Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Корпоративні фінанси

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

 

 

Факультет фінансів

 

Кафедра корпоративних фінансів і контролінгу

 

 

                          ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з науково-педагогічної роботи

                                             ______________ А.М. Колот

               «_04_» _14.02_2019 р..

 

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
З ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«КОРПОРАТИВНІ ФІНАНСИ»

 

 

 

 

рівень вищої освіти     перший (бакалаврський)

галузь знань                 28 «Публічне управління та адміністрування

спеціальність               281 “Публічне управління та адміністрування”

освітня програма/

спеціалізація                281 “Публічне управління та адміністрування”

тип дисципліни           обов’язкова

 

 

 

 

 

Начальник навчально-

методичного відділу _______________________Т.В. Гуть

ПОГОДЖЕНО:

 

Завідувач кафедри корпоративних фінансів і контролінгу

__________________ О.О. Терещенко

 

 

 

 

 

Київ - 2018

 

 

 

Розробники:

Терещенко Олег Олександрович,  д.е.н., професор; Грицино Олена Миколаївна, к.е.н., доцент; Куліш Анна Петрівна, к.е.н., професор, Чепка Вікторія Віталіївна. к.е.н., доцент кафдри корпоративних фінансів і контролінгу

 

 

 

Форма навчання —

денна, заочна

Семестр —

5

Кількість кредитів ECTS —

4

Форма підсумкового контролю

Екзамен

Мова викладання

українська

 

 

 
 •  

ВСТУП…………………………………………………………………………….4

 

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ ……………...........6

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1……………………………………………………………….7        

 

Тема 1. Теоретичні основи корпоративних фінансів…………………………..7

 

Тема 2. Грошові потоки із внутрішніх джерел у фінансуванні  корпоративних підприємств……………………………………………….....................................7

Тема 3.Фінансування корпоративних підприємств за рахунок власного капіталу……………………………………………………………………………8

Тема 4. Запозичений капітал у фінансуванні корпоративних підприємств…..8

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2………………………………………………………………..9

 

 

Тема 5. Фінансові та реальні інвестицій корпоративних підприємств ………..9

 

Тема 6. Робочий капітал корпоративних підприємств..…………………………..9

 

Тема 7.Оцінка вартості бізнесу..………………………………………………………9

 

Тема 8. Корпоративна та фінансова реструктуризація компаній …………….9

 

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАНН………………………………………………………………………9

 

         2.1. Карта навчальної роботи студента…………………………………..9

 

         2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни………………………………………………………………………………..17

 

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ……………………………………………………………………21

 

         3.1. Карта навчальної роботи студента………………………………….21

 

         3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни………………………………………………………………………………..27

 

4. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ…………………………………………………………………….29

 

         4.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи…………………………………………………………………………………….29

 

         4.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для    самостійної роботи………………………………………..............................33

 

5. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (форма підсумкового контролю — екзамен)………………………………………………………………………….34

 

         5.1. Структура екзаменаційного білету……………………………………34

 

         5.2. Критерії оцінювання екзаменаційної роботи студента…………..35

 

         5.3. Приклади типових завдань, що виносяться на екзамен……………37

 

6. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА……………………...43

 

         6.1.   Основна література ……………………………………………………43

 

         6.2.   Додаткова література ………………………………………………...43

 

         6.3.   Дистанційні курси та інформаційні ресурси …………………...…44

 

 

Вступ

 

У сучасній західній літературі фінанси мікрорівня представлені потужним блоком під назвою «корпоративні фінанси» (corporate finance). Під поняттям «корпоративні фінанси» розуміється спеціальна сфера фінансів, яка включає в себе комплекс питань із аналітичного, методичного та інформаціного забезпечення   фінансової та інвестиційної діяльності компаній. Теорія у сфері корпоративних фінансів зорієнтована на логічно-дедуктивне та емпірично-індуктивне обґрунтування факторів, методів та інструментів, які визначають фінансові рішення.

Трансформація відносин власності, що має місце в Україні, зумовлена  появою значної кількості корпоративних підприємств, що створюються у формі господарських  товариств,  а також інших суб’єктів господарювання,   заснованих на  приватній власності двох або більше осіб. У зв‘язку з цим надзвичайної актуальності набувають питання, що стосуються фінансування корпоративних підприємств, раціоналізації інвестиційної діяльності, оцінювання фінансових ризиків.

Предметом вивчення дисципліни “Корпоративні фінанси є система фінансово-економічних відносин, які виникають у процесі мобілізації, формування та розміщення капіталу корпоративних підприємств.

Мета вивчення: надання слухачам базових знань з теорії та практики корпоративних фінансів.

Вивчення дисципліни  спрямоване на формування у студентів комплексного наукового підходу до аналізу фінансової діяльності, умінні поєднувати теоретичні знання з практичною діяльністю, розуміння розвитку фінансових відносин тощо. Таким чином, вивчення дисципліни спрямоване на виконання наступних основних завдань:

 • вивчення змісту та принципів організації корпоративних фінансів;
 • оволодіння методами фінансування компаній, забезпечення ліквідності та фінансової рівноваги;
 • вивчення практичних питань, пов’язаних із формуванням власного та позичкового капіталу підприємства;
 • оволодіння методами та прийомами розрахунку, аналізу та планування руху грошових потоків на підприємстві;
 • освоєння методичних підходів до визначення вартості бізнесу  та оцінки доцільності здійснення  інвестицій;
 • ознайомлення із методичними підходами щодо раціонального використання робочого капіталу фірми;
 • вивчення теоретико-методичних засад корпоративної та фінансової реструктуризація компаній;
 • оволодіння методами та прийомами фінансового контролінгу;

        

          Зміст дисципліни розкривається в темах:

Тема 1. Теоретичні основи корпоративних фінансів 

Тема 2. Грошові потоки із внутрішніх джерел у фінансуванні  корпоративних підприємств

Тема 3. Фінансування корпоративних підприємств за рахунок власного капіталу

Тема 4. Запозичений капітал у фінансуванні корпоративних підприємств

Тема 5. Фінансові та реальні інвестицій корпоративних підприємств

Тема 6. Робочий капітал корпоративних підприємств

Тема 7. Оцінка вартості бізнесу

Тема 8. Корпоративна та фінансова реструктуризація компаній

 

      Дисципліна  “Корпоративні фінанси” входить до циклу обов’язкових нормативних  наук з підготовки бакалаврів зі спеціальності 281 “Публічне управління та адміністрування”. Дисципліна  “Корпоративні фінанси” тісно пов’язана з іншими дисциплінами фахового спрямування: «Фінанси», «Менеджмент», «Економіка публічного сектору», «Управління публічними фінансами».

 

Професійні компетентності, що формуються в результаті вивчення дисципліни:

 

Компетентності

Програмні результати навчання

1.Розуміння базових категорій та теоретичних концепцій у сфері корпоративних фінансів

 

 

1.Оволодіння базовими категоріями та теоретичними концепціями у сфері корпоративних фінансів, зокрема: капітал підприємств; чисті грошові потоки; ціна залучення капіталу; ризики фінансування; власний і борговий капітал; вартість бізнесу; фінансова реструктуризація компаній.

2.Здатність оцінювати ризики та витрати підприємств на капітал

2.Вміння оцінювати вплив фінансових ризиків на ставку витрат на капітал компаній; оволодіння прийомами розрахунку ставки дисконтування, особливостями визначення ставки витрат на власний та борговий капітал підприємства; уміння аналізувати фактори, що визначають витрати на капітал.

3.Здатність застосовувати інструменти фінансування компаній

 

 

3.Вміння обґрунтовувати оптимальні рішення щодо фінансування  підприємств; знання методів збільшення власного капіталу та способів залучення боргових ресурсів; вміння розраховувати курс емісії та ринковий курс корпоративних прав; оволодіння прийомами залучення компаніями боргового капіталу.

4.Здатність оперувати методами та прийомами оцінки інвестицій та вартості бізнесу

 

4.Знання видів інвестицій підприємства та способів оцінювання їх доцільності; вміння проектувати  реальні та фінансові інвестиції у бізнесі; оволодіння методами оцінювання результативності інвестицій та вартості бізнесу; вміння прогнозувати cash-flow компаній.

5.Розуміння специфіки фінансування операцій зі злиття та поглинання підприємств

5.Знання основ здійснення операцій типу M&A; вміння  застосовувати інструментарій корпоративної та фінансової реструктуризації компаній.

 

 

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.

 

Тема 1.  Теоретичні основи корпоративних фінансів 

Сутність та особливості корпоративних фінансів. Корпоративні фінанси як основа фінансового менеджменту. Капітал підприємства та його економічна сутність. Розподіл функцій власності на активи та управління ними. Форми організації корпоративних підприємств. Корпорпативні підприємства vs. корпорації. Корпоративне управління.

Операційна, інвестиційна та фінансова діяльність компаній у системі корпоративних фінансів. Особливості фінансово-інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання різних організаційно-правових форм ведення корпоративного бізнесу.

Поняття «фінансування підприємств». Класифікація форм фінансування компаній залежно від форми організації корпоративного підприємства. Критерії прийняття фінансових рішень.

Теоретичні основи оптимізації структури капіталу підприємства. Структура капіталу та теорема Міллера-Модільяні. Структура капіталу та ефект фінансового левериджу. Зміст теореми іррелевантності. Теорія фінансування та ринку капіталів (Г. Марковіц, У. Шарп, Г. Міллер). Прийняття фінансових рішень в умовах інформаційної асиметрії (Дж. Акерлоф, М. Спенс, Й. Стігліц).  Теорія агентських відносин. Концепція біхевіористичних корпоративних фінансів (Д. Канеман та В. Сміт). 

 

Тема 2. Грошові потоки із внутрішніх джерел у фінансуванні  корпоративних підприємств

Внутрішні джерела фінансування операційної та інвестиційної діяльності підприємств. Порівняльна характеристика внутрішніх та зовнішніх джерел формування власного капіталу підприємства. Класифікація внутрішніх джерел фінансування. Зміст самофінансування, відкрите та приховане самофінансування. Забезпечення наступних витрат і платежів як внутрішнє джерело фінансування підприємств..

Чистий грошовий потік (Cash-Flow) як джерело фінансування підприємств. Чисті грошові потоки від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. Вільний грошовий потік (Free Cash-Flow) та його значення у прийнятті фінансово-інвестиційних рішень. Методи розрахунку Cash-flow: прямий та непрямий. Показники Cash-flow.  Значення чистих грошових потоків у забезпеченні ліквідності компанії.    Звіт про рух грошових коштів (Cash-flow), мета та порядок складання. Прогнозування показників Cash-Flow.

Самофінансування та його роль у формуванні фінансових ресурсів суб’єктів підприємництва. Форми самофінансування. Критерії прийняття рішень щодо самофінансування. Взаємозв’язок дивідендної політики та самофінансування підприємства.

 

Тема 3. Фінансування корпоративних підприємств за рахунок власного капіталу

Власний капітал підприємства,  його функції та  складові частини. Статутний капітал, його економічний зміст та порядок формування. Додатковий капітал підприємства та джерела його поповнення.  Резервний капітал підприємства, його необхідність та джерела формування.

Корпоративні права, номінальна та ринкова вартість корпоративних прав. Курс емісії акцій, порядок розрахунку емісійного доходу, ажіо та дизажіо.  Збільшення статутного капіталу підприємства: цілі та джерела. Збільшення статутного капіталу за рахунок коштів інвесторів. Збільшення статутного капіталу за рахунок за рахунок тезаврованого прибутку.  Методи збільшення статутного капіталу  акціонерного товариства. Переважні права на придбання цінних паперів нової емісії як інструмент захисту інтересів інвесторів. Розрахунок вартості переважних прав. Первинне та повторне публічне розміщення акцій (IPO) на  ринках капіталів.

Зменшення статутного капіталу підприємства: основні цілі, методи та порядок проведення. Деномінація та конверсія акцій. Порядок викупу та анулювання корпоративних прав підприємства.  Звіт про власний капітал підприємства.

 

Тема 4. Запозичений капітал у фінансуванні корпоративних підприємств

Запозичений капітал підприємства, його складові частини та порядок формування. Визначення потреби в запозичених коштах.  Умови та порядок одержання суб’єктами господарювання банківських кредитів. Умови отримання банківських кредитів. Кількісні та якісні критерії кредитоспроможності підприємства. Рейтингування в оцінці кредитоспроможності. Внутрішній та зовнішній кредитний рейтинг.  Кредитні ризики та кредитна ставка.  Порівняльна характеристика різних видів кредитного забезпечення.

Умови та механізм випуску, розміщення та обслуговування облігацій підприємств. Облігації з нульовим купоном. Ефективна ставка відсотка за облігаціями. Порівняльна характеристика залучення коштів підприємством за рахунок емісії облігацій та акцій. Мезонінне фінансування компаній. Конвертовані облігації та варанти.

Комерційне кредитування підприємств. Ціна залучення комерційного кредиту. Вексель як інструмент короткострокового кредитування. Операції підприємства  з векселями. 

Лізингове кредитування підприємств. Економічна характеристика методів розрахунку лізингових платежів. Порівняльна оцінка доцільності фінансування придбання основних засобів по лізингу та на основі використання кредитних ресурсів.  Порядок залучення резидентами кредитів в іноземній валюті від іноземних кредиторів.

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ  2.

 

Тема 5. Фінансові та реальні інвестиції корпоративних підприємств

Склад та структура активів підприємства. Види інвестицій компаній.  Реальні інвестиції, порядок їх оцінки та здійснення. Визначення потреби в капіталі для фінансування необоротних активів. Зміст поняття «Asset Management».  Планування інвестицій у довгострокові активи. Процес прийняття інвестиційних рішень на рівні корпорацій.

Довгострокові та поточні фінансові інвестиції.  Оцінка доцільності вкладень у корпоративні права. Зміст фундаментального аналізу акцій. Показники, які використовуються в процесі фундаментального аналізу. Технічний аналіз акцій.

Статичні та динамічні методи оцінки доцільності інвестицій. Метод дисконтування грошових потоків (DCF). Чиста приведена вартість (NPV)/ Метод внутрішньої ставки доходності (IRR).  Розрахунок окупності інвестиційних вкладень та коефіцієнт прибутковості.

          Методи оцінки фінансових інвестицій для відображенні їх у фінансовій звітності. Справедлива вартість інвестицій. Застосування методу ефективної ставки відсотка при оцінці фінансових інвестицій. Оцінка фінансових інвестицій в асоційовані й дочірні підприємства за методом участі в капіталі.

 

Тема 6. Робочий капітал корпоративних підприємств

Економічна сутність та дефініція робочого капіталу (Working Capital). Чистий робочий капітал (Net Working Capital). Склад робочого капіталу.

Раціоналізація оборотних активів. Первісна та чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості. Інкасація та рефінансування дебіторської заборгованості. Формування запасів підприємства та шляхи їх мінімізації. Визначення потреби в капіталі для фінансування запасів та дебіторської заборгованості.

Поточні зобов’язань та напрями їх раціоналізація. Золоте правило фінансування та золоте правило балансу.

Робочий капітал як міра ліквідності підприємства. Working Capital Ratio. Формування ліквідних резервів. Бюджет робочого капіталу.  Інтегроване управління робочим капіталом компанії.

 

Тема 7. Оцінка вартості бізнесу

      Економічна сутність та необхідність оцінки вартості бізнесу. Фактори та драйвери вартості компанії. Балансова, внутрішня та ринкова вартість бізнесу. Брутто та нетто вартість компанії. Генерування вартості як пріоритетна ціл діяльності підприємства.

      Методичні підходи до оцінки вартості бізнесу. Витратний (майновий) підхід. Доходний підхід. Методи, засновані на оцінці потенційних грошових потоків (доходів) підприємства: метод дисконтування чистих грошових потоків (DCF); метод капіталізації доходів.     Ставка капіталізації та формула довічної ренти. Розрахунок вартості реверсії.

      Ринковий (порівняльний) підхід в оцінці вартості бізнесу: зіставлення мультиплікаторів та  порівняння трансакцій. Зміст та порядок розрахунку мультиплікаторів.

      Особливості оцінки вартості збиткових компаній та з від’ємним грошовим потоком. Оцінка вартості новостворених фірм.

      Вартісно-орієнтоване управління (VBM). Економічна додана вартість (EVA)  та додана вартість грошового потоку (CVA). Ринкова додана вартість (MVA). Поняття «Capital Employed».

       Практична роботи з оцінки вартості підприємства. Порядок здійснення оцінки. Звіт про оцінку вартості підприємства.

 

Тема 8. Корпоративна та фінансова реструктуризація компаній

Реорганізація як специфічний напрямок фінансової діяльності підприємств. Мета та завдання реорганізації підприємств. Предмет та основні завдання Due Diligence. Види реорганізації підприємств: загальна характеристика. Загальні передумови реорганізації суб’єктів господарювання: нормативно-правове регулювання.

Реорганізація, спрямована на укрупнення підприємства: злиття, поглинання, приєднання. Поняття «Mergers & Acquisitions». Фінансування злиття та поглинання компаній. Реорганізація, спрямована на розукрупнення підприємств: поділ, виділення. Оцінка потенціалі зростання вартості у разі реструктуризації компаній. Реорганізаційна премія.

Перетворення як особлива форма реорганізації. Роль перетворення в оптимізації фінансування підприємства.  Оцінка пропорцій обміну корпоративних прав під час реорганізації: мета, методи. Зміст та порядок складання реорганізаційної угоди. Передавальний та роздільний баланси. Банкрутство як засіб реструктуризації компаній. Явище рейдерства та реорганізація компанії

 

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

2.1. Карта НАВЧАЛЬНОЇ роботи студента

з дисципліни (обов’язкова) «Корпоративні фінанси»

для студентів спеціальності 281 “Публічне управління та адміністрування”

 

Денна форма навчання

Номер заняття

Тема заняття

Види навчальних занять  та форми їх проведення

Максимальна

кількість балів

 

За систематичність і активність роботи на практичних (семінарських) заняттях

 

Змістовий модуль №1

 

1

Тема 1. Теоретичні основи корпоративних фінансів

Семінар-розгорнута бесіда

3

 

2

ТЕМА 2. Грошові потоки із внутрішніх джерел у фінансуванні  корпоративних підприємств.

 

Семінар-розв’язання проблемних завдань

3

 

3-4

ТЕМА 3. Фінансування корпоративних підприємств за рахунок власного капіталу.

Семінар-вирішення ситуаційних вправ

3/3

 

5

ТЕМА 4. Запозичений капітал у фінансуванні корпоративних підприємств.

Семінар- робота в малих творчих групах

3

 

6

Комплексне застосування теоретичних та практичних знань, здобутих під час вивчення дисципліни «Корпоративні фінанси» за темами  1-4

Семінар-конференція

-

 

7

Контрольна (модульна) робота № 1  

Семінар-вирішення ситуаційних вправ

 

5

 

Змістовий модуль №2

 

8-9

ТЕМА 5. Фінансові та реальні інвестицій корпоративних підприємств

Робота в малих творчих групах

3

 

10

ТЕМА 6. Робочий капітал корпоративних підприємств

Семінар-вирішення ситуаційних вправ

3

 

11-12

ТЕМА 7. Оцінка вартості бізнесу.

Міні-кейс

3

 

13

ТЕМА 8.  Корпоративна та фінансова реструктуризація корпоративних підприємств

Семінар-вирішення ситуаційних вправ

3

 

14

Комплексне застосування теоретичних та практичних знань, здобутих під час вивчення дисципліни «Корпоративні фінанси» за темами  5-8

        

Семінар – «мозковий штурм»

 

 

-

 

15

Презентація і захист актуалізованих фінансових ситуацій.

Дискусія з елементами аналізу

 

10

 

16

Написання контрольної (модульної) роботи

Написання  контрольної (модульної) роботи

5

 

Усього балів за роботу  на заняттях

30

За виконання контрольних (модульних) завдань:

 

Усього балів за виконання контрольних  (модульних)  робіт:

10

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів

 

Види індивідуальних завдань для самостійної роботи

 

1. Презентація та захист АФС

10

Усьогобалів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів:

10

РАЗОМ БАЛІВ:

50

 

Плани практичних (семінарських) занять

Змістовий модуль №1

План заняття № 1

Семінар-розгорнута бесіда

ТЕМА 1. Теоретичні основи корпоративних фінансів .

Мета: Засвоєння базових знань з теоретичних та практичних основ коропоративних фінансів. Вивчення практичних питань, повязаних із розрахунком вартості фінансування підприємтва.

1.Корпоративні фінанси як основа фінансового менеджменту.

2.Капітал підприємства та його економічна сутність. Форми фінансування підприємств.

3.Організація фінансової діяльності суб’єктів господарювання та критерії прийняття фінансових рішень

4.Теоретичні основи оптимізації структури капіталу підприємства.

 

 • Рішення фінансових вправ з теми  1.
 • З метою закріплення та перевірки набутих знань студентами, складення по темі 1   тестових завдань або проведення міні-опитувань.

 

Інформаційне забезпечення: джерела літератури у списку основної і додаткової літератури за номерами 1,2,3,4,5,6,7,8, 17,19.

 

Вивчивши матеріал цього розділу, студенти будуть ЗНАТИ:

 • зміст та принципи організації корпоративних фінансів
 • особливості фінансово-інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання різних організаційно-правових форм ведення корпоративного бізнесу
 • теоретичні основи оптимізації структури капіталу підприємства.

 

Успішно засвоївши матеріал цього розділу, студенти будуть ВМІТИ:

 • визначати оптимальну структуру капіталу та ефект фінансового левериджу
 • обґрунтовувати параметри фінансово-інвестиційних ризиків та вартість фінансування компанії.

 

План заняття № 2

Семінар-розв’язання проблемних завдань

ТЕМА 2. Грошові потоки із внутрішніх джерел у фінансуванні  корпоративних підприємств.

Мета: засвоєння методів аналізу та планування руху грошових коштів на підприємстві.

1.Поняття самофінансування та основні його форми.

2.Тезаврація прибутку та форми її реалізації.

3.Реструктуризація активів та дезінвестиції як форма фінансування.

4.Грошові потоки як джерело покриття потреби у капіталі. Free Cash Flow.

5.Звіт про рух грошових коштів.

 

 • Відпрацювання виконання конкретних операцій.
 • Рішення фінансових вправ з теми 2.
 • З метою закріплення та перевірки набутих знань студентами, складення по темі 2 тестових завдань або проведення міні-опитувань.

 

Інформаційне забезпечення: джерела літератури у списку основної і додаткової літератури за номерами 1,2,3,4,5,6,7,8, 17,19,22,23, 24,

 

Вивчивши матеріал цього розділу, студенти будуть ЗНАТИ:

 • теоретичні основи визначення чистого грошового потоку та його значення у прийнятті фінансово-інвестиційних рішень
 • критерії прийняття рішень щодо самофінансування
 • теоретичні основи оптимізації структури капіталу підприємства.

 

Успішно засвоївши матеріал цього розділу, студенти будуть ВМІТИ:

 • визначати обсяги вхідних і вихідних грошових потоків прямим і непрямим методами
 • прогнозувати показники Cash-Flow як складову управління платоспроможністю підприємств

 

План заняття № 3 та 4

Семінар-вирішення ситуаційних вправ

ТЕМА 3. Фінансування корпоративних підприємств за рахунок власного капіталу.

Мета: Вивчення практичних питань, повязаних із формуванням складових власного капіталу підприємств

1.Власний капітал підприємства, його функції та складові.

2.Формування статутного капіталу суб’єктів господарювання.

3.Резервний капітал та джерела його формування.

4.Додатковий капітал: джерела формування та напрями використання

5.Методи та джерела збільшення статутного капіталу.

6.Зменшення статутного капіталу.

7.Корпоративні операції з цінними паперами власної емісії.

8.Звіт про власний капітал.

 

 • Опрацювання ситуаційних вправ і рішення аналітичних фінансових вправ з теми 3.
 • З метою закріплення та перевірки набутих знань студентами, складення по темі 3 тестових завдань або проведення міні-опитувань.

 

Інформаційне забезпечення: джерела літератури у списку основної і додаткової літератури за номерами 1,2,3,4, 6,9,12,17,22,24,25.

 

Вивчивши матеріал цього розділу, студенти будуть ЗНАТИ:

 • складові, функції та порядок формування власного капіталу підприємств
 • особливості формування власного капіталу суб’єктів господарювання різних організаційно-правових форм ведення корпоративного бізнесу

 

Успішно засвоївши матеріал цього розділу, студенти будуть ВМІТИ:

 • використовувати методи і прийоми формування власного капіталу підприємства
 • прогнозувати вплив факторів зовнішнього оточення на формування власного капіталу підприємств;
 • обґрунтовувати доцільність і можливість фінансування підприємств за рахунок різних видів власного капіталу.

 

План заняття № 5

Практичне заняття (робота в малих творчих групах)

ТЕМА 4. Запозичений капітал у фінансуванні корпоративних підприємств.

Мета: Вивчення теоретико-методичних та практичних питань, повязаних із формуванням запозиченого капіталу підприємств

1.Запозичений капітал суб’єктів господарювання, його функції та складові.

2.Визначення потреби в запозичених коштах. 

3.Лізингове кредитування підприємств

4.Банківське кредитування суб’єктів господарювання.

5.Комерційні кредити підприємств.

6.Облігаційні займи як джерело покриття потреби у капіталі підприємства.

7.Основні види облігацій підприємств та їх характеристика.

 

 • Аналіз конкретної виробничої ситуації та підготовка аналітичної записки
 • Рішення фінансових вправ з теми 4.
 • З метою закріплення та перевірки набутих знань студентами, складення по темі 4 тестових завдань або проведення міні-опитувань.

 

Інформаційне забезпечення: джерела літератури у списку основної і додаткової літератури за номерами 1,2,3,6,19,23,24,27,28.

 

Вивчивши матеріал цього розділу, студенти будуть ЗНАТИ:

 • порядок формування складових частин позичкового капіталу підприємств
 • переваги та недоліки фінансування за рахунок емісії облігацій порівняно з емісією акцій

 

Успішно засвоївши матеріал цього розділу, студенти будуть ВМІТИ:

 • визначати потребу підприємства у позичкових коштах
 • розраховувати ефективну ставку відсотка за кредитами та облігаціями

 

План заняття № 6

Семінар-конференція

Мета: Закріплення та доповлення отриманих знань із тем 1-4 дисципліни «Корпоративні фінанси»

Семінар-конференція:

 • Розгляд підготовлених матеріалів за темами 1-4.
 • Обговорення результатів проведеної роботи.
 • Відповіді на запитання за результатами підготовлених доповідей.

 

Інформаційне забезпечення: джерела літератури у списку основної і додаткової літератури за номерами 1,2,3,5,7,10,12,17,22,24 та періодична література для підготовки доповідей за темами 1-4.

 

Успішно засвоївши матеріал цього заняття, студенти зможуть:

 • узагальнити свої знання з тем 1-4
 • доповнити свої знання щодо шляхів вирішення проблемних питань за результатами доповідей по темам 1-4

 

План заняття № 7

Семінар-вирішення ситуаційних вправ

Мета: Комплексне застосування теоретичних та практичних знань, здобутих під час вивчення дисципліни «Корпоративні фінанси» за темами 1-4

Підготовка та написання модулю за темами з 1 по 4, у т.ч.

 • рішення аналітичних ситуаційних фінансових вправ за темами 1-4.

Ділова гра.  Розгляд підготовленої змодельованої  діяльності певної організації, підприємства в рамках ігрового етапу.  Наприклад:

 • Проведення ділової гри, яка полягає у визначенні переваг і недоліків різних форм фінансування суб’єктів господарювання.
 • Проведення ділової гри, яка полягає у визначенні переваг і недоліків функціонування суб’єктів господарювання різних організаційно-правових форм ведення бізнесу.

 

Інформаційне забезпечення: джерела літератури у списку основної і додаткової літератури за номерами 1,2,3,5,7,10,12,17,22,24.

 

Успішно засвоївши матеріал цього заняття, студенти зможуть:

 • покращити свої навички ефективної роботи у команді
 • здійснювати ситуаційне моделювання завдань ділової гри

 

Змістовий модуль №2

План заняття № 8 та 9

Робота в малих творчих групах

ТЕМА 5. Фінансові та реальні інвестицій корпоративних підприємств.

Мета: Осовоєння методичних підходів до оцінки ефективності фінансових та реальних інвестицій

1.Сутність та види інвестицій підприємств.

2.Довгострокові і поточні фінансові інвестиції.

3.Моделі та методи оцінки вартості фінансових інструментів. Динамічні та статичні методи оцінки.

4.Методи оцінки фінансових інвестицій для відображення їх у фінансовій звітності.

5.Оцінка фінансових інвестицій в асоційовані й дочірні підприємства за методом участі в капіталі.

6.Оцінка доцільності вкладень у корпоративні права.

 

 • Опрацювання проблемних ситуацій.
 • Рішення фінансових вправ з теми 5.
 • З метою закріплення та перевірки набутих знань студентами, складення по темі 5 тестових завдань або проведення міні-опитувань.

 

Інформаційне забезпечення: джерела літератури у списку основної і додаткової літератури за номерами 1,2,3,10,12,17,22, 23, 24, 25, 26, 29, 32, 34.

 

Вивчивши матеріал цього розділу, студенти будуть ЗНАТИ:

 • існуючі методи оцінки доцільності здійснення інвестицій
 • зміст фундаментального та технічного аналізу акцій

 

Успішно засвоївши матеріал цього розділу, студенти будуть ВМІТИ:

 • планувати інвестиції у довгострокові активи
 • розраховувати окупність інвестиційних вкладень

 

План заняття № 10

Семінар-вирішення ситуаційних вправ

ТЕМА 6. Робочий капітал корпоративних підприємств

Мета: вивчення практичних питань щодо формування та раціонального використання робочого капіталу підприємства

1.Економічна сутність та дефініція робочого капіталу (Working Capital). Чистий робочий капітал (Net Working Capital).

2.Первісна та чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості. Формування запасів підприємства та шляхи їх мінімізації.

3. Визначення потреби в капіталі для фінансування запасів та дебіторської заборгованості.

4.Поточні зобов’язання та напрями їх раціоналізації.

5.Золоте правило фінансування та золоте правило балансу.

6.Робочий капітал як міра ліквідності підприємства.

 

 • Рішення фінансових вправ з теми 6.
 • З метою закріплення та перевірки набутих знань студентами, складення по темі 6 тестових завдань або проведення міні-опитувань.

 

Інформаційне забезпечення: джерела літератури у списку основної і додаткової літератури за номерами 1, 2, 3, 8,9,10, 19, 22, 27, 28.

 

Вивчивши матеріал цього розділу, студенти будуть ЗНАТИ:

 • економічну сутність робочого капіталу
 • шляхи рефінансування дебіторської заборгованості

 

Успішно засвоївши матеріал цього розділу, студенти будуть ВМІТИ:

 • визначати потребу в капіталі для фінансування запасів та дебіторської заборгованості
 • застосовувати інтегроване управління робочим капіталом

 

План заняття № 11-12

Міні-кейс

ТЕМА 7. Оцінка вартості бізнесу.

Мета: освоєння методичних підходів до визначення вартості бізнесу.

1.Оцінка вартості підприємства, її необхідність та принципи здійснення.

2.Особливості застосування доходного підходу до оцінки вартості підприємства.

3.Майнового підхід до оцінки вартості підприємства.

4.Оцінка вартості підприємства на основі ринкового підходу.

5.Зміст вартісно-орієнтованого управління фінансами підприємств

6.Вартісно-орієнтовані показники ефективності діяльності компаній.

7.Етапи організації процедури оцінки вартості підприємства.

8.Звіт про оцінку вартості підприємства.

 

 • Аналіз конкретної виробничої ситуації та підготовка аналітичної записки.
 • Рішення фінансових вправ з теми 7.
 • З метою закріплення та перевірки набутих знань студентами, складення по темі 7 тестових завдань або проведення міні-опитувань.

 

Інформаційне забезпечення: джерела літератури у списку основної і додаткової літератури за номерами 1,2,3,12,19,22,23,24,25,27,28,29,32,36,37.

 

Вивчивши матеріал цього розділу, студенти будуть ЗНАТИ:

 • фактори та драйвери вартості компанії
 • методичні підходи до оцінки вартості бізнесу

 

Успішно засвоївши матеріал цього розділу, студенти будуть ВМІТИ:

 • розраховувати ставку капіталізації та вартість реверсії
 • визначати вартість підприємства на основі застосування різних методичних підходів

 

План заняття № 13

Семінар-вирішення ситуаційних вправ

ТЕМА 8.  Корпоративна та фінансова реструктуризація корпоративних підприємств

Мета: вивчення теоретико-методичних засад корпоративної та фінансової реструктуризації компаній.

1.Поняття реорганізації суб’єктів господарювання: причини, цілі, завдання та форми проведення.

2.Фінансово–правові аспекти реорганізації підприємств шляхом укрупнення.

3.Фінансово–правові аспекти реорганізації підприємств шляхом розкрупнення.

4.Перетворення суб’єкта господарювання — цілі та завдання.

 

 • Пошук (підбір) та огляд літературних джерел за заданою проблематикою.
 • Рішення фінансових вправ з теми 8.
 • З метою закріплення та перевірки набутих знань студентами, складення по темі 8
 • тестових завдань або проведення міні-опитувань.

 

Інформаційне забезпечення: джерела літератури у списку основної і додаткової літератури за номерами 1,2,8,9,19,24.

 

Вивчивши матеріал цього розділу, студенти будуть ЗНАТИ:

 • предмет та основні завдання Due Diligence
 • види реорганізації підприємств

 

Успішно засвоївши матеріал цього розділу, студенти будуть ВМІТИ:

 • розраховувати реорганізаційну премію
 • здійснювати оцінку пропорцій обміну корпоративних прав під час реорганізаці

Семінар – «мозковий штурм»

Мета: Формування вмінь та навичок практичного застосування знань, отриманих від час вивчення тем 5-8  дисципліни «Корпоративні фінанси»

Підготовка до модуля за темами з 5 по 8:

 • Відпрацювання виконання конкретних операцій.
 • Перевірка правильності виконання завдань.

 

Інформаційне забезпечення: джерела літератури у списку основної і додаткової літератури за номерами 1,2,6,8,9,10,11,12,13,14,16,17,24.

 

Успішно засвоївши матеріал цього заняття, студенти зможуть:

 • систематизувати та узагальнити свої знання із практичних питань дисципліни
 • освоїти методичні підходи до вирішення основних практичних завдань

 

План заняття № 15

Дискусія з елементами аналізу. Презентація і захист актуалізованих фінансових ситуацій.

Мета: Закріплення та доповлення отриманих знань із тем 5-8 дисципліни «Корпоративні фінанси» шляхом захисту індивідуальних робіт

Дискусія з елементами аналізу:

 • Презентація і захист  підготовлених індивідуальних робіт  – актуалізованих фінансових ситуацій з тем 5-8.
 • Обговорення індивідуальних робіт.
 • Відповіді на запитання за темами актуалізованих фінансових ситуацій.

 

Інформаційне забезпечення: джерела літератури у списку основної і додаткової літератури за номерами 1,2, 3,5,7,8,10,12,17,18,20,21,22,23,24 та періодична література для підготовки доповідей за темами 5-8.

 

Успішно засвоївши матеріал цього заняття, студенти зможуть:

 • поглибити свої дослідницькі навики та уміння шляхом підготовки та захисту індивідуальних робіт з тем 5-8
 • доповнити свої знання щодо шляхів вирішення проблемних питань за результатами доповідей по темам 5-8

 

План заняття № 16

Написання контрольної (модульної) роботи

Мета: Перевірка засвоєних студентами практичних знань шляхом написання підсумкової модульної контрольної роботи

 • Узагальнення набутих знань з тем 5-8.
 • Перевірка знань шляхом проведення  модульного контролю за темами 5-8.

 

Інформаційне забезпечення: джерела літератури у списку основної і додаткової літератури за номерами 1,2,6,8,9, 10,11,12,13, 14,16,17,18,20, 21,23,24.

 

Успішно засвоївши матеріал цього заняття, студенти студенти зможуть:

 • застосовувати отримані знання на практиці
 • аналізувати механізм впливу на активи і капітал підприємства типових фінансово-господарських операцій

 

         2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

При поточному контролі результатів навчання студентів оцінці підлягають результати навчання, що виявляються через набуті компетентності (знання, уміння, навички тощо), а саме:

 • контроль систематичності та активності роботи протягом семестру;
 • результати виконання контрольних (модульних) робіт;
 • результати виконання і захисту завдань самостійної роботи студента.

Зміст і організація поточного контролю повинні бути спрямовані на досягнення таких завдань:

 • забезпечення регулярного відвідування студентами семінарських та практичних занять;
 • мобілізація студентів для систематичної роботи щодо вивчення програмного матеріалу, його поглибленого засвоєння;
 • оптимізація бюджету часу студентів і викладачів для проведення поточного контролю знань студентів.

Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських (практичних) та індивідуальних занять і має на меті перевірку рівня засвоєння студентом навчального матеріалу дисципліни «Корпоративні фінанси».

Викладачі мають завчасно інформувати студентів про терміни проведення і зміст контрольних (модульних) робіт. У разі пропуску з поважних причин аудиторних занять студент має право їх відпрацювати за графіком консультацій. Відпрацювання аудиторних занять можуть бути здійснені впродовж 2-х тижнів (14 календарних днів), починаючи з моменту, коли студент має знову приступити до занять (завершилася дія відповідної поважної причини), але не пізніше дня початку залікового тижня у відповідному семестрі.

Поважними причинами пропуску студентом аудиторних занять можуть бути хвороба, виклик до суду, правоохоронних органівчи до військового комісаріату; відрядження; сімейні обставини тощо, що мають бути підтверджені документально — лікарняний, медичнадовідка, повістка, тощо. Порядок відпрацюванняпропущених занять визначаєвикладач.

Під час проведення практичних (семінарських) занять контроль знань студентів денної форми навчання здійснюється  такими методами: усне та письмове опитування студентів з питань, визначених планом практичних (семінарських) занять, дискусійного обговорення проблемних питань з теми заняття, письмового тестування студентів.

При проведенні практичних занять – розв’язування студентами біля дошки та в “малих групах” практичних задач та проблемних ситуацій. Поточний контроль, який застосовується під час індивідуально-консультативних занять, здійснюється за допомогою відповідних тестів в усній або письмовій формі. Такий контроль застосовується по відношенню до тих студентів, які мають поточну заборгованість із поважних причин.

Поточний контроль виконання студентами індивідуальних (домашніх) завдань здійснюється за допомогою перевірки викладачем результатів розв’язання розрахункових (практичних) завдань.

Перелік, номер, назва семінарського (практичного) заняття та максимальна кількість балів, яку можна отримати, наведені у «Карті самостійної роботи студента».

1) Оцінка активності на практичних заняттях.

1.1)Оцінка правильності рішення тестових завдань, задач, поточні відповіді на питання практичного заняття, написання контрольних робіт тощо. Максимальна кількість балів, яку студент має право отримати на одному семінарському занятті становить 3 бали. Семінари (практичні), на яких студент може отримати бали за поточну роботу вказані в карті самостійної роботи студента. Загальна кількість балів за підготовку до семінарських занять складає суму всіх балів отриманих на заняттях, але не більше ніж 30 балів.

Критерій оцінки відповідей студентів на теретичні питання, вирішеня фінансових вправ і тестових завдань під час контролю знань на семінарських (практичних) заняттях.

Критерій оцінки теоретичних питань

3 балИ студент дає обґрунтовані, глибокі та теоретично правильні відповіді на поставлені питання; демонструє здатність здійснювати порівняльний аналіз різних теорій, концепцій, робити логічні висновки та узагальнення; демонструє здатність висловлювати та аргументувати власне ставлення до альтернативних поглядів на певне питання; використовує фактичні та статистичні дані, які підтверджують тези відповіді на питання; демонструє знання законодавчих та нормативних актів України, підручників, посібників.

2 балИ студент володіє знаннями матеріалу на рівні вимог, наведених вище, але було допущено незначні неточності в поясненні формулюванні термінів і категорій, або використанні цифрового матеріалу, або посиланні на теоретичні моделі, або посиланні на конкретні періоди і дати.

1 бал студент володіє знаннями матеріалу на рівні вимог, наведених вище, але у розкритті змісту питань були допущені помилки, у формулюванні термінів і категорій, використанні цифрового матеріалу, посиланні на конкретні періоди і дати; питання викладено недостатньо глибоко, у занадто стислій формі. Відсутнє підведення підсумку висвітлення поставленого питання.

0 балів студент зовсім не відповідає на поставлене питання або відповідає неправильно. У відповіді відсутні необхідні докази та аргументи. Зроблені висновки не відповідають загальновизначеним, є помилковими. Відповідь містить зайвий матеріал, що не відповідає змісту питання і свідчить про нездатність студента зрозуміти питання. Відповідь є повністю ідентичною тексту підручника чи конспекту або повністю ідентичною відповіді іншого студента на це ж саме питання.

Критерій оцінки фінансових вправ

3 балИ студент дає повну, вичерпну відповідь. Вона складається з правильного арифметичного результату; доцільного і логічного теоретичного обґрунтування виконаних розрахунків; вірного посилання (за необхідністю) на відповідні законодавчі та нормативні акти.

2 балИ студент повністю вирішує вправу, однак не завжди приводить пояснення розрахунків, що здійснюються, або відсутня кінцева відповідь до вирішеної задачі.

1 бал студент розв`язує вправу без теоретичного обґрунтування виконаних розрахунків; або теоретичне обґрунтування зроблене, хід розв`язання вірний, але є арифметична помилка у розрахунках.

0 балів студент зовсім не розв`язує вправу або розв`язує її невірно; опис та розв`язок є повністю ідентичним опису і розв`язку задачі іншим студентом або не відповідає умовам фінансової вправи.

Критерій оцінки тестових завдань

Тестове завдання оцінюється наступним чином.

3 балИ студент дав правильну відповідь на всі питання тестового завдання або допустив одну незначну помилку.

2 балИ студент дав правильну відповідь не менше ніж на 75% тестових завдань.

1 бал студент дав правильну відповідь не менше ніж на 50% тестових завдань.

0 балів студент не дав правильних відповідей на жодне питання завдання або відповів правильно менше ніж на 50% завдань.

 

Оцінка контрольної (модульної) роботи.

З метою активізації навчального процесу із врахуванням збільшення питомої ваги самостійної роботи робочим планом передбачено модульну систему проміжного контролю рівня засвоєння програмного матеріалу. Особлива увага при цьому звертається на проміжний контроль матеріалу, який винесений на самостійне вивчення.

Контрольна (модульна) робота - це частина програми навчальної дисципліни, яка складається з пов’язаних між собою у певному співвідношенні теоретичних, емпіричних і практичних компонентів змісту, кожна складова якого оцінюється в балах.

Контрольна (модульна) робота здійснюється два рази на семестр за відповідними темами та розділами навчальної дисципліни. Завдання для проведення  контрольної (модульної) роботи включають у себе вирішення комплексної аналітичної ситуації, вирішення тестових завдань та задач. За результатами оцінювання успішності здачі студентами завдань контрольної (модульної) роботи приймається рішення про рівень засвоєння програмного матеріалу, доцільність допуску до іспитів та кількість балів, які зараховуються при підсумковому оцінювання студентів по дисципліні.

Протягом семестру студенти повинні вирішити дві контрольні (модульні) роботи на семінарському (практичному) занятті № 8 та № 16. Максимальна кількість балів, яку студент може отримати за контрольну (модульну) роботу складає 5 балів, а загалом за семест у підсумку двох контрольних (модульних) робіт – 10 балів.

Приклад завдання і оцінювання контрольної (модульної) роботи

Приклад аналітичної ситуації, яка може бути включена в контрольну (модульну) роботу.

Акціонерне товариство вирішило реалізувати інвестиційний проект. На загальних зборах акціонерів було узгоджено концепцію залучення фінансових ресурсів на фінансування проекту, яка базується на використанні коштів власників, інвесторів та мобілізації прихованих резервів. Баланс АТ напередодні реалізації інвестиційного проекту мав такий вигляд:

АКТИВ (МАЙНО)

тис.грн

ПАСИВ (КАПІТАЛ)

тис.грн

І. Необоротні активи

 • Нематеріальні активи
 • Основні засоби
 • Довгострокові фінансові інвестиції
 • Довгострокова дебіторська заборгованість

 

ІІ. Оборотні активи

 • Запаси
 • Векселі одержані
 • Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги
 • Дебіторська заборгованість за розрахунками
 • Поточні фінансові інвестиції
 • Грошові кошти та їх еквіваленти

 

 • ІІІ. Витрати майбутніх

Періодів

 

93

1 092

80

 

360

 

 

 

1 480

250

 

375

625

 

20

10

 

 

 

3

І. Власний капітал

 • Зареєстрований капітал
 • Додатковий вкладений капітал
 • Інший додатковий капітал
 • Резервний капітал
 • Нерозподілений прибуток

(непокритий збиток) (-)

 • Вилучений капітал (-)

 

ІІ. Забезпечення наступних витрат    і платежів

 

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

 

ІV. Поточні зобов’язання

 • Короткострокові кредити банків
 • Кредиторська заборгованість  за товари, роботи, послуги
 • Поточні зобов’язання за розрахунками

 

V. Доходи майбутніх періодів

 

400

20

32

12

 

(150)

-

 

 

5

 

500

 

 

 

180

 

1 740

 

1640

 

9

Баланс                                         4388

БАЛАНС                                               4388

 

Операції, які проводилися в ході мобілізації фінансових ресурсів характеризуються з допомогою таких даних:

1. Зменшення зареєстрованого капіталу (здійснювалося двома методами):

   а) на основі викупу акціонерним товариством акцій власної емісії за курсом  

      50% до номіналу з метою подальшого їх анулювання. На це були

       використані грошові кошти  в сумі 25 тис гривень;

   б) шляхом об’єднання акцій у співвідношенні 7 : 4; як альтернатива до

       зменшення кількості акцій акціонерам була запропонована доплата з

       розрахунку 2,5 гривні за кожну акцію номінальною вартістю 5 гривень. 4/5

       акціонерів віддали перевагу об’єднанню своїх акцій, решта здійснили

       доплати. 

2. Продаж окремих об’єктів основних фондів, зокрема устаткування балансовою вартістю 500 тис. гривень. Виручка від реалізації за вирахуванням ПДВ склала 650 тис. гривень.

3. Накладні витрати, які виникли в процесі зменшення статутного капіталу склали 15 тис. гривень, причому 5 тис. гривень підприємство сплатило одразу, а на 10 тис. грн. виписало вексель.

4. Розподіл  доходів, які підприємство отримало в результаті попередніх операцій    здійснювався за такими основними напрямками:

   а) покриття балансових збитків;

   б) покриття збитків в сумі 20000 гривень, які виникли в результаті переоцінки фінансових вкладень;

   в) покриття збитків в сумі 31000 гривень від переоцінки запасів;

   г) покриття збитків від переоцінки морально застарілого устаткування (47000гривень);

   д) поповнення резервного капіталу.

5. Збори акціонерів прийняли рішення про збільшення статутного капіталу шляхом додаткової емісії акцій у співвідношенні 2 до 1. Курс емісії відповідав поточному розрахунковому курсу корпоративних прав із врахуванням операцій 1- 4. Витрати, пов’язані з емісією склали 10 тис. грн.

6. Підприємство отримало дивіденди від володіння корпоративними правами інших підприємств в обсязі 5 тис. грн.

Знайти:

 1. величину зареєстрованого  та резервного капіталу підприємства  після проведених операцій, чистий Cash-flow від фінансової діяльності і чистий рух коштів від інвестиційної діяльності (2 бала),
 2. а також суму грошових коштів, яку підприємство може спрямувати на реалізацію інвестиційного проекту, за умови, що всі операції було завершено і розрахунки були виконані в повному обсяз (2 бала).
 3. За результатами  розрахунків скласти баланс підприємства(1 бал).

 

При необхідності до модуля можуть бути включені теоретичні питання та/або тестові завдання, які охоплюють відповідний програмний матеріал, що включається до теми дисципліни.

Кожне завдання модульного контролю оцінюється у визначну заздалегідь викладачем кількість балів і не може бути менше 1 балу.

Формування загальної оцінки за результатами поточного контролю знань студентів денної форми навчання

Для формування загальної оцінки за результатами поточного контролю студентів додаються результати оцінювання (1) за практичні та семінарські заняття (2) контрольні (модульні) роботи, (3) вибіркової самостійної роботи (див. Карту самостійної роботи). Отримана оцінка формує загальну оцінку поточного контролю знань студентів у проміжку від 0 до 50 балів із лагом в 1 бал.

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

                3.1. Карта НАВЧАЛЬНОЇ роботи студента

з дисципліни (обов’язкова) «Корпоративні фінанси»

для студентів спеціальності 281 “Публічне управління та адміністрування”

                                                                                                              Заочна форма навчання

Номер заняття

Тема заняття

Види навчальних занять  та форми їх проведення

Максимальна

кількість балів

За систематичність і активність роботи на практичних (семінарських) заняттях

Змістовий модуль №1

1

Тема 1. Теоретичні основи корпоративних фінансів

Семінар-розгорнута бесіда

3

2

ТЕМА 2. Грошові потоки із внутрішніх джерел у фінансуванні  корпоративних підприємств.

 

Семінар-розв’язання проблемних завдань

3

3

ТЕМА 3. Фінансування корпоративних підприємств за рахунок власного капіталу.

Семінар-вирішення ситуаційних вправ

3/3

4

ТЕМА 4. Запозичений капітал у фінансуванні корпоративних підприємств.

Контрольна (модульна) робота № 1

Семінар- робота в малих творчих групах

3

5

Змістовий модуль №2

5

ТЕМА 5. Фінансові та реальні інвестицій корпоративних підприємств

Робота в малих творчих групах

3

6

ТЕМА 6. Робочий капітал корпоративних підприємств

Семінар-вирішення ситуаційних вправ

3

7

ТЕМА 7. Оцінка вартості бізнесу.

Міні-кейс

3

8

ТЕМА 8.  Корпоративна та фінансова реструктуризація корпоративних підприємств

Написання контрольної (модульної) роботи

Семінар-вирішення ситуаційних вправ

3

5

Усього балів за роботу  на заняттях

30

За виконання контрольних (модульних) завдань:

 

Усього балів за виконання контрольних  (модульних)  робіт:

10

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів

 

Види індивідуальних завдань для самостійної роботи

 

1. Презентація та захист АФС

10

Усьогобалів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів:

10

РАЗОМ БАЛІВ:

50

 

Плани практичних (семінарських) занять

Змістовий модуль №1

План заняття № 1

Семінар-розгорнута бесіда

ТЕМА 1. Теоретичні основи корпоративних фінансів .

Мета: Засвоєння базових знань з теоретичних та практичних основ коропоративних фінансів. Вивчення практичних питань, повязаних із розрахунком вартості фінансування підприємтва.

1.Корпоративні фінанси як основа фінансового менеджменту.

2.Капітал підприємства та його економічна сутність. Форми фінансування підприємств.

3.Організація фінансової діяльності суб’єктів господарювання та критерії прийняття фінансових рішень

4.Теоретичні основи оптимізації структури капіталу підприємства.

 

 • Рішення фінансових вправ з теми  1.
 • З метою закріплення та перевірки набутих знань студентами, складення по темі 1   тестових завдань або проведення міні-опитувань.

 

Інформаційне забезпечення: джерела літератури у списку основної і додаткової літератури за номерами 1,2,3,4,5,6,7,8, 17,19.

 

Вивчивши матеріал цього розділу, студенти будуть ЗНАТИ:

 • зміст та принципи організації корпоративних фінансів
 • особливості фінансово-інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання різних організаційно-правових форм ведення корпоративного бізнесу
 • теоретичні основи оптимізації структури капіталу підприємства.

 

Успішно засвоївши матеріал цього розділу, студенти будуть ВМІТИ:

 • визначати оптимальну структуру капіталу та ефект фінансового левериджу
 • обґрунтовувати параметри фінансово-інвестиційних ризиків та вартість фінансування компанії.

 

План заняття № 2

Семінар-розв’язання проблемних завдань

ТЕМА 2. Грошові потоки із внутрішніх джерел у фінансуванні  корпоративних підприємств.

Мета: засвоєння методів аналізу та планування руху грошових коштів на підприємстві.

1.Поняття самофінансування та основні його форми.

2.Тезаврація прибутку та форми її реалізації.

3.Реструктуризація активів та дезінвестиції як форма фінансування.

4.Грошові потоки як джерело покриття потреби у капіталі. Free Cash Flow.

5.Звіт про рух грошових коштів.

 

 • Відпрацювання виконання конкретних операцій.
 • Рішення фінансових вправ з теми 2.
 • З метою закріплення та перевірки набутих знань студентами, складення по темі 2 тестових завдань або проведення міні-опитувань.

 

Інформаційне забезпечення: джерела літератури у списку основної і додаткової літератури за номерами 1,2,3,4,5,6,7,8, 17,19,22,23, 24,

 

Вивчивши матеріал цього розділу, студенти будуть ЗНАТИ:

 • теоретичні основи визначення чистого грошового потоку та його значення у прийнятті фінансово-інвестиційних рішень
 • критерії прийняття рішень щодо самофінансування
 • теоретичні основи оптимізації структури капіталу підприємства.

 

Успішно засвоївши матеріал цього розділу, студенти будуть ВМІТИ:

 • визначати обсяги вхідних і вихідних грошових потоків прямим і непрямим методами
 • прогнозувати показники Cash-Flow як складову управління платоспроможністю підприємств

 

План заняття № 3

Семінар-вирішення ситуаційних вправ

ТЕМА 3. Фінансування корпоративних підприємств за рахунок власного капіталу.

Мета: Вивчення практичних питань, повязаних із формуванням складових власного капіталу підприємств

      1.Власний капітал підприємства, його функції та складові.

2. Формування статутного капіталу суб’єктів господарювання.

3. Резервний капітал та джерела його формування.

4. Додатковий капітал: джерела формування та напрями використання

5. Методи та джерела збільшення статутного капіталу.

6. Зменшення статутного капіталу.

7. Корпоративні операції з цінними паперами власної емісії.

8. Звіт про власний капітал.

 

 • Опрацювання ситуаційних вправ і рішення аналітичних фінансових вправ з теми 3.
 • З метою закріплення та перевірки набутих знань студентами, складення по темі 3 тестових завдань або проведення міні-опитувань.

 

Інформаційне забезпечення: джерела літератури у списку основної і додаткової літератури за номерами 1,2,3,4, 6,9,12,17,22,24,25.

 

Вивчивши матеріал цього розділу, студенти будуть ЗНАТИ:

 • складові, функції та порядок формування власного капіталу підприємств
 • особливості формування власного капіталу суб’єктів господарювання різних організаційно-правових форм ведення корпоративного бізнесу

 

Успішно засвоївши матеріал цього розділу, студенти будуть ВМІТИ:

 • використовувати методи і прийоми формування власного капіталу підприємства
 • прогнозувати вплив факторів зовнішнього оточення на формування власного капіталу підприємств;
 • обґрунтовувати доцільність і можливість фінансування підприємств за рахунок різних видів власного капіталу.

 

План заняття № 4

Практичне заняття (робота в малих творчих групах)

ТЕМА 4. Запозичений капітал у фінансуванні корпоративних підприємств.

Підготовка та написання модулю за темами з 1 по 4

Мета: Вивчення теоретико-методичних та практичних питань, повязаних із формуванням запозиченого капіталу підприємств

Комплексне застосування теоретичних та практичних знань, здобутих під час вивчення дисципліни «Корпоративні фінанси» за темами 1-4

1.Запозичений капітал суб’єктів господарювання, його функції та складові.

2.Визначення потреби в запозичених коштах. 

3.Лізингове кредитування підприємств

4.Банківське кредитування суб’єктів господарювання.

5.Комерційні кредити підприємств.

6.Облігаційні займи як джерело покриття потреби у капіталі підприємства.

7.Основні види облігацій підприємств та їх характеристика.

 

 • Аналіз конкретної виробничої ситуації та підготовка аналітичної записки
 • Рішення фінансових вправ з теми 4.
 • З метою закріплення та перевірки набутих знань студентами, складення по темі 4 тестових завдань або проведення міні-опитувань.

 

Інформаційне забезпечення: джерела літератури у списку основної і додаткової літератури за номерами 1,2,3,6,19,23,24,27,28.

 

Вивчивши матеріал цього розділу, студенти будуть ЗНАТИ:

 • порядок формування складових частин позичкового капіталу підприємств
 • переваги та недоліки фінансування за рахунок емісії облігацій порівняно з емісією акцій

 

Успішно засвоївши матеріал цього розділу, студенти будуть ВМІТИ:

 • визначати потребу підприємства у позичкових коштах
 • розраховувати ефективну ставку відсотка за кредитами та облігаціями

 

Змістовий модуль №2

План заняття № 5

Робота в малих творчих групах

ТЕМА 5. Фінансові та реальні інвестицій корпоративних підприємств.

Мета: Осовоєння методичних підходів до оцінки ефективності фінансових та реальних інвестицій

1.Сутність та види інвестицій підприємств.

2.Довгострокові і поточні фінансові інвестиції.

3.Моделі та методи оцінки вартості фінансових інструментів. Динамічні та статичні методи оцінки.

4.Методи оцінки фінансових інвестицій для відображення їх у фінансовій звітності.

5.Оцінка фінансових інвестицій в асоційовані й дочірні підприємства за методом участі в капіталі.

6.Оцінка доцільності вкладень у корпоративні права.

 

 • Опрацювання проблемних ситуацій.
 • Рішення фінансових вправ з теми 5.
 • З метою закріплення та перевірки набутих знань студентами, складення по темі 6 тестових завдань або проведення міні-опитувань.

 

Інформаційне забезпечення: джерела літератури у списку основної і додаткової літератури за номерами 1,2,3,10,12,17,22, 23, 24, 25, 26, 29, 32, 34.

 

Вивчивши матеріал цього розділу, студенти будуть ЗНАТИ:

 • існуючі методи оцінки доцільності здійснення інвестицій
 • зміст фундаментального та технічного аналізу акцій

 

Успішно засвоївши матеріал цього розділу, студенти будуть ВМІТИ:

 • планувати інвестиції у довгострокові активи
 • розраховувати окупність інвестиційних вкладень

 

План заняття № 6

Семінар-вирішення ситуаційних вправ

ТЕМА 6. Робочий капітал корпоративних підприємств

Мета: вивчення практичних питань щодо формування та раціонального використання робочого капіталу підприємства

1.Економічна сутність та дефініція робочого капіталу (Working Capital). Чистий робочий капітал (Net Working Capital).

2. Первісна та чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості. Формування запасів підприємства та шляхи їх мінімізації.

3. Визначення потреби в капіталі для фінансування запасів та дебіторської заборгованості.

4.Поточні зобов’язання та напрями їх раціоналізації.

5.Золоте правило фінансування та золоте правило балансу.

6.Робочий капітал як міра ліквідності підприємства.

 

 • Рішення фінансових вправ з теми 6.
 • З метою закріплення та перевірки набутих знань студентами, складення по темі 6
 • тестових завдань або проведення міні-опитувань.

 

Інформаційне забезпечення: джерела літератури у списку основної і додаткової літератури за номерами 1, 2, 3, 8,9,10, 19, 22, 27, 28.

 

Вивчивши матеріал цього розділу, студенти будуть ЗНАТИ:

 • економічну сутність робочого капіталу
 • шляхи рефінансування дебіторської заборгованості

 

Успішно засвоївши матеріал цього розділу, студенти будуть ВМІТИ:

 • визначати потребу в капіталі для фінансування запасів та дебіторської заборгованості
 • застосовувати інтегроване управління робочим капіталом

 

План заняття № 7

Міні-кейс

ТЕМА 7. Оцінка вартості бізнесу.

Мета: освоєння методичних підходів до визначення вартості бізнесу.

1.Оцінка вартості підприємства, її необхідність та принципи здійснення.

2.Особливості застосування доходного підходу до оцінки вартості підприємства.

3.Майнового підхід до оцінки вартості підприємства.

4.Оцінка вартості підприємства на основі ринкового підходу.

5.Зміст вартісно-орієнтованого управління фінансами підприємств

6.Вартісно-орієнтовані показники ефективності діяльності компаній.

7.Етапи організації процедури оцінки вартості підприємства.

8.Звіт про оцінку вартості підприємства.

 

 • Аналіз конкретної виробничої ситуації та підготовка аналітичної записки.
 • Рішення фінансових вправ з теми 7.
 • З метою закріплення та перевірки набутих знань студентами, складення по темі 7 тестових завдань або проведення міні-опитувань.

 

Інформаційне забезпечення: джерела літератури у списку основної і додаткової літератури за номерами 1,2,3,12,19,22,23,24,25,27,28,29,32,36,37.

 

Вивчивши матеріал цього розділу, студенти будуть ЗНАТИ:

 • фактори та драйвери вартості компанії
 • методичні підходи до оцінки вартості бізнесу

 

Успішно засвоївши матеріал цього розділу, студенти будуть ВМІТИ:

 • розраховувати ставку капіталізації та вартість реверсії
 • визначати вартість підприємства на основі застосування різних методичних підходів

 

План заняття № 8

Семінар-вирішення ситуаційних вправ

ТЕМА 8.  Корпоративна та фінансова реструктуризація корпоративних підприємств

Написання контрольної (модульної) роботи

Мета: вивчення теоретико-методичних засад корпоративної та фінансової реструктуризації компаній.

Мета: Перевірка засвоєних студентами практичних знань шляхом написання підсумкової модульної контрольної роботи

1.Поняття реорганізації суб’єктів господарювання: причини, цілі, завдання та форми проведення.

2.Фінансово–правові аспекти реорганізації підприємств шляхом укрупнення.

3.Фінансово–правові аспекти реорганізації підприємств шляхом розкрупнення.

4.Перетворення суб’єкта господарювання — цілі та завдання.

 

 • Пошук (підбір) та огляд літературних джерел за заданою проблематикою.
 • Рішення фінансових вправ з теми 8.
 • З метою закріплення та перевірки набутих знань студентами, складення по темі 8 тестових завдань або проведення міні-опитувань.

 

Інформаційне забезпечення: джерела літератури у списку основної і додаткової літератури за номерами 1,2,8,9,19,24.

 

Вивчивши матеріал цього розділу, студенти будуть ЗНАТИ:

 • предмет та основні завдання Due Diligence
 • види реорганізації підприємств

 

Успішно засвоївши матеріал цього розділу, студенти будуть ВМІТИ:

 • розраховувати реорганізаційну премію
 • здійснювати оцінку пропорцій обміну корпоративних прав під час реорганізаці

Семінар – «мозковий штурм»

Мета: Формування вмінь та навичок практичного застосування знань, отриманих від час вивчення тем 5-8  дисципліни «Корпоративні фінанси»

Підготовка до модуля за темами з 5 по 8:

 • Відпрацювання виконання конкретних операцій.
 • Перевірка правильності виконання завдань.

 

Інформаційне забезпечення: джерела літератури у списку основної і додаткової літератури за номерами 1,2,6,8,9,10,11,12,13,14,16,17,24.

 

Успішно засвоївши матеріал цього заняття, студенти зможуть:

 • систематизувати та узагальнити свої знання із практичних питань дисципліни
 • освоїти методичні підходи до вирішення основних практичних завдань

 

3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

 

Для студентів заочної форми навчання программою вивчення дисципліни передбачено проведення контактних занять. Причому такі заняття проводяться переважно у комбінованій формі, тобто відбувається обговорення зі студентами питань з теми, що вивчається, здійснюється їх опитування, а також закріплюються теоретичні положення дисципліни на конкретних прикладах шляхом виконання практичних завдань. При проведенні занять використовуються інноваційні методи проведення занять.

При поточному контролі результатів навчання студентів оцінці підлягають результати навчання, що виявляються через набуті компетентності (знання, уміння, навичкитощо), а саме:

- відповіді (виступи) на контактних заняттях;

- результати виконання контрольних (модульних) робіт;

- результати виконання і захистуАФС.

Для формування загальної оцінки за результатами поточного контролю студентів додаються результати оцінювання (1) за практичні та семінарські заняття (2) контрольні (модульні) роботи, (3) самостійне виконання робіт в позааудиторні години (АФС), (4) участь в науково-дослідницькій роботі кафедри (за додаткові заохочувальні бали за рішенням кафедри) ‒ (див. Карту самостійної роботи). Отримана оцінка формує загальну оцінку поточного контролю знань студентів у проміжку від 0 до 50 балів.

Критерій оцінки відповідей студентів на теретичні питання, вирішеня фінансових вправ і тестових завдань під час контролю знань на контактних заняттях.

Критерій оцінки теоретичних питань

максимальна кількість балів студент дає обґрунтовані, глибокі та теоретично правильні відповіді на поставлені питання; демонструє здатність здійснювати порівняльний аналіз різних теорій, концепцій, робити логічні висновки та узагальнення; демонструє здатність висловлювати та аргументувати власне ставлення до альтернативних поглядів на певне питання; використовує фактичні та статистичні дані, які підтверджують тези відповіді на питання; демонструє знання законодавчих та нормативних актів України, підручників, посібників.

50% від максимальної кількості балів студент володіє знаннями матеріалу на рівні вимог, наведених вище, але у розкритті змісту питань були допущені помилки, у формулюванні термінів і категорій, використанні цифрового матеріалу, посиланні на конкретні періоди і дати; питання викладено недостатньо глибоко, у занадто стислій формі. Відсутнє підведення підсумку висвітлення поставленого питання.

менше 50% від максимальної кількості балів студент зовсім не відповідає на поставлене питання або відповідає неправильно. У відповіді відсутні необхідні докази та аргументи. Зроблені висновки не відповідають загальновизначеним, є помилковими. Відповідь містить зайвий матеріал, що не відповідає змісту питання і свідчить про нездатність студента зрозуміти питання. Відповідь є повністю ідентичною тексту підручника чи конспекту або повністю ідентичною відповіді іншого студента на це ж саме питання.

Критерій оцінки фінансових вправ

МАКСИМАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ БАЛІВ студент дає повну, вичерпну відповідь. Вона складається з правильного арифметичного результату; доцільного і логічного теоретичного обґрунтування виконаних розрахунків; вірного посилання (за необхідністю) на відповідні законодавчі та нормативні акти.

50% ВІД МАКСИМАЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ БАЛІВ студент розв`язує вправу без теоретичного обґрунтування виконаних розрахунків; або теоретичне обґрунтування зроблене, хід розв`язання вірний, але є арифметична помилка у розрахунках.

МЕНШЕ 50% ВІД МАКСИМАЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ БАЛІВ студент зовсім не розв`язує вправу або розв`язує її невірно; опис та розв`язок є повністю ідентичним опису і розв`язку задачі іншим студентом або не відповідає умовам фінансової вправи.

Критерій оцінки тестових завдань

Тестове завдання оцінюється наступним чином.

МАКСИМАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ БАЛІВ студент дав правильну відповідь на всі питання тестового завдання або допустив одну незначну помилку.

50% ВІД МАКСИМАЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ БАЛІВ студент дав правильну відповідь не менше ніж на 50% тестових завдань.

МЕНШЕ 50% ВІД МАКСИМАЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ БАЛІВ студент не дав правильних відповідей на жодне питання завдання або відповів правильно менше ніж на 50% завдань.

 

 

4. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

        

4.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

 

Інноваційною складовою частиною вивчення навчальної дисципліни “Корпоративні фінанси» є виконання та презентація студентами актуалізованої фінансової ситуації (АФС) з використанням реального матеріалу.

Мета виконання АФС полягає у закріпленні та поглибленні теоретичних і практичних знань, отриманих студентом в процесі вивчення дисципліни, розвиток навичок самостійного опрацювання законодавчих і нормативних актів, навчальної, спеціальної літератури і статистичних матеріалів, узагальнення зібраної інформації та обгрунтування зроблених висновків, а також описання отриманих результатів.

Перелік професійних компетенцій, які отримує студент під час виконання індивідуального завдання  з дисципліни (залежить від обраної теми АФС) :

 • аналізувати зміни в нормативних актах України щодо управління діяльністю суб’єктів підприємництва з метою визначення їх впливу на фінансово-господарську діяльність суб’єктів підприємництва;
 • оцінювати та обирати системи критеріїв прийняття фінансових рішень на підприємстві;
 • застосовувати прийоми фінансування, адекватні до суб’єктів підприємництва різних форм організації бізнесу;
 • здійснювати ситуаційне моделювання з метою оцінки можливих ризиків неплатоспроможності, втрати чи іммобілізації капіталу в результаті прийняття помилкових фінансових рішень та розробку конкретних заходів для їх зниження;
 • планувати та визначати потребу суб’єктів підприємництва у капіталі;
 • розробляти заходи щодо підвищення прибутковості/рентабельності та зростання вартості підприємства ;
 • обґрунтовувати вибір оптимальної дивідендної політики;
 • здійснювати оцінку фінансових інвестицій для прийняття рішення щодо доцільності інвестування коштів та для цілей їх відображення у фінансовій звітності;
 • проводити оцінку вартості підприємства з використанням різних методичних підходів;
 • застосовувати інструментарій реорганізації як специфічної форми фінансової діяльності підприємства;
 • вести роботу по збору інформації щодо напрямків удосконалення організації фінансової діяльності на підприємствах різних організаційно-правових форм ведення бізнесу та різних форм власності;
 •  організовувати та координувати роботу по збору інформації щодо пошуку  удосконалення управління фінансовою діяльністю суб’єкта підприємництва та зниження ризику застосування фінансових санкцій;
 • систематизувати та проводити дослідження об’єктивних і суб’єктивних факторів, що впливають на фінансову діяльність суб’єктів підприємництва;
 • вивчати зарубіжний досвід фінансової діяльності суб’єктів підприємництва з метою його використання в Україні.

Студенти денної форми навчання на протязі перших двох тижнів другого семестру формують групи з 2-3 осіб та обирають тему АФС. Викладач затверджує тему АФС кожній групі студентів та на протязі третього тижня другого семестру затверджує графік виконання та захисту АФС.

Студенти заочної форми навчання на 1-2 контактному занятті обирають тему АФС та виконують індивідуальне завдання з дисципліни «Корпоративні фінанси» в міжсесійний період. Захист індивідуального завдання здійснюється під час проведення “Дня заочника” (згідно навчальних планів – друга та четверта субота у місяці, наступні за місяцем проведення сесій, крім літніх місяців). Точні дати проведення «Дня зоачника» уточнюються і доводяться до відома студентів деканатами.

АФС виконується за тематикою, запропонованою кафедрою. Студенти можуть запропонувати власну тему АФС, погодивши її з викладачем. Тема АФС не може двічі повторюватися в одній групі. Тема АФС не може повторювати тему курсової роботи або бути подібної до неї. Вибіркові види роботи і тема АФС також не можуть повторюватись або бути подібними.

Виконання АФС передбачає:

 • вибір теми, підбір і вивчення законодавчих і нормативних документів, спеціальних літературних джерел, фактичного статистичного матеріалу;
 • отримання консультацій у викладача на індивідуально-консультативній роботі (за розкладом);
 •  виконання студентами  АФС, передача викладачу для оцінювання і захист на практичному занятті.

Завдання виконується групою студентів у кількості 2 осіб відповідно із графіком, узгодженим із викладачем. АФС може бути виконана від руки або надрукована (Times New Roman, кегель - 14, інтервал - 1,5). Загальний обсяг – від 35 до 50 сторінок друкованого тексту.

Результати виконання АФС оформлюються у вигляді письмової роботи та презентації.

Письмова робота повинна містити:

 • титульний аркуш;
 • зміст (план);
 • текстову частину;
 • список використаної літератури;
 • додатки.

Текстова частина АФС повинна містити наступні розділи:

 1. Вступ. Визначається актуальність обраної теми, предмет, мета та значення АФС (обсяг – від 1 до 2 сторінок).
 2. Теоретичну частину Дана частина роботи повинна містити теоретико-методологічні положення обраних для дослідження питань. Вивчаючи теоретичні основи певних проблем, студенти повинні здійснити огляд економічної літератури, це дозволить систематизувати джерела, проаналізувати різні підходи, що існують в науковій думці, виділити суттєве і зробити власні аргументовані висновки. Також необхідно наводити фактичні статистичні дані, які відображають тенденції змін відповідних економічних явищ на макрорівні (України та світу в цілому) і дозволяють визначити особливості зовнішнього соціально - економічного клімату. Обсяг від 5 до 15 стор.
 3. Практичну частину, яка є основною частиною АФС.  Враховуючи це, в ній обов’язково повинен бути використаний статистичний матеріал, який підтверджує  важливість досліджуваних питань. Досліджуються об’єктивні і суб’єктивні фактори, що зумовлюють негативний вплив на фінансово-господарську та інвестиційну діяльність суб’єкта (-ів) підприємництва. Вагомості АФС надає використання матеріалів з практики роботи конкретного суб’єкта(-ів) підприємництва. Ці матеріали необхідно оформити у вигляді таблиць, графіків, діаграм і обов’язково їх проаналізувати. Аналітичні розрахунки мають бути здійснені за 2-3 роки. Результати такого аналізу дозволять виявити тенденції і причини змін певних показників, напрямки вирішення існуючих проблем. Для того, щоб робота мала високий рівень оцінки, необхідно виявити і кількісно визначити взаємозв’язки між економічними процесами і явищами, що дозволить комплексно вивчити проблему і отримати підстави для пошуку шляхів покращення діяльності підприємства. Обсяг від 14 до 25 стор.
 4. Результати дослідження, що є є логічним завершенням АФС. Тут студенти, виходячи з результатів дослідження, проведеного і викладеного у теоретичній та практичній частині, самостійно розробляють пропозиції щодо усунення проблем та покращення фінансового становища суб’єкта (-ів) підприємництва. Надані рекомендації мають бути обґрунтованими, в зв’язку з чим студенти (там, де це можливо) розраховують ефект (економічний, фінансовий, соціальний ) від впровадження даного заходу. Висновки і рекомендації студентів зроблені в АФС повинні бути конкретними та чіткими щодо усунення проблем та покращення фінансового становища суб’єкта (-ів) підприємництва. Пропозиції щодо напрямки вирішення існуючих проблем повинні бути логічно обгрунтовані і підтверджені цифровим матеріалом. Обсяг від 10 до 15 стор.

В АФС необхідно самостійно формулювати свої думки, не допускати повторень та протиріч між окремими  положеннями завдання.

Перелік використаної літератури і законодавчих актів додається до АФС.

До презентації та захисту допускаються викладачем АФС, які підготовлені на достатньо високому рівні і претендують на високу оцінку. Недопущені до презентації, тобто виконані на низькому якісному рівні, завдання оцінюються без презентації і захисту, виходячи із максимальної оцінки 3 бали.

Для отримання допуску до презентації завдання подається для ознайомлення викладачу не менше ніж за тиждень до семінарського заняття, на якому передбачена його презентація. За невчасно підготовлене завдання виставляється незадовільна оцінка.

 

Орієнтовний перелік тем завдань – актуалізованих фінансових ситуацій.

 1. Теорія інформаційної асиметрії та конфлікти інтересів у корпоративному секторі.
 2. Теорія інвестиційного портфеля
 3. Ставка капіталізації та ставка дисконтування.
 4. Проблематика розрахунку бета-коефіцієнта в Україні і в світі.
 5. Оцінка результативності діяльності компаній (Performance Management)
 6. Балансова та ринкова вартість активів і капіталу
 7. Агентські відносини та їх вплив на формування дивідендної політики та структури капіталу.
 8. Використання „сигналів” з ринку капіталів для прийняття фінансових рішень менеджментом підприємств.
 9. Аналіз типових схем фінансування ворожого поглинання підприємств (Hostile take over financing).
 10. Вартість боргу як детермінанта управлінських фінансових рішень. Оцінювання вартості боргу.
 11. Використання вартості безризикових активів для ціноутворення в умовах невизначеності. Моделі CAPM, CLM, APM, OPM.
 12. Вилучення капіталу власниками підприємства та його вплив на корпоративні конфлікти.
 13. Впровадження та використання новітніх інформаційних технологій у фінансову діяльність підприємства.
 14. Депозитарні розписки як інструмент залучення капіталів на світових ринках капіталу.
 15. Дивідендна політика у межах бізнес-групи.
 16. Дивідендна політика підприємств із державною часткою власності: світовий та вітчизняний досвід.
 17. Ефект розмивання корпоративної власності та переважні права на придбання цінних паперів.
 18. Моделі фінансування ворожого поглинання на ринку корпоративного контролю: світовий досвід та вітчизняні новації.
 19. Моделювання структури капіталу підприємства та її вплив на дивідендну політику.
 20. Використання моделей „вартість — ризик” (Value at risk ) та „капітал — ризик” (Capital at risk ) у процесі прийняття фінансових рішень.
 21. Курс емісії: порядок встановлення та роль в успішному розміщенні цінних паперів.
 22. Опціонні плани на акції власної емісії та їх використання для оптимізації фінансування за рахунок власного капіталу.
 23. Особливості фінансування в системі пов’язаних підприємств.
 24. Первинне фінансування суб’єктів господарювання: організаційних та фінансовий аспект.
 25. Приватні vs публічні компанії: аспект фінансування.
 26. Проблема інсайдерської інформації та її вплив на прийняття фінансових рішень.
 27. Проблемні питання моделювання фінансових потоків між пов’язаними підприємствами за участю офшорних юрисдикцій та податкових оазисів.
 28. Емісійна стратегія підприємства на національному ринку корпоративних облігацій та її реалізація.
 29. Первинне публічне розміщення акцій власної емісії (IPO) на вітчизняному ринку капіталів.
 30. Первинне публічне розміщення акцій власної емісії (IPO) на міжнародних фондових ринках.
 31. Реалізації корпоративного контролю держави як акціонера: світовий та вітчизняний досвіт.
 32. Система корпоративного контролю та базові її складові. Протиставлення німецька vs американська моделі.
 33. Вартісно-орієнтовані показники оцінки ефективності.
 34. Теорії структури капіталу підприємства та їх вплив на фінансування.
 35. Теорія ігор та її використання у фінансовій діяльності.
 36. Теорія опціонного ціноутворення Блека‑Шоулза (Black‑Scoles) та її використання у фінансовій діяльності.
 37. Фінансова складова системи збалансованих показників Balanced Scorecard (BSC).
 38. Фінансове моделювання зовнішньо-економічного контракту. Фінансові наслідки INCOTERMS.
 39. Фінансово-правові аспекти організації вторинного ринку обігу акцій власної емісії.
 40. Форми та методи дискримінації інтересів акціонерів-міноритаріїв: вітчизняний та світовий досвід.
 41. Фактори впливу на ринкову капіталізацію підприємств.
 42. Порівняльна характеристика фінансової діяльності підприємств різних форм організації бізнесу.
 43. Фінансування підприємств в умовах світової фінансової кризи.
 44. Концепція безбюджетної діяльності компаній (Beyond Budgeting)
 45. Фінансовий контролінг як система підтримки прийняття фінансових рішень
 46.  Порівняльна характеристика методів подакового планування
 47.  Оптимізація оподаткування суб’єктів підпримництва
 48.  Податкова складова Due Diligence
 49.  Логістичні бізнес-процеси у сфері______ (вказати сферу, галузь).

З метою допомоги студенту в самостійному опрацюванні матеріалів дисципліни викладачем проводиться індивідуально-консультативна робота.

 

         4.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

 

Оцінка АФС.  До презентації та захисту допускаються викладачем завдання, які підготовлені на достатньо високому рівні і претендують на високу попередню оцінку (не менше 4-5 бали за підготовку АФС). Недопущені до презентації, тобто виконані на низькому якісному рівні, завдання оцінюються без презентації і захисту, виходячи із максимальної оцінки 5 бали. Для отримання допуску до презентації завдання подається для ознайомлення викладачу не менше ніж за три тижні до заняття, на якому передбачена його презентація.

Оцінювання якості та адекватності виконання завдання здійснюється на основі 10-бальної системи оцінки із кроком у бал. Студент  може отримати 5 балів за підготовку письмової роботи і презентації АФС та 5 балів за захист АФС. Оцінка виставляється за результатами презентації обґрунтованого вирішення проблемних питань, що розглядаються у завданні, орієнтовно 15-20 хвилин перед академічною групою на семінарському занятті № 15 (на № 8 заочнаформа навчання), в залежності від обраного напряму дослідження.

Загальна оцінка за АФС не може перевищувати 10 балів для кожного студента з групи, яка виконувала роботу по підготовці АФС, у т.ч.:

 • 5 балів можна отримати за якісно підготовлену письмову роботу і презентацію, що забезпечила живий інтерес до обговорення теми АФС з боку усіх інших студентів академічної групи. Мінусові бали робота отримує за неякісно підготовлену презентацію, що обумовила відсутність інтересу до її обговорення з боку усіх інших студентів академічної групи, та відсутність питань до презентантів та мляву дискусію.
 • 5 балів можна отримати за ґрунтовну, змістовну, але стислу доповідь і захист проведеного дослідження. Мінусові бали ставляться за неякісне викладення результатів проведеного дослідження, яке стало причино відсутності інтересу академічної групи до їх обговорення, відсутності запитань та дискусії за результатами АФС.

Загальна оцінка виставляється шляхом зменшення максимальної оцінки на один бал за помилку теоретичного чи практичного характеру, або невірні аналітичні висновки. Презентація включає активне обговорення в аудиторії порушеного питання, а також додаткові виступи з боку студентів, які не були задіяні у підготовці завдання. Такі виступи оцінюються окремо (до 5-х балів)  і враховуються при визначені поточної успішності студента шляхом виставлення додаткових заохочувальних балів в електронному журналі окремою колонкою в кінці семестру.

 

5. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (форма підсумкового контролю — екзамен)

 

  Підсумковий контроль знань студентів здійснюється у формі екзамену. Екзамен проводиться у письмовій формі по білетам, укладеним на основі програми дисципліни і затверджених кафедрою. Оцінка відповіді на екзаменаційний білет здійснюється від 0 до 50 балів.

Підсумкове оцінювання знань студентів здійснюється на основі поточного та екзаменаційного контролю за 100 бальною шкалою:

поточний контроль                         максимум 50 балів,

екзаменаційний контроль               максимум 50 балів.

Оцінювання знань студентів за результатами екзамену здійснюється за 50 бальною системою. Отримані на екзамені бали додаються до балів за поточне оцінювання, але максимальна кількість балів не може перевищувати 100 балів.

Оцінювання знань студентів за результатами екзамену здійснюється за 100 бальною системою. Отримані на екзамені бали додаються до балів за поточне оцінювання. Загальна оцінка по підсумковому контролю за 100 бальною шкалою переводиться у традиційну 4 бальну систему. До екзаменаційної відомості виставляються підсумки за 100 бальною та 4 бальною системами.

 

5.1. Структура екзаменаційного білету

 

Кожен білет містить п’ять завдань, в тому числі:             

2 програмних питання;

1 тестове завдання з 5 тестів;

2 фінансові вправи.

Відповідь на кожне завдання може бути оцінена в 10, 8, 6, 4, 2 або 0 балів.

Підсумкова оцінка складається з оцінки поточного контролю (до 50 балів) та оцінки складання екзамену (до 50 балів), отже оцінювання знань студентів здійснюється за стобальною системою із подальшим переведенням у традиційну чотирибальну систему. В екзаменаційній відомості виставляються підсумки за стобальною та чотирибальною системами.

 

5.2. Критерії оцінювання екзаменаційної роботи студента

 

Критерій оцінки теоретичних питань

10 балів студент дає обґрунтовані, глибокі та теоретично правильні відповіді на поставлені питання; демонструє здатність здійснювати порівняльний аналіз різних теорій, концепцій, робити логічні висновки та узагальнення; висловлює та аргументує власне ставлення до альтернативних поглядів на певне питання; використовує фактичні та статистичні дані, які підтверджують тези відповіді на питання; демонструє знання законодавчих та нормативних актів України, підручників, посібників.

8 балів студент володіє знаннями матеріалу на рівні вимог, наведених вище, але було допущено незначні неточності в поясненні формулюванні термінів і категорій, або використанні цифрового матеріалу, або посиланні на теоретичні моделі, або посиланні на конкретні періоди і дати.

6 балів студент володіє знаннями матеріалу на рівні вимог, наведених вище, але у розкритті змісту питань були допущені помилки, у формулюванні термінів і категорій, використанні цифрового матеріалу, посиланні на конкретні періоди і дати; питання викладено недостатньо глибоко, у занадто стислій формі. Відсутнє підведення підсумку висвітлення поставленого питання.

4 балИ студент володіє знаннями матеріалу на недостатньому рівні відповідно до  вимог, наведених вище, у розкритті змісту питань були допущені грубі помилки, у формулюванні термінів і категорій, використанні цифрового матеріалу, посиланні на конкретні періоди і дати; питання викладено недостатньо. Відсутнє підведення підсумку висвітлення поставленого питання.

2 балИстудент володіє знаннями матеріалу на мінімальному рівні відпоідно до вимог, наведених вище і/або у розкритті змісту питань були допущені декілька грубих помилки, у формулюванні термінів і категорій, використанні цифрового матеріалу, посиланні на конкретні періоди і дати; питання викладено на мінімальному рівні Відсутнє підведення підсумку висвітлення поставленого питання.

0 балів студент зовсім не відповідає на поставлене питання або відповідає неправильно. У відповіді відсутні необхідні докази та аргументи. Зроблені висновки не відповідають загальновизначеним, є помилковими. Відповідь містить зайвий матеріал, що не відповідає змісту питання і свідчить про нездатність студента зрозуміти питання. Відповідь є повністю ідентичною тексту підручника чи конспекту або повністю ідентичною відповіді іншого студента на це ж саме питання.

Критерій оцінки фінансових вправ

10 балів студент дає повну, вичерпну відповідь. Вона складається з правильного арифметичного результату; доцільного і логічного теоретичного обґрунтування виконаних розрахунків; вірного посилання (за необхідністю) на відповідні законодавчі та нормативні акти.

8 балів студент повністю вирішує задачу, однак не завжди приводить пояснення розрахунків, що здійснюються, або відсутня кінцева відповідь до вирішеної задачі.

6 балів студент розв`язує задачу без теоретичного обґрунтування виконаних розрахунків; або теоретичне обґрунтування зроблене, хід розв`язання вірний, але є арифметична помилка у розрахунках.

4 балИстудент розв`язує задачу без теоретичного обґрунтування виконаних розрахунків, з арифметичними та теоретичними помилками.

2 балИ студент не розв`язує задачу або робить спробу розвʼязати задачу і виконує тільки теоретичне обґрунтування ходу рішення задачі.

0 балів студент зовсім не розв`язує задачі або розв`язує її невірно; опис та розв`язок є повністю ідентичним опису і розв`язку задачі іншим студентом або не відповідає умовам фінансової вправи у білеті.

Критерій оцінки тестових завдань

Тестове завдання оцінюється як окреме питання білету наступним чином.

10 балів студент дав правильну відповідь на 5 (п`ять) питань тестового завдання екзаменаційного білету.

8 балів студент дав правильну відповідь на 4 (чотири) тестових завдання екзаменаційного білету.

6 балів студент дав правильну відповідь на 3 (три) питання тестового завдання екзаменаційного білету.

4 БАЛИстудент дав правильну відповідь на 2 (два) питання тестового завдання екзаменаційного білету.

2 БАЛИстудент дав правильну відповідь на 1 (одне) питання тестового завдання екзаменаційного білету.

0 балів студент не дав правильних відповідей на жодне питання завдання або відповів правильно лише на одне з них.

         Загальна оцінка знань, умінь і практичних навичок студента з дисципліни здійснюється за 100-бальною системою.

Умови переведення стобальної

у чотирибальну оцінку знань студентів всіх форм навчання.

 

Оцінювання знань студентів всіх форм навчання здійснюється за 100 бальною системою із подальшим переведенням у традиційну 4 бальнута за системою ЕСТS. В екзаменаційній відомості виставляються підсумки за 100 бальною та 4 бальною системами та за системою ЕСТS в такому порядку:

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в шкалу за системою ЕСТS здійснюється в наступному порядку:

Оцінка за шкалою ЕСТS

Оцінка за бальною шкалою, що використовується в КНЕУ

Оцінка за 4-бальною шкалою шкалою

A

90-100

5 (відмінно)

B

80-89

4 (добре)

C

70-79

D

66-69

3 (задовільно)

E

60-65

FX

21-59

2 (незадовільно) з можливістю повторного складання екзамену

F

0-20

незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

 

 

     5.3. Приклади типових завдань, що виносяться на екзамен

 

Тема 1.  Теоретичні основи корпоративних фінансів

Фінансова вправа 1.

Прийнято рішення про заснування акціонерного товариства Визначити чи виконало АТ вимоги діючого законодавства та складіть початковий баланс при наступних умовах.

1. Засновники викупили 260 тис. простих акцій і 40 тисячі привілейованих, номінальною вартістю 10 грн.;

2. В оплату акцій передано устаткування на 250 тис. грн., решта суми оплачена грошовими коштами;

3. До відкритого продажу пропонується 50 тис. акцій;

4. Акції розміщуються за курсом 120%;

5. Надійшли заявки на придбання 80% акцій, що пропонуються на продажу;

6. Передплатники оплатили вартість акції по курсу їх розміщення;

 

Фінансова вправа 2.

Оцінити доцільність вкладання коштів в окремі акції використовуючи правило прийняття рішень за САРМ  за таких даних:

 

Акції А

Акції Б

Акції В

1. Очікувана рентабельність

11%

12%

14%

2. Бета-коефіцієнт

0,9

1,5

1,3

3. Середня доходність диверсифікованого портфеля інвестицій (rM)

10%

10%

10%

4. Безризикова процентна ставка на ринку капіталів (і)

6%

6%

6%

 

Тема 2. Грошові потоки із внутрішніх джерел у фінансуванні  корпоративних підприємств

 

Фінансова вправа 1.

Методом прямого рахунку визначити рух грошових коштів підприємства (та дати розшифровку грошових потоків по видам діяльності) по при наступних умовах:

1. Отримана виручка від реалізації з ПДВ складає 120 тис. грн., а собівартість реалізації складає 80 тис. грн.

2. Нарахована амортизація 5 тис. грн.

3. Сплачені послуги рекламної агенції 2,5 тис. грн.

4. Податок на прибуток дорівнює 5,3 тис. грн.

5. Реалізовані нематеріальні активи – 6 тис. грн.

6. Придбано акцій на суму 15 тис. грн.

7. Отримані короткострокові займи – 20 тис. грн.

8. Сплачені дивіденди 1,2 тис. грн.

 

Фінансова вправа 2.

Визначити методом непрямого рахунку чистий рух грошових коштів підприємства (та дати розшифровку грошових потоків по видам діяльності), якщо відомо:

1. Чистий фінансоий результат ( прибуток) – 25 тис. грн.

2. Нарахований знос – 5 тис. грн.

3. Збільшення кредиторської заборгованості - 10 тис. грн.

4. Збільшення матеріальних активів – 9 тис. грн.

5. Зменшення дебіторської заборгованості – 7 тис. грн.

6. Зменшення довгострокових кредитів – 21 тис. грн.

7. Збільшення довгострокових фінансових інвестицій – 5 тис. грн.

 

Тема 3. Фінансування корпоративних підприємств за рахунок власного капіталу

Фінансова вправа 1.

На початок звітного періоду власний капітал акціонерного товариства “Бета” характеризується наступними даними.

1. Власний капітал

на поч. періоду, тис. грн.

Зареєстрований капітал

600

Додатково вкладений капітал

46,095

Інший додатковий капітал

41,085

Резервний капітал

103,62

Нерозподілений прибуток

38,44

Неоплачений капітал

(25,65)

Вилучений капітал

(52,59)

Усього за розділом І пасиву

751

Визначте на основі наступних даних, яким чином зміниться власний капітал підприємства.

 1. Прибуток до оподаткування (ЕВТ) склав 258,75 тис. грн.
 2. Податкове зобов’язання з податку на прибуток склали 103,5 тис. грн.
 3. Чистий прибуток розподіляється за наступними напрямками: поповнення резервного капіталу – 10%; на виплату грошових дивідендів –37,5%; на виплату матеріального заохочення працівникам – 12,75%; решта - нерозподілений прибуток.
 4. Отримано по лізингу обладнання вартістю 230,43 тис. грн.
 5. Акціонери перерахували 42,75 тис. грн. по передплаченим раніше простим акціям (заборгованість в частині номінальної вартості акцій складала 25,65 тис. грн.).
 6. Проведено переоцінку балансової вартості нематеріальних активів на суму 42,35 тис. грн. (дооцінка).
 7. Акціонерне товариство анулювало всі викуплені раніше акції, загальна номінальна вартість яких становила 52,59 тис. грн.
 8. Акціонерним товариством емітовано та розміщено на фондовій біржі купонні облігації у кількості 17350 штук номінальною вартістю 250 грн. строком обігу 2,5 роки із річним купоном у розмірі 27,5%.

Фінансова вправа 2.

Акціонерне товариство “Альфа” з метою покриття балансових збитків проводить господарську операцію по зменшенню статутного капіталу шляхом об’єднання акцій у співвідношенні 4:3 без зміни номінальної вартості акцій. Учасникам товариства запропоновано альтернативу – обмін у співвідношенні 1:1 при умові здійснення доплати у розрахунку 1,75 гривні за кожну акцію, номінальною вартістю 7,50 грн. Власний капітал АТ “Альфа” на момент здійснення операції характеризується наступними даними:

Статті власного капіталу

до емісії, грн.

Зареєстрований капітал

1700 000

Додатково вкладений капітал

23 500

Інший додатковий капітал

24 500

Резервний капітал

94 000

Нерозподілений прибуток

(48 000)

Неоплачений капітал

(-)

Вилучений капітал

(-)

Усього за розділом І пасиву

1794 000

Визначте яким чином зміниться власний капітал АТ “Альфа”, якщо 25% акціонерів віддали перевагу альтернативному варіанту об’єднання акцій, а всі операції здійснені  виключно у грошових коштах. Накладні витрати на проведення операції склали 8,75 тис. грн.

Фінансова вправа 3.

Акціонерне товариство “Гном” проводить господарську політику по збільшенню статутного капіталу шляхом розміщення простих акцій нової емісії. Емісія акцій здійснюється у співвідношенні 9:4. Акції розміщуються по курсу емісії 125,0% із використанням послуг андеррайтера. На момент проведення господарської операції власний капітал АТ “Гном” характеризується наступними даними.

Статті власного капіталу

до емісії, грн.

Зареєстрований капітал

1800 000

Додатково вкладений капітал

43 830

Інший додатковий капітал

84 414

Резервний капітал

281 380

Нерозподілений прибуток

48 375

Неоплачений капітал

(-)

Вилучений капітал

(-)

Визначте вплив господарської операції на власний капітал АТ “Гном” та наведить статті першого розділу пасиву балансу суб’єкта господарювання по завершенню публічного розміщення акцій, якщо результати відкритої підписки на акції характеризуються наступними даними:

1. 77,5% акцій були розміщені за допомогою андеррайтера.

2. Вартість послуг андеррайтера складає 2,5% від ринкової вартості акцій

3. 30% розміщених акцій були оплачені на 80%.

 

Тема 4. Запозичений капітал у фінансуванні корпоративних підприємств

Фінансова вправа 1.

Визначте, забезпечивши мінімізацію витрат на обслуговування позикового капіталу, структуру покриття потреби АТ «Альфа» у капіталі, виходячи із наступних даних. Величина потреби у капіталі складає 120 тис. грн. і має бути покрита станом на 1 червня поточного року. Можливі варіанти фінансування потреби підприємства у капіталі наступні (операції здійснюються повністю і виключно в грошових коштах):

1. На балансі підприємства знаходиться вексель ТОВ «Гном» номіналом 85,6 тис. грн., виданий 1 березня поточного року із строком платежу 31 серпня. Облікова ставка комерційного банку складає 30% річних.

2. Підприємство має право вимоги до ТОВ «Ельф» у сумі 36,8 тис. грн. За відвантажену продукцію, строком оплати 15 квітня. Плата за факторингові послуги комерційного банку складає 3,5%, облікова ставка - 30% річних.

3.Підприємство має право вимоги до іноземного партнера у сумі $66,8 тис. за надані послуги із строком платежу 15 березня. Плата за форфейтингові послуги комерційного банку складає 4,0%, облікова ставка - 30% річних. Курс долара станом на 1 червня складає 5,328 грн..

4.Видати кредит у необхідній сумі строком на 6 місяців під 42% річних.

Фінансова вправа 2.

Виходячи з наступних даних визначте, (1) яким чином будуть погашені конвертовані облігації підприємством, (2) як зміняться майно та капітал підприємства, якщо у поточному періоді настав строк погашення конвертованих облігацій.

В обігу перебуває 125 тис. облігацій номінальною вартістю 6 грн. кожна. Розмір останнього квартального купону складає 32% річних і виплачується незалежно від форми погашення облігацій. Власники 80% конвертованих облігацій подали заявку на конвертацію. Відповідно до проспекту емісії коефіцієнт конверсії зафіксований на рівні 1:1 при здійсненні додаткових доплат із розрахунку 5% номінальної вартості облігацій, що підлягають обміну (врахуйте, що після емісії конвертованих облігацій підприємство провело деномінацію акцій власної емісії, збільшивши їх номінальну вартість з 5 грн. до 10 грн.). Всі операції проведені повністю і виключно грошовими коштами.

Фінансова вправа 3.

Визначте, виходячи з наступних даних суму, яку підприємство-емітент корпоративних облігацій може віднести щомісячно на витрати.

ВАТ «Емітент» випустило та розмістило на ринку цінних паперів 60 тис. облігацій із нульовим купоном номінальною вартістю 25 грн. кожна. Строк обігу облігацій складає 5 років. Облігації розміщувалися із дисконтом по курсу емісії 78%.

 

Тема 5. Фінансові та реальні інвестицій корпоративних підприємств

Фінансова вправа 1.

Визначити собівартість інвестиції, придбаної шляхом обміну:

-на облігацїї, балансовавартістьяких – 450 тис.грн., номінальнавартість –500 тис.грн.,  справедлива – 510  тис. грн.

-на товари, балансовавартістьяких – 10 тис.грн., справедлива – 15 тис.грн.

Фінансова вправа 2.

Визначитивартіостьфінансовихінвестицій за методом участі в капіталі. Якщо в 2000 роціпідприємствопридбаває 40% акційіншогопідприємства за 668 тис. грн.

Склад і динамікувласногокапіталуасоційованогопідприємствапротягом року наведено в таблиці

Статтівласногокапіталу

 

На  01.01. 2000р

 

2000 р

На 31.12. 2000р

 

 

Зміни у власномуКапіталі

Асоційованогопідприємства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зареєстрованийкапітал

 

1000

 

1000

 

 

Резервнийкапітал

 

250

 

250

 

 

 

Додатковийкапітал

 

300

 

360

 

60

 

Нерозподіленийприбуток

 

120

 

180

 

60

 

Усього

 

1670

 

1790

 

120

 

Чистийприбуток за рікасоційованогопідприємствасклав 110 тис. грн., сума нарахованихдивідендів- 50 тис. грн. Зростаннядодатковогокапіталуобумовленодооцінкоюнеоборотнихактивів. У складінерозподіленогоприбуткуприбутоквідреалізаціїтоварівпідприємству А  становить 10 тис. грн.

Фінансова вправа 3.

Підприємство 3 січня 2000 р. придбало за 950 грн. облігаціюномінальноювартістю 1000 грн ,  яка підлягаєпогащенню через 3 роки. Річна норма відсотків становить 20 %, відсоткивиплачуютьсящороку 3 січня.

Розрахуватиефективну ставку відсотка (ЕСВ) за облігацією, та балансовувартістьінвестиції на дату  складання балансу.

 

Тема 6. Робочий капітал корпоративних підприємств

Фінансова вправа 1.

Місячна потреба у запасах ТОВ «Склад» складає 2 000 одиниць. Вартістьзамовленняскладає 60 грн. незалежновідрозмірузамовлення. Вартістьзберіганняоднієїодиницізапасівскладає 5 грн. на рік. Визначитизагальнувартістьдодатковихвитрат, якщорозмірзамовленняскладає 800, 1 000 та 1 200 одиниць.  Якийрозмірзамовлення є найдешевшим? Використайте формулу EOQ для обґрунтуваннясвоєївідповіді.

Фінансова вправа 2.

Визначити необхідну суму фінансових коштів філії «Утел» АТ Укртелеком, які будуть інвестуватися протягом поточного року в дебіторську заборгованість та доцільність таких вкладень, якщо відомо:

 • запланованийобсягреалізаціїпродукції з наданням товарного (комерційного) кредиту - 20700 тис. грн.;
 • запланованапитома вага собівартостіпродукції до їїціни - 75%;
 • середнійперіоднадання кредиту оптовимпокупцям - 60 днів;
 • за результатами аналізувизначено, щосереднійперіодпростроченняплатежів по комерційному кредиту становить 30 днів;
 • можливіпряміфінансовівтративіднеповерненняборгівоцінюються на рівні 20% відобсягуреалізації;
 • вартістькороткостроковихкредити для компенсаціїдебіторськоїзаборгованості становить 25% річних;
 • рентабельністьактивівпідприємства становить 22%.

 

Тема 7. Оцінка вартості бізнесу

Фінансова вправа 1.

Визначте на основі наявності фінансової інформації вартість ТОВ „Бета” методом зіставлення мультиплікаторів. У якості порівняння обрано АТ „Перше,” вартість угоди з придбання якого склала 42,0 млн. грн. Основні параметри фінансово–господарської діяльності ТОВ „Бета” та АТ „Перше” наведені у порівняльній таблиці, наведеній нижче (тис. грн..).

 

 

ТОВ „Бета”

АТ „Перше”

1.

Вартість активів, тис. грн.

83 650,0

95 750,0

2.

Зареєстрований капітал, тис. грн..

18 000,0

25 000,0

3.

Власний капітал, тис. грн..

29 370,0

39 750,0

4.

Free Cash Flow, тис. грн..

405,0

395,0

5.

Операційний Cash Flow, тис. грн..

752,0

1 095,0

6.

Чиста виручка, тис. грн.

156 820,0

138 750,0

7.

Довгострокові зобов’язання, тис. грн.

27 850,0

23 350,0

8.

Короткострокові зобов’язання, тис. грн..

26 430,0

32 650,0

9.

Балансова вартість корпоративних прав, %

163,2

159,0

10.

Вартість підприємства, тис. грн.

?

42 000,0

 

Фінансова вправа 2.

Результати фінансової діяльності АТ „Альфа” у поточному періоді характеризувалися наступними даними.

 

тис. грн.

Зареєстрований капітал

900,00

 

Резервний капітал

388,00

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

380,00

 

інший власний капітал

132,00

 

Власний капітал

1800,00

 

Забезпечення

615,00

 

Довгострокові зобов’язання

1920,00

 

Короткострокові кредити

735,00

 

інші короткострокові зобов’язання

850,00

 

Короткострокові зобов’язання

1585,00

 

Доходи майбутніх періодів

80,00

 

Усього пасиви

6000,00

 

Визначте на основі наведених вище даних вартість АТ „Альфа” методом капіталізації очікуваних доходів, зважаючи, що фінансовою стратегією підприємства на наступні періоди передбачено, що (1) цільова структура капіталу товариства складає 3:7; (2) чистий прибуток підприємства очікується на рівні 270 000 грн.; (3) середня вартість позикового капіталу складає 18,0% річних; (4) безризикова ставка доходності на ринку капіталу складає 3,0%, (5) системний ризик корпоративних прав підприємства (в) складає 1,5; (6) середня доходність ринку складає 13,0%.

Тема 8. Корпоративна та фінансова реструктуризація компаній

Фінансова вправа 1.

Прийнято рішення про злиття двох відкритих акціонерних товариств «Альфа» та «Бета» із заснуванням нового АТ «Альфа - Бета». Номінальна вартість акцій АТ «Альфа» складає 25,0 грн., АТ «Бета» -50,0 грн.. Ринкова капіталізація АТ «Альфа» становить 2 190 042 грн. При ринковому курсу акції в 63,15 грн. Ринковий курс акцій АТ«Бета» складає 79,45 грн., в обігу перебуває 22 500 простих акцій. Новостворене АТ «Альфа - Бета» випускає акції номінальною вартістю 10 грн. Для формування статутного капіталу, загальною величиною 2 000 тис. грн.. Вартість чистих активів АТ «Альфа» та АТ«Бета» складає, відповідно 1 675,2 тис. грн. Та 1 032,5 тис. грн.

Визначте пропорції обміну корпоративних прав АТ «Альфа» та АТ«Бета» на корпоративні права новоствореного підприємства, якщо у якості бази визначення пропорцій обміну є ринкова капіталізація підприємств, що реорганізуються (правопопередників).

Фінансова вправа 2.

Складіть розподільчий баланс АТ «Єльф», виходячи з наступних даних.

Загальні збори акціонерів АТ «Єльф» прийняли рішення про його поділ на два товариства «Перше» та «Друге» у співвідношенні 60,0% до 40,0%. Номінальна вартість корпоративних прав складає 5,0 грн.. Затверджена акціонерами АТ «Єльф» реорганізаційна угода передбачає проведення до складання розподільчого балансу наступні господарські операції:

 1. переоцінка балансової вартості нематеріальних активів шляхом уцінки на суму 83,0 тис. грн.;
 2. переоцінка балансової вартості довгострокових фінансових інвестицій шляхом до уцінки на суму 33,0 тис. грн.;
 3. переоцінка балансової вартості основних засобів шляхом уцінки на суму 53,0 тис. грн.;
 4. переоцінка балансової вартості запасів шляхом уцінки на суму 137,0 тис. грн.;
 5. анулювання викуплених акцій, номінальною вартістю 40,0 тис. грн.

Баланс поділяється у співвідношенні 40 : 60, причому стаття РК переходить в ДК.

Баланс ВАТ «Ельф» до реорганізації має такий вигляд (дані у тис. грн.).

АКТИВ (МАЙНО)

тис. грн.

ПАСИВ (КАПІТАЛ)

тис. грн.

1. Необоротні активи

1 425,0

І. Власний капітал

1 004,0

Нематеріальні активи

284,0

Зареєстрований капітал

800,0

Основні засоби

854,0

Додатковий капітал

136,0

Довгострокові фінансові інвестиції

111,0

Резервний капітал

102,0

Довгострокова дебіторська заборгованість

176,0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

6,0

II. Оборотні активи

1 532,0

Неоплачений капітал

(-)

Запаси

1091,0

Вилучений капітал

-40,0

Грошові кошти та іх еквіваленти

295,0

II. Забезпечення наступних витрат і платежів

32,0

Поточні фінансові інвестиції

146,0

III. Довгострокові зобов'язання

432,0

III. Витрати майбутніх

16,0

IV. Поточні зобов'язання

1 493,0

Періодів

 

V. Доходи майбутніх періодів

12,0

БАЛАНС

2 973,0

БАЛАНС

2 973,0

Фінансова вправа 3.

Прийнято рішення про реорганізацію АТ «Альфа» шляхом приєднання його до АТ «Бета».При приєднанні корпоративні права АТ «Альфа» обмінюються на корпоративні права додаткової емісії АТ «Бета» у співвідношенні 10 до 7. У якості компенсації акціонерам АТ «Альфа» виплачує 2,25 грн. За кожну акцію номінальною вартістю 10,0 грн. Статутний капітал АТ «Альфа» сформований із 65,0 тис. простих акцій. В обігу перебуває 186,0 тис. простих акцій АТ «Бета» номінальною вартістю 5,0 грн. кожна.

Визначте на основі наведених вище даних величину додаткової емісії корпоративних прав АТ «Бета».

 

 1. BS00554_РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

 

6.1. Основна література

1. Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання:Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2013. – 554 с.

2. Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч.-метод.посіб. для самост.вивч.дисц. – К.: КНЕУ, 2015. – 312 с.

3. Терещенко О.О. Фінансовий контролінг. Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2013. – 407 с.

 

6.2. Додаткова література

 1. Господарський Кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15
 2. Цивільний кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15
 3. Закон України «Про акціонерні товариства» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/514-17
 4. Закон України „Про цінні папери і фондовий ринок” [Електронний ресурс] – Режим доступу:  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3480-15
 5. Закон України «Про господарські товариства» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1576-12
 1. Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06.02.2018р. №  2275-19, - режим доступу:  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/514-17
 2.  Терещенко О.О. Фінансовий контролінг. Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2013. – 407 с.
 3. Терещенко О.О. Антикризове фінансове управління на підприємстві. Монографія. – К.КНЕУ. 2004.
 1. Островська О. А. Управління фінансовою санацією підприємства. Практикум: Навч. Посібник.– К: КНЕУ, 2013. – 176 с.
 2. О.О. Непочатенко. Фінанси підприємств. Підручник. К.: Центр учбової літератури, 2013. – 504 с.
 3. Білик М.Д. Бюджетування діяльності суб'єктів господарювання: Навч. посібник / Голова редкол.: В. К. Хлівний. – К.: КНЕУ, 2013. – 690 с.
 4. Білик М.Д. Фінансовий менеджмент. Практикум. Навч. посіб.; за заг. ред. А. М. Поддєрьогіна. – К.: КНЕУ, 2015. - 335 с.
 5. Поддєрьогін А. М. Оподаткування суб'єктів підприємництва: Навч. посібник. – К: КНЕУ, 2014. - 365 с.
 6. Фінанси підприємств: підручник / [А. М. Поддєрьогін, М. Д. Білик, Л. Д. Буряк, С. О. Булкакова та ін.] ; кер. кол. авт. і наук. ред. А. М. Поддєрьогін. - 8-ме вид., перероб. та доп. - К. : КНЕУ, 2013. - 519 с.
 7. Поддєрьогін А. М. Фінансова стійкість підприємств у економіці України: монографія. –  К: КНЕУ, 2011. - 184 с.
 8. Птащенко Л.О. Управління корпоративними фінансами: Навч.пос. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 296 с.
 9. Савчук В.П. Финансовый менеджмент предприятий, 2008. – 884 с.
 10. Омелянович Л.О. та ін. Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва. Навч.посіб. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2013 – 275 с.
 11. Бланк І.О. Фінансовий менеджмент. - К.: "Ника - Центр", 2009.
 12. Асаул, А. Н. Оценка организации (предприятия, бизнеса): Посібник . СПб.: АНО «ИПЭВ», 2014. – 476 с.
 13. Пікус Р.В. Управління фінансовими ризиками : Навч. посіб. – К. : Знання, 2010. — 598 с.
 14. Куцик П.О. Управління фінансовими ризиками : Навч. посіб. – Львів : Растр-7, 2016. — 3188 с.
 15. Омельченко Л.С. Фінансовий менеджмент: Навч. посібник.  Маріуполь : ПДТУ, 2016. – 235 с.
 16. Омельченко Л. С. Финансовый аутсорсинг : Навч. посібник. – Мариуполь : ПГТУ, 2016. – 124 с.

 

6.3. Дистанційні курси та інформаційні ресурси

1.http://fef.kneu.edu.ua/ua/depts7/k_finansiv_pidpryjemstv/disciplines_of_bachelor_level_fin_pidpr/corp_fin/ - щорічне оновлення лекцій з науки «Корпоративні фінанси»

 1. Єдиний державний веб-портал відкритих даних ринку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://data.gov.ua/
 2. Інформаційний портал Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України (АРІФРУ) або Stock market infrastructure development agency of Ukraine (SMIDA) ринку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://smida.gov.ua/
 3. Інформаційний портал про фінансові інвестиції ринку [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://investfunds.ua/
 4. Інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку ринку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ufin.com.ua/
 5. Офіційний веб-портал Верховної ради України ринку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://smida.gov.ua/
 6. Офіційний сайт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.nssmc.gov.ua/
 7. Фінансовий портал http://data.gov.ua/
 8. Офіційний сайт Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http//www.ukrstat.gov.ua.
 9. Офіційний Сайт Української асоціації інвестиційного бізнесу [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://www.uaib.com.ua/