Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Контролінг

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ

 

 

 

 

 

Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

 

для проведення практичних занять з курсу «КОНТРОЛІНГ»

для студентів денної та заочної форм навчання

спеціальності 7.03050901, 8.03050901 “Облік і аудит”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тернопіль-2016

 
Методичні вказівки для проведення практичних занять з курсу «Контролінг» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 7.03050901, 8.03050901 “Облік і аудит” / Укладачі: О.С. Білоус, Л.І.Марущак, О.І. Павликівська. –  Тернопіль, ТНТУ, 2016. – 20 с.

 

             

 

 

 

 

Рецензенти:        Кіляр Олександра Романівна,

кандидат економічних  наук,

доцент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту ТНТУ ім. І. Пулюя

 

  Шостаківська Надія Михайлівна,

кандидат педагогічних  наук,

доцент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту ТНТУ ім. І. Пулюя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методичні вказівки розглянуті та затверджені на засіданні кафедри бухгалтерського обліку та аудиту

Протокол № 6 від 12 лютого 2016 р.

 

Схвалені засіданням методичної комісії факультету економіки та підприємницької діяльності

Протокол № 4 від 29 лютого 2016 р.

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

 

 

1. Програма навчальної дисципліни…………………………………………….…….6

Короткий опис дисципліни………………………………………………………………………..6

Структурно-логічна схема дисципліни «Контролінг»…………………………………………...7

Структура залікового кредиту дисципліни «Контролінг»………………………………………8

Зміст лекційного матеріалу відповідно до структурування дисципліни………………………9

Перелік практичних занять з дисципліни……………………………………………………….10

2. Деталізація практичних занять……………..……………………………………...11

3. Система контролю знань, умінь та навичок студентів ………………………….14

4. Перелік питань для підсумкового контролю …………………………………….15

5. Рекомендована література …..…………………………………………………….17