Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Консолідація фінансової звітності

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ СТАТИСТИКИ, ОБЛІКУ ТА АУДИТУ

Кафедра обліку та оподаткування

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                           Завідувач кафедри

                                                                                        _________д. пед. н.,  проф. Теловата М.Т.

                                                               “ 07 ” вересня    2017 року

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ

КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

з дисципліни

 

«Консолідація фінансової звітності»

 

для студентів заочної форми навчання

напряму підготовки:  8.030509  “Облік і аудит”

обліково-статистичного факультету

спеціальність «Облік і аудит»

 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри

обліку та оподаткування

протокол від « 07 » вересня  2017 р. №  2

 

 

 

 

           

 

Київ

 2017 рік

 

 

Закономірним завершенням вивчення дисципліни і закріплення теоретичних знань та практичних навичок зі складання консолідованої фінансової звітності є контрольна робота.

Метою контрольної роботи  з курсу є закріплення знань, набутих під час вивчення теоретичного курсу, а також під час вивчення діяльності суб’єктів господарювання в умовах ринкової економіки.

Контрольна робота виконується студентом самостійно і представляє собою три теоретичних питання і одне практичне завдання.

У загальному вигляді контрольна робота має таку структуру:

1. Титульна сторінка (додаток до методичних вказівок до виконання контрольних робіт).

2. Зміст.

3. Перелік умовних скорочень.

4. Основна частина, яка складається з 3-х теоретичних питань і 1 (одного) практичного завдання.

5. Висновки

6. Список використаних джерел.

Контрольна робота компонується відповідно до зазначеної вище структури, має бути надрукована українською мовою на аркушах з однієї сторони формату А4. Текст повинен бути набраний в редакторі Word, з використанням шрифту Times New Romans, розмір 14 з інтервалом 1,5. Всі сторінки нумеруються арабськими цифрами, які проставляються у правому верхньому куті. Нумерація повинна бути наскрізною – від титульного аркуша до останньої сторінки. На титульному аркуші номер не проставляється.

Зміст контрольної роботи повинен відповідати таким вимогам:

- розгляд практичних завдань з докладними поясненнями;

- за результатами розгляду практичних завдань зробити необхідні висновки.

Контрольна робота вважається зарахованою, якщо студент дає правильні відповіді на теоретичні питання і розв’язує практичні завдання та оформлює роботу відповідно до викладених умов.

Контрольна робота виконується за номерами, що наведені в рядку таблиці, позначеному літерою, що відповідає початковій літері прізвища студента.

 

Перша літера прізвища студента

Номери теоретичних контрольних запитань

Номери практичних завдань

А,Б,В

1,11,21

1

Г,Д

2,12,22

2

Є,Е

3,13,23

3

Ж,З,І, И

4,14, 24

4

К,Л,М

5,15,25

5

Н,О,П

6,16,26

6

Р,С,Т

7,17,27

7

У,Ф,Х

8,18,28

8

Ц,Ч,Ш

9,19,29

2

Щ,Ю,Я

10,20,30

1

 

 

Зміст завдань

Контрольні теоретичні  питання:

1. Мета складання консолідованої фінансової звітності

 1.  Процедури  консолідації для складання консолідованої фінансової звітності підприємств

3. Зміст інформації що розкривається у консолідованій  фінансовій звітності підприємств України

4. Розмежування категорій «материнське підприємство» та «дочірнє підприємство» при консолідації  фінансової звітності підприємств

5. Поняття «група»,  «контроль» та «єдина облікова політика» при консолідації  фінансової звітності підприємств 

6. Зміст підготовчої роботи для складання консолідованої   фінансової  звітності

7. Регламентація консолідації  фінансової звітності підприємств за  нормативно-правовими актами та національними стандартами бухгалтерського обліку України

 1. Зміст контролю при консолідації фінансової звітності холдингових підприємств
 2. Зміст ризику та внутрішнього контролю  при складанні консолідації фінансової звітності
 3.  Утворення холдингових компаній в Україні
 4. Зміст, структура і порядок складання консолідованої фінансової звітності.
 5.   Характеристика  форм консолідованої фінансової звітності
 6.   Порядок складання консолідованого Балансу (Звіту про фінансовий стан),форма № 1-к  
 7.   Порядок складання консолідованого Звіту про фінансові результати  (Звіту про сукупний дохід), форма № 2-к
 8.    Порядок складання консолідованого звіту про рух грошових коштів,форма № 3-к.
 9.    Порядок складання консолідованого звіту про рух грошових коштів,форма № 3-кн
 10.   Порядок складання консолідованого звіту про власний капітал, форма № 4-к
 11. Порядок складання форми консолідованої фінансової звітності „Примітки до річної фінансової звітності підприємства”
 12.  Відображення операцій в іноземних валютах при консолідації. 
 13.   Порядок і методика виправлення помилок, допущених при складанні консолідованих фінансових звітів 
 14. Визначення  та відображення  неконтрольованої частки у консолідованих  фінансових звітах
 15. Облікові аспекти консолідації фінансової звітності групи  підприємств 
 16. Юридичні та контрольні аспекти взаємозв’язків материнського та   дочірнього  підприємств при  консолідації  фінансової звітності підприємств.
 17.  Використання консолідованої фінансової звітності для аналізу на управління групою. 
 18. Основні коригування, що здійснюються при проведенні  консолідації фінансової звітності підприємств України.
 19.   Відображення у консолідованих  фінансових звітах нереалізованих прибутків та збитків 
 20. Підготовка консолідованого звіту про управління групою
 21. Порядок  використання справедливої вартості та вартісної  різниці в процедурах консолідації  фінансових звітах.
 22. Відображення у консолідованих  фінансових звітах внутрішньогрупових операції та внутрішньогрупове сальдо.
 23.  Відображення гудвілу у консолідованих фінансових звітах

 

 

 

 

 

 

Практична частина

Передбачає  виконання студентом вправ, складання робочої таблиці для консолідації фінансової звітності та заповнення форм консолідованої фінансової звітності.

Вправа 1.

1 січня 20ХХ року підприємство «Азія» сплатило 240 тис. грн.. за контрольний пакет акцій (80 %) АТ «Європа» На дату придбання власний капітал АТ «Європа» включав статутний капітал 200 тис. грн. і нерозподілений прибуток 60 тис. грн. Балансова вартість чистих активів АТ «Європа» на цю ж дату співпадала з їх справедливою вартістю, за винятком споруди, яка має залишковий строк корисного використання 15 років. Справедлива вартість цієї споруди на 10 тис. грн.. перевищує її балансову вартість. Період амортизації нематеріальних активів становить 10 років.

Нижче наведені фінансові звіти обох підприємств.

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан)  на 31 грудня 20ХХ року, тис. грн..

Стаття

Підприємство «Азія»

АТ «Європа»

Актив

Основні засоби (залишкова вартість)

240

220

Фінансові інвестиції в АТ «Європа»

340,8

-

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

20

70

Грошові кошти

120

90

Баланс

720,8

380

Пасив

Статутний капітал

300

200

Нерозподілений прибуток

321, 4

150

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

40

10

Інша кредиторська заборгованість

59, 4

20

Баланс

720,8

380

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 20ХХ рік,

тис. грн..

 

Стаття

Підприємство «Азія»

АТ «Європа»

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

400

190

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

(150,8)

(60)

Валовий прибуток

249,2

130

Адміністративні витрати

(50)

(20)

Витрати на збут

(30)

(10)

Прибуток від операційної діяльності

169,2

100

Дохід від участі в капіталі

61,4

-

Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування

230,6

100

Податок на прибуток

(69,2)

(30)

Чистий прибуток

161, 4

70

Нерозподілений прибуток на початок року становив:

У підприємства «Азія» 200,0 тис. грн.., у АТ «Європа» 100 тис. грн.., сума дивідендів, оголошених и виплачених у 20ХХ році, була відповідно 40 тис. грн.. і 20 тис. грн.

 

  Необхідно виконати необхідні розрахунки, скласти робочу таблицю для складання консолідованих фінансових звітів підприємства «Азія» і  АТ «Європа»  за 20ХХ рік та заповнити форми консолідованої фінансової звітності.

.

 

 

Вправа 2.

1 січня 20ХХ р. АТ «Дебет» придбало 90 % простих акцій АТ «Кредит» за 3000 тис. грн.. На цю дату статутний капітал і нерозподілений прибуток АТ «Кредит» були відповідно 2000 тис. грн.. та 750 тис. грн.. Справедлива вартість чистих активів АТ «Кредит» дорівнювала їх балансової вартості, окрім повністю амортизованого будинку, який має справедливу вартість 200 тис. грн. та залишковий строк корисного використання 9 років. Чистий прибуток АТ «Кредит» за 20ХХ р. становив 978, 5 тис. грн., а сума сплачених дивідендів 200 тис. грн.. фінансові звіти обох підприємств наведені нижче.

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 20ХХ року, тис. грн..

Стаття

АТ «Дебет»

АТ «Кредит»

Актив

Основні засоби:

     залишкова вартість

     первісна вартість

    знос

 

3050

5050

(2000)

 

3100

3600

(500)

Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

 

 

4121, 15

 

 

-

Товари

2250

1250

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги (чиста реалізаційна вартість)

1250

750

Грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті

946, 85

850

Баланс

11618

5950

Пасив

Статутний капітал

6000

2000

Нерозподілений прибуток

4768

2100

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

850

1850

Баланс

11618

5950

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 20ХХ рік, тис. грн.

 

Стаття

АТ «Дебет»

АТ «Кредит»

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

6000

4821,5

Податок на додану вартість

(1000)

(800)

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

5000

4021,5

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

(2750)

(2265)

Валовий прибуток

2250

1756,5

Адміністративні витрати

(605)

(504,5)

Витрати на збут

(320,5)

(202)

Прибуток від операційної діяльності

1324,5

1050

Дохід від участі в капіталі АТ «Кредит»

600,5

-

Інші доходи

-

80

Інші витрати

(-)

(37,5)

Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування

1925

1092,5

Податок на прибуток

(600)

(321)

Чистий прибуток

1325

771,5

Додаткова інформація:

1. В грудні  20ХХ року АТ «Кредит» продало споруду  АТ «Дебет» за 80 тис. грн.. (балансова вартість 37,5 тис. грн.., знос 12.% тис. грн..)

2. В січні  20ХХ -1 АТ «Дебет» продало АТ «Кредит» устаткування за 625 тис. грн.. (первісна вартість 1259 тис. грн.., знос 850 тис. грн..). Залишковий строк корисного використання устаткування – з роки, а амортизація нараховується прямолінійним методом.

3. Протягом 20ХХ року  АТ «Кредит» продало товари АТ «Дебет» на суму 270 тис. грн.. (собівартість товарів 200 тис. грн..). На кінець 20ХХ року 20 % цих товарів  залишалось на складі АТ «Дебет». На  початок 20ХХ року товарні запаси АТ «Дебет» включали нереалізований прибуток від внутрішньогрупового продажу товарів в сумі 21500 тис. грн..

4. В 20ХХ році  АТ «Дебет» оголосило та сплатило дивіденди на суму 500 тис. грн.., а АТ «Кредит»  - 200 тис. грн.. нерозподілений прибуток товариств на початок 20ХХ року становив відповідно 3943 тис. грн.. і 1528, 5 тис. грн..

5. Період амортизації гудвіла становить 15 років.

 

  Необхідно виконати необхідні розрахунки, скласти робочу таблицю для складання консолідованих фінансових звітів АТ «Дебет» і  АТ «Кредит» та заповнити форми консолідованої фінансової звітності.

 

 

 

Вправа 3.

Материнському підприємству належить 100 % звичайних акцій дочірнього підприємства, придбаних за номінальною вартістю 5 млн. грн. За звітний рік між материнським підприємством та дочірнім підприємством немає внутрішньогрупових операцій. Індивідуальні баланси материнського підприємства та дочірнього підприємства наведено у табл. 3.1.

Таблиця 3.1

Індивідуальні баланси материнського та дочірнього підприємства станом на 31 грудня 201_ р., тис. грн.

Статті

Код рядка

Материнське підприємство

Дочірнє підприємство

Актив

Пасив

Актив

Пасив

І. Необоротні активи

 

 

 

 

 

Основні засоби

1010

30000

 

7500

 

Довгострокові фінансові інвестиції

1030

5000

 

-

 

ІІ. Оборотні активи

1100

11250

 

9750

 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

-

 

-

 

Баланс

1300

46250

 

17250

 

І. Власний капітал

 

 

 

 

 

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

 

20000

 

5000

Додатковий капітал

1410

 

10000

 

3250

Резервний капітал

1415

 

3750

 

1250

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

 

2500

 

250

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

1500

 

1250

 

 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

1600

 

8750

 

7500

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,

утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

 

-

 

-

Баланс

1900

 

46250

 

17250

 

Необхідно скласти робочу таблицю для складання консолідованого Балансу та консолідований Баланс у вигляді табл. 3.2.

Таблиця 3.2

Робоча таблиця для складання Консолідованого балансу (Звіту про фінансовий стан) (ф. № 1-к)

станом на 31 грудня 201_ р., тис. грн.

 

Статті

Материнське підприємство

Дочірнє підприємство

Елімінування

статей

Неконтрольована частка

Консолідований баланс

Актив

Актив

Актив

Пасив

 

 

Актив

Пасив

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вправа 4.

Материнське підприємство володіє 51 % звичайних акцій дочірнього підприємства. Статутний капітал дочірнього підприємства складає 30 млн. грн. Інвестиції материнського підприємства у дочірнє підприємство складає 15,3 млн. грн. Індивідуальні баланси материнського підприємства та дочірнього підприємства наведено у табл. 4.1.

Таблиця 4.1

Індивідуальні баланси материнського та дочірнього підприємства станом на 31 грудня 201_ р., тис. грн.

Статті

Материнське підприємство

Дочірнє підприємство

Актив

Пасив

Актив

Пасив

І. Необоротні активи

 

 

 

 

Основні засоби

18000

 

4500

 

Довгострокові фінансові інвестиції

1530

 

-

 

ІІ. Оборотні активи

6750

 

5850

 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

-

 

-

 

Баланс

26280

 

10350

 

І. Власний капітал

 

 

 

 

Зареєстрований (пайовий) капітал 

 

12000

 

3000

Додатковий капітал 

 

4530

 

1950

Резервний капітал 

 

2250

 

750

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 

 

1500

 

150

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

 

750

 

 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

 

5250

 

4500

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,

утримуваними для продажу, та групами вибуття

 

-

 

-

Баланс

 

26280

 

10350

Необхідно скласти робочу таблицю для складання консолідованого Балансу, провести відповідні розрахунки та скласти консолідований Баланс у вигляді табл. 4.2.

Таблиця 4.2

Робоча таблиця для складання Консолідованого балансу (Звіту про фінансовий стан) (ф. № 1-к)

станом на 31 грудня 201_ р., тис. грн.

Статті

Материнське підприємство

Дочірнє підприємство

Елімінування

статей

Консолідований баланс

Актив

Пасив

Актив

Пасив

Актив

Пасив

Актив

Пасив

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вправа 5.

Материнське підприємство придбало 75 % акцій дочірнього підприємства за 10,5 млн. грн.

Індивідуальні баланси материнського та дочірнього підприємства подано у табл. 5.1.

При цьому нерозподілений прибуток материнського підприємства за звітний рік – 1200 тис. грн, за минулі роки – 3000 тис. грн.

Нерозподілений прибуток дочірнього підприємства за звітний рік – 150 тис. грн., за минулі звітні періоди – 600 тис. грн.

Таблиця 5.1

Індивідуальні баланси материнського та дочірнього підприємства станом на 31 грудня 201_ р., тис. грн.

Статті

Материнське підприємство

Дочірнє підприємство

Актив

Пасив

Актив

Пасив

І. Необоротні активи

 

 

 

 

Основні засоби

30000

 

9000

 

Довгострокові фінансові інвестиції

10500

 

-

 

ІІ. Оборотні активи

13500

 

11700

 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

-

 

-

 

Баланс

54000

 

20700

 

І. Власний капітал

 

 

 

 

Зареєстрований (пайовий) капітал 

 

24000

 

6000

Додатковий капітал 

 

10800

 

3900

Резервний капітал 

 

4500

 

1500

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 

 

4200

 

750

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

 

-

 

-

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

 

10500

 

8550

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,

утримуваними для продажу, та групами вибуття

 

-

 

-

Баланс

 

54000

 

20700

Необхідно скласти робочу таблицю для складання консолідованого Балансу, провести відповідні розрахунки та скласти консолідований Баланс у вигляді табл. 5.2.

Таблиця 5.2

Робоча таблиця для складання Консолідованого балансу (Звіту про фінансовий стан) (ф. № 1-к)

                            станом на 31 грудня 201_ р., тис. грн.     

Статті

Материнське підприємство

Дочірнє підприємство

Елімінування

статей

Консолідований баланс

Актив

Пасив

Актив

Пасив

Актив

Пасив

Актив

Пасив

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вправа 6.

Материнське підприємство придбало 75 % звичайних акцій дочірнього підприємства за 3,75 млн. грн. Індивідуальні баланси материнського та дочірнього підприємства подано у табл. 6.1. Нерозподілений прибуток материнського підприємства за звітний рік – 600 тис. грн., дочірнього підприємства – 75 тис. грн.

Таблиця 6.1

Індивідуальні баланси материнського та дочірнього підприємства станом на 31 грудня 201_ р., тис. грн.

Статті

Материнське підприємство

Дочірнє підприємство

Актив

Пасив

Актив

Пасив

І. Необоротні активи

 

 

 

 

Основні засоби

15000

 

4500

 

Довгострокові фінансові інвестиції

3750

 

-

 

ІІ. Оборотні активи

8250

 

5850

 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

-

 

-

 

Баланс

27000

 

10350

 

І. Власний капітал

 

 

 

 

Зареєстрований (пайовий) капітал 

 

12000

 

3000

Додатковий капітал 

 

5400

 

1950

Резервний капітал 

 

2250

 

750

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 

 

2100

 

375

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

 

-

 

-

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

 

5250

 

4275

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,

утримуваними для продажу, та групами вибуття

 

-

 

-

Баланс

 

27000

 

10350

Необхідно скласти робочу таблицю для складання консолідованого Балансу, провести відповідні розрахунки та скласти консолідований Баланс у вигляді табл. 6.2.

 

 

 

 

Таблиця 6.2

Робоча таблиця для складання Консолідованого балансу (Звіту про фінансовий стан) (ф. № 1-к)

станом на 31 грудня 201_ р., тис. грн.

Статті

Материнське підприємство

Дочірнє підприємство

Елімінування

статей

Консолідований баланс

Актив

Пасив

Актив

Пасив

Актив

Пасив

Актив

Пасив

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вправа 7.

Материнське підприємство має одне дочірнє підприємство та володіє його акціями. Статутний капітал материнського підприємства складається з 8000 звичайних акцій номінальною вартістю 250 грн. кожна та 2000 привілейованих акцій номінальною вартістю 250 грн. таким чином статутний капітал материнського підприємства дорівнює 2,5 млн. грн.

Статутний капітал дочірнього підприємства дорівнює 1000 тис. грн. і складається з 3000 звичайних акцій номінальною вартістю 250 грн. кожна та 1000 привілейованих акцій номінальною вартістю 250 грн. кожна.

Материнському підприємству належить 2/3 звичайних акцій та половина привілейованих акцій дочірнього підприємства. Інвестиції у дочірнє підприємство складають 625,00 тис. грн.

Індивідуальні баланси материнського та дочірнього підприємства подано у табл. 7.1.

Таблиця 7.1

Індивідуальні баланси материнського та дочірнього підприємства станом на 31 грудня 201_ р., тис. грн.

Статті

Материнське підприємство

Дочірнє підприємство

Актив

Пасив

Актив

Пасив

І. Необоротні активи

 

                 

 

 

Основні засоби

3000

 

1500

 

Довгострокові фінансові інвестиції

625

 

-

 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

-

 

-

 

ІІ. Оборотні активи

1375

 

1000

 

Баланс

5000

 

2500

 

І. Власний капітал

 

 

 

 

Зареєстрований (пайовий) капітал 

 

2500

 

1000

Додатковий капітал 

 

1000

 

450

Резервний капітал 

 

375

 

150

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 

 

250

 

150

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

 

875

 

750

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

 

-

 

-

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,

утримуваними для продажу, та групами вибуття

 

-

 

-

Баланс

 

5000

 

2500

Необхідно скласти робочу таблицю для складання консолідованого Балансу, провести відповідні розрахунки та скласти консолідований Баланс у вигляді табл. 7.2.

 

Таблиця 7.2

Робоча таблиця для складання Консолідованого балансу (Звіту про фінансовий стан) (ф. № 1-к)

                            станом на 31 грудня 201_ р., тис. грн.     

Статті

Материнське підприємство

Дочірнє підприємство

Елімінування

статей

Консолідований баланс

Актив

Пасив

Актив

Пасив

Актив

Пасив

Актив

Пасив

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вправа 8.

Розрахувати величину чистого руху коштів від операційної діяльності групи (рядок 3195 форми № 3-к) виходячи із наведених даних.

Нижче наведений фрагмент фінансових звітів компаній Материнськє та Дочірнє, тис. грн.

Стаття

Код рядка форми № 3-к

Індивідуальні звіти

Консолідований звіт

АТ Материнськє

АТ Дочірнє

1

2

3

4

5

Надходження від реалізації продукції

3000

50000

15000

 

В т.ч. обороти меж членами групи (дані аналітичного обліку)

-

800

200

 

Цільове фінансування

3010

-

600

 

Інші надходження

3095

24000

6100

 

Витрачання на оплату товарів, робіт, послуг

3100

45000

11050

 

В т.ч. обороти меж членами групи (дані аналітичного обліку)

-

5200

350

 

Витрачання на оплату праці

3105

10200

4000

 

Інші витрачання

3190

60000

780

 

Чистий рух коштів від операційної діяльності групи

3195

 

 

 

 

Завдання. Компанія М придбала 51 % акцій компанії Н за 3000 тис. грн. В компанії М та Н облік ведеться за МСФЗ (МСБО). На дату придбання (01.01.2012 р) нерозподілений прибуток Н становила 250 тис. грн. Гудвіл, що виник при придбанні, знецінюється на 50 тис. грн. на рік. На 31.12.2013 р була наступна інформація (табл. 8.1, табл. 8.2, табл. 8.3).

Таблиця 8.1

Агрегований баланс (звіт про фінансовий стан) компанії М та Н станом на 31.12.2013 р.

№ з/п

Найменування статті

Компанія М, тис. грн.

Компанія Н, тис. грн.

Актив

1

Інвестиції в компанію Н

3000

Х

2

Інші чисті активи

47000

8000

3

Разом:

50000

8000

Пасив

4

Зареєстрований капітал

27000

3000

5

Нерозподілений прибуток

23000

5000

6

Разом:

50000

8000

 

Таблиця 8.2

Фрагмент звіту про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) компанії М та Н станом на 31.12.2013 р.

№ з/п

Найменування статті

Компанія М, тис. грн.

Компанія Н, тис. грн.

1

Фінансовий результат до оподаткування:

прибуток

12000

6000

2

Витрати (дохід) з податку на прибуток

(4000)

(2000)

3

Чистий фінансовий результат:

прибуток

8000

4000

 

Таблиця 8.3

Інформація щодо нерозподіленого прибутку компанії М та Н станом на 01.01.2013 р.

№ з/п

Найменування статті

Компанія М, тис. грн.

Компанія Н, тис. грн.

1

Нерозподілений прибуток

10500

250

 

Необхідно скласти консолідовану звітність на 31.12.2013 р.

 

 

 

Для здійснення перелічених вище коригувань та визначення консолідованих сум в практиці обліку використовується спеціальна робоча таблиця.

Форма робочої таблиці для складання консолідованого Балансу (Звіту про фінансовий стан), форма 1-к

Статті звітів

Окремі фінансові звіти

Регулюючі записи

Неконтрольована частка участі

Консолідована сума

Материнське підприємство

Дочірнє підприємство

дебет

кредит

1

2

3

4

5

6

7

I. Необоротні активи

 

 

 

 

 

 

Гудвіл при консолідації

 

 

 

 

 

 

II. Оборотні активи

 

 

 

 

 

 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

 

 

 

 

 

 

Баланс

 

 

 

 

 

 

I. Власний капітал

 

 

 

 

 

 

Неконтрольована частка

 

 

 

 

 

 

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення

 

 

 

 

 

 

III. Поточні зобов'язання і забезпечення

 

 

 

 

 

 

IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

 

 

 

 

 

 

Баланс

 

 

 

 

 

 

 

Форма робочої таблиці для складання консолідованого Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), форма № 2-к

Статті звітів

Окремі фінансові звіти

Регулюючі записи

Неконтрольована частка участі

Консолідована сума

Материнське підприємство

Дочірнє підприємство

дебет

кредит

1

2

3

4

5

6

7

Розділ 1 Фінансові результати

 

 

 

 

 

 

Чистий фінансовий результат прибуток/збиток

 

 

 

 

 

 

Розділ 11 Сукупний дохід

 

 

 

 

 

 

Чистий прибуток (збиток), що належить:власникам материнської компанії/ неконтрольованій частці

 

 

 

 

 

 

Сукупний дохід, що належить:власникам материнської компанії/ неконтрольованій частці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма робочої таблиці для складання консолідованого Звіту про рух грошових коштів форма № 3к

Статті звітів

Окремі фінансові звіти

Регулюючі записи

Неконтрольована частка участі

Консолідована сума

Материнське підприємство

Дочірнє підприємство

дебет

кредит

1

2

3

4

5

6

7

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

 

 

 

 

 

 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

 

 

 

 

 

 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

 

 

 

 

 

 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

 

 

 

 

 

 

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

 

 

 

 

 

 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

 

 

 

 

 

 

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

 

 

 

 

 

 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

 

 

 

 

 

 

Чистий рух грошових коштів за звітний період

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма робочої таблиці для складання консолідованого звіту про власний капітал (форма № 4-к)

         Статті звітів

Окремі фінансові звіти

Регулюючі записи

Неконтрольована частка участі

Консолідована сума

Материнське підприємство

Дочірнє підприємство

дебет

кредит

1

2

3

4

5

6

7

Залишок
на початок року

 

 

 

 

 

 

Коригування

 

 

 

 

 

 

Скоригований залишок на початок року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві

 

 

 

 

 

 

Разом змін у капіталі

 

 

 

 

 

 

Залишок
на кінець року

 

 

 

 

 

 

Виокремлюється частина власного капіталу, що належить власникам материнської компанії та неконтрольована частка

 

 

 

 

 

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:

 

Література

Основна література

 

 • Господарський кодекс України,  Кодекс від 16.01.2003 № 436-IV. – Режим доступу: (http://zakon.rada.gov.ua/).
 • Закон України «Про акціонерні товариства» Закон від 17.09.2008 № 514-VI.
 • Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні  від 16.07.99р. № 996 із змінами та доповненнями – XI. – Режим доступу:  (http://zakon.rada.gov.ua/).
 • Закон України «Про холдингові компанії в Україні» Закон від 15.03.2006 № 3528-IV.
 • Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”. Наказ Мінфіну України   від 07.02.2013 № 73.
 • Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Консолідована фінансова звітність”. Наказ Мінфіну України   від 27.06.2013 № 628.
 • Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 “Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах” затв. Наказом  Мінфіну України від 28.05.99р. №137
 • Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12   «Фінансові інвестиції», затв. Наказом  Мінфіну України від 26.04.2000р. № 384/4505.
 •  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19   «об’єднання підприємств», затв. Наказом  Мінфіну України від 07.07.99 р. № 163. 
 •   Порядок № 419, «Порядок надання фінансової звітності», затв. Постановою   Кабінету міністрів України от 28.02.2000 року; 
 • Порядок № 61, «Порядок ведення консолідованого бухгалтерського обліку промислово-фінансовими групами», затв. Наказом Мінфіну України  приказом и Міністерства фінансів України от 24.03.2000 року. 
 • Наказ № 37, наказ Мінфіну України от 24.02.2000 року  «питання складання фінансової звітності».
 • Інструкція № 291 Інструкція по застосування плану рахунків бухгалтерського обліку  активів, капіталу, зобов’язань  та господарських операцій підприємств та  організацій,  затв. наказом Мінфіну України від  30.11.99 року   № 291  
 • Міжнародні стандарти  бухгалтерського обліку   Міжнародні стандарти  фінансової звітності    Международные стандарты финансовой отчетности 2007 /  — К.: Аскери-АССА, 2007. —1078 с.

 

 

 

Додаткова література

 • Безверхий К.В. Інформаційний комплекс облікової системи та звітність в Україні: [Моногр.] / К. В. Безверхий, Т. В. Бочуля. – К.: Центр учбової літератури, 2014. – 184 с.
 • Безверхий К. Консолідована фінансова звітність – нове національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку / К. Безверхий // Бухгалтерський облік і аудит. – 2013. – № 10. – C.3 – 6.     
 • Білоцький С.С. Методи фінансового аналізу консолідованої фінансової звітності // Інвестиції: практика та досвід. - 2008. - № 24. - С.36-38.  
 • Большой бухгалтерский словарь / Под ред. А.Н.Азрилияна. – М.: Институт новой экономики, 1999. – 574 с.
 • Гурська О. М. Консолідована та зведена фінансова звітність груп підприємств / О. М. Гурська // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка" . Менедж. та підприємництво в Україні: етапи становлення і пробл. розв. - 2012. - № 721. - С. 82-86.
 • Звітність підприємств Навч.  посіб. (для студ. вищ. навч. закл. за спец. «Облік і оподаткування») /[ В.П. Пантелеєв,  О.А. Юрченко, Г.М. Курило, К.В.Безверхий, за заг. ред. д.е.н., проф. В.П. Пантелеєва]  —  К,: ДП «Інформ.- аналіт. агентство», 2017. —  432 с.
 • Консолідація  фінансової звітності: навч. посіб. / В.П.Пантелеєв, К.В.Безверхий. — К.: ДП «Інформ.- аналіт. агентство», 2016. — 429  с. 
 • Костюченко В.М. Консолідована фінансова звітність при поетапному об`єднанні бізнесу  // В.М. Костюченко // Бухгалтерський облік і аудит. - 2011. – № 6. - с. 12-16.
 • Облік, контроль та аналіз: Словник-довідник Навчальний  посібник І.І. Пилипенко,  В.П. Пантелеєв, В.О. Шевчук та ін. К.: Бізнес Медіа Консалтинг, 2011. — 368 с.
 • Олійник О.О. Агрохолдинг: облікова політика, консолідована фінансова звітність /О.О. Олійник. // Вісн. Бердянського університету менеджменту і бізнесу. - 2011. - № 2 (14) - С.159-163.  
 • Онищенко В.П. Розподіл внутрішньогрупового прибутку при консолідації фінансових  звітів  // В.П. Онищенко // Бухгалтерський облік і аудит. . – 2007. - № 5. – с. 22-29.
 • Пантелеєв В.П., Сніжко О.С. Словник бухгалтера та аудитора  К: ДАСОА, 2009 – 239с.
 • Пантелеєв В.П. Консолідація фінансової звітності групи підприємств: теоретичні та практичні аспекти / В. П. Пантелеєв, К. В. Безверхий // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту. – 2014. – Вип. 3. – С. 28 – 46.
 • Пирець Н.М. Складання консолідованої фінансової звітності за міжнародними та національними стандартами // Н.М. Пирець, Н.А. Мінченко // Економічний простір.  – 2013. - № 70. – с. 243-251.
 • Регулювання у сфері бухгалтерського обліку та аудиту в ЄС та перспективи адаптації законодавства України.  О. Величко, С. Голов, С. Зубілевич, В. Костюченко, В. Легка, В. Пархоменко, С. Прилипко за науковою редакцією канд. екон. наук С.Голова. Міністерство юстиції України, Центр європейського та порівняльного права. – К.: Видавничий та поліграфічний центр «Три крапки», 2005. -   584 с.   ISBN 966-9534-7-X
 • Семчук І. В. Консолідована фінансова звітність групи підприємств: організаційно-методичні засади формування і контролю: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / І. В. Семчук ; Житомир. держ. технол. ун-т. — Житомир, 2010. — 20 с.
 • Циган Р.М., Команієць І.О. Адаптація методів консолідації фінансової звітності до міжнародних стандартів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:/www.nbuv.gov.ua/PORTAL/Soc_Gum/Oif_apk/2011_1/11_Cygan.pdf . 
 • Шевчук В.О., Курило Г.М., Пантелеєв В.П. Бухгалтерський облік (енциклопедія рахунків бухгалтерського обліку). – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2010.- 408с.
 • Яцко М.В.  Консолідована фінансова звітність в умовах зростання конкурентної боротьби  [Текст].  // М.В. Яцко, Г.В.Яцко // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2014. – Вип. 43,  ч. 2. – с. 190-193.

 

 

 

 

Додатки

Додаток 2
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку
1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

 

 

КОДИ

 

 

01

 

 

 

 

 

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство ________________________________________

за ЄДРПОУ

Територія ____________________________________________

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання ____________

за КОПФГ

Вид економічної діяльності _____________________________

за КВЕД

Середня кількість працівників1 _______________________________________

 

Адреса, телефон ___________________________________________________

 

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Консолідованого звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2-к), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками) 

 

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

 

 

 

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

 

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)
на ____________ 20__ р.

 

Форма N 1-к

Код за ДКУД

1801007

 

 

 

Актив

Код
рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи

1000

 

 

первісна вартість

1001

 

 

накопичена амортизація

1002

 

 

Незавершені капітальні інвестиції

1005

 

 

Основні засоби

1010

 

 

первісна вартість

1011

 

 

знос

1012

 

 

Інвестиційна нерухомість

1015

 

 

Довгострокові біологічні активи

1020

 

 

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

 

 

інші фінансові інвестиції

1035

 

 

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

 

 

Відстрочені податкові активи

1045

 

 

Гудвіл при консолідації

1055

 

 

Інші необоротні активи

1090

 

 

Усього за розділом I

1095

 

 

II. Оборотні активи

Запаси

1100

 

 

Поточні біологічні активи

1110

 

 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

 

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

за виданими авансами

1130

 

 

з бюджетом

1135

 

 

у тому числі з податку на прибуток

1136

 

 

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

 

 

Поточні фінансові інвестиції

1160

 

 

Гроші та їх еквіваленти

1165

 

 

Витрати майбутніх періодів

1170

 

 

Інші оборотні активи

1190

 

 

Усього за розділом II

1195

 

 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

 

 

Баланс

1300

 

 

Пасив

Код
рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

 

 

Капітал у дооцінках

1405

 

 

Додатковий капітал

1410

 

 

Резервний капітал

1415

 

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

 

 

Неоплачений капітал

1425

(             )

(             )

Вилучений капітал

1430

(             )

(             )

Неконтрольована частка

1490

 

 

Усього за розділом I

1495

 

 

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов'язання

1500

 

 

Довгострокові кредити банків

1510

 

 

Інші довгострокові зобов'язання

1515

 

 

Довгострокові забезпечення

1520

 

 

Цільове фінансування

1525

 

 

Усього за розділом II

1595

 

 

III. Поточні зобов'язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

 

 

Поточна кредиторська заборгованість за:

довгостроковими зобов'язаннями

1610

 

 

товари, роботи, послуги

1615

 

 

розрахунками з бюджетом

1620

 

 

у тому числі з податку на прибуток

1621

 

 

розрахунками зі страхування

1625

 

 

розрахунками з оплати праці

1630

 

 

Поточні забезпечення

1660

 

 

Доходи майбутніх періодів

1665

 

 

Інші поточні зобов'язання

1690

 

 

Усього за розділом III

1695

 

 

IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

 

 

Баланс

1900

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

Головний бухгалтер

____________
1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

 

 

 

 

КОДИ

 

 

01

 

 

                                                                                                        Дата (рік, місяць, число)
Підприємство _____________________________________________        за ЄДРПОУ
                                                                             (найменування)

 

Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за ____________ 20__ р.

 

Форма N 2-к

Код за ДКУД

1801008

 

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код
рядка

За звітний
період

За
аналогічний
період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

 

 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

(             )

(             )

Валовий:

прибуток

2090

 

 

збиток

2095

(             )

(             )

Інші операційні доходи

2120

 

 

Адміністративні витрати

2130

(             )

(             )

Витрати на збут

2150

(             )

(             )

Інші операційні витрати

2180

(             )

(             )

Фінансовий результат від операційної діяльності:

прибуток

2190

 

 

збиток

2195

(             )

(             )

Дохід від участі в капіталі

2200

 

 

Інші фінансові доходи

2220

 

 

Інші доходи

2240

 

 

Фінансові витрати

2250

(             )

(             )

Втрати від участі в капіталі

2255

(             )

(             )

Інші витрати

2270

(             )

(             )

Фінансовий результат до оподаткування:

прибуток

2290

 

 

збиток

2295

(             )

(             )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

(             )

(             )

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

 

 

Чистий фінансовий результат:

прибуток

2350

 

 

збиток

2355

(             )

(             )

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття

Код
рядка

За звітний
період

За
аналогічний
період попереднього року

1

2

3

4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

 

 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

 

 

Накопичені курсові різниці

2410

 

 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

 

 

Інший сукупний дохід

2445

 

 

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

 

 

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом

2455

 

 

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

 

 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

 

 

Чистий прибуток (збиток), що належить:

власникам материнської компанії

2470

 

 

неконтрольованій частці

2475

 

 

Сукупний дохід, що належить:

власникам материнської компанії

2480

 

 

неконтрольованій частці

2485

 

 

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті

Код
рядка

За звітний
період

За
аналогічний
період попереднього року

1

2

3

4

Матеріальні затрати

2500

 

 

Витрати на оплату праці

2505

 

 

Відрахування на соціальні заходи

2510

 

 

Амортизація

2515

 

 

Інші операційні витрати

2520

 

 

Разом

2550

 

 

 

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті

Код
рядка

За звітний
період

За
аналогічний
період попереднього року

 

1

2

3

4

 

Середньорічна кількість простих акцій

2600

 

 

 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

 

 

 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

 

 

 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

 

 

 

Дивіденди на одну просту акцію

2650

 

 

 

Керівник

Головний бухгалтер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
 

 

 

КОДИ

 

 

 

 

 

                                                                                                        Дата (рік, місяць, число)
Підприємство _____________________________________________        за ЄДРПОУ
                                                                             (найменування)

 

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за ____________ 20__ р.

 

Форма N 3-к

Код за ДКУД

1801009

 

 

 

Стаття

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

 

1

2

3

4

 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

 

 

 

Повернення податків і зборів

3005

 

 

 

у тому числі податку на додану вартість

3006

 

 

 

Цільового фінансування

3010

 

 

 

Інші надходження

3095

 

 

 

Витрачання на оплату:

Товарів (робіт, послуг)

3100

(             )

(             )

 

Праці

3105

(             )

(             )

 

Відрахувань на соціальні заходи

3110

(             )

(             )

 

Зобов'язань з податків і зборів

3115

(             )

(             )

 

Інші витрачання

3190

(             )

(             )

 

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

 

 

 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:

фінансових інвестицій

3200

 

 

 

необоротних активів

3205

 

 

 

Надходження від отриманих:

відсотків

3215

 

 

 

дивідендів

3220

 

 

 

Надходження від деривативів

3225

 

 

 

Інші надходження

3250

 

 

 

Витрачання на придбання:

фінансових інвестицій

3255

(             )

(             )

 

необоротних активів

3260

(             )

(             )

 

Виплати за деривативами

3270

(             )

(             )

 

Інші платежі

3290

(             )

(             )

 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

 

 

 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:

Власного капіталу

3300

 

 

 

Отримання позик

3305

 

 

 

Інші надходження

3340

 

 

 

Витрачання на:

Викуп власних акцій

3345

(             )

(             )

 

Погашення позик

3350

 

 

 

Сплату дивідендів

3355

(             )

(             )

 

Інші платежі

3390

(             )

(             )

 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

 

 

 

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

 

 

 

Залишок коштів на початок року

3405

 

 

 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

 

 

 

Залишок коштів на кінець року

3415

 

 

 

Керівник

Головний бухгалтер

 

 

 

 

 

 

 

           
 

 

 

КОДИ

 

 

 

 

 

                                                                                                Дата (рік, місяць, число)
Підприємство ___________________________________________      за ЄДРПОУ
                                                                           (найменування)

 

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за ____________ 20__ р.

 

Форма N 3-кн

Код за ДКУД

1801010

 

 

 

Стаття

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

 

надходження

видаток

надходження

видаток

 

1

2

3

4

5

6

 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

3500

 

 

 

 

 

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

 

Х

 

Х

 

збільшення (зменшення) забезпечень

3510

 

 

 

 

 

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

3515

 

 

 

 

 

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій

3520

 

 

 

 

 

Зменшення (збільшення) оборотних активів

3550

 

 

 

 

 

Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань

3560

 

 

 

 

 

Грошові кошти від операційної діяльності

3570

 

 

 

 

 

Сплачений податок на прибуток

3580

Х

 

Х

 

 

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

 

 

 

 

 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:

фінансових інвестицій

3200

 

Х

 

Х

 

необоротних активів

3205

 

Х

 

Х

 

Надходження від отриманих:

відсотків

3215

 

Х

 

Х

 

дивідендів

3220

 

Х

 

Х

 

Надходження від деривативів

3225

 

Х

 

Х

 

Інші надходження

3250

 

Х

 

Х

 

Витрачання на придбання:

фінансових інвестицій

3255

Х

 

Х

 

 

необоротних активів

3260

Х

 

Х

 

 

Виплати за деривативами

3270

Х

 

Х

 

 

Інші платежі

3290

Х

 

Х

 

 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

 

 

 

 

 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:

Власного капіталу

3300

 

Х

 

Х

 

Отримання позик

3305

 

Х

 

Х

 

Інші надходження

3340

 

Х

 

Х

 

Витрачання на:

Викуп власних акцій

3345

Х

 

Х

 

 

Погашення позик

3350

Х

 

Х

 

 

Сплату дивідендів

3355

Х

 

Х

 

 

Інші платежі

3390

Х

 

Х

 

 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

 

 

 

 

 

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

 

 

 

 

 

Залишок коштів на початок року

3405

 

Х

 

Х

 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

 

 

 

 

 

Залишок коштів на кінець року

3415

 

 

 

 

 

Керівник

Головний бухгалтер

 

               
 

 

 

КОДИ

 

 

01

 

 

                                                                                                        Дата (рік, місяць, число)
Підприємство _____________________________________________        за ЄДРПОУ
                                                                             (найменування)

 

Консолідований звіт про власний капітал
за ____________ 20__ р.

 

Форма N 4-к

Код за ДКУД

1801011

 

 

 

Стаття

Код рядка

Належить власникам материнської компанії

Неконт-
рольо-
вана частка

Разом

 

Зареєстрований (пайовий) капітал

капітал у дооцін-
ках

додатко-
вий капітал

резерв-
ний капітал

нерозпо-
ділений
прибу-
ток (непокри-
тий збиток)

неоплаче-
ний капітал

вилуче-
ний капітал

всього

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

Залишок
на початок року

4000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коригування:
Зміна облікової політики

4005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виправлення помилок

4010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші зміни

4090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скоригований залишок на початок року

4095

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)

4200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відрахування до резервного капіталу

4210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внески учасників:
Внески до капіталу

4240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Погашення заборгованості з капіталу

4245

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)

4260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вилучення частки в капіталі

4275

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші зміни в капіталі

4290

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом змін у капіталі

4295

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Залишок
на кінець року

4300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

Головний бухгалтер

                           
 

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства фінансів України від 27.06.2013 р. N 627,
від 08.02.2014 р. N 48)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку
1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

Перелік додаткових статей фінансової звітності

Статті

Код рядка

1

2

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

1016

Знос інвестиційної нерухомості

1017

Первісна вартість довгострокових біологічних активів

1021

Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів

1022

Гудвіл

1050

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

Виробничі запаси

1101

Незавершене виробництво

1102

Готова продукція

1103

Товари

1104

Депозити перестрахування

1115

Векселі одержані

1120

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів

1140

Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків

1145

Готівка

1166

Рахунки в банках

1167

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

у тому числі в:

резервах довгострокових зобов'язань

1181

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

резервах незароблених премій

1183

інших страхових резервах

1184

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

Емісійний дохід

1411

Накопичені курсові різниці

1412

Інші резерви

1435

Пенсійні зобов'язання

1505

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

Благодійна допомога

1526

Страхові резерви

1530

у тому числі:

резерв довгострокових зобов'язань

1531

резерв збитків або резерв належних виплат

1532

резерв незароблених премій

1533

інші страхові резерви

1534

Інвестиційні контракти

1535

Призовий фонд

1540

Резерв на виплату джек-поту

1545

Векселі видані

1605

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами

1635

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками

1640

Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків

1645

Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю

1650

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

Чисті зароблені страхові премії

2010

Премії підписані, валова сума

2011

Премії, передані у перестрахування

2012

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань

2105

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування

2123

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

Дохід від благодійної допомоги

2241

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

Надходження від повернення авансів

3020

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

Надходження від операційної оренди

3040

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

Надходження від страхових премій

3050

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

3117

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

3118

Витрачання на оплату авансів

3135

Витрачання на оплату повернення авансів

3140

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами

3150

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

Надходження від погашення позик

3230

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

Витрачання на надання позик

3275

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

Витрачання на сплату відсотків

3360

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

Прибуток (збиток) від участі в капіталі

3521

Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання

3522

Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття

3523

Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій

3524

Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів

3526

Фінансові витрати

3540

Збільшення (зменшення) запасів

3551

Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів

3552

Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги

3553

Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості

3554

Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів

3556

Зменшення (збільшення) інших оборотних активів

3557

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги

3561

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом

3562

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування

3563

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці

3564

Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів

3566

Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань

3567

Сплачені відсотки

3585

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

4111

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

4112

Накопичені курсові різниці

4113

Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств

4114

Інший сукупний дохід

4116

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

4215

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

4220

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення

4225

Зменшення номінальної вартості акцій

4280

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві

4291

 

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства фінансів України від 27.06.2013 р. N 627,
від 08.02.2014 р. N 48)

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Додаток 

НАЦІОНАЛЬНА  АКАДЕМІЯ СТАТИСТИКИ, ОБЛІКУ ТА АУДИТУ

 

ВІДДІЛЕННЯ ЗАОЧНО-ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

 

Кафедра обліку  та оподаткування

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота

з   дисципліни: “ Консолідація фінансової звітності ”

 

 

 

 

Виконав (ла)  студент (ка)____групи_____курсу

 

_________________________________________

                                                                              (прізвище, ім`я, по-батькові)

 

Перевірив

________________________________________________

                                                                     (прізвище, ім`я, по-батькові викладача)

 

                                          

Київ – 20__