Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Контролінг ризиків

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. Вадима Гетьмана

Факультет  фінансово-економічний

кафедра корпоративних фінансів та контролінгу

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Науково-методичною радою університету

Протокол № 7 від 14.05.2015 р.

 

Голова НМР ______________ А.М. Колот

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА

дисципліни

Контролінг ризиків

освітній ступінь магістр

галузі знань «0305 “Економіка і підприємництво”»

спеціальність «Фінанси і кредит»

магістерська програма «Фінансовий контролінг»

 

 

РЕКОМЕНДОВАНО:

кафедрою корпоративних фінансів і контролінгу

протокол № 10 від 09.04.2015 р

Завідувач кафедри___________ О.О. Терещенко

 

ПОГОДЖЕНО:

Начальник відділу

організаційного забезпечення

навчального процесу ____________В.А. Кішкін

 

Начальник навчально-

методичного відділу ______________Т.В. Гуть

 

 

Київ 2015

 

 укладач.: Невмержицький Я.І., FRM, ст. викладач

 

 

Рецензент:  Терещенко О.О., д.е.н., проф., зав. кафедри

                   Поддєрьогін А.М., к.е.н., проф.

 

1. Вступ.

2. Тематичний план дисципліни.

3. Зміст дисципліни за темами.

4. Плани занять:

4.1. Плани лекцій.

4.2. Плани семінарських (практичних) занять очної форми навчання.

4.3. Плани контактних занять для студентів заочної форми навчання.

4.4. Плани навчальної роботи студентів заочної форми навчання в міжсесійний період.

5. Самостійна робота студентів.

6. Індивідуально-консультативна робота.

7. Методи активізації процесу навчання.

8. Поточний і підсумковий контроль знань:

8.1. Очна форма навчання:

- Карта самостійної роботи студента.

- Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з дисципліни.

8.2. Заочна форма навчання:

- Карта самостійної роботи студента.

- Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з дисципліни.

8.3. Приклади типових завдань, що виносяться на екзамен.

8.4. Зразок екзаменаційного білета.

 

9. Рекомендована література (основна і додаткова).

 

 

1. Вступ

Дисципліна “Контролінг ризиків” входить до переліку навчальних дисциплін підготовки магістрів зі спеціальності “Фінанси” за магістерською програмою “Фінансовий контролінг”.

Предметом вивчення дисципліни є система фінансових відносин, що формується у зв‘язку з забезпеченням ефективності фінансового контролінгу в діяльності підприємств. Курс націлений на комплексну підготовку фахівців з фінансового контролінгу, рівень професійних компетенцій яких відповідав би сучасним запитам національного ринку праці та міжнародним стандартам.

Контролінг ризиків як складова ризик-менеджменту представляє собою динамічний напрям вдосконалення діяльності підприємств та підвищення її результативності. Включення до навчального плану підготовки магістрів дисципліни «Контролінг ризиків» обумовлено зростанням попиту на фахівців з контролінгу, що володіють навиками та компетенція ми з управління фінансовими ризиками. Вказаний попит фактично не задоволений, через недостатню увагу до даного напряму підготовки фахівців. В Україні має місце брак фахової літератури з даного напряму, як вітчизняних авторів, так і перекладеної з іноземних мов. У зв‘язку з цим вивчення даної дисципліни при підготовці фінансистів сприятиме значному підвищенню їх конкурентоспроможності на ринку праці та позитивно впливатиме на імідж університету.

Метою вивчення дисципліни “Контролінг ризиків” є надання магістрам теоретичних та практичних знань щодо інформаційного забезпечення та підтримки прийняття управлінських фінансових рішень, а також формування навичок застосування теоретичних концепцій фінансового управління та сформованого у студентів методологічного апарату у контексті фінансового контролінгу як системи забезпечення ефективного фінансового управління підприємством.

Дисципліна забезпечує систематизацію та поглиблення професійних знань та компетенцій при підготовці майбутнього фахівця з фінансового контролінгу, актуалізуючи навики саме у частини контролінгу ризиків, що виникають у фінансово-господарській діяльності підприємствами. Її вивчення спрямоване на формування у магістра додаткових компетенцій, які дозволять йому більш якісно і результативно реалізувати себе як професіонала у сфері фінансового управління.

В результаті вивчення дисципліни “Контролінгу ризиків” студент отримає такі професійні компетенції:

 • аналітичні:
  • виявлення в діяльності підприємства (або в окремій господарській операції) джерела формування ризику (ризиків) та ідентифікації таких ризиків;
  • проведення кількісного оцінювання виявлених ризиків та прогнозування їх впливу на діяльність підприємства;
  • оцінювання фінансової надійності підприємства та/або його контрагентів;
  • практична реалізація методів оцінювання корпоративної результативності та прогнозування її зміни з урахуванням наслідків управління фінансовими ризиками підприємства;
  • аналіз комунікацій в системі управління ризиками підприємства (моніторинг, ратортування, аудит);
  • оцінювання кількісних характеристик індивідуальних фінансових ризиків;
  • аналіз індивідуальних ризиків підприємства та розрахунок сукупного фінансового ризику підприємства;
 • планово-проектні:
  • розробка стратегії нейтралізації виявленого ризику чи сукупності ризиків;
  • розроблення метрики для оцінювання та ранжування фінансових ризиків підприємства;
  • організація бюджетування ризиків підприємства;
  • розподіл ризикового капіталу по напрямам діяльності відповідно до рівня ідентифікованого ризику;
  • розроблення та реалізації стратегії хеджування фінансових ризиків із використанням деривативів;
  • проведення експертизи інвестиційних проектів підприємства на предмет зваженості рівня їх прибутковості із генерованим ризиком;
 • організаційні:
  • забезпечення управління реалізацією обґрунтованої стратегії;
  • в рамках корпоративного управління забезпечувати взаємодію ризик-менеджменту із іншими напрямами діяльності;
  • аудит системи управління ризиком та виявлення і усунення вузьких місць;
  • забезпечувати функціонування інформаційних каналів в рамках
  • забезпечення організаційної складової роботи відділу (підрозділу, департаменту) підприємства з управління ризиками;
  • формування методів трансферу фінансових ризиків підприємства третім особам;
  • формування методів зниження фінансових ризиків підприємства без їх передачі третім особам;
  • забезпечення інтеграції на індивідуальному рівні підприємства практики ризик–менеджменту в загальну модель фінансового управління таким підприємством та забезпечення ефективної співпраці із іншими підрозділами підприємства;
 • контрольні:
  • виявлення джерел формування фінансових ризиків підприємства;
  • проведення аудиту практики ризик-менеджменту;
  • моніторинг ризиків та формування внутрішніх та зовнішніх рапортів;
  • відслідковування відповідності кількісних характеристик фінансових ризиків підприємства обґрунтованим граничним величинам;
  • оцінювання ефективності стратегії (системи стратегій) нейтралізації фінансових ризиків підприємства;
  • організація накопичення та збереження фінансової інформації щодо ретроспективи ризиків підприємства;
 • обліково–статистичні:
  • накопичення та первинна обробка історичних даних щодо фінансових ризиків підприємства;
  • відображення у публічній фінансовій звітності підприємства інформації щодо його ризиків;
  • забезпечення інформаційної підтримки прийняття управлінських фінансових рішень на рівні вищого менеджменту підприємства (фінансовий директор, виконавчий директор, голова правління, спостережна рада, загальні збори);
  • використання в практичній діяльності сучасних інформаційних технологій для підвищення ефективності фінансового управління взагалі та управління фінансовими ризиками зокрема;
 • науково–дослідні:
  • розроблення моделі кількісного оцінювання певного виду ризику підприємства;
  • обґрунтування кількісних параметрів для формування критеріїв обґрунтування управлінських фінансових рішень;
  • проведення бек-тесту та стрес-тесту моделі кількісної оцінки ризику підприємства;
  • формулювання та наукове обґрунтування нових концепцій щодо контролінгу та управління ризиками;
  • вивчення новітніх напрацювань вчених щодо методів контролю ризиків та вирефікації їх прийнятності щодо використання на конкретному підприємства з урахуванням його специфіки;
 • навчально-методичні:
  • забезпечення методологічної складової роботи відділу (підрозділу, департаменту) підприємства з управління ризиками;
  • забезпечення методологічної складової взаємодії відділу (підрозділу, департаменту) підприємства із службою контролінгу, внутрішнього аудиту, вищим менеджментом та власниками (інвесторами);
  • розробка методичних матеріалів з проблемних питань контролінгу ризиків;
  • навики публічного представлення цільовій аудиторії (наприклад, слухачам курсу) проблемних питань з контролінгу ризиків;
  • розробка та проведення корпоративних семінарів з питань контролінгу та управління ризиками для співробітників підприємства.

 

3. Тематичний план науки (дисципліни)

 

ТЕМА КУРСУ

кількість годин по формам роботи1

денна форма навчання

заочні фор0ма навчання

ЛЗ

ПЗ

ІЗ

ПК

СРС

КЗ

ІЗ1

ПК

СРС

Тема 1. Контролінг ризиків в системі фінансового та корпоративного управління.

2

1

0

 

4

2

0

 

5

Тема 2. Контролінг ризиків як бізнес процес.

2

2

1

 

4

2

1

 

5

Тема 3. Виявлення та аналіз індивідуальних ризиків

2

3

4

 

6

3

1

 

10

Тема 4. Інструменти оцінювання ризиків.

4

5

5

 

10

6

2

 

16

Тема 5. Інструменти контролінгу ризиків.

4

5

5

 

10

6

2

 

19

Тема 6. Рапортування та комунікації в контролінгу ризиків.

2

2

3

 

4

2

1

 

7

Тема 7. Контролінг ризиків у вартісноорієнтованому фінансовому управлінні.

2

2

3

 

8

3

2

 

10

Тема 8. Стратегічний ризик-менеджмент.

2

2

1

 

6

2

1

 

8

Всього, год.

20

22

22

4

52

26

12

4

78

120

120

                     

1 форми роботи: ЛЗ (лекційне заняття), ПЗ (практичне заняття), КЗ (контактне заняття), ІЗ (індивідуальне заняття), ПК (підсумковий контроль), СРС (самостійна робота студента).

 

 

23. Зміст науки (дисципліни) за темами

Тема 1. Контролінг ризиків в системі фінансового та корпоративного управління.

Поняття контролінгу ризиків, його характеристика. Значення  та необхідність контролінгу ризиків. Фінансоий менеджмент та корпоративне управління. Теорія зацікавлених осіб (стейкхолдерів). Концепція біхейвіористських фінансів. Управління в умовах невизначеності. Невизначеність vs. ризик. Класична та неокласична портфельна теорія. Концепція деривативного ціноутворення. Концепції та роль управління ризиками в корпоративному управлінні. Контролінг ризиків в організаційній структурі підприємства. Ризик-менеджер (chief risk officer, CRO) та його місце в ієрархії фінансового управління підприємством. Повноваження та обов’язки ризик-менеджера. Ризик-менеджмент в управлінні бізнес-процесами підприємства. Взаємодія ризик-менеджера із фінансовим директором, контролером, внутрішнім та зовнішнім аудитором. Концепція морального ризику та методи його обмеження. Інформаційна асиметрія та інсайдерська інформація. Стандарти корпоративного управління та їх врахування при постановці контролінгу ризиків.

Тема 2. Контролінг ризиків як бізнес процес.

Контролінг ризиків з позицій процесного підходу. Фактори результативності контролінгу ризиків. Інтеграція складових моделі контролінгу ризиків. Інтеграція процесу "Контролінг ризиків" до системи бізнес процесів управління підприємства. Зв’язок контролінгу ризиків із фінансовим контролінгом та їх узгодження. Контролінг ризиків та управління ризиками: спільне та відмінне. Напрями роботи ризик-менеджера: зменшення внутрішніх ризиків; контроль збитків; фінансування збитків. Процедура аналізу внутрішнього (зовнішнього) середовища та виявлення ризиків. Якісний аналіз ризиків та карта ризиків. Реєстр ризиків. Кількісні характеристики ризику. Куб COSO. Інструменти виявлення та аналіз індивідуальних ризиків. Інструменти та підходи аналізу агрегованого ризику підприємства. Інтегральне управління ризиком та контролінг. Системи ERM: поняття, характеристики та використання.

Тема 3. Виявлення та аналіз індивідуальних ризиків.

Цикл контролінгу ризиків. Виявлення ризиків як вихідна точка контролінгу. Інструменти виявлення ризику. Ідентифікація та реєстрація ризиків. Декомпозиція ризику та визначення об’єктів та індикаторів виявлення індивідуального ризику. Декомпозиція основних елементів реагування на ризики та їх характеристика з позицій об’єктності аналізу та подальшої оцінки. Анкетування та каталогізація ризиків. Мозковий штурм. Аналіз бізнес-середовища та зовнішнього оточення підприємства. Систематизація бізнес-процесів та функціональний аналіз діяльності підприємства. Аналіз сценаріїв та оцінювання чутливості підприємства. Упорядкування системи виявлення та аналізу ризиків.

Тема 4. Інструменти оцінювання ризиків.

Індивідуальний ризик та агрегований ризик підприємства. Особливості оцінювання індивідуального ризику – якісні та кількісні методи. Кількісне оцінювання агрегованого ризику. Методи агрегації індивідуальних ризиків. Методи розкладу агрегованого ризику на індивідуальні. Локальне оцінювання та повна переоцінка. Складові ризику та ризик функціональних напрямів. Кількісна оцінка ризику та визначення толерантності ризику. Інноваційні інструменти передачі ризику. Концепція V@R. Аналіз адекватності капіталу підприємства. Особливості оцінювання ризиків для для різних видів економічної активності. Базельські рекомендації. Моделі CF@, E@R. Теорія EVT та її модифікація.

Тема 5. Інструменти контролінгу ризиків.

Ідентифікації та узагальнення ризиків. Модель управління ризиками. (1) Система інформування про збиткові події. (2) Система аналізу ризикових подій. (3) Система монетарної самооцінки. (4) Дискретний та неперервний контролінг ризиків. Система раннього попередження. Базові елементи системи раннього попередження. Система оцінювання якостей. Стратегії керування ризиком. Уникнення ризику. Прийняття ризику на утримання: методи фінансування та нейтралізації ризиків. Усереднення, пом’якшення, лімітування, диверсифікація, страхування. Бюджетування ризиків.

Тема 5. Рапортування та комунікації в контролінгу ризиків.

Роль комунікацій для забезпечення ефективності контролінгу ризиків. Рапортування: поняття та характеристика, сфера застосування. Особливості зовнішнього рапортування. Внутрішнє рапортування. Рапортування ік інструмент інформування та координації. Моніторинг як інструмент внутрішнього рапортування. Роль та місце моніторингу в процесі контролінгу ризиків. Інструменти моніторингу та передача результатів на рівень прийняття управлінських фінансових рішень. Організація інформаційних каналів для забезпечення служби управління ризиками. Розподіл повноважень та обов’язків. Вимоги до змістового наповнення інформаційних каналів. Взаємодія із системами фінансового контролінгу та внутрішнього аудиту. Зовнішнє рапортування. Прозорість vs. комерційна таємниця. Контролінг ризиків та IR.

Аудит процесу ризик-менеджменту. Аудит та ризик ідентифікації.Moral Hazard та методи його пом’якшення.

Тема 7. Контролінг ризиків у вартісноорієнтованому фінансовому управлінні.

Поняття вартості підприємства. Ризик як фактор зміни вартості підприємства. Оцінка капіталу підприємства в умовах ризику. Вплив ризику на оцінювання WACC. Концепція економічного прибутку та її модифікація з урахування ризику підприємства та його динаміки. Поняття фінансової результативності та показники її оцінювання. Зважування фінансових показників на ризик підприємства та підходи до інтерпретації результатів. Управління капіталом з урахуванням контролінгу ризиків. Аналіз прибутковість vs. ризик. Економічний капітал: поняття, обрахунок та врахування в менеджменті. Вартісні показники, зважені на ризик. Оцінювання EVA (CVA) в умовах невизначеності, інтерпретація результатів та розробка рекомендацій для вартісного менеджменту (VBM). Вплив на вартість підприємства морального ризику та успадкованого ризику ідентифікацій.

Тема 8. Стратегічний ризик-менеджмент.

Поняття стратегічного ризик-менеджменту. Поняття профілю ризиковості підприємства та сфера застосування. Технології управління ризиками у довгостроковій перспективах. Стратегічний ризик. Успадкований ризик помилок як характеристика ділової активності підприємства. Системи управління ризиками на рівні економічного агента в цілому. Моделі ERM. Системи управління ризиками на рівні «робочих місць». Портфельна теорія та її апробація. Стандарти ризик-менеджменту та їх впровадження в діяльність підприємства. Застосування інструментів стратегічного контролінгу в управління ризиками підприємства. "Портфель" ризиків підприємства. Бюджетуваня капіталу та ризиків підприємства. Balanced Scorecard та контролінг ризиків. Стратегічна карта профілю ризиковості підприємства.

4. Плани занять:

4.1. Плани лекцій.

Лекція 1. Контролінг ризиків як бізнес процес.

 1. Зовнішнє середовище як джерело ризиків підприємства.
 2. Класифікація ризиків та їх індивідуальні характеристики.
 3. Поняття невизначеності та її вплив на прийняття рішень.

Лекція 2. Бюджетування ризиків підприємства.

 1. Розробка індивідуальної концепції бюджетування ризиків та вимоги до неї.
 2. Аллоація ресурсів як елементи бюджетування ризиків.
 3. Методи бюджетування ризиків.
 4. Аналіз результатів у системі доходність vs. ризик.

Лекція 3. Рапортування та комунікації в контролінгу ризиків.

 1. Об’єкт та суб’єкти комунікацій в системі контролінгу ризиків.
 2. Типології інформаційних каналів в системі контролінгу ризиків та характеристика їх інформаційного наповнення.
 3. Внутрішнє ратпортування та його характеристика.
 4. Зовнішнє ратпортування та його характеристика.

Лекція 4. Моніторинг та аудит практики ризик-менеджменту.

 1. Інструменти моніторингу ризиків та їх характеристика.
 2. Реагування на результати моніторингу в політиці управління ризиками підприємства.
 3. Аудит практики ризик-менеджменту як інструмент підвищення її ефективності.

Лекція 5. Контролінг ризиків та управлінні фінансовою результативністю.

 1. Зважені на ризик фінансові показники та інтерпретації їх значень.
 2. Узгодження практики контролінгу ризиків із іншими напрямами фінансового контролінгу.
 3. Стандарти ризик-менеджменту та впровадження в практику фінансового управління діяльністю підприємства.

Лекція 6. Контролінг ризиків та управлінні фінансовою результативністю.

 1. Концепція GRC та її елементи.
 2. Ідентифікації та узагальнення ризиків. Система раннього попередження.
 3. Модель контролінгу ризиків. (1) Система інформування про збиткові події. (2) Система аналізу ризикових подій. (3) Система монетарної самооцінки. (4) Дискретний та неперервний контролінг ризиків.
 4. Стратегії керування ризиком. Уникнення ризику. Прийняття ризику на утримання: методи фінансування та нейтралізації ризиків

Лекція 7. Стратегічний ризик-менеджмент.

 1. Цілі та завдання стратегічного ризик-менеджменту та його особливості.
 2. Стратегічні карти та контролінг ризиків.
 3. Вартістні ризик-карти та їх побудова. Аналітика вартісноутворюючого ефекту контроля ризиків.
 4. Системи управління та контролінгу ризиків на рівні підприємства. ERM.

 

4.2. Плани та завдання до практичних (семінарських) занять

Семінарські та практичні заняття – це організаційна форма навчального заняття, на якому викладач організує засвоєння студентом проблемних моментів зі змісту курсу через дію та формування відповідних навичок та вмінь. Основна мета проведення практичних занять – розширення, поглиблення та деталізація теоретичних знань, отриманих студентами на лекціях та в процесі самостійної роботи, спрямування їх на підвищення рівня засвоєння, навчального матеріалу, вироблення практичних умінь і навичок, розвиток наукового мислення та усного мовлення студентів, що, в решті решт, призведе до формування адекватних ринковим запитам професійних компетенцій у частині управління ризиками. Це підсилює значимість самостійної та індивідуально-консультативної роботи студентів і їх відповідальності щодо її здійснення.

Тематичний розріз змісту семінарських (практичних) занять для студентів, що навчаються на заочній формах навчання, приведена нижче.

4.3. Плани та завдання до контактних занять для заочної форми навчання

Контактні заняття проводяться лише для студентів заочної форми навчання. Заняття проводяться з використанням інноваційних технологій, які дозволяють активізувати навчальний процес вивчення дисципліни Контролінг ризиків. Студенти на контактних заняттях повинні мати достатній рівень теоретичної підготовки і опрацювати визначений перелік програмних питань, які розглядаються в окремих темах дисципліни, та приймати активну участь в ділових іграх, мозкових штурмах, круглих столах, в роботі малих груп та на тренінгових заняттях при розгляді проблемних питань, виконанні математичних розрахунків та ін.

Плани контактних занять для заочної форми навчання

Заняття 1. Контролінг ризиків як бізнес процес. GRC.

 1. Ризику як детермінанта управлінських рішень.
 2. Топологія ризиків.
 3. Контролінг у системі ризик-менеджменту.
 4. Стандарти та кращі практики ризик-менеджменту.

Мозковий штурм. COSO-2 та ISO 31000.

Формування компетенцій:

 • виявлення в діяльності підприємства (або в окремій господарській операції) джерела формування ризику (ризиків) та ідентифікації таких ризиків;
 • розроблення метрики для оцінювання та ранжування фінансових ризиків підприємства;
 • забезпечення організаційної та методологічної складової роботи відділу (підрозділу, департаменту) підприємства з управління ризиками;
 • аудит системи управління ризиком та виявлення і усунення вузьких місць.

Заняття 2. Виявлення та аналіз індивідуальних ризиків.

 1. Зовнішнє середовище як джерело ризиків підприємства.
 2. Класифікація ризиків та їх індивідуальні характеристики.
 3. Поняття невизначеності та її вплив на прийняття рішень.
 4. Розробка індивідуальної концепції бюджетування ризиків та вимоги до неї.
 5. Аналіз результатів у системі доходність vs. ризик.

Мозковий штурм. Індивідуальна концепція бюджетування ризиків та вимоги до неї.

Формування компетенцій:

 • оцінювання кількісних характеристик індивідуальних фінансових ризик;
 • забезпечення організаційної складової роботи відділу (підрозділу, департаменту) підприємства з управління ризиками;
 • формування методів зниження фінансових ризиків підприємства без їх передачі третім особам;
 • розподіл ризикового капіталу по напрямам діяльності відповідно до рівня ідентифікованого ризику;
 • організація бюджетування ризиків підприємства;
 • забезпечення методологічної складової взаємодії відділу (підрозділу, департаменту) підприємства із службою контролінгу, внутрішнього аудиту, вищим менеджментом та власниками (інвесторами).

Заняття 3. Моніторинг та аудит практики ризик-менеджменту.

 1. Об’єкт та суб’єкти комунікацій в системі контролінгу ризиків.
 2. Типології інформаційних каналів в системі контролінгу ризиків та характеристика їх інформаційного наповнення.
 3. Внутрішнє та зовнішнє ратпортування, їх характеристика.
 4. Інструменти моніторингу ризиків та їх характеристика.
 5. Реагування на результати моніторингу в політиці управління ризиками підприємства.

Ділова гра. Ділові комунікації в умовах невизначеності.

Формування компетенцій:

 • обґрунтування кількісних параметрів для формування критеріїв обґрунтування управлінських фінансових рішень;
 • забезпечення інформаційної підтримки прийняття управлінських фінансових рішень на рівні вищого менеджменту підприємства (фінансовий директор, виконавчий директор, голова правління, спостережна рада, загальні збори);
 • забезпечення інтеграції на індивідуальному рівні підприємства практики ризик–менеджменту в загальну модель фінансового управління таким підприємством та забезпечення ефективної співпраці із іншими підрозділами підприємства;
 • розробка та проведення корпоративних семінарів з питань управління фінансовими ризиками для співробітників підприємства.

Заняття 4. Інструменти контролінгу ризиків.

 1. Ідентифікації та узагальнення ризиків. Система раннього попередження.
 2. Модель управління ризиками. (1) Система інформування про збиткові події. (2) Система аналізу ризикових подій. (3) Система монетарної самооцінки. (4) Дискретний та неперервний контролінг ризиків.
 3. Стратегії керування ризиком. Уникнення ризику. Прийняття ризику на утримання: методи фінансування та нейтралізації ризиків

Вирішення кейсу. Enron.

Формування компетенцій:

 • формулювання та наукове обґрунтування нових концепцій щодо управління фінансовими ризиками підприємства;
 • оцінювання ефективності стратегії (системи стратегій) нейтралізації фінансових ризиків підприємства;
 • формування методів трансферу фінансових ризиків підприємства третім особам;
 • розроблення та реалізації стратегії хеджування фінансових ризиків із використанням деривативів.

Заняття 5. Управлінська результативність та стратегічний контролінг ризиків.

 1. Зважені на ризик фінансові показники та інтерпретації їх значень.
 2. Стандарти ризик-менеджменту та впровадження в практику фінансового управління діяльністю підприємства.
 3. Стратегічні карти та контролінг ризиків.
 4. Системи управління та контролінгу ризиків на рівні підприємства. ERM.

Тренінг. RAP – основа підтримки управлінських фінансових рішень.

Формування компетенцій:

 • оцінювання фінансової надійності підприємства та/або його контрагентів;
 • відображення у публічній фінансовій звітності підприємства інформації щодо його ризиків;
 • розробка, обрахунок та інтерпретація значень показників, зважених на ризиків;
 • проведення бек-тесту та стрес-тесту моделі кількісної оцінки ризику підприємства;
 • формулювання та наукове обґрунтування нових концепцій щодо управління фінансовими ризиками підприємства.

Заняття 6. Стратегічний ризик-менеджмент у діяльності підприємства. ERM

 1. Стратегічний ризик-менеджмент: поняття, виникнення, аналіз
 2. Концепція інтегрального управління фінансовими ризиками та її еволюція
 3. Стратегічний ризик-менеджмент та аспект вартості
 4. Стратегічна карта профілю ризиковості підприємства.

Мозковий штурм. ERM versus IRM versus GRC.

Формування компетенцій:

 • розроблення метрики для оцінювання та ранжування фінансових ризиків підприємства;
 • забезпечення інтеграції на індивідуальному рівні підприємства практики ризик–менеджменту в загальну модель фінансового управління таким підприємством та забезпечення ефективної співпраці із іншими підрозділами підприємства;
 • вивчення новітніх напрацювань вчених щодо методів управління фінансовими ризиками та вирефікації їх прийнятності щодо використання на конкретному підприємства з урахуванням його специфіки;
 • навики публічного представлення цільовій аудиторії (наприклад, слухачам курсу Управління фінансовими ризиками) проблемних питань з управління фінансовими ризиками;
 • розробка та проведення корпоративних семінарів з питань управління фінансовими ризиками для співробітників підприємства.

4.4. Плани навчальної роботи студента заочної форми навчання в міжсесійний період

Студенти заочної форми навчання виконують у міжсесійний період індивідуальне завдання. Перевірка якості виконання індивідуального завдання здійснюється під час проведення “Дня заочника”. Завдання на виконання індивідуальної роботи щорічно оновлюються і розміщуються на сайті КНЕУ і будуть доведені до відома студентів при проведенні оглядових лекцій. Виконання індивідуального завдання студентом переслідує ряд цілей, зокрема,

(1) оволодіння теоретичними основами діяльності у сфері фінансового посередництва;

(2) придбання навичок оцінки та формування інвестиційного портфеля різних видів фінансових посередників;

(3) поглиблення практичних фахових знань з фінансового посередництва.

З результатами перевірки та оцінювання індивідуального завдання студент може ознайомитися протягом "Дня заочника."

 

 1. Самостійна робота студентів.

Семінарські та практичні заняття – це організаційна форма навчального заняття, на якому викладач організує засвоєння студентом проблемних моментів зі змісту курсу через дію та формування відповідних навичок та вмінь. Основна мета проведення практичних занять – розширення, поглиблення та деталізація теоретичних знань, отриманих студентами на лекціях та в процесі самостійної роботи, спрямування їх на підвищення рівня засвоєння, навчального матеріалу, вироблення практичних умінь і навичок, розвиток наукового мислення та усного мовлення студентів, що, в решті решт, призведе до формування адекватних ринковим запитам професійних компетенцій у частині управління ризиками. Враховуючи особливості організації навчального процесу при підготовці магістрів при вивченні дисципліни “Контролінг ризиків” передбачено активізацію саме самостійної роботи студента через обмеженість бюджету часу контактної роботи з викладачем.

Самостійне опрацювання дисципліни “Контролінг ризиків” студентами очної та заочної форми навчання передбачає додаткове і поглиблене опрацювання навчальних і практичних матеріалів усіх тем курсу. Це підсилює значимість самостійної та індивідуально–консультативної роботи студентів і їх відповідальності щодо її здійснення.

Оскільки самостійна робота є основною формою опанування матеріалу, для самоконтролю студентам необхідно знайти відповіді на програмні питання по кожній темі, тести та задачі, наведені в відповідному розділі 9. Поточний контроль самостійної роботи студентів здійснюється в процесі індивідуально-консультативної роботи за розкладом, визначеним рішенням кафедри та доведеним до відома студентів на початку 2-го семестру поточного навчального року.  Основою самостійної роботи студента є:

• рекомендована наукова та професійна література, основний та додатковий список якої приведено у робочій програмі;

• електронний та інтерактивний мультимедійний конспект навчальних матеріалів для самостійного вивчення дисципліни;

• збірка типових варіантів практичних завдань та ситуацій.

 

 1. Індивідуально-консультативна робота.

Для студентів заочної форми навчання індивідуально-консультативна робота проводиться протягом семестру згідно графіку консультацій викладачів у вечірній час після 17 годин. З метою поліпшення якості навчання та рівня організації навчального процесу  проводиться “День заочника”, де здійснюється контроль самостійної роботи студентів і слухачів у міжсесійний період. В «День заочника» студенти  мають можливість: отримати консультацію з дисципліни, відпрацювати пропущені контактні заняття; захистити індивідуальне завдання, ліквідувати академічну заборгованість (відповідно до Положення «Про порядок проведення Дня заочника» в ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» наказ №84 від 13.02.2014 р. ).

Розклад проведення «Дня заочника» доводиться до відома студентів заочної форми навчання до початку навчального семестру у письмовому вигляді та розміщується на дошках оголошень деканатів.

Формування загальної оцінки за результатами поточного контролю знань студентів. Для формування загальної оцінки за результатами поточного контролю студентів складаються результати оцінювання усіх виконаних студентом завдань з обов’язкової та вибіркової самостійної роботи (див. Карту самостійної роботи).

 

 

7. Методи активізації процесу навчання.

Інтенсифікація навчального процесу при викладанні дисципліни здійснюється на основі використання активних методів навчання, що дозволяє вирішити проблему зростаючого інформаційного навантаження на студентів, поліпшити якість засвоєння ними вивченого матеріалу.

Серед навчальних технологій, що знайдуть застосування для активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів при вивченні дисципліни будуть наступні:

 • ПРОБЛЕМНІ ЛЕКЦІЇ. В умовах нестабільного вітчизняного законодавства в сфері фінансів підприємств виникає необхідність проведення проблемних лекцій, які переважно спрямовані на висвітлення основних змін у законодавстві з фінансового посередництва. Проблемні лекції можуть застосовуватись з окремих тем дисципліни;
 • МІНІ-ЛЕКЦІЇ. В умовах обмеженості часу проведення аудиторних лекційних занять частину програмних питань, викладач висвітлює у формі міні-лекції. Це відбувається переважно за допомогою розроблених викладачем структурно-логічних схем, які охоплюють основний зміст питання, що розглядається, у структурованому вигляді, а отже є зручним та ефективним способом сприйняття студентами ємної інформації у короткі проміжки часу;
 • РОБОТА В МАЛИХ ГРУПАХ. Під час проведення дискусії, виконання практичних завдань викладач здійснює поділ студентів (за їх власним бажанням) на малі робочі групи по 4-5 чоловік. Таким чином, у студентському колективі створюється дух суперництва, у кожного студента з’являється можливість викласти власну думку,  сформулювати найбільш вірну відповідь на поставлені викладачем чи іншими групами студентів питання. Дана форма проведення занять значно підвищує активність роботи студентів на семінарських (практичних) заняттях;
 • ДИДАКТИЧНІ ІГРИ: ДІЛОВІ, РОЛЬОВІ, ІМІТАЦІЙНІ. Кожен викладач, який веде практичні заняття, самостійно і за участю студентів розробляє

 

 

8. Поточний і підсумковий контроль знань:

8.1. Очна форма навчання:

Карта самостійної роботи студентів

 з дисципліни «Контролінг ризиків»

для студентів спеціальності 8104 «Фінанси і крдит»                                                                                                                                                                     освітнього ступеня магістр

Денна форма навчання

Вид самостійної роботи

Термін контролю

Форма контролю

Оцінювання

Обов’язкові

підготовка та захист індивідуального завдання

відповідно графіку організації навчального процесу, затвердженого кафедрою

Оцінює можливості студента самостійно визначати сферу дослідження, визначати мету та формулювати відповідні завдання, а також вміння організувати дослідження проблемних питань та аргументовано робити висновки та обґрунтовувати пропозиції.

45 балів

підсумковий модульний контроль

той же

Оцінює якість засвоєння матеріалу курсу та формування навичок його практичного застосування

40 балів

Всього по обов’язковим формам самостійної роботи

85 балів

Вибіркові

переклад наукової статті іноземних фахівців з мови оригіналу та підготовка на його основі ессе

той же

 

15 балів

участь у науковій конференції (спеціалізованій олімпіаді чи конкурсі наукових робіт) з роботою, виконаною з проблематики курсу

той же

 

5 балів

(у випадку перемоги — 15 балів) за кожну участь

підготовка есе на наукові статті вітчизняних авторів

той же

Забезпечує актуалізацію практичних знань студента з дисципліни через ознайомлення із новітніми досягненнями вітчизняної та зарубіжної фінансової науки. Проявляє можливість студента самостійно отримувати знання із питань курсу та формувати на їх основі відповідні професійні компетенції.

5 балів

розробка міні-кейсу та рекомендацій до його використання

той же

5 балів

опанування при захисті індивідуальної роботи, що захищається іншими студентами

той же

5 балі

підготовка тематичної презентації з самостійно опрацьованої наукової статті вітчизняного чи зарубіжного автора

той же

5 балів

Всього по вибірковим формам самостійної роботи

15 балів

Всього за поточний контроль самостійної роботи

100 балів

 

 

Порядок поточного та підсумкового контролю знань студентів очної форми

Загальна оцінка по підсумковому контролю за 100 бальною шкалою переводиться у традиційну 4 бальну систему. До екзаменаційній відомості виставляються підсумки за 100 бальною та 4 бальною системами, у заліковій книжці лише за 5 бальною системою. Переведення даних 100 бальної системи на 5 бальну систему переводиться за загально університетською шкалою, визначеною положенням про оцінювання успішності студентів.

Підсумкове оцінювання знань студентів здійснюється у такий спосіб:

 

максимальні бали

поточний контроль

підсумковий контроль

60

40

 

 

Індивідуальне завдання для студентів очної навчання

Індивідуальне завдання складається з чотирьох частин.

ЧАСТИНА 1 (оцінюється в 10 балів). Студент на прикладі підприємства, що є базою проходження виробничої практики, має вивчити та відобразити у роботі такі питання.

 1. Аналіз моделі організації фінансового управління та фінансового контролінгу на підприємстві та з’ясування наявності функціональних блоків (підрозділів, відділів і .т.п.) з управління (контролю за) ризиками. Проведення аналізу практики ризик менеджменту на підприємства за схемою та методологією
 2. Ознайомлення з обов’язками та повноваженнями відділу в організаційній структурі підприємства, на який покладено управління фінансовими ризиками. Аналіз таких обов’язків та повноважень відповідних структур та визначення їх достатності (виправданості). За відсутності відповідного підрозділу студент обґрунтовує, хто і в межах яких компетенцій мав би виконувати такі функції та визначає його обов’язки та необхідні компетенції.
 3. Дослідження внутрішнього та зовнішнього середовища функціонування підприємства. Проведення ідентифікації усіх джерел формування фінансових ризиків такого підприємства. Виявлені ризики ідентифікуються та групуються по видам фінансових ризиків. В рамках основних видів фінансових ризиків здійснюється аналіз індивідуальних ризиків та їх можливий взаємний вплив.

ЧАСТИНА 2 (оцінюється в 15 балів). Студент проводить поглиблене дослідження виявлених фінансових ризиків підприємства, відображених у ЧАСТИНІ 1, яке включає:

 • аналіз та деталізацію причин виникнення ризиків;
 • кількісне та/або якісне оцінювання значимості такого ризику та виявлення його потенційного впливу на результативність функціонування суб‘єкта господарювання;
 • формування карти ризиків;
 • обґрунтовує доцільність/необхідність уникнення/утримання кожного із виявлених видів ризику;
 • обґрунтування можливих заходів щодо пом’якшення кожного із виявлених ризиків;
 • оцінювання загального рівня ризику підприємства та співставлення його із наявних ризиковим капіталом (економічним капіталом).

ЧАСТИНА 3 (оцінюється в 10 балів). Студент розробляє індивідуальну концепцію організації бюджетування ризиків підприємства із наведенням належного обґрунтування у розрізі кожного із її елементів. Студент проводить на основі запропонованої концепції бюджетування складання бюджету ризиків для одного бюджетного періоду в системі сукупності ризиків, описаних у попередніх частинах. Студент розробляє сукупність звітних документів для забезпечення комунікації між суб’єктами фінансового управління на підприємства по результатам моніторингу ризиків підприємства.

ЧАСТИНА 4 (оцінюється в 10 балів). Студент розробляє концепцію організації контролінгу ризиків для довгострокової перспективи. Така концепція має включати в себе основні положення принципи інтеграції практики контролінгу ризиків із іншими напрямами управлінської діяльності, зокрема, службою фінансового контролінгу, внутрішнього аудиту тощо; інтеграцію до стратегічних карт підприємства показників результативності, зважених на ризик; прогнозування динаміки ризикового капіталу та джерел його фінансового забезпечення. Усі пропозиції, які викладаються в даній частині роботи, мають супроводжуватися обґрунтування та аргументацією з урахування специфіки базового підприємства.

Критерій оцінки виконання індивідуальних завдань та контрольної роботи

Оцінювання індивідуального завдання (контрольної роботи) здійснюється у розрізі частин такого завдання із наступним сумуванням балів за кожну із його частин.

Частини 1 та 4— максимальна оцінка 10 балів.

10 балів — Студент дає обґрунтовані, глибокі та теоретично правильні відповіді на поставлені питання. Продемонстрував вільне володіння проблематикою, здатність висловлювати та аргументувати власне ставлення до альтернативних поглядів на питання з теми роботи. Використовував фактичні та статистичні дані, які підтверджують тези відповіді на питання; демонструє знання законодавчих та нормативних актів України, підручників, посібників. При захисті роботи дав усі необхідні пояснення та вірні відповіді на поставлені питання.

5 балів — Студент володіє знаннями матеріалу на рівні вимог, наведених вище, але у розкритті змісту питань були допущені незначні помилки у формулюванні термінів і категорій, використанні цифрового матеріалу, посиланні на конкретні періоди і дати. Питання викладено недостатньо глибоко, у занадто стислій формі. Студент при захисті індивідуального завдання не достатньо орієнтується у змісті даної частини роботи та/або дає невірні відповіді на декілька із поставлених при захисті питань.

0 балів — Студент зовсім не розкриває питання, заявлені для даної частини завдання, та/або у роботі містяться суттєві помилки. Відповідь є повністю ідентичною тексту підручника чи конспекту або повністю ідентичною відповіді іншого студента на це ж саме питання. Студент при захисті індивідуального завдання не може дати відповіді (пояснення) щодо більшої частини питання відносно змісту даної частини.

Частина 2 — максимальна оцінка 20 балів.

20 балів — Студент дає обґрунтовані, глибокі та теоретично правильні відповіді на поставлені питання. Продемонстрував вільне володіння проблематикою, здатність висловлювати та аргументувати власне ставлення до альтернативних поглядів на питання з теми роботи. Використовував фактичні та статистичні дані, які підтверджують тези відповіді на питання; демонструє знання законодавчих та нормативних актів України, підручників, посібників, вільно орієнтується в економічній ситуації в Україні та на цільовому ринку, на якому працює підприємство. При захисті роботи дав усі необхідні пояснення та вірні відповіді на поставлені питання.

15 балів — Студент володіє знаннями матеріалу на рівні вимог, наведених вище, але у розкритті змісту питань були допущені незначні помилки у формулюванні термінів і категорій, використанні концепцій та аргументації ідей та висновків, сформульованих у роботі, при цьому на захисті студент вільно орієнтується в змісті роботи, дає вичерпні відповіді на переважну більшість поставлених при захисті питання. На решту питань дано вірні, хоча і не повні відповіді.

10 балів — Студент володіє знаннями матеріалу на рівні вимог, наведених вище, але у розкритті змісту питань були допущені значні помилки у формулюванні термінів і категорій, використанні концепцій та аргументації ідей та висновків, сформульованих у роботі. На захисті студент дещо плутається в змісті роботи, дає неповні або невірні відповіді на деякі із поставлених при захисті питань.

5 балів — Студент недостатньо повно, та/або неаргументовано, та/або занадто стисло розкриває питання, заявлені для даної частини завдання. У тексті даної частини роботи містяться суттєві помилки, використовується неактуальна та/або недостовірна інформація. Однак при захисті студент може дати відповідь на більшість питань та пояснити, як можуть бути виправлені помилки, що виявлені у тексті роботи.

0 балів — Студент не розкриває питання, заявлені для даної частини завдання, та/або у роботі містяться суттєві помилки. При написанні роботи використовується неактуальна та/або недостовірна інформація. На захисті студент неспроможний дати вірну відповідь на більшість питань. Відповідь є повністю ідентичною тексту підручника чи конспекту або повністю ідентичною відповіді іншого студента на це ж саме питання. У випадку, коли студент при захисті індивідуального завдання не може дати відповіді (пояснення) щодо більшості питань відносно змісту даної частини.

Частина 3 — максимальна оцінка 5 балів.

5 балів — Студент дає обґрунтовані та теоретично правильні викладення щодо формування критеріїв прийняття управлінських рішень. Усі рекомендації містять обґрунтування економічного ефекту їх застосування. При захисті роботи дає усі необхідні пояснення та вірні відповіді на поставлені питання.

3 балів — Студент наводить теоретично правильні викладення критеріїв прийняття управлінських рішень та дає для більшості з них належне обґрунтування. Допускається наявність спірних рекомендацій, за умови, що студент належним чином їх аргументує у тексті роботи та/або при захисті. При захисті роботи дає усі необхідні пояснення та вірні відповіді на поставлені питання.

0 балів — Студент не розкриває питання, заявлені для даної частини завдання, та/або у роботі відсутнє обґрунтування сформульованих пропозицій або ж у них містяться суттєві помилки. Відповідь є повністю ідентичною тексту підручника чи конспекту або повністю ідентичною відповіді іншого студента на це ж саме питання. У випадку, коли студент при захисті індивідуального завдання не може дати відповіді (пояснення) щодо більшості питань відносно змісту даної частини.

Підсумкове оцінювання знань студентів здійснюється у такий спосіб:

 

максимальні бали

поточний контроль

підсумковий контроль

60

40

 

 

Структура модульного завдання білета для підсумкового контролю знань

Білет включає 6 запитань (кожне завдання оцінюється за шкалою в 0, 5 або 10 балів), студент виконує 4 з 6 завдань за власним вибором, але не менше 1 (одного) завдання кожного типу:

тип завдання

заочна форма

програмні  питання

 

2

задачі

 

2

тестові завдання*

 

2

 

* кожне тестове завдання складається із 5 тестів

       
 

 

Довідкова інформація

Контакти викладача

Невмержицький Ярослав Іванович, FRM, IPFM

ст. викладач кафедри корпоративних фінансів та контролінгу

yaroslav.nevmerzhytskyi@kneu.edu.ua

Контакти кафедри

вул. Дехтягівська 49г, 3-й корпус, а. 074

Пн.-Пт., 900 – 1630

+(380) 44-371-62-32

Контакти деканату

вул. Дехтягівська 49г, 3-й корпус, а. 035

Пн.-Пт., 900 – 1630

+(380) 44-371-62-96

 

8.2. Заочна форма навчання

Карта самостійної роботи студентів

 з дисципліни «Контролінг ризиків»

для студентів спеціальності 8104 «Фінанси і крдит»                                                                                                                                                                     освітнього ступеня магістр

                                                                                               заочна форма навчання

Вид самостійної роботи

Термін контролю

Форма контролю

Оцінювання

ПЕРІОД СЕСІЇ

Заняття 1.

відповідно графіку організації навчального процесу, затвердженого кафедрою

Проблемна лекція.

Вирішення кейсу.

Тестування.

0

2

1

Заняття 2.

Проблемна лекція.

Мозковий штурм.

0

3

Заняття 3.

Оглядова лекція.

Ділова гра.

Вирішення проблемних завдань.

0

3

1

Заняття 4.

Проблемна лекція.

Вирішення кейсу.

0

3

Заняття 5.

Проблемна лекція.

Тренінг.

Тестування.

0

3

1

Заняття 6.

Проблемна лекція.

Мозковий штурм.

Доповідь

0

2

1

Всього за період сесії

20 балів

МІЖСЕСІЙНИЙ ПЕІРОД.

Обов’язкові:

Контрольна робота

той же

Оцінює можливості студента самостійно визначати сферу дослідження, визначати мету та формулювати відповідні завдання, а також вміння організувати дослідження проблемних питань та аргументовано робити висновки та обґрунтовувати пропозиції.

Подається в електронному вигляді на електронну адресу викладача.

30 балів

Всього по обов’язковим формам самостійної роботи

30 балів

Вибіркові

переклад наукової статті іноземних фахівців з мови оригіналу та підготовка на його основі ессе

той же

 

5 балів

участь у науковій конференції (спеціалізованій олімпіаді чи конкурсі наукових робіт) з роботою, виконаною з проблематики курсу

той же

 

5 балів

підготовка есе на наукові статті вітчизняних авторів

той же

Забезпечує актуалізацію практичних знань студента з дисципліни через ознайомлення із новітніми досягненнями вітчизняної та зарубіжної фінансової науки. Проявляє можливість студента самостійно отримувати знання із питань курсу та формувати на їх основі відповідні професійні компетенції.

 

5 балів

розробка міні-кейсу та рекомендацій до його використання

той же

5 балів

опанування при захисті індивідуальної роботи, що захищається іншими студентами

той же

Подається в електронному вигляді на електронну адресу викладача.

5 балі

підготовка тематичної презентації з самостійно опрацьованої наукової статті вітчизняного чи зарубіжного автора

той же

 

5 балів

Всього по вибірковим формам самостійної роботи

5 балів

Всього за поточний контроль самостійної роботи

50 балів

 

 

 

Порядок поточного та підсумкового контролю знань студентів заочної форми

Загальна оцінка по підсумковому контролю за 100 бальною шкалою переводиться у традиційну 4 бальну систему. До екзаменаційній відомості виставляються підсумки за 100 бальною та 4 бальною системами, у заліковій книжці лише за 5 бальною системою. Переведення даних 100 бальної системи на 5 бальну систему переводиться за загально університетською шкалою, визначеною положенням про оцінювання успішності студентів.

Індивідуальне завдання для студентів заочної навчання

Індивідуальне завдання складається з трьох частин.

ЧАСТИНА 1 (оцінюється в 10 балів). Студент на прикладі підприємства, що є базою проходження виробничої практики, має вивчити та відобразити у роботі такі питання.

 1. Аналіз моделі організації фінансового управління та фінансового контролінгу на підприємстві та з’ясування наявності функціональних блоків (підрозділів, відділів і .т.п.) з управління (контролю за) ризиками. Проведення аналізу практики ризик менеджменту на підприємства за схемою та методологією
 2. Ознайомлення з обов’язками та повноваженнями відділу в організаційній структурі підприємства, на який покладено управління фінансовими ризиками. Аналіз таких обов’язків та повноважень відповідних структур та визначення їх достатності (виправданості). За відсутності відповідного підрозділу студент обґрунтовує, хто і в межах яких компетенцій мав би виконувати такі функції та визначає його обов’язки та необхідні компетенції.
 3. Дослідження внутрішнього та зовнішнього середовища функціонування підприємства. Проведення ідентифікації усіх джерел формування фінансових ризиків такого підприємства. Виявлені ризики ідентифікуються та групуються по видам фінансових ризиків. В рамках основних видів фінансових ризиків здійснюється аналіз індивідуальних ризиків та їх можливий взаємний вплив.

ЧАСТИНА 2 (оцінюється в 15 балів). Студент проводить поглиблене дослідження виявлених фінансових ризиків підприємства, відображених у ЧАСТИНІ 1, яке включає:

 • аналіз та деталізацію причин виникнення ризиків;
 • кількісне та/або якісне оцінювання значимості такого ризику та виявлення його потенційного впливу на результативність функціонування суб‘єкта господарювання;
 • формування карти ризиків;
 • обґрунтовує доцільність/необхідність уникнення/утримання кожного із виявлених видів ризику;
 • обґрунтування можливих заходів щодо пом’якшення кожного із виявлених ризиків;
 • оцінювання загального рівня ризику підприємства та співставлення його із наявних ризиковим капіталом (економічним капіталом).

ЧАСТИНА 3 (оцінюється в 10 балів). Студент розробляє індивідуальну концепцію організації бюджетування ризиків підприємства із наведенням належного обґрунтування у розрізі кожного із її елементів. Студент проводить на основі запропонованої концепції бюджетування складання бюджету ризиків для одного бюджетного періоду в системі сукупності ризиків, описаних у попередніх частинах. Студент розробляє сукупність звітних документів для забезпечення комунікації між суб’єктами фінансового управління на підприємства по результатам моніторингу ризиків підприємства.

Критерій оцінки виконання індивідуальних завдань та контрольної роботи

Оцінювання індивідуального завдання (контрольної роботи) здійснюється у розрізі частин такого завдання із наступним сумуванням балів за кожну із його частин.

Частини 1 — максимальна оцінка 10 балів.

10 балів — Студент дає обґрунтовані, глибокі та теоретично правильні відповіді на поставлені питання. Продемонстрував вільне володіння проблематикою, здатність висловлювати та аргументувати власне ставлення до альтернативних поглядів на питання з теми роботи. Використовував фактичні та статистичні дані, які підтверджують тези відповіді на питання; демонструє знання законодавчих та нормативних актів України, підручників, посібників. При захисті роботи дав усі необхідні пояснення та вірні відповіді на поставлені питання.

5 балів — Студент володіє знаннями матеріалу на рівні вимог, наведених вище, але у розкритті змісту питань були допущені незначні помилки у формулюванні термінів і категорій, використанні цифрового матеріалу, посиланні на конкретні періоди і дати. Питання викладено недостатньо глибоко, у занадто стислій формі. Студент при захисті індивідуального завдання не достатньо орієнтується у змісті даної частини роботи та/або дає невірні відповіді на декілька із поставлених при захисті питань.

0 балів — Студент зовсім не розкриває питання, заявлені для даної частини завдання, та/або у роботі містяться суттєві помилки. Відповідь є повністю ідентичною тексту підручника чи конспекту або повністю ідентичною відповіді іншого студента на це ж саме питання. Студент при захисті індивідуального завдання не може дати відповіді (пояснення) щодо більшої частини питання відносно змісту даної частини.

Частина 2 — максимальна оцінка 20 балів.

20 балів — Студент дає обґрунтовані, глибокі та теоретично правильні відповіді на поставлені питання. Продемонстрував вільне володіння проблематикою, здатність висловлювати та аргументувати власне ставлення до альтернативних поглядів на питання з теми роботи. Використовував фактичні та статистичні дані, які підтверджують тези відповіді на питання; демонструє знання законодавчих та нормативних актів України, підручників, посібників, вільно орієнтується в економічній ситуації в Україні та на цільовому ринку, на якому працює підприємство. При захисті роботи дав усі необхідні пояснення та вірні відповіді на поставлені питання.

15 балів — Студент володіє знаннями матеріалу на рівні вимог, наведених вище, але у розкритті змісту питань були допущені незначні помилки у формулюванні термінів і категорій, використанні концепцій та аргументації ідей та висновків, сформульованих у роботі, при цьому на захисті студент вільно орієнтується в змісті роботи, дає вичерпні відповіді на переважну більшість поставлених при захисті питання. На решту питань дано вірні, хоча і не повні відповіді.

10 балів — Студент володіє знаннями матеріалу на рівні вимог, наведених вище, але у розкритті змісту питань були допущені значні помилки у формулюванні термінів і категорій, використанні концепцій та аргументації ідей та висновків, сформульованих у роботі. На захисті студент дещо плутається в змісті роботи, дає неповні або невірні відповіді на деякі із поставлених при захисті питань.

5 балів — Студент недостатньо повно, та/або неаргументовано, та/або занадто стисло розкриває питання, заявлені для даної частини завдання. У тексті даної частини роботи містяться суттєві помилки, використовується неактуальна та/або недостовірна інформація. Однак при захисті студент може дати відповідь на більшість питань та пояснити, як можуть бути виправлені помилки, що виявлені у тексті роботи.

0 балів — Студент не розкриває питання, заявлені для даної частини завдання, та/або у роботі містяться суттєві помилки. При написанні роботи використовується неактуальна та/або недостовірна інформація. На захисті студент неспроможний дати вірну відповідь на більшість питань. Відповідь є повністю ідентичною тексту підручника чи конспекту або повністю ідентичною відповіді іншого студента на це ж саме питання. У випадку, коли студент при захисті індивідуального завдання не може дати відповіді (пояснення) щодо більшості питань відносно змісту даної частини.

Частина 3 — максимальна оцінка 5 балів.

5 балів — Студент дає обґрунтовані та теоретично правильні викладення щодо формування критеріїв прийняття управлінських рішень. Усі рекомендації містять обґрунтування економічного ефекту їх застосування. При захисті роботи дає усі необхідні пояснення та вірні відповіді на поставлені питання.

3 балів — Студент наводить теоретично правильні викладення критеріїв прийняття управлінських рішень та дає для більшості з них належне обґрунтування. Допускається наявність спірних рекомендацій, за умови, що студент належним чином їх аргументує у тексті роботи та/або при захисті. При захисті роботи дає усі необхідні пояснення та вірні відповіді на поставлені питання.

0 балів — Студент не розкриває питання, заявлені для даної частини завдання, та/або у роботі відсутнє обґрунтування сформульованих пропозицій або ж у них містяться суттєві помилки. Відповідь є повністю ідентичною тексту підручника чи конспекту або повністю ідентичною відповіді іншого студента на це ж саме питання. У випадку, коли студент при захисті індивідуального завдання не може дати відповіді (пояснення) щодо більшості питань відносно змісту даної частини.

 

Структура екзаменаційного білета для підсумкового контролю знань

Екзаменаційний білет включає 5 запитань (кожне завдання оцінюється за шкалою в 0, 5 або 10 балів):

тип завдання

заочна форма

програмні  питання

 

1

задачі

 

2

тестові завдання*

 

2

 

* кожне тестове завдання складається із 5 тестів

       
 

8.3 Приклади типових завдань

Завдання. Визначте річний V@R для портфеля із 1500 акцій А із довірчим інтервалом 99,9 % за таких даних. Вартість акції складає 200 грн., а денна волатильність її ціни дорівнює 13 грн.

Завдання. Визначте початкову величину денної волатильності для доходності активу на основі моделі EWMA із коефіцієнтом λ=0,93 за таких даних. Переоцінена величина волатильності складає 7,32 %. Вартість активу протягом останньої торгової сесії зменшилася з 14,1 грн до 13 грн. Визначте V@R для портфеля з 500 одиниць такого активу з довірчим інтервалом в 95%, якщо поточна вартість активу складає 95 грн. При очікуваній доходності в 6,2%.

Питання 01.Визначте елементи куба COSO з позицій драйверів ризиків.

 1. Стратегія.
 2. Бізенес процеси.
 3. Інжиніринг.
 4. Звітування.
 5. Фінансування.

Питання 02.Визначте, як будуть співвідноситися за абсолютною величиною еквівалентні ставки доходності для неперервного (r1) та квартального базисів (r2).

 1. r1 = r2.
 2. r1 > r2.
 3. r1 < r2.
 4. r1 ≥ r2.
 5. r1 ≤ r2.

Питання 03.Визначте, які ризики приймає на себе підприємство, розміщуючи купонні облігації.

 1. Ринковий.
 2. Операційний.
 3. Відповідності.
 4. Катастрофічний.
 5. Кредитний.

Питання 04.борговим розпискам позичальника застави.

 1. Податковий.
 2. Кредитний.
 3. Операційний.
 4. Ринковий.
 5. Ризик відсутній.

Питання 05.Дайте визначтення свопу.

Питання 06.Графічно проілюструйте концепцію Value at Risk.

 

 

8.4 Приклад екзаменаційного білету

Теоретичні завдання.

Завдання 1.

Діаграма ризиків як результат якісного аналізу ризокового профілю підприємства

Практичні завдання.

Завдання 1.

Доходність активу вкладає 4,2 %, а її розподіл підкоряється нормальному закону розподілу із волатильністю на рівні 3,0 %. Визначте вартість портфеля, нижче якої вона не опуститься із імовірністю 95 %, враховуючи, що поточна його вартість складає 50 тис грн.

Завдання 2.

Оцініть параметр для визначення поточного рівня волатильності для доходності активу на основі моделі EWMA за таких даних. Початкова оцінка денної волатильності для доходності активу складає 1,80%. Ціна закриття попередньої торгової сесії складала 26,0 грн. За результатами останніх торгів ціна активу – 26,0 грн. Поточна величина волатильності складає 1,70 %

Тестові завдання.

Завдання 1.

Питання 01.Визначте елементи куба COSO з позицій драйверів ризиків.

 1. Стратегія.
 2. Бізенес процеси.
 3. Інжиніринг.
 4. Звітування.
 5. Фінансування.

Питання 02.Визначте деривативи, що можуть використовуватися для управління кредитним ризиком.

 1. Дефолтний своп.
 2. Форвард.
 3. Варант.
 4. Процентний своп.
 5. Опціон.

Питання 03.Визначте методи реагування на ризикові події, які формують залишковий ризик.

 1. Уникнення.
 2. Зменшення збитків.
 3. Упередження збитків.
 4. Повне поглинання.
 5. Повна передача.

Питання 04.Визначте, як будуть співвідноситися за абсолютною величиною еквівалентні ставки доходності для місячного (r1) та річного базисів (r2).

 1. r1 = r2.
 2. r1 ≥ r2.
 3. r1 > r2.
 4. r1 < r2.
 5. r1 ≤ r2.

Питання 05.Побудуйте приклад діаграми ризику.

Завдання 2.

Питання 01.Визначте координати приорітизації ризиків, які осоціюються із сучасною практикою ERM.

 1. Частота появи ризикової події.
 2. Імовірність ризикової події.
 3. Монетарна оцінка ризикової події.
 4. Драйвер ризикової події.
 5. Вплив ризикової події.

Питання 02.Визначте методи локальної переоцінки величини ризику.

 1. Історичного моделювання.
 2. Монте Карло.
 3. Параметричний.
 4. Дельта-нормальниц.
 5. Аналітичний.

Питання 03.Визначте цільовий показник, кількісна оцінка якого є одним із елементів стрес тестування.

 1. Економічний капітал.
 2. Непокриті збитки.
 3. Value at Risk.
 4. Очікувані збитки.
 5. Нечікувані збитки.

Питання 04.Яка частина імовірності для стандартизованого нормального розподілу перекривається інтервалом [-3,715; +∞].

 1. 99,99 %.
 2. 99,9 %.
 3. 90 %.
 4. 99,8 %.
 5. 99,8 %.

Питання 05.Дайте визначтення локальній переоцінки ризику.

Практичні завдання.

Завдання 5.

Визначте скориговану дюрацію корпоративної облігації, виходячи з таких даних. Поточний ринковий курс облігації складає 1000 гривень при доходності в 8 % річних. Якщо доходність облігації зменшиться відносно поточного рівня на один базовий пункт, то її ринковий курс збільшиться на 0,4 грн. Якщо ж доходність даної облігації збільшується на один базовий пункт, то її ринковий курс зменшиться до 999,5 грн.

Завдання 6.

Визначте, яку кількість ф’ючерсних контрактів на індекс акцій (вартість одного пункту індексу дорівнює 5 грн.) має продати підприємство для хеджування ринкового ризику портфеля акцій, вартість якого станом на 1 лютого поточного року складає 282 тис грн. Коефіцієнт бета для даного портфеля дорівнює 1,15. Підприємство розраховує застрахувати ризик на період до 30 червня поточного року, при цьому вартість контракту на індекс на відповідний період дорівнює 1200.

Критерій оцінки відповідей студентів в рамках підсумкового контролю

Критерій оцінки відповідей на теоретичні питання

Кожне теоретичне завдання оцінюється як окреме питання білету наступним чином.

10 балів студент дає обґрунтовані, глибокі та теоретично правильні відповіді на поставлені питання; демонструє здатність здійснювати порівняльний аналіз різних теорій, концепцій, робити логічні висновки та узагальнення; здатність висловлювати та аргументувати власне ставлення до альтернативних поглядів на певне питання; використовує фактичні та статистичні дані, які підтверджують тези відповіді на питання; демонструє знання законодавчих та нормативних актів України, підручників, посібників.

8 балів студент володіє знаннями матеріалу на рівні вимог, наведених вище, але було допущено незначні неточності в поясненні формулюванні термінів і категорій, або використанні цифрового матеріалу, або посиланні на теоретичні моделі, або посиланні на конкретні періоди і дати.

6 балів студент володіє знаннями матеріалу на рівні вимог, наведених вище, але у розкритті змісту питань були допущені помилки, у формулюванні термінів і категорій, використанні цифрового матеріалу, посиланні на конкретні періоди і дати; питання викладено недостатньо глибоко, у занадто стислій формі. Відсутнє підведення підсумку висвітлення поставленого питання.

0 балів студент зовсім не відповідає на поставлене питання або відповідає неправильно. У відповіді відсутні необхідні докази та аргументи. Зроблені висновки не відповідають загально визначеним, є помилковими. Відповідь містить зайвий матеріал, що не відповідає змісту питання і свідчить про нездатність студента зрозуміти питання. Відповідь є повністю ідентичною тексту підручника чи конспекту або повністю ідентичною відповіді іншого студента на це ж саме питання.

Критерій оцінки рішення задач

Кожне практичне завдання (задача) оцінюється як окреме питання білету наступним чином.

10 балів студент дає повну, вичерпну відповідь. Вона складається з правильного арифметичного результату; доцільного і логічного теоретичного обґрунтування виконаних розрахунків; вірного посилання (за необхідністю) на відповідні законодавчі та нормативні акти. Присутній загальний висновок по результатам вирішення задачі.

8 балів студент повністю вирішує задачу, однак не завжди приводить пояснення обрахунків, що здійснюються, або відсутня кінцева відповідь до вирішеної задачі.

6 балів студент розв`язує задачу без теоретичного обґрунтування виконаних розрахунків; або теоретичне обґрунтування зроблене, хід розв`язання вірний, але є арифметична помилка у розрахунках.

0 балів студент зовсім не розв`язує задачі або розв`язує її невірно; опис та розв`язок є повністю ідентичним опису і розв`язку задачі іншим студентом.

Критерій оцінки відповідей на тестові завдання

Кожне тестове завдання оцінюється як окреме питання білету наступним чином.

10 балів студент дав правильну відповідь на 5 (п`ять) питань тестового завдання.

8 балів студент дав правильну відповідь на 4 (чотири) тестових завдання.

6 балів студент дав правильну відповідь на 2 (два) або 3 (три) питань тестового завдання.

0 балів студент не дав правильних відповідей на жодне питання завдання або відповів правильно лише на одне з них.

 

9. Рекомендована література.

Основа література

 1. "Risk Taking: A Corporate Governance Perspective," (International Finance Corporation, World Bank Group, June 2012).
 2. "Understanding and Communicating Risk Appetite," (COSO, Dr. Larry Rittenberg and Frank Martens, January 2012)
 3. Anthony Tarantino and Deborah Cernauskas, Risk Management in Finance: Six Sigma and other Next Generation Techniques (Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2009)
 4. Steve Allen, Financial Risk Management: A Practitioner's Guide to Managing Market and Credit Risk (New York: John Wiley & Sons, 2003)
 5. Richard Grinold and Ronald Kahn, Active Portfolio Management: A Quantitative Approach for Producing Superior Returns and Controlling Risk, 2nd Edition (New York: McGraw-Hill, 2000)
 6. Philippe Jorion, Financial Risk Manager Handbook, 6th Edition. – Wiley, 2011

 

Додаткова література

 1. Бланк И.А. Управление финансовыми рисками. — К.: Ника-Центр, 2005
 2. Вітлінський Г.І. Ризикологія в економіці та підприємництві. Монографія/ Вітлінський Г.І., Великоіваненко Г.І., 2004 р., 480 с.
 3. Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2003
 4. Фінансовий менеджмент: Підручник/ За ред. професора А.М. Поддєрьогіна - К.: КНЕУ, 2005
 5. René Stulz, "Risk Management Failures: What are They and When Do They Happen?" Fisher College of Business Working Paper Series (Oct 2008)
 6. Michael Miller, Mathematics and Statistics for Financial Risk Management (Hoboken NJ: John Wiley & Sons, 2012).
 7. John Hull, Options, Futures, and Other Derivatives, 8th Edition (New York: Pearson Prentice Hall, 2012)
 8. Rahl Leslie, Risk Budgeting - A New Approach to Investing, Risk Books, 2000
 9. Risk Budgeting: Portfolio Problem Solving with Value-at-Risk, Wiley; 1 ed., 2002
 10. Whistler, M., Trading Pairs: Capturing Profits and Hedging Risk with Statistical Arbitrage Strategies, John Wiley & Sons, New Jersey, 2003
 11. Philippe Jorion, Value-at-Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk, 3rd Edition (New York: McGraw-Hill, 2007)
 12. Jon Gregory, Counterparty Credit Risk and Credit Value Adjustment: A Continuing Challenge for Global Financial Markets (West Sussex, UK: John Wiley & Sons, 2012).
 13. Kevin Dowd, Measuring Market Risk, 2nd Edition (West Sussex, England: John Wiley & Sons, 2005)
 14. "Principles for the Sound Management of Operational Risk," (Basel Committee on Banking Supervision Publication, June 2011)
 15. Mo Chaudhury, "A Review of the Key Issues in Operational Risk Capital Modeling," The Journal of Operational Risk, Volume 5/ Number 3, Fall 2010: pp. 37-66
 16. Brian Nocco and René Stulz, "Enterprise Risk Management: Theory and Practice," Journal of Applied Corporate Finance 18, No. 4 (2006): 8–20
 17. Michel Crouhy, Dan Galai and Robert Mark, Risk Management (New York: McGraw-Hill, 2001).
 18. "Observations on Developments in Risk Appetite Frameworks and IT Infrastructure," Senior Supervisors Group, December 2010