Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Корпоративне бюджетування

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Факультет фінансів

 

Кафедра корпоративних фінансів і контролінгу

 

 

                          ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з науково-педагогічної роботи

                                   ______________ А.М. Колот

    «_04_» _14.02_2019 р..

 

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
З ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Корпоративне бюджетування

 

 

рівень вищої освіти     перший (бакалаврський)

галузь знань                 07 Управління та адміністрування

спеціальність               072 Фінанси банківська справа та страхування

освітня програма/

спеціалізація                Корпоративні фінанси

тип дисципліни           вибіркова

 

 

 

 

 

 

 

Начальник навчально-

методичного відділу _______________________Т.В. Гуть

ПОГОДЖЕНО:

 

Завідувач кафедри корпоративних фінансів і контролінгу

__________________О.О. Терещенко

 

 

 

 

Київ - 2018

 

 

 

 

 

 

 

Розробники:

Зінькевич Т.О., к.е.н., доцент,  zinkevych.tetyana@kneu.edu.ua

 

 

Форма навчання —

денна, заочна,

Семестр —

8

 

Кількість кредитів ECTS —

4

 

Форма підсумкового контролю —

екзамен

 

Мова(и) викладання

українська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зінькевич Т.О, 2018

© КНЕУ, 2018

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

 

ВСТУП………………………………………………………………………….

4

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ ……………….

6

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ………………………………………………………………….

10

     2.1. Карта навчальної роботи студента………………………………………

7

     2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни…..

17

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ…………………………………………………………………..

17

     3.1. Карта навчальної роботи студента………………………………………

17

     3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни…..

24

4. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ………………………………………………………

26

     4.1. Карта навчальної роботи студента……………………………………..

 

     4.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни….

 

5. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ………………………………………………………………..

26

     5.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

26

     5.2.Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для     самостійної роботи…………………………………………………………….

26

6. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (форма підсумкового контролю — залік)

27

7. ПРИКЛАДИТИПОВИХ ЗАВДАНЬ……………………………………………

 

     7.1. Приклади теоретичних запитань……………………………………………..

 

     7.2. Приклади типових задач, що вивчаються з дисципліни…………………….

 

8. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА……………………………

29

     8.1. Основна література ……………………………………………………………..

 

     8.2. Додаткова література …………………………………………………………..

 

     8.3. Дистанційні курси та інформаційні ресурси ………………………................

 

 

Вступ

Дисципліна “Корпоративне бюджетування” включена в навчальний план підготовки бакалаврів за спеціальністю  «Фінанси, банківська справа та страхування».

Фінансово-господарська діяльність підприємств в нових, ринкових умовах, потребує суттєвих змін в організації управління, інформаційній базі менеджменту, які на сьогоднішній день, не відповідають сучасним потребам в повному обсязі.  

Сучасні економічні реалії свідчать про необхідність обов`язкового науково-теоретичного та практичного обґрунтування сутності, методів й способів фінансового планування і управління в умовах трансформації ринку. Одним з нових спрямувань в фінансовому управлінні підприємством, в фінансовому плануванні, яке позитивно зарекомендувало себе у практичній діяльності іноземних підприємств є бюджетування. В поєднанні з методами прогнозування, планування, аналізу та контролю, бюджетування виступає основною складовою ефективної системи фінансового управління яка адекватна сучасним вимогам ринкового механізму і потребує глибокого вивчення.

Головна мета дисципліни вивчення теоретичних і практичних засад та формування базових знань з теорії, практики бюджетування і фінансового планування, опанування механізму бюджетування та особливостей його впровадження й використання в фінансово-господарській діяльності підприємств.

Об`єктом вивчення дисципліни  виступають економічні відносини з приводу ефективного залучення, розподілу та використання фінансових ресурсів на децентралізованому рівні в сучасних умовах реконструкції  вітчизняної економіки.

Предметом вивчення дисципліни є механізм бюджетування в системі фінансового управління підприємством.

Завдання дисципліни – засвоєння студентами: 

 • сутності фінансового планування, прогнозування, контролю та системи бюджетування, їх місця в системі фінансового управління підприємством;
 • основ організації та функціонування бюджетування з врахуванням галузевих особливостей діяльності підприємств;
 • принципів організації та побудови ефективної системи фінансового планування та контролю формалізованих у бюджетуванні;
 • економічної характеристики, класифікації складу та структури елементів системи бюджетування;
 • порядку побудови операційних і фінансових бюджетів;
 • принципів побудови ефективної системи мотивації та контролю;
 • сутності методів оцінки фінансово-господарських ризиків в процесі діяльності;
 • економічної характеристики критеріїв та їх узгодженості при прийнятті управлінських рішень.

Після вивчення дисципліни “Корпоративне бюджетування” студент повинен знати:

 • основні критерії ефективної системи бюджетування, теоретичні основи їх організації;
 • принципи, методи і форми побудови системи бюджетування з метою ведення ефективної підприємницької діяльності в умовах сучасності;
 • законодавче забезпечення фінансових взаємовідносин підприємств з державою, банківськими установами та іншими суб’єктами підприємництва;
 • механізми ефективного формування і використання фінансових ресурсів підприємств;
 • основні методи і прийоми фінансового планування, прогнозування, аналізу та контролю на підприємствах;
 •  порядок розробки операційних, фінансових та інвестиційних бюджетів з врахуванням різних часових горизонтів;
 • особливості побудови різних бюджетів за призначенням та галузевою належністю;
 • основні критерії для прийняття управлінських рішень.

Після опанування даного курсу студент повинен вміти:

 • на високому фаховому рівні виконувати конкретні фінансові завдання;
 • вільно орієнтуватися в законодавчо-нормативному полі, що регулює оцінку фінансово-господарську діяльність підприємств;
 • користуватися фінансовою звітністю підприємств в процесі здійснення аналітичної роботи;
 • складати і забезпечувати виконання фінансових планів (бюджетів);
 • застосовувати прийоми та методи фінансового планування, бюджетування;
 • здійснювати статистичну обробку економічної інформації;
 • кваліфіковано прогнозувати і планувати роботу щодо залучення та розміщення фінансових ресурсів на підприємстві;
 • систематизовувати та формалізовувати інформацію для прийняття оптимальних управлінських рішень.

Курс “Корпоративне бюджетування” взаємопов’язаний із загальнотеоретичними курсами, такими, як “Мікроекономіка», «Вища математика», “Менеджмент”, “Фінанси”, «Фінанси підприємств» і практичними дисциплінами такими як “Бухгалтерський облік”, “Управлінський облік”, “Статистика”, “Економічний аналіз”, «Корпоративні фінанси», «Фінансовий аналіз», “Фінансовий контролінг”.

 

 

 

1. Зміст навчальної дисципліни за темами

 

ТЕМА 1. Фінансове планування та бюджетування на підприємстві

Місце фінансового планування й прогнозування  в  системі фінансового управління підприємством. Фінансове  планування як  функція  фінансового  менеджменту.  Мета, завдання, зміст фінансового планування і прогнозування, методи та елементи фінансового планування та прогнозування. Організаційно-функціональна побудова фінансових служб на підприємстві.

Сутність та значення бюджетування, його місце в системі фінансового управління підприємством. Відмінність понять «фінансове планування» та «бюджетування».

Характеристика бюджетного періоду, бюджетного циклу, об`єктів, суб`єктів, інфраструктури бюджетного процесу. Сутність технології бюджетування, функції, принципи, задачі та загальні критерії оцінки системи бюджетування. Характеристика структури консолідованого бюджету суб`єктів підприємництва її основних понять, складових. Сутність та класифікаційна характеристика існуючих підходів до бюджетування (бюджетування за центрами відповідальності; бюджетування за видами діяльності; проектне бюджетування).

 

ТЕМА 2.  Операційне бюджетування, особливості формування операційних бюджетів виробничого підприємства

Розкриття сутності консолідованого операційного бюджету та характеристика взаємозв`язку його складових. Характеристика технології бюджетування: обсягу реалізації; виробничої програми; рівня запасів готової продукції; потреби в основних матеріалах; послуг й прямих витрат праці. Розкриття сутності методів і критеріїв розподілу постійних витрат їх калькулювання та формування бюджету постійних витрат. Висвітлення призначення бюджетів допоміжних матеріалів, загальновиробничих витрат, комерційних й загальногосподарських витрат. Розкриття сутності та порядку побудови бюджету виробництва, перехідних запасів готової продукції. Розкриття сутності консолідації операційних бюджетів та побудова централізованого операційного бюджету. Характеристика порядку, процедури узгодження операційних бюджетів та їх перевірка на оптимальність.

 

ТЕМА 3.  Побудова фінансових бюджетів та їх консолідація

Сутність фінансових бюджетів їх взаємозв`язок з операційними бюджетами. Характеристика бюджету фінансування поточної діяльності (бюджетування ліквідності та платоспроможності), бюджету прибутків та збитків, бюджету інвестиційного фінансування (капітальних вкладень). Сутність методів оптимізації структури оборотного капіталу. Характеристика технології побудови загального бюджету грошових потоків та консолідація його складових. Висвітлення механізму узгодження операційних й фінансових бюджетів. Побудова прогнозного балансу підприємства на бюджетний період. Характеристика взаємозв`язку та узгодження операційних й фінансових бюджетів з метою поліпшення фінансових результатів діяльності підприємства.

 

ТЕМА 4. Особливості формування бізнес-плану

Обґрунтування сутності та функцій бізнес-плану. Розкривається методологія та етапи розробки бізнес-плану. Характеризуються основні вимоги щодо оформлення бізнес-плану. Розглядається структура, зміст та методика розробки бізнес-плану, орієнтованого на залучення інвестицій у виробничу діяльність.

Специфіка підготовки загального техніко – економічного обґрунтування проекту. Особливості формування основних розділів бізнес-плану:  вступної частини;  характеристики підприємства;  характеристики продукції (робіт, послуг); аналізу ринку; конкуренції; побудова   маркетингового плану; плану виробництва; фінансового плану (план доходів і видатків, план надходжень і виплат, плановий баланс); здійснення оцінки ризиків.

 

ТЕМА 5. Моніторинг бюджетування

 Розкривається сутність та характеристика принципів побудови системи внутрішнього контролю (моніторингу) при бюджетуванні. Пояснюється, яке значення в системі внутрішнього контролю відіграє планування і оцінка діяльності підрозділів – центрів відповідальності, здійснюється знайомство з системою внутрішнього документообігу в процесі контролю виконання бюджетних завдань підрозділами тощо. Надається характеристика принципам побудови багаторівневої системи контролю відхилень „план-факт”, критеріям визначення суттєвості відхилень та доцільності проведення коригуючих змін. Аналізується виконання основних операційних та фінансових бюджетів з використанням факторного аналізу відхилень, системи класифікації відхилень, деталізацією чи узагальненням висновків за відхиленнями. Здійснюється обґрунтування причин суттєвих відхилень та доцільності проведення коригуючих заходів.

 

ТЕМА 6. Ризики невиконання бюджетів та шляхи їх мінімізації 

Характеристика та класифікація ризиків (ділові, фінансові, сукупні). Оцінка та значення ризиків, які впливають на точність виконання бюджету для підприємства. Висвітлення класифікації та розкриття сутності основних методів оцінки ризиків. Комплексна оцінка ризиків при бюджетуванні: оцінка ймовірності виконання бюджету в цілому; оцінка виконання бюджету з врахуванням ризиків по окремим видам доходів чи витрат або центрам бюджетування. Характеристика методів та заходів з мінімізації впливу ризиків при бюджетуванні.

 

ТЕМА 7. Відповідальність та мотивація в бюджетування 

Характеристика основних принципів побудови системи матеріального стимулювання як інтегральної частини бюджетного процесу: використання бюджетних показників підрозділів підприємства в якості бази преміювання; вплив окремих підрозділів підприємства на визначення величини їх фонду преміювання; використання механізму внутрішнього арбітражу при визначенні результатів діяльності підприємства та розміру преміювального фонду; визначення умов, показників та коефіцієнтів преміювання для окремих підрозділів та працівників підприємства.

Розкривається сутність системи обліку відповідальності як інформаційного забезпечення системи матеріального заохочення. Використання гнучких, статичних бюджетів та взаємопов`язаних коефіцієнтів преміювання і побудова алгоритму формування преміювального фонду різних підрозділів суб`єктів підприємництва.

 

ТЕМА 8. Бюджетування в різних сферах діяльності

Система бюджетів аграрного підприємства. Класична схема формування бюджетів. Характеристика бюджетів аграрних підприємств. Вимоги до розроблення кожного операційного і фінансового бюджетів за змістом, послідовністю розроблення та методичним підходом.

Особливості та проблеми планування витрат будівельної організації, контроль виконання бюджетів, управління і зниження рівня чинників ризику, забезпечення інтенсифікації виробництва.

Особливості функціонування торговельних підприємств, що впливають на бюджетування. Бюджетний цикл торговельних суб'єктів підприємництва. Структурно-логічна послідовність бюджетного циклу. Характеристика реалізації елементів бюджетування. Система планів на підприємстві. Типові проблеми бюджетування та специфічні завдання щодо торгівлі та дистрибуції

Методи розрахунку рекламного бюджету. Формування рекламного бюджету.

Розкривається сутність, принципи та функції бюджетування в банку. Висвітлюється організація бюджетування в комерційному банку (етапи впровадження бюджетування, технологія розробки бюджетів, характеристика бюджетування в банку). Обґрунтовуються особливості формування бюджетів банку; об’єкти бюджетування в банку. Розкриваються особливості планування бюджетних статей доходів і витрат комерційного банку, етапи й принципи формування бюджетів у комерційному банку.

Ризик-менеджмент в системі бюджетування. Аналіз методичних підходів при формуванні бюджетів комерційного банку.

Характеризується порядок формування і затвердження бюджетів в страховому бізнесі. Обґрунтування змісту бюджетної моделі (заявки по накладних витратах, що заповнюються одиницями бюджетування, заявка «Дохід» в розрізі каналів продажів і статусу клієнта, кошторис «Бюджет»). Характеристика особливостей планування доходів і витрат страхових компаній.

Особливості організації фінансового планування у малому бізнесі. Основні параметри при складанні річного плану суб'єкта малого бізнесу.

 

ТЕМА 9. Альтернативні концепції бюджетування

Переваги та недоліки традиційного бюджетування. Напрямки вдосконалення традиційного бюджетування.

Характеристика основних концепцій бюджетування. Розкриття сутності покращеного бюджетування (better budgeting), прогресивного бюджетування (advanced budgeting), концепції безбюджетної діяльності (beyond budgeting). Обґрунтування особливостей кожної з концепцій, їх властивостей, що виокремлюють їх відмінності. Порівняння альтернативних концепцій бюджетування з традиційним бюджетуванням.

Обґрунтування сутності збалансованої системи показників ( Balance ScoreCard ).

 

 1. Поточна навчальна робота студентів денної форми навчання.
  1. Карта навчальної роботи студента.

з дисципліни (вибіркової) «Корпоративне бюджетування»

для студентів спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування

спеціалізація Корпоративні фінанси

Денна форма навчання

заняття

 

Тема заняття

Види навчальних занять, форми їх проведення

Макс.

кіл-ть балів

 

За систематичність і активність роботи на контактних заняттях

 

Змістовний модуль №1

 

1.

 

Тема 1. Фінансове планування та бюджетування на підприємстві

Мозковий штурм – розгорнута бесіда

 

 

 

 

 

 

 

30

 

Тестовий контроль знань

 

2.

Тема 2. Операційне бюджетування, особливості формування операційних бюджетів виробничого підприємства

Семінар-робота в малих групах

 

 Виконання практичних завдань

 

3.

Тема 3. Побудова фінансових бюджетів та їх консолідація

Семінар-робота в малих групах

 

 Виконання практичних завдань

 

4.

 

Тема 4. Особливості формування бізнес-плану

Семінар-робота в малих групах

 

 Виконання практичних завдань

 

Змістовний модуль №2

5.

 

Тема 5. Моніторинг бюджетування

Семінар-дискусія 

 

 

 

30

Тестовий контроль

6.

Тема 6. Ризики невиконання бюджетів та шляхи їх мінімізації

Семінар-дискусія 

Тестовий контроль

7.

Тема 7. Відповідальність та мотивація в бюджетуванні

Семінар-дискусія

 

 Тестовий контроль знань

8.

Тема 8. Бюджетування в різних сферах діяльності

Мозковий штурм

 

 Виконання тестових завдань

9.

Тема 9. Альтернативні концепції бюджетування

Семінар-дискусія

 

 Тестовий контроль знань

Усього балів за за роботу на контактних заняттях

60

За виконання контрольних модульних завдань

 

Виконання контрольної (модульної) роботи

10

Виконання контрольної (модульної) роботи

10

Усього балів за виконання контрольних  (модульних) робіт

20

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

 

Види індивідуальних завдань для самостійної роботи

 

 Виконання завдань з поглибленого вивчення дисципліни:

1 частина: Розробка операційних бюджетів виробничого підприємства за 1 півріччя бюджетного року

2 частина: Розрахунок необхідних показників при формуванні бізнес-плану організації

20

Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

20

Науково-дослідна діяльність студента

10

Всього

100

           

 

 1. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

 

При поточному контролі результатів навчання студентів оцінці підлягають результати навчання, що виявляються через набуті компетентності (знання, уміння, навички тощо), а саме:

 • відповіді (виступи) на аудиторних заняттях;
 • результати виконання контрольних (модульних) робіт;
 • результати виконання і захисту завдань самостійної роботи студента.

Контрольні заходи здійснюються викладачами і включають поточний і підсумковий контроль.

Поточний контроль

Згідно «Положення про порядок оцінювання результатів навчальної діяльності студентів» від 25.05.2017 р.  критерії оцінювання кожної складової поточного контролю та конкретні форми контрольних заходів визначаються у робочій навчальній програмі дисципліни, відображаються у відповідних методичних матеріалах і повідомляються студентам на початку семестру (п. 2.9). Результати оцінювання всіх складових поточного контролю фіксуються в електронному журналі обліку навчальної роботи студентів академічної групи (п. 2.11).

Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських (практичних) та виконання завдань самостійної роботи студента, і має на меті перевірку рівня засвоєння студентом навчального матеріалу дисципліни.

Під час проведення семінарських занять контроль знань студентів денної форми навчання у традиційній і нетрадиційній формах. Зокрема, застосовуються такі методи контролю, як усне та письмове опитування студентів з питань, визначених планом семінарських занять, дискусійне обговорення проблемних питань з теми заняття, письмове складання студентами тестів.

При проведенні практичних занять – розв’язування окремими студентами біля дошки та “малими групами” комплексу практичних задач та проблемних ситуацій.

Поточний контроль, який застосовується під час індивідуально-консультативних занять, здійснюється за допомогою відповідних тестів в усній або письмовій формі. Такий контроль застосовується по відношенню до тих студентів, які мають поточну заборгованість із поважних причин.

Поточний контроль виконання студентами завдань самостійної роботи здійснюється за допомогою перевірки викладачем результатів розв’язання розрахункових завдань.

В процесі поточного контролю оцінки за усне та тестове опитування на семінарських та практичних заняттях виставляються за наступною шкалою: «3 бали», «2 бали», «1 бал», «0 балів» .

Протягом вивчення дисципліни, кожен студент, не пізніше, ніж на 3 семінарському занятті, отримує умови першого кейсу щодо формування системи бюджетів виробничого підприємства, а умови другого кейсу – після вивчення 4 теми курсу «Особливості формування бізнес-плану». Завдання 1 та 2 частини самостійної роботи студент розв’язує протягом семестру і по мірі виконання надає викладачу до перевірки. На останньому семінарському занятті викладач повідомляє оцінку за результатами перевірки сформованої системи бюджетів та бізнес-плану. За виконання завдань самостійної роботи студент може набрати від 0 до 20 балів. Оцінювання здійснюється за наступними критеріями:

№ кейсу

Склад кейсу до виконання студентами

Максималь-на

сума балів

1.

Розробка операційних бюджетів виробничого підприємства за 1 півріччя

 

1.1

«Розробка бюджету продаж»

2

1.2

«Розробка бюджету виробництва та запасів готової продукції»

1

1.3

«Розробка бюджету матеріалів»

2

1.4

«Розробка бюджету витрат на оплату праці виробничого персоналу»

1

1.5

«Розробка бюджету витрат на забезпечення виробничого процесу»

2

1.6

«Розробка бюджету витрат комерційної діяльності»

2

1.7

«Розробка бюджету адміністративних та загальногосподарських витрат»

2

 

Всього за виконання 1 частини

12 балів

2

Розрахунок необхідних показників при формуванні бізнес-плану організації

8 балів

 

Загальна сума балів

20 балів

     

На практичних заняттях також здійснюється поточна контрольна (модульна) робота. Усі теми дисципліни групуються у два модулі:

модуль 1 – охоплює з перші три теми згідно навчального плану дисципліни;

модуль 2 – охоплює усі інші теми, тобто четвертої по дев’яту.

Оцінка кожного модульного завдання визначається у балах: від 0 до 10 балів. Максимальна кількість балів за виконання двох модульних завдань становить від 0 до 20 балів.

Науково-дослідна діяльність студентів — участь студентів у роботі наукових конференцій, студентських наукових гуртків та проблемних груп, підготовці публікацій, участь у Всеукраїнських олімпіадах і конкурсах та Міжнародних конкурсах тощо понад обсяги завдань, які встановлені робочою навчальною програмою з відповідної дисципліни.

Студентам, які брали участь у науково-дослідній роботі, можуть присуджуватися додаткові (заохочувальні) бали, але в межах зазначеного в п. 2.7 «Положення про порядок оцінювання результатів навчальної діяльності студентів» від 25.05.2017 р. діапазону. Їх кількість не повинна перевищувати 10 балів за семестр.

Отже, в цілому студент за систематичну і активну роботу на семінарських і практичних заняттях, виконання контрольних (модульних) завдань, а також виконання завдань самостійної роботи, може отримати від 0 до 100 балів. Якщо за підсумками загальної оцінки знань, студент отримав менше 60 балів, то йому не зараховується вивчення даної дисципліни.

В разі невиконання завдань поточного контролю з об’єктивних причин студент має право за дозволом декана скласти їх до останнього практичного (семінарського) заняття.

Згідно «Положення про порядок оцінювання результатів навчальної діяльності студентів» від 25.05.2017 р. студенти, які за результатами підсумкового контролю у формі заліку набрали від 21 до 59 балів (включно), після  належної підготовки мають право повторно скласти залік у формі виконання індивідуальної контрольної роботи (п. 3.10).

Студент, який набрав за результатами поточного контролю від 0 до 20 балів (включно), вважається таким, що не виконав вимоги робочої навчальної програми з  дисципліни, передбаченої індивідуальним навчальним планом, і отримує з  дисципліни незадовільну оцінку. Він має право за власною заявою опанувати цю дисципліну в наступному семестрі понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи згідно з діючими в Університеті положеннями. 

 

Плани семінарських (практичних) занять денної форми навчання

Заняття 1. Фінансове планування ТА БЮДЖЕТУВАННЯ НА підприємництвІ

Проведення семінару - дискусії  з обговорення наступних питань:

 • Сутність фінансового планування й прогнозування.
 • Характеристика факторів інтенсифікації розвитку методів фінансового планування та прогнозування.
 • Організаційно-функціональна структура фінансових підрозділів на підприємстві;
 • Характеристика елементів бюджетування.
 • Функції та принципи побудови системи бюджетування АН підприємстві.
 • Основні завдання та загальні критерії оцінки системи бюджетування.
 •  Структура консолідованого бюджету суб`єктів господарювання.
 •  Сутність технології бюджетування за центрами відповідальності.
 • Сутність технології бюджетування за видами діяльності.
 • Сутність технології проектного бюджетування.

 Перелік компетенцій:

 • Проводити дослідження ролі фінансового планування в управлінні підприємством;
 • Досліджувати види та методи фінансового планування;
 • Здійснювати дослідження традиційних та новітніх методів прийняття планових рішень;
 • Систематизувати та проводити подальше дослідження проблем побудови фінансових служб на підприємстві.
 • Систематизувати та проводити подальше дослідження сутності бюджетування, порівняння бюджетування та фінансового планування;
 • Досліджувати сутність технології бюджетування, її складових;
 • Проводити дослідження сутності консолідованого бюджету, існуючих підходів до бюджетування.

Тема 1. Фінансове планування та бюджетування на підприємництві

 1. Фінансове планування й прогнозування  в  системі фінансового управління підприємством. Форми та методи фінансового планування й прогнозування.
 2. Організаційно-функціональна побудова фінансових служб на підприємстві.
 3. Сутність, значення та місце бюджетування в системі фінансового управління підприємством.
 4. Технологія бюджетування та її складові. Сутність та характеристика існуючих підходів до бюджетування.
 5. Сутність та значення консолідованого бюджету суб`єктів господарювання.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: підручники, навчальні посібники, періодичні видання.

 

Заняття 2. Операційне бюджетування, особливості формування бюджетУ ПРОДАЖів виробничого підприємства

Робота в малих групах “Розробка бюджету продажів виробничого підприємства”, міні-кейси .

Перелік компетенцій:

 • Досліджувати особливості ціноутворення при формуванні бюджету продажів компанії;
 • Вміти визначати планові показники обсягів реалізації, враховуючи зміни протягом бюджетного періоду;
 • Вміти формувати графік надходження від реалізації продукції, враховуючи політику співпраці з клієнтами компанії. 

Тема 2. Операційне бюджетування, особливості формування операційних бюджетів виробничого підприємства

 1. Методи ціноутворення.
 2. Планування обсягу продажів в кількісному і вартісному виразі з врахуванням різних факторів, що впливають на зміну обсягу продажів протягом бюджетного періоду.
 3. Техніка побудови бюджету реалізації на виробничому підприємстві.
 4. Дебіторська заборгованість, їх сутність та особливості формування.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: підручники, навчальні посібники, періодичні видання, дані фінансової та управлінської звітності підприємства, дані операційних бюджетів підприємства.

 

Заняття 3. Операційне бюджетування, особливості формування бюджету виробництва та бюджету матеріалів і сировини, бюджету витрат на оплату праці виробничого персоналу виробничого підприємства

Робота в малих групах “Розробка бюджету виробництва, бюджету матеріалів і сировини та бюджету оплати праці виробничого персоналу виробничого підприємства”, міні-кейси .

Перелік компетенцій:

 • Вміти визначати обсяг виробництва з врахуванням запасів готової продукції на кінець бюджетного періоду;
 • Вміти визначати обсяги придбання матеріалів для виробництва з врахуванням обсягів матеріалів для виробництва, запасів матеріалів на кінець періоду;
 • Вміти формувати графік оплати матеріалів, що необхідні для окремого виду продукції.
 • Вміти формувати бюджет витрат на оплату праці виробничого персоналу, враховуючи мотиваційну політику підприємства. 

Тема 2. Операційне бюджетування, особливості формування операційних бюджетів виробничого підприємства

 1. Сутність запасів готової продукції на кінець періоду, обсягу виробництва.
 2. Сутність та методика складання бюджету виробництва.
 3. Особливості формування бюджету матеріалів виробничого підприємства.
 4. Специфіка формування бюджету витрат на оплату праці виробничого персоналу виробничого підприємства.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: підручники, навчальні посібники, періодичні видання, дані фінансової та управлінської звітності підприємства, дані операційних бюджетів підприємства.

 

Заняття 4. Операційне бюджетування, особливості формування бюджету витрат на забезпечення виробничої діяльності, бюджету витрат комерційної діяльності та бюджету адміністративних та загальногосподарських витрат  виробничого підприємства

Робота в малих групах “Розробка забезпечення виробничого процесу, комерційної діяльності, адміністративних і загальногосподарських витрат виробничого підприємства”, міні-кейси .

Перелік компетенцій:

 • Проводити розрахунки ряду показників, що визначаються при формуванні бюджету забезпечення виробничого процесу за визначений період;
 • Проводити розрахунки ряду показників, що визначаються при формуванні бюджету комерційної діяльності виробничого підприємства за визначений період;
 • Проводити розрахунки ряду показників, що визначаються при формуванні бюджету адміністративних та загальногосподарських витрат виробничого процесу за визначений період

Тема 2. Операційне бюджетування, особливості формування операційних бюджетів виробничого підприємства

 1. Техніка побудови бюджету  на виробничому забезпечення виробничого процесу  на підприємстві.
 2. Сутність та методика складання бюджету комерційної діяльності виробничого підприємства.
 3. Техніка побудови бюджету адміністративних та загальногоподарських витрат підприємства.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: підручники, навчальні посібники, періодичні видання, дані фінансової та управлінської звітності підприємства, дані операційних бюджетів підприємства.

 

Заняття 5. особливості консолідації операційних бюджетів. Сутність допоміжних та спеціальних бюджетів.

Проведення семінару - дискусії  з обговорення наступних питань:

 • Формування спеціальних та допоміжних бюджеті підприємства;
 •  Сутність та особливості консолідації операційних бюджетів підприємства;
 • Особливості процесу узгодження операційних бюджетів підприємства.

Перелік компетенцій:

 • Проводити розрахунки ряду показників, що визначаються при формуванні окремих спеціальних та допоміжних бюджетів за визначений період;
 • Проводити розрахунки ряду показників, що визначаються в процесі консолідації операційних бюджетів та при побудові централізованого операційного бюджету.
 • Досліджувати особливості проведення процедури узгодження операційних бюджетів.

Тема 2. Операційне бюджетування, особливості формування операційних бюджетів виробничого підприємства

 1. Техніка побудови спеціальних та допоміжних бюджетів на виробничому підприємстві.
 2. Необхідність і послідовність побудови спеціальних та допоміжних бюджетів.
 3. Порядок та процедура узгодження операційних бюджетів.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: підручники, навчальні посібники, періодичні видання, дані фінансової та управлінської звітності підприємства, дані операційних бюджетів підприємства.

 

Заняття 6. Побудова бюджету прибутків та збитків та його взаємозв’язок з операційними бюджетами.

Робота в малих групах "Особливості формування бюджету прибутків і збитків", міні -кейси та обговорення наступних дискусійних питань:

 1. Фінансові бюджети їх характеристика.
 2. Сутність взаємозв`язку фінансових бюджетів з операційними.
 3. Характеристика бюджету фінансування поточної діяльності.
 4. Характеристика бюджету прибутків та збитків,

Перелік компетенцій :

 • Проводити розрахунки ряду показників, що визначаються при формуванні бюджету прибутків та збитків;
 • Здійснювати дослідження взаємозв’язку бюджету прибутків та збитків та операційних бюджетів.

Тема 3. Побудова фінансових бюджетів та їх консолідація

 1. Сутність фінансових бюджетів їх взаємозв`язок з операційними бюджетами.
 2. Характеристика та порядок побудови бюджету прибутків та збитків.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: підручники, навчальні посібники, періодичні видання, дані фінансової та управлінської звітності підприємства, дані операційних та фінансових бюджетів підприємства.

 

Заняття 7. Побудова бюджету капітальних вкладень та бюджету руху грошових коштів.

Робота в малих групах "Особливості формування капітальних вкладень та бюджету руху грошових коштів", міні -кейси та обговорення наступних дискусійних питань:

 1. Характеристика бюджету інвестиційного фінансування (капітальних вкладень).
 2. Сутність методів оптимізації структури оборотного капіталу.
 3. Характеристика технології побудови загального бюджету грошових потоків.

Перелік компетенцій :

 • Проводити розрахунки ряду показників, що визначаються при формуванні бюджету капітальних вкладень;
 • Проводити розрахунки ряду показників, що визначаються при формуванні бюджету руху грошових коштів.
 • Здійснювати дослідження взаємозв’язку бюджетів капітальних вкладень та руху грошових коштів та операційних бюджетів.

Тема 3. Побудова фінансових бюджетів та їх консолідація

 1. Характеристика та порядок побудови бюджету капітальних вкладень.
 2. Характеристика та порядок побудови бюджету руху грошових коштів.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: підручники, навчальні посібники, періодичні видання, дані фінансової та управлінської звітності підприємства, дані операційних та фінансових бюджетів підприємства.

 

Заняття 8. консолідація фінансових бюджетів.

Робота в малих групах "Особливості консолідації фінансових бюджетів", міні -кейси та обговорення наступних дискусійних питань:

 1. Сутність механізму узгодження операційних й фінансових бюджетів.
 2. Побудова прогнозного балансу підприємства на бюджетний період.

Перелік компетенцій :

 • Проводити розрахунки ряду показників, що визначаються при формуванні прогнозного балансу;
 • Здійснювати дослідження взаємозв’язку прогнозного балансу та операційних бюджетів.

Тема 3. Побудова фінансових бюджетів та їх консолідація

 1. Сутність методів оптимізації структури оборотного капіталу.
 2. Взаємозв`язок та узгодження операційних бюджетів та прогнозного балансу.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: підручники, навчальні посібники, періодичні видання, дані фінансової та управлінської звітності підприємства, дані операційних та фінансових бюджетів підприємства.

 

Заняття 9. сутність бізнес-планування

Проведення семінару - дискусії  з обговорення наступних питань:

 • Сутність бізнес-планування, бізнес-плану.
 • Основні функції бізнес-планування.
 • Мета формування бізнес-плану.

Перелік компетенцій:

 • Здійснювати дослідження сутності бізнес-планування;
 • Дослідження функцій бізнес-планування;
 • Вивчення сутності бізнес-плану.

Тема 4. Особливості формування бізнес-плану

 1. Сутність бізнес-планування.
 2. Функції бізнес-планування, його роль в бізнесі.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: підручники, навчальні посібники, періодичні видання, дані фінансової та управлінської звітності підприємства, приклади бізнес-планів підприємств.

 

Заняття 10. вимоги до формування бізнес-плану

Проведення практичного заняття з розглядом наступних питань :

 • Вимоги щодо оформлення і складання бізнес-плану.
 • Характеристика етапів формування бізнес-плану.

Перелік компетенцій:

 • Здійснювати дослідження сутності, функцій бізнес-планування;
 • Досліджувати основні вимоги складання бізнес-плану;

Тема 4. Особливості формування бізнес-плану

 1. Основні вимоги щодо оформлення і складання бізнес-плану.
 2. Основні етапи формування бізнес-плану та його різновиди.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: підручники, навчальні посібники, періодичні видання, дані фінансової та управлінської звітності підприємства, приклади бізнес-планів підприємств.

 

Заняття 11. Особливості формування бізнес-плану

Проведення практичного заняття з розглядом наступних питань :

 • Характеристика етапів формування бізнес-плану.
 • Класифікація різновидів бізнес-плану.
 • Структура бізнес-плану, детальна характеристика його розділів.

Перелік компетенцій:

 • Здійснювати дослідження сутності, функцій бізнес-планування;
 • Досліджувати основні вимоги складання бізнес-плану;
 • Проводити розрахунки ряду показників, що визначаються при формуванні бізнес-плану.

Тема 4. Особливості формування бізнес-плану

 1. Основні етапи формування бізнес-плану та його різновиди.
 2. Структура бізнес-плану та характеристика його розділів.
 3. Розрахунок показників при формуванні бізнес-плану.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: підручники, навчальні посібники, періодичні видання, дані фінансової та управлінської звітності підприємства, приклади бізнес-планів підприємств.

 

 

Заняття 12. Моніторинг бюджетування

Проведення семінару -дискусії  з обговорення наступних питань:

 • Сутність та характеристика принципів побудови системи внутрішнього контролю (моніторингу) при бюджетуванні.
 • Критерії оцінки результатів діяльності центрів бюджетування як первинна ланка системи внутрішнього моніторингу.
 • Характеристика принципів побудови багаторівневої системи контролю відхилень „план-факт”.
 • Характеристика критеріїв визначення суттєвості відхилень та доцільності проведення коригуючих змін.
 • Оцінка виконання основних операційних та фінансових бюджетів з використанням факторного аналізу відхилень.

Перелік компетенцій:

 • Проводити дослідження щодо визначення сутності внутрішнього контролю на підприємстві при бюджетуванні, особливостей його здійснення;
 • Здійснювати дослідження принципів побудови системи контролю відхилень при бюджетуванні;
 • Проводити оцінку виконання операційних та фінансових бюджетів;
 • Вміти проводити змістовне обґрунтування причин виникнення відхилень.

Тема 5. Моніторинг бюджетування

 1. Сутність та порядок побудови системи внутрішнього контролю (моніторингу) при бюджетуванні.
 2. Оцінка виконання основних операційних та фінансових бюджетів. Обґрунтування причин суттєвих відхилень та доцільності проведення коригуючих заходів.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: підручники, навчальні посібники, періодичні видання.

 

Заняття 13. Ризики невиконання бюджетів та шляхи їх мінімізації

Проведення семінару -дискусії  з обговорення наступних питань:

 • Характеристика та класифікація ризиків (ділові, фінансові, сукупні).
 • Сутність ризиків, які впливають на точність виконання бюджету для підприємства.
 • Класифікація та розкриття сутності основних методів оцінки ризиків.
 • Оцінка ймовірності виконання бюджету в цілому по підприємству.
 • Оцінка виконання бюджету з врахуванням ризиків за окремими видам доходів чи витрат або центрами бюджетування.
 • Методи та заходи з мінімізації впливу ризиків при бюджетуванні.

Перелік компетенцій:

 • Формувати систему ризиків невиконання бюджетів;
 • Здійснювати оцінку ризиків при бюджетуванні;
 • Визначати можливості мінімізації ризиків невиконання бюджетів.

Тема 6. Ризики невиконання бюджетів та шляхи їх мінімізації

 1. Характеристика та класифікація ризиків  у господарській діяльності підприємств. Сутність та значення ризиків які впливають на точність виконання бюджету для підприємства.
 2. Комплексна оцінка ризиків в системі бюджетування. Характеристика методів та заходів з мінімізації впливу ризиків при бюджетуванні.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: підручники, навчальні посібники, періодичні видання, дані фінансової та управлінської звітності підприємства, дані бюджетів підприємства

 

Заняття 14. Відповідальність та мотивація в бюджетуванні

Проведення семінару -дискусії  з обговорення наступних питань:

 • Принципи побудови системи матеріального стимулювання на підприємстві.
 • Характеристика напрямків (шляхи) впливу окремих підрозділів підприємства на визначення величини їх фонду преміювання.
 • Сутність механізму внутрішнього арбітражу при визначенні результатів діяльності підприємства та розміру преміювального фонду.
 • Характеристика умов, показників та коефіцієнтів преміювання для окремих підрозділів та працівників підприємства.
 • Сутність системи обліку відповідальності як інформаційного забезпечення системи матеріального заохочення.
 • Сутність алгоритму формування преміювального фонду різних підрозділів суб`єктів господарювання.

Перелік компетенцій:

 • Досліджувати особливості формування системи матеріального стимулювання;
 • Систематизувати та проводити подальше дослідження показників преміювання для окремих підрозділів,працівників  на підприємстві.

Тема 7. Відповідальність та мотивація в бюджетуванні

 1. Система матеріального стимулювання як інтегральна частина бюджетування.
 2. Характеристика бюджетних показників підрозділів підприємства в якості бази преміювання.
 3. Умови, показники та коефіцієнти преміювання для окремих підрозділів та працівників підприємства.
 4. Система обліку відповідальності як інформаційного забезпечення системи матеріального заохочення.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: підручники, навчальні посібники, періодичні видання, дані фінансової та управлінської звітності підприємства, дані бюджетів підприємства.

 

Заняття 15. Бюджетування в РІЗНИХ СФЕРАХ ДІЯЛЬНОСТІ

Проведення семінару -дискусії  з обговорення наступних питань :

 • Система бюджетів аграрних підприємств та їх характеристика..
 • Методологія бюджетного планування аграрних підприємств.
 • Особливості розроблення операційних бюджетів аграрних підприємств та фактори, що на них впливають.
 • Методика складання фінансових бюджетів аграрних підприємств.
 • Специфіка діяльності страхових компаній та її вплив на фінансове планування.
 • Організаційні та методичні основи бюджетування у сфері страхування.
 • Характеристика бюджетів банківської установи.
 • Особливості функціонування торговельних підприємств, що впливають на бюджетування.
 • Сучасні методичні підходи у бюджетуванні малих підприємств.
 • Рекламний бюджет та методи його складання. Особливості формування рекламного бюджету.
 • Методичні підходи до визначення величини рекламного бюджету.

Перелік компетенцій:

 • Здійснювати дослідження специфіки формування системи бюджетування комерційних банків, страхових компаній;
 • Досліджувати особливості формування бюджетів аграрних підприємств;
 • Досліджувати особливості та проблеми формування бюджетів підприємств торгівельної сфери;
 • Проводити дослідження специфіки побудови бюджеті малих підприємств;
 • Здійснювати дослідження особливостей формування рекламного бюджету.

ТЕМА 8. Бюджетування в різних сферах діяльності

 1. Характеристика бюджетів банківської установи. Особливості планування статей доходів та витрат банку. Аналіз системи бюджетування та контроль виконання бюджетів банківської установи.
 2. Методи фінансового планування в страхових компаніях. Основні фінансові плани страховиків.
 3. Система бюджетів аграрних підприємств, їх характеристика. Особливості розроблення операційних та фінансових бюджетів аграрних підприємств та фактори, що на них впливають.
 4. Бюджетний цикл суб’єктів підприємництва торговельної сфери та послідовність упровадження бюджетування.
 5. Рекламний бюджет та методи його складання.
 6. Особливості бюджетування суб’єктів малого підприємництва.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: підручники, навчальні посібники, періодичні видання, дані бюджетів підприємства відповідної галузі.

 

Заняття 16. АЛЬТЕРНАТИВНІ КОНЦЕПЦІЇ БЮДЖЕТУВАННЯ

Проведення семінару -дискусії  з обговорення наступних питань :

 • Виявлення позитивних та негативних сторін традиційного бюджетування в компаніях;
 • Обґрунтування основних напрямків вдосконалення традиційного бюджетування;
 • Сутність альтернативних концепцій бюджетування: (покращене бюджетування (beter budgeting), прогресивне бюджетування (advanced budgeting), процесно-орієнтованого бюджетування (activity-based budgeting), концепція безбюджетної діяльності Beyond Budgeting та бюджетування, орієнтоване на результат (performance budgeting)).
 • Дослідження відмінностей альтернативних концепцій бюджетування одної від одної та від традиційного бюджетування;
 • Характеристика збалансованої системи показників (BSC) та особливостей її формування.

Перелік компетенцій:

 1. Досліджувати особливості традиційного бюджетування, позитивних та негативних сторін традиційного бюджетування;
 2. Дослідження особливостей концепцій бюджетування, розкриття їх сутності та відмінностей між ними;
 3. Здійснювати дослідження сутності та особливостей формування системи збалансованих показників.

Тема 9. Альтернативні концепції бюджетування

 1. Позитивні та негативні сторони традиційного бюджетування в компаніях, напрямки його вдосконалення.
 2. Сутність альтернативних концепцій бюджетування

(покращене бюджетування (beter budgeting), прогресивне бюджетування (advanced budgeting), процесно-орієнтованого бюджетування (activity-based budgeting), концепція безбюджетної діяльності Beyond Budgeting та бюджетування, орієнтоване на результат (performance budgeting)).

 1. Сутність збалансованої системи показників (BSC).

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: підручники, навчальні посібники, періодичні видання.

 

 1. Поточна навчальна робота студентів заочної форми навчання
  1. Карта навчальної роботи студента

з дисципліни (вибіркової) «__Корпоративне бюджетування_»

для студентів спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування

спеціалізація Корпоративні фінанси

 

Заочна форма навчання

СЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

заняття

 

Контактні заняття

(теми відповідно до робочої програми)

Форма занять і контролю

Макс.

кіл-ть балів

 

За систематичність і активність роботи на контактних заняттях

 

Змістовний модуль №1

1.

ТЕМА 1. Фінансове планування та бюджетування на підприємництві

 

Установча проблемна-лекція (конспект)

 

Мозковий штурм – розгорнута бесіда

2

Тестовий контроль знань

2

2.

ТЕМА 2. Операційне бюджетування, особливості формування операційних бюджетів виробничого підприємства

Проблемна лекція з елементами діалогової (конспект)

 

Міні-семінар – робота в малих групах

2

 Виконання практичних завдань

4

3.

ТЕМА 3. Побудова фінансових бюджетів та їх консолідація

Лекція-діалог (конспект)

 

Міні-семінар – робота в малих групах

2

Виконання практичних завдань

3

4.

ТЕМА 4. Особливості формування бізнес-плану

Проблемна лекція (конспект)

 

Міні-семінар – робота в малих групах

2

 Тестовий контроль знань

3

Змістовний модуль №2

5.

ТЕМА 5. Моніторинг бюджетування

 

Міні-лекція (конспект)

 

Семінар-дискусія 

2

 Тестовий контроль знань

2

6.

ТЕМА 6. Ризики невиконання бюджетів та шляхи їх мінімізації

Проблемна -лекція (конспект)

 

Семінар-дискусія

2

 Тестовий контроль знань

2

7.

ТЕМА 7. Відповідальність та мотивація в бюджетуванні

Проблемна -лекція (конспект)

 

Семінар-дискусія

2

 Тестовий контроль знань

2

8.

ТЕМА 8. Бюджетування в різних сферах діяльності

Проблемна лекція (конспект)

 

Мозковий штурм

2

 Виконання тестових завдань

2

9.

ТЕМА 9. Альтернативні концепції бюджетування

Проблемна лекція (конспект)

 

Семінар-дискусія

2

 Тестовий контроль знань

2

Усього балів за роботу на контактних заняттях

40

За виконання контрольних модульних завдань

 

Виконання контрольної (модульної) роботи

10

Усього балів за виконання контрольних  (модульних) робіт

10

 

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи:

 

 

Види індивідуальних завдань для самостійної роботи

 

 

Результати виконання і захисту розрахункових робіт

40

 

Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою

10

 

Виконання завдань з поглибленого вивчення дисципліни

 

Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою

 

Підготовка презентації за заданою тематикою

 

Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри

 

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

50

 

Додаткові бали

 

 

Науково-дослідна діяльність студента

10

 

Всього

100

         

 

Плани контактних занять для студентів заочної форми навчання

Студенти заочної форми навчання на контактних заняттях повинні мати достатній рівень теоретичної підготовки і опрацювати визначений перелік програмних питань, які розглядаються в окремих темах дисципліни, та приймати активну участь в ділових іграх, мозкових штурмах, круглих столах, в роботі малих груп при розгляді проблемних питань, проведенні необхідних розрахунків при виконанні завдань щодо формування бюджетів.

 

Контактне заняття 1. Фінансове планування ТА БЮДЖЕТУВАННЯ НА підприємництвІ

Проблемна лекція з елементами діалогової дискусії (обговорення дискусійних питань щодо понять бюджетування та фінансове планування, особливостей бюджетування).

Проведення семінару - дискусії  з обговорення наступних питань:

 • Сутність фінансового планування й прогнозування.
 • Характеристика факторів інтенсифікації розвитку методів фінансового планування та прогнозування.
 • Організаційно-функціональна структура фінансових підрозділів на підприємстві;
 • Характеристика елементів бюджетування.
 • Функції та принципи побудови системи бюджетування АН підприємстві.
 • Основні завдання та загальні критерії оцінки системи бюджетування.
 •  Структура консолідованого бюджету суб`єктів господарювання.
 •  Сутність технології бюджетування за центрами відповідальності.
 • Сутність технології бюджетування за видами діяльності.
 • Сутність технології проектного бюджетування.

 Перелік компетенцій:

 • Проводити дослідження ролі фінансового планування в управлінні підприємством;
 • Досліджувати види та методи фінансового планування;
 • Здійснювати дослідження традиційних та новітніх методів прийняття планових рішень;
 • Систематизувати та проводити подальше дослідження проблем побудови фінансових служб на підприємстві.
 • Систематизувати та проводити подальше дослідження сутності бюджетування, порівняння бюджетування та фінансового планування;
 • Досліджувати сутність технології бюджетування, її складових;
 • Проводити дослідження сутності консолідованого бюджету, існуючих підходів до бюджетування.

Тема 1. Фінансове планування та бюджетування на підприємництві

 1. Фінансове планування й прогнозування  в  системі фінансового управління підприємством. Форми та методи фінансового планування й прогнозування.
 2. Організаційно-функціональна побудова фінансових служб на підприємстві.
 3. Сутність, значення та місце бюджетування в системі фінансового управління підприємством.
 4. Технологія бюджетування та її складові. Сутність та характеристика існуючих підходів до бюджетування.
 5. Сутність та значення консолідованого бюджету суб`єктів господарювання.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: підручники, навчальні посібники, періодичні видання.

 

Контактне заняття 2. Операційне бюджетування, особливості формування операційних бюджетів виробничого підприємства

Проблемна лекція щодо сутності операційних бюджетів, їх видів, особливостей формування операційних беджів виробничих підприємств. Робота в малих групах.

Робота в малих групах “Розробка операційних бюджетів виробничого підприємства”, міні-кейси .

Перелік компетенцій:

 • Проводити розрахунки ряду показників, що визначаються при формуванні окремих операційних бюджетів за визначений період;
 • Проводити розрахунки ряду показників, що визначаються в процесі консолідації операційних бюджетів та при побудові централізованого операційного бюджету.
 • Досліджувати особливості проведення процедури узгодження операційних бюджетів.

Тема 2. Операційне бюджетування, особливості формування операційних бюджетів виробничого підприємства

 1. Техніка побудови бюджету реалізації на виробничому підприємстві.
 2. Сутність та методика складання бюджету виробництва.
 3. Необхідність і послідовність побудови спеціальних та допоміжних бюджетів.
 4. Порядок та процедура узгодження операційних бюджетів.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: підручники, навчальні посібники, періодичні видання, дані фінансової та управлінської звітності підприємства, дані операційних бюджетів підприємства.

 

Контактне заняття 3. Побудова фінансових бюджетів та їх консолідація

Проблемна лекція щодо сутності фінансових бюджетів, особливостей їх формування. Робота в малих групах

Робота в малих групах "Особливості формування фінансових бюджетів", міні -кейси та обговорення наступних дискусійних питань:

 • Фінансові бюджети їх характеристика.
 • Сутність взаємозв`язку фінансових бюджетів з операційними.
 • Характеристика бюджету фінансування поточної діяльності.
 • Характеристика бюджету прибутків та збитків,
 • Характеристика бюджету інвестиційного фінансування (капітальних вкладень).
 •  Сутність методів оптимізації структури оборотного капіталу.
 •  Характеристика технології побудови загального бюджету грошових потоків.
 • Сутність механізму узгодження операційних й фінансових бюджетів.
 • Побудова прогнозного балансу підприємства на бюджетний період.

Перелік компетенцій :

 • Проводити розрахунки ряду показників, що визначаються при формуванні фінансових бюджетів;
 • Здійснювати дослідження взаємозв’язку фінансових та операційних бюджетів.

Тема 3. Побудова фінансових бюджетів та їх консолідація

 1. Сутність фінансових бюджетів їх взаємозв`язок з операційними бюджетами.
 2. Характеристика та порядок побудови фінансових бюджетів.
 3. Сутність методів оптимізації структури оборотного капіталу.
 4. Взаємозв`язок та узгодження операційних й фінансових бюджетів з метою поліпшення фінансових результатів діяльності підприємства.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: підручники, навчальні посібники, періодичні видання, дані фінансової та управлінської звітності підприємства, дані операційних та фінансових бюджетів підприємства.

 

Контактне заняття 4. Особливості формування бізнес-плану

Проблемна лекція щодо формування особливостей формування бізнес-плану. Проведення практичного заняття, міні-кейс.

Проведення практичного заняття з розглядом наступних питань :

 • Сутність бізнес-планування, бізнес-плану.
 • Основні функції бізнес-планування. Мета формування бізнес-плану.
 • Вимоги щодо оформлення і складання бізнес-плану.
 • Характеристика етапів формування бізнес-плану.
 • Класифікація різновидів бізнес-плану.
 • Структура бізнес-плану, детальна характеристика його розділів.

Перелік компетенцій:

 • Здійснювати дослідження сутності, функцій бізнес-планування;
 • Досліджувати основні вимоги складання бізнес-плану;
 • Проводити розрахунки ряду показників, що визначаються при формуванні бізнес-плану.

Тема 4. Особливості формування бізнес-плану

 1. Сутність і функції бізнес-планування.
 2. Основні вимоги щодо оформлення і складання бізнес-плану.
 3. Основні етапи формування бізнес-плану та його різновиди.
 4. Структура бізнес-плану та характеристика його розділів.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: підручники, навчальні посібники, періодичні видання, дані фінансової та управлінської звітності підприємства, приклади бізнес-планів підприємств.

 

Контактне заняття 5. Моніторинг бюджетування

 Проблемна лекція щодо сутності та порядку проведення внутрішнього контролю при бюджетуванні на підприємстві. Проведення семінару-дискусії.

Проведення семінару -дискусії  з обговорення наступних питань:

 • Сутність та характеристика принципів побудови системи внутрішнього контролю (моніторингу) при бюджетуванні.
 • Критерії оцінки результатів діяльності центрів бюджетування як первинна ланка системи внутрішнього моніторингу.
 • Характеристика принципів побудови багаторівневої системи контролю відхилень „план-факт”.
 • Характеристика критеріїв визначення суттєвості відхилень та доцільності проведення коригуючих змін.
 • Оцінка виконання основних операційних та фінансових бюджетів з використанням факторного аналізу відхилень.

Перелік компетенцій:

 • Проводити дослідження щодо визначення сутності внутрішнього контролю на підприємстві при бюджетуванні, особливостей його здійснення;
 • Здійснювати дослідження принципів побудови системи контролю відхилень при бюджетуванні;
 • Проводити оцінку виконання операційних та фінансових бюджетів;
 • Вміти проводити змістовне обґрунтування причин виникнення відхилень.

Тема 5. Моніторинг бюджетування

 1. Сутність та порядок побудови системи внутрішнього контролю (моніторингу) при бюджетуванні.
 2. Оцінка виконання основних операційних та фінансових бюджетів. Обґрунтування причин суттєвих відхилень та доцільності проведення коригуючих заходів.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: підручники, навчальні посібники, періодичні видання.

 

Контактне заняття 6. Ризики невиконання бюджетів та шляхи їх мінімізації

Проблемна лекція щодо визначення ризиків, що впливають на точність виконання бюджетів. Проведення практичного заняття.

Проведення семінару -дискусії  з обговорення наступних питань:

 • Характеристика та класифікація ризиків (ділові, фінансові, сукупні).
 • Сутність ризиків, які впливають на точність виконання бюджету для підприємства.
 • Класифікація та розкриття сутності основних методів оцінки ризиків.
 • Оцінка ймовірності виконання бюджету в цілому по підприємству.
 • Оцінка виконання бюджету з врахуванням ризиків за окремими видам доходів чи витрат або центрами бюджетування.
 • Методи та заходи з мінімізації впливу ризиків при бюджетуванні.

Перелік компетенцій:

 • Формувати систему ризиків невиконання бюджетів;
 • Здійснювати оцінку ризиків при бюджетуванні;
 • Визначати можливості мінімізації ризиків невиконання бюджетів.

Тема 6. Ризики невиконання бюджетів та шляхи їх мінімізації

 1. Характеристика та класифікація ризиків  у господарській діяльності підприємств. Сутність та значення ризиків які впливають на точність виконання бюджету для підприємства.
 2. Комплексна оцінка ризиків в системі бюджетування. Характеристика методів та заходів з мінімізації впливу ризиків при бюджетуванні.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: підручники, навчальні посібники, періодичні видання, дані фінансової та управлінської звітності підприємства, дані бюджетів підприємства

 

Контактне заняття 7. Відповідальність та мотивація в бюджетуванні

Проблемна лекція щодо сутності відповідальності при бюджетуванні та мотивації. Проведення семінару-дискусії.

Проведення семінару -дискусії  з обговорення наступних питань:

 • Принципи побудови системи матеріального стимулювання на підприємстві.
 • Характеристика напрямків (шляхи) впливу окремих підрозділів підприємства на визначення величини їх фонду преміювання.
 • Сутність механізму внутрішнього арбітражу при визначенні результатів діяльності підприємства та розміру преміювального фонду.
 • Характеристика умов, показників та коефіцієнтів преміювання для окремих підрозділів та працівників підприємства.
 • Сутність системи обліку відповідальності як інформаційного забезпечення системи матеріального заохочення.
 • Сутність алгоритму формування преміювального фонду різних підрозділів суб`єктів господарювання.

Перелік компетенцій:

 • Досліджувати особливості формування системи матеріального стимулювання;
 • Систематизувати та проводити подальше дослідження показників преміювання для окремих підрозділів,працівників  на підприємстві.

Тема 7. Відповідальність та мотивація в бюджетуванні

 1. Система матеріального стимулювання як інтегральна частина бюджетування.
 2. Характеристика бюджетних показників підрозділів підприємства в якості бази преміювання.
 3. Умови, показники та коефіцієнти преміювання для окремих підрозділів та працівників підприємства.
 4. Система обліку відповідальності як інформаційного забезпечення системи матеріального заохочення.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: підручники, навчальні посібники, періодичні видання, дані фінансової та управлінської звітності підприємства, дані бюджетів підприємства.

 

Контактне заняття 8. Бюджетування в РІЗНИХ СФЕРАХ ДІЯЛЬНОСТІ

Проблемна лекція щодо формування бюджетів в аграрних підприємствах, банків та страхових компаній, щодо формування бюджетів підприємств торгівельної сфери та при рекламній діяльності . Проведення семінару-дискусії.

Проведення семінару -дискусії  з обговорення наступних питань :

 • Система бюджетів аграрних підприємств та їх характеристика..
 • Методологія бюджетного планування аграрних підприємств.
 • Особливості розроблення операційних бюджетів аграрних підприємств та фактори, що на них впливають.
 • Методика складання фінансових бюджетів аграрних підприємств.
 • Специфіка діяльності страхових компаній та її вплив на фінансове планування.
 • Організаційні та методичні основи бюджетування у сфері страхування.
 • Характеристика бюджетів банківської установи.
 • Особливості функціонування торговельних підприємств, що впливають на бюджетування.
 • Сучасні методичні підходи у бюджетуванні малих підприємств.
 • Рекламний бюджет та методи його складання. Особливості формування рекламного бюджету.
 • Методичні підходи до визначення величини рекламного бюджету.

Перелік компетенцій:

 • Здійснювати дослідження специфіки формування системи бюджетування комерційних банків, страхових компаній;
 • Досліджувати особливості формування бюджетів аграрних підприємств;
 • Досліджувати особливості та проблеми формування бюджетів підприємств торгівельної сфери;
 • Проводити дослідження специфіки побудови бюджеті малих підприємств;
 • Здійснювати дослідження особливостей формування рекламного бюджету.

ТЕМА 8. Бюджетування в різних сферах діяльності

План лекції

 1. Характеристика бюджетів банківської установи. Особливості планування статей доходів та витрат банку. Аналіз системи бюджетування та контроль виконання бюджетів банківської установи.
 2. Методи фінансового планування в страхових компаніях. Основні фінансові плани страховиків.
 3. Система бюджетів аграрних підприємств, їх характеристика. Особливості розроблення операційних та фінансових бюджетів аграрних підприємств та фактори, що на них впливають.
 4. Бюджетний цикл суб’єктів підприємництва торговельної сфери та послідовність упровадження бюджетування.
 5. Рекламний бюджет та методи його складання.
 6. Особливості бюджетування суб’єктів малого підприємництва.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: підручники, навчальні посібники, періодичні видання, дані бюджетів підприємства відповідної галузі.

 

Контактне заняття 9. АЛЬТЕРНАТИВНІ КОНЦЕПЦІЇ БЮДЖЕТУВАННЯ

Проблемна лекція щодо сутності та відмінностей між різними альтернативними концепціями традиційному бюджетуванню, їх переваг та недоліків. Проведення семінару-дискусії.

Проведення семінару -дискусії  з обговорення наступних питань :

 • Виявлення позитивних та негативних сторін традиційного бюджетування в компаніях;
 • Обгрунтування основних напрямків вдосконалення тардиційного бюджетування;
 • Сутність альтернативних концепцій бюджетування: (покращене бюджетування (beter budgeting), прогресивне бюджетування (advanced budgeting), процесно-орієнтованого бюджетування (activity-based budgeting), концепція безбюджетної діяльності Beyond Budgeting та бюджетування, орієнтоване на результат (performance budgeting)).
 • Дослідження відмінностей альтернативних концепцій бюджетування одної від одної та від традиційного бюджетування;
 • Характеристика збалансованої системи показників (BSC) та особливостей її формування.

Перелік компетенцій:

 1. Досліджувати особливості традиційного бюджетування, позитивних та негативних сторін традиційного бюджетування;
 2. Дослідження особливостей концепцій бюджетування, розкриття їх сутності та відмінностей між ними;
 3. Здійснювати дослідження сутності та особливостей формування системи збалансованих показників.

Тема 9. Альтернативні концепції бюджетування

 1. Позитивні та негативні сторони традиційного бюджетування в компаніях, напрямки його вдосконалення.
 1. Сутність альтернативних концепцій бюджетування
 2. (покращене бюджетування (beter budgeting), прогресивне бюджетування (advanced budgeting), процесно-орієнтованого бюджетування (activity-based budgeting), концепція безбюджетної діяльності Beyond Budgeting та бюджетування, орієнтоване на результат (performance budgeting)).
 3. Сутність збалансованої системи показників (BSC).

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: підручники, навчальні посібники, періодичні видання.

 

 1. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

При поточному контролі результатів навчання студентів оцінці підлягають результати навчання, що виявляються через набуті компетентності (знання, уміння, навички тощо), а саме:

 • відповіді (виступи) на аудиторних заняттях;
 • результати виконання контрольних (модульних) робіт;
 • результати виконання і захисту завдань самостійної роботи студента.

Контрольні заходи здійснюються викладачами і включають поточний і підсумковий контроль.

Поточний контроль

Згідно «Положення про порядок оцінювання результатів навчальної діяльності студентів» від 25.05.2017 р.  критерії оцінювання кожної складової поточного контролю та конкретні форми контрольних заходів визначаються у робочій навчальній програмі дисципліни, відображаються у відповідних методичних матеріалах і повідомляються студентам на початку семестру (п. 2.9). Результати оцінювання всіх складових поточного контролю фіксуються в електронному журналі обліку навчальної роботи студентів академічної групи (п. 2.11).

Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських (практичних) та виконання завдань самостійної роботи студента, і має на меті перевірку рівня засвоєння студентом навчального матеріалу дисципліни.

Під час проведення семінарських занять контроль знань студентів заочної форми навчання у традиційній і нетрадиційній формах. Зокрема, застосовуються такі методи контролю, як усне та письмове опитування студентів з питань, визначених планом семінарських занять, дискусійне обговорення проблемних питань з теми заняття, письмове складання студентами тестів.

Особливості організації поточного контролю знань студентів заочної форми навчання пов’язані з виконанням завдань самостійної роботи, передбаченої навчальним планом.

На заочній формі навчання розподіл балів здійснюється  у співвідношенні 50 : 50 згідно наступної таблиці:

Складові поточного контролю результатів навчальної діяльності студентів

Максимальна кількість балів

Поточний контроль:

 1. Знання, уміння та навички, продемонстровані на аудиторних заняттях
 2. Виконання контрольних (модульних) робіт
 3. Виконання і захист завдань самостійної роботи:

з них: виконання 1 частини роботи «Розробка операційних бюджетів за 1 півріччя бюджетного року»:

обов’язковий захист 1 частини роботи:

виконання 2 частини роботи: «Розрахунок необхідних показників при формуванні бізнес-плану»:

обов’язковий захист 2 частини роботи:

 1. Виконання одного з видів індивідуальних завдань самостійної роботи студента:

Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою,

Виконання завдань з поглибленого вивчення дисципліни,

Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою,

Підготовка презентації за заданою тематикою,

Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри

Додаткові бали:

Науково-дослідна діяльність студентів

 

40

 

10

40

 

15

5

 

15

5

 

10

 

 

 

 

 

 

 

10

Всього

100 балів

 

 Завдання самостійної роботи студентів надається кожному студенту персонально під час установчої сесії та складається з 3-х частин.

Якість виконання завдань самостійної роботи оцінюється від 0 до 50 балів (виконання 1-ї частини самостійної роботи – 15 балів, її захист – 5 балів; виконання 2-ї частини самостійної роботи – 15 балів; її захист – 5 балів; виконання одного з видів індивідуальних завдань самостійної роботи студента – 10 балів).

Оцінювання практичної частини завдання самостійної роботи здійснюється за наступними критеріями:

№ кейсу

Склад кейсу до виконання студентами

Максимальна

сума балів

1.

Розробка операційних бюджетів виробничого підприємства за 1 півріччя

 

1.1

«Розробка бюджету продаж»

3 бали

1.2

«Розробка бюджету виробництва та запасів готової продукції»

2 бали

1.3

«Розробка бюджету матеріалів»

2 бали

1.4

«Розробка бюджету витрат на оплату праці виробничого персоналу»

1 бали

1.5

«Розробка бюджету витрат на забезпечення виробничого процесу»

2 бали

1.6

«Розробка бюджету витрат комерційної діяльності»

2 бали

1.7

«Розробка бюджету адміністративних та загальногосподарських витрат»

3 бали

 

Всього за виконання 1 частини роботи

15 балів

 

Захист 1 частини

5 балів

2.

Розрахунок необхідних показників при формуванні бізнес-плану організації

15 балів

 

Захист 2 частини роботи

5 балів

3.

Виконання одного з видів індивідуальних завдань самостійної роботи студента:

Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою,

Виконання завдань з поглибленого вивчення дисципліни,

Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою,

Підготовка презентації за заданою тематикою,

Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри

10 балів

 

Загальна сума балів

50 балів

Додатково, за написання наукової статті чи участь в конференції кожен студент може отримати від 0 до 10 балів.

Якщо за підсумками загальної оцінки знань, студент отримав менше 60 балів, то йому не зараховується вивчення даної дисципліни.

 

 

4. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Відсутня

 

 1. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

 

 1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

Виконання завдань самостійної роботи студентом передбачає наступні цілі:

 1. оволодіння теоретичними основами бюджетування;
 2. придбання навичок оцінки та формування бюджетів виробничого підприємства, суб’єктів підприємництва різних сфер;
 3. поглиблення практичних фахових знань з бюджетування діяльності суб’єктів підприємництва.

Завдання самостійної роботи складаються з наступних етапів (виконання міні-кейсів):

 1. Розробка операційних бюджетів виробничого підприємства за 1 півріччя бюджетного року: 
  1. «Розробка бюджету продаж» ,
  2. «Розробка бюджету виробництва та запасів готової продукції»,
  3. «Розробка бюджету матеріалів»,
  4. «Розробка бюджету витрат на оплату праці виробничого персоналу»,
  5. «Розробка бюджету витрат на забезпечення виробничого процесу»,
  6. «Розробка бюджету витрат комерційної діяльності»,
  7. «Розробка бюджету адміністративних та загальногосподарських витрат»,
 2. Розрахунок необхідних показників при формуванні бізнес-плану організації.
 3. Виконання іншого виду самостійної роботи на вибір студента, а саме:
 1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою,
 2. Виконання завдань з поглибленого вивчення дисципліни,
 3. Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою,
 4. Підготовка презентації за заданою тематикою,
 5. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри.

 

Перелік компетентностей, яких має набути студент у процесі виконання завдань:

 • Проводити розрахунки ряду показників, що визначаються при формуванні окремих операційних бюджетів за визначений період;
 • Проводити розрахунки ряду показників, що визначаються в процесі консолідації операційних бюджетів та при побудові централізованого операційного бюджету.
 • Досліджувати особливості проведення процедури узгодження операційних бюджетів.
 • Проводити розрахунки ряду показників, що визначаються при формуванні фінансових бюджетів;
 • Здійснювати дослідження взаємозв’язку фінансових та операційних бюджетів;
 • Формувати бізнес-план організації.

 

 

 1. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

 

За виконання та захист  індивідуальних завдань для  самостійної роботи студента передбачено 20 балів. Виконання завдань самостійної роботи передбачає оцінювання рівня виконання завдань з поглибленого вивчення дисципліни, а також результатів виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри.

  Результати оцінювання всіх складових поточного контролю фіксуються в електронному журналі обліку навчальної роботи студентів академічної групи.

Студент, який набрав за результатами поточного контролю від 0 до 20 балів (включно), вважається таким, що не виконав вимоги робочої навчальної програми з  дисципліни, передбаченої індивідуальним навчальним планом, і отримує з  дисципліни незадовільну оцінку. Він має право за власною заявою опанувати цю дисципліну в наступному семестрі понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи згідно з діючими в Університеті положеннями. 

 

За виконання та захист  індивідуальних завдань для  самостійної роботи студента заочної форми навчання передбачено 50 балів. Виконання завдань самостійної роботи передбачає оцінювання рівня виконання завдань з поглибленого вивчення дисципліни, а також результатів виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри.

  Студент, який набрав за результатами поточного контролю від 0 до 20 балів (включно), вважається таким, що не виконав вимоги робочої навчальної програми з  дисципліни, передбаченої індивідуальним навчальним планом, і отримує з  дисципліни незадовільну оцінку. Він має право за власною заявою опанувати цю дисципліну в наступному семестрі понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи згідно з діючими в Університеті положеннями. 

 

6. Підсумкове оцінювання результатів вивчення навчальної дисципліни

 

Вивчення навчальної дисципліни оцінюється заліком. Залік — форма підсумкового контролю рівня засвоєння студентом  навчального матеріалу з окремої дисципліни виключно на підставі результатів поточного контролю рівня знань, умінь та навичок студентів з окремої дисципліни.

Кількість балів, оцінка визначаються за результатами роботи студентів денної форми навчання протягом семестру.

На денній формі навчання загальна підсумкова оцінка з дисципліни складається з суми балів за систематичність і активність роботи на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях(від 0 до 60 балів),виконання завдань індивідуальної роботи(від 0 до 20 балів), виконання підсумкових контрольних (модульних) завдань (2 контрольних (модульних) завдань) (від 0 до 10 балів за кожне контрольне (модульне) завдання), науково-дослідна діяльність студента (від 0 до 10 балів).

Оцінювання знань студентів з дисципліни здійснюється за 100-бальною шкалою, яке переводиться в 4-х бальну та за системою ЕСТS .

 

Підсумкове оцінювання знань по дисципліні здійснюється у формі заліку.

На заочній формі навчання загальна підсумкова оцінка з дисципліни складається з суми балів за виконання завдань самостійної роботи(від 0 до 30 балів), захисту виконаних завдань самостійної роботи (від 0 до 10 балів), виконання одного з видів індивідуальних завдань, окрім комплексної самостійної роботи (від 0 до 10 балів), за систематичну та активну роботу на контактних заняттях під час сесії (в тому числі а написання поточної контрольної (модульної) роботи (від 0 до 10 балів), а також додатково (написання наукової статті чи участь в конференції) (від 0 до 10 балів).

Оцінювання знань студентів з дисципліни здійснюється за 100-бальною шкалою, яке переводиться в 4-х бальну та за системою ЕСТS в такому порядку:

Оцінка за шкалою ЕСТS

Оцінка у формі заліку

Оцінка за бальною шкалою, що використовується в КНЕУ

А

відмінно

90 – 100

B

добре

80-89

C

70 – 79

D

задовільно

66-69

E

60-65

FX

незадовільно -  з можливістю повторного складання заліку

21-59

F

незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

0-20

 

 

 

8. Рекомендовані літературні джерела

 

8.1. Основна література:

 1. Закон України «Про цінні папери і фондовий ринок» від 23 лютого 2006 р.
 2. Закон України «Про господарські товариства» від 19 вересня 1991 р. № 1577-ХІІ.
 3. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 7 грудня 2000 р. № 2121-ІІІ.
 4. Податковий кодекс України
 5. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» від 7 березня 2013 р.
 6. «Податковий кодекс України», Закон України  від 02.12.2010 № 2755-VI.
 7. Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18 вересня 1991 р.
 8. Білик М.Д. Бюджетування діяльності суб’єктів господарювання. Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2013. – 689,[1] c.
 9. Основи бюджетування: навч. посіб. /[М.Д.Білик, Р.І.Заворотній, Л.І.Данілова та ін.]; кер. Кол. авт. і наук. ред. д-р екон.наук, проф. М.Д.Білик. – К.: КНЕУ, 2009. – 454, [2] с.
 10. Фінанси підприємств: Підручник / Кер. авт. кол. і наук. ред. проф. А.М. Поддєрьогін. – 7-е вид., перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2008. – 552 с.: іл.
 11. Основи бюджетування: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / кол. авт. за заг. ред. Л. П. Батенко. – К.: КНЕУ, 2010. – 202 с.

 

8.2. Додаткова література:

 1. Білик М.Д., Павловська О.В., Притуляк Н.М., Невмержицька Н.Ю. Фінансовий аналіз: Навч. посібник. – Вид. 2-ге, без змін. – К.: КНЕУ, 2009. – 592 с.
 2. Мейтленд Иаин Бюджетирование для нефинансових менеджеров / Пер. с англ. под редакцией С.Л. Каныгина – Дн.: Баланс-Клуб, 2002. – 204 с.
 3. Семенов Г.А., Бугай В.З., Семенов А.Г., Бугай А.В. Фінансове планування і управління на підприємствах. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 432 с.
 4. Управління фінансовою санацією підприємств. О.О. Терещенко. Підручник. -К.: КНЕУ, 2006.- 552 с.
 5. Фінансовий контролінг: навч.посібник. / О.О.Терещенко, Н.Д.Бабяк. – К.: КНЕУ, 2013. – 407, [1]c.
 6. Фінансове планування та прогнозування діяльності банків: монографія / О.В. Васюренко, Г.М. Азаренкова, Н.П. Погореленко, В.Ю. Дубницький, О.М. Сидоренко, Л.В. Сердюк, Г.В. Омельченко; за заг. ред, акад, АЕН України, д-ра екон, наук, проф, О.В. Васюренка. – К.: УБС НБУ, 2009. – 323 с.