Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Контролінг

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ

РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ "КОНТРОЛІНГ"

 

ДЛЯ СЛУХАЧІВ МАГІСТЕРСЬКИХ ПРОГРАМ «БІЗНЕС АДМІНІСТРУВАННЯ», «МЕНЕДЖМЕНТ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

 

УКЛАДАЧ: КАНД.ЕКОН. НАУК,

ДОЦЕНТ ЛАВРЕНЕНКО В.В.

 

 

 

 

КИЇВ КНЕУ ІБО 2017

 

 

 

 1. Загальні положення

Важливим етапом вивчення дисципліни «Контролінг» є виконання студентами індивідуальної контрольної роботи (ІКР), яке відбувається у період практики або у міжсесійний період (для слухачів Інституту бізнес-освіти).

Метою ІКР є апробація та поглиблення набутих теоретичних знань з контролінгу, сприяння самостійному освоєнню знань, формування навичок збирання та аналізу інформації. Завдання цього виду роботи студентів такі:

 • поглиблення та закріплення знань з контролінгу;
 • освоєння методів проведення техніко-економічних розрахунків;
 • набуття досвіду пошуку, аналізу та узагальнення інформаційних даних, що необхідні для управління діяльністю сучасного підприємства.

ІКР за своїм змістом є комплексною, її виконання вимагає від студента базових теоретичних знань з тем курсу, тобто попереднього ознайомлення з відповідними темами курсу та основними навчальними матеріалами (лекції, підручник). Це дасть змогу студенту детальніше уявити собі структуру роботи, послідовно викласти її зміст, повніше висвітлити питання, які мають бути вирішені.

Завершена ІКР в оформленому вигляді подається на перевірку викладачу. Перевірена індивідуальна контрольна робота повертається студенту.

Інформаційною базою для підготовки аналітичної частини ІКР виступають матеріали діяльності підприємства, де працює (працював) студент або де він проходить практику (для студентів денної форми навчання).

!!! Оскільки вибіркові ІКР з різних дисциплін є елементом підготовки магістерської дипломної роботи, то важливо обрати тему ІКР таким чином, щоб після виконання та захисту цю роботу можна було б використати при підготовці дипломної роботи. Тобто тема вибіркової ІКР обирається з урахуванням теми магістерської дипломної роботи.

 

 

 1. Характеристика змісту та структури індивідуальної контрольної роботи

Рекомендована структура роботи:

 1. Титульний аркуш
 2. Обгрунтування актуальності теми ІКР (2-3 стор.)
 3. Теоретична і методична характеристика теми (7-10 стор.)
 4. Економічна характеристика підприємства – інформаційного об’єкта ІКР (5-7 стор.)
 5. Аналіз доцільності використання обраної теми (проблеми) з контролінгу на підприємстві - інформаційному об’єкті ІКР (5-7 стор.)
 6. Висновки і рекомендації (5-7 стор.)
 7. Список використаних джерел
 8. Додатки

 

При обґрунтуванні актуальності обраної теми (п.2) слід конкретно зазначити, чому саме для цього підприємства ( з урахуванням його характеристик – розміру, сфери діяльності, чисельності працівників, структури, особливостей виробнично-господарської (торгівельної, сервісної, проектної тощо) діяльності та інше) і для цієї галузі (стадія життєвого циклу, рівень конкуренції тощо) є актуальним використання або дослідження обраних питань контролінгу як діяльності аналітичного спрямування.

 При підготовці п.3 слід дати теоретичний огляд обраної контролінгової проблематики, включно із описом методичного інструментарію, що використовується при застосуванні цих питань у практичній діяльності. Цей параграф є теоретичним і готується на основі опрацювання спеціалізованої літератури (список див. нижче).

П. 4 передбачає опис та аналіз основних техніко-економічних показників і характеристик діяльності підприємства, що аналізується (своєрідна «візитка» підприємства) для того, щоб можна було зрозуміти, з яким об’єктом маємо справу.

У п.5 слід більш сфокусовано проаналізувати стан справ на підприємстві саме у тому напрямі, якого стосується обрана тема ІКР, продіагностувати рівень готовності підприємства до використання обраних контролінгових процедур чи інструментів або виявити ефективність їх функціонування (якщо, наприклад, на підприємстві вже є служба контролінгу, і, відповідно, є можливість робити попередні висновки про її ефективність.

У п. 6 слід детально викласти основні висновки як теоретичного й прикладного, так і аналітичного спрямування, а також обґрунтувати рекомендації щодо покращання ситуації на підприємстві на основі розвитку контролінгової функції.   

Бажано розмістити копії основних форм звітності (Баланс,Звіт про фінансові результати) у додатку до ІКР.

 1. Оформлення індивідуальної контрольної роботи

Текст оформлюється з використанням таких критеріїв – п1,5 міжрядкових  інтервали, 14 шрифт типу «Times New Roman, поля: лівий, верхній і нижній  – не менше 20 мм, правий – не менше  10 мм.

Нумерацію сторінок, розділів, рисунків, таблиць подають арабськими цифрами без знака №. Першою сторінкою роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок роботи.

Ілюстрації (схеми, графіки) і таблиці необхідно подавати в роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації позначають словом “Рис.” і нумерують послідовно Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією.

Таблиці нумерують послідовно. В правому верхньому куті над відповідними заголовком таблиці розміщують напис “Таблиця” із зазначенням її номера. Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею і друкують симетрично до тексту. Назву і слово “Таблиця” починають з великої літери. Назву не підкреслюють.

Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті, таким чином, щоб її можна було читати без повороту переплетеного блоку роботи або з поворотом за годинниковою стрілкою. Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на інший аркуш. При переносі частини таблиці на іншу сторінку назву вміщують тільки над першою її частиною, над іншими частинами пишуть слова “Продовження табл.” і вказують номер таблиці.

Таблиці у тексті роботи повинні супроводжуватися висновками, які випливають з аналізу наведених у них даних. Зміст роботи має відповідати сформульованим питанням і викладатися у логічній послідовності.

 Оцінювання ІКР

Підсумкова оцінка за зміст ІКР  -  30 балів. Захист – ще 10 балів

 1. Рекомендована основна література
 1. Контролінг: Навч. посіб. /  Швиданенко Г.О., Лаврененко В.В., Дерев’янко О.Г., Приходько Л.М. – К.: КНЕУ, 2008 – 264 с.
 2. Концепция контролінгу: Управленческий учет. Система отчетности. Бюджетирование / Horvath & Partners; Пер. с нем. – 2-е изд. – М.: Альпина Бізнес Букс, 2006. – 269 с.
 3. Вебер У., Шеффер Ю. Ввведение в контроллинг. – М. Объединение контроллеров, 2014
 4. Ковалев Д.В. Прибыль. Введение в технологии обращения с прибылью [текст] Учебное пособие. / Д.В. Ковалев. – К.: Центр учебной литературы, 2014. – 292 с.
 5. Фольмут Х.И. Инструменты контроллинга от А до Я: Пер. с нем.; Под ред М.Л. Лукашевича и др. – М: Финансы и статистика, 1998. – 187 с.
 6. Майер Э. Контроллинг как система мышления и управления/Пер. с нем. Жукова Ю.Г.; Под ред. Николаевой С.А. – М: Финансы и статистика, 1993. – 94 с.
 7. Манн Р., Майер Э. Контроллинг для начинающих: Пер. с нем.; Под ред. В.Б. Ивашкевича. –М: Финансы и статистика, 1992. – 1992. – 208с.
 8. Уорд К. Стратегический управленческий учет. – М.: Олимп – Бизнес, 2002.
 9. Хан Д. Планирование и контроль. Стоимостно-ориентированные концепции контроллинга / Д. Хан, Х. Хунгенберг : [пер. с нем. ; под ред. Головача Л. Г., Лукашевича М. Л. и др]. – М. :Финансы и статистика, 2005. – 928 с.
 10. Дайле А. Практика контроллинга : Пер. с нем. / Под ред. И с предисл. М.Л. Лукашевича, Е.Н. Тихоненковой. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 336 с.
 11. Атрилл П., МакЛейни Э. Управленческий учет для нефинансовых менеджеров / Пер. с англ.; Под ред. Каныгина С.Л. – Днепропетровск: Баланс-Клуб, 2003. – 624 с.
 12. Голов С.Ф. Управлінський облік. Підручник. – 2-ге вид. – К: Лібра, 2004. – 704 с.
 13. Бримсон Дж. Процессно-ориентированное бюджетирование. Внедрение нового инструмента управления стоимостью компании / Джеймс Бримсон, Джон Антос при участии Джея Коллинза ; пер. с англ. В.Д. Горюновой ; под общ. Ред. В.В. Наудачина. – Москва : Вершина, 2007. – 336 с.
 14. Дойл Д. Управление затратами : Стратегическое руководство / Дэвид П. Дойл ; [пер. с англ. И.В. Козырь и Н.С. Сологуб]. – Москва : Волтерс Клувер, 2006 с.
 15. Хоуп Дж., Фрейзер Р. За гранью бюджетирования. Как руководителям вырваться из ловушки ежегодных планов / Джереми Хоуп, Робин Фрейзер ; пер. с англ. Р.В. Кащеева. – Москва : Вершина, 2007. – 272 с.
 16. Практика управленческого учета: Опыт европейских компаний / Т. Аренс, У. Аск, А. Барретта и др. ; Общ. ред.: Т. Гроот и К. Лукка; Пер. с англ.: К.Юрашкевич и др. – Мн.: Новое знание, 2004. – 416 с.

 

 

Додаток А

ТЕМАТИКА ВИБІРКОВИХ ІНДИВІДУАЛЬНИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ «КОНТРОЛІНГ» У 2017 РОЦІ (період підготовки та захисту – травень 2017)

БЛОК 1. КОНЦЕПЦІЯ КОНТРОЛІНГУ

 1. Діагностика функцій та завдань контролінгу на підприємстві (якщо є відповідний відділ (служба))
 2. Діагностика методів роботи контролінгової служби на підприємстві (якщо є відповідний відділ (служба))

 

БЛОК 2. УПРАВЛІННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЮ У СИСТЕМІ КОНТРОЛІНГУ

 1.  
  1. Впровадження і використання збалансованої системи індикаторів бізнесу (Balanced Scorecard - BSC) для управління розвитком підприємства на засадах контролінгу
  2. Впровадження і використання BSC-Моделі Лоренса Мейсела для управління розвитком підприємства на засадах контролінгу
  3. Впровадження і використання універсальної системи показників Рамперсада К. Х'юберта для управління розвитком підприємства на засадах контролінгу
  4. Впровадження і використання технологіяї управління результативністю ВРМ для управління розвитком підприємства на засадах контролінгу
  5. Впровадження і використання моделі Бортового табло (Тableau de bord) для управління розвитком підприємства на засадах контролінгу
  6. Впровадження і використання моделі АМВІТЕ (Advanced Manufacturing Business Implementation Tool for Europe)  для управління розвитком підприємства на засадах контролінгу
  7. Впровадження і використання методика ECOGRAI для управління розвитком підприємства на засадах контролінгу

За аналогічним підходом можна обрати також такі моделі управління результативністю:

 • Gentia Renessaisance Balanced Scorecard (www.gentia.com);  
 • pb-views (www.pbv.com );
 • ergometrics (www.ergometrics.com);
 • Alacrity Results Management (www.alacrity.com);
 • Business Performance Management-Programm (www.corvu.com);
 • Value Scorecard (DaimlerChrysler AG).
 • підхід ENAPS
 • Концепція внутрішнього ринку «Хьюлетт-Паккард» (www.hp.com ),
 • Система поліпшення і виміру продуктивності (ProMES) (www.promes.com ), Модель Адамса й Робертса «ЕР2М»,
 • Модель виміру досягнень (Performance Measurement Model),
 • Квантовий вимір досягнень (Quantum Performance Measurent),
 • «Ділове вікно управління» (Business Management Window),
 • Метод J.I.Case («ДжАйКейс»),
 • «Катерпілар» ,
 • PMSB (Вимірювання досягнень підприємств сервісу),
 • Performance Pyramid («Пірамида результативності»),
 • V-модель діяльності організацій,
 • Методика Філіпа Р. Томаса «Загальний цикл часу»,
 • QMPMS (кількісна модель системи виміру досягнень) ,
 • IDPMS (Комплексна динамічна система вимірювання досягнень)

 

БЛОК 3.УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ

 

 1.  
  1. Розробка концепції управлінського обліку на підприємстві і плану заходів щодо його побудови.
  2. Діагностика існуючого внутрішнього обліку та оцінювання його релевантності  наявним господарським процесам та інформаційним потребам менеджменту.
  3. Діагностика наявних систем обліку і планування діяльності підприємства

 

БЛОК 4.УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ У СИСТЕМІ КОНТРОЛІНГУ

 1.  

 

 1. Впровадження системи калькулювання за замовленнями на підприємстві
 2. Впровадження системи калькулювання за процесами на підприємстві
 3. Впровадження системи операційного калькулювання на підприємстві
 4. Впровадження методу калькулювання повних витрат на підприємстві
 5. Впровадження методу калькулювання прямих (неповних) витрат (Direct Costing) на підприємстві
 6. Впровадження методу калькулювання стандартних витрат (Standard Cost) на підприємстві
 7. Впровадження методу калькулювання на основі діяльності (ABC-costing) на підприємстві
 8. Впровадження методу цільового калькулювання (target-costing) на підприємстві
 9. Впровадження методу калькулювання життєвого циклу виробу (Life-Cycle Costing) на підприємстві
 10. Впровадження методу rалькулювання для безперервного вдосконалення (Kaizen Costing) на підприємстві
 11. Розробка програми зниження витрат на підприємстві
 12. Аналіз беззбитковості на підприємстві та розробка рекомендацій на його основі
 13. Аналіз чутливості фінансових результатів на підприємстві та розробка рекомендацій на його основі
 14. Маржинальний аналіз діяльності підприємства та розробка рекомендацій на його основі

 

БЛОК 5.БЮДЖЕТУВАННЯ

 

 1.  
  1. Впровадження бюджетування на підприємстві: проектування системи бюджетів та обґрунтування методу бюджетування
  2. Діагностика підходів та методів бюджетування на підприємстві (якщо є)
  3. Впровадження методу безперервного бюджетування на підприємстві
  4. Впровадження методу бюджетування «через прирощення» на підприємстві
  5. Впровадження методу бюджетування «з нуля» на підприємстві
  6. Реорганізація фінансової структури підприємства за центрами відповідальності
  7. Впровадження гнучкого бюджетування на підприємстві
  8. Аналіз ефективності бюджетування та управління за відхиленнями на підприємстві
  9. Діагностика  бюджетного регламенту та розподілу функцій у процесі бюджетування.
  10. Розробка й впровадження бюджетного управління діяльністю підприємства.
  11. Використання моделі без бюджетного управління на підприємстві.

 

 

 

БЛОК 6.ІНСТРУМЕНТАРІЙ КОНТРОЛІНГУ

 1.  

 

 1. Використання функціонально-вартісного аналізу для цілей контролінгу на підприємстві.
 2. Стратегічне управління витратами як інструмент контролінгу на підприємстві.
 3. Використання сценарного аналізу для цілей контролінгу на підприємстві.
 4. Матричні аналітичні інструменти як інструмент контролінгу на підприємстві.
 5. Використання GAP-аналізу - аналіз відхилень (розривів) - для цілей контролінгу на підприємстві.
 6. Використання портфельного аналізу для цілей контролінгу на підприємстві.
 7. Використання АВС-аналізу для цілей контролінгу на підприємстві.
 8. Аналіз вартісного ланцюжка на підприємству для цілей контролінгу.
 9. Використання бенчмаркінгу портфельного аналізу для цілей контролінгу на підприємстві.
 10. Використання диференціального аналізу релевантної інформації для обґрунтування альтернативних управлінських рішень у системі контролінгу
 11. Аналіз ключових факторів успіху для цілей контролінгу.
 12. Аналіз витратоутворюючих чинників для цілей контролінгу.
 13. Метод роботи з «слабкими» і «сильними» сигналами як інструмент стратегічного контролінгу на підприємстві.
 14. Функціональний контролінг на підприємстві (контролінг інноваційної діяльності, логістики, комерційної діяльності, виробничої, збутової, маркетингової діяльності, дочірніх підприємств, управління персоналом, фінансовий контролінг тощо… - обрати один з напрямів)

БЛОК 7.ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ІТ-ПІДТРИМКА КОНТРОЛІНГУ

 

 1.  
  1. Діагностика внутрішньої організації служби контролінгу на підприємстві
  2. Обґрунтування моделі внутрішньої організації служби контролінгу на підприємстві: централізований та децентралізований контролінг.
  3. Інформаційне забезпечення контролінгу на підприємстві.
  4. Розвиток організаційної структури підприємства і впровадження відділу контролінгу.
  5. Аналіз ефективності функціонування служби контролінгу на підприємстві