Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Корпоративні фінанси

Приватний вищий навчальний заклад

«МІЖНАРОДНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ

ФІНАНСІВ»

1993

Private institution of

higher education

«INTERNATIONAL

UNIVERSITY

OF FINANCE»

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Вченої ради МУФ

Протокол № _____ від __.______.20__ р.

Голова Вченої ради ________Л.Г.Смоляр

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання курсової  роботи з дисципліни

“Корпоративні фінанси”

 

для студентів напряму підготовки 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності 8.03050801 «Фінанси і кредит»

 

 

 

 

 

ПРОГРАМУ РЕКОМЕНДОВАНО

кафедрою фінансів на кредиту

Протокол № ____ від ___________ 20__ р.

Зав. каф. ___________   _________________

                                                                                                                                                                (підпис)                      (ініціали, прізвище)

                                                                  

 

 

 

Київ-2016

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Курсова робота з дисципліни «Корпоративні фінанси» – це самостійна теоретико-дослідницька робота, передбачена навчальним планом підготовки студентів ОКР “Магістр” за напрямом "Економіка та підприємництво", спеціальністю "Фінанси і кредит".

Курсова робота (КР) займає важливе місце в розвитку навичок самостійної творчої роботи студентів. Ії виконання покликане прищепити їм навички наукових досліджень, закріпити здобуті знання, поглибити і узагальнити їх, навчити використовувати при вирішенні конкретних завдань. В рамках написання КР студенти набувають практичних навичок по застосуванню отриманих теоретичних знань з дисципліни “ Корпоративні фінанси ”.

КР – це основна форма оволодіння навчальним матеріалом під час поза аудиторної роботи, засвоєння як теоретичних знань, так і надбання практичних навичок. Вона є важливою складовою навчального процесу, що впливає на глибину та стійкість набутих знань і умінь, які допомагають творчо їх застосовувати у майбутній професійній діяльності.

Метою КР є опанування в повному обсязі навчальної програми та підготовка до написання і захисту дипломної роботи магістра.

 У процесі виконання роботи студент повинен проявити свої знання зі спеціальних дисциплін; повторити й закріпити матеріал, що був поданий викладачами на лекційних заняттях, опанувати програмні питання тих тем, які визначено для самостійного вивчення, виявити самостійність мислення.

 

2. ВИБІР ТА КОНКРЕТИЗАЦІЯ ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Вибір теми КР – одна з найвідповідальніших складових частин кожного наукового дослідження. Тема має бути актуальною і перспективною з точки зору можливості використання теоретичних узагальнень для практичного застосування. Вибір теми КР має визначатися за такими критеріями:

  • відповідність програмі підготовки «Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу»
  • наукова актуальність;
  • значимість для розвитку країни, галузі, підприємства чи організації;
  • перспективність практичного застосування теоретичних висновків;
  • можливість формування інформаційного забезпечення дослідження і розробки теми безпосередньо студентом.
  • можливість проходження в подальшому переддипломної практики на обраному об’єкті дослідження та використання зібраної інформація для написання не лише КР, але й дипломної роботи магістра.

Після вибору теми роботи студент має визначити об’єкт дослідження: галузь економіки, сферу діяльності, підприємство чи організацію, на матеріалах якого буде виконана курсова робота.

Студент, обравши тему КР, надає заяву на ім’я завідувача кафедри фінансів та кредиту з проханням затвер­дити обрану тему роботи.

Після розгляду кафедрою даної заяви виноситься рішення про закріплення за студентом обраного напряму дослідження та призначення наукового керівника.

Після цього студент за допомогою викладача-керівника може приступити до конкретизації теми, складання завдання та виконання роботи.

 

3. ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Курсова робота має складатися зі вступу, теоретико-методичної, аналітико-дослідницької та проектно-рекомендаційної частин, висновків та пропозицій, списку використаних джерел, додатків.

У вступі необхідно довести актуальність досліджуваної проб­леми з точки зору теоретичного та прикладного її значення. Слід чітко сформулювати предмет дослідження, мету роботи, основні завдання, вирішення яких дасть змогу досягти поставленої у роботі мети.

У теоретико-методичній частині потрібно розкрити суть основних еконо­мічних категорій з досліджуваної проблеми, надати побудову економічних показників та моделей. Обов’язковим елементом цієї частини є наявність дискусійних питань з основних напрямків теоре­тичних узагальнень. Їх дослідження передбачає виклад різних точок зору, що міститься в літературі, їх обґрунтування і формування власної точки зору автора.

Для якісної підготовки КР необхідно глибоко опрацювати основні літературні джерела, особливу увагу звернути на роботи класиків, монографічну літературу, статті у наукових журналах останніх років видання.

Ця частина роботи повинна складатися з 3-4 підрозділів, які повістю розкривають досліджувану проблему та, в подальшому, будуть про дубльовані у дипломній роботі магістра.

У аналітико-дослідницькій частині необхідно провести ретельний аналіз обраного об’єкта дослідження з використанням статистичних та аналітичних даних.

Необхідно проаналізувати фінансово-господарську діяльність обраного підприємства, враховуючи його галузеву належність: вивчити форми бухгалтерської і статистичної звітності, описати інформаційну базу досліджуваних показників, навести блок-схеми взаємозв'язків при їх аналізі, провести необхідні розрахунки і сформувати аналітичні узагальнення.

Подаль­ша конкретизація аналітичного дослідження передбачає обґрунтуван­ня чинників, що впливають на предмет дослідження, якщо можливо слід навести статистичні дані, що містяться у статистичних збірниках і періодичних виданнях.

Особливу увагу потрібно зосередити на розрахунково-аналітич­ній системі щодо предмета дослідження. Необхідно виявити причини існуючого стану економічних процесів, зробити прогнозні передбачення, підкріпити аналіз графічним матеріалом.

Аналіз здійснюється на матеріалах динаміки показників фінан­сово-господарської діяльності підприємства (сектору економіки, галузі, сфери діяльності) за 3-5 періодів.

Розділ повинен містити 2-4 підрозділи (які в подальшому будуть включені у дипломну роботу магістра).

У проектно-рекомендаційній частині повинні міститися обґрунтування мож­ливих напрямків вирішення досліджуваної проблеми, пропозиції автора з удосконалення методичних підходів до аналізу та планування окремих результативних показників, реалізації резервів ефективності використання ресурсів та витрат.

Розділ може бути виконаний без поділу на підрозділи або містити 2-3 підрозділи (згідно завдання наукового керівника).

У висновках та пропозиціях у сконцентрованому вигляді мають бути представлені результати теоретичних та аналітичних досліджень, рекомендаційні узагальнення та висновки.

Список використаних джерел. Перелік джерел, на які є посилання в основній частині роботи,  наводять у кінці тексту КР. Список використаних джерел має нараховувати не менше 60 джерел.

У додатки виносяться громіздкі таблиці допоміжного характеру, блок-схеми, зразки форм таблиць, аналітичні дані тощо.

 

4. ОБҐРУНТУВАННЯ ВИСНОВКІВ І ПРОПОЗИЦІЙ

Висновки – це стислий виклад одержаних результатів з суті поставленої проблеми, а також з побічних питаннях, що мають практичну значимість та можливість застосування.

Висновки рекомендується формулювати ретельно і точно, не перевантажуючи поясненнями і частковостями. Їх обґрунтування має міститися у попередніх параграфах роботи.

Пропозиції і рекомендації з практичного застосування висновків виправдовують себе лише в разі їх перспективності. Тому слід враховувати не лише існуючі умови господарювання, але й ті зміни, що повинні здійснитися в економіці найближчим часом.

Пропозиції можуть мати як позитивний, так і негативний характер, наприклад, відмови від діючої системи управління або методик планування окремих показників.

Висуваючи ті чи інші пропозиції, необхідно визначити їх потенційну ефективність. Позитивний результат треба порівнювати з витратами, які забезпечують отримання даного результату. Не слід забувати і про можливість побічного ефекту.

 

5. ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Оформлення КР має відповідати вимогам ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення».

Загальні вимоги. Текстовий матеріал КР друкується комп’ютерним способом на одному боці білого аркуша паперу формату А4 через 1,5 інтервал з розрахунку не більше 40 рядків на сторінці за умови рівномірного її заповнення. Текст розміщується на сторінці, яка обмежується полями: лівим – 30 мм, правим – 10 мм, верхнім – 20 мм, нижнім – 20 мм. Відстань між заголовком і текстом має бути в межах 15-20 мм. Шрифт – Times New Roman, 14 кегль, через 1,5 інтервал, масштаб 100%, звичайний, абзац 1,0 – 1,25 см.

Структурні елементи: «ЗМІСТ», «ВСТУП», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» не нумерують, а їх назви виступають як заголовки структурних елементів.

Розділи та підрозділи повинні мати заголовки. Заголовки структурних елементів і розділів слід розміщувати посередині рядка та друкувати великими літерами без крапки в кінці. Кожний розділ КР має починатися з нового аркуша. Наступний підрозділ починається одразу після завершення попереднього. Заголовки підрозділів друкуються з абзацним відступом без крапки в кінці та без підкреслень. Якщо заголовок складається з двох речень, їх відокремлюють крапкою. Перенесення слів у заголовках не допускається.

Заголовки розділів і підрозділів слід виділяти напівжирним шрифтом. Відстань між заголовком та наступним або попереднім текстом повинна бути не менше двох рядків. Якщо після заголовка залишається лише один рядок тексту, необхідно перенести сам заголовок на наступну сторінку.

Розділи та підрозділи нумеруються арабськими цифрами. Номер підрозділу включає номер розділу і порядковий номер підрозділу, відокремлені крапкою (1.1., 1.2. і т.д.) і після останньої цифри ставлять крапку.

Таблиці, графічний матеріал, формули. Рисунки, таблиці розташовують після першого посилання на них у тексті, або не далі як на наступній сторінці. На рисунки та таблиці у тексті роблять посилання скороченням слів та порядковим номером – табл.1.2 (друга таблиця першого розділу), рис. 1.2 (другий рисунок першого розділу). На всі таблиці та рисунки повинні бути посилання в тексті. У разі повторного посилання вказують у скороченому вигляді – «див. табл. 1.3».

Таблиці. Цифровий матеріал, як правило, оформлюють у вигляді таблиць для уточнення та зручності порівняння показників. Таблицю слід розташовувати безпосередньо після тексту, у якому вона згадується вперше, або на  наступній сторінці.

Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над нею і друкують симетрично до тексту, як показано на рис. 4.1. Назву і слово «Таблиця» починають з великої літери. Слово «Таблиця» вказують один раз зліва над першою частиною таблиці, над іншими частинами таблиці пишуть: «Продовження таблиці ___» із зазначенням номера таблиці. Назва таблиці розміщується по центру. Заголовки  граф таблиці починають з великої літери, а підзаголовки – з малої, якщо вони складають одне речення з заголовком. Назва таблиці має точно і стисло відображати її зміст, а також умови часу (роки, півріччя, квартали, місяці) та місця (конкретна організація, галузь, економічна сфера тощо).

 

 

 

 

Таблиця   ____   -   _______________________________

                                      (номер)                                          (назва таблиці)

 

 

Заголовки стовпців

 

 

 

 

Підзаголовки стовпців

1

2

3

4

5

Нумерація стовпців

 

 

 

 

 

Рядки

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.1. –  Макет таблиці

Заголовки стовпців і рядків таблиці слід друкувати з великої літери, підзаголовки стовпців – з малої, якщо вони є продовженням заголовка, або з великої, якщо вони мають самостійне значення. У кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставлять, заголовки і підзаголовки стовпців друкують в однині.

У заголовках стовпців і рядків обв’язково зазначаються одиниці вимірювання, у яких наведено відповідну до них цифрову інформацію. Для одиниць вимірювання може бути окремо передбачений рядок (стовпчик), який розміщується безпосередньо поряд з рядком (стовпчиком) із заголовками. Якщо всі дані таблиці мають одну одиницю вимірювання, її вказують один раз, відокремлюючи комою після назви, або праворуч, над верхньою обмежувальною лінією в дужках чи без них. Одиниці вимірювання слід зазначати, дотримуюючись загальноприйнятих правил скорочення слів.

Заголовки стовпців, як правило, друкують паралельно рядкам таблиці. Але за необхідності допускається їх пендикулярне щодо рядків розміщення.

Допускається розміщення таблиці вздовж довгого боку аркуша, тобто використовувати функцію альбомного комп’ютерного друку. За таких умов, назва таблиці повинні розміщуватись з боку брошурування сторінки.

Якщо рядки або стовпці таблиці виходять за формат сторінки, то таблицю ділять на частини, які розміщують на наступних сторінках, позначають як “Продовження таблиці __”, повторюючи при цьому її форму.

У разі поділу таблиці на частини допускається її боковик заміняти відповідно номерами стовпців і рядків. При цьому, обв’язково нумерують арабськими цифрами стовпці і (або) рядки першої частини таблиці.

Таблиці (за винятком таблиць у додатках) слід нумерувати арабськими цифрами в межах розділу. При цьому номер таблиці складається з номеру розділу і порядкового номера таблиці, відокремлених крапкою, наприклад, “Таблиця 2.1” – перша таблиця другого розділу. Таблиці кожного додатка позначають окремою нумерацією арабськими цифрами з додаванням перед цифрою літери позначення додатка. Наприклад,  “Таблиця В.1” – перша  таблиця у додатку В.

На всі таблиці мають бути посилання в тексті, які містять слово “таблиця” із зазначенням її номера. Наприклад, “За даними, наведеними у табл. 3.2”.

В таблиці використовують шрифт Times New Roman, 12 кегль, міжрядковий інтервал – 1. Зразок оформлення таблиці наведено у табл. 4.1.

Таблиця 4.1. – Узагальнена оцінка фінансової безпеки ТК “САТ” за шкалою "фінансова стійкість - платоспроможність - ризик"

Показники

Фактично на:

 

01.01.2012

01.01.2013

01.01.2014

01.01.2015

 
 

Індикатор фінансової стійкості

1076,00

4950,00

7721,00

7046,00

 

1. Ідеальна стійкість

 

+

+

+

 

2. Достатня стійкість

+

 

 

 

 
 

(наступна сторінка)

Продовження табл.4.1

Індикатор платоспроможності

-1465,00

1529,00

3131,00

1337,00

1. Абсолютна платоспроможність

 

+

+

+

2. Гарантована платоспроможність

+

 

 

 

Індикатор безпеки та ризику

1129,00

5021,00

7807,00

7203,00

1. Максимальна безпека

 

+

+

+

2. Оптимальна безпека

+

 

 

 

 

* розроблено автором

У разі необхідності по тексту чи до таблиць оформлюють примітки, в яких наводять довідкові та пояснювальні дані. Примітки нумерують послідовно в межах однієї сторінки. Якщо приміток декілька на одному аркуші, то після слова «Примітки» ставлять двокрапку, наприклад:

   Примітки:

   1. ...

   2. ...

 Якщо примітка одна, її не нумерують і після слова «Примітка» ставлять крапку.

Графічний матеріал. Графічний матеріал – рисунки (схеми, діаграми і т. ін.) розміщують у КР з метою ілюстрації властивостей або характеристик об’єкта, а також для ліпшого розуміння змісту тектовового викладення того чи іншого питання.

На графічний матеріал обов’язково мають бути посилання в тексті роботи. Розміщувати графічний матеріал треба безпосередньо після тексту, в якому про нього згадується вперше, або на наступній сторінці, а за необхідності – у додатку.

За наявності у роботі таблиць, які доповнюють графічний матеріал, їх слід розміщувати одразу (або на наступній сторінці) після графічного матеріалу.

Графічний матеріал повинен мати тематичну назву, яку розміщують під ним. За необхідності під графічним матеріалом розміщують пояснювальні дані (примітки, посилання на джерела інформації тощо).

Графічний матеріал позначають словом «Рисунок  ___». Наприклад, «Рисунок 3.2. – Структура витрат виробництва кінцевого продукту підприємства «ХХХ».

Рисунок (діаграму, схему і т. ін.), як правило, слід виконувати на одній сторінці. Якщо ілюстрація не вміщується на одній сторінці, можна переносити її на інші сторінки з зазначенням пояснювальних даних на кожній сторінці: «Рисунок ___, аркуш ___».

Графічний матеріал (за винятком графічного матеріалу додатків) слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу. Номер рисунка складається з номерів розділу та порядкового номера рисунка, відокремлених крапкою, наприклад, “Рисунок 3.2.” – другий рисунок третього розділу.

Приклад оформлення графічного матеріалу представлено на рис. 4.2.

 

Напрями фінансової діагностики

2. Ділова активність

 

4. Фінансова стійкість

3. Ліквідність і платоспроможність

 

1.Рентабельність

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.2. – Напрями фінансової діагностики підприємства

Графічний матеріал кожного додатка позначають окремою нумерацією арабськими цифрами з додаванням перед цифрою позначення додатка. Наприклад, “Рисунок В.3” – третій  графічний матеріал у додатку В.

Допускається виконання великих рисунків на аркушах формату А3, відповідно згорнувши їх для брошурування роботи. Але звичайно такі рисунки виносять у додатки.

Формули. Формули та рівняння розташовують безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються вперше, посередині сторінки. Формули за винятком тих, які є в додатках, мають нумеруватися арабськими цифрами в межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули, відокремлених крапкою: (2.3) означає, що це 3-тя формула 2-го розділу. Номер зазначають на рівні формули або рівняння в круглих дужках, у крайньому правому положенні на рівні відповідної формули.

Формули в додатках нумерують окремо арабськими цифрами в межах кожного додатка з додаванням перед цифрою літери позначення додатка. Наприклад: “…відповідно до формули (В.1) додатка В ...”.

Символи (умовні позначення) величин, які є складовими формул, слід використовувати відповідно встановленим стандартам або загально прийнятним скороченням.

Пояснення символів і числових коефіцієнтів, що входять до формули, якщо вони не пояснювалися в тексті, мають бути наведені безпосередньо під формулою. Пояснення кожного символу слід давати з нового рядка в тій послідовності, в якій символи наведено у формулі. Перший рядок пояснення має починатися словом «де» без двокрапки після нього.

Формули, що подаються одна за одною і не розділені текстом, відокремлюють комою. Підставляти чисельні значення в початковий аналітичний вираз категорично забороняється. Переносити формули на наступний рядок допускається тільки на знаках виконуваних операцій, причому знак на початку наступного рядка повторюють. При перенесенні формули на знаку множення застосовують знак "х".

Рівняння і формули треба виділяти з тексту вільними рядками. Вище і нижче кожної формули потрібно залишити не менше одного вільного рядка.

Приклад:

Фінансова рентабельність підприємства за трифакторною моделлю Дюпона розраховується за формулою (1.3):

 

 
 

 

(1.3)

 

де  ФР – фінансова рентабельність підприємства;

ЧП – сума чистого прибутку;

ВК – середня сума власного капіталу;

А – середня сума активів підприємства;

ДР – сума доходу від реалізації продукції

Посилання в тексті на порядкові номери формули дають у дужках. Наприклад: “Розрахуємо фінансову рентабельність підприємства згідно формули (1.3)”.

Додатки. Матеріал, що доповнює положення роботи, допускається розміщувати в додатках. Додатками можуть бути: графічний матеріал, таблиці великого розміру, розрахунки, опис алгоритмів і програм задач, що розв’язуються на ПК і т. ін. Додатки необхідно вказувати в порядку появи посилань на них у тексті.

Додатки позначають великими літерами української абетки, починаючи з А, за винятком літер Г, Є, З, И, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. Після слова «Додаток» друкують  літеру, що позначає його послідовність. Допускається позначення додатків літерами латинської абетки, за винятком літер І, О.

Кожний додаток слід починати  з нової сторінки із зазначенням вгорі посередині сторінки слова “Додаток” і його позначенням. Додаток повинен мати заголовок, який друкують симетрично відносно тексту з великої літери окремим рядком.

У разі потреби текст додатка можна поділити на розділи, підрозділи і пункти (наприклад, А 4.1. – пункт 4.1. додатка А). Ілюстрації, таблиці, формули і рівняння необхідно нумерувати в межах кожного додатка (наприклад, рисунок Е.3, таблиця Б, формула А.1).

Список використаних джерел. Приклади оформлення літературних джерел для оформлення переліку посилань представлені в додатку.

Правила цитування та посилання на використані джерела.

При написанні КР студент повинен давати посилання на  джерела, матеріали з яких наводяться у роботі. Такі посилання дають змогу, за необхідності, відшукати ті чи інші документи і перевірити як достовірність наведених у роботі відомостей, так і отримати необхідну інформацію щодо змісту і обсягу опрацьованого автором першоджерела. Посилатися слід переважно на останні (свіжі) видання публікацій. На більш ранні видання можна посилатися лише в тому разі, коли в них є матеріал, який не включено до останнього видання.

З метою підтвердження власних аргументів посиланням на авторитетне джерело або для критичного аналізу того чи іншого друкованого твору доцільно наводити цитати.

Загальні вимоги до цитування наступні:

а) текст цитати варто починати і закінчувати лапками та наводити в тій граматичній формі, в якій він поданий у джерелі, зберігаючи особливості авторського написання. Наукова термінологія, що вживається іншими авторами, не виділяється лапками, крім тієї, яка викликала загальну дискусію. У цих випадках використовується вираз «так званий»;

б) цитування повинно бути повним, без довільного скорочення авторського тексту та без перекручень думок автора;

в) після кожної цитати обов’язково необхідно вказати посилання на джерело;

г) у разі непрямого цитування (переказі, викладі думок інших авторів своїми словами), варто точно викладати думки автора, бути коректним щодо оцінювання його результатів і давати відповідні посилання на джерело;

д) у разі необхідності виявлення ставлення автора праці до окремих слів або думок з цитованого тексту варто після них у круглих дужках ставити знак оклику або знак питання.

Посилання даються одразу після закінчення цитати у квадратних дужках, де вказується порядковий номер джерела у списку використаних джерел та відповідна сторінка джерела (наприклад, [3, с.18]) – означає, що використано інформацію з джерела під номером 3 у списку використаних джерел, яка знаходиться на сторінці 18).

Нумерація сторінок. Нумерація сторінок КР здійснюється арабськими цифрами в правому верхньому кутку без крапки вкінці, зі збереженням наскрізної нумерації усього тексту, але на титульному аркуші номер не проставляють.

 

6. ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Виконана студентом КР реєструється на кафедрі фінансів та кредиту. На закінчену КР науковий керівник обов’язково повинен написати рецензію (див. додаток)

У випадку незадовільної оцінки КР до захисту не допускається та повертається студенту на доопрацювання. Студент повинен усунути зазначені у рецензії недоліки і повернути роботу для повторного рецензування. При цьому попередня рецензія обов’язково додається.

Якщо роботу допущено до захисту, студент повинен ознайо­митися з рецензією та підготуватися до захисту. При цьому він повинен підготувати відповіді на запитання, згадані у рецензії, та показати виправлені у роботі недоліки, відмічені рецензентом.

Захист курсової роботи проводиться у встановлений час згідно розкладу складеною на кафедрі перед сформованою комісією.

Порядок захисту КР:

а) виступ автора (до 10 хвилин), в якому розкривається основний зміст роботи, результати експериментального дослідження, висловлюються власні пропозиції та методичні рекомендації;

б) відповіді автора на запитання щодо досліджуваної проблеми членів комісії;

в) оцінювання членами комісії змісту та захисту КР студента.

При оцінці КР враховуються:

< >науково-теоретичний рівень змісту, практична обґрунтованість об’єкту дослідження, чітко розроблений науковий апарат;вироблення навичок щодо розробки і вирішення наукової проблеми: вміння самостійно працювати з літературними джерелами, виділяти й аналізувати провідні концепції, ставити експеримент, грамотно оформляти бібліографію;використання методів дослідження, самостійний і творчий підхід до аналізу явищ і процесів;планомірний і систематичний характер роботи студента над темою;правильність оформлення роботи і своєчасність її здачі.7. ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

 

1.       Оцінювання фінансового потенціалу розвитку підприємства

2.       Фінансова стратегія  підприємства (новоствореного підприємства).

3.       Фінансове забезпечення сталого зростання підприємства.

4.       Корпоративний податковий менеджмент та шляхи його вдосконалення (на прикладі підприємства)

5.       Реструктуризація податкової заборгованості підприємства.

6.       Моніторинг формування та виконання податкових зобов’язань підприємства.

7.       Політика управління активами  підприємства.

8.       Оптимізація складу активів підприємства.

9.       Політика управління оборотними активами підприємства .

10.   Методи та інструменти управління оборотними активами підпри­ємства.

11.   Управління операційним циклом підприємства.

12.   Управління фінансовим циклом підприємства

13.   Політика фінансування запасів підпри­ємства.

14.   Політика управління дебіторською заборгованістю підприємства.

15.   Політика рефінансування дебіторської заборгованості підпри­ємства.

16.   Кредитна політика підприємства.

17.   Управління вексельним оборотом підприємств.

18.   Оперативне управління грошовими активами підприємства.

19.   Управління платоспроможністю підприємства.

20.   Обґрунтування оптимального рівня платоспроможності підпри­ємства.

21.   Управління фінансовою стійкістю підприємства

22.   Управління ліквідністю активів підприємства.

23.   Управління депозитними операціями підприємства.

24.   Оптимізація структури капіталу підприємства.

25.   Управління вартістю капіталу підприємства.

26.   Політика формування власних фінансових ресурсів підприємства.

27.   Політика формування позикових фінансових ресурсів підприємства.

28.   Емісійна політика підприємства.

29.   Дивідендна політика підприємства.

30.   Оцінка кредитоcпроможності підприємства як передумова залу­чення позикових коштів.

31.   Управління залученням позикового капіталу.

32.   Оптимізація форм та умов застосування банківських кредитів для фінансування діяльності підприємств.

33.   Оптимізація форм та умов залучення товарного кредиту підпри­ємств.

34.   Оптимізація (управління) грошових потоків підприємства.

35.   Управління платіжним оборотом у процесі операційної діяльності підприємства

36.   Управління платіжним оборотом у процесі інвестиційної діяльності підприємств.

37.   Управління платіжним оборотом у процесі фінансової діяльності підприємств.

38.   Організація випуску акцій (облігацій) підприємств.

39.   Оцінка інвестиційної привабливості акцій (облігацій) підпри­ємства.

40.   Управління облігаційним кредитом.

41.   Інвестиційна стратегія підприємства

42.   Управління портфелем фінансових інвестицій підприємства.

43.   Оцінка інвестиційної привабливості фінансових інвестицій підприємства.

44.   Фінансове забезпечення інвестиційної діяльності підприємств (на прикладі підприємства)

45.   Обґрунтування інвестиційного проекту перепрофілювання підпри­ємства.

46.   Обґрунтування інвестиційного проекту реконструкції підпри­ємства.

47.   Управління ризиками реалізації окремого інвестиційного проекту.

48.   Програма реальних інвестицій  підприємства.

49.   Політика управління фінансовими ризиками підприємств

50.   Організація моніторингу фінансових ризикових подій та ризик-факторів підприємства

51.   Оцінювання фінансового ризику по окремих управлінських рішеннях (проектах) підприємства та обґрунтування засобів мінімізації його рівня.

52.   Політика запобігання банкрутства на підприємстві.

53.   Діагностика фінансово-майнового стану та загрози банкрутства підприємства

54.   Антикризова програма підприємства

55.   Планування санації підприємства.

56.   Управління інвестиційною привабливістю підприємства

57.   Оцінювання потенціалу виживання підприємства.

58.   Програма зовнішнього управління підприємством-боржником.

59.   Програма реструктуризації активів підприємства-боржника.

60.   Програма реструктуризації боргів підприємства-боржника.

61.   Управління продажем підприємства-боржника як цілісного майнового комплексу.

62.   Стратегія фінансової реструктуризації підприємства

63.   Бізнес-план злиття (поглинання) підприємств (об'єднань).

64.   Бізнес-план дроблення (виділення, поділу) підприємства (об'єднань).

65.   Політика протидії підприємства примусовому (ворожому) поглинанню.

66.   Ефективність фінансового злиття підприємств (об'єднань) і шляхи її підвищення.

67.   Оцінка потреби підприємства у використанні послуг лізингової компанії (банку).

68.   Зовнішнє страхування як інструмент захисту підприємства від ризикових подій.

69.   Організація страхового захисту підприємства (по окремих видах страхування).

70.   Оцінювання (управління) вартості підприємства.

71.   Оцінювання вартості підприємства як цілісного майнового комплексу.

72.   Оцінювання вартості підприємства як об’єкта інвестування.

73.   Система управління фінансами промислово-фінансові групи

74.   Фінансові аспекти формування промислово-фінансових груп в Україні

75.   Організація системи бюджетування на підприємстві

76.   Комплексна оцінка фінансової безпеки підприємства

77.   Управління фінансовою безпекою підприємства

78.   Формування системи фінансового контролінгу підприємства

79. Управління діяльністю інститутів спільного інвестування

80.Управління фінансовою безпекою страхової компанії

81. Стратегічне планування в страхових компаніях

82. Оптимізація портфеля активів страхової компанії

83. Аналіз (контролінг, управління) фінансової стійкості страхової компанії

84. Формування доходів страховика та політика управління ними

85. Фінансові стратегії антикризового управління лізинговими компаніями (страховими компаніями, кредитними спілками, ощадними інститутами, інститутами спільного інвестування, недержавними пенсійними фондами) в Україні

86. Фінансове забезпечення розвитку страховика (лізингової компанії, кредитної спілки, ощадних інститутів, інститутів спільного інвестування, недержавного пенсійного фонду)

87. Управління пасивами і активами недержавних пенсійних фондів

88. Особливості формування і використання фінансових ресурсів фінансово-кредитних установ.

89. Оцінка інвестиційної привабливості корпоративних цінних паперів.

90. Інвестиційна стратегія страхової компанії (лізингової компанії, кредитної спілки, ощадних інститутів, інститутів спільного інвестування, недержавного пенсійного фонду)

91. Управління ризиками страхової компанії (лізингової компанії, кредитної спілки, ощадних інститутів, інститутів спільного інвестування, недержавного пенсійного фонду)

92. Фінансовий менеджмент у страхових компаніях (лізингових компаніях, кредитних спілках, ощадних інститутах, інститутах спільного інвестування, недержавних пенсійних фондах)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТКИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток А

ПВНЗ «Міжнародний університет фінансів»

Кафедра фінансів та кредиту

 

 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни “Корпоративні фінанси”

 

 

на тему:_____________________________________________________

____________________________________________________________

 

 

 

Студента (ки) _____ курсу ______ групи

напряму підготовки__________________

спеціальності_______________________

 __________________________________

(прізвище та ініціали)

 

Керівник ___________________________

____________________________________

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)  

 

 

Національна шкала ________________   

Кількість балів: __________

Оцінка:  ECTS _____

 

                                                                    

 

                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       м. Київ - 20 __рік

 

Додаток Б

Зразок оформлення рецензії наукового керівника

на курсову роботу

 

 

 

РЕЦЕНЗІЯ

керівника курсової роботи

зі дисципліни  “Корпоративні фінанси”

виконаної на тему “_______________________________

студентом групи _______

                     (шифр групи)

____________________________________________

                        (прізвище, ім’я, по-батькові студента повністю)

 

 

 

Актуальність обраної теми КР.................

 

Характеристика КР (кількість розділів та що в них розкривається).

 

Якість проведеного аналізу проблеми у КР...............

 

Практична цінність висновків і рекомендацій.................

 

Наявність недоліків...................

 

Характеристика студента та його роботи над КР.............

 

Загальний висновок (відповідність роботи вимогам кафедри, рекомендація до захисту перед комісією та рекомендована оцінка наукового керівника).

 

 

 

 

Керівник КР

 

______________________               _______________            ____________________

            (вчені звання і ступінь)                                               (підпис)                                                 (прізвище та ініціали керівника)

 

 

Додаток В

Зразки оформлення бібліографічних описів у списку використаних джерел відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання»

 
Книги

Один автор

1.    Сорокіна Л. В. Моделі і технології управління ринковою вартістю будівельних підприємств : [монографія] / Л. В. Сорокіна. – К. : [Лазурит-Поліграф], 2011. – 541 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 511–529. – Загол. обкл. : Моделі і технології в управлінні ринковою вартістю будівельних підриємств. – ISBN 978-966-1543-18-7.

Два автори

2.    Фесенко І. А. Фінанси : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / І. А. Фесенко, І. Є. Алфьорова ; М-во освіти і науки України, Донбас. держ. техн. ун-т. – Алчевськ : [ДонДТУ], 2012. – 334 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 331-334. – ISBN 978-966-310-277-1.

Три автори

3.    Докієнко Л. М. Інвестиційний менеджмент: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Докієнко Л. М., Клименко В. В., Акімова Л. М. – К. : Академвидав, 2011. – 408 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 401–405. – (Серія “Альма-матер”) – ISBN 978-617-572-013-4.

Чотири автори

4.    Фінансова санація та банкрутство підприємств : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / А. М. Штангрет, В. В. Шляхетко, О. Б. Волович, І. В. Зубрей. – К. : Знання, 2012. – 374, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 288-294. – ISBN 978-966-346-715-3.

П’ять і більше авторів

5.    Фінансове забезпечення розвитку підприємств : монографія / [І. О. Бланк, Л. О. Лігоненко, Н. М. Гуляєва та ін.] ; за ред. І. О. Бланка ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – К. : [КНТЕУ], 2011. – 344 с. – Бібліогр.: с. 329-343. – ISBN 978-966-629-518-0.

Без автора

6.    Видатні фінансисти та сучасна практика : енциклопед. довід. / [за ред. В. Фещенка]. – К. : Українське агентство фінансового розвитку, 2011. – 392 с. – ("Фінансові операції". Бібліотека фахівця). – 1000 (1-й з-д 500) экз. – ISBN 978-966-96819-8-0.

 

Багатотомний документ

7.    Докиенко Л. Н. Финансы предприятия : учеб. пос. [курс подготовки магистров учебной спец. «Финансы»] : в 2 т. / Л. Н. Докиенко. – К. : Банковский институт «Высокая школа», 2009 – (Навчально-методична серія «Європейська освіта). – ISBN 978-80-7265-167-2. Т. 2. – 2009. – 240 с. – Бібліогр.: с. 78-83. – ІSBN 978-80-7265-167-Х.

8.    Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : Особенная часть : в 6 т. / Н. П. Кучерявенко. – Х. : Право, 2002 –  ISBN 966-95754-6-Х. Т. 4 : Косвенные налоги. – 2007. – 534 с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ІSBN 966-8467-91-4.

 

Матеріали конференцій, з’їздів

9.    Менеджмент ХХІ сторіччя: фінансові, економічні та інноваційні аспекти : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів, (Київ, 20 квіт. 2012 р.) / ПВНЗ «Міжнародний університет фінансів ; редкол.: Л. Г. Смоляр [та ін.]. – К. : УВОІ «Допомога» УСІ», 2012. – 192 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці доп.

10.  Фінансово-економічні та інноваційні аспекти управління підприємством в умовах глобалізації світової економіки : матеріали ІІ наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих учених, (Київ, 27 трав. 2010 р.) / ПВНЗ «Міжнародний університет фінансів ; редкол.: К. А. Андрющенко (голов. ред.) [та ін.]. – К. : УВОІ «Допомога» УСІ», 2010. – 295 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці доп.

 

Препринти

11.  Школьник І. О. Фінансовий стан підприємств України: аналітичний статистичний огляд / Школьник І. О., Лєонов С. В. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2012. – 69 с. : іл., табл. (Препринт / Національний банк України, Держ. вищ. навч. заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України» ; ДВНЗ «УАБС НБУ» 2012-002). – Библиогр.: с. 68 (6 назв.).

 

Словники

12.  Видатні фінансисти та сучасна практика : енциклопед. довідник / [за ред. В. Фещенка]. – [К.] : Українське агентство фінансового розвитку, 2011. – 392 с. : порт. – ("Фінансові операції") (Бібліотека фахівця). – ISBN 978-966-96819-8-0.

13.  Європейський Союз : словник-довідник / [ред.-упоряд. М. Марченко]. – 2-ге вид. – К. : К.І.С., 2006. – 138 с. : іл., табл. – ISBN 966-8039-97-1.

 

Законодавчі та нормативні документи

14.  Податковий кодекс України / Держ. податк. адмін. України, Держ. п-во "Інформ.-вид. центр ДПА України". – Офіц. вид. – К. : ІВЦ ДПА України, 2010. – 336 с. – ISBN 978-966-1609-21-0.

15.  Про цінні папери та фондовий ринок : Закон № 3480-15 від 23 лютого 2006 року / Україна. Закон // Офіційний вісник України. – 2006. – № 13. – C. 61-84.

 

Стандарти

16.  Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення : ДСТУ 3008-95. – Чинний з 1996-01-01. – К. : Держстандарт України, 1996. – 38 с. : іл. – (Державний стандарт України).

17.  Природне і штучне освітлення : Інженерне обладнання будинків і споруд : ДБН В.2.5-28.2006. – Чинний з 2006-10-01. – К. : Мінбуд України, 2006. – 76 с. : іл. – (Державні будівельні норми України).

 

Каталоги

18.  Межгосударственные стандарты : каталог : в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Павлюкова В. А. ; ред. Иванов В. Л.]. – Львов : НТЦ «Леонорм-стандарт», 2006 –. – (Серия «Нормативная база предприятия»). – ISBN 966-7961-77-Х. Т. 5. – 2007. – 264 с. – ІSBN 966-7961-75-3. Т. 6. – 2007. – 277 с. : табл. – Библиогр.: с. 277 (6 назв.). – ІSBN 966-7961-76-1.

 

Бібліографічні покажчики

19.  Фінансово-економічна криза: рекомендаційний бібліографічний покажчик (2000-2011 рр.) / [упоряд.: Боровенська К. О., Українцева О. А.] ; Наукова бібліотека ДонДТУ, Довідково-бібліографічний відділ. – Алчевськ : ДонДТУ, 2011. – 20 с.

 

Автореферати дисертацій

20.  Овчар О. С. Інноваційно-інвестиційне забезпечення стійкого розвитку промислових підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)" / Овчар Олена Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НТУУ "КПІ ". – К., 2012. – 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 17–18.

 

Частина книги, періодичного, продовжуваного видання

21.  Щербина О. В. Облігаційні позики: сутність, види, особливості емісії та розміщення облігацій // Управління фінансовою діяльністю суб’єктів підприємництва / О. В. Щербина. – К. : МУФ, 2009. – С. 233-246. – Бібліогр.: с. 269.

22.  Савкова О. М. Ринок офісної нерухомості: інвестиційно-фінансові аспекти функціонування // Формування ринкових відносин в Україні – 2011. – Вип. 9 (124). – С. 94-99. – Бібліогр.: с. 99.

Електронні ресурси

23.  Овчар О. С. Концептуальні засади реалізації організаційно-економічного механізму активізації інноваційно-інвестиційного забезпечення стратегії розвитку промислових підприємств [Електронний ресурс] / О. С. Овчар // Проблеми системного підходу в економіці. – 2011. – Вип. 4. – Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/2011_4/Ovchar_411.htm. – Назва з екрану.