Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Кредитний менеджмент

Приватний вищий

навчальний заклад

«МІЖНАРОДНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
ФІНАНСІВ»

 

1993

 

Private institution of

higher education

«INTERNATIONAL

UNIVERSITY

OF FINANCE»

 

Кафедра фінансів та кредиту

 

 

 

 

 

Методичні вказівки до написання

контрольної роботи з дисципліни

«Кредитний менеджмент»

 

 

 

для студентів галузі знань

0305 «Åêîíîì³êà ³ ï³äïðèºìíèöòâî»

спеціальностей 8.03050801 «Фінанси і кредит»,

8.03050802 «Банківська справа»

 

 

 

 

 

 

Київ 2015

1. ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ТА ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

 

Контрольна робота є однією із форм перевірки знань студентів заочної та дистанційної форм навчання, які були отримані ними шляхом самостійного вивчення дисципліни «Кредитний менеджмент».

Кожне завдання контрольної роботи включає в себе два теоретично-аналітичних питання за вибором студента відповідно до його варіанту та практичні завдання (три задачі).

Варіант контрольної роботи студент обирає залежно від номера логіну студента у Віртуальному МУФ.

Контрольна робота, виконана не за своїм варіантом, не зараховується.

Контрольна робота повинна бути належним чином оформлена. На титульному листі необхідно вказати дисципліну, з якої виконана контрольна робота; курс, групу, прізвище та ініціали студента.

У тексті контрольної роботи три питання плану повинні бути обов'язково виділені. Відповіді на питання повинні мати посилання на відповідні літературні джерела або матеріали практичного характеру, а також містити чітке розмежування параграфів, що допомагає студентові розділити матеріал на логічні частини, бачити зв'язок між ними, не допустити повторів, краще засвоїти матеріал теми.

Теоретичні питання контрольної роботи слід висвітлювати лаконічно, чітко і зрозуміло. Не зараховуються відповіді на питання, які повністю цитують відповідні теми з підручників або навчальних посібників, електронного конспекту лекцій з дисципліни.

У кінці контрольної роботи студент повинен надати список використаної літератури, якою він користувався для написання даної контрольної роботи. Список використаної літератури обов'язковий і повинен містити не менше семи використаних джерел. Оформлення списку літературних джерел повинно відповідати вимогам вищої школи.

Обсяг контрольної роботи не повинен перевищувати 20-25 сторінок формату А4.

Своєчасно виконану контрольну роботу студент надсилає на перевірку до дистанційної системи Віртуальний МУФ. Уразі негативної рецензії вона повертається на доопрацювання, після чого виконується повторно і знову подається на перевірку.

До здачі заліку з дисципліни «Кредитний менеджмент» студент допускається лише за умови зарахування контрольної роботи.

 

Вимоги до оформлення контрольної роботи

 

Текстовий матеріал контрольної роботи друкується комп’ютерним способом на одному боці білого аркуша паперу формату А4 через 1,5 інтервал з розрахунку не більше 40 рядків на сторінці за умови рівномірного її заповнення. Текст розміщується на сторінці, яка обмежується полями: лівим – 30 мм, правим – 10 мм, верхнім – 20 мм, нижнім – 20 мм. Відстань між заголовком і текстом має бути в межах 15-20 мм. Шрифт – Times New Roman, 14 кегль, через 1,5 інтервал, масштаб 100%, звичайний, абзац 1,0 – 1,25 см. Текст вирівнюється «по ширині».

Зміст має включати всі заголовки, які є у роботі, починаючи із вступу і закінчуючи додатками та номери початкових сторінок усіх розділів і підрозділів.

Текст основної частини роботи поділяється на розділи і підрозділи (якщо необхідно). Заголовки структурних частин контрольної роботи «ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» пишуться великими літерами симетрично до тексту. Заголовки підрозділів пишуться маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапка в кінці заголовка не ставиться. Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) та текстом має дорівнювати 1-2 інтервалам основного тексту.

Нумерація, ілюстрації, таблиці, формули, посилання, додатки

 

Нумерація сторінок. Першою сторінкою контрольної роботи є титульна сторінка, другою – зміст, третьою – вступ і т.д., але номери сторінок починають проставляти тільки із вступу. Нумерація сторінок курсової роботи здійснюється арабськими цифрами в правому верхньому кутку без крапки в кінці, зі збереженням наскрізної нумерації усього тексту, але на титульному аркуші номер не проставляють.

Таблиці, графічний матеріал, формули. Рисунки, таблиці розташовують після першого посилання на них у тексті, або не далі як на наступній сторінці. На рисунки та таблиці у тексті роблять посилання скороченням слів та порядковим номером – табл. 1.2 (друга таблиця першого розділу), рис. 1.2 (другий рисунок першого розділу). На всі таблиці та рисунки повинні бути посилання в тексті. У разі повторного посилання вказують у скороченому вигляді – «див. табл. 1.3».

Таблиці. Цифровий матеріал, як правило, оформлюють у вигляді таблиць для уточнення та зручності порівняння показників. Таблицю слід розташовувати безпосередньо після тексту, у якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці.

Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над нею і друкують симетрично до тексту, як показано на рис. 2. Назву і слово «Таблиця» починають з великої літери. Слово «Таблиця» вказують один раз зліва над першою частиною таблиці, над іншими частинами таблиці пишуть: «Продовження таблиці ___» із зазначенням номера таблиці. Назва таблиці розміщується по центру. Заголовки  граф таблиці починають з великої літери, а підзаголовки – з малої, якщо вони складають одне речення з заголовком. Назва таблиці має точно і стисло відображати її зміст, а також умови часу (роки, півріччя, квартали, місяці) та місця (конкретна організація, галузь, економічна сфера тощо).

 

 

Таблиця   ____   –   _______________________________

               (номер)                                          (назва таблиці)

 

 

Заголовки стовпців

 

 

 

 

Підзаголовки стовпців

А

1

2

3

4

Нумерація стовпців

 

 

 

 

 

Рядки

 

 

 

 

 

Рисунок 2. –  Макет таблиці

 

Заголовки стовпців і рядків таблиці слід друкувати з великої літери, підзаголовки стовпців – з малої, якщо вони є продовженням заголовка, або з великої, якщо вони мають самостійне значення. У кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставлять, заголовки і підзаголовки стовпців друкують в однині.

У заголовках стовпців і рядків обв’язково зазначаються одиниці вимірювання, у яких наведено відповідну до них цифрову інформацію. Для одиниць вимірювання може бути окремо передбачений рядок (стовпчик), який розміщується безпосередньо поряд з рядком (стовпчиком) із заголовками. Якщо всі дані таблиці мають одну одиницю вимірювання, її вказують один раз, відокремлюючи комою після назви, або праворуч, над верхньою обмежувальною лінією в дужках чи без них. Одиниці вимірювання слід зазначати, дотримуюючись загальноприйнятих правил скорочення слів.

Заголовки стовпців, як правило, друкують паралельно рядкам таблиці. Але за необхідності допускається їх перпендикулярне щодо рядків розміщення.

Допускається розміщення таблиці вздовж довгого боку аркуша, тобто використовувати функцію альбомного комп’ютерного друку. За таких умов, назва таблиці повинні розміщуватись з боку брошурування сторінки.

Якщо рядки або стовпці таблиці виходять за формат сторінки, то таблицю ділять на частини, які розміщують на наступних сторінках, позначають як «Продовження таблиці __», повторюючи при цьому її форму.

У разі поділу таблиці на частини допускається її боковик заміняти відповідно номерами стовпців і рядків. При цьому, обв’язково нумерують арабськими цифрами стовпці і (або) рядки першої частини таблиці.

Таблиці (за винятком таблиць у додатках) слід нумерувати арабськими цифрами в межах розділу. При цьому номер таблиці складається з номеру розділу і порядкового номера таблиці, відокремлених крапкою, наприклад, «Таблиця 2.1» – перша таблиця другого розділу. Таблиці кожного додатка позначають окремою нумерацією арабськими цифрами з додаванням перед цифрою літери позначення додатка. Наприклад, «Таблиця В.1» – перша  таблиця у додатку В.

На всі таблиці мають бути посилання в тексті, які містять слово «таблиця» із зазначенням її номера. Наприклад, «За даними, наведеними у табл. 3.2».

В таблиці використовують шрифт Times New Roman, 12 кегль, міжрядковий інтервал – 1. Зразок оформлення таблиці, наведено у додатку В.

У разі необхідності по тексту чи до таблиць оформлюють примітки, в яких наводять довідкові та пояснювальні дані. Примітки нумерують послідовно в межах однієї сторінки. Якщо приміток декілька на одному аркуші, то після слова «Примітки» ставлять двокрапку, наприклад:

   Примітки:

   1. ...

   2. ...

Якщо примітка одна, її не нумерують і після слова «Примітка» ставлять крапку.

Графічний матеріал. Графічний матеріал – рисунки (схеми, діаграми і т. ін.) розміщують у курсової роботі з метою ілюстрації властивостей або характеристик об’єкта, а також для ліпшого розуміння змісту тектовового викладення того чи іншого питання.

На графічний матеріал обов’язково мають бути посилання в тексті роботи. Розміщувати графічний матеріал треба безпосередньо після тексту, в якому про нього згадується вперше, або на наступній сторінці, а за необхідності – у додатку.

За наявності у роботі таблиць, які доповнюють графічний матеріал, їх слід розміщувати одразу (або на наступній сторінці) після графічного матеріалу.

Графічний матеріал повинен мати тематичну назву, яку розміщують під ним. За необхідності під графічним матеріалом розміщують пояснювальні дані (примітки, посилання на джерела інформації тощо).

Графічний матеріал позначають словом «Рисунок ___». Наприклад, «Рисунок 1.2. – Структура кредитного портфелю банку.

Рисунок (діаграму, схему і т. ін.), як правило, слід виконувати на одній сторінці. Якщо ілюстрація не вміщується на одній сторінці, можна переносити її на інші сторінки з зазначенням пояснювальних даних на кожній сторінці: «Рисунок ___, аркуш ___».

Графічний матеріал (за винятком графічного матеріалу додатків) слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу. Номер рисунка складається з номерів розділу та порядкового номера рисунка, відокремлених крапкою, наприклад, «Рисунок 3.2.» – другий рисунок третього розділу.

Приклад оформлення графічного матеріалу представлено у додатку В.

Графічний матеріал кожного додатка позначають окремою нумерацією арабськими цифрами з додаванням перед цифрою позначення додатка. Наприклад, «Рисунок В.3» – третій графічний матеріал у додатку Б.

Допускається виконання великих рисунків на аркушах формату А3, відповідно згорнувши їх для брошурування роботи. Але звичайно такі рисунки виносять у додатки.

Формули. Формули та рівняння розташовують безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються вперше, посередині сторінки. Формули за винятком тих, які є в додатках, мають нумеруватися арабськими цифрами в межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули, відокремлених крапкою: (2.3) означає, що це 3-тя формула 2-го розділу. Номер зазначають на рівні формули або рівняння в круглих дужках, у крайньому правому положенні на рівні відповідної формули.

Формули в додатках нумерують окремо арабськими цифрами в межах кожного додатка з додаванням перед цифрою літери позначення додатка. Наприклад: «…відповідно до формули (В.1) додатка В ...».

Символи (умовні позначення) величин, які є складовими формул, слід використовувати відповідно встановленим стандартам або загально прийнятним скороченням.

Пояснення символів і числових коефіцієнтів, що входять до формули, якщо вони не пояснювалися в тексті, мають бути наведені безпосередньо під формулою. Пояснення кожного символу слід давати з нового рядка в тій послідовності, в якій символи наведено у формулі. Перший рядок пояснення має починатися словом «де» без двокрапки після нього.

Формули, що подаються одна за одною і не розділені текстом, відокремлюють комою. Підставляти чисельні значення в початковий аналітичний вираз категорично забороняється. Переносити формули на наступний рядок допускається тільки на знаках виконуваних операцій, причому знак на початку наступного рядка повторюють. При перенесенні формули на знаку множення застосовують знак «х».

Рівняння і формули треба виділяти з тексту вільними рядками. Вище і нижче кожної формули потрібно залишити не менше одного вільного рядка.

Приклад:

Чиста теперішня вартість розраховується за формулою (2.3):

 ,                                                                        (2.3)

де   Bt – валовий дохід за рік t;

Ct – повні витрати за рік t;

t – відповідний рік дії проекту;

n – загальна кількість років реалізації проекту; 

і – ставка дисконту [7, с. 121].

Посилання в тексті на порядкові номери формули дають у дужках. Наприклад: «Розрахуємо чисту теперішню вартість проекту згідно формули (2.3)».

Додатки. Матеріал, що доповнює положення роботи, допускається розміщувати в додатках. Додатками можуть бути: графічний матеріал, таблиці великого розміру, розрахунки, опис алгоритмів і програм задач, що розв’язуються на ПК і т. ін. Додатки необхідно вказувати в порядку появи посилань на них у тексті.

Додатки позначають великими літерами української абетки, починаючи з А, за винятком літер Г, Є, З, И, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. Після слова «Додаток» друкують  літеру, що позначає його послідовність. Допускається позначення додатків літерами латинської абетки, за винятком літер І, О.

Кожний додаток слід починати  з нової сторінки із зазначенням вгорі посередині сторінки слова «Додаток» і його позначенням. Додаток повинен мати заголовок, який друкують симетрично відносно тексту з великої літери окремим рядком.

У разі потреби текст додатка можна поділити на розділи, підрозділи і пункти (наприклад, А 4.1. – пункт 4.1. додатка А). Ілюстрації, таблиці, формули і рівняння необхідно нумерувати в межах кожного додатка (наприклад, рисунок Е.3, таблиця Б, формула А.1).

Правила цитування та посилання на використані джерела.

При написанні курсової роботи студент повинен давати посилання на  джерела, матеріали з яких наводяться у роботі. Такі посилання дають змогу, за необхідності, відшукати ті чи інші документи і перевірити як достовірність наведених у роботі відомостей, так і отримати необхідну інформацію щодо змісту і обсягу опрацьованого автором першоджерела. Посилатися слід переважно на останні (свіжі) видання публікацій. На більш ранні видання можна посилатися лише в тому разі, коли в них є матеріал, який не включено до останнього видання.

З метою підтвердження власних аргументів посиланням на авторитетне джерело або для критичного аналізу того чи іншого друкованого твору доцільно наводити цитати.

Загальні вимоги до цитування наступні:

а) текст цитати варто починати і закінчувати лапками та наводити в тій граматичній формі, в якій він поданий у джерелі, зберігаючи особливості авторського написання. Наукова термінологія, що вживається іншими авторами, не виділяється лапками, крім тієї, яка викликала загальну дискусію. У цих випадках використовується вираз «так званий»;

б) цитування повинно бути повним, без довільного скорочення авторського тексту та без перекручень думок автора;

в) після кожної цитати обов’язково необхідно вказати посилання на джерело;

г) у разі непрямого цитування (переказі, викладі думок інших авторів своїми словами), варто точно викладати думки автора, бути коректним щодо оцінювання його результатів і давати відповідні посилання на джерело;

д) у разі необхідності виявлення ставлення автора праці до окремих слів або думок з цитованого тексту варто після них у круглих дужках ставити знак оклику або знак питання.

Посилання даються одразу після закінчення цитати у квадратних дужках, де вказується порядковий номер джерела у списку використаних джерел та відповідна сторінка джерела (наприклад, [3, с.18]) – означає, що використано інформацію з джерела під номером 3 у списку використаних джерел, яка знаходиться на сторінці 18).

Список використаних джерел. Приклади оформлення літературних джерел для оформлення переліку посилань представлені в додатку Г.

Завершену контрольну роботу студенти здають згідно із встановленим терміном.

Студент, який отримав незадовільну оцінку, не допускається до заліку з даної дисципліни.

Роботи, які не відповідають встановленим нормативам, повертаються на до опрацювання.

Оцінювання контрольної роботи: за правильну відповідь на теоретичне питання студент отримує мах 20 балів, за правильно розраховану задачу – 20 балів. Також бали знімаються за неякісно оформлену роботу.

 

2. ЗАВДАННЯ НА КОНТРОЛЬНУ РОБОТУ

 

Студенти заочно-дистанційної форми навчання виконують контрольну роботу з дисципліни «Кредитний менеджмент», яка дає змогу підсумувати отримані знання під час вивчення дисципліни.

Варіант контрольної роботи студент обирає залежно від номера логіну студента у Віртуальному МУФ. Кожний варіант контрольної роботи включає 2 теоретично-аналітичних питання за вибором студента відповідно до його варіанту, 3 практичних завдання.

Номер логіну

Теоретично-

аналітичні питання

Практичні завдання

Варіант 1

1, 11, 21

1, 20, 27

Варіант 2

2, 12, 22

2, 12, 23

Варіант 3

3, 13, 23

3, 13, 25

Варіант 4

4, 14, 24

4, 15, 28

Варіант 5

5, 15, 25

5, 8, 16

Варіант 6

6, 16, 26

6, 19, 26

Варіант 7

7, 17, 27

9, 24, 17

Варіант 8

8, 18, 28

7, 11, 18

Варіант 9

9, 19, 29

10, 21, 29

Варіант 10

10, 20, 30

14, 22, 30

Перед виконанням контрольної роботи необхідно опрацювати відповідну наукову та навчальну літературу, а також законодавчо-нормативні документи, що регламентують діяльність на кредитному ринку  Україні.

Теоретично-аналітичні питання контрольної роботи слід висвітлювати лаконічно, чітко і зрозуміло з обов’язковим використанням відповідної статистичної інформації.

Виконуючи практичні завдання та аналітичну ситуацію, необхідно показати хід розрахунків, навести необхідні роз'яснення до них, за результатами розв’язання обов'язково зробити висновки.

\

ПЕРЕЛІК ТЕОРЕТИЧНО-АНАЛІТИЧНИХ ПИТАНЬ

 1. Аналіз кредитного ринку в Україні.
 2. Проблеми та перспективи розвитку іпотечного кре­дитування в Україні.
 3. Особливості споживчого кредитування в Україні.
 4. Роль інвестиційного кредитування в розширенні су­спільного відтворення.
 5. Міжнародний інвестиційний кредит і його роль у розвитку економічних відносин в Україні.
 6. Місце банків у інвестиційній активності суспільства.
 7. Аналіз сучасного стану мікрокредитування в Украї­ні: проблеми та перспективи.
 8. Порядок оформлення договорів застави та регулю­вання правовідносин щодо реалізації права кредитора на стягнення заставленого майна.
 9. Порівняльна оцінка факторингу та кредиту: пере­ваги і недоліки для позичальника.
 10. Аналіз факторів впливу на визначення рівня від­соткової ставки за кредитом.
 11. Кредитування у формі овердрафту: сучасний стан і перспективи розвитку.
 12. Напрями підвищення ефективності управління банківськими ризиками.
 13. Практичні підходи до оцінки рівня банківських ризиків.
 14. Аналіз стану міжбанківського кредитування в Україні.
 15. Аналіз діючої практики управління кредитним ризиком банку.
 16. Напрями підвищення ефективності управління кредитним ризиком банку.
 17. Засади формування кредитної політики банку й аналіз її ефективності.
 18. Етапи кредитного процесу та їх значення для ефективності кредитної політики банку.
 19. Напрями регулювання кредитних відносин в Україні.
 20. Напрями вдосконалення методик оцінки кредитоспроможності позичальника.
 21. Аналіз стану кредитування АПК: проблеми та шляхи їх вирішення.
 22. Вітчизняний і зарубіжний досвід оцінки кредитоспроможності позичальників.
 23. Роль внутрішньобанківського контролю та кредитного моніторингу в забезпеченні дохідності кредитної діяльності банку.
 24. Характер впливу відсоткового ризику на рівень доходів від кредитних операцій банку.
 25. Порядок формування та використання резервів для покриття можливих втрат від кредитних операцій банку.
 26. Аналіз рейтингових методик і можливість їх використання вітчизняними банками для оцінки кредитоспроможності позичальника-банку.
 27. Механізм прийняття рішення про видачу кредиту або відмову у видачі кредиту.
 28. Перспективи розвитку лізингових операцій банку.
 29. Кредитний скоринг: проблеми та шляхи їх вирішення.
 30. Проблеми забезпечення повернення банківських кредитів.

 

 

 

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

Задача 1.Банк надав короткостроковий споживчий кредит у сумі 35 тис. грн строком на 7 міс. під 24 % річних. Погашення кредиту проводиться рівними строковими внесками наприкінці кожного місяця. Відсотки нараховуються на фактичну заборгованість за кредитом і погашаються що­місячно. Розрахувати суму строкових внесків і загальну суму відсотків, отриманих банком.

Задача 2. Підприємство має гостру потребу в оборотних коштах. У процесі експертизи кредитний відділ банку з'ясував, що підприємство зможе погасити кредит з виручки від реалізації в сумі 260 тис. грн, яку воно одержить через 4 міс. Розрахувати максимальну суму кредиту підприємства, якщо ставка з кредитування становить 22 % річних.

Задача 3. З січня 2013 р. підприємство «Альфа» отримало кредит у банку в сумі 1,5 млн. грн під 22 % річних строком на 8 міс., а спільне підприємство «Гама» – у сумі 600 тис. грн строком на 10 міс. під 22 % річних. У перший місяць після отримання кредиту підприємство «Альфа» поглинуло підприємство «Гама», взявши на себе всі його зобов'язання. В банку для зручності обліку було прийнято рішення об'єднати зобов'язання за кредитами та встановити строк погашення заборгованості на 1 листопада за умови, що 1 серп­ня підприємство «Альфа» сплатить третину заборгованості.

Розрахувати суму боргу підприємства «Альфа» перед банком та суму доходу банку від кредитної операції (база нарахування відсотків – 365 днів).

Задача 4. Підприємство одержало кредит у банку в сумі 250 тис. грн строком на 4 міс. під 22 % річних. Однак після закінчення цього строку підприємство не змогло погасити кредит і банк погодився пролонгувати заборгованість ще на 2 міс., при цьому збільшивши відсоткову ставку до 26 % річних.

Розрахувати суму заборгованості підприємства перед банком на момент погашення заборгованості. Відсотки погашаються після закінчення строку дії кредитного договору.

Задача 5. Нарахувати відсоток за користування кредитом у 1, 2, 3 та 4-й місяці, якщо:

а) підприємство одержало позику на закупівлю обладнання 19 січня 2013 р. строком до 3 міс. на суму 120 тис. грн під 22 % річних (база нарахування відсотків – 365 днів);

б) 10 березня клієнт достроково погасив частину позики у розмірі 45 тис. грн;

в) повністю кредит було погашено 18 квітня 2013 р.

Задача 6. Банк видав кредит підприємству на поповнення оборот­них коштів 1 вересня 2013 р. Підприємству була відкрита кредитна лінія з лімітом кредитування 500 тис. грн строком на 2 міс. Відсоткова ставка за кредитом становить 20 % річних.

2 вересня 2013 р. було видано перший транш у сумі 200 тис. грн.

15 вересня 2013 р. було видано другий транш у сумі 250 тис. грн.

25 жовтня 2013 р. було погашено частину кредиту в і 300 тис. грн.

Повністю кредит було погашено 2 листопада 2013 р. Визначити суму заборгованості підприємства перед банком за умови, що відсотки погашаються наприкінці строку дії кредитного договору (база нарахування відсотків – 365 днів).

Задача 7. Клієнт звернувся до банку із заявою на отримання кре­диту в гривнях строком на 9 міс. для фінансування поточ­ної діяльності у сумі 270 тис. грн.

Банк запропонував клієнту такі умови:

а) щомісячне нарахування і сплата відсотків у розмірі 23 % річних;

б) одноразове нарахування відсотків у розмірі 20 % річних за умови, що відсотки будуть сплачені одночасно з отриманням кредиту;

в) одноразове нарахування відсотків у розмірі 24 % річних за умови, що відсотки будуть сплачені одноразовим платежем після закінчення строку кредитування.

Вибрати більш вигідний варіант для позичальника. Обґрунтувати вибір клієнта.

Задача 8. Для обґрунтування вибору банком інвестиційного проекту розрахувати показники ефективності інвестиційного проекту: чистий приведений дохід, норма рентабельності інвестицій, індекс рентабельності інвестицій і строк окупності інвестицій на підставі даних таблиці.

Рух грошових потоків інвестиційного проекту

Показник

Рік

1-й

2-й

3-й

4-й

5-й

Варіант «А»

Інвестиції, тис. грн

2500

1000

 

 

 

Виручка від реалізації нової продукції (разом з ПДВ), тис. грн

 

3200

2100

1100

800

Повна собівартість реалізованої продукції, тис. грн, у тому числі:

 амортизаційні відрахування, зумовлені інвестиціями, тис. грн

 

2120

 

875

1800

 

875

820

 

875

560

 

875

Ставка податку на прибуток, %

 

19

19

19

19

Ціна авансованого капіталу (ставка відсотка), %

 

20

20

20

20

Варіант «Б»

Інвестиції, тис. грн

4200

2000

 

 

 

Виручка від реалізації нової продукції (разом з ПДВ), тис. грн

 

2750

3250

3560

3180

Повна собівартість реалізованої продукції, тис. грн, у тому числі:

амортизаційні відрахування, зумовлені інвестиціями, тис. грн

 

1570

 

1550

2000

 

1550

2200

 

1550

2300

 

1550

Податок на прибуток, %

 

19

19

19

19

Ціна авансованого капіталу (ставка відсотка), %

 

20

20

20

20

 

Задача 9. Підприємство продало товар на умовах комерційного кредиту з оформленням простого векселя. Номінальна вартість векселя – 200 тис. грн, строк – 60 днів. Через 40 днів з моменту оформлення векселя підприємство передало його банку для врахування. Відсоткова ставка за кредитом становить 25 % річних. Розрахувати суму, отриману банком, і суму, отриману підприємством.

Задача 10. Розрахувати суму лізингових платежів і дохід банку від лізингової операції, якщо вартість обладнання, що надається в лізинг, становить 450 тис. грн, строк лізингової угоди – 2 роки, лізинговий платіж – 20 % річних. Лізин­гові платежі нараховуються рівними частинами щоквар­тально протягом усього строку лізингової угоди.

Задача 11.Проаналізувати рівень відсоткового ризику банку за даними, наведеними у таблиці. Граничний рівень відсоткового ризику встановлено на рівні 5 %. Визначити, як зміниться розмір прибутку банку, якщо відсоткові ставки протягом року знизяться на 2 пункти.

Чутливі активи і зобов'язання банку, тис. грн

Статті

 

до 31

дня

31–92

дня

92–365

днів

понад 365

днів

Всього

Активи, чутливі до зміни

відсоткових ставок

35

185

336

410

966

Зобов'язання, чутливі до зміни відсотко­вих ставок

45

15

320

365

845

Величина GАР

 

 

 

 

 

Коефіцієнт GАР GАР)

 

 

 

 

 

Кумулятивний GАР (NGАР)

 

 

 

 

 

Індекс відсоткового ризику (Rr), %

 

 

 

 

 

 

Задача 12. Розрахувати розмір прибутків або збитків банку у випадку зниження відсоткової ставки на 1,5 пункти протягом першого місяця. Проаналізувати відповідність рівня відсоткового ризику банку граничному за даними таблиці, якщо граничний рівень відсоткового ризику встановлено у розмірі 6 %.

Чутливі активи і зобов'язання банку, тис. грн

Статті

до 31

дня

31–92

дня

92–365

днів

понад 365

днів

Всього

Активи, чутливі до зміни відсоткових ставок

50

175

420

385

1030

Зобов'язання, чутливі до зміни відсотко­вих ставок

140

95

380

365

980

Величина GАР

 

 

 

 

 

Коефіцієнт GАР GАР)

 

 

 

 

 

Кумулятивний GАР (NGАР)

 

 

 

 

 

Індекс відсоткового ризику (Rr), %

 

 

 

 

 

 

Задача 13. Для оцінки фінансового стану позичальника на підставі даних балансу таблиці розрахувати коефіцієнти плато­спроможності (коефіцієнти миттєвої, поточної та загаль­ної ліквідності) і фінансової стійкості (коефіцієнти манев­реності власних коштів, фінансової незалежності й ко­ефіцієнт забезпечення власними оборотними коштами) та визначити їхню відповідність оптимальним теоретичним значенням.

Показники балансу підприємства-позичальника, тис. грн

Показник

2012 р.

2013 р.

Грошові кошти та їх еквіваленти

25

35

Поточні фінансові інвестиції

7

10

Дебіторська заборгованість

80

60

Загальна сума оборотних активів

395

440

Короткострокові кредити

110

120

Кредиторська заборгованість

70

80

Власний капітал

175

210

Необоротні активи

80

90

Довгострокові і поточні зобов'язання

120

185

 

Задача 14. Для оцінки фінансового стану позичальника на підставі даних балансу розрахувати коефіцієнти рентабельності (рентабельність продажу, рентабельність капіталу), ділової активності (коефіцієнт оборотності активів та оборотності власного капіталу) і визначити їхню від­повідність оптимальним теоретичним значенням.

Показники балансу підприємства-позичальника, тис. грн

Показник

2012 р.

2013 р.

Чистий дохід

205

255

Чистий прибуток

15

17

Власний капітал

175

210

Валюта балансу

495

545

 

Задача 15. З метою оцінки кредитоспроможності позичальника-банку проаналізувати структуру і динаміку (абсолютний приріст, темпи зростання та приросту) активних операцій і зробити обґрунтовані висновки щодо тенденцій зміни розрахованих показників. Результати аналізу представити у вигляді аналітичної таблиці.

Активи банку, млн. грн

Статті активу

2012 р.

2013 р.

Каса банку

340

545

Кореспондентський рахунок у НБУ

1602

2335

Кошти в інших банках, кредити та аванси іншим банкам

6363

5412

Кредити, видані підприємствам

6259

6156

Споживчі кредити

4351

4947

Цінні папери на продаж

58

774

Інвестиційні цінні папери

148

137

Основні засоби

3309

3630

Інші активи

208

399

Всього активів

22638

24335

 

Задача 16. З метою оцінки кредитоспроможності позичальника-банку проаналізувати пасивні операції (абсолютний приріст, темпи зростання та приросту), частку зобов'язань і власного капіталу в загальних пасивах банку  і зробити обґрунтовані висновки щодо тенденцій зміни розрахованих показників. Результати аналізу представити у вигляді аналітичної таблиці.

Пасиви банку, млн. грн

Статті пасиву

2012 р.

2013 р.

Зобов'язання

Кореспондентський рахунок Націо­нального банку України

593

620

Кореспондентські рахунки інших банків

1048

1258

Кредити Національного банку України

98

89

Кредити інших банків

1905

1560

Поточні рахунки клієнтів

4520

4560

Вкладні рахунки фізичних осіб

5617

6962

Вкладні рахунки юридичних осіб

2264

3120

Інші зобов'язання

76

114

Всього зобов'язань

16121

18283

Власний капітал

Статутний капітал

1242

1260

Резервні фонди

2890

2640

Нерозподілений прибуток минулих років

1105

482

Фінансовий результат поточного року

1280

1670

Всього власний капітал

6517

6052

Всього пасивів

22638

24335

 

Задача 17. З метою оцінки кредитоспроможності позичальника-банку проаналізувати структуру та динаміку (абсолютний приріст, темпи зростання та приросту) доходів і зробити обґрунтовані висновки щодо тенденцій зміни розрахованих показників.

Результати аналізу представити у вигляді аналітичної таблиці.

Доходи банку, млн. грн

Показник

2012 р.

2013 р.

Відсоткові доходи

2066

2717

Комісійні доходи

1072

983

Результат від торгівлі іноземною валютою

149

153

Торговельний дохід

-1,5

-2,4

Інші доходи

24

104

Всього доходів

3 309,5

3954,6

 

Задача 18. З метою оцінки кредитоспроможності позичальника-банку проаналізувати структуру та динаміку (абсолютний приріст, темпи зростання та приросту) витрат і зробити обґрунтовані висновки щодо тенденцій зміни роз­рахованих показників.

Результати аналізу представити у вигляді аналітичної таблиці.

Витрати банку, млн. грн

Показник

2012 р.

2013 р.

Відсоткові витрати

814

990

Комісійні витрати

89

119

Витрати на приміщення, обладнання та засоби зв'язку

3,2

3,5

Інші операційні витрати

139

153

Загальні адміністративні витрати

12

17

Резерв на знецінення позик

66

422

Податок на прибуток

532

279

Інші витрати

70

30

Всього витрат

1 725,2

2 013,5

 

Задача 19. З метою оцінки кредитоспроможності позичальника-банку на підставі даних таблиці розрахувати нормативи кредитного ризику та визначити їх відповідність нормативним значенням

Окремі дані щодо заборгованості позичальників за кредитами, млн грн

Показник

На 01.01.2013

На 01.01.2014

Сума заборгованості за всіма кредитами, наданими позичальнику «А»

4252

5645

Сума резерву, сформованого за кредитною операцію позичальника «А»

215

282

Сума заборгованості за всіма креди­тами, наданими позичальнику «Б»

3612

4587

Сума резерву, сформованого за кре­дитною операцією позичальника «Б»

722

515

Заборгованість за «великими» кредитами банку

18256

32431

Сума резерву, сформованого за «великими» кредитами банку

3612

4875

Заборгованість за всіма кредитами, наданими інсайдеру «А»

1212

1305

Сума резерву, сформованого за кре­дитною операцією з інсайдером «А»

310

450

Заборгованість за всіма кредитами, наданими інсайдерам

6845

7253

Сума резерву, сформованого за кре­дитними операціями з інсайдерами

273

290

Регулятивний капітал банку

20100

22500

 

Задача 20. Розрахувати показники оцінки кредитоспроможності позичальника – фізичної особи на підставі наведених да­них:

– позичальник має намір отримати споживчий кредит у сумі 5 тис. грн строком на 8 міс. під 17 % річних;

– погашення кредиту відбувається рівними строкови­ми внесками наприкінці кожного місяця;

– розмір заробітної плати позичальника – 2,2 тис. грн;

– сума щомісячних платежів позичальника – 950 грн.

Зробити обґрунтований висновок щодо доцільності видачі кредиту.

 

Задача 21. На основі даних таблиці проаналізувати структуру і динаміку (абсолютний приріст, темпи зростання та приросту) кредитного портфеля банку за галузями економіки.

Результати аналізу представити у вигляді аналітичної таблиці.

Кредитний портфель банку за галузями економіки, млн. грн

Показник

2011 р.

2012 р.

2013 р.

Сільське господарство

6187

6872

7200

Промисловість

1057

1532

2100

Будівництво

94

120

138

Оптова і роздрібна торгівля

3404

4253

4587

Готелі та ресторани

52

87

109

Транспорт

166

176

198

Фінансова діяльність

236

298

325

Операції з нерухомістю

325

275

302

Послуги

218

255

297

Кредити, надані фізичним особам

106

138

154

Всього кредитний портфель

11845

14006

15410

 

Задача 22. Проаналізувати структуру і динаміку кредитного порт­феля за видами кредитів.

Результати аналізу представити у вигляді аналітичної таблиці.

Кредитний портфель банку за видами кредитів, млн. грн

Показник

2011 р.

2012 р.

2013 р.

Овердрафт

1562

1341

1683

За операціями РЕПО

101

62

51

За врахованими векселями

1212

1214

1380

За факторинговими операціями

43

98

139

За внутрішніми торговельними операціями

5681

5736

5996

За експортно-імпортними опера­ціями

6768

7212

7596

Інші кредити в поточну діяльність

48087

52136

63561

Кредити в інвестиційну діяльність

4381

6512

8173

У тому числі фінансовий лізинг

65

75

91

Всього кредитний портфель

67835

74311

88579

 

Задача 23. Проаналізувати структуру і динаміку кредитного портфеля за рівнем ризику.

Результати аналізу представити у вигляді аналітичної таблиці.

Кредитний портфель банку за рівнем ризику, млн. грн

Показник

2011 р.

2012 р.

2013 р.

Стандартні кредити

5994

86349

74595

Кредити під контролем

69253

46897

64213

Субстандартні кредити

16607

56435

67345

Сумнівні кредити

708

1296

1120

Безнадійні кредити

682

1512

879

Всього кредитний портфель

93244

192489

208 152

 

Задача 24. Використовуючи дані таблиці, проаналізувати структуру та динаміку (абсолютний приріст, темпи зростання та приросту) кредитного портфеля банку та розрахувати показники якості кредитних операцій банку (коефіцієнт проблемних кредитів, коефіцієнт дохідності кредитного портфеля, коефіцієнт якості кредитного портфеля, коефіцієнт прибутковості кредитного портфеля, коефіцієнт співвідношення відсоткових доходів і відсоткових витрат, пов'язаних із залученням ресурсів). За результатами ана­лізу зробити обґрунтовані висновки щодо динаміки розрахованих показників.

Кредитний портфель банку, млн. грн

Показник

2011 р.

2012 р.

2013 р.

Кредити суб'єктам госпо­дарської діяльності, у тому числі:

5153

7013

10050

в національній валюті

3597

5220

7500

в іноземній валюті

1556

1793

2550

Кредити органам державного управління

130

90

109

Кредити фізичним особам, у тому числі:

3420

5120

8720

в національній валюті

2120

3300

5400

в іноземній валюті

1300

1820

3320

Овердрафт

420

280

320

Всього кредитний портфель

9123

12503

19199

У тому числі проблемні кредити

364

315

575

Резерви під кредитні операції

3190

3560

3580

Робочі активи

16233

19092

27941

Відсотковий дохід

2007

3000

4415

Відсоткові витрати

670

985

1498

 

Задача 25. Визначити суму резерву для покриття можливих втрат за кредитними операціями банку станом на 1 квітня 2013 р., на основі таких даних:

1) кредит у сумі 125 тис. грн виданий без забезпечення. Банком кредит класифікований як «стандартний»;

2) кредит у сумі 500 тис. грн виданий під гарантію Кабінету Міністрів України на суму 500 тис. грн. Банком кредит класифікований як «субстандартний»;

3) кредит у сумі 550 тис. грн виданий під заставу неру­хомості в сумі 500 тис. грн і банківських металів у сумі 200 тис. грн. Банком кредит класифікований як «стандартний»;

4) кредит у сумі 350 тис. грн виданий під заставу державних цінних паперів у сумі 235 тис. грн і недержавних цінних паперів у сумі 125 тис. грн.  Кредит класифікований банком як «під контролем».

Задача 26.Визначити суму резерву для покриття можливих втрат за кредитними операціями банку станом на 1 липня 2013 р., на основі таких даних:

1) кредит у сумі 100 тис. грн виданий під гарантію Кабінету Міністрів України на суму 100 тис. грн. Банком кредит класифікований як «стандартний»;

2) кредит у сумі 250 тис. грн виданий під заставу майнових прав на грошові депозити в сумі 250 тис. грн. Банком кредит класифікований як «субстандартний»;

3) кредит у сумі 400 тис. грн виданий під заставу нерухомості в сумі 600 тис. грн. Банком кредит класифікований як «стандартний»;

4) кредит у сумі 50 тис. грн виданий під заставу автотранспорту в сумі 100 тис. грн. Банком кредит класифікований як «субстандартний».

Задача 27.До банку звернувся позичальник із заявкою про отримання кредиту в сумі 500 000 грн на строк 12 місяців за ставкою 30 % річних. В заявці наведені такі дані:

Сума власного оборотного капіталу – 150 000.

Прогнозований грошовий потік – 650 000.

Коефіцієнт покриття балансу – 2,0.

Коефіцієнт миттєвої ліквідності – 0,25.

Коефіцієнт незалежності – 0,6.

Сукупна заборгованість – 100 000.

Застава – готова продукція на суму 700 000 грн.

Визначити можливість надання кредиту цьому позичальнику, якщо капітал банку становить 5 000 000 грн., а сума наданих ним великих кредитів – 35 700 000.

 

Задача 28. Станом на 01.10.2014 резерв для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банку був сформований по кредитах:

– стандартних             3500 грн;                  

– під контролем          8000 грн;

– субстандартних       5000 грн;                  

– сумнівних                 9000 грн;

– безнадійних             10000 грн;                 

Усього                         35500 грн.

Провести коригування суми резерву, враховуючи стан кредитного портфеля станом на 01.11.2014.

Класифікація кредитного портфеля за ступенем ризику

Сума

кредиту

Вид забезпечення

Рухоме

майно

Державні

цінні папери

Гарантії Кабінету Міністрів України

Стандартні

100 000

150 000

 

 

150 000

 

150 000

 

Під контролем

130 000

250000

 

 

200 000

 

200 000

 

250 000

 

 

250 000

Субстандартні

100 000

200 000

 

 

80 000

 

80 000

 

 

Задача 29. До банку звернувся позичальник із заявкою про отримання кредиту в сумі 200 000 грн на строк 9 місяців за ставкою 30 % річних. В заявці наведені такі дані:

Сума власного оборотного капіталу – 50 000.

Прогнозований грошовий потік – 250 000.

Коефіцієнт покриття балансу – 2,0.

Коефіцієнт миттєвої ліквідності – 0,25.

Коефіцієнт незалежності – 0,6.

Сукупна заборгованість – 30 000.

Застава – готова продукція на суму 300 000 грн.

Визначити можливість надання кредиту цьому позичальнику, якщо капітал банку становить 3 000 000 грн.

Задача 30. За нижченаведеним кредитним портфелем розрахувати суму резерву для відшкодування можливих збитків по кредитних опе­раціях, враховуючи, що резерв за даним кредитним портфелем раніше не формувався.

(у тис. грн)

Класифікація кредитного портфеля за ступенем ризику

Сума

кредиту

Вид забезпечення

Майнові права на

грошові депозити

Державні

цінні папери

Банківські

метали

Стандартні

200 000

50 000

50 000

100 000

Під контролем

300 000

400 000

Субстандартні

100 000

100 000

Сумнівні

80 000

20 000

120 000

Безнадійні

50 000

50 000

25 000

Усього

730 000

120 000

175 000

620 000

 

 

 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – С. 381–481.

2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436-ІV // http: //www.rada.gov.ua.

3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. № 435-ІV // http: //www.rada.gov.ua.

4. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 р. № 2755-VІ // http: //www.rada.gov.ua.

5. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 р. № 2121-ІII (зі змін. і доп.) // http: //www.rada.gov.ua.

6. Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» від 28 листопада 2002 р. № 249-ІV (зі змін. і доп.) // http: //www.rada.gov.ua.

7. Закон України «Про заставу» від 4 жовтня 2005 р. № 2654-V (зі змін. і доп.) // http: //www.rada.gov.ua.

8. Закон України «Про зерно та ринок зерна в Україні» (зі змін. і доп.) від 25 червня 2005 р. № 37-ІV // http: //www.rada.gov.ua.

9. Закон України «Про іпотеку» від 24 січня 2006 р. № 898-ІV (зі змін. і доп.) // http: //www.rada.gov.ua.

10. Закон України «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати» від 19 червня 2003 р. № 979-ІV // http: //www.rada.gov.ua.

11. Закон України «Про національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні» від 21 грудня 2000 р. № 2157-ІІІ // http: //www.rada.gov.ua.

12. Закон України «Про фінансовий лізинг» від 16 січня 2004 р. № 723/97-ВР (зі змін. і доп.) // http: //www.rada.gov.ua.

13. Постанова Кабінету Міністрів України «Про додаткові заходи щодо кредитування комплексу сільськогосподарських робіт» від 25 лютого 2000 року № 398 // http: //www.rada.gov.ua.

14. «Положення про здійснення банками фінансового моніторингу»: Затверджено постановою Правління Національного банку України від 14 травня 2003 року № 189 // http: //www.rada.gov.ua.

15. Положення «Про порядок визначення рейтингових оцінок за рейтинговою системою САМЕLS»: Затверджено постановою Правління Національного банку України від 8 травня 2002 р. № 171 // http: //www.rada.gov.ua.

16. «Про затвердження Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України»: Затверджено постановою Правління Національного банку України від 16 грудня 2002 року № 508 // http: //www.rada.gov.ua.

17. «Про затвердження Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах»: Затверджено постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 року № 639 // http: //www.rada.gov.ua.

18. «Про затвердження Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні»: Затверджено постановою Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року № 368 // http: //www.rada.gov.ua.

19. «Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями»: Затверджено постановою Правління Національного банку України від 25 січня 2012 р. № 23 // http: //www.rada.gov.ua.

20. Методичні вказівки з інспектування банків «Система оцінки ризиків»: Схвалено постановою Правління Національного банку України від 15 березня 2004 р. № 104 // http: //www.rada.gov.ua.

21. Методика розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні : Схвалено постановою Правління Національного банку України від 2 червня 2009 року № 315 // http: //www.rada.gov.ua.

22. Вовк В.Я., Хмеленко О.В. Кредитування і контроль: Навч. посіб. – К.: Знання, 2008. – 463 с.

23. Дмитренко М.Г., Потплагпюк В.С. Кредитування і контроль: Навч.-метод. посіб. (у схемах і коментарях). – К.: Кондор, 2005. – 296 с.

24. Кредитування і контроль: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ Т.С. Смовженко, Р.Р. Коцовська, В.М. Крупський, В.С. Хім'як; Нац. банк України. Львівськ. банківськ. ін-т. – Л.: ЛБІ НБУ, 2004. – 135 с.

25. Кредитування і контроль [Текст] : навч. посіб / О.О. Папаіка, А.Ф. Кононенко, В.О. Орлова [та ін.] ; Донецьк. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2008. – 291 с.

26. Кредитування і контроль [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / [Т. С. Смовженко, Р. А. Слав'юк, Р. Р. Коцовська та ін.] ; за заг. ред. Т. С. Смовженко, Р. А. Слав'юка ; Нац. банк України, У-т банківської справи. – К. : УБС НБУ, 2012. – 375 с.

27. Кузнецова Л.В. Кредитний менеджмент: Навч. підруч. – Одеса: ОРІДУ НАДУ , 2007. – 332 с.

28. Мороз А. М. Кредитний менеджмент [Текст] : навч. посібник / А. М. Мороз, Р. І. Шевченко, І. В. Дубик. - К. : КНЕУ, 2009. - 399 с.

29. http://www.kmu.gov.ua

30. http://www.rada.gov.ua

31. http://www.me.gov.ua

32. http://www.minfint.gov.ua

33. http://www.ssmsc.gov.ua

34. http://www.ukrstat.gov.ua

35. http://www.worldbank.org.ua

36. http: //www.aub.com.ua.

37. http: //www.ebrd.com/ru/index.htm.

38. http: //microcredit.com.ua

39. http: //www.bank.gov.ua.

 

Додаток А

ПВНЗ «Міжнародний університет фінансів»

 

 

Кафедра фінансів та кредиту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

 

з дисципліни: „ Кредитний менеджмент ”

 

ВАРІАНТ № ___

 

 

 

Студента (ки) _____ курсу ______ групи

напряму підготовки__________________

спеціальності_______________________

__________________________________

(прізвище та ініціали)

 

ККерівник Михайлик О.М., к.е.н., доц. кафедри фінансів та кредиту

 

Національна шкала ________________   

Кількість балів: ________Оцінка:  ECTS _____

 

 

 

 

 

 

 

м. Київ - 20 __рік

 

Додаток Б

Приклад оформлення рисунків у контрольній роботі

 

 

 

                 е

Валютний курс,       D                                                                          S

гривня/долар                                                 надлишок

 

              8,0

 

              7,91

 

               7,5

 

                                                дефіцит

                                S                                                             D

 

 

кількість іноземної

валюти, доларів

 

Рисунок 1.2. – Регулювання рівноважного курсу національної валюти шляхом валютної інтервенції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток В

Приклад оформлення таблиці в контрольній роботі

Таблиця 1.2. – Визначення показника ризику цінного папера з урахуванням рейтингу емітента або цінних паперів емітента

 

Рейтинг емітента або цінних паперів емітента

Категорія якості цінного папера

Відкориговані значення показника ризику цінного папера

згідно з міжнародною рейтинговою шкалою

згідно з національною рейтинговою шкалою

від AAA 
до АА–

uaAAA 
uaAA

I - найвища

0

від А+ 
до BBB+

uaA

II

0,01 - 0,20

ВВВ та 
ВВВ–

uaBBB

III

0,21 - 0,50

Спекулятивний рівень

IV

0,51 - 0,99

Дефолт

V - найнижча

1,0

 

 

 

 

Додаток Г

Зразки оформлення бібліографічних описів у списку використаних джерел відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання»

 

Книги

Однотомний документ

Один автор

1.    Сорокіна Л. В. Моделі і технології управління ринковою вартістю будівельних підприємств : [монографія] / Л. В. Сорокіна. – К. : [Лазурит-Поліграф], 2011. – 541 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 511–529. – Загол. обкл. : Моделі і технології в управлінні ринковою вартістю будівельних підриємств. – ISBN 978-966-1543-18-7.

Два автори

2.    Фесенко І. А. Фінанси : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / І. А. Фесенко, І. Є. Алфьорова ; М-во освіти і науки України, Донбас. держ. техн. ун-т. – Алчевськ : [ДонДТУ], 2012. – 334 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 331-334. – ISBN 978-966-310-277-1.

Три автори

3.    Докієнко Л. М. Інвестиційний менеджмент: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Докієнко Л. М., Клименко В. В., Акімова Л. М. – К. : Академвидав, 2011. – 408 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 401–405. – (Серія “Альма-матер”) – ISBN 978-617-572-013-4.

Чотири автори

4.    Фінансова санація та банкрутство підприємств : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / А. М. Штангрет, В. В. Шляхетко, О. Б. Волович, І. В. Зубрей. – К. : Знання, 2012. – 374, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 288-294. – ISBN 978-966-346-715-3.

П’ять і більше авторів

5.    Фінансове забезпечення розвитку підприємств : монографія / [І. О. Бланк, Л. О. Лігоненко, Н. М. Гуляєва та ін.] ; за ред. І. О. Бланка ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – К. : [КНТЕУ], 2011. – 344 с. – Бібліогр.: с. 329-343. – ISBN 978-966-629-518-0.

Без автора

6.    Видатні фінансисти та сучасна практика : енциклопед. довід. / [за ред. В. Фещенка]. – К. : Українське агентство фінансового розвитку, 2011. – 392 с. – ("Фінансові операції". Бібліотека фахівця). – 1000 (1-й з-д 500) экз. – ISBN 978-966-96819-8-0.

 

Багатотомний документ

7.    Докиенко Л. Н. Финансы предприятия : учеб. пос. [курс подготовки магистров учебной спец. «Финансы»] : в 2 т. / Л. Н. Докиенко. – К. : Банковский институт «Высокая школа», 2009 – (Навчально-методична серія «Європейська освіта). – ISBN 978-80-7265-167-2. Т. 2. – 2009. – 240 с. – Бібліогр.: с. 78-83. – ІSBN 978-80-7265-167-Х.

8.    Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : Особенная часть : в 6 т. / Н. П. Кучерявенко. – Х. : Право, 2002 –  ISBN 966-95754-6-Х. Т. 4 : Косвенные налоги. – 2007. – 534 с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ІSBN 966-8467-91-4.

 

Матеріали конференцій, з’їздів

9.    Менеджмент ХХІ сторіччя: фінансові, економічні та інноваційні аспекти : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів, (Київ, 20 квіт. 2012 р.) / ПВНЗ «Міжнародний університет фінансів ; редкол.: Л. Г. Смоляр [та ін.]. – К. : УВОІ «Допомога» УСІ», 2012. – 192 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці доп.

10.  Фінансово-економічні та інноваційні аспекти управління підприємством в умовах глобалізації світової економіки : матеріали ІІ наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих учених, (Київ, 27 трав. 2010 р.) / ПВНЗ «Міжнародний університет фінансів ; редкол.: К. А. Андрющенко (голов. ред.) [та ін.]. – К. : УВОІ «Допомога» УСІ», 2010. – 295 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці доп.

 

Препринти

11.  Школьник І. О. Фінансовий стан підприємств України: аналітичний статистичний огляд / Школьник І. О., Лєонов С. В. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2012. – 69 с. : іл., табл. (Препринт / Національний банк України, Держ. вищ. навч. заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України» ; ДВНЗ «УАБС НБУ» 2012-002). – Библиогр.: с. 68 (6 назв.).

 

Словники

12.  Видатні фінансисти та сучасна практика : енциклопед. довідник / [за ред. В. Фещенка]. – [К.] : Українське агентство фінансового розвитку, 2011. – 392 с. : порт. – ("Фінансові операції") (Бібліотека фахівця). – ISBN 978-966-96819-8-0.

13.  Європейський Союз : словник-довідник / [ред.-упоряд. М. Марченко]. – 2-ге вид. – К. : К.І.С., 2006. – 138 с. : іл., табл. – ISBN 966-8039-97-1.

 

Законодавчі та нормативні документи

14.  Податковий кодекс України / Держ. податк. адмін. України, Держ. п-во "Інформ.-вид. центр ДПА України". – Офіц. вид. – К. : ІВЦ ДПА України, 2010. – 336 с. – ISBN 978-966-1609-21-0.

15.  Про цінні папери та фондовий ринок : Закон № 3480-15 від 23 лютого 2006 року / Україна. Закон // Офіційний вісник України. – 2006. – № 13. – C. 61-84.

 

Стандарти

16.  Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення : ДСТУ 3008-95. – Чинний з 1996-01-01. – К. : Держстандарт України, 1996. – 38 с. : іл. – (Державний стандарт України).

17.  Природне і штучне освітлення : Інженерне обладнання будинків і споруд : ДБН В.2.5-28.2006. – Чинний з 2006-10-01. – К. : Мінбуд України, 2006. – 76 с. : іл. – (Державні будівельні норми України).

 

Каталоги

18.  Межгосударственные стандарты : каталог : в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Павлюкова В. А. ; ред. Иванов В. Л.]. – Львов : НТЦ «Леонорм-стандарт», 2006 –. – (Серия «Нормативная база предприятия»). – ISBN 966-7961-77-Х. Т. 5. – 2007. – 264 с. – ІSBN 966-7961-75-3. Т. 6. – 2007. – 277 с. : табл. – Библиогр.: с. 277 (6 назв.). – ІSBN 966-7961-76-1.

 

Бібліографічні покажчики

19.  Фінансово-економічна криза: рекомендаційний бібліографічний покажчик (2000-2011 рр.) / [упоряд.: Боровенська К. О., Українцева О. А.] ; Наукова бібліотека ДонДТУ, Довідково-бібліографічний відділ. – Алчевськ : ДонДТУ, 2011. – 20 с.

 

Автореферати дисертацій

20.  Овчар О. С. Інноваційно-інвестиційне забезпечення стійкого розвитку промислових підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)" / Овчар Олена Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НТУУ "КПІ ". – К., 2012. – 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 17–18.

 

Частина книги, періодичного, продовжуваного видання

21.  Щербина О. В. Облігаційні позики: сутність, види, особливості емісії та розміщення облігацій // Управління фінансовою діяльністю суб’єктів підприємництва / О. В. Щербина. – К. : МУФ, 2009. – С. 233-246. – Бібліогр.: с. 269.

22.  Савкова О. М. Ринок офісної нерухомості: інвестиційно-фінансові аспекти функціонування // Формування ринкових відносин в Україні – 2011. – Вип. 9 (124). – С. 94-99. – Бібліогр.: с. 99.

 

Електронні ресурси

23.  Овчар О. С. Концептуальні засади реалізації організаційно-економічного механізму активізації інноваційно-інвестиційного забезпечення стратегії розвитку промислових підприємств [Електронний ресурс] / О. С. Овчар // Проблеми системного підходу в економіці. – 2011. – Вип. 4. – Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/2011_4/Ovchar_411.htm. – Назва з екрану.