Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Контроль і ревізія

Міністерство освіти і науки України

ДВНЗ Прикарпатський національний університет ім. В Стефаника

 

 

 

 

Кафедра обліку і аудиту

 

 

 

Шеленко Д.І.

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

З ВИВЧЕННЯ КУРСУ “КОНТРОЛЬ І РЕВІЗІЯ”

 

для студентів денної та заочної форми навчання

 спеціальності 6.030509 “Облік і аудит”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Івано-Франківськ

2016

 

 

Шеленко Д.І. Методичні вказівки з вивчення курсу “Контроль і ревізія” для студентів денної і заочної форми навчання спеціальності 6.030509 “Облік і аудит” / Д.І. Шеленко. – Івано-Франківськ: В-во ЛІК, 2014. – 52 c.

     

 

 

 

Методичні рекомендації підготовлено відповідно до програми з нормативної дисципліни “Контроль і ревізія”, яка входить до обов’язкового переліку курсу навчання студентів спеціальності 6.030509 “Облік і аудит”.

 

 

 

 

 

Укладачі: 

Шеленко Діана Іванівна

 

 

 

 

Рецензенти:   

І.Ф. Баланюк, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку а аудиту;

О.Т. Левандівський, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів.

 

 

 

 

 

 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри обліку і аудиту, протокол № 2

від  1  жовтня  2015 р.

 

 

 

 

© Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, 2015

 

ЗМІСТ

 

 

 

Загальні положення

4

1.

Cтруктура навчальної дисципліни

7

2.

Вимоги до змісту та оформлення контрольної роботи

8

3.

Завдання для контрольної роботи з курсу дисципліни

11

4.

Основні критерії оцінювання знань студентів

12

5.

Теоретичні завдання для виконання контрольної роботи

13

6.

Практичні завдання

15

7.

Питання для самостійної роботи студентів

43

8.

Перелік питань, які виносяться на іспит

45

9.

Основна література

47

10.

Довідкова література

48

 


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Контроль за господарською діяльністю підприємств і організацій є однією із найважливіших функцій господарського керівництва і управління. Контроль як функція управління підпорядкований вирішенню завдань системи управління. Тому призначення контролю відповідає цілям управління, які зумовлюються економічними і політичними закономірностями розвитку певної формації. Суть контролю полягає в тому, щоби за допомогою певної системи перевірок забезпечити виконання господарських планів, раціональне використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.

Виходячи із визначення контролю в умовах переходу до ринкової економіки метою курсу - є підготовка фахівців високої кваліфікації, здатних проводити контрольні процедури на підприємствах різних форм власності.

Основні завдання курсу - навчити студентів:

- техніки і  методики проведення ревізій і перевірок;

- вміти керуватись законодавчою базою з питань перевірки;

- правильно робити вибір необхідної інформації для перевірки;

- приймати рішення за результатами ревізії.

Призначення навчальної дисципліни “Контроль і ревізія” полягає в формуванні у студентів знань з питань проведення перевірок фінансово-господарської діяльності підприємств усіх форм власності, контролю та ревізії організацій і установ, які знаходяться на державному фінансуванні. Вивчення дисципліни дає можливість одержати базову підготовку з питань контрольно-ревізійної і управлінської діяльності.

Студенти повинні ознайомитися з заходами, які спрямовані на боротьбу з безгосподарністю, розкраданням, зловживанням службовим станом посадових осіб підприємств, та видами відповідальності за дані порушення.

Для вивчення дисципліни “Контроль і ревізія” необхідні знання теорії і організації бухгалтерського обліку, економіки, аналізу господарської діяльності, фінансів підприємств, а також уявлення про бюджет як централізований фонд фінансових ресурсів держави з її структурою. “Аналіз господарської діяльності”, “Фінанси підприємств”. Щоб проводити ревізію або перевірку слід чітко знати: організацію виробництва бухгалтерського обліку на підприємствах, вміти виявляти і оцінювати відхилення; здійснювати пошук резервів ефективності використання майна, резервів коштів, правильно застосовувати прийоми і способи та методи контролю.

Вивчення даної дисципліни доцільно починати з ознайомлення з формами організації навчання. Після цього, використовуючи літературу із запропонованого нижче списку (або іншу літературу з цієї тематики), необхідно вивчити відповідні теми.

Після вивчення дисципліни студент повинен:

- знати сутність контролю, його значення, задачі і тенденції розвитку в умовах становлення ринкових відносин в економіці України;

- з’ясовувати поняття контрольно-ревізійного процесу та його стадій;

- оволодіти методиками проведення ревізій та перевірок;

- вміти планувати контрольно-ревізійну роботу, складати плани та програми проведення контрольних заходів у системі органів фінансового контролю;

- формувати робочу документацію ревізора, систематизувати й узагальнювати матеріали контролю, складати акти ревізій (перевірок);

- вміти об’єктивно оцінювати і аналізувати інформацію, отриману за результатами проведення контрольних заходів, готувати висновки і пропозиції для прийняття рішень за наслідками контролю, а також контролювати їхнє виконання у разі виявлення порушень і зловживань.

Знати:

- правові та організаційні основи системи контролю;

- застосування методичних прийомів і способів здійснення контрольно-ревізійних дій на різних об’єктах контролю відповідно до затвердженого робочого плану ревізора;

- знати нормативно-правову базу, що регламентує діяльність органів контролю.

В процесі навчання відповідно до навчального плану студенти заочної форми навчання в міжсесійний період виконують одну домашню контрольну роботу по курсу “Контроль і ревізія”. Студенти денної форми навчання виконують контрольну роботу в процесі навчання.

Контрольна робота є одним із видів самостійної роботи студента, її виконання направлено на закріплення вивченого матеріалу з курсу “Контроль ревізія”.

Мета методичних вказівок – це поглиблене засвоєння теоретичних основ контролю і ревізії з огляду на розвиток сучасної науки та практики.

 

 

1. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назва теми

Кількість годин, відведених на

стаціонар

заочно

лекції

практичні (семінарські), лабораторні заняття

самостійну роботу

лекції

практичні (семінарські), лабораторні заняття

самостійну роботу

Тема 1. Теоретичні основи і принципи організації контролю в Україні

4

4

16

2

2

19

Тема 2. Організація, планування і техніка контрольно-ревізійної роботи

4

4

13

2

2

17

Тема 3. Контроль і ревізія грошових коштів та банківських операцій

4

2

16

2

2

20

Тема 4. Контроль і ревізія розрахункових операцій

4

2

16

2

2

12

Тема 5. Контроль і ревізія основних засобів та нематеріальних активів

4

4

8

2

2

15

Тема 6. Контроль і ревізія виробничих запасів

4

2

8

2

1

12

Тема 7. Контроль і ревізія використання трудових ресурсів і фонду оплати праці

4

2

8

2

1

14

Разом за 7 семестр

28

22

85

14

12

109


2. ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ТА ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ

РОБОТИ

 

Контрольна робота складається з двох частин: теоретичних питань і практичної частини.

Щоб висвітлити на достатньому рівні теоретичні питання необхідно оволодіти документами, які регулюють механізм проведення контролю в Україні. Практичне завдання полягає в розв’язку задач та обґрунтуванні висновків.

Перша частина полягає у викладенні методики та організації контролю певного об’єкту господарських засобів чи джерел їх утворення, окремих господарських процесів або операцій. Дати відповідь на це завдання допоможе конспект лекцій з дисципліни “Контроль і ревізія”. Відповідаючи на теоретичні питання студент повинен показати глибину засвоєння теоретичного матеріалу. Відповідь на питання повинна бути змістовною. Матеріал слід викладати лаконічно, не допускаючи скорочення слів і назв.

Схематичний план відповіді має такий вигляд:

 • зміст об'єкту дослідження;
 • мета і завдання ревізії цього об'єкту;
 • нормативні документи, що регламентують облік і оподаткування даного об'єкту контролю (Закони України, Укази Президента України, Постанови Верховної Ради України, положення (стандарти) бухгалтерського обліку, стандарти державного фінансового контролю, інструкції, положення, методики, листи відповідних центральних органів державної виконавчої влади);
 • джерела контролю (організаційно-розпорядча та планова документація підприємства, документи і реєстри бухгалтерського обліку, звітність);
 • послідовність ревізійної перевірки цього об'єкту;
 • методи контролю, які будуть застосовуватись для досягнення поставлених завдань;
 • помилки і зловживання, які найчастіше зустрічаються при обліку досліджуваного об’єкту контролю;
 • розкриваючи методику контролю можна використати систему документації, що застосовується на підприємстві, де працює студент, особливо для складання таблиць зустрічної перевірки документів. Це буде обов’язково враховане викладачем підчас перевірки контрольної роботи.

Друга частина завдання - конкретні господарські ситуації, які необхідно оцінити з точки зору:

 • законності здійснення операцій;
 • правильності оцінки;
 • дотримання вимог оподаткування;
 • правильності відображення в обліку.

Розв'язання практичних завдань допоможе студентові осмислити методику проведення контрольно-ревізійних перевірок.

Відповідь на другу частину завдання потрібно також дати за планом, наведеним для теоретичного питання. При цьому необхідно підібрати чинну на даний момент нормативну базу. Крім того, потрібно пам'ятати, про послідовність здійснення перевірки (формальна, арифметична, за змістом).

Перерахувавши допущені помилки, їх оцінюють за системою санкцій, (штрафи, пені, неустойки, адміністративні стягнення, можлива кримінальна відповідальність).

Висновки щодо допущених порушень повинні бути викладені стисло, аргументовано (які саме вимоги нормативних документів порушено), у логічній послідовності (більш суттєві порушення - менш суттєві), за впливом порушень на основі показників діяльності (завищення собівартості, заниження оподаткованого прибутку тощо), можливі санкції.

В кінці контрольної роботи необхідно навести список використаної літератури.

У списку рекомендованої літератури наводяться лише підручники, посібники та фахові статті, якими можна користуватися при підготовці контрольної роботи.

Нормативні документи, що стосуються контрольних питань, студент повинен знайти самостійно. Інформацію про чинні нормативні акти можна отримати у таких періодичних виданнях, як “Урядовий кур'єр”, “Галицькі контракти”, “Бізнес”, “Закон і бізнес”, “Баланс” всесвітня мережа Internet та ін.

Контрольну роботу студенти виконують від руки на стандартних листках білого паперу форматом А4 або у звичайному зошиті. Обсяг роботи не повинен перевищувати 10 - 15 сторінок. Сторінкироботи мають бути суцільно пронумеровані арабськимицифрами починаючи з першої сторінки.

Успішно виконана контрольна робота зараховується. При неправильній відповіді на теоретичне питання і невірному розв'язанні практичних завдань роботу повертають студенту для внесення виправлень і доповнень.

Після перевірки контрольноїроботи студент допускається до заліку.


3. ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З КУРСУ

ДИСЦИПЛІНИ

 

Вибір варіанту контрольної роботи здійснюється за наступною схемою.  Номер студента по списку журналу

Завдання для контрольних робіт за відповідними варіантами:

Номер варіанту

Номера теоретичних питань з сторінки 13

Номера практичних завдань

1

1, 31

9, 38

2

2, 32

10, 39

3

3, 33

11, 40

4

4, 34

12, 41

5

5, 35

13, 42

6

6, 36

14, 43

7

7, 37

15, 44

8

8, 38

16, 45

9

9, 39

17, 46

10

10, 40

18, 47

11

11, 41

19, 48

12

12, 42

20, 49

13

13, 43

21, 50

14

14, 44

22,51

15

15, 45

23, 52

16

16, 46

4, 53

17

17, 47

25, 54

18

18, 48

26, 55

19

19, 49

1, 27

20

20, 50

2, 28

21

21, 51

3, 29

22

22, 52

30, 42

23

23, 53

5, 31

24

24, 54

6, 32

25

25, 55

7, 33

26

26, 56

8, 34

27

27, 57

9, 35

28

28, 58

24, 36

29

29, 59

4, 37

30

30, 60

25, 40

31

31,61

56,34

32

32,62

57,38

33

33,63

58,39

34

34,64

59,42

35

35,65

60,35


4. ОСНОВНІ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

 

В процесі оцінювання знань студентів з дисципліни “Контроль і ревізія” потрібно орієнтуватись на такі критерії оцінювання студентів:

– рівень ознайомлення з нормативно-правовими актами, які регулюють порядок проведення ревізій;

-   ступінь оволодіння основними правилами, вимогами та методичними підходами до складання актів ревізій;

-    рівень самостійної підготовки з окремих питань;

-    уміння професійно викладати теоретичний матеріал, використовуючи економічну термінологію, узагальнювати і аргументувати висновки і результати;

-    ступінь викладу теоретичного матеріалу у письмово-тестовій формі.

 

За результатом відповіді студента виставляються оцінки:

“відмінно” за вичерпну відповідь на поставлене питання і повністю правильне вирішення практичного завдання чи задачі.

- “добре” – за повну відповідь на теоретичне питання з деякими неточностями чи несуттєвими помилками у практичних завданнях.

- “задовільно” – за неповну відповідь щодо теоретичного матеріалу, при допущенні суттєвих неточностей чи помилок при заповненні звітів.

- “незадовільно” – виставляється у разі допущення грубих помилок, які свідчать про відсутність знань з поставлених питань.

 

Критерії оцінки за індивідуальної домашньої контрольної роботи:

 

Оцінювання (максимум 20 балів). Оцінка “5” конвертується в 20 балів;

                               “4” в 15 балів;

                               “3” в 10 балів;

                               “2” в 0 балів;


5. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

 

 1. Поняття, суть, значення контролю в системі управління державою
 2. Основні види та форми контролю
 3. Методичні прийоми, які застосовуються при здійсненні контролю
 4. Організація контрольно-ревізійної роботи в системі Державної аудиторської служби
 5. Основні етапи ревізії, їх сутність
 6. Оперативний облік і звітність з виконання контрольно-ревізійної роботи
 7. Завдання, джерела ревізії, нормативні акти при ревізії касових операцій
 8. Контроль фактичної наявності касової готівки і дотримання умов її збереження
 9. Контроль і ревізія коштів і касових операцій
 10. Контроль і ревізія операцій на поточному рахунку в банку
 11. Завдання, об’єкти, джерела інформації і методичні прийоми контролю розрахунків
 12. Ревізія розрахунків із різними дебіторами і кредиторами
 13. Контроль розрахунків з підзвітними особами
 14. Контроль розрахунків з постачальниками
 15. Контроль розрахунків з покупцями і замовниками
 16. Контроль розрахунків по оплаті праці
 17. Ревізія і контроль основних засобів (фондів) і нематеріальних активів
 18. Ревізія і контроль матеріальних цінностей
 19. Перевірка стану збереження основних фондів
 20. Документальна перевірка операцій з надходження і вибуття основних фондів
 21. Методи і способи перевірки, послідовність контрольних дій ревізії основних засобів
 22. Перевірка правильності нарахування амортизаційних відрахувань
 23. Перевірка витрат на ремонт основних засобів: капітальний, поточний, технічне обслуговування тощо
 24. Перевірка нематеріальних активів: обґрунтованість складу нематеріальних активів, що внесені засновниками до статутного фонду; операції з надходження і вибуття; нарахування зносу
 25. Завдання, джерела інформації і методичні прийоми контролю виробничих запасів
 26. Перевірка наявності та збереження товарно-матеріальних цінностей
 27. Ревізія надходження, оцінки та оприбуткування товарно-матеріальних цінностей
 28. Ревізія операцій, пов’язаних з вибуттям матеріальних цінностей
 29. Перевірка використання сировини і матеріалів на виробництві
 30. Контроль і ревізія малоцінних та швидкозношуваних предметів
 31. Перевірка виконання виробничої програми підприємства за видами виробничої діяльності, асортиментом готової продукції, робіт (послуг)
 32. Обґрунтованість програми випуску готової продукції
 33. Перевірка операцій з відвантаження готової продукції покупцям, здавання виконаних робіт (наданих послуг)
 34. Виконання угод із замовниками і покупцями
 35. Перевірка обсягів реалізації продукції, робіт (послуг)
 36. Контроль правильності визначення фактичної собівартості реалізованої продукції, робіт (послуг)
 37. Узагальнення і прийняття рішень за результатами ревізії
 38. Нормативно-правове регулювання обліку і контролю готової продукції та її реалізації
 39. Інвентаризація складу готової продукції
 40. Контроль врегулювання інвентаризаційних різниць
 41. Контроль відшкодування збитків
 42. Контроль обґрунтованості і доцільності застосування методів оцінки готової продукції
 43. Перевірка організації складського господарства і забезпечення цілості готової продукції
 44. Ревізія реалізації готової продукції
 45. Перевірка формування товарного балансу
 46. Контроль відвантаження готової продукції та її обліку
 47.  Напрямки і методичні прийоми здійснення  ревізії фінансових результатів від основної діяльності підприємства
 48. Напрямки контролю позареалізаційних доходів
 49. Перевірка правильності формування прибутку та його відображення в фінансовому обліку
 50. Перевірка законності і правильності відображення у фінансовому обліку операцій по використанню прибутку
 51. Методика ревізії фондів спецпризначення
 52. Перевірка цільового фінансування і цільових надходжень
 53. Перевірка організації облікової роботи в бухгалтерії
 54. Виконання плану роботи працівниками бухгалтерії
 55. Забезпечення облікового процесу
 56. Перевірка стану бухгалтерського обліку
 57. Особливості організації контролю із застосуванням ПЕОМ
 58. Первинний облік і стан контролю матеріального обліку в матеріально відповідальних осіб
 59. Якість інвентаризації матеріальних цінностей
 60. Методи і прийоми контрольно-ревізійної перевірки
 61.  Критична оцінка теорії і практики державного фінансово-господарського контролю за період  з 1917р. до нашого часу
 62. Особливості перевірки розрахунків з ПДВ
 63. Особливості перевірки стану бух обліку в умовах АРМ
 64. Організація контролю на підприємствах різних форм власності
 65. Зарубіжний досвід організації економічного контролю

 

6. Практичні завдання

 

Тема. Контроль і ревізія грошових коштів та банківських операцій

 

Завдання № 1

Необхідно:

Розглянути ситуації по веденню касових операцій і пояснити їх законність або допущені помилки. Розписати, які законодавчі акти порушено.

 

Дані для виконання:

 1. Касир підприємства виписує прибуткові і видаткові документи в момент здійснення господарських операцій, дані по них записує в касову книгу.
 2. Організація веде касову книгу в зошиті.
 3. Порядок ведення касової книги в організації відповідає встановленому “Порядку ведення касових операційˮ.
 4. Залишок готівки в касі організації на кожен день не перевищує ліміту, встановленого банком по узгодженню з керівництвом організації (за винятком грошей, призначених на оплату праці протягом 3-х днів, враховуючи день отримання грошей в банку).

 

 

Завдання № 2

 

Необхідно:

Подумати і дати змістовну відповідь на наступні питання:

 

Дані для виконання:

 1. Які порушення мають місце по веденню касової книги.
 2. Які порушення мають місце по веденню прибуткових касових ордерів.
 3. Які порушення мають місце по веденню видаткових касових ордерів.
 4. Які порушення мають місце при оприбуткуванні готівки в касу.

 

 

Завдання № 3

Необхідно:

 

Підготувати запис до акту ревізії каси і відобразити дані господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку.

 

Дані для виконання:

Ревізія каси була проведена 2.04. поточного року. Ревізійній комісії касир подала для перевірки готівку такими купюрами:

По 500 грн. – 8 шт.                                     20 грн. – 81 шт.    

      200 грн. – 20 шт.                                   10 грн. – 45 шт.

      100 грн. – 35 шт.                                     5 грн. – 31 шт.

       50 грн. – 72 шт.                                      2 грн. – 10 шт.

        1 грн. – 18 шт.…………………….Розмінна монета 2грн. 95 коп.

В касовому звіті залишок готівки 6580 грн. (на початок дня). Прибуткові касові ордери за 2.04. на суму 1280 грн., видаткові ордери – 1380,25 грн.

 

 

Завдання № 4

Необхідно:

Перевірити правильність відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку

 

Дані для виконання:

Видано з каси в підзвітній особі на господарські потреби:

1. Д-т 30 К-т37

2. Д-т 37К-т 30

3.Д-т 22 К-т37

4. Д-т 22 К-т 30

Нараховано ПДВ по операції ввезення імпортного товару на митну територію України:

1. Д-т 377 К-т 64

2. Д-т 64 К-т 377

3. Д-т 311 К-т 64

 

 

Завдання № 5

Необхідно:

 1. Підготувати запис до акту ревізії.
 2. Оформити результати ревізії каси.
 3. Встановити порушення.

Дані для виконання:

1. Працівники ПП “Ласощі” вносять гроші за придбані цукерки, які касир С.М. Петренко власноручно записує в список в порядку надходження платежів. За підсумком цих записів періодично складається прибутковий касовий ордер, а загальна їх сума відображається у кореспонденції рахунків Д-т 30 – К-т 20.

2. Касир підприємства С.М. Петренко є одночасно працівником профспілкової організації.

3. Видача грошей з каси здійснюється на листках формату А-4.

4. Касова книга має непідтверджені виправлення, а саме на:

а) сторінці 38 за видатковим ордером № 241 від 8 липня 201_ р. сума 42,80 грн. виправлена на 12,80 грн.

б) на сторінці 59 за прибутковим касовим ордером № 397 від 2 вересня 20__ р. сума 33,20 грн. виправлена на 88,20 грн.

Виправлення відповідають первинним документам.

 

 

Завдання № 6

Необхідно:

 1. Підготувати запис до акту ревізії.
 2. Оформити результати ревізії каси.
 3. Встановити порушення.

Дані для виконання:

Касиром разом з готівкою пред’явлено приватні розписки на видані з каси гроші за перевіряємий проміжок часу:

-         Зубкому Т.П. на суму – 78 грн.

-         Вінтонів Д.Л. на суму – 300 грн.

До розписки Вінтонів Д.Л. додано записку директора, в якій записано прохання видати підзвіт прибиральниці Д.Л. Він тонів матеріальну допомогу в сумі 300 грн.

 

Завдання 7

Необхідно:

Вказати, які документи підлягають перевірці і застосувати штрафні санкції.

Дані для виконання:

За видатковими касовими ордерами видана готівка на проведення розрахунків з ПП “Алмаз”. Розрахунки проведено 25.06. поточного рокуна загальну суму 11050 грн.

 

 

Завдання № 8

Необхідно:

Вказати, які допущені порушення в веденні касових операцій підприємства ПП “Світязь”. Підготувати запис до акту ревізії.

Вихідні дані:

1. Звіти касира здають до бухгалтерії один раз на місяць.

2. Касова книга, звіт касира, касові прибуткові та видаткові ордера записують з заповненням 1-2 дні.

3. Журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових ордерів в бухгалтерії не ведеться.

4. Ревізією встановлено залишок готівки в касі 567 грн. за даними бухгалтерії 689 грн.

Відомості про ПП “Світязь” скласти самостійно.

 

 

 

Завдання № 9

Необхідно:

Розгляньте і встановіть суму оприбуткованих коштів в касі підприємства та винну особу. Сформуйте запис до акту ревізії.

Вихідні дані:

В авансовому звіті № 23 від 10 лютого 201_ р., вказано, що І.В. Петренко був відряджений в Київ на конференцію з 10 по 15 лютого 201_ р. В авансовому звіті відсутні печатки. Видатковий касовий ордер виписаний І.В. Петренку, підпис відсутній.

У накладній № 290 від 25 червня 201_р. записано відпущено за готівку працівнику Д.Т. Лучко 50 кг пшениці на суму 100 грн. Гроші внесено в касу підприємства. Запис “гроші в касу внесено” підтверджено підписом головного бухгалтера. Перевіркою записів в касовій книзі і прибуткових ордерів на прихід готівки за реалізовану продукції за накладною № 290 не виявлено.

 

 

Завдання № 10

Необхідно:

Розглянути ситуацію по веденню касових операцій на підприємстві, пояснити їх законність або допущені порушення.

 

Дані для виконання:

1. Грошові кошти зберігаються на підприємстві в вогнетривкому сейфі.

2. Видача готівки в підзвіт здійснюється за умови повного звіту конкретної особи по попередньо виданому авансу.

3. Зобов’язання касира про матеріальну відповідальність не оформлено.

4. Інвентаризація каси проводиться раз у 3 місяці. При ревізіях ні лишків ні нестач не виявлено. Інвентаризацію проводив головний бухгалтер.

5. Касир зберігає в касі особисті гроші.

6. Каса немає спеціального приміщення, робочий стіл стоїть і сейф стоїть в бухгалтерії.

 

 

Завдання №11

Необхідно:

Перевірити порядок дотримання вимог касової дисципліни на основі конкретних практичних ситуацій. Встановити суть допущених порушень і підготувати запис до акту ревізії.

Дані для виконання:

По видатковому касовому ордеру № 95 від 18 січня поточного року, виплаченого перевитрату за авансовим звітом К.І. Любінець на суму 185,35 грн. за. Підпис К.І. Любінець про одержання грошей нерозбірливий. Інших реквізиті немає. Всі реквізити в ордері заповнені правильно.

По прибутковому ордеру № 135 від 15 квітня поточного року оприбутковано готівку в сумі 12285 грн., одержану по чеку № 695842 з поточного рахунку. Згідно даних виписки банку по вказаному чеку видано готівкові гроші в сумі 13000 грн. Касир пояснила, що 725 грн. заплатила штраф за телефон.

 

 

Завдання № 12

Необхідно:

Вказати які допущені порушення в дотриманні вимог касової дисципліни та проставлені кореспонденції рахунків, вказати винних осіб та підготувати запис до акту ревізії.

Дані для виконання:

Проводячи ревізію каси 10 травня поточного року ревізором встановлено такі факти:

 • прибутковий ордер № 224 від 8 липня 201_ р. на суму 125,80 грн. на оплату замовленої друкованої статті;
 • прибутковий ордер № 256 від 18 липня 201_ р. на суму 111,00 грн. на оплату вартості друкованого оголошення;
 • суми прибуткових ордерів № 224 та 256 в касову книгу не занесено;
 • при проведенні інвентаризації каси, яка була проведена станом на 2 липня 201_ р інвентаризаційною комісією виявлено лишки готівки в сумі 258,00 грн. На підставі акту інвентаризації головний бухгалтер М.М. Жирун склала бухгалтерську проводку на оприбуткування лишків: Д-т 30 “Каса” та К-т 37 “Розрахунки з різними дебіторами” (аналітичний рахунок Р.І. Лихачова – касир підприємства).

 

 

Завдання № 13

Необхідно:

Розглянути ситуацію з обліку касових операцій, пояснити суть допущених порушень і підготувати запис до акту ревізії.

Дані для виконання:

Згідно з випискою банку від 29.11. цього року з поточного рахунку було одержано 25000 грн. на виплату заробітної плати. За звітом касира ця сума була оприбуткована 1.12. цього року, частково виплачувалась з 1 по 3 грудня цього року, а решта суми 4.12. цього року здана до банку, як депонована.

 

 

Завдання № 14

Необхідно:

Перевірити порядок дотримання вимог касових операцій. По виявлених порушеннях підготувати запис до акту ревізії.

Дані для виконання:

При ревізії касових документ було встановлено:

 • за видатковим касовим ордером № 65 від 15 січня 201_ р. видано за авансовим звітом експедитору П.Р. Юречко 256 грн. на купівлю канцтоварів;
 • в дорожньому листку вантажного автомобіля № 13517 від 10 червня 201_ р. вказано, що автомобіль надано в розпорядження бригадира підприємства О.Л. Курінь для перевезення меблів з магазину до власної оселі. Виходячи з встановлених розцінок вартість транспортних робіт становила 65 грн. На вимогу ревізійної комісії О.Л. Курінь пред’явив корінець прибуткового касового ордеру № 70 від 29 січня 201_ р. підписаний касиром про прийняття в касу 65 грн. за користування транспортом. Готівка в касі на суму 65 грн. не оприбуткована;
 • на титульній сторінці розрахунково-платіжної відомості жоден з реквізитів не заповнено.

 

Завдання № 15

Необхідно:

Провести зустрічну перевірку оборотів і сальдо на поточному рахунку за даними бухгалтерського обліку і виписок банку. Виявити відхилення.

Зробити запис для включення його в акт ревізії.

 

Дані для виконання:

За III квартал 201_року є такі дані за рахунком “Рахунки в банках”.

 

Таблиця 1

Відомість сальдо і оборотів грошових коштів на поточному рахунку за даними бухгалтерського обліку за III квартал 201_ року, грн.

 

Місяць

Сальдо на початок місяця

Обороти

Сальдо на кінець місяця

Дебет

Кредит

Липень

5410

110382

101320

14472

Серпень

14472

260131

271184

3419

Вересень

3419

151217

144612

10024

 

Таблиця 2

Дані виписок банку з розрахункового рахунку за III квартал

201_ року, грн.

 

Показники

Липень

Серпень

Вересень

дебет

кредит

дебет

кредит

дебет

кредит

1

2

3

4

5

6

7

Залишок на початок місяця

-

5410

-

14472

-

3419

Оборот за місяць

101320

110382

272184

261131

144612

151217

Залишок на кінець місяця

-

14472

-

3419

-

10024

 

Завдання № 16

Необхідно:

Встановити суть допущеного порушення в обліку касових операцій розрахувати суму штрафу згідно діючого законодавства.

Дані для виконання:

1. За липень 201_ р. ревізор склав реєстр на оприбуткування в касі грошових коштів, одержаної касиром за чеками з установи банку.

 

Записи в корінці чека

Оприбутковано в касу підприємства

Дата

№ чека

Сума, грн.

Дата

№ касового ордера

Сума, грн.

5.07

45285

15300

5.07

254

15000

6.07

45286

284

7.07

257

384

9.07

45287

20500

9.07

264

20500

12.07

45289

750

18.07

280

750

Примітка: чек № 45288 вважається зіпсованим згідно запису в корінці зіпсованим. Бланку даного чека в книжці немає. Причину відсутності чека в книжці касир пояснити не змогла.

2. За даними виписок банку за чеками рахуються такі суми готівки.

 

З поточно рахунку

Дата

№ чека

Сума, грн.

5.07

45285

15300

6.07

45286

284

9.07

45287

20500

10.07

45288

750

12.07

45289

750

 

 

Завдання № 17

Необхідно:

Перевірити цільове використання готівки, пояснити суть допущених порушень і підготувати запис до акту ревізії.

Дані для виконання:

3 поточного рахунку в касу надійшло:

- На виплату заробітної плати 123089 грн.

- На виплату матеріальної допомоги 200 грн.

- На господарські потреби 373 грн.

- Надійшло від підзвітних осіб 567 грн.

- Надійшло у відшкодування матеріальної шкоди 64,51 грн.

- Надійшло за реалізовану сировину 1151 грн.

- Видано готівкою:

- Заробітну плату 40536,09 грн.

- Матеріальну допомогу 400 грн.

- На господарські потреби 245,54 грн.

- Повернено на поточний рахунок  4233,42 грн.

 

 

Завдання № 18

Необхідно:

Визначте розмір відшкодування та вкажіть напрямки його розподілу.

Дані для виконання:

Під час ревізії каси виявлена нестача іноземної валюти в сумі 200 дол. США, курс гривні до дол. США на момент виявлення 8,20 грн., на момент погашення – 8,22 грн.

 

 

 

 

Тема. КОНТРОЛЬ I РЕВІ3ІЯ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ

 

 

Завдання № 19

Необхідно:

Пояснити порядок читання виписки банку та дії ревізора за відсутності виправдних документів. Встановити правильність складеної кореспонденції на основі наведеної виписки та оправдуючих документів. Підготувати запис до акту ревізії.

Дані для виконання:

І. Виписка установи банку з поточного рахунку ПП “Вигода” за грудень 201_ р. (з позиції банку).

Дата

№ документа

Код операції

Обороти

Залишок

Дебет

Кредит

-

002200

00

-

-

45265

1.12

325

3

5000

-

40265

4.12

348

1

-

22035

62300

8.12

356

1

3450

-

58850

9.12

368

3

2950

-

55900

11.12

378

1

-

750

56650

 

До записки додано:

1.12. – Видано по чеку готівку – 5000 грн.

4.12. – Копія платіжного доручення за придбане електричне обладнання  ПП “Пан електрик” за продане електричне обладнання в листопаді місяці на суму 22035 грн.

8.12 – Видано по чеку готівку – 3450 грн.

9.12 – Копія платіжного доручення друкарні про перерахування 750 грн. за надруковану рекламу.

ІІ. На основі виписок банку та доданих документів, головний бухгалтер В.О. Лизень зробив такі записи в журналі № 1

Д-т 31  К-т 361  – 22785 грн.

Д-т 30  К-т 31    – 7950 грн.

Д-т 631  К-т 31  – 3450 грн.

ІІІ. Зустрічною перевіркою оригіналів документів з банку встановлено, що з поточного рахунку ПП “Вигода” 8.12 поточного року платіжним дорученням № 356 та доданим до цього реєстром перераховано на особисті рахунки в банк АКБ “Форум” Дусяк Р.Л. 2500 грн., та В.О. Лизень 950 грн.

 

 

Завдання № 20

Необхідно:

Перевірити стан обліку розрахунків з підзвітними особами на основі авансового звіту працівника відділу маркетингу Н. Ю. Віктюка від 25 жовтня 201_р. по витратах на господарські потреби. По виявлених порушеннях підготувати запис до акту ревізії та вказати джерела контролю.

Дані для виконання:

- залишок за підзвітною особою попереднього авансу - 75 грн.;

- з каси 25 жовтня одержано аванс - 1250 грн.;

- витрачено згідно авансового звіту від 25 квітня на придбання принтера - 1005,00 грн. решту заборгованості внесено в касу підприємства;

- заборгованість за підзвітною особою (10 + 245,0) внесено в касу 29 жовтня 201_ р.

 

Додатки: товарнийчек № 02235 від 24 жовтня 201_ р. на придбання у ПП “Ясень” принтера. На підставі авансового звіту підписано головним бухгалтером зроблено обліковий запис Дт 92Кт 372 -1005,0 грн.

 

 

Завдання № 21

Необхідно:

Перевірити правильність складання господарських операцій:

Дані для виконання:

Відвантажено товар, призначений для продажу відображається:

1. Д-т 361 К-т 701

2. Д-т 361 К-т 281

3. Д-т 902 К-т 281

Комісійна винагорода банку за продаж валюти відображається:

1. Д-т 685К-т 311

2. Д-т 685 К-т 711

3. Д-т 711 К-т 685

 

 

 

Завдання № 22

Необхідно:

Розглянути ситуацію по розрахунках з підзвітними особами і пояснити їх законність або допущені помилки і вказати джерела контролю.

Дані для виконання:

Експедитор Л.Д. Колесник 5.04 поточного року отримав кошти на господарські  потреби в сумі 169 грн. 22.04 поточного року він подав звіт до бухгалтерії на суму 115 грн. Чи має місце порушення?

 

 

Завдання № 23

Необхідно:

Розглянути ситуацію з обліку реалізації готової продукції і розрахунків з бюджетом, пояснити суть допущених помилок  вказати джерела контролю.

Дані для виконання:

ТзОВ “Наше місто” відвантажило у листопаді поточного року плитку тротуарну вартістю 13440 грн., в тому числі ПДВ – 2240 грн., собівартість плитки тротуарної – 11200 грн.

Дана ситуація відображена в облікових регістрах підприємства наступним чином:

1)  Д-т 701 – К-т 31   – 13440 грн.

2)  Д-т 361 – К-т 701 – 11200 грн.

2)  Д-т 901 – К-т 26   – 2240 грн.

3)  Д-т 701 – К-т 791 – 13440 грн.

4)  Д-т 791 – К-т 901 – 2240 грн.

 

 

 

Тема. КОНТРОЛЬ I РЕВІЗІЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА

НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

 

 

Завдання № 24

Необхідно:

Розрахувати розмір відшкодування збитку.

Дані для виконання:

На підприємстві виявлена недостача алмазного інструменту. Балансова вартість інструменту 1200 грн.

 

 

Завдання № 25

Необхідно:

Перевірити правильність відображення в обліку операцій з основними засобами і пояснити їх законність або допущенні помилки сформувати акт ревізії.

Дані для виконання:

У квітні 201_ р. підприємство ВАТ “Мрія” та ввело в експлуатацію автомобіль. Відповідно до накладної постачальника вартість автомобіля складає 135000 грн., у тому числі ПДВ 22500 грн. Цього місяця постачальнику частково оплачено вартість автомобіля 70000 грн. В бухгалтерії зроблено таі записи:

1)  Д-т 152 – К-т 631 – 112500 грн.

2)  Д-т 631 – К-т 311 – 70000 грн.

2)  Д-т 641 – К-т 631 – 22500 грн.

3)  Д-т 104 – К-т 152 – 135000 грн.

 

 

Завдання № 26

Необхідно:

Визначити суму відшкодування винною особою.

Дані для виконання:

В ході проведення ревізії виявлена нестача основного засобу вартість, якого 1476 грн., знос 100 грн. Індекс інфляції 1,1.

 

 

Завдання № 27

Необхідно:

Перевірити правомірність дій бухгалтера і зробити обґрунтовані висновки.

Дані для виконання:

Підприємство провело капітальний ремонт основних засобів.

Витрати по закінченому капітальному ремонту складають 277 грн. Балансова вартість основних засобів 37000 грн. Сума понесених витрат списана на валові витрати.

 

 

Завдання № 28

Необхідно:

Перевірити стан обліку операцій з основними засобами. Вказати,чи єпорушення в данійситуацій та які рекомендації може дати ревізор бухгалтеру щодо їх виправлення.

Дані для виконання:

Підприємство придбало 24 столів вартістю 952 грн. за одиницю і зарахувало їх до складу основних засобів.

 

 

Завдання № 29

Необхідно:

Розглянути ситуацію по оприбуткуванню тварин, пояснити суть допущених помилок і вказати, які рекомендації повинен дати ревізор бухгалтеру, щодо правильності відображення ситуацій на рахунках бухгалтерського обліку.

Дані для виконання:

Підприємство придбало у квітні тварин для поповнення основного стада корів. Купівельна вартість тварин 63450 грн. (в т.ч. ПДВ 10575 грн.), витрати постачальника на доставку тварин – 3400 грн. Дана ситуація в реєстрах бухгалтерського обліку підприємства відображена наступним чином:

Д-т 105 - К-т 631 - 36450 грн.

Д-т 631 - К-т 311 - 66850 грн.

Д-т 641 - К-т 631 - 10575 грн.

Д-т 10  -  К-т 631 - 3400 грн.

Д-т 641 - К-т 631 - 566 грн.

Д-т 105 - К-т 155 - 66860 грн.

 

 

Завдання № 30

Необхідно:

Встановити правильність відображення операцій на рахунках бухгалтерського обліку, при необхідності провести коригуючи записи щодо виправлення допущених помилок, зробити висновки для включення в акт перевірки.

 

Дані для виконання:

При проведенні ревізії необоротних активів було встановлено, що на підприємстві відбулося їх списання.

Підприємство придбало ліцензію на виготовлення одягу за 500000 грн. Через три роки попит на цю модель одягу зник. В наслідок цього підприємство не очікує надалі отримувати вигоди від використання ліцензії та вирішило списати її з балансу. Знос ліцензії на цю дату становив 300000 грн.

Виходячи із цього, у бухгалтерському обліку підприємства було зроблено такі записи:

1) списання вартості ліцензії:

Дебет 133 “Накопичена амортизація нематеріальних активів” 300000 грн.

Дебет 976 “Списання необоротних активів” 200000 грн.

Кредит 124 “Права на об’єкти промислової власності” 500000 грн.

 

 

Завдання № 31

Необхідно:

Встановити правильність відображення операцій на рахунках бухгалтерського обліку, при необхідності провести коригуючі записи щодо виправлення допущених помилок, зробити висновки для включення в акт перевірки.

Дані для виконання:

При проведенні ревізії необоротних активів було встановлено, що на підприємстві відбулося їх списання.

Споруду, первісна вартість якої 270000 грн., а знос - 120000 грн., було знищено внаслідок повені.

Втрата частково була відшкодована страховою компанією, яка оплатила 105000 грн.

У цьому разі були зроблені такі записи:

1) списання вартості споруди, грн.:

Дебет 131 “Знос основних засобів” 120000

Дебет 92 “Адміністративні витрати” 150000

Кредит 103 “Будинки та споруди” 270000

2) відображення суми отриманого відшкодування, грн.:

Дебет 311 “Поточні рахунки в національній валюті” 105000

Кредит 719 “Інші доходи від операційної діяльності” 105000.

 

 

Завдання № 32

Необхідно:

Перевірити стан бухгалтерського обліку та правильність списання автомобіля з балансу підприємства і повноту оприбуткування грошових надходжень від його реалізації. По виявлених порушеннях підготувати запис до акту ревізії та вказати джерела контролю.

Дані для виконання:

Під час перевірки по даних первинних документів ревізором встановлено, що підприємство “Колос” 20 липня 201_ р. реалізувало ТзОВ “Дністер” КамАЗ 1985 р. випуску, який у минулому місяці був списаний за актом ліквідації як повністю зношений. Виходячи із цього, у бухгалтерському обліку підприємства було зроблено такі записи: Д-т 131 – К-т 105 1666 грн.

ТзОВ “Дністер” було виписано рахунок на суму 3920 грн., у т.ч ПДВ 653 грн. При надходженні грошей на розрахунковий рахунок було зроблено такі записи, грн.:

Д-т 311 – К-т 742 – 3266 грн.

Д-т 311 – К-т 641 – 653 грн.

 

 

 

Тема. КОНТРОЛЬ I РЕВІ3ІЯ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ

 

Завдання № 33

Необхідно:

Визначити розмір шкоди, що підлягає відшкодуванню винною особою і вказати порядок відображення операцій на рахунках бухгалтерського обліку. Перевірити правильність списання пального на роботу трактора, сформувати відповідні висновки для акту ревізії.

Дані для виконання:

Перевіркою дорожніх листків трактора (водій Р.І. Чуйко) за серпень 201_ р. виявлено.

Дата

Пройдено кілометрів

Списано пального, л

5

226

62

8

305

78

10

290

78

12

158

58

15

253

72

Згідно норми витрати пального на 100 км пробігу – 26 л.

 

 

Завдання № 34

Необхідно:

Встановити недоліки у веденні обліку виробничих запасів, зробити висновки для включення в акт перевірки.

Дані для виконання:

При проведенні перевірки наявності та руху виробничих запасів було встановлено:

 

Напрямок витрат

Вартість матеріалів за обліковими цінами, грн.

Транспортно - заготівельні витрати, грн.

Залишок матеріалів на початок місяця

987000

49000

Надійшло на підприємство за місяць (без ПДВ)

1234000

62000

Використано в поточному місяці на:

- виробництво продукції

345000

?

- поточні потреби цеху

1230

?

- поточні потреби заводу

985

?

- потреби допоміжного виробництва

5460

?

 

Бухгалтерські записи на рахунках обліку відображено наступним чином:

Дебет 23 “Виробництво” 345000 грн.

Кредит 201 “Сировина і матеріали” 345000 грн.

Дебет 91 “Загальновиробничі витрати” 1230 грн.

Кредит 201 “Сировина і матеріали” 1230 грн.

Дебет 92 “Адміністративні витрати” 985 грн.

Кредит 201 “Сировина і матеріали” 985 грн.

Дебет 23 “Виробництво” 5460 грн.

Кредит 201 “Сировина і матеріали” 5460 грн.

 

 

 

 

 

 

Завдання № 35

Необхідно:

Перевірити правильність відпуску та списання фуражу на годівлю корів відповідно до прийнятих на підприємстві норм, сформувати відповідні висновки для запису в акт ревізії.

Дані для виконання:

На підприємстві для дійного стада корів встановлено ліміт кормів за день на одну голову:

 1. комбікорм – 3,5 кг.
 2. сіно – 5кг.
 3. солома – 5 кг.
 4. кукурудзяний силос – 30 кг.
 5. кормові буряки – 10 кг.

Згідно з відомостями витрат кормів на годівлю корів встановлено ліміт витрат кормів на годівлю корів на фермі відпущено та витрачено:

 1. комбікорм – 27975 кг.
 2. сіно – 54250 кг.
 3. солома – 54250 кг.
 4. кукурудзяний силос – 322500 кг.
 5. кормові буряки – 43500 кг.

 

 

Завдання № 36

Необхідно:

Перевірити правильність відпуску та списання фуражу на годівлю корів відповідно до прийнятих на підприємстві норм, сформувати відповідні висновки для запису в акт ревізії.

Дані для виконання:

На підприємстві для дійного стада корів встановлено ліміт кормів за день на одну голову:

1. комбікорм – 3,3 кг.

2. сіно – 4,8кг.

3. солома – 5,2 кг.

4. кукурудзяний силос – 31 кг.

5. кормові буряки – 10 кг.

Згідно з відомостями витрат кормів на годівлю корів встановлено ліміт витрат кормів на годівлю корів на фермі відпущено та витрачено:

1. комбікорм – 28015 кг.

2. сіно – 54800 кг.

3. солома – 55050 кг.

4. кукурудзяний силос – 322800 кг.

5. кормові буряки – 43300 кг.

 

 

 

Завдання № 37

 

Необхідно:

Вказати за допомогою, яких прийомів виявлені порушення:

Дані для виконання:

- на виробництво продукції затрачено менше сировини, ніж передбачено за нормами;

- записи в авансовому звітне відповідають записам наданих підтверджуючих документів;

- невідповідність даних матеріальногозвіту провідпуск матеріалів з даними карток складського обліку;

- видача готівки з каси була оформлена видатковим касовим ордером за формою, запропонованою новим головним бухгалтером підприємства.

 

 

Завдання № 38

 

Необхідно:

Розрахувати розмір шкоди і вказатирегламентуючий документ на підставі якого проводиться розрахунок.

Дані для виконання:

На підприємстві виявлена нестача ТМЦ внаслідок викрадення на суму 1000 грн. Винною встановлено матеріально відповідальну особу.

 

 

Завдання № 39

Необхідно:

Встановити, яку кількість насіння окремих культур необхідно списати на посів за діючими на підприємстві нормами, виявити недоліки в обліку і контролі за списанням насіння на посів. Встановити суть виявлених порушень і підготувати запис до акту ревізії.

Дані для виконання:

 1. Дані посівні площі і норми висіву насіння на 1 га:

Назва культур

Посівна площа по господарству, га

В тому числі

Витрати насіння по нормі, ц/га

Бригада 1

Бригада 2

Бригада 1

Бригада 2

Га

Списано насіння, ц

Га

Списано насіння, ц

Картопля

180

38

1269

142

4920

28,0

35,0

Ячмінь

56

56

102

-

-

1,7

-

Овес

60

32

57

28

59

1,8

1,9

Гречка

40

-

-

40

48

-

1,0

Льон

200

80

100

120

155

1,2

1,3

 1. Насіння на посів списувалось на підставі накладних і лімтно-забірних карток на одержання матеріальних цінностей. Акти на витрати насіння і посадкового матеріалу не складалися. Бухгалтер П.Л. Немчинов пояснив, що працює перший рік і після інституту і необізнаний з порядком документального оформлення списання насіння на посів. Головний агроном, що він не вникав в питання списання  насіння на посів, будучи зайнятим іншими справами.

 

 

Завдання № 40

Необхідно:

Визначити, яку кількість насіння окремих культур необхідно списати на посів за діючими на підприємстві нормами, виявити недоліки в обліку і контролі за списанням насіння на посів. Встановити суть виявлених порушень і підготувати запис до акту ревізії.

Дані для виконання:

1. Дані посівні площі і норми висіву насіння на 1 га:

Назва культур

Посівна площа по господарству, га

В тому числі

Витрати насіння по нормі, ц/га

Бригада 1

Бригада 2

Бригада 1

Бригада 2

Га

Списано насіння, ц

Га

Списано насіння, ц

Картопля

192

40

1310

142

4920

28,0

35,0

Ячмінь

12

-

-

12

20

-

1,7

Овес

68

10

140

28

59

1,8

1,9

Гречка

60

20

22

40

48

1,1

1,0

Льон

280

160

180

120

155

1,2

1,3

 

2. Насіння на посів списувалось на підставі накладних і лімтно-забірних карток на одержання матеріальних цінностей. Акти на витрати насіння і посадкового матеріалу не складалися. Бухгалтер П.Л. Курчак пояснив, що працює перший рік і після інституту і необізнаний з порядком документального оформлення списання насіння на посів. Головний агроном, що він не вникав в питання списання  насіння на посів, будучи зайнятим іншими справами.

 

 

Завдання № 41

Необхідно:

Перевірити правильність визначення вартості придбаних матеріалів.

Дані для виконання:

За накладною № 189 від 24.05. поточного року кількість придбаних матеріалів 10 кг по ціні 3100 грн. за кг, разом - 320000 грн., тара по ціні 1100 т., разом 1320 грн., транспортно заготівельні витрати - 800 грн., разом 960 грн.

 

Завдання № 42

Необхідно:

Визначити суму,яку необхідно відшкодувати матеріально-відповідальній особі, та відобразити бухгалтерські проведення за результатами інвентаризації.

Дані для виконання:

При інвентаризаціїна складі виявлена нестача 13 кг м'яса птиці по 35 грн./кг, та 18 кг м'яса яловичини по 41 грн./кг.

При розрахунках у відповідності до Норм природного збитку продовольчих товарів було виявлено, що нестача в межах природного збитку - cклала: 5 кг м'яса птиці по 35 грн./кг, та 2 кг м'яса яловичини по 41 грн./кг. інша частина нестачі визнана за рахунок матеріально-відповідальної особи.

Індекс інфляції склав 1,02.

 

 

 

Завдання № 43

Необхідно:

Дати аналіз правильності відображення в обліку результатів інвентаризації виробничих запасів, вказати які рекомендації може дати ревізор бухгалтеру щодо виправлення виявлених порушень.

 

Дані для виконання:

На складі підприємства проведено інвентаризацію, якою встановлено недостачу МШП на суму 580 грн. Проведене дослідження встановило, що винним у недостачі визнаний завідувач складу.

Бухгалтерські записи на рахунках обліку відображено наступним чином:

1. Д-т 947 – К-т 22 - 580 грн. 

2. Д-т 791 – К-т 947 - 580 грн. 

3. Д-т 072 – 580 грн.

4. Д-т 375 – К-т 71 - 580 грн.

5.К-т 072 – 580 грн.

6. Д-т 941 – К-т 22 – 1500 грн.

Примітки: Вартість недостачі згідно з Порядком № 116 - 1500 грн.

 

 

Завдання № 44

 

Необхідно:

Виявити перевитрату м’яса на виготовлення страв. Пояснити їх законність або допущені помилки, сформувати висновки для запису в акт ревізії.

Дані для виконання:

 

Перевіркою руху м’яса в кафе “Плеяда” за жовтень 201_ р. виявлено:

 

 

Свинина

Яловичина

Курятина

Залишок продукції на 1 жовтня 20__ р.

19

-

5

Надійшло за місяць

341

125

140

Списано на приготування страв

335

125

143

Залишок продукції на 31 жовтня 20__ р.

25

-

2

 

За місяць реалізовано:

 

Назва страв

Кількість порцій, шт.

Норма, г

Гуляш із свинини

1550

90

Відбивна з курки

620

110

Гуляш із яловичини

710

100

Піджарка із свинини

2420

85

 

 

Тема. КОНТРОЛЬ I РЕВІ3ІЯ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ I ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ

 

 

Завдання № 45

Необхідно:

Перевірити правильність нарахування допомоги по тимчасовій непрацездатності, зробити висновок в акті ревізії і вказати джерела ревізії.

Дані для виконання:

Робітнику С.С. Вістарук нараховано допомогу по тимчасовій непрацездатності – 1200 грн. На підставі таких даних:

–             хворів з 6 по 24 березня поточного року тобто 15 робочих днів;

–             неперервний стаж роботи 6 років;

–             середньоденна заробітна плата з розрахунку за шість місяців, що передують хворобі складала 80 грн.

 

 

Завдання № 46

Необхідно:

Перевірити операції з нарахування відпускних, пояснити їх законність або допущені порушення.

Дані для виконання:

Працівнику підприємства В.І. Кайдаш надано щорічну відпустку тривалістю 24 календарні дні. Сумарний заробіток за останні 12 місяців 14425 грн. Кількість святковий неробочих днів 10 днів. Робітнику нараховано відпускні 905 грн.

Бухгалтерські записи на рахунках обліку відображено наступним чином:

Д-т 471 К-т 661.

Завдання № 47

Необхідно:

Датиоцінку прийнятим обліковим рішенням. Зробити запис для включення в акт ревізії.

Дані для виконання:

Під час проведення ревізії виявлено наступне:

а) штат працівників підприємства - 250 чол., з них працюють за сумісництвом 20. При утриманні прибуткового податку із заробітної плати громадян за січень 2012 року до всіх працівників застосовувалася соціальна пільга;

б) працівникові В.С. Швець нарахована заробітна плата за відпрацьований у грудні час в розмірі 885 грн., а також за лікарняним листкам за 10 днів хвороби - 245 грн. У бухгалтерському обліку зроблено такі записи:

1) Д-т 23 “Виробництво” К-т 66 “Розрахунки за виплатами працівникам” - 885 грн.

2) Д-т 65 “Розрахунки за страхуванням” К-т 66 “Розрахунки за виплатами працівникам” - 245 грн.

 

Завдання № 48

Необхідно:

Перевірити правильність нарахування зарплати працівнику будівельної бригади і проведених з неї утримань, відкоректувати бухгалтерські записи, підготувати висновок до акту ревізії, вказати джерела контролю.

Дані для виконання:

Робітнику Г.Л. Лящук нараховано по наряду 1400 грн. З цієї суми утримано:

-         прибутковий податок в сумі 200 грн.;

-          внески до ЄСВ в сумі 88,2 грн.

Примітка: робітник-відрядник Г.Л. Лящук - паркетчик згідно наряду – 50 кв. метрів, розцінка за кв. метр 45 грн.

 

 

Завдання № 49

Необхідно:

 

Перевірити правильність нарахування зарплати викладачу університету і проведених з неї утримань, від коректувати бухгалтерські записи, підготувати висновок до акту ревізії, вказати джерела контролю.

Дані для виконання:

Викладачу Д.В. Петриченко нараховано по окладу 2800 грн. З цієї суми утримано:

-         прибутковий податок в сумі 400 грн.;

-         внески ЄСВ в сумі 100,8 грн.

-         профспілкові внески в сумі 28,0 грн.

 

 

Завдання № 50

 

Необхідно:

Скласти акт зняття залишків, та порівняльну відомість за наслідками інвентаризації та рахунок для списання природних втрат та визначити кінцевий результат. Підготувати запис до акту ревізії.

Дані для виконання:

Виписка з акту інвентаризації фактичних залишків матеріальних цінностей (інвентаризацію проводив керівник контрольно-ревізійної групи К.Л. Петренко, в присутності зав. складу Л.Є. Шевкун).

 

Назва продукції

Фактичний залишок на 2.12.201_ р., кг

Макарони

675

Гречка

542

Цукор

1006

Пшенична крупа

123

Рис

436

Пшоно

57

 

2. Виписка про залишки з книг складського обліку, звірені з сальдовими відомостями.

Назва продукції

Облікові ціни, грн. за кг

Залишок на 2.12.201_ р., кг

Макарони

6,2

603

Гречка

10,8

547

Цукор

8,9

1002

Пшенична крупа

3,5

123

Рис

12,1

434

Пшоно

4,6

565

 

 1. Остання інвентаризація проводилась 6 лютого 201_ р.
 2. Залишки продукції за інвентаризаційний період характеризуються такими даними

 

Назва продукції

Залишок на 06.02. 201_ р., кг

Сума залишків в середині терміну зберігання, кг

Макарони

-

803

Гречка

240

247

Цукор

1505

1502

Пшенична крупа

365

323

Рис

647

634

Пшоно

-

165

 

 1. Виписка з норм природних втрат при зберіганні на складах.

Назва продукції

Терміни зберігання

Природні втрати, %

Макарони

до 3-х місяців

0,07

до 6-ти місяців

0,09

до 1-го року

0,12

Гречка

до 3-х місяців

0,08

до 6-ти місяців

0,11

до 1-го року

0,15

Цукор

до 3-х місяців

0,07

до 6-ти місяців

0,09

до 1-го року

0,12

Пшенична крупа

до 3-х місяців

0,07

до 6-ти місяців

0,09

до 1-го року

0,12

Рис

до 3-х місяців

0,08

до 6-ти місяців

0,11

до 1-го року

0,15

Пшоно

до 3-х місяців

0,07

до 6-ти місяців

0,09

до 1-го року

0,12

 1. Виписка з прейскуранта цін.

 

Назва продукції

Ціна за 1 кг

Макарони

7,2

Гречка

11,5

Цукор

10,25

Пшенична крупа

4,8

Рис

13,5

Пшоно

5,65

Додаток: а формулою:

Пв = 1/2Зп+∑3+1/2Зк         х(НК–Нп),

            Тх100

1/2Зп – половина залишку продукції на початок терміну зберігання;

∑3 – сума залишків продукції на кінець терміну зберігання;

1/2Зк – половина залишку продукції на кінець терміну зберігання;

Нк – норма природної втрати, яка відповідає кінцевому терміну зберігання продукції;

Нп – норма природної втрати, яка відповідає початковому терміну зберігання продукції;

 

Завдання № 51

Необхідно:

Скласти акт зняття залишків, та порівняльну відомість за наслідками інвентаризації та рахунок для списання природних втрат та визначити кінцевий результат. Підготувати запис до акту ревізії.

Дані для виконання:

Виписка з акту інвентаризації фактичних залишків матеріальних цінностей (інвентаризацію проводив керівник контрольно-ревізійної групи К.Л. Петренко, в присутності зав. складу Л.Є. Шевкун).

Назва продукції

Фактичний залишок на 2.12.201_ р., кг

Макарони

675

Гречка

542

Цукор

1006

Пшенична крупа

123

Рис

436

Пшоно

57

2. Виписка про залишки з книг складського обліку, звірені з сальдовими відомостями.

Назва продукції

Облікові ціни, грн. за кг

Залишок на 2.12.201_ р., кг

Макарони

7,2

603

Гречка

8,8

501

Цукор

6,9

960

Пшенична крупа

3,0

118

Рис

10,1

387

Пшоно

4,0

558

 1. Остання інвентаризація проводилась 1 лютого 201_ р.
 2. Залишки продукції за інвентаризаційний період характеризуються такими даними

Назва продукції

Залишок на 06.02. 201_ р., кг

Сума залишків в середині терміну зберігання, кг

Макарони

-

803

Гречка

240

247

Цукор

1505

1502

Пшенична крупа

365

323

Рис

647

634

Пшоно

-

165

 

 1. Виписка з норм природних втрат при зберіганні на складах.

Назва продукції

Терміни зберігання

Природні втрати, %

Макарони

до 3-х місяців

0,07

до 6-ти місяців

0,09

до 1-го року

0,12

Гречка

до 3-х місяців

0,08

до 6-ти місяців

0,11

до 1-го року

0,15

Цукор

до 3-х місяців

0,07

до 6-ти місяців

0,09

до 1-го року

0,12

Пшенична крупа

до 3-х місяців

0,07

до 6-ти місяців

0,09

до 1-го року

0,12

Рис

до 3-х місяців

0,08

до 6-ти місяців

0,11

до 1-го року

0,15

Пшоно

до 3-х місяців

0,07

до 6-ти місяців

0,09

до 1-го року

0,12

 1. Виписка з прейскуранта цін.

 

Назва продукції

Ціна за 1 кг

Макарони

8,2

Гречка

9,8

Цукор

8,0

Пшенична крупа

4,0

Рис

11,0

Пшоно

5,00

Додаток: Формулу взяти з завдання 50.

 

Завдання № 52

Необхідно:

Розглянути ситуацію з правильності списання цукру, пояснити їх законність або допущені порушення. Які рекомендації може дати ревізор бухгалтеру по відображенню ситуації на рахунках бухгалтерського обліку.

Дані для виконання:

В грудні 201_ р. списано за рахунок підприємства як природну втрату під час зберігання 105 кг цукру. Інвентаризація на підприємстві не проводилась. Списання проведено на основі довідки, складеної завідувачем складу Л.І. Климбачук та висновку голови інвентаризаційної комісії. Ціна 1 кг цукру 8,80 грн.

 

Завдання № 53

Необхідно:

Порівняти фактичні та облікові дані про наявність товарів на складі за лютий місяць і дати оцінку причин можливих розбіжностей.

Дані для виконання:

За обліковими даними на складі готової продукції на початок лютого на підприємстві нараховувалось 346 пляшок олії, на початок березня 220 пляшок олії, що підтверджується актом інвентаризації на складі від 1 березня 201_. За даними обліку за лютий місяць покупцям відпущено 108 пляшок олії виробів. За даними прихідних накладних в лютому було закуплено і здано на склад 285 пляшок олії.

 

 

Завдання № 54

Необхідно:

Скласти порівняльну відомість по наслідках інвентаризації нафтопродуктів та розрахунок для списання природних втрат. На підставі даних вивести лишки чи недостачу.

Дані для виконання:

 1. Виписка з акту інвентаризації фактичних залишків нафтопродуктів.

Назва продуктів

Фактичний залишок на 2.12.201_ р., кг

Бензин А 92

5620

Бензин А 95

8250

Дизельне паливо

4520

 1. Виписка про залишки пального з облікових реєстрів на день інвентаризації: Бензин А 92 – 5703 кг. Бензин А 95 – 8210 кг. Дизельне паливо – 4810 кг.
 2. Надійшло за між інвентаризаційний період:

–       Бензин А 92 – 79250 кг

–       Бензин А 95 – 154200 кг

–       Дизельне паливо – 40492 кг

 1. Виписка з норм природних втрат, (в кг на 1 т прийнятої кількості)

Тип резервуару

Групанафтопродуктів

Осінньо-зимовий період

Весняно-літній період

Наземні стальні

1

0,72

1,05

5

0,03

0,03

Додаток: Бензин належить до 1 групи нафтопродуктів, дизельне паливо до 5 групи.

Завдання № 55

Необхідно:

Перевірити правильність зроблених записів і дій матеріально-відповідальної особи.

Дані для виконання:

В квітні місяці витрати випущеної продукції склали – 64000 грн., залишок незавершеного виробництва на 01.04 – 32000 грн., на 01.05 – 20000 грн. Вартість готової продукції на складі – 71000 грн.

 

 

Завдання № 56

Необхідно:

Проаналізувати наведену виробничу ситуацію, перевірити правильність проставлення кореспонденції, вказати виявлені порушення і сформулювати висновки.

Вихідні дані:

Відділом технічного контролю на підприємстві ТзОВ “Жан” було виявлено продукцію, яка не відповідає встановленим нормам, в сумі 5300 грн. Після вияснення причин браку відповідальність за його допущення розподілили так:

а) сума остаточного браку, яку неможливо усунути в процесі виробництва – 3150 грн.;

б) брак який виник з вини працівника – 1200 грн.;

в) остаточний брак з вини постачальника – 950 грн.

В бухгалтерському обліку ці операції відобразили так:

Д-т 24   К-т 23  –  3150 грн.

Д-т 91   К-т 24  –  3150 грн.

Д-т 24   К-т 20  –  1200 грн.

Д-т 375 К-т 24  –  1200 грн.

Д-т 66   К-т 375 – 600 грн.

Д-т 24   К-т 23  –  950 грн.

Д-т 374 К-т 24 – 950 грн.

Д-т 641 К-т 63 – 950 грн.

 

 

Завдання  № 57

Необхідно:

Перевірити правильність зроблених записів у відомості про брак за березень місяць поточного року, якщо:

Дані для виконання:

Собівартість повністю забракованих виробів 100,2 грн.,

Заробітна плата по виправленню браку з відрахуваннями 5,60 грн.

Відходи за цінами використання 9,08 грн.,

Матеріали витрачені на виправлення браку 1,14 грн.,

Утримано компенсацію за брак з винних осіб 3,47 грн., втрати від браку 112,55 грн.

 

 

Завдання № 58

Необхідно:

Перевірити правильність розрахунку фактичної виробничої собівартості реалізованої продукції і відображення її на рахунках бухгалтерського обліку.

Дані для виконання:

 

Операції за лютий місяць поточного року, грн.

Показники

За плановими цінами

За фактичною собівартістю

Залишок готової продукції на 1.02.20__р.

1120000

1114600

Надійшло з виробництва

380000

373900

Відвантажено виробів

99000

98900

Залишок готової продукції на 1.03.20__р.

580000

578000

 

 

Завдання № 59

Необхідно:

Підготувати проект наказу “Про ревізію фінансово-господарської діяльності підприємства”. Ревізія фінансово-господарської діяльності, підприємства призначена наказом Фінансової інспекції №34 від 18 лютого поточного року. Посади і прізвища відповідальних за фінансово-господарську діяльність підприємства осіб, посаду і прізвище керівного працівника Фінансової інспекції вказати самостійно.

Дані для виконання:

Порівняти фактичні та облікові дані про наявність товарів на складі за лютий місяць і дати оцінку причин можливих розбіжностей.

За обліковими даними на складі готової продукції на початок червня на підприємстві нараховувалось 70 кг муки, на початок липня 175 кг муки, що підтверджується актом інвентаризації на складі від 1 липня 201_. За даними обліку за червень місяць покупцям відпущено 130 кг муки. За даними прихідних накладних в червні було закуплено і здано на склад 300 кг муки.

 

 

Завдання № 60

Необхідно:

Необхідно проаналізувати і зробити висновки, чи всі дії зроблені головним бухгалтером, щоб упевнитися в законності проведення ревізії і повноважених осіб, що перевіряють.

Дані для виконання:

На ПАТ «Рубін» прибула ревізійна комісія. Голови правління в цей момент на місці не було. Головний бухгалтер здивувався візитові, тому що протягом кварталу підприємство вже перевірялося Фінансовою інспекцією. У ході цієї перевірки не було виявлено порушень і зловживань. Маючи певний досвід, головний бухгалтер перевірив особисті службові посвідчення, довідався про характер перевірки (планова або позапланова) і негайно подзвонив в орган, що направив контролерів для перевірки їх повноважень.

 


7. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

 

1. Організація і порядок проведення інвентаризації.

2. Спільні та відмінні риси між ревізією і аудитом.

3. Особливості ревізії, яка проводиться на вимогу правоохоронних органів.

4. Зарубіжний досвід організації економічного контролю.

5. Державний контроль в умовах ринкової економіки.

6. Критична оцінка теорії і практики державного контролю за період  з 1917р. до нашого часу.

7. Організація контролю на підприємствах різних форм власності.

8. Систематизація і узагальнення матеріалів ревізії.

9. Реалізація матеріалів ревізії і контроль виконання рішень за наслідками ревізії.

10. Методи і засоби документального контролю.

11. Методи і засоби фактичного контролю.

12. Види і форми контролю.

13. Контроль операцій на рахунках в банку.

14. Особливості контролю грошових коштів у касах підприємств

15. Перевірка розрахунків з підзвітними особами

16. Ревізія розрахунків з бюджетом

17. Контроль розрахунків з покупцями

18. Контроль основних засобів і нематеріальних активів в умовах АРМ

19. Перевірка витрат на ремонт основних засобів

20. Перевірка стану збереження матеріальних цінностей

21. Особливості перевірки стану бух обліку в умовах АРМ

22. Перевірка фінансового стану підприємства

 1. Порядок здійснення розрахунків з бюджетом
 2.  Особливості перевірки розрахунків з ПДВ
 3.  Особливості перевірки розрахунків за податком на прибуток підприємств
 4.  Ревізія і контроль основних засобів (фондів) і нематеріальних активів
 5.  Ревізія і контроль матеріальних цінностей
 6.  Перевірка стану збереження основних фондів
 7.  Документальна перевірка операцій з надходження і вибуття основних фондів
 8.  Методи і способи перевірки, послідовність контрольних дій
 9.  Перевірка правильності нарахування амортизаційних відрахувань
 10.  Перевірка витрат на ремонт основних засобів: капітальний, поточний, технічне обслуговування тощо
 11.  Перевірка нематеріальних активів: обґрунтованість складу нематеріальних активів, що внесені засновниками до статутного фонду; операції з надходження і вибуття; нарахування зносу
 12.  Завдання, напрями і джерела ревізії
 13.  Перевірка дотримання умов збереження матеріальних цінностей
 14.  Перевірка стану та якості контролю за збереженням матеріальних цінностей на підприємстві
 15.  Особливості перевірки за видами матеріальних цінностей
 16.  Послідовність контрольних дій, узагальнення результатів контролю
 17.  Перевірка операцій з оприбуткування матеріальних цінностей
 18.  Перевірка операцій з витрачання матеріальних цінностей
 19.  Особливості перевірки малоцінних швидкозношуваних предметів
 20.  Методи і способи викриття можливих зловживань
 21.  Перевірка виконання виробничої програми підприємства за видами виробничої діяльності, асортиментом готової продукції, робіт (послуг)
 22.  Обґрунтованість програми випуску готової продукції
 23.  Перевірка операцій з відвантаження готової продукції покупцям, здавання виконаних робіт (наданих послуг)
 24.  Виконання угод із замовниками і покупцями
 25.  Перевірка обсягів реалізації продукції, робіт (послуг)
 26.  Контроль правильності визначення фактичної собівартості реалізованої продукції, робіт (послуг)
 27.  Узагальнення і прийняття рішень за результатами ревізії
 28.  Нормативно-правове регулювання обліку і контролю готової продукції та її реалізації.
 29.  Інвентаризація складу готової продукції.
 30.  Контроль врегулювання інвентаризаційних різниць
 31.  Контроль відшкодування збитку
 32.  Контроль обґрунтованості і доцільності застосування методів оцінки готової продукції
 33.  Перевірка організації складського господарства і забезпечення цілості готової продукції
 34.  Ревізія реалізації готової продукції
 35.  Перевірка формування товарного балансу
 36.  Контроль відвантаження готової продукції та її обліку
 37.  Напрямки і методичні прийоми здійснення ревізії фінансових результатів від основної діяльності підприємства
 38.  Напрямки контролю позареалізаційних доходів
 39.  Перевірка правильності формування прибутку та його відображення в фінансовому обліку
 40.  Перевірка законності і правильності відображення у фінансовому обліку операцій по використанню прибутку
 41.  Методика ревізії фондів спецпризначення
 42.  Перевірка цільового фінансування і цільових надходжень
 43.  Перевірка організації облікової роботи в бухгалтерії
 44.  Виконання плану роботи працівниками бухгалтерії
 45.  Забезпечення облікового процесу
 46.  Перевірка стану бухгалтерського обліку
 47.  Особливості організації контролю із застосуванням ПЕОМ
 48.  Первинний облік і стан контролю матеріального обліку у матеріально відповідальних осіб

 


8. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЯКІ ВИНОСЯТЬСЯ НА ІСПИТ

 

1. Контроль у системі управління. Мета і завдання контролю.

2. Економічна сутність предмету і методу контролю, його об’єкти

3. Організаційні форми економічного контролю

4. Класифікація видів контролю

5. Методичні прийоми контролю

6. Принципи та категорії фінансового контролю

7. Господарський контроль власника, його види, мета і завдання

8. Планування контрольно-ревізійної роботи.

9. Контрольно-ревізійний процес, його стадії.

10. Права, обов’язки та відповідальність працівників Державної аудиторської служби. Захист посадових осіб Фінансових інспекцій.

11. Завдання та джерела ревізії грошових коштів

12. Ревізія каси

13. Ревізія касових операцій та їх документального оформлення

14. Ревізія операцій із грошовими коштами на рахунках у банку

15. Особливості перевірки грошових документів і цінних паперів

16. Ревізія розрахунків із підзвітними особами

17. Ревізія розрахунків із покупцями і замовниками

18. Ревізія розрахунків із різними дебіторами та розрахунків з іншими операціями

19. Ревізія розрахунків із постачальниками і підрядниками

20. Контроль і ревізія розрахунків за податками і платежами

21. Ревізія розрахунків з органами соціального страхування

22. Контроль і ревізія кредитних операцій

23. Завдання, послідовність і джерела інформації контролю основних засобів

24. Контроль фактичної наявності і збереження основних засобів

25. Контроль надходження і вибуття основних засобів

26. Перевірка нарахування амортизації

27. Контроль операцій по ремонту основних засобів

28. Особливості проведення ревізії нематеріальних активів

29. Завдання, джерела контролю та порядок здійснення ревізії операцій з виробничими запасами.

30. Перевірка дотримання умов збереження матеріальних ресурсів.

31. Порядок проведення інвентаризації запасів та відображення в обліку її результатів.

32. Контроль і ревізія стану обліку виробничих запасів у бухгалтерії

33. Перевірка використання сировини і матеріалів у виробництві

34. Ревізія операцій з малоцінними і швидкозношуваними предметами

35. Завдання, джерела інформації та напрямки контролю оплати праці.

36. Перевірка обліку особового складу

37. Ревізія правильності нарахування заробітної плати.

38. Перевірка утримань із заробітної плати.

39. Завдання, джерела контролю витрат діяльності підприємства.

40. Перевірка правильності ведення обліку витрат, що включаються до собівартості продукції, робіт, послуг

41. Ревізія незавершеного виробництва у промисловості

42. Перевірка стану бухгалтерського обліку і достовірності звітності по випуску готової продукції

43. Перевірка якості продукції і ритмічності її випуску

44. Перевірка реалізованої продукції: завдання, джерела контролю, послідовність здійснення

45. Мета, завдання та послідовність контролю операцій з обліку доходів і результатів діяльності

46. Перевірка правильності відображення доходів і результатів від реалізації продукції (товарів, робіт і послуг)

47. Перевірка правильності відображення інших операційних доходів і результатів операційної діяльності

48. Завдання і джерела інформації контролю власного капіталу

49. Основні напрями та порядок перевірки власного капіталу, резервів та коштів цільового призначення

50. Завдання, джерела та напрями перевірки фінансової звітності

51. Перевірка організації та стану бухгалтерського обліку

 1. Оцінка системи внутрішньогосподарського контролю

53. Суть, завдання та принципи ревізії

54. Класифікація ревізій

55. Історія виникнення контролю

56. Еволюція контролю в Україні

57. Контроль в зарубіжних країнах

58. Фінансовий контроль

59. Аудиторський контроль

60. Податковий контроль

61. Бюджетний контроль

62. Казначейський контроль

63. Порядок узагальнення і методика оформлення акта ревізії

64. Реалізація результатів ревізій і перевірок, проведених органами державної контрольно-ревізійної служби

65. Документальна перевірка як основний методологічний прийом ревізії

66. Суть і зміст документальних методичних прийомів контролю

 

 


9. ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

 

 1. Закон України “Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні” №  від 26.01.1993 № 2939-XII. зі змінами 02.12.2012. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до статті: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2939-12
 2. Закон України “Про бухгалтерський облік  і фінансову звітність в Україні” № 996 - XIV від 16.07.99 зі змінами і доповненнями // Бухгалтерія. – 2005. – № 29 (652). – С. 13-18.
 3. “Контроль і ревізія”. Навчальний посібник. Нормативно-практичні матеріали. – 3-е вид., перероб. і доп. Національний університет “Львівська політехніка” Львів: “Інтелект-Захід”, 2004. – 328 c.
 4. Бутинець Ф.Ф. Контроль і ревізія. Підручник / Ф.Ф. Бутинець, С.В. Бардаш, Н.М. Малюга, Н.І. Петренко – 3-те вид., доп. і перероб. Житомир: ПП “Рута”, 2002. – 544 с.
 5. Бардаш С.В. Контроль і ревізія. Практикум. / Бардаш С.В., В.А. Дерій, Н.І. Петренко – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 384 с.
 6. Дікань Л.В. Контроль і ревізія: Навч. посіб. 2-ге вид., перероб. і доп. / Л.В. Дікань. – К.: Знання, 2007. – 327 с.
 7. Жила В.Г. Ревізія та аудит. / В.Г. Жила. – К.: МАУП, 1998. – 96 с.
 8. ОлійничукВ.М. Фінансовий облік: [навчально-виробничий посібник] // В.М. Олійничук, В.М. Якубів, Д.І. Шеленко. – Івано-Франківськ: 2011. – 441 с.
 9. Павлюк В.В. Контроль і ревізія. Навчальний  посібник. / В.В. Павлюк, В.М. Середюк, Ш.М. Акаєв. – К.: – Центр навчальної літератури, 2006. – 196 c.
 10. Романів Є.М. Державний фінансовий контроль та аудит. Навчально-методичний посібник. К.: ТОВ “НІОС”, 2003. – 304 с.
 11. Стельмащук А.М. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник. / А.М. Стельмащук, П.С. Смоленюк. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 528 с.
 12. Усач Б.Ф. Контроль і ревізія. Практикум: 3-тє вид., перероб. і доп. / Б.Ф. Усач – К.: Знання-Прес, 2001 – 253 с.
 13. Хом‛як Р.Л. Бухгалтерський облік в Україні / Р.Л. Хом‛як, В.І. Лемішковський, В.С. Мохняк. – Львів: Бухгалтерський центр “Ажур”, 2010. – 1220 с.
 14. Шеленко Д.І. Контроль і ревізія. – Курс лекцій. / Д.І. Шеленко - Коломия. – 2006. – 103 с.
 15. Шеленко Д.І. Проблеми оперативного контролю на підприємствах // Д.І. Шеленко // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Ґжицького. – Серія  “Економічні науки”. – Том 13. - № 1 (47). Частина 2. – Львів. - 2011. – С. 365-370.
 16. Офіційний сайт Державної фінансової інспекції. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/index.
 17. Фінансовий контроль. Всеукраїнський науково-практичний журнал за 2012 р., 2013 р.
 18. Положення про державну фінансову інспекцію України № 499/2011 від 23.04.2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://dkrs.kmu.gov.ua/kru/uk/publish/article/82637
 19. Про затвердження Порядку проведення інспектування Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами від 20 квітня 2006 р. № 550 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://195.78.68.73/kru/uk/publish/article/84560

 

10. ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

 

 1. Баланюк І.Ф. Теоретичні аспекти контролю господарської діяльності підприємств. / І.Ф. Баланюк, Д.І. Шеленко, В.М. Якубів / Вісник Прикарпатського університету. Серія економіка. Випуск 7. – Івано-Франківськ: “Плай”, 2009. – С. 86-90.
 2. Баланюк І.Ф. Без контролю немає прогресу / І.Ф. Баланюк, Д.І. Шеленко // Інноваційна економіка. – Тернопіль: ІАВ. – 2009. – № 1. – С. 331-332.
 3. Бутинець Ф.Ф. Аудит і ревізія підприємницької діяльності: Навчальний  посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106. “Облік і аудит” / Ф.Ф. Бутинець та ін. – Житомир: ПП “Рута”, 2001. – 416 с.
 4. Указ Президента України Про положення про Державну фінансову інспекцію України від 23.04.2011. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/499/2011
 5. Бюджетний кодекс. від 08 липня 2010 р. № 2456-VI.Редакція від 07 листопада 2012 р., підстава 5428-17. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17.
 6. Господарський кодекс від 16 січня 2003 р. № 436-IV (зі змінами і доповненнями) [Електронний ресурс] / Режим доступу: www.zakon1.rada.gov.ua.
 7. Романів Є.М. Державний фінансовий контроль й аудит. Навчально-методичний посібник. / Є.М. Романів  К.: ТОВ “НІОС”, 1998. – 224 с.
 8. Білуха М.Т. Курс аудиту: Підручник / Т.М. Білуха / К.: Вища шк. – Знання, 1998. – 574 с.
 9. Білуха М.Т. Теорія фінансово-господарського контролю й аудиту. Підручник. / М.Т. Білуха / К.: вища школа, 2001. – 364 с.
 10. Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. / Редкол.: ... С.В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.
 11. Завгородній В.П. Бухгалтерський облік, контроль і аудит в системі управління підприємством. / В.П. Завгородній - К.: Ваклер, 2000. - 976 с.
 12. Загальні моральні принципи професійної діяльності працівників державної контрольно-ревізійної служби (Кодекс етики) Протокол засідання Методологічної ради Голов КРУ від 11.08.09 р. № 10. Протокол загальних зборів трудового колективу Голов КРУ від 09.09.09 р. №4. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/publish/article/57380; jsessionid=50F4FAAE6C44113F90233D050449435F
 13.  Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” від 05.04.2007 № 877-V. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/877-16
 14. Закон України “Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю” Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 35, ст. 358. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/publish/article?art_id=34884&cat_id=32758.
 15. Інструкція “Про порядок складання звіту про контрольно-ревізійну роботу: від 18.12.97 № 165.
 16. Інструкція “Про порядок проведення ревізій і перевірок органами фінансових інспекцій в Україні” від 03.90.2012 р. №121. – Галицькі контракти. – 2012. – № 39.
 17. Інструкція “Про організацію проведення ревізій і перевірок органами державної контрольно-ревізійної служби в Україні за зверненнями правоохоронних органів”.
 18. Інструкція про порядок заповнення форм річної бухгалтерської звітності підприємства від 18.08.95 № 139 // Все про бухгалтерський облік. – 1999. – № 12-26.
 19. Каленський М.М. Контрольно-ревізійна служба – суб’єкт державного фінансового контролю підприємницької діяльності. Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М.М. Каленський, І.Б. Стефаник - К.: Ін-т рег. Досл. НАН України, 2001. – 2003 с.
 20. Калюга Є.В. Фінансово-господарський контроль у системі управління Монографія. / Є.В. Калюга К.: Ельга, Ніка-Центр, 2002. –  345 с.
 21. Кодекс про адмінправопорушення  Редакція від 04.11.2012, підстава 5400-17, 5316-17, 5411-17. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/80731-10.
 22. Конституція України. Від 28 червня 1996 р. № 254 к/96-ВР [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon2.rada.gov. ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
 23. Крисюк В.І. Ревізія і внутрішньогосподарський контроль в установах і організаціях бюджетної сфери: Навчальний посібник. / В.І. Крисюк, М.М. Каленський, О.В. Юрченко / К.: Вид-во європ. Ун-ту фінансів, ін форм. Систем, менедж. і бізнесу, 1999. – 148 с.
 24. Кужельний М.В. Контроль фінансової звітності та правильності її складання: Навчально-методичний посібник / М.В. Кужельний, Є.В. Калюга, О.В. Калюга / К.: Ельга. Ніка-Центр. – 2001. – 236 с.
 25. Методичні рекомендації працівникам державної контрольно – ревізійної служби в Україні при залученні їх до процесуальних дій як свідків, експертів або спеціалістів. Затверджені наказом Головного  КРУ України від 31.03. 2000 № 31.
 26. Наказ “Про затвердження методичних рекомендацій щодо реалізації матеріалів ревізій по окремих видах порушень 03.03.2008.  № 113  [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://uazakon.com/documents/date_c0/pg_gbcfsb.htm.
 27. Наказ “Про затвердження Порядку проведення ревізій Державною фінансовою інспекцією України та її територіальними органами в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях, що провадять діяльність, пов’язану з державною таємницею”. Затверджений Міністерством фінансів від 10.04.2012 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/publish/article/86104
 28. Наказ “Про затвердження Порядку взаємодії органів  державної контрольно-ревізійної служби, органів прокуратури, внутрішніх справ, Служби безпеки України”. 19.10.2006. № 346/1025/685/53. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1166-06
 29. Національні нормативи аудиту. Кодекс професійної етики аудиторів - К.: Основа, АПУ, 1999. – 274 с.
 30. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій // Затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. № 291 і зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2011 р. за №1557/20295 // Все про бухгалтерський облік. – № 7. – 25.01.2012. – С. 3-80.
 31. Про застосування штрафних санкцій за порушення норм регулювання обігу готівки Указ президента України від 11.05.99 №49.
 32. Положенням про ведення касових операцій у національній валюті України, яке затверджено постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 р. [Електронний ресурс]. Режим доступу http://www.nibu.factor.ua/ukr/info/nalich_obr/P637/
 33. Постанова Кабінету міністрів “Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів” від 2.02.2011. № 98 [Електронний ресурс]. Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/98-2011-%D0%BF.
 34. Податковий кодекс [Електронний ресурс]. Режим доступу http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2755-17.
 35. Розпорядження кабінету міністрів україни Про схвалення Концепції розвитку державного внутрішнього фінансового контролю на період до 2017 року [Електронний ресурс]. Режим доступу http://195.78.68.73/kru/uk/publish/article/34900
 36. Стандарт державного фінансового контролю за використанням бюджетних коштів, державного і комунального майна. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до статті: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0759-02
 37. Указ Президента України “Про Положення про Державну фінансову інспекцію України” Положення від 23.04.2011 № 499/2011. [Електронний ресурс]. Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/499/2011.
 38. Типове положення з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції, робіт (послуг) у промисловості. – Галицькі контракти – 1996.– № 35-36.
 39. Шеленко Д.І. Проблеми оперативного контролю та напрямки їх вирішення. // Д.І. Шеленко // Зб. тез доповідей Міжнар. наук. практ. конф. “Ринок аудиторських послуг в Україні: стан і перспективи розвитку”. 15-16 квіт. 2010 р. – Івано-Франківськ. – 2010. – С. 201-203.
 40. Шеленко Д.І. Завдання та функції внутрішньогосподарського контролю на підприємствах / Д.І. Шеленко, О.І. Жук, П.Є. Матковський // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: наук. збірник / [за ред. І.Г. Ткачук]. – Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпат. нац. універ. ім. В. Стефаника, 2012. – Вип. 8. – Т. 2. – С. 202-207.
 41. Стандарт державного фінансового контролю за використанням бюджетних коштів, державного і комунального майна. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до статті: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0759-02
 42. Указ Президента України “Про Положення про Державну фінансову інспекцію України” Положення від 23.04.2011 № 499/2011. [Електронний ресурс]. Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/499/2011.

43. Стандарти внутрішньої контрольно-ревізійної роботи в системі центрального органу виконавчої влади [Електронний ресурс]. Режим доступу http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/publish/article/60188;jsessionid=2DCCEED9D3A29180759D8412E3194122

44. Загальні моральні принципи професійної діяльності працівників державної контрольно-ревізійної служби (Кодекс етики) від 11.08.09 р. №10 [Електронний ресурс]. Режим доступу http://195.78.68.73/kru/uk/publish/article/58567;jsessionid=EDC7FC1674D872FC17AEB10224FC1688.app2.

45. Постанова Кабінету міністрів Про затвердження Порядку координації одночасного проведення планових перевірок (ревізій) контролюючими органами та органами державного фінансового контролю від 23 жовтня 2013 р. № 805. [Електронний ресурс]. Режим доступу http://195.78.68.73/kru/uk/publish/article/84544

 

 

Навчальне видання

 

 

 

Шеленко Діана Іванівна

Жук Ольга Іванівна

Якубів Валентина Михайлівна

Баланюк Галина Василівна

 

 

 

 

Контроль і ревізія

 

 

 

Методичні вказівки з вивчення курсу “Контроль і ревізія”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підписано до друку 10.11.2012.

Формат __________.

Папір офс. Друк офс.

Ум. друк. арк. 2,5.

Наклад 100 прим.

 

 

 

Видавництво ________