Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ Контрольні роботи для студентів заочної форми навчання

Контрольні роботи для студентів заочної форми навчання

Контрольні роботи для студентів заочної форми навчання.

Мета контрольної роботи – закріпити теоретичні знання з аудиту, набути навичок роботи з різними джерелами інформації, реферативного викладу матеріалу, що вивчається, та вирішення практичних завдань аудиторських перевірок і оформлення робочих і підсумкових документів аудитора.

Контрольну роботу виконують відповідно до навчального плану за одним з наведених варіантів завдань, який студент обирає за двома останніми цифрами номеру своєї залікової книжки згідно з табл. 2.

 

Номери завдань

1

2

3

4

5

...

25

останні

01

02

03

04

05

...

25

дві цифри

26

27

28

29

30

...

50

номера залікової

51

52

53

54

55

...

75

книжки студента

76

77

78

79

80

...

00

 

Номер залікової книжки необхідно вказати на титульній сторінці контрольної роботи. У разі відсутності цих відомостей контрольна робота повертається студенту без рецензування і не зараховується.

У процесі виконання контрольної роботи з кожного питання необхідно ознайомитися зі змістом законодавчих актів, нормативно-інструктивних документів, оцінювати спеціальну літературу (підручники, навчальні посібники тощо). На основі отриманої інформації дати стислі відповіді (реферативно) на поставлені питання і вирішити поставлені завдання.

Контрольна робота складається із шести завдань:

 1. визначення певного поняття (оцінюється 0; 1; 2 бали);
 2. опрацювання 2 теоретичних питань  (оцінюється 0; 2; 3 бали кожне завдання);
 3. розробка програми аудиту (оцінюється 0; 2; 3; 4 бали);
 4. опрацювання нормативної бази з питань аудиторської діяльності (оцінюється 0; 2; 3; 4 бали);
 5. вирішення практичного ситуаційного завдання  (оцінюється 0; 2; 3; 4 бали).

Оформлення контрольної роботи аналогічно оформленню реферату (титульна сторінка, відповіді та рішення, список використаних джерел).

 

 

Завдання 1.

 1. Сучасне визначення терміну "аудит"згідно МСА.
 2. Мета аудиту фінансової звітності.
 3. Особливості аудиту статутного капіталу.
 4. Скласти програму аудиту основних засобів та нематеріальних активів.
 5. Провести порівняльний аналіз положень Цивільного кодексу України та закону України «Про аудиторську діяльність», які регулюють договірні взаємовідносини між суб’єктом аудиторської діяльності і замовником аудиторських послуг (юридичними особами), і визначити правомірність надання таких послуг за усним зверненням замовника (без укладання письмового договору).
 6. Ситуаційні завдання. У процесі проведення фінансово-господарського аудиту виявлено, що перед складанням фінансової звітності за рік, а також на протязі всього року у бюджетній установі ні разу не проводилась інвентаризація основних засобів, товарно-матеріальних цінностей та розрахунків з покупцями і замовниками. Визначте, які нормативні документи порушено і хто є відповідальним за такі порушення. Визначте фактори ризику та оцініть їх можливий вплив на показники фінансової звітності бюджетної установи і порядок дій аудитора. Які аудиторські докази по цьому факту порушення необхідно отримати?

 

Завдання 2.

 1. Фундаментальний принцип професійної етики "чесність" – це…
 2. Відмінність аудиту від адміністративного контролю за правовою ознакою.
 3. Особливості аудиту резервного капіталу.
 4. Скласти програму аудиту виробничих запасів
 5. Навести порівняльну характеристику Міжнародних стандартів аудиту вищих органів фінансового контролю (ВОФК) INTOSAI та Стандартів аудиту, надання впевненості та етики Міжнародної федерації бухгалтерів (IFAC).
 6. Ситуаційні завдання .Троє  колишніх випускників КНЕУ, які мають дипломи магістрів з обліку і аудиту, фінансів та правознавства 4 роки поспіль працюють на відповідних освіті посадах і мають бажання створити аудиторську фірму у формі товариства з обмеженою відповідальністю. Стосовно формування статутного капіталу засновники домовились про наступне:
 • статутний капітал фірми – 100 000 грн.;
 • двоє засновників готові зробити свої внески грошовими коштами

(по 30 000 грн. кожний);

 • третій засновник в якості свого внеску у 40 000 грн. запропонував право використання офісного приміщення, яке належить йому на правах приватної власності.

          Необхідно визначити:

 • порядок набуття права створити таку фірму;
 • перелік документів, які необхідно подати до відповідного органу (навести його назву) для набуття такого права;
 • особливості реєстрації аудиторської фірми та скласти перелік документів, необхідних для її здійснення;
 • директора фірми та засновника, який буде вести перші півроку облік на фірмі (відповідно освіті), зробити необхідні бухгалтерські проведення  та скласти вступний баланс, якщо статутний капітал сформовано повністю.

 

 

Завдання 3.

 1. Фундаментальний принцип професійної етики "конфіденційність" – це…
 2. Аудит як інститут ринкової економіки.
 3. Особливості аудиту основних засобів.
 4. Скласти програму аудиту дебіторської заборгованості
 5. Опрацюйте основні положення МСА 260 і опішить процедури, за допомогою яких аудитор повідомляє найвищому управлінському персоналові інформацію з питань аудиту, яка має значення для управління.
 6. Ситуаційні завдання Будівельна компанія ВАТ «Моноліт» під час економічної кризи значно скоротила обсяги будівництва. Проте, будівництво об’єктів так званих VIP-замовників продовжується в кредит. Аудитори Вашої фірми з’ясували, що значна кількість таких замовників мають ознаки зв’язаних сторін (акціонери, постачальники будівельних матеріалів, банки-кредитори).

   Розкриття інформації згідно П(С)БО 23«Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін» головний бухгалтер включати у Примітки до фінансового звіту компанії відмовилась, мотивуючи своє рішення відсутністю будь-яких родинних або посадових зв’язків з VIP-замовниками.

   Вкажіть, які дії має вчинити аудитор у цій ситуації, який тип аудиторського висновку необхідно надати клієнту (з посиланням на відповідні МСА) і сформулюйте відповідний параграф висновку, якщо він буде відрізнятися від безумовно-позитивного.

 

Завдання 4.

 1. Аудиторська діяльність – це…
 2. Властивий (невід'ємний) ризик.
 3. Особливості аудиту готівкових коштів.
 4. Скласти програму аудиту фінансових інвестицій
 5. Навести загальні принципи аудиту фінансової звітності у відповідності з МСА 200.
 6. Ситуаційні завдання Аудитор встановив, що керівництво підприємства «Марго» прийняло рішення про розширення видів діяльності організації.

На думку аудитора, даний факт господарської діяльності вплине на фінансовий стан, рух грошових коштів і результати діяльності підприємства. Тому його варто визнати суттєвою подією після звітної дати.

Визначальне значення при встановленні суттєвості цього факту господарської діяльності має зміна фінансового стану підприємства «Марго» у зв'язку із прийняттям масштабних рішень, пов'язаних з бізнесом.

Необхідно:

 1. Визначити, який вплив зробить на аудиторський висновок ця подія після звітної дати.
 2. Визначити тип події після звітної дати та порядок його відбиття в фінансовій звітності підприємства.

 

Завдання 5.

 1. Зміст фундаментального принципу "незалежність".
 2. Метод направленого тестування в аудиті.
 3. Особливості аудиту виробничих запасів.
 4. Скласти програму аудиту касових операцій
 5. Проаналізуйте та оцініть відповідність Правило (стандарт) аудиторської діяльності Російської Федерації “Суттєвість та аудиторський ризик” вимогам МСА 320“Суттєвість в аудиті”.

6.   Ситуаційні завдання 1) Аудитор вивчаючи наявність та стан кредиторської заборгованості торгівельного підприємства, що має велику кількість дрібних постачальників (кредиторів), вирішив скористатися процедурою запитів про підтвердження. Який тип запитів використає аудитор:

а) запит про позитивне зовнішнє підтвердження зі згодою з наведеною інформацією;

б) запит про позитивне зовнішнє підтвердження з наданням інформації;

в) запит про негативне зовнішнє підтвердження?

 

2) Для вивчення повноти обліку доходів від реалізації готової продукції підприємства аудитор скористався процедурою запитів про позитивне підтвердження з наданням інформації респондентом. Надіславши 124 запити аудитор отримав 83 підтвердження.

Поясніть, які процедури має виконати аудитор стосовно тих респондентів, що не відповіли на запит?

 

Завдання 6.

 1. Зміст фундаментального принципу "професійна поведінка".
 2. Сутність методу вибіркового дослідження в аудиті.
 3. Особливості аудиту незавершеного виробництва.
 4. Скласти програму аудиту безготівкових операцій.
 5. Проаналізувавши основні положення МСА 315 «Розуміння суб’єкта господарювання та його середовища та оцінка ризиків суттєвих викривлень» визначте зміст, вимоги та основні елементи системи внутрішнього контролю та викладіть їх у табличному та графічному вигляді. Результати представте у вигляді презентації.
 6. Ситуаційні завдання. Ваша аудиторська фірма проводить аудит ПП «Истра», яке займається виробництвом будівельних матеріалів.  Ви плануєте здійснити контроль з фізичного підрахунку одиниць запасів (інвентаризації), результати якого будуть відображені в облікових регістрах звітного періоду підприємства станом на 31 грудня 2009 р.  

ПП «Истра» не веде безперервного обліку запасів. Тому вартість запасів у фінансовій звітності зазначається на підставі фізичного підрахунку одиниць запасу наприкінці звітного періоду. ПП «Майстер» проводить повну інвентаризацію кожні півроку. На підприємстві немає відділу внутрішнього аудиту. Менеджер аудиторської фірми, відповідальний за аудит ПП «Майстер», попросив Вас розповісти йому, як Ви збираєтесь  проводити перевірку запасів.

Необхідно:

 1. Навести перелік документів, які будуть складені  та перевірені аудитором під час проведення та після завершення інвентаризації.
 2.  Описати техніку виконання аудитором фізичного контролю запасів.
 3.  Навести перелік порушень, які при цьому можуть бути виявлені.

Завдання 7.

 1. Аудиторський звіт – це… (вказати також види аудиторських висновків)
 2. Ризик аудиту та його складові.
 3. Особливості аудиту товарних запасів.
 4. Скласти програму аудиту власного капіталу.
 5. Згідно з МСА 501 “Аудиторські докази: додаткові міркування щодо окремих статей”, розкрити питання :

а). Тести системи внутрішнього контролю або процедури по суті стосовно запасів.

б) Процедури стосовно судових справ та претензій які стосуються суб'єкта господарювання та можуть призвести до суттєвого викривлення в фінансових звітах.

6. Ситуаційні завдання. Відомій в широких колах громадськості аудиторській фірмі «Консалт» у черговий раз запропоновано за великий гонорар провести аудиторську перевірку. Стало відомо, що деякі аудитори АФ «Консалт» досить часто отримують додаткову винагороду від клієнтів, фінансову звітність яких перевіряють, та залежать від керівництва клієнтів, оскільки останні можуть замінити аудитора та запросити „більш зручного” для себе аудитора. Надати особисту оцінку, з точки зору, дотримання етичних норм поведінки щодо висловлень деяких представників громадськості стосовно того, що незалежність аудиторів зазначеної аудиторської фірми може бути поставлена під сумнів. Оцінити ситуацію у відповідності до положень «Кодексу етики професійних бухгалтерів»

 

 

Завдання 8.

 1. Аудиторська документація – це…
 2.  Сутність та функції внутрішнього аудиту.
 3. Особливості аудиту дебіторської заборгованості.
 4. Скласти програму аудиту кредитів банку.
 5. Розкрити основний зміст листа - зобов’язання відповідно до МСА 210 «Умови завдань з аудиторської перевірки».
 6. Ситуаційні завдання. У сертифікованого аудитора Поліщука О.Р., який очолював  аудиторську перевірки АКБ «Інтеграл», виникла необхідність в консультації експерта щодо експертної оцінки вартості основної будівлі банківської установи. Але у зв’язку з недостатнім фінансуванням та побоюваннями щодо оприлюднення такої інформації в наданні послуг експерта йому було відмовлено.

Назвати який саме принцип професійної етики аудиторів в цьому випадку порушений. Які загрози при цьому виникають та які застережні заходи слід застосувати для їх усунення? Обґрунтувати відповідь.

 

Завдання 9.

 1. Аудиторська фірма – це…
 2. Відмінність аудиту від адміністративного контролю за статусом фахівця.
 3. Особливості аудиту грошових коштів.
 4. Скласти програму аудиту кредиторської заборгованості.
 5. Аудиторська фірма «Аудит XXI» у відповідності до рішення АПУ «Про затвердження концептуальної основи контролю якості аудиторської діяльності в Україні» від 27.09.2007 № 182/3 має розробити та впровадити в свою практику систему контролю якості аудиторських послуг. Які складові такої системи можна виділити?
 6. Ситуаційні завдання. Відкрите акціонерне товариство в особі генерального директора звернулося до аудиторської фірми з пропозицією вирішення наступних проблем:
 • складання фінансової звітності за звітний рік;
 • проведення аудиту фінансової звітності за звітний рік;
 • проведення техніко –економічного аналізу  діяльності ВАТ за звітний рік;
 • оцінка ефективності функціонування існуючих інформаційних систем і технологій;
 • вибір технічної бази та програмних продуктів з комплексної автоматизації системи управління підприємством.

На основі наведеної інформації необхідно:

 • визначити перелік послуг, які може виконати аудиторська

фірма в межах чинного законодавства. Якщо необхідно, запропонувати альтернативні варіанти таких послуг;

 • визначити додаткові послуги, в межах запропонованих,  які може

виконати аудиторська фірма та обґрунтувати їх доцільність для ВАТ;

 • за правилами ділового листування підготувати письмову відповідь замовнику (необхідні реквізити взяти довільно).

 

 

Завдання 10.

 1.  Аудиторські докази – це… (зазначити вимоги до аудиторських доказів) …
 2. Етапи (стадії) проведення аудиту.
 3. Особливості аудиту витрат майбутніх періодів.
 4. Скласти програму аудиту доходів.
 5. Провести порівняльний аналіз визначення терміну «аудит» використовуючи законодавчі акти, нормативні документи і спеціальну літературу та висловити свою думку стосовно того, яке визначення є більш універсальним.
 6. Ситуаційні завдання. Допущені необумовлені виправлення в грошових документах: в прибутковому касовому ордері № 303 від 17 липня 2010 р. сума 1500 грн. виправлена на 500 грн. (гроші надійшли за реалізовану продукцію від магазину №1); у видатковому ордері № 420 від 25 вересня 2010 року сума 500 грн. виправлена на 589 грн. ( гроші виплачені в підзвіт експедитору Лобанову І.Д..); у видатковому касовому ордері № 530 від 10 листопада 2010 р. сума 810 грн. виправлена на 870 грн. (гроші виплачені за трудовою угодою Левину К.І.).

 

Завдання 11.

 1. Зміст терміну "аудиторські докази".
 2. Загальна стратегія  аудиту.
 3. Особливості аудиту матеріальних витрат.
 4. Скласти програму аудиту витрат.
 5.  Проаналізувавши Міжнародні стандарти аудиту, праці вітчизняних та зарубіжних авторів , дати визначення терміну аудиторська вибірка не менше як із п’яти джерел та результати подати в таблицю1

Таблиця 1

джерело

визначення

 

 

 

 1. Ситуаційні завдання. ТОВ «Лагуна» багато років працює на ринку торговельних послуг. Жодного разу товариство не перевірялося податковою інспекцією. Керівництво товариства для своєї безпеки хоче впевнитися в правильності та якості ведення бухгалтерського обліку і фінансової звітності. Директор ТОВ «Лагуна» звертається до аудиторської фірми ТОВ «Київ» з проханням провести аудит за останні три роки, які обов’язково будуть перевірятися податковою інспекцією згідно статті 15.1.1 закону України «Порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» №2181-ІІІ від 21.12.2000р.

Аудиторська фірма ТОВ «Київ» погоджується провести аудиторську перевірку.

Необхідно:

 • скласти лист-пропозицію клієнта;
 • вказати, яку інформацію необхідно запитати аудитору для прийняття рішення щодо проведення аудиту:
 • скласти лист-зобов’язання аудитора;
 • скласти договір на проведення аудиту за умови, що перевірка проводиться вперше.

 

 

Завдання 12.

 1. Зміст терміну "внутрішній аудитор".
 2. План  проведення аудиту та аудиторські процедури.
 3. Особливості аудиту валютних коштів.
 4. Скласти програму аудиту розрахунків з оплати праці.
 5. . Охарактеризуйте загальні положення договору згідно Цивільного Кодексу України.
 6. Ситуаційні завдання. Проводячи тестування системи внутрішнього контролю у одній із дочірніх компаній Автотранспортного холдингу, аудитор встановив, що  протягом минулого року там було списано легковий автомобіль придбаний у 1995р. При цьому списання відбулося на підставі довідки бухгалтерії щодо суми накопиченого зносу. При цьому знос нараховувався виходячи із максимального строку використання автомобіля визначеному бухгалтером у 15 років.

Проаналізуйте ситуацію та дайте відповідь, на наступні питання:

 • Як саме повинна була здійснюватись процедура списання автомобіля та якими документами оформлюватись?
 • Проаналізуйте, які причини могли призвести до такої ситуації та визначте напрями вдосконалення системи внутрішнього контролю підприємства з метою упередження таких порушень в майбутньому.

 

 

Завдання 13.

 1. Зміст терміну "Аудиторський ризик".
 2. Зміст основного етапу аудиту.
 3. Аудиторський звіт (висновок).
 4. Скласти програму аудиту розрахунків з підзвітними особами.
 5. Згідно з МСА 500 “Аудиторські докази” заповніть( таблицю 1 ). Надати визначення наведеним у таблиці термінам, навести приклади стосовно кожного із них.

Таблиця 1

Перелік термінів

Надати коротку характеристику

Навести приклади

1

Спостереження

 

 

2

Запити

 

 

3

Підтвердження

 

 

4

Перерахування

 

 

5

Повторне виконання

 

 

6

Аналітичні процедури

 

 

 

 1. Ситуаційні завдання. ТОВ Аудиторська фірма «Столиця» (надалі Товариство) зареєстрована в ДПІ Оболонського району в м.Києві.

З 1994 року Товариство працює з річним обігом грошових коштів, який не перевищує 1 млн. грн. на рік та штатом працівників – 23 чол. В зв’язку з цим Товариству дозволено згідно законодавства України працювати на спрощеній системі оподаткування.

В 2010 році Товариство уклало договір з Чорноморським суднобудівельним заводом на проведення аудиту дебіторської заборгованості, витяг з якого наведено далі:

«І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 1. За цим Договором Аудиторська фірма бере на себе зобов’язання надавати Замовникові аудиторські послуги, зміст яких полягає у наступних положеннях:
 2. перевірці дебіторської заборгованості з 01.06.2009р. по 31.12.2009р.
 3. За надання Аудиторською фірмою аудиторських послуг за цим Договором Замовник зобов’язується розрахуватися цінними паперами (векселями) у порядку, строки та на умовах, визначених даним Договором.
 4. Зміст даного Договору передбачає в своїй основі конструкцію складного договору з поєднанням елементів договору доручення та договору про надання послуг, за яким Замовник доручає, а Аудиторська фірма приймає доручення на проведення аудиторської перевірки і зобов’язується надати Замовникові аудиторські послуги. У зв’язку з цим регулювання відносин, що виникають між Сторонами, в частині питань, на які немає відповіді у Договорі, здійснюється згідно з відповідними положеннями законодавства».

Необхідно:

 1. знайти порушення вимог законодавства у предметі договору на проведення аудиту та дати їм пояснення;
 2. скласти робочі документи аудитора відповідно до програми аудиту за обраним об’єктом:
  • аудит розрахунків з постачальниками та підрядниками;
  • аудит розрахунків з покупцями та замовниками;
  • аудит розрахунків за векселями;
  • аудит розрахунків з учасниками;
  • аудит дебіторської заборгованості.

 

 

Завдання 14.

 1. Ризик контролю – це…
 2. Подальші події, їх класифікація та оцінка аудитором.
 3. Модифікований аудиторський звіт.
 4. Скласти програму аудиту фінансової звітності.
 5. Посилаючись на МСА 300 «Планування аудиту фінансових звітів» роз’ясніть з якою метою аудитору слід планувати свою роботу.
 6. Ситуаційні завдання. Ви є аудитором підприємства, на якому за результатами проведення перевірки виявлено певні викривлення в обліку і звітності. Дані порушення стали можливі через неефективність існуючої на підприємстві системи внутрішнього контролю. Вас, як аудитора, запросили розробити заходи, які підвищили б ефективність системи контролю та убезпечили б підприємство від появи їх в майбутньому. Результати оформіть у вигляді таблиці, заповнивши колонку «заходи контролю»:

Порушення, які виявлені в ході перевірки

Заходи контролю

В даних обліку та звітності виявлено порушення пов’язані із недостатньою обізнаністю бухгалтерів підприємства в роботі автоматизованої інформаційної системи обліку підприємства

 

В даних обліку і звітності виявлені порушення які виникли в наслідок того, що бухгалтери не були обізнані з останніми змінами в нормативно-правових актах.

 

Виявлено порушення, що виникли в наслідок того, що інформація ( первинні документи) не вчасно надходили від територіально віддалених структурних підрозділів

 

Виявлено несвоєчасне повернення матеріально-відповідальними особами підзвітних сум

 

Виявлено, що програмне забезпечення яке встановлене на підприємстві, є застарілим, не функціонує належним чином, та не в повній мірі забезпечує потреби облікового персоналу

 

Мали місце факти некомпетентності окремих бухгалтерів при веденні обліку з метою оподаткування.

 

В звітності мали місце викривлення, через неправильне формування окремими бухгалтерами кореспонденцій рахунків обліку

 

Вибіркові інвентаризації, проведені на підприємстві, виявили окремі факти поверхової роботи інвентарних комісій.

 

 

 

Завдання 15.

 1. Ризик не виявлення – це……
 2. Аудиторська палата України та її повноваження.
 3. Особливості аудиту статутного капіталу.
 4. Скласти програму аудиту основних засобів та нематеріальних активів.
 5. Згідно з Міжнародних стандартів аудиту дати визначення таким термінам:

Генеральна сукупність, елементи вибірки, статистична вибірка,  стратифікація, допустимою  похибкою. 

 1. Ситуаційні завдання. ТОВ «Хімазот» працює три роки і займається виготовленням проектної документації на будівництво азотних заводів.

За результатами перевірки податковими органами правильності дотримання податкового законодавства на підприємство було накладено штрафні санкції. Погашення податкової заборгованості та штрафних санкцій може бути наслідком погіршення фінансового стану підприємства. Керівництво ТОВ «Хімазот» звертається до аудиторської фірми зробити перевірку правильності до висновків податкових органів щодо нарахування податків та визначення розмірів штрафних санкцій.

Необхідно:

 • визначити вид завдання, яке буде виконувати аудиторська фірма;
 • вказати рівень впевненості, який може бути наданий замовнику;
 • назвати можливі обставини, які необхідно проаналізувати аудиторській фірмі перед тим, як прийняти рішення про укладання договору.

 

Завдання 16.

 1. Властивий (невід’ємний)ризик – це …..
 2. Права аудитора.
 3. Державний аудит: поняття та види.
 4. Скласти програму аудиту виробничих запасів.
 5. Скласти схему припущення про безперервність діяльності підприємства згідно з МСА 570 «Безперервність».
 6. Ситуаційні завдання. Які процедури щодо визначення та оцінки подій, що відбулися після дати балансу аудитор визнає найбільш надійними:
 • а) надсилання запитів щодо подальших подій управлінському персоналу підприємства;
 • б) ознайомлення з наявними проміжними фінансовими звітами;
 • в) запити третім особам (банкам, діловим партнерам, юридичним і страховим агенціям тощо);
 • г) ознайомлення з протоколами зборів акціонерів, засідань ради директорів та спостережної ради, вивчення актів ревізій державних контролюючих органів?
 • Обгрунтувати відповідь з урахуванням того, що аудиторська перевірка має закінчитись 1-го червня.

 

Завдання 17.

 1. Аудиторський ризик – це…..
 2. Аудит в державному секторі економіки.
 3. Особливості аудиту розрахунків з ПДВ.
 4. Скласти програму аудиту дебіторської заборгованості.
 5. Опрацювати МСА 700 «Висновок незалежного аудитора щодо повного пакету фінансових звітів загального призначення», МСА 701 «Модифікація висновку незалежного аудитора»,МСА 800 «Висновок незалежного аудитора при виконанні завдань з аудиту спеціального призначення».
 6. Ситуаційні завдання. ВАТ «Богдан» збирає автобуси з деталей, закуплених у фірм-постачальників і продає автобуси окремим замовникам. У звітному році Компанія ВАТ «Богдан» не змогло витримати конкуренцію і це  призвело до скорочення обсягів продажу і зменшення валового прибутку. Як наслідок, були понесені збитки і, відповідно, виникли труднощі  в застосуванні принципу безперервної діяльності. Аудитори з'ясували, що фінансова звітність компанії ВАТ «Богдан»  не  розкриває належним чином труднощі у застосуванні принципу безперервної   діяльності, і  є  підозри,  що   компанія зазнає збитків у майбутньому.
Необхідно:
1. Визначити аудиторські процедури, необхідні для одержання достатніх  аудиторських доказів щодо формування думки про можливість безперервної   діяльності ВАТ «Богдан».
2. Визначте форму аудиторського висновку, наведіть його відповідний витяг й обґрунтуйте Ваш вибір .

 

Завдання 18.

 1. Термін "шахрайство" в аудиті.
 2. Джерела одержання аудиторських доказів.
 3. Аудит та огляд фінансової звітності, спільне та особливе.
 4. Скласти програму аудиту фінансових інвестицій.
 5. Опрацювати МСА 500 «Аудиторські докази», МСА 505 «Зовнішні підтвердження»,МСА 510 «Перші завдання: залишки на початок періоду», МСА 520 «Аналітичні процедури».

6. Ситуаційні завдання. Підприємство «Захід» придбало малоцінні необоротні матеріальні активи:

- письмові столи для співробітників (5 шт. за ціною 140 грн., в т.ч. ПДВ);

- стільці (5 шт. за ціною 60 грн., в т.ч. ПДВ);

 - книжкова шафа (за ціною 250 грн., в т.ч. ПДВ);

 - полиці для книг (10 шт. за ціною 20 грн., в т.ч. ПДВ).

Вартість послуг з перевезення транспортною організацією – 90 грн. (в т.ч. ПДВ), розподіляється пропорційно до купівельної вартості об’єктів малоцінних необоротних матеріальних активів.

У бухгалтерському обліку зроблені записи, відображені в Табл. 1

Таблиця 1.

Бухгалтерський облік малоцінних необоротних матеріальних активів на підприємстві «Захід»

№ п/п

 

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн

Дебет

Кредит

1

Оприбутковано офісні меблі від постачальника

631

153

1 208

2

Відображено суму ПДВ

641

631

242

3

Відображено вартість перевезення меблів

153

685

75

4

Відображено суму ПДВ

641

685

15

5

Оплачено рахунок транспортної організації

311

685

90

6

Введено в експлуатацію:

- столи;

- стільці;

- ;книжкову шафу;

- полиці для книг

 

 

 

619

266

221

177

 

Необхідно:

1. Оцінити ситуацію з позиції чинного законодавства.

2. Визначити, на які моменти більш за все повинен звернути увагу аудитор.

3. Надати пропозиції підприємству, щодо обліку малоцінних необоротних матеріальних активів та щодо профілактики заходів запобігання помилок.

4. Зазначити коригуючі записи бухгалтерського обліку, якими можна усунути допущені порушення.

5. Скласти необхідні робочі документи аудитора.

 

Завдання 19.

 1. Термін "помилка" в аудиті.
 2. Сутність аудиторських доказів та вимоги до них.
 3. Документальне оформлення інформації аудитора тим, кого наділено найвищими повноваженнями.
 4. Скласти програму аудиту касових операцій.
 5. Наведіть характеристику обставин, що призводять до припинення виконання обов’язків аудитора, та можливих загроз його незалежності в зв’язку з неповідомленням найвищому управлінському персоналові інформації, яка має значення для управління.
 6. Ситуаційні завдання. Дослідивши безготівкові розрахунково-платіжні документи (платіжні доручення) ТОВ «Форвард» аудитори Вашої фірми переконались, що підприємство здійснює конвертацію безготівкових коштів своїх партнерів по бізнесу у валютну готівку через іноземний благодійний фонд за відповідну комісію (8-10%). Але керівництво товариства рішуче відкидає висновки аудиторів.

Вкажіть, які дії має вчинити аудитор у цій ситуації з посиланням на відповідні МСА.

 

Завдання 20.

 1. Термін "суттєве викривлення"
 2. Рівень надійності аудиторських доказів.
 3. Аудит ефективності фінансово-господарської діяльності.
 4. Скласти програму аудиту безготівкових операцій.
 5. Охарактеризуйте, в якій формі інформація, що має значення для управління, повідомляється аудитором найвищому управлінському персоналові суб’єкта господарювання.
 6. Ситуаційні завдання. Державний аудитор має таку інформацію про фактичні витрати бюджетної установи за 2009 р. якщо відомо, що касові витрати за 2009 р. становлять 44 000 грн., кредиторська заборгованість – 5900 грн. і 5000 грн. на початок і кінець 2009 р. відповідно; дебіторська заборгованість на початок 2009 р. – 3000 грн.; залишок запасів на початок року – 2850 грн..

Проаналізувати відхилення між фінансовими показниками.

 

Завдання 21.

 1. Термін "аудиторські процедури".
 2. Операційний аудит у складі аудиторських послуг.
 3. Відмова аудитора від надання звіту.
 4. Скласти програму аудиту власного капіталу.
 5. Складіть перелік нормативних документів, якими повинен керуватися аудитор під час оцінювання фінансової звітності підприємства.

6. Ситуаційні завдання. Аудитор має можливість отримати докази щодо наявності і стану збереження виробничих запасів підприємства шляхом:

а) отримання реєстру запасів, підготовленого завідувачем складу особисто для аудитора;

б) вивчення інвентаризаційних відомостей, наданих аудитору Головою інвентаризаційної комісії;

в) вивчення та аналізу Журналу 5 та відомості 5.1 на звітну дату.

г) документування власних спостережень щорічної загальної інвентаризації на підприємстві.

Визначити та обґрунтувати ступінь надійності вказаних джерел аудиторських доказів.

 

Завдання 22.

 1. Зміст фундаментального принципу "професійна компетентність та належна ретельність (старанність)".
 2. Класифікація аудиторських послуг.
 3. Особливості аудиту розрахунків з податку на прибуток.
 4. Скласти програму аудиту кредитів банку.
 5. Викладіть порядок обміну інформацією з питань аудиту, що виникають під час аудиторської перевірки фінансових звітів, між аудитором і особами, що належать до найвищого управлінського персоналу, відповідно до МСА 260.

6. Ситуаційні завдання. У процесі інвентаризації каси з’ясувалось:

1) фактична наявність грошових коштів у касі фірми на мо­мент інвентаризації – 4 600 грн;  

2) марки поштові - 400 грн;

3)   у касі є незакриті відомості на виплату заробітної плати:

-  відомість № 72 на загальну суму 6 800 грн, по якій виплачено 3 200 грн;

-   відомість № 79 на загальну суму 4 500 грн, по якій виплачено 1 400 грн;

4) у касі в наявності є бланки суворої звітності на суму 190 грн;

5) наявність грошових коштів у касі фірми за обліковими даними – 8 900 грн.

Необхідно:

1. Визначити результат інвентаризації каси.

2. Оцінити ситуацію з позиції чинного законодавства;

3. Відобразити зміст допущених порушень в робочих документах.

 

Завдання 23.

 1. Планування аудиту – це…
 2. Робочі документи аудитора та мета їх оформлення.
 3. Контроль якості аудиту: нормативне регулювання і методика проведення.
 4. Скласти програму аудиту кредиторської заборгованості.

  5.Навести характеристику кваліфікаційних вимог до фахівців органів, що здійснюють державний аудит в Україні, у порівнянні з вимогами до кваліфікації державних аудиторів зарубіжних країн.

Ситуаційні завдання. Вивчаючи баланс дрібно - оптової торгівельної компанії ТОВ «Весняна казка» аудитори Вашої фірми побачили, що облік операцій за рахунками 36, 37 та 39 ведеться в одній оборотно-сальдовій відомості і відповідно відображається одним рядком в балансі (рядок 160). Аналогічний зведений облік ведеться за рахунками кредиторської заборгованості 60, 63, 64, 65, 66, та 68. Зведена сума кредиторської заборгованості показана в рядку 530 балансу. Бухгалтер пояснив, що хоча компанія не є малим підприємством, проте кількість проводок, що здійснюється протягом місяця незначна і йому зручніше використовувати зведений обліковий регістр.

Вкажіть, які дії має вчинити аудитор у цій ситуації, який тип аудиторського висновку необхідно надати клієнту (з посиланням на відповідні МСА) і сформулюйте відповідний параграф висновку.

 

Завдання 24.

 1. Внутрішній аудит – це…
 2. Форми аудиторських звітів (висновків).
 3. Особливості аудиту розрахунків з оплати праці.
 4. Скласти програму аудиту доходів.
 5. Порівняльна характеристика організаційних схем і моделей державного аудиту в зарубіжних країнах.
 6. Ситуаційні завдання. У ПАТ «Банк «Авангард»,аудитором якого є Ваша аудиторська фірма, в звітному році виникли певні проблеми:

а) погіршилась якість кредитного портфелю, що призвело до суттєвого збільшення резерву під кредитні ризики;

б) частина цінних паперів у торговому портфелі банку втратила активний ринок;

в) банк не зміг у повному обсязі надати свою частку консорціумного кредиту (умовами консорціумної угоди передбачені відповідні штрафні санкції).

   Вкажіть, які дії має вчинити аудитор у цій ситуації, який тип аудиторського висновку необхідно надати клієнту (з посиланням на відповідні МСА) і сформулюйте відповідний параграф висновку, якщо він буде відрізнятися від безумовно-позитивного.

 

Завдання 25.

 1. Сертифікація аудиторів – це…
 2. Аудит в системі господарського контролю.
 3. Особливості аудиту фінансових інвестицій.
 4. Скласти програму аудиту розрахунків з оплати праці.
 5. Викладіть у реферативній формі вимоги МСА та національної практики аудиту стосовно форм і змісту інформації, що має значення для управління та повідомляється аудитором найвищому управлінському персоналові.
 6. Ситуаційні завдання. Проводячи перевірку ЗАТ «Обрій» аудитори Вашої фірми з’ясували, що до районного суду міста було подано колективний позов споживачів товарів Вашого клієнта. ЗАТ «Обрій» виробляє і продає будівельні фарби, емалі розчинники. Інтереси Вашого клієнта в суді захищає юридична компанія «Яровіт».

   На Ваш письмовий запит щодо розгляду цієї справи член Правління ЗАТ Обрій» усно повідомив, що «…позов перебуває у стані довготривалої невизначеності і це в подальшому призведе до автоматичного припинення справи».

   На прохання про зустріч з юристами компанії «Яровіт» Вам також було відмовлено.

   Вкажіть, які дії має вчинити аудитор у цій ситуації, який тип аудиторського висновку необхідно надати клієнту (з посиланням на відповідні МСА) і сформулюйте відповідний параграф висновку.