Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Кодекс етики

Кодекс етики

Члени CFA Institute (у тому числі носії відзнаки CFA) та кандидати на отримання відзнаки CFA («Члени та кандидати») зобов’язані:

 • Діяти згідно із принципами добропорядності, компетентності, старанності, та поваги, дотримуючись етичних норм по відношенню до суспільства, існуючих та потенційних клієнтів, працедавців, працівників, колег в інвестиційній професії та інших учасників світових ринків капіталу. 

 • Ставити дотримання норм добропорядності і чесності в інвестиційній професії та інтереси клієнтів понад власні особисті інтереси. 

 • Діяти з належною увагою та приймати незалежні професійні рішення під час проведення інвестиційного аналізу, надання рекомендацій щодо інвестування, вчинення інвестиційних дій та здійснення іншої професійної діяльності. 

 • Діяти професійно та відповідно до етичних норм, а також заохочувати інших діяти таким чином, підтримуючи власну професійну репутацію та довіру до професії.
 •  Сприяти цілісності ринків капіталу та дотримуватись регуляторних норм ринків капіталу.
 • Підтримувати та вдосконалювати власний професійний рівень і докладати зусиль для підтримання і вдосконалення професійного рівня інших спеціалістів інвестиційної справи.

Стандарти професійної поведінки

 1. Професіоналізм
 2. Цілісність ринків капіталу
 3. Обов’язки перед клієнтами
 4. Обов’язки перед роботодавцями
 5. Інвестиційний аналіз, рекомендації та дії
 6. Конфлікти інтересів
 7. Обов’язки члена CFA Institute та кандидата CFA

LOS 1.c: Поясніть етичні зобов’язання, які вимагаються кодексом і стандартами, включаючи підпункти кожного стандарту

СТАНДАРТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПОВЕДІНКИ

I. ПРОФЕСІОНАЛІЗМ


A. Знання законодавства. Члени та кандидати повинні розуміти 
та дотримуватись усіх діючих законів, правил та норм (у тому числі «Кодексу етики та стандартів професійної поведінки
CFA Institute») будь-якого уряду, регуляторного органу, органу ліцензування чи професійної асоціації, які регулюють їх професійну діяльність. У разі розбіжностей між положеннями, члени та кандидати зобов’язані дотримуватися більш суворих положень закону, правил чи норм. Члени та кандидати не повинні свідомо брати участь або сприяти будь-яким порушенням  законів, правил чи норм, а також повинні відмежовуватись від таких дій. 


B. Незалежність та об’єктивність. Члени та кандидати повинні проявляти належну старанність та розсудливість для досягнення та підтримки незалежності та об’єктивності у своїй професійній діяльності. Членам і кандидатам заборонено пропонувати, вимагати чи приймати будь-які подарунки, побічні прибутки, плату за свої послуги чи винагороду, які відповідно до обґрунтованих очікувань можуть призвести до компроментації незалежності та об’єктивності рішень, які приймаються ними або іншими. 


C. Навмисне спотворення фактів. Членам і кандидатам заборонено свідомо спотворювати будь-які факти стосовно інвестиційного аналізу, рекомендацій, дій чи іншої професійної діяльності.

D. Неправомірна поведінка. Членам і кандидатам заборонено вдаватися до будь-яких професійних дій, які є нечесними, шахрайськими чи обманними, а також вчиняти будь-яку дію, яка спричинятиме негативний вплив на їх  професійну репутацію, добропорядність або компетенцію.

II. ЦІЛІСНІСТЬ РИНКУ КАПІТАЛУ


 1. Матеріальна неоприлюднена інформація (Інсайдерська інформація).

Члени та кандидати, яким відома матеріальна не оприлюднена інформація (інсайдерська інформація), що може вплинути на оцінку вартості інвестицій, повинні утримуватись від дій та попереджувати дії інших щодо використання такої інформації.

B. Маніпулювання ринком. Членам і кандидатам заборонено брати участь у діях, які призводять до спотворення цінової інформації або до штучного збільшення об’єму торгівлі з метою введення в оману учасників ринку.

III. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ПЕРЕД КЛІЄНТАМИ 


A. Лояльність, розсудливість та належна увага. Члени та кандидати повинні проявляти лояльність по відношенню до своїх клієнтів, діяти з належною увагою та приймати розсудливі рішення. Члени та кандидати зобов’язані діяти в інтересах своїх клієнтів і ставити інтереси клієнтів понад інтереси працедавця чи власні інтереси.

B. Забезпечення чесності. Члени та кандидати повинні діяти чесно та об’єктивно по відношенню до всіх клієнтів при  проведенні інвестиційного аналізу, надання рекомендацій щодо інвестування, здійснення інвестиційних або інших професійних дії.

C. Забезпечення відповідності.


1. Виступаючи радником  клієнта, члени та кандидати зобов’язані:


 1. Перед наданням будь-яких рекомендацій щодо інвестування чи здійснення інвестиційних дій, довідатись про інвестиційний досвід, фінансові обмеження, очікуваний рівень ризику та дохідності існуючого чи потенційного клієнта, а також зобов’язані регулярно переглядати та оновлювати таку інформацію.
 2. Перед наданням будь-яких рекомендацій щодо інвестування чи здійснення інвестиційних дій, впевнитись, що інвестиція відповідає фінансовому стану клієнта та узгоджується з інвестиційними цілями, повноваженнями та обмеженнями клієнта, висловленими у письмовій формі.
 3. Оцінювати відповідність інвестицій у контексті загального інвестиційного портфеля клієнта. 


2. У разі, якщо члени та кандидати несуть відповідальність за управління інвестиційним портфелем відповідно до певних повноважень, стратегії чи стилю, вони повинні надавати лише ті інвестиційні рекомендації і здійснювати лише ті інвестиційні дії, які відповідають визначеним цілям та обмеженням інвестиційного портфелю.

 1. Презентація результатів інвестування. Надаючи інформацію про результати інвестування, члени та кандидати повинні вжити всіх належних заходів для забезпечення достовірності , точності та повноти   інформації. 

 2. Дотримання конфіденційності. Члени та кандидати зобов’язані дотримуватись конфіденційності інформації про поточних, колишніх та потенційних клієнтів, крім   випадків, коли:

 1.   інформація стосується незаконних дій клієнта чи 
потенційного клієнта;

 2. оприлюднення такої інформації вимагається законом, або

 3. клієнт чи потенційний клієнт надав дозвіл на оприлюднення цієї 
інформації. 


IV. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ПЕРЕД РОБОТОДАВЦЯМИ

A. Лояльність. Члени та кандидати повинні діяти в інтересах свого роботодавця, застосовуючи свої професійні вміння та навички, утримуватись від розголошення конфіденційної інформації та завдання працедавцю будь-якої іншої шкоди.

 1. Домовленості про додаткову винагороду. Членам та кандидатам заборонено приймати подарунки, побічні прибутки, плату за свої послуги чи винагороду, які суперечать інтересам роботодавців або, виходячи з обґрунтованих очікувань, можуть призвести до конфлікту інтересів з   роботодавцем, якщо відсутня письмова згода на це усіх зацікавлених сторін.
 2. Обов’язки керівників. Члени та кандидати повинні вживати всіх належних заходів для виявллення та попередження порушень діючого законодавства, правил, норм, «Кодексу та стандартів» будь-якою особою, яка їм підпорядкована або перебуває в межах їх  повноважень.

V. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ АНАЛІЗ, РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ДІЇ 


A. Старанність та обґрунтованість. Члени та кандидати зобов’язані:

 1. Дотримуватись принципів старанності, незалежності та ретельності при проведенні аналізу інвестицій, наданні рекомендацій щодо інвестування та вчинення інвестиційних дій. 

 2. Здійснювати будь-який інвестиційний аналіз, рекомендації чи дії на підставі належного та адекватного обґрунтування, підтвердженого відповідними дослідженнями. 


B. Спілкування з клієнтами та потенційними клієнтами. Члени та кандидати зобов’язані:

 1. Повідомляти існуючим і потенційним клієнтам основну інформацію та загальні принципи інвестиційних процесів, які використовуються ними при проведенні аналізу інвестицій, виборі цінних паперів та створенні інвестиційних портфелів, а також невідкладно повідомляти про всі зміни, які можуть   суттєво вплинути на такі процеси. 

 2. Розсудливо підходити до визначення факторів, які суттєво впливають на  інвестиційний аналіз, рекомендації чи дії, та повідомляти існуючих та потенційних клієнтів про наявність таких факторів. 

 3. Розрізняти факти та судження в презентаціях інвестиційного аналізу та рекомендацій. 

 4. Ведення документації. Члени та кандидати повинні розробити та вести належну документацію, яка відображає інвестиційний аналіз, рекомендації та дії, а також інший обмін інформацією стосовно інвестицій з існуючими та потенційними клієнтами.

 

VI. КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ

A. Повідомлення про наявність конфлікту інтересів.

Члени та кандидати повинні надавати повну та достовірну інформацію про всі факти, які   можуть негативно вплинути на незалежність та об’єктивність їх рішень, а також перешкоджати виконанню   зобов’язань перед клієнтами, потенційними клієнтами та роботодавцем. Члени та кандидати повинні забезпечити чіткість та зрозумілість такої інформації, а також повідомляти таку інформацію у належний спосіб.

B. Пріоритетність операцій. Інвестиційні операції, які здійснюються в інтересах клієнтів та/або роботодавця, мають пріоритет перед інвестиційними операціями, в яких зацікавлений член або кандидат.

C. Винагороди за рекомендації. Члени та кандидати повинні повідомляти свого роботодавця, клієнтів або потенційних клієнтів про будь-яку плату за послуги, винагороду або побічний прибуток,   отримані від інших осіб або сплачені іншими особами за рекомендації щодо продуктів або послуг.

VII. ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНА   CFA INSTITUTE  ТА КАНДИДАТА CFA

A. Поведінка членів та кандидатів щодо програми CFA.

Членам та кандидатам заборонено здійснювати будь-які дії, які компрометують репутацію та чесне ім’я CFA Institute чи відзнаки CFA; або об’єктивність, чинність та надійність екзаменів програми CFA.

B. Посилання на CFA Institute, відзнаку CFA і програму CFA.

Посилаючись на CFA Institute, членство в CFA Institute, відзнаку CFA чи статус кандидата програми CFA, членам та кандидатам заборонено спотворювати чи перебільшувати значення членства в CFA Institute, наявність відзнаки CFA чи статус кандидата програми CFA.

LOS 2.a: Продемонструйте як застосовувати кодекс етики та стандарти професійної поведінки до ситуацій, які включають питання професійної чесності.

LOS 2.b: Виявіть, що відповідає кодексу та стандартам, а, що порушує кодекс та стандарти

LOS 2.c: Рекомендовані завдання та процедури розроблені для попередження порушення кодексу етики та стандартів професійної поведінки