Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Корпоративні договори

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Навчально-науковий інститут

«Юридичний інститут ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана»

Кафедра підприємницького та корпоративного права

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Науково-методичною радою Університету

Протокол № 1 від «11» жовтня 2018 р.

 

Голова НМР                                 А. М. Колот

 

 

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

КОРПОРАТИВНІ      ДОГОВОРИ

 

 

рівень вищої освіти

другий (магістерський)

галузь знань

08 «Право»

спеціальність

 

освітня програма /

спеціалізація

081 «Право»

 

«Приватне право» / «Приватне право»

тип дисципліни

вибіркова

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

Гарант освітньо-професійної програми

 

 

 

                                          С. І. Шимон

 

ПОГОДЖЕНО:

Директор Центру менеджменту

та моніторингу якості освіти

 

 

                                          Т. О. Фролова

РЕКОМЕНДОВАНО:

кафедрою підприємницького та корпоративного права

Протокол № 4 від «04» жовтня 2018 р.

 

Завідувач кафедри                            С. І. Шимон

 

 

 

 

 

Київ – 2018

 

Розробник:

Чернега В. М., кандидат юридичних наук, доцент кафедри підприємницького та корпоративного права, e-mail vitalii.cherneha@kneu.edu.ua

 

 

Форма навчання –

денна, заочна

Семестр –

2

Кількість кредитів ECTS –

4

Форма підсумкового контролю –

залік

Мова викладання –

українська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Чернега В. М., 2018

© КНЕУ, 2018

 

  •  

 

ВСТУП

4

1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

8

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

 

Тема 1. Моделі корпоративних договорів у зарубіжних правопорядках

9

Тема 2. Зміст корпоративних договорів у праві країн англо-американської та континентальної правових систем

 

Тема 3. Забезпечення виконання зобов’язань, що виникають із корпоративних договорів за законодавством зарубіжних держав

10

Тема 4. Цивільно-правова відповідальність за невиконання (неналежне виконання) зобов’язань за корпоративними договорами в зарубіжних країнах

 

Тема 5. Розвиток законодавства України щодо корпоративних договорів. Вітчизняна теорія корпоративного договору

 

Тема 6. Договір між акціонерами товариства за законодавством України

11

Тема 7. Договір про реалізацію прав учасників (засновників) товариства з обмеженою відповідальністю за законодавством України

 

3. ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ

 

12

4. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

17

4.1. Основна література

 

4.2. Додаткова література

 

 

 

В С Т У П

 

Навчальна дисципліна «Корпоративні договори» є однією із складових комплексної підготовки фахівців галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» та однією з спеціальних вибіркових навчальних дисциплін для студентів Навчально-наукового інституту «Юридичний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», що готує фахівців з галузі правничої діяльності у сфері господарювання.

 

Анотація навчальної дисципліни. У межах навчальної дисципліни розглядаються питання розвитку законодавства України та зарубіжних держав щодо корпоративних договорів. Значна увага приділяється моделям корпоративних договорів, що широко відомі зарубіжним правопорядкам, а також окремим видам (системі) корпоративних договорів за вітчизняним законодавством. При цьому висвітлюється низка проблем: визначення поняття, ознак та функцій корпоративного договору; визначення місця та значення корпоративного договору в системі договірних зобов’язань; розмежування корпоративного договору зі суміжними договірними конструкціями тощо. На прикладі права країн англо-американської та континентальної правових систем розглядаються умови, що становлять зміст корпоративних договорів. Окрему увагу зосереджено на способах забезпечення виконання зобов’язань, що виникають із корпоративних договорів за законодавством України та інших держав. Розглядається низка теоретичних та прикладних питань заходів відповідальності за невиконання (неналежне виконання) зобов’язань, що виникають із цього різновиду цивільно-правових договорів. Порушуються проблеми недійсності корпоративних договорів та вивчається відповідна правозастосовна практика. Поглиблено студіюються теоретичні та практичні аспекти припинення корпоративних договорів тощо.

Робоча програма навчальної дисципліни підготовлена за змістом в обсязі, необхідному для повного й глибокого опанування студентами основних положень законодавства щодо корпоративних договорів. Основними видами навчальних занять є лекційні та практичні заняття (контактні заняття для здобувачів вищої освіти за заочною формою навчання), індивідуально-консультативна робота науково-педагогічного працівника зі студентами, а також систематична самостійна робота студентів.

Вивчення курсу «Корпоративні договори» побудовано так, щоб оволодіння вміннями і навичками використання правових знань з метою вирішення практичних завдань уже під час освітнього процесу. Практичні (контактні) заняття забезпечуються матеріалами, що відображають практику з укладення корпоративних договорів. Кожному практичному заняттю передує самостійна робота, що надає змогу проконтролювати знання теоретичного матеріалу, що не охоплені лекційним курсом.

 

Міждисциплінарні зв’язки дисципліни «Корпоративні договори» мають прояв із успішнім вивченням дисциплін циклу професійної підготовки, зокрема: актуальні проблеми цивільного права, актуальні проблеми господарського права, договірного права, теорія корпоративного права, акціонерне право України, акціонерне право європейських країн, захист корпоративних прав у суді.

 

Метою дисципліни є формування у здобувачів вищої освіти всебічного і глибокого розуміння корпоративних договорів за законодавством України та інших держав, практика їх застосування.

 

Завдання (навчальні цілі) дисципліни «Корпоративні договори» спрямовані на оволодіння здобувачами системою законодавчих актів щодо корпоративних договорів. У рамках вказаної дисципліни студенти повинні засвоїти й усвідомити понятійно-категоріальний апарат, особливості укладення корпоративних договорів, способи їх забезпечення виконання, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) умов корпоративних договорів, підстави та порядок припинення таких договорів тощо.

Предметом дисципліни «Корпоративні договори» є корпоративні правовідносини, національне та зарубіжне законодавство, практика його застосування щодо корпоративних договорів.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Корпоративні договори» студент повинен набути такі результати навчання:

1) автономність прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування щодо управління корпоративними правами, що становлять предмет корпоративних договорів; відповідальність за розвиток професійного знання і практик, оцінку стратегічного розвитку команди, здатність до подальшого навчання у сфері корпоративних договорів, яке значною мірою є автономним та самостійним;

2) спеціалізовані концептуальні знання, набуті у сфері корпоративних договорів на рівні новітніх досягнень законодавства, науки та правозастосовної діяльності, які є основою для оригінального мислення, зокрема в контексті дослідницької роботи; критичне осмислення проблем, що пов’язані із теорією та практикою укладання, виконання та припинення або недійсністю корпоративних договорів;

3) комунікація шляхом зрозумілого і недвозначного донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців у сфері корпоративних правовідносин, зокрема корпоративних договорів;

4) уміння розв’язання складних задач і проблем, що потребує оновлення та інтеграції знань, здебільшого в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог зобов’язань, що виникають із корпоративних договорів / провадження дослідницької діяльності у вказаній предметній області.

 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей та програмних результатів навчання відповідно до освітньо-професійної програми «Приватне право».

 

У результаті вивчення дисципліни студенти формують такі компетентності та одержують відповідні їм програмні результати навчання (див. таблицю 1).

Таблиця 1 *

 

Матриця компетентностей та програмних результатів навчання, які формуються під час вивчення навчальної дисципліни відповідно до освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми

 

Шифр

компе-тентності

Компетентності

Шифр

програмних результатів

Програмні результати навчання

Загальні компетентності (ЗК)

ЗК 8

Здатність безперервно навчатися й оволодівати новими сучасними знаннями; здатність організовувати своє навчання, в тому числі, індивідуально та в малих чи великих групах, через ефективне використання часу та правової інформації, застосування інноваційних технологій тощо.

ПРН 6

 

 

 

 

 

ПРН 14

 

 

 

 

 

ПРН 15

Формулювати та вирішувати завдання науково-дослідницького характеру з метою вироблення обґрунтованих пропозицій щодо вдосконалення правового регулювання різних питань суспільного життя;

Застосовувати, аналізувати й оптимізувати сучасні інформаційні технології з метою вирішення професійних завдань та наукових досліджень у сфері права;

Здійснювати грамотне та ефективне професійне ділове спілкування, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та іноземними мовами.

Спеціальні (фахові) компетентності (ФК)

 

ФК 2

Знати основні етапи еволюції права та державних інститутів України та зарубіжних країн, сучасні тенденції їх розвитку.

ПРН 13

 

 

 

ПРН 18

Здійснювати систематизацію нормативно-правового матеріалу;

Уміння планувати власну професійну діяльність; управляти власним світоглядним, особистісним і професійним розвитком.

ФК 7

Знання засад і доктрин розвитку національного права, а також актуальних проблем змістової складової фундаментальних галузей права.

ПРН 8

Застосовувати матеріально-правові та процесуально-правові механізми захисту порушених прав суб’єктів підприємництва та інших осіб.

ФК 9

Уміти застосувати комплексні юридичні знання у практичній діяльності при вирішенні правових ситуацій.

ПРН 4

 

 

 

ПРН 5

 

 

 

 

ПРН 7

Уміння критично оцінювати норми закону, явища та процеси у сфері права;

Здатність виявляти й системно аналізувати правознавчі проблеми та розробляти заходи щодо їх вирішення;

Здійснювати юридичну кваліфікацію практичних ситуацій у сфері підприємницької діяльності та приймати щодо них правильні правові рішення

 

 

Матриця відповідності компетентностей результатам навчання за дисципліною «Корпоративні договори» представлена в таблиці 2.

 

Таблиця 2

 

Матриця відповідності компетентностей результатам навчання за дисципліною

«Корпоративні договори»

 

Компетентності

Результати навчання

Знання

Уміння

Комунікація

Автоном-ність та

відповідаль-ність

ЗК 8

Здатність безперервно навчатися й оволодівати новими сучасними знаннями; здатність організовувати своє навчання, в тому числі, індивідуально та в малих чи великих групах, через ефективне використання часу та правової інформації, застосування інноваційних технологій тощо.

+

 

 

+

ФК 2

Знати основні етапи еволюції права та державних інститутів України та зарубіжних країн, сучасні тенденції їх розвитку.

+

 

 

+

ФК 7

Знання засад і доктрин розвитку національного права, а також актуальних проблем змістової складової фундаментальних галузей права.

+

+

 

 

ФК 9

Уміти застосувати комплексні юридичні знання у практичній діяльності при вирішенні правових ситуацій.

 

+

+

 

 

 

Оцінювання знань здобувачів вищої освіти по даній дисципліні відбувається за результатами поточного контролю, який має за мету перевірку теоретичних знань та вміння використовувати їх на практиці, а також уміння студентів самостійно працювати з нормами чинного законодавства та навчальною літературою. Відповідна атестація здійснюється на підставі Положення про організацію освітнього процесу в ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (введено в дію Наказом ректора ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» від 30 червня 2017 року № 537) та Положення про порядок оцінювання результатів навчальної діяльності студентів ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (введено в дію Наказом ректора ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» від 31 травня 2017 року № 430; зі змінами від 31 жовтня 2017 року № 823 та 03 квітня 2018 року № 266).

 

1. Т Е М А Т И Ч Н И Й  П Л А Н  Н А В Ч А Л Ь Н О Ї  Д И С Ц И П Л І Н И

 

Таблиця 3

 

Назва теми

Кількість годин

Денна форма

Заочна

форма

Дистанційна форма

Лекції

Практичні

(семінарські) заняття

Лабораторні

(контактні) заняття

Індивідуальні заняття

Самостійна робота студента

Контактні заняття

Індивідуальні заняття

Самостійна робота студента

Заняття в

дистанційному режимі

Самостійна робота студента

Змістовий модуль 1

Тема 1. Моделі корпоративних договорів у зарубіжних правопорядках

2

2

0

3

9

2

3

10

-

-

Тема 2. Зміст корпоративних договорів у праві країн англо-американської та континентальної правових систем

2

2

0

3

9

4

3

10

-

-

Тема 3. Забезпечення виконання зобов’язань, що виникають із корпоративних договорів за законодавством зарубіжних держав

2

2

0

3

9

4

3

10

-

-

Тема 4. Цивільно-правова відповідальність за невиконання (неналежне виконання) зобов’язань за корпоративними договорами в зарубіжних країнах

2

2

0

3

9

2

3

10

-

-

Змістовий модуль 2

Тема 5. Розвиток законодавства України щодо корпоративних договорів. Вітчизняна теорія корпоративного договору

4

4

0

4

9

4

4

12

-

-

Тема 6. Договір між акціонерами товариства за законодавством України

2

2

0

4

10

2

4

11

-

-

Тема 7. Договір про реалізацію прав учасників (засновників) товариства з обмеженою відповідальністю за законодавством України

2

2

0

4

9

4

4

11

-

-

Усього:

16

16

0

24

64

22

24

74

-

-

Підсумковий контроль: залік (год.)

-

-

-

Разом:

годин

120

120

-

кредитів

4

4

-

                         
 

 

2. З М І С Т  Н А В Ч А Л Ь Н О Ї  Д И С Ц И П Л І Н И  З А  Т Е М А М И

 

Змістовий модуль 1

 

Тема 1. Моделі корпоративних договорів у зарубіжних правопорядках

 

Моделі корпоративних договорів у праві країн англо-американської правової системи. Угоди про порядок голосування. Угоди про заснування голосуючого трасту. Угоди про обмеження права розпорядження акціями, які укладаються учасниками господарських товариств. Угоди про порядок корпоративного управління. 

Моделі корпоративних договорів у праві країн континентальної правової системи. Угоди про порядок голосування. Угоди про обмеження прав розпорядження акціями.

 

Тема 2. Зміст корпоративних договорів у праві країн англо-американської та континентальної правових систем

 

Умови, що становлять зміст договорів, які можуть укладати між собою учасники господарських товариств про порядок реалізації повноважень, що випливають із факту володіння акцією (часткою). Умови, що пов’язані із заснуванням компанії та внесенням вкладів. Умови, що визначають цілі, завдання та напрями діяльності компанії. Умови щодо голосування певним чином з певних питань (voting agreements). Положення про управління (management/control provisions). Положення щодо фінансування та розподілу активів. Положення про право акціонерів на отримання інформації про діяльність компанії. Умови, що визначають інші питання управління компанією (страхування відповідальності ключових посадових осіб, умова про уникнення конкуренції, яка передбачає, що кожен і всі акціонери не будуть конкурувати з компанією, тощо). Умови про порядок вирішення спорів між акціонерами, включаючи врегулювання безвихідної ситуації (deadlock situation). Способи вирішення таких безвихідних ситуацій у світовій юридичній практиці. Російська рулетка (Russian roulette). Техаська перестрілка (Texas shoot-out). Голландський аукціон (Dutch Auction), або Мексиканська перестрілка (Mexican shoot-out). Стримуючий метод (Deterrence Approach).

Умови, що становлять зміст договорів про здійснення прав акціонерів на акції у зарубіжних правопорядках. Положення про блокування (lock-up provisions). Переважне право існуючих акціонерів на набуття акцій компанії нового випуску (Pre-emption rights). Право переважної купівлі (Right of first refusal). Опціон на продаж (Put options). Опціон на купівлю (Call options). Право на отримання частки прибутку від подальшого продажу акцій їх набувачем (Catch-up clauses). Право «потягнути за собою» (Drag-along rights). Право послідувати / «сісти на хвіст» (Tag-along rights / co-sale agreement). Оцінка (Valuation). Право вимагати публічної пропозиції акцій компанії за певних умов (Іnitial public offering clauses).

Умови, що становлять зміст угод співінвесторів за законодавством зарубіжних держав. Розподіл місць та балансу сил у раді директорів. Різні обмеження на продаж і купівлю акцій товариства. Встановлення спеціальних вимог до прийняття рішень загальними зборами акціонерів, радою директорів товариства. Обмеження вільного голосування акціонерів на загальних зборах акціонерів.

Зміст угоди мажоритаріїв (договору між акціонерами) у зарубіжних правопорядках. Умова, згідно із якою у мажоритарних акціонерів виникає зобов’язання придбати акції, що належать міноритаріям, на вимогу останніх у певних випадках. Обов’язкове представництво міноритарного акціонера у раді директорів незалежно від кількості належних такому акціонеру акцій. Обов’язкове врахування позиції міноритарія при прийнятті тих чи інших рішень. Надання права вето міноритарію (veto agreements).

 

Тема 3. Забезпечення виконання зобов’язань, що виникають із корпоративних договорів за законодавством зарубіжних держав

 

Способи забезпечення виконання зобов’язань, що виникають із корпоративних договорів у праві країн англо-американської правової системи. Договір застави акцій. Застава за загальним правом (legal mortgage). Застава за правом справедливості (equitable charge). Опціонні угоди (option agreements). Довірче голосування. Спеціальний вид договору довірчого голосування –  voting trust.

Способи забезпечення виконання зобов’язань, що виникають із корпоративних договорів у праві країн континентальної правової системи. Спільне депонування акцій третій особі. Внесення акцій у холдингове товариство, в якому беруть участь всі акціонери – сторони угоди. Передача повноважень представнику – третій особі, який здійснює права та обов’язки, обумовлені акціонерною угодою. Передача акцій у довірче управління незалежній третій особі або декільком таким особам. Передача акцій, що належать стороні акціонерної угоди, у спільну власність усіх учасників договору. Заклад акцій для покриття договірної неустойки.

 

Тема 4. Цивільно-правова відповідальність за невиконання (неналежне виконання) зобов’язань за корпоративними договорами в зарубіжних країнах

 

Заходи цивільно-правової відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань, що виникають із корпоративних договорів у праві країн англо-американської правової системи. Виключна договірна неустойка (liquidated damages). Викуп акцій порушника у примусовому порядку (bad leaver). Продаж акцій порушникові у примусовому порядку (default).

Заходи цивільно-правової відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань, що виникають у праві країн континентальної правової системи.

 

Змістовий модуль 2

 

Тема 5. Розвиток законодавства України щодо корпоративних договорів. Вітчизняна теорія корпоративного договору

 

Поняття корпоративного договору в доктрині приватного права та законодавстві України. Корпоративний договір як юридичний факт. Корпоративний договір як регулятор приватних правовідносин. Корпоративний договір як зобов’язальне правовідношення. Ознаки корпоративного договору. Функції корпоративного договору.  Ініціативна функція корпоративного договору. Програмно-координаційна функція корпоративного договору. Інформаційна функція корпоративного договору.  Гарантійна функція корпоративного договору. Захисна функція корпоративного договору. Регулятивна функція корпоративного договору.

Динаміка законодавства України щодо корпоративних договорів. Види (система) корпоративних договорів.

Місце та значення корпоративного договору в системі договірних зобов’язань.

Розмежування корпоративного договору зі суміжними договірними конструкціями. Порівняльно-правова характеристика корпоративного договору та договору простого товариства. Відмінність корпоративного договору від правочину на представництво.  Порівняльно-правова характеристика корпоративного договору та угоди про науково-технічне співробітництво. Розбіжності між корпоративним договором та договором управління майном. Порівняльно-правова характеристика корпоративного договору та засновницького договору.

Управління корпоративними правами як предмет корпоративного договору.

Порядок укладення корпоративного договору.

Суб’єктний склад корпоративного договору.

Зміст та форма корпоративного договору.

Виконання та правові наслідки порушення умов корпоративного договору.

Тема 6. Договір між акціонерами товариства за законодавством України

 

Поняття та ознаки договору між акціонерами товариства.

Предмет договору між акціонерами товариства. Зобов’язання, що не можуть бути предметом договору між акціонерами товариства.

Форма договору між акціонерами товариства. Порядок засвідчення справжності підписів учасників (засновників) товариства з обмеженою відповідальністю – фізичних осіб на такому договорі.

Чинність договору між акціонерами товариства. Початок дії договору між акціонерами товариства. Строковий договір між акціонерами товариства. Безстроковий договір між акціонерами товариства.

Права й обов’язки сторін договору між акціонерами товариства.

Способи забезпечення виконання зобов’язань, що виникають із договору між акціонерами товариства.

Заходи цивільно-правової відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань, що виникають із договору між акціонерами товариства.

Недійсність договору між акціонерами товариства.

Припинення договору між акціонерами товариства.

Договір з акціонерами товариства, за яким акціонери реалізують свої корпоративні права у спосіб, передбачений таким договором, або утримуються (відмовляються) від їх реалізації, у тому числі голосувати у спосіб, передбачений таким договором, на загальних зборах акціонерів товариства, узгоджено вчиняти інші дії, пов’язані з управлінням товариством, придбавати або відчужувати акції за певною ціною чи за умови настання визначених у договорі обставин або утримуватися від відчуження акцій до настання визначених у договорі обставин.

 

Тема 7. Договір про реалізацію прав учасників (засновників) товариства з обмеженою відповідальністю за законодавством України

 

Поняття та ознаки договору про реалізацію прав учасників (засновників) товариства з обмеженою відповідальністю.

Предмет договору про реалізацію прав учасників (засновників) товариства з обмеженою відповідальністю. Зобов’язання, що не можуть бути предметом договору про реалізацію прав учасників (засновників) товариства з обмеженою відповідальністю.

Форма договору про реалізацію прав учасників (засновників) товариства з обмеженою відповідальністю. Порядок засвідчення справжності підписів учасників (засновників) товариства з обмеженою відповідальністю – фізичних осіб на такому договорі.

Чинність договору про реалізацію прав учасників (засновників) товариства з обмеженою відповідальністю. Початок дії договору про реалізацію прав учасників (засновників) товариства з обмеженою відповідальністю. Строковий договір про реалізацію прав учасників (засновників) товариства з обмеженою відповідальністю. Безстроковий договір про реалізацію прав учасників (засновників) товариства з обмеженою відповідальністю.

Права й обов’язки сторін договору про реалізацію прав учасників (засновників) товариства з обмеженою відповідальністю.

Способи забезпечення виконання зобов’язань, що виникають із договору про реалізацію прав учасників (засновників) товариства з обмеженою відповідальністю.

Заходи цивільно-правової відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань, що виникають договору про реалізацію прав учасників (засновників) товариства з обмеженою відповідальністю.

Недійсність договору про реалізацію прав учасників (засновників) товариства з обмеженою відповідальністю.

Припинення договору про реалізацію прав учасників (засновників) товариства з обмеженою відповідальністю.

 

3. П О Р Я Д О К  П О Т О Ч Н О Г О  І  П І Д С У М К О В О Г О

О Ц І Н Ю В А Н Н Я  Р Е З У Л Ь Т А Т І В  Н А В Ч А Л Ь Н О Ї

Д І Я Л Ь Н О С Т І  С Т У Д Е Н Т І В

 

На підставі Положення про порядок оцінювання результатів навчальної діяльності студентів (Введено в дію Наказом ректора від 31 травня 2017 року № 430; зі змінами від 31 жовтня 2017 року № 823 та 03 квітня 2018 року № 266) об’єктами поточного контролю за навчальною діяльністю студентів під час вивчення обов’язкових і вибіркових дисциплін для денної та заочної форм навчання є:

- знання, уміння та навички, продемонстровані на аудиторних заняттях;

- виконання модульних контрольних робіт;

- виконання завдань для самостійної роботи;

- інші об’єкти поточного контролю, визначені кафедрою.

Поточний контроль за рівнем знань, умінь та навичок, продемонстрованих на аудиторних заняттях (заняттях у дистанційному режимі), передбачає оцінювання: на денній та заочній формах навчання:

- відповідей (виступів) на аудиторних заняттях[*];

- результатів виконання і захисту практичних та лабораторних робіт;

- результатів експрес-тестування;

- результатів виконання і захисту завдань для самостійної роботи студента;

- інших видів робіт, передбачених робочою програмою навчальної дисципліни.

Поточний контроль за результатами виконання модульних контрольних робіт передбачає оцінювання теоретичних знань та практичних умінь і навичок, які студент набув після опанування певного завершеного розділу навчального матеріалу.

Форми проведення поточного контролю під час навчальних занять визначає викладач (лектор, керівник курсу за участю викладачів, які ведуть практичні, семінарські, лабораторні, індивідуальні, контактні заняття та заняття в дистанційному режимі), ними можуть бути тестування, бліц-опитування, контрольна (модульна) робота, Case study, захист результатів виконання групових або індивідуальних аналітично-розрахункових робіт, завдань у робочому зошиті та лабораторних робіт, презентація, дискурс, тренінг-PBL (Problem-Based Learning), есе, колоквіум тощо.

Підсумковий контроль результатів навчальної діяльності студентів здійснюється для оцінювання знань, умінь та навичок студентів з дисципліни «Корпоративні договори» навчального плану і проводиться у формі заліку.

Залік з навчальної дисципліни «Корпоративні договори» є формою підсумкового контролю за рівнем засвоєння студентом навчального матеріалу з окремої дисципліни виключно на підставі результатів поточного контролю за рівнем знань, умінь та навичок студентів за зазначеною дисципліною.

Результат поточного контролю за навчальною діяльністю студентів під час вивчення обов’язкових і вибіркових дисциплін визначається сумарно за всіма об’єктами поточного контролю.

За рішенням кафедри студентам, які брали участь у науково-дослідній роботі (див. п. 2.8 зазначеного Положення) можуть присуджуватися додаткові (заохочувальні) бали, але в межах зазначеного в п. 2.7 діапазону зазначеного Положення. Їхня кількість не повинна перевищувати 10 балів за семестр.

Кафедра підприємницького та корпоративного права розподіляє загальну кількість балів за поточну успішність з урахуванням таких правил, що наведені в таблиці 4.

 

Таблиця 4

 

Оцінювання складових поточного контролю результатів

навчальної діяльності студентів з вивчення обов’язкових і

вибіркових дисциплін (крім іноземних мов для

денної і заочної форм навчання), балів

 

Об’єкти поточного контролю за навчальною діяльністю студентів під час вивчення обов’язкових і вибіркових дисциплін

Форма підсумкового контролю

екзамен

дистанційний

екзамен

залік

за формами навчання

 

за формами навчання

денна

заочна

дистан-ційна *

дистанційна

денна

заочна

дистан-ційна *

 

поточний контроль

Знання, уміння та навички, продемонстровані на аудиторних заняттях

30

20

іноз. мова – 10

60

40

іноз. мова – 20 **

Знання, уміння та навички, продемонстровані на заняттях у дистанційному режимі

30

70

100

Виконання модульних контрольних робіт

10

5

10

20

10

Виконання і захист підсумкових контрольних робіт

30

Виконання і захист завдань для самостійної роботи

10

25

за рішен-ням

кафедри

за рішенням

кафедри

20

50

за рішен-ням кафедри

 

додаткові бали

Науково-дослідна

діяльність

10

10

10

 

підсумковий контроль

 

50

УСЬОГО

100

100

100

 

 

Таблиця 5

 

Форми контролю результатів навчальної діяльності студентів та їх оцінювання*

 

Форми контролю

Максимальна кількість балів

Денна

форма

навчання

Заочна форма навчання

Дистанційна форма навчання

Усна доповідь, доповнення (робота в аудиторії)

2 х 6 балів = 12 балів

4 х 3 бали = 12 балів

 

Перевірка виконання практичних завдань

6 х 8 балів = 48 балів

7 х 4 бали = 28 балів

 

Контрольна (змістова) робота

2 х 10 балів = 20 балів

2 х 5 балів = 10 балів

 

Презентація та захист індивідуальних (дослідницько-аналітичних) робіт

2 х 10 балів = 20 балів

5 х 10 балів = 50 балів

 

Усього

100

Представлення результатів науково-дослідних робіт на студентських конкурсах, конференціях, олімпіадах тощо

бонусні бали

(до 10 балів)

бонусні бали

(до 10 балів)

 

 

 

Деталізований порядок нарахування балів за навчальну роботу студентів наведені в розділах «Методичних матеріалів з вивчення навчальної дисципліни «Корпоративні договори»: «Поточна навчальна робота студентів денної форми навчання», «Поточна навчальна робота студентів заочної форми навчання».

Критерії оцінювання кожної складової поточного контролю та конкретні форми контрольних заходів визначаються у робочій програмі навчальної дисципліни, відображаються у відповідних методичних матеріалах і повідомляються студентам на початку семестру.

За рішенням кафедри в оцінюванні одного заняття допускається крок у 0,5 балів, якщо максимальна оцінка за нього відповідно до Карти самостійної роботи студента не перевищує 3 бали.

Таблиці 6 – 9

 

Шкала оцінювання контролю знань студентів денної форми навчання

на семінарських (практичних) заняттях № 1 та № 2

 

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів

Рівень виконання

Відмінний

 

Добрий

 

Задовільний

 

Незадовільний

 

6

6

4

2

0

 

Шкала оцінювання контролю знань студентів денної форми навчання

на семінарських (практичних) заняттях №№ 3–8

 

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів

Рівень виконання

Відмінний

 

Добрий

 

Задовільний

 

Незадовільний

 

8

8

6

4

0

 

 

 

Шкала оцінювання контролю знань студентів заочної форми навчання

на контактних заняттях №№ 1–4

 

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів

Рівень виконання

Відмінний

 

Добрий

 

Задовільний

 

Незадовільний

 

3

3

2

1

0

 

 

Шкала оцінювання контролю знань студентів заочної форми навчання

на контактних заняттях №№ 5–11

 

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів

Рівень виконання

Відмінний

 

Добрий

 

Задовільний

 

Незадовільний

 

4

4

3

2

0

 

 

Таблиця 10

 

Критерії оцінювання рівня розв’язання питань або виконання завдань студентами на семінарському (практичному, контактному) занятті

 

Рівень

розв’язання питання або виконання завдання

Критерії оцінювання знань

Відмінний

Студент правильно розв’язав практичне завдання (задачу), спроможний пояснити методику її розв’язання та зміст застосовуваного понятійно-категоріального апарату відповідної галузі права та казусу.

 

Добрий

Студент дає правильну вичерпну відповідь (висновки) на поставлене запитання, при цьому показує високі знання понятійного апарату і літературних джерел, уміє аргументувати свої думки та ставлення до відповідної категорії правової галузі (законодавства).

 

Задовільний

Студент у цілому відповів на поставлене запитання, однак не спромігся переконливо аргументувати свою відповідь (висновки), помилився у використанні понятійно-категоріального апарату, показав недостатні знання щодо правових та науково-літературних джерел.

Незадовільний

Студент дає неправильну відповідь на запитання, показує незадовільне знання понятійно-категоріального апарату й правових та науково-літературних джерел.

 

 

Кожен із складників системи оцінювання результатів навчальної діяльності студентів Університету оцінюється за 100-бальною шкалою (див. Таблицю 11).

Таблиця 11

 

Шкала оцінювання: КНЕУ та ECTS

 

Шкала КНЕУ, балів

Оцінка за 4-бальноюшкалою

Шкала EСTS

90 – 100

відмінно

A

80 – 89

добре

B

C

70 – 79

70 – 79

66 – 69

задовільно

D

E

60 – 65

60 – 65

21 – 59

незадовільно з можливістю повторного

складання екзамену (заліку)

FX

0 – 20

незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

F

 

 

Результати поточного та підсумкового контролю є рівноцінними показниками рівня засвоєння студентом знань, набуття умінь та сформованості навичок, що визначені відповідною робочою програмою навчальної дисципліни / освітньо-професійної програмою «Приватне право», яка регламентує нормативні, компетентністні, кваліфікаційні, організаційні, навчальні та методичні вимоги підготовки магістрів у галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право», спеціалізація «Приватне право».

 

4. Р Е К О М Е Н Д О В А Н І  І Н Ф О Р М А Ц І Й Н І  Д Ж Е Р Е Л А

 

Основна література

 

  1. Господарський кодекс України: Закон України від 16.01.2003 р. № 436-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15
  2. Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 р. № 435-IV.  URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15
  3. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо корпоративних договорів: Закон України від 23.03.2017 р. № 1984-VIII. Відомості Верховної Ради. 2018. № 10. Ст. 52.
  4. Про акціонерні товариства: Закон України від 17.09.2008 р.  № 514-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/514-17
  5. Про господарські товариства: Закон України від 19.09.1991 р. №1576-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1576-12
  6. Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю: Закон України від 06.02. 2018 р. № 2275-VIII. Відомості Верховної Ради. 2018. № 13. Ст. 69.
  7. Мельник О. В. Корпоративне право: підруч. О. В. Мельник, Н. С. Хатнюк; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». Київ: КНЕУ, 2013. 442 с.
  8. Смітюх А. В. Корпоративне право у схемах: навч. посіб. Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017. 322 с. URL: liber.onu.edu.ua/pdf/Smitiukh_ corp_law_schemes_ 2017.pdf

 

Додаткова література

 

1. Васильєва В. А. Корпоративні правочини: питання кваліфікації. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. 2011. № 27. С. 104–110.

2. Виговський О. І. Договори між акціонерами товариства в міжнародному приватному праві. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2014. № 10. С. 167-174.

3. Вінник О. Акціонерні угоди. Юридична Україна. 2010. № 5. С. 20–27.

4. Вінник О. М. Правове регулювання корпоративних відносин в умовах громадянського суспільства та цифровізації. Юридична Україна. 2018. № 3-4. С. 90-99.

5. Довгерт А. С. Акціонерні угоди в міжнародному приватному праві. Вдосконалення правового регулювання корпоративних відносин: зб. наук. пр. за ред. В. В. Луця. Київ: Ред. журн. «Право України», 2013. С. 11-15.

6. Жорнокуй Ю. М. Окремі питання застосування конструкції «акціонерний договір». Сучасні проблеми цивільного права та процесу: матер. «круглого столу», присвяч. пам’яті проф. Ч. Н. Азімова (м. Харків, 19 грудня 2014 р.). Харків, 2014. С. 63-66.

7. Загороднюк Г. Міжнародний досвід: корпоративні договори за англійським правом. URL:  file:///C:/Users/PRIVAT/Downloads/G%20ZagorodniukInternational%20experience%20corporate%20agreements%20under%20English%20lawUKRcompressed%20(2).pdf

8. Ігонін В., Шматов А. Імпортозаміщення корпоративних договорів. URL:  http://vkp.ua/content/news/files/igonin_shmatov_importozamischennya_ukr_1521798344_ua.pdf

9. Кібенко О. Р. Сучасний стан та перспективи правового регулювання корпоративних відносин: порівняльно-правовий аналіз права ЄС, Великобританії та України: автореф. дис. ... д-ра юрид.наук: 12.00.04. Харків, 2006. 40 с.

10. Корпоративне право України: проблеми теорії та практики: монографія / Васильєва В. А., Зеліско А. В., Луць В. В., Саракун І. Б., Сіщук Л. В. [та ін.]; за заг. ред. проф. В. А. Васильєвої. Івано-Франківськ, 2017. 612 с.

11. Корпоративне право України та країн Європейського Союзу: новели законодавства: зб. наук. пр. за матер. XVІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ, 5-6 жовтня 2018 р., м. Івано-Франківськ) / НДІ приватного права і підприємництва імені акад. Ф. Г. Бурчака НАПрН України; за ред. д-ра юрид. наук, акад. НАПрН України В. В. Луця. Івано-Франківськ, 2018. 199 c.

12. Корпоративні договори: нові можливості для акціонерів та учасників ТОВ. URL:  http://dinai.com/ua/overview/4155

13. Недошовенко О. Корпоративний договір та договір між акціонерами товариства: порівняльний аналіз. Підприємництво, господарство і право. 2018.  № 10. С. 41-43.

14. Паплик О. Договір між акціонерами товариства як спосіб здійснення корпоративних прав. Підприємництво, господарство і право. 2018. № 3. С. 19-24.

15. Свінцицький А. Корпоративні договори: нові можливості та старі проблеми. URL:  http://letrado.ua/uk/publikatsiyi/korporatyvni-dohovory/

16. Сигидин М. М. Корпоративний договір: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. Київ, 2016. 20 с.

17. Сигидин М. М. Корпоративний договір в системі цивільно-правових договорів. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. 2013.Вип. 33. С. 139-147. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apvchzu_2013_33_18

18. Сигидин М. М. Управління корпоративними правами як предмет корпоративного договору. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». 2015. Вип. 1(1). С. 202-205. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_jur_2015_1%281%29__49

19.  Сіщук Л. Новели законодавства щодо корпоративного договору. Підприємництво, господарство і право. 2018. № 10. С. 49-54.

20. Спасибо-Фатєєва І. Акціонерні угоди. Право України. 2009. № 12. С. 182–190.

21. Хорунжий Ю. Новели корпоративного законодавства. Корпоративні договори і корпоративне управління. URL:  https://lhs.net.ua/wp-content/uploads/2017/10/2_Noveli-korporativnogo-zakonodavstva.-Korporativni-dogovori-i-korporativne-upravlinnja_Julian-HORUNZhIJ-starshij-partner-Ario-Law-Firm.pdf

22. Цікало В. Предмет договору про здійснення прав учасників господарського товариства. Підприємництво, господарство і право. 2017. № 2. С. 68–73.

23. Щербакова Н. В. Корпоративний договір – новела законодавства у механізмі корпоративного управління. Восьмі юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам’яті Є. В. Васьковського: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 18 травня 2018 р.). Одеса: Астропринт, 2018. С. 46-51.

24. Штим Т. Б. Правова природа акціонерної угоди. Європейські перспективи. 2013. № 1. С. 146–150.

25. Яворська О. С. Корпоративний договір у механізмі корпоративного управління. URL: http://yurholding.com/news/102-korporativniy-dogovr-u-mehanzm-korporativnogo-upravlnnya.html

 

 


* Інформація про компетентності та відповідні їм результати навчання подана у вигляді таблиці згідно з чинною Освітньо-професійною програмою «Приватне право», що заснована на компетентністному підході підготовки магістрів у галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право», спеціалізацією – «Приватне право».

[*] Аудиторними заняттями для студентів денної форми навчання є практичні (семінарські) і лабораторні заняття, а для студентів заочної форми навчання – контактні заняття.

* Детальніше див. Положення про організацію освітнього процесу за дистанційною формою навчання, що затверджене Вченою радою 15.10.2015 року (Протокол 2) та набуло чинності згідно з Наказом від 31.12.2015 року № 893.

** Відповідно до п. 3.5.3. Положення про організацію освітнього процесу за дистанційною формою навчання, що затверджене Вченою радою 15.10.2015 року (Протокол 2) та набуло чинності згідно з Наказом від 31.12.2015 року № 893, аудиторні заняття для студентів дистанційної форми навчання проводяться виключно для дисциплін з вивчення іноземних мов. З інших дисциплін заняття проводяться у дистанційному режимі.

* Форми контролю та розподіл балів обираються розробником/розробниками Робочої програми навчальної дисципліни на власний розсуд. У таблиці наведено умовний приклад.