Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Корпоративні фінанси

Домашня контрольна робота з дисципліни

“Фінанси корпорацій та оцінка активів”

 

!!!! Важливо!!!!

1. Номер варіанту обирається згідно номеру залікової книжки студента

2. ДКР відправляється на доопрацювання виключно у випадку, коли вона оцінюється на оцінку “незадовільно”

 

Варіант №1 (16)

1. Теоретичні питання. Виконайте завдання шляхом доповнення формули або речення

1. Грошові потоки підприємства – це ________________________________________________________

2. Методи оцінки вартості нематеріальних активів: ____________________________________________

3. Капітал підприємства – це _______________________________________________________________

4.Мета та завдання фінансової діагностики на підприємстві: ________________________________________________

5. Охарактеризуйте підхід до управління підприємством на основі вартості для акціонерів___________

2. Аналітично-розрахункове завдання

На основі інформації наведеної нижче, розрахувати економічну додану вартість (EVA) підприємства та економічну додану вартість, скориговану на амортизацію. Зробити відповідні висновки.

Показники

2013 рік

2014 рік

2015 рік

2016 рік

1. Сума операційного прибутку, тис.грн.

444 894,0

455 178,0

530 586,0

670 986,0

2. Сума власного капіталу, тис.грн.

1 724 205,5

1 868 076,0

1 011 003,5

2 213 312,5

3. Сума позикового капіталу, тис.грн.

476 528,5

407 125,0

486 895,5

415 428,0

4. Вартість позикового капіталу, %

26,7

16,7

17,2

28,0

5. Вартість власного капіталу, %

16,3

13,6

12,1

26,4

6. Сума амортизації, тис.грн.

330 165,0

234 572,0

206 976,0

225 839,0

 

 

Варіант №2 (17)

1. Теоретичні питання. Виконайте завдання шляхом доповнення формули або речення

1. За видами господарської діяльності грошові потоки поділяються на: ____________________________

2. Капітал підприємства – це ________________________________________________________________

3. Принципи вартісно-орієнтованого управління підприємством:____________________________________________

4. Фінансовий контролінг на підприємстві – це ____________________________________________________

5. Методи фінансової діагностики на підприємстві:_______________________________________

2. Аналітично-розрахункове завдання

Визначити потребу торговельного підприємства у формуванні оборотних активів на плановий період (квартал) та оцінити можливості її зниження виходячи із наступної інформації:

1

Товарооборот за собівартістю у звітному році, тис.грн.

23 100,00

2

Плановий темп зростання товарообороту, %

104,70

3

Норматив запасів товарів , днів

15,00

4

Кількість робочих місць

155,00

5

Середньооблікова чисельність працівників, осіб

168,00

6

Норма МШП для оснащення 1 робочого місця, грн на місяць

42,00

7

Норма МШП для забезпечення 1 робітника , грн.

65,00

8

Коефіцієнт необхідності пакування

0,20

9

Вартість пакувальної одиниці товарообороту, грн.

0,15

10

Інтервал закупівлі пакувальних матеріалів, днів

30,00

11

Інші запаси матеріальних оборотних активів, тис.грн.

46,00

12

Коефіцієнт грошових витрат (по відношенню до товарообороту)

0,08

13

Тривалість циклу обороту грошових коштів, днів

15,00

14

Варіація надходження грошових коштів, %

44,00

15

Варіація витрачання грошових коштів, %

28,00

16

Планується прискорити період інкасації дебіторської заборгованості з 20 до 15 днів

17

Готівкою сплачується в середньому 95 % товарообороту

18

Потреба в інших оборотних коштах залишається в розмірі попереднього періоду

 

 

Варіант №3 (18)

1. Теоретичні питання. Виконайте завдання шляхом доповнення формули або речення

1. Механізм формування грошових потоків – це ________________________________________________

2. Принципи формування капіталу підприємства: _______________________________________________

3. Дайте характеристику класичного вартісно-орієнтованого підходу до управління підприємством __________

4. Види оборотних активів за функціональними видами:_________________________________________

5. Тривалість фінансового циклу розраховується за формулою: ___________________________________

2. Аналітично-розрахункове завдання

Проаналізувати дивідендну політику акціонерного товариства на основі наступних даних:

1. Розмір статутного капіталу АТ (грн)

?

2. Емітовано простих акцій (шт.)

5 000,0

3. Номінальна вартість простої акції (грн.)

120,0

4. Емітовано привілейованих акцій (шт.)

1000,0

5. Номінальна вартість привілейованої акції (грн.)

200,0

6. Фіксований рівень дивідендних виплат по привілейованій акції    (% річних)

20,0

7. Продано простих акцій за 1-й рік діяльності (шт.)

3500,0

8. Продано привілейованих акцій за 1-й рік діяльності (шт.)

600,0

9. Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування за 1-й рік (грн.)

88 000,0

10. Розподіл чистого прибутку за 1-й рік (грн.):

 

    10.1. поповнення фонду виробничого розвитку

5 000,0

    10.2. до резервного фонду

200,0

11.Загальна сума капіталу акціонерного товариства (грн.)

2 550 000,0

12. Власний капітал (грн.)

1400 000,0

 

 

Варіант №4 (19)

1. Теоретичні питання. Виконайте завдання шляхом доповнення формули або речення

1. Критерії ідентифікації політики управління грошовими потоками: _____________________________

2. Етапи впровадження системи фінансового контролінгу на підприємстві: ____________________________

3. Переваги та недоліки впровадження вартісно-орієнованого управління підприємством ________________

4. Методи оцінки вартості запасів підприємства: ______________________________________________

5. Розрахунок показника “Грант-елемент” здійснюється за формулою: ____________________________

2. Аналітично-розрахункове завдання

На основі наведеної нижче інформації про діяльність підприємства розрахуйте вартість окремих складових його капіталу та середньозважену вартість капіталу. Обґрунтуйте доцільність формування вищезазначеної структури капіталу підприємства.

Показники

Значення

1. Статутний капітал, тис. грн.

500

2. Сума нерозподіленого прибутку, тис. грн.

20

3. Капітал, сформований за рахунок емісії простих акцій, тис. грн.

190

4. Капітал, сформований за рахунок привілейованих акцій, тис. грн.

15

5. Капітал, сформований за рахунок довгострокових банківських кредитів, тис. грн.

240

6. Ринкова вартість привілейованої акції, грн.

25

7. Щорічна сума дивідендів на одну привілейовану акцію, грн.

7

8. Ринкова ціна простої акції, грн.

85

9. Щорічна сума дивідендів на одну просту акцію, грн.

15

10. Темп приросту дивідендів за простими акціями, %

1,1

11.Витрати, пов’язані з емісією привілейованих акцій, % від номіналу

3

12. Витрати, пов’язані з емісією простих акцій, % від номіналу

5

13.Ставка відсотку за користування довгостроковим кредитом, % річних

28

14. Середньогалузевий рівень рентабельності активів, %

10,5

15. Рівень дивідендних виплат на підприємстві, %

12

 

Варіант №5 (20)

1. Теоретичні питання. Виконайте завдання шляхом доповнення формули або речення

1. Консервативна політика управління грошовими потоками передбачає ________________________

2. Функції власного капіталу підприємства: _________________________________________________

3. Показники рентабельності характеризують: _______________________________________________

4. Основні завдання сучасного вартісно-орієнтованого фінансового менеджменту________________________

5. Середньозважена вартість капіталу визначається за формулою: __________________________________

2. Аналітично-розрахункове завдання

Скласти баланс оборотних коштів підприємства на плановий квартал на основі наступної інформації:

1. Виручка від реалізації продукції у плановому періоді становитиме  1000 тис. грн., собівартість реалізованої продукції становитиме 600 тис. грн.

2. Норма формування виробничих запасів - 11 днів, запасів готової продукції - 8 днів.

3. Витрати на закупівлю матеріальних ресурсів складають 45% від витрат на виробництво продукції.

4. Норма оборотних коштів по малоцінних та швидкозношувальних предметах та інвентарю планується у розмірі 8% до витрат на виробництво продукції.

5. Норматив оборотних коштів по запасних частинах (виходячи з  встановлених норм) складатиме 20 тис. грн.

6. Період погашення дебіторської та кредиторської заборгованості становить відповідно 22 та 30 днів.

7. Платіжний оборот підприємства у плановому періоді визначено в розмірі 850 тис. грн. Коефіцієнт оборотності грошових коштів -  20 разів за період.

8. Страховий запас грошових коштів встановлюється в розмірі 40% від мінімального.

9. Наявні власні оборотні активи складають 30 тис. грн.

10. Можливості підприємства щодо збільшення власних оборотних активів розрахувати виходячи з того, що: чиста прибутковість обороту складає 15%, на поповнення власних оборотних активів спрямовується 50% отриманого чистого прибутку, інші джерела поповнення власного обігового капіталу – 15 тис. грн.

 

Варіант №6 (21)

1. Теоретичні питання. Виконайте завдання шляхом доповнення формули або речення

1. Помірна політика управління грошовими потоками передбачає ________________________________

2. Етапи політики залучення позикового капіталу: _____________________________________________

3. Сучасні підходи до оцінки вартості підприємства:___________________________________________________

4. Управління інкасацією дебіторської заборгованості включає наступні етапи _____________________

5. Фінансова рентабельність підприємства за трьох-факторною моделлю Дюпона: __________________

2. Аналітично-розрахункове завдання

На основі наведеної нижче інформації, розрахуйте періоди та коефіцієнти оборотності оборотних активів, запасів, дебіторської та кредиторської заборгованості підприємства, а також тривалість його операційного та фінансового циклів. Зробіть відповідні висновки про стан ділової активності підприємства.

Показники

2012 рік

2013 рік

2014 рік

Сума оборотних активів, тис.грн.

29760,0

29781,5

26900,0

Сума запасів, тис.грн.

16487,2

15949,7

12632,6

Сума дебіторської заборгованості, тис.грн.

595,5

577,3

647,1

Сума кредиторської заборгованості, тис.грн.

28476,3

30002,8

25498,0

Чистий дохід від реалізації продукції, тис.грн.

82086,5

88597,5

91232,5

Собівартість реалізованої продукції, тис.грн.

60558,0

68036,0

69331,0

 

Варіант №7 (22)

1. Теоретичні питання. Виконайте завдання шляхом доповнення формули або речення

1. Прямий метод ідентифікації грошових потоків передбачає ___________________________________

2. Вартість капіталу – це __________________________________________________________________

3. Основні функції фінансового контролінгу:___________________________________________

4. Управління формуванням дебіторської заборгованості підприємства включає наступні етапи: ______

5. Формула для розрахунку економічної доданої вартості (EVA) наступна:

2. Аналітично-розрахункове завдання

На основі наведеної нижче інформації, розрахуйте ефект фінансового важеля підприємства та оцініть ступінь впливу на нього трьох факторів: податкового коректора, диференціалу та плеча. Зробіть висновки щодо ефективності використання позикового капіталу на підприємстві.

Показники, тис.грн.

2012 рік

2013 рік

2014 рік

1. Сума позикового капіталу

82476,2

84002,7

95497,5

2. Сума власного капіталу

15583,45

18444,55

21361,40

3. Сума фінансового результату до оподаткування

3328,90

3874,60

4669,80

4. Сума фінансових витрат

216,70

296,70

370,00

 

 

Варіант №8 (23)

1. Теоретичні питання. Виконайте завдання шляхом доповнення формули або речення

1. Непрямий метод ідентифікації грошових потоків передбачає ___________________________________

2. Фактори, що визначають вартість капіталу підприємства: ______________________________________

3. Стратегічний фінансовий контролінг – це _____________________

4. Види грошових активів підприємства: ______________________________________________________

5. Формульний взаємозв’язок між фінансовою рентабельністю та ефектом фінансового важеля наступний:_____

2. Аналітично-розрахункове завдання

Встановити залежність між зміною обсягу доходу від реалізації та обсягом оборотних активів і кредиторської заборгованості підприємства. Виходячи з посилання, що виявлені залежності збережуться в майбутньому, розрахувати обсяг необхідного фінансування приросту оборотних активів та оцінити можливі джерела фінансування даного приросту в наступному (плановому) періоді.

Інформація для розрахунків, тис.грн

Розділи балансу

Минулий період

Звітний період

на початок

на кінець

на початок

на кінець

Оборотні активи

5200

5350

5350

5500

Поточні зобов’язання

8300

8800

8800

9600

 1. Доход від реалізації минулого періоду 43 600 тис. грн; звітного 42500тис.грн;
 1. Очікується зростання доходу від реалізації у плановому періоді на 8,5%;
 1. Рентабельність обороту становитиме 9,5%.
 2. Згідно з порядком розподілу прибутку першочергові потреби, що мають задовольнятися за рахунок чистого прибутку, у плановому періоді складатимуть: відрахування до резервного фонду – 5%; виплати дивідендів – 45 тис. грн; виплати що пов’язані з утриманням персоналу – 20 тис. грн.
 1. Приріст активів планується на 70% профінансувати за рахунок власних фінансових ресурсів.
 

 

Варіант №9 (24)

1. Теоретичні питання. Виконайте завдання шляхом доповнення формули або речення

1. Переваги та недоліки використання прямого методу ідентифікації грошових потоків: ______________

2. Сфери використання показника WACC (середньозважена вартість капіталу) ______________________

3. Фактори, що визначають рівень рентабельності підприємства: __________________________________

4. Типи політик фінансування активів: ________________________________________________________

5. Додана акціонерна вартість (SVA) характеризує _______________ і визначається за формулою__________________

2. Аналітично-розрахункове завдання

На основі нижченаведеної інформації необхідно вибрати кредитора з такими умовами одержання банківського кредиту, які б найбільш відповідали інтересам підприємства, враховуючи що:

 1. Підприємство має наступні варіанти одержання банківської позики:

Банк

Річна ставка відсотку

Умови нарахування і виплати відсотків

Умови зміни ставки відсотку

Інші фінансові витрати по обслуговуванню заборгованості

Банк 1

28%

Кожного місяця

Коригується в залежності від темпів інфляції

2,5% від суми процентних виплат - витрати  по укладанню та нотаріальному засвідченню договору застави

Банк 2

29%

Приєднуються до основного боргу та сплачуються в кінці терміну позики

Не передбачаються

1,5% від суми позики на відкриття кредитної лінії

Банк 3

23%

3-місячний пільговий період з погашенням заборгованості по відсотках у 4-му місяці, а потім щомісячна виплата без коригування ставки

Не передбачаються

Не має

 

2. Середньомісячний темп інфляції складає 8,5%.

3. Обсяг потреби підприємства у банківському кредиті – 200 тис.грн..

4. Середньоринкова ставка кредитного відсотка складає 31% річних з сплатою відсотків помісячно. Середньоринкова ставка відсотка фіксована на 2 місяці, а в подальшому коригується в залежності від темпу інфляції.

5. Необхідний термін залучення коштів – 5 місяців.

 

Варіант №10 (25)

1. Теоретичні питання. Виконайте завдання шляхом доповнення формули або речення

1. Етапи аналізу грошових потоків: _________________________________________________________

2. Основні форми кредитування підприємств: ________________________________________________

3. До основних інструментів стратегічного контролінгу належать: _________________

4. Основні форми реальних інвестицій підприємства:___________________________________

5. Додана ринкова вартість (MVA) характеризує____________ і визначається за формулою_______________

2. Аналітично-розрахункове завдання

Підприємство може інвестувати 400 млн. грн. у реалізацію необхідних інвестиційних проектів. При цьому ціна капіталу становитиме 28%.  Необхідно сформувати інвестиційну програму.

Проекти

Вкладення, млн. грн.

 

Надходження по роках, млн. грн.

1 рік

2 рік

3 рік

4 рік

5 рік

“А”

80

36

41

53

62

88

“Б”

120

44

48

62

95

102

“В”

240

80

95

150

300

310

“С”

95

25

75

95

150

220

 

 

Варіант №11 (26)

1. Теоретичні питання. Виконайте завдання шляхом доповнення формули або речення

1. Додана вартість грошового потоку (CVA) характеризує ___________________

2. Побудова системи фінансового контролінгу підприємства базується на принципах: _______________________________

3. Етапи аналізу дебіторської заборгованості підприємства: ______________________________________

4. Де у фінансовій звітності підприємства відображаються результати інвестиційної діяльності? _________

5. Середньозважена вартість капіталу визначається за формулою: ________________________________

2. Аналітично-розрахункове завдання

Скласти баланс оборотних коштів підприємства на плановий квартал на основі наступної інформації:

1. Виручка від реалізації продукції у плановому періоді становитиме  1500 тис. грн., собівартість реалізованої продукції становитиме 950 тис. грн.

2. Норма формування виробничих запасів - 9 днів, запасів готової продукції - 6 днів.

3. Витрати на закупівлю матеріальних ресурсів складають 35% від витрат на виробництво продукції.

4. Норма оборотних коштів по малоцінних та швидкозношувальних предметах та інвентарю планується у розмірі 12% до витрат на виробництво продукції.

5. Норматив оборотних коштів по запасних частинах (виходячи з  встановлених норм) складатиме 20 тис. грн.

6. Період погашення дебіторської та кредиторської заборгованості становить відповідно 10 та 45 днів.

7. Платіжний оборот підприємства у плановому періоді визначено в розмірі 850 тис. грн. Коефіцієнт оборотності грошових коштів -  20 разів за період.

8. Страховий запас грошових коштів встановлюється в розмірі 40% від мінімального.

9. Наявні власні оборотні активи складають 85 тис. грн.

10. Можливості підприємства щодо збільшення власних оборотних активів розрахувати виходячи з того, що: чиста прибутковість обороту складає 21%, на поповнення власних оборотних активів спрямовується 70% отриманого чистого прибутку, інші джерела поповнення власного оборотного капіталу – 25 тис. грн.

 

Варіант №12 (27)

1. Теоретичні питання. Виконайте завдання шляхом доповнення формули або речення

1. Основні показники збалансованості грошових потоків: ______________________________________

2. Етапи формування політики залучення банківського кредиту на підприємстві: __________________

3. Особливості інвестиційної діяльності підприємства: _________________________________________________

4. Етапи розробки системи фінансового контролінгу на підприємстві: _______________________________________

5. Показник сукупної акціонерної доходності (TSR) розраховується за формулою: _____________________________

2. Аналітично-розрахункове завдання

Встановити залежність між зміною обсягу доходу від реалізації та обсягом оборотних активів і кредиторської заборгованості підприємства. Виходячи з посилання, що виявлені залежності збережуться в майбутньому, розрахувати обсяг необхідного фінансування приросту оборотних активів та оцінити можливі джерела фінансування даного приросту в наступному (плановому) періоді.

Інформація для розрахунків, тис.грн

Розділи балансу

Минулий період

Звітний період

на початок

на кінець

на початок

на кінець

Оборотні активи

1200

1350

1350

1500

Поточні зобов’язання

2300

2800

2800

3600

 1. Доход від реалізації минулого періоду 25600 тис. грн; звітного 32500тис.грн;
 1. Очікується зростання доходу від реалізації у плановому періоді на 5%;
 1. Рентабельність обороту становитиме 12,5%.
 2. Згідно з порядком розподілу прибутку першочергові потреби, що мають задовольнятися за рахунок чистого прибутку, у плановому періоді складатимуть: відрахування до резервного фонду – 5%; виплати дивідендів – 15 тис. грн; виплати що пов’язані з утриманням персоналу – 35 тис. грн.
 1. Приріст активів планується на 50% профінансувати за рахунок власних фінансових ресурсів.
 

 

Варіант №13 (28)

1. Теоретичні питання. Виконайте завдання шляхом доповнення формули або речення

1. Основні показники ліквідності грошових потоків: ____________________________________________

2. Факторинг – це __________________________________________________________________________

3. Вкладати кошти в інвестиційну діяльність доцільно, якщо даний інвестиційний процес відповідає наступним критеріям ____

4. До основних специфiчних методiв контролiнгу та фінансового контролінгу на підприємстві належать:______________

5. Проілюструйте формульну залежність між показниками кредитовіддачі та кредитомісткості: _______

2. Аналітично-розрахункове завдання

На основі наведеної нижче інформації, розрахуйте періоди та коефіцієнти оборотності оборотних активів, запасів, дебіторської та кредиторської заборгованості підприємства, а також тривалість його операційного та фінансового циклів. Зробіть відповідні висновки про стан ділової активності підприємства.

Показники

2012 рік

2013 рік

2014 рік

Сума оборотних активів, тис.грн.

33760,0

38781,5

39900,0

Сума запасів, тис.грн.

25487,2

29949,7

34632,6

Сума дебіторської заборгованості, тис.грн.

995,5

1177,5

1645,5

Сума кредиторської заборгованості, тис.грн.

28476,3

32500,5

45450,0

Чистий дохід від реалізації продукції, тис.грн.

95086,5

98597,5

121232,5

Собівартість реалізованої продукції, тис.грн.

83558,0

86500,0

97400,0

 

Варіант №14 (29)

1. Теоретичні питання. Виконайте завдання шляхом доповнення формули або речення

1. Інкасація дебіторської заборгованості передбачає наступні етапи робіт: _________________________

2. Інвестиційна політика підприємства – це _____________________________________

3. Інструменти фінансового контролінгу на підприємстві наступні:____________________________________

4. Показник загальної віддачі бізнесу (TBR) використовується для ____________і визначається за формулою___________

5. Коефіцієнт ефективності грошового потоку здійснюється за формулою: ________________________

2. Аналітично-розрахункове завдання

На основі наведеної нижче інформації, розрахуйте ефект фінансового важеля підприємства та оцініть ступінь впливу на нього трьох факторів: податкового коректора, диференціалу та плеча. Зробіть висновки щодо ефективності використання позикового капіталу на підприємстві.

Показники, тис.грн.

2012 рік

2013 рік

2014 рік

1. Сума позикового капіталу

30476,0

30002,5

25497,5

2. Сума власного капіталу

18583,5

19444,5

21361,4

3. Сума фінансового результату до оподаткування

5428,90

5874,60

6369,80

4. Сума фінансових витрат

200,50

296,70

170,00

 

 

Варіант №15 (30)

1. Теоретичні питання. Виконайте завдання шляхом доповнення формули або речення

1. Основні складові дебіторської заборгованості підприємства: ___________________________________

2. Розрахункові документи, що використовуються у системі безготівкових рахунків підприємства включають: ________

3. Порівняння основних показників концепції вартісно-орієнтованого  управління __________

4. Основні етапи реалізації інвестиційної політики підприємства _______________________

5. Коефіцієнт якості чистого грошового потоку розраховується за формулою: ______________________

2. Аналітично-розрахункове завдання

На основі інформації наведеної нижче, розрахувати економічну додану вартість (EVA) підприємства та економічну додану вартість, скориговану на амортизацію. Зробити відповідні висновки.

Показники

2013 рік

2014 рік

2015 рік

2016 рік

1. Сума операційного прибутку, тис.грн.

644 894,0

655 178,0

730 586,0

870 986,0

2. Сума власного капіталу, тис.грн.

2 724 205,5

2 868 076,0

2 011 003,5

4 213 312,5

3. Сума позикового капіталу, тис.грн.

676 528,5

807 125,0

1 486 895,5

1 415 428,0

4. Вартість позикового капіталу, %

15,7

16,7

17,9

18,9

5. Вартість власного капіталу, %

16,3

18,6

19,1

22,4

6. Сума амортизації, тис.грн.

130 165,0

234 572,0

306 976,0

425 839,0