Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ Кон’юнктура міжнародного фінансового ринку

Кон’юнктура міжнародного фінансового ринку

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

       ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Вадима Гетьмана»

 

Факультет міжнародної економіки і менеджменту

 

                                               Кафедра міжнародних фінансів        

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Науково-методичною радою університету

Протокол № ____ від __________________ 2018 р.

Голова НМР ______________ А.М. Колот

 

 

 

 

РОБОЧА  ПРОГРАМА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ

 

КОН’ЮНКТУРА  МІЖНАРОДНОГО  ФІНАНСОВОГО  РИНКУ

 

для студентів

 

рівень вищої освіти

другий (магістерський)

галузь знань

07 «Управління та адміністрування»

спеціальність

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

освітня програма

«Міжнародні фінанси»

спеціалізація

«Міжнародні фінанси»

тип дисципліни

обов’язкова

                       

      

      

 

ПОГОДЖЕНО:

Гарант освітньо-професійної програми

 

__________________ Т.О. Фролова

 

 

ПОГОДЖЕНО:

Директор Центру менеджменту
та моніторингу якості освіти

 

____________Т.О. Фролова

РЕКОМЕНДОВАНО:

кафедрою міжнародних фінансів

протокол № _____ від ____________________

 

Завідувач кафедри ___________О.М. Мозговий

 

 

Київ – 2018
Розробник: Луцишин Зоряна Орестівна, доктор економічних наук, професор кафедри міжнародних фінансів, професор.

email: zor_lu@ukr.net

 

 

Форма навчання —

денна, заочна

Семестр —

1

Кількість кредитів ECTS —

4

Форма підсумкового контролю —

залік

Мова викладання

українська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© З.О.Луцишин, 2018 рік

© КНЕУ, 2018

 

 

 

ЗМІСТ

ВСТУП

4

 

 

 1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

8

 

 

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

9

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ КОН’ЮНКТУРИ МІЖНАРОДНОГО ФІНАНСОВОГО РИНКУ

9

Тема 1. Специфіка і завдання кон’юнктурних досліджень міжнародних фінансових ринків: вплив на методи, методику та практику.

9

Тема 2. Суть і особливості міжнародного фінансового ринку. СФЦ, міста-мегаполіси і їх вплив на кон’юнктуру міжнародного фінансового ринку

8

Тема 3. Особливості кон’юнктури міжнародного фінансового ринку та кон’юнктуроутворюючі фактори

8

Тема 4. Механізм ціноутворення на міжнародному фінансовому ринку та особливості цінової політики

 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 МЕХАНІЗМ І МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ КОН’ЮНКТУРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ МІЖНАРОДНОГО ФІНАНСОВОГО РИНКУ

9

Тема 5. Система кон’юнктурних показників міжнародного фінансового ринку

9

Тема 6. Методи кон’юнктурних досліджень та їх застосування для міжнародних фінансових ринків

10

Тема 7. Практика застосування методів дослідження кон’юнктури фінансових ринків: вибір системи торгівлі

10

Тема 8. Теорія циклів при прогнозуванні кон’юнктури міжнародного фінансового ринку

10

Тема 9. Кон’юнктуроутворюючі фактори функціонування міжнародних валютних ринків

11

Тема 10. Практика застосування фінансових розрахунків у кон’юнктурних дослідженнях та операції фінансового ринку

11

 

 

3. ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ

11

 

 

4. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

13

4.1. Основна література

13

4.2. Додаткова література

13

4.3. Інформаційні ресурси

16

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

Навчальна дисципліна «Кон’юнктура міжнародного фінансового ринку» є однією із складових комплексної підготовки фахівців галузі  знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

Анотація навчальної дисципліни:

Кон’юнктура міжнародного фінансового ринку (Conjuncture of international financial market) – присвячена вивченню концептуальних та методологічних засад дослідження кон’юнктури міжнародного фінансового ринку, його особливостям та формуванню специфічних методів і механізмів кон’юнктурних досліджень, кон’юнктуроутворюючим факторам функціонування міжнародного фінансового ринку, особливостям механізму ціноутворення на міжнародному фінансовому ринку, теорії циклів при прогнозуванні кон’юнктури міжнародного фінансового ринку та практиці застосування фінансових розрахунків у кон’юнктурних дослідженнях, методиці здійснення кон’юнктурних досліджень та складання прогнозів з використанням системи кон’юнктурних показників і принципів та методів фундаментального аналізу.

Міждисциплінарні зв’язки. Навчальна дисципліна «Кон’юнктура міжнародного фінансового ринку» базується на циклі дисциплін професійної та практичної підготовки, зокрема «Фінанси», «Гроші та кредит», «Статистика», «Фондовий ринок», «Міжнародна економіка», «Міжнародні фінанси», «Міжнародна інвестиційна діяльність», «Фінанси міжнародних корпорацій», «Міжнародний фінансовий менеджмент»,.

Мета дисципліни – ознайомлення із особливостями кон’юнктури міжнародного фінансового ринку, кон’юнктуроутворюючими факторами, сукупністю специфічних методів і механізмів при дослідженні кон’юнктури міжнародного фінансового ринку та практикою здійснення кон’юнктурних прогнозів конкретно взятого сегменту міжнародного фінансового ринку із застосуванням методів фундаментального аналізу.

Завдання – полягає у формуванні в студентів цілісної системи знань щодо методології та організації кон’юнктурних досліджень міжнародних фінансових ринків. У результаті вивчення дисципліни студенти повинні засвоїти елементи дослідницької діяльності, принципи організації, методику й технології проведення кон’юнктурних досліджень міжнародних фінансових ринків, навчитися проводити авторські дослідження і, зокрема, в частині збору інформації, теоретичних посилок та робочих гіпотез, вибору методики та методів проведення аналізу світової економічної кон’юнктури та кон’юнктури міжнародних фінансових ринків, зокрема:

 • ознайомити студентів з теоретичними основами кон’юнктурних досліджень в цілому та особливостями дослідження кон’юнктури міжнародних фінансових ринків, зокрема;
 • виокремити та класифікувати фактори формування кон’юнктури міжнародних фінансових ринків;
 • ознайомити студентів із методиками та методами кон’юнктурних досліджень; системою кон’юнктурних показників; оцінкою потенціалу і основними пропорціями міжнародного фінансового ринку;
 • ознайомити студентів із методологією кон’юнктурних досліджень окремих видів міжнародних фінансових ринків з урахуванням їх специфіки; організацією і технікою здійснення кон’юнктурних досліджень міжнародних фінансових ринків ринків.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі результати навчання:

 1. Знання:
  1. специфіки кон’юнктури міжнародного фінансового ринку;
  2. факторів впливу на кон’юнктуру фінансових ринків;
  3. джерел кон’юнктурної інформації;
  4. впливу ефекту натовпу на кон’юнктуру фінансового ринку (міжнародного, регіонального, національного);
  5. національних особливостей формування кон’юнктури фінансових ринків та їх вплив на регіональні та міжнародні фінансові ринку;
  6. місця, специфіки та ролі світових фінансових центрів, міст-мегаполісів, фінансових столиць у формуванні кон’юнктури міжнародного фінансового ринку;
  7. особливостей механізму ціноутворення на міжнародному фінансовому ринку, факторів впливу на формування ціни фінансових продуктів;
  8. системи кон’юнктурних показників міжнародного фінансового ринку:
 • показників діяльності грошово-кредитної сфери;
 • детермінант попиту та пропозиції на міжнародному фінансовому ринку;
  1. методів та принципів фундаментального аналізу, джерела інформації, основних фактори та особливостей здійснення; методів розрахунків та механізму формування рейтингів;
  2. сутності хвильової теорії Еліота та основних діаграм хвильової теорії; специфіки степеневих хвиль, правил взаємного розташування;
  3. особливостей кон’юнктури міжнародного фінансового ринку, факторів впливу на кон’юнктуру валютного ринку;
  4. методів та основних принципів застосування фінансових розрахунків у кон’юнктурних дослідженнях та операцій міжнародного фінансового ринку.
 1. Уміння:
  1. класифікувати кон’юнктуроутворюючі фактори, виокремлюючи найбільш дієві і найбільш впливові;
  2. здійснювати ретроспективний аналіз кон’юнктури міжнародного фінансового ринку;
  3. здійснювати фундаментальний аналіз біржових цін і курсів та складати прогнози;
  4. проводити фундаментальний аналіз фінансових ринків та складати прогнози;
  5. використовувати теорію циклів при прогнозуванні кон’юнктури міжнародного фінансового ринку;
  6. здійснювати прогнози валютних ділингових операцій, біржових торгів;
  7. читати і розуміти мову біржового валютного брокера;
  8. застосовувати на практиці фінансові розрахунки у кон’юнктурних дослідженнях та операціях міжнародного фінансового ринку.
 2. Комунікація:

здатність працювати у міжнародному просторі, застосовувати управлінські навички у сфері міжнародних фінансів, банківської справи та страхування;

 1. Автономність та відповідальність:

продемонструвати розуміння особистої відповідальності за професійні та/або управлінські рішення чи надані пропозиції/рекомендації, які можуть впливати на економічну діяльність суб’єктів бізнесу як на вітчизняному так і на міжнародному ринку.

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей та програмних результатів навчання відповідно до освітньо-професійної програми «Міжнародні фінанси» (табл. 1).

Таблиця 1

Матриця компетентностей та програмних результатів навчання, які формуються

під час вивчення навчальної дисципліни «Кон’юнктура  міжнародного  фінансового  ринку» у відповідності до освітньо-професійної програми «Міжнародні фінанси»

Шифр компетентності

Компетентності

Шифр програмних результатів

Програмні результати навчання

Загальні компетентності (ЗК)

 

 

ЗК1.

Здатність проводити дослідження та генерувати нові ідеї.

ПРН 1.

Планувати та управляти часом при проведенні досліджень.

ЗК2.

Здатність працювати автономно та проявляти лідерські навички.

ПРН 3.

Демонструвати навички самостійного прийняття рішень, бути лідером, нести відповідальність за стратегічний розвиток команди.

ЗК7.

Здатність працювати у міжнародному просторі.

ПРН 9.

Обирати методи адаптації та напрями використання міжнародних стандартів та нормативів в професійній діяльності.

Спеціальні (фахові) компетентності (СК)

 

 

СК1.

Здатність використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи та страхування  у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності.

ПРН 12.

Використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи та страхування  у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності.

СК3.

Здатність використовувати теоретичний та методичний інструментарій для діагностики і моделювання фінансової діяльності суб’єктів господарювання.

ПРН 14.

 

Здійснювати діагностику і моделювання фінансової діяльності суб’єктів господарювання.

СК8.

Здатність до пошуку, використання та інтерпретації інформації для вирішення професійних і наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування.

ПРН 19.

Систематизувати та аналізувати інформацію для вирішення професійних та наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування.

СК16.

Здатність прогнозувати тенденції розвитку глобальних фінансових ринків з урахуванням кон’юнктурних змін з використанням методів фундаментального та технічного аналізу.

ПРН 27.

Ідентифікувати зміни кон’юнктури ринків під дією невизначених факторів, здійснювати їх компаративний, фундаментальний і технічний аналіз, критично оцінювати наслідки продукованих ідей та прийнятих рішень з метою прогнозування   тенденції розвитку світового ринку.

 

 

 

Матриця відповідності компетентностей результатам навчання за дисципліною «Кон’юнктура міжнародного фінансового ринку» представлена в табл. 2.

Таблиця 2

Матриця відповідності компетентностей результатам навчання

за дисципліною «Кон’юнктура  міжнародного  фінансового  ринку»

Загальні компетентності (ЗК)

Результати навчання

Знання

Уміння

Комунікація

Автономність та

відповідальність

ЗК1.

Здатність проводити дослідження та генерувати нові ідеї.

 

+

 

 

ЗК2.

Здатність працювати автономно та проявляти лідерські навички.

 

 

 

+

ЗК7.

Здатність працювати у міжнародному просторі.

 

 

+

 

Спеціальні (фахові) компетентності (СК)

 

 

 

 

СК1.

Здатність використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи та страхування  у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності.

+

 

 

 

СК3.

Здатність використовувати теоретичний та методичний інструментарій для діагностики і моделювання фінансової діяльності суб’єктів господарювання.

+

 

 

 

СК8.

Здатність до пошуку, використання та інтерпретації інформації для вирішення професійних і наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування.

 

+

 

 

СК16.

Здатність прогнозувати тенденції розвитку глобальних фінансових ринків з урахуванням кон’юнктурних змін з використанням методів фундаментального та технічного аналізу.

 

+

 

 

 

Засвоєні студентами знання та набуті під час вивчення даної дисципліни навички є основою для здійснення практичної діяльності у сфері управління фінансами міжнародних корпорацій, фінансового контролінгу, внутрішнього та зовнішнього аудиту, ризик-менеджменту у реальному та фінансовому секторах економіки, консалтингу.

Досягненню мети та ефективній реалізації завдань вивчення дисципліни підпорядкована логіка її викладання, структура і зміст.

 

 

 

 

 

1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Кількість годин

денна форма

заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

Л*

ПР (С)*

І*

СР*

К*

І*

СР*

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

Змістовий модуль 1 Методологічні засади дослідження кон’юнктури міжнародного фінансового ринку

Вступ.

Тема 1. Специфіка і завдання кон’юнктурних досліджень міжнародних фінансових ринків: вплив на методи, методику та практику

8

2

2

2

4

8

3

2

5

Тема 2. Суть і особливості міжнародного фінансового ринку. СФЦ, міста-мегаполіси і їх вплив на кон’юнктуру міжнародного фінансового ринку

8

2

-

4

7

-

5

Тема 3. Особливості кон’юнктури міжнародного фінансового ринку та кон’юнктуроутворюючі фактори

10

2

2

6

11

3

2

6

Тема 4. Механізм ціноутворення на міжнародному фінансовому ринку та особливості цінової політики

12

2

4

6

12

4

8

Разом за змістовим модулем 1

38

2

8

8

20

38

6

8

24

Змістовий модуль 2 Механізм і методика проведення кон’юнктурних досліджень міжнародного фінансового ринку

Тема 5. Система кон’юнктурних показників міжнародного фінансового ринку

10

 

2

2

6

10

4

2

6

Тема 6. Методи кон’юнктурних досліджень та їх застосування для міжнародних фінансових ринків

12

4

2

6

10

2

6

Тема 7. Практика застосування методів дослідження кон’юнктури фінансових ринків: вибір системи торгівлі

10

2

4

4

10

4

6

Тема 8. Теорія циклів при прогнозуванні кон’юнктури міжнародного фінансового ринку

14

4

4

6

13

4

4

8

Тема 9. Кон’юнктуроутворюючі фактори функціонування міжнародних валютних ринків

10

2

2

6

10

2

6

Тема 10. Практика застосування фінансових розрахунків у кон’юнктурних дослідженнях та операції фінансового ринку

10

2

2

6

11

2

8

ПМК

2

2

 

 

 

 

 

 

Тренінг – PBL: Презентація та захист індивідуальних робіт (ІР)

14

4

 

10

18

4

 

14

Разом за змістовим модулем 2

82

 

22

16

44

82

12

16

54

Усього годин

120

2

30

24

64

120

18

24

78

 

    * Л – лекції; ПР (С) – практичні (семінарські) заняття; К – контактні заняття; І – індивідуальні заняття; СР – самостійна робота.

 
 1. ЗМІСТ  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ  ЗА  ТЕМАМИ

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 Методологічні засади дослідження кон’юнктури міжнародного фінансового ринку

Вступ: Особливості кон’юнктури міжнародного фінансового ринку.

 

Тема 1. Специфіка і завдання кон’юнктурних досліджень міжнародних фінансових ринків: вплив на методи, методику та практику

Сутність кон’юнктури міжнародного фінансового ринку. Методи вивчення динаміки кон’юнктури. Завдання кон’юнктурних досліджень. Мета кон’юнктурного аналізу. Кон’юнктурознавство як складова частина світової економіки. Методологія поведінки у глобальному просторі та схема системного дослідження кон’юнктури. Стратегічна та кон’юнктурна ланки методологічного ланцюга дослідження світової економіки. Фінансові ринки: суть, значення, необхідність. Джерела кон’юнктурної інформації. Особливості інформації міжнародних фінансових ринків та фінансової інформації в цілому.

 

Тема 2. Суть міжнародного фінансового ринку. СФЦ, міста-мегаполіси і їх вплив на кон’юнктуру міжнародного фінансового ринку

Становлення міжнародного фінансового ринку. Функції фінансових ринків. Структура фінансових ринків. Фінансові ресурси. Ретроспектива становлення фінансового ринку. Специфіка міжнародної фінансової системи.

СФЦ і їх роль у формуванні кон’юнктури міжнародного фінансового ринку. Характеристика світових фінансових центрів високо розвинутих країн і їх вплив на кон’юнктуру світового господарства. Світові фінансові центри країн, що розвиваються і їх місце у системі кон’юнктурних досліджень міжна-родного фінансового ринку. Офшорні зони, податкові гавані, фіскальні оазиси, міста-мегаполіси і їх вплив на кон’юнктуру міжнародного фінансового ринку.

 

Тема 3 Особливості кон’юнктури міжнародного  фінансового  ринку  та кон’юнктуроутворюючі  фактори                                                   

Кон’юнктурний цикл на фінансовому ринку. Значення та специфіка міжнародного фінансового ринку.

Фактори, що впливають на міжнародний фінансовий ринок. Геостра­тегічні та геоекономічні імперативи кон’юнктури міжнародного фінансового ринку.

Класифікація фінансових ринків. Особливості кон’юнктури євроринку. Кон’юнктура міжнародного ринку облігацій. Специфіка фінансового ринку України і його кон’юнктури.

 

Тема 4 Механізм ціноутворення на міжнародному фінансовому ринку та особливості цінової політики                                                

Механізм ціноутворення на міжнародному фінансовому ринку. Кон’юнктурна теорія цінності грошей та фінансових інструментів. Цінність грошей як віддзеркалення кон’юнктури товарного ринку. Цінність грошей, фінансових інструментів і промисловий цикл. Зміни цінності грошей, фінансових активів та капіталу у більш тривалі історичні періоди. Особливості цінової політики. Попит і пропозиція на грошовий капітал. Зміни попиту і пропозиції та їх вплив на ціну й обсяг грошового капіталу. Теорія арбітражного ціноутворення.

Змістовий модуль 2 МЕХАНІЗМ І МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ КОН’ЮНКТУРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ МІЖНАРОДНОГО ФІНАНСОВОГО РИНКУ
Тема 5. Система кон’юнктурних показників міжнародного фінансового ринку                    

Основні показники кон’юнктури ринку. Показники діяльності кредитно-грошової сфери. Завдання прогнозу. Ризики: особливості, причини виникнення, шляхи запобігання та уникнення Особливості дослідження кон’юнктури за видами ринків. Класифікація ринків за функціональним призначенням товару. Особливості розрахунку основних показників ринкової кон’юнктури міжнародного фінансового ринку. Детермінанти попиту та пропозиції на міжнародному фінансовому ринку. Місткість ринку. Насиченість ринку. Виробничий та сировинний потенціал. Купівельний попит. Споживчий потенціал ринку. Компаративний індекс. Оцінка рівня монополізації та конкуренції. Розмір ринку.

 

Тема 6. Методи кон’юнктурних досліджень та їх застосування для міжнародного фінансового ринку                                                     

Класифікація методів аналізу економічної кон’юнктури міжнародного фінансового ринку. Методи фундаментального аналізу міжнародного фінансового ринку. Методи економічного загальносистемного аналізу для кон’юнктури міжнародного фінансового ринку. Економіко-математичні методи. Економіко статистичні методи. Візуально-графічний метод. Балансовий метод. Формально-логічний метод. Система рейтингів. Методи розрахунків та механізм формування рейтингів. Класифікація економіко-статистичних методів. Ретроспектива методики технічного аналізу. Загальна характеристика методів технічного аналізу. Методологічний апарат. Три аксіоми технічного аналізу. Теорія «випадкових подій» і Геометрія Частин. Особливі риси технічного аналізу. Класифікація методів технічного аналізу. Теорія Доу. Організація розробки кон’юнктурних прогнозів.

Тема 7. Сутність  і  особливості  фундаментального  аналізу.  техніка здійснення на фінансових ринках                                                    

Суть фундаментального аналізу. Види аналізу, які використовуються на ф’ючерсних ринках. Головне покликання фундаментального аналізу. Джерела інформації для фундаментального аналізу на світових ринках та в Україні. Поняття недооціненого та переоціненого активу. Фундаментальний аналіз на сировинних ф’ючерсних ринках. Основні фактори фундаментального аналізу на міжнародному фінансовому ринку. Фундаментальний аналіз біржових цін і курсів. Особливості здійснення фундаментального аналізу на фондових ринках. Фундаментальний аналіз на ф’ючерсних ринках. Способи складання прогнозів.

Тема 8. Теорія циклів при прогнозуванні кон’юнктури міжнародного фінансового ринку

Визначення відрізків часу і використання чисел Фібоначчі при визначенні тривалості циклів. Дуги. Віяла та швидкісні лінії. Використання чисел Фібоначчі в аналізі Ганна, при визначенні порядку середніх ковзних і хвильової теорії Еліота. Теорія циклів. Основні принципи. Класифікація методів. Класифікація циклів. Праве і ліве зміщення. Хвильова теорія Еліота. Основні діаграма хвильової теорії (Basic Elliott Wave Pattern). Степені хвиль. Форми хвиль. Правила взаємного розташування хвиль. Числа Фібоначчі та характеристика хвиль. Прийняття рішень про торговельні угоди фінансового ринку та ринку капіталів.

Тема 9. Кон’юнктуроутворюючі фактори функціонування міжнародних валютних ринків          

Сутність кон’юнктури валютного ринку. Фактори впливу на кон’юн­ктуру міжнародного валютного ринку. Вплив криз на кон’юнктуру міжнародного валютного ринку. Вплив процентних ставок на глобальний ринок. Депозитні ставки та ставки за кредитами і їх вплив на формування потоків капіталів. Особливості торгівлі валютою на ринку Forex. Використання методів технічного аналізу: Хвильовий аналіз Forex. Forex аналіз за Біллом Вільямсом. Квантовий аналіз. Факторний аналіз Forex. Завдання валютного ділину. Біржові торги. Мова біржового валютного брокера.

Тема 10. Практика застосування фінансових розрахунків у кон’юнктурних дослідженнях та операції міжнародного фінансового ринку

Застосування фінансових обчислень у кон’юнктурному аналізі. Прості та складні проценти. Фінансові обчислення для потоків платежів. Фінансова рента, її види та типи. Основні поняття та класифікація фінансових рент. Річна рента постнумерандо. Річні ренти пренумерандо. Аналіз економічної діяльності через потоки платежів. Ставка дисконтування як ключовий параметр фінансових розрахунків. Оцінювання активів за дохідним підходом та ставка капіталізації. Метод кумулятивної побудови та поняття про премію за ризик.

 

ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ

Курс складається з двох змістових модулів.

У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1 - 4, а у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – теми 5 - 10. Обов’язковим для заліку є виконання індивідуальних робіт, передбачених робочою програмою навчальної дисципліни.

 1. Форми оцінювання студентів: рівень досягнення всіх запланованих результатів навчання визначається у процесі засвоєння матеріалу з усіх тем та виконання індивідуальних робіт і кон’юнктурного дослідження.

Схема формування оцінки:

Контроль знань здійснюється за модульно-рейтиговою системою, яка передбачає дворівневе оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки (20%) включає: презентацію (20%), глибинність методології у репрезентованому дослідженні (20%), здійсненність та узгодженість пропозицій (20%), ступінь оригінальності (20%) та визначення методологічних проблем теми, ситуації (20%) та оцінювання практичної підготовки (80%) включає: якісну цілісність спостереження (25%), здатність оцінити проблему (25%), ідентифікація шляхів та методологія вирішення проблеми, яка виникла чи може виникнути (25%), окреслення шляхів вирішення специфічних (неординарних) проблем (25%).

Оцінювання за формами контролю:

 

Мінімальна та максимальна кількість балів

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Min. – 60 балів

Max. – 100 балів

Min. – 60 балів

Max. – 100 балів

Робота на практичних**

«3»  х  8 = 24

«5»  х  8 = 40

«3»  х  8 = 24

«5»  х  8 = 40

Доповнення

«1»  х  8 = 8

«1,5  х  8 = 12

«1»  х  8 = 8*

«1,5  х  8 = 12*

Відповідь* із презентацією***

«4»  х  1 = 4

«9*»  х  1 = 9

«4»  х  1 = 4

«9»  х  1 = 9

Виконання індивідуальних робіт*

«9»  х  1 = 9

«15»  х  1 = 15

«9»  х  1 = 9*

Кон’юнктурне дослідження*

«15»  х  1 = 15

«24»  х  1 = 24

«15»  х  1 = 15*

«24»  х  1 = 24*

*** При презентації оцінюється: 1. Змістовна частина. 2. Мультимедійна складова та 3. Презентування результатів кон’юнктурного дослідження

«3» мінімальна/максимальна оцінка, яку може отримати студент.

1 мінімальна/максимальна залікова кількість робіт чи завдань.

* - види робіт, які формують 80% загальної оцінки, інші формують – 20% оцінки

** - 80% роботи на практичних формують сумарних 80% загальної оцінки.

! - бали, менші ніж зазначений мінімум до загальної оцінки не додаються

 1. Організація оцінювання:

Оцінювання для студентів денної форми навчання здійснюється впродовж семестру усіх видів робіт, включаючи і самостійну роботу та виконання індивідуальних завдань. Індивідуальні завдання формуються для команди, як правило, для 2-х осіб, зокрема:

 •  Індивідуальна робота з однієї із обраних тем, яке оцінюється єдиною оцінкою для команди і виконується у терміни – з 10 по 20 грудня,
 • кон’юнктурне дослідження здається до 15 грудня;
 • захист – презентація результатів кон’юнктурного дослідження здійснюється на передостанньому тижні навчання.

За роботи, подані не в зазначений термін, відмінусовується по 2 бали за кожен день прострочки.

Для студентів заочної форми навчання передбачено:

– заняття в аудиторії;

– виконання індивідуальної роботи у вигляді Case study з однієї із обраних тем;

– виконання кон’юнктурного дослідження – здається з тиждень до початку сесії.

Плани семінарських (контактних) занять відповідають «Змісту навчальної дисципліни за темами» та зазначені в «Методичних матеріалах з вивчення навчальної дисципліни».

Умовою отримання позитивної результуючої оцінки з дисципліни є досягнення не менш як 60% від максимально можливої кількості балів

Для студентів, які упродовж семестру не досягли мінімального рубіжного рівня оцінки (60% від максимально можливої кількості балів) проводиться заключна семестрова контрольна рота, максимальна оцінка за яку не може перевищувати 40% підсумкової оцінки (до 40 балів за 100 – бальною шкалою).

Підсумкове оцінювання у формі заліку. залік виставляється студенту за результатами роботи впродовж семестру. При отриманні результуючої підсумкової кількості балів від 60 і вище студенту виставляється зараховано. При бажанні студента, за наявності залікових балів покращити свій результат, він має право здавати залік на який виноситься 25 балів, але сумарна кількість балів при цьому не може перевищувати 100 балів

Студенти, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-розрахунковий мінімум – 35 балів до складання заліку не допускаються. Рекомендований мінімум для допуску до заліку – 48 балів.

Шкала оцінювання КНЕУ

За 100 – бальною шкалою

За національною шкалою

90 – 100

зараховано

85 – 89

75 – 84

65 – 74

60 – 64

1 – 59

не зараховано

 

 

 

 

 

 
 1. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

4.1. Основна література

 1. Гальчинський А.С. Економічна методологія. Логіка оновлення: Курс лекцій. – К.: «АДЕФ-Україна», 2010. – 572с.
 2. Бутенко А.И., Кучеренко В.Р., Карпов В.В. Конъюнктура рынка. – ОДЕУ, 1998.
 3. Карпов В.А., Кучеренко В.Р. Маркетинг: прогнозування кон’юнктури ринку: Навч. посіб. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2001. – 215с.
 4. Кучеренко В.Р., Карпов В.А. Основи економічної кон’юнктури: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 224с.
 5. Ляшенко Г.П., Лазебник Л.Л. Кон’юнктурні дослідження на світових ринках: Навчальний посібник. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2003. – 92с.
 6. Wirtschaftliche Chancen, Politische Risiken. Wirtschaft und Finanzmärkte. – Aus BLICK 2016. Berenberg – 66р. [Доступно з: https://berenberg.ch/fileadmin/user_upload/berenberg2013/Publikationen/Wirtschaft_und_Finanzmaerkte/Wirtschaft_und_Finanzmaerkte_Ausblick_2016.pdf
 7. The global landscape of climat finane // Barbara K. Buchner, Chiara Trabacchi, Federico Mazza, Dario Abramskiehn and David Wang. Publication date: November 2015. - [Доступно з http://www.climatefinancelandscape.org/?gclid=Cj0KEQjwyJi_BRDLusby7_S7z-IBEiQAwCVvn__odKHO9VWKo52Rv9EkQx86IeICO-nW6ZRhUAT4DFMaAvyC8P8HAQ].
 8. The World in 2050 Will the shift in global economic power continue? - February 2015. - [Доступно з https://www.pwc.com/gx/en/issues/the-economy/assets/world-in-2050-february-2015.pdf].

4.2. Додаткова література

 1. Аникин А.В. История финансовых потрясений. От Джона Ло до Сергея Кириенко. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2000. – 384 с.
 2. Аникин А.В. История финансовых потрясений. Российский кризис в свете мирового опыта. – 3-е изд. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2009. – 448 с.
 3. Берестовий С.Я. Вплив політики обмінного курсу на економічні процеси в перехідниї економіках // Економіст. – 2000. - №9. - С.33 – 35.
 4. Бернстайн П. Фундаментальные идеи финансового мира: Эволюция / Питер Бернстайн; пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2009 – 247 с.
 5. Валютный и денежный рынок: Курс для начинающих / Пер. с англ. – 2-е изд. – М.: Альпина Паблишерз, 2009. – 344 с. – (Серия «Reuters для финансистов»).
 6. Валютный рынок и валютное регулирование: Учеб. Пособие / М.: БЕК, 2006. – 457с.
 7. Дамари Р. Финансы и предпринимательство: финансовые инструменты, используемые западными фирмами для роста и развития организации. – Ярослав: Периодика, 1993.
 8. Дюма А. Черный тюльпан.
 9. Економічні проблеми XXI століття: міжнародний та український вимір» / За ред. С.І.Юрія, Є.В.Савельєва. – К.: Знання. 2007. -595 с.
 10. Капитоненко В.В. Финансовая математика и ее приложения: Учебн.–практ. Пособие для вузов. – М., 1998.
 11. Ковальчук В.М. Теорія валюти. – Тернопіль: ТАНГ – «Астон», 2001. – С.224 – 231.
 12. Кочович Е. Финансовая математика: теория и практика финансово-банковских расчетов: Пер. с серб./ Предисл. Е.М. Четыркина. – М.: Финансы и статистика, 1994.
 13. Кравченко Ю.Я. Рынок ценных бумаг: Курс лекций: К.: ВИРА-Р, 2002. – 303с.
 14. Крамаренко Я. Валютні деривативи: сутність, класифікація, призначення // Економіст. – 2000. - №10. – С.44 – 47.
 15. Луцишин З.О. Міжнародні валютно-фінансові відносини: практична філософія та реалії української економіки. – Тернопіль: Збруч, 1997. – 430с.
 16. Луцишин З.О. Трансформація світової фінансової системи. – К.: Видавничий центр «ДрУк», 2002. – 320 с.
 17. Луцишин З.О. Аргентина: причини та наслідки найбільшого в історії світової валютно-фінансової системи дефолту // Вісник НБУ. – 2002. - № 4. - C.5-11.
 18. Луцишин З.О. Ринок Євровалют Глава у підручнику «Міжнародні фінанси»/ О.І.Рогач, А.С.Філіпенко, Т.С.Шемет та ін.; за ред. О.І.Рогача. – К.: Либідь – 2003. – 784с. (автора - С.138-163).
 19. Луцишин З.О. Світові фінансові центри у глобальній фінансовій архітектурі // Світ фінансів. – Випуск 3 (8). – 2006. – С.38-59.
 20. Луцишин З.О. Світові фінансові центри. Розділ у монографії «Економічні проблеми XXI століття: міжнародний та український вимір» / За ред. С.І.Юрія, Є.В.Савельєва. – К.: Знання. 2007. -595 с. (Р.6.2. с. 379-411).
 21. Луцишин З.О., Луцишин О.О. Сучасні тенденції світового фінансового ринку // Фінансовий ринок України – Вересень. - №9 (59). – 2008. С.3 – 9.
 22. Луцишин З.О., Луцишин О.О. Тенденції світового фінансового ринку, економічна криза та інтеграційний курс України // Фінансовий ринок України – Листопад - №11 (60). – 2008. С.6 – 11.
 23. Луцишин З.О., Мелих О.Ю. Зовнішня стабільність гривні та проблеми її забезпечення в умовах розгортання світової фінансово-економічної кризи // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. – Випуск 84 (Частина 2) – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин. – 2009. – С. 248 – 258.
 24. Луцишин О.О. Фінансові ринки та управління фінансами. – Тернопіль, 2000. – 108 с.
 25. Луцишин О.О. Ринок фінансових послуг. – Тернопіль, 2003. – Ч.І і Ч.ІІ
 26. Маршалл Дж.Ф., Бансал В.К. Финансовая инженерия: Полное руководство по финансовым нововведениям: Пер. с англ. – М.:ИНФРА-М, 1998. – 261с.
 27. Мельников А.В., Волков С.Н., Нечаев М.Л. Математика финансовых обязательств. – М.: ГУ ВШЭ, 2001.
 28. Михайлов Д.М. Мировой финансовый рынок: тенденции и инструменты. – М.: «Экзамен», 2000. – 768с.
 29. Міжнародні фінанси: Підручник / О.І.Рогач, А.С.Філіпенко, Т.С.Шемет та ін.; за ред. О.І.Рогача. – К.: Либідь, 2003. – 784с.
 30. Настольная книга валютного дилера. – К., 1994.
 31. Поляков В.В. Мировой рынок: вопросы прогнозирования: учебное пособие / В.В.Поляков. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2008. – 264 с.
 32. Пискулов Д.Ю. Теория и практика валютного дилинга равно Foreign Exchange and Money Market Operations: Прикладное пособия. – М.,1995.
 33. Смагін В. Л. Сучасні тенденції функціонування ринку похідних цінних паперів [Електронний ресурс] / В. Л. Смагін, Т. В. Майорова – Режим доступу до ресурсу: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/SR/article/viewFile/6131/6861.
 34. Сохацька М. Фінансовий інжиніринг: Навчальний посібник / За ред.. О. М. Сохацької. К.К Кондор, 2011. – 660 с.
 35. Сурен Лизелотт. Валютные операции. Основы теории и практики. Пер. с нем. – М.: Дело, 1998.
 36. Суэтин А.А. Международный финансовый рынок: Учебник/ А.А.Суэтин. – М.: КНОРУС, 2009. – 264 с.
 37. Тарасюк Д. С. Розвиток ринку корпоративних цінних паперів в Україні : дис. канд. ек. наук : 08.00.08 / Тарасюк Данило Святославович – Львів, 2015. – 218 с.
 38. Теслюк И.Е. Статистика финансов. – Минск: Вышейшая школа, 1994.
 39. Туган-Барановський М.І. Паперові гроші та метал. – К.: КНЕУ, 2004. – 200с.
 40. Финансовая математика: математическое моделирование финансовых операций: Учеб. пособие/Под ред. В.А.Половникова и А.И.Пилипенко. – М.: Вузовский учебник, 2004. – 360 с
 41. Хаб’юк О. Банківське регулювання та нагляд через призму рекомендацій Базельського комітету: Монографія. – Івано-Франківськ: ОІППО; Снятин: ПрутПринт, 2008. – 260 с.
 42. Чжун К.Л., АитСахлиа Ф. Элементарный курс теории вероятностей. Стохастические процессы и финансовая математика/ К.Л. Чжун, Ф. АитСахлиа. – Пер. с англ. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. – 455с.
 43. Шарп У.Ф., Александер Г.Дж, Бейли Дж.В. Инвестиции: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М,  1999. – 1024с.
 44. Шелудько В. Сучасні тенденції розвитку світового ринку деривативів / В. Шелудько, В. Вірченко. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2014. – №10. – С. 81–87.
 45. Шмуратко Я. А. Тенденції розвитку світового та вітчизняного ринків похідних фінансових інструментів / Я. А. Шмуратко. // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – №8. – С. 1075–1079.
 46. Элдер А. Как играть и выигрывать на бирже: Психология. Технический анализ. Контроль над риском. – М.: Диаграмма, 2001.
 47. Энг М.В., Лис Ф.А., Мауер Л.Дж. Мировые финансы/ Пер. с англ. – М.: Дека, 1998.
 48. Эрлих А. Технический анализ товарных и финансовых рынков. – М., 2000.
 49. Acworth W. 2015 Annual Survey: Global Derivatives Volume / Will Acworth // Market Voice. – 2016. – [Electronic resource]. – Access mode: http://marketvoicemag.org/?q=content/2015-annual-survey-global-derivatives-volume.
 50. BIS Statistics Explorer // Bank for International Settlements – [Electronic resource]. – Access mode: http://stats.bis.org/statx/toc/DER.html.
 51. Credit Derivatives Insights / [S. Mahadevan, A. Musfeldt, V. Tirupattur та ін.]. // Morgan Stanley. – 2008. – 4th edition. – 307 p.
 52. Gann W.D. How to Make Profits in Commodities, 1976.
 53. Global Economic Outlook 2016: Anticipating Labor Market Tightness at Times of Slow Global Growth // November 2015.
 54. Global Economic Outlook 2016: How to Support Profits in a Slow Global Economy// November 2015.
 55. Global Economic Prospects. Commodity Markets Outlook // Aprill issue. – 2016. - [Доступно з http://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects].
 56. Global Economic Prospects.. Divergences and Risks // June 2016 The World Bank Group, All Rights Reserved. [Доступно з http://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects].
 57. Horn F.F., Fink R.E. Trading in Commodity Futures – New York: Institute of Finance, 1984. – 364 p.
 58. Konjunkturprognose 2016 und 2017 - 23. März 2016. – Sachverständigenrat – 32р. - [Доступно з: http://www.sachverstaendigenrat-wirtschaft.de/fileadmin/dateiablage/download/pressemitteilungen/svr_konjunktur_2016.pdf].
 59. Konjunkturtendenzen Frühjahr 2016. - Staatssekretariat für Wirtschaft, Direktion für Wirtschaftspolitik – Konjunkturtendenzen Frühjahr 2016. - [Доступно з: https://www.seco.admin.ch/dam/seco/de/dokumente/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_Formulare/Wirtschaftslage/Konjunkturtendenzen/Konjunkturtendenzen/Konjunkturtendezen%20Frühjahr%202016.pdf.download.pdf/kt_2016_03_d.pdf].
 60. Mahadevan S. Credit Derivatives Insights / S. Mahadevan, A. Musfeldt, P. Naraparaju. // Morgan Stanley. – 2011. – 4th edition. – 181 p.
 61. OTC derivatives statistics at end-December 2015 // Bank for International Settlements. – 2016. – [Electronic resource]. – Access mode: http://www.bis.org/publ/otc_hy1605.pdf.
 62. Technical Analysis of Stocks and Commodities.
 63. The role of financial markets for economic growth Speech delivered by Dr. Willem F. Duisenberg, President of the European Central Bank, at the Economics Conference "The Single Financial Market: Two Years into EMU" organized by the Oesterreichische National bank in Vienna on 31 May 2001.
 64. Triennial Central Bank Survey: Foreign exchange and derivatives market activity in 2013 / Bank for International Settlements. September, 2013.
 65. Triennial Central Bank Survey: Foreign exchange and derivatives market activity in 2013 / Bank for International Settlements. September, 2013.
 66. Von Ferdinand Fichtner, Guido Baldi, Franziska Bremus, Karl Brenke, Simon Junker, Claus Michelsen, Maximilian Podstawski, Thore Schlaak und Kristina van Deuverden.  Deutsche Wirtschaft trotz unsicherer Weltkonjunktur auf Kurs. - DIW Wochenbericht Nr. 11.2016 - [Доступно з: https://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.529075.de/16-11-2.pdf
 67. WFE Full Year Statistics Show 2015 global equity trading volumes rise 55% as volatility boosts activity // The World Federation of Exchange. – 2016. – [Electronic resource]. – Access mode: http://www.world-exchanges.org/home/index.php/ news/world-exchange-news/wfe-full-year-statistics-show-2015-global-equity-trading-volumes-rise-55-as-volatility-boosts-activity.

4.3. Інформаційні ресурси

 1. Актуальні проблеми міжнародних відносин.
 2.  Економіка України.
 3.  Економічний часопис.
 4. Commodity Trade Statistics, UN, NY.
 5. Financial Times // https://www.ft.com/global-economy
 6. Handbook of International Trade and Development Statistics. UNCTAD, NY.
 7. http://newclimateeconomy.report/2015/
 8. http://www.moneycontrol.com/indian-indices/s&p-bse-100-1.html
 9. http://www.nasdaqdubai.com/products/ftse
 10. https://alpari.com/ru/beginner/glossary/swap/
 11. https://grebennikon.ru/article-ke6u.html
 12. https://markets.ft.com/data/indices/tearsheet/summary?s=JALSH:JNB
 13. https://pidruchniki.com/1854051659737/finansi/ugodi_tipu_swap
 14. https://ru.tradingview.com/chart/NKY/
 15. https://studopedia.org/4-149295.html
 16. https://www.bloomberg.com/quote/BSE100:IND
 17. https://www.bloomberg.com/quote/STI:IND
 18. https://www.bloomberg.com/quote/TPX:IND
 19. https://www.google.com.ua/search?q=nikkei+225&oq=nik&aqs=chrome.2.69i57j0j35i39j0l3.7249j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
 20. https://www.investopedia.com/ask/answers/051115/when-was-first-swap-agreement-and-why-were-swaps-created.asp
 21. International Financial Statistics Yearbook. IMF, Washington
 22. International Trade. WTO, Geneva.
 23. Monthly Bulletin of Statistics.
 24. Production Yearbook, FAO, Rome.
 25. Statistical Yearbook. UN, NY.
 26. The Engineering Industries in OECD Member Countries, OECD, Paris.
 27. www.eurexchange.com
 28. www.msdw.com
 29. www.prognos.com
 30. www.spbfe.futures.ru
 31. www.weforum.org
 32. www.wsj.com
 33. Yearbook of International Trade Statistics, UN, NY.
 34. Фільми:
 • Банківський білет в один мільйон фунтів стерлінгів  (The Million Pound Note);
 • Шлюб за заповітом;
 • Гра на пониження (The Big Short).