістичних системах // Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 16. С. 18-24
 11. Проектування для когнітивного бізнесу. Когнітивні обчислення — дії зі швидкістю думки. URL:  https://www.ibm.com/it-infrastructure/ua-uk/cognitive-computing/
 12. Smart Factory - розумне виробництво. URL: https://www.it.ua/knowledge-base/technology-innovation/smart-factory
 13. 21 термин о финтехе, которые каждый должен знать, чтобы понимать, как меняются банки и деньги. URL: https://businessviews.com.ua/ru/finances/id/finteh-slovar-1855/
 14. Інфографічний довідник «Fintech Guide 2018». URL: https://businessviews.com.ua/ru/the-infographics-report-fintech-guide-2018/
 15. Риженко О., Фіщук В. Як цифрова економіка змінить Україну. Економічна правда. 16.01.2018. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2018/01/16/633057/
 16. Gandhi P. The Synergy between Big Data and the Internet of Things [Електронний ресурс] / P. Gandhi. – 17.07.2017. – Режим доступу: https://opensourceforu.com/2017/07/synergy-big-data-internet-things/.
 17. Piletic P. The Advent of a New Synergy: the Blockchain & Cloud [Електронний ресурс] / P. Piletic. – Режим доступу: https://datafloq.com/read/advent-synergy-blockchain-cloud/3181
 18. Котлер Ф. Маркетинг 4.0. Від традиційного до цифрового / Філіп Котлер, Гермаван Катарджая, Їван Сетьяван; пер.з англ. К. Куницька, О. Замаєва. – К.: Вид.група КМ-БУКС, 2018. – 208с.

 

6.3.   Дистанційні курси та інформаційні ресурси

 1. Digital Technology. URL: http://technologyin.org/digital-technology
 2. Allianz Risk Barometer: Top Business Risks For 2019. URL: https://www.agcs.allianz.com/content/dam/onemarketing/agcs/agcs/reports/Allianz-Risk-Barometer-2019.pdf
 3. The Global Risks Report 2019 // World Economic Forum. URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Risks_Report_2019.pdf
 4. Колекція матеріалів «Deloitte Insights» // Deloitte. URL:  https://www2.deloitte.com/insights/us/en.html
 5. Колекція журналу «Deloitte Review» // Deloitte. URL: https://www2.deloitte.com/insights/us/en/deloitte-review.html
 6. Колекція матеріалів PwC. URL: https://www.pwc.com/gx/en
 7. Колекція матеріалів McKinsey Global Institute. URL: https://www.mckinsey.com/mgi/overview
 8. DESI 2018. The Digital Economy and Society Index. URL: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi (Last update: 14 January 2019)

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

 

Інститут інформаційних технологій в економіці

 

Кафедра економіко-математичного моделювання

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з науково-педагогічної роботи
____________ А.М. Колот

 

«___» ___________ 20__ р.

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
З ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

 «Прогнозування в економіці та управлінні»

 

рівень вищої освіти

перший (бакалаврський)

 

тип дисципліни

 

галузь знань

 вибірковий

 

07 Управління та адміністрування

спеціальність

спеціалізація

 

073 Менеджмент

Менеджмент персоналу

 

 

 

 

 

 

Начальник навчально-

методичного відділу ______________Д.М..Котенок

ПОГОДЖЕНО:

Завідувач  кафедри  ЕММ

                  __________ Г.І. Великоіваненко

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ – 2019

 

Розробники:

Шатарська І.Ф., ст. викладач кафедри ЕММ, inna_shatarskaja@ukr.net

 

 

____________________________________________________________________

 

 

Форма навчання —

денна

Семестр —

4

 

Кількість кредитів ECTS —

 

4…..

 

Форма підсумкового контролю —

 

залік

 

Мова викладання

українська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Шатарська І.Ф, 2019

© КНЕУ, 2019

 

 

 

 

ЗМІСТ

 

 

стор

ВСТУП

4

 1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

6

Тема 1. Методологія прогнозування соціально-економічних процесів

 

Тема 2. Експертні методи прогнозування

 

Тема 3. аналіз часових рядів

 

Тема 4. прості методи прогнозування на основі  коротких часових  рядів

 

Тема 5. Прогнозування на основі економетричних моделей

 

Тема 6. адаптивні методи прогнозування.

7

Тема 7. прогнозування тренд-сезонних процесів

 

Тема 8. прогнозування РОЗВИТКУ ВИРОБНИЧИХ ЗВЯЗКІВ

 

Тема 9. прогнозування СОЦІАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ

 

 1. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

8

2.1. КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

8

  1.  Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

8

 1. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

11

            3.1.  Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

11

            3.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

13

  1. Приклади типових завдань

13

 1. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

15

4.1.     Основна література.

 

4.2.     Додаткова література

 

 

 

ВСТУП

Дисципліна «Прогнозування в економіці та управлінні»  є однією зі складових комплексної підготовки фахівців галузі знань 07 «Управління та адміністрування»  спеціальності  073 Менеджмент , спеціалізацій Менеджмент персоналу.

 

Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Прогнозування в економіці та управлінні» набуває особливої актуальності за ринкових умов прогнозування стає одним з вирішальних наукових чинників формування стратегії і тактики суспільного розвитку. Соціально-економічні прогнози необхідні для визначення можливих цілей розвитку суспільства, забезпечення досягнення їх, сприяють зростанню економічних ресурсів для здійснення найімовірніших та економічно ефективних варіантів середньо термінових і поточних програм, обґрунтування основних напрямків економічної політики, вможливлюють передбачення наслідків рішень і заходів, що їх вживають у кожен поточний момент.  

 

Міждисциплінарні зв’язки робочої програми навчальної дисципліни: дисципліна «Прогнозування в економіці та управлінні» є базовою для загальнотеоретичних і спеціальних дисциплін таких, як: Маркетинг, Фінанси, Міжнародна економіка, Менеджмент, Менеджмент персоналу, Управління конкурентоспроможністю підприємства, Менеджмент  інновацій тощо.

 

Завдання (навчальна мета) дисципліни полягає у формуванні в студентів цілісної системи, теоретичних знань та практичних навичок з питань моделювання та прогнозування економічного й соціального розвитку у підприємництві та управлінні, засвоєння студентами основних принципів та інструментарію щодо постановки задач, основних методів їх розв’язування та аналізу результатів із метою широкого використання в підприємництві та управлінні:

 1. надання студентам теоретичних знань і розуміння основних положень курсу, як основи для набуття ними професійних умінь і навичок – описувати  економічні та соціальні процеси та явища на основі теоретичних та прикладних моделей, прогнозувати на основі стандартних теоретичних та економетричних моделей соціально-економічні процеси;
 2. вивчення низки найбільш типових прийомів прогнозування в економіці та управлінні, у процесі прийняття рішень, опанування відповідним апаратом (методи, моделі, інформаційне забезпечення) з метою практичного використання в різноманітних економічних проблемах:
 • експертні методи прогнозування;
 • методи прогнозування часових рядів;
 • економетричні методи прогнозування;
 1. розроблення методичних рекомендацій і завдань для самостійної роботи над вивченням курсу, що  є засобом формування у студентів здібностей до проведення науково-практичних досліджень і презентації їх результатів.

Предмет дисципліни – це методологія та інструментарій аналізу тенденцій та причинно-наслідкових зв’язків в економіці, дослідження закономірностей і способів розробки прогнозів в економіці та управлінні.

 У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути таких результатів навчання:

 1. Знання методології прогнозування: основні принципи та інструментарій щодо постановки задач, основні методи їх розв’язування та аналізу результатів  із метою широкого використання в економіці та підприємництві.
 2. Уміння самостійно здійснювати постановку прикладних економічних задач, здатність до бізнес-планування, оцінювання кон'юнктури ринків і результатів діяльності у сфері підприємництва та управління:
 • аналізувати та ідентифікувати часові ряди;
 • адекватно використовувати методи і моделі для прогнозування окремих соціально-економічні показників, їх комплексного розвитку, структурних змін;
 • використовувати інформаційні комп’ютерні технології; оцінювати точність побудованих прогнозів,
 • тлумачити одержані результати прогнозу.
 1.  Комунікація – уміти використовувати сучасні комп’ютерні і телекомунікаційні технології обміну та розповсюдження професійно спрямованої інформації у сфері підприємництва.
 2. Автономність та відповідальність – діяти  на основі етичних міркувань, соціально відповідально і свідомо.

 

Сфера реалізації набутих знань і вмінь. Постійний соціально-економічний розвиток суспільства потребує невпинного ускладнення процедури управління. За ринкових умов прогнозування стає одним з вирішальних наукових чинників формування стратегії і тактики суспільного розвитку.

 Досягненню мети та ефективній реалізації завдань вивчення дисципліни підпорядкована логіка її викладання, структура і зміст.

 

 

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

Тема 1. Методологія прогнозування соціально-економічних процесів

 1. Сутність і зміст економічного прогнозування
 2. Основні принципи соціально-економічного прогнозування
 3. Основні функції прогнозування
 4. Типологія прогнозів
 5. Класифікація методів прогнозування
 6. Основні етапи побудови прогнозів

 

Тема 2. Експертні методи прогнозування

 1. Принципи формування експертних систем прогнозування
 2. Індивідуальні і колективні експертні методи
 3. Визначення коефіцієнта компетентності експертів
 4. Статистична обробка експертних оцінок
 5. Методи оцінки погодженості думок між експертами
 6. Стійкість групових експертних оцінок

 

Тема 3. аналіз часових рядів

  1. Основні поняття часового ряду
  2. Розрахунок характеристик динаміки розвитку економічних процесів
  3. Статистичні характеристики часових рядів
  4. Структурний аналіз часового ряду (тренд, циклічна, сезонна, випадкова складові)
  5. Оцінка методів прогнозування

 

Тема 4. прості методи прогнозування  на основі  коротких часових  рядів

 1. Особливості простих методів прогнозування
 2. Методи інтерполяції
 3. Метод двох крайніх точок
 4. Метод середніх групових точок
 5. Прогнозування на основі темпів зростання

 

Тема 5. Прогнозування на основі економетричних моделей

 1. Моделювання тренду на основі кривих зростання
 2. Види кривих зростання. Вибір кривої зростання: метод послідовних різниць, метод характеристик приросту
 3. Оцінювання параметрів трендових моделей. Перевірка адекватності трендових моделей. Прогнозування за трендовими моделями
 4. Багатофакторні лінійні регресійні моделі: оцінка параметрів, адекватність моделей. Прогнозування на основі багатофакторної лінійної моделі
 5. Авторегресийні і дистрибутивно-лагові моделі.
 6. Прогнозування на основі систем одночасних рівнянь
 7. Види систем симультативних рівнянь
 8. Визначення ідентифікованості системи одночасних рівнянь
 9. Двокроковий метод найменших квадратів

 

 

Тема 6. адаптивні методи прогнозування

 1. Особливості методів короткострокового прогнозування
 2. Метод простого ковзного середнього.
 3. Метод простого експоненціального згладжування. Вибір параметрів згладжування.
 4. *Модель Брауна

 

Тема 7. прогнозування тренд-сезонних процесів

 1. Тестування наявності тренду і впливу сезонності на підставі зміни значень автокореляційної функції
 2. Фільтрація сезонної компоненти за допомогою індексу сезонності
 3. Використання фіктивних змінних для тестування впливу фактору квартальності
 4. Метод декомпозиції часового ряду: адитивний і мультиплікативний

 

Тема 8. прогнозування РОЗВИТКУ ВИРОБНИЧИХ ЗВЯЗКІВ

 Прогнозування економічного зростання

 1. Прогнозування інфляції та безробіття
 2. Прогнозування розвитку виробничих зв’язків в економіці.
 3. Балансові моделі. Моделі міжгалузевого балансу праці

 

Тема 9. прогнозування СОЦІАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ

 1. Мікроекономічне прогнозування.
 2. Особливості побудови моделей прогнозування фінансових і економіко-виробничих процесів на підприємствах.
 3. Основи теорії черг
 4. Використання теорії черг в прогнозуванні соціально-екоомічних процесів

 

 

 

 

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

2.1. КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

із дисципліни (вибіркової)  «Прогнозування в економіці та управлінні»

для студентів освітньої програми   Менеджмент персоналу

 спеціалізації / спеціальності 073 Менеджмент

Номер заняття

Вид та тема навчального заняття

Максимал.

кількість

 балів[1]

1

Практичне заняття 1. «Експертні методи прогнозування»

5

2

Практичне заняття 2. «Характеристики динаміки розвитку економічних процесів»

5

3

Практичне заняття 3. «Прості методи прогнозування»

5

4

Практичне заняття 4. «Прогнозування за трендовими моделями»

5

5

Практичне заняття.5, 6.«Прогнозування на основі систем одночасних рівнянь»

10

6

Практичне заняття 7 «Адаптивні методи прогнозування»

5

7

Практичне заняття 8, 9. «Прогнозування тренд-сезонних процесів»

10

8

Практичне заняття 10. «Балансові моделі»

5

9

Практичне заняття 11 «Модель міжгалузевого балансу праці.»

10

10

Практичне заняття 12. «Використання теорії черг у прогнозуванні соціально-економічних процесів»

5

12

 Практичне заняття 13, 14 - ПМК  «Розрахунок  прогнозів та аналіз тенденції зміни економічного  показника»

20

14

Практичне заняття 15. «Сучасні  теорії аналізу ризику»

 

Усього балів за роботу на заняттях:

85

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів

1. Індивідуальна (аналітична) робота «Експертні методи прогнозування»

10

2. Аналітична  записка «Сучасні  теорії прогнозування в економіці»

5

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів:

15

РАЗОМ БАЛІВ:

100

 

 

  1. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

Оцінювання для студентів денної форми навчання здійснюється впродовж семестру з усіх видів робіт, включаючи самостійну роботу та виконання індивідуальних робіт.

Поточний контроль результатів навчальної діяльності студентів під час вивчення дисципліни здійснюється з метою перевірки знань, умінь та навичок студентів під час проведення аудиторних занять режимі, а також для перевірки результатів виконання та захисту завдань самостійної роботи.

Завданням поточного контролю є перевірка рівня:

 • засвоєння відповідного навчального матеріалу,
 • набуття знань та сформованості навичок вирішення конкретних питань та ситуацій,
 • здатності осмислювати сутність змісту матеріалу заняття,
 • сформованості вмінь публічно чи письмово обґрунтувати власну точку зору, уміння працювати в команді,
 • здатності нести відповідальність за надані рекомендації та прийняті рішення тощо.

Плани практичних занять відповідають «Змісту навчальної дисципліни за темами».

 

 • Поточний контроль за результатами виконання контрольної (модульної) роботи передбачає оцінювання теоретичних знань та практичних умінь і навичок, які студент набув після опанування певної завершеної частини навчального матеріалу з дисципліни.

Контрольні (модульні) роботи можуть проводитися у формі:

 • розв’язання практичних завдань;
 • розв’язання практичних ситуацій (кейсів) тощо.

Контрольна (модульна) робота проводиться 1 раз на семестр за відповідними темами дисципліни, яка оцінюється від 0 до 20 балів.

 

 • Поточний контроль результатів виконання завдань самостійної роботи передбачає оцінювання:
 • результатів виконання і захисту розрахункових робіт;
 • рівня підготовки рефератів, есе з аналізом публікацій;
 • рівня виконання завдань з поглибленого вивчення дисципліни;
 • результатів роботи на навчальних платформах у відкритих онлайнових курсах тощо.

Завдання самостійної роботи мають обов’язковий та вибірковий статус.

 

 • Оцінювання результатів навчальної діяльності студентів з вибіркової дисципліни здійснюється виключно на підставі результатів поточного контролю у формі заліку.

Залік форма підсумкового контролю рівня засвоєння студентом  навчального матеріалу з окремої дисципліни виключно на підставі результатів поточного контролю рівня знань, умінь та навичок студентів з окремої дисципліни.

Результати поточної успішності студентів є показником рівня засвоєння студентами робочої навчальної програми та виконання вимог Карти самостійної роботи студентів, визначається сумарно за всіма складовими поточного контролю у діапазоні: 0—100 балів для дисциплін з підсумковим контролем у формі заліку;

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-бальну та шкалу за системою ECTS здійснюється в наступному порядку:

 

Шкала КНЕУ, балів

Оцінка за 4-бальноюшкалою

Шкала EСTS

90 – 100

відмінно

A

80 – 89

добре

B

70 – 79

C

66 – 69

задовільно

D

60 – 65

E

21 – 59

незадовільно з можливістю повторного

складання екзамену (заліку)

FX

 0 – 20

незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

F

 

Студент вважається таким, що не виконав вимоги робочої навчальної програми з дисципліни, передбаченої індивідуальним навчальним планом, і отримує незадовільну підсумкову оцінку з навчальної дисципліни, якщо за результатами поточного контролю він набрав від 0 до 20 балів (включно)

 

Студенти, які за результатами підсумкового контролю у формі заліку (дистанційного екзамену) набрали від 0 до 21 балів (включно), після належної підготовки мають право повторно скласти залік у формі виконання індивідуальної контрольної роботи.

 

Індивідуальна контрольна робота має складатися з 10 завдань, кожне з яких оцінюється за вимогами, що є аналогічними вимогам до екзаменаційного білета. Види (теоретичні, практичні, тестові) завдань індивідуальної контрольної роботи визначаються робочою навчальною програмою дисципліни.

Відповідь студента на кожне із завдань, залежно від рівня її повноти й коректності, оцінюється різною кількістю балів:

 

Кількість балів за

10 баловою шкалою

Рівень повноти й

коректності відповіді

10

відмінний

8

добрий

6

задовільний

4

не достатній

2

мінімальний

0

незадовільний

 

 

 

 

3. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

 

  1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів

 

 • Обовязкові види СРС
 • Розрахункові роботи - перевірка  виконання завдань робіт, захист робіт

Студент виконує індивідуальні розрахункові роботи за самостійно вибраними статистичними даними  протягом ПЗ 2 - ПЗ 9, які завершуються захистом звітів.

Результати виконання кожної роботи студент оформлює у виді письмового звіту з додатками практичного матеріалу:

 • економічна постановка задачі;
 • виконання роботи з короткими поясненнями;
 • аналіз результатів.

 

 • Результатом виконання завдання – Розробка власних розгорнутих ситуаційних вправ «Експертні методи прогнозування» має бути звіт, який містить опис розробленої студентом ситуаційної вправи та презентація за заданою темою в електронному виді.

 «Експертні методи прогнозування»

 1. Результати соціологічного опитування
 2. Індивідуальні і колективні експертні методи
 3. Визначення коефіцієнта компетентності експертів
 4. Статистична обробка експертних оцінок
 5. Методи оцінки погодженості думок між експертами

 

 • Вибіркові види СРС

Студент обирає один з видів запропонованих вибіркових завдань для самостійного опрацювання (див. карту самостійної роботи студента.

 Індивідуальна самостійна робота студентів є однією з форм організації навчання, основною формою опанування та поглибленого вивчення матеріалу дисципліни у вільний від обов’язкових навчальних занять час за темами дисципліни та може містити наступні завдання:

 • Результатом виконання завдання – Пошук , підбір та аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій «Сучасні теорії та методи прогнозування» має бути оформлений звіт, що містить не менше 10 опрацьованих наукових публікацій за останні 5 років, в якому зазначаються вихідні бібліографічні дані статті, її анотація, авторський огляд студента тощо.
 • Результатом виконання завдання – Підготовка  презентації із виступом за заданими темами» мають бути презентація за заданою темою в електронному виді та виступ в аудиторії.
 

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ

 1. Індивідуальні і колективні експертні методи. Стійкість групових експертних оцінок
 2. Визначення коефіцієнта компетентності експертів
 3. Статистична обробка експертних оцінок. Методи оцінки погодженості думок між експертами
 4. Базові стохастичні процеси: білий шум, випадкове блукання, МА-модель (ковзного середнього), AR-модель (авторегресійна)
 5. Процеси авторегресії та інтегрованого ковзного середнього (ARІМА-процеси). Прогнозування за допомогою ARІМАХ моделей
 6. Статистичні методи визначення наявності нелінійної динаміки і детермінованого хаосу
 7. Моделі векторної авторегресії (VAR-моделі). Аналіз функції імпульсних відгуків (аналіз реагування на шоки). Прогнозування на основі VAR моделей
 8. Коінтегрування часових рядів
 9. Моделі бінарного вибору. Лінійна ймовірнісна модель. Оцінювання адекватності моделей бінарного вибору
 10. Прогнозування ймовірності банкрутства підприємства на основі моделей бінарного вибору
 11. Принципи вибору моделей та комбінування прогнозів
 12. Макроекономічне прогнозування. Приклади макроекономічних моделей
 13. Створення системи державних прогнозів і програм соціально-економічного розвитку України
 14. Прогнозування економічного зростання
 15. Прогнозування інфляції та безробіття
 16. Прогнозування комплексного соціально-економічного розвитку країни
 17. Прогнозування соціальних процесів
 18. Мікроекономічне прогнозування
 19. Особливості побудови моделей прогнозування фінансових і економіко-виробничих процесів на підприємствах
 20. Сучасні проблеми дослідження хаотичної динаміки часових рядів
 21. Теорія «чорних лебедів» у прогнозуванні
 22. Фрактальна теорія часових рядів
 23. Використання теорії нечіткої логіки у прогнозуванні

 

Шкала  оцінювання  виконання завдання

Можлива максимальна оцінка за роботу, балів

Рівень виконання

Відмінний

 

Добрий

 

Задовільний

 

Незадовільний

 

5

5

4

3

0

 

ВИМОГИ: обсяг роботи - не більше 10 листів основної частини, з обов’язковою практичною частиною (прикладом), що ілюструє теоретичний матеріал; «чистий» матеріал з ресурсів Internet розглядатися не буде.

 

  1. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

Шкала оцінювання виконання  розрахункових  робіт ПЗ 2 –ПЗ 9

Можлива максимальна оцінка за роботу, балів

Рівень виконання

Відмінний

 

Добрий

 

Задовільний

 

Незадовільний

 

10

10

8

6

0

 

Можлива максимальна оцінка за роботу, балів

Рівень виконання

Відмінний

 

Добрий

 

Задовільний

 

Незадовільний

 

5

5

4

3

0

 

Виконання всіх розрахункових робіт протягом семестру оцінюється до 65 балів.

 

 

  1. Приклади типових завдань

 

Завдання 1. Для заданого часового ряду

 1. Виконати графічний аналіз даних.
 2. Зробити прогноз тенденції часового ряду за методами середніх приростів, двох крайніх та середніх групових точок.
 3. Зробити прогноз тенденції часового ряду за методом ковзного середнього та за методом простого експоненціального згладжування, обравши кращий параметр згладжування.
 4. Розрахувати значення автокореляційної функції до 4 порядку. Зробити  висновки про можливе існування тренду, вплив сезонності або циклічності.
 5.  Підібрати криву зростання. трендової моделі. За адекватною трендовою моделлю зробити точковий та інтервальний прогнози.
 6. Побудувати модель та оцінити якість множинної регресії для одночасної оцінки тренду та сезонного фактору - кварталу із використанням фіктивних змінних. Розрахувати прогнозоване значення із врахуванням фактору сезонності – наступного кварталу.
 7. Оцінити точність та прогнозну якість кожного методу прогнозування, використовуючи показники RMSE.
 8. Визначити метод, який найбільш підходить до прогнозування даного часового ряду. Висновки робити для 5% рівні значущості.

 

 

Завдання 2. Для заданого обсягу кінцевої продукції розрахувати обсяг валового випуску в плановому періоді.

 • Міжгалузеві потоки планового МГБ.
 • Обсяг умовно чистої продукції галузей матеріального виробництва.
 • Коефіцієнти прямої та повної трудомісткості одиниці продукції.
 • Необхідну кількість трудових ресурсів для випуску продукції відповідних галузей.    

 Проаналізувати отримані результати, зробити висновки, побудувати модель міжгалузевого  балансу  праці на  плановий період.

 

Завдання 3. Оцінити ефективність системи масового обслуговування

 1. Середня кількість клієнтів, що перебуває у системі:    
 2. Середній час перебування в системі.
 3.  Середня кількість клієнтів в черзі – середня довжина черги:
 4. Середній час очікування в черзі:
 5. Коефіцієнт використання системи:
 6. Кількість зайнятих майстрів, кількість вільних майстрів.

 

 

 

 

 

 

 1. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

Основна література

 1. Білик Т.О., Шатарська І.Ф.  Прогнозування в економіці  та управлінні

Електронний ресурс:навчальний посібник  — К. : КНЕУ, 2018.– 244 с.

 1. Присенко Г., Равікович Є. Прогнозування соціально-економічних процесів: Навчальний посібник. К.: КНЕУ. 2005.
 2. Присенко Г.В. Прогнозування соціально-економічних процесів: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ. 2008.
 3. Вітлінський В. В., Наконечний С.І., Шарапов О.Д. та ін. Економіко-математичне моделювання: Навчальний посібник за заг. ред. В.В. Вітлінського. – К.: КНЕУ, 2008. – 536 с.
 4. Вітлінський В.В., Білик Т.О., Великоіваненко Г.І., Волощук С.Д., Водзянова Н.К., Матвійчук А.В., Савіна С.С, Шатарська І.Ф.  Економіко-математичні методи і моделі.  Практикум / Електронний ресурс – К.: КНЕУ, 2014. – 221 с.

Додаткова література

 1. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики: Учебник для вузов.- М.: ЮНИТИ, 1998. – 1022 с.
 2. Боровиков В.П. STATISTICA. Искусство анализа данных на компьютере: Для профессионалов. – СПб.: Питер, 2003. – 688 с.
 3. Боровиков В.П., Ивченко Г.И. Прогнозирование в системе STATISTICA в среде Windows. Основы теории и интенсивная практика на компьютере: Учеб. пособие. ‑ М.: Финансы и статистика, 2000. – 384 с.
 4. Лук’яненко І.Г., Городніченко Ю.О. Сучасні економетричні методи у фінансах. - К.: Літера ЛТД, 2002.
 5. Матвійчук А.В. Штучний інтелект в економіці: нейронні мережі, нечітка логіка: монографія. ‑ К.: КНЕУ, 2011. – 439 с.
 6. Моделі і методи соціально-економічного прогнозування: Підручник / Геєць В.М., Клебанова Т.С., Черняк О.І., Іванов В.В., Кизим М.О., Дубровіна Н.А., Ставицький А.В. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2008. – 396 с.
 7. Петерс Е. Хаос и порядок на рынках капитала. Новый аналитический взгляд на циклы, цены и изменчивость рынка: Пер.с англ. ‑ М.: Мир, 2000.
 8. Піскунова О.В., Погребняк Ю.Ю., Рибальченко Л.В., Рядно О.А., Хрущ Я.В. Математичні моделі у дослідженні соціально-економічних проблем великого міста: Монографія. – Дніпропетровськ, ДДФА, 2007. – 194 с.
 9. Рядно О.А., Піскунова О.В., Рибальченко Л.В., Хрущ Я.В. Математичні моделі у фінансах: навчальний посібник. – Дніпропетровськ.

 

 

[1] Оцінка може відповідати результатам навчальної діяльності студентів на одному або декількох заняттях

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

 

Інститут інформаційних технологій в економіці

 

Кафедра економіко-математичного моделювання

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з науково-педагогічної роботи
____________ А.М. Колот

 

«___» ___________ 20__ р.

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
З ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

«Просторова економетрика»

 

 

рівень вищої освіти

перший (бакалаврський)

галузь знань

05 «Соціальні та поведінкові науки»

спеціальність

051 «Економіка»

освітня програма

«Економіка міста та урбаністика»

спеціалізація

«Економіка міста та урбаністика»

тип дисципліни

вибіркова

                       

 

Нач.

навчально-методичного відділу

_____________     Котенок Д.М.

 

                               ПОГОДЖЕНО:

Завідувач  кафедри  ЕММ

                             __________ Г.І.Великоіваненко

 

 

 

 

 

Київ – 2019

 

Розробник: Осипова Ольга Ігорівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри економіко-математичного моделювання.

email: osypova@kneu.edu.ua

 

 

 

 

Форма навчання —

денна

Семестр —

4

Кількість кредитів ECTS —

4

Форма підсумкового контролю —

залік

Мова викладання

українська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© О. І. Осипова, 2019

© КНЕУ, 2019

 

ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………….

4

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МОДУЛЯ ЗА ТЕМАМИ ……………

7

Тема 1. Вступ до просторової економетрики.…………… …….

7

Тема 2. Огляд програмного забезпечення для роботи з просторовими економетричними моделями.… ….

7

Тема 3. Просторові вагові матриці: призначення та способи побудови

7

Тема 4. Виявлення просторової автокореляції. Глобальний та локальний індекси просторової автокореляції

7

Тема 5. Базові просторові економетричні моделі

8

Тема 6. Модель просторової авторегресії (SAR-модель), модель просторової похибки (SEM-модель) та модель Дарбіна (SDM-модель)

8

Тема 7. Порівняння та вибір кращої моделі

8

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

9

2.1. Карта навчальної роботи студента денної форми навчання

9

2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни для студентів денної форми навчання

10

3. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

10

3.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

10

3.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

11

4. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (форма підсумкового контролю — залік)

12

5. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

13

5.1.   Основна література …………………

13

5.2.   Додаткова література …………….

13

5.3.   Дистанційні курси та інформаційні ресурси ……

13

 

 

ВСТУП

Навчальна дисципліна «Просторова економетрика» є вибірковою дисципліною циклу професійної підготовки бакалаврів галузі  знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» спеціалізації «Економіка міста та урбаністика».

Анотація навчальної дисципліни: Сучасна економічна діяльність в Україні характеризуються зростанням інтересу фахівців-економістів до використання економіко-математичних методів і моделей в процесі своєї професійної діяльності. Пояснюється це передусім тим, що в умовах прискорених темпів науково-технічного прогресу та ускладнення економічної практики застосування сучасних методів економіко-математичного моделювання дозволяє отримувати достовірну інформацію для прийняття ефективних та обґрунтованих економічних рішень.

Присутність просторових ефектів та просторової залежності часто спостерігається у економічних об’єктів, що характеризуються певним місцем розташування. Міста, регіони та економічні райони є прикладами таких об’єктів, тому тема просторової залежності особливо актуальна при аналізі просторових даних. Універсальним інструментом, що дозволяє досліджувати просторову залежність в економіці є методи і моделі просторової економетрики.

Міждисциплінарні зв’язки робочої програми навчальної дисципліни: «Просторова економетрика» як навчальна дисципліна інтегрує велику кількість базових понять та прийомів загальнотеоретичних і спеціальних дисциплін таких як: «Регіоналістика», «Прикладне моделювання», «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Інформатика».

Мета вивчення навчальної дисципліни – набуття студентами базових теоретичних знань у сфері просторової економетрики та оволодіння основними практичними методами дослідження, аналізу та візуалізації просторових даних за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення.

Завдання (навчальні цілі) навчальної дисципліни «Просторова економетрика»: формування в студентів комплексу знань щодо просторової економетрики, опанування студентами основних методів та інструментів просторової економетрики з метою їх подальшого використання в навчальній та професійній діяльності.

Предметом наукового модуля є методологія та інструментарій просторового економетричного аналізу економічних процесів та явищ.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі  результати навчання:

 1. Знання:

концептуальних положень просторової економетрики; ключових понять просторової економетрики, основних сфер застосування просторових економетричних моделей; базових методів обробки, візуалізації і аналізу просторових статистичних даних; основних методів оцінювання просторових економетричних моделей.

 1. Уміння:

здатність використовувати отримані знання для аналізу та вирішення професійних та дослідницьких проблем у сфері економіки, освіти, науки, бізнес-аналітики, а саме: складати, оцінювати і змістовно інтерпретувати базові просторові економетричні моделі; • застосовувати сучасний економетричний інструментарій для вирішення завдань просторової економетрики.

 1. Комунікація:

здатність вирішувати спеціалізовані задачі із розвитку економіки міста, застосовувати набуті знання та компетенції у професійній та освітній сферах, зрозуміло і недвозначно формулювати та доносити власні висновки та судження до фахівців та нефахівців.

 1. Автономність та відповідальність:

здатність діяти соціально відповідально та свідомо на основі етичних принципів в процесі здійснення професійної та освітньої діяльності; здатність продемонструвати розуміння особистої відповідальності за професійні рішення чи надані пропозиції/рекомендації.

Опанування методів просторової економетрики дозволяє сформувати у студентів теоретичні знання та практичні навички комп’ютерного моделювання економічних та бізнес-процесів в урбанізованому середовищі. Даний курс також сприятиме розвитку в студентів аналітичних здібностей та формуванню системного мислення – якостей, необхідних для успішної кар’єри у сфері управління економікою.

Досягненню мети та ефективній реалізації завдань вивчення дисципліни підпорядкована логіка її викладання, структура і зміст.

 

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

 

Тема 1. Вступ до просторової економетрики.

 1. Завдання економетричного моделювання в області соціально-економічних досліджень.
 2. Просторова гетерогенність. Просторова залежність.
 3. Завдання, які вирішуються за допомогою моделей просторової економетрики.
 4. Просторові взаємозв'язки, форми їх подання.
 5. Особливості економетричного моделювання з урахуванням просторового підходу.

Тема 2. Огляд програмного забезпечення для роботи з просторовими економетричними моделями.

 1. Коротка характеристика основних програмних продуктів для роботи з просторовими економетричними моделями (Stata, R, Python, Gretl).
 2. Основи економетричного моделювання в пакеті Stata.
 3. Типи файлів. Загальні принципи написання do-файлів.
 4. Команди та модулі для роботи з просторовими даними в Stata
 5. Візуалізація та попередній аналіз просторових даних.

Тема 3. Просторові вагові матриці: призначення та способи побудови.

 1. Збір даних для побудови просторових вагових матриць.
 2. Основні типи вагових матриць: матриця кордонів, матриця сусідів, матриця зворотних відстаней.
 3. Основні способи стандартизації (нормалізації) просторових вагових матриць.

Тема 4. Виявлення просторової автокореляції. Глобальний та локальний індекси просторової автокореляції.

 1. Поняття просторової автокореляції.
 2. Глобальні індекси просторової автокореляції ( Морана, Гирі, Гертіса-Орда), їх інтерпретація та перевірка статистичної значущості)
 3. Локальні індекси просторової автокореляції, їх інтерпретація.

Тема 5. Базові просторові економетричні моделі.

 1. Тести про наявність просторового взаємозв'язку в економетричній моделі.
 2. Специфікація просторової економетричної моделі.
 3. Моделі просторового лагу та моделі просторової помилки. Рекомендації щодо вибору моделі.
 4. Особливості інтерпретації оцінок параметрів просторових регресій.
 5. Методи оцінювання просторових економетричних моделей.

Тема 6. Модель просторової авторегресії (SAR-модель), модель просторової похибки (SEM-модель) та модель Дарбіна (SDM-модель).

 1. Специфікація та особливості оцінювання SAR-моделі.
 2. Тести для перевірки якості SAR-моделі.
 3. Специфікація та особливості оцінювання SEM-моделі.
 4. Тести для перевірки якості SEM-моделі.
 5. Просторова модель Дарбіна.
 6. Тести для перевірки якості SDM -моделі.

Тема 7. Порівняння та вибір кращої моделі.

 1. Порівняння просторових моделей з моделями без просторової складової.
 2. Порівняння просторових моделей з різною структурою просторових взаємозв'язків.
 3. Порівняння просторових моделей з різним набором незалежних змінних.

 

 

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

2.1. КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

 

з навчальної дисципліни (вибіркової)_ «Просторова економетрика

для студентів освітньої програми / спеціалізації _ «Економіка міста та урбаністика».

денна форма навчання

 

Номер заняття

Вид та тема навчального заняття

Максимал.

кількість

 балів[1]

1

Семінарське заняття 1. Вступ до просторової економетрики

5

2

Семінарське заняття 2. Огляд програмного забезпечення для роботи з просторовими економетричними моделями

2

3

Семінарське заняття 3. Огляд програмного забезпечення для роботи з просторовими економетричними моделями

3

4

Семінарське заняття 4. Просторові вагові матриці: призначення та способи побудови

2

5

Семінарське заняття 5. Просторові вагові матриці: призначення та способи побудови

3

6

Семінарське заняття 6. Виявлення просторової автокореляції. Глобальний та локальний індекси просторової автокореляції

5

7

Семінарське заняття 7. Виявлення просторової автокореляції. Глобальний та локальний індекси просторової автокореляції

5

8

Семінарське заняття 8. Виявлення просторової автокореляції. Глобальний та локальний індекси просторової автокореляції

5

9

Семінарське заняття 9. Базові просторові економетричні моделі

5

10

Семінарське заняття 10. Модель просторової авторегресії (SAR-модель), модель просторової похибки (SEM-модель) та модель Дарбіна (SDM-модель)

5

11

Семінарське заняття 11. Модель просторової авторегресії (SAR-модель), модель просторової похибки (SEM-модель) та модель Дарбіна (SDM-модель)

5

12

Семінарське заняття 12. Модель просторової авторегресії (SAR-модель), модель просторової похибки (SEM-модель) та модель Дарбіна (SDM-модель)

5

13

Семінарське заняття 13. Порівняння та вибір кращої моделі

5

14

Семінарське заняття 14. Порівняння та вибір кращої моделі

5

15

Контрольна (модульна) робота № 1

10

Усього балів за роботу на заняттях:

 

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів

1. Пошук, підбір та огляд джерел та статистичних даних за заданою тематикою

10

2. Розрахунково-аналІтична робота

10

2. Підготовка презентації за заданою тематикою

10

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів:

30

РАЗОМ БАЛІВ:

100

 

 

2.2 Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

Навчальна дисципліна складається з 7 тем. Заняття проводяться у вигляді лекцій, семінарських занять, передбачено проведення семінару у форматі case-study при вивчені теми «Модель просторової авторегресії (SAR-модель), модель просторової похибки (SEM-модель) та модель Дарбіна (SDM-модель)», а також виконання, презентація та обговорення отриманих результатів виконання індивідуальних аналітично-розрахункових робіт при проведенні семінарських занять на теми «Виявлення просторової автокореляції. Глобальний та локальний індекси просторової автокореляції», «Модель просторової авторегресії (SAR-модель), модель просторової похибки (SEM-модель) та модель Дарбіна (SDM-модель)», «Порівняння та вибір кращої моделі». Завершується дисципліна – заліком.

Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських занять, і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретного завдання чи рівень засвоєння пройденого матеріалу. Після завершення вивчення всіх тем дисципліни, проводиться тестова контрольна робота. Для визначення рівня досягнення результатів навчання студенти на 2-х останніх семінарах презентують результати свого індивідуального аналітично-розрахункового дослідження та демонструють набуті навички.

 

3. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

 

3.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

Протягом вивчення навчальної дисципліни передбачено виконання трьох індивідуальних самостійних робіт (перша – за темою 4, друга – за темою 6, третя – за темою 7). Для студентів денної форми навчання індивідуальні завдання виконуються кожним студентом самостійно. Результати виконання індивідуальних завдань представляються у вигляді доповіді, демонстраційної презентації та оцінюється до 10 балів за кожну виконану індивідуальну роботу.

Вимоги до виконання індивідуальної аналітично-розрахункової роботи. При виконанні індивідуальної роботи слід дотримуватися такої послідовності викладення матеріалу:

 1. Назва (доцільно не більше 10 слів).
 2. Вступ (актуальність обраної теми дослідження, доцільність використання просторових економетричних моделей при проведені дослідження).
 3. Основна частина (аналітичні розрахунки, аналіз отриманих результатів).
 4. Висновок (узагальнення та висновки, що ґрунтуються на проведених вище розрахунках).
 5. Список використаних джерел.

Результати роботи студенти оформлюють у вигляді письмової роботи та представляють на семінарі у вигляді презентації.

 

3.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

Оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи відбувається за такими критеріями:

1. Змістовна частина (ступінь опрацювання проблеми, чіткість та логічність викладу думок, аргументованість).

2. Мультимедійна складова (цікавість та якість презентації, використання діаграм, графіків).

3. Демонстрація (здатність цікаво та доступно презентувати матеріал, аргументовано відповідати на поставлені запитання).

 

Шкала оцінювання виконання  індивідуальних робіт № 1-3

Можлива максимальна оцінка за роботу, балів

Рівень виконання

Відмінний

Добрий

Задовільний