Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

КОУЧІНГ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

 

Факультет управління персоналом, соціології та психології

Кафедра педагогіки та психології

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з науково-педагогічної роботи
____________ А.М. Колот

 

«22» січня 2019 р.

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
З ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

«КОУЧІНГ»

рівень вищої освіти

перший (бакалаврський)

галузь знань

0301 «Соціально-політичні науки»

спеціальність

6.030102 «Психологія»

освітня програма

«Економічна та соціальна психологія»

спеціалізація

«Економічна та соціальна психологія»

тип дисципліни

вибіркова

 

 

 

 

Начальник навчально-

методичного відділу ______________Т.В. Гуть

ПОГОДЖЕНО:

 

Завідувач кафедри педагогіки

та психології ___________М.В. Артюшина

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ – 2018

 

Розробники:

Музичко Людмила Володимирiвна, к. психол. н., доцент, доцент кафедри педагогіки та психології

email: ludmilamuzicko1965@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Форма навчання ‒

денна

Семестр ‒

8

Кількість кредитів ECTS ‒

5

Форма підсумкового контролю ‒

залік

Мова викладання ‒

українська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Л.В.Музичко, 2018

© КНЕУ, 2018

 

ЗМІСТ

ВСТУП.. 4

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ.. 7

Змістовий модуль 1. Сутність коучингу, основні принципи та підходи. 7

Тема 1 Природа коучингу.............................................................................7

Тема 2. Базові принципи коучингу.......................................................................7

Тема 3.Особистість коуча.......................................................................................7

Тема 4. Розробка програм під запит клієнта........................................................7

Змістовий модуль 2 Етапи коуч-процесу................................................…8

Тема 5. Структура коуч-сесії. ................................................................................8

Тема 6. Моделі та технологія індивідуального коучингу....................................8

Тема7. Методика групової роботи у коучингу.....................................................8

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ.. 9

2.1. Карта навчальної роботи студента. 10

2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни. 11

3. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ   12

3.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи. 12

3.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи. 12

4. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.. 12

5. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА.. 13

5.1. Основна література. 13

5.2. Додаткова література. 14

5.3. Дистанційні курси та інформаційні ресурси. 15

 

 

ВСТУП

 

Навчальна дисципліна «Коучинг» є одним із складників комплексної підготовки фахівців галузі знань 0301 «Соціально-поведінкові науки» спеціальності 6.030102 «Психологія» за спеціалізацією «Економічна та соціальна психологія».

Анотація навчальної дисципліни. Навчальна дисципліна «Коучінг» спрямована на формування у майбутніх психологів компетентностей щодо застосування коучингових технологій в роботі з клієнтами з метою забезпеченнями досягнення ними особистих цілей. Дисципліна відноситься до вибіркових. Вивчається на IV курсі (8 семестр). Форма підсумкового контролю – залік. Обсяг – 5 кредитів ЕСТS (150 год.).

Міждисциплінарні зв’язки. Дисципліна має логічні взаємозв’язки з такими дисциплінами, як «Соціальна психологія», «Теорія та практика психологічного тренінгу», «Психологія особистості», «Загальна психологія».

Мета вивчення дисципліни – опанування теоретичними знаннями та практичними вміннями з питань коучингу; групового та індивідуального коучингу з клієнтами.

Завдання (навчальні цілі) дисципліни:

 • опанування майбутніми психологами концептуальними та теоретичними положеннями щодо використання коучингових технологій у професійній діяльності,
 • формування уявлення про ключові компетенції ефективного коуча;
 • формування уявлення про коучинг як форму ефективного спілкування;
 • оволодіння коучинговими техніками;
 • засвоєння алгоритмів реалізації основних етапів коучингу;
 • вироблення вмінь здійснювати індивідуальний коучинг;
 • вироблення вмінь здійснювати груповий коучинг;
 • вироблення вмінь розробки програми коучингу під запит клієнта та його посткоучингового супроводу;
 • вироблення вміння розвитку себе як професійного коуча.

Предметом дисципліни є теоретичні основи  коучингу, форми та методи індивідуальної та групової роботи в моделі коучингу.

У ході вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути таких результатів:

Знання:

 • сутності коучингу та структури коучингового процесу;
 • принципів розвивального коучингу як методу психологічної допомоги та самодопомоги;
 • сутності базових навичок коуча;
 • призначення та алгоритму застосування коучингових технік;
 • сутності та призначення основних етапів коучингу;
 • специфічних особливостей індивідуального коучингу;
 • специфічних особливостей групового коучингу;
 • технології розробки програми коучингу та посткоучингового супроводу.

Уміння:

 • застосовувати коучингові техніки;
 • планувати та реалізовувати основні етапи коучингу;
 • розробляти програму коучингу, формувати навчальні модулі та оцінювати результати коучингу;
 • досліджувати важливість та істинність цілей  клієнта; застосовувати технології формулювання цілей;
 • виявляти обмеження і ресурси, діагностувати симптоми неблагополуччя та їх причини, застосовувати технології їхньої корекції та усунення;
 • реалізувати різноманітні способи пошуку ресурсів;
 • реалізувати технологію індивідуального коучингу;
 • застосовувати методику групового коучингу.

Комунікація:

 •  забезпечення ефективної комунікації у процесі проведення коучингу;
 • дотримання етичних принципів комунікації;
 • здатність створювати сприятливу психологічну атмосферу під час проведення коучингу.

Автономність та відповідальність:

 • здатність до особистої та соціальної відповідальності при здійсненні коучингової діяльності;
 • автономність та ініціативність у використанні методів та технологій коучингу.

Досягненню мети та ефективній реалізації завдань вивчення дисципліни підпорядкована логіка її викладання, структура і зміст.

 

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

 

Змістовний модуль 1. Сутність коучингу, основні принципи та підходи

 

Тема 1. Природа коучингу.

Визначення поняття коучингу. Коучинг, менторинг та тренінг: спільне та відмінне. Коучинг та управління; коучинг та тренерство. Психологічні засади коучингу. Коучинг та маніпуляції. Способи протистояння впливу і маніпуляції.

Елементи коучингу: особистість коуча, особистість коучера, організаційно-культурне середовище, технологія коучингу; співвідношення між ними.

Структура особистості. Процес навчання як спосіб досягнення особистої мети.

 

Тема 2. Базові принципи коучингу.

Основні принципи коучингу: позитивності, включеності, спільності успіху, активності і відповідальності, творчості, усвідомлення особистих ресурсів, системності. Внутрішні бар'єри як "мішень" для коучингу. Модель "GROW" - питання для коучингу. Базові навички коуча: технології "приєднання", формування вміння створити і підтримувати контакт для подальшого продуктивного діалогу, активне слухання тощо.

Механізми проекції: перенос і контрперенос в коуч-консультуванні, його вплив на результати роботи, використання переносу як ресурсу.

 

Тема 3. Особистість коуча.

Тренер як коуч. Менеджер як коуч. Індивідуальний стиль взаємодії з людьми, усвідомлення їхніх переваг та недоліків.

Ролі коуча. Коуч-консультант всередині організації - його роль, цілі діяльності. Межі діяльності коуча. Поєднання коучингу та наставництва, баланс, пропорції.

Коучинг як стиль управління. Впровадження коучингу в практичну діяльність організації.

Коуч як професія на ринку праці. Професіональне зростання.

 

Тема 4. Розробка програм під запит клієнта.

Попередня робота з клієнтом. Основні компоненти програми. Структура програми.

Побудова навчального модуля на основі досвіду учасників (модель Д. Колба). Форми активності.

Оформлення програми. Оцінка ефективності роботи.

Посткоучинговий супровід.

 

Змістовний модуль 2. Етапи коуч-процесу.

 

Тема 5. Структура коуч-сесії.

Етап перший - постановка мети.

Дослідження важливості і істинності цілей. Виявлення причин, що перешкоджають ефективному цілепокладанню. Формування балансу цілей. Технології  формування цілей. Застосування моделей SMART/ SMARTЕR. Рівні цілей: цілі робочого процесу; цілі особистих взаємин; особисті цілі. Вимірювання результатів мети.

Робота зі спрямованою візуалізацією, колом балансу, шкалою тощо. Психологічні механізми формування мотивації.

Формування базових навичок коуча: сензитивність, віддзеркалювання, резюмування. Встановлення адекватної відповідності інформаційного та емоційного між висловлюваннями клієнта і "дзеркалом" (коучем).

Етап другий - аналіз реальності. Обмеження і ресурси. Симптоми неблагополуччя та їх причини, корекція та усунення. Основні труднощі аналізу поточної та оцінки попередній ситуації. Технології коучингу: робота з субособистістю, робота з малюнком, робота з тілом. Створення позитивних настановлень.

Формування базових навичок коуча: спонукання до прояву почуттів клієнтом, вміння "розгортати" невербальні процеси.

Етап третій - визначення можливостей для досягнення цілей. Способи пошуку ресурсів. Закони процесу генерації ідей. Значення креативності для роботи коуча. Розширення власних творчих можливостей. Дослідження власної креативності. Створення умов для креативного процесу індивідуально і в групі.

Техніки ціле покладання. Техніки пошуку нових ідей. Техніки прийняття рішень. Методи дослідження реальності.

 

Тема 6. Моделі та технологія індивідуального коучингу.

Моделі коучингу. Схема «GROW» та її розвиток.  Етапи коучингу по М.Б. О'Ніл: укладення контракту, планування діяльності, коучинг по ходу діяльності / коучинг «за сценою», підведення підсумків.  Схема ABC (Лейблінг М., Прайор Р.).

Алгоритм коучингової сесії. Основні завдання і техніки кожного етапу. Використання емпатійних технік і рефлексивного слухання на різних етапах коучингу. Прийоми операціонализації, конфронтації, невідтермінованого зворотного зв'язку, відповідальності. Рамка результату, її використання в коучинговій сесії.

Тема 7. Методика групової роботи у коучингу.

Індивідуальність учасників і характеристики групи. Індивідуальна динаміка особистісних змін. Групова динаміка. Закони розвитку групи.

Опір: симптоми, джерела, технологія роботи.

Зворотний зв'язок як основний інструмент у роботі з групою.

Базові вміння для управління груповою роботою. Формування однаково ясного розуміння цілей групи, їх конкретизація. Аналіз реальної ситуації щодо поставлених завдань. Управління конфліктами в групі. Використання енергії конфлікту для досягнення поставлених командних цілей. Особистість коуча та її вплив на групу.

 

 

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ
 

Система поточного і підсумкового контролю з навчальної дисципліни «Коучинг» відповідає вимогам «Положення про порядок оцінювання результатів навчальної діяльності студентів», яке визначає основні принципи поточного і підсумкового оцінювання результатів навчальної діяльності студентів усіх форм навчання та рамкові умови їх реалізації.

Поточний контроль результатів навчальної діяльності студентів під час вивчення дисципліни здійснюється з метою перевірки знань, умінь та навичок студентів під час проведення аудиторних занять, а також для перевірки результатів виконання та захисту завдань самостійної роботи.

Завданням поточного контролю є перевірка рівня: засвоєння відповідного навчального матеріалу, набуття знань та сформованості навичок вирішення конкретних питань та ситуацій, умінь самостійно опрацьовувати тексти, здатності осмислювати сутність змісту матеріалу заняття, сформованості вмінь публічно чи письмово обґрунтувати власну точку зору, уміння працювати в команді, здатність нести відповідальність за надані рекомендації та прийняті рішення тощо.

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних та індивідуальних занять, а також для перевірки результатів виконання та захисту завдань самостійної роботи.

Формами проведення поточного контролю є тестування, бліц-опитування, контрольна (модульна) робота, захист результатів виконання групових або індивідуальних проектів під час навчальних  занять, перевірка виконання письмових завдань для самостійної роботи. Кількість балів за різними формами контролю наведено у табл. 1.

 

Таблиця 1

Форми контролю результатів навчальної діяльності студентів та їх оцінювання

Форми контролю

Максимальна кількість балів

Робота на практичних заняттях

60

Перевірка виконання завдань з самостійної роботи

20

Контрольні (модульні) роботи

20

Всього

100

Представлення результатів науково-дослідних робіт на студентських конкурсах, конференціях, олімпіадах тощо

бонусні бали
(до 10 балів)

 

 

Курс складається з семи тем, які об’єднано у два узагальнені змістові модулі. З першого змістового модулю передбачено проведення п'яти практичних занять, з другого – дев'яти практичних занять, кожне з яких оцінюється від 2 до 5 балів. На усіх практичних заняттях можна отримати 60 балів.

По завершенню вивчення кожного змістового модуля проводяться контрольні (модульні) роботи, виконання яких оцінюється максимально у 10 балів кожна. Усього передбачено дві контрольні роботи по завершенню вивчення тем 1-4 та 5-7, відповідно максимальна сума балів за виконання контрольних модульних робіт складає 20.

Також передбачено виконання двох комплексних самостійних робіт, кожна з яких оцінюється у 10 балів. Загальна кількість балів за виконання самостійних робіт – 20.

Результати оцінювання всіх складників поточного контролю фіксуються в електронному журналі обліку навчальної роботи студентів академічної групи.

До загальної кількості балів, отриманих у процесі вивчення дисципліни, можуть також додаватись додаткові (заохочувальні) бали за науково-дослідну діяльність — участь студентів у роботі наукових конференцій, студентських наукових гуртків та проблемних груп, підготовці публікацій, участь у Всеукраїнських олімпіадах і конкурсах та Міжнародних конкурсах тощо. Їх кількість не повинна перевищувати 10 балів за семестр.

 

2.1. Карта навчальної роботи студента

Деталізований порядок нарахування балів за навчальну роботу студентів наведений в карті навчальної роботи студента (табл. 2).

Таблиця 2

КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни «Коучинг»

для студентів освітньо-професійної програми «Психологія»

денна форма навчання

Номер заняття

Вид та тема навчального заняття

Максимальна

кількість балів

Змістовий модуль 1. Сутність коучингу, основні принципи та підходи

 1.  

Практичне заняття 1. Коучинг як особлива форма допомоги клієнту.

2

 1.  

Практичне заняття 2. Базові принципи коучингу

2

 1.  

Практичне заняття 3. Коуч-позиція.

2

 1.  

Практичне заняття 4. Ролі коуча.

4

 1.  

Практичне заняття 5. Розробка програм під запит клієнта

5

Змістовий модуль 2. Етапи коуч-процесу.

 1.  

Практичне заняття 6. Моделі коучингу

5

 1.  

Практичне заняття 7. Технології індивідуального коучингу.

5

 1.  

Практичне заняття 8. Мета коучингу. Технологія SMART та її модифікації.

5

 1.  

Практичне заняття 9. Аналіз поточної ситуації клієнта. Обмеження і ресурси.

5

 1.  

Практичне заняття 10. Робота з мотивацією клієнта.

5

 1.  

Практичне заняття 11. Визначення можливостей клієнта для досягнення цілей.

5

 1.  

Практичне заняття 12. Гремліни. Робота з опором.

5

 1.  

Практичне заняття 13. Коучинг в організаціях

5

 1.  

Практичне заняття 14. Технології групового коучингу.

5

 

Усього балів за роботу на заняттях:

60

 

За виконання контрольних (модульних) робіт

 1.  

Контрольна (модульна) робота № 1

10

 1.  

Контрольна (модульна) робота № 2

10

 

Усього балів за виконання контрольних (модульних) робіт:

20

 

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів

 1.  

Самостійна робота 1.

10

 1.  

Самостійна робота 2.

10

 

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів:

20

 

РАЗОМ БАЛІВ:

100

 

2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

На практичних заняттях можуть проводитись тестування та бліц-опитування для перевірки теоретичної готовності до заняття, використовуватись різноманітні ігри, дискусії, практичні вправи, кейси, презентації індивідуальних та спільних проектів  тощо. Критерії оцінювання варіюються в залежності від форми заняття та видів навчальних завдань, але в цілому позитивно оцінюються: якість виконання поставлених завдань, активність та ініціативність студентів, творчий підхід, конструктивна взаємодія у спільній роботі, позитивне ставлення до навчання та наполегливість в отриманні необхідних знань та вмінь.

Поточний контроль за результатами виконання контрольних (модульних) робіт передбачає оцінювання теоретичних знань та практичних умінь і навичок, які студент набув після опанування певної завершеної частини навчального матеріалу з дисципліни. Контрольні (модульні) роботи проводяться у формі тестування, відповідей на теоретичні питання, розв’язання практичних завдань, ситуацій (кейсів). Критеріями оцінювання є самостійність та правильність виконаних завдань, ґрунтовність відповідей, творчий підхід.

У разі пропуску з поважних причин аудиторних занять студент має право їх відпрацювати за графіком консультацій. Відпрацювання аудиторних занять можуть бути здійснені впродовж 2-х тижнів (14 календарних днів), починаючи з моменту, коли студент має знову приступити до занять (завершилася дія відповідної поважної причини), але не пізніше дня початку залікового тижня у відповідному семестрі. Порядок відпрацювання пропущених занять визначає викладач.

 

3. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

 

3.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

При вивченні навчальної дисципліни «Коучингу» передбачено виконання індивідуальних завдань, пов’язаних з самостійним опануванням теоретичного матеріалу, виконанням прикладних та творчих завдань. Максимальна сума балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи складає 20 балів.

Для самостійної роботи пропонуються різні види теоретичних і практичних завдань: пошук та аналіз інформації у мережі Internet, складання інтелект-карт, аналіз ситуацій, виконання проектів, підготовка презентацій, творчі завдання тощо.

Завдання виконуються в електронній формі та надсилаються на перевірку електронною поштою. У темі повідомлення обов’язково вказується прізвище та ім’я студента, номер спеціальності та групи (наприклад, УПС-101), а також номер самостійної роботи (наприклад, СР-1).

 

3.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

На отримання балів за самостійну роботу впливають такі фактори, як: своєчасність виконання завдань, повнота, якість, самостійність та правильність їх виконання, творчий підхід, ініціативність студентів у роботі тощо. При виконанні спільних завдань (наприклад, групових проектів) оцінюється індивідуальний внесок у спільну роботу.

 

4. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

Підсумковий контроль результатів навчальної діяльності студентів з навчальної дисципліни «Коучингу» здійснюється для оцінювання знань, умінь та навичок студентів і проводиться у формі заліку виключно на підставі результатів поточного контролю.

Максимальна сума балів, яку студент може набрати при вивченні навчальної дисципліни становить 100 балів. Переведення даних 100-балової шкали оцінювання в 4-балову та шкалу за системою ECTS здійснюється в такому порядку (табл. 3).

Таблиця 3

Шкала оцінювання: КНЕУ та ECTS

Шкала КНЕУ, балів

Оцінка за 4-бальноюшкалою

Шкала EСTS

90 – 100

зараховано

A

80 – 89

B

70 – 79

C

66 – 69

D

60 – 65

E

21 – 59

не зараховано з можливістю повторного складання заліку

FX

 0 – 20

F

 

 

Студенти, які за результатами підсумкового контролю у формі заліку набрали від 0 до 59 балів (включно), після належної підготовки мають право повторно скласти залік у формі виконання індивідуальної контрольної роботи.

Індивідуальна контрольна робота складається з 10 завдань, кожне з яких оцінюється за вимогами, що є аналогічними вимогам до екзаменаційного білета. Види (теоретичні, практичні, тестові) завдань індивідуальної контрольної роботи визначаються робочою навчальною програмою дисципліни.

Результат підсумкового контролю у формі заліку фіксується в заліковій відомості в термін, який становить для студентів денної форми навчання не пізніше 2-х робочих днів після проведення останнього аудиторного заняття з дисципліни.

 

5. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

 

5.1. Основна література

 1. Аткинсон М. Жизнь в потоке: Коучинг. — М.: Альпина Паблишер, 2013. — 330 с. — (Трансформационный коучинг: Наука и искусство).
 2. Аткинсон М., Чойс Р. Достижение целей. Пошаговая система. - М.: Альпина Паблишер, 2013.- 288с.
 3. Голви Т. Работа как внутренняя игра. Раскрытие Личного Потенциала. -  М.: Альпина Паблишер, 2013. - 270с.
 4. Дауни М. Эффективный коучинг. Уроки коуча коучей / [пер. с англ.]. - 2-е изд. М. : Добрая книга, 2008. – 288с.
 5. Дилтс Р. Коучинг с помощью НЛП. – М.: Прайм-Еврознак, Олма-Пресс – 2004. – 256с.
 6. Грант Э, Грин Д. Коучинг принятия решений. - СПб. : Питер, 2005. - 138 с.
 7. Максимов В. Е.  Коучинг от А до Я. Возможно все. - СПб. : Речь, 2004. – 272 с.
 8. Парслоу Э., Рэй М. Коучинг в обучении. Практические методы и техники. – Спб.: Питер, 2003. - 204 с.
 9. Смарт Дж. К. Коучинг : пер. с англ. - СПб. : Нева, 2004. - 192 с.
 10. Стар Д. Коучинг. Полное руководство по методам, принципам и навыкам персонального коучинга. – М.: Бизнес Психологи, 2011. - 384с.
 11. Томашек Н. Системный коучинг. Целеориентированный подход в консультировании. – М.: Гуманитарный центр, 2008. - 176с.
 12. Торп С., Клиффорд Дж.  Коучинг. Руководство для тренера и менеджера. – СПб. : Питер, 2004. - 224 с.
 13. Уитворт Л., Кимси-Хаус Г., Сэндал Ф. Коактивный коучинг. Учебник. – М.: Центр поддержки корпоративного управления и бизнеса, 2004. – 360с.

 

5.2. Додаткова література

 1. Бессер-Зигмунд К., Зигмунд Х. Самокоучинг: Культура личности менеджеров и руководителей. — СПб.: Издательство Вернера Регена, 2010. — 176с.
 2. Мелия М. Как усилить свою силу? Коучинг. — М.: Юнайтед Пресс, 2008. — 298с.
 3. Бессер-Зигмунд К., Зигмунд Х. EMDR в коучинге: WingWave - как взмах крыла бабочки. — СПб.: Издательство Вернера Регена, 2007. — 160с.
 4. Зиммерль В., Зиммерль К. Коучинг: Вперёд, от ресурса к цели. — СПб.: Издательство Вернера Регена, 2007. — 144с.
 5. Парабеллум А., Мрочковский Н.С. Коучинг как бизнес. Практическая модель для зарабатывания денег.- СПб: Питер, 2012. – 192 с.
 6. Паркин М. Сказки для коучинга: Как использовать сказки, истории и метафоры в работе с отдельными людьми и с малыми группами; пер. с англ. - М. : Добрая книга, 2009. - 304 с.
 7. Рейнолдс М. Коучинг: эмоциональная компетентность: пер. с англ. - М. : Центр поддержки корпоративного управления и бизнеса, 2003. - 112с.
 8. Самоукина Н., Туркулец Н. Коучинг - ваш проводник в мире бизнеса. - Спб.: Питер, 2004. - 192 с .
 9. Тревисани Д. Режиссура изменений: Эффективные подходы к управлению изменениями в бизнесе и личной жизни / пер. с итал. - К. : AKVILON Plus, 2008. – 260с.
 10. Трейси Б. Технология достижений: Турбокоучинг по Брайану Трейси. — М.: Альпина Паблишер, 2009. — 224с.
 11. Уитмор Д. Коучинг высокой эффективности. Новый стиль менеджмента, Развитие людей, Высокая эффективность. — М.: МАКУБ, 2005. — 168с.
 12. Уитмор Д. Внутренняя сила лидера. Коучинг как метод управления персоналом. — М.: «Альпина Паблишер», 2012. — 312 с.
 13. Шекшня С. Как эффективно управлять свободными людьми: Коучинг. — М.: Альпина Паблишер, 2011. — 208с.

 

5.3. Дистанційні курси та інформаційні ресурси

1. Коучинг. Видео курс коучинга. – Режим доступу: https://youtu.be/k1nA1hGxALI

2. Основы коучинга. Ассоциация профессиональных психологов и психотерапевтов – Режим доступу: https://youtu.be/EZEfwOLGM3s

3. Лайф-коучинг или построение желаемой жизни. – Режим доступу: https://youtu.be/pSF2se6zjhk

4. Бесплатные видеолекции: Коучинг. – Режим доступу: http://edumarket.ru/library/coaching/35577/

5. Бесплатные видеолекции: Коучинг профессиональной коммуникации. – Режим доступу: http://edumarket.ru/library/career/34818/