Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Консолідація фінансової звітності

Міністерство освіти і науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ України

 

Державний університет інфраструктури і технологій

 

 
Кафедра обліку і оподаткування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
для виконання контрольних робіт з дисципліни

 “Консолідація фінансової звітності”

 

 (для студентів спеціальності  071 “Облік і оподаткування” заочної форми навчання)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КИЇВ  2018

 

Методичні рекомендації для виконання  контрольних робіт з дисципліни “Консолідація фінансової звітності” для студентів спеціальності 071  “Облік і оподаткування” заочної форми навчання. –К.: ДУІТ –2018. - 31 с.

Укладач: к.е.н, доц. Шпирко О.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендовано до друку

кафедрою обліку і оподаткування

Протокол  № 1  від 29 серпня 2017 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

 

 

          ВСТУП.................................................................................................... 4

 1. ПРОГРАМА КУРСУ  “Консолідація фінансової звітності”................................................................................................. 5
 2. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ  ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ТА КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ ................................................... 7
 3. Система контролю. критерії оцінювання знань, умінь і навичок студентів з дисципліни «Консолідація фінансової звітності»......................................................................18
 4. ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ...............................................................  20

          ЛІТЕРАТУРА.............................................................................................. 22

 

          ДОДАТКИ....................................................................................................23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            ВСТУП

Світовий досвід свідчить, що найкращий шлях до становлення конкурентоспроможних структур – концентрація капіталу та виробничих потужностей, їх взаємна інтеграція. Це, своєю чергою, обумовлює утворення холдингових структур, об’єднань підприємств, що складаються із материнської та дочірніх компаній. З юридичної точки зору зв’язані підприємства (материнське та дочірні) є окремими суб’єктами господарювання, які ведуть облік діяльності та складають власну звітність. З облікової точки зору, вони розглядаються як єдина економічна одиниця – група підприємств. Концентрація фінансових ресурсів, що передбачає поєднання ресурсів дочірніх підприємств в руках материнського підприємства, дозволяє ефективно проводити інвестиційну діяльність та оперативно вирішувати поточні проблеми фінансування.

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Консолідація фінансової звітності» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки «магістр» галузі знань 071 “Облік і оподаткування”.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Консолідація фінансової звітності» є

 • ознайомлення з основними законодавчими та нормативними документами, що регламентують порядок складання та подання консолідованої фінансової звітності;
 • вивчення змісту, структури та порядку складання консолідованої фінансової звітності;
 • ознайомлення з вимогами, які пред’являються до складання і зберігання консолідованої фінансової звітності підприємств;
 • надання студентам розуміння основних положень і процедур консолідації фінансової звітності, підходів до визнання та розкриття статей фінансових звітів, вибору та встановлення облікових політик групи підприємств;
 • набуття практичних навичок у підготовці необхідної для консолідованої фінансової звітності інформації.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

 • сутність та види об’єднань підприємств;
 • шляхи встановлення контролю одним підприємством над іншим та схеми взаємозв’язків між підприємствами групи;
 • сутність консолідованої фінансової звітності та загальні вимоги до неї;
 • що означають терміни «материнське підприємство», «дочірнє підприємство» та група»;
 • важливі аспекти облікової політики групи підприємств;
 • методи відображення в обліку і звітності гудвілу, частки меншості та внутрішньогрупових операцій;
 • методику складання консолідованої фінансової звітності для групи компаній;

уміти:

 • ідентифікувати покупця в операції об’єднання бізнесу;
 • застосовувати критерії контролю;
 • розраховувати величину гудвілу на дату придбання і на дату звітності;
 • розраховувати величину частки меншості;
 • здійснювати процедури консолідації фінансової звітності на дату створення групи та в наступні періоди діяльності;
 • переводити звітність дочірніх підприємств, що здійснюють діяльність за кордоном, у валюту звітності материнського підприємства;
 • складати консолідовану фінансову звітність в умовах диверсифікації діяльності.

 

 

 

 

1. ПРОГРАМА КУРСУ  “Консолідація фінансової звітності”

 

Тема 1. Сутність і види об’єднання підприємств та схеми взаємозв’язків підприємств групи

Сутність та види об’єднання компаній як економіко-правові основи формування консолідованої фінансової звітності. Міжнародні та вітчизняні стандарти про об’єднання компаній. Поняття групи, виникнення контролю. Схеми взаємозв’язків компаній групи.

 

Тема 2. Концептуальні засади консолідації фінансової звітності

Економічна сутність консолідованої фінансової звітності. Мета консолідації. Міжнародні стандарти фінансової звітності та Директиви ЄС щодо консолідованої звітності. Регулювання консолідації фінансової звітності в сучасному українському законодавстві. Склад та подання консолідованої фінансової звітності. Принципи підготовки консолідованої фінансової звітності.

 

Тема 3. Методи консолідації фінансових звітів

Теорії консолідації фінансової звітності: теорія права власності; теорія господарської одиниці. Методи консолідації фінансової звітності: метод собівартості (cost method); метод участі в капіталі (Equity accounting); метод обліку придбання (acquisition method); метод пропорційного обліку (proportional method); метод зведеного (сукупного) обліку (aggregate accounting); метод об’єднання інтересів (merger accounting); метод зростання (push up method); метод «свіжого старту» (fresh start method).

 

Тема 4. Облік операцій материнського та його дочірніх підприємств

Облік інвестицій у дочірні підприємства. Наслідки та відображення в обліку об’єднання підприємств. Методика визначення гудвілу (прибутку від вигідної покупки) та його відображення в обліку та звітності. Особливості визначення гудвілу при поетапному об’єднанні. Особливості обліку внутрішньогрупових операцій. Визначення та облік неконтрольованої частки (частки меншості). Підходи до оцінювання неконтрольованої частки.

 

Тема 5. Процедури і методика складання консолідованої фінансової звітності на дату створення групи

Основні процедури консолідації фінансових звітів. Робоча таблиця складання консолідованої звітності. Консолідація звітів у разу придбання менше ніж 100% капіталу. Методика складання консолідованої фінансової звітності на дату придбання. Консолідація фінансових звітів в середині звітного року.

 

Тема 6. Консолідація фінансової звітності компаній групи в наступні періоди діяльності

Виключення внутрішньогрупових інвестицій. Вплив внутрішньогрупових операцій і внутрішньогрупового сальдо на показники консолідованої звітності: Елімінування дивідендів і привілейованих акцій в консолідованому балансі та звіті про фінансові результати. Відображення у консолідованій звітності знецінення гудвілу. Виділення частки меншості у показниках консолідованої звітності. Примітки до консолідованої фінансової звітності.  

 

Тема 7. Порядок консолідації фінансових звітів зарубіжної діяльності

Первісне визнання операцій в іноземній валюті, визначення та порядок розрахунку курсових різниць. Загальні положення П(С)БО 21 і МСБО 21 «Вплив змін валютних курсів». Переведення у функціональну валюту. Процедури переведення фінансової звітності закордонних господарських одиниць у валюту подання: метод поточних/непоточних статей; метод монетарних/немонетарних статей; часовий метод. Методологія консолідації фінансових звітів з використанням валютних курсів за часовим методом, за яким функціональною валютою є валюта материнського підприємства.

 

 

Тема 8. Методика складання консолідованих звітів в умовах диверсифікації діяльності

Поняття диверсифікації діяльності. Інвестиції в спільно контрольовані компанії. Формування облікової політики фінансово-промислових груп (ФПГ). Периметр консолідації. Особливості консолідації фінансової звітності ФПГ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ  ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ТА КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Контрольна робота є складовою частиною вивчення дисцип­ліни «Консолідація фінансової звітності». Контрольна робота складається з теоретичної частини, в якій студентам пропонується висвітлити окремі теоретичні питання, і практичної, яка передбачає розв'язок задач і заповнення форм звітності.

Мета роботи:

•   закріпити теоретичні знання студентів;

•   виробити у студентів уміння використовувати нормативні акти, методичні

     рекомендації тощо для складання відповідних форм звітності;

•   виробити у студентів навики критичної оцінки існуючої практики обліку і

    звітності.

Варіант контрольної роботи залежить від останньої цифри номера залікової книжки студента і включає: завдання А - теоретичні питання, завдання Б – задача.

Остання цифра номеру залікової книжки

Номер варіанту

контрольної роботи

Номер теоретичного питання

(вибрати будь-які два питання)

Номер

задачі

1

1

1, 11, 21

1

2

2

2, 12, 22

2

3

3

3, 13, 23

3

4

4

4, 14, 24

4

5

5

5, 15, 25

5

6

6

6, 16, 26

6

7

7

7, 17, 27

7

8

8

8, 18, 28

8

9

9

9, 19, 29

9

0

10

10, 20,30

10

Загальний обсяг теоретичної частини роботи становить 10-15 сторінок машинописного тексту формату А 4, шрифт- 14 Times New Roman, інтервал між рядками -1,5. Робота повинна бути виконана самостійно з використанням П(С)БО, інструкцій та інших нормативних документів. До роботи слід обов'язково додати список фактично використаної літератури.

 Завершену контрольну роботу студенти подають за два тижні до початку сесії.

Роботи, які не відповідають вказаним вимогам, повертаються на доопрацювання. Студент, контрольна робота якого не зарахована, не допускається до іспиту з даної дисципліни.

ЗАВДАННЯ А

Теоретичні питання

 1. Сутність та мета консолідації фінансової звітності.
 2. Міжнародні стандарти фінансової звітності та бухгалтерського обліку, які визначають консолідовану звітність.
 3. Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, які регламентують консолідовану фінансову звітність підприємств.
 4. Склад та коротка характеристика консолідованої фінансової звітності.
 5. Засади подання та оприлюднення консолідованої фінансової звітності.
 6. Процедури консолідації та принципи підготовки консолідованої фінансової звітності.
 7. Загальна характеристика методів консолідації фінансової звітності.
 8. Економічна сутність гудвілу, його відображення в обліку та консолідованій звітності.
 9. Особливості визначення гудвілу про поетапному об’єднання підприємств.
 10. Визначення внутрішньогрупових операцій, їх характеристика.
 11. Вплив внутрішньогрупових операцій на процедури консолідації фінансових звітів.
 12. Особливості обліку та вплив неконтрольованої частки на процедури консолідації фінансових звітів.
 13. Етапи основних процедур консолідації.
 14. Шляхи визначення консолідованих сум при придбанні менше ніж за 100 % капіталу.
 15. Основні етапи складання консолідованої фінансової звітності на дату придбання.
 16. Методика складання консолідованої фінансової звітності на дату придбання.
 17. Консолідація фінансових звітів в середині звітного року.
 18. Вплив внутрішньогрупових операцій на показники консолідованої фінансової звітності.
 19. Порядок елімінування дивідендів і привілейованих акцій у консолідованій фінансовій звітності.
 20. Відображення знецінення гудвілу у консолідованій фінансовій звітності.
 21. Суть неконтрольованої частки та шляхи її виділення у показниках консолідованої фінансової звітності.
 22. Особливості та алгоритм складання приміток до консолідованої фінансової звітності.
 23. Відображення у фінансовій звітності впливу змін валютних курсів.
 24. Загальні положення П(С)БО 21 і МСБО 21 «Вплив змін валютних курсів».
 25. Методика складання консолідованих звітів в умовах диверсифікації діяльності.
 26. Особливості та процес консолідації фінансово-промислових груп.
 27. Відображення в консолідованій фінансовій звітності неконтрольованої частки: міжнародний та вітчизняний підходи.
 28. Вплив внутрішніх операцій на звітність групи підприємств.
 29. Особливості відображення в обліку та звітності інвестицій в дочірні підприємства.
 30. Облік спільно контрольованих активів, операцій та підприємств.

 

 

Завдання Б

 Задачі

Задача 1.

Корпорація "Sweet"  придбала 80 % акцій корпорації "Dream", сплативши при придбанні 20'000 доларів США. Справедлива вартість активів корпорації " Dream": основних засобів 15'000 доларів США, запасів – 4'500 доларів США. Дані про балансову вартість статей обох корпорацій безпосередньо перед придбанням наведено в таблиці.

Баланс, доларів США

Стаття

Корпорація "Sweet"

Корпорація "Dream"

Грошові кошти

24'000

2'200

Рахунки до отримання

3'400

12'000

Резерв сумнівних боргів

(400)

(3'000)

Запаси

6'600

4'000

Основні засоби (залишкова вартість)

33'200

15'000

Разом активів

 

 

Розрахунки з кредиторами

25'000

10'700

Акціонерний капітал

40'000

13'000

Нерозподілений прибуток

1 '800

6'500

Разом власний капітал та зобов'язання

 

 

Необхідно скласти консолідований баланс групи компаній.

 

Робоча таблиця для визначення консолідованих сум:

Стаття

Материнська компанія

Дочірнє підприємство

Коригування

Консолідована звітність

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

1. Грошові кошти

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Рахунки до отримання

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Резерв сумнівних боргів

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Запаси

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Основні засоби (залишкова вартість)

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Довгострокові фін. інвестиції в дочірнє під-во

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Гудвіл

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Розрахунки з кредиторами

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Акціонерний капітал

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Нерозподілений прибуток

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Контролюючий рахунок

 

 

 

 

 

 

 

 

12 Неконтрольована частка

 

 

 

 

 

 

 

 

 Всього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Задача 2.

ТОВ "Інвестор" придбало 70 % корпоративних прав ТОВ "Емітент" за 7000 тис. грн. Балансова вартість чистих активів ТОВ "Емітент" на дату придбання становить 5 000 тис. грн. і відповідає їх справедливій вартості. У подальшому ТОВ "Інвестор" продало ТОВ "Емітент" 10 одиниць товару на суму 1 200 тис. грн. (у т. ч. ПДВ - 200 тис. грн.). 
Прибуток від продажу становив 5 % продажної вартості товарів. На 31.12.ХХ р. на складі ТОВ "Емітент" залишилися 2 одиниці товару (8 одиниць реалізовано на сторону). У загальній сумі дебіторської заборгованості ТОВ "Інвестор" (9 000 тис. грн.) сума заборгованості ТОВ "Емітент" становить 1000 тис. грн.

Таблиця 1 – Баланс материнського підприємства ТОВ "Інвестор"

Стаття

Сума,

тис. грн.

Стаття

Сума,

тис. грн.

Актив

Пасив

Основні засоби (залишкова вартість)

6500

Зареєстрований капітал

9000

Довгострокові фінансові інвестиції

7000

Нерозподілений прибуток

8000

Гудвіл

-

Неконтрольована частка

-

Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

-

Товари

2000

Поточні зобов'язання за розрахунками:

- зі страхування

1570

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

8000

- з оплати праці

6000

Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків

1000

- за внутрішніх розрахунків

-

Гроші та їх еквіваленти

70

Баланс

визначити

Баланс

визначити

 

Таблиця 2 – Баланс дочірнього підприємства ТОВ "Емітент"

Стаття

Сума,

тис. грн.

Стаття

Сума,

тис. грн.

Актив

Пасив

Основні засоби (залишкова вартість)

6500

Зареєстрований капітал

9000

Довгострокові фінансові інвестиції

7000

Нерозподілений прибуток

8000

Гудвіл

-

Неконтрольована частка

-

Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

-

Товари

2000

Поточні зобов'язання за розрахунками:

- зі страхування

1570

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

8000

- з оплати праці

6000

Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків

1000

- за внутрішніх розрахунків

-

Гроші та їх еквіваленти

70

Баланс

визначити

Баланс

визначити

 

Відобразіть операцій на рахунках бухгалтерського обліку материнського i дочірнього підприємств, складіть робочу таблицю для консолідації їх балансів.

 

 

Задача 3.

Корпорація "Sweet"  придбала 100 % акцій корпорації "Dream", сплативши при придбанні 9'1 00 доларів США. Справедлива вартість активів корпорації " Dream": основних засобів 5'000 доларів США, запасів – 4'500 доларів США. Дані про балансову вартість статей обох корпорацій безпосередньо перед придбанням наведено в таблиці.

Баланс, доларів США

Стаття

Корпорація "Sweet"

Корпорація "Dream"

Грошові кошти

20'600

4'700

Рахунки до отримання

12'500

6'000

Резерв сумнівних боргів

(2'000)

(800)

Запаси

11'900

4'400

Основні засоби (залишкова вартість)

26'000

5'700

Разом активів

 

 

Розрахунки з кредиторами

31'400

10'500

Акціонерний капітал

20'300

3'600

Нерозподілений прибуток

17'300

5'900

Разом власний капітал та зобов'язання

 

 

 

Необхідно скласти консолідований баланс групи компаній.

 

 

 

 

 

 

 

Задача 4.

Компанія «Старт» володіє 85% компанії «Оріон». Протягом року компанія «Оріон» продала компанії «Старт» товари на 30 тис. грн., отримала при цьому прибуток у розмірі 7 тис. грн. В запасах компанії «Старт» на кінець року залишилось 9 тис. грн.

Звіт про фінансові результати компаній наведено нижче:

Стаття звіту

Компанія «Старт»

Компанія «Оріон»

Дохід від реалізації

80 000

45 000

Собівартість реалізованих товарів:

 • запаси початкові
 • закупівлі
 • запаси на кінець періоду

 

45 000

0

60 000

15 000

 

18 000

0

40 000

10 000

Прибуток від операцій

9 000

4000

Необхідно: скласти консолідований звіт про фінансові результати. Зробити необхідні розрахунки та проводки із елімінування. Додати необхідні рядки до звіту.

 

 

Задача 5.

Підприємство "Південь" (материнське) придбало всі акції підприємства "Північ" (дочірнього) за 90 тис. грн. Балансова та справедлива вартість чистих активів у підприємства "Північ" збігаються. На дату придбання підприємство А передало підприємству "Північ" обладнання вартістю 80 тис. грн. на умовах фінансової оренди терміном на вісім років з подальшим викупом.

Баланс материнського i дочірнього підприємств наведено в таблицях 1 i 2:

Таблиця 1 – Баланс материнського підприємства "Південь"

Стаття

Сума,

тис. грн.

Стаття

Сума,

тис. грн.

Актив

Пасив

Основні засоби (залишкова вартість)

85

Зареєстрований капітал

180

Довгострокові фінансові інвестиції

60

Нерозподілений прибуток

45

Довгострокова дебіторська заборгованість

28

Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

56

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

70

Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків

3

 

 

Гроші та їх еквіваленти

35

 

 

Баланс

визначити

Баланс

визначити

 

Таблиця 2 – Баланс дочірнього підприємства "Північ"

Стаття

Сума, тис. грн.

Стаття

Сума, тис. грн.

Актив

Пасив

Основні засоби (залишкова вартість)

60

Зареєстрований капітал

35

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

25

Нерозподілений прибуток

30

Інші довгострокові зобов’язання

5

Гроші та їх еквіваленти

30

Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

20

 

 

Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

25

Баланс

визначити

Баланс

визначити

Відобразіть операцій на рахунках бухгалтерського обліку материнського i дочірнього підприємств, складіть робочу таблицю для консолідації їх балансів.

 

 

Задача 6.

Корпорація "Аеро"  придбала 95 % акцій корпорації "Орхідея", сплативши при придбанні 12'000 доларів США. Справедлива вартість активів корпорації " Орхідея": основних засобів 8'000 доларів США, запасів – 3'500 доларів США. Дані про балансову вартість статей обох корпорацій безпосередньо перед придбанням наведено в таблиці.

Баланс, доларів США

Стаття

Корпорація "Аеро"

Корпорація "Орхідея"

Грошові кошти

17'200

5'100

Рахунки до отримання

10'500

6'000

Резерв сумнівних боргів

(4'000)

(700)

Запаси

9'400

4'200

Основні засоби (залишкова вартість)

27'000

10'300

Разом активів

?

?

Розрахунки з кредиторами

21'400

10'500

Акціонерний капітал

23'700

10'300

Нерозподілений прибуток

15'000

4'100

Разом власний капітал та зобов'язання

?

?

Необхідно скласти консолідований баланс групи компаній.

 

 

Задача 7.

ТОВ "Атлант" придбало 95 % корпоративних прав ТОВ "Союз" за 9 000 тис. грн. Балансова вартість чистих активів ТОВ "Атлант" на дату придбання становить 4 000 тис. грн. і відповідає їх справедливій вартості. У подальшому ТОВ "Атлант" продало ТОВ "Сюз" 15 одиниць товару на суму 2400 тис. грн. (у т. ч. ПДВ - 400 тис. грн.). Прибуток від продажу становив 12 % продажної вартості товарів. На 31.12.13 р. на складі ТОВ "Союз" залишилися 5 одиниці товару (10 одиниць реалізовано на сторону). У загальній сумі дебіторської заборгованості ТОВ "Атлант" (7 000 тис. грн.) сума заборгованості ТОВ "Союз" становить 4 000 тис. грн.

Таблиця 1 – Баланс материнського підприємства ТОВ "Атлант"

Стаття

Сума,

тис. грн.

Стаття

Сума,

тис. грн.

Актив

Пасив

Основні засоби (залишкова вартість)

6500

Зареєстрований капітал

9000

Довгострокові фінансові інвестиції

7000

Нерозподілений прибуток

8000

Гудвіл

-

Неконтрольована частка

-

Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

-

Товари

2000

Поточні зобов'язання за розрахунками:

- зі страхування

1570

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

8000

- з оплати праці

6000

Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків

1000

- за внутрішніх розрахунків

-

Гроші та їх еквіваленти

70

Баланс

визначити

Баланс

визначити

 

Таблиця 2 – Баланс дочірнього підприємства ТОВ "Союз"

Стаття

Сума,

тис. грн.

Стаття

Сума,

тис. грн.

Актив

Пасив

Основні засоби (залишкова вартість)

8500

Зареєстрований капітал

3500

Довгострокові фінансові інвестиції

-

Нерозподілений прибуток

1500

Гудвіл

-

Неконтрольована частка

-

Поточна кредиторська заборго-ваність за товари, роботи, послуги

500

Товари

100

Поточні зобов'язання за розрахунками:

- зі страхування

730

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

500

- з оплати праці

2000

Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків

-

- за внутрішніх розрахунків

900

Гроші та їх еквіваленти

30

Баланс

визначити

Баланс

визначити

Відобразіть операцій на рахунках бухгалтерського обліку материнського i дочірнього підприємств, складіть робочу таблицю для консолідації їх балансів.

 

Задача  8.

Підприємство "Алтея" (материнське) придбало всі акції підприємства "Базис" (дочірнього) за 60 тис. грн. Балансова та справедлива вартість чистих активів у підприємства "Базис" збігаються. На дату придбання підприємство А передало підприємству "Базис" обладнання вартістю 10 тис. грн. на умовах фінансової оренди терміном на п’ять років з подальшим викупом.

Баланс материнського i дочірнього підприємств наведено в таблицях 1 i 2:

Таблиця 1 – Баланс материнського підприємства "Алтея"

Стаття

Сума,

тис. грн.

Стаття

Сума,

тис. грн.

Актив

Пасив

Основні засоби (залишкова вартість)

80

Зареєстрований капітал

190

Довгострокові фінансові інвестиції

60

Нерозподілений прибуток

30

Довгострокова дебіторська заборгованість

8

Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

52

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

90

Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків

4

 

 

Гроші та їх еквіваленти

30

 

 

Баланс

визначити

Баланс

визначити

 

Таблиця 2 – Баланс дочірнього підприємства "Базис"

Стаття

Сума, тис. грн.

Стаття

Сума, тис. грн.

Актив

Пасив

Основні засоби (залишкова вартість)

70

Зареєстрований капітал

35

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

25

Нерозподілений прибуток

25

Інші довгострокові зобов’язання

10

Гроші та їх еквіваленти

40

Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

30

 

 

Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

35

Баланс

визначити

Баланс

визначити

Відобразіть операцій на рахунках бухгалтерського обліку материнського i дочірнього підприємств, складіть консолідований звіт про фінансові результати.

 

Задача 9.

ТОВ "Інвестор" придбало 70 % корпоративних прав ТОВ "Емітент" за 7 000 тис. грн. Балансова вартість чистих активів ТОВ "Емітент" на дату придбання становить 5 000 тис. грн. і відповідає їх справедливій вартості. У подальшому ТОВ "Інвестор" продало ТОВ "Емітент" 10 одиниць товару на суму 1 200 тис. грн. (у т. ч. ПДВ - 200 тис. грн.). 
Прибуток від продажу становив 5 % продажної вартості товарів. На 31.12.13 р. на складі ТОВ "Емітент" залишилися 2 одиниці товару (8 одиниць реалізовано на сторону). У загальній сумі дебіторської заборгованості ТОВ "Інвестор" (9 000 тис. грн.) сума заборгованості ТОВ "Емітент" становить 1 000 тис. грн.

Таблиця 1 – Баланс материнського підприємства ТОВ "Інвестор"

Стаття

Сума,

тис. грн.

Стаття

Сума,

тис. грн.

Актив

Пасив

Основні засоби (залишкова вартість)

6500

Зареєстрований капітал

9000

Довгострокові фінансові інвестиції

7000

Нерозподілений прибуток

8000

Гудвіл

-

Неконтрольована частка

-

Поточна кредиторська заборго-ваність за товари, роботи, послуги

-

Товари

2000

Поточні зобов'язання за розрахунками:

- зі страхування

1570

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

8000

- з оплати праці

6000

Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків

1000

- за внутрішніх розрахунків

-

Гроші та їх еквіваленти

70

Баланс

визначити

Баланс

визначити

 

Таблиця 2 – Баланс дочірнього підприємства ТОВ "Емітент"

Стаття

Сума,

тис. грн.

Стаття

Сума,

тис. грн.

Актив

Пасив

Основні засоби (залишкова вартість)

9000

Зареєстрований капітал

4500

Довгострокові фінансові інвестиції

-

Нерозподілений прибуток

500

Гудвіл

-

Неконтрольована частка

-

Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

1000

Товари

200

Поточні зобов'язання за розрахунками:

- зі страхування

710

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

 

500

- з оплати праці

2000

Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків

-

- за внутрішніх розрахунків

1000

Гроші та їх еквіваленти

10

Баланс

визначити

Баланс

визначити

Відобразіть операцій на рахунках бухгалтерського обліку материнського i дочірнього підприємств, складіть консолідований баланс та звіт про фінансові результати.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 10.

Дочірнє підприємство придбане материнським підприємством за 1500 тис грн. (оплата здійснена грошовими коштами). Вартість чистих активів дочірнього підприємства складає 1350 тис грн.

 

Таблиця 1-  Бухгалтерський баланс материнського підприємства (до придбання)

Стаття

Сума,

тис. грн.

Стаття

Сума,

тис. грн.

Актив

Пасив

Основні засоби (залишкова вартість)

500

Зареєстрований капітал

2500

Довгострокові фінансові інвестиції

1000

Кредиторська заборгованість

5500

Запаси

5000

 

 

Гроші та їх еквіваленти

1500

 

 

Баланс

 

Баланс

 

 

Таблиця 2 - Бухгалтерський баланс дочірнього підприємства (до  придбання)

Стаття

Сума,

тис. грн.

Стаття

Сума,

тис. грн.

Актив

Пасив

Основні засоби (залишкова вартість)

250

Зареєстрований капітал

1350

Довгострокові фінансові інвестиції

500

Кредиторська заборгованість

1500

Запаси

2000

 

 

Гроші та їх еквіваленти

100

 

 

Баланс

 

Баланс

 

 

Відобразіть операцій на рахунках бухгалтерського обліку материнського i дочірнього підприємств, складіть робочу таблицю для консолідації їх балансів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Система контролю. критерії оцінювання знань, умінь і навичок студентів з дисципліни «Консолідація фінансової звітності»

Форми контролю

Кредитно-модульна система організації навчального процесу передбачає 100-бальну шкалу оцінювання знань студентів. Оцінка знань студентів здійснюється за результатами поточного та підсумкового контролю.

Поточний контроль

Об’єктом поточного контролю студентів є:

а) систематичність та активність роботи студента на практичних заняттях та при виконанні завдань для самостійного опрацювання:

максимальна кількість балів – 10.

При контролі систематичності та активності роботи на практичних заняттях оцінюванню можуть підлягати:

- розуміння та запам’ятовування студентами програмного матеріалу,

- рівень знань, продемонстрований у відповідях і виступах на практичних заняттях;

- уміння самостійно опрацьовувати навчальну та наукову літературу;

- розв’язання задач на практичних заняттях;

- написання рефератів із тем, наданих викладачем.

Шкала балів за систематичність та активність роботи студента:

Вид роботи (що оцінюється)

Кількість балів

1.Активність роботи на практичних заняттях (правильні відповіді на задачі, вміння обґрунтовувати висновки за результатами обчислень показників)

0; 3; 5

2. Підготовка письмового реферату (глибина викладення теоретичних питань, кількість опрацьованих літературних джерел, наявність конкретних прикладів із практик вітчизняних та/або зарубіжних підприємств, уміння самостійно робити висновки на підставі вивченої літератури)

0; 3; 5

Всього балів

10

 

б) виконання контрольної роботи:

Завдання до контрольної роботи наведені в методичних рекомендаціях для виконання контрольних робіт з дисципліни «Консолідація фінансової звітності». Контрольна робота складається з теоретичної та розрахункової частин. У теоретичній частині необхідно викласти зміст питань, показати уміння самостійно робити висновки на підставі вивченої літератури, зібраного, опрацьованого й узагальненого теоретичного і фактичного матеріалу. У розрахунковій частині потрібно розв’язати задачі.

Шкала балів за виконання завдань контрольної роботи:

Завдання контрольної роботи (що оцінюється)

Кількість балів за 1 завдання

Максимальна кількість балів за всі завдання

Відповідь на теоретичне питання (глибина викладення теоретичних питань, кількість опрацьованих літературних джерел, наявність конкретних прикладів із практик вітчизняних та/або зарубіжних підприємств, уміння самостійно робити висновки на підставі вивченої літератури, відповіді на питання під час захисту)

0; 5; 10

2х10=20

Відповідь на задачі (правильність обчислень і застосування формул, правильність заповнення регістрів/звітності, наявність висновків, відповіді на питання під час захисту)

0; 30

30

Всього за контрольну роботу

 

50

 

Контрольна робота не зараховується, якщо студент набрав менше 40 балів.

До іспиту підраховується загальна кількість балів за результатами поточного контролю. Максимальна кількість балів, яку студент може набрати за результатами поточного модульного контролю за семестр, складає 60 балів.

До іспиту не допускаються студенти, що за результатами поточного модульного контролю набрали менше 40 балів.

 

Підсумковий контроль знань студентів у формі іспиту

Іспит проводиться у письмовій формі. Перелік питань, які виносяться на іспит, форма і зміст екзаменаційного білета, затверджуються кафедрою. Результати іспиту оцінюються за бальною системою (від 0 до 40 балів).

Кожне із завдань оцінюється за наступною бальною шкалою:

Екзаменаційні завдання

Кількість балів за 1 завдання

Максимальна кількість балів

Теоретичне питання

0; 5; 10

2х10=20

Відповідь на задачу

0; 10; 20

20

Максимальна кількість балів за іспит

 

40

Якщо за відповіді на екзаменаційний білет студент набрав менше 20 балів, іспит не зараховується.

 

Загальне оцінювання знань, умінь і навичок студентів складається з суми балів за результатами поточного контролю за семестр та результатами підсумкового контролю у формі іспиту. Максимальна сума балів – 100. Мінімальна – 60.

Переведення результатів, одержаних за 100-бальною шкалою оцінювання, у національну 4-х бальну шкалу здійснюється за такою схемою:

 

Оцінка ECTS

Зміст оцінки

За 100-бальною шкалою факультету

За національною шкалою

А

Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) з незначними недоліками, які не мають принципового значення

90-100 балів

відмінно

В

Дуже добре – високий рівень знань (умінь) з деякими недоліками

82-89 бали

добре

С

Добре - добрий рівень знань (умінь) з окремими недоліками

74-81 балів

 

 

D

Задовільно – посередній рівень знань (умінь) з недоліками, достатній для подальшого навчання або професійної діяльності

64-73 балів

задовільно

Е

Достатньо – мінімальний рівень знань (умінь), допустимий для подальшого навчання або професійної діяльності

60-63 балів

 

FX

Незадовільно з можливістю повторного складання – незадовільний рівень знань з можливістю повторного перескладання за умови належного самостійного доопрацювання

35-59 балів

незадовільно

F

Незадовільно з обов'язковим повторним вивченням курсу – дуже низький рівень знань (умінь), потребує повторного вивчення дисципліни

1-34 балів

 

 

4. ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ

 1. Сутність та мета консолідації фінансової звітності.
 2. Поняття групи, виникнення контролю, схеми взаємозв’язків між учасниками групи.
 3. Міжнародні стандарти фінансової звітності та бухгалтерського обліку, які визначають консолідовану звітність.
 4. Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, які регламентують консолідовану фінансову звітність підприємств.
 5. Значення облікової політики підприємств для консолідації фінансової звітності групи.
 6. Склад та коротка характеристика консолідованої фінансової звітності.
 7. Засади подання та оприлюднення консолідованої фінансової звітності.
 8. Процедури консолідації та принципи підготовки консолідованої фінансової звітності.
 9. Загальна характеристика методів консолідації фінансової звітності.
 10. Визначення, характеристика  та особливості методу собівартості (cost method).
 11. Визначення, характеристика  та особливості методу участі в капіталі (Equity accounting).
 12. Визначення, характеристика та особливості методу обліку придбання (acquisition method).
 13. Визначення, характеристика  та особливості методу пропорційного обліку (proportional method).
 14. Визначення, характеристика  та особливості методу зведеного (сукупного) обліку (aggregate accounting).
 15. Визначення, характеристика  та особливості методу об’єднання інтересів (merger accounting).
 16. Визначення, характеристика  та особливості методу зростання (push up method).
 17. Визначення, характеристика  та особливості метод «свіжого старту» (fresh start method).
 18. Особливості обліку інвестицій у дочірні підприємства.
 19. Шляхи відображення в обліку об’єднання підприємств.
 20. Економічна сутність гудвілу, його відображення в обліку та консолідованій звітності.
 21. Особливості визначення гудвілу про поетапному об’єднання підприємств.
 22. Визначення внутрішньогрупових операцій, їх характеристика.
 23. Особливості обліку внутрішньогрупових операцій.
 24. Вплив внутрішньогрупових операцій на процедури консолідації фінансових звітів.
 25. Визначення неконтрольованої частки.
 26. Особливості обліку та вплив неконтрольованої частки на процедури консолідації фінансових звітів.
 27. Порядок оцінювання неконтрольованої частки.
 28. Етапи основних процедур консолідації.
 29. Характеристика робочої таблиці консолідації фінансової звітності.
 30. Придбання менше ніж за 100 % капіталу – особливості консолідації.
 31. Шляхи визначення консолідованих сум при придбанні менше ніж за 100 % капіталу.
 32. Основні етапи складання консолідованої фінансової звітності на дату придбання.
 33. Методика складання консолідованої фінансової звітності на дату придбання.
 34. Консолідація фінансових звітів в середині звітного року.
 35. Суть виключення внутрішньогрупових інвестицій.
 36. Вплив внутрішньогрупових операцій на показники консолідованої фінансової звітності.
 37. Вплив внутрішньогрупового сальдо на показники консолідованої фінансової звітності.
 38. Порядок елімінування дивідендів і привілейованих акцій у консолідованій фінансовій звітності.
 39. Відображення знецінення гудвілу у консолідованій фінансовій звітності.
 40. Суть неконтрольованої частки та шляхи її виділення у показниках консолідованої фінансової звітності.
 41. Особливості та алгоритм складання приміток до консолідованої фінансової звітності.
 42. Первісне визнання операцій в іноземній валюті, визначення та порядок розрахунку курсових різниць.
 43. Відображення у фінансовій звітності впливу змін валютних курсів.
 44. Загальні положення П(С)БО 21 і МСБО 21 «Вплив змін валютних курсів».
 45. Переведення фінансової звітності закордонних господарських одиниць у валюту подання методом поточних/непоточних статей.
 46. Процедура переведення фінансової звітності закордонних господарських одиниць у валюту подання методом монетарних/немонетарних статей.
 47. Процедура переведення фінансової звітності закордонних господарських одиниць у валюту подання часовим методом.
 48. Методологія консолідації фінансових звітів з використанням валютних курсів за часом методом, якщо функціональною є валюта материнського підприємства.
 49. Методика складання консолідованих звітів в умовах диверсифікації діяльності.
 50. Особливості складання консолідованих звітів в умовах диверсифікації діяльності.
 51.  Особливості та процес консолідації фінансово-промислових груп.
 52. Визначення та сутність диверсифікації діяльності.
 53. Значення та порядок інвестування в спільно контрольовані компанії.
 54. Формування та особливості облікової політики фінансово-промислових груп.
 55. Периметр консолідації.
 56. Особливості та процес консолідації фінансово-промислових груп.
 57. Відображення в консолідованій фінансовій звітності неконтрольованої частки: міжнародний та вітчизняний підходи.
 58. Вплив внутрішніх операцій на звітність групи підприємств.
 59. Особливості відображення в обліку та звітності інвестицій в дочірні підприємства.
 60. Облік спільно контрольованих активів, операцій та підприємств.
 1. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна

 1. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Консолідована фінансова звітність» [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1223-13
 2. Консолідація фінансової звітності : навч. посіб. / В. П. Пантелеєв, К. В. Безверхий. – К.: ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2016. – 442 с.
 3. Костюченко В.М. Консолідована фінансова звітність: міжнародний досвід та практика України: [навчально-практичний посібник] / В.М. Костюченко. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 528 с.
 4. Лучко М. Р. Консолідована фінансова звітність: теоретична концептуалізація побудови : [монографія] / Михайло Романович Лучко. – К. : Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2007. – 263 с.
 5. Матвеев А.А. Консолидированная отчетность: методика и практика: [учебно-практическое пособие] / А.А. Матвеев, В.П. Суйц. – М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2001. – 176 с.
 6. Голов С.Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность по международным стандартам.- Х.: Фактор, 2008.- 1008 с.

 

Додаткова

 1. Єрмак О.М. Проблеми складання консолідованої фінансової звітності підприємств / О.М.Єрмак., М.О. Белгородцева. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.rusnauka.com/33_DWS_2010/33_DWS_2010/Economics/74476.doc.htm
 2. Герасименко О.С. Консолідована фінансова звітність / О.С. Герасименко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2006. - №4(59). - с. 17-21.
 3. Голов С.Ф. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность по международным стандартам: [практическое пособие] / С. Ф. Голов, В. Н. Костюченко. - 3-е изд., перераб. и доп.. - Х.: Фактор, 2013. - 1072 с.
 4. Губіна І. Консолідація фінансової звітності: основні процедури / І. Губіна // Бухгалтерія. – 2009. – № 11. – С. 64-68.
 5. Карагод В.С. Міжнародні стандарти фінансової звітності: навч посібник для бакалаврів: навч. посібник для студ., що навч. по спец. 080109 «Бух. облік, аналіз і аудит »/ Карагод В.С., Трофимова Л.Б. ; РАЕ.- 2-е изд., Перераб. і доп.- М.: Юрайт, -2012, 311 с. http://stud.com.ua/9411/audit_ta_buhoblik/mizhnarodni_ standarti_finansovoyi_zvitnosti
 6. Губіна І. Консолідація фінансової звітності: подальші коригування / І. Губіна // Бухгалтерія. – 2009. – № 14. – С. 76-81.
 7. Лучко М. Р. Консолідована фінансова звітність: теоретична концептуалізація побудови : [монографія] / М.Р. Лучко. - К. : Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2007. - 263 с.
 8. Небильцова О.В., Коршикова Р.С., Лук’яненко Л.І., ХодзицькаВ.В. Облік і звітність за міжнародними стандартами: навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2011. 453 с.
 9. Откаленко О.М. Консолідована фінансова звітність: особливості складання і подання згідно національних і міжнародних стандартів. / О.М. Откаленко, О.В. Станіслав. [Електронний ресурс]. Режим доступу:// http://www.rusnauka.com/1_NIO_2014/Economics/7_154722.doc.htm 21
 10. Пирець Н.М. Складання консолідованої фінансової звітності за міжнародними та національними стандартами / Н.М. Пирець, Н.А. Мінченко // Економічний простір. - 2013. - № 70. - С. 243-251.
 11. Трансформація звітності українських підприємств у фінансову звітність за МСБО: методичні рекомендації. - За ред. С.Ф. Голова.- Вінниця: Консоль, 2010. - 362 с.
 12.  Циган Р. М. Адаптація методів консолідації фінансової звітності до міжнародних стандартів / Р. М. Циган, І. О. Компанієць. [Електронний ресурс]. Режим доступу:// http://magazine.faaf.org.ua/content/view/1034/35

Додаток А

 

Додаток 2

до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»

 

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

 

 

01

Підприємство _____________________________________________________________

за ЄДРПОУ

 

Територія ________________________________________________________________

за КОАТУУ

 

Організаційно-правова форма господарювання ________________________________

за КОПФГ

 

Вид економічної діяльності _________________________________________________

за КВЕД

 

Середня кількість працівників1 _______________________________________________________________

Адреса, телефон ___________________________________________________________________________

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака(окрім  розділу  IV  Консолідованого звіту про фінансові 
результати (Звіту про  сукупний  дохід)  (форма  N  2-к),  грошові показники якого наводяться в гривнях 
з копійками)

Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

 

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)

на ____________ 20__ р.

Форма № 1-к

Код за ДКУД

1801007

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду 

На кінець звітного періоду

2

4

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи

 

1000

  

 

    первісна вартість 

1001

 

 

    накопичена амортизація 

1002

 

 

Незавершені капітальні інвестиції

1005

  

 

Основні засоби

1010

  

 

    первісна вартість 

1011

 

 

    знос 

1012

 

 

Інвестиційна нерухомість

1015

 

 

Довгострокові біологічні активи

1020

 

 

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

 

 

інші фінансові інвестиції 

1035

 

 

Довгострокова дебіторська заборгованість 

1040

  

 

Відстрочені податкові активи 

1045

 

 

Гудвіл при консолідації

1055

 

 

Інші необоротні активи 

1090

 

 

Усього за розділом I 

1095

  

 

II. Оборотні активи 

Запаси 

1100

  

  

 

Поточні біологічні активи 

1110

 

 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

 

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

за виданими авансами

1130

 

 

з бюджетом

1135

 

 

у тому числі з податку на прибуток

1136

  

 

Інша поточна дебіторська заборгованість 

1155

 

 

Поточні фінансові інвестиції 

1160

  

 

Гроші та їх еквіваленти

1165

  

 

Витрати майбутніх періодів

1170

  

 

Інші оборотні активи 

1190

 

 

Усього за розділом II 

1195

  

 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

  

 

Баланс

1300

  

 

Пасив

Код

рядка

На початок звітного періоду 

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал 

 

1400

  

  

 

Капітал у дооцінках

1405

 

 

Додатковий капітал 

1410

  

 

Резервний капітал 

1415

  

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 

1420

  

 

Неоплачений капітал 

1425

(             )

(             )

Вилучений капітал 

1430

(             )

(             )

Неконтрольована частка

1490

 

 

Усього за розділом I

1495

 

 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

 

1500

  

  

 

Довгострокові кредити банків

1510

 

 

Інші довгострокові зобов’язання

1515

 

 

Довгострокові забезпечення

1520

 

 

Цільове фінансування

1525

 

 

Усього за розділом II

1595

  

 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків 

 

1600

  

  

 

Поточна кредиторська заборгованість за:

довгостроковими зобов’язаннями

1610

  

 

товари, роботи, послуги 

1615

  

 

розрахунками з бюджетом

1620

 

 

у тому числі з податку на прибуток

1621

 

 

розрахунками зі страхування

1625

 

 

розрахунками з оплати праці

1630

 

 

Поточні забезпечення

1660

 

 

Доходи майбутніх періодів

1665

 

 

Інші поточні зобов’язання

1690

  

 

Усього за розділом IІІ

1695

 

 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,

 утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

  

 

Баланс

1900

  

 

Керівник

Головний бухгалтер

 

 

_____________________

1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

 

Додаток Б

 

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

 

 

01

Підприємство __________________________________________________________

за ЄДРПОУ

 

         

                                                                               (найменування)

 

 

Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за __________________ 20__ р.

 

Форма № 2-к

Код за ДКУД

1801008

 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття 

Код
рядка

За звітний
період 

За
аналогічний
період    попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

2000

 

 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 

2050

(                    )

(                   )

Валовий:  

     прибуток 

2090

 

 

     збиток 

2095

(                    )

(                   )

Інші операційні доходи 

2120

 

 

Адміністративні витрати 

2130

(                    )

(                   )

Витрати на збут

2150

(                    )

(                   )

Інші операційні витрати 

2180

(                    )

(                   )

Фінансовий результат від операційної діяльності:  

     прибуток 

2190

 

 

     збиток  

2195

(                    )

(                   )

Дохід від участі в капіталі 

2200

 

 

Інші фінансові доходи 

2220

 

 

Інші доходи 

2240

 

 

Фінансові витрати 

2250

(                    )

(                    )

Втрати від участі в капіталі 

2255

(                    )

(                    )

Інші витрати 

2270

(                    )

(                    )

Фінансовий результат до оподаткування:

прибуток

2290

 

 

збиток

2295

(                    )

(                    )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

(                    )

(                    )

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

 

 

Чистий фінансовий результат:  

     прибуток 

2350

 

 

     збиток 

2355

(                    )

(                    )

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

 

Стаття 

Код
рядка

За звітний
період 

За
аналогічний
період    попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

 

 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

 

 

Накопичені курсові різниці

2410

 

 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

 

 

Інший сукупний дохід

2445

 

 

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

 

 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

 

 

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

 

 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

 

 

Чистий прибуток (збиток), що належить:

власникам материнської компанії

2470

 

 

неконтрольованій частці

2475

 

 

Сукупний дохід, що належить:

власникам материнської компанії

2480

 

 

неконтрольованій частці

2485

 

 

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Назва статті 

Код
рядка

За звітний
період 

За
аналогічний
період    попереднього року

Матеріальні затрати

2500

  

  

Витрати на оплату праці

2505

  

  

Відрахування на соціальні заходи

2510

  

  

Амортизація

2515

  

  

Інші операційні витрати

2520

  

  

Разом

2550

 

 

 

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Назва статті 

Код
рядка

За звітний
період 

За
аналогічний
період    попереднього року

Середньорічна кількість простих акцій 

2600

  

  

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 

2605

  

  

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 

2610

  

  

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 

2615

  

  

Дивіденди на одну просту акцію 

2650

  

  

 

 

 

Керівник

 

Головний бухгалтер

 

 

 

 

 

 

 

Додаток В1

 

 

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

 

 

 

Підприємство __________________________________________________________

за ЄДРПОУ

 

                                                                                       (найменування)

         

 

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за __________________ 20__ р.

                                  

 Форма № 3-к

Код за ДКУД

1801009

 

Стаття 

Код 

рядка

За звітний період 

За аналогічний період попереднього року 

 

 

1

2

3

4

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

 

 

Повернення податків і зборів

3005

 

 

у тому числі податку на додану вартість

3006

 

 

Цільового фінансування 

3010

 

 

Інші надходження 

3095

 

 

Витрачання на оплату:

Товарів (робіт, послуг) 

3100

 (                           )

 (                           )

Праці

3105

(                           )

(                           )

Відрахувань на соціальні заходи 

3110

(                           )

(                           )

Зобов’язань з податків і зборів 

3115

(                           )

(                           )

Інші витрачання 

3190

(                           )

(                           )

Чистий рух коштів від операційної діяльності 

3195

 

 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:

фінансових інвестицій 

3200

 

 

необоротних активів 

3205

 

 

Надходження від отриманих:

відсотків 

3215

 

 

дивідендів 

3220

 

 

Надходження від деривативів

3225

 

 

Інші надходження 

3250

 

 

Витрачання на придбання:

фінансових інвестицій 

3255

(                           )

 (                           )

необоротних активів 

3260

(                           )

(                           )

Виплати за деривативами

3270

(                           )

(                           )

Інші платежі

3290

(                           )

(                           )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 

3295

 

 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:

Власного капіталу 

3300

 

 

 

 

Отримання позик

3305

 

 

Інші надходження 

3340

 

 

Витрачання на:

Викуп власних акцій

3345

(                           )

(                           )

Погашення позик 

3350

 

 

Сплату дивідендів 

3355

(                           )

(                           )

Інші платежі 

3390

(                           )

(                           )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 

3395

 

 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 

3400

 

 

Залишок коштів на початок року 

3405

 

 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 

3410

 

 

Залишок коштів на кінець року 

3415

 

 

 

 

 

Керівник

 

Головний бухгалтер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток В2

 

 

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

 

 

 

Підприємство __________________________________________________________

за ЄДРПОУ

 

         

                                                                                       (найменування)

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)

за __________________ 20__ р.

 

 

 

 

Форма № 3-кн

Код за ДКУД

1801010

 

 

 

 

 

 

Стаття 

Код 

рядка

За звітний період 

За аналогічний період

попереднього року 

 

надходження

видаток

надходження

видаток

 

                       

 

1

2

3

4

5

6

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

3500

 

 

 

 

Коригування на:

    амортизацію необоротних активів

3505

 

Х

 

Х

    збільшення (зменшення) забезпечень 

3510

 

 

 

 

    збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

3515

 

 

 

 

    збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій

3520

 

 

 

 

Зменшення (збільшення) оборотних активів

3550

 

 

 

 

Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань

3560

 

 

 

 

Грошові кошти від операційної діяльності

3570

 

 

 

 

Сплачений податок на прибуток

3580

Х

 

Х

 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 

3195

 

 

 

 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізаці:

фінансових інвестицій 

3200

 

Х

 

Х

необоротних активів 

3205

 

Х

 

Х

Надходження від отриманих:

відсотків 

3215

 

Х

 

Х

дивідендів 

3220

 

Х

 

Х

Надходження від деривативів

3225

 

Х

 

Х

Інші надходження 

3250

 

Х

 

Х

Витрачання на придбання:

фінансових інвестицій 

3255

Х

 

Х

 

необоротних активів 

3260

Х

 

Х

 

Виплати за деривативами

3270

Х

 

Х

 

Інші платежі

3290

Х

 

Х

 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 

3295

 

 

 

 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:

Власного капіталу

3300

 

Х

 

Х

Отримання позик

3305

 

Х

 

Х

Інші надходження 

3340

 

Х

 

Х

Витрачання на:

Викуп власних акцій

3345

Х

 

Х

 

Погашення позик 

3350

Х

 

Х

 

Сплату дивідендів 

3355

Х

 

Х

 

Інші платежі 

3390

Х

 

Х

 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 

3395

 

 

 

 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 

3400

 

 

 

 

Залишок коштів на початок року 

3405

 

Х

 

Х

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 

3410

 

 

 

 

Залишок коштів на кінець року 

3415

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

 

Головний бухгалтер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Г

 

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

 

 

01

Підприємство ___________________________________________________

за ЄДРПОУ

 

         

                                                                                   (найменування)

 

 

Консолідований звіт про власний капітал 

за _________________ 20___ р.

 

Форма № 4-к

Код за ДКУД

1801011

 

Стаття

Код рядка

Належить власникам материнської компанії

Некон-трольова-на частка

Разом

зареєстро-ваний (пайовий) капітал

капітал у дооцін-ках

додатко-вий капітал

резерв-ний капітал

нерозпо-ділений прибуток (непокри-тий збиток)

неоплаче-ний капітал

вилу-чений капітал

всього

                       

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Залишок

на початок року

4000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коригування:

Зміна облікової політики

4005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виправлення помилок

4010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші зміни

4090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скоригований залишок на початок року

4095

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розподіл прибутку:

Виплати власникам (дивіденди)

4200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відрахування до резервного капіталу

4210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внески учасників:

Внески до капіталу

4240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Погашення заборгованості з капіталу

4245

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вилучення капіталу:

Викуп акцій (часток)

4260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вилучення частки в капіталі

4275

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші зміни в капіталі

4290

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом змін у капіталі

4295

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Залишок

на кінець  року

4300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

 

Головний бухгалтер